Page 1

‫جزوه صدا و ارتعاش دکتر منظم‬

‫‪ .1‬هشٍسی ثشسیبضیبت ‪ :‬اػذاد حمیمی ‪ ،‬تَاًْب‪ ،‬لگبسیتن‪ ،‬تئَسی دٍ جولِ ای‪ ،‬هثلثبت‪ ،‬اػذاد هشکت‪ ،‬آًبلیض فَسیِ‪،‬‬ ‫هطبلت پبیِ ثشای اهَاج صَتی‪ ،‬چگًَِ اهَاج صَتی حشکت هیکٌٌذ‪ ،‬تَضیح سیبضی اهَاج ّبسهًَیک‪ ،‬هثبلْب‪.‬‬ ‫‪ .2‬فیضیک صَت ‪ :‬اهَاج صَتی‪ ،‬اهَاج صَتی تخت ٍ کشٍی‪ ،‬اًَاع هختلف هَج صَتی‪ ،‬صذا‪ ،‬فطبس صَتی هَثش‪،‬‬ ‫سشػت صَت‪ ،‬اهپذاًس ‪ ،‬اًؼکبس ‪،‬ضکست ٍ پخص اهَاج صَتی‬ ‫‪ .3‬اسصیبثی صذ ا‪ :‬کویبت فیضیکی‪ ،‬همیبس لگبسیتوی‪ ،‬فشکبًس‪ ،‬صهبى‪ ،‬تشکیت تشاصّبی صَت‪ ،‬هیبًگیي تشاصّبی‬ ‫صَتی‪ ،‬تفشیك تشاصّبی صَتی‪ ،‬تشکیت کبّص تشاصّبی صَتی‪ ،‬تشاص صذای هؼبدل‪ ،‬هثبلْب‬ ‫‪ .4‬هطخصبت صذا‪ :‬صذای ثب فشکبًس هطخص‪ ،‬صذای ثب ثبًذ پْي‪ ،‬صذای ضشثِ ای‬ ‫‪ .5‬ثلٌذی صذا ٍ هٌبثغ ٍ ضشایط اًتطبس هَج صَتی ‪ :‬ثلٌذی صذا‪ ،‬هٌحٌی ثلٌذیْبی ثشاثش‪ ،‬اًذیس رٌّی ثلٌذی‬ ‫صذا‪ ،‬سَى‪ ،‬هٌبثغ ٍ ضشایط اًتطبس صَت‪ ،‬ه ٌجغ ًمطِ ای دس هیذاى آصاد‪ ،‬ضشیت ٍ اًذیس جْت‪ ،‬هٌجغ خطی دس‬ ‫هیذاى آصاد‪ ،‬هٌجغ سطحی دس هیذاى آصاد‪ ،‬اًتمبل صَت دس هحیطْبی ثبص‬ ‫‪ .6‬اًذاصُ گیشی صذا‪ٍ :‬سبئل اًذاصُ گیشی ٍ سٍضْبی ثشسسی صذا دس هحیط کبس‪ ،‬اًَاع هیکشٍفَى‪ ،‬هیکشٍفَى‬ ‫خبصًی‪ ،‬هیکشٍفَى الکتشیکی ‪ ،‬هیکشٍفَى کشیستبلی‪ ،‬هیکشٍفَى دیٌبهیک‪ ،‬حسبسست هیکشٍفَى‪ ،‬ضجکِ ّبی‬ ‫سٌجص فشکبًس‪ ،‬فیلتشّب‪ ،‬تجضیِ کٌٌذُ صذا‪ ،‬اًذاصُ گیشی صذای ضشثِ ای‪ ،‬اًذاصُ گیشی صذای هتغیش‪ ،‬ضذت‬ ‫سٌجْب‬ ‫‪ .7‬هالکْب ٍ استبًذاسدّبی صذا‪ :‬هالکْبی اًذاصُ گیشی صذا ضبهل ( ‪) Lden , Ldn , LPNE , LAE , E A,T , LAeq‬‬ ‫تشاصّبی آهبسی‪ ، NPL, SIL,TNI ،‬افت دائن ضٌَائی‪ ،‬استبًذاسدّب‪ ،‬هٌحٌی ّبی تَصیي صذا (‬ ‫‪ ،) NR,NC,RC,NCB,RNC‬همبیسِ هٌحٌی ّبی تَصیي صذا‪ ،‬ضجکِ ‪ ، NII ، A‬استبًذاسدّبی صذای‬ ‫صٌؼتی‪ ،‬استبًذاسدّبی صذای کَثِ ای‬ ‫‪ .8‬کٌتشل صذا‪ :‬کٌتشل دس هٌجغ ‪ ،‬هثبلْبئی اص کٌتشل صذادس هٌجغ‬ ‫‪ .9‬کٌتشل هٌْذسی صذا ‪ :‬اًتطبس صَت دس هیذاى هحذٍد‪ ،‬ثبثت اتبق‪ ،‬هَاد جبرة‪ ،‬ضشیت جزة‪ ،‬تؼییي ضشیت‬ ‫جزة ( لَلِ ّبی آکَستیکی)‪ ،‬ػَاهل هَثش دس ضشیت جزة‪ ،‬صهبى ثبصآٍائی‪،‬تؼییي ضشیت جزة ( اتبلک ثبص‬ ‫آٍائی)‬


‫‪ .11‬هبًؼْب ٍ هحفظِ ّبی صَتی‪ :‬ػجَس ٍ اًتمبل صذا‪ ،‬افت ػجَس‪ً ،‬حَُ هحبسجِ افت ػجَس‪ ،‬هَاًغ هشکت‪ً ،‬طت صذا‪،‬‬ ‫هحفظِ سبصی‪ ،‬اّویت کبسثشد هَاد جبرة دس هحفظِ ‪ ،‬افت صذا‪ ،‬هبًؼْبی جضئی ‪،‬سٍضْبی پیص ثیٌی کبسآئی‬ ‫هبًؼْبی صَتی‬ ‫‪ .11‬صذا خفِ کٌْب‪ :‬صبفیْبی صذا‪ ،‬صبفیْبی جزثی‪ ،‬صبفیْبی پخطی سٍکص داس‪ ،‬صبفیْبی پخطی‪ ،‬صبفیْبی ّلن‬ ‫َّلتض‬ ‫‪ .12‬استؼبش ‪ :‬هفبّین استؼبش‪ ،‬اًَاع استؼبش‪ ،‬استؼبش آصاد‪ ،‬استؼبش ٍاداضتِ‪ ،‬هذل هکبًیکی ثذى اًسبى‪ ،‬جْبت‬ ‫ٍسٍدی استؼبش‪ ،‬کویبت فیضیکی استؼبش‪ ،‬فبکتَس للِ استؼبش‬ ‫‪ .13‬اًذاصُ گیشی استؼبش ‪ٍ :‬سبئل اًذاصُ گیشی استؼبش‪ ،‬سٍضْب ی اًذاصُ گیشی ٍ اسصیبثی استؼبش‪ ،‬استبًذاسدّبی‬ ‫استؼبش توبم ثذى‪ ،‬استبًذاسدّبی استؼبش دست ٍثبصٍ‪ ،‬اسصیبثی هَاجِْ ثباستؼبش توبم ثذى‪ ،‬اسصیبثی هَاجِْ ثب‬ ‫استؼبش دست ٍثبصٍ‪،‬صهبى هجبص هَاجِْ ٍدص استؼبش‬ ‫‪ .14‬کٌتشل استؼبش ‪ :‬اصَل پیطگیشی ٍ کٌتشل استؼبش‪ ،‬کٌتشل استؼبش دس هٌجغ‪ ،‬ایضٍالسیَى استؼبش‪ ،‬ایضٍالسیَى‬ ‫اکتیَ‪ ،‬ایضٍالسیَى پسیَ‪ ،‬ایضٍالتَسّبی استؼبش‪ ،‬ایضٍالتَسّبی فٌشی‪ ،‬ایضٍالتَسّبی لبثی‪ ،‬کٌتشل استؼبش‬ ‫ثوٌظَس کٌتشل صذا‬ ‫‪ .15‬توشیي ‪ً :‬وًَِ سَال صذا‪ً ،‬وًَِ سَال استؼبش‬

صدا و ارتعاش دکتر منظم  
صدا و ارتعاش دکتر منظم  

یبهداشت حرفه ا