Page 1

Cijfers! Over datagebruik in het onderwijs.

De resultaten van de welzijnsbevraging. De leerkracht als data-analist. Ongecijferdheid.

DOSSIER PERSONEEL DE SCHOLENGROEP IN CIJFERS

trimestrieel personeelsblad van Scholengroep 19 ‘Dender’ nr. 14 - zomer 2019 - www.sgrdender.be


inhoud

Tweede onderwijscafé Wat? Het eerste onderwijscafé was een

8

schot in de roos (zie p. 10). In een informele sfeer maak je kennis met mensen die dezelfde passie delen: onderwijs. Om het gesprek op gang te brengen laten we een spreker aan het woord die voer voor een gezellige

12

Kwaliteitszorg door

Onze collega in de kijker:

gestandaardiseerde toetsen.

Nina van GO! Lyceum Aalst.

discussie levert. Tijd om er een vervolg aan te breien.

Wanneer? Donderdag 10 oktober, vanaf 17 uur.

Waar? Cimorné – Alfred Nichelsstraat 14 – 9300 Aalst.

04 06

De verhouding tussen kennis en vaardigheden. Ongecijferdheid.

24 26

Bescherming van persoonlijke data.

De resultaten van de welzijnsbevraging.

Kostprijs/reserveren? Het event is gratis en je hoeft niet te reserveren.

Meer info?

10

Het allereerste onderwijscafé in de regio.

28

Onze scholengroep op sociale media.

Op de facebookpagina van de scholengroep: www.facebook.com/ sgrdender.be. Op pagina 10 van dit nummer vind je een fotoreportage van

15

het allereerste onderwijscafé en de reacties van de deelnemers.

Noteer eveneens in je agenda 1 juli tot en met 31 augustus 2019

19

Dossier personeel: onze scholengroep in cijfers. De leerkracht als data-analist.

30 31

#gekwetter en colofon

Nomineer jouw collega en win een etentje.

ZOMERVAKANTIE

De welverdiende rustperiode van elke leerkracht is aangebroken. Geniet van de zomer en neem voldoende tijd om de batterijen volledig op te laden voor 1 september. Ook de scholengroep en haar centrale diensten gaan er even tussenuit. Vanaf 6 juli tot en met 15 augustus zijn we niet bereikbaar. Op 16 augustus staan we opnieuw paraat.


edito

Beste collega Cijfers zijn belangrijk. Dat heeft iedereen die met onderwijs

personeelslid binnen onze organisatie zeker niet alleen voor

te maken heeft de laatste weken opnieuw kunnen ervaren.

staat. En dat we met bijna tienduizend leerlingen elke dag

Het harde werk van onze leerlingen moet immers beoor-

een verantwoordelijkheid dragen die kan tellen.

deeld worden. En dat gebeurt in de meeste gevallen aan de hand van een cijfer dat finaal moet aangeven of de leerling

Scholengroep 19 ‘Dender’ is één van de grootste werkge-

bekwaam is om zijn verdere (school)carrière aan te vatten.

vers in de regio en in die hoedanigheid is onze organisatie ook benieuwd naar het welzijn van alle werknemers. In

Maar waar komen die cijfers vandaan? En zegt een cijfer

november 2018 namen we een welzijnsenquête af en in deze

werkelijk alles wat er te zeggen valt over een bepaalde

editie van het personeelsblad lichten we de resultaten toe.

competentie? Is de evaluatie die we geven voldoende richtinggevend om iemands toekomst te bepalen? Dat zijn de

Een dergelijke bevraging kan maar representatief zijn als

hoofdvragen van dit themanummer over “cijfers”.

ze anoniem afgenomen wordt. Maar in deze digitale tijden rijzen er alsmaar meer vragen over de anonimiteit die

Maar niet alleen de cijfers zijn belangrijk. Elke beslissing op

schuilgaat achter alle ‘nullen en enen’ waarin onze persoons-

basis van cijfers berust op een bepaalde interpretatie. En

gegevens al dan niet worden omgezet. We geven jou enkele

die interpretatie is niet zelden discutabel. Al was het maar

concrete tips mee om jouw privacy te vrijwaren.

omwille van de oorsprong van alle data die we hanteren. Verderop in dit nummer proberen we deze discussie in kaart

Met al dit leesvoer zouden we nog vergeten dat de vakantie

te brengen.

voor de deur staat en dat het tijd wordt om te genieten van een welverdiende rustperiode. Ik hoop jullie allemaal

We maken meteen van de gelegenheid gebruik om jou

opnieuw te mogen verwelkomen op 1 september met door

in ons ‘dossier personeel’ een overzicht te geven van ‘de

veel zomerse zonne-energie opgeladen batterijen.

scholengroep in cijfers’. Zo merk je meteen dat je er als

Eddy Michotte algemeen directeur

Magazine code19 / zomer 2019 -

3


kennis en vaardigheden

To know or not to know? Kennis en vaardigheden of is het kennis of vaardigheden of … door: Mario Hoste en Kjell Bosmans

D 

e discussie of de klemtoon in het onderwijs nu moet liggen op kennis of op vaardigheden is al decennia aan de gang. Het is immers geen of-verhaal maar een en-verhaal. Vaardigheden kunnen niet zonder kennis en met kennis vang je weinig aan als je niet over de vaardigheid beschikt om er iets mee te doen. De jongste jaren heeft deze

discussie zich wat meer verplaatst naar het gewicht dat kennis moet krijgen tegenover het gewicht dat vaardigheden moeten krijgen. De slinger lijkt de laatste jaren wat doorgeslagen naar de vaardigheden. De discussie lijkt wat gepola-

riseerd en ook de politiek laat zich hierover niet onbetuigd. Het debat wordt bezoedeld door verborgen agenda’s en resultaten van internationale studies die stellen dat de kwaliteit van het Vlaams onderwijs een dalende tendens kent. Onderwijs heeft enkele belangrijke functies waaronder ken-

Het STEM-verhaal past eveneens in de discussie die

nis reproduceren en emanciperen. Ook in Scholengroep

gevoerd wordt over de balans tussen kennis en vaardighe-

19 ‘Dender’ wordt discussie gevoerd over kennis en vaar-

den. Het STEM-verhaal is ook een economisch verhaal. Er is

digheden. Om deze discussie te ontmijnen, zetten we in

een tekort aan geschoolde technici, ingenieurs, enzovoort

op competentiegericht onderwijs. Competentiegericht

en het is belangrijk dat daarvoor interesse wordt opge-

onderwijs betekent dat kennis, vaardigheden en attitudes

wekt bij de leerlingen. Maar het is ook belangrijk om te

aangeleerd moeten worden in een authentieke context. Ze

leren omgaan met onze sterk gediversifieerde maatschap-

zijn allemaal belangrijk. Vanuit de kennispedagogie krijgt dit

pij waarvan het Vlaams karakter in sommige steden goed

concept van competentiegericht onderwijs nu kritiek. Het

weggestopt is. Daar wordt vanuit de politiek minder de

zou een te softe benadering zijn van de kennispedagogie.

klemtoon op gelegd terwijl het een realiteit is waarop leerlingen voorbereid moeten worden. Mensen zoals cognitief

Neem nu de eindtermen rond burgerschapszin. Sommige

psycholoog Wouter Duyck beklemtonen al te vaak het eco-

scholen kiezen er voor om daar een apart vak voor te

nomische in het gevoerde discours. Zo gaf hij onlangs het

maken. Om daar in het curriculum plaats voor te maken,

voorbeeld uit een onderzoek waarbij twintigduizend leer-

moet er een ander vak aan uren inboeten en dat is nefast.

lingen 40 jaar lang gevolgd werden en zevenjarigen die 1

Burgerschapszin is zeer belangrijk maar het kan in enkele

leesniveau stijgen 40 jaar later een 6.400 euro hoger salaris

bestaande vakken zeer gemakkelijk “ingeburgerd” wor-

ontvangen. Alsof taal te reduceren valt tot het verdienen

den. In een geschiedenisles kan bij de bronnenkeuze

van een salaris.

gekozen worden voor die bronnen die leerlingen kritisch kunnen doen lezen, interpreteren, analyseren, vergelijken

ENKELE VOORBEELDEN: HUISWERK,

en verwoorden waarom bepaalde ontwikkelingen zich mani-

ZITTENBLIJVEN EN DE EXAMENS.

festeren. Er zijn werkelijk honderdduizenden voorbeelden

Maar het stopt niet bij de discussie tussen kennis en vaar-

wat bronnenkeuzes betreft. Deze bronnen kunnen ook in

digheden. Telkens weer worden we geconfronteerd met

taallessen aan bod komen, zelfs in de exacte wetenschap-

of-verhalen. Is zittenblijven nu wel of net niet goed voor

pen kan dit.

de ontwikkeling van leerlingen? Zijn examens overbodig of noodzakelijk? En hoe zit het met huiswerk? De werke-

4

- Magazine code19 / zomer 2019


Er zijn echter nog andere mogelijkheden. Zo kunnen lijkheid is zoals steeds veel complexer en genuanceerder.

scholen secundair onderwijs beslissen om leerlingen met

Enkele voorbeelden.

een C-attest vrijstellingen toe te kennen voor de vakken waar de leerling voor geslaagd was. In het bisjaar kan de

Huiswerk heeft een redelijk klein effect op het leren van

leerling dan geremedieerd worden voor zijn tekorten en

leerlingen in het basisonderwijs. In het secundair onder-

een kleine voorsprong nemen voor de andere vakken.

wijs is het effect dan weer groter (Hattie 2008). Afschaffen

Een graad spreiden over drie jaar, attesteren per graad

dan maar in het basisonderwijs? Niet zo snel! Het soort

in plaats van per jaar of vakken vervangen door gelijk-

huiswerk blijkt ook een rol te spelen. Bij bepaalde taken

waardige doelen zijn andere alternatieven voor gewoon

geldt: hoe meer oefenen hoe beter, zij het liever veel

het jaar opnieuw doen. In het basisonderwijs heeft men

korte momenten gespreid over een langere periode dan

sowieso meer ruimte omdat de eindtermen pas moeten

één lange sessie, en enkel van reeds geziene leerstof.

behaald worden op het einde van het zesde leerjaar.

Tevens is het van belang dat huiswerk relevant is én dat leerkrachten ook effectief iets doen met het gemaakte

De uitdaging voor scholen zal dus zijn om een visie te

huiswerk. Degelijke feedback bijvoorbeeld levert een

ontwikkelen op zittenblijven waarbij aandacht moet zijn

hele grote leerwinst op. Tegelijk moeten we opletten dat

voor wanneer zittenblijven voordelig is voor leerlingen

alle leerlingen ook de kans krijgen hun huiswerk te maken

en wanneer doorstromen daarentegen hen in staat stelt

in goede omstandigheden. Voor sommige leerlingen is

het gat dicht te rijden met hun klasgenoten. Dit zal enkel

de thuissituatie van die aard dat rustig huiswerk maken er

mogelijk zijn op individuele basis, rekening houdende

niet bij is. Scholen hoeven hiervoor het huiswerk niet af te

met de specifieke context van elke leerling en in samen-

schaffen maar zouden kunnen voorzien in een huiswerk-

spraak met alle betrokken partijen.

klas vlak na de schooluren. Secundaire scholen kunnen hiervoor een open leercentrum gebruiken.

En ‘last but definitely not least’: de examens. Je voelt het al van ver komen: ook hier zal geen keuze pro of contra

Het besluit is dat de discussie niet mag gaan over al dan

moeten gemaakt worden maar is het veel belangrijker

niet huiswerk geven maar dat elke school een degelijke

een visie te ontwikkelen over kwaliteitsvol evalueren.

visie dient te ontwikkelen over welk soort, hoeveel, wan-

Examens kunnen maar hoeven daar geen deel van uit te

neer en zelfs voldoende gedifferentieerd huiswerk.

maken.

In de media lazen we ook dat leerlingen nauwelijks nog

CONCLUSIE

moeten zittenblijven en dat ze daardoor de eindtermen

Het begeleiden van leerlingen is een complexe materie

niet behalen. Anderzijds weten we dat zittenblijven een

waar scholen en leerkrachten rekening moeten houden

nefaste invloed heeft op schoolprestaties, op het psycho-

met ontzettend veel factoren. Zwart/wit discussies helpen

sociaal functioneren, en op de verdere schoolloopbaan

de zaak zelden vooruit.

van de zittenblijver (Juchtmans, Goos, Vandenbroucke & De Fraine, 2012). Al bij al afschaffen dus? Opnieuw:

Het belangrijkste besluit is dat scholen belang hebben

hold your horses! Bij nader toezien blijkt het onderzoek

bij het ontwikkelen van een onderbouwde en gedragen

naar zittenblijven niet eenduidig te zijn en ons buikgevoel

visie op deze maar ook vele andere onderwerpen zoals

bevestigt dat. We kennen allemaal wel leerlingen waar

communicatie met ouders, ouderbetrokkenheid, leesdi-

een jaartje overzitten wonderen heeft gedaan.

dactiek enzovoort.

Magazine code19 / zomer 2019 -

5


ongecijferdheid

(on)GECIJFERDHEID door: Mario Hoste en Kerim Helaut

“0 

ngecijferdheid, het niet gemakkelijk kunnen omgaan met fundamentele begrippen uit de wereld der getallen en de kansberekening, vormt een probleem voor een veel te groot aantal mensen bij wie het verder aan verstand niet ontbreekt. Dezelfde mensen bij wie de rillingen over de rug lopen als ze woorden als ‘omdat’

en ‘doordat’ verkeerd horen gebruiken, vertrekken bij zelfs de meest kolossale rekenfout geen spier van hun gezicht.” (John Allen Paulos, Ongecijferdheid, 1989, p. 7) GECIJFERDHEID Gecijferdheid is de vaardigheid om wiskundige informatie en concepten te gebruiken, toe te passen en te interprete-

ren. Eenvoudige wiskundige vaardigheden zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen zijn hiervan een deel. Meer fundamentele aspecten van gecijferdheid zijn numerieke en operationele vaardigheden, computationeel denken, metend rekenen, geometrie, probabiliteit en statistiek. Ze helpen mensen door het leven heen. Ongecijferdheid of het gebrek aan gecijferdheid daarentegen kan een negatieve impact hebben. Gecijferdheid heeft een invloed op beslissingen met betrekking tot de loopbaan, gezondheid, economische keuzes, enzovoort. Een gebrekkige gecijferdheid is vergelijkbaar met een gebrekkige geletterdheid, maar komt niet noodzakelijk bij dezelfde personen voor. Net zoals bij geletterdheid is gecijferdheid een vaardigheid

als een beleidsdomein waar onderwijs mee aan de slag

die tijdens de eerste levensjaren ontwikkeld wordt. Kinde-

gaat. Op basis van data kunnen er immers meer gefun-

ren onder de vijf jaar hebben de grootste bereidheid om

deerde beleidsbeslissingen genomen worden.

deze vaardigheden te verwerven. De sociaal-economische status en de mogelijkheid om thuis te leren met ouders die

Een voorbeeld: wie stelt dat er op een school iets moet

hun kinderen helpen, spelen een belangrijke rol bij het ver-

gedaan worden aan de dalende resultaten voor wiskunde,

werven van gecijferdheid. Kinderen die thuis zien dat er met

zal zich moeten baseren op data, cijfers en resultaten die

gretigheid en plezier tijd besteed wordt aan kruiswoord-

deze uitspraak rechtvaardigen. Deze uitspraak doen, lou-

raadsels, binaire puzzels, suguru, zijn meer voorbereid om

ter op basis van een vaag buikgevoel, komt mogelijk tot

schools leren plezierig te vinden.

ongewenste resultaten. Deze uitspraak doen op basis van data, cijfers en resultaten is een eerste stap in de goede

Gecijferdheid helpt mensen om te gaan met data en data-

richting. De tweede stap is de analyse van deze data. De

geletterdheid. Datageletterdheid komt meer en meer voor

derde stap is om uit de analyse activiteiten te ontwikkelen

6

- Magazine code19 / zomer 2019


die gericht zijn op een herstel of een verbetering van de

ferdheid, ook al komt ze regelmatig voor. Want wat is het

behaalde resultaten voor wiskunde. Er wordt met andere

werkelijke verschil tussen ‘miljoen’, ‘miljard’ en ‘biljoen’?

woorden best door meerdere mensen gewerkt aan deze analyse en ontwikkeling van de activiteiten die uit de ana-

Hiervoor moeten we de proef op de som nemen. Stel dat

lyse voortvloeien. Het vermindert de probabiliteit dat er

je met een stuk krijt elke seconde zonder pauze een streep

foute analyses gemaakt worden en dus foute beslissingen

trekt op een bord. Hoe lang zou het duren vooraleer je een

genomen worden.

miljoen strepen hebt? Een kleine berekening geeft ons het antwoord: iets meer dan elf dagen. Maar nu komt de echte

Gecijferdheid helpt mensen ook om te functioneren in een

test. Probeer vlug in te schatten (zonder berekening of

toenemende digitale en technologisch ingewikkelder wor-

rekenmachine maar puur op ‘buikgevoel’) hoeveel tijd het

dende samenleving. Computationeel denken maakt daar

in beslag zou nemen om een miljard strepen op dat bord

een onderdeel van uit. Computationeel denken werd ook

te krijgen.

opgenomen in de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Leerlingen dienen in de eerste

Aangezien het eerste antwoord gekend is, zullen de mees-

graad kennis te hebben van decompositie, patroonherken-

ten in een reflex een antwoord geven in de grootteorde van

ning, abstractie en algoritmes.

enkele weken, maanden, sommigen misschien zelfs een paar jaar (doe de test gerust eens met een collega). Maar

Wie hierin sterk is, kan met een algoritme volgende 2000-

dit duidt op ‘ongecijferdheid’. Want om van een miljoen

jaar oude raadselachtige tekst ontcijferen:

naar een miljard seconden te gaan, hebben we bijna 32 jaar

LN NZDP, LN CDJ, LN RYHUZRQ Niet dat raadsels oplossen de essentie van dit voorbeeld is.

(!) nodig. Dat is het werkelijke verschil tussen ‘miljoen’ en ‘miljard’. En dan zwijgen we nog over een ‘biljoen’.

Het versleutelen van informatie is ook vandaag de dag van ontzettend groot belang en kan bepalend zijn, denk maar

Het gevaar van ongecijferdheid schuilt dan ook volgens

aan de versleuteling van allerlei sociale media manipulaties

John Allen Paulos in de perceptie van mensen ten opzichte

die recent alsmaar meer het daglicht zien.

van bepaalde informatie en de gevolgen die dat heeft in de keuzes die ze maken en het geloof dat ze er aan hech-

DE GEVOLGEN VAN WISKUNDIGE ONGELETTERDHEID.

ten. We laten Paulos om af te sluiten zelf aan het woord.

De titel die we voor deze paragraaf in dit artikel kiezen, is

“Elk boek komt gedeeltelijk uit woede voort en dit boek is

niet toevallig ook de ondertitel van het boek van John Allen

geen uitzondering. Het bedroeft en verontrust me dat een

Paulos uit 1989: ‘Ongecijferdheid’. In dit boek toont Paulos

maatschappij die zo afhankelijk is van wiskunde en weten-

aan dat ongecijferdheid verstrekkende gevolgen kan heb-

schap, toch zo’n onverschillige houding aanneemt jegens

ben. Meer nog, hij ziet een rechtstreeks verband tussen de

de ongecijferdheid en de wetenschappelijke ongeletterd-

opmars van pseudowetenschap, ‘fake news’ enerzijds en het

heid van zovelen van haar burgers; dat een leger jaarlijks

wijdverbreide wiskundig analfabetisme anderzijds.

bijna een derde van een biljoen dollar uitgeeft aan steeds slimmere wapens voor steeds slechter opgeleide soldaten,

In de visie van John Allen Paulos zouden kinderen al van op

dat de media steevast volslagen geobsedeerd raken door

heel jonge leeftijd in contact moeten komen met de grond-

nu eens een gijzelaar in een lijnvliegtuig, dan weer een kind

beginselen van de waarschijnlijkheidstheorie en enkele

dat in een put gevallen is, maar te weinig in vuur en vlam

basisprincipes van wiskundige verhoudingen onder de knie

ontsteken als het erom gaat iets aan problemen te doen als

moeten hebben, om zo een kritische zin te ontwikkelen ten

de misdaad in onze steden, de aantasting van ons milieu,

opzichte van allerlei informatie die in deze gemediatiseerde

of de armoede. (…) Toch werd ik niet alleen gedreven door

wereld ongefilterd tot ons komt.

de ergernis die dit soort zaken bij mij oproept. (…) Mensen een gevoel voor de proporties van getallen bij te brengen

Een voorbeeld. Een beleidsmaker doet volgende uitspraak:

en hen te laten beseffen dat het leven op aarde uiteindelijk

“Een miljoen, een miljard, een biljoen euro, het geeft niet

door het toeval wordt bepaald – het was veeleer dit dan

hoeveel, als we maar een oplossing kunnen vinden voor het

woede wat mij tot het schrijven van dit boek heeft aange-

probleem.” Deze uitspraak verraadt een latente ongecij-

zet.” (John Allen Paulos, Ongecijferdheid, 1989, p. 165-166)

Magazine code19 / zomer 2019 -

7


kwaliteitszorg

paralleltoetsen in het kader van interne kwaliteitszorg door: Vicky Cooman

Jongen (10) over toetsen: “Volgens mij is de toets vooral voor de juf, zodat ze weet wat ze de volgende keer beter uit moet leggen.” (uit: Omdenken Top 10 2013)

i 

n aanloop naar de recente Vlaamse verkiezingen werd nog maar eens duidelijk dat onderwijs (en meer bepaald de kwaliteit ervan) een hot item is. Verschillende politieke partijen opperen dan ook dat de invoering van gestandaardiseerde testen de kwaliteit van ons onderwijs kan verhogen. Dit artikel gaat hier dieper op in en legt uit hoe

Scholengroep 19 ‘Dender’ de resultaten van deze testen gebruikt om aan kwaliteitsontwikkeling te doen.

Voor het secundair onderwijs zijn er voor de verschillende

berekend. Dit is de gemiddelde score van alle leerlingen

graden, onderwijsvormen en vakken standaardtesten

van de school die deze test hebben afgelegd. Daarnaast

beschikbaar. Het ‘Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen’

wordt ook het verwachte gemiddelde gegeven. Dat is de

voert immers elk jaar een peilingsonderzoek uit waarmee

gemiddelde score die van de school verwacht wordt, gezien

het nagaat in welke mate de leerlingen de eindtermen die

het leerlingenpubliek. Hierbij wordt rekening gehouden

door het Vlaamse Parlement worden opgelegd ook effectief

met achtergrondkenmerken zoals studierichting, geslacht,

bereiken. Deze peilingen worden afgenomen bij een repre-

schoolse voorsprong of achterstand, eventuele diagnose

sentatieve steekproef van scholen en leerlingen en worden

voor leerstoornissen, enzovoort. Wanneer je de verwachte

ook herhaald. Deze testen geven dus een algemeen beeld

score aftrekt van de feitelijke score, krijg je de toegevoegde

van de (evolutie van de) kwaliteit van het Vlaamse onderwijs.

waarde van de school en dát is een interessant gegeven. Dat toont immers of het onderwijs van de school ervoor

Van elke peilingsproef stelt het Steunpunt ook een parallel-

gezorgd heeft dat haar leerlingen beter scoorden dan ver-

toets op. Deze geeft aan scholen de kans om de kwaliteit

wacht, of net niet.

van hun onderwijs ook in kaart te brengen. Anders dan bij het peilingsonderzoek is het immers voor alle scholen

Ook binnen het basisonderwijs kunnen er gestandaardi-

mogelijk om paralleltoetsen af te nemen. Wanneer een

seerde testen worden afgenomen. Dit gebeurt dan aan het

school dit doet, krijgt ze achteraf een schoolfeedbackrap-

einde van het zesde leerjaar en deze brengen, net als in het

port. Hierin wordt de vergelijking gemaakt tussen de school

secundair onderwijs, in kaart of de leerlingen de eindter-

en de scholen die deel uitmaakten van de peilingssteek-

men in voldoende mate hebben bereikt. Elk jaar wordt een

proef.

nieuwe test opgesteld rond een centraal thema. Dit zorgt ervoor dat er ook nagegaan wordt of de leerlingen ook de

Er worden drie belangrijke cijfers toegelicht in dergelijk rap-

transfer kunnen maken tussen de verschillende domeinen.

port. Als eerste wordt het feitelijk gemiddelde van de school

Ook van deze testen worden feedbackrapporten opgesteld

8

- Magazine code19 / zomer 2019


waaruit de scholen veel informatie kunnen halen over hun

voor het onderdeel lezen. Leerlingen in 6BSO namen deel

onderwijs.

aan een paralleltoets rond functionele leesvaardigheid binnen het vak PAV.

Gestandaardiseerde testen hebben dus wel degelijk hun nut, maar dan wel in het kader van interne kwaliteitsontwik-

Zoals reeds aangehaald, zullen deze testen niet gebruikt

keling en niet om uitspraken te doen op leerlingenniveau.

worden om uitspraken te doen op leerlingenniveau. De

Ook binnen onze scholengroep worden deze testen hier-

individuele resultaten worden zelfs niet vrijgegeven naar

voor gebruikt. Vanaf dit jaar wordt dit ook systematisch

leerlingen en ouders. Het doel is om met deze resultaten

aangepakt, zowel in het basisonderwijs als in het secundair

aan de slag te gaan en te onderzoeken of en hoe de kwa-

onderwijs.

liteit van ons onderwijs verhoogd kan worden. Hiervoor worden schooloverstijgende leergemeenschappen opge-

Binnen het secundair onderwijs legden alle leerlingen van

richt waarin leerkrachten van verschillende scholen samen

het tweede jaar A-stroom in mei paralleltoetsen wiskunde

de resultaten kunnen analyseren en ook hun onderwijsprak-

af. De zesdejaars ASO-TSO-KSO legden op hun beurt een

tijk kritisch kunnen bekijken. Want samen én levenslang

paralleltoets binnen het vak Nederlands af, meer bepaald

leren, dat doen ook onze leerkrachten.

Hoe goed zou jij scoren op een test einde zesde leerjaar? Doe hier de test 1. Een modeshow voor dames-, heren- en kinderkleding start om 20.30 uur en bestaat uit 3 delen. Elk deel duurt 40 minuten. Tussen de delen is telkens een pauze van 15 minuten. Hoe laat is de modeshow afgelopen? 2. Donald gebruikt een elektrische fietsketel om lekkere Belgische frietjes te bakken.

Plots vliegt de olie in brand. Duid twee zaken aan die hij beter niet doet. a. Stekker uittrekken. b. Toestel verplaatsen. c. Water op het toestel gooien. d. Afdekken met vochtige doek of branddeken. e. De 112 bellen.

3. Vul de tekstballonnen van de strip in. Kies uit onderstaande zinnen. a. D’accord. b. Maintenant c’est à toi. c. Tu es formidable! d. Je peux jouer avec toi? 4. Vul het werkwoord correct in: portent – portez – portes Vous ………………………………………………….. une robe de Coco Chanel?

Antwoorden: 1. 23.00 uur / 2. B en C / 3. 1 D – 2 A – 3 C – 4 B / 4. portez

Magazine code19 / zomer 2019 -

9


onderwijscafé

het eerste onderwijscafé: de reacties

e spreker! Wat een boeiend in een nieuw, e zaken Hij zette sommig . Ik heb meermaals f helder perspectie mijn collega’s gedacht dat ten zijn. erbij hadden moe

door: Lore Meganck

W 

e zetten als scholengroep in op het creëren van een professionele leergemeenschap. Hierbij streven we naar interne expertisedeling en

een open en integere organisatiecultuur. Het organiseren van een onderwijscafé kadert binnen deze visie. Het

Fijn dat er een lossere sfeer is!

concept waarbij er een spreker over een interessant onderwerp een korte lezing komt geven en er nadien tijd gemaakt wordt voor een gezellige babbel met een hapje en een drankje konden de deelnemers wel smaken. Dit blijkt uit de vele positieve reacties die we mochten ontvangen.

Warm welkom. ngename spreker: n aa en e jn fi r ee Z je ka (zeker zaken die ivé). k ij el d ou h in el pr zow binnen je job als toepassen zowel

acht, Super goed iagetbierf. tof init

Blijven Tof init doen! iatief! Leuk initiatief. Ik naar het volgende on kijk uit derwijscafé!

10

- Magazine code19 / zomer 2019


Ik haalde hier als st leerkracht enorm ve artende el in mijn klas ga prob tips uit die ik er en toepassen. Zeer fijn om te do en met leuke collega ’s.

bijleren Super idee! nEtvspenannen… en dan o

eerde Super om geïnspir gen! bren mensen samen te Levendige sprek

er

Zeker herhalen.

De zo eenvolgende keer boeiend e spreokok er

Leerrijk, sfeervol, concept (hapje, dranklejeuk ,... )

dat  Graag meer van Kom je ook naar het onderwijscafé? Het volgende vindt plaats in Cimorne (Alfred Nichelsstraat 2, 9300 Aalst) op donderdag 10 oktober 2019 om 17 uur.

Aanrader!

Stip het nu al aan in je agenda.

Magazine code19 / zomer 2019 -

11


COLLEGA IN DE KIJKER

Nina Vandepapeliere van GO! Lyceum Aalst tekst en interview: Kerim Helaut

N 

ina Vandepapeliere, leerkracht Nederlands in GO! Lyceum Aalst, stapt nietsvermoedend het bureau van de directeur binnen. Ietwat ongerust zelfs. Want een collega heeft haar enkel gezegd dat de directeur ‘haar dringend wou spreken’. Het is dan ook een opluchting en complete verrassing wanneer een grote ruiker bloemen,

een waardebon voor een diner ter waarde van 90 euro en pralines om al haar collega’s te trakteren, haar staan op te wachten. Want zij is voor deze editie van Code 19 genomineerd en door de redactie geselecteerd als ‘collega in de kijker’.

Nina Vandepapeliere, onze collega in de kijker.

Je lijkt er wat van aangedaan.

op poten voor de leerlingen (boekenworkshops, figura-

Nina: “Dat mag je wel zeggen (lacht). Dit is echt een com-

tie, eTwinning en nog 101 andere projecten) en is een

plete verrassing. Ik val compleet uit de lucht. Waar heb ik

van de grondleggers van ons bekende totaalspektakel.

dit eigenlijk aan te danken?”

Zij verdient meer dan wie ook een etentje!” An Agneessens, de directeur van GO! Lyceum Aalst, sluit

Jouw collega Nele (Callebaut) stuurde de redactie van

meteen aan: “Dat kan ik volledig onderschrijven. Nina is er

Code 19 een tijdje geleden een mail met de nominatie.

een uit de duizend. Ze betekent een enorme meerwaarde

Ik lees even kort voor. “Voor de school betekent Nina

voor onze school en onze leerlingen. Niet alleen op profes-

heel veel: ze experimenteert met expressie, zet vanalles

sioneel maar ook op puur menselijk niveau.”

12

- Magazine code19 / zomer 2019


Nina: “Ik begin er zowaar van te blozen (lacht). Het klopt dat je me een ‘bezige bij’ mag noemen. Maar dat is uiteindelijk ook maar gewoon mijn werk. En niet vergeten: er zijn enorm veel collega’s die me hierbij helpen en ondersteunen. Alleen zou ik dat allemaal niet kunnen.” De mail die we hebben gekregen spreekt boekdelen. Jouw collega’s zien en appreciëren al het werk dat je hier doet. Nina: “De mail is inderdaad heel lief. En een leuke appreciatie, dat klopt. Uiteindelijk zeggen mijn collega’s en Nele in het bijzonder me dat ook dikwijls en zelfs bijna dagelijks hier op school. Maar je verwacht niet dat ze dat op deze manier kenbaar zouden maken en al zeker niet dat ze het ‘de wereld’ zouden insturen (lacht).” Vertel eens met wat je allemaal bezig bent. Want in de mail staan wel heel veel ‘projecten’ maar niet zo heel veel details. Nina: “Nu kwam ik zonet (het vierde lesuur, nvdr) bijvoorbeeld terug van het rusthuis. Met de groep ‘expressie’ zijn we een tijdje geleden begonnen met voorlezen aan kleuters en lagere schoolkinderen in GO! basisschool Park. Vorig jaar kreeg ik het idee om hetzelfde te doen voor

Met de projecten in het vak expressie doorbreek je dus

ouderen in rusthuis ‘De Toekomst’, op wandelafstand hier-

bewust de schoolmuren en richt je de blik op de wereld

vandaan. Vier weken na elkaar gaan de leerlingen in kleine

buiten?

groepjes voorlezen aan de bewoners van het rusthuis. Dat

Nina: “Bijna altijd, ja. We hebben, zoals ik daarnet al even

is een erg leerrijke en vooral op menselijk vlak een ver-

aanhaalde, een samenwerking met de basisschool (GO!

rijkende ervaring, zowel voor die ouderen als voor onze

basisschool Park, nvdr). Hun jaarthema is dit jaar ‘lezen’,

leerlingen.”

dus dat kwam goed uit. We hebben ook een tweejaarlijkse poëziewedstrijd ‘Words @Lyceum’ waarbij we de winnende

Het voorleesproject loopt langer dan enkel die vier

gedichten uitgeven op postkaarten. En soms blijft het ook

weken?

binnen de school. Voor de boekenworkshops bijvoorbeeld

Nina: “Ja, dat klopt. Alles wordt in de klas voorbereid aan

geven de zesdejaars les in de eerste graad rond het thema

de hand van voorleesbundels. De leerlingen moeten ook

‘boeken’.”

zelf voor wat materiaal zorgen: een liedje of een voorwerp dat ze meebrengen en dat hun verhaal ondersteunt.

En over hoeveel tijd lopen al die projecten?

Eén leerling had laatst bijvoorbeeld brownies gebakken.

Nina: “Sommige projecten lopen een week tot enkele

Tegelijk moeten de leerlingen ook wat voorbereid worden

weken of zelfs een paar maanden. Andere, grotere pro-

op de gesprekken en de ervaringen met de mensen die ze

jecten lopen soms over één of zelfs meerdere schooljaren.

zullen ontmoeten in het rusthuis. Want sommige ervarin-

Het totaalspektakel organiseren we bijvoorbeeld om de

gen kunnen heel hevig ‘binnenkomen’. Het contrast tussen

vier jaar. De leerlingen schrijven de teksten volledig zelf en

het snelle leven buiten het rusthuis en de trage gang van

bedenken de choreografieën. Dat is dus wel een project

zaken daarbinnen is ook voor de leerlingen heel groot en

dat wat langer loopt en dat ik samen met een aantal colle-

ervaren ze als heel bijzonder.”

ga’s coördineer. Het is de bedoeling dat de hele school op vrijwillige basis van de eerste tot de derde graad betrokken wordt bij het spektakel dat we opvoeren.”

Magazine code19 / zomer 2019 -

13


Vertel eens over ‘eTwinning’, want met dat project

Wetenschappen Griekse klassieke teksten gelezen en hun

stond je al eerder eens in een editie van ons perso-

ervaringen via eigen gemaakte filmpjes uitgewisseld met

neelsblad.

leerlingen uit Griekenland.”

Nina: “We hebben ook dit jaar een tweejaarlijks label verdiend: de ‘eTwinning school’. eTwinning is een online

En dit jaar?

platform om de samenwerking tussen Europese scholen te

Nina: “Dit jaar doe ik met de vijfdejaars ‘eTwinning

stimuleren aan de hand van projecten. Je kiest zelf je pro-

Improv-e!’. We werken aan sociale vaardigheden via

ject en de duur ervan, van een maand tot zelfs meerdere

improvisatiespellen. We wisselen met partnerscholen in

schooljaren. Ik nam het tweede jaar dat we aan een eTwin-

Griekenland en Spanje opdrachten uit. Daarna delen we

ningproject meededen, deel aan ABC: ‘Active Book Club’.

onze ervaringen waarbij de leerlingen aangeven welke

We lazen eenzelfde boek samen in verschillende Euro-

vaardigheden ze inoefenen met welk spel. Uiteindelijk kie-

pese landen en werkten een bordspel uit dat we met één

zen ze tegen het einde van dit schooljaar hun favoriete

partner uitwisselden. We wonnen er meteen de nationale

spel.”

hoofdprijs mee en een Europese prijs ter leesbevordering, waardoor ik nu zo een beetje als ‘de’ ervaringsdeskun-

Klinkt indrukwekkend. We wensen je veel succes met

dige wordt aanzien wat betreft eTwinning (lacht). Het jaar

dit project en uiteraard ook met alle andere projecten

nadien hebben we een project opgestart rond kalenders

waar je je schouders onder zet.

in Europa. En vorig jaar hebben de leerlingen uit Humane

Nina: “Heel erg bedankt!”

Nina bij het eTwinning label van GO! Lyceum Aalst.

14

- Magazine code19 / zomer 2019


dossier personeel

Scholengroep 19 ‘Dender’ in cijfers door: Katy De Vulder

H 

et ‘personeel van de scholengroep’ dat ben jij in de eerste plaats, samen met al jouw collega’s. Dag in dag uit geef je het beste van jezelf om kwalitatief onderwijs te bieden aan al onze leerlingen en cursisten. Maar met hoeveel zijn jullie nu precies? En hoeveel leerlingen zijn er? Waar volgen en geven jullie les? In dit

dossier personeel krijg je zicht op de statistieken en de cijfers van Scholengroep 19 ‘Dender’. De cijfers helpen ons om de dagdagelijkse ervaringen rondom ons in perspectief te zetten in het licht van het ‘grotere geheel’. Ze nemen je mee in een als het ware cijfermatige helikoptervlucht om jou een unieke kijk te geven op wat er reilt en zeilt binnen onze scholengroep.

19

De officiële benaming van onze scholengroep luidt GO! Scholengroep 19 ‘Dender’. Dat we dus een scholengroep zijn binnen het ‘gemeenschapsonderwijs’ en in de regio ‘Dender’, is voor iedereen duidelijk. Alleen het getal in de naam verbaast misschien enigszins. Vanwaar die ‘19’? De scholengroepen binnen het GO! werden opgericht in 2000 in navolging van het Bijzonder Decreet van het gemeenschapsonderwijs (14 juli 1998). Dat decreet legde een

verdeling van scholen op, per regio, in een scholengroep. Zo ontstonden er in totaal aanvankelijk 28 scholengroepen verspreid over heel Vlaanderen, waarvan Scholengroep Dender het nummer 19 kreeg toegewezen. Momenteel zijn er door de optimalisatie van de organisatiestructuur binnen het GO! en enkele fusies nog 26 scholengroepen. Aangezien dit ook de nummering beïnvloedt, laten sommige scholengroepen hun nummer wegvallen en gebruiken ze enkel nog de naam van de scholengroep.

Magazine code19 / zomer 2019 -

15


Aantal

dossier: personeel

2283

Zoveel personeelsleden telt onze scholengroep momenteel. Dat zijn alle mensen die elke dag het beste van zichzelf bieden om kwalitatief onderwijs aan te bieden in deze regio.

559 & 1724

geslacht

Het onderwijs is vrouwelijk. Zoveel is zeker. In procenten uitgedrukt zijn iets meer dan 75 % van alle personeelsleden binnen onze scholengroep vrouwen.

leeftijd

198 765 612 514 182 41

-25 jaar I 25-34 jaar I 35-44 jaar I 45-54 jaar I 55-59 jaar I 60+

Het overgrote deel van onze personeelsleden zit in de leeftijdsvork tussen 25 en 54 jaar. Dat is op zich niet verwonderlijk al zien we wel een lichte dalende trend bij de -25-jarigen, die trouwens voor heel Vlaanderen geldt. Reden genoeg voor minister Crevits om een campagne op te starten en nieuwe leerkrachten aan te trekken: www.echteinfluencer.be.

zijn vastbenoemd

16

- Magazine code19 / zomer 2019

zijn tijdelijk of TADD

statuut

71,44 % 28,56 %


dossier: personeel

Ziekte

62 I 160 I 236 I 822 I 1003 +180

31-180

10-30

0

1-10

ziektedagen

Iedereen wordt al eens ziek. Al geldt dat niet voor ruim een derde van ons personeel: 36 % is nog nooit één dag ziek geweest in zijn of haar onderwijscarrière. Sinds vorig jaar heeft onze scholengroep een geheel vrijblijvende ‘procedure re-integratie’ voor personeelsleden die na een afwezigheid van drie weken of langer terug in dienst komen. Hiervoor zal de coördinator

44

personeelsleden zijn op dit moment uit dienst omwille van een arbeidsongeval. Dat is 1,92 % van ons totale p e r s o n e e l s b e s ta n d .

aantal leerlingen

Het ‘meester-, vak- en dienst-

personeel’, kortweg ‘MVD-personeel’ dat zijn alle mensen die dag in dag uit klaar staan om de scholen net en functioneel te houden. Van het poetspersoneel tot de klusjesdienst.

levensbeschouwingen

leerlingen in basisonderwijs

KG D

VRG ORT

leerlingen secundair onderwijs

ISL

4933 4946 4000

176

mvd-personeelsleden

NCZ

Arbeidsongeval

psycho-sociaal welzijn contact opnemen met de betrokken medewerker.

PGD In het leerplichtonderwijs volgt een meerderheid van de

cursisten in avondonderwijs (CVO PRO)

leerlingen niet-confessionele zedenleer en katholieke godsdienst: respectievelijk 39,93 % en 33,12 %. Verder volgen 16,8 % van de leerlingen islamitische godsdienst,

Onze scholengroep telt in totaal bijna tienduizend leer-

7,57 % protestantse godsdienst, 0,41 % orthodoxe

lingen in het leerplichtonderwijs. Vierduizend personen

godsdienst. 2,09 % zijn vrijgesteld van de lessen levens-

scholen zich bij via ons Centrum voor Volwassenenon-

beschouwing. 1 leerling volgt anglicaanse godsdienst,

derwijs CVO Pro.

een andere israëlitische godsdienst.

Magazine code19 / zomer 2019 -

17


dossier: personeel

FIT IN JE HOOFD door: Julie Verspecht

we moeten niet de gevangene worden van onze gedachten en gevoelens

De scholengroep wil dit jaar rond de 10 stappen van veerkracht werken. Het zijn geen instant tips of wonderoplossingen, maar tien uitnodigingen om thema’s uit je werk en leven onder de loep te nemen én actie te ondernemen. Op de website van ‘fitinjehoofd’ kan je een test doen om te kijken hoe het gesteld is met je veerkracht en je kan er ook een profiel aanmaken met individuele tips.

Deze keer willen we de stap ‘praat erover’ in de verf zetten. Sta af en toe stil bij hoe je je echt voelt. Door erover te praten met anderen versterk je je veerkracht.

Waar kunnen personeelsleden terecht voor een gesprek? • Bij collega’s en directie.

Hieronder vind je enkele tips om rond die tweede stap te werken op school/in de klas.

• Bij de vertrouwenspersonen: › De gegevens vind je op de site van de scholengroep: https://www.sgrdender.be/scho-

• Maak gevoelshuisjes op de speelplaats. Leerlingen die verdrietig zijn, kruipen dan even veilig in het verdriethuisje. Wie boos is, kan tot rust komen in het boze huis. • Organiseer een smileyproject op school zoals in GO!

lengroep/personeel-organisatie (preventie- en vertrouwenspersonen) • Tele-onthaal: › Bel anoniem en gratis naar 106 (24/7) of chat via www.tele-onthaal.be.

basisschool Affligem. Zij introduceerden in elke klas een tool die de leerlingen in staat moet stellen om hun emoties op een niet-bedreigende manier te uiten. In de

Op de website van de VDAB vind je een gratis

kleuterklas gebruiken zij vier beren, één voor elke emo-

webmodule rond burn-out en zelfzorg:

tie, binnen het kringgesprek.

www.vdab.be (zoek op: ‘Burn-out, nee bedankt!’)

• Doe mee aan Rode Neuzen Dag op vrijdag 29 novem-

Personeelsleden die graag individuele begeleiding

ber 2019 en maak welbevinden bespreekbaar op school.

hebben bij het werken rond veerkracht, kunnen

• Maak veerkracht en welzijn bespreekbaar tijdens functi-

steeds contact opnemen met de coördinator psy-

oneringsgesprekken en vakwerkgroepen.

chosociaal welzijn.

• Organiseer een vorming rond veerkracht.

julie.verspecht@sgrdender.be - tel. 053/46.93.63 - gsm 0476/73.19.82 - Welvaartstraat 70/4 - 9300 Aalst


data

Leerkrachten zijn data-analisten door: Kjell Bosmans en Lore Meganck

H 

et klinkt misschien wat vreemd maar leerkrachten zijn eigenlijk data-analisten. Ze houden zich bezig met het verzamelen en interpreteren van datasets, het zoeken naar correlaties en het formuleren van acties aan de hand van deze analyses. Alleen noemen wij het geen data-analyse maar… evaluatiepraktijk.

Evalueren houdt namelijk veel meer in dan het verzamelen van punten om te kunnen attesteren aan het einde van het schooljaar. Evaluatie dient eerst en vooral om leerlingen in hun onderwijsleerproces optimaal te begeleiden maar zeker ook om als team én als leerkracht te laten reflecteren op het eigen pedagogisch-didactisch handelen en dit bij te sturen indien nodig. In dit artikel gaan we dieper in op hoe we het leerrendement van de leerlingen kunnen verhogen door kwaliteitsvol te evalueren.

WAT ZEGT DE WETENSCHAP? Als we kijken naar het onderzoek van John Hattie dan zien

FORMATIEF EVALUEREN?

we dat in de absolute top van effectgroottes drie acties

› Toetsen als leren voor zelfregulatie en kritische evaluatie

vermeld worden die rechtstreeks betrekking hebben op

› Toetsen om te leren voor het geven van feedback op

evaluatie, namelijk RTI (response to intervention), forma-

leren en onderwijzen

tieve evaluatie en het geven van feedback.

Magazine code19 / zomer 2019 -

19


DATA Het primaire doel van formatief evalueren is om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces. Formatieve eva-

Wie is John Hattie?

luatie zorgt ervoor dat je zicht krijgt op het proces van de

John Hattie is een Nieuw-Zeelandse professor in de

leerling, waar de leerling naartoe aan het werken is (feed

educatiewetenschappen. Zijn meest bekende werk

up). Daarnaast krijg je hier een goed beeld van waar de

is ‘Leren zichtbaar maken (Visible Learning for

leerling op dit moment staat (feedback) en weet je hoe

teachers)’. Hattie deed zelf geen onderzoek maar

je de leerling kan helpen en hoe je de leerling naar de

bracht in een gigantische meta-studie alle onderzoe-

gewenste situatie kan leiden (feed forward).

ken samen rond ‘wat echt werkt’.

Kortom door formatief te evalueren, is het voor jou als

In deze meta-studie werden 800 meta-analyses en

leerkracht mogelijk om eventueel instructies en leeractivi-

52.600 onderzoeken geanalyseerd waarbij in totaal

teiten bij te stellen en aan te passen.

meer dan 240 miljoen leerlingen betrokken waren.

SUMMATIEF EVALUEREN?

De resultaten laten zien dat vooral de leerkracht

› Toetsen van het leren voor het vastleggen van successen

een grote impact heeft op het leren van leerlingen. Hoe groot die impact is, hangt af van wat de leraar

Het primaire doel van summatief evalueren is om beslissin-

doet. De ene actie heeft al een groter effect dan de

gen te nemen over het al dan niet slagen van een leerling.

andere. Hattie maakte vervolgens een ranglijst van

De vorm van evaluatie is prestatiegericht en vaak gebon-

acties die leraren kunnen ondernemen volgens hun

den aan een norm. Het kan gezien worden als een soort

effectgrootte.

meting om een balans op te maken, een terugblik of een eindmeting. De leerling leert voor de toets en niet om het

Elke actie met een effectgrootte hoger dan .40 is

leren zelf.

de moeite waard om in te investeren. Lager dan .40 wil zeggen dat het effect relatief klein is. Een effect grootte van meer dan 1.0 wil zeggen dat je hiermee gemiddeld een jaar kan versnellen.

WAT MET GEDIFFERENTIEERD EVALUEREN?

20

- Magazine code19 / zomer 2019


DATA HOE DOE JE DAT DAN? GOED EVALUEREN? Hieronder vind je de tien pijlers van kwaliteitsvolle evaluatie. Kan jij ze verbinden met de juiste verklaring en goede praktijk?

PIJLER

VERKLARING

GOEDE PRAKTIJK

Je daagt de leerlingen uit om in de evaluatietaak hogere cognitieve vaardigheden toe te passen.

De leerkracht kiest bij zijn evaluatie voor taken die aansluiten bij de leefwereld of het toekomstig functioneringsdomein van de leerlingen.

TRANSPARANTIE

Je stemt de leerdoelen, het lesgeven en je evaluatie op elkaar af.

De feedback die de leerkracht geeft, geeft aan de leerlingen een duidelijk beeld van wat ze moeten doen om hun leerproces bij te sturen.

REPRODUCEERBAARHEID

De leerkracht zorgt ervoor dat de tijdsJe zorgt dat evaluatieresultaten niet worden beïnvloed door toevalligheden en druk om de evaluatietaak af te werken niet te groot is. storende factoren.

REPRESENTATIVITEIT

Je gaat in de evaluatietaak uit van levensechte, reële situaties.

De leerkracht bepaalt vóór het ontwikkelen van de evaluatietaak welke leerdoelen hij met de evaluatietaak wil meten.

EERLIJKHEID

Je zorgt ervoor dat je evaluatie fair is voor alle leerlingen.

De leerkracht geeft leerlingen de mogelijkheid om aan te geven wat ze van hun resultaten vinden

BETROKKENHEID

Je laat leerlingen mee participeren in het evaluatieproces.

Na de evaluatie stelt de leerkracht in overleg met de leerling(en) werkpunten op.

AUTHENTICITEIT

Je maakt aan de leerlingen duidelijk wat je evalueert, hoe je evalueert en welke beoordelingscriteria je gebruikt.

De leerkracht zet zijn eigen (voor)oordelen over leerlingen opzij wanneer hij hun prestaties beoordeelt.

COGNITIEVE

Je rechtvaardigt je beoordeling van de evaluatietaak.

De leerkracht ontwerpt een evaluatietaak waarin de leerlingen eerder verkregen informatie kunnen toepassen in een nieuwe situatie.

VERANTWOORDING

Je houdt rekening met de invloed die je evaluatie heeft op het leergedrag van je leerlingen en op je eigen onderwijspraktijk.

De beoordelingscriteria die de leerkracht gebruikt stemmen overeen met de leerdoelen van de evaluatietaak.

IMPACT

Je ontwerpt een evaluatietaak die de componenten die je wil beoordelen goed weerspiegelt.

De leerkracht deelt aan de leerlingen zeer precies mee wat ze bij de evaluatie moeten kennen en kunnen.

GEÏNTEGREERDE EVALUATIE

COMPLEXITEIT

FEEDBACK IS ESSENTIEEL! Je hebt nu voldoende data verzameld door je evaluatie.

of het product. Feedback die gericht is op het leerpro-

Dit is echter slechts het begin van het leerproces, er moet

ces kan gaan over de inspanningen die geleverd zijn, de

ook iets gebeuren met de gegevens.

strategieën die men heeft ingezet, de handelingen die uitgevoerd zijn. Het effect van dit soort feedback is zo groot

Uit onderzoek (Hattie, 2009) blijkt dat het effect van feed-

omdat het zorgt voor een grotere leerwinst. Het reikt leer-

back geven op het leerproces van leerlingen groot is (0.75).

lingen namelijk tools aan die ze bij volgende situaties ook

Het is namelijk niet voldoende om enkel de resultaten mee

kunnen gebruiken.

te geven aan de leerlingen. Of en hoe je je feedback geeft, bepaalt mee de grootte van het effect. Feedback geven

Naast feedback is het ook belangrijk om feed up en feed

die gericht is op het leerproces (cfr. formatieve evaluatie),

forward te geven.

blijkt veel effectiever te zijn dan feedback over de uitkomst

Magazine code19 / zomer 2019 -

21


DATA FEEDBACK?

HOE MOET JE DAN FEEDBACK GEVEN?

Feedback geeft informatie over hoe een bepaalde taak

1. Begin met iets positiefs;

uitgevoerd werd. Welke voortgang werd er geboekt verge-

2. Beschrijf concreet gedrag (beschrijf enkel gedrag dat

leken met de vorige situatie en het doel van de opdracht.

je zelf hebt gezien of gehoord. Doe dit concreet en duidelijk: gebruik geen woorden als ‘altijd’ of ‘nooit’.

FEED UP?

Dus in plaats van: ‘Je komt altijd te laat’, kun je beter

Feed up zegt iets over de te bereiken doelen en de beoor-

zeggen: ‘Ik zag dat je gisteren om 11:00 uur binnen-

delingscriteria die gehanteerd worden. Het geeft antwoord

kwam.’);

op de vragen “waar ga je heen?” en “wat is je doel?”.

3. Doseer je feedback; 4. Vertel wat het met jou doet en gebruik de ik-bood-

FEED FORWARD? Feed forward is gericht op de toekomst. Het geeft informatie over hoe leerlingen verder geholpen kunnen worden of wijst hen de weg naar een effectiever gebruik van leerstrategieën (op welke manier kun je je doel nog beter bereiken?).

Deze en andere ‘prikkelende posters’ (zie ook p. 19) raadpleeg en download je gratis via www.onderwijsmaakjesamen.nl/pp/

22

- Magazine code19 / zomer 2019

schap. De jij-vorm komt vaak aanvallend over; 5. Ga na of de ander je begrijpt en geef de kans om te reageren; 6. Doe eventueel suggesties voor verbetering of laat de persoon zelf suggesties geven; 7. Maak concrete afspraken.


DATA DOE IK HET GOED? TOTAAL LEZEN Naast het geven van feedback aan leerlingen zijn de data

Thomas

8

die je verzameld hebt via evaluatie ook bijzonder interes-

Najima

8

sant om je eigen functioneren als leerkracht onder de loep

Eva

6

te nemen. Een grondigere analyse van onze data leert ons dat enerDaarvoor moet je je evaluatiegegevens eens anders bekij-

zijds Eva weliswaar geslaagd is voor Nederlands maar niet

ken. Kijk even naar de onderstaande tabel.

geslaagd is voor het onderdeel ‘begrijpend lezen’. De leerkracht zal remediëring moeten voorzien voor Eva voor dit

SPREKEN

SCHRIJVEN

LEZEN

TOTAAL /40

LUISTEREN Thomas 6

8

7

8

29

Najima

9

8

6

8

31

Eva

7

7

8

6

28

specifiek onderdeel. Anderzijds zien we dat heel de groep niet geslaagd is voor ‘begrijpend lezen van argumentatieve teksten’. Hier dient de leerkracht eerder het eigen didactisch handelen in vraag te stellen. Wat is er gebeurd tijdens deze les? Alleszins moet de instructie rond deze les opnieuw gegeven en geëvalueerd worden.

Volgens deze tabel is er niets aan de hand. Thomas, Najima en Eva zijn geslaagd voor Nederlands en er is geen

KAN JE OOK GEDIFFERENTIEERD EVALUEREN?

verdere actie nodig. Als we echter de principes van een goede geïntegreerde evaluatie zouden toepassen op onze data dan zouden we

Een gedifferentieerde evaluatie is een geïntegreerde eva-

wel eens de volgende uitslag kunnen krijgen voor bijvoor-

luatie die bij evaluatietaken rekening houdt met verschillen

beeld het onderdeel ‘lezen’ binnen Nederlands.

in leerstatus, leerprofiel en/of interesses zodat de evaluatie eerlijker is voor alle leerlingen en zodat de impact van de evaluatie vergroot. Door de betrokkenheid van leerlingen

BEGRIJPEND LEZEN BEGRIJPEND LEZEN VAN NARRATIEVE EN ARTISTIEK-LITERAIRE TEKSTEN

BEGRIJPEND LEZEN VAN INFORMATIEVE TEKSTEN

BEGRIJPEND LEZEN VAN ARGUMENTATIEVE TEKSTEN

GEMIDDELDE

BEGRIJPEND LEZEN VAN PRESCRIPTIEVE TEKSTEN

bij het evaluatieproces te verhogen worden het eigenaar-

Thomas 9

8

7

4

7

kan beantwoord worden. De leerling mag de les verlaten

Najima

9

8

6

4

6,75

op voorwaarde dat hij/zij het antwoord heeft gevonden.

Eva

4

6

5

3

4,5

schap en de verbondenheid gestimuleerd. We geven hieronder enkele quick wins mee: › Bij een herhalingstoets of examen worden een aantal bonusvragen gesteld (van complexer niveau) die enkel positief kunnen meetellen. › Bij het binnenkomen krijgt iedere leerling een kaartje met daarop een vraag die door het volgen van de les

› Je kan punten aftrekken voor foute antwoorden die de leerlingen kunnen terugwinnen indien ze de fout kunnen

TECHNISCH LEZEN

TOTAAL /10

Thomas 9

9

Najima

9

9

Eva

8

8

verbeteren. › Bij een vaardigheidstoets mogen de leerlingen hun eigen spiekbrief gebruiken.

Magazine code19 / zomer 2019 -

23


IT persoonlijke data

Big Brother kijkt altijd mee hoe je jouw persoonlijke data kan beschermen door: kerim helaut

O 

nze scholengroep beschikt over heel wat persoonlijke gegevens van jou. Dat gaat van jouw naam, adres, burgerlijke staat, diploma, tot ‘gevoelige’ gegevens die makkelijk te misbruiken vallen zoals jouw rekeningnummer en rijksregisternummer. De afdeling IT bewaart al deze gegevens in een beveiligd datacenter en neemt

alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat geen onbevoegde personen met deze gegevens aan de haal kunnen. Maar ben je zelf even voorzichtig met jouw eigen persoonsgegevens?

In januari van dit jaar werd één van de grootste datalekken

ze nergens op en deel ze zeker niet via mail of andere

ooit bekend gemaakt: op hackersfora werd massaal een

elektronische berichten. Een ketting breekt in zijn zwakste

bestand gedeeld met zo maar eventjes 773 miljoen mail-

schakel, en in heel dit verhaal is dat nog altijd ‘de mens’. Dus

adressen en 21 miljoen paswoorden. Het bestand werd

de eerste gouden tip: wees voorzichtig met paswoorden.

prompt ‘Collection #1’ gedoopt. Intussen zijn duizenden mensen hun account gehackt, hun gegevens gestolen en/ of op een of andere manier misbruikt, al dan niet met zware financiële gevolgen. Maar niet alleen individuen zijn het slachtoffer van cybercriminelen. Terwijl we dit schrijven zit de stad Baltimore in de VS al ruim een maand verwikkeld in een heuse ‘cybergijzeling’. Criminelen hebben overheidsbestanden onleesbaar gemaakt via zogenaamde ‘ransomware’ en eisen nu 100.000 dollar om alles terug te herstellen. Vooralsnog weigert de stad op advies van het FBI het ‘losgeld’ te betalen wat hen tot nu toe al 18 miljoen dollar gekost heeft. Behalve een compleet nieuw computerpark installeren, is er nog steeds

Tijdens de Wereldbeker voetbal 2014 in Brazilië werden tijdens een tv-interview de wifipaswoorden van de centrale controlekamer voor miljoenen kijkers uitgezonden. Het netwerk werd enkele minuten erna gehackt.

geen oplossing in zicht. Verder bordurend op het verhaal van de paswoorden is Bovenstaande voorbeelden tonen genoeg aan dat zowel

de tweede tip al even eenvoudig. Kies geen voor de hand

individuen als bedrijven maar beter ‘cyberveiligheid’ hoog

liggend paswoord zoals ‘12345’ of ‘azerty123’. Er bestaan

op de agenda plaatsen. Maar hoe kan je je wapenen tegen

tientallen gratis programma’s die op een fractie van een

goed georganiseerde aanvallen op IT-vlak?

seconde dergelijke paswoorden door de pc jagen en een usb-stick met de juiste software is op die manier voldoende

De meest voor de hand liggende tip is er één van een sim-

om toegang te krijgen tot alle gegevens die op jouw pc

plistische eenvoud: hou je paswoord(en) voor jezelf. Schrijf

staan. Een sterk wachtwoord bestaat bij voorkeur uit mini-

24

- Magazine code19 / zomer 2019


maal 8 karakters en bevat een combinatie van letters, cijfers

dus enkel gebruiken in het kader van de eigen administra-

en speciale tekens.

tieve werking en in zoverre die gegevens daar noodzakelijk voor zijn. De gegevens mogen uiteraard nooit doorgege-

Heb je toch een voldoende sterk wachtwoord dat je vol-

ven worden aan derden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de

doende afschermt, dan is voorzichtigheid nog steeds

toestemming hebt gegeven. Wie slachtoffer is van oneigen-

geboden, zeker wanneer je online bent. Krijg je de vraag om

lijk gebruik van zijn of haar persoonsgegevens kan advies

toegang te verstrekken tot jouw persoonlijke gegevens, bij-

inwinnen en uiteindelijk zelfs ook klacht neerleggen bij de

voorbeeld bij een van de populaire online games op sociale

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA, of de vroegere pri-

media, denk dan tweemaal na voor je op ‘ok’ klikt. Weet dat

vacycommissie).

de gegevens waar je toegang tot geeft naar willekeur kunnen gebruikt worden en nog jaren nadien bij andere (neven)

Sinds kort is het ook mogelijk om zelfs die eerdere toestem-

bedrijven terecht komen.

ming te herroepen. De hoger genoemde GDPR-regelgeving waarborgt immers ook het recht om ‘vergeten te worden’. Wie bijvoorbeeld van mening is dat er enkele irrelevante zaken over zijn of haar persoon uit het verleden te vinden zijn via Google, kan aan het bedrijf vragen om die bewuste feiten te wissen. Al moet er volledigheidshalve aan toegevoegd worden dat bijzonder weinig aanvragen het gewenste resultaat opleveren.

Het enorm populaire naamtest-spel op sociale media heeft in feite maar één doel: toegang krijgen tot zoveel mogelijk van jouw persoonlijke gegevens om ze daarna door te verkopen aan marketingbedrijven.

Drie tips voor jouw veilige gegevens 1. Gebruik een sterk wachtwoord dat je voldoende

Zelfs wie zijn gegevens voldoende afschermt kan nog altijd

afschermt.

het slachtoffer worden van gegevensmisbruik. De fel bespro-

2. Verander regelmatig van paswoord. Op de web-

ken GDPR-regelgeving heeft in België op 28 mei 2019 geleid

site https://haveibeenpwned.com/ kan je nakijken

tot de allereerste geldboete. Bij de gemeenteraadsverkie-

of jouw paswoord en/of wachtwoord in een data-

zingen van 2018 had een lokale politicus de mailadressen

base zit van eerder gehackte accounts. Is dat het

uit een verkavelingsdossier gebruikt voor verkiezingspropa-

geval, verander jouw paswoord dan zo snel moge-

ganda. Omdat hij die gegevens oneigenlijk gebruikte kreeg

lijk.

de man naast een berisping een boete van 2.000 euro.

3. Geef enkel toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken aan bedrijven die je kent en

Bedrijven, net zoals de scholen en de centrale diensten van

vertrouwt.

Scholengroep 19 ‘Dender’, mogen jouw persoonsgegevens

Magazine code19 / zomer 2019 -

25


welzijnsbevraging

De resultaten van onze welzijnsbevraging door: Julie Verspecht

S 

cholengroep 19 ‘Dender’ investeert in een preventief beleid en in een actieplan rond psychosociaal welzijn. Door te werken aan welzijn wil de scholengroep een werkomgeving creëren waarin mensen zich goed voelen, waardoor ze hun potentieel kunnen ontwikkelen ten voordele van zichzelf en van hun organisatie. In dit artikel

willen we terugblikken op de welzijnsvragenlijst die afgenomen werd in november 2018. Om de psychosociale risico’s te bepalen en te evalueren enerzijds en preventieve maatregelen te kunnen treffen anderzijds, heeft Scholengroep 19 ‘Dender’ beslist een beroep te doen op de psychosociale cel van spmt arista (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming) om deze analyse uit te voeren. RESPONSGRAAD

ervaren, namelijk leerkrachten praktische en technische vak-

De vragenlijst ARIPSO werd verstuurd naar 2017 medewer-

ken en leerkrachten beroepsgerichte vorming. Verder blijkt

kers door middel van een uitnodigingsbrief met persoonlijke

een bepaalde subgroep een hoger psychosociaal welzijn te

inlogcode. In totaal werden er 1071 ingevulde vragenlijsten

ervaren, namelijk de medewerkers jonger dan 25 jaar. Ver-

ontvangen. Dit is een respons van 53%.

der zien we dat medewerkers in het basisonderwijs hoger scoren op algemeen welzijn ten opzichte van medewerkers

ALGEMENE RESULTATEN VOOR DE VOLLEDIGE

in het secundair onderwijs.

SCHOLENGROEP Medewerkers werden gevraagd om een score van 0 (laag welzijn) tot 10 (hoog welzijn) te geven op de vraag: “Hoe evalueert u, in het algemeen, uw welzijn op het werk?”. Hieronder vind je het resultaat voor de medewerkers van

« Scholengroep 19 ‘Dender’ investeert in een preventief beleid en in een actieplan rond psychosociaal welzijn. »

Scholengroep 19. RESULTATEN PER DIMENSIE ARIPSO, de vragenlijst die werd ontwikkeld door spmtarista voor het evalueren van de psychosociale risico’s, dekt vijf grote thema’s die verband houden met de psychosociale risico’s: de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de 68% van de personeelsleden geeft zijn welzijn op het werk

arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de

een score van 7 of meer. 9% van de personeelsleden geeft

interpersoonlijke relaties op het werk.

zijn welzijn op het werk een score van 3 of lager. Tot slot geeft 24% zijn welzijn op het werk een score tussen 4 en

Deze thema’s zijn onderverdeeld in aspecten die het moge-

6. Gemiddeld scoort de scholengroep een 6,67 op welzijn.

lijk maken om op een nauwkeurige wijze de verschillende psychosociale risicofactoren te beoordelen die in een orga-

Een bepaalde subgroep blijkt in het licht van de boven-

nisatie kunnen voorkomen. Hiernaast vind je de resultaten

staande resultaten een lager psychosociaal welzijn te

op de verschillende dimensies.

26

- Magazine code19 / zomer 2019


› Men zoekt naar een oplossing wanneer symptomen van stress of onbehagen op het werk worden geïdentificeerd (welzijnsbeleid); › Mijn werk wordt steeds ingewikkelder (mentale belasting); › Het werk is eerlijk verdeeld tussen mijn collega’s en mij (organisationele ethiek); › Ik beschik over voldoende materiaal om mijn werk goed te kunnen uitvoeren (arbeidsomstandigheden).

*Emotionele belasting en mentale belasting worden omgekeerd gescoord. Hoe lager de score, hoe beter.

« Medewerkers in het basisonderwijs scoren hoger op algemeen welzijn ten opzichte van medewerkers in het secundair onderwijs. »

Emotionele belasting is de belasting die het gevolg is van de interactie met bijvoorbeeld leerlingen en ouders. Emoti-

Hieronder staan in afnemende volgorde de beweringen die

onele belasting krijgt een gemengde beoordeling waardoor

het vaakst werden gekozen als kwaliteiten van de scholen-

we deze factor zeker moeten opvolgen.

groep: › Ik kan mijn werk zelf organiseren (inspraak en autonomie);

Mentale belasting is de mate waarin je werkdruk ervaart ten gevolge van bijvoorbeeld administratie. Deze dimen-

› Ik heb de mogelijkheid om initiatieven te nemen (inspraak en autonomie);

sie krijgt een negatieve beoordeling en heeft daardoor een

› Mijn werk is interessant (nut van het werk);

impact op het welzijn van de medewerkers. De overige

› Mijn werk is nuttig (nut van het werk);

aspecten scoren positief waardoor deze bijdragen aan het

› Er heerst een goede sfeer in mijn werkomgeving (commu-

welzijn.

nicatie en samenwerking); › Ik weet duidelijk wie mijn leidinggevende is (management);

« Een bepaalde subgroep blijkt een lager psychosociaal welzijn te ervaren, namelijk leerkrachten praktische en technische vakken en leerkrachten beroepsgerichte vorming. »

› Mijn directeur waardeert mijn werk (relatie met de hiërarchische lijn); › Mijn directeur is er voor mij als ik hem nodig heb (relatie met de hiërarchische lijn). RESULTATEN PER INSTELLING Elke instelling heeft een afzonderlijk rapport gekregen met

Op het einde van de vragenlijst werd er aan de responden-

de resultaten. Deze resultaten worden tijdens een perso-

ten gevraagd om uit de verschillende beweringen van de

neelsvergadering gepresenteerd. Aan de hand van de

vragenlijst drie beweringen te kiezen die naar hun mening

resultaten zal er per instelling een actieplan opgesteld wor-

prioritair verbeterd moeten worden en drie beweringen die

den om concreet met de feedback aan de slag te gaan.

in hun ogen de belangrijkste kwaliteiten van de organisatie vertegenwoordigen. Hieronder staan in afnemende volgorde de beweringen die het vaakst werden gekozen als prioritair te verbeteren: › De administratieve taken in mijn werk zijn slopend (men-

« Aan de hand van de resultaten zal er per instelling een actieplan opgesteld worden om concreet met de feedback aan de slag te gaan. »

tale belasting);

Magazine code19 / zomer 2019 -

27


Scholengroep 19 Dender

De voorbije maanden op Facebook

Scholengroep 19 Dender E-mail sturen

@sgrdender Tijdlijn

Info

Foto’s

GO! Lyceum Aalst heeft een bericht geplaatst 6 juni 2019

Reactie

Delen

Meer

GO! Scholengroep Dender heeft een bericht gedeeld 29 mei om 11:45

Onze collega’s van GO! Lyceum Aalst kregen deze week het eTwinning label uitgereikt. Proficiat!

Leuk

Vind-ik-leuks

Het einde van het schooljaar komt in zicht en traditioneel betekent dat ook dat we de benen wat loszwieren op de laatste dag van het schooljaar tijdens de Nacht Van De Leerkracht. Wij hebben 5 duo-vrijkaarten klaar liggen. Wat moet je doen om er één te winnen? Deel dit bericht en mail naar wedstrijd@sgrdender.be om kans te maken op een feestelijke laatste schooldag. Vermeld zeker de school waar je lesgeeft en je contactgegevens. De winnaars worden persoonlijk verwittigd en krijgen hun tickets toegestuurd. Veel succes.

44

GO! Scholengroep Dender heeft een bericht gedeeld 29 mei om 09:13 Onze scholengroep in Klasse als voorbeeld van goede en kwalitatieve aanvangsbegeleiding. Een investering die rendeert. #zodoenwijdat

Leuk Leuk

Reactie

Delen

Gisteren stelde GO! CLB Dender Aalst haar vernieuwde visie en werking voor. Foto’s kan je bekijken op onze website.

28

Reactie

Delen

Delen

10

GO! Scholengroep Dender heeft een bericht gedeeld 10 mei om 18:03

GO! CLB Dender heeft een bericht gedeeld 7 mei

Leuk

Reactie

41

Gisteren vond het eerste onderwijscafe plaats van scholengroep Dender. De kleine veertig aanwezigen gingen tevreden naar huis. ‘Zeker nog doen’ was de algemene teneur. Komt in orde!

28

- Magazine code19 / zomer 2019 Leuk

Reactie

Delen

33


GO! Scholengroep Dender heeft een bericht geplaatst 6 mei Scholengroep Dender tekende present met de nieuwe looptruitjes op ‘Dwars door Ninove’.

Leuk

Reactie

Delen

45

Scholengroep 19 Dender heeft een bericht gedeeld 4 april

GO! Atheneum Ninove heeft een bericht geplaatst 30 april GO Atheneum Ninove mag zich de eerste ‘hartveilige’ school in Ninove noemen en krijgt het officiële label.

Leuk

Reactie

Delen

16

Scholengroep 19 Dender heeft een bericht geplaatst 3 april

Zowel Go Atheneum Aalst als GO Basisschool Atheneum Aalst vallen in de prijzen bij de fotowedstrijd rond de Nationale #Pyjamadag van Bednet. Proficiat!

Naar aanleiding van #30jaarGO roept het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 3 april uit tot #dagvandeactieveburger. Lees op onze website welke activiteiten sommige van onze scholen vandaag organiseren.

Leuk

Reactie

Delen

16

TechniGO! heeft een bericht gedeeld 21 maart De leerlingen van Technigo vallen in de prijzen en halen hiermee terecht de pers.

Leuk

Reactie

Delen

46

Volg al het nieuws van de scholengroep via www.facebook.com/sgrdender en deel al jouw schoolnieuws, lesideeën, tips via onze pagina met al jouw collega’s van onze scholengroep. Met meer dan 1800 fans zijn wij de grootste GO! scholengroeppagina op Facebook in Vlaanderen. Bedankt allemaal! Leuk

Reactie

Delen

50

Magazine code19 / zomer 2019 -

29


Tweeten

#gekwetter Leerplicht verlaagd van 6 naar 5 jaar vanaf 1

CODE19

september 2020. Heel blij met deze beslissing

editie 014 – zomer 2019 verschijnt trimestrieel en wordt gratis bedeeld aan alle personeelsleden van Scholengroep 19 ‘Dender’ op 2250 exemplaren.

#GOmemorandum #gelijkeonderwijskansen RaymondaVerdyck: GO! zet artificiële intelligentie in op school voor maximale onderwijskansen. Kan maatgericht onderwijs voor lln mogelijk maken en werkdruk voor lkr verminderen. wij willen een diner in #terlinden! @sgrdender #code19praline #winp31 Last session of the #AllAboard event @kjellbosmans from @sgrdender “Inclusive Schools and Challenging Behaviour” #Tampere #ErasmusPlus #OTF2019 Grote opkomst om samen vorm te geven aan de toekomstvisie voor ons GO! vanuit het

van ons pedagogisch project

GO_onderwijs #nooneleftbehind #samenlerensamenleven #samenwerken #innovatiefonderwijs

CODE19 is teamwerk Werkten mee aan deze editie Hoofdredactie Mario Hoste Eindredactie Kerim Helaut Redactie Mario Hoste, Kjell Bosmans, Kerim Helaut, Katy De Vulder, Lore Meganck, Vicky Cooman, Julie Verspecht, Jens Vanderghote, Kris Moens Taalnazicht Katrien Noël en Vicky Cooman Vormgeving en druk ABC Drukkerij (Meerbeke) Verantwoordelijke uitgever Eddy Michotte

12.000 leerlingen zetten op deze eerste *Dag van de Actieve Burger* het 30-jarig bestaan van het GO! mee in de kijker #dagvandeactieveburger #30jaarGO GO_onderwijs Vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, kritiek, lofbetuigingen? Eén adres: code19@sgrdender.be @sgrdender #code19 www.facebook.com/sgrdender

De Leraar van het Jaar 2019

Scholengroep 19 ‘Dender’ Welvaartstraat 70/4 9300 Aalst

Elk jaar kiezen collega’s, ouders en leerlingen zelf de genomineerden voor de ‘Leraar van het Jaar. In 2019 gaat die titel naar een team.

Code19 wordt gedrukt op

Want leerlingen vooruit helpen doen leraren niet (meer) in hun eentje.

milieuvriendelijk papier.

Onderwijsmensen die samenwerken, zijn blijer in hun job en voelen zich meer verbonden met hun school. En doordat ze hun talenten bundelen, brengen ze leerlingen verder. Ons geweldige team OV4 type 9 campus Ninove werd uit meer dan 2400 nominaties geselecteerd en is bij de laatste 50 nominaties!

© alle artikels mogen vrij gedeeld, gepubliceerd, gekopieerd of verspreid worden mits vermelding van de bron (het magazine Code 19) en de auteur © veel foto’s en afbeeldingen zijn beschermd door het auteurs- en/of

Proficiat aan Leentje Wynendaele, Farah Lombaert, Hanna Wellens,

portretrecht en mogen slechts gebruikt

Dimitri Vandensteen, Nele Bauwens, Sara Van Damme, Lies Lockefeer &

worden na schriftelijke toestemming

Sarah D’Hondt!

code19@sgrdender.be)

30

- Magazine code19 / zomer 2019

van de redactie (verzoek mailen naar


W!N een etentje voor 2 personen t.w.v. € 90*

en nomineer je collega

Maak de welverdiende schouderklop tastbaar én eetbaar. Wil jij je collega verrassen en hem of haar die welverdiende pluim geven in de vorm van een waardebon voor een etentje voor twee personen? Mail ons en wij doen de rest. We komen op jouw school de waardebon hoogstpersoonlijk overhandigen. Dus hou het stil. En natuurlijk krijg je als nominerende collega zelf ook wat lekkers. We brengen een doos pralines mee zodat je ook je collega’s in de leraarskamer kan trakteren. In de volgende editie van Code 19 brengen we hier een kort verslag van zodat iedereen kan meegenieten.

Wat moet je doen? Stuur voor 15 september 2019 een mail naar code19@sgrdender.be en nomineer jouw collega. Vermeld kort: ››

de school waar je werkt;

››

jouw functie;

››

de naam en de functie van de collega die je nomineert;

››

waarom jouw collega onze traktatie verdient.

En vooral: hou het stil. De nominatie en de traktatie willen we als een verrassing houden.

* Het etentje voor twee personen ter waarde van € 90 (inclusief drank) wordt geschonken door GO! CVO Pro en vindt plaats in het didactisch restaurant Terlinden (enkel na reservatie via 053 76 80 41). Meer info over het restaurant: www.cvopro.be/restaurant-terlinden

Magazine code19 / zomer 2019 -

31


Profile for Scholengroep 19 'Dender'

Code 19 - zomereditie 2019  

In de zomereditie van ons personeelsblad hebben we het over 'cijfers'. Leerkrachten zijn data-analisten. Elke dag evalueren ze en interpret...

Code 19 - zomereditie 2019  

In de zomereditie van ons personeelsblad hebben we het over 'cijfers'. Leerkrachten zijn data-analisten. Elke dag evalueren ze en interpret...

Profile for sgrdender
Advertisement