Page 1

funderingen middellandmidden

ingsonderzo der ek n Fu

delland Midd en idd M 14

11 13 15

20-24

17 19

26-28

21

30

23

32

25

34-36

29

38-40

31 33

42

35 44-46

37

48-50

39

51

41 52-54

43

56

45

3

5

7

(9)

(11)

( 7) 1

13-15

21

23

25

27-31

53 55

N

funderingen@smoesontwerpen.nl proces- & projectmanagement

jkwal

27

‘s-Gravendi

Bellevoysstr aat

Jan SonjĂŠs traat

straat

Jan Porcellis

plein

68

72

70

Middel land

3

5

7

(9)

(11)

( 17)

13-15

21

23

1

7

47

33

39

35

49

47

55

51 53

61

59

57

Claes de Vrieselaan

68

82

80

78

76

74

72

70

84

100

98

96

94

92

90

88

43

45

9

16

41

//

39 41

56

55

18

43-45

Schermlaan

48-50

52-54

53

74

10 12

37-39

54

architectuur & stadsontwerpen

25

27-31

78

33 35

51-59

33

37

47 51

76

30 32 34

60

86

43-45

60

33

35

31

56 58

31

44-46

5

Branco van Dantzigpark

onderzoek//

102

110

39 41

25-29

24 26 28

36

108

35 37

106

54

39

33

32 56 58 60

104

114

29 31

112

27

26 28 30

82

25

80

24

27 29

38-40

42

41

35

51-59 41-45

84

21 23

120

61

59

57

55

51 53

49

47

20 22

118

134

132

130

128

20 22

25

34-36 31 33 35 37-39

8

5 7

21-23

18

15 17

41-45

16

15 17

19

41 5161

126

39

12 14

124

37

122

14

12 14 16

16

23

32

25-29

26 28 30 32 34 36 54 56 58

86

10

92

29 35

90

6 8

88

27

94

8 2 4

96

25

102

7

108

19 23

106

17

5

9

11 13

39 41

17 19 21

3

11-13

10

18

13 15

6

104

2 3

110

114 8

12

35 37

11 13 15

20-24

26-28 30

24

21 23 25 27 29 31 33

54

9

12 14 16 18

15 17 21-23

6

9

6

7

10

9 11

4

112

120

118

124

122

130

128

126

134

132

5 7

1

39

3

8

4 6

18 22 24 26 28 30 32

5 7

4

2 5

20 22

41 5161

1

4

2

1 3

98

100

t straa

lland

1

37

10 12 14

7

11-13

10 12 14 18

15 17 19

56 58 60

8 10

16

13

16 20

19 23 25

27 29 35

16

onderzoeksgebied twaalf straatdelen de e Mid

17

5 6 7 8 2 4 6

7 9

11

12 14

3 5 9

6 8

4 6 8

10

9 11 13 15

8

4 5

2

1

3 5 7

1

2 3 4

1

3

4 6

1 2


gsonderz erin oe d n k u F 68

21 23 25

34-36

27

31

30

33

32

29

38-40

35

34 36

70

72

76

74

86

39 41

78

84

37

56 58 60

17 19

26-28 30 32

25-29

28

25 27 29 31 33 35

82

102

23

22 24 26 28 30

80

88

92

90

96

94

100

98

114

112

110

37 39

24 26

54

15

20-24

21-23

18 20 22

19 21

32

17

14

9 11 13

18

15

16

13 15 17

18 20

41 5161

14

31

37-39

42

41

44-46

33 35

54 56 58

43-45

60

37

48-50

39

47 51

51-59

41 52-54

43

53 55

56

45

3

5

7

(9)

(11)

( 17)

13-15

21

23

25

27-31

39

33

35

47

61

59

57

55

51 53

49

41-45

16

108

35

8 10 12

9

7

10 12 14 16

11-13

10 12

11

12 14 16

23 25

27 29

106

6 7 8 2 4

7

10

9 11 13 15 17 19

6

104

122

120

118

134

132

130

128

126

124

7

1

2 3 4 5

5 7 9

6 8

4 6 8

5

8

3

2 4 5

2

1 3 5

1

3 4 6

1

delland Midd en idd M


68 9

12 14

11

16

13 15

20-24

17 19

26-28

21

30

23

32

25-29

26

25

34-36

27

31

28 30

33

32

29

38-40

35

34 36

70

74

72

84

82

80

39 41

41 5161

5 7

18

15 17 21-23

24

21 23 25 27 29 31 33 35 37

78

18 22 24 26 28 30 54

76

120

118

20 22

32

86

100

98

96

94

92

90

88

102

106

104

114

112

39

110

37

10 12 14

31

37-39

42

41

44-46

33 35

54 56 58

43-45

60

37

48-50

39

47 51

51-59

41

52-54

43

53 55

56

45

3

5

7

(9)

(11)

( 17)

13-15

21

23

25

27-31

39

33

35

61

59

57

55

51 53

49

47

41-45

16

7

11-13

10 12 14 18

15 17 19

56 58 60

8 10

16

13

16 20

19 23 25

27 29 35

3 5 9

6 8

7 9

11

12 14

17

5 6 7 8 2 4 6 8

4 5

4 6 8

10

9 11 13 15

1

3

4 6

1 2

2

1

3 5 7

1

2 3 4

108

134

132

130

128

126

124

delland Midd en idd M

Aanleiding

122

funderingen middellandmidden

ingsonderzo der ek n Fu

Sommige delen van de stad Rotterdam bestaan uit vooroorlogse woningbouw. Deze woningen hebben houten palenfunderingen. De kwaliteit van dit type fundering is wisselend. In veel gevallen weten we niet welke risico’s er zijn. Inzicht in de staat van de fundering is daarom belangrijk. Door het uitvoeren van funderingsonderzoek kan dit inzicht worden verkregen. De gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonstad Rotterdam werken met elkaar samen om met alle eigenaren in het onderzoeksgebied inzicht te krijgen in de staat van de houten paalfunderingen. Hoe lang gaat de fundering nog mee, wat is het verloop van de zettingen, etcetera, is nuttige informatie om te voorkomen ineens voor een verrassing te komen staan. Dit was het geval in de Jan Porcellisstraat. Vanwege zakkingen en acuut gevaar zijn hier in het afgelopen jaar van vier aaneengesloten panden de funderingen hersteld. Dit wil niet zeggen dat de funderingen van alle panden in deze straat in slechte staat is. Per pand en per straatdeel kan dit verschillen. Funderingsonderzoek wijst uit wat de staat van de funderingen is.

Aanpak Dit onderzoek wordt mede gefinancierd en ondersteund vanuit het programma Kansrijke Wijken. De komende jaren zullen duizenden funderingen in de Rotterdamse stadswijken onderzocht moeten worden. Hoe vaker dit collectief wordt opgepakt, hoe beter dit is voor een hoger kennisniveau, lagere kosten en snellere uitvoering. Kennis en inzicht door het uitvoeren van collectief funderingsonderzoek, is belangrijk om te weten of er acuut ingrepen moet worden om vervolgschade te voorkomen. Of dat er pas over bijvoorbeeld 10 jaar hersteld moet worden, of dat er helemaal niets aan de hand is. Eigenaren kunnen hier dan op anticiperen en indien nodig samenwerken.

onderzoek//

funderingen@smoesontwerpen.nl architectuur & stadsontwerpen

//

proces- & projectmanagement


funderingstypes 1.

2.

3.

4.

Funderingproblemen Er zijn verschillende houten paalfunderingen waarbij problemen kunnen ontstaan. Er zijn houten palen met een houten funderingsbalk (afbeelding 1), palen met een betonnen verlengstuk (afbeelding 2) en palen met een betonnen verlengstuk en funderingsbalk (afbeelding 3). Afbeelding 5, op de volgende pagina, laat schematisch zien wat er kan gebeuren als er paalrot en / of schimmel op de paalkop zit en het hout aangetast wordt. Houten funderingen kunnen door verschillende oorzaken in slechte staat zijn. Droge en natte perioden zijn natuurlijke oorzaken waardoor de grondwaterstand (afbeelding 4) fluctueert. Daarnaast kunnen oude rioleringen verzakken en als drainage werken. Verder worden bij grote bouwprojecten bouwputten bemalen of eigenaren pompen zelf kelders leeg. Dit alles kan een verlagend effect hebben op de grondwaterstand en paalrot en/of schimmel veroorzaken. Bovendien kan in de loop der jaren de bodemgesteldheid veranderen en daarmee de opwaartse kracht van de grond afnemen, waardoor palen kunnen gaan zakken. Ook


kunnen zachte houtsoorten van slechte kwaliteit zijn, waardoor palen gaan schimmelen of in kracht afnemen. Een combinatie van deze factoren kan het probleem vergroten. Het funderingsonderzoek geeft inzicht en inzicht is essentieel.

Inzicht & subsidie De gemeente Rotterdam subsidieert 75% van de onderzoekskosten (tot een maximum van 1.500 euro per eigenaar) als alle eigenaren tegelijk het onderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten van het onderzoek geven informatie over de handhavingtermijn. Deze termijn is een inschatting van risico hoe slecht, of juist hoe goed, de staat van de fundering van uw woning is. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt gezamenlijk bepaald of er actie nodig is, of juist helemaal niet. Voortijdig inzicht voorkomt eventuele vervolgschade in de toekomst, zoals scheuren, zakkingen en scheefstand van vloeren en gevels. Het uitvoeren van pandsgewijs onderzoek is niet goedkoop, maar als alle eigenaren gezamenlijk onderzoek laten doen, vallen de kosten voor het onderzoek mee. De resultaten bij collectief onderzoek geven tevens beter inzicht in de staat van de funderingen dan bij pandsgewijs onderzoek. Mochten er funderingsproblemen zijn, dan is het van belang om te weten op welke termijn er welke maatregelingen genomen moeten worden. Ook moeten oplossingen voor eventueel herstel en de kosten daarvan inzichtelijk worden gemaakt. Lang niet alle funderingen zijn natuurlijk slecht. Mocht een fundering in orde zijn, dan is dit inzicht tevens fijn om te weten, want dan hoeft er niets te worden ondernomen.

5.

Uit ervaring blijkt dat voor het uitvoeren van collectief onderzoek de eigen bijdrage voor eigenaren ligt tussen de 150 en 300 euro per woning.

onderzoek//

architectuur & stadsontwerpen stadsontwerpen // procesarchitectuur & proces-&& projectmanagement projectmanagement

// 5


onderzoeksgebied twaalf straatdelen LEGENDA

at

dstra

7

2

10 12 14

13

3

16

15 17

5

19

6

23

7

25

2

27

6

29

8

35

10

37 39

12

18

isstraat

4

Jan Porcell

n plei Middel land

6 8

9 11

4

20 22 24

2

26

2

28

29

30

31

32

33

54

35 37

56 58 60

39 41

41 5161

14

51-59 33

35

39

49

47

57

55

61

51 53

41-45

16

59

Claes de Vrieselaan

4

3

8

N

2

1

5

1

108

4e Middellandstraat deel 4

120

3e Middellandstraat deel 3

118

2e Middellandstraat deel 2

124

1e Middellandstraat deel 1

128

-’s-Gravendijkwal

132

Bellevoysstraat deel 2

130

134

Bellevoysstraat deel 1

126

Jan Sonjéstraat deel 2

122

Jan Sonjéstraat deel 1

110

114

Jan Porcellisstraat deel 2

112

1e M

Jan Porcellisstraat deel 1

106

llan idde

Claes de Vrieselaan/Middellandplein


18

35

34

17 19

26-28

21

30

23

32

25

34-36

27 29

38-40

31

37-39

42

41

44-46

54

15

20-24

43-45

33 35 37

48-50

39

47 51

kwal

32

13

‘s-Gravend ij

33

11

16

Bellevoyss traat

Jan SonjĂŠs traat

68

70

31

28 30

60

72

26

56 58

74

25-29

24

9

12

21-23

18

36

76

16 20

25

1

17

22

27

9

14

7

14

11-13 15

19

78

7

12

15 17

82

11 13

10

9

10

9

80

84

7

3 5

4

5

6 8

6 8

23

86

90

88

94

92

96

98

100

102

104

2

21

3 4 1

5

1

41 52-54

43

45 3

5

7

(9)

(11)

13-15

56 ( 17)

Schermlaan

21

23

25

27-31

53 55

Branco van Dantzigpark

onderzoek//

architectuur & stadsontwerpen stadsontwerpen // procesarchitectuur & proces-&& projectmanagement projectmanagement

// 7


levendigheid op straat vlak na de bouw van de eerste woningen op de schermlaan

IJsverkoop op de Schermlaan rond 1918, bron: stadsarchief


onderzoek//

architectuur & stadsontwerpen stadsontwerpen // procesarchitectuur & proces-&& projectmanagement projectmanagement

// 9


Het onderzoek Het onderzoek vindt plaats in de achtertuin of op straat in de openbare ruimte. Als het onderzoek per straatdeel wordt uitgevoerd, dan hoeven er gemiddeld per twintig panden maar zes tot acht onderzoeksputten gegraven te worden. In de woning zelf wordt alleen een visuele inspectie uitgevoerd. Bij elke onderzoeksput wordt gegraven tot op het begin van de houten paalkop. Een houtmonster wordt genomen en later in het laboratorium onderzocht op kwaliteit.

Welke straten? Bij dit onderzoek gaat het om het gebied Middelland Midden en bevat gedeelten van de straten: Claes de Vrieselaan en Middellandplein, Jan Porcellisstraat, Jan SonjĂŠstraat, Bellevoysstraat, ‘s-Gravendijkwal, Schermlaan en 1e Middellandstraat. Het onderzoeksgebied is opgedeeld in twaalf straatdelen. Het doel is om per straatdeel collectief funderingsonderzoek uit te laten uitvoeren. Op de kaart in het midden van dit informatieboekje vindt u de straten en de indeling en straatdelen voor dit onderzoek.

gsonderz erin oe d n k u F 68

72

34-36

30

27

33

32

29

38-40

35

34

31 33

42

37-39

36

70

74

80

78

76

84

82

37 39 41

86

90

88

100

98

96

94

92

104

54 56 58 60

21 23 25

31

28

25 27 29 31 33 35

26-28 30 32

25-29

26

23

22 24 26

41 5161

14

35

54

44-46

41

56 58

43-45

60

37

48-50

39

47 51

51-59

41 52-54

43

53 55

56

45

3

5

7

(9)

(11)

( 17)

13-15

21

23

25

27-31

39

33

35

49

47

61

59

57

55

51 53

41-45

16

102

114

37 39

112

35

8 10 12

22 24

28

17 19

21-23

18 20

19 21

30

15

20-24

16

13 15 17

18 20

32

17

14

9 11 13

18

15

12

9

7

10 12 14 16

11-13

10

11

12 14 16

23 25

27 29

110

6 7 8 2 4

108

8

10

9 11 13 15 17 19

6

106

124

122

120

118

134

132

130

128

126

5 7

1

2 3 4 5

7

8

5 7 9

6 8

4 6

5

6

1 3

2 4 5

2

1 3

1

3 4

delland Midd en idd M

onderzoek//

funderingen@smoesontwerpen.nl architectuur & stadsontwerpen

//

proces- & projectmanagement

Funderingen Middelland Midden Rotterdam Onderzoek naar de stad en haar woningen  

Sommige delen van de stad Rotterdam bestaan uit vooroorlogse woningbouw. Deze woningen hebben houten palenfunderingen. De kwaliteit van dit...

Funderingen Middelland Midden Rotterdam Onderzoek naar de stad en haar woningen  

Sommige delen van de stad Rotterdam bestaan uit vooroorlogse woningbouw. Deze woningen hebben houten palenfunderingen. De kwaliteit van dit...

Advertisement