Page 1


สื่อดีๆ...เริ่มต้นที่นี่ กับทีมงานบริการ มืออาชีพ ที่รู้ใจคุณ T R A M S B เหล่าขุนพล


ทีมงานการตลาด และ พัฒนาระบบ “การบริการลูกค้าอย่างจริงใจ พร้อมให้ค�ำ แนะนำ� เข้าใจความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์ลูกค้าได้ อย่างลงตัว ถือ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ การขาย การตลาด”

ทีมงานกราฟฟิกดีไซน์ (มืออาชีพ) “งานที่แปลก และมีไอเดียที่แตกต่าง คือ ความคิด สร้างสรรค์ที่ลงไปในแบบของลูกค้า”

ทีมผลิต และ งานติดตั้ง มืออาชีพ “ความสวยงาม ความประณีต ความถูกต้องได้ตรง มาตรฐาน เน้นความปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลา ใส่ใจในทีม งาน คือการบริการของเรา บี-สมาร์ท”


บี - สมาร์ ท ปริ้ น เราคื อ ผู้ ผ ลิ ต และ ออกแบบ ป้ า ยโฆษณา – สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เพื่ อ งานการตลาด และงานประชาสั ม พั นธ์ ตาม สโลแกน สื่ อ ดี ๆ ... เริ่ ม ต้ นที่ นี่ ด้ ว ยที ม งาน มื อ อาชี พ ประสบการณ์ ม ากกว่ า 10 ปี เริ่ ม ดำ�เนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2540 จากร้าน นามบัตร ตรายาง ด่วน รอรับได้เลยในห้างโลตัส ซุปเปอร์ เซ็ น เตอร์ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จนกระทั่ ง ได้ จ ด ทะเบียนขึ้นเป็น บริษัท ที.เอส.พรินทร์ติ้ง 2002 จำ � กั ด เมื่ อ ปี พ.ศ. 2544 โดยคุ ณ ณฐกร โซ่ จินดามณี หรือ คุณเบียร์ ประธานกรรมการบ ริษัทฯ ในปัจจุบัน บริ ษั ท ฯ มี พั ฒ นาการมายาวนานมา กมาย จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ สู่ ปัจจุบัน เราจึง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ในทุกๆด้าน ทั้ง ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการให้บริการ ลูกค้าอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบสูงสุด ในงานที่ได้รับความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้ตลอด

ระยะเวลา 14 ปี ที่ผ่านมา ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการ เราจึงเป็นที่รู้จัก ของลูกค้าในนาม “บี-สมาร์ท ปริ้น” • ผู้ ให้ บ ริ ก ารและผลิ ต งานป้ า ยโฆษณา ป้ า ย ไวนิล ทุกชนิด ป้ายตัวอักษรโลหะ ป้ายคัทเอาท์ ป้าย บิ ล บอร์ ด ป้ า ยกองโจร ป้ า ยแบนเนอร์ ป้ า ยขวางถนน งานธงญี่ ปุ่ น ชุ ด นิ ท รรศการ ป้ า ยตั้ ง สำ � หรั บ โชว์ รู ป ประชาสัมพันธ์ ป้ายฉากหลังบนเวที ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ป้ายสติกเกอร์ งานสติกเกอร์ติดรถ สติกเกอร์ซีทรู สติก เกอร์ตกแต่งร้าน พร้อมทีมงานติดตั้งมืออาชีพ • ผู้ให้บริการและผลิต งานสื่อสิ่งพิมพ์ นามบัตร บั ต รพนั ก งาน ตรายาง การ์ ด งานบวช การ์ ด งานแต่ ง การ์ดงานศพ การ์ดขึ้นบ้านใหม่ การ์ดอวยพรปีใหม่ การ์ด วันเกิด หนังสือ วารสาร แผ่นผับ โปรชัวร์ ใบปลิว คูปอง ใบเสร็จ เมนู ป้ายชื่อติดหน้าอก สติกเกอร์ของชำ�ร่วย ลาเบล ปฏิทิน สลากบรรจุภัณฑ์ • ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารงานด่ ว น รอรั บ ได้ เ ลย ตรายาง นามบัตร สติกเกอร์ สลากสินค้า โลโก้

เราสัญญาว่า “เราจะพัฒนาต่อไป...อย่างไม่หยุดยั้ง”

บี-สมาร์ทปริ้นท์


Email: bsmart_center@hotmail.com, bsmartcenter@gmail.com

Email: bsmart_topland@hotmail.com

Email: bsmart_bigc@hotmail.com

Email: ts_printing@hotmail.com

งินสด ine มาที่รานเพื่อรับคูปองเ

นำหนังสือ Share magaz

...ºÃÔ¡Òà ÊÑ觫×éÍÊÔ¹¤ŒÒáÅйÒÁºÑµÃÍ͹䬏

www.7namecard.com, www.7calendar.com, www.7deecard.com


สวัสดีปีใหม่ ส่งใจอวยพร เขียนเป็นคำ�กลอน  ให้พรสุขี ขอให้ทุกท่าน  พ้นผ่านไพรี อยู่ดีกินดี  โชคดีตลอด มั่งมีเงินทอง  ข้าวของสินสอด รายได้ตลอด  ให้ปลอดโรคภัย เรื่องเจ็บอย่าป่วย  ความซวยห่างไกล ทุกข์เข็ญจัญไร  จงไกลห่างตัว จงสุขสำ�ราญ  เบิกบานกันทั่ว ความเลวความชั่ว  ห่างตัวห่างใจ จงมีแต่สุข  เรื่องทุกข์อย่าใกล้ โชคดีปลอดภัย  คนไทยทุกคน

Editor’s Note

บรรณาธิการบริหาร ศิริพร มะยมหิน

บรรณาธิการ

P.30

Share Event : สนุกนึก ประกวด PG น่ารักๆ Sosay กับ Special Concert แครอรี่ บลา บลา งานคาวบอสุดเจ๋ง และ ครบรอบ 1 ปี กั๊สจัง Share it : เปลี่ยน iPad 2 ให้เป็นกล้องบันทึกวิดีโอ Share Motor : Ducati Monster Share Variety : “สิ่งที่เราอยู่กับมัน แล้วมี ความสุข” Share Healthy : ผิวสวยด้วยจุลินทรีย์ (Probiotic) Share Music : มาร้องเพลงกันเถอะ Share Satta : แดนกระจ่าง Share Tam Kin : Good share Good taste Share EDU : แผนที่ความคิด พิชิตความสำ�เร็จ Share Room : แนวคิด...สร้างบ้าน 3 สไตล์ เพื่อลดโลกร้อน Share Fashion : Work wear Shoes Share Law : ค้ำ�ประกัน Share Sport : ชมรมแฟมิรี่ กอล์ฟ Share Guide : หนาวนี้เที่ยวที่ไหน Share Cartoon : share คลายเครียด ตอน น้องน้ำ�ผ่าน

ธนเดช ศรีสุขสมบูรณ์ (โหน่ง)

กองบรรณาธิการ ไพโรจน์ หลวงอุดร จักรพนธ์ การะเกตุ

ฝ่ายการตลาด

ธนเดช ศรีสุขสมบูรณ์ (โหน่ง)

ฝ่ายออกแบบ

P.36

Column

P.12

Share ฉบั บ นี้ ขอนำ � เสนอที ม งานมื อ อาชี พ ที่ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานสื่ อ โฆษณาดี ๆ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ท่านผู้อ่านจะได้พบเห็นผลงานของพวกเขาได้ตามสี่แยกต่างๆ ทั่วเมือง และอีกหลายๆ ที่ นั้นก็คือผลงานของ เหล่าขุนพล บี-สมารท์ ที่ผ่านประสบการณ์การทำ�งานมากว่า 14 ปี และยังเป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งที่ลูกค้า ให้ความไว้วางใจมาโดยตลอด ไม่แปลกใจเลยที่องค์กรนี้มีสโลแกนว่า “สื่อดีๆ....เริ่มต้นที่นี่” และเป็นองค์กรที่มี การเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง พ.ศ.ใหม่นี้ Share ขอให้ผู้อ่านทุกท่าน “มีสติ และ มีสตางค์” ตลอดปี 55 และตลอดไปทุกท่านเลยค่ะ

Share 6 e-mail : sharemagazine@hotmail.com or Facebook/sharecreative 613/17 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาพและข้อมูลในนิตยสาร Share magazine ไม่ขอสงวนสิทธิ์ สำ�หรับผู้ที่คิดจะเลียนแบบ

Share Creative

ช่างภาพรับเชิญ

France’98 Studio

ที่ปรึกษากิติมาศักดิ์

พ.ต.ท.รณฤทธิ์ สุธาพจน์ วรัสยาสิริ สุธาพจน์

ที่ปรึกษา ด้านกฎหมาย สมบัติ ธวัชชัยนันท์

สนใจติดต่อลงโฆษณา 087-2087483


Share 7


บัตรเครดิตไทยพาณิชย แฟมิลี่ พลัส

10%

สวนลด

สำหรับคอรส Play & Clay เลม 1 หรือ Junior Step 1 วันนี้ - 31 ม.ค. 55

SCB ไทยพาณิชย ใหทุกยอดการใชจายเปน ผอน 0% นานสูงสุด 4 เดือน เมื่อใชจายตั้งแต 8,000 บาทขึ้นไป เงื่อนไข - เมื่อทำการใชจายผานบัตรเครดิตไทยพานิชย แฟมมิลี่ พลัส เทานั้น - ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการ ขายอื่นๆ - ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดหรือทอนได - โปรดศึกษารายละเอียด ณ จุดขายกอนสมัคร - สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

Share 8


บริการของเรา

แผนกอนุบาล

เปิ ด สอนชั้น เตรี ย มอนุ บ าล - ชั้น อนุ บ าล ปี ที่ 3 แผนกเดย์ แ คร์ รั บ ดู แ ลและเสริ ม พัฒนาการเด็กอายุ 3 เดือน - 3 ปี ที่ปาริมา เด็กๆ เรียนรู้แบบมีความสุขด้วย แนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนารอบ ด้านอย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาความเป็นตัวของ ตัวเอง มีสมาธิและวินัย การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language) เรียนรู้และสื่อสารภาษา ไทยและภาษาอั ง กฤษอย่ า งเป็ น ธรรมชาติ สอดคล้องกับชีวิตประจำ�วัน ไม่เน้นการท่องจำ� ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เรี ย นรู้ จ าก ประสบการณ์ ต รงผ่ า นกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย เพื่อตอบสนองศักยภาพที่แตกต่างกันของเด็ก แต่ละคน การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) สืบค้นด้วยกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบ ผ่านกิจกรรมที่ หลากหลาย ท้าทาย สนุก และสร้างสรรค

ขอเชิญครอบครัวที่มีลูกวัยแรกเกิด - อนุบาล รวมงาน Parima Open House

วันอาทิตยที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 10.00 - 12.00 น. พบกับการแสดงนักเรียน นิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู ปการศึกษา 2554 รวมสนุกกับมุมการเรียนรูแบบพหุปญญา และสาธิตการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ พิเศษ !!! สมัครเรียนทุกระดับชั้นในวันงาน ฟรี!!! คาลงทะเบียนแรกเขาและของใชแรกเขา สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งไดที่ 055-248977

“เพราะ 6 ปแรกสำคัญกวาที่คุณคิด เริ่มตนอนาคตที่ดีใหลูกที่ปาริมา .. กาวแรกสูการเรียนรูอยางมีความสุข”

Share 9 โทร. 055-248977, 085-052-3283, 089-769-2287 www.parimaschool.com


Aphrodite

and

Collection

ใหเชาชุดราตรี ชุดบายเนียร ชุดออกงาน เครื่องประดับ รับสั่งตัดชุดราตรี จำหนายชุดราตรี สั้น-ยาว รับแตงหนา-ทำผม ในทุกโอกาส แตงหนาเจาสาว รับปริญญา แตงหนาบายเนียร

Ac modeling บริการ จัดหา นายแบบ นางแบบ นักแสดง พริตตี้ MC และ การแสดง ในงานอีเวนททุกชนิด รับสมัครนายแบบ นางแบบ นักแสดง พริตตี้ MC

Play two

Tel. 089-9574684 (บี) Share 10 081-0398392 (ตอม) 0816990015 (จุก)

ซ.โลกีย ประตู 5 Aphrodite and Collection

ดูรายละเอียดที่เว็บ www.aphrodite-colection.com (ตรงขาม Playtwo ซ.โลกีย ประตู 5 หลัง มน.)


EVERYTHING FOR ROCKERS

1

1

2

3

4

5

6

3

2

7

4

5

6

1. Macbeth - Hensley (Grey/Cement) : 3,795 บาท 2. Vans - Rebel8 Slip-On (รองเทาเจาของราน) 3. Macbeth - Pendelton (Black/Cement) : 3,495 บาท 4. Macbeth - Eliot - (Black/White/Grey) : 2,395 บาท 5. Vans - Oliver Peck Tattoo Rose Slip-On (รองเทาเจาของราน) 6. Vans - Iron Maiden Powerslave SK8-Hi : 3,650 บาท Central Plaza Phitsanulok Buiding C 2nd Floor, Fashion Plus Zone (FP209)

TOB : 083-627-0979 TLE : 087-311-0482 E-mail : chaiwat-tob@hotmail.com Facebook : Core-Spring Shop Phitsanulok

8

9

1. Mishka x Famous - Kill 'Em All Satin Coach's Jacket : 5,800 บาท , A.M.P. - Team Light (Black) : 350 บาท 2. Rebel8 - W11 R8 Logo (Black) : 1,300 บาท 3. Rebel8 - Locals Only (Black) : 1,300 , A.M.P. - Slim Short Jeans (Black) : 900 บาท 4. Lucky-13 - Motor Skull Workshirt (black) : 1,800 บาท 5. A.M.P. - A.M.P. X Born From Pain Eagle : 350 บาท 6. The Black Dahlia Murder - The Summoner : 1,000 บาท 7. A.M.P. - Messenger Bag - Bold (Black) : 1,500 บาท 8. Iron Fist - Wishbone III : 1,200 บาท 9. Sixxen - SX x Born From Pain : 400 บาท ·Ò§¢Ö鹺ѹä´àÅ×è͹ªÑé¹ 2

(FP209)

Central Plaza Phitsanulok Buiding C 2nd Floor, Fashion Plus Zone (FP209)

TOB : 083-627-0979 TLE : 087-311-0482 E-mail : chaiwat-tob@hotmail.com Facebook : Core-Spring Shop Phitsanulok

Central Plaza Phitsanulok Buiding C 2nd Floor, Fashion Plus Zone (FP209)

TOB : 083-627-0979 TLE : 087-311-0482 E-mail : chaiwat-tob@hotmail.com Facebook : Core-Spring Shop Phitsanulok


th

หางทองโงวหลีงวน ฉลองครบรอบ Anniversary

ชุดทับทิมลอมเพชร

Pink Gold

อัญมณีล้ำคา เหนือกาลเวลา

ความรัก ความผูกพันธ มิเสื่อมคลาย 13

12

8 11

10 5

9

6 4 7 3

14 2

15 16 17

18

1

19 20

“ The sweetest moment that will last forever ”

หางทองโงวหลีงวน (บริเวณหอนาิกา)

จำหนาย : ทองรูปพรรณ ทองคำแทง ทองสวิส 99.99%

กรอบพระ ตลับพระ นาก (Pink Gold) ทองคำขาว เพชร หลากหลายรูปแบบ รับซื้อขายทอง ฝาก ทอง ใหราคาสูง 139-140 ถ. บรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 055-258614, 055-241896

ชุดทองโบราณ

อมตะที่ทรงคุณคา

1.สรอยขอมือ Chanel white gold สลับลูกปด pink gold 2.สรอยขอมือลายชาง 3.สรอยขอมือลายสัตวทะเล 4.สรอยขอมือผาหวางตุงติ้งหัวใจ 5.สรอยขอมือลายกระพรวน 6.ตางหู pink gold สลับ white gold 7.ตางหูดิสโกระยา 8.ตางหูดอกไม (กานเสียบ) 9.ตางหูลายทัชมาฮาล 10.ตางหูดอกไมกานคลองยาว 11.สรอยคอลายโซอิตาลี 9K 12.สรอยคอลายโซเรือฝรั่งเศส 13.ตางหูตุงติ้งแมงปอลอคลื่น 14.จี้หอยคอลายสานรูปหัวใจฝงเพชร CZ (รัสเชีย) 15.ตางหูรูปดอกไมฝงเพชร CZ (รัสเซีย) กานเสียบ 16.สรอยขอมืออักษรโรมันตุงติ้ง (9K) 17.สรอยขอมือตุงติ้งลายสัตวทะเลฝงเพชร CZ (9K) 18.สรอยขอมือบิดนูน (9K) 19.สรอยคอกระบอกตัดลาย Diamond cut สลับ pink gold (9K) 2 กษัตริย (9K) 20.สรอยคอ Diamond cut 2 กษัตริย (9K)


Home flower design Event and the wedding planner

ÃѺ¨Ñ´´Í¡äÁŒã¹§Ò¹¾Ô¸Õ·Ø¡»ÃÐàÀ· ·Ñ駴͡äÁŒÊ´ - ´Í¡äÁŒ»ÃдÔÉ° • อุปกรณงานพิธีมงคล • แจกัน บริการใหเชาอุปกรณตางๆ • ชอดอกไม • รับหอของขวัญ • พวงหรีด • รับจัดงานแบบครบวงจร • พวงมาลัย บายศรี • งานแตงงาน, งานพิธีตางๆ • งานศพ • กระเชาดอกไม กระเชาผลไม

- รับถายรูปทั้งในและนอกสถานที่ Prewedding Fashion ครอบครัว - ชุดแตงงาน - เพื่อนเจาสาว - เพื่อนเจาบาว

จัดงาน อีเวนท เปดราน เปดตัวสินคา และจัดงานแตงครบวงจร พรอมจัดหาสถานที่ รับจัดการแสดง รำไทย เตน จัดหาพริตตี้ MC ดารา นักรอง นักแสดง

ÃѺÊÁѤà ¾ÃÔµµÕé ¹Ñ¡áÊ´§ áÅÐ MC ¿ÃÕᏫ

Homeflower-PLK, ไทยแดนซสตูดิโอ Share 11

Tel. 055-252765, 081-6883232, 081-6809865 E-mail: homeflowerdesign@hotmail.com


ครบรอบ 1 ป กั๊ตจัง กับบรรดาเพื่อนฝูงที่มารวมฉลองและ แสดงความยินดีกันอยางเนืองแนนพรอมรวมถายภาพเปนที่ระลึก กันอยางสนุกสนาน

บรรยากาศ Special concert Calories blah blah ที่ราน Sosay 30 ธ.ค. 54 ไดรับการตอนรับจากแฟนเพลงอยางคับคั่ง และชมคอนเสิรต อยาShare งสนุก12 สนาน


งานสองแคว คาวบอย อินเดียน แกรนด เฟสติวัล ครั้งที่ 2 ประจำป 2011 เมื่อวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2554 ที่ผานมา ภายในงานมีการแสดง Wild West Show เต็มรูปแบบ และมีการประกวด Miss Cowgirl ดวย

ภาพบรรยากาศงานประกวดสาว PG ที่รานสนุกนึก ภายในงาน มีสาวๆ PG เขารวมประชันความสวยกันอยางคับคั่ง 29 ธ.ค. 54 Share 13


Special Concert

สุเมธ แอนด เดอะปง 25 Jan. 2012

ที่จอดรถสะดวกสบาย บรรยากาศนั่งสบายๆ ชิวๆ เปดบริการทุกวัน 18.00 - 24.00 น. Share 14

สอบถามรายละเอียด โทร. 082-1639688


ไม่ต้องไปไกลถึงเขาค้อ พิษณุโลกก็มี สถานที่ถ่ายรูปที่ไม่เหมือนใคร ในบรรยากาศ Country style พร้อมดื่มด่ำ�รสชาดกาแฟบนหอคอย สู๊งสูง อิ่มอร่อยกับ สเต็ก ส้มตำ� และอาหารหลากหลายเมนู พร้อมกับพนักงานสาวสวยที่คุณต้องประทับใจ

เปิดบริการ 09.00 -24.00 น.

มีห้องส่วนตัวพร้อมคาราโอเกะ • สำ�หรับ 30-40 ท่าน 1 ห้อง • 10 ท่าน 1 ห้อง • 6 ท่าน 2 ห้อง ¾ÔɳØâÅ¡ - Çѧ·Í§

ൌ¹·Ã¶

สอบถามโทร.081-7277261, 055-303003 E-mail. nopadol26@yahoo.com

»‡Ò RS áÁ¹ªÑè¹

Cowboy Coffee Hut ËÁÙ‹ºŒÒ¹¾§¼¡Ò

Share 15


Share 16


โครงการ ลานเศรษฐกิจ พิษณุโลก Plaza Center เริ่มเปิดจองแล้งตั้งแต่วันนี้ถึง ม.ค. 55 2,500 บาท/ด.

Share 17


พิเศษภายในเดือนมกราคมนี้

Share 18


Share 19


เปลี่ยน iPad 2 ให้เป็นกล้องบันทึกวิดีโอ Movie Mount เปลี่ยน iPad 2 ของคุณ ให้เป็นกล้องบันทึกวิดีโอ ใครที่สนใจจะทำ�หนังสั้น ง่ายๆ ด้วย iPad 2 นั้ น ต้ อ งไม่ พ ลาดอุ ป กรณ์ เ สริ ม ที่ นี้ ที่ ทำ � ให้ ก ารถ่ า ยหนั ง เป็ น ไปได้ ง่ า ยมากยิ่ ง ขึ้ น Movie Mount เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เมาท์ iPad 2 จาก Makayama เปลี่ยนให้ iPad 2 เป็นกล้องถ่ายวิดีโอเพียงไม่กี่ขั้นตอน นอกจาก นั้ น มั น ยั ง สามารถติ ด ไมค์ โครโฟนเพื่ อ ให้ ได้ เสียงที่ดียิ่งขึ้น ติดแฟลชเพื่อถ่ายในที่มืดได้ มีที่เสียบขาตั้งเพื่อขจัดภาพสั่น และที่สำ�คัญ มันยังติดเลนส์ต่างๆให้กับ iPad 2 ได้อีกด้วย ทั้ ง เลนส์ มุ ม กว้ า ง เลนส์ ซู ม และสลั บ เลนส์ โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปมาให้เสียเวลา ถ้าพูดถึง ความสามารถการถ่ายวิดีโอของ iPad 2 เป็น ที่รู้กันรับประกันคุณภาพกล้องด้านหลังอยู่ที่ Share 20

HD 720p ถ่ายภาพนิ่ง 5x digital zoom แต่ อุปกรณ์เสริม Makayama Movie Mount จะ ยกระดับให้คุณภาพกล้องได้ดีขึ้น ถ้ า คุ ณ เป็ น คนที่ ชื่ น ชอบการถ่ า ยวิ ดี โ อ คุณอาจจะสนใจทำ�หนังสั้น ด้วย iPad 2 ที่ ล่ า สุ ด มี ผู้ อ อกแบบขาตั้ ง กล้ อ งและอุ ป กรณ์ สำ�หรับตกแต่ง iPad 2 ของคุณให้กลายเป็นก ล้องบันทึกวิดีโอได้ ด้วย Makayama Movie Mount กรอบพลาสติกของ Makayama นั้นรองรับ กับ iPad 2 สำ�หรับผู้สนใจการบันทึกวิดีโอ ผ่าน iPad 2 ซึ่งมีทั้งส่วนประกอบของอุปกรณ์ ขาตั้งกล้อง แสงไฟ ไมโครโฟน และยังมีช่อง สำ�หรับเลนส์ขยายภาพสนกรณีที่คุณต้องการ ถ่ายภาพมุมกว้างหรือถ่ายภาพแบบ telepho-

to shot ซึ่งใช้งานได้ง่าย สามารถ สลับการใช้งานเลนส์จากกรอบมา เป็นเลนส์ภายใน iPad 2 ได้ทันที โดยการเลื่อนอะแดปเตอร์ขึ้นลง

ขอบคุณข้อมูลจาก http://clicknect.wordpress.com


เปลี่ยน iPhone 4 ให้กลายเป็น กล้องจุลทรรศน์ เปลี่ยน iPhone 4 ของคุณให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์อัตราขยาย สูงได้ถึง 60 เท่า เพียงแค่สวมชุดกล้องขนาดจิ๋วที่ออกแบบเฉพาะสำ�หรับ iPhone 4 ก็สามารถใช้งานได้ทันที สามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ต่างๆ ได้อย่างใจคุณ มาพร้อมไฟสำ�หรับส่องเพิ่มความสว่าง แถมยัง มีไฟชนิด UV สำ�หรับไว้ส่องตรวจสอบแบ้งค์บลอมได้อีกด้วย Cool Gadget จริงๆ ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.tarad.com

Share 21


Share 22


Health & Slim

·´Åͧâ»Ãá¡ÃÁ

"ËØ‹¹ÊÇÂ"

äÁ‹ãª‹á¤‹¨Ó¹Ç¹¤Ãѧé áÅлÃÔÁÒ³·ÃÕ·àÁŒ¹·

¿ÃÕ 10 ·‹Ò¹áá ᵋàÃÒ¤Ó¹Ö§¶Ö§¼ÅÅѾ¸·Õè¨ÐºÍ¡¤Ø³Ç‹Ò ÁÙŤ‹Ò 2,500 ºÒ· "¹éÓ˹ѡ" ¤Ø³¨ÐŴŧ䴌෋ÒäËË ËÁ´à¢µ 31 Á¡ÃÒ¤Á 2555

• ลดน้ำหนัก • ลดไขมัน • ลดเซลลูไลท • กระชับสัดสวน • กระตุนการเผาผลาญ • Detox ขับของเสีย • ลดน้ำหนักคุณแมหลังคลอด

Å´ä´Œ ¼ÍÁ¨ÃÔ§ ÊǤØÁŒ คุณหมอจา ลด 11 กก. คุณเฟรนด ลด 10 กก.

คุณบูม ลด 8.6 กก.

คุณปาปุก ลด 9.7 กก.

โรงเรียนพุทธชินราช พื้นที่ตลาดทรัพยอนันต

สมตำ ค

รกไม

แพทย วีระพัน ธุ คลินิก

คุณบิว ลด 10 กก.

สาขา 2 เลียบทางรถไฟ

สาขา 1 ตลาดทรัพยอนันต

ถ.เอกาทศรถ

ญ

ไปบึงพระ

ไปวัดให

ถนนเลียบทางรถไฟ รพ.พุธทชินราช

ทอปแลนดพลาซา

1 (ตลาดทรัพยอนันต) 055-212111, 084-0489900 ÊÓÃͧ¡ÒÃ㪌ºÃÔ¡ÒÃËÃ×ÍÊͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ สาขา สาขา 2 (ใตสะพานทอปแลนด) 055-213567, 083-8725678

Share 23


Ducati Monster 1100 Evo 2012 Ducati เผยรูปร่างหล่อๆ มาได้สักพักแล้วนะครับ สำ�หรับ Ducati สายพันธุ์ Monster และสายพันธุ์ Panigale ฉบับนี้ผมจะนำ�ภาพ มาให้ชมกันแบบ จะจะตา ให้ชาวไบค์ เกอร์ น้ำ�ลายไหลกันไปอีกครั้งสำ�หรับคนที่ยังไม่ทราบข่าว Ducati Monster 1100 Evo 2012 มาพร้ อ ม กั บ เครื่ อ งยนต์ 2 วาล์ ว 1100 cc ระบบความปลอดภั ย ABS + DTC ประสิ ท ธิ ภ าพการเผาไหม้ ดี เ ยี่ ย ม พร้ อ ม ระบบระบายความร้ อ น เพื่ อ ให้ อุ ณ หภู มิ ข องเครื่ อ งยนต์ คงที่ ไม่ ร้ อ นจนเกิ น ไปเมื่ อ ใช้ ง านเป็ น เวลานาน เปลี่ ย น ลู ก สู บ เครื่ อ งยนต์ ใ หม่ ห มด และลดน้ำ � หนั ก ของตั ว รถลง เพื่ อ การขั บ ขี่ ที่ ดี ขึ้ น คล่ อ งแคล่ ว และรวดเร็ ว มาก ยิ่ ง ขึ้ น ครั บ มาพร้ อ มประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � ความเย็ น Desmodromic 2 กระบอก ช่วยให้ตัวถังเย็นขึ้นและดีกว่า เดิม และปรับปรุงการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้ลดน้อยลงอีก ด้วย ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะภายใต้ชื่อดูคาตินั้นเป็น ที่ยอมรับว่าเยี่ยมยอดอยู่แล้ว และพลังแรง ความเร็วของรถ ก็อยู่ในระดับแนวหน้า ฉะนั้นผ็ใช้จึงมั่นใจและไว้วางใจได้ ทุกเส้นทางครับ สำ�หรับความสวยปราดเปรียว คล่องแคล่ว และดุดันสไตล์มอนสเตอร์ เป็นที่นิยมกันมาก หลายคนตั้ง ตารอคอยรถรุ่นนี้กันเป็นจำ�นวนมากทีเดียวครับ สำ�หรับใคร Share 24


Ducati Panigale

2012 Ducati

1199 Panigale

ที่สนใจเก็บตังไว้รอได้เลย 2012 Ducati 1199 Panigale สปอร์ตไบค์สุดเท่ห์ที่งามสง่า ตั้งแต่ด้านหน้าจรดบั้นท้าย โฉบเฉี่ยวลู่ลมให้ความเร้าใจการขับขี่ด้วย สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมพร้อมพลังแรงม้าที่เพิ่มขึ้นจากตัว 1198 อีกถึง 20 แรงม้า เครื่องยนต์ V-Twin ประสิทธิภาพการเผาไหม้ดีเยี่ยม พร้อม ระบบระบายความร้อน เพื่อให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์คงที่ ไม่ร้อนจน เกินไปเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน เปลี่ยนลูกสูบเครื่องยนต์ใหม่หมด และ ลดน้ำ�หนักของตัวรถลง เพื่อการขับขี่ที่ดีขึ้น คล่องแคล่วและรวดเร็ว มากยิ่งขึ้นครับ มีน้ำ�หนักตัวเปล่าเพียง 164 กิโลกรัมเท่านั้นแรงเร้าใจ ในอัตราเร่ง แต่ยังขี่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยการช่วยเหลือจาก Ducati Riding Mode ที่มีตั้งแต่ระบบเบรค ABS พร้อมป้องกันการลื่น ไถลด้วย Ducati Traction Control (DTC),ให้สนุกสนานกับช่วงล่างส ามารถปรับไฟฟ้าได้ Ducati Electronic Suspension (DES) และเข้า เกียร์รวดเร็วสนองตอบได้ดีDucati Quick-Shift (DQS), ที่นอกจากนี้ยัง มี Ducati’s new race-derived Engine Brake Control (EBC) และ ระบบ Ride-by-Wire (RbW) ทั้งหมดใช้งานง่ายผ่านจอสีตรงหน้าคน ขับที่สามารถปรับแสงด้วยตัวเองให้เข้ากับทุกสภาวะการขับขี่ ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaicarnews.comShare 25


àÃÔèÁµâ»ÃâÁ Œ¹ 1 ªÑè¹¾Ôà

6,000

ÈÉ ºÒ·

SHINE & PROTECTION

• • • • •

ปองกันการเกิดรอยขนแมว รอยขีดขวนไดมากกวา 50 % ทำใหฝุนเกาะไดยากขึ้น ปองกันการเกิดไฟฟาสถิตย ใหความเงางามสูงสุด ปองกันการกัดกรอนของสารเคมี ระบบไลน้ำทำใหน้ำไมเกาะบนผิวสี ปองกันการเกาะติดของแมลงตางๆ ทำใหลางรถไดงายขึ้น เพราะน้ำยาที่เคลือบมีสารทำความสะอาดตัวเอง • ปองกันรังสี ยูวี และสภาพภาวะอากาศตางๆ ทำใหรถอยูในสภาพที่ดี

ลงน้ำยาดวยการทา ซึ่งจะทำใหน้ำยาเขาถึงได ทุกรายละเอียดตามซอกมุมตางๆ

ตรวจสอบความหนาของผิวสีดวย Tickness Meter

ดวยลักษณะของตัว Real Glass 100 % ที่มีความสดใสและความแข็งแรงในระดับที่เหนือกวาเมื่อเคลือบอยูบนสีผิวของตัวรถที่คุณรัก แลวจะทำใหสีของตัวรถมีความสดชนิดที่วา “ขาวเปนขาว” และไมทำใหสีเหลืองเพี้ยน อีกตอไป

เช็คคาความเงาที่เพิ่มขึ้น หลังจากผานการ เคลือบสีในขึ้นตอนตางๆ โดยคาความเงางาม มาตรฐานอยูที่ 80 GU

อบน้ำยาดวยคลื่นแสงอินฟาเรด ที่จำทำใหสาร SiO2 (ซิลิกา) เซ็ตตัวอยางสมบูรณ พรอมทั้งไลความชื่น ภายในผิวเหล็กสูภายนอก เพื่อปองกันการเกิดสนิม

เครื่องมือสำคัญแบบเฉพาะทางสำหรับการทำ Glass Coating โดยเฉพาะและน้ำยา พิเศษตางๆ ถูกนำมาใชสำหรับรถลูกคาทุกคันเพื่อใหคงคุณภาพ อยางเต็มที่ในการ ปกปองผิวสีที่ผสานกับกบวนการทำงานที่มีการใสใจใน รายละเอียดและสเปกในการ ทำงานในแตละจุดที่แตกตาง กับน้ำยาสูตรพิเศษ ที่เนนถึงความเงาที่ “ฉ่ำ” สามารถ เพิ่มมิติความลึกของผิวสีไดมากกวา แบบรูสึกได Share 26 ขางโรงพยาบาลพุทธชินราช (ฝงโรงแรมเทพนคร) 203 ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 086-1999444

www.washandwinks.com www.facebook.com/washandwinks.com


) อนันต

ทรัพย

าด งไปตล ก (ทา

สาขา

ถ.ศรีธ

รปฎ รรมไต

ขก) รถ (สี่แยกบานแ

สาขา ถ.เอกาทศ

Share 27


รับสั่ง Order สินคานำเขา จากตางประเทศ ทั้งใหมและเกา จำหนายสินคา

Order Levi’s Reproduct Uncle Nong

คอลัมน์ที่มีชีวิต ตรงกลุ่มเป้าหมาย ขยายโอกาสทางธุรกิจ

บริการถ่ายถาพนอกสถานที่ ถ่ายปุ๊บ ปริ้นปั๊บ!!! โดยทีมงานที่มีประการณ์กว่า 10 ปี Email : sharemagazine@hotmail.com Tel. 087-2087483 Share 28


Member.. Member.. Steam Gererater

Share 29


หนาวนี้...ไปไหน งานพืชสวนโลก

และสำ�หรับงานพืชสวนโลกในปีนี้ อากาศก็เย็นสบาย เป็นใจให้พืชพรรณไม้ดอกบานสะพรั่งสวยงามเสียเหลือเกิน สงสัยว่าถ้าช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วเยี่ยมชมงานพืช สวนโลกก็คงจะตกเทรนด์แน่ๆ เอาล่ะ...ตามไปดูกันดีกว่าว่า ในงานพืชสวนโลก 2554 นี้ มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง สำ�หรับ กิจกรรมหลักๆ ในงานพืชสวนโลก แบ่งออก เป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ นิทรรศการต่างๆ การประชุมทาง วิ ช าการด้ า นพื ช สวนระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ และการจั ด ประกวดพื ช สวนชนิ ด ต่ า งๆ โดยในส่ ว นของนิ ท รรศการนั้ น เช่น นิทรรศการใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา มหาราชา เป็น นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพใน ด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติของทั้ง 3 พระองค์ นิทรรศการสวนนานาชาติ Share 30

กลับมาอีกครั้งแล้วจ้า! สำ �หรับ "มหกรรมพืชสวนโลก เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ราชพฤกษ์ 2554" หรื อ "งานพื ช สวนโลก 2554" เริ่มวันที่ 14 ธ.ค. 54 - 14 มี.ค. 55 ที่ก่อนหน้านี้เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศไทยเคยจั ด งานพื ช สวนโลกไปแล้ ว ครั้ ง หนึ่ง ปรากฏว่า ได้รับเสียงตอบรับมีผู้เข้าชมอย่างล้นหลามเลยทีเดียว

ทั้ ง ในอาคารและนอกอาคาร นิ ท รรศการด้ า นพื ช สวนและ เทคโนโลยีการเกษตรระดับชาติและนานาชาติ ที่ใช้แนวคิด 3Gs และ 3Rs จุดเด่นของ งานพืชสวนโลก ในครั้งนี้ที่น่าสนใจ คือ กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้า Giant Flora Wheel สูงกว่า 40 เมตร เมื่ อ ขึ้ น ไปแล้ ว สามารถชมทิ ว ทั ศ น์ ภ ายในบริ เวณ งานได้ทั้งหมด สวนแสงแห่งจินตนาการ Imagination Light Gardens โดยเนรมิ ต ดวงไฟนั บ ล้ า นดวงกั บ ผี เ สื้ อ เรื อ งแสง เต้ น รำ � พร้ อ มเสี ย งดนตรี และสวนเยาวชนรั ก ษ์ โลก Kids’ Eco Park เป็นนิทรรศการและกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และ ความสนุกสนาน ปลูกฝังการลดโลกร้อนและรักธรรมชาติให้ กับเยาวชนคนรุ่นใหม่


งานร่มบ่อสร้าง เทศกาลร่ ม บ่ อ สร้ า งนี้ ได้ รั บ การบรรจุ ไว้ ในปฏิ ทิ นการท่ อ ง เที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยกำ�หนดให้จัดงานใน เดือนมกราคมของทุกปี จึงเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากนักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าชมและซื้อสินค้าหัตถกรรม เป็นจำ�นวนมากในแต่ละปี ได้กำ�หนดจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำ�แพง บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำ�บล ต้นเปา อำ�เภอสันกำ�แพง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่น่าสนใจ ขบวนแม่หญิงขี่รถถีบกางจ้อง ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ชมการแสดงร่มนานาชาติ ชมการประกวดธิดาบ่อสร้าง กิจกรรมถนนคนเดิน และปีนี้งานเทศกาลร่มบ่อสร้างเชียงใหม่ จะจัดขึ้นในวันที่ 21-23 มกราคมนี้นะค่ะ

ดอยม่อนแจ่ม

ยอด ดอยม่อนแจ่ม อยูใ่ น ศูนย์พฒ ั นาโครงการหลวงหนองหอย ตำ�บลแม่แรม อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางไม่ทุลักทุเล ใครมีรถพารถมาหย่อนไว้ แล้วเดินสูดบรรยากาศให้ฉ่ำ�ปอด กอด ภูเขา สูดเอากลิน่ ดอกไม้กนั ได้เต็มที่ เพราะพืน้ ทีบ่ นดอยไม่กว้างใหญ่ นัก เดินยังไม่ทนั เมือ่ ยก็ได้สมั ผัสทิวทัศน์โดยรอบ เตร็ดเตร่ทกุ มุมแล้ว ก็นั่งจิบกาแฟ แชร์ประสบการณ์ สำ�ราญไอเย็นกันแบบเบาๆ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของทริปนี้ คือ "การพักแรม" ใน กระท่อม ซึ่งทำ�จากไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา มีลายล้อมอยู่โดย รอบ ห้องน้ำ�ก็มีอยู่ในบ้านพร้อมสรรพ หรือใครอยากกางเต๊นท์ตาม คอนเซ็ปต์เที่ยวดอย เค้าก็มีเต๊นท์ไว้สปอยล์พวกขาลุย อยากทำ� อาหารกินเองก็พกไป อยากกินแบบทันใจก็พกตังค์ เอาใจทั้งคนง่าย คนยาก อยากลำ�บากมากน้อย ดอย "ม่อนแจ่ม" จัดให้ "แหล่ม" จริงๆ การเดินทางไปดอยม่อนแจ่ม เดินทางออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางสายแม่ริม ไปตามถนนหลวงหมายเลข 107 ไปประมาณ 15กิโลเมตร จะเจอ สามแยกเลี้ยวซ้าย ไปตามทางหลวงหมายเลข 1096 (แม่ริม-สะมิง เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหนึ่งของเชียงใหม่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ ด้วยกัน) อีกประมาณ 30กิโลเมตร ถามทางจากชาวบ้านแถวนีไ้ ด้ครับ จะเป็นทางแยกทางด้านขวามือ แยกเข้าไปในหมู่บ้านผ่านหมู่บ้านไป ไม่ไกลก็จะเจอ มีป้ายบอกตลอดทาง บ่ต้องกลัวหลงนะหมู่เฮา Share 31


ผิวสวยด้วยจุลินทรีย์ (Probiotic) Share 32


Probiotic คืออะไร ?

โปรไบโอติก (Probiotic) ถูกจำ�กัดความโดยองค์การอนามัย

โลกว่ า คื อ จุ ล ชี พ มี ชี วิ ต ที่ ให้ เ สริ ม เข้ า ไปจากภายนอกร่ า งกาย ใน ปริมาณที่เพียงพอจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกาย ( live microorganisms that when administered in adequate amounts confer a health benefit on the host ) ปกติร่างกายเราจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหล่านี้อยู่แล้ว แต่ ด้วย วิถีการดำ�รงชีวิตทำ�ให้มีปริมาณไม่สมดุลย์หรือมีปริมาณลดลง ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ การกินยาปฏิชีวนะ การกินยาแก้ปวดบ่อยๆ กินอาหารที่มีไขมันสูงน้ำ�ตาลและโปรตีนสูง หรือกินอาหารไม่สมดุลย์ การดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ ความเครียดหรือความวิตกกังวล เป็นต้น โปรไบโอติ ก (Probiotic) จะช่ ว ยยั บ ยั้ ง จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรค โดยกลไกหลั่ ง สารหลายชนิ ด ออกมาต่ อ ต้ า น ช่ ว ยกระตุ้ น ระบบ ภู มิ คุ้ ม กั น ของร่ า งกายเพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เ ป็ น อั น ตราย เหล่ า นั้ น โปรไบโอติ ก ที่ เจริ ญ เติ บ โตจะไปแย่ ง ที่ กั น มิ ให้ เชื้ อ โรค เจริ ญ เติ บ โตได้ และมิ ให้ เ กาะติ ด ผนั ง ลำ � ไส้ ทำ � อั นตรายผนั ง ลำ � ไส้ และถู ก ขั บ ออกทางอุ จ จาระ การศึ ก ษาวิ จั ย โปรไบโอติ ก (Probiotic) ในการป้ อ งกั น และรั ก ษาโรคกำ � ลั ง ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า ง แพร่ ห ลาย ทั้ ง ในสหรั ฐ อเมริ ก า ยุ โ รป และเอเชี ย เนื่ อ งจากมี ความปลอดภั ย สู ง ไม่ มี ผ ลข้ า งเคี ย ง และเป็ นการรั ก ษาที่ ต้ น เหตุ ของโรคซึ่ ง เกิ ด จากความไม่ ส มดุ ล ระหว่ า งร่ า งกายมนุ ษ ย์ แ ละ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ป ระโยชน์ ที่ อาศั ย อยู่ ใ นร่ า งกาย ปั จ จุ บั น มี ห ลั ก ฐานการศึ ก ษาชั ด เจนว่ า โปรไบโอติ ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการ

ป้ อ งกั น และลดอาการของโรคติ ด เชื้ อ ในทางเดิ น อาหาร ได้ และมี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการรั ก ษาภาวะภู มิ แ พ้ เสริมสร้างการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันตลอดจนการรักษาและ ป้องกันโรคต่างๆอีกหลายโรค ซึ่งในปัจจุบันก็มีโปรไบโอติก ทำ � ออกมาจำ � หน่ า ยในรู ป ของอาหารเสริ ม ทำ � ให้ ส ะดวกต่ อ การใช้มากขึ้นอีกด้วย Probiotic ช่วยในการ การชะลอวัย ผิวพรรณเต่งตึง ปัจจุบัน ศาสตร์ความรู้ใหม่ๆ ทางการแพทย์ ทำ�ให้มุมมอง เรื่องความแก่ ความชรา กลายเป็นเรื่องที่เราอาจชะลอหรือ ป้องกันได้ หากเข้าใจกลไกการเสื่อมของร่างกาย งานวิจัยทางการแพทย์ใหม่ๆ ทั่วทุกมุมโลก ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา พบว่าความเสื่อมชราที่เกิดกับเรา อาจมิใช่ เกิดจากวันเวลาที่ผ่านไปเท่านั้น หากแต่อาจเกิดจากกลไก บางอย่างในร่างกายที่ทำ�งานมากเกินและเสียสมดุล กลไกดัง กล่าว คือ ภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกาย นักวิทยาศาสตร์พบ ว่า ผู้ที่มีระดับการอักเสบสูง จะพบความเสื่อมของร่างกาย ผิวพรรณได้มากกว่าคนปกติทั่วไป ซึ่งก็รวมไปถึงความเสื่อม ของผิวพรรณ และริ้วรอยแห่งวัยในผิวของเรานั่นเอง

Share 33


กำ�จัดไขมัน ถาวร ทันทีไม่ต้องรอ แห่งเดียวในภาคเหนือ

เหนือกว่าการดูดไขมัน ด้วยเทคโนโลยีการทำ�ลาย เซลล์ไขมันด้วยพลัง Ultrasound ที่จำ�เพาะต่อเซลล์ ไขมันให้แตกและถูกทำ�ลาย โดยไม่ทำ�ลายเส้นเลือด และเส้นประสาท ปลอดภัยด้วยและเห็นผลจริงผ่าน การรับรองจากองการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา เทคโนโลยี Vaser เป็นเทคโนโลยีสลายไขมันที่ได้รับ การยอมและนิยมสูงสุดทั่วโลก

ตำ�แหน่งสามารถรักษาด้วย Vaser Lipo

• หน้าท้อง , ปีกด้านข้าง • เอว สะโพก • แขน • สลายไขมันหน้าอก(ผู้ชาย) • ต้นขา • คางสองชั้น ไขมันที่ใบหน้า

ทำ�ไมต้อง Vaser Lipo ที่ นิติธรรม คลินิก

• เห็นผลชัดเจนเหนือกว่าการดูดไขมัน • นวัตกรรมใหม่ผ่าน อย.สหรัฐอเมริกา • ไม่ต้องเสียเงินเละเวลากับวิธีที่ไม่ได้ผล • ไม่มี YoYo ไม่กลับไปอ้วนอีก • รักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Vaser Lipo

Vaser Lipo เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็น อย่างสูงซึ่งทางคลินิกเราได้เปิดให้บริการแห่งแรกและแห่งเดียวใน ภาคเหนือเพื่อให้คนไข้ในจังหวัดพิษณุโลกได้รับมาตรฐานการรักษา ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพระดับโลก ใกล้บ้านท่าน ที่นิติธรรม คลินิก


ลิตร เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ รีดไขมันทิ้งทันใจ ในครั้งเดียว 1.5 ใน 2 ชั่วโมง Vaser LipoSelection เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการสลายเฉพาะ

เซลล์ไขมัน(LipoSelection)โดยไม่ทำ�ให้เนื้อเยื่อข้าง เคียงโดยเฉพาะเส้นเลือดและเซลล์ประสาทบริเวณ รอบๆก้ อ นไขมั น เสี ย หายหรื อ ถ้ า จะถู ก กระทบ กระเทือนบ้างก็น้อยมาก ทำ�ให้ช่วยลดการเกิดรอย บวมช้ำ�หลังการผ่าตัด และผลการรักษาได้ผลดีกว่า คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการกำ�จัดไขมันทั่วไป และ ไม่มีปัญหาผิวไม่เรียบตามมา

Befor

after

Befor

after

Befor

Befor

มีหลักการทำ�งานอย่างไร?

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้หลักการปล่อยพลังงานคลื่น เสียง ในระดับความถี่ที่จะไปทำ�ลายเฉพาะเจาะจง แต่กับเซลล์ไขมันเท่านั้น ซึ่งจะทำ�ให้ก้อนไขมันก็จะ กลายเป็นของเหลว ทำ�ให้แพทย์สามารถดูดออกมา จากร่างกายได้โดยง่าย นพ.นิติธรรม รัตกสิกร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เลเซอร์ความงาม และVaser Lipo

after

after

การกำ�จัดไขมันด้วย (Vaser LipoSelection)

1. เป็นการกำ�จัดไขมันที่มีความปลอดภัยสูง 2. พลั ง งานคลื่ น เสี ย งสลายและดู ด เฉพาะไขมั นที่ ล ะลายออกมา โดย เส้นเลือด เซลล์ประสาทและเนื้อเยื่อข้างเคียงได้รับความเสียหายน้อยที่สุด 3. คนไข้ฟื้นตัวได้เร็ว แผลหายเร็วอาการบวมช้ำ�มีน้อยมาก โอกาสเสี่ยงกับ อาการติดเชื้อหรือแทรกซ้อนมีน้อยกว่าการดูดไขมันแบบเดิม 4. เห็นผลเร็วและชัดเจน สัดส่วนลดลงมากกว่า ไม่มีปัญหาผิวเป็นโพรง เพราะเนื้อเยื่อคอลลาเจนที่พยุงผิวไว้ ไม่ได้ถูกทำ�ลายไป ไม่เสียหาย

ใช้กับส่วนไหนของร่างกายได้บ้าง?

Vaser LipoSelection ใช้ได้กับแทบทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น หน้าท้อง สะโพก เข่า ต้นขา ขาอ่อน ท้องแขน หลัง คอ และบริเวณคาง

นิติธรรมคลินิก (ติด รร.สิ่นหมิน) เปิด 10.00-20.00 น. ทุกวัน www.nitithamclinic.com www.facebook.com/nitithamclinic

โทร.055219880


แชร์คลายเครียด กับ ชีวติ หลัง “ น้องน้ำ�”ผ่าน


เขียนภาพโดย พี่แมลงปอ http://www.facebook.com/pornakaaa


Share 38


คอฟฟอารท

Coffee art

By nan

by

Espresso Coffee art Capuchino vienna Mocha Capuchino Cocoa Greentea

Nan

â»ÃâÁªÑè¹

¾ÔàÈÉ á¡ŒÇ·Õè 3 Å´ 15% ᡌǷÕè 10 Free cake ¤Ãº 12 á¡ŒÇ ÃѺ¿ÃÕ 1 á¡ŒÇ

¨-È 7.30 - 18.00 ¹. Ê-ÍÒ 9.00 - 21.00 ¹.

Tel : 081-3951095

CoffeeArtByNan coffee_art_by_nan@hotmail.com

Mix and Mach àÊÃÔÁÊÇ Style à¡ÒËÅÕ ¨Ôº¡Òá¿ àºÒæ ÃÊªÒµÔ ËÍÁ¹Ø‹Á ÅÐÁعÅÔé¹ ã¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈ Chill Chill ºÃÔàdz ¶¹¹¤¹à´Ô¹ ¾ÔɳØâÅ¡ àÊÃÔÁÊÇÂ

ÌҹºŒÒ¹á»‡§ Â×´ ´Ñ´ «Í ·ÓÊÕ µ‹ÍàÅçº µ‹Í¢¹µÒ ᵋ§Ë¹ŒÒ ·Ó¼ÁÃѺ»ÃÔÞÞÒ

โปรโมชั่น ·ÓÊÕ¾ÔàÈÉ 399.- Â×´ 499.-

ͺä͹éÓ 99.- ÊÃÐ-ä´Ã 10 ¤ÃÑé§ ¿ÃÕ Íºä͹éÓ

¨-È 8.30 - 19.00 ¹. Ê-ÍÒ 8.30 - 21.00 ¹.

Tel : 089-6440080

Share 39

Ìҹ ºŒÒ¹á»‡§ E-mail : ran_banpang@hotmail.com


มาร้องเพลงกันเถอะ

ปัจจุบันทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาสมัครเรียนร้องเพลงเป็นงานอดิเรกจำ�นวนมากเนื่องจากต้องการจะ มีความสุขกับการร้องเพลงเมื่อมาเรียนในระยะแรกก็ต้องแปลกใจว่า การเรียนร้องเพลงจำ�เป็น ที่จะต้องมีการศึกษาหาความรู้ด้วยหรือ ดูๆแล้วน่าจะเปน็ เรอ่ื งทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ในจำ�นวนเครื่องดนตรีทั้งหมด จริงๆแล้วการเรยี นร้องเพลงก็ไม่ใช่เรือ่ งยากเพียงแต่คณ ุ ต้องรักที่จะร้องเพลงก็เป็นก้าวเริ่มต้นที่ดีแล้ว

คุณสมบัติเริ่มต้นง่ายๆสำ�หรับนักเรียนที่ต้องการเรียนร้องเพลง

1. ชอบฟังเพลงทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็น Popular, Jazz, Classic, Rock 2. มีความรูท้ างด้านทฤษฎีโน้ตหรืออาจมีความรูท้ างด้านเปียโน พอสมควร หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ 3. มีความสุขที่จะเห็นตัวเองยืนร้องเพลงตรงหน้ากระจก 4. ชอบการออกกำ�ลังกายเป็นกิจวัตร 5. รักและชื่นชมในเสียงร้องของตนเองและผู้อื่น 6. เป็นผู้ที่ชอบการสังเกต เป็นผู้ที่มีเหตุและผล 7. รับผิดชอบต่อการบ้านที่ครูให้ไม่จำ�เป็นต้องทุ่มเทมาก พยายามเท่าที่จะทำ�ได้ก็เพียงพอ 8. มีความพยายามและมีความอดทนพอประมาณ 9. กล้าแสดงออก และมีความสุขที่จะร้องเพลงต่อหน้าผู้ชมได้ 10. รักการอ่าน หรือการเขียนหนังสือเป็นกิจวัตร 11. รักธรรมชาติ 12. ไม่กลัวกับการเริ่มต้นใหม่ๆ หรือความแปลกใหม่ที่จะ เกิดขึ้นในขณะที่เรียน 13.มีความรู้เกี่ยวกับสรีระของตนเอง สิ่ ง ต่างๆที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้อ่านอาจคิดว่าทำ�ไมเหตุผล มากมายเหลือเกิน จริงๆแล้วไม่จ�ำ เป็นทีจ่ ะต้องมีครบทุกข้อ มีบา้ งเป็น บางข้อก็เสมือนเป็นทุนรอนสำ�หรับตนเองให้ ก้ า วต่ อ ไปข้ า งหน้ า ได้ สบายขึ้น อะไรที่ยังไม่ทราบ เราทุกคนสามารถที่จะมาเริ่มต้นเรียน รู้กันใหม่ได้ หากผู้เรียนได้เรียนไปประมาณ 2 ปีขึ้นไป ก็จะเข้าใจ ได้เองว่าทุกอย่างเมื่อใช้เหตุและผลบวกกับความคิด เทคนิคและ วิธีการต่างๆที่ได้เรียนจากครูผู้สอน ผูเ้ รียนจะร้องเพลงได้ดขี น้ึ ตาม ระดับของการเรียนและการฝึกซ้อม ผู้เรียนสามารค้นพบอุปสรรคใน การร้องเพลงได้เองแต่ที่สำ�คัญที่สุดคือสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการร้องเพลงได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาและ อุปสรรคในการร้องเพลงให้ผู้อื่นได้ด้วย

ปัญหาของผู้ที่ชื่นชอบและรักการร้องเพลงโดยยังไม่ได้เริ่มเรียน อย่างถูกวิธี 1. เวลาร้องเพลงนานๆจะรู้สึกเจ็บคอ และมีลมออกมามากขึ้น ปนกับเนื้อเสียง ตามลำ�ดับ 2. เวลาร้องเพลง ช่วงที่มีเสียงสูงต้องตะโกนออกมาอย่างเดียว จึงขาดความไพเราะ Share 40

3. เวลาร้องเพลงจะรูส้ กึ ถึงอาการเกร็งทีค่ อและหัวไหล่ทง้ั 2 ข้าง 4. เวลาร้องเพลง เสียงเพี้ยนและไม่ถูกจังหวะ 5. แยกไม่ออกระหว่างการพูด การจะโกน หรือการร้องเพลง 6. เมื่อผู้ร้องได้ร้องเพลงไปนานๆ จะฟังไม่รู้ว่าเนื้อร้องของ เพลงกล่าวถึงอะไร เพราะตะโกน หรืออัดอย่างเดียว จึงเป็นผล ทำ � ให้ เนื้ อ ร้ อ งของบทเพลงไม่ ชั ด เจนหรื อ ทำ � ให้ ค วามหมายของ บทเพลงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 7. ไม่สามารถร้องเพลงที่มีรูปประโยคยาวได้ ฯลฯ ลักษณะต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูก วิธี ก็จะสามารถติดจนกลายเป็นนิสัยได้

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนร้องเพลง

1. ลักษณะการพูดของตนเองจะชัดเจนและน่าฟังมากขึ้น 2. รู้จักการหายใจและการใช้กล้ามเนือ้ ในส่วนทีจ่ �ำ เป็นต่อการ ร้อง เพลง 3. รู ้ จ ั ก การรอคอยในผลลัพธ์ ใจกว้าง และมีความคิดที่เป็น ระบบระเบียบมากขึ้น 4. สามารถฟังและร้องเพลงได้ทุกประเภท 5. มีความชื่นชอบในการแสดง Concert ได้ด้วยตนเองที่ทาง สถาบันจินตการดนตรี หรือตามสถานที่ต่างๆได้จัดให้ 6. ร้องเพลงที่มีเสียงสูงได้หวานขึ้น และมีความไพเราะมากขึ้น โดยไม่ต้องตะโกน 7. มีความกระตือรือร้นกับชีวิตมากขึ้น เพราะเรียนรู้ว่าการเรียน ต้องมาจากการฝึกซ้อมที่เป็นระบบระเบียบและเป็นเหตุเป็นผล 8. มีความสุขในการดำ�เนินชีวิตมากขึ้น แต่ คุ ณจะมี เฉพาะวั นที่ คุ ณ มี ค วามรั ก และมี ค วามสุ ข กั บ การ ร้องเพลงได้ดว้ ยตนเองเพือ่ ตนเองและผูท้ ีอ่ ยูร่ อบข้าง จะไม่มวี นั ที่ คุ ณ รู้ สึ ก ว่ า คนอื่ น ร้ อ งเพลงได้ เพราะกว่ า ตั ว คุ ณ หรื อ คนอื่ น ร้องเพลงได้ดีกว่าตัวคุณ ความรู้สึกของการเปรียบเทียบหรือ ความกลัวจะค่อยๆหมดไป นัน่ เป็นเพราะคุณเริม่ เข้าใจในธรรมชาติ ของตนเองและดนตรีแล้วต่างหาก... ข้อมูลจาก : www.chintakarn.com


ผลงาน และ รางวัล

Share 41


Share 42


ʶҹÕÁ´à´Ô¹

ยำหอยใหญ

ยำเนื้อมะเขือ

ตมยำกุง

ยำสาวนอย

สถานีนัดพบ สำหรับครอบครัว เพื่อนฝูง กับบรรยากาศ สบายๆ สไตล โฟลคซอง สดๆ เปดบริการ 17.00 น. ดนตรีเริ่ม 20.00-24.00 น. สำรองโตะ โทร. 055-214402, 084-6222944

Map..  พลาซา

ท็อปแลนด

สถานีมดเดิน วัดใหญ ถ.เอกาทศรถ า

ถ.พุธทบูช

รรมจักร

วัดธ 43 Share

กีฬากลาง

ทางไปสนาม


“ก่อน จะมาเป็น

แดนกระจ่าง”

เดิ ม คุ ณ ปู่ - คุ ณ ย่ า เป็ น คนพรมพิ ร าม ทำ � ทอง (พ่ อ บอกมี เครื่ อ งมื อ ทำ � ทองอยู่ ) มี บุ ต รอยู่ ค นเดี ย ว (เป็ น ผู้ ช าย) อยากให้ ลู ก สบายเลยตั้ ง ชื่ อ ให้ ลู ก ว่ า เสบย พรมแดน (ขอเน้ น พรมแดน) ด้ ว ยความภู มิ ใจ ต่ อ มา คุณปู่ส่งคุณพ่อเรียนจนจบ ม.6 แล้วให้บวช เรี ย นทางพระปริ ยั ติ ธ รรม จนได้ เปรี ย ญ 6 ประโยค ได้ เป็ น “มหา” แล้ ว ได้ ล าสิ ข า บท ออกมาทางโลก ได้มาพบรักกับสาวสวย สาวน้อย (น้อยจริงๆ เพราะอ่อนกว่าคุณพ่อ 12 ปี) นามว่า ละออ จันทร์กระจ่าง แต่งงาน กัน (ขอเน้นนามสกุลแม่จันทร์กระจ่าง) ด้วย ความภูมิใจเช่นกัน คุณพ่อเล่าให้ฟังว่า ชีวิต ช่ ว งนั้ น ใช้ ชี วิ ต อยู่ บ นเรื อ (เรื อ จะจอดอยู่ หน้ า วั ด หลวงพ่ อ ใหญ่ ) จะล่ อ งเรื อ ค้ า ข้ า ว กรุ ง เทพฯ – พิ ษ ณุ โ ลก พิ ษ ณุ โ ลก – กรุ ง เทพฯ ด้ ว ยความลำ � บากคุ ณ พ่ อ เล่ า ว่ า ต้ อ งคอยโยงเรื อ ให้ ดี ไม่ งั้ น เครงไปเครง มา เอียงบ้าง ลำ�บากมาก จนกระทั่งออกมา ค้าขายบนบก (ในสมัยนั้นเค้าเรียกกันอย่างนี้) ขายของเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ โดยหาบเร่ ข องขาย จนมาเกิ ด สงครามญี่ ปุ่ น ทหารญี่ ปุ่ น มาอยู่ พิษณุโลก มากพ่อกับแม่เล่าว่าขายของดีมาก (ขายทุกอย่าง เครื่องใช้, ยารักษาโรค) เมื่อมี ระเบิดทีก็หลบหลุมที่รัฐขุดให้ ใกล้หลุมไหนก็ หลบหลุมนั้น ต่อมาลูกชาย หนึ่งคน เกรงว่า ลูกจะลำ�บากก็เลยมาเช่าร้านอยู่บนบก เปิด ร้ า นในประมาณปี 2489 (ถ้ า พ่ อ จำ � ไม่ ผิ ด ) โดยเอานามสกุ ล พ่ อ ข้ า งท้ า ย กั บ นามสกุ ล แม่ ข้ า งท้ า ยมารวมกั น คื อ “แดนกระจ่ า ง” ค้าขายของตามที่คุณพ่อถนัดคือ เครื่องบวช (สั ง ฆภั ณ ฑ์ ปั จ จุ บั น ) อี ก ทั้ ง หนั ง สื อ พระ หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า หนั ง สื อ บาลี ต่ อ มาก็

Share 44


เครื่องเขียน หนังสือแบบเรียน เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ตามด้วย เพิ่มบุตรสาวขึ้นมาอีก 2 คน คุณพ่อเล่าว่า พอจะสบายแต่ ก็ ม าเกิ ด ไฟไหม้ ค รั้ ง ใหญ่ ที่ พิ ษ ณุ โ ลกปี 2500 ก็ ต้ อ งไปอยู่ แผงลอยเล็ ก ๆ จนกระทั่ ง ตึ ก สร้ า งเสร็ จ ก็ ย้ า ยเข้ า มาอยู่ (ที่อยู่ปัจจุบัน) ใช้ชื่อร้านเดิม “แดนกระจ่าง” จนมีลกู สาวเพิม่ อีก 1 คนรวมเป็นลูกชายหนึง่ ลูกสาวสาม ส่งเรียนให้สูงสุดตาม ที่ใครจะอยากเรียนสูงเท่าไหร่พ่อไม่ว่า ขอให้ลูกตั้งใจเรียน จนลู ก ๆ สำ � เร็ จ ปริ ณ ญาตรี , โท ลู ก ชายคนโตจบจาก เมื อ งนอก ซึ่ ง สมั ย ก่ อ นไม่ มี ใ ครส่ ง ให้ ลู ก เรี ย นไกลๆ พ่ อ กั บ แม่ จ ะสอนให้ ลู ก ประหยั ด มั ก จะเล่ า นิ ท านธรรมให้ ฟั ง อยู่ บ่ อ ยๆ จนลู ก ทุ ก คนซึ ม ซั บ ไปโดยปริ ย าย ลู ก ทุ ก คนจะ รักพ่อมากกว่าแม่ เพราะพ่อเป็นคนใจดีมีเมตตา พูดเพราะ ต่ อ ทุ ก คน แม้ แ ต่ เ ด็ ก เล็ ก ๆเดิ น ผ่ า นหน้ า ร้ า นก็ จ ะส่ ง ขนม ให้ แต่ ถ้ า ไม่ มี แ ม่ ก็ ค งไม่ มี พ วกเราอี ก นั้ น แหละ คุ ณ พ่ อ จะ สอนให้ ลู ก ซื่ อ สั ต ย์ เมื่ อ ลู ก เติ บ ใหญ่ ป ระกอบอาชี พ การงาน ก็ ข ออย่ า งเดี ย วให้ ลู ก ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ อาชี พ อย่ า เบี ย ดเบี ย น ผู้ อื่ น ให้ เดื อ ดร้ อ น จวบจนสอนลู ก คนเล็ ก ให้ สื บ สานต่ อ ใน อาชี พ ค้ า ขาย ให้ นำ � สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพมาขาย แล้ ว ห้ า ม ขายแพง ลู ก ค้ า จะได้ ติ ด ใจ ตลอดจนทุ ก วั น นี้ ก็ ทำ � ตาม คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ส อน จนมาเป็ น แดนกระจ่ า งอยู่ ไ ด้ จ นถึ ง ทุ ก วั น นี้ ข อ ข อ บ คุ ณ ค น พิ ษ ณุ โ ล ก ที่ ไ ม่ เค ย ลื ม ร้ า น แดนกระจ่ า ง ขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ยั ง เรี ย กชื่ อ หนู นิ ด พี่ นิ ด ป้านิด ได้ ขอบคุณค่ะ

“ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ อย่า เบียดเบียนผู้อื่น”

Share 45


ÊÃÇÅàÊ àÎÎÒ Ê¹Ø¡·Ø¡¤èӤ׹ 㹺ÃÃÂÒ¡ÒÈ·Õè໚¹¡Ñ¹àͧ

ªÁºÍÅÊ´·Ø¡¹Ñ´

â»ÃâÁªÑè¹

Blend 285 ในราคา 359.- กอน 21.30 น. เบียรชางดราฟ (เหมา) 4 ชวด 200.เบียรลีโอ (เหมา) 3 ขวด 200.อาหารอรอย รสชาดที่คุณตองลิ้มลอง ทุกวันพฤหัสฯ แขง Pool Game พรอมรับของรางวัลมากมาย

¿ÃÕ¹éÓá¢ç§

¾ÔàÈÉ!! ແ´àËÅŒÒ BLEND 10 àËÁÒ á¶Á¿ÃÕ BLEND 1 ¢Ç´ ແ´ºÃÔ¡Òà 19.00-01.00 ¹. 46 ºÒÏ«‹Ò (˹ŒÒà«àÇ‹¹ ä¹·ºÒÏ«ÒÏ) â·Ã. 082-9216400 ¾ÕèàÍçÁ 082-9422070 ¾Õè͍Ϳ ZoneShareä¹· E-mail : phichaya76@hotmail.com


ʹءʹҹ àÎÎÒ ·Ø¡¤èӤ׹....

‚ » å º Í Ã º à ¤ § Í Å © È Ò ÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡

Share ä¹·¾ÅÒ«‹Ò ÅçͤÊØ´·ŒÒ ....µÔ´¡Ñº¢ŒÒǵŒ ÁÅØ47§ª‹ÇÂ


ดอกเตอร คอฟฟ

DORTOR COFFEE

Coffee thats always the way you like

àÁÅ紾ѹ¸Ø ¤Ñ´¾ÔàÈÉ ãËÁ‹ Ê´àÊÁÍ

Õ Ã ¿ § ‹ Ê Ã ºÃÔ¡Ò Öé¹ä» ᡌǢÒžط¸ªÔ¹ÃÒª

ÊÐÊÁᵌÁ 10 á¡ŒÇ ¿ÃÕ 1 á¡ŒÇ

Òº ¶ÒÂã¹âç¾Â×é¹·Õèã¡ÅŒà¤Õ§ áÅо

n I e v i r D â·ÃÊÑè§áÅШʹöÃѺ䴌˹ŒÒÌҹ

â·Ã. 087-7351280 Email. taythaillife@hotmail.com

Share 48

µ

µÅÒ´·ÃѾ͹ѹ

ࢌÒàÁ×ͧ

ÒÁºÔ¹ 仺֧¾ÃÐ - ʹ »ÃеÙËÅѧ þ

ªÔ¹ÃÒª âç¾ÂÒºÒžط¸ ถนนเลียบทางรถไฟ หลังโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

มีหองวางใหเชาเปนรายเดือนพรอมเฟอรนิเจอร และ เครื่องปรับอากาศ สนใจติดตอ คุณ ชยาภรณ 089-4614123


ฟงดนตรสีบายๆสไตลโฟลคซอง สดๆ

ชมฟตุบอลสดทกุนดั

ขาวผดักาสะลอง

ปลากระพงทอดนำปลา

ยำกาสะลอง

ตมยำปลากรอบ

ปลารากกลวยทอดกระเทยีม หองอาหารกาสะลอง

ฉลองวนัเกดิ

ฟรี คาราโอเกะ 1 ชม.

รบัจดัเลยีง จดัประชมุ จดัเบรก งานฉลองสมรส รบัปรญ ิ ญา ฉลองวนัเกดิ ตงัแต 10 - 150 ทาน บรกิารรบัจดัอาหารสำหรบักรปุทวัร บรกิารหองคาราโอเกะ VIP ราคาเรมิตนที 200/ชม. 3 ชม. ขนึไป ชม.ละ 150 บาท

ระบบเสยีงสมบรูณแบบทสีดุ...ในพษิณโุลก ไปโคกมะตมู

ุโลกธานี

โรงแรมพษิณ

เตรยีมฯ มน.

ภฏั

เตรยีมฯ ราช

สำรองที ่ น ั ่ ง 055-302484, 086-7123776

(ถนนสนามบิ น ตรงข า มโรงแรมพิ ษShare ณุ โ ลกธานี ) 49

48 ถ.สนามบนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณโุลก จ.พษิณโุลก 65000 E-mail : kasalongfoodsgarden@hotmail.com


“สิ่งที่เราอยู่กับมัน แล้วมี ความสุข” Share variety ฉบับนี้ขอพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับเด็กหนุ่ม ไฟแรงอีกท่านหนึ่ง ที่มากด้วยความสามารถและความขยัน สุภาพ อ่อนน้อมและเป็นที่รักของผู้ที่รู้จักทุกคน

Share : สวัสดีครับ โบ๊ท : สวัสดีครับ ผมวราห์ เอี่ยมฉิม หรือโบ๊ทครับ วราห์เป็นชื่อที่ พ่อกับแม่ตั้งให้ ท่านบอกกับผมว่า วราห์ เป็นชื่อของผู้ที่แต่งเพลง เพลงหนึง่ ซึง่ เป็นเพลงทีพ่ อ่ กับแม่ผมชอบมาก แต่ตวั ผมเองก็จ�ำ ชือ่ เพลง นัน้ ไม่ได้และจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ Share : จุดเริ่มต้นกับอาชีพนี้ของคุณโบ๊ทเริ่มอย่างไรครับ โบ๊ท : สมัยเด็กๆ ถือว่าค่อนข้างโชคดีที่พ่อกับแม่ปลูกฝังในเรื่อง ของการฟังเพลงมาตั้งแต่เด็ก เพราะพ่อกับแม่เองก็ชอบฟังเพลง และเคยเป็ นนั ก ดนตรี ม าก่ อ นพ่ อ เคยเล่ า ให้ ฟั ง ว่ า ทุ ก ครั้ ง ที่ พ่ อ เดินสายเล่นดนตรีตามต่างจังหวัด ก็จะได้เห็นผมทั้งร้องทั้งเต้น อยู่ขา้ งๆ และบนเวทีอยู่เป็นประจำ� เป็นความชอบตั้งแต่วัยเยาว์ ชอบฟังเพลง ชอบ ร้องเพลง ไม่ว่าจะทำ�อะไรอยู่ก็ตาม จนกระทั่ง เมื่อเรียนจบชั้นประถม ผมได้มีโอกาสประกวดร้องเพลงภายใน โรงเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 จนกระทั้งชั้น ป.4 อาจารย์ที่สอนดนตรี ก็เริ่มเห็นแววให้เป็นนักร้องนำ�ในวงดนตรีของโรงเรียน นั่นถือว่า เป็นก้าวแรกของการได้มีโอกาสร้องเพลงในฐานะของนักร้องนำ� ของวง ถึงแม้ว่าเป็นแค่เพียงวงดนตรีของเด็กประถมแต่ผมก็ภูมิใจ Share 50

และก็ ถื อ ว่ า มั น เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ นของอาชี พ ที่ ผ มทำ � อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ผมเริ่ ม ร้ อ งเพลงเป็ นงานเสริ ม สมั ย เรี ย นมั ธ ยมน่ า จะประมาณ ม.5 เริ่มรับทำ�งานพิเศษช่วงกลางคืนในวันศุกร์ และเสาร์ เป็นการ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีมาก แต่ยังไม่คิดถึงขั้นจะยึดเป็นอาชีพ แต่รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราชอบ ทำ�แล้วมีความสุข แม้กระทั่ง ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ก็ยังเล่นดนตรีตอนกลางคืนอยู่ แต่จริงจัง มากขึ้น เพราะเริ่มทำ�งานทุกวัน ซึ่งได้รับการชักชวนจากเพื่อน ชมรมดนตรีในมหาวิทยาลัย ตอนที่พวกเพือ่ นๆ มาชวนนั้นผมตอบ ตกลงทันที แบบไม่คิดอะไรเลย แต่น่าเสียดายที่ทำ�อยู่ได้ไม่นานนัก ก็ต้องเลิกไป เพราะว่าสู้มืออาชีพเค้าไม่ได้ การแข่งขันในกรุงเทพ สูงมาก ถ้าฝีมือไม่ดีจริงก็คงต้องหลีกทางให้คนที่เค้าเก่งกว่า (ซึ่ง ก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้ว) แต่ก็ไม่ซีเรียสอะไร เพราะก็ถือว่าเป็นการ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และตัวเราเองก็ต้องพัฒนาตนเองให้ดียิ่ง ขึ้นไป ในขณะนั้นเองก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยทิ้ง นั่นคือนิสัยในการ เสพ แต่เสพในที่นี้หมายถึงการเสพดนตรีนะครับ เสพสิ่งต่างๆ ที่ เกี่ยวกับเพลงและการแสดง รวมไปถึงหลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับ เสียงเพลง เพราะเป็นคนที่อยากรู้ถึงที่มาของเพลงนั้นๆ จากศิลปิน ที่เราได้ดู จากเพลงที่เราเคยได้ฟัง อย่างเช่น อยากจะรู้ว่า เพลง นี้มาจากอัลบั้มอะไร สตูดิโอ อัลบั้มชุดที่เท่าไหร่ของศิลปินนั้นๆ


ซึ่งชอบค้นหาและชอบจดจำ�จนเพื่อนๆ เคยถามว่า “โรคจิตหรือ ป่าว” การทีจ่ ะต้องเรียนรูอ้ ะไรในสิง่ ทีไ่ ม่จ�ำ เป็นต้องรูก้ ไ็ ด้ เพราะเรา คิดว่าเราสนุกกับการได้ค้นหาและคิดว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้า มันน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเราได้ แล้วมันก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆ Share : ปัจจุบันคุณโบ๊ททำ�อะไรอยู่บ้างครับ โบ๊ ท : ผมได้ ม าจั ด รายการวิ ท ยุ ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา สิ่ ง ที่ เคยได้ศึกษาในที่สุดก็ได้นำ�มาใช้จริงๆ ในอาชีพนี้ คนสวนใหญ่ อาจจะจดจำ�เราในฐานะนักร้องของร้านสนุกนึก แต่หลายคนก็อาจ จะยังไม่ทราบ ว่าเราเป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยเช่นกัน (เพราะเป็น เรื่องที่ไม่ค่อยได้เปิดเผย ให้ใครได้ทราบเท่าไหร่นัก) ชื่อที่ใช้ใน การจัดรายการ ใช้ชื่อว่า DJ B-BORN ซึ่งบางคนก็อาจจะเรียกว่า DJ-มือบอน 555+ โดยเฉพาะพี่โหน่งสนุกนึก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถานี วิทยุ 102.5 MHZ Smooth FM สถานีที่ผมทำ�อยู่ในปัจจุบัน กับ คลื่นเพลงสากล ที่รวบรวมเพลงสากลทุกยุค ทุกสมัย ทุกแนวเพลง และยังสามารถรับฟังกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งทางหน้าปัดวิทยุ และทาง เว็บไซต์ออนไลน์ www.sanuknuek.com โดยปกติแล้ว ผมจะจัดรายการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.30 น. แนวเพลงที่ใช้จัดรายการก็จะเป็นเพลงร่วมสมัยที่มีคุณภาพ ผสมกั บ เพลงเก่ า ที่ รั บ รองได้ เ ลยว่ า ฟั ง แล้ ว จะต้ อ งชอบ จริ ง ๆ ก็ อ าจจะเรี ย กว่ า รู ป แบบรายการที่ค่อนข้างจะวาไรตี้เ ลยก็ว่า ได้

แต่ถ้าใครที่ได้ติดตามกันเป็นประจำ�ก็จะสังเกตได้ว่าแนวเพลงที่ ผมจัดจะหนักทาง sound R & B เล็กน้อย ซึ่งเป็นแนวเพลงที่ตัว ผมเองถนัด และค่อนข้างชอบ (55+) แต่ก็ใช่ว่าจะทิ้งเพลงแนว อื่นไปเสียเลย ก็ยังมีสอดแทรกให้ฟังกันอยู่เป็นประจำ� พร้อมกับ การ update ข่าวกีฬาและบันเทิงต่างประเทศ ความเคลื่อนไหว ในวงการภาพยนตร์ แ ละสาระน่ า รู้ เกี่ ย วกั บ สภาพควบคู่ กั น ไป ด้วย ซึ่งตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ก็แทบจะไม่ซ้ำ�กันเลย แต่ก็ต้องไม่ ลืมนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับดนตรี อัลบั้ม เพลงแบบ จัดหนัก อย่างที่ได้เกริ่นมาตั้งแต่ช่วงแรก ว่าเพลงนี้ เป็นเพลงของใคร อัลบั้มชุดที่เท่าไหร่ ในอัลบั้มมีให้ฟังกี่เพลง วาง จำ�หน่ายปีอะไร คว้ารางวัลใดบ้าง (ถ้ามี) ซึ่งคนฟังก็จะได้รับทราบ ข้อมูลเหล่านี้ ที่มีมาพูดคุยกันทุกวัน ต้องขอย้ำ�ว่ามีทุกรุ่นที่จัด อย่ า งน้ อ ยก็ 1 อั ล บั้ ม หรื อ 1 single แถมทุกๆ วันอาทิตย์ 12.00 – 14.00 น. ท่านผู้ฟังจะ update Chart Smooth Top twenty 20 อันดับเพลงที่ มาแรงที่สุดในสัปดาห์ และเป็นเพลงใหม่ ล้วนๆ ที่กำ�ลังมาแรงและติดชาร์ต US BillBoard hot 100 Chart และ UK Top 40 R & B Singles Chart Share : ความคิดของคุณโบ๊ทความสุขของอาชีพนี้คืออะไรครับ โบ๊ท : ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำ�แล้วสนุกและมี ความสุขครับ มีความรู้สึกว่า ตัวเองโชคดี ที่ได้ทำ �งานเกี่ยวกับ เสียงเพลง ทั้งการจัดรายการวิทยุทาง Smoot FM และการเล่น ดนตรีที่ร้านสนุกนึก อ๋อ... แล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้บอก ครับ นอกจากงานประจำ� 2 อย่างนี้ที่ทำ�ทุกวันอยู่แล้ว ก็ยังรับ งานเป็น MC ใน Event ต่างๆ (งานแต่ง งานบุญ งานบวช ทำ� หมดครับ 55+) ที่มีโอกาสได้ทำ�งานแบบนี้อาจเป็นเพราะว่านิสัย ส่วนตัวเป็นคนชอบพูดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ในเมื่อมีโอกาสทำ�แล้วก็ ทำ�ซะเลย (แบบจริงๆจัง) สรุปว่างานต่างๆ ที่พูดมา ล้วนแต่เกี่ยว ข้องกับไมโครโฟนทั้งสิน จนบางครัง้ แอบคิดขำ�ๆ ในใจว่าชาติก่อน ทำ�บุญด้วยไมโครโฟนหรือป่าว (55+) S h a r e : คุ ณ โ บ๊ ท มี เค ล็ ด ลั บ อ ะ ไร แ น ะ นำ � ห น่ อ ย ค รั บ โบ๊ ท : เคล็ ด ลั บ ที่ อ ยากจะแนะนำ � ครั บ บางครั้ ง ที่ เราเครี ย ด เหนื่อยล้า หรือท้อแท้กับเรื่องบางอย่างที่เราจะเจอ ผมเชื่อว่าการ ที่เราหันมาทำ�สิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราชอบ หรือสิ่งที่เราอยู่กับมันแล้ว มีความสุข สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำ�ให้เรากลับมามีความสุข และมีชีวิต ชีวาอีกครั้งหนึ่ง ลองทำ�ดูซิครับได้ผลจริงๆ Share : สุดท้ายคุณโบ๊ทฝากอะไรกับผู้อ่าน Share นิดนึงครับ โบ๊ ท : สุ ด ท้ า ยนี้ ก็ ข อฝากไว้ ด้ ว ยละกั น สำ�หรับหลายๆ คนที่ อยากฟังเพลงสากลมีคุณภาพ ก็หมุนมาฟังกันได้ที่ 102.5 MHZ Smooth FM กับ DJ B-Born กันได้ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.30 น. จันทร์ – ศุกร์ หรือจะนั่งผ่อนคลายกับเพลงเพราะๆ ก็พบกันได้ที่ ร้านสนุกนึกนะครับ Share 51


ลองเรือชมน้ำนาน บรรยากาศแสนผอนคลาย หลากหลายอาหารเลิศรส

อิ่มอรอยกับเมนูสุขภาพปลาแมน้ำ อาหารพื้นบาน สูตรตำรับชาวแพ พรอมดื่มด่ำบรรยากาศสบายๆ ยามเย็นชมพระอาทิตยลับขอบฟา ที่สะพานสุพรรณกัลยา รับประทานอาหารอรอยๆ เคลาเสียงดนตรีสไตลโฟลคซองพรอม รับชม UBC จอยักษ และบริการพิเศษอื่นๆ อีกมากมายที่คุณตองประทับใจ บริการ • รับจัดอาหารสำหรับกรุปทัวร • รับทำขาวกลอง Share 52

ແ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃáÅŒÇ ËŒÍ§¨Ñ´àÅÕé§ÃѺÃͧ䴌 30-40 ·‹Ò¹

เปดบริการทุกวัน 11.00 น. - 23.00 น. Tel: 055-218017, 081-6745584, 089-6440304, 081-9737735, 081-5955220 E-mail : paenamnan@hotmail.com


Promotion

เบียร ไทเกอร 3 ขวด ฟรี 1ขวด

special concert ¾º¡Ñº âÃÊ ÈÔÃÔ¹·Ô¾Â 28 Á¡ÃÒ¤Á ¹Õé

หมึกนึ่งมะนาว

ติดตอสอบถามรายละเอียด โทร 080-5048261 ก กุงเอกเขน

โรงแรมเทพนคร

ปทมุทองพลาซา

หาแยกสรุสหี

แซลมอนราดน้ำปลา

ึ่งซีอิ้ว

งน ปลากะพ

รพ. พทุธชนิราช

Share 53


Eat food in the winter

Happy new year 2012 เริ่มต้นปี Share ขอนำ� เสนอ New column ที่จะพาท่านผู้อ่านไปท่องเที่ยวลิ้ม ลองเมนูเด็ดๆในเมืองพิษณุโลกในช่วงฤดูหนาวนี้ เริ่มต้น ด้วยบรรยากาศยามเช้าที่ตื่นขึ้มมาพร้อมกับความสดชื่น สู ด อากาศบริ สุ ท ธิ์ หน๊ า ว หนาว ท้ อ งก็ ว่ า ง ออกไปหาไรทานกั น ผมขอแนะนำ � มื้ อ เช้ า ที่ ร้ า น DD.ดั๊ ก ติ ด ทางรถไฟหลั ง รร.เซนต์ นิโกลาส กับเมนูเป็ดๆ หมูๆ มีทั้งข้าวหน้า เป็ ด ,หมู แ ดง,หมู ก รอบ,ข้ า วมั น ไก่ ที่ เ สริ ฟ พร้อมกับน้ำ�ซุปสาหร่ายร้อนๆ กับบรรยากาศ หนาวๆ มั น ชั่ ง เข้ า กั น จริ ง ๆ และน้ำ � ราด สูตรพิเศษที่ทางร้านจัดแบบเต็มๆ มาไกลจาก เมืองจันทร์อร่อยสุดๆ หรือใครที่ชอบเมนูเส้น ทางร้านก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นยาจีนอีกทั้ง,ติ่มซำ� ให้เลือกทานกันแบบจุใจพร้อมที่จะลุยกับวันที่ แสนสุดพิเศษแบบสบายๆ :) ทำ�โน้นทำ�นี่ไปเพลิน ๆ เผลอแป๊ปเดียว เอ้ า ! เที่ ย งแล้ ว นี่ ไ ด้ เ วลาอาหารกลางวั น ต้ อ งที่ นี่ เ ลยแพสบายโบ๊ ต ใกล้ กั บ แพหั ต ถา

กั บ เมนู ก๋ ว ยเตี๋ ย วเรื อ ดำ � นำ้ � หรื อ จะเป็ น ข้ า ว ข า ห มู นำ้ � จิ้ ม สุ ด แ ซ่ บ ข้ า ว ไ ก่ อ บ ร า ด ซอสโทริยากิ กับบรรยากาศแพริมลำ�นำ้�น่าน กลางเมืองพิษณุโลก มีท่ีน่ังหลากหลายสไตล์ ให้ คุ ณ เลื อ กนั่ ง ทั้ ง แบบนั่ ง กั น บนเรื อ แท้ ๆ หรือจะเป็นทีน่ ง่ั แบบชมสองฝัง่ น่านล้วนเรือนแพ มีเพลงฟังเบาๆ ลมพัดมาเย็นๆ จนเคลิม้ ไม่อยาก จะลุกออกจากร้านเป็นแน่นอน อิ่ ม จากมื้ อ กลางวั น กั น แล้ ว อยากจะ พาครอบครั ว มารั บ ประทานอาหารเย็ น ใน

Share 54

สบายโบ็ต ก๋วยเตี๋ยวเรือ


e r a h s d o go od taste go บรรยากาศเทอเรสสู ง ลมเย็ น นั่ ง แล้ ว สบาย ฟั ง เพลงเพราะๆ ในช่ ว งหั ว ค่ำ � ต้ อ งที่ ร้ า น กาสะลองตรงข้าม รร.พิษณุโลกธานี กับเมนู ยำ � เส้ น แก้ ว ที่ มี ทั้ ง กุ้ ง และปลาหมึ ก รสชาติ จั ด จ้ า นหรื อ จะเป็ น ต้ ม โคล้ ง ปลาที่ นำ � เนื้ อ ปลาทับทิมทอดกรอบ มาต้มโคล้งอร่อยสุดๆ อย่าบอกใครเชียว พร้อมเครื่องดื่มเบาๆ กับ ครอบครัวพูดคุยกันแบบอบอุ่น ในวันพิเศษ ของฤดูหนาวที่สุดแล้ว ยั ง ไม่ จ บ ผ ม มี อี ก ท า ง เ ลื อ ก ห นึ่ ง ที่

นี่ เ ลยร้ า นหมู ก ระทะโกโหน่ ง ! เชิ ง สะพาน สุ พ รรณกั ล ยา อย่ า ตกใจเห็ น ชื่ อ ร้ า นแล้ ว จะคิ ด ว่ า มี ห มู ก ระทะอย่ า งเดี ย ว มั น ไม่ ใ ช่ อย่ า งที่ ท่ า นคิ ด ทางร้ า นมี เมนู เด็ ด มากมาย (แต่ อ ย่ า มาดึ ก นะ) นั่ ง ปุ๊ บ ต้ อ งสั่ ง เมนู นี้ เ ลย เด็ ด สุ ด ๆ ซี่ โครงอบพริ ก ไทยดำ � เมนู นี้ ต้ อ ง ฤดูหนาวเท่านั้นนะครับถึงจะได้ทานกัน ซี่โครง แผ่นโตๆ จัดมาเต็มๆ ที่หมักกันข้ามคืนข้าม วันกันเลยทีเดียวจนเครื่องเทศซึมเข้าเนื้อแล้ว อบ เสริ ฟ แบบร้ อ นๆ มั นช่ า งเข้ า กั บ อากาศ หนาวอะไรอย่ า งนี้ อิ่ ม อร่ อ ยกั บ บรรยากาศ บ้ า นริ ม น้ำ � มี ห ลากหลายมุ ม ให้ เ ลื อ กนั่ ง กั น ตามใจชอบ ก่ อ นที่ จ ะกลั บ บ้ า นนอนอย่ า ง

สบายใจกับเมนูเด็ดๆ ของแต่ละร้านในเมืองพิษณุโลก กับวันพิเศษของฤดูหนาว ผมว่ามีความสุขสุดๆ ไม่แพ้ไปเที่ยวต่างจังหวัด เที่ยวพิษณุโลกก็สุขใจได้ นายเต้ย Share 55


4 ÒÇØ²Ô 25 ¸.¤. 255 ¹ ¸ ä· µ  Ã Ô àÊ ¹ Í ºÃÃÂÒ¡ÒȤ

Share 56


Share 57


Fashion Food

อินโดจีนสเต็กเฮ้าส์ ทางเลือกแห่งใหม่ ของคนรักสเต็ก

10%

จองจัดเลี้ยงล่วงหน้า PROMOTION DISCOUNT (เฉพาะค่าอาหาร)

เปิดบริการ 11.00 น. - 22.00 น.

ปลาอินทรีย์ ทอดน้ำ�ปลา

สปาเก็ตต ี้คั่วแ ใส้กรอกหเย้ง กระเทียม กับ อรมัน

New Coffee House

สลัดผัก ไฮโรฯ

มอร์by Indogine นิ่ง คอฟฟี ่ Steak House

บริการ อาหารเช้า และ กาแฟสด 07.00 น. - 11.00 น.

ไข่กะทะ มอร

นิ่ง

Share ปังปิ้ง 58

สปาเก็ตตี้

แซนวิช

Breakfast

คอฟ

ฟ

สำ�รองโต๊ะได้ที่ 080-1174991, 080-5111181


การาจ อู หมูจุม

ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ÊºÒÂæ ªÔÅæ àÃÕº§‹ÒÂ໚¹¡Ñ¹àͧ ·Ø¡¤èӤ׹¾º¡Ñº´¹µÃÕÊäµÅ ÍÔ¹´Õé 3 ǧ ¼ÅÑ´à»ÅÕè¹ÁÒãËŒ¤ÇÒÁÊآᡋ·‹Ò¹

ã¹ÃҤҹѡÈÖ¡ÉÒ

ËÁ٨؋ÁÃÒ¤ÒàÃÔèÁµŒ¹·Õè 120 ºÒ· à¹×éÍËÁÙ¨Ò¹ÅÐ 20 ºÒ· ແ´ºÃÔ¡Òà 19.00-24.00 ¹.

“ ¹éÓ¨ÔéÁÊÙµÃâºÃÒ³”

แยกบานคลอง แยกวัดคูหาสวรรค ถนนไชยานุภาพ

แยกท็อปมารทัฏฯ หลัง ม.ราชภ

สะพานสุพรรณกัลยา

328/11 ถนนไชยานุภาพ ต.ในเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.

สะพานเอกาทศรถ

อาชีวะศึกษาพิษณุโลก

สะพานนเรศวร

088-4263330 Share 59


แผนที่ความคิด พิชิตความสำ�เร็จ Mind map (มายด์แม็บ) คือ การถ่ายทอดความคิด หรือ ข้อมูลต่างๆ ที่มี อยู่ในสมองลอกลงกระดาษ โดยการใช้ ภาพสี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อ แบบเดิม คนที่คิดเรื่อง Mind map ขึ้นมา คือ Tony Buzan (โทนี่ บูซาน) ซึ่งเป็นคนที่ สนใจศึกษาถึงเรื่องการทำ�งานของสมองมนุษย์ เมื่อ 30 ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์พบว่า สมองของมนุษย์มี 2 ซีก ซีกซ้ายจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ เหตุผล ตัวเลข ตรรกะ ลำ�ดับ การวิเคราะห์ จังหวะ ส่วนซีกขวา คือเรื่องจินตนาการ ภาพ มิติ ภาพรวม Tony Buzan ชาวอังกฤษ สี แต่ขบวนการการเรียนการสอนในปัจจุบัน ฝึกให้เราใช้สมองซีกซ้ายเพียงข้างเดียว คือ นักเขียนหนังสือด้านการพัฒนา สมองระดับโลก จำ�แต่ตัวหนังสือ อ่านแต่ตัวหนังสือ เราจึงไม่ได้ใช้สมองทั้งสองส่วนอย่างเต็มที่ ทั้ง ที่สมองของมนุษย์สามารถที่จะคิดและจินตนาการเรื่องราวต่างๆ ได้มากมาย ซึ่งถ้า เรา มนุษย์จำ�ได้ว่าอะไรเป็นพิษ กินแล้วตาย ฯลฯ แต่ถ้าไม่ใช่สิ่งสำ�คัญ เรามักจะไม่จำ� ดังนั้นเราจึงต้องทำ�ซ้ำ�ๆ แต่คนเราก็ไม่อยากทำ�ซ้ำ�บ่อยๆ จึงต้องหาทางทำ�ให้สมองทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักการในการใช้ความคิดใน Mind map

1. ใช้ทักษะของสมองทั้งหมด โดยคิดให้รอบด้าน 360 องศา 2. ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ผลงานทางความคิด 3. ใช้ความสามารถในการเชื่อมคำ� สร้างความคิดให้กว้างและ ชัดเจน สื่อความหมายได้ง่าย 4. สร้างความสนุกกับการคิด โดยเพิ่มมิติความลุ่มลึกและสร้าง สัญลักษณ์ รูปภาพและสีสันประกอบ

Mind Map

1. เริ่มด้วยภาพสีตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ให้วางกระดาษตาม รู้จักพัฒนาและนำ�มาใช้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากการใช้ Mind แนวนอน map นี้จะช่วยให้สมองคิดอย่างรอบด้านทั้ง 360 องศาแล้ว ยังทำ�ให้คิด 2. ใช้ภาพให้มากที่สุดใน Mind Map ของคุณ ตรงไหนที่ใช้ภาพได้ อย่างลุ่มลึกและความคิดสามารถแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างมากมาย ให้ใช้ก่อนคำ� หรือรหัส เป็นการช่วยการทำ�งานของสมอง ดึงดูดสายตา เปรียบเหมือนรากของสมองที่มีความคิดหลัก ความคิดรองที่แตกแขนง และช่วยความจำ� ออกจากความคิดหลักต่างๆ 3. ควรเขียนคำ�บรรจงตัวใหญ่ๆ เป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ ใหญ่ เพื่อที่ว่าเมื่อย้อนกลับไปอ่านจะให้ภาพที่ ชัดเจน สะดุดตาอ่านง่าย ทำ�ไม? จึงต้อง Mind map การเขียนตัวอักษรให้ใหญ่ อ่านง่ายชัดเจน จะช่วยให้เราสามารถประหยัด ในอดีต โทนี บูซาน เขาเป็นคนที่มีความจำ�ดีมาก แต่เมื่อนานวัน เวลาได้ เมื่อย้อนกลับไปอ่านอีกครั้ง ไป เขาเริ่มพบว่า ความจำ�ของเขายิ่งด้อยลงๆ จนในที่สุด โทนี บูซาน 4. เขี ย นคำ � เหนื อ เส้ น ใต้ แต่ ล ะเส้ นต้ อ งเชื่ อ มต่ อ กั บ เส้ น อื่ น ๆ ถึงกับไม่ชอบการเรียนรู้ไปโดยปริยาย แต่เมื่อเขาลองขีดเส้นใต้ข้อความ เพื่อให้ Mind Map มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ สำ�คัญ หรือใช้ปากกาสีวงกลมรอบคำ�สำ�คัญในสมุดจดของเขาแล้ว กลับ 5. คำ�ควรมีลักษณะเป็น “หน่วย” เช่น คำ�ละเส้น เพราะจะช่วย พบว่า ความจำ�ของเขาเริ่มกลับมาดีดังเดิม และเมื่อได้สังเกตการจด ให้แต่ละคำ�เชื่อมโยงกับคำ�อื่นๆ ได้อย่างอิสระ เปิดทางให้ Mind Map บันทึกของเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียนก็พบว่าทุกคนต่างจดบันทึกในลักษณะ คล่องตัวและยืดหยุ่นได้มากขึ้น เดียวกัน คืออัดตัวหนังสือแน่นหน้ากระดาษไปหมด นั่นทำ�ให้เขาเริ่ม 6. ใช้ สี ทั่ว Mind Map เพราะสีช่วยยกระดับความคิด เพลินตา ตระหนักว่า สมองของคนทั้งโลกถูกบางสิ่งบางอย่างขวางไม่ให้ทำ�งาน กระตุ้นสมองซีกขวา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ หม่ ควรปล่ อ ยให้ ส มอง คนเราจะจำ�สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้มาจากเหตุผลสองประการ คือ สิ่งนั้น คิ ด มี อิ ส ระมากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ น ไปได้ อย่ า มั ว แต่ คิ ด ว่ า จะเขี ย นลง มีความสำ�คัญกับชีวิตเรา เราจึงจะจำ� ส่วนข้อสองก็คือเกิดจากการทำ� ตรงไหนดี หรือว่าจะใส่หรือไม่ใส่อะไรลงไป เพราะล้วนแต่จะทำ�ให้งาน ซ้ำ�บ่อยๆ จนจำ�ได้ไปเอง เช่น ชื่อ ชื่อเราจำ�ได้ เพราะมีความสำ�คัญกับ ล่าช้าไปอย่างน่าเสียดาย Share 60


กฎง่ายๆ ในการสร้าง Mind Map

1. แก่นแกน (ภาพหัวเรือ่ ง) มีขนาดพอเหมาะ ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป 2.ห้ามล้อมแก่นแกนด้วยเส้นรอบวงใดๆ ทั้ ง สิ้ น เว้ น แต่ ว่ า มี นั ย สัมพันธ์กับเรื่องนั้น ๆ 3. เส้นของกิ่งแก้วต้องเชื่อมโยงกับแก่นแกนเสมอ 4. กิ่งก้อยที่แตกออกจากกิ่งแก้วควรมีสีเดียวกับกันเพื่อให้จำ�ง่าย 5. เส้นต้องมีความยาวสัมพันธ์กับคำ�หรือภาพ 6. ต้องแตกกิ่งที่จุดสุดท้ายของเส้นเสมอ 7. เส้นทุกเส้นของกิ่งแก้วและกิ่งก้อยต้องเชื่อมโยงกัน อย่าเขียน ให้ขาดหรือแหว่ง 8. คำ�ยิ่งสั้นยิ่งดี 9. เวลาเขียน Mind Map บนกระดาษแผ่นเดียว อย่าหมุนกระดาษ จนเป็นวงกลม จนทำ�ให้คำ�บางคำ�กลับหัว 10. ห้ามเขียนภาพ หรือคำ�แล้วล้อมด้วยวงกลมหรือรูปเหลี่ยม 11. ห้ามเขียนคำ�/ภาพปิดท้ายเส้น 12. ห้ามเขียนคำ�/ภาพทั้งบนและใต้กิ่งเดียวกัน 13. ไม่ควรใช้วลีหรือประโยคใน Mind Map เลือกแต่คำ�ที่เป็น ประเด็นหลักเท่านั้น

ลักษณะของ Mind map

การเขียน Mind map นั้น แม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ทุกคน จะเขียนไม่เหมือนกัน เพราะต่างคนต่างคิดแต่ ไม่มีใครผิด การเขียน Mind map ไม่มกี ารเขียนผิด แต่อาจมีขอ้ บกพร่องทีส่ ามารถทำ�ให้ดขี ึน้ ได้ เช่น ควรใช้สีเดียวกันในเรื่อง (กิ่ง) เดียวกัน, เส้นทุกเส้นใน Mind map ควรจะต่อกัน เพราะถ้าเส้นขาดจะทำ�ให้ความคิดไม่ตอ่ เนือ่ ง, คำ�ทีใ่ ช้ควรเป็น Key Word (คำ�สำ�คัญ) เท่านั้น, ไม่ควรเขียนกลับหัวหรือให้คำ�เอียง อ่าน ยาก, การแยกคำ� หรือความคิดใหม่ควรแยกจากปลายของเส้นเสมอ ฯลฯ คนที่เพิ่งเริ่มหัดเขียนใหม่ๆ Mind map ที่ได้อาจจะดูรก ไม่ เป็น ระบบและเขียนได้ช้า แต่เมื่อเขียนไปสักระยะหนึ่งจะเขียนได้สวยและ เป็นระบบ มีระเบียบขึ้นและเขียนได้เร็วกว่าเดิม ยิ่งเขียนไปนานๆ จะ คล่องมากขึ้นและจะคิดได้เร็วว่าคนอื่นด้วย ปั จ จุ บั น มี ซ อฟต์ แ วร์ ช่ ว ยในการสร้ า งแผนที่ ค วามคิ ด มากมาย ทั้งที่เป็นฟรีแวร์และแชร์แวร์ น้องๆ ลองโหลดมาลองใช้ดูก็ได้นะ เช่น Imindmap, Freemind, VYM-View Your Mind, CUMindmap เป็นต้น บทความโดย อ.คนอง ผลสงเคราะห์(พี่ต๋อม) , (วศ.บ.โยธา,วศ.ม.สิ่งแวดล้อม) อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สถาบันกวดวิชา High-Speed Maths center สาขาพิษณุโลก Share 61


Share 62


Share 63




   

   

รับจัดเลี้ยง นอก และในสถานที่ ด้วยวัตถุดิบคุณภาพ ราคาเป็นกันเอง

   

     

â»ÃâÁªÑè¹ ¨Ñ¹·Ã-¾ÄËÑʺ´Õ ¡‹Í¹ 21.30 ¹.

• ÁÒ 4 ¤¹ ແ´ BLEND 285 ÃÒ¤Ò 299.- ¿ÃÕ Mixer ªØ´áá • àºÕÂϪŒÒ§´ÃÒ¿ 6 ¢Ç´ 269.-

Share 64

 


Share 65


แนวคิด...สร้างบ้าน 3 สไตล์ เพื่อลดโลกร้อน สวัดดี ฮ้าฟๆๆ เจอกันอีกแล้วดีใจจริงๆ หลังจากช่วย Share ประสบการณ์เรื่องบ้านหลังน้ำ�ท่วมฉบับที่แล้ว ก็คงช่วยให้หลายๆคนผ่าน วิกฤตไปได้ แต่ก็อย่าประมาทนะครับ ช่วงนี้เอาแน่เอานอนอะไรกับลมฟ้าลมฝนไม่ได้ เตรียมตัวรับมือไว้ล่วงหน้าก็ดีเหมือนกันนะคับ มีประสบการณ์ มาบ้างแล้วจะได้ผ่อนหนักเป็นเบา ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่อากาศเริ่มหนาวบ้าง ร้อนบ้าง คงทำ�ให้หลายๆคนไม่ค่อยสบาย อากาศบ้านเมืองเรามันก็เป็น อย่างนี้ละครับ ทำ�ใจกันหน่อย ก็อย่าไปโทษใครเลยครับ บางทีพวกเราเองก็ลืมไปว่าทรัพยากรที่เราใช้อยู่ทุกๆวันนั้นมันมีผลกระทบกับโลกเรา ยังไงบ้าง แล้วผลลัพธ์ของการใช้อย่างไม่รู้จักพอมันกลับมามีผลกระทบกับเราอย่างไรบ้าง เฮ้ย ..เอ? รู้สึกจะเริ่มเครียดกันแล้วนะเนี่ย อึ่ม.. ไหนๆ พูดเรื่องธรรมชาติลงโทษแล้วก็มาทางนี้เลยละกัน งั้นเรามารู้จักแนวคิด วิธีที่เราจะอยู่กับธรรมชาติ หรือวิธีฝืนธรรมชาติ กับบ้านของเรา จะได้เป็น แนวทางให้กับทุกๆท่านได้นำ�ไปใช้ก่อนที่จะสร้างบ้าน หรือมีบ้านแล้วจะอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบๆบ้าน สภาพภูมิอากาศ อย่างไรให้มีความสุข ความสบาย กับสภาพในปัจจุบันของบ้านเรา วิธีการที่เราจะปรับเจ้าสภาพแวดล้อมให้กับบ้านที่กระผมเองจะช่วย Share แบ่งปันความรู้ให้ กับทุกๆท่านนี้เป็นแนวคิดเบื้องต้นในการที่จะสร้างคิดปลูกสร้างบ้าน หรือบ้านที่สร้างแล้ว ให้เราอยู่บ้าน อย่างสบายโดยใช้จิตสำ�นึกก่อนที่จะใช้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆแล้วนำ�มาใช้เพื่อความสบาย โดยหลักการของ การปรับสภาพแวดล้อมของบ้านดังนี้คับ 1. บ้านแบบ PASSIVE ที่เน้นการอาศัยธรรมชาติ 2. บ้านแบบ ACTIVE ที่อาศัยเทคโนโลยี และการปรับอากาศ 3. บ้านแบบ HYBRID ที่เป็นแบบผสมผสาน การกำ�หนดว่าลักษณะบ้านควรจะเป็นแบบใด คงจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และพฤติกรรม ของผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นครับ ส่วนรูปร่างของบ้านนั้นจะเป็นอย่างไรก็ได้ขึ้นกับความพอใจ บ้านจะ ประหยัดพลังงานอาจจะมีรูปร่างแบบไฮเทค หรือแบบทรงไทยก็ได้ แล้วทำ�ความเข้าใจกับสภาพภูมิอากาศ ของบ้านเรา ทั้งเรื่อง แดด ลม ฝน ซึ่งมีผลต่อความสบายในบ้านพักอาศัย เช่น • ทิศทางของดวงอาทิตย์มีทิศทางการขึ้น-ลงค่อนไปทางทิศใต้ ความร้อนจากดวงอาทิตย์จึงมีผล ให้บา้ นรับความร้อนและสะสมความร้อนบริเวณหลังคา ผนังด้านทิศใต้และผนังด้านทิศตะวันตกมากทีส่ ดุ • ร่องลมมรสุมที่พัดผ่าน ในช่วงฤดูร้อน ฤดูฝน แนวร่องลมจะพัดผ่านจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือและเมื่อถึงฤดูหนาวร่องลมหนาวจากประเทศจีนก็จะพัดย้อนกลับมา ประเทศไทยเป็นประเทศร้อนชื้นและปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือปัญหาที่เกิดจากความชื้นนั่นเอง เนื่องจากการใช้ระบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนที่ไม่สามารถป้องกันความชื้นรวมถึงการใช้ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ ฝ้าเพดาน พรม ที่อมความชื้น ความชื้นเป็นภาระของเครื่องปรับอากาศ และทำ�ให้เกิด กลิ่นอับ เชื้อรา ห้องที่มีวัสดุที่อมความชื้น หลังจากปิดเครื่องปรับอากาศและวัสดุเย็นลง ความชื้นจะ เข้ามาสะสมในวัสดุมากกว่าปกติ แล้วเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ ก็ต้องใช้เวลาที่จะรีดน้ำ�ออกจากวัสดุ การใช้วัสดุ จึงควรระมัดระวัง วัสดุพื้นชั้นล่างหากใช้กระเบื้อง จะช่วยสะสมความเย็นและการนำ�ความ เย็นจากดิน เช็ดทำ�ความสะอาดได้ แต่ไม่ดูดซับเสียง พื้นชั้นบน หากปูด้วยไม้ปาร์เก้ที่เคลือบด้วยยูรีเทน จะดูนุ่มนวลกว่ากระเบื้อง และก็จะไม่ดูดซับความชื้น และมีค่าเป็นฉนวนส่วนหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับการที่เปิด เครื่องปรับอากาศเฉพาะชั้นบนในตอนกลางคืน หากจะใช้พรม ก็ควรใช้เพียงบางส่วน และไม่ควรใช้พรม ที่มีอันเดอร์เลย์หนามาก เพราะจะอมความชื้นได้มากผ้าม่านหนาๆ ก็ควรจะหลีกเลี่ยง ไปใช้ประเภท บังตาหรือผ้าม่านบางธรรมดาชั้นเดียวก็ดี Share 66


ตัวอย่างแนวคิดของบ้านแบบ PASSIVE ที่เน้นการอาศัยธรรมชาติ

เป็ น วิ ธีก ารไม่ ย ากจนเกิ น ไปครั บ ถ้ า บ้ า นที่ เ ราอยู่ ทุ ก วั น เราแค่อาศัยธรรมชาติ และเข้าใจหลักของธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง ของธรรมชาติท่ีมีผลต่อความรู้สึกในด้านต่างๆของเรา ทั้งด้านกาย ใจ ฟังดูอาจจะเข้าใจยาก แต่ปฏิบตั ไิ ม่ยากครับ แค่เราปรับเปลีย่ นทิศทางของ เครื่องเรือนภายในบ้าน ให้เข้ากับ ทิศทางของ แสง ลม เข้าใจหลักของ การแลกเปลีย่ นของอุณหภูมิ และใช้อปุ กรณ์ทางธรรมชาติ เช่น หญ้า ต้นไม้ สระนำ้� ดิน หรือวัสดุธรรมชาติอ่ืนๆ เข้ามาปรับสภาพแวดล้อมของบ้าน เรา และปรับปรุงตัวบ้านเท่าทีจ่ �ำ เป็น ก็จะสามารถช่วยให้บา้ นของทุกท่านมี ความสบายโดยไม่ตอ้ งพึง่ เทคโนโลยีมากจนเกินไปตัวอย่างเช่น • ปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงา บริเวณทิศด้านที่แสงแดดส่องเข้ามาใน ตัวบ้าน ต้นไม้โตเร็วจะให้ความเย็นมาก • ปลูกหญ้ารอบๆบริเวณบ้านเพื่อให้ดูดซับอุณหภูมิความร้อน แล้วมันจะสะท้อนและคลายความร้ อนในปริ ม าณน้ อยเมื่ อลมพั ดผ่ า น เข้าตัวบ้านเข้าตัวบ้านและไม่ควรให้ลมผ่านบ่อน้ำ� เพราะจะนำ�ความชื้น เข้าบ้าน • อากาศร้อนจะลอยขึ้นสูงเสมอและจะมีลมเข้ามาแทนที่ ภายในบ้ า นที่ ร้ อ นอบอ้ า ว จึ ง ควรมี ช่ อ งลมเข้ า บริ เวณพื้ นด้ า นล่ า งให้ ลมไหลเข้าไปแทนที่อากาศร้อนและด้านบนต้องมีช่องระบายลมร้อนให้ ไหลออกไปอีกด้านหนึ่ง อัตราการระบายอากาศในปริมาณ 8-15 ของ

ปริ ม าตรห้ อ ง/ชม. เพี ย งพอแล้ ว หากมากไปจะนำ � ความเย็ นจากพื้ น ไปด้วย

ตัวอย่างของแนวคิดบ้านแบบ ACTIVE ที่อาศัยเทคโนโลยี และ การปรับอากาศ

ของจำ�นวน BTUแล้ว ก็เลือกเจ้าแอร์ครับ ให้ใกล้เคียงกับเจ้าจำ�นวน BTU ที่ ได้ ขนาด BTU ของเครื่ อ งปรั บอากาศในท้ อ งตลาดก็ มี 9000 BTU ,12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU ฯลฯ ส่วนยี่ห้อก็แล้วแต่เลือกจะละ กันค้าบ อย่างต่อมาก็เลือกใช้วัสดุต่างๆเพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อม เช่น ฉนวนกันความร้อนแบบต่างๆ ทั้งใช้ในผนัง บนฝ้าหลังคา พื้น, แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา ,หน้าต่างใช้กระจกตัดแสงกันแสง UV ,อิฐมวลเบา, ม่านกันแสง, ระแนงบังแดด ฯลฯ ก็พิจารณาเลือกใช้ครับ เลือกดูคุณสมบัติและความเหมาะสมของราคาแล้วเลือกใช้ให้ เหมาะสม

ตัวอย่างแนวคิดของบ้านแบบ HYBRID ที่เป็นแบบผสมผสาน

เป็ น การผสมผสานแนวคิ ด ทั้ ง สองอย่ า งข้ า งต้ น เข้ า ด้ ว ยกั น โดยเลือก ใช้และพิจารณาจากสภาพของบ้านเป็นหลัก เลือกใช้เทคโนโลยี เข้าช่วยใน ส่วนของบริเวณบ้านที่มีผลกระทบของสภาพภูมิอากาศอย่าง มากหรือความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมไม่ว่าจากธรรมชาติหรือสิ่งที่ มนุษย์สร้างขึ้นในบริเวณนั้นจนเกิดความไม่สบาย มาปรับสภาพจนเกิด ความสบาย ผนวกกับใช้วิธีแนวคิดธรรมชาติในส่วนของตัวบ้านในบริเวณ อื่นๆ และถ้าหากยังไม่ได้สร้างบ้านก็นำ�หลักการนี้มาใช้ในการออกแบบ บ้านได้ตั้งแต่ต้น เช่นบ้าน 2ชั้น ชั้นล่างเน้นใช้หลักการบ้านแบบ PASSIVE ชั้นบนที่เป็นห้องนอนใช้หลักการบ้านแบบ ACTIVE แนวคิดทั้งหมดนี้ไม่จำ�เป็นว่าต้องใช้เฉพาะกับบ้านอย่างเดียว

นะครับ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆสิ่ง เพราะทุกๆสิ่งทุกอย่างมัน ก็เกิดจากธรรมชาตินั่นเอง มนุษย์เป็นเพียงผู้ใช้ทรัพยากร ก็ควรตระหนัก และปฏิบัติต่อธรรมชาติให้มีความสมดุลต่อกัน ธรรมชาติเขาก็เริ่มลงโทษ เราทุกวันๆแล้วนะคับ “เลือกใช้เท่าที่จำ�เป็น จำ�เป็นแล้วก็ค่อยใช้”

สุดท้ายคอลั่มน์์นี้ขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ HAAPY NEN เป็นการนำ�เทคโนโลยีเข้าและมาช่วยปรับสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณบ้าน และในตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็น วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน YEAR 2555 ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข เจริญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ ต่างๆ เข้ามาช่วยให้เกิดความสบายภายในบ้าน ซึ่งเมื่อสุดท้ายแล้วสภาพ สุขภาพร่างกายแข็ง เรื่องร้ายในปีเก่าขอให้ผ่านพ้นไป มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา แวดล้อมโดยรวมไม่เอื้ออำ�นวยต่อการใช้หลักของธรรมชาติเข้ามาช่วย ตลอดปีใหม่ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการเทอญ ส๊า.า.า.า…..ธุ จึงจำ�เป็นต้องอาศัยมัน แต่การเลือกใช้ก็ต้องมีความเข้าใจและเหตุผล ที่จะนำ�มาใช้ ว่าจะใช้อะไร วัสดุหรือ อุปกรณ์ ซึ่งมีผลต่องบประมาณ ที่เราจะต้องจ่ายไปว่าเหมาะสมหรือไม่ คุ้มหรือไม่ แล้วจะมาบ่นทีหลัง ไม่ได้นะครับว่า เอ..ทำ�ไมค่าไฟเดือนนี้มันแพงจัง อย่างแรกเลยที่ผมว่า บทความโดย : ศิริชัย รอดเทศ (กอล์ฟ) ทุกๆคนคงคิด !! ติดแอร์มันเลย...ง่ายดี อ้า...ผมก็ว่าง่ายคับ แล้วเข้าใจ ที่ทำ�งาน : โครงการบ้านศิวาภรณ์ กับเจ้าระบบปรับอากาศหรือเจ้าแอร์มันรึยังครับ ไม่ใช่ว่าคนขายบอกว่า ตำ�แหน่ง : สถาปนิกโครงการ ดีก็ดีตามนะครับ หลักง่ายๆของการเลือกใช้เจ้าระบบปรับอากาศเนี่ย ติดต่อ : 081-688-0502 แฟกซ์:055-221-286 คือปริมาตรห้อง 1 ลบ.ม. /400-500 BTU เป็นจำ�นวนการเลือกใช้ที่ E-Mail : golf_arch10129@hotmail.com เหมาะสมครับ วัด กว้างxยาวxสูง (หน่วยเป็นเมตร) ของห้องดูเอา แล้ว ดูว่าห้องที่จะติดตั้งอยู่ในทิศที่แสงแดดส่องตลอดหรือไม่ถ้าโดนตลอด ก็เผื่อค่า BTU/ปริมาตรห้อง 1 ลบ.ม. เพิ่มขึ้นนิดหน่อย เมื่อได้ผลรวม Share 67


Home Service ครบวงจร งานอลูมิเนี่ยม งานซอมแซมบาน ทุกชนิด

Share 68


WESTERN HOME DECOR Western Art & Accessories

เวสเทอร์น โฮม เดคคอร์

รับออกแบบงานสถาปัตยกรรม ภายนอก และ ภายใน และ งานก่อสร้าง อาคาร สำ�นักงาน ร้านค้า บ้านพักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท สปา ออกแบบและจัดสวน และงานศิลปะ ทุกรูปแบบ

โดย อ.เลิศ เหมือนวงษ์ (เลิศ เวสเทอร์นอาร์ต) ณ. สำ�นักงานออกแบบ KAOKUEK SALOON

Tel. 081-2088867

E-mail : western_art@hotmail.com

Share 69


Work wear Shoes

Share 70

Share fashion ฉบั บ นี้ ข อตามกระแส Vintage Workwear กันต่อซะหน่อยโดยการนำ�รองเท้ายอดฮิตช่วง นี้มารีวิวต่อจากเล่มที่ 5 ฉบับนี้มาดูประวัติกันต่อสักนิดว่า แต่ละปีเป็นมาอย่างไร

อย่างที่กูรูแฟชั่นเขาว่าไว้ แฟชั่นนั้นก็เหมือนดั่งฤดูกาลผ่านไป ไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาใหม่จะวนอยู่แบบนั้น เหมือนช่วงนี้ที่บ้านเรา กระแสบู้ทหนังทรงสั้นเริ่มๆ กลับมาเติบโตกันให้เห็นอีกครั้ง ไม่ว่า จะเป็น Dr. Martin Red Wing หรือ Lone Wolf by Suger Cane ก็ตาม แต่สำ�หรับวันนี้ผมมีแบรนด์ Red Wing มารีวิวกันต่อครับ เป็นแบรนด์รองเท้าที่เหมือนถูกจับคู่มากับกระแสยีนส์ระยะนี้


ประวัติเล็กๆ น้อยๆ กับแบรนด์ Red Wing บริษัท Red Wing ตั้งอยู่ที่เมืองเร็ดวิง ของ มินิโซต้า บนฝั่งขนาบข้าง แม่น้ำ�มิลซิสซิปปี้โดยเป็นเวลามากว่า 100 ปีแล้วที่ได้ ผลิตรองเท้าบู้ทหนัง ขึ้น เริ่มต้นจากบู้ทสมัยในช่วงที่ผู้คนยังขี่ม้ากันเป็นส่วนใหญ่เลยล่ะครับ 1905 กำ�เนินโดยนาย Charles H. Beakman ซึ่งขณะนั้นขายเพียงคู่ล่ะ 1.75 เหรียญ 1906-1917 เริ่มต้นประสบความสำ�เร็จและได้ผลิตออกขายถึงวันล่ะ 100 คู่จนได้ยอดสูงกว่า 200,000 คู่ 1918-1929 นาย J.R Sweasy ได้เป็นผู้จัดการทั่วไปและขึ้นเป็นประธานบริหารใน ปี 1921 1940-1949 ด้วยคุณภาพการผลิตจึงเป็นที่สนใจต่อฝ่ายทหาร และเริ่มผลิตรองเท้าให้แก่ทหารในจำ�นวน 239 แบบ 1950-1959 หลังสงครามเศรษฐกิจประเทศอเมริกาเริ่มฟื้นฟู และรองเท้า Red Wing เองก็เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น 1960-1969 นาย Noman Rockwell ศิลปินนักวาดภาพได้ สร้างสันงานเกี่ยวกับ Red Wing จนเป็นที่รู้จักมากขึ้น 1970-1979 ช่วงกระแสน้ำ�มันตื่นตัว ผู้คนจับจ่ายมากขึ้น Red Wing ได้เริ่มส่งออกไปยังประเทศต่างๆทางตะวันออก 1980-1989 ยอดผลิตสูงขึ้นถึง 2 ล้านคู่ และเริ่มขยายกิจการรวม ถึงเพิ่มรุ่นต่างๆออกมากว่า 150 แบบ Red Wing มีอยู่หลายรุ่นครับ แต่ที่ฮิตๆกันในบ้านเราคงเป็นรุ่น 875 หรือ Iron Ranger และ Lineman

Share 71


shop

Ò ‰ » à Ð Ã ¡ Ò Œ · à ͧ à ¹ è Ñ ª ¿ á Ò Œ ¼ le Í é × y t àÊ s e g a t n i ËÁÇ¡ V

Facebook.com/jabjai

Share 72

µÃ§¢ŒÒÁÌҹ «‹Ò᫺ Á¹.»Ãе٠5 «. âšՏ

TEL. 087-3144730


Winter

kidplanet

àÊ×é͡ѹ˹ÒÇà´ç¡ÇÑÂÊ´ãÊ

K

s id

ชุดชั้นใน ชุดนอน ชุดวายน้ำ

n io

h s Fa

Share 73


©Åͧ¤ÃÔÊÁÒÊ-»‚ãËÁ‹ 25 ¸.¤.2011-25 Á.¤. 2012

Å´ 20-50%

Share 74


ແ´áÅŒÇ

ตลาดโรงเกลือพิษณุโลก

รวมกับตลาดอินโดจีน

เปดตลาดขายสงที่ใหญที่สุดในภาคเหนือมีสินคาใหเลือกหลากหลาย ทั้งสงและปลีก นับแสนๆ ชิ้น

สาขา 2 ทางลงสะพานสูง Topland Plaza (หองแอร)

จำหนาย เสื้อผาผูชาย หญิง แฟชั่น วินเทจ แซก เดรส ชีฟอง กางเกง

เสื้อกันหนาวแนวๆ รองเทาสุภาพบุรุษ-สตรี

เข็มขัด กระเปา หมวก แวนตา หลากหลายแฟชั่นอีกมากมาย ท็อปแลนด พลาซา สถานีขนสง พิษณุโลก

ทางลงสะพานสูง ท็อปแลนด พลาซา เยื้อง AIS พิษณุโลก

โทร. 080-5052395

รามาเซ็นเตอร

จำหนายปลีก/สง สินคาพลาสติก เครื่องครัว เซรามิค เครื่องมือชาง อุปกรณไฟฟา เบ็ดเตล็ด กิ๊ฟช็อป เครื่องเขียน หมวกแฟชัน่ ถุงเทา ผาเช็ดตัว ผาหม กางเกงใน เสือ้ ชัน้ ในสตรี เสื้อผาสำเร็จรูป นำเขาจากเมืองจีน

¨Ó˹‹Ò»ÅÕ¡áÅÐÊ‹§ สาขา 1 โรงหนังพิษณุโลกรามา ตรงขามโรงพยาบาลอินเตอรเวชการ เปดแลววันนี้ ตลาดโรงเกลือ พิษณุโลก ไมตองไปไกลถึงตลาดโรงเกลืออีกแลว วันนี้เรามีสินคา ใหทานมาเลือกอยางจุใจ มากมายหลายชนิด นับ แสนตัว มีทั้งเสื้อเด็ก ผูใหญ ชาย-หญิง เสื้อผาแฟชั่น วินเทจ แซก เดรส ซีฟอง กางเกงและเสื้อแนวๆ รองเทามือสองเกรด A เสื้อกันหนาวแฟชั่น และสินคาอื่นๆ อีกมากมาย

ແ´¡ÃÐÊͺ¤Ñ´à¡Ã´ A 15 µÑÇ¢Öé¹ä»¤Ô´ÃÒ¤ÒÊ‹§

ลงทุนนอยกำไรงาม ตองมาที่ จำหนายในราคาถูก ขอย้ำวาถูก สินคาราคาเริ่มตนที่ 5 บาท ถึง 1,000 บาท มีสินคานับ 5,000 รายการ ตองการสินคาแบบไหนไมตองเสียเวลาไปหาที่อื่น มาที่นี่ที่เดียวไดครบ สินคาดีราคาถูก มีหลายแบบ มากมายใหทานเลือก

รามาเซ็นเตอร

เปดบริการทุกวัน 8.00 - 20.30 น. ติดตอสอบถาม 080-5052395/055-000122

มือ 2 อิมพอรต เทานั้น

ซื้อสัตยและซื่อตรงคือสิ่งที่เรายึดมั่น ยินดีใหคำแนะนำ และคำปรึกษา คุณหนุม 080-5052395

แมน้ำนาน

ถนน บรมไตรโลกนาถ

โรงพยาบาล อินเตอรเวชการ

โรงหนังพิษณุโลกรามา ตรงขามโรงพยาบาลอินเตอรเวชการ

Share 75

โทร. 080-5052395


Share 76


ต ั ด ส  ว น น ี้ แ ล

ว น

สเต็กใสกรอกลูกวัว

ำม

ท ี่ ร

สเต็กใสกรอกชีท

า น

เพ ื ่ อ

เป  น ส  ว น ล ด

äÁ‹µÍŒ §ä»ä¡Å¶Ö§µÒ¡ ·Õàè ´ÕÂÇã¹¾ÔɳØâÅ¡

สเต็กริปอาย 199.-

สเต็กเนือ้ สันคอ 189.-

ปกไกทอด 45.-

àÃҤѴÊÃüѡäÎâ´Ã⻹ԡʏ »ÅÍ´ÊÒþÔÉ ãËÁ‹ Ê´ àÊÁÍ ÁÒà¾×Íè ¤Ø³ สมตำปูมา 60.-

เกีย๊ วซา 45.-

สลัดผลไมรวมกุง 80.-

“ ÍÒËÒÃÍËÍ ÃÒ¤Ò໚¹¡Ñ¹àͧ ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·Õ¤è ³ Ø µŒÍ§»ÃзѺ㨠” ແ´ 17.00¹. - 22.00 ¹.

ÊÓÃͧⵍÐâ·Ã. 081-207-7101, 089-703-4433 E-mail : st.khunyingphitlok@hotmail.com

Share 77


ค้ำ�ประกันGuarantee … สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่านคะ ฉบับนี้จะขอนำ�ท่านมารู้จักกับเรื่องที่ดูเหมือน จะเป็นเรื่องเล็กแต่ไม่เล็ก และใกล้ตัวมาก มักเกิดจากการเป็นคนขี้ใจอ่อนของคุณ นั่นคือ การค้ำ�ประกัน ไม่ว่าจะเป็นญาติ เป็นเพื่อนมาขอให้ค้ำ�ประกัน อย่างที่เคย ได้ยินกันว่า เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่ง แต่เอากระดูกมาแขวนคอ แต่ในเมื่อ คนเรามีความสัมพันธ์กันมาย่อมต้องช่วยเหลือกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว และจะทำ� ยังไงดีล่ะ เผลอไปค้ำ�ประกันไปแล้ว ค้ำ � ประกั นคื อ อะไร คื อ สั ญ ญาซึ่ ง บุ ค คลหนึ่ ง (ผู้ ค้ำ � ประกั น )สั ญ ญาว่ า จะ ชำ�ระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หากลูกหนี้ไม่ยอมชำ�ระหนี้ สัญญาค้ำ�ประกันต้องมีหลัก ฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ค้ำ�ประกันจึงจะฟ้องร้องบังคับกันได้ เสมือน เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหนี้ว่าจะได้รับชำ�ระหนี้คืน หากคุณได้รับเกียรติ ถูกเชิญไปเป็นผู้ค้ำ�ประกันแล้วนั้น ต้องอ่านสัญญาค้ำ�ประกันนั้นให้ครบถ้วนทุก ข้อก่อนลงชื่อในสัญญาค้ำ�ประกัน ซึ่งโดยส่วนมากแล้วสัญญาค้ำ�ประกัน เจ้าหนี้ จะเป็นผู้ทำ�สัญญาขึ้นมา และมักจะระบุให้ผู้ค้ำ�ประกันต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม หมายความว่า เมื่อหนี้ถึงกำ�หนดชำ�ระเป็น ถ้าลูกหนี้ไม่ชำ�ระหนี้ เจ้าหนี้ก็เรียกให้ ผู้ค้ำ�ชำ�ระหนี้ได้เลยโดยตรงไม่ต้องไปบังคับเอาจากลูกหนี้ก่อน หากกำ�หนดจำ�นวน เงินไว้ก็รับผิดไม่เกินจำ�นวนเงินตามที่ระบุไว้เท่านั้น หากต้องการที่จะค้ำ�ประกัน หนี้เพียงบางส่วน ก็ให้เขียนระบุไว้โดยแจ้งชัดในสัญญาค้ำ�ประกันว่าประสงค์ที่จะ ค้ำ�ประกันเป็นจำ�นวนเท่าใด แต่ถ้าไม่กำ�หนดจำ�นวนเงินไว้ก็ต้องรับผิดตามจำ�นวน หนี้ นอกจากนั้นแล้วยังรวมไปถึงดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ค่าเสียหายที่เกิด จากการที่ลูกหนี้ไม่ชำ�ระหนี้ด้วย เช่น ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม ค่าดำ�เนินการฟ้องร้องบังคับคดีด้วย และอาจมีเงื่อนไขไม่ให้ผู้ค้ำ�ประกันใช้สิทธิเลิก Share 78

สัญญาก่อน ผู้ค้ำ�ประกันจึงต้องผูกพันตนในการ ที่จะต้องชำ�ระหนี้แทนลูกหนี้หากลูกหนี้ไม่ชำ�ระ จนกว่าจะชำ�ระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เสร็จสิ้นนั่นเอง หากผู้ ค้ำ � ประกั น ไม่ ต้ อ งการที่ จ ะรั บ ผิ ด ร่วมกันกับลูกหนี้ในฐานะลูกหนี้ร่วมกันแล้ว ก็ต้อง ดูในสัญญาว่ามีความที่ระบุว่าให้ตนรับผิดร่วมกัน กับลูกหนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีจึงค่อยลงชื่อในสัญญา ค้ำ�ประกัน เพราะหากเป็นแต่เพียงผู้ค้ำ�ประกันที่ ไม่ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมแล้ว ผู้ค้ำ�ประกันก็ มีสิทธิที่จะให้เจ้าหนี้ไปเรียกเอาจากลูกหนี้ก่อนได้ ถ้าผู้ค้ำ�ประกันชำ�ระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้ว ย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยเอาคืนจากลูกหนี้เท่าจำ�นวนที่ ตนได้ชดใช้แทนลูกหนี้ไปแล้ว และในกรณีดังต่อ ไปนี้ผู้ค้ำ�ประกันย่อมพ้นจากความรับผิดไม่ต้อง ชำ�ระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 1. ถ้าลูกหนี้ได้ชำ�ระหนี้ให้แก่โจทก์เสร็จสิ้นแล้ว 2. ถ้าผู้ค้ำ�ไม่ได้ค้ำ�ประกัน เจ้าหนี้ไม่มีหลักฐาน เป็นหนังสือ แม้เจ้าหนี้จะมีเอกสารอยู่บ้างก็มิใช่ เป็นหลักฐานการค้ำ�ประกัน 3. ถ้ า หนี้ ที่ ต นค้ำ � ประกั นนั้ น ได้ กำ � หนดวั นชำ � ระ หนี้ไว้แน่นอนแล้ว ต่อมาเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้ แก่ ลู ก หนี้ แ ล้ ว ผู้ ค้ำ � ประกั น เป็ น อั น หลุ ด พ้ นจาก ความรับผิด 4. เมื่ อ หนี้ ถึ ง กำ � หนดชำ � ระแล้ ว ผู้ ค้ำ � ประกั นขอ ชำ � ระหนี้ แทนลู ก หนี้ ถ้ า เจ้ า หนี้ ไม่ ย อมรั บ ชำ � ระ หนี้ผู้ค้ำ�ประกันก็เป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิด 5. หนี้ขาดอายุความ เป็นต้น ฉะนั้นแล้วหากต้องไปค้ำ�ประกันให้ใคร ต้อง เป็นเรื่องที่จำ�เป็นจริงๆ และอยู่ในความสามารถ ที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบได้ ด้ ว ย เพื่ อ จะไม่ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา ขึ้นภายหลัง หรือบางครั้งการปฏิเสธไปบ้างก็เป็น ทางออกที่ดีสำ�หรับคุณค่ะ มาดามลอว์


เปดบริการ 8.00-20.00 น.

¤Ñ´ÊÃáÒῤسÀÒ¾à¾×èͤس ´ŒÇÂÃʪҴáÅкÃÃÂÒ¡ÒÈ·ÕèŧµÑÇ

เขาเมือง

วังทอง

หนาปม PT ตรงขามโลตัสพิษณุโลก

Share 79

โทร 084-6226868


รวมฉลองเทศกาลปใหม

115

ราคา สันคอ

A ขาหนา/หลัง

คากิ

Share 80

99 126 128 111 65/68 40


Share 81


พบกรุพระเนื้อชินกว่า 400 ปี ใต้เจดีย์เก่า

วัดสระสี่เหลี่ยมเมืองพิษณุโลก

วัดสระสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านวัดสระสี่เหลี่ยม เลขที่ 2/1 ถ.บ้านสระไม้แดง - บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ 5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ในอดีตเคยเป็นวัดร้างมาก่อนสร้างขึ้นสมัยใด ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่เมื่อปี 2548 ทางวัดได้พบซากโบราณสถาน และศิลปวัตถุบริเวณฐานอุโบสถเก่า ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถานไว้ และได้สันนิษฐานว่าสิ่งที่พบดังกล่าวอยู่ร่วมสมัยเดียวกับ กรุงศรีอยุธยาในราว 400 ปี เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 26 กันยายน 2554 ทางวัดสระสี่เหลี่ยม ได้จัดพิธีบวงสรวงบริเวณหน้าเจดีย์โบราณอายุกว่า 400 ปี เพื่อขุดค้นตามคำ� บอกเล่าของช่างที่มาซ่อมวิหาร ซึ่งเขาบอกว่าฝันเห็นชายรูปร่างสูงใหญ่แต่ง กายคล้ายทหารสมัยก่อน นำ�ตนเองไปบริเวณหน้าวิหารโบราณแล้วชี้บอกให้ ตนเองขุดจึงสดุ้งตื่น และได้นำ�ความฝันมาเล่าให้ พระอาจารย์ ชาญนัฏฐ์ อุทาโน รักษาการแทนเจ้าอาวาสฟัง เมื่อนำ�คณะไปขุดค้นจึงได้พบ พระ นางพญา และพระชินราชใบเสมาเนื้อชินโบราณหลายร้อยองค์ ทั้งนี้ พระอาจารย์ชาญนัฏฐ์ ได้เชิญสักขีพยานหลายฝ่ายมาร่วม พิสูจน์พระกรุ ต่างฟันธงว่าเป็นของเก่าโบราณแน่นอน จึงนำ�ออกมาให้ ประชาชนทั่วไปเช่าบูชาเป็นสิริมงคล เพื่อนำ�ปัจจัยบูรณะเสนาสนะภายใน วัดต่อไป

ข่ า วดี !

บารมีพระกรุวัดสระสี่เหลี่ยม

ผู้ ป ระสบเหตุ ชื่ อ นายสำ � ราญ ศิ ล าฤทธิ์ อยู่ บ้ า นเลขที่ 422/7 ม.1 ต.หั น คา อ.หั น คา จ.ชั ย นาท เกิ ด เหตุ ที่ เ ขตติ ด ต่ อ ระหว่ า ง อ.ด่ า นช้ า ง แยกไปเลาขวั ญ เพื่ อ ไปส่ ง ของให้ กั บ บริ ษั ท บิ๊ ก ไอซ์ ระหว่ า งทางกลั บ จากส่ ง ของมาถึ ง บริ เวณหนองปรื อ เป็ น สามแยก เขาได้ ขั บ รถความเร็ ว ประมาณ 100 กว่ า ๆ พอมาถึ ง สามแยกมี รถเก๋ ง คั น หนึ่ ง ได้ พุ่ ง ออกมาจากสามแยกโดยกระทั น หั น จนทำ � ให้ รถทั้งสองคันเกิดการประสานงาบริเวณฝั่งคนขับเต็มแรง ผู้โดยสาร ในรถของตนนั่ ง มาทั้ ง หมดสี่ ค นไม่ มี บาดแผลแม้ แ ต่ นิ ด เดี ย วจึ ง เชื่ อ ได้ ว่ า เกิ ด จากความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องพระกรุ ส ระ สี่เหลี่ยมนี้เอง

เปิ ด ให้ บู ช าพระกรุ ทุ ก พิ ม พ์ อ งค์ ล ะ 1,000 บาท เพื่อนำ�ปัจจัยบูรณะวัดสระสี่เหลี่ยม ติดต่อบูชาพระกรุได้ที่ พระอาจารย์ ชาญนัฏฐ์ อุทาโน โทร : 086-5903171


Share 84


จำหนายเครื่องสำอางคและน้ำหอมแบรนดเนมชั้นนำ ทั้งเกาหลี ญี่ปุน และยุโรป จากเคานเตอรไทย ÊÔ¹¤ŒÒ·Ø¡ªÔé¹ÃѺ»ÃСѹ¤Ø³ÀҾ᷌ 100%

โปร โมชั่นพิเศษ ตอนรับปใหม

ซื้อ1 แถม 1 พรอมสวนลด พิเศษ 50%

สว

ับข ื่อร

นน ี้ม

าเพ

(แฟชั่น พลัส) นำ

พิษณุโลก ชั้น 2 โซน

อง

สม

นา

คุณ

ฟร

NAKED

Share 85


ºŒÒ¹¨ÔÃѪÞÒ ÃÒ¤ÒäÁ‹á¾§

เนื้อที่ 80 ตารางวา พื้นที่ใชสอย 105 ตารางเมตร 3 หองนอน 2 หองน้ำ

แปลนพื้น

สำหรับผูจองบานตั้งแต 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 55 รับฟรี iPhone 4s หวอง

แยกแสงดาว

แปลนหลังคา

หมูบาน อุดมทรัพย

หมูบาน เพชรวารินทร

ºŒÒ¹¨ÔÃѪÞÒ

ถนนเลี่ยงเมือง - ไปเชียงใหม บาน ธรณีทอง

ไป บ. ไทยแอรโรว โรงแน พาราไดซ

16 GB บานเอื้ออาธร 500 ยูนิต

Share 86

TEL : 081 - 8880290 คุณ วัชระ 085-2711773 อ.รุจี E-mail : tiger2500pl@hotmail.com


ºÃÔ¡ÒûÃзѺ㨠ãÊ‹ã¨ÅÙ¡¤ŒÒ ์¹¤ÇÒÁÍÅѧ¡ÒÃ

รEventานครู อ าร ต Organizer Advertising Agency

รับออกแบบการแสดงโชว อลังการ แตงหนาทำผม เจาสาว-รับปริญญา ใหเชา ชุดแดนเซอร แฟนซี ชุดไทย ติดตอ นายแบบ นางแบบ พริตตี้ MC คุณภาพ รับสมัคร แดนเซอร ฟรีแลนด หญิง : ความสูง 165 cm ขึ้นไป ชาย : ความสูง 170 cm ขึ้นไป ควบคุมผลงานคุณภาพโดย : ชาคริต นพภาลัย Tel : 089-4379903 E-mail : chaikit_191@hotmail.com

Share 87


share magazine  

share magazine