Page 1

JAARGANG 35 - JULI 2019 - NUMMER 2

ublicatie

HOGE SPANNING OVER VEENENDAAL Verdeeldheid over financiering ondergronds brengen hoogspanningslijn Magazine van

-afdeling Veenendaal

De plannen voor volgend jaar VEENENDAAL.SGP.NL


adv_92x131mm_sgp_burgland_makelaars.pdf adv_92x131mm_sgp_burgland_makelaars.pdf

1 1

22-01-16 22-01-16

17:08 17:08

gewoon een goede makelaar aandacht voor aandacht voor u en uw u en uw woonomgeving woonomgeving vakbekwaam vakbekwaam en toegankelijk en toegankelijk

gratis gratis waarde waarde bepaling bepaling

persoonlijk persoonlijk en betrokken en betrokken

deskundig deskundig met passie met passie

gewoon gewoon helder helder

scherp en scherp en realistisch realistisch makelaarstarief makelaarstarief

Zandstraat 61 Zandstraat 61 3901 CK Veenendaal 3901 CK Veenendaal 0318 - 628 412 0318 - 628 412 www.burglandmakelaars.nl www.burglandmakelaars.nl

Wessel Berkhout Wessel Berkhout

Aan- en Verkoopmakelaar Aan- en Verkoopmakelaar

Word SpecialHelmet bij Delektro Test online je profiel en ontdek of jij het juiste DNA hebt. www.specialhelmets.nl

E-monteur | Tekenaar | Werkvoorbereider | Calculator | Domoticaspecialist | Beveiligingspecialist


SGPUBLICATIE

VAN DE BESTUURSTAFEL

JULI 2019

INHOUD

Gekozen leden Op het moment dat u deze nieuwe SGPublicatie leest, zijn de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en het Europees Parlement reeds gehouden.

8

O

Thema artikel: De electriciteitssnelweg over Veenendaal kan onder de grond! Van de bestuurstafel Meditatie: Rein water uit de heilige bron Van de wethouder: Koersvast Uit de fractie: De plannen voor volgend jaar

3 4 5 7

p 23 mei jl. gingen we

sterkte en bovenal Gods zegen om

naar de stembus voor het

de taken uit te mogen voeren.

Europese Parlement. In

een goede samenwerking met de

In de raadscommissie van april

ChristenUnie werd in Veenendaal

stond opnieuw een consultatie

een winst van ruim 300 stemmen

rondom de hoogspanningslijnen

behaald ten opzichte van 2014.

op de agenda. De beraadslagingen

Daar zijn we dankbaar voor.

hierover spelen al jaren, maar de noodzaak van het ondergronds

Twee maanden eerder werden we

brengen, lijkt gelukkig geen punt

opgeroepen om onze stem uit te

van discussie meer te zijn. In deze

brengen voor de Provinciale Staten.

uitgave meer daarover.

Dit mocht helaas niet resulteren in het behoud van de tweede

Tot slot: ook vanaf deze plaats

zetel voor de SGP in de Staten van

spreken we onze grote dank uit

Utrecht. De komende jaren hoopt

voor het vele werk dat Wouter

Bertrick van den Dikkenberg zich

van Beek voor onze afdeling heeft

met de steunfractie in te zetten voor

gedaan als bestuurslid en secretaris.

een gezonde provincie Utrecht.

We denken dan met name aan de organisatie rondom de campagnes

Hoewel actieve campagnes zijn

van de gemeenteraadsverkiezingen

gevoerd door de provinciale afde-

en het honderdjarig jubileum van de

lingen, leek het erop dat diverse

SGP in Veenendaal.

zeteldalingen binnen de verschillende Provinciale Staten de tweede zetel in de Eerste Kamer onhoud-

Achtergrond: Hoogspanning

baar zouden maken. Verblijdend

13

was daarom het nieuws dat ons lid Peter Schalk opnieuw met Diederik van Dijk in de Eerste Kamer zal

SGP jongeren Verslag verkiezingsdebat Varia Belevenissen Kort

plaatsnemen. De mens wikt, maar

16 17 19

God beschikt op alle terreinen van het leven. We wensen alle gekozen

JELLE HOOIJER

leden, elk op hun eigen plaats, veel

Secretaris

nb:

Een punt van aandacht is de ledenadministratie. Graag willen wij u als leden, donateurs en lezers goed

kunnen bereiken als het gaat om lokale thema’s en bijeenkomsten. We zouden het waarderen als u wijzigingen/toevoegingen wilt doorgeven

Colofon

19

aan ondergetekende via info@sgp-veenendaal.nl

3


4

MEDITATIE

MAGAZINE VAN SGP AFDELING VEENENDAAL

En het zal leven, alles, waarheen deze beek zal komen. Ezechiël 47: 9c

Rein water uit de heilige bron De laatste tijd wordt er veel ge-

en ver, met ongekende kracht en

sproken over ‘klimaatbeheersing’.

niet te stuiten. Dit water loopt niet

Hoe gaan we om met onze ener-

dood; er zit een geweldige stuw-

gie? Hoe zit het met de waterbe-

kracht achter. Zo gaat het werk van

heersing? In Veenendaal wordt al

de Geest door, ten einde toe én ten

lang nagedacht over de vraag hoe

volle toe. Is er ook in onze tijd van

krijgen we de hoogspanningslijnen ondergronds? Allemaal belangrijke aandachtspunten m.b.t.

afval en verwording een rijker troost A. KOK

Ouderling Pniëlkerk

ons leefklimaat. Maar te midden van alle discussies moeten we het allerbelangrijkste niet vergeten: ‘Hoe zit het met ons geestelijke leefklimaat?’

denkbaar dan die door dit visioen wordt aangereikt? Deze stroom van de Heilige Geest is niet te kanaliseren. Hij kiest zijn eigen soevereine

bedding. Maar wáár het water van de Geest vloeit, ontkiemt het leven uit de dood. Er komt beweging in het zoeken van God en het roepen om genade. Wij zien

De profeet Ezechiël wordt in dit hoofdstuk als aan de hand des Heeren in de geest naar de tempelberg geleid. Hij ziet nu niet de smeulende resten van het eens zo machtige oude heiligdom, maar hij ziet een schitterende nieuwe tempel, vol van de heerlijkheid des Heeren.

het op de Pinksterdag gebeuren. Daar komt bekering en verdwijnt het vuil van de zonde. Dit water reinigt en vernieuwt, maar geeft ook groeikracht. Het bewerkt een voortgaande verdieping in de kennis van onszelf en een opwassen in de genade en kennis van Christus. De Geest van Pinksteren maakt Zijn werk af. In de glans

En tot zijn verbazing ziet hij van onder de drempel van

van de genade doet Hij het leven in schoonheid bloeien.

de Oostpoort water tevoorschijn komen, dat in een be-

En in het wandelen naar de Geest doet Hij overvloedig

paalde richting zijn weg zoekt. Overal waar dit water zijn

vruchten dragen, waarin het leven geworteld en opge-

bedding zoekt, openbaart het een levenwekkende, zui-

bouwd wordt in de liefde van Christus.

verende en zegenende kracht. Waar komt dit vandaan? Is dat niet rijk en hoopvol? Het is Pinksteren geweest! Ezechiël heeft het begrepen. Dit water komt bij God vandaan! Die ideële tempel die hem getoond wordt, is immers het beeld van Gods eeuwige tempel, waar de Hogepriester van het Nieuwe verbond binnenging met

Het levende water van de Geest zal overwinnen. Er is verwachting voor hopeloze zondaren, voor een schepping in barensnood. Wie het ruisen van dit water hoort en dorst heeft, kome en neme dit water des

het bloed der verzoening. Uit dat hemelse heiligdom

levens om niet. Het zal in hem worden een fontein

stroomt het water des levens, dat de dood te sterk is

van water, springend tot in het eeuwige leven. Tot

en dat genezing en vruchtbaarheid schenkt. Als vrucht van het werk van Christus vloeit het water van de Geest vanuit het ware heiligdom de wereld in. Breed en diep

in het nieuwe Jeruzalem, waar de zuivere rivier van het kristalheldere water des levens voortkomt uit de troon van God en van het Lam.


SGPUBLICATIE

VAN DE WETHOUDER

JULI 2019

5

Koersvast MARCO VERLOOP

Wethouder

De Kadernota stelt de financiële en inhoudelijke kaders voor de jaren 2020-2023 vast. De gemeenteraad spreekt hierover op 8 juli. Veel ontwikkelingen komen aan de orde. Veel aandacht is er voor het Sociaal Domein en in het bijzonder de Jeugdzorg.

D

e gemeente Veenendaal komt

Digitalisering speelt een grote rol bij

De financiële en inhoudelijke haal-

structureel € 7.2 miljoen tekort op

de gemeente, in beleidsvorming en

baarheid van het Integraal Huisves-

het Sociaal Domein. Om dat op

dienstverlening. Steeds meer maken

tingsplan Onderwijs wordt getoetst.

te lossen moeten de kosten van vooral

we gebruik van data en informatie

Jeugdzorg sterk omlaag. Maar daarmee

om nauwkeuriger en beter beleid te

De provinciale verkiezingen, de Eerste

zijn we er niet. We moeten veel geld uit

kunnen opstellen en beter te kunnen

Kamer verkiezingen en de Europese ver-

de reguliere begroting en zelfs uit de Al-

bepalen of de uitvoering van ons

kiezingen geven politieke verschuivingen.

gemene Reserve halen om de begroting

beleid het gewenste effect heeft.

En daarmee zorg, onzekerheid en onrust:

financieel sluitend te maken. Daardoor is

Investeren hierin is zeer nodig. Daar-

hoe zal het gaan met de grote thema’s?

onze financiële situatie zorgelijk. Veenen-

bij onze privacy beschermen is een

daal heeft, met andere gemeenten, bij het Rijk aangeklopt voor een oplossing.

uitdaging. Het programma Veenendaal ICT-cen-

Het College heeft de Kadernota uitgebracht. De SGP levert zijn bijdrage, in het

Het Kabinet heeft geld beschikbaar ge-

trum heeft de ambitie om ons te

College, in de coalitie en in de raad: even-

steld, maar veel te weinig. Tegelijkertijd

laten uitgroeien tot hét landelijke ICT

wichtig, koersvast en realistisch, vanuit

gaat de Algemene Uitkering vanuit het

centrum voor Food, Health en Tech.

het belang van de inwoner van Veenen-

Rijk omlaag, waardoor de gemeentelijke

Economisch voor Veenendaal een

daal. Makkelijk? Nee. Noodzakelijk? Ja!

inkomsten dalen. Wij roepen het Kabinet

belangrijk programma. Het belangrijke programma ‘Vitale

op zijn verantwoordelijkheid te nemen om te voorkomen dat wij niet meer voor onze hulpbehoevende inwoners kunnen

Winkelstad’ krijgt aandacht. Duurzaamheid heeft een grote plaats,

zorgen! In de Kadernota komt nog veel

vanuit het programma Energieneu-

meer aan de orde.

traal Veenendaal 2035: de Regionale Energie Strategie, de Transitievisie

Graag willen we op korte termijn de

Warmte, het aardgasvrij maken van

hoogspanningslijn ondergronds bren-

woonwijken, het plaatsen van elektri-

gen. Dat kost veel geld en het College

sche laadpalen en duurzame mobili-

heeft aangekondigd daarvoor met

teit zijn voorbeelden van onderwer-

een goede oplossing te komen.

pen die hierbij aandacht vragen.

“We moeten veel geld uit de reguliere begroting en zelfs uit de Algemene Reserve halen om de begroting financieel sluitend te maken. Daardoor is onze financiële situatie zorgelijk.”


N

ES

VERE

TELLE

A

LE

B

Ontdek de service van

N

F

Wij leveren verf en alle benodigdheden, precies wanneer u het nodig heeft Galileistraat 39 3902 HR Veenendaal

Van Eldik Coatings!

t (0318) 529 527

Bel (0318) 529 527 of kom langs

f (0318) 517 333

in onze verfgroothandel.

e info@vaneldikcoatings.nl

Welkom!

i www.vaneldikcoatings.nl

HUIS SUCCESVOL VERKOPEN? Bel ons voor een gratis waardebepaling en verkoopadvies!

Geniet van uw voordelen

GROOT ASSORTIMENT DESEMBRODEN Alle broden worden E-nummervrij gebakken Zandstraat 191 - Veenendaal - telefoon 0318 - 72 70 01 www.facebook.com/bakkerfloris

+ + + + +

Gratis pechhulp Spaar voor korting op onderhoud Gratis vervangend vervoer Gratis haal- en brengservice Spaar met uw zakelijke auto voor korting op privĂŠ auto

De Groot Veenendaal GalileĂŻstraat 46 3902 HR Veenendaal 0318 529 652 info@autodegroot.nl

De Groot Rhenen Cuneraweg 194 3911 RS Rhenen 0317 616 901 rhenen@autodegroot.nl

U kunt met elk merk bij ons terecht. www.autodegroot.nl


SGPUBLICATIE

UIT DE FRACTIE

JULI 2019

7

De plannen voor volgend jaar DAVE SCHEELE

Fractielid

In Jip en Janneke taal zouden we zo de kadernota kunnen noemen: ‘De plannen voor volgend jaar’.

I

n de kadernota staan alle beleidsvoor-

gevolg dat gemeenten, ook Veenendaal,

leid voor de komende jaren. Dat wordt dus

nemens die het college van plan is uit

worden opgezadeld met miljoenentekor-

politieke keuzes maken, geld vrijmaken

te voeren in de jaren 2020 tot en met

ten. Voor dekking van het tekort in 2019 is

voor nieuwe plannen betekent mogelijk

2023. Dit betreft niet alleen bestaand

incidenteel de Onroerende Zaak Belasting

bezuinigen op een ander beleidsterrein.

beleid maar ook nieuw beleid. Tijdens de

met 10% verhoogd. Voor de jaren 2020

behandeling van de kadernota spreken

– 2023 gaan de tekorten ten laste van de

De kadernota is door het college, de op-

de fracties ook de Algemene Beschou-

Algemene Reserve die hierdoor verder

steller van de kadernota, overgedragen

wingen uit. In de Algemene Beschou-

onder druk komt te staan. Tevens zullen

aan de gemeenteraad. Deze zal de kader-

wingen kunnen politieke partijen tonen

er in het Sociaal Domein zoekrichtingen

nota behandelen in de raadsvergadering

wat hun echte identiteit is, waar ze voor

in gang worden gezet om bijvoorbeeld de

van maandag 8 juli. Wat de uitkomst van

staan en wat ze belangrijk vinden. En

kosten van de zorg af te remmen.

de beraadslagingen ook zal zijn, de SGP

waarom u – de Veense burger – ze als

fractie wenst het college en de interne

democratisch gekozen volksvertegen-

Door de negatieve financiële ontwik-

organisatie Gods onmisbare zegen bij de

woordigers heeft gekozen.

kelingen in de komende jaren zijn er

uitvoering van alle beleidsvoornemens.

weinig mogelijkheden voor de realisatie Bij de behandeling van de kadernota

van andere ambities. Veenendaal mag

worden veel amendementen en moties

echter niet stil zitten en zal ook verder

ingediend om het beleid voor de ko-

moeten met een aantal lopende ont-

mende jaren bij te sturen. Iedere fractie

wikkelingen zoals: Veenendaal ICT-cen-

maakt van deze raadsinstrumenten

trum, programma vitale Winkelstad en

gebruik om zo het beleid te wijzigen in

Energieneutraal Veenendaal 2035. Naast

de richting waar de desbetreffende partij

deze lopende ontwikkelingen moet er de

voor staat. Het gaat om het beleid voor

komende jaren ook aanvullend beleid

de komende jaren, amendementen en

worden ontwikkeld of zaken worden

moties kunnen dan ook op alle beleid-

opgepakt die reeds door het college

sterreinen worden ingediend.

gehonoreerd zijn. Te denken valt aan het budget voor vrijwilligersorganisaties,

De kadernota 2020 – 2023 geeft voor de

vervolgplan dekkingsgraad AED’s, conti-

jaren 2020 en 2021 een negatief saldo,

nuering kleine subsidies of in regionaal

2022 zal rond het nulpunt zijn en in 2023

verband zoeken naar aansluiting van het

is er een bescheiden positief saldo. De te-

landelijk wandelknooppuntennetwerk.

korten worden veroorzaakt door de taken binnen het Sociaal Domein: WMO, jeugd

De behandeling van de kadernota zal voor

en participatie. In 2015 heeft de rijksover-

de gemeenteraadsfracties niet makkelijk

heid taken overgeheveld naar gemeenten

worden. Financiële middelen voor nieuwe

zonder daar een goed onderbouwd finan-

plannen zijn er niet en toch wil iedere

cieel plan bij te verstrekken. Dit had als

fractie zijn stempel(tje) zetten op het be-


8

THEMA ARTIKEL

MAGAZINE VAN SGP AFDELING VEENENDAAL

De electriciteitssnelweg over Veenendaal kan onder de grond! Dwars over Veenendaal loopt al jaren een hoogspanningslijn. Tot ongenoegen van vele Veenendalers. Een oplossing lijkt steeds dichterbij te komen. Gaat het op afzienbare termijn lukken om de pakweg 5 kilometer hoogspanning onder de grond te krijgen? In dit overzichtsartikel nemen we u mee in dit langlopende dossier. DICK BOTH

Fractievoorzitter


SGPUBLICATIE

HOOGSPANNING

JULI 2019

D

9

e ‘electriciteitssnelweg’ van

sche straling kan je lichaam binnendrin-

Dodewaard naar Diemen, zoals

gen en kan energie aan lichaamsweefsels

het traject over Veenendaal wel

toevoegen’. Sinds 2002 is het Platform

genoemd wordt, is de afgelopen vijf-

actief in Veenendaal en wordt onderzoek

tig jaar meer en meer vermogen gaan

gedaan naar de invloed van hoogspan-

vervoeren: van 125 naar 1.000 megavolt

ning op de gezondheid. Aanleiding voor

ampera, voor de insiders. En dat brengt

de oprichting was een vergunningaan-

gezondheidrisico’s mee, stelt dr. Jaap

vraag om één van de masten hoger te

Schilperoort, voorzitter van het Platform

maken en de kabels te verzwaren.

Hoogspanning Veenendaal, op basis van

‘Niet meer van deze tijd’, zo hoor je re-

een rapport van de Gezondsheidsraad.

gelmatig. ‘Gevaarlijk’, zegt een ander. De

Op haar website, www.hoogspan.nl,

hoogspanning is veel Veenendalers een

wordt het als volgt omschreven: ‘Hoog-

doorn in het oog. Ook de gemeenteraad

spanningslijnen veroorzaken elektrische

van Veenendaal zou het liefst het tracé

velden en magnetische velden. Afhanke-

van ongeveer 5 kilometer ondergronds

lijk van de sterkte van de hoogspanning

brengen. De kosten hiervan waren lange

kunnen deze elektromagnetische velden

tijd onbetaalbaar. Bedragen van onge-

een negatieve invloed hebben op mens

veer 35 miljoen deden de ronde 15 jaar

en dier. Laag-frequente elektromagneti-

geleden. Onbetaalbaar voor een

MICHAEL MELSSEN

VAN HET PLATFORM HOOGSPANNING VEENENDAAL

Waarom zijn we er als platform? Aan het woord is Michael Melssen, van het platform ‘Hoogspanning Veenendaal’. ‘Wonen bij hoogspanningsdraden kan de gezondheid schaden. Dit werd in 2018 voor de tweede keer bevestigd door een rapport van de Gezondheidsraad. Daarnaast mag de brandweer niet blussen bij gebouwen onder die leidingen. Het gaat om honderden woningen en bedrijven. In de derde plaats staan hoogspanningsmasten inbreidingslocaties in Veenendaal in de weg. Ten vierde zijn deze hoogspanningsmasten in 1955 geplaatst en sterk verouderd. Ten slotte zorgt de elektrificering van de maatschappij voor steeds meer elektriciteit door de leidingen’. ‘Het platform probeert het draagvlak voor verkabeling te vergroten. Twee keer per jaar overleggen Jaap Schilperoort en Michael Melssen met de Wethouder in Veenendaal. En regelmatig houden we onze achterban op de hoogte van de vorderingen, onder andere via onze website hoogErvaring bewoner

span.nl. We zijn een lobby gestart naar lokale politieke partijen, Tweede Kamerleden, de netbeheerder, Provincie en inwoners. Dit om samen met andere platformen in andere gemeenten het draagvlak te vergroten voor Verkabeling en de lokale bijdrage hiervoor te verkleinen. Eén van de hoogtepunten is dat in 2018 de Tweede Kamer een voorstel aanneemt voor een verlaging van de lokale bijdrage van 25% naar 20%. Recent is bekend geworden dat van deze lokale bijdrage van 20%, ook een deel betaald wordt door de Provincie Utrecht’. Foto in kader: Michael Melssen met op de achtergrond het verdeelstation aan de Kanaalweg


10 (VERVOLG) THEMA ARTIKEL

MAGAZINE VAN SGP AFDELING VEENENDAAL

Verkabeling Veenendaal

Afbeelding rechts: Varianten van de ondergrondse tracés voor de hoogspanningskabels, zoals onderzocht door TenneT. gemeente als Veenendaal. Maar er gloort hoop. Zeker nu met ingang van 1 januari 2019 de Wet Voortgang Energie Transitie (VET) in werking is getreden en door de minister het hoogspanningstracé tussen mast 96 (oostzijde van de rondweg oost) en mast 124 (bij de Slaperdijk) is aangewezen als te verkabelen tracé. En dat is goed nieuws, want hierdoor neemt de landelijke overheid 80 procent van de kosten voor haar rekening en is de gemeentelijke bijdrage 20 procent van de totale kosten, tot maximum € 975.000,per verkabelde kilometer. De gemeentelijke ambitie is beschreven in het bijna raadsbreed aangenomen raadsprogramma ‘Iedereen doet mee’. De coalitiepartijen schreven in 2018: ‘Vanuit een oogpunt van gezondheid en veiligheid willen we de hoogspanningslijn in

Vanuit een oogpunt van gezondheid en veiligheid willen we de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds brengen

Veenendaal ondergronds brengen. Dat geldt in elk geval voor dat gedeelte van de

de besluitvorming door de raad. De mo-

derzoek uitgevoerd door TenneT. In het

lijn boven woningen, scholen en zorgin-

gelijkheid om de hoogspanningslijn boven

onderzoek is bekeken hoe het onder-

stellingen. We zetten ons actief in om als

bedrijventerreinen ook ondergronds te

gronds brengen van de hoogspannings-

een van de eerste gemeenten gebruik te

brengen wordt onderzocht’.

kabels gerealiseerd kan worden. Langs welke routes kan dit? Enkele varianten

kunnen maken van de mogelijkheden van de ‘Wet Voortgang Energietransitie’. Het

Technisch gezien is verkabeling moge-

zijn uitgewerkt, zoals gevisualiseerd is op

organiseren van de benodigde financiële

lijk in Veenendaal, weten we sinds een

de afbeelding op deze pagina. Wat bete-

middelen is een uitdaging en een busines-

aantal maanden. In opdracht van de

kent het voor de bebouwing, de wegen

scase wordt opgesteld ten behoeve van

gemeenteraad is een haalbaarheidson-

etc? Met dit recent gepresenteerde on-

Kle voor ee ine boormach n bo ine 3 x 150 ring van 120 m kV en 1 x si gna lengte. alkabe l.


SGPUBLICATIE

HOOGSPANNING 11

JULI 2019

derzoek kan een keuze gemaakt worden wat betreft het traject en de kosten van De bovengrondse hoogspan-

Engbert Stroobosscher. De ge-

de variant. En kan na besluitvorming het

ningslijn houdt de gemoederen

zondheidsrisico’s van het wonen

vergunningentraject en alles wat daar-

in Veenendaal flink bezig.

onder een hoogspanningslijn zijn

mee samenhangt worden opgestart.

niet eenduidig vast te stellen. Elders in dit nummer wordt daar

Ieders mening kan wetenschap-

Ruim 5 miljoen is nodig vanuit Veenendaal

uitgebreid over geschreven. Ook

pelijk onderbouwd worden.

om de verkabeling daadwerkelijk in gang te kunnen zetten. Een klein bedrag ten op-

landelijk heeft het de aandacht. Er is een landelijk ‘Platform

Wij hebben een aantal personen

zichte van de 35 miljoen waar vijftien jaar

Hoogspanning’, waarin gemeen-

gevraagd hoe zij het wonen on-

geleden nog sprake van was. Maar een

ten deelnemen die met boven-

der de Veense hoogspanningslijn

heel groot bedrag als we kijken naar de fi-

grondse hoogspanningslijnen te

ervaren en concreet gevraagd of

nanciële mogelijkheden op dit moment in

maken hebben. Voorzitter is de

ze er daadwerkelijk last

Veenendaal. Elke fractie wil graag zo snel

Veenendaalse wethouder

van hebben.

mogelijk over gaan tot aanbesteding van deze opdracht. Waaraan zo’n vijf jaar geErvaringen bewoners

JACOLIEN SINNAKILI

werkt zal moeten worden. De bekostiging is echter de hamvraag in een consultatiememo aan de gemeenteraad. Hoe gaan we dit financieel mogelijk maken?

Jacolien Sinnakili woont vlakbij de hoogspanningslijn met haar gezin. Gevraagd naar overlast, zegt ze dat het uitzicht lelijk is als je in de tuin zit.Ondanks verschillende gezondheidsproblemen in haar gezin, ziet ze geen relatie met de hoogspanningslijn. Zij maakt zich hierover ook geen zorgen. Ook merkt ze niet dat het leeft in de buurt.

WIM WAASDORP

Wim Waasdorp woont met zijn gezin ook vlakbij de hoogspanningslijn. Bijzonder is dat hij ook onder de hoogspanningslijn werkt, hij is namelijk koster van de Adventkerk. Hij is resoluut in zijn mening: als gezin en als kerk is er absoluut geen overlast. Hij kent geen mensen in zijn omgeving die er aantoonbaar last van hebben en merkt in de buurt geen onrust. Gevraagd naar zijn mening over de kosten voor het ondergronds brengen voor de gemeente Veenendaal, zegt hij dat eigenaren van bouwgrond en opstallen onder de hoogspanningslijn er veel belang bij hebben dat de lijn ondergronds gaat. Hij adviseert de gemeente met hen in overleg te gaan. Zij kunnen uit de meerwaarde van hun onroerend goed de gemeentelijke kosten (deels) compenseren. Komt er hulp vanuit de provincie? Daar lijkt het wel op. In het recent overeenge-

tation Het verdeels alweg aan de Kana idden in staat ook m de bebouwde kom...

komen coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ is het volgende te lezen: ‘Wij stellen geld beschikbaar aan gemeenten die een start maken met het ondergronds brengen van hoogspanningskabels in de bebouwde omgeving’. Starten willen we in Veenendaal graag, zeker nu we weten dat er geen technische belemmeringen zijn. Want die hoogspanningskabels moeten onder de grond in de bebouwde kom. En liefst zo snel mogelijk. Op zoek naar financiële mogelijkheden en medefinanciers!


Welkom in onze supermarkt! Grote keuze uit lekkere, verse, gezonde en altijd voordelige producten.

wij maken accountancy relevanter.

Of winkel op Jumbo.com en u haalt, of wij bezorgen uw boodschappen!

Hallo

Hoek

Accountants en administratiekantoren die hun klanten echt verder willen helpen, kiezen voor Visionplanner. Jaarrekening en tussentijdse cijfers in de cloud. Voor al je klanten.

Jumbo Hoek - Ronde Erf 66 - 3902 CZ Veenendaal openingstijden: ma-do: 8.00-20.00 vr: 8.00-21.00 en za: 8.00-20.00

www.visionplanner.com

visionplanner

Autobedrijf bert HArdemAn Smalle Zijde 33 3903 Lm Veenendaal info@berthardeman.nl

0318-523765 bert 06-51452338 maurits 06-42782684

Gezond werken... ontdek de mogelijkheden van De kantoorspecialist

De Smalle Zijde 22 3903 LP Veenendaal 0318-551122 info@kantoorspecialist.nl www.kantoorspecialist.nl


SGPUBLICATIE

ACHTERGROND 13

JULI 2019

GEMEENTERAAD VERDEELD OVER WIJZE VAN FINANCIERING VAN HET ONDERKABELEN

Ondergronds brengen hoogspanningslijn AUTEUR JAN VAN REENEN

Alle raadsleden van de gemeente Veenendaal zijn voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn die nu boven een deel van Veenendaal in de lucht zwaait. Verschil van mening is er vooral over de mate van urgentie. Een aantal partijen wil hoe dan ook de lijn zo snel mogelijk ondergronds brengen, andere laten de urgentie afhangen van de financiën.

T

ijdens een commissievergadering

op het sociale domein. Raad en college

200.000 euro per jaar) is volgens haar

in april spraken alle raadsfracties

hebben geld weggelegd. Ze willen de

een mogelijkheid. Ze voegde eraan toe

zich op verzoek van het college uit

opbrengsten van de precarioheffing

dat de raad eerder voor het stadsstrand

over de wenselijkheid van het onder-

voor dit doel aanwenden, maar het is

3 miljoen euro beschikbaar had gesteld.

gronds brengen van de hoogspannings-

nog niet zeker of dat kan. Het hangt af

lijn boven een deel van Veenendaal.

van een rechterlijke uitspraak die dit

Raadslid Dave Scheele verwoordde

Argumenten daarvoor zijn vooral de

jaar verwacht wordt.

het SGP-standpunt dat eveneens de

gezondheid en de veiligheid. De boven-

urgentie bepleit van het ondergronds

grondse lijn zou volgens diverse rappor-

De fracties D66, SGP, Lokaal Veenendaal

brengen. Hij wees erop dat de SGP een

ten risico’s voor de gezondheid mee-

Denk, ChristenUnie, SP, GroenLinks en

consequente lijn heeft door het steunen

brengen. Kinderen zouden meer kans

PvdA pleitten tijdens de vergadering voor

van een amendement in 2017 en het

hebben op leukemie, terwijl de kans op

urgentie. Tineke Bette-van de Nadort

onderwerp op te nemen in het verkie-

Alzheimer ook zou toenemen. De veilig-

(ChristenUnie) herinnerde eraan dat

zingsprogramma van 2018. Scheele

heid is bijvoorbeeld in het geding bij een

dit onderwerp al vanaf 2003 onder de

vroeg naar cofinanciering door de pro-

brand onder de hoogspanningslijn.

aandacht gebracht wordt. Ze wil dat het

vincie. Daarnaast wil hij in gesprek met

ondergronds brengen zo gauw mogelijk

andere financiers, zoals ontwikkelaars

Alle fracties waren het erover eens dat

gebeurt. Hoe langer de gemeente Veen-

van woningen die belang hebben bij

het wenselijk is de lijn ondergronds te

endaal wacht, hoe langer de wachtrij

het ondergronds brengen van de lijn in

brengen. Het moment is, wat de kosten

en hoe duurder het wordt, verwacht ze.

verband met waardestijging van de wo-

betreft, gunstig. Vroeger ging het om

Kapitaliseren (door het activeren van de

ningen. Zijn slotconclusie was dat de SGP

een bedrag van 20 à 40 miljoen euro,

gemeentelijke investeringen, kosten ruim

graag wil doorgaan met de plannen om

wat haast niet op te brengen was voor de gemeente. Vanwege bijdragen van de landelijke overheid zijn de kosten relatief beperkt. Zoals het er nu voorstaat, moet de gemeente Veenendaal 5,7 miljoen euro opbrengen. Het moment komt echter slecht uit, omdat de financiële positie van de gemeente niet zo rooskleurig is, in verband met tekorten

De bovengrondse lijn zou volgens diverse rapporten risico’s voor de gezondheid meebrengen.


AUTOBE DRIJF

APPELDOORN

Het complete autobedrijf voor onderhoud aan uw auto, lichte bedrijfswagen, oldtimer of aanhanger.

Einsteinstraat 25 | 3902 HN Veenendaal 0318 - 51 67 06 E-MAIL info @autobedrijfappeldoorn.nl WEBSITE www.autobedrijfappeldoorn.nl ADRES

TELEFOON

Voor een stijlvolle begrafenis Persoonlijk en betrokken

Drost Catering Services.nl

Voor een smaakvolle belevenis! Bestel nu kolen, oli e, smeermid delen en opslagtan ks online!

Dynamos traat 28 • 39 03 LK Veen info@kole endaal • T. nenolie.nl (0318) 5121 • www.ko 87 lenenolie.n l

• Wij verzorgen alleen begrafenissen • Vraag een gratis wilsverklaring ”Mijn laatste wensen” aan!

De Dijk 30 | 3911 SN Rhenen (Achterberg)

P.H. (Peter) van der Leer M 06 - 46376232 T 0318 - 526641 E info@phvanderleer.nl W www.phvanderleer.nl 24 uur per dag bereikbaar


SGPUBLICATIE

(VERVOLG) ACHTERGROND 15

JULI 2019

de hoogspanningslijn onder de grond te krijgen maar dat de financiering eerst op orde moet zijn. Hij suggereerde dat de wethouder bij de Kadernota met een voorstel zou komen. Jaap Pottjewijd van Lokaal Veenendaal wilde ook desnoods de kapitaallasten aanvaarden. Hij wees erop dat er veel verwarring bij de mensen heerst over de mogelijke risico’s voor hun gezondheid en over de aankoop van een huis onder de hoogspanningslijn en vindt het belangrijk dat ze zo snel mogelijk zekerheid hebben. Het raadslid stelde voor dat het college met een duidelijk memo komt en, in vervolg daarop, met een raadsvoorstel. Foto: Het ziet er naar uit dat de hoogspanningslijn op termijn ondergronds komt. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich CDA en VVD. CDA-woord-

lijn niet het predicaat ‘urgent’ toekennen.

precariogelden. Als de gemeente die mag

voerder Mark Ruitenbeek vroeg zich

Spreekster zei dat het betaalbaar moet

houden, is er op termijn genoeg geld om

af of de gezondheidsproblemen wor-

zijn en ze zette ook vraagtekens bij de

te starten met het ondergronds brengen

den opgelost door de aanleg van een

bewering dat de bovengrondse hoog-

van de hoogspanningslijn. De gezond-

ondergrondse hoogspanningslijn. Ook

spanningslijn mensenlevens kost. “Er zijn

heid staat voor hem op nummer een. De

een ondergrondse lijn geeft volgens hem

rapporten die wijzen op de gevaren voor

wethouder zei dat het college zo snel mo-

straling. Hij stelde voor om te zoeken

de volksgezondheid,” zei ze, “maar er zijn

gelijk na de provinciale collegevorming

naar andere financieringsbronnen en

ook rapporten die dat ontkennen. Als

bij Gedeputeerde Staten van Utrecht gaat

om de precarioheffing zo mogelijk te

het financieel haalbaar is, moeten we de

aankloppen om geld. Hij beloofde een

gebruiken voor het wegwerken van de

lijn ondergronds brengen. Dan is de ur-

memo en een raadsvoordracht. De raad

tekorten in het sociale domein. Daarom

gentie aan de orde.” Kapitaliseren is voor

gaat immers over het geld.

was hij terughoudend.

haar pas aan de orde als de gemeentelijke financiën er beter voorstaan.

Yvonne Bottema, fractievoorzitter van de

Het is al met al nog geen gelopen race, maar het ziet er wel naar uit dat de

VVD, was dat ook. Ze wilde het onder-

Wethouder Engbert Stroobosscher hoop-

hoogspanningslijn op termijn onder-

gronds brengen van de hoogspannings-

te dat er snel duidelijkheid komt over de

gronds komt.

advertenties

Indrukwekkend werk Drukwerk maakt indruk. Door onze jarenlange ervaring weten wij van Drukkerij AMV dat als geen ander. Steeds meer ondernemers en organisaties kiezen voor AMV. Met een team creatieve vormgevers, printers en drukkers zijn we onze opdrachtgevers graag van dienst. Indrukwekkend van concept tot eindproduct.

www.drukkerij-amv.nl


16 SGP JONGEREN

Vallei & Rijn

S G P-J ORGANISEERT ONGEREN EU-VERKIEZIN GS Op vrijdagavon d 10 mei heeft SGP-jongeren V allei & Rijn een de verkiezingen debatavond geor voor het Europ ganiseerd over ese Parlement, die werden geho uden op 23 mei . TIMON LEGEMAAT

Bestuurslid SGP-jongeren Vallei & Rijn

D

e lokale commissie heeft hier lang

Hierna gingen de sprekers met elkaar

ten Cate stelde dat in deze discussie

naar toegewerkt. Als promotie

in debat, als eerste over de stelling:

de Europese belangen ondergeschikt

zijn er twee vlogs gemaakt, flyers

‘Nederland moet een provincie worden

waren aan de nationale belangen. Meer

verspreid en is de aankondiging van de

van de Europese Unie’. Ten Cate: “Dit

Europese eenwording kan dit in de

avond gedeeld op social media.

klinkt heel eng, maar het is ook geen

toekomst voorkomen. Henri Krooneman

doel op zich. We zijn voor deze stelling

benadrukte juist dat de lidstaten dit

Op de avond spraken David ten Cate

om betere samenwerking voor elkaar te

prima zelf kunnen regelen en dat de

van D66 en Henri Krooneman van de

krijgen.” De SGP bracht hier een andere

methode voldoet aan de EU-regels.

SGP. Beide sprekers hielden eerst een

standpunt naar voren. Krooneman:

openingsspeech. David trapte af, hij

“Ja, samenwerking is nodig, maar een

Halverwege de avond werd er een

pleitte voor meer Europese integratie,

soevereine EU gaat ons te ver. We

quiz gehouden, waarna er nog

maar wilde tegelijk de onrust van de

moeten pas iets Europees regelen als

gedebatteerd werd over het weigeren

burger over een te machtig Brussel

het nationaal niet kan.”

van vluchtelingen en het samenwerken

serieus nemen. Henri Krooneman liet

op economisch terrein. Het was een

een heel ander geluid horen. De SGP

Hierna gingen de sprekers in debat

inhoudelijke avond, waarop echt

vindt samenwerking belangrijk, maar

over de pulsvisserij, een belangrijk

duidelijk werd dat er echt iets te kiezen

zegt ‘nee’ tegen een superstaat.

onderwerp voor Nederland. David

viel op 23 mei!


VARIA 17

Belevenissen AUTEUR THEO VAN IPEREN

DEBAT

Het is momenteel een rustige periode voor de gemeenteraad. Het kan dan geen kwaad om nog eens onze kaders en gereedschappen kritisch te bekijken en zo nodig aan te passen. De gemeente Veenendaal heeft een zogenaamde inspraak­ verordening, waarin beschreven is hoe de inspraak voor burgers en organisaties geregeld is bij besluiten en de voorbereiding daarvan. Bij de laatste wijziging van deze verordening is vastgelegd dat er alleen inspraak wordt verleend door het college en de burgemeester. De gemeenteraad als bestuursorgaan wordt niet meer genoemd en dat vindt de SGP niet juist. Daarom dienen wij een voorstel in om deze verordening aan te passen. De gemeenteraad kan als bestuursorgaan namelijk ook zelf initiatieven nemen, zonder beleidsvoorbereiding door het college, zoals een initiatiefvoorstel, een amendement of een motie. Het lijkt de fractie van de SGP niet meer dan normaal dat de raad bij een eigen initiatief zelf nadenkt en bepaalt op welke wijze de

SGP JONGEREN VALLEI EN RIJN

inspraak of participatie plaatsvindt. In de commissievergadering van april is ons voorstel besproken. Gezien de discussie hebben we besloten het voorstel voorlopig in

E-mail: info@sgpjv.nl

te trekken en na de zomer een sessie te beleggen met een des­

Website: sgpjv.nl

kundige op het gebied van bestuursrecht. Wordt vervolgd dus.

Twitter: twitter.com/sgpjv Facebook: facebook.com/sgpjv Instagram: instagram.com/sgpj_v


en goede kerstdag Wij wensen u 9 01 2 g di oe en een voorsp

'Met Van der Molen blijft uw installatie draaien!'

• Bedrijfsinstallatie. • Industriële automatisering. • Woonhuisinstallatie. • Buiteninstallatie met tuinverlichting. • Led verlichting en Zonnepanelen. • Keuren van uw installatie en gereedschap.

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s Onderhoud en reparatie van alle merken APK-keuring Airco service Gratis leenauto

Buurtlaan West 82

0318 - 51 86 71

3905 JT Veenendaal

www.molenelektra.nl

Parallelweg 106 3903 BE Veenendaal Telefoon 0318 - 50 10 10 info@gdorrestijn.nl www.gdorrestijn.nl

Toe aan de volgende zet?

KS_20178kwart 128 x 193

Een goed financieel beleid geeft u als ondernemer ruimte om de juiste zakelijke beslissingen te nemen. Investeren en volle kracht vooruit? Of besparen en focus op rendement? Nieuw personeel aannemen of toch een nieuwe locatie openen?

Persoonlijk & professioneel

De daadkrachtige accountants van Van Harberden helpen u graag met doorpakken in 2019. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek.

• Verkoop nieuw & gebruikt • Onderhoud & reparatie • APK keuring • Diagnose specialist GMTO erkend • Hybride & EV specialist GMTO erkend

Planckstraat 4 - Veenendaal www.autobedrijf-valkenburg.nl

Landjuweel 12, Veenendaal T 0318 55 95 00

www.vanharberden.nl

0318 - 522 964


KORT

JULI 2019

19

COLOFON UITGAVE VAN SGP AFDELING VEENENDAAL ‘GIDEON’ VERSCHIJNING:

(minimaal) 3x per jaar in een oplage van circa 1600 exemplaren. REDACTIE:

Dick Both, Reijer Floor, Theo van Iperen, Jan van Reenen, Annemaria van Klinken-van Doorn

Energie van strategisch belang

REDACTIEADRES EN INLEVEREN KOPIJ:

Annemaria van Klinken-van Doorn Emmalaan 53, 3905 GN Veenendaal E annemariavandoorn@hotmail.com ADRESWIJZIGING/AFMELDING

Jelle Hooijer Linnaeuslaan 83, 3903 GR Veenendaal T 06 55 96 34 84 E info@sgp-veenendaal.nl BEZORGING

Jan Doornhein E jd@kliksafe.nl

In Veenendaal is de hoogspanningslijn

kan worden gehandeld in elektriciteit.

duidelijk in beeld. Een 5 kilometer

Deze grote energieverbindingen zijn on-

lange verbinding die dwars over Veen-

misbaar. Ze zijn ook van politiek belang

Reijer Floor De Riethoek 100, 3901 KT Veenendaal T (0318) 55 33 48 E rfloor@kliksafe.nl

endaal loopt. De wens om deze hoog-

in de ontwikkeling van grote steden en

SGP GEMEENTERAADSFRACTIE:

spanningslijn ondergronds te krijgen,

industriegebieden. De aanwezigheid van

is bekend. Maar minder bekend is dat

een betrouwbare 380 kV- hoogspan-

elektrisch vermogen in binnen- en

ningslijnen is evenzo belangrijk als goede

buitenland wordt opgewekt.

verkeersaansluitingen, vaarwegen en spoorwegverbindingen.

Wij zijn er zo gewoon aan dat we dagelijks over elektriciteit kunnen be-

ChristenUnie en SGP willen dan ook dat

schikken. Maar daar is wel grootschalig

een Europees Energiebeleid lidstaten on-

vermogenstransport voor nodig. De

dersteunt bij het behalen van ambitieuze

380 kV-hoogspanningslijnen verbinden

doelen op zowel Europees als lidstaten-

provincies met elkaar. Op sommige

niveau. Een betrouwbare elektriciteits-

plekken steken ze zelfs de landsgrenzen

voorziening is immers voor Nederland en

over, zodat er door heel Europa heen

voor Europa van strategisch belang.

Veiligheid en de Europese Unie

ADVERTENTIES

Dick Both - fractievoorzitter T 06 36 33 67 89 E dick.both@veenendaal.nl Dave Scheele - fractiescretaris T (0318) 51 85 24 E dave.scheele@veenendaal.nl Gert Geerts T (0318) 51 96 98 E gert.geerts@veenendaal.nl Theo van Iperen T 06 29 06 70 74 E theo.van.iperen@veenendaal.nl SGP STEUNFRACTIE:

Eddie Krooneman T 06 1298 8146 E eddie.krooneman@veenendaal.nl Jan Snoei T (0318) 52 43 51 E jan.snoei@veenendaal.nl Jan Verboom T (0318) 50 68 12 E jan.verboom@veenendaal.nl SGP WETHOUDER

Marco Verloop Kruiser 2, 3904 ZR Veenendaal T (0318) 52 57 81 E marco.verloop@veenendaal.nl DAGELIJKS BESTUUR AFDELING

Chris Flikweert - voorzitter Dissel 32, 3902 GL Veenendaal T (0318) 54 17 54 Jelle Hooijer - secretaris Linnaeuslaan 83, 3903 GR Veenendaal T 06 55 96 34 84 E info@sgp-veenendaal.nl Reijer Floor - penningmeester De Riethoek 100, 3901 KT Veenendaal T (0318) 55 33 48 E rfloor@kliksafe.nl SGP-JONGEREN VALLEI EN RIJN

Criminaliteit houdt zich niet aan ge-

ganiseerde misdaad, mensenhandel of

meente-, provincie- of landsgrenzen.

cybercriminaliteit. De ChristenUnie/SGP

Criminaliteit werkt grensoverschrij-

vindt het daarbij van belang dat er uiter-

dend en heeft alleen het eigen belang

mate goede checks gedaan worden op

op het oog. Dat betekent dat crimineel

wat daadwerkelijk nodig is om uit te wis-

gedrag dat in Veenendaal voorkomt,

selen aan gegevens en dat er niet meer

soms een oorsprong kan hebben die

wordt gedaan dan strikt noodzakelijk

over onze landsgrenzen heen gaat.

voor het voorkomen van aanslagen en

Daarmee wordt veiligheid ook een the-

het bevorderen van onze veiligheid. Het

ma dat relevant is in Europees verband.

gaat tenslotte om persoonsgegevens.

Europa moet zich niet bemoeien met

Wat veiligheid betreft is de Europese

onze wijkagenten maar moet wel – in-

Unie dus ook relevant voor Veenendaal

dien nodig – meewerken aan gegeven-

omdat ook wij een onderdeel zijn van

suitwisseling en bestrijding van geor-

het grotere geheel.

Hermien Valkenburg E info@sgpjv.nl W www.sgpjv.nl VOOR GIFTEN

NL27 RABO 0307 615960 t.n.v. SGP AFD Veenendaal De SGP is door de Belastingsdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); uw giften zijn daardoor aftrekbaar. WEBSITE

www.veenendaal.sgp.nl VORMGEVING EN DRUK

Drukkerij AMV, Lunteren T (0318) 48 40 74 FOTOVERANTWOORDING

Foto’s bij: “Meditatie”: privé foto Dhr. Kok. “Van de Bestuurstafel”: Jelle Hooijer. “Thema artikel”: Foto Dhr. Melssen en foto pagina 10 middenonder: Michael Melssen Overige foto’s hoogspanningslijn: Eric Vlot “Achtergrond artikel”: Eric Vlot. “Debatavond” SGPjongeren. (Overige foto’s SGPjongeren: shutterstock). “Varia”: Foto 2.0.


BEKIJK DE K L A N T V E R H A LE N

W W W.MERWEADVIES.NL

Hij begint alweer aan zijn volgende project. Maar wie doet zijn boekhouding? U het vakmanschap. Wij de cijfers. De droom waarmee u ooit begon, de stappen die u zet, de groei die u wilt realiseren, de dilemma’s waar u voor staat, de keuzes die u maakt: ze boeien ons. Eigenlijk doen wij niets liever dan zorgdragen voor de cijfers áchter dit verhaal. De cijfers die u nodig hebt om op te sturen. De cijfers waar u tegelijk vanaf wilt omdat u meer te doen hebt dan de boekhouding. Als administratie- en belastingadviesbureau zetten we u als ondernemer centraal. Want wat zou u aan cijfers hebben zonder verhaal?

Het administratiekantoor voor ondernemers Steeds meer ondernemers kiezen voor onze • administratieve en fiscale diensten • gemakkelijke online boekhouding • samen-boekhouden-oplossing met gratis facturenscanner • aansprekende tarieven Deel uw verhaal met ons en ontdek de cijfers erachter. Bel voor een inspirerende kennismaking!

(Bijna) startende ondern emer? Bel voor advies en begin goed! Veenendaal • Tel. 0318 - 556355 • www.merweadvies.nl

Profile for SGP Veenendaal

Veenendaal onder hoogspanning. Themanummer SGPublicatie, jaargang 35 nummer 2.  

Uitgave nr 2 van de 35e jaargang van de SGPublicatie, een uitgave van de Veenendaalse SGP-afdeling 'Gideon'.

Veenendaal onder hoogspanning. Themanummer SGPublicatie, jaargang 35 nummer 2.  

Uitgave nr 2 van de 35e jaargang van de SGPublicatie, een uitgave van de Veenendaalse SGP-afdeling 'Gideon'.

Advertisement