Page 1


Meer informatie? Kijk op www.sgj.nl Colofon Hoe dom kun je zijn te denken dat

SGJ Christelijke Jeugdzorg is een

wij (vadertje staat) garant staan

landelijk werkende instelling voor

voor gezondheid, welzijn en geluk?

iedereen die advies of hulp nodig

Redactie

heeft bij opvoedingsproblemen,

Janke Baarda, Willem van den

ontwikkelingsproblemen en/of

Bos, Gerda uit de Bosch, Ria

gedragsproblemen van jongeren

engelgeer, Dirk-Jan Vonk en Henk

tot 18 jaar oud.

Jan Bunschoten (eindredactie).

Help! Ik ben

Ik weet niet hoe het u vergaat

een brus

maar in mijn boezem vechten verontwaardiging en begrip om de voorrang. Ik laat de eerste lekker

aan deze uitgave werkte verder

even winnen. als de overheid

Postadres

nu eerlijk toegaf het jarenlang

SGJ Christelijke Jeugdzorg

verkeerd te hebben gezien en nu -

Postbus 1564, 3800 BN amersfoort

bedremmeld - opbiechtte dat het verstand met de jaren komt, zou ik ermee kunnen leven. Maar nee, met dezelfde vanzelfsprekendheid

eleos Dichtbij

Ik denk dat dat klopt.

RedMatters.

Puntenburgerlaan 91 amersfoort

Design

T 033 4226900

RedMatters

is gepromoot, breekt de overheid

F 033 4226901

Druk: Drukkerij Van der Perk

nu een lans voor de zorgzame

e info@sgj.nl

oplage: 75.000

samenleving. Net op het moment

I

www.sgj.nl Adreswijzigingen

Heeft u een

kunnen we weer gaan sparen voor

lopen wel een paar decennia achter.

Beeld

waarmee de individuele vrijheid

dat onze welvaart welverdiend was,

maatschappelijke ontwikkelingen, maar ze

mee: Liesbet van Velzen (eleos).

Gerda uit de Bosch en Bezoekadres

dat zelfs ik er in begon te geloven

Christenen doen - zegt men - mee met alle

ISSN: 2212 - 2435

de zorg op onze oude dag.

gezinsmoment?

even serieus: er is natuurlijk

Regiokantoren

adreswijzigingen van leden van

Groningen, Zwolle, amersfoort

de Christelijke Gereformeerde

en Dordrecht

Kerken kunnen worden doorgegeven via:

Raad van toezicht

administratie en verspreiding

wel reden tot bezorgdheid. De

• drs. W. Boonzaaijer, voorzitter

voor de Christelijke

individualisering is een typisch

• mr. T.J. Schutte, 2e voorzitter

Gereformeerde Kerken,

welvaartsverschijnsel en streelt

• ing. e. Klein

Gerda van der Straten-Westerink

ons goede gevoel. Wie wil er nu

• drs. C. Rupke RC

Schaepmanstraat 58-07

(economisch) afhankelijk zijn? De ellende met ons mensen is dat we in de kern eerst en voor alles

Neem de individualisering. Die is

wonen, zorg en welzijn, dat die

op onszelf gericht zijn, ongeacht

al zo’n twintig, dertig jaar aan de

onbetaalbaar zijn geworden. Of

de staat van de economie. alle

gang en net nu ook het christelijke

we het nu leuk vinden of niet: we

gebrokenheid is daarvan het

deel van de natie er de smaak van te pakken krijgt, mag het ineens

Professionals

3601 WN Maarssen Raad van Bestuur

en vrijwilligers

e gerda.vd.straten@sgj.nl

• Z.B. Nitrauw MLD • J. Roose

vinden elkaar

Overige adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven

Bankrekeningnummer ING

via de hieronder genoemde

moeten weer naar elkaar omzien

gevolg en die wreekt zich in

7228203 t.n.v. SGJ Christelijke

administratie.

en zelf meer gaan betalen. Dat

tijden van schaarste evenzeer

Jeugdzorg te amersfoort

niet meer van de overheid. Wat

is - zegt de overheid - niet alleen

als in tijden van overvloed. De

is er dan mis met de individuele

nodig, het is ook en vooral béter!

overheid wijst uit deze malaise

verantwoordelijkheid? Het is

Beter voor de ander en beter voor

geen definitieve uitweg. We zullen

gewoon te duur. Sterker nog: we

ons zelf. Omzien naar elkaar, dat

tot Christus’ wederkomst met

leunen en steunen samen - en

moet weer de trend worden. De

onvolmaaktheid moeten leven.

vooral ieder voor zich - zo sterk

overheid vindt het zelfs onnozel dat

op de voorzieningen van arbeid,

burgers dat niet begrijpen.

Abonneren

NFK Kinderhulp collecte

Bart Nitrauw - Raad van Bestuur

“Wat is er mis met de individuele verantwoordelijkheid?”

SgJ magezine

Wilt u SGJ Magezine (gratis)

SGJ Magezine wordt verspreid

ontvangen? Dan kunt u dit

onder de leden van de

doorgeven via de administratie:

Christelijke Gereformeerde

Gerda uit de Bosch

Kerken, de Gereformeerde

Postbus 1564

Kerken vrijgemaakt, de

3800 BN amersfoort

Gereformeerde Bond in de

T 033 4226900

Protestantse Kerk in Nederland

e gerda.ud.bosch@sgj.nl

en andere belangstellenden.

SGJ Magezine is gedrukt op FSC-papier dat gemaakt is van minimaal 50% pulp (hout) afkomstig uit FSC-gecertificeerde bossen.

PaG 2 • SGJ MagEzine - APRIL 2013

SGJ MagEzine - aPRIL 2013 • PaG 3


HELP!

IK BEN EEN BRUS

“Ik was gevallen met de fiets, maar mijn broer moest heel hard lachen. Ik moest huilen, maar ik was ook boos. Ik heb liever een broer die me helpt als ik val. Volgens mijn moeder doet mijn broer zo omdat hij een autistische stoornis heeft. Ik weet niet wat dat precies is, maar het is iets ingewikkelds. Hij snapt niet dat hij niet mag lachen als anderen pijn hebben.” Dit citaat geeft aan hoe lastig

zorgzaam te zijn. Ze voelen zich

door te praten over de situatie

het kan zijn om een ‘bijzondere’

(deels) verantwoordelijk voor de

thuis, maar ook over bijvoorbeeld

broer of zus te hebben. In dit artikel

thuissituatie en worden hierdoor

hobby’s, vrienden en school. Een

geven we aandacht aan de plek

sneller zelfstandig. Brus zijn is

goede manier om aandacht te

van brussen; broers en zussen

niet altijd leuk, maar biedt naast

geven is door zo nu en dan samen

van kinderen met een psychische

bedreigingen ook kansen.

dingen te ondernemen.

stoornis. Aandachtspunten

Omgaan met gevoelens

Loyaliteit

Een aantal aandachtspunten

De gezinssituatie kan bij brussen

Broers en zussen hebben onderling

voor ouders met kinderen met een

allerlei gevoelens oproepen.

vaak een sterke band. Meer dan

psychische stoornis.

Brussen zijn geneigd om deze gevoelens weg te stoppen, omdat

ze dat met vriendjes hebben. Door die sterke onderlinge band is er

Kwetsbaarheid

ze er moeilijk raad mee weten. Of

ruimte tussen broers en zussen om

De situatie, waarin brussen

ze willen hun ouders er niet mee

te kunnen oefenen met sociale

ongevraagd terecht zijn gekomen,

belasten. Het is dan ook belangrijk

vaardigheden, maar is er ook

maakt ze kwetsbaar. Brussen

dat kinderen weten dat ze wel over

ruimte voor bijvoorbeeld rivaliteit.

hebben een groter risico dan

deze gevoelens mogen praten en

Als er sprake is van een brus

andere kinderen om psychische

dat ouders hen daarbij kunnen

met een stoornis verandert deze

problemen te ontwikkelen zoals

helpen.

situatie. Er is dan vaker sprake van

depressie, angst of agressie. Een

ruzie en miscommunicatie. Ook zijn

keerzijde van deze kwetsbaarheid

Informatie over de diagnose

grenzen en regels vaak anders.

is dat brussen soms al jong leren

Als brussen niet weten wat er

om voor zichzelf op te komen, om

speelt, kunnen er verkeerde

te relativeren en flexibel te zijn.

denkbeelden en verwachtingen

Omgang met ouders

tips voor ouders van brussen

wordt anders

ontstaan. Het kan voor ouders

Maar ook het contact met ouders

Geef aandacht aan de brus

soms lastig zijn om een goede

verandert vaak. Omdat ouders

Als brussen over een langere

uitleg te geven. Het kan ook zijn

vaak druk zijn met het kind met de

periode te weinig aandacht

dat ouders bang zijn voor reacties

stoornis ontstaat er vaker stress, is

krijgen, dan kan een situatie

van brussen. Toch is uitleg van

2. Laat merken dat hij/zij waardevol is in Gods ogen!

er minder aandacht voor brussen

ontstaan waarin ze er ook niet

belang en moeten brussen deze

3. Creëer eigen ruimte en privacy voor de brus.

en kan de sfeer veranderen.

meer om vragen. Daardoor krijgen

vaker horen om het goed op te

4. Zorg voor voldoende ontspannende activiteiten.

Sommige brussen nemen daarom

ouders het gevoel dat het wel

kunnen nemen of te begrijpen.

5. Creëer een plekje in huis voor de brus om zich terug te kunnen trekken.

bijvoorbeeld geen vrienden mee

goed met ze gaat. Maar elk kind

6. Laat thuis het ‘normale’ leven zo veel mogelijk doorgaan en laat uw brus gewoon kind zijn.

naar huis of zijn vaak bij vrienden

heeft aandacht nodig of er nu

7. Stel niet te hoge eisen aan de brus.

thuis te vinden. Anderen proberen

wel of niet om gevraagd wordt!

8. Zorg voor een sterk sociaal netwerk, mensen bij wie de brus terecht kan.

hun ouders te helpen door lief en

De ouder kan aandacht geven

1. Laat merken dat u van de brus houdt!

PAG 4 • SGJ MagEzine - APRIL 2013

SGJ MagEzine - APRIL 2013 • Pag 5


ELEoS DiCHtBiJ

Welke hulp biedt SGJ vanuit eleos Dichtbij

De lokale samenwerking tussen eleos en SGJ Christelijke Jeugdzorg

SGJ Toegang

Opvoedhulp

gebruiken voor het beantwoorden

Toegang is de ‘entree’ naar

Loopt je gezinsleven vast?

van uw vragen of aanmeldingen.

christelijke jeugdzorg. Iedereen

Weet je je geen raad met je

met vragen over opvoeden en

peuter of puber? Of heb je

opgroeien kan vrijblijvend contact

gewoon behoefte aan een

033 4753300

opnemen met de hulpverleners

professionele, frisse blik? Met

(wordt in verband met de

van eleos Dichtbij.

opvoedondersteuning en

samenwerking in de loop van

gezinsbegeleiding van eleos

2014: 088 8920892)

heet eleos Dichtbij. Deze samenwerking brengt christelijke zorg naar gemeenten.

SGJ Toegang

Op 1 januari 2013 is eleos

Preventie

Dichtbij krijgt je gezin weer

toegang@sgj.nl

Dichtbij gestart met veertien

Wie kent ondertussen niet de

vertrouwen in de toekomst. In de

(wordt in verband met de

lokale/regionale teams, die

opvoedcursussen Opvoeden met

thuissituatie wordt samen met de

samenwerking in de loop van

een groot deel van christelijk

hart en hoofd, Tijd voor puberteit,

ouders en het kind gewerkt aan

2014: entree@eleos.nl)

Nederland bestrijken. Met

en Goed kwaad!?

het verbeteren en versterken van

www.eleosdichtbij.nl

de opvoedrelatie.

deze kleinschalige werkwijze anticipeert eleos Dichtbij op

eleos Dichtbij biedt allerlei

de overheveling van zorg naar

cursussen en trainingen om te

Contact Eleos Dichtbij

gemeenten die op 1 januari

zorgen dat een opvoedvraag

Voorlopig zijn onderstaande

2015 zal plaatsvinden. In elk

geen opvoedprobleem wordt.

contactgegevens van SGJ nog te

eleos Dichtbij team zitten hulpverleners van eleos en SGJ Christelijke Jeugdzorg. eleos Dichtbij biedt een uitgebreid

Welke hulp biedt SGJ zelf

zorgaanbod bestaande uit: • de woonbegeleiding aan huis en arbeidstraining en

SGJ blijft onder eigen naam

wonen naast de gezinshuisouders

kan een ondertoezichtstelling

dagbesteding van eleos,

Jeugdhulp met verblijf (pleegzorg,

en hun eigen kinderen maximaal

uitspreken als de zorgen over de

gezinshuis en behandelgroepen)

vier andere kinderen.

veiligheid en de ontwikkeling van

• eerstelijns psychologische hulp, preventie en dienstverlening

een kind terecht zijn gebleken.

en Jeugdbescherming aanbieden. Behandelgroepen

De ondertoezichtstelling is

Pleegzorg

Door verschillende oorzaken

een maatregel waarbij ouders

gespecialiseerde zorg,

Wanneer opgroeien in het

kan een jongere niet altijd in

verplicht hulp en toezicht

preventie en toegang van SGJ

eigen gezin (even) niet meer

een pleeggezin of gezinshuis

krijgen bij de opvoeding van

Christelijke Jeugdzorg.

mogelijk is, wordt binnen de

geplaatst worden. Jongeren

hun kind. Het doel van een

eigen familie, kerkelijke gemeente

vanaf 16 jaar kunnen dan terecht

kinderbeschermingsmaatregel

of kennissenkring gezocht

in een van de behandelgroepen

is te zorgen voor een verbetering

Jeugdzorg blijven ook buiten

naar passende opvang. Lukt

van SGJ, die te vinden zijn

van de opvoedingssituatie.

eleos Dichtbij hun diensten

dat niet, dan wordt gezocht

in Zwolle en amersfoort.

aanbieden. Cliënten kunnen

naar een passend gezin in het

In de behandelgroepen

Contact

pleegouderbestand van SGJ.

wordt gebruik gemaakt van

Jeugdhulp met verblijf en

de methodiek gefaseerde

Jeugdbescherming

van OptiMent, • intensieve ambulante zorg,

eleos en SGJ Christelijke

bij SGJ Christelijke Jeugdzorg nog steeds aankloppen voor pleegzorg, residentiële zorg

= a-gemeente

Teamverdeling

Gezinshuis

en jeugdbescherming, en

zelfstandigheidstraining.

blijft eleos (dag)klinische zorg,

Team 1

Team 6

Team 11

meer specifieke zorg vraagt dan

Jeugdbescherming

ambulante zorg (jeugd en

Team 2

Team 7

Team 12

binnen een pleeggezin kan

Soms is de opvoedingstaak te

volwassenen) en begeleid

Team 3

Team 8

Team 13

worden geboden, is wonen in

zwaar of zijn ouders niet in staat

wonen in een beschermende

Team 4

Team 9

Team 14

het gezinshuis in Kampen een

hun kind op een goede manier

woonvorm aanbieden.

Team 5

Team 10

mogelijkheid. In het gezinshuis

op te voeden. De kinderrechter

PaG 6 • SGJ MagEzine - APRIL 2013

033 4226900 info@sgj.nl

als de opvoeding van een kind

www.sgj.nl

SGJ MagEzine - aPRIL 2013 • PaG 7


heeft u een gezinsmoment? “Maandag?” “Dan heb ik catechisatie.” “Dinsdag dan?” “Nee, dan moet ik sporten, donderdag ook.” “Zou je dan woensdag kunnen?” “Dan moet ik werken en vrijdag heb ik een verjaardagsfeestje.” Zo ongeveer kan een gesprek gaan wanneer je een avond wilt afspreken met een jongere. Herkenbaar? De agenda van veel jongeren

niet verwachten? Gezin zijn wordt

wordt de opvoeding dienstbaar

zit vol met allerlei afspraken en

dan op zijn best zo dicht mogelijk

aan het ontwikkelingsproces

verplichtingen. Je snapt vaak niet

langs elkaar heen leven.

van kinderen. De sleutels voor

waar ze de tijd vandaan halen. Het

een goede sfeer in het gezin ligt

is dan ook niet zo verwonderlijk dat

in handen van de ouder door

ze hun contacten voor een groot deel via Facebook, Whatsapp of Touch onderhouden.

“Opvoeden is investeren in tijd”

bijvoorbeeld aan te sluiten op de leefwereld van het kind. De ouder kan zo het kind winnen voor een goed contact met

Druk, druk, druk

Stappenplan voor een gezinsmoment

elkaar. Elk kind staat daar (diep

Het hoort weliswaar bij de

Het is frappant dat hetgeen ouders

in zijn hart) voor open, al weten

ontwikkeling van tieners dat ze

meestal het belangrijkst vinden in

sommige tieners dat wel heel

druk zijn met van alles en nog wat.

hun leven, vaak niet de prioriteit

erg goed te verstoppen. Door tijd

Dat contacten vluchtig zijn en dat

krijgt die het verdient. Het gezin

te investeren in een kind, geven

iedereen prioriteit krijgt, behalve

komt er niet zelden bekaaid vanaf

ouders daarmee hun kind het

hun eigen ouders. Misschien wel

als het gaat om de tijd die ouders

signaal dat hij of zij belangrijk voor

juist daarom is het goed stil te

er in investeren. Hoe is dat bij u?

hen is. Kinderen zijn het waard om

staan bij de rol van de ouder. Want

Het kan geen kwaad om eens

aandacht te krijgen!

zijn ouders vaak niet net zo druk…?

tijd te nemen om gezamenlijk te bezinnen wat daarin mogelijk

Opvoeden betekent investeren

verbeterd kan worden. Spreek

De ontwikkeling die kinderen

bijvoorbeeld regelmatig met

Steeds meer gezinnen kiezen

dan kleine realistische

grenzen. Evalueer af en toe

doormaken, is niet los te zien van

kinderen over wat ze meemaken.

voor een gezinsmoment. Een

plannen. Verwacht van

de gezinsmomenten.

het voorbeeld dat hun ouders

Over wat ze belangrijk vinden.

vast moment in de week waarbij

tieners bijvoorbeeld niet dat

geven. Kinderen en jongeren leren

Want dat is meestal niet hetzelfde

iedereen aanwezig is. Op die

ze de hele zaterdagavond

manier plan je bewust tijd

op de bank zitten.

van mensen uit hun omgeving,

wat ouders belangrijk vinden.

Een spelletje doen, een film

dat gedrag kopiëren ze vaak.

Enkele adviezen die mogelijk het

kijken of een wandeling

Dus is het voor opvoeders heel

opvolgen waard zijn: neem tijd

• Het gezin als geheel beslist

maken geeft ook aan dat je

belangrijk goed na te denken

voor elkaar, onderneem samen

eens aan te spreken. Een

over de invulling van het

tijd voor je kind hebt en hem

over de besteding van hun tijd.

iets, maak het gezellig en maak

stappenplan dat helpend kan

gezinsmoment. Het moet

of haar waardeert.

Opvoeden betekent investeren,

kinderen daar ook deels zelf

zijn is:

voor alle gezinsleden

vooral investeren in tijd. Als ouders

verantwoordelijk voor.

aantrekkelijk zijn, overleg

• Voel je niet gebonden. Wissel

geen tijd vrijmaken voor hun gezin

daarom met elkaar. Uiteraard

luchtige en serieuze gezins­

en opgroeiende kinderen, dan

Van gelijktijdig naar samen

mag je dat andersom toch ook

Door in opvoeden te investeren

voor elkaar en is er daarbuiten ook meer vrijheid om elkaar

• Begin klein, grote ambitieuze plannen sneuvelen sneller

PAG 8 • SGJ MagEzine - APRIL 2013

bepaalt de ouder de

• Je hoeft niet altijd te praten.

momenten met elkaar af.

SGJ MagEzine - APRIL 2013 • Pag 9


PROFESSIONALS EN vRIJWILLIGERS VINDEN ELKAAR In de aanloop naar de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten, schrijven gemeenten allerlei projecten uit. Die projecten hebben vaak te maken met het verschuiven van formele hulpverlening naar informele ondersteuning door het inzetten van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Marieke Westhuis, Rayonmanager Eleos Dichtbij, is trekker van zo’n project in Ede.

Zelfredzaamheid-Matrix

Matrix in kaart brengt waar de

Een van de organisaties die we

Marieke: “Wij hebben een

ondersteuningsbehoefte ligt.

gevraagd hebben mee te werken

projectaanvraag ingediend

Je kijkt als professional samen

is Hulp in Praktijk (HiP).

bij de gemeente Ede. Zonder

met de cliënt allereerst naar de

Zij hebben een database met

dat we het van elkaar wisten,

mogelijkheden binnen het eigen

vrijwilligers en kunnen een match

had Agathos (Intensieve

netwerk. Zijn er al mantelzorgers

maken tussen de behoefte van

Ambulante Hulpverlening) ook

actief? Is er meer nodig dan de

ondersteuning door de cliënt en

een projectaanvraag ingediend.

huidige ondersteuning en kunnen

de in te zetten vrijwilliger. Door het

De Zelfredzaamheid-Matrix

ook het zelf organiseren van de

de mate van zelfredzaamheid

De gemeente vond beide

op die behoefte vrijwilligers ingezet

profiel duidelijk te krijgen op het

is een instrument waarmee

juiste hulp op het moment dat

wordt beoordeeld: Inkomen,

projectaanvragen erg goed, maar

worden? Zo ja, dan ontstaat er een

gebied van kennis, houding en

hulpverleners de mate van

een behoefte ontstaat waarin

Dagbesteding, Huisvesting,

er was overlap. Daarom heeft de

verschuiving van formele zorg naar

vaardigheden kan Eleos Dichtbij

zelfredzaamheid van hun

de persoon niet kan voorzien.

Gezinsrelaties, Geestelijke

gemeente beide organisaties

informele ondersteuning.

nog gerichter nieuwe vrijwilligers

cliënten eenvoudig en volledig

Bijvoorbeeld (tijdig) naar de

gezondheid, Fysieke

werven.

kunnen beoordelen.

huisarts gaan bij lichamelijke

gezondheid, Verslaving,

ziekte, of (professioneel) advies

Activiteiten van het dagelijkse

Zelfredzaamheid is het

vragen bij het invullen van de

leven, Sociaal netwerk,

belastingaangifte.

Maatschappelijke participatie,

gevraagd gezamenlijk en in

Zelfredzaamheid-Matrix

samenwerking met het Diaconaal

Vrijwilligersprofiel

Tijdens het matchen wordt ook

Platform Ede de uitvoering van

Vier studenten van de Christelijke

rekening gehouden met de

het project op te pakken. In het

Hogeschool Ede brengen in

inzetbaarheid van de vrijwilligers

vermogen om dagelijkse

ingediende projectplan staat

kaart wat het profiel van de

op de verschillende deelgebieden

algemene levensverrichtingen

beschreven dat we vrijwilligers

vrijwilligers moet zijn die cliënten

van de Zelfredzaamheid-Matrix.

zelfstandig te kunnen

De mate van zelfredzaamheid

inzetten bij burgers met psychische

met psychische problemen

doen. Deze dagelijkse

is daarom een uitkomst

Op ieder domein wordt de

problemen.

ondersteunen. Zij onderzoeken

De studenten gaan ook de

levensverrichtingen hebben

van persoonskenmerken

mate van zelfredzaamheid

en Justitie.

welke taken de vrijwilligers al

vrijwilligers en mantelzorgers

betrekking op verschillende

zoals vaardigheden,

op een schaal van 1 tot 5

Het project is zo opgezet dat

verrichten, op welke terreinen er

bevragen op de ondersteuning

domeinen. Zo moeten

persoonlijkheid en motivatie

gescoord, waarbij 1 staat

we een aantal burgers van

nog hulp ingezet moet worden, en

die zij vanuit een professionele

in het dagelijks leven

en omgevingskenmerken

voor Acute problematiek, 2

achttien jaar en ouder hebben

welk profiel daarbij past.

organisatie willen ontvangen.

verrichtingen uitgevoerd

zoals cultuur, economie en

Niet zelfredzaam, 3 Beperkt

geselecteerd die nu al cliënt zijn

Op deze manier krijgen we een

Met die inventarisatie hopen

worden om in een inkomen

infrastructuur, die een persoon

zelfredzaam, 4 Voldoende

bij een van de deelnemende

goed beeld van de vraag van

we overbelasting te voorkomen,

te voorzien, lichamelijk en

in meer of mindere mate in

zelfredzaam en 5 de meest

organisaties. Deze cliënten worden

de desbetreffende cliënt. Gezien

of we zorgen bijvoorbeeld voor

geestelijk gezond te blijven,

staat stellen om (zelf) in basale

gunstige situatie weergeeft van

de komende tijd benaderd door

de problematiek van de cliënt is

deskundigheidsbevordering onder

of een steunend sociaal

levensbehoeften te voorzien.

Volledig zelfredzaam.

hun eigen hulpverlener, die aan

het lastig voor ze om die hulp of

vrijwilligers en mantelzorgers over

netwerk te onderhouden.

De Zelfredzaamheid-Matrix

de hand van de Zelfredzaamheid-

ondersteuning zelf in te schakelen.

psychische problematiek.

Levensverrichtingen betreffen

heeft elf domeinen waarop

PAG 10 • SGJ MagEzine - APRIL 2013

Bron: www.zelfredzaamheidmatrix.nl

SGJ MagEzine - APRIL 2013 • Pag 11


Christelijke jeugdzorg in Overijssel

SGJ en Social Media

NFK Kinderhulp collecte

Twee keer per jaar verschijnt ons

Ieder jaar wordt in april onder

Trias Jeugdhulp en SGJ Christelijke

blad SGJ Magezine. Met dit blad

supervisie van het Nationaal Fonds

Jeugdzorg werken in de provincie

houden we u op de hoogte van

Kinderhulp (NFK) een landelijke collecte

Overijssel nauw samen.

de belangrijkste ontwikkelingen die

georganiseerd. Deze collecte is een

Beide instellingen hechten grote

binnen SGJ Christelijke Jeugdzorg

zeer belangrijke bron van inkomsten

waarde aan het in stand houden

en de jeugdzorg afspelen. In elk

voor verschillende

van identiteitsgebonden zorg. Trias

nummer besteden we ook aandacht

jeugdzorginstellingen,

Jeugdhulp leidt daarom vanaf 1

aan het opvoeden en opgroeien van

waaronder SGJ

januari 2013 alle kinderen en ouders

kinderen. Want daar ligt uiteindelijk

Christelijke Jeugdzorg.

uit Overijssel die nadrukkelijk de

onze passie! Heeft SGJ tussen het

wens uitspreken voor christelijke

verschijnen van de twee bladen

SGJ zoekt vrijwilligers die de collecte

hulpverlening direct door naar

niets te melden? Jazeker wel! en dat

in hun plaats of wijk namens SGJ

de voorzieningen van SGJ. Door

doen we ook, maar dan via andere

willen organiseren. Daarnaast zijn we

deze samenwerking spelen beide

kanalen. Op de homepage van onze

doorlopend op zoek naar nieuwe

organisaties alvast in op de

website staan regelmatig nieuwe

collectanten. U helpt ons al met één

transitie van de jeugdzorg naar de

berichten.

avondje collecteren. De opbrengsten

gemeenten die op 1 januari 2015 gerealiseerd moet zijn.

vanuit deze collecte worden steeds Nog handiger is het om ons op

belangrijker omdat de overheid

Facebook of Twitter te volgen.

steeds meer gaat bezuinigen op de

Wanneer u ‘vind ik leuk’ aanklikt, blijft

jeugdzorg.

u op de hoogte van alle nieuwsberichten, vacatures, cursussen

De NFK-collecte wordt D.V. van 22 tot en

Trias Jeugdhulp is een inter-

en trainingen, lezenswaardige

met 27 april 2013 gehouden.

levensbeschouwelijke organisatie

artikelen, studiedagen, et cetera.

voor Jeugd & Opvoedhulp in de

Kortere berichten worden via Twitter

Voor meer informatie en om u aan te

provincie Overijssel. De slogan is:

wereldkundig gemaakt. Blijf op de

melden als vrijwilliger kunt u contact

‘Samen toekomst maken’. Deze

hoogte en volg ons, ook via de social

opnemen met:

gedachte vormt, samen met de

media!

kernwaarden Samenwerken, Resultaatgerichtheid en excel-

Gerda uit de Bosch SGJ Christelijke Jeugdzorg

leren, het uitgangspunt van de organisatie.

afd. Communicatie & Fondsenwerving T 033 4226916

SGJChrJeugdzorg

e gerda.ud.bosch@sgj.nl

SGJ Magezine 2013 nummer 1  

SGJ Magezine 2013 nummer 1