Page 1

bank /bãŋk/ (noun) (noun) 1 The slope of land adjoining a body of water brzeg, wał:

Their lives were in danger after a river broke its banks. Ich życie było zagrożone, kiedy rzeka przerwała wały.

; (noun) 2 financial establishment bank:

After finishing studies she started working in a bank as a teller. Po ukończeniu studiów, zaczęła pracować jako kasjerka w banku.

; (noun) 3 a set of things arranged in a row rząd:

A narrow bank of trees grows near the north edge of our lot. Wąski rząd drzew rośnie blisko północnej granicy naszej działki.

bat /bæt/ (noun) (noun) 1 implement used in games kij (do gry w krykieta lub baseball):

In baseball, the bat is used to hit the balls thrown by the pitcher. W baseballu, kij jest używany do odbijania piłki rzucanej miotaczowi.

; (noun) 2 nocturnal flying mammal nietoperz:

Bats can actually see very well and at night they use echolocation. W rzeczywistości nietoperze bardzo dobrze widzą, a w nocy wykorzystują echolokację.

bear /beə(r)/ (noun, verb) (noun) 1 animal niedźwiedź:

As with all wild animals, black bears can be dangerous. Jak w przypadku wszystkich dzikich zwierząt, czarne niedźwiedzie mogą być niebezpieczne.

; (verb) 2 endure, tolerate wytzymywać:

We had to bear the discomforts of the journey. Musieliśmy znosić niewygody podróży.

cow /kau/ (noun) (noun) 1 bovine krowa:

The cows were grazing on the meadow Krowy pasły się na łące.

flattery /`flætərɪ]/ (noun) (noun) 1 pleasing by compliments pochlebstwo, schlebianie:

Flattery often, but not always, connotes insincerity. Pochlebstwo często, ale nie zawsze, oznacza nieszczerość.

memorize /`meməraɪz/ (verb transitive) (verb) 1 commit to memory; learn by heart zapamiętywać, uczyć się na pamięć:

Actors must have great memory; they memorize hundreds of lines! Aktorzy muszą mieć świetną pamięć; zapamiętują tysiące kwestii!

nun /nʌn/ (noun) (noun) 1 woman, who lives in a convent zakonnica, mniszka:

In common usage the terms "nun" and "Sister" are often used interchangeably. W codziennym użyciu słowa "zakonnica" i "siostra" często stosowane są zamiennie.

powder /ˈpaʊdə/ (noun) (noun) 1 detergent proszek:


Washing powder, is a type of detergent that is added for cleaning laundry. Proszek do prania to detergent używany do prania odieży.

; (noun) 2 cosmetic puder:

She always carries a compact powder in her purse. Zawsze nosi w torebce puder w kompakcie.

; (noun) 3 explosive material proch:

Fireworks are made of explosive powder. Fajerwerki zrobione są z prochu wybuchowego.

sesame /`sesəmɪ/ (noun) (noun) 1 plant roślina:

Toasted sesame seeds are often sprinkled on salad. Prażone nasiona sezamu często używa się do posypywania sałatek.

; (noun) 2 przen. skarbiec sezam:

'Open, O sesame' is a magical phrase in the story of "Ali Baba and the Forty Thieves" "Sezamie, otwórz się" to magiczne hasło z opowieści "Alibaba i Czterdziestu Rozbójników"

toddler /`todlə(r)/ (noun) (noun) 1 young child brzdąc, szkrab, berbeć:

She loved to spend the evenings at home with her husband and her toddler. Uwielbiała spędzać wieczory w domu ze swoim mężem i brzdącem.

; (noun) 2 child learning to walk raczkujące dziecko:

A toddler is a child between the ages of one and three. Raczkujące dziecko to dziecko między pierwszym a trzecim rokiem życia.

słownik angielsko-polski  

Oto moja wersja angielsko-polskiego słownika TLex z losowo wybranymi przeze mnie słowami.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you