Page 1

RESTART

TOMORROW

2011/2012 FALL & WINTER

Adult & Continuing Education Course Schedule


WHY CHOOSE OHP ADULT & CONTINUING

CAREER ENHANCEMENT

Convenient Classes:3VJH[PVUZ[OYV\NOV\[V\Y ZLY]PJLHYLHPUJS\KPUNV\Y)LSSLMVU[HPULJHTW\Z <YIHUH :V\[O JHTW\Z V\Y UL^ 2LU[VU 5VY[O JHTW\Z4HY`Z]PSSL)YHUJOSVJH[PVUZHUKZL]LYHS JV\YZLZHUK[YHPUPUNZH]HPSHISLVUSPUL

)HZPJ*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ 4PJYVZVM[6MMPJL

:OVY[[LYT JHYLLY LUOHUJLTLU[ JV\YZLZ WYV]PKL X\PJR [YHPUPUN PU [LJOUPJHS ZRPSSZ [OH[ HYL J\YYLU[S`ILPUN\ZLKHUKYLX\PYLKI`LTWSV`LYZ*HYLLYLUOHUJLTLU[JV\YZLZLUHISLHU PUKP]PK\HS[VLUOHUJL[OLPYJ\YYLU[ZRPSSZHUKVYNHPUUL^ZRPSSZX\PJRS`*V\YZLZHYLH]HPSHISL PU[OLHYLHZVMJVTW\[LYZ[LJOUPJHSHUK[YHKLOLHS[OJHYLW\ISPJZHML[`ZLY]PJLZHUKTVYL

EDUCATION?

 Â&#x2039;,]LY`PUKP]PK\HSOHZ]HS\LHUKZPNUPMPJHUJL Â&#x2039;>LL_WLJ[L_JLSSLUJLPUHSS^LKV Â&#x2039;:[\KLU[ZHUKZ[HMMHYLHJJV\U[HISLMVY[OLPY V^UILOH]PVYHUKWLYZVUHSKL]LSVWTLU[

,_JLS¶3L]LS6UL

MISSION STATEMENT 6OPV/P7VPU[»ZTPZZPVUPZ[VKL]LSVWV\Y TVZ[ ]HS\HISL YLZV\YJL·WLVWSL·I` WYV]PKPUN X\HSP[` JHYLLY[LJOUPJHS HUK HJHKLTPJLK\JH[PVU

LOOK FOR THESE ICONS THROUGHOUT THE CATALOG! 7,33.YHU[HUK -LKLYHS+PYLJ[3VHU ,SPNPISL7YVNYHTZ 5L^*SHZZLZ

 Â&#x2039;6OPV)VHYKVM9LNLU[Z

*VSSLNL*YLKP[6W[PVUZ

Fall/Winter 2011 Course Schedule

7YLYLX\PZP[L!)HZPJ*VTW\[LY3P[LYHJ`VY LX\P]HSLU[L_WLYPLUJL *V\YZL!-40: +H[LZ! :LW *V\YZL!>40: +H[LZ! 1HU ;\Lc!WT !WTcOYZc 9VVT! (>,*VTW\[LY;YHPUPUN3HI

,?*,3¶3L]LS;^V

 Â&#x2039;5VY[O*LU[YHS(ZZVJPH[PVU*VTTPZZPVU VU(JJYLKP[H[PVUHUK:JOVVS0TWYV]LTLU[ Â&#x2039;(K\S[>VYRMVYJL+L]LSVWTLU[

0UJS\KLZ[^V[LZ[]V\JOLYZ *V\YZL!-40: +H[LZ! :LW6J[ *V\YZL!>40: +H[LZ! 1HU-LI >LKc!WT !WTcOYZc 9VVT! (>,*VTW\[LY;YHPUPUN3HI

0UJS\KLZ[^V[LZ[]V\JOLYZ *V\YZL!-40: +H[LZ! 5V]+LJ 4VU>LKc!WT !WTcOYZc *V\YZL!>40: +H[LZ! -LI(WY >LKc!WT !WTcOYZc 9VVT! (>,*VTW\[LY;YHPUPUN3HI

 Â&#x2039;,MMLJ[P]LSLHYUPUNHJ[P]LS`LUNHNLZZ[\KLU[Z

6OPV/P7VPU[»Z(K\S[ *VU[PU\PUN,K\JH[PVU +P]PZPVU Z[YP]LZ [V WYV]PKL V\[Z[HUKPUN LK\JH[PVUHSVWWVY[\UP[PLZ[VYLMYLZOHUKYLUL^ [OLHK\S[SLHYULY»ZJHYLLYVYJVSSLNLWH[O^H`0U KVPUNZV^L^VYROHYK[VTHPU[HPU[OLOPNOLZ[ Z[HUKHYKZ HUK HYL WYV\K [V IL HJJYLKP[LK HMMPSPH[LK HUK HWWYV]LK I` [OL MVSSV^PUN WYVMLZZPVUHSHZZVJPH[PVUZ!

*V\YZL!2,@) +H[LZ! :LW6J[ *V\YZL!>2,@) +H[LZ! 1HU -LI 4VUc!WT!WTcOYZc 9VVT! ;)+

,_JLS¶*LY[PMPJH[PVU7YLW

Our Success Rate:4VYL[OHU VMV\YZ[\KLU[Z Z\JJLZZM\SS`JVTWSL[L[OLPYWYVNYHTZ

 Â&#x2039;6\YZ[\KLU[ZHYLV\YMPYZ[WYPVYP[`

6\[SVVR¶*LY[PMPJH[PVU7YLW

*V\YZL!-40: +H[LZ! :LW6J[ *V\YZL!>40: +H[LZ! 1HU-LI ;\Lc!WT !WTcOYZc 9VVT! (>,3HW[VW3HI

Top-Notch Instructors:6/7PUZ[Y\J[VYZHYLOPNOS` X\HSPMPLKZRPSSLKHUKL_WLYPLUJLKPU[OL^VYRMVYJL ;OL` IYPUN ^P[O [OLT `LHYZ VM L_WLYPLUJL PU [OL MPLSKHUKTHRL`V\[OLPY[VWWYPVYP[`HZ[OL`WYLWHYL `V\MVYHM\[\YLMPSSLK^P[OUL^VWWVY[\UP[PLZ

OUR CORE VALUES

2L`IVHYKPUN3LHYU[V;`WL

*V\YZL!-40: +H[LZ! 6J[ *V\YZL!>40: +H[LZ! 1HU-LI ;\Lc!WT !WTcOYZc 9VVT! (>,*VTW\[LY;YHPUPUN3HI

,?*,3¶3L]LS;OYLL *V\YZL!-40: +H[LZ! 5V] *V\YZL!>40: +H[LZ! -LI4HY ;\Lc!WT !WTcOYZc 9VVT! (>,*VTW\[LY;YHPUPUN3HI

7V^LYWVPU[¶*LY[PMPJH[PVU7YLW 0UJS\KLZ[^V[LZ[]V\JOLYZ *V\YZL!-40: +H[LZ! :LW5V] 4VUc!WT !WTcOYZc *V\YZL!>40: +H[LZ! -LI(WY >LKc!WT !WTcOYZc 9VVT! (>,3HW[VW3HI

7V^LYWVPU[¶3L]LS6UL 7YLYLX\PZP[L!)HZPJ*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ VYLX\P]HSLU[L_WLYPLUJL *V\YZL!-40: +H[LZ! 6J[5V] >LKc!WT !WTc OYZc *V\YZL!>40: +H[LZ! 1HU 4VUc!WT !WTc OYZc 9VVT! (>,3HW[VW3HI

>VYK¶*LY[PMPJH[PVU7YLW 0UJS\KLZ[^V[LZ[]V\JOLYZ *V\YZL!-40: +H[LZ! 5V]+LJ 4VU;\Lc!WT !WTcOYZc *V\YZL!>40: +H[LZ! -LI(WY 4VUc!WT !WTcOYZc 9VVT! (>,*VTW\[LY;YHPUPUN3HI

>VYK¶3L]LS6UL 7YLYLX\PZP[L!)HZPJ*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ VYLX\P]HSLU[L_WLYPLUJL *V\YZL!-40: +H[LZ! :LW *V\YZL!-40: +H[LZ! 1HU ;O\c!WT !WTcOYZc 9VVT! (>,*VTW\[LY;YHPUPUN3HI

for full program information OHIO HI POINT.COM


CAREER ENHANCEMENT (Contâ&#x20AC;&#x2122;d)

HEALTH OCCUPATIONS

>VYK¶3L]LS;^V

>VYK¶3L]LS;OYLL

0U[LYLZ[LKPUHJHYLLYPU[OLNYV^PUNOLHS[OPUK\Z[Y`&6OPV/P7VPU[VMMLYZSVUN[LYTJHYLLY KL]LSVWTLU[VWWVY[\UP[PLZPU[OLMVSSV^PUNHYLHZ!

*V\YZL!-40: +H[LZ! 6J[ *V\YZL!-40: +H[LZ! -LI ;O\c!WT !WTcOYZc 9VVT! (>,*VTW\[LY;YHPUPUN3HI

*V\YZL!-40: +H[LZ! 5V]+LJ *V\YZL!-40: +H[LZ! 4HY ;O\c!WT !WTcOYZc 9VVT! (>,*VTW\[LY;YHPUPUN3HI

5V[L!;OLYL^PSSILUVJSHZZLZ! 5V]1HU1HU-LI(WY

/LHS[O0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`(]HPSHISLPU1HU\HY`;OPZWYVNYHTVMMLYZHJHYLLYWH[OPU[OLTLKPJHSMPLSKMVY[OVZL[OH[HYLUV[PU[LYLZ[LKPUKPYLJ[ WH[PLU[JHYLI\[KLZPYL[OLZ[HIPSP[`VMLTWSV`TLU[PU[OLOLHS[OJHYLMPLSK>LVMMLYHOHUKZ VUL_WLYPLUJL\ZPUNYLHS^VYSK[LJOUVSVN`PUJS\KPUN[YHPUPUNPU4PJYVZVM[6MMPJLHUK4LKPZVM[ ,SLJ[YVUPJ/LHS[O9LJVYKZZVM[^HYL6\YZTHSSJSHZZZPaLHSSV^ZMVYVW[PTHSPUZ[Y\J[PVUHUK Z[\KLU[Z\JJLZZ5V[VUS`HYLJV\YZLZJSVZL[VOVTLILPUNSVJH[LKVU[OL)LSSLMVU[HPUL JHTW\ZI\[[OLPUZ[Y\J[VYZ\[PSPaLZVTLVUSPULHUK^LIHZZPZ[LKJV\YZLZJYLH[PUNMSL_PIPSP[`PU [OLZ[\KLU[ZZJOLK\SL

4LKPJHS(ZZPZ[PUN(]HPSHISLPU6J[VILY ;OPZWYVNYHTVMMLYZHJHYLLYWH[OPU[OLTLKPJHSMPLSKMVY[OVZL^OVKLZPYL[VWLYMVYTIV[O HKTPUPZ[YH[P]LHUKJSPUPJHSZRPSSZPU[OLTLKPJHSLU]PYVUTLU[>LVMMLYHOHUKZVUL_WLYPLUJL \ZPUNYLHS^VYSK[LJOUVSVN`PUJS\KPUN[YHPUPUNPU4PJYVZVM[6MMPJLHUK4LKPZVM[,SLJ[YVUPJ/LHS[O 9LJVYKZZVM[^HYL6\YZTHSSJSHZZZPaLHSSV^ZMVYVW[PTHSPUZ[Y\J[PVUHUKZ[\KLU[Z\JJLZZ

7Z`JOPH[YPJ(PKL(]HPSHISLPU1HU\HY`

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZPUKP]PK\HSZMVYLU[Y`SL]LSWVZP[PVUZHZTLU[HSOLHS[OLTWSV`LLZ^OV WYV]PKLOHUKZVUJHYL[VWLVWSL^P[O]HY`PUNKLNYLLZVMTLU[HSPSSULZZLZHUKVYKL]LSVWTLU[HS KPZHIPSP[PLZ;OPZPZH^LLRKH`[PTLWYVNYHT[OH[^PSSILVMMLYLKH[[OL2LU[VU5VY[OJHTW\Z

PERSONAL ENRICHMENT ;OPURVMWLYZVUHSLUYPJOTLU[HZHUPU]LZ[TLU[PU`V\YZLSM6/7VMMLYZWSLU[`VMZOVY[[LYT LUYPJOTLU[JV\YZLZMVY`V\IV[OWLYZVUHSS`HUKWYVMLZZPVUHSS` *HRL+LJVYH[PUN

+PNP[HS7OV[VNYHWO`

*V\YZL!-,59 +H[LZ! 6J[5V] ;O\c!WT!WTcOYZc 9VVT! 2P[JOLU *V\YZL!>,59 +H[LZ! -LI4HY ;O\c!WT!WTcOYZc 9VVT!2P[JOLU

*V\YZL!-40: +H[LZ! 6J[5V] 4VUc!WT!WTcOYZc 9VVT! (K\S[,K\JH[PVU*VUMLYLUJL9VVT *V\YZL!<40: +H[LZ! -LI4HY 4VUc!WT!WTcOYZc 9VVT!(K\S[,K\JH[PVU*VUMLYLUJL9VVT

6YUP[OVSVN`:[\K`6M)PYKZ

.LULHSVN`)HZPJZ *VTWSL[L`V\YMHTPS`[YLL

*V\YZL!-,59 +H[LZ! :LW 6J[ 4VUc!WT!WTcOYZc 9VVT! ;)+

*V\YZL!-,59 +H[LZ! 6J[5V] *V\YZL!>,59 +H[LZ! -LI4HY >LKc!WT!WTc OYZc 9VVT! ;)+ CONTACT Joan Manns 937.599.3010 extension 1208 jmanns@ohiohipoint.com

Fall/Winter 2011 Course Schedule

for full program information OHIO HI POINT.COM


HEALTH OCCUPATIONS :OVY[;LYT;YHPUPUN6W[PVUZ

:[H[L;LZ[LK5\YZLZ(PKL:;5( ;OPZWYVNYHTWYLWHYLZPUKP]PK\HSZ[VNP]LJHYL[VPSSHUKLSKLYS`WH[PLU[ZPUSVUN[LYTJHYL MHJPSP[PLZ;OLIHZPJ[LJOUPX\LZULLKLK[VM\UJ[PVUHZHU\YZPUNHZZPZ[HU[HYLHKKYLZZLK HUKZ[\KLU[ZHYLWYLWHYLK[V[HRL[OLZ[H[LL_HTPUH[PVU,TWSV`TLU[VWWVY[\UP[PLZL_PZ[PU L_[LUKLKJHYLHJ\[LJHYLMHJPSP[PLZHUKPUOVTLOLHS[OJHYLHNLUJPLZ

7OSLIV[VT` ;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZPUIHZPJWOSLIV[VT`WYVJLK\YLZPUJS\KPUNZRPUW\UJ[\YLZ ]LUPW\UJ[\YLZHY[LYPHSW\UJ[\YLZHUKISLLKPUN[PTLZ9V\[PULK\[PLZYLSH[PUN[VSHIVYH[VY` WYVJLK\YLZVI[HPUPUNZWLJPTLUZHUK[LZ[PUNHYLHKKYLZZLK

0UKLWLUKLU[7YV]PKLY;VWYV]PKLHUV]LY]PL^VM[OLJVUKP[PVUZYLX\PYLTLU[ZHUKVWWVY[\UP[PLZMVYHU`U\YZLZ VY:;5(»Z^OVTH`ILPU[LYLZ[LKPU^VYRPUNMVY[OLTZLS]LZI`ILJVTPUNHU0UKLWLUKLU[ 7YV]PKLYVMOVTLHUKJVTT\UP[`IHZLKZLY]PJLZ

7OHYTHJ`;LJOUPJPHU 7OHYTHJ`[LJOUPJPHUZ^VYR\UKLY[OLZ\WLY]PZPVUVM[OLWOHYTHJPZ[HUKOH]LK\[PLZ[OH[ PUJS\KLMPSSPUNWYLZJYPW[PVUZJV\U[PUNWPSSZTLHZ\YPUNTLKPJH[PVUZHUKSHILSPUNWYVK\J[Z 7OHYTHJ`[LJOUPJPHUZHSZV]LYPM`WYLZJYPW[PVUZHUKTHPU[HPUWH[PLU[YLJVYKZHUKPUZ\YHUJL PUMVYTH[PVUHUKHYLLTWSV`LKPUYL[HPSWOHYTHJPLZOVZWP[HSZHUKL_[LUKLKJHYLMHJPSP[PLZ

(TLYPJHU/LHY[(ZZVJPH[PVU(/( )3:/LHS[OJHYL7YV]PKLY*V\YZL

SCHEDULES 5\YZLZ(PKL7OHYTHJ`;LJOUPJPHU

*V\YZL!</6* +H[LZ! 1\S:LW 4(9@:=033,c4VU>LKc!WT !WT *V\YZL!-/6* +H[LZ! :LW5V] 2,5;65c;\L;O\c!WT !WT *V\YZL!-/6* +H[LZ! 6J[5V] <9)(5(c4VU;O\c !HT!WT *V\YZL!-/6*( +H[LZ! 1HU-LI 6/7**c;\L;O\c!HT!WT *V\YZL!-/6*) +H[LZ! -LI(WY 2,5;65c4VU;O\c!WT

6WLU,UYVSSTLU[VUJLHKTPZZPVU YLX\PYLTLU[ZTL[ *V\YZL!</6*

7OSLIV[VT`

(TLYPJHU:PNU3HUN\HNL MVY/LHS[OJHYL>VYRLYZ

*V\YZL!:/6* +H[LZ! :LW6J[ 2,5;65c;\L>LKc !HT!WT *V\YZL!:/6*( +H[LZ! 6J[+LJ 6/7**c;\L;O\c!WT !WT +H[LZ! -LI(WY 6/7**c;\L;O\c!WT !WT

Fall/Winter 2011 Course Schedule

CONTACT (937) 599-3010 ext. 1398 Web based with scheduled days on campus

/LHS[O0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN` +H[LZ! 1\S`1\UL 4VU;O\c!WT!WT

0=;OLYHW`*V\YZL!:*5, +H[LZ! 1HU¶(WY ;\Lc!WT!WT 

+H[LZ! 6J[5V] :H[c !!WT

:WHUPZOMVY/LHS[OJHYL>VYRLYZ+H[LZ! 1HU 4HY ;O\c!WT!WT

4LKPJHS;LYTPUVSVN`

 IVVRUV[PUJS\KLK *V\YZL!:/6* 6J[+LJc4VU;\L 6USPUL^P[OVUJHTW\Z[LZ[PUN

9LJLP]L`V\Y(/([^V`LHY/LHS[OJHYL 7YV]PKLY)3:*79*LY[PMPJH[PVU*HYK :(4,+H` (SS[OVZLLTWSV`LKPUHOVZWP[HSOVTL OLHS[OKLU[HSVMMPJLZ[\KLU[ZPUU\YZPUN KLU[HSTLKPJHSZJOVVSHYLYLX\PYLK[VOH]L [OPZ/LHS[OJHYL7YV]PKLY*79*LY[PMPJH[PVU (\N\Z[c4VUKH` !WTc5\YZPUN)\PSKPUN :LW[LTILYc>LKULZKH` !HTc7\ISPJ:HML[`)\PSKPUN 6J[VILYc4VUKH` !WTc5\YZPUN)\PSKPUN 5V]LTILY c>LKULZKH` !HTc7\ISPJ:HML[`)\PSKPUN 1HU\HY`c>LKULZKH` !WTc7\ISPJ:HML[`)\PSKPUN

0UKLWLUKLU[7YV]PKLY0UMVYTH[PVU:LZZPVUZ ;\P[PVU! WLYWLYZVUcOYZLZZPVUZ ;O\YZKH`(\N\Z[c !HT!HT !WT!WT :H[\YKH`(\N\Z[c !HT!HT 3URJUDP3XUSRVH ;VWYV]PKLHUV]LY]PL^VM[OLJVUKP[PVUZ YLX\PYLTLU[ZHUKVWWVY[\UP[PLZMVYHU`U\YZLZ VY:;5(»Z^OVTH`ILPU[LYLZ[LKPU^VYRPUN MVY[OLTZLS]LZI`ILJVTPUNHU0UKLWLUKLU[ 7YV]PKLYVMOVTLHUKJVTT\UP[`IHZLK ZLY]PJLZ;OPZPZHOV\YZLZZPVUKLZPNULK [VPUMVYT`V\HIV\[[OL0UKLWLUKLU[7YV]PKLY *V\YZL^OPJO^PSSILVMMLYLKPU:LW[LTILY HUK6J[VILYHZH^VYRZOVW ,QGHSHQGHQW3URYLGHU'HVFULSWLRQ 0UKLWLUKLU[WYV]PKLYU\YZLZHUKU\YZPUN HZZPZ[HU[ZWYV]PKLJHYL[VHJ\[LHUK JOYVUPJHSS`PSSTLKPJHSS`MYHNPSLJOPSKYLUHUK HK\S[Z^OVHYLLUYVSSLKPU[OL6OPV/VTL*HYL >HP]LY7YVNYHT>P[OV]LY0UKLWLUKLU[ 7YV]PKLYZ[OYV\NOV\[6OPVP[PZLHZ`[VZLL OV^[OL`JHUHUKKVWSH`HUPTWVY[HU[ YVSLPU[OLKLSP]LY`VM[OL6OPV/VTL*HYL 7YVNYHT;OPZZLTPUHYWYV]PKLZHUV]LY]PL^ VM[OLX\HSPMPJH[PVUZHUKWYVJLZZMVYILJVTPUN HUHWWYV]LK0UKLWLUKLU[7YV]PKLYPU6OPV HUKVMMLYZWHY[PJPWHU[ZHUVWWVY[\UP[`[VNHPU HU\UKLYZ[HUKPUNVM[OL]HYPV\ZYLN\SH[VY` JSPUPJHSHUKVWLYH[PVUHSYLX\PYLTLU[ZMVY6OPV»Z 0UKLWLUKLU[7YV]PKLYZ CONTACT Lori Ludwig 937.599.3010 extension 1219 lludwig@ohiohipoint.com for full program information OHIO HI POINT.COM


NANCY J. KNIGHT SCHOOL OF NURSING

 (WWYV]LKI`6OPV+LWHY[TLU[VM,K\JH[PVUHUK6OPV)VHYKVM5\YZPUN[OPZJSVJR OV\YWYVNYHTWYLWHYLZNYHK\H[LZ[VWHZZ[OL)VHYKVM5\YZPUN5*3,?SPJLUZPUNL_HTHUK ^VYRHZHU375PUH]HYPL[`VMOLHS[OJHYLZL[[PUNZ;OL5HUJ`12UPNO[:JOVVSVM5\YZPUN VMMLYZ IV[O H KH` ^LLR WYVNYHT HUK HU L]LUPUN ^LLR WYVNYHT H[ 6OPV /P7VPU[ *HYLLY*LU[LY(^LLRWYVNYHTPZVMMLYLKH[V\Y<YIHUHZP[L(^LLRK\HSLUYVSSTLU[ 75[V95WYVNYHT^P[O*SHYR:[H[L*VTT\UP[`*VSSLNLPZVMMLYLKH[V\YZP[LZPU4HY`Z]PSSL 7YLYLX\PZP[L JV\YZLZ PU (UH[VT` 7O`ZPVSVN` HUK *VTW\[LY (WWSPJH[PVUZ HYL YLX\PYLK ILMVYL[OLZ[HY[VMMPYZ[X\HY[LYJSHZZLZ;OLYLHYLKPMMLYLU[WYLYLX\PZP[LJYP[LYPHMVY[OLK\HS LUYVSSTLU[;OPZJYP[LYPHJHUILVI[HPULKMYVT[OLWYVNYHTJVVYKPUH[VY0UZ[Y\J[PVUPUJS\KLZ JVUJ\YYLU[ JSPUPJHS L_WLYPLUJL H[ HYLH OLHS[O MHJPSP[PLZ MVY 5\YZPUN 7YPUJPWSLZ 4LKPJHS :\YNPJHS 5\YZPUN 4H[LYUHS0UMHU[ /LHS[O .LYVU[VSVN` 7LKPH[YPJ 5\YZPUN 0= ;OLYHW` HUK 7OHYTHJVSVN` (KKP[PVUHS JV\YZL^VYR PUJS\KLZ 5\[YP[PVU 4PJYVIPVSVN` 4LU[HS /LHS[O 0SSULZZHUK.YV^[OHUK+L]LSVWTLU[ ,UYVSSTLU[ZZ[HY[PUNPU6J[VILY1HU\HY`HUK4HYJO

ENROLLMENT REQUIREMENTS: (NLVYVSKLY (WWSPJH[PVU^P[OVMMPJPHSOPNOZJOVVS[YHUZJYPW[VY.,+VUMPSL 7HZZ>VYR2L`Z[LZ[PUN^P[O3L]LSVYHIV]L>VYR2L`Z[LZ[PUNPUJS\KLZHWWSPLK TH[OYLHKPUNMVYPUMVYTH[PVUHUKSVJH[PUNPUMVYTH[PVU(KTPZZPVUZHYLJVTWL[P[P]L IHZLKVUV]LYHSSHWWSPJH[PVUZJVYL^OPJOPUJS\KLZ>VYR2L`ZZJVYLZ :\ITP[MV\YYLMLYLUJLZHM[LY[LZ[PUNPZJVTWSL[L /H]LHUVMMPJPHS:[H[LHUK-LKLYHS)HJRNYV\UKJOLJRZ\ITP[[LKKPYLJ[S`[V[OL WYVNYHTJVVYKPUH[VY

=PZP[RKLRKLSRLQWFRPMVYJ\YYLU[WYLYLX\PZP[LJV\YZLVMMLYPUNZ CONTACT Amy Main 937.599.3010 extension 1400 amain@ohiohipoint.com

PUBLIC SAFETY SERVICES 7HYHTLKPJ*LY[PMPJH[L7YVNYHT 6OPV/P7VPU[OHZWHY[ULYLK^P[O*SHYR:[H[L*VTT\UP[`*VSSLNL[VIYPUN[OLPY7HYHTLKPJ *LY[PMPJH[L7YVNYHT[V[OL)LSSLMVU[HPULJHTW\Z;OPZWYVNYHTWYV]PKLZX\HSP[`LK\JH[PVUPU [OLยธHY[HUKZJPLUJLยนVMHK]HUJLKV\[VMOVZWP[HSLTLYNLUJ`JHYL;OLJ\YYPJ\S\TWYV]PKLZ MVYPU[LNYH[PVUVMRUV^SLKNLHUKZRPSSZPUJS\KPUNWYLOVZWP[HSLU]PYVUTLU[WYLWHYH[VY`ZRPSSZ [YH\THHUKI\YUZTLKPJHSLTLYNLUJPLZ6).@5LTLYNLUJPLZILOH]PVYHSLTLYNLUJPLZ HUKJYPZPZPU[LY]LU[PVU<WVUZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVU[OLZ[\KLU[^PSSTLL[HUKL_JLLK[OL VIQLJ[P]LZVM[OL5H[PVUHS:[HUKHYK7HYHTLKPJ;YHPUPUNJ\YYPJ\S\TWYV]PKPUNLSPNPIPSP[`MVY[OL 5H[PVUHSYLNPZ[Y`JLY[PMPJH[PVUL_HT;YH]LS^PSSILYLX\PYLKMVYJLY[HPUJV\YZL^VYRHUKJSPUPJHSZ 4LKPJHS;LYTPUVSVN`HUK-\UKHTLU[HSZVM(UH[VT` 7O`ZPVSVN`HYLWYLYLX\PZP[LJV\YZLZ *LY[PMPJH[PVUZ[OH[JHUILLHYULK! (07),5675(6321'(5 (07%$6,& (07%5()5(6+(5 (07,17(50(',$7( *V\YZLZVMMLYLKH[6OPV/P7VPU[*HYLLY*LU[LY HUKPU<YIHUH CONTACT Tammy Detwiler detweilert@clarkstate.edu

Fall/Winter 2011 Course Schedule

for full program information OHIO HI POINT.COM


STUDENT SERVICES

REGISTRATION

Admissions & Financial Aid Information

;VYLNPZ[LY`V\T\Z[IL`LHYZVMHNLVYVSKLY HUKOH]LLP[OLYNYHK\H[LKMYVTOPNOZJOVVSVY YLJLP]LKH.,+

6\Y:[\KLU[:LY]PJLZVMMPJLPZOLYL[VHZZPZ[[OVZL^OVHYLJVUZPKLYPUNLUYVSSTLU[PUVULVMV\Y WYVNYHTZ;OLVMMPJL^PSS^VYRJSVZLS`^P[O`V\K\YPUN[OLLUYVSSTLU[WYVJLZZ[V\UKLYZ[HUK `V\YJHYLLYHUKJVSSLNLVW[PVUZHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZHUKMPUHUJPHSHPKWVZZPIPSP[PLZ *SHZZ,UYVSSTLU[ ,HJOWYVNYHTHUKJSHZZOHZHTPUPT\THUKTH_PT\TU\TILYVMWHY[PJPWHU[ZWLYTP[[LK JSHZZLZ^PSSILJHUJLSSLKHUKYLNPZ[YH[PVUMLLZYL[\YULKPUM\SSPM[OLTPUPT\TU\TILYVM[\P[PVU WH`PUNZ[\KLU[ZPZUV[YLHJOLK

REGISTRATION IS EASY *V\YZLZ MPSS X\PJRS` ¶ YLNPZ[LY LHYS` ;OLYL HYL ZP_ KPMMLYLU[ ^H`Z `V\ JHU YLNPZ[LY @V\ TH` YLNPZ[LY HZ ZVVU HZ `V\ YLJLP]L[OPZIYVJO\YL 6USPUL!^^^VOPVOPWVPU[JVT

-LLZ

,4HPS!QTHUUZ'VOPVOPWVPU[JVT^P[OYLNPZ[YH[PVUPUMVYTH[PVU

:VTLWYVNYHTZOH]LMLLZHZZVJPH[LK^P[OLUYVSSTLU[(SSMLLZHYLUV[LKPU[OPZJH[HSVNUL_[ [VLHJOJSHZZVYWYVNYHTPUMVYTH[PVU@V\ZOV\SKJOLJR^P[O:[\KLU[:LY]PJLZVYWYVNYHT PUZ[Y\J[VYZMVYHJVTWSL[LSPZ[PUNVMMLLZ

-(?!;YHUZTP[HJVTWSL[LKYLNPZ[YH[PVUI`KPHSPUN  7OVULPU YLNPZ[YH[PVU! 7OVUL PU YLNPZ[YH[PVUZ  HYL HJJLW[LK MYVT !HT \U[PS !WT 4VUKH` [OYV\NO ;O\YZKH`HUKMYVT!HT\U[PS!WTVU-YPKH` >HSRPU!6OPV/P7VPU[*HYLLY*LU[LY(K\S[9LZV\YJL*LU[LY :[ 9[ )LSSLMVU[HPUL 6/ ;OL HK\S[ VMMPJL PZ VWLU MVY ^HSRPU YLNPZ[YH[PVU 4VUKH` [OYV\NO ;O\YZKH` !HT\U[PS!WTHUKMYVT!HT\U[PS!WTVU-YPKH` 4HPS PU! :LUK [OL YLNPZ[YH[PVU MVYT SVJH[LK ILSV^ [V 6OPV /P7VPU[*HYLLY*LU[LY:[9[)LSSLMVU[HPUL6/  7KH$GXOW(GXFDWLRQRIILFHZLOOEHFORVHG RQWKHIROORZLQJGDWHV

FINANCIAL AID :WLJPMPJWVPU[Z ;OLW\YWVZLVMMPUHUJPHSHPKPZ[VZ\WWSLTLU[`V\YHUK`V\YMHTPS`»ZJVU[YPI\[PVUZ[V^HYK`V\Y JVZ[VMLK\JH[PVU-PUHUJPHSHPKPZVMMLYLK[VHSSLSPNPISLM\SS[PTLHK\S[Z[\KLU[Z6OPV/P7VPU[ *HYLLY*LU[LY»ZWYPTHY`MPUHUJPHSHPKVW[PVUZPUJS\KL! )HGHUDO3HOO*UDQW¶.PM[HPKH^HYKLKVUULLKIHZLKLSPNPIPSP[`JYP[LYPH )HGHUDO'LUHFW/RDQV¶-LKLYHS:[HMMVYK3VHUZ-LKLYHSKVSSHYZIVYYV^LKKPYLJ[S`MYVT[OL NV]LYUTLU[[OYV\NO[OLZJOVVS;OPZSVHUYLWYLZLU[ZKLI[Z[OH[T\Z[ILYLWHPK 3VVRMVY[OL Z`TIVSMVYV\Y-LKLYHS7LSS.YHU[HUK-LKLYHS+PYLJ[3VHULSPNPISLWYVNYHTZ 2WKHUDLG¶3VJHSHNLUJ`M\UKPUNZ\JOHZVMMLYLK[OYV\NO[OL>0(1VIHUK-HTPS`:LY]PJLZ VMMPJLZ=L[LYHUZ(ZZPZ[HUJLHUK;YHKL(KQ\Z[TLU[(J[(WWS`H[SVJHSVMMPJLZ

,SPNPIPSP[` ;VYLJLP]LMPUHUJPHSHPK`V\T\Z[!   

Â&#x2039; )LH<:JP[PaLUVYHULSPNPISLUVUJP[PaLU Â&#x2039; )LLUYVSSLKPUHM\SS[PTLWYVNYHT

:LW[LTILY3HIVY+H` 5V]LTILY;OHURZNP]PUN +LJLTILY1HU\HY`>PU[LY)YLHR 1HU\HY`4HY[PU3\[OLY2PUN1Y+H` -LIY\HY`7YLZPKLU[Z»+H` 4H`4LTVYPHS+H`

ADULT REGISTRATION FORM 5HTL (KKYLZZ *P[`

)\ZPULZZ7OVUL *V\YZL;P[SL *V\YZL;P[SL

Â&#x2039; 4HRLZH[PZMHJ[VY`HJHKLTPJWYVNYLZZ

*V\YZL;P[SL

Â&#x2039; 5V[ILPUKLMH\S[VUHU`MLKLYHSSVHUZVYNYHU[Z

APPLICATION PROCEDURE ;VHWWS`MVY+LWHY[TLU[VM,K\JH[PVUMPUHUJPHSHPKWYVNYHTZJVTWSL[L[OL<:+LWHY[TLU[ VM ,K\JH[PVU»Z -YLL (WWSPJH[PVU MVY -LKLYHS :[\KLU[ (PK -(-:( (WWSPJH[PVU JHU IL JVTWSL[LKVU[OL>LIH[O[[W!^^^MHMZHLKNV]VY[OYV\NO[OLMPUHUJPHSHPKVMMPJL@V\ HUK`V\YWHYLU[PMHWWSPJHISLZOV\SKHSZVNL[H7LYZVUHS0KLU[PMPJH[PVU5\TILY705MYVT [OL+LW[HY[TLU[VM,K\JH[PVU[VLSLJ[YVUPJHSS`ZPNU`V\Y-(-:( Fall/Winter 2011 Course Schedule

APW

/VTL7OVUL

Â&#x2039; /H]LH]HSPK:VJPHS:LJ\YP[`U\TILY Â&#x2039; 9LNPZ[LY^P[O[OL:LSLJ[P]L:LY]PJLPMHWWSPJHISL

:[H[L

4HPS[V! (K\S[,K\JH[PVU6OPV/P7VPU[*HYLLY*LU[LY :[9[)LSSLMVU[HPUL6/  7(@4,5;0:,?7,*;,+-09:;*3(:::,::065 4(:;,9*(9+=0:(+0:*6=,9 (4,90*(5,?79,::(**,7;,+ 0[PZ[OLWVSPJ`VM[OL6OPV/P7VPU[1VPU[=VJH[PVUHS:JOVVS+PZ[YPJ[[OH[LK\JH[PVUHSHJ[P]P[PLZ LTWSV`TLU[WYHJ[PJLZWYVNYHTZHUKZLY]PJLZHYLVMMLYLK^P[OV\[YLNHYK[VYHJLJVSVY UH[PVUHSVYPNPUTHYP[HSZ[H[\ZHUJLZ[Y`NLUKLYYLSPNPVUKPZHIPSP[`VYHNL for full program information OHIO HI POINT.COM


COLLEGE PATHWAYS 6OPV /P7VPU[ *HYLLY *LU[LY (K\S[ *VU[PU\PUN ,K\JH[PVU OHZ I\PS[ Z[YVUN YLSH[PVUZOPWZ ^P[OJVSSLNLZHUK\UP]LYZP[PLZ[OYV\NOV\[[OLZ[H[LVM6OPVPUVYKLY[VHSSV^V\YZ[\KLU[Z[V JYLH[LLHZ`[YHUZP[PVUZPU[VJVSSLNL *HYLLY;LJOUPJHS*YLKP[;YHUZMLY*[(Z6OPVZLJVUKHY`HUKHK\S[JHYLLY[LJOUPJHSZ[\KLU[ZZLLROPNOLYLK\JH[PVU[OL*HYLLY ;LJOUPJHS*YLKP[;YHUZMLY*[PUP[PH[P]LHSSV^ZMVYHWWYV]LK[LJOUPJHSJV\YZL^VYR[VIL [YHUZMLYYLK[VZ[H[LHUK`LHYPUZ[P[\[PVUZVMSLHYUPUNMVYJVSSLNLJYLKP[ Â&#x2039; ;HRLLX\P]HSLU[[LJOUPJHSJV\YZLZHU`^OLYL^P[OPU[OLW\ISPJLK\JH[PVUHSZ`Z[LT Â&#x2039; 6I[HPU[LJOUPJHSJYLKP[Z\WVULUYVSSTLU[PUOPNOLYLK\JH[PVU^P[OV\[\UULJLZZHY` K\WSPJH[PVUVYPUZ[P[\[PVUHSIHYYPLYZ Â&#x2039; ([[HPU[OLPYOPNOLZ[LK\JH[PVUHSHZWPYH[PVUZPU[OLTVZ[LMMPJPLU[HUKLMMLJ[P]LTHUULYHZH YLZ\S[VMJSLHYHUKJVUZPZ[LU[Z[HUKHYKZ O[[W!YLNLU[ZVOPVNV]JHYLLY[LJO[YHUZMLYHWWYV]LKWYVNYHTZJV\YZLZPUKL_WOW

*VSSLNL*YLKP[ (Y[PJ\SH[PVUHNYLLTLU[ZOH]LILLULZ[HISPZOLK^P[O[^V`LHYHUKMV\Y`LHYJVSSLNLZHUK \UP]LYZP[PLZ[OYV\NOTLTVYHUK\TZVM\UKLYZ[HUKPUN^P[O[OLMVSSV^PUN! 

÷÷

&ODUN6WDWH&RPPXQLW\&ROOHJH 8UEDQD8QLYHUVLW\ 

÷ -DPHV$5KRGHV6WDWH&ROOHJH ÷ )UDQNOLQ8QLYHUVLW\

;^VIYHUJOJHTW\ZLZHYLSVJH[LKH[6/7»Z)LSSLMVU[HPULJHTW\Z·*SHYR:[H[L*VTT\UP[` *VSSLNLHUK<YIHUH<UP]LYZP[`

-VYTVYLPUMVYTH[PVUVUVWWVY[\UP[PLZ[V[HRLJVSSLNLJV\YZL^VYRH[[OLZLSVJH[PVUZJVU[HJ[! 4HOKP>HKL*SHYR:[H[L VYLTHPS^HKLT'JSHYRZ[H[LLK\ 7LNN`/HYWLY<YIHUH<UP]LYZP[` *HSS[VKH`MVYPUMVYTH[PVUYLNHYKPUN^OH[JYLKP[^PSSILH^HYKLK\WVU[YHUZMLY[VVULVM[OLHIV]L

HEATING, VENTILATION, AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION (HVAC-R) ;OL 6OPV /P7VPU[ *HYLLY *LU[LY /=(*9 WYVNYHT WYV]PKLZ X\HSP[` [YHPUPUN [V WLYZVUZ ^PZOPUN[VLU[LY[OL/=(*9MPLSK;OL/=(*9WYVNYHTZ\WWSPLZZ[\KLU[Z^P[O[YHPUPUN HUK VWWVY[\UP[PLZ ULJLZZHY` [V NHPU [OL ZRPSSZ YLX\PYLK MVY HU LU[Y` SL]LS WVZP[PVU HZ H /=(*9 [LJOUPJPHU ;OL WYVNYHT HSZV WYV]PKLZ Z[\KLU[Z [OL VWWVY[\UP[` [V YLJLP]L MP]L PUK\Z[Y`JLY[PMPJH[PVUZ ;OLYTHS:`Z[LTZWSH`HRL`YVSLPUPUK\Z[Y`HUKJVTTLYJPHSHUKYLZPKLU[PHSHWWSPJH[PVUZ ¶ PUJS\KPUN YLMYPNLYH[PVU HPY JVUKP[PVUPUN HUK OLH[ W\TWZ *\YYPJ\S\T! ;OLYTHS :`Z[LT 7V^LY",U[OHSW`";LTWLYH[\YL4LHZ\YLTLU[".HZ3H^Z";OLYTHS:JPLUJL*VUJLW[Z"/LH[ ;YHUZMLY 4L[OVKZ" ;OLYTVK`UHTPJ *`JSLZ" 9LMYPNLYH[PVU :`Z[LT 6WLYH[PVU" 9LMYPNLYHU[ ;`WLZ" /LH[ 7\TW :`Z[LT 6WLYH[PVU" ;OLYTHS ,MMPJPLUJ`" 9LMYPNLYH[PVU *VTWVULU[Z" 7OHZL+PHNYHTZHUK7YVWLY[`;HISLZ ,U]PYVUTLU[HS(WWSPJH[PVUZ^PSSLUHISLZ[\KLU[Z[VSLHYU[OLLU]PYVUTLU[HSLMMLJ[ZZ\JOHZ Z\UVYO\TPKP[`PUZ\SH[PVUSPNO[PUNHUKJLPSPUNMHUZVUSP]PUNZ[Y\J[\YLZ*\YYPJ\S\T!/LH[ 3VHK" 0UZ\SH[PVU" 9 =HS\LZ" ;OLYTVK`UHTPJ ,MMPJPLUJ`" /LH[ 3VZZ" /\TPKP[`! +L^ 7VPU[" 7Z`JOYVTL[YPJZ"(PY*VUKP[PVUPUN";OLYTHS:`Z[LT+LZPNUHUK/\THU*VTMVY[-HJ[VYZ ;OL/=(*9WYVNYHTPZ5VY[O*LU[YHS(ZZVJPH[PVUVM*VSSLNLZHUK:JOVVSZ5*(HJJYLKP[LK HUK0:6 JLY[PMPLK;OLWYVNYHTPZHM\SS[PTL OV\YVUL`LHYWYVNYHT^P[OKH` [PTLVYL]LUPUNJSHZZLZH]HPSHISLHUKVMMLYZ[OLMVSSV^PUNJLY[PMPJH[PVUZ!,7( HUK H5(;,5VY[O(TLYPJHU;LJOUPJPHU,_JLSSLUJLHUK0*,0UK\Z[Y`*VTWL[LUJ`,_HT ;OL/=(*9WYVNYHTWYV]PKLZZ[\KLU[Z^P[OOV\YZVMJYLKP[[YHUZMLY[OYV\NO[OL:[H[L VM6OPV»Z*HYLLY;LJOUPJHS*YLKP[;YHUZMLY*[WYVNYHT ;OL/=(*9WYVNYHTPUJS\KLZ[OLMVSSV^PUNJV\YZLZ! /=(*9-\UKHTLU[HSZ ;VVSZ4L[LYZHUK4LHZ\YPUN+L]PJLZ /=(*94H[O /=(*97YHJ[PJLZ /=(*97YHJ[PJLZ00 7YPUJPWSLZVM;OLYTVK`UHTPJZ 9LMYPNLYHU[Z (PY*VUKP[PVUPUNHUK9LMYPNLYH[PVU:`Z[LT*VTWVULU[Z 7HJRHNLK/LH[PUNHUK*VVSPUN:`Z[LTZ *LU[YHS9LZPKLU[PHS(PY*VUKP[PVUPUN ,7(*LY[PMPJH[PVU,7(,7( (UKHZHML[` )HZPJ,SLJ[YPJP[` ,SLJ[YPJ+PHNYHTZHUK*VU[YVSZ ,SLJ[YPJ4V[VYZ

Fall/Winter 2011 Course Schedule

3VHK*HSJ\SH[PVUZ (PY+PZ[YPI\[PVU 0UKVVY(PY8\HSP[` .HZ>HYT(PY/LH[PUN ,SLJ[YPJ>HYT(PY/LH[PUN 6PS>HYT(PY/LH[PUN /LH[7\TW:`Z[LTZ 1VI:RPSSZ 0*,*LY[PMPJH[PVU 5(;,*LY[PMPJH[PVU CONTACT Jeff Dysert or Kent Amey 937.599.3010 extension 1381 jdysert@ohiohipoint.com kamey@ohiohipoint.com for full program information OHIO HI POINT.COM


INTEGRATED SYSTEMS TECHNOLOGY0:;0U[YVK\J[PVU[V/`KYH\SPJZ/V\YZ

Program Description ;OL0U[LNYH[LK:`Z[LTZ;LJOUVSVN`0:;PUK\Z[YPHS[YHPUPUNWYVNYHTWYV]PKLZZ[\KLU[Z^P[O [OLJYP[PJHSZRPSSZYLX\PYLKI`Z`Z[LTZ[LJOUPJPHUZPUTVKLYUPUK\Z[Y` ;OL0:;WYVNYHTPZ5VY[O*LU[YHS(ZZVJPH[PVUVM*VSSLNLZHUK:JOVVSZ5*(HJJYLKP[LK HUK0:6 JLY[PMPLK;OLWYVNYHTPZVMMLYLKHZHM\SS[PTL OV\YVUL`LHYWYVNYHT HZ^LSSHZHWHY[[PTL[^V`LHY OV\YWYVNYHT ;OL0:;WYVNYHTPUJS\KLZ[OLMVSSV^PUNJV\YZLZ!

Foundational Courses 0:;0UK\Z[YPHS:HML[`HUK/LHS[O /V\YZ (UPU[YVK\J[PVU[VPUK\Z[YPHSZHML[`WYHJ[PJLZ SVJRV\[[HNV\[WYVJLK\YLZ[LYTPUVSVN` ZHML[`YLN\SH[PVUZHUKYLX\PYLTLU[Z *SHZZYVVTIHZLK[YHPUPUN

0:;0UK\Z[YPHS4H[OLTH[PJZ/V\YZ (WWSPJH[PVUVMTH[OLTH[PJHSJVUJLW[Z[V[OL THU\MHJ[\YPUNHUKTHPU[LUHUJLVMWYVK\J[Z HUKWYVJLZZLZ:LSMWHJLKSHIHJ[P]P[`

0:;)HZPJ*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ /V\YZ -\UKHTLU[HSJVUJLW[ZVM[OL7*VWLYH[PUN Z`Z[LTZHUKUL[^VYRZ/HUKZVU[YHPUPUNPU [OL\ZLVM^VYKWYVJLZZPUNZWYLHKZOLL[HUK KH[HIHZLWYVNYHTZ[VWYLWHYLYLWVY[ZHUK THRLWYLZLU[H[PVUZ0UZ[Y\J[VYSLHKJV\YZL

0:;;V[HS7YVK\J[P]L4HPU[LUHUJL 7YHJ[PJLZ/V\YZ 0U[YVK\JLZ;74[VWPJZPUJS\KPUN[OL KPMMLYLUJLIL[^LLUWSHUULKHUK\UWSHUULK THPU[LUHUJL:WOPSVZVWO`MP]LKPMMLYLU[ [`WLZVMTHPU[LUHUJLWYHJ[PJLZ6]LYHSS ,X\PWTLU[,MMLJ[P]LULZZ6,,JHSJ\SH[PVUZ HUK[OL7PSSHYZVM;740UZ[Y\J[VYSLHKJV\YZL

0:;)\ZPULZZ,UNSPZO/V\YZ 9L]PL^VMIHZPJ^YP[PUNZRPSSZHUKNYHTTHY ^P[OHULTWOHZPZVU[LJOUPJHS^YP[PUNZRPSSZ 4PJYVZVM[>VYKPZ\ZLK[VKL]LSVW[OL [VVSZHUKMVYTH[ZMVYYLWVY[ZTLTVZHUK V[OLY[LJOUPJHS^YP[PUN3HIIHZLK\[PSPaPUNH ^VYRIVVRHUK7*^P[OPUZ[Y\J[VYPU[LYHJ[PVU

Electrical Courses 0:;)HZPJ,SLJ[YPJHS(*HUK+**PYJ\P[Z /V\YZ 0U[YVK\J[PVU[VHS[LYUH[PUNHUKKPYLJ[ J\YYLU[JPYJ\P[Z\[PSPaPUN(TH[YVSSHIVYH[VY` LX\PWTLU[HSVUN^P[OT\S[PTLKPHJVTW\[LY IHZLK[YHPUPUN4\S[PWSLOHUKZVUSHIVYH[VY` L_LYJPZLZHYLPUJS\KLK^OPJOMVJ\ZVU[OL

Fall/Winter 2011 Course Schedule

Fluid Power Courses 0U[YVK\J[PVU[VO`KYH\SPJZJOLTH[PJZMPS[LYZ YLN\SH[VYZYLSPLM]HS]LZTV[VYZW\TWZHUK JVU[YVSVMO`KYH\SPJJVTWVULU[Z<[PSPaLZ (TH[YVSSHIVYH[VY`LX\PWTLU[HSVUN^P[O T\S[PTLKPHJVTW\[LYIHZLK[YHPUPUN0UJS\KLZ THU`OHUKZVUSHIVYH[VY`L_LYJPZLZ

(K]HUJLKTLJOHUPJHSJV\YZLPUILHYPUN [`WLZHUKHWWSPJH[PVUZNHZRL[ZHUKZLHSZ HK]HUJLKNLHYKYP]LZIYHRLZHUKJS\[JOLZ SPULHYKYP]LZHUKIHSSZJYL^KYP]LZ,_[LUZP]L SHIVYH[VY`L_WVZ\YL[VTLJOHUPJHSKYP]LZ TV[VYZ[VVSZHUKTLHZ\YPUNPUZ[Y\TLU[Z

0:;(K]HUJLK/`KYH\SPJZ/V\YZ

0:;0U[YVK\J[PVU[V5VPZL=PIYH[PVUHUK /HYZOULZZ7YPUJPWSLZ/V\YZ

JVUZ[Y\J[PVUVMLSLJ[YPJHSJPYJ\P[Z*PYJ\P[Z HYL[LZ[LK\ZPUNLSLJ[YPJHS[LZ[LX\PWTLU[ ;VWPJZPUJS\KL6OT»Z3H^ZLYPLZHUK WHYHSSLSJPYJ\P[ZYLZPZ[VYZJHWHJP[VYZ PUK\J[VYZYLSH`Z[YHUZMVYTLYZHUKV[OLY LSLJ[YPJHSJVTWVULU[Z

;OPZHK]HUJLKJV\YZLJV]LYZKPYLJ[PVUHS JVU[YVS]HS]LZZVSLUVPK]HS]LZO`KYH\SPJ ZJOLTH[PJZPU[LYMHJPUN]HS]LZ[VLSLJ[YPJHS JVU[YVSJPYJ\P[ZHUKTHPU[LUHUJLVMO`KYH\SPJ Z`Z[LTZ<[PSPaLZ(TH[YVSSHIVYH[VY` LX\PWTLU[HSVUN^P[OT\S[PTLKPHJVTW\[LY IHZLK[YHPUPUN,_[LUZP]LSHIVYH[VY`L_LYJPZLZ

0:;0U[YVK\J[PVU[V,SLJ[YVUPJZ/V\YZ

0:;0U[YVK\J[PVU[V7UL\TH[PJZ/V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V[OLM\UJ[PVUHUKVWLYH[PVUVM IHZPJLSLJ[YVUPJJVTWVULU[Z;VWPJZPUJS\KL YLZPZ[VY]HS\LZIYLHKIVHYKHUKJVUZ[Y\J[PVU VMLSLJ[YVUPJJPYJ\P[ZM\UJ[PVUHUK [YV\ISLZOVV[PUNVMLSLJ[YVUPJJVTWVULU[Z PUJS\KPUNKPVKLZ:*9»Z;90(*»Z[YHUZPZ[VYZ WV[LU[PVTL[LYZJHWHJP[VYZYLZPZ[VYZHUK IYPKNLYLJ[PMPLYZ<[PSPaLZ(5.,3VUSPUL SLHYUPUNZ\P[L

0U[YVK\J[PVU[V[OLM\UKHTLU[HSZVM MS\PKWV^LY<[PSPaLZ(TH[YVSSHIVYH[VY` LX\PWTLU[HSVUN^P[OT\S[PTLKPHJVTW\[LY IHZLK[YHPUPUN;VWPJZPUJS\KLWUL\TH[PJ ZJOLTH[PJZMPS[LYZS\IYPJH[VYZYLN\SH[VYZ ]HS]LZJ`SPUKLYZNH\NLZJOLJR]HS]LZHUK MSV^JVU[YVS]HS]LZ0UJS\KLZT\S[PWSLOHUKZ VUSHIVYH[VY`L_LYJPZLZ

0:;4V[VY*VU[YVSZ/V\YZ

;OPZHK]HUJLKJV\YZLJV]LYZKPYLJ[PVUHS JVU[YVS]HS]LZZVSLUVPK]HS]LZJHT]HS]LZ WUL\TH[PJZJOLTH[PJZPU[LYMHJPUN]HS]LZ[V LSLJ[YPJHSJVU[YVSJPYJ\P[ZHUKTHPU[LUHUJL VMWUL\TH[PJZ`Z[LTZ<[PSPaLZ(TH[YVS SHIVYH[VY`LX\PWTLU[HSVUN^P[OT\S[PTLKPH JVTW\[LYIHZLK[YHPUPUN,_[LUZP]L SHIVYH[VY`L_LYJPZLZ

;OPZJV\YZLMVJ\ZLZVUYLSH`JVU[YVSVM LSLJ[YPJTV[VYHUKWUL\TH[PJZ`Z[LTZHUK [OLPYPUK\Z[YPHSHWWSPJH[PVUZ:[\KLU[Z\ZL H]HYPL[`VMPUK\Z[YPHSYLSH`JVU[YVSJPYJ\P[Z ZJOLTH[PJZSHKKLYKPHNYHTZHUK)VVSLHU SVNPJ[VSLHYUPUK\Z[Y`YLSL]HU[ZRPSSZPU PUZ[HSSH[PVUVWLYH[PVUHUKWLYMVYTHUJL HUHS`ZPZVMTV[VYJVU[YVSZZ`Z[LTZ

0:;4V[VY*VU[YVSZ/V\YZ ;OPZJV\YZLNP]LZ[OLZ[\KLU[HYLHS^VYSK L_WLYPLUJLVM[YV\ISLZOVV[PUNHUKYLWHPYVM TV[VYJVU[YVSZ`Z[LTZ\ZPUNHT\S[PTL[LY PUH[OYLLWOHZLTV[VYJVU[YVSZ`Z[LT ;OLZ[\KLU[SLHYUZ[VKPHNUVZLHUKYLWHPY WYVISLTZPU^PYPUNYLSH`Z[YHUZMVYTLYZ Z^P[JOLZWV^LYZ\WWSPLZ]HYPHISLZWLLK KYP]LZHUKTV[VYZ

0:;)HZPJ7YVJLZZ8\HSP[`*VU[YVS/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[VWYVJLZZJVU[YVSZ`Z[LTZ PUZ[Y\TLU[[HNZWPWPUNHUKPUZ[Y\TLU[H[PVU KPHNYHTZSVVWJVU[YVSSLYZMPUHSJVU[YVS LSLTLU[ZSPX\PKSL]LSJVU[YVSTL[OVKZVM H\[VTH[PJJVU[YVSMSV^TLHZ\YLTLU[HUK JVU[YVSSL]LSTLHZ\YLTLU[HUKJVU[YVS SVVWWLYMVYTHUJL,TWOHZPZVULSLJ[YVUPJ PUZ[Y\TLU[H[PVUZL[\WHUK\ZL

0:;4LJOHUPJHS:`Z[LTZHUK7YPUJPWSLZ /V\YZ

0:;(K]HUJLK7UL\TH[PJZ/V\YZ

Mechanical Courses 0:;4LJOHUPJHS:`Z[LTZHUK7YPUJPWSLZ /V\YZ )HZPJZVMTLJOHUPJHSWV^LY[YHUZTPZZPVU YV[HY`WV^LYZHML[`TLJOHUPJHSMV\UKH[PVUZ MHZ[LULYZSL]LSPUNILHYPUNZHSPNUTLU[VM ]ILS[ZJOHPUKYP]LZJV\WSPUNZHUKNLHY KYP]LZ,_[LUZP]LSHIVYH[VY`L_WVZ\YL [VTLJOHUPJHSKYP]LZTV[VYZ[VVSZHUK TLHZ\YPUNPUZ[Y\TLU[Z<[PSPaLZ(TH[YVS SHIVYH[VY`LX\PWTLU[HSVUN^P[OT\S[PTLKPH JVTW\[LYIHZLK[YHPUPUN

0:;4LJOHUPJHS:`Z[LTZHUK7YPUJPWSLZ /V\YZ (K]HUJLKTLJOHUPJHSJV\YZLPUOLH]` K\[`ILS[KYP]LZ`Z[LTZZ`UJOYVUV\ZILS[ Z`Z[LTZS\IYPJH[PVUJVUJLW[ZWYLJPZPVUZOHM[ HSPNUTLU[WYLJPZPVUJV\WSPUNZ`Z[LTZHUK OLH]`K\[`JOHPUKYP]LZ`Z[LTZ,_[LUZP]L SHIVYH[VY`L_WVZ\YL[VTLJOHUPJHSKYP]LZ TV[VYZ[VVSZHUKTLHZ\YPUNPUZ[Y\TLU[Z

(K]HUJLKJV\YZLPU[OL\ZLVM]PIYH[PVU HUHS`ZPZ[VKL[LYTPUL^OLYLHUKOV^ [VWLYMVYTTHPU[LUHUJLVUHTHJOPUL +LTVUZ[YH[LZOV^]PIYH[PVUHUHS`ZPZPZ \ZLK[VPUJYLHZLTHJOPULYLSPHIPSP[` HUKYLK\JLKV^U[PTLHZWHY[VMH;V[HS 7YVK\J[P]L4HPU[LUHUJL;74WYVNYHT ,_[LUZP]LSHIVYH[VY`L_WVZ\YL[V]PIYH[PVU HUHS`ZPZLX\PWTLU[

Programmable Logic Controllers Courses 0:;7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ /V\YZ <[PSPaLZ(SSLU)YHKSL`:3*7YVNYHTTHISL *VU[YVSSLYHUK(TH[YVSZPT\SH[PVULX\PWTLU[ HSVUN^P[OT\S[PTLKPHJVTW\[LYIHZLK [YHPUPUN;VWPJZPUJS\KL73*WYVNYHTTPUN TV[VYJVU[YVS06PU[LYMHJPUNL]LU[ ZLX\LUJPUNHUKHWWSPJH[PVUKL]LSVWTLU[ 3HIVYH[VY`L_LYJPZLZWYV]PKLTHU` VWWVY[\UP[PLZMVY[OLZ[\KLU[[VKLZPNUHUK [LZ[73*WYVNYHTZ\ZPUN[PTLYZJV\U[LYZ HUK]HYPV\Z06KL]PJLZ(SZVH]HPSHISL^P[O [OL(SSLU)YHKSL`*VU[YVS3VNP_9:3VNP_ 73*

0:;7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ /V\YZ (K]HUJLKJV\YZLPUUL[^VYRPUN73*ZHUK [YV\ISLZOVV[PUN73*WYVISLTZ^P[O[OL(SSLU )YHKSL`*VU[YVS3VNP_9:3VNP_73*

0:;(WWSPLK(\[VTH[PVU7YPUJPWSLZ /V\YZ (K]HUJLKPUK\Z[YPHSJVU[YVSZJV\YZL[OH[ \[PSPaLZHUH\[VTH[LKWYVK\J[PVUZ`Z[LT [OH[PUJVYWVYH[LZUL[^VYRLK(SSLU)YHKSL` 4PJYV3VNP_73*Z+L]PJL5L[H]PZPVU Z`Z[LT4P[Z\IPZOPYVIV[TH[LYPHSOHUKSPUN JVU]L`VYHUKV[OLYLSLJ[YVTLJOHUPJHSKL]PJLZ ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VLUOHUJL[OL [YV\ISLZOVV[PUNZRPSSZVM[LJOUPJPHUZ^OVOH]L THZ[LYLK[OLIHZPJZVMPUK\Z[YPHSJVU[YVSZ

for full program information OHIO HI POINT.COM


INTEGRATED SYSTEMS TECHNOLOGY (Contâ&#x20AC;&#x2122;d)

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY 6OPV/P7VPU[*HYLLY*LU[LYPZVMMLYPUNUL^[YHPUPUNPU9LUL^HISL,ULYN`

Computer Software Courses

0:;0U[YVK\J[PVU[V>LSKPUN/V\YZ

0:;0U[YVK\J[PVU[V*VTW\[LY(PKLK +LZPNU/V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V[OLIHZPJZVM6_`HJL[`SLUL >LSKPUNHUK*\[[PUN6(>6(*:OPLSKLK 4L[HS(YJ>LSKPUN:4(>.HZ4L[HS(YJ >LSKPUN.4(>VY40..HZ;\UNZ[LU(YJ >LSKPUN.;(>VY;0.HUK-S\_*VYLK(YJ >LSKPUN-*(>*V\YZLJVU[LU[ZPUJS\KL ZHML[`JVTTVU^LSKPUN[LJOUPX\LZVU KPMMLYLU[^LSKQVPU[ZZ\YMHJLWYLWHYH[PVU HUKNYPUKPUNTL[HSPKLU[PMPJH[PVUHUKMPSSLY JVTWH[PIPSP[`7YHJ[PJLZPUJS\KLTH[LYPHS [OPJRULZZLZMYVTNH[OY\ñPUJOVUZ[LLS HUKHS\TPU\TPUH]HYPL[`VMWVZP[PVUZ*HU HSZVILJ\Z[VTPaLKMVYHUPUKLW[O[YHPUPUNPU VULVY[^VHYLHZ

0U[YVK\J[PVU[V[OLIHZPJZVM6Y[OVNYHWOPJ KYH^PUNZHUK[OLIHZPJZPU\ZPUN*(+ [VVSZ-\UKHTLU[HSZPUJS\KLKYH^PUN[VVSZ KPTLUZPVUPUN[L_[PUZLY[PVU*(+KLZPNUHUK KYH^PUNTVKPMPJH[PVUZ3HIIHZLK\[PSPaPUNH ^VYRIVVRHUK7*^P[OPUZ[Y\J[VYPU[LYHJ[PVU

0:;(K]HUJLK(\[V*(+/V\YZ -VJ\ZLZVUHK]HUJLK[VVSZHUKMLH[\YLZ PU(\[V*HK

0:;:VSPK>VYRZ/V\YZVUSPUL 0U[OPZVUSPULJV\YZLZ[\KLU[ZSLHYUIHZPJHUK HK]HUJLK:VSPK>VYRZHWWSPJH[PVUZPUJS\KPUN +HUK+TVKLSPUNJYLH[PVUHUKMLH[\YLZ WYVK\J[PVUKYH^PUNZHUKL_WSVKLK]PL^Z

0:;*5*4HJOPUPUN/V\YZ

Additional Courses

;OPZVUSPULJV\YZLJV]LYZHK]HUJLKTH[LZHUK L_WSVKLK]PL^ZHUPU[YVK\J[PVU[VHUPTH[PVU ZVSPKTVKLSPUNJYLH[PVUHUKMLH[\YLZ

0:;/=(*;YHPULYHUK;YV\ISLZOVV[PUN *V\YZL/V\YZ

0:;4L[YVSVN`/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V[OL\ZLVMWYLJPZPVU TLHZ\YLTLU[[VVSZPUJS\KPUNJHSPWLYZ TPJYVTL[LYZZJHSLZHUKKPHSPUKPJH[VYZ

0:;4LJOHUPJHS)S\LWYPU[9LHKPUN /V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V[OLM\UKHTLU[HSZVMIS\LWYPU[ YLHKPUNZ`TIVSZVY[OVNYHWOPJWYVQLJ[PVU SPULHYHUKHUN\SHYKPTLUZPVUPUNJVVYKPUH[L [VSLYHUJPUNZ`Z[LTZZLJ[PVUHS]PL^Z^LSKPUN Z`TIVSZHUKPU[LYWYL[H[PVUVMKYH^PUN ZWLJPMPJH[PVUZ

0:;0U[YVK\J[PVU[V4HJOPUPUN/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V[OLIHZPJZVMTHJOPUPUN 0UJS\KLZTHJOPULZHML[`WYVWLYJHYLVM LX\PWTLU[THU\HSSH[OLZTPSSPUNTHJOPULZ HUKZ\YMHJLNYPUKLYZ;^VWYLJPZPVUWHY[Z HYLTHJOPULK\ZPUNHIS\LWYPU[-PUPZOLK WHY[ZT\Z[MP[[VNL[OLYHUKTLL[[VSLYHUJL YLX\PYLTLU[Z0UZ[Y\J[VYSLHKSHIHJ[P]P[`

Fall/Winter 2011 Course Schedule

;OPZMP]LKH`JV\YZLJV]LYZ[OLIHZPJ WYVWLY[PLZVMLSLJ[YPJP[`JOHYHJ[LYPZ[PJZ THPU[LUHUJLHUK[YV\ISLZOVV[PUNVM WOV[V]VS[HPJ7=Z`Z[LTZHUK7=[OLVY` 0UJS\KLZ[OLLPNO[OV\YVUSPUL:VSHY *VUJLW[Z[YHPUPUN

>PUK*VUJLW[Z/V\YZVUSPUL 0U[OPZZP_OV\YVUSPULJV\YZLZ[\KLU[Z^PSS SLHYUHIV\[^PUKWV^LYZ`Z[LTZ[OL^PUK WV^LYPUK\Z[Y`^PUK[\YIPULWYVK\J[PVU HLYVK`UHTPJZHUKWV^LYYH[PUNZ^PUK [\YIPULJHWHJP[`H]HPSHIPSP[`^PUKYLZV\YJL TLHZ\YLTLU[HUKWSHU[LJVUVTPJZ

:VSHY*VUJLW[Z/V\YZVUSPUL 0U[OPZLPNO[OV\YVUSPULJV\YZLZ[\KLU[Z ^PSSSLHYUHIV\[:VSHYLULYN`Z`Z[LTZ PUJS\KPUN(*HUK+*WOV[V]VS[HPJZ`Z[LTZ HUKZVSHY[OLYTHSZ`Z[LTZ[OLZVSHYPUK\Z[Y` ZVSHYYHKPH[PVUM\UKHTLU[HSZHUKZ\UWH[O JOHYHJ[LYPZ[PJZ

*VTPUN:VVU:\JJLZZPVU7SHUUPUN 2UV^SLKNL;YHUZMLY ;OPZ^VYRZOVW^PSSWYV]PKL`V\YZ\IQLJ[ TH[[LYL_WLY[Z^P[O[OL[VVSZHUKZRPSSZ ULJLZZHY`[V[YHUZMLY[OLPYRUV^SLKNLHUK ^VYRL_WLYPLUJL[VV[OLYZPU[OLVYNHUPaH[PVU CONTACT Jeniffer Brubaker 937.599.3010 extension 1224 jbrubaker@ohiohipoint.com

:[\KLU[ZSLHYU[OLIHZPJZVM*5*TPSSHUK SH[OLTHJOPUPUNVWLYH[PVUZ

0:;(K]HUJLK:VSPK>VYRZ /V\YZVUSPUL

Machining and Welding Maintenance Courses

7OV[V]VS[HPJ4HPU[LUHUJLHUK;YV\ISLZOVV[PUN /V\YZ<YIHUH6OPV

;LHJOLZ/=(*IHZPJZHUK[YV\ISLZOVV[PUN (SSVM[OLZLJV\YZLZHYLH]HPSHISLVUHU PUKP]PK\HSIHZPZ[VNP]L`V\[OLSH[LZ[[YHPUPUN PU`V\YKLZPYLKMPLSKVYHZWHY[VMH OV\Y JLY[PMPJH[LWYVNYHT*V\YZLZHYLVMMLYLK H[6OPV/P7VPU[*HYLLY*LU[LYHUKH[V\Y ZH[LSSP[LZP[LPU<YIHUH *VUJ\YYLU[LUYVSSTLU[[OYV\NO*SHYR:[H[L *VTT\UP[`*VSSLNLWYV]PKLZ0U[LNYH[LK :`Z[LTZ;LJOUVSVN`Z[\KLU[Z^P[OOV\YZ VMJVSSLNLJYLKP[\WVUJVTWSL[PUNH OV\YJLY[PMPJH[LWYVNYHT:[\KLU[ZHSZVLHYU 4HU\MHJ[\YPUN:RPSSZ:[HUKHYKZ*V\UJPS 4::*JLY[PMPJH[PVU

0UKPJH[LZHULSLJ[P]LPU[OL OV\YWYVNYHT CONTACT Mark Curtner 937.599.3010 extension 1422 mcurtner@ohiohipoint.com

ONLINE COURSES THROUGH ed2Go! >LUV^VMMLYH^PKLYHUNLVMOPNOS`PU[LYHJ[P]LJV\YZLZ[OH[`V\JHU[HRLLU[PYLS`(SSVMV\Y JV\YZLZPUJS\KLL_WLY[PUZ[Y\J[VYZTHU`VM^OVTHYLUH[PVUHSS`RUV^UH\[OVYZ6\YVUSPUL JV\YZLZHYLHMMVYKHISLM\UMHZ[JVU]LUPLU[HUKNLHYLKQ\Z[MVY`V\ 0U[VKH`»ZMHZ[WHJLK^VYSKTHU`VM\ZMPUKP[KPMMPJ\S[[V[HRL[PTLH^H`MYVT^VYRHUKMHTPS` [VH[[LUKZJOVVS6ULVM[OLWYPTHY`HK]HU[HNLZVMV\Y0U[LYUL[^VYRZOVWZPZ[OH[`V\JHU ¸H[[LUKJSHZZ¹PU[OLJVTMVY[HUKJVU]LUPLUJLVM`V\YV^UOVTLHUKVMMPJL(SS`V\OH]L[V KVPZSVNPU[V`V\YVUSPULJSHZZYVVT^OLU`V\HYLYLHK`[VYLHK`V\YSLZZVUZJVTWSL[L`V\Y X\PaaLZ HUK HZZPNUTLU[Z VY JVTT\UPJH[L ^P[O `V\Y PUZ[Y\J[VY HUK MLSSV^ Z[\KLU[Z 6\Y 0U[LYUL[JV\YZLZMP[PU[V`V\YZJOLK\SL!`V\JHU[HRL[OLTILMVYLIYLHRMHZ[K\YPUNS\UJOSH[L H[UPNO[VYH[HU`V[OLY[PTL`V\MPUKJVU]LUPLU[¶[OLJOVPJLPZ`V\YZ *V\YZLZHYLNLULYHSS`THKL\WVMZLZZPVUZV]LY^LLRZ^P[OX\PaaLZHZZPNUTLU[ZHUK [LZ[ZZJOLK\SLK[OYV\NOV\[[OLJV\YZL*V\YZLZHYLHMMVYKHISLH[VUS` LHJO 9LHK` [V L_WSVYL V\Y JH[HSVN& 1\Z[ SVN VU[V ^^^LKNVJVTVOPVOPWVPU[ MVY TVYL PUMVYTH[PVUVY[VLUYVSS

Courses are offered in popular subjects such as:     

Â&#x2039; (JJV\U[PUN Â&#x2039; )\ZPULZZHUK4HUHNLTLU[ Â&#x2039; ,K\JH[PVU Â&#x2039; /LHS[O*HYL Â&#x2039; 3LNHS Â&#x2039; :HSLZHUK4HYRL[PUN Â&#x2039; :[HY[PUN@V\Y6^U)\ZPULZZ Â&#x2039; >YP[PUNHUK7\ISPZOPUN Â&#x2039; *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ Â&#x2039; )HZPJ*VTW\[LY3P[LYHJ`

     

Â&#x2039; >LIHUK*VTW\[LY7YVNYHTTPUN Â&#x2039; .YHWOPJ+LZPNU Â&#x2039; 7*5L[^VYRPUNHUK:LJ\YP[` Â&#x2039; 7LYZVUHS,UYPJOTLU[ Â&#x2039; +PNP[HS7OV[VNYHWO` Â&#x2039; 7LYZVUHS-PUHUJL Â&#x2039; /LHS[O >LSSULZZ Â&#x2039; 1VI:LHYJOPUN Â&#x2039; 3HUN\HNLZ Â&#x2039; ;LZ[7YLWHYH[PVU Â&#x2039; (UKTHU`TVYL

for full program information OHIO HI POINT.COM


ADULT BASIC & LITERACY EDUCATION ;OL(K\S[)HZPJ3P[LYHJ`,K\JH[PVU()3,WYVNYHTWYV]PKLZHK\S[Z^P[OHJOHUJL[VTHZ[LY ZRPSSZZ\JOHZIHZPJYLHKPUN^YP[PUNHUKTH[O,TWSV`TLU[[YHPUPUNHUKOPNOLYLK\JH[PVU Z\JJLZZ PZ PUJYLHZLK ^OLU [OLZL MV\UKH[PVU ZRPSSZ HYL Z[YVUN (K\S[Z Z[\K` [V [HRL [LZ[Z Z\JOHZ:RUN.H\V&203$66$69$%VY*('[OH[SLHK[VIYPNO[LYM\[\YLZ:WLJPHSPaLK JSHZZLZNP]L[HYNL[LKNVHSZHIVVZ[.V7YLWHYLKWYV]PKLZHJVSSLNLWYLWZL[[PUN[VWSHUHUK JVTWSL[L[OLZ[LWZ[VLU[LYOPNOLYLK\JH[PVU;OL()3,+,(3VMMLYZKPZ[HUJLLK\JH[PVU HZHZ[HUKHSVULJSHZZVYHKKP[PVUHSZRPSS^VYRV\[ZPKLYLN\SHYJSHZZ[PTLZ(SS()3,ZLY]PJLZ HYLH[UVJOHYNL1VPU()3,[VLZ[HISPZOHMPYTILNPUUPUN[VHUL^JHYLLYVYJVSSLNLWH[O^H` +PZ[HUJL,K\JH[PVUMVY(K\S[3LHYULYZ· ;OL()3,+,(3 ;LZ[WYLWHYH[PVUVYHKKP[PVUHSZRPSS^VYR PZH]HPSHISL[OYV\NO()3,(SS[OH[»Z YLX\PYLKPZOPNOZWLLKPU[LYUL[HJJLZZHU LTHPSHKKYLZZIHZPJJVTW\[LYHUKYLHKPUN ZRPSSZHUKJVTWSL[PVUVMHU()3,VYPLU[H[PVU

.V7YLWHYLK .V7YLWHYLKHYLJV\YZLZ[VWYLWHYLHK\S[ SLHYULYZ[VYL[\YU[VJVSSLNL0[»ZJVSSLNLWYLW MVYHK\S[Z -P]L^LLRZLZZPVUZHYLZJOLK\SLK[OYV\NOV\[ :LW[LTILY[V(WYPS*HSSMVYTVYLPUMVYTH[PVU

()3,*SHZZ3VJH[PVUZ :[HY[+H[LZ ;OL-PYZ[:[LW;V(5L^;VTVYYV^ -SL_PISLTVYUPUNL]LUPUNHUKVUSPULZJOLK\SLZ 2KLR+L3RLQW&DUHHU&HQWHU :9 )LSSLMVU[HPUL6/ 7/! ,_[ *SHZZ! 4;;Oc!HT!WT :[HY[+H[LZ!  *SHZZ! ;;Oc!!WT :[HY[+H[LZ!  3VNHU*V\U[`(K\S[3P[LYHJ`*V\UJPS 7/! L_[ *DOLOHH/XWKHUDQ&KXUFK9VVT 3PUJVSU)S]K 9\ZZLSSZ7VPU[6/ *SHZZ! ;;Oc!!WT :[HY[+H[LZ!  &KDPSDLJQ&R&7(& <:: <YIHUH6/ 7/! *SHZZ! 4>;Oc!HT!WT :[HY[+H[LZ!  *SHZZ! ;;Oc!!WT :[HY[+H[LZ!  *OHTWHPNU*V3P[LYHJ`*V\UJPS 7/! 

Fall/Winter 2011 Course Schedule

5KRGHV6WDWH&ROOHJH/HDUQLQJ/DE -VU[HPUL:[<:: 2LU[VU6/ 7/! *SHZZ! 4;>c!HT!WT :[HY[+H[LZ!  *SHZZ! ;;Oc!!WT :[HY[+H[LZ!  0DU\VYLOOH2QH6WRS 3VUKVU(]L:[L 4HY`Z]PSSL6/ 7/!  *SHZZ! ;>;Oc !HTUVVU"  !!WT :[HY[+H[LZ!  *SHZZ! ;;Oc!!WT :[HY[+H[LZ! 

(SSZP[LZJSVZLK1\UL(\N\Z[ 5V]LTILY+LJLTILY (WYPS(WYPSHUKHSSSLNHSOVSPKH`Z .,+;LZ[PUN:JOLK\SLB9LX\PYLZ(7796=,+ VMMPJPHSHWWSPJH[PVUWYPVY[V[LZ[PUN 2KLR+L3RLQW&DUHHU&HQWHU :LW[ "5V] "+LJ " 1HU "-LI "4HY " (WY "4H` "1\UL &KDPSDLJQ&RXQW\ 5V] "(WY 8QLRQ&RXQW\ 6J[ "4HY +DUGLQ&RXQW\ 1HU Â&#x2039; Â&#x2039; Â&#x2039;

;^V[LZ[PUNZLZZPVUZ^PSSY\UHWWYV_PTH[LS` !WT[V !WTIV[OL]LUPUNZ 5VSH[LJVTLYZHKTP[[LK @V\^PSSULLK[VIYPUNWYVVMVMPKLU[PMPJH[PVU KYP]LY»ZSPJLUZLVYWPJ[\YL0+[V[OL[LZ[ JLU[LY

CONTACT Sharon Halter 937.599.3010 extensions 1432 or 1406 shalter@ohiohipoint.com

CONTACT US ADULT EDUCATION STAFF +HYSLUL*OPSLZ(K\S[ *VU[PU\PUN,K\JH[PVU+PYLJ[VY ,_[ KJOPSLZ'VOPVOPWVPU[JVT (T`4HPU(K\S[ *VU[PU\PUN,K\JH[PVU:\WLY]PZVY ,_[ HTHPU'VOPVOPWVPU[JVT 1VHU4HUUZ(K\S[,K\JH[PVU)\ZPULZZ6WLYH[PVUZ*VVYKPUH[VY ,_[ QTHUUZ'VOPVOPWVPU[JVT 4PJOLSSL9\[SLKNL-PUHUJPHS(PK:[\KLU[:LY]PJLZ*VVYKPUH[VY ,_[ TY\[SLKNL'VOPVOPWVPU[JVT 1H`/\U[:[\KLU[:LY]PJLZ.,+*OPLM,_HTPULY  QO\U['VOPVOPWVPU[JVT :OHYVU/HS[LY(K\S[)HZPJ3P[LYHJ`,K\JH[PVU*VVYKPUH[VY ,_[ ZOHS[LY'VOPVOPWVPU[JVT 4HY`S\*S\[L()3,:LJYL[HY` ,_[ TJS\[L'VOPVOPWVPU[JVT :[HJL`*VS^LSS(K\S[,K\JH[PVU:LJYL[HY`9LJLW[PVUPZ[ ,_[ ZJVS^LSS'VOPVOPWVPU[JVT 3VYP3\K^PN/LHS[O6JJ\WH[PVUZ*VVYKPUH[VY ,_[ SS\K^PN'VOPVOPWVPU[JVT 1LUPMMLY)Y\IHRLY)\ZPULZZ 0UK\Z[Y`*VVYKPUH[VY ,_[ QIY\IHRLY'VOPVOPWVPU[JVT -YLK/LUY`0:;0UZ[Y\J[VY ,_[ MOLUY`'VOPVOPWVPU[JVT 1LMM+`ZLY[/=(*90UZ[Y\J[VY ,_[ QK`ZLY['VOPVOPWVPU[JVT 2LU[(TL`/=(*90UZ[Y\J[VY ,_[ RHTL`'VOPVOPWVPU[JVT 4HYR*\Y[ULY0:;0UZ[Y\J[VY ,_[ TJ\Y[ULY'VOPVOPWVPU[JVT 1VLS/LHKPUN[VU0:;0UZ[Y\J[VY ,_[ QOLHKPUN[VU'VOPVOPWVPU[JVT ;HTT`+L[^PSLY7\ISPJ:HML[`:LY]PJLZ*VVYKPUH[VY ,_[ [KL[^PSLY'VOPVOPWVPU[JVT

GET CONNECTED WITH OHIO HI-POINT! FACEBOOK -HJLIVVRJVTVOPVOPWVPU[HK\S[LK -HJLIVVRJVTVOPVOPWVPU[JJ

YOUTUBE @V\[\ILJVTVOW[]

TWITTER ;^P[[LYJVTVOPVOPWVPU[

VISIT US ONLINE ANYTIME AT OHIOHIPOINT.COM

Join Us For Our Annual Taste of the Future Open House & Career Expo ;/<9:+(@56=,4),9 !WT!WT

Explore Adult Education Opportunities Sample Foods From Local Restaurants Raise Money For Student Scholarships Explore College & Career Options for full program information OHIO HI POINT.COM


2280 ST. RT. 540 | BELLEFONTAINE , OH 43311-9594 | 937.599.3010

565796-0;69. <:76:;(., 7(0+ +(@;656/ 7,940; 

OHIOHIPOINT.COM

Ohio Hi-Point Adult Education 2011-2012 Fall/Winter Catalog  

Ohio Hi-Point Career Center's Adult and Continuing Education courses and programs for the 2011-2012 Fall/Winter season are now available to...