Page 1

SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG - APR 2014 NR. 1

Diaconale kansen Fusie met Timon Familienetwerkberaad

“Ik heb geleerd dat ik er mag zijn” Laura, ex-bewoner van de behandelgroep in Zwolle


en het is steeds weer de kunst het goede vast te houden. Het is gewoon goed om eens kritisch naar onze eigen zorgprogramma’s te kijken. We hebben dat in 2011 gedaan en toen besloten een goed alternatief te ontwikkelen voor de behandelgroepen voor kinderen van 11 tot 16 jaar. Daar hebben we geen spijt van gehad, want onze tienerpleegzorg bleek een betere vervanger! Aangemoedigd door dit succes doen we in 2014 iets dergelijks met onze behandelgroepen voor jongeren van 16 tot 19 jaar. Datzelfde (trainings)programma kan met enkele aanpassingen ook gevolgd worden in een woonsituatie waarin niet groepsleiders, maar een of meerdere gezinnen bereid zijn de naaste voor onze jongeren te zijn. Natuurlijk zitten er pijnlijke kanten aan veranderingen, maar ze geven ook nieuwe energie. Niet alleen bij

Er waart een nieuw elan door de vaderlandse zorg. Het is allemaal begonnen bij een paar geleerde mensen.

de wethouders (die misschien na 19 maart al weer afgelost worden), maar ook bij de jeugdzorgwerkers, die meestal en gelukkig wat langer blijven. En nog even dat religieuze tintje. Goede zorg kan niet

Met hun onderzoeken en

zeggen en dat klopt. Luister maar

zonder bevlogenheid. Hoe meer

experimenten kwamen ze tot

naar de gloedvolle betogen van

gepassioneerde beleidsmakers en

de conclusie dat onze zorg- en

met name wethouders over het

jeugdzorgwerkers hoe beter. Het

hulpbehoeftige medelanders

opnieuw ontdekte vermogen van

wordt pas bedenkelijk wanneer

begonnen te bezwijken onder een

mensen om hun eigen problemen

die gedrevenheid doorschiet naar

drie-lagen-dik pak hulpverleners.

op te lossen. Eigen kracht (of zoals

een heilig, universeel geloof in een

Het signaal werd opgepikt door de

socialistische en christelijke politici

methode of een persoon.

overheid. Die zat met de handen

liever zeggen: samenkracht) is

in het haar te turen naar een als

helemaal terug van weg geweest.

Het Evangelie en de Hollandse nuchterheid (in volgorde van

maar oplopende curve van de zorgkosten. De waarnemingen

En toch: ik ben niet sceptisch over

belangrijkheid) zijn daartegen een

van de deskundigen kwamen als

deze ontwikkeling. Bewegingen en

prima medicijn.

geroepen en aan de noodzakelijke

veranderingen zijn van alle tijden.

bezuiniging werd de blijde mare

Het patroon van opgaan, blinken

van de eigen kracht gekoppeld.

en verzinken zal doorgaan ‘tot

Dat klinkt bijna religieus, zal de lezer

het volmaakte komt’ (1 Kor. 13:10)

“Goede zorg kan niet zonder bevlogenheid.”

PAG 2 • SGJ MAGEZINE - APRIL 2014

Bart Nitrauw - Raad van Bestuur


INHOUD

Meer informatie? Kijk op www.sgj.nl Colofon

Het verhaal

SGJ Christelijke Jeugdzorg is een

Kerken vrijgemaakt, de

landelijk werkende instelling voor

Gereformeerde Bond in de

iedereen die advies of hulp nodig

Protestantse Kerk in Nederland

heeft bij opvoedingsproblemen,

en andere belangstellenden.

ontwikkelingsproblemen en/of

van Laura

gedragsproblemen van jongeren

ISSN: 2212 - 2435

tot 18 jaar oud. Redactie

4

Postadres

Janke Baarda, Willem van den

SGJ Christelijke Jeugdzorg

Bos, Gerda uit de Bosch, Ria

Postbus 1564, 3800 BN Amersfoort

Engelgeer, Dirk-Jan Vonk en Henk Jan Bunschoten (eindredactie).

Diaconale kansen

Bezoekadres

Aan deze uitgave werkten verder

Puntenburgerlaan 91

mee: Annelies Ze’ev, Maria

Amersfoort

Vermeulen en Jan Roose.

T 033 4226900

6

Sociale netwerkstrategieën 8

F 033 4226901

Beeld

E info@sgj.nl

Gerda uit de Bosch, Hiky

I

www.sgj.nl

Helmantel, Suzanne uit de Bosch

SGJ Christelijke Jeugdzorg

en RedMatters.

SGJChrJeugdzorg Design Regiokantoren

RedMatters

Groningen, Zwolle, Amersfoort

Druk: Drukkerij Van der Perk

en Dordrecht

Oplage: 75.000

Raad van Toezicht

Adreswijzigingen

• drs. W. Boonzaaijer, voorzitter

Alle adreswijzingen voor

• mr. T.J. Schutte,

ontvangst SGJ Magezine (ook

tweede voorzitter

De kerk

• drs. C. Rupke RC

participeert?!

Raad van Bestuur

CGK-leden) kunnen worden doorgegeven aan Adresbeheer (zie onderstaande gegevens).

12

• Z.B. Nitrauw MLD

Abonneren

• J. Roose

Wilt u SGJ Magezine (gratis) ontvangen? Dan kunt u dit

Rekeningnummer Stichting

doorgeven aan:

SGJ Christelijke Jeugdzorg

SGJ Adresbeheer

NL52 INGB 0007 2282 03

Postbus 1564

Timon en SGJ gaan fuseren 14

3800 BN Amersfoort SGJ Magezine

T 033 4226900

SGJ Magezine wordt verspreid

E adresbeheer@sgj.nl

onder de leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde

SGJ Magezine is gedrukt op FSC®-papier dat gemaakt is van minimaal 50% pulp (hout) afkomstig uit FSC-gecertificeerde bossen.

SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 • PAG 3


Behandelgroep wordt Wonen in Netwerk- of Steungezin Laura is een van de laatste

specifieke hulpvragen en hun

voor de specifieke hulpvragen,

bewoners van de behandelgroep

ontwikkeltraject naar zelfstandig

begeleid door een ambulant

in Zwolle. In de loop van 2014

wonen en leven. De jongere

woonbegeleider van SGJ. Ook het

verandert de behandelgroep in

en zijn netwerk worden daarbij

steungezin kan met vragen terecht

een woonlocatie waar jongeren

maximaal betrokken. De ambulant

bij de ambulant woonbegeleider.

van ruim 16 tot 23 jaar een

woonbegeleider coĂśrdineert de

zelfstandigheidstrainingstraject

ondersteuning die het netwerk en

Niet alle jongeren in Nederland

kunnen volgen. Nu werkt er nog

de vrijwilligers aan de jongere geeft.

kunnen terugvallen op hun eigen ouders of netwerk om zelfstandig

een team van pedagogisch medewerkers dat ervoor zorgt dat

Maar ook bij particulieren is dit

te leren wonen en leven. Voor

er 24 uur per dag, zeven dagen per

zorgconcept inpasbaar. Een jongere

deze jongeren is SGJ op zoek

week begeleiding is. In plaats van

die zelfstandigheidstraining volgt,

naar mensen die bereid zijn een

die 24-uurs aanwezigheid, komt er

woont bij of in de buurt van het

woonplek te bieden. Bent u bereid

op de woonlocatie een steungezin

door SGJ gescreende steungezin.

om deze opvang op vrijwillige

wonen. Dit steungezin is als een

Het steungezin is - als goede buur

basis tegen een vergoeding aan

goede buur beschikbaar voor de

- beschikbaar als de jongere een

te bieden? Neem dan contact op

jongeren als ze praktische vragen

beroep op hen doet. De jongere

met Netty Jongkind via e-mailadres

of problemen hebben. De huidige

kan daarnaast een beroep doen

netty.jongkind@sgj.nl of bel naar

pedagogisch medewerkers worden

op zijn sociale netwerk of buddy.

het algemene nummer van

ambulant woonbegeleiders en

Tijdens het wonen bij een

SGJ 033 4226900.

begeleiden de jongeren bij hun

steungezin wordt de jongere,

PAG 4 • SGJ MAGEZINE - APRIL 2014


LAURA: “IK HEB GELEERD DAT IK ER MAG ZIJN.” Anderhalf jaar lang woonde Laura in een behandelgroep van SGJ Christelijke Jeugdzorg. In deze behandelgroep woonde ze samen met ongeveer tien andere jongens en meiden die om verschillende redenen niet meer thuis konden wonen. Laura woont nu net op kamers en kijkt terug op de periode dat ze in de groep woonde. Een persoonlijk verhaal… “Iets meer dan anderhalf jaar

christelijk geloof gewoon niets te

mijn mening telt en dat ik voor

geleden kwam ik bij SGJ in een

maken hebben en het heeft me

mezelf mag opkomen. Ik heb hier

behandelgroep wonen. Ik wilde

heel veel tijd gekost om die muur

ook geleerd om mensen meer

eerst liever naar een andere

te doorbreken. Ondanks dat ik

te vertrouwen en om vanuit een

instelling. Eentje die niet christelijk

tot geloof was gekomen, had ik

ander perspectief naar dingen te

is. Want ik had zelf niets meer met

nog veel te leren. Gelukkig heb

kijken. In het begin zat ik vast in

het christelijk geloof, maar mijn

ik tot het einde van mijn verblijf

een negatief gedachtenpatroon,

ouders wel. De wachtlijsten voor de

ook hierin veel steun gehad van

maar ik heb geleerd om daaruit te

andere instellingen waren te lang.

mijn groepsleiding. Hoe klein mijn

stappen, om mensen te vergeven

Dus ging ik toch maar naar een

geloof ook was in het begin, het

en aan de slag te gaan met het

behandelgroep van SGJ, omdat

is steeds meer en meer gaan

verwerken van dingen die in het

daar wel een plek vrij was.

groeien en binnenkort laat ik me

verleden gebeurd zijn.

dopen. Ik ben heel blij dat ik in een

Je gaat natuurlijk niet voor niets in een behandelgroep wonen. In

Ik heb praktische dingen geleerd

behandelgroep van SGJ ben

het begin van mijn verblijf zat ik

waar ik veel baat bij heb nu ik op

komen wonen. Uiteindelijk heb ik

flink in de knoop met mezelf. Ik kon

kamers woon. Maar die dingen

daar mijn plekje gevonden en

moeilijk dingen loslaten en ik was

had ik vast ook wel kunnen leren

ben ik heel blij dat ik er nieuwe

als persoon totaal niet tevreden

als ik gewoon op kamers was

vrienden heb ontmoet. Maar

met mezelf. Ondanks dat ik in het

gegaan. Bij SGJ heb ik vooral

eigenlijk ben ik alle bewoners

begin ook nog geen echte klik

geleerd dat ik mezelf lief mag

dankbaar; zij hebben mij geholpen

had met mijn huisgenoten, heb

hebben als persoon. Ik heb

door een goed gesprek of gewoon

ik nooit gedacht dat ik daar weg

geleerd dat ik er mag zijn, dat ook

een gezellig moment!”

wilde. In de behandelgroep heb ik altijd heel veel steun ervaren bij de groepsleiders en daar ben ik ze heel dankbaar voor. Aan het eind van 2012 ben ik weer tot geloof gekomen. Om op zoek naar God te gaan, is echt de beste keuze in mijn leven geweest.

“Ik heb geleerd om aan de slag te gaan met het verwerken van dingen die in het verleden gebeurd zijn.”

Hiervoor had ik een muur om me heen gebouwd. Ik wilde met het

SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 • PAG 5 Laura is een gefingeerde naam. De afbeelding is een stockfoto.


DIACONALE KANSEN Vanaf 1 januari 2015 worden de burgerlijke gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De ondersteuning aan inwoners gaat daardoor in het nieuwe stelsel drastisch veranderen. Decentralisatie

Juist nu de overheid zich terugtrekt

was geboden, mogelijk niet in

Er zijn een aantal argumenten

en er meer een beroep gedaan

de jeugdzorg terecht waren

te noemen waarom deze

wordt op de participerende

gekomen. Wanneer diaconieën

decentralisatie goed is. Allereerst

samenleving, kunnen kerken hun

in samenwerking met wijk- of

komt er meer aandacht voor

diaconale taak oppakken en

gebiedsteams preventief kunnen

preventie en vrij toegankelijke

zichtbaar worden in hun omgeving.

signaleren en laagdrempelige

laagdrempelige zorg in plaats van

Dat vraagt van kerkenraden,

zorg organiseren rond gezinnen,

de huidige focus op de (dure)

specifieker de diaconieën, een

kan daardoor opschaling naar

gespecialiseerde zorg. Daarnaast

bezinning op de vraag welke rol

zwaardere zorg worden vermeden.

zijn er in het huidige stelsel vaak

zij kunnen en willen spelen.

veel verschillende hulpverleners

De decentralisatie biedt kerken

Het eigen kerkelijk netwerk van

rond een gezin betrokken.

dus ook kansen.

gezinnen zal in de toekomst steeds belangrijker worden.

Dit brengt risico’s met zich mee. Onder andere dat er door verschillende hulpverleners teveel langs elkaar heen wordt gewerkt. In het nieuwe stelsel wordt de zorg dichterbij het gezin georganiseerd, waardoor die risico’s verminderen. Ook wordt verwacht dat de jeugdzorg - door het dichtbij de cliënt te organiseren - efficiënter, laagdrempeliger en daardoor goedkoper kan worden.

“Het eigen kerkelijk netwerk van gezinnen zal in de toekomst steeds belangrijker worden.”

Eigen kracht

Ook jeugdzorgorganisaties zullen in toenemende mate kijken naar de mogelijkheden die een kerkelijke gemeente rond een gezin heeft. Diaconieën kunnen hierop inspelen door een vast contactpersoon aan te stellen die hulpvragen kan inventariseren en coördineren. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een groep vrijwilligers die het gezin ondersteunt bij bepaalde zorgtaken.

Belangrijk uitgangspunt voor Ook wanneer een kind niet langer

het nieuwe stelsel is dat kind en ouders centraal staan en de eigen

Rol van de kerk in de

in de thuissituatie kan blijven

kracht van het gezin versterkt

hulpverlening

wonen, kan het zinvol zijn eerst in

wordt. Hiermee wordt bedoeld

Uiteraard kunnen en moeten

de kerkelijke gemeente te kijken

dat gekeken wordt hoe het

kerkelijke gemeenschappen

naar mogelijke opvanggezinnen.

gezin, binnen het eigen netwerk,

niet de professionele hulp willen

Wanneer een kind in het eigen

zo sterk mogelijk gemaakt kan

vervangen. Er is verschil tussen

netwerk kan blijven maakt dit het

worden. Indien mogelijk wordt met

ondersteunende vrijwilligers en

zowel voor de ouder als het kind

laagdrempelige ondersteuning,

professionele hulpverleners. Toch

(meestal) gemakkelijker. Dit vraagt

vanuit wijk- of gebiedsteams, zorg

moet de kracht van netwerken

van kerken wel een open houding

gedragen voor de ontwikkeling en

niet onderschat worden. SGJ heeft

naar jeugdzorg en gezinnen die

veiligheid van het kind. Kerkelijke

cliënten die, als er eerder vanuit

daarbij betrokken zijn.

gemeenschappen kunnen daar

het sociale netwerk van het gezin

een belangrijke bijdrage aan

(waar de kerk een onderdeel

leveren.

van uitmaakt) ondersteuning

PAG 6 • SGJ MAGEZINE - APRIL 2014


Waarom decentralisatie van jeugdzorg? Het huidige jeugdstelsel

‘Doorschuif-mechanisme’

‘waterbedeffect’. Als in de

kent veel problemen:

domineert

huidige situatie door gemeente

Kinderen en jongeren met

weinig geïnvesteerd wordt in

Accent op probleemjeugd

problemen worden ‘verwezen’

preventie en eerstelijnshulp,

De aandacht voor het gewone

naar de jeugdzorg en

zal de instroom in de

opgroeien en opvoeden

worden daar ‘opgenomen’.

gespecialiseerde zorg - betaald

van kinderen en jongeren is

Is er aanvullende kinder- of

door onder meer de provincie

verhoudingsgewijs gering ten

jeugdpsychiatrische hulp nodig,

en de zorgverzekeraars - stijgen.

opzichte van de aandacht voor

dan wordt de jongere daarnaar

Probeert de politiek of de

de probleemjeugd. Het gevolg is

‘doorverwezen’. Er wordt

zorgverzekeraar de instroom in

dat er veel geld en aandacht is

voortdurend ‘geschoven’

de jeugd-ggz te beperken dan

voor gespecialiseerde jeugdzorg

met kinderen en jongeren.

kan dat een grotere instroom in de jeugdzorg geven.

en weinig voor preventie en vrij toegankelijke

Stijgend zorggebruik

laagdrempelige hulp.

De vraag naar gespecialiseerde

Al met al moeten er ingrijpende

hulp groeit per jaar met

maatregelen komen om het

Versnippering

ruwweg 10 procent. De

jeugdstelsel op orde te brengen.

Er zijn zeer veel voorzieningen,

stijging lijkt het gevolg van het

Door de bestuurlijke en de

er zijn verschillende

gebrek aan preventie en vrij

financiële verantwoordelijkheid

wettelijke kaders, en er zijn

toegankelijke laagdrempelige

onder te brengen bij de

verschillende overheidslagen

hulp, de versnippering en het

gemeente, is het mogelijk een

die verantwoordelijk zijn of

‘doorschuifmechanisme’ in

meer samenhangend beleid

financieren. Dat zorgt ervoor

de sector.

te voeren.

is en het doorvoeren van

Onbeheersbaarheid

Bron: www.nji.nl

noodzakelijke vernieuwingen

Het is alles bij elkaar een

over het algemeen moeizaam

moeilijk te beheersen sector,

verloopt.

gekenmerkt door een zogeheten

dat het stelsel weinig transparant

SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 • PAG 7


Sociale netwerkstrategieën in het kort Verkeert een gezin in moeilijkheden,

De kern en denkwijze van deze

eigen verantwoordelijkheid.

dan kan een sociaal netwerkstrate-

benaderingswijze van een

De kracht voor de oplossing komt

gie zoals familienetwerkberaad de

familienetwerkberaad is een

vanuit de familie en belangrijke

steun en vindingrijkheid van het

paradigmaverschuiving. Van:

mensen daaromheen.

eigen (familie-)netwerk mobiliseren.

hulpverleners hebben de regie

Centrale gedachte hierbij is dat het

en schakelen indien zij het nodig

Een familienetwerkberaad:

gezin zelf zoveel mogelijk de regie

achten het netwerk in, naar: de

• voorkomt een sociaal isolement

behoudt dan wel krijgt, en

cliënt en diens netwerk heeft de

verantwoordelijkheid neemt voor

regie en schakelt indien zij het

de oplossing van de (eigen)

nodig achten hulpverlening in.

problemen. Een familienetwerk-

Dat vraagt een andere houding

beraad gaat uit van de kracht van

van hulpverleners en ouders.

het gezin en de kracht van het

Door het inzetten van een familie-

(kerkelijk) netwerk. Ouders maken

netwerkberaad blijft de verantwoor-

samen met hun sociale netwerk -

delijkheid bij de hulpvrager zelf.

eventueel ondersteund door een

Om die reden is een familienetwerk-

hulpverlener - een plan om de

beraad een besluitvormingsmodel,

problemen op te lossen.

op basis van gelijkwaardigheid en

PAG 8 • SGJ MAGEZINE - APRIL 2014

van gezinnen; • voorkomt uithuisplaatsingen en kan voorwaarden scheppen voor terugkeer naar huis; • maakt ouders minder afhankelijk van hulpverleners en hulpverleningsinstanties; • zet ouders - met behulp van hun netwerk - in hun eigen kracht.


SOCIALE NETWERKSTRATEGIEËN De basis van Jeugdzorg Nieuwe Stijl is het werken vanuit sociale netwerkstrategieën. In 2014 worden voor het derde jaar op rij - dankzij financiële bijdragen uit de achterban van SGJ - hulpverleners getraind in de netwerkstrategie familienetwerkberaad. Eigen regie

met het gezin drie stappen:

Er worden afspraken gemaakt over de soort hulp die nodig is, wie dat

Het centrale uitgangspunt van sociale netwerkstrategieën is

Stap 1 - Hoe ziet je situatie er over

kan en wil gaan uitvoeren en wie

dat gezinnen zelf met hun eigen

een half jaar uit wanneer er niets

de voortgang bewaakt.

sociale netwerk (familie, vrienden,

verandert?

kennissen) aan de slag gaan

Stap 2 - Hoe wens je dat je situatie

Actieteam

om een plan te maken dat

er over een half jaar zal uitzien?

Uiteindelijk wordt tijdens het

bijdraagt aan de oplossing van

Stap 3 - Wat is er nodig om in

netwerkberaad een actieteam

de problemen. In het verleden is

de gewenste situatie terecht te

samengesteld. Dit actieteam zal

dit eigen netwerk van het gezin

komen?

er voor zorgen dat de gemaakte afspraken uitgevoerd worden, dan

door hulpverleners te veel buiten beschouwing gelaten. Een gemiste

Informatieronde

wel bijgesteld worden wanneer

kans. Want wanneer een gezin zelf

Vervolgens wordt er aan de hand

dit nodig blijkt te zijn. Aan het

een plan voor de toekomst maakt,

van het netwerkkompas gekeken

actieteam nemen de hulpverleners

samen met mensen die het gezin

wie mee zou willen denken over

deel die door het gezin cliënt zelf

zelf heeft uitgezocht, geeft dit een

het realiseren van de gewenste

van belang worden geacht.

meer duurzame oplossing. Het

situatie. Samen met zijn supporters

werkt motiverend en versterkend

stelt het gezin vragen op voor

Ondertoezichtstelling

voor gezinnen om hun eigen plan

het familienetwerkberaad. Het

Wanneer er sprake is van een

te kunnen maken.

familienetwerkberaad start met een

ondertoezichtstelling, is de

informatieronde. Voor dit gedeelte

gezinsvoogd als hulpverlener

Netwerkkompas

van het familienetwerkberaad

verplicht betrokken. Daar waar

Voorafgaand aan de start van

kunnen ook hulpverleners worden

nodig stelt de gezinsvoogd vooraf

een familienetwerkberaad

uitgenodigd. Daarbij kun je

enkele voorwaarden vast waar

maakt de hulpverlener samen

denken aan een hulpverlener die

het plan in ieder geval aan moet

met het gezin en een of twee

informatie kan geven over een

voldoen. Deze voorwaarden liggen

supporters - mensen die een

aandoening van een kind of een

altijd in de lijn met de opdracht die

centrale rol mogen hebben

werker van een dienstverlenende

de kinderrechter gesteld heeft.

- een netwerkkompas. Een

instantie die informatie geeft

netwerkkompas geeft inzicht in wie

over het aanbod van diverse

Een familienetwerkberaad kan ook

er om het gezin heen staan, wat de

hulpvormen.

een mooie afsluiting zijn van een ondertoezichtstelling of een middel

hulpvraag is en wie het gezin wil betrekken bij het netwerkberaad.

Privé tijd

zijn om een ondertoezichtstelling

Een netwerkberaad zou je kunnen

Na de informatieronde volgt

eerder te kunnen beëindigen. Als

omschrijven als een vergadering

een besloten gedeelte van het

er genoeg betrokken mensen in

met alle betrokkenen om het gezin,

familienetwerkberaad. Hier is

het eigen netwerk zijn die zich

met als doel een plan voor de

geen enkele hulpverlener bij

mede verantwoordelijk voelen voor

toekomst te maken.

aanwezig, ook niet degene die de

de veiligheid van de kinderen, is

Aan de hand van een ‘drieluik’

coördinerende rol heeft. Dit is echte

gedwongen betrokkenheid van

wordt duidelijk waar de problemen

‘privé tijd’. Tijdens deze tijd maakt

een hulpverlener alleen maar

liggen. De hulpverlener doorloopt

het gezin met zijn netwerk een plan.

belastend voor het gezin.

SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 • PAG 9


FAMILIENETWERKBERAAD IN DE JEUGDBESCHERMINGSPRAKTIJK Annelies Ze’ev is jeugdbeschermer bij SGJ. Zij heeft onlangs de training Sociale netwerkstrategieën gevolgd. Met Jorien en haar ouders heeft ze een familienetwerkberaad gehouden. Het gezin van Jorien

De relatie tussen Jorien en haar

Omdat Jorien een korte

Jorien is een verstandelijk beperkt

moeder verslechtert. Tijd voor

spanningsboog heeft, is

meisje van bijna achttien jaar.

een familienetwerkberaad!

afgesproken dat ze ‘time outs’ mag nemen wanneer het haar te veel

Ze heeft autisme en woont al enige jaren in een instelling.

Familienetwerkberaad

wordt. Frits heeft aangegeven dat

Haar ouders zijn gescheiden.

In een informatief gesprek

hij niet in staat is om lange tijd

De moeder van Jorien is drie

leg ik Jorien, haar vader en

achter elkaar in gesprek te zijn.

jaar geleden getrouwd met Frits.

moeder, en Frits uit hoe een

Daarom is ervoor gekozen om

Voor Jorien is er een vervolgplek

familienetwerkberaad werkt en

de vragen aan het netwerk op te

nodig waar zij zich de komende

wat het doel is. De ouders van

splitsen en twee bijeenkomsten

jaren verder kan ontwikkelen. De

Jorien zijn meteen enthousiast.

te beleggen. Voor de eerste

afgelopen tijd is steeds duidelijker

Jorien zelf in eerste instantie

bijeenkomst wordt de mentor

geworden hoe kwetsbaar Jorien

niet, maar uiteindelijk stemt

uitgenodigd om het netwerk te

is. Ze heeft verkeerde vrienden,

ze toch in. Gelukkig, want een

informeren hoe zij Jorien begeleidt

waar ze de dagelijks mee blowt.

familienetwerkberaad kun je nooit

en wat Joriens beperkingen zijn.

Haar schoolresultaten lijden

opleggen, ook al is er sprake van

Tijdens de tweede bijeenkomst

hieronder en dit lijkt Jorien - die

een ondertoezichtstelling.

komt iemand van verslavingszorg om de deelnemers te informeren

steeds geslotener wordt - weinig te interesseren. De ondertoezichtstelling was destijds uitgesproken omdat de ouders van Jorien verwikkeld waren in een vechtscheiding

“De relatie tussen Jorien en haar moeder wordt gaandeweg weer beter.”

over de gevaren van blowen, achterliggende oorzaken en hoe Jorien begeleid zou kunnen worden om van haar verslaving af te komen.

en Jorien daar slachtoffer van

Als gezinsvoogd heb ik aan

was geworden. In de afgelopen

Jorien en haar ouders een drietal

jaren is de rust tussen haar

Samen met Jorien breng ik in

voorwaarden gesteld die in ieder

ouders teruggekeerd. Nu het

kaart waar ze zich zorgen over

geval binnen het netwerkberaad

moment gekomen is dat er veel

maakt en welke mensen voor

aan bod moeten komen; allereerst

geregeld moet worden voor een

haar belangrijk zijn. Ook met

het verbeteren van de onderlinge

vervolgplek komt er veel oude

haar moeder en Frits breng ik

samenwerking tussen ouders,

pijn en onuitgesproken boosheid

dit in kaart. De vader van Jorien

ten tweede de aanpak van het

en wantrouwen bij ouders naar

levert zijn zorgen en vragen

drugsgebruik van Jorien, en tot

boven. Dit maakt de samenwerking

schriftelijk in. Daarna gaan we

slot dat Jorien door haar beide

tussen hen heel lastig. Afzonderlijk

met elkaar om de tafel zitten en

ouders erkend en ondersteund

wordt er van alles geregeld voor

stellen we een vragenlijst op, en

wordt in haar wens om in haar

Jorien. Daardoor ontstaat er

een lijst van mensen die voor het

huidige woonplaats te kunnen

onduidelijkheid waar vooral Jorien

netwerkberaad uitgenodigd

blijven wonen.

veel last van heeft.

gaan worden.

PAG 10 • SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 De namen in dit artikel zijn gefingeerd. De afbeelding is een stockfoto.


Actieteam

conclusie gekomen dat ze toch

blowverslaving af te komen. Tot nu

Gedurende dit hele proces

beter in een andere woonplaats

toe is Jorien gemotiveerd en lukt

gebeurt er steeds van alles

kan gaan wonen zodat ze blijvend

het haar met vallen en opstaan

waardoor de spanningen

uit de buurt van haar verkeerde

het blowen af te bouwen.

regelmatig hoog oplopen

vrienden is. Op dit moment woont

en ouders dreigen uit het

Jorien in een fasehuis in haar

familienetwerkberaad te stappen.

nieuwe woonplaats, waar zij

Maar twee maanden later

zich alvast kan voorbereiden op

zijn beide ouders nog steeds

begeleid zelfstandig wonen.

onderdeel van het actieteam.

Jorien is een traject

Dit geeft aan dat zij - in het belang

ingegaan om

van Jorien - samen willen werken.

van haar

De relatie tussen Jorien en haar moeder wordt gaandeweg weer beter. In het actieteam worden afspraken gemaakt en ik word op de hoogte gehouden via de notulen van het actieteam. Samen met haar ouders is Jorien tot de

SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 • PAG 11


Denkraam om zicht te krijgen op diaconale taak Het Diaconaal Platform van Zeewolde is een van de vele plekken waar nagedacht wordt hoe kerken een rol kunnen spelen als het gaat om de verandering van ‘verzorgingsstaat’ naar ‘participatiestaat’. De vraag vooral is in welke vorm dit in de toekomst vorm gaat krijgen. Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk in Goes is een denkraam opgesteld om gesprek en gedachtevorming over de rol van diaconieën in de participerende samenleving op gang te brengen:

Bieden we hulp aan:

de omgeving van een

a) gemeenteleden,

gemeentelid?

b) gemeenteleden en hun familie en bekenden of c) de onder b) genoemden,

Zijn we als kerk faciliterend

gerichte evangelisatie of in

en/of uitvoerend?

combinatie met gerichte

In welke domeinen willen

evangelisatie?

aangevuld met niet-

we ons begeven; WMO en/

gemeenteleden?

of Jeugd(zorg) en/of Werk &

binnen de kerk voor

Inkomen en/of …?

werkzaamheden en

Bieden we hulp via gemeenteleden of

menskracht en middelen? Bieden we hulp los van

• Treden we als kerk zelfstandig

rechtstreeks vanuit de

op of in samenwerking

diaconie?

met andere kerken en/of

Bieden we hulp:

maatschappelijke organisaties?

a) in de wijk, b) voor een speciale doelgroep of c) daar waar vraag is in

PAG 12 • SGJ MAGEZINE - APRIL 2014

• •

Bieden we hulp in stilte of met

Hoe groot is het draagvlak

financiële bijdragen? Welke bronnen (menskracht en middelen) zijn binnen de

gemeente beschikbaar? Heeft de uitvoering

publicitaire aandacht?

consequenties voor

Bieden we hulp met inzet

bestaande kerkelijke

van menskracht of met

activiteiten en middelen?


DE KERK PARTICIPEERT?! Er wordt tegenwoordig gesproken over een participatiemaatschappij waarin van iedereen inzet verwacht wordt. Een voor de hand liggende gedachte is dat kerken hierin ook participeren. Maar is dat zo? Geen humanitaire actie

Lokale initiatieven

daarvan is het ontdekken van je

“Door bezuinigingen wordt steeds

Vooral de lokale en wijkgerichte

eigen talenten en deze inzetten

meer inzet en eigen initiatief van

initiatieven lijken aan te sluiten bij

in de navolging van Jezus. Deze

de burgers gevraagd. We moeten

wat de overheid graag wil zien.

combinatie maakt ongetwijfeld

met elkaar weer leren omzien naar

“In Zwolle is er bijvoorbeeld een

dat de behoefte om te zien naar

elkaar, gewoon in je straat en in

inloophuis en zijn er maaltijden

de naaste blijft bestaan. Diaconale

je wijk. En juist hierin hebben de

voor dak- en thuislozen. Voor

initiatieven blijven dan ook dicht bij

kerken een opdracht: zoeken naar

mensen die in aanmerking

de talenten en passie van iemand.

wegen die de hulpbehoevende

komen voor schuldhulpverlening

De kerk kan deze diaconale

verder helpen! Daar kan en mag

is er een maatjesproject en in

initiatieven ondersteunen en

de maatschappij de kerk op

samenwerking met stichting

faciliteren.”

aanspreken. Want het helpen van

Present worden diverse activiteiten

je naasten is geen humanitaire

op wijkniveau ontplooid”, somt ds.

Participatie als opdracht

actie, maar een Bijbelse opdracht

Wim Noordzij (GKv Zwolle Noord)

Blijkbaar kan er van de kerken

vanuit de liefde van Christus.”

op. Maar of de veranderingen

verwacht worden dat zij

Aldus Peter Versprille, aftredend

in de maatschappij ook een

participeren in de veranderingen

voorzitter van het Diaconaal

verandering van visie voor de kerk

en herverdeling van zorgtaken

Platform uit Zeewolde. In dit

geven vraagt hij zich wel af. “De

in Nederland. Niet omdat de

platform vindt er tussen kerken

kerk zorgde in het verleden voor

overheid dit van de kerken vraagt,

overleg en afstemming plaats op

een hecht sociaal verband. Een

maar omdat het liefhebben van

diaconaal vlak. “Barmhartigheid

vervanger voor de kerk is er niet

je naasten een taak is die in

en naastenliefde is sterk verweven

gekomen in de samenleving. Dat

navolging van Jezus ingevuld mag

met het christelijk geloof. Het is

gaan we zeker in een individuele

worden.

deze overtuiging die maakt dat

tijd missen. Ik geloof dat de kerk

Kerken denken na over hoe zij

christenen door de eeuwen heen

terug moet naar haar hoofdtaak.

inhoud kunnen blijven geven

zich verantwoordelijk wisten om te

Namelijk het aanroepen van God

aan hun diaconale taak, zowel

zien naar hulpbehoevenden uit

en het bijstaan van de naasten.

buiten als binnen de kerk. Dat is

hun omgeving.”

Verder is het zo dat we meer

een mooi proces met uitdagingen

aandacht willen geven aan de

en kansen. “Want het is ook een

In het licht van de huidige

vorming van leerlingen en de

gegeven uit de geschiedenis”,

veranderingen van de

navolging van Jezus.”

vertelt ds. Wim Noordzij, “dat in de eerste eeuwen de kerk

maatschappij denken veel kerken opnieuw na over de vraag hoe

Dit standpunt lijkt aan te sluiten

voornamelijk groeide door het

zij de diaconale zorg binnen en

bij de visie die Peter van der

concreet tonen van naastenliefde

buiten de kerk vorm kunnen geven.

Veer, kerkelijk werker CGK Zwolle,

aan alle mensen.” De kerk en haar

De kerken zien een toenemende

verwoordt. ”Ook wij denken na over

leden hebben de opdracht te

vraag naar hulp op pastoraal en

de vraag hoe de diaconale zorg

participeren. Omdat in het omzien

praktisch gebied van mensen

in de toekomst vormgegeven kan

naar je naasten, de liefde van God

binnen en buiten de kerk.

worden. Een belangrijk onderdeel

doorgegeven mag worden.

SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 • PAG 13


GAAN FUSEREN

&

Op 6 maart jongstleden werd het bekend gemaakt: Timon en SGJ Christelijke Jeugdzorg gaan fuseren.

Bij de plannen voor fusie met Timon

Gedeelde missie

Meerwaarde fusie

betreft het van SGJ de Jeugd- en

Timon en SGJ Christelijke

Timon en SGJ zien sterke

Opvoedhulp-poot (pleegzorg

Jeugdzorg vinden elkaar in

meerwaarde in een fusie in deze

en kleinschalig verblijf) en het

een gedeelde missie:

tijd van transitie en transformatie van de (jeugd)zorg. Timon en

trainings- en cursusaanbod. “Kinderen, jongeren,

SGJ versterken hun marktpositie

Onderscheidende kracht

jongvolwassenen en hun ouders

door een uitgebreid zorgaanbod

Beide organisaties zijn stevig

helpen bij problemen met

te realiseren met doorlopende

geworteld in de Nederlandse

opvoeden en opgroeien op de

zorglijnen voor jongeren van

samenleving en beschikken over

weg naar zelfstandigheid en

0-23 jaar en hun gezinnen.

een breed vertakt netwerk. Kerken

volwassenheid. De hulpverlening

Naast professionals worden

en andere maatschappelijke

vindt haar motivatie en

maatschappelijk betrokken

organisaties bieden al jarenlang

inspiratie in de christelijke

vrijwilligers ingezet.

een groot potentieel aan

levensovertuiging.” Tot slot

betrokken en gemotiveerde pleegzorggezinnen en vrijwilligers.

Iedere jongere of ouder/verzorger,

Timon en SGJ streven er naar om

De fusie-organisatie zet sterk

ongeacht (culturele) achtergrond

in het vierde kwartaal van dit jaar

in op de uitbreiding van haar

en levensovertuiging, kan een

een bestuurlijke fusie te realiseren,

informele zorg en haar netwerken

beroep doen op de hulp.

de datum van de juridische fusie wordt uitgewerkt in 2015. Voor de

en sluit hiermee aan bij de transformatie van zorg en het

De fusie-organisatie blijft daarnaast

jeugdbeschermingstaken ((gezins)

beleid van gemeenten om meer

ook nadrukkelijk zorg bieden voor

voogdij) is SGJ met een andere

informele zorg te betrekken en die

de eigen (christelijke) achterban.

zorgaanbieder in gesprek.

maatschappelijk in te bedden. Door het maatschappelijk netwerk plaatst SGJ bijvoorbeeld 60% van de pleegkinderen in netwerkgezinnen dat flink boven het landelijk gemiddelde van 40% ligt. Timon werkt al 30 jaar met vrijwilligers die als goede buur betrokken zijn. Timon vangt in Rotterdam en Amsterdam zwerfjongeren op en biedt in de provincie Utrecht crisiszorg. Daarnaast is Timon landelijk specialist in de hulpverlening aan tienermoeders.

PAG 14 • SGJ MAGEZINE - APRIL 2014

Zorgaanbod

Zorgaanbod

Timon

SGJ Christelijke Jeugdzorg

• Vrijwilligersnetwerk van goede

• Pleegzorg en

buren en maatjes • Doelgroep leeftijd 12 – 23 jaar

zelfstandigheidstraining bij steungezinnen

• Crisisverblijf en ambulante spoedhulp

• Doelgroep leeftijd 0 – 18 jaar

• Onderwijs-Zorg Arrangementen

• Spoed- en overbruggingsopvang

• Specialistisch behandelaanbod

• Training- en cursusaanbod

• Specialistisch behandelaanbod voor tienermoeders en zwerfjongeren • Woongroepen, kleinschalig verblijf


Het zorgaanbod van SGJ Christelijke Jeugdzorg uitgelicht SGJ is een landelijk werkende

kind (tijdelijk) niet in het eigen

• Spoed- en Overbruggingsopvang

jeugdzorgaanbieder. Wij zijn

gezin kan opgroeien en een

• Deelpleegzorg (vakantie-,

honderd jaar actief in de zorg voor

vervangende gezinssituatie nodig

kinderen en jongeren. Met onze

is. Wij ondersteunen het gezin bij

• Pleegzorg voor langere tijd

missie en visie staan we dicht bij

het zoeken van die benodigde

• Specialistische tienerpleegzorg

zorgvragers, die het belangrijk

zorg in het eigen netwerk. Wanneer

vinden dat jeugd- en opvoedhulp

daar de benodigde zorg niet

wordt geboden vanuit christelijke

geboden kan worden, bieden

waarden.

wij opvang in (specialistische)

weekend- of logeeropvang)

(STiP) • Wonen in Netwerk- of Steungezin (WiNST)

pleeggezinnen of in een

Daarnaast biedt SGJ allerlei

SGJ staat achter de beweging om

kleinschalig verblijfsarrangement

cursussen en trainingen voor

de hulpvraag centraal te stellen

met bijwonende vrijwilligers.

ouders, kerkelijk werkers en professionals, zoals:

en de eigen kracht van het gezin of zijn omgeving te versterken.

SGJ is specialist in christelijke

• Opvoeden met hart en hoofd

Dit betekent dat we voldoen aan

pleegzorg en in kleinschalig

• Tijd voor puberteit

de vraag naar opvoedhulp op

verblijf met bijwonende vrijwilligers

• Seksualiteit: goed voorbereid

basis van herkenbare christelijke

voor kinderen en jongeren in alle

• Goed kwaad!

waarden, die bij uitstek aan de

leeftijden. SGJ biedt de volgende

• Pastoraat en opvoeden

orde is in die situaties waarin het

vormen van opvang:

• Meldcode huiselijk geweld

SGJ MAGEZINE - APRIL 2014 • PAG 15


HONDERD JAAR CHRISTELIJKE JEUGDZORG Drukkerij Van der Perk

In 2013 mocht SGJ Christelijke Jeugdzorg gedenken en vieren dat

feliciteert SGJ en al haar

ze (met haar rechtsvoorgangers) al honderd jaar actief is in de zorg

medewerkers van harte

voor kinderen en jongeren. Enkele felicitaties kwamen later binnen.

met het 100-jarig jubileum!

Deze felicitaties willen we u en onszelf niet onthouden. Hartelijk dank voor alle goede wensen en mooie woorden die we mochten ontvangen.

SGJ van harte gefeliciteerd

Wij feliciteren SGJ van harte met

met het 100-jarig bestaan,

haar 100 jarig bestaan! Wij weten

van de Hersteld Hervormde Kerk

dat SGJ kinderen die

vanuit de praktijk hoe belangrijk

feliciteert SGJ van harte met haar

bescherming nodig hebben,

het is dat jongeren professionele

100-jarig jubileum.

recht moge doen!

begeleiding krijgen vanuit

De generale diaconale commissie

christelijke levensovertuiging.

Als commissie hechten we veel waarde aan identiteitsgebonden zorg. We bidden dat u ook de komende jaren christelijke en professionele jeugdzorg blijft bieden, met de Bijbel als uitgangspunt.

Wij feliciteren SGJ van harte met het 100-jarig jubileum. De school is een steeds belangrijkere plek als het gaat om zorg voor jongeren. Daar ontmoeten wij elkaar. We hopen op een voortgaande, goede samenwerking.

Ja, ik steun SGJ Christelijke Jeugdzorg. Hierbij machtig ik SGJ om tot een wederopzegging door ondergetekende per: maand

kwartaal

jaar

éénmalig

een bedrag van mijn rekening af te schrijven van: Ik ontvang graag kosteloos SGJ Magezine De heer

Mevrouw

€ 25,-

€ 50,-

Anders namelijk: €

Ik ontvang SGJ Magezine al

Familie

Naam en voorletter(s): Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Bankrekeningnummer:

Datum:

Handtekening:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: • SGJ Christelijke Jeugdzorg om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen. • Uw bank om deze afschrijving conform de opdracht van SGJ Christelijke Jeugdzorg uit te voeren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken eenvoudig laten terugboeken door contact op te nemen met uw bank. Incassant-id: NL52 INGB 0007 2282 03 Stuur deze SEPA machtiging naar: SGJ Christelijke Jeugdzorg, Antwoordnummer 7080, 3800 TB Amersfoort. Postzegel mag, maar hoeft niet.

SGJ Magezine 2014 nummer 1  
SGJ Magezine 2014 nummer 1  

SGJ Magezine is het nieuwsblad van SGJ Christelijke Jeugdzorg dat twee keer per jaar uitkomt.

Advertisement