Page 1

‫‪1‬‬

‫‪-‬دانشگاه تربيت مدرش‬

‫سياٌ ثثت َاو ‪ :‬أاخز آتاًَاِ اس طزيق ٔيژِ َايّ پيك طُجغ ٔ خزيذاري دفتزچّ يزتٕطّ اس تاجّ پظت سياٌ آسيٌٕ ‪:‬‬ ‫حذٔد ‪۰۱-۰۱‬اطفُذ ياِ ًْاٌ طال‬ ‫يٕاد ايتحاَي ٔ ضزائة ‪:‬‬ ‫فيشيك ‪،۰‬تٓذاػت حزفّ اي ‪ ، ۱‬ػيًي ‪ ، ۰‬رياضيات ‪ ، ۰‬فيشيٕنٕژي ‪ ، ۰‬آَاتٕيي ‪ ، ۰‬ستاٌ تخصصي ‪۰‬‬ ‫‪ .۰‬يُاتغ يفيذ تزاي ْز درص‪:‬‬ ‫بهداشت حرفه اي ‪ْ :‬ز كتاتي تا يٕضٕع تٓذاػت حزفّ اي يفيذ ييثاػذ ٔني كتاتٓاي َايثزدِ در دطتزص ٔ‬ ‫َظثتا كايم ييثاػُذ ‪.‬‬ ‫ارگَٕٕيي ‪ :‬يُٓذطي ػٕايم اَظاَي دکتز چٕتيُّ ٔ ارگَٕٕيي ػثذني اريکي ‪،‬‬

‫يذیزیت کارتزد ارگَٕٕيی ٔتٓزِ ٔری ‪ /‬دکتز حثيثی‬ ‫تٕٓيّ صُؼتي ‪ :‬دکتز جؼفزي ‪ ،‬تٕٓيّ صُؼتي يُٓذص اييزحظيٍ يتيٍ‬ ‫صذا ٔ ارتؼاع‪ :‬يُٓذطي صذا يُٓذص گهًحًذي‬ ‫ايًُي‪ :‬يُٓذطي ايًُي يحًذفاو ٔ جشٔات داَؼگآْاي ًْذاٌ‪ ،‬تٓزاٌ ٔ اصفٓاٌ ‪ ،‬حزيق‪:‬جشٔات ايًُي‬ ‫داَؼگاِ ًْذاٌ ٔ يُٓذص حزيق يُٓذص گهًحًذي(‪ ۰۱۱‬ؽ أل) ‪ ،‬ػٕايم ػيًيايي ‪ ًََّٕ :‬تزداري ٔ تجشيّ‬ ‫آاليُذِ ْاي يحيظ کار جهذ ‪ ۱ٔ۰‬دکتز تٓزايي ‪ ،‬ػزايظ جٕي ‪:‬تُغ ْاي حزارتي يحيظ کار دکتز گهثاتايي‬ ‫طى ػُاطي‪ :‬طى ػُاطي صُؼتي جهذ ‪ ۱ٔ۰‬دکتز ثُايي ٔ يقذيّ اي تز طى ػُاطي ٌ تيًثزل‬ ‫تيًاريٓا ‪ :‬طة کار ٔ تيًاريٓاي ػغهي دکتز حظٍ آتادي ‪ /‬طة کار جهذ ‪ ۱ٔ۰‬دکتز ػقيهي َژاد ‪ /‬يظًٕييت ْاي‬ ‫َاػي اس کار دکتز قضايي ٔ ‪ ۲‬جهذ کتة تظتٓاي طثقّ تُذي ػذِ تٓذاػت حزفّ اي‪ /‬دأد افؼار ‪ ،‬كهيات‬ ‫تٓذاػت حزفّ اي تانيف ػهيزضا چٕتيُّ اس داَؼگاِ ػيزاس ‪ ،‬تٓذاػت كار تانيف پزيٕع حهى طزػت ٔ ػهيزضا‬ ‫چٕتيُّ‬ ‫شيمي ‪ :‬ػيًي يٕرتيًز جهذ ‪(۱‬فصم أل اطيذ ٔ تاس – تؼادنٓاي انکتزٔنيتي ‪ – ۱ٔ۰‬ػيًي آني) – يحهٕنٓا ٔ غهظتٓاي آَٓا‬ ‫يٕالريتّ‪َ ،‬زيانيتّ ٔ ‪...‬‬ ‫‪ .۱‬رياضي ‪ :‬نٕيي نيتٓهذ جهذ ‪ ، ۲ . ۱ . ۰‬کتاب رياضي ػهٕو اَظاَي تزاي ٔرٔد تّ يقطغ‬

‫کارػُاطي ارػذ‪ .‬چاپ ديثاگزاٌ ٔ تيؼتز يثاحث تاتغ‪ ،‬حذ‪ ،‬يؼتق‪ ،‬کارتزد يؼتق‪ ،‬اَتگزال‪ ،‬تصاػذ‬ ‫ُْذطي ٔ حظاتي‬ ‫‪ .۲‬فيسيك ‪ :‬کتة درِٔ دتيزطتاٌ تٕيژِ يثاحث يکاَيک‪َٕ ،‬ر‪ ،‬يٕج‪ ،‬گزيا‪ ،‬تزيٕديُاييک ٔ‬ ‫انکتزيظتّ ‪ ،‬فيشيك ْانيذي جهذ ‪۲، ۱، ۰‬‬ ‫‪ .۳‬فيسيىلىژي و آناتىمي ‪ :‬آَاتٕيي ػًٕيي يٕنف‪ ،‬دکتز يحًذػهي ايايي – درطُايّ‬ ‫فيشيٕنٕژي‪ /‬درطُايّ فيشيٕنٕژي(‪ ۰۱۱‬ؽ) ‪ ،‬فيشيٕنٕژي ٔ آَاتٕيي تزاي پزطتاراٌ تانيف ػيال جكظٌٕ‬ ‫‪ ،‬خالصّ فيشيٕنٕژي گايتٌٕ‬ ‫ستاٌ تخصصي ‪ :‬كتاتٓاي ‪ ٔ ، ACGIH‬يتٌٕ تخصصي ‪Reading mosaic۰, Reading and Thinking in ، OSHA‬‬ ‫‪( English: Level:۲,۳- Essential words TOEFL‬در ايٍ تارِ تّ يطهة دٔطت ػشيشو يُٓذص فزيذٌ يزاجؼّ ًَاييذ )‬

‫زمان اعالم نتايج ‪ :‬اتتذا تٕسيغ كارَايّ صٕرت ييپذيزد(ارديثٓؼت تؼذ اس ايتحاٌ ) پض اس يجاس تّ اَتخاب رػتّ تٕدٌ‬ ‫فزو اَتخاب رػتّ را پز ًَٕدِ ٔ ارطال ييكُيذ ٔ طزاَجاو در ‪ 8‬ػٓزيٕر َتايج َٓايي اػالو ييگزدد‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫دانشگاههاي علىم پسشكي‬

‫سياٌ ثثت َاو ‪ :‬أاخز اطفُذ ياِ‬ ‫سياٌ آسيٌٕ ‪ :‬أاخز خزداد ياِ‬ ‫يٕاد ايتحاَي ٔ ضزائة ‪ :‬تٓذاػت حزفّ اي ‪ ، ۲‬فيشيك ‪ ، ۰‬ػيًي ‪ ، ۰‬رياضي ‪ ، ۰‬فيشيٕنٕژي ‪ ، ۰‬آَاتٕيي ‪ ، ۰‬ستاٌ‬ ‫ػًٕيي ‪۱‬‬ ‫يُاتغ يفيذ تزاي ْز درص ‪:‬‬


‫بهداشت حرفه اي ‪ :‬طى ػُاطي صُؼتي ‪ ۱ ٔ ۰‬دكتز غاليحظيٍ ثُايي ‪ ،‬يظًٕييتٓاي ػًذِ َاػي اس كار دكتز‬ ‫صًذ قضايي ‪ ،‬يُٓذطي ػٕايم اَظاَي در صُؼت ٔ تٕنيذ (ارگَٕٕيي ) يارتيٍ ْالَذر تزجًّ ػهيزضا چٕتيُّ ‪،‬‬ ‫يُٓذطي ايًُي دكتز ايزج يحًذ فاو ‪ ،‬تيًاريٓاي ػغهي دكتز ػهي صادقي حظٍ آتادي‬

یمنابع ارشد بهداشت حرفه ا  

pooria shahrian

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you