Page 1

tie

A nd

te

us

R L

T tiv

er

uk

Ac

R Le

p

se t

bi

o

es

nd

Am

h

vo

en

l

d

t ec

Tr e

c

O V E

g

ni

in

nz

lig ge

d

en

m

ne

er

i Ve Ei

O

l

nd

o

g

i

d

s

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS

s

13/14

A

de overlaat


de overlaat

School voor Mavo en Voorbereidend MBO

Eigenzinnig

de overlaat

School voor Mavo en Voorbereidend MBO

Activerend

de overlaat

School voor Mavo en Voorbereidend MBO

Veilig


Naam:....................................................... Klas:.........................................................

SCHOOLGIDS School voor Mavo en Voorbereidend MBO de overlaat

Waalwijk

2013/2014

1


12

EEN NIEUW SCHOOLJAAR, EEN NIEUWE SCHOOLGIDS

Sg. de Overlaat

Waalwijk


13

VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt de schoolgids van scholengemeenschap de Overlaat. In deze gids proberen we antwoord te geven op mogelijke vragen die leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden hebben over onze school. Voor nog meer informatie kunt u terecht op onze website www.sgdeoverlaat.nl. De Overlaat heeft de afgelopen jaren veel successen gekend. Uit de verschillende enquĂŞtes blijkt dan ook dat ouders/verzorgers en leerlingen zeer tevreden zijn over onze school. Daar zijn we trots op! Belangrijkste gevolg is dat we sinds drie jaar weer groeien. Het leerlingenaantal gaat richting de 1000. We blijven natuurlijk kiezen voor een kleinschalige opbouw van onze school gebaseerd op de van ons bekende kwaliteit. Bijvoorbeeld: iedere leerling een mentor, veel persoonlijke begeleiding, korte lijnen tussen school en ouders/verzorgers en overzichtelijke kernteams. Van groot belang daarbij is dat we de goede en veilige sfeer in de school behouden. Dat wordt ook verwoord in ons profiel in het Schoolplan 2012-2016 (te downloaden via onze site). Daar staat het volgende: belangrijkste afspraak in de school is dat we met respect met elkaar, met elkaars mening en met elkaars eigendommen omgaan. Daar werken we met elkaar in goede harmonie dagelijks heel hard aan: de leerlingen, de medewerkers en de ouders/verzorgers. Van het allergrootste belang blijft dat we goed en uitdagend onderwijs bieden met goede resultaten. Daarom is voor komend jaar de lessentabel geoptimaliseerd met de nadruk op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast meer ruimte voor biologie, taal en rekenen. Dit om ons ultieme doel, ook weer beschreven in ons Schoolplan 2012-2016, te bereiken: Het doel. De Overlaat wil de komende jaren structureel de beste (VMBO-)school van de regio zijn met als einddoel te gaan behoren tot de 25% beste (VMBO-)scholen van Nederland op het gebied van personeel en personeelsbeleid, van onderwijs en onderwijsresultaten en van financiĂŤn. Kortom we zijn een ambitieuze school die volop in beweging is. Mochten er toch nog vragen zijn die niet worden beantwoord op onze site of in deze schoolgids, aarzel dan niet om medewerkers van onze school die dingen te vragen die u wilt weten. Ik hoop ook dit jaar weer op een succesvolle en constructieve samenwerking en wens iedereen een heel prettig schooljaar toe. O. Dooijes Algemeen directeur/bestuurder Sg. de Overlaat

Waalwijk


4

Voorwoord 3 Inhoud 4-5

Alfabetisch overzicht van de onderwerpen INHOUD

B Bestuur 6 Bijzonderheden 6 Buitenschoolse activiteiten 7 Bus en busregelingen 9 Burgerschap en Sociale Integratie 9

Leeswijzer: de informatie in deze gids is alfabetisch per onderwerp gerangschikt.

C Cameratoezicht 9 Coรถrdinator leerlingondersteuning 9

D Decanen 10 Directie 10 Didactische ondersteuning 10 Doel 10 Doorstuderen 12

E Examens 13

G Gezondheidszorg 13

H Huiswerkbegeleiding 15

K Kernteams 15 Keuzebegeleiding 15 Klachtenregeling 17 Kluisje 17

L Leerlingenstatuut 18 Leerlingenraad 18 Leerwegondersteuning 18 Leerwegen 20 Lestijden en pauzes 21

Sg. de Overlaat

Waalwijk


1 5

V

L Lessentabel onderbouw 22 Lessentabel bovenbouw 23 Lesuitval 25 Lichamelijke opvoeding en zwemles 24 Lokaal 006 25

Vakanties 41 Veiligheid 41 Vertrouwenspersonen voor leerlingen 41 Verzekeringen 42 Verzuimcoordinator 42

M

W

Maatschappelijke stage 26 Medezeggenschapsraad 26 Mentoren 27

Website en Magister 44

Z

O

Ziekmelding, verlof en verzuim 44

Ondersteuning algemeen 27 Onderwijstijd 28 Orthopedagoog 28 Ouderavonden 29 Ouderraad 29 Ouderbijdrage/schoolbijdrage 29 Overgangsregeling 30-31-32 Overlaatpas 32

BIJLAGE A Leerlingenaantallen 48 BIJLAGE B Adressen en Afkortingen 49

P PSO 33 Privacy 33 Profielverbetering 34

R Remedial teaching 34

S Schoolkrant 34 Schoolprofiel 35 Schoolregels 35 Sectoren 36 Selectiecriteria 37 Stage in de bovenbouw 38 Studieboeken 39

T Taal en rekenen 39 Tegemoetkoming studiekosten 40 Toelating 40

Sg. de Overlaat

Waalwijk


16

B Bestuur

B Bijzonderheden

Er is in het bestuur een scheiding aangebracht tussen verantwoordelijkheden en toezicht.

Introductiekamp 1e ljr. / start maatschappelijke stage 2e ljr : 16 t/m 20 september 2013 Werkweek klas 3: 16 t/m 20 september 2013

Het dagelijks bestuur wordt nu gevormd door de algemeen directeur/bestuurder. De algemeen directeur/bestuurder stelt niet alleen het beleid op, maar ook vast en maakt de vertaalslag naar acties binnen de organisatie. De algemeen directeur/bestuurder legt verantwoording af over de behaalde resultaten aan de Raad van Toezicht. Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat is de heer Dooijes.

In de bovenstaande week met – verplichte – activiteiten, kan het nodig zijn dat de overige klassen een aangepast rooster ontvangen Suikerfeest (Isl.): valt dit jaar in de zomervakantie Offerfeest (Isl.): valt dit jaar in de herfstvakantie Rondleidingen basisscholen: dinsdag 29 oktober 2013 (er zijn deze dag geen lessen, de leerlingen kunnen wel gevraagd worden hun medewerking te verlenen).

Open dag: zaterdag 18 januari 2014 van 10.00 uur tot 14.00u. Laatste schooldag: vrijdag 11 juli 2014. Er wordt geen verlof gegeven om eerder op vakantie te gaan.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


17

B Buitenschoolse activiteiten De school organiseert ook een aantal buitenschoolse activiteiten. Naast het lesprogramma worden in de verschillende leerjaren diverse activiteiten georganiseerd. De lessen staan centraal, maar de buitenschoolse activiteiten kunnen ondersteunend zijn voor het proces in de klas.

LEERJAAR 1 LEERJAAR 2

LEERJAAR 3

LEERJAAR 4

introductiekamp discoavond sportdag carnavalsavond discoschaatsen workshops

werkweek snowkamp sportdag workshops

excursie examenontbijt eindexamenfeest skikamp workshops

sportdag discoschaatsen discoavond schoolreis/excursie skikamp workshops carnavalsavond

De kosten voor deze activiteiten worden betaald uit het budget van de vrijwillige ouderbijdrage. Het introductiekamp is verplicht voor alle leerlingen van leerjaar 1. Deelname aan de werkweek is verplicht voor alle leerlingen van leerjaar 3. Hiervoor wordt een extra bijdrage gevraagd van â‚Ź 27,50. De vakgroep Lichamelijke Opvoeding organiseert op een aantal donderdagmiddagen, na lestijd extra sportactiviteiten zoals: dart-, straatvoetbal- en basketbaltoernooien. Bovendien is deze vakgroep verantwoordelijk voor het programma van de jaarlijkse sportdag voor de klassen 1, 2 en 3. De sportdag is een 'lesdag' en is derhalve verplicht voor alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3. Daarnaast kan de mentor van een bepaalde klas of de klas zelf het initiatief nemen voor een extra activiteit buiten schooltijd. De deelname aan zo'n extra activiteit is vrijwillig. In de meeste gevallen zal hiervoor een (kleine) aparte bijdrage worden gevraagd. De school organiseert met name voor de onderbouwleerlingen op de vrijdagmiddagen een aantal keren de zogenaamde 'vrijdagmiddagactiviteiten'. Docenten en andere medewerkers van de Overlaat verzorgen voor de leerlingen een aantal workshops met thema's als bijvoorbeeld: trampoline springen, papierdesign, taart decoreren en zingen. Het skikamp in Oostenrijk tijdens de carnavalsvakantie wordt niet betaald uit het budget van de ouderbijdrage, maar is een vrijwillige activiteit waarop leerlingen zich kunnen inschrijven en waarvoor zij via de school kunnen sparen.


18

Sg. de Overlaat

Waalwijk


9

B Bus en busregelingen De Overlaat is prima bereikbaar met het openbaar vervoer. De bussen van Veolia (136, 233, 301, 633 en de Schoolliners) stoppen aan de bushalte voor de school. De dienstregeling is te vinden op de site van deze vervoersmaatschappij (www.veolia-transport.nl/brabant). Leerlingen mogen gedurende les 1 t/m 8 niet eerder de les uit om de bus te halen. Leerlingen die het 9e lesuur nog les hebben, mogen, indien nodig, iets eerder de les verlaten om de bus te halen als ze anders langer dan 45 minuten moeten wachten. Ouders kunnen hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de kernteamleider of de directie. Bijzonderheden zijn altijd bespreekbaar.

B Burgerschap en Sociale Integratie In het Schoolplan 2012-2016 staat het volgende: de Overlaat staat midden in de samenleving. Dit komt naar voren in ons profiel, missie en visie. De relatie tot de samenleving in het kader van burgerschapsvorming komt tot uitdrukking in de maatschappelijke stages, onze projecten voor instellingen, onze inzet bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Platvorm en onze betrokkenheid bij arbeidsmarkt gerelateerde samenwerkingsverbanden als Metal Valley en het Logistiek Overleg de Langstraat.

binnen de kaders die de Inspectie van het Onderwijs hiervoor heeft geschetst. Het is belangrijk voor onze samenleving dat onze jongeren opgroeien tot actieve en mondige, maar vooral betrokken burgers. In het genoemde beleidsplan zal de rol van de Overlaat worden aangegeven.

C Cameratoezicht Binnen het gebouw en buiten op het schoolterrein wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. De camera’s hangen in de gangen, aula en garderobe, bij toiletruimten en bij toegangspoorten. Ze dienen vooral een preventieve doelstelling (voorkomen van vernielingen, diefstal e.d.). Daarmee worden onze eigendommen, maar ook die van de leerlingen zo goed mogelijk beschermd.

C Coördinator Leerlingondersteuning Voor persoonlijke en/of leerproblemen, die het goed functioneren van leerlingen op school belemmeren, kunnen leerlingen terecht bij de coördinator leerlingondersteuning van de betreffende leerjaren. Coördinator Leerlingondersteuning voor leerjaar 1-2: mevrouw T. Okonski Coördinator Leerlingondersteuning voor leerjaar 3-4: mevrouw Y. Ummels Coördinator Leerlingondersteuning (externe contacten): de heer N. Hoeben Leerlingbegeleider: de heer E. Meijer

Het beleidsplan ‘Actief Burgerschap en Sociale Integratie’ van de Overlaat is in voorbereiding. Dit beleidsplan heeft als uitgangspunt de wettelijke bepalingen vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en valt

Sg. de Overlaat

Waalwijk


10

D Decanen Met de begeleiding op het gebied van beroeps- en schoolkeuze / vervolgopleiding zijn enkele docenten belast. Zij verzorgen de keuzebegeleiding in de school en bekijken samen met de leerling, de mentor en de ouders/verzorgers hoe de schoolcarrière kan verlopen. De decanen op onze school zijn: mevrouw C. Janssens, de heer S. van Geene en de heer S. Bertens.

D Directie De heer O. Dooijes: algemeen directeur De heer K. Nauta: directeur bovenbouw (klas 3 en 4) De heer S.Buiks: directeur onderbouw (klas 1 en 2) De directie wordt ondersteund door een drietal staffunctionarissen: mevr. H. Boomaars (P&O) de heer H. van Venrooij (Financiën), de heer L. van de Moosdijk (Kwaliteit)

D Didactische ondersteuning De school kent twee coördinatoren didactische leerlingenondersteuning (in de onderbouw mevrouwT. Okonski en in de bovenbouw mevrouw Y. Ummels) die, in nauwe samenwerking met onze orthopedagoge, nagaan of voor leerlingen extra didactische ondersteuning noodzakelijk is. Dit gebeurt aan de hand van een door de mentor ingevuld hulpvraagformulier. De ondersteuning kan bestaan uit huiswerkbegeleiding, bijles of remedial teaching, afhankelijk van de hulpvraag van de leerling.

D Doel De Overlaat wil de komende jaren structureel de beste (VMBO-) school van de regio zijn met als einddoel te gaan behoren tot de 25% beste (VMBO-) scholen van Nederland op het gebied van personeel en personeelsbeleid, van onderwijs, onderwijsresultaten en van financiën.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


11

Ambitie: De Overlaat is dé beste school voor MAVO en Voorbereidend MBO in regio de Langstraat, met een uitstekende reputatie op het gebied van onderwijs en begeleiding. Wij zijn een school met aandacht voor het individu en met een grote aantrekkingskracht voor leerlingen, ouders, personeelsleden, gemeenten, bedrijfsleven en andere partijen. Een school waarbij didactiek en pedagogiek onlosmakelijk zijn verbonden. Waar de leerling wordt uitgedaagd en geactiveerd het beste uit zichzelf te halen. Waar door intervisie en samenwerking de best mogelijke resultaten worden behaald. Waar ruimte is voor intermenselijk contact en inlevingsvermogen. Waar professioneel handelen wordt geëist, duidelijke regels en afspraken zijn gemaakt en onderlinge waardering en respect verwacht wordt. Kortom: de Overlaat is dé beste opstap voor een mooie toekomst. Missies: de Overlaat streeft die ambitie na door het volgende te zijn: Ondernemend Veilig Eigenzinnig Respectvol Leuk Activerend Ambitieus Trendsettend De Overlaat streeft die ambitie na door het volgende te realiseren: Algemeen: de Overlaat te behouden als ondernemende en zelfstandige school met uitstekend onderwijs, als zodanig gewaardeerd en beoordeeld door alle partners; een gestructureerd en samenhangend onderwijskundig-, financieel- en personeelsbeleid te realiseren; te participeren in de samenleving in deze regio en het vervullen van een maatschappelijke functie door, onder andere, het uitvoeren van eigenzinnige en trendsettende projecten. Bovendien wil de school een goede en aantrekkelijke werkgever zijn en dit realiseren door een goed, gestructureerd en samenhangend onderwijskundig, financieel en personeelsbeleid te voeren. Leerlingen: de leerlingen activerend, uitdagend en optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt; de leerlingen voor te bereiden op het functioneren in een snel veranderende maatschappij; de leerlingen zo snel mogelijk en zo hoog mogelijk op te leiden; de persoonlijke ontplooiing van de leerlingen centraal te stellen; een veilige leeromgeving te bieden waarin respect voor elkaar en de omgeving centraal staat.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


12

Personeel: het personeel activerende, uitdagende en innoverende arbeidsomstandigheden te bieden; het personeel een veilige en leuke werkplek te bezorgen; het personeel de gelegenheid te bieden zich blijvend te ontplooien om zodoende te voldoen aan de gewenste en noodzakelijke kwaliteitseisen; het personeel zodanig te ondersteunen dat het de leerlingen naast kennis, vaardigheden bij kan brengen als samenwerking, zelfstandigheid, presentatie en reflectie; het personeel de mogelijkheid geven een bijdrage te leveren aan de opvoeding; het personeel zodanig te faciliteren dat het de gewenste en noodzakelijke ondersteuning op maat kan bieden of organiseren, afhankelijk van de individuele (zorg-) behoefte. Daarnaast heeft de Overlaat ook een opvoedende taak. Het aanleren van sociale vaardigheden zoals samenwerken, het bespreekbaar maken van discriminatie en pesten, het leren respecteren en begrijpen van andere mensen en hun meningen en overtuigingen ĂŠn het bevorderen van meningsvorming beschouwen we als basiselementen voor het functioneren in onze samenleving. Onderwijs activerende didactiek en uitdagend onderwijs aan te bieden; de ambitie na te streven om jaarlijks minimaal 95% geslaagden te hebben; een sluitende zorgstructuur te bieden voor zorgvragen van leerlingen. Afhankelijk van de zorgvraag moet de school wel in staat zijn passende zorg en passend onderwijs aan te bieden; De Overlaat is een middelgrote school waarin het personeel en de leerlingen moeten samenwerken om, op basis van wederzijds respect en begrip, in de gehele school een prettig schoolklimaat te bewerkstelligen. Een klimaat waarin een ieder zich veilig en thuis voelt. Een school waar een grote betrokkenheid is bij het wel en wee van de leerlingen en waar een goed contact bestaat met de ouders en/of verzorgers. Vanuit het toekomstperspectief geredeneerd moet de Overlaat een aantrekkelijke onderwijsinstelling zijn. Daarom is het onze taak om creatief en met betrokkenheid de ons toevertrouwde leerlingen via activerend, uitdagend en inspirerend onderwijs, veilig naar een diploma te leiden. Dit moet gerealiseerd worden met een aantrekkelijk, modern en gefundeerd onderwijsaanbod. De school zal vooral energie blijven steken in positieve ontwikkelingen.

D Doorstuderen Leerlingen van de Overlaat worden voorbereid op uitstroom naar het MBO of HAVO. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden, een en ander is afhankelijk van de op onze school gevolgde leerweg. De gevolgde leerweg bepaalt op welk niveau de leerling instroomt in het MBO. De basisberoepsgerichte leerweg is gericht op de instroom in MBO niveau II (vakopleiding beginnend beroepsbeoefenaar). De kaderberoepsgerichte leerweg is met name gericht op de instroom in MBO niveau III of IV (opleiding voor middenkader). De leerling die de gemengde of theoretische leerweg heeft gevolgd, gaat naar het MBO niveau III of IV en kan ook, met het juiste vakkenpakket, doorstromen naar het HAVO (leerjaar 4).

Sg. de Overlaat

Waalwijk


13

G Gezondheidszorg

E Examens Leerlingen starten in het derde leerjaar al met het VMBO-examen. Zij hebben te maken met een tweejarige schoolexamenperiode. Bij aanvang van het schooljaar wordt u over details van de VMBO-examens nader geïnformeerd. Alle ouders en leerlingen kunnen de Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA) inzien op de schoolsite. Het schoolexamen duurt tot aanvang van het centraal examen. Dit betekent dat alle mondelinge en schriftelijke toetsen, praktische opdrachten en handelingsopdrachten afgerond moeten zijn voor de aanvang van het centraal examen. Is dat niet het geval, dan heeft de leerling zijn schoolexamen nog niet afgerond en mag er niet worden deelgenomen aan het centraal examen. Voor leerlingen met bepaalde 'leerhandicaps' kunnen de examenfaciliteiten worden aangepast. Deze faciliteiten kunt u krijgen door deze bij de voorzitter van de examencommissie aan te vragen. U krijgt hiervoor rond februari 2014 een schrijven. Vanaf 1 augustus 2010 zijn er wettelijk meer mogelijkheden gekomen om opleidingen te “stapelen”. Zo kunnen leerlingen met een VMBO-diploma Basisberoepsgerichte leerweg, onder bepaalde voorwaarden doorstromen naar de Kaderberoepsgerichte leerweg. Informatie daarover kunt u verkrijgen via de school. .

Sg. de Overlaat

Het Jeugdgezondheidsteam (JGZ-team) van de GGD Midden-Brabant bestaat uit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige. Het team wordt verder ondersteund door een logopedist, een jeugdpsycholoog en een mondhygiëniste. De JGZ-teamleden hebben als taak het bewaken en bevorderen van de gezondheid van jeugdigen. De leerlingen van leerjaar 2 worden in dat kader medisch onderzocht. Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs betekent dit, dat zij in de tweede klas een uitnodiging krijgen voor een gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige. Bij dit onderzoek wordt onder meer aandacht geschonken aan groei, zintuigen, gezondheid in het algemeen en aan (gezonde) leefwijze; een en ander tegen de achtergrond van de keuze voor een verdere beroepsrichting. Daarnaast kan iedere jeugdige, ouder of docent uit eigen beweging contact opnemen met een arts of verpleegkundige van de GGD als daar redenen voor zijn, zoals twijfel over groei of psychosociale problemen (bijvoorbeeld faalangst, pesten). Naast het periodiek gezondheidsonderzoek en het aangevraagde onderzoek van de leerlingen overleggen de arts en de verpleegkundige van de JGZ met de scholen over de gezondheidstoestand van de leerlingen in het algemeen. Hierbij wordt echter steeds de vertrouwelijkheid van het onderzoek in acht genomen. Als daar aanleiding toe is, kunnen de ouders (of de jongeren zelf ), op advies van het JGZ-team, de psycholoog raadplegen. Bij uitzondering is consultatie van de logopedist mogelijk. Deze activiteiten zijn kosteloos voor de ouders.

Waalwijk


1 14

Sg. de Overlaat

Waalwijk


15

Voor meer informatie kunt u bellen of de folder 'Wat doet de GGD voor jeugd en jongeren' aanvragen. Bel 0900-4636443 of kijk op de site van GGD Hart van Brabant.

H Huiswerkbegeleiding Op vier middagen in de week kunnen leerlingen - na de lessen - gratis begeleiding krijgen bij het maken van hun huiswerk of het leren van hun proefwerken. In kleine groepen ondersteunen docenten de leerlingen bij het maken van het huiswerk, overhoren ze geplande toetsen, begeleiden ze bij het maken van een werkstuk of oefenen ze de examens met de examenkandidaten. Ouders/ verzorgers ontvangen in het begin van het schooljaar de nodige informatie.

K Keuzebegeleiding / LOB Tijdens de gehele schoolloopbaan zullen de leerlingen voor belangrijke keuzes omtrent hun studie komen te staan. Op de Overlaat besteden wij veel zorg aan de keuzebegeleiding, het LOB proces (loopbaanoriĂŤntatie en begeleiding). In de eerste twee leerjaren krijgen de leerlingen het vak PSO en in alle leerjaren vinden er verschillende projecten en informatieavonden plaats. Het eerste aanspreekpunt is altijd de mentor, maar komen jullie er niet uit, dan ben je welkom bij een van de decanen voor een gesprek en/ of voor meer informatie over de sectoren binnen onze school of een vervolgopleiding. De Overlaat: dĂŠ opstap voor een mooie toekomst

K Kernteams Om de aandacht voor de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken zijn binnen de school kernteams gevormd. Deze kernteams bestaan uit groepjes docenten/mentoren die aan bepaalde klassen les geven. In de kernteamvergaderingen bespreken de docenten gezamenlijk de vorderingen van de leerling en de gang van zaken in de klassen. Gemengd/Theoretische leerweg 1 t/m 4 mw. G. Laarakker

Kaderklassen 1 en 2 hr. E. Nootenboom Basisklassen 1 en 2 mw. S. Timmermans Sector Economie / Zorg en Welzijn 3 en 4 hr. S. v.d. Broek Sector techniek klas 3 en 4 hr. M. Wijngaarden Sg. de Overlaat

Waalwijk


16

Sg. de Overlaat

Waalwijk


17

K

Klachtenregeling

2. De externe Landelijke Klachtencommissie.

Als leerlingen (en/of hun ouders) vraagtekens zetten bij het gedrag van personeelsleden of medeleerlingen inzake (seksuele) intimidatie, agressie/geweld, discriminatie, racisme en pesten, of bepaalde zaken in dit opzicht als onprettig ervaren, dan is het altijd mogelijk dit met of de directeur onderbouw of de directeur bovenbouw vertrouwelijk te bespreken. Dit geldt ook voor klachten m.b.t. examens. Verreweg de meeste klachten ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken zullen via de informele weg opgelost kunnen worden. Mocht het op deze manier niet lukken en blijkt dat na grondig overleg geen bevredigende oplossing kan worden getroffen dan zijn er K twee beroepsmogelijkheden:

De Overlaat is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (LKC). De LKC is gevestigd aan de Polanerlaan 15, 3447 GN Woerden, telefoon 0348-405245.

1. De interne klachtencommissie. Bij de interne klachtencommissie kan beroep worden aangetekend tegen een door de directie genomen beslissing. Deze behandelt twee soorten zaken: - examenzaken; - onopgeloste conflicten voordat deze naar de landelijke klachtencommissie gaan.

U kunt ook de website raadplegen: www.lgc-lkc.nl. De heer Dooijes, algemeen directeur/bestuurder, treedt namens de Overlaat op als contactpersoon. Kluisje De huur van een kluisje is voor alle leerlingen verplicht. Het huurbedrag à € 10,00 per schooljaar staat vermeld op de boekenlijst en wordt dus vooraf betaald. De kluisjes zijn elektronisch te openen en te sluiten middels de schoolpas. Zonder schoolpas kan dus geen gebruik worden gemaakt van het kluisje. Leerlingen moeten daarom altijd hun schoolpas bij zich hebben. De schoolpas kost € 7,50.

De interne klachtencommissie bestaat uit de volgende leden: - een lid van de Raad van Toezicht (over het algemeen de voorzitter); - een lid van de ouderraad; - de heer O. Dooijes, algemeen directeur/ bestuurder.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


18

L Leerlingenstatuut

L Leerwegondersteuning

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen geregeld. Tevens wordt aangegeven hoe in geval van geschillen gehandeld dient te worden. Het is van toepassing op leerlingen, ouders/verzorgers, personeel en het bevoegd gezag van de Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat te Waalwijk. U kunt het leerlingenstatuut downloaden via www.sgdeoverlaat.nl.

L Leerlingenraad De Overlaat kent een leerlingenraad. Leerlingen uit verschillende leerjaren hebben er zitting in. Zij worden gekozen door en uit de leerlingen van de school. De verkiezingen vinden aan het begin van het schooljaar plaats. De leerlingenraad praat mee over allerlei zaken die op school spelen en kan advies uitbrengen over zaken die voor de leerlingen van belang zijn. Vooral over de dagelijkse gang van zaken op school. Ook niet-leden van de leerlingenraad en docenten kunnen aanwezig zijn bij deze vergaderingen om zo hun steun te geven of stem te laten horen. De leerlingenraad vergadert ongeveer een keer per maand. Om goed te weten wat er op school speelt, heeft de raad contacten met de leerlingen, de directie, de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de redactie van de schoolkrant.

Sg. de Overlaat

In het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) kan een leerling een beschikking krijgen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Dit geldt voor een leerling die voldoende capaciteiten heeft om een VMBO-diploma te halen, maar door een leerachterstand of andere omstandigheden extra hulp nodig heeft. Scholen kunnen zelf bepalen hoe zij LWOO aanbieden. De LWOO-gelden zijn schoolgebonden en niet leerlinggebonden zoals LGFgelden (het rugzakje). De school maakt keuzes in de besteding van het geld om leerlingen te begeleiden en onderwijs op maat te bieden. Om in aanmerking te komen voor het LWOO moeten leerlingen aan criteria voldoen waarvoor ze getest worden. Op de Overlaat worden leerlingen door de basisschool of in overleg met de basisschool opgegeven voor de testdagen. Afhankelijk van de resultaten beslist de Regionale Verwijzingscommissie (RVC) of iemand in aanmerking komt voor een LWOO-beschikking. Een leerling kan in alle leerwegen in aanmerking komen voor LWOO. Op de Overlaat hebben wij ervoor gekozen leerwegondersteuning aan te bieden op het moment dat de leerling die ondersteuning nodig heeft en in de vorm die het beste bij de problematiek van de leerling past. De ondersteuning kan dan ook plaatsvinden in de vorm van huiswerkbegeleiding, bijles, remedial teaching en / of vaardigheidstrainingen

Waalwijk


1 19

Sg. de Overlaat

Waalwijk


20

L Leerwegen De Overlaat is in de regio een unieke school, want de school biedt onderwijs in alle leerwegen in drie belangrijke sectoren (economie, techniek en zorg & welzijn). - Basisberoepsgerichte leerweg - Kaderberoepsgerichte leerweg - Gemengde leerweg (MAVO) - Theoretische leerweg (MAVO) In de derde klas is iedereen geplaatst in groepen van de diverse leerwegen in een van de sectoren. De leerlingen van de gemengd/theoretische leerweg kiezen aan het eind van het derde leerjaar voor afsluiting in de gemengde leerweg of voor afsluiting in de theoretische leerweg.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


121

L Lestijden en pauzes ONDERBOUW LEERJAAR 1 -2

BOVENBOUW LEERJAAR 3-4

08.30 - 09.20

LES 1

LES 1

08.30 - 09.20

09.20 - 10.10

LES 2

LES 2

09.20 - 10.10

10.10 - 10.25

PAUZE

LES 3

10.10 - 11.00

10.25 - 11.15

LES 3

PAUZE

11.00 - 11.15

11.15 - 12.05

LES 4

LES 4

11.15 - 12.05

12.05 - 12.30

PAUZE

LES 5

12.05 - 12.55

12.30 - 13.20

LES 5

PAUZE

12.55 - 13.20

13.20 - 14.10

LES 6

LES 6

13.20 - 14.10

14.10 - 15.00

LES 7

LES 7

14.10 - 15.00

15.00 - 15.15

PAUZE

PAUZE

15.00 - 15.15

15.15 - 16.05

LES 8

LES 8

15.15 - 16.05

16.05 - 16.55

LES 9

LES 9

16.05 - 16.55

- De leerlingen van de onderbouw en bovenbouw komen elkaar dus in de pauzes bijna niet tegen. - Het verschil tussen kolom I en kolom II betreft de ochtendpauze/les 3 en de middagpauze/les 5. - Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen in de aula hun lunch eten. Er wordt gratis koffie en thee verstrekt. Voor een goede gang van zaken dienen de leerlingen de aanwijzingen van surveillanten en van medewerkers huishoudelijke dienst op te volgen. - Leerlingen mogen tijdens de pauzes (en tussenuren) het schoolterrein niet verlaten. - Op donderdag eindigen de lessen om 14.10 uur i.v.m. een vaste vergadermiddag voor de docenten. - Huiswerkbegeleiding wordt aansluitend aan de lesuren gepland (aan het einde van de lesdag), het streven is ook de uren remedial teaching aan het einde van de lesdag te plannen.


22

L Lessentabel 2013 - 2014 onderbouw

Ned Eng Fra Dui Wis Lo Mentor Nat/Sch

Bio M&M K&C PSO Techn Verzrg Taal Rekenen

1 3 3 1 1 2 5 4 2 1 1 1 1

Klas 1 G/T 3 3 1 1 3 3 1 1 2 5 4 0 1 2 1 1

Klas 2 Basis 4 3 3 3 1 2 2 5 2 2 2 1 1 1

4 3 0 2 3 3 1 2 2 5 2 2 0 1 1 1

Klas 2 G/T 4 3 2 2 3 3 1 2 2 5 2 2 0 0 1 1

32

32

32

32

33

Klas 1 Basis 3 3 3 3 1 1 2 5 4 2 1 2 1 1

Klas 1 Kader 3

32

3

M&M = Mens en Maatschappij K&C = Kunst en Cultuur PSO = Praktische Sector OriĂŤntatie

Sg. de Overlaat

Waalwijk

klas 2 Kader


23

L Lessentabel 2013 - 2014 bovenbouw

Klas 3 Basis/Lwoo 3 Ned Eng 3 3 Wis Mij 2 Lo 2 Mentor 1 Nask Eco Bio

3* 3* 3*

Klas 3 Kader 3 4 4 2 2 1

Klas 3 G/T 4 4 4 2 2 1

Klas 4 Basis/Lwoo 3 3 3 2 1

klas 4 Kader 4 4 4 2 1

Klas 4 G/T 4 5 4 2

4* 4* 4*

4* 4* 4*

3* 3* 3*

4* 4* 4*

4* 4* 4*

Fa/Du Nask Bio Eco

4+ 4+ 4+ 4+

Praktijk 15

12

15

12

4

Sector praktijkvak

32

5^ 4^ 4^ 4^

32

31

4^

30

* = sectorvak (ĂŠĂŠn van de drie afhankelijk van de gekozen sector) + = twee van de vier vakken (minus het al gekozen sectorvak) ^ = twee van de vier vakken (minus het al gekozen sectorvak)

Sg. de Overlaat

Waalwijk

31

31


24

L

Lesuitval De Overlaat tracht lesuitval tot een minimum te beperken. Helaas is het door ziekte van docenten, verplichte cursusdagen of andere oorzaken niet altijd mogelijk lesuitval uit te sluiten. In principe vangen we binnen de school uitgevallen lessen op en mogen de leerlingen het schoolterrein niet verlaten. Met name in de bovenbouwklassen kan het voorkomen dat door ziekte van een docent een cluster van praktijklessen uitvalt. Een leerling kan dan bij de directie – als het meer dan 2 lessen betreft – toestemming vragen de school te verlaten. Als dat wordt toegestaan dan ontvangt die leerling een toestemmingsbriefje. Indien deze lessen aan het begin of het einde van de dag staan, kunnen deze uitvallen. Voor de leerlingen staat een overzicht van alle inval-, uitvallessen en wijzigingen op de informatieschermen in de school. Ook is het te lezen op de schoolsite van de Overlaat. Het behalen van de verplichte onderwijstijd is een belangrijk aandachtspunt. Door het niet invoeren van proefwerkweken, het efficiënt benutten van de lesweken kunnen we de onderwijstijd garanderen.

L

Lichamelijke Opvoeding en Zwemles Het vak Lichamelijke Opvoeding (gym) is in de leerwegen een wettelijk verplicht examenvak. Niet voldoen aan de gestelde eisen van het vak Lichamelijke Opvoeding kan problemen geven bij het verkrijgen van een diploma. Alle leerlingen zijn verplicht mee te doen aan de gym- en zwemlessen. Zijn leerlingen geblesseerd en kunnen ze niet deelnemen aan de gym- en/ of zwemlessen, dan moet de blessure altijd schriftelijk door de ouders worden gemeld (zonder schriftelijke melding neemt een leerling altijd deel aan de lessen). Bij kortdurende blessures en ziekten (één week of minder) blijft de leerling in de gymzaal of op het zwembad langs de kant zitten. De leerling maakt dan een lesverslag van minimaal één A4 of assisteert de docent tijdens de les. Bij langdurige blessures (langer dan één week) gaat de leerling naar 015 en maakt daar gedurende de gymles een vervangende opdracht in de vorm van een geschreven werkstuk. Het onderwerp heeft betrekking op Lichamelijke Opvoeding. Bij langdurige blessure tijdens een zwemles blijft de leerling op het zwembad en maakt daar gedurende de zwemles ook een werkstuk. Voor elke les die de leerling niet heeft meegedaan aan de gym- of zwemles, maakt de leerling één bladzijde A4 voor het werkstuk. Dit werkstuk lever je aan het einde van de blessureperiode of op een tevoren afgesproken datum in bij de gymdocent. Dit werkstuk wordt beoordeeld met een onvoldoende of een voldoende. Voor leerlingen die deelnemen aan de Ramadan blijft deelname aan de gymlessen verplicht. Eventueel wordt, indien nodig, de gymles aangepast. Mag een leerling niet zwemmen tijdens de Ramadan, dan dient u van tevoren schriftelijk aan de directie vrijstelling te vragen. Alleen gymspullen mogen worden meegenomen naar de gymzalen (andere zaken horen in de kluisjes in de garderobe). Voor de gymlessen hebben de leerlingen een schooltenue nodig (korte blauwe broek, wit t-shirt met Overlaat logo) en sportschoenen. Dit tenue wordt in klas 1 bij de eerste gymles uitgedeeld. Mocht een leerling een extra tenue willen aanschaffen, dan kan hij bij het magazijn van de school terecht. Wanneer een leerling zijn gymspullen is vergeten, kan tegen een kleine vergoeding (€ 0,20 p.st.) bij de gymdocent kleding geleend worden. Om ongelukken te voorkomen mogen sieraden, horloges, sleutels e.d. tijdens de gymlessen niet worden gedragen (Deze kunnen voor aanvang van de les worden opgeborgen in het kluisje in de garderobe). Ook mobieltjes en andere waardevolle spullen moeten vóór de gymlessen in het eigen kluisje worden opgeborgen. Bij diefstal of vernieling wordt aangifte gedaan bij de politie en worden de kosten verhaald op de dader. De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


25

L Lesuitval

L Lokaal 0.06

De Overlaat tracht lesuitval tot een minimum te beperken. Helaas is het door ziekte van docenten, verplichte cursusdagen of andere oorzaken niet altijd mogelijk alle lesuitval uit te sluiten. In principe vangen we binnen de school uitgevallen lessen op en mogen de leerlingen het schoolterrein niet verlaten. Met name in de bovenbouwklassen kan het voorkomen dat door ziekte van een docent een cluster van praktijklessen uitvalt. Een leerling kan dan bij de directie – als het meer dan 2 lessen betreft – toestemming vragen de school te verlaten. Als dat wordt toegestaan dan ontvangt die leerling een toestemmingsbriefje. Indien deze lessen aan het begin of het einde van de dag staan, kunnen deze uitvallen. Voor de leerlingen staat een overzicht van alle inval/uitvallessen en wijzigingen op de informatieschermen in de school. Ook is het te lezen op de schoolsite van de Overlaat. Het behalen van de verplichte onderwijstijd is een belangrijk aandachtspunt. Door het niet invoeren van proefwerkweken, het efficiënt benutten van de lesweken en de bovengenoemde invallessen kunnen we de onderwijstijd garanderen (zie ook “Onderwijstijd”).

Sg. de Overlaat

Het kan voorkomen dat een leerling uit de les verwijderd moet worden. Dit gebeurt alleen in een uitzonderlijk geval wanneer een leerling echt niet meer te handhaven is. De leerling moet zich dan altijd melden in lokaal 0.06. Daar wordt de leerling opgevangen en krijgt de zogenaamde 'gele' brief. De leerling krijgt vervolgens werk. Aan het einde van de betreffende les gaat de leerling met de gele brief naar de docent. De docent vult de brief verder in en bepaalt ook de mogelijke straf. De gele brief moet dezelfde dag door de ouders thuis worden ondertekend. De leerlingen leveren de gele brief de volgende dag in lokaal 0.06 in. Uiteraard kunnen de ouders/verzorgers naar aanleiding van de gele brief contact opnemen met de school (met de docent, de mentor, de kernteamleider, de directeur onderbouw c.q. bovenbouw). De docent neemt vaak contact op met de ouders/ verzorgers. In lokaal 0.06 kan de leerling zich ook melden als hij/zij tijdens de les ziek is geworden. Een leerling mag pas’ ziek naar huis’ als er contact is geweest met een van de ouders.

Waalwijk


26

M Medezeggenschapsraad (MR)

M Maatschappelijke stage Tijdens de maatschappelijke stage maakt de leerling kennis met vrijwilligerswerk én levert hij/zij een bijdrage aan de samenleving. In de maatschappelijke stage zoekt de leerling een activiteit in zijn/haar vrije tijd in het vrijwilligerswerk bij instellingen of organisaties. De maatschappelijke stage is daarmee anders dan de beroepsstages in klas 3 en 4 die zich oriënteren op een toekomstig beroep. De maatschappelijke stage is verplicht voor leerlingen die sinds 2011/2012 van een basisschool naar een school voor Voortgezet Onderwijs zijn gegaan. Elke leerling moet dan in zijn/haar schoolcarrière minstens 30 klokuren maatschappelijke stage lopen. De maatschappelijke stage is onderdeel van de 1000-uren norm en de stage-uren tellen dus mee als onderwijsuren (alhoewel ze waarschijnlijk niet op school worden ingevuld). De verplichte maatschappelijke stage (MAS) wordt vanaf schooljaar 2015/2016 afgeschaft. Dat betekent dat leerlingen die nu 2013 in het 1e leerjaar komen geen verplichte MAS hoeven te doen. De leerlingen van het 2e leerjaar zijn verplicht de MAS af te ronden. Stagemakelaar De Twern zal de leerlingen begeleiden in dit proces. Er zullen spreekuren gehouden worden op school waar de stagemakelaar aanwezig is om eventuele vragen van leerlingen te beantwoorden. U kunt De Twern bereiken op nummer: 073-3030280

M Magister

Deze raad, die samengesteld wordt uit gekozen vertegenwoordigers van ouders/verzorgers van leerlingen en het personeel, behartigt de belangen van het personeel en de leerlingen van de school. De medezeggenschapsraad is geplaatst in de beleidsdriehoek 'bestuur – directie – medezeggenschapsraad'. De raad heeft in een aantal zaken instemmingsrecht en/of adviesrecht. In de Wet op de Medezeggenschap staan de onderwerpen nader omschreven. Verder mag/kan de medezeggenschapsraad het bestuur en de directie in alle zaken advies geven.

M Mentoren De mentor is de docent die als eerste de zorg heeft voor een klas. De mentor (klassendocent) houdt zich op de hoogte van de studieresultaten van zijn of haar leerlingen en pleegt hierover regelmatig overleg met de ouders De leerlingen en hun ouders kunnen met vragen en problemen bij de mentor terecht. In het begin van het schooljaar hoort de leerling wie zijn of haar mentor is. In het rooster is wekelijks een mentoruur gepland. Dit uur heeft de mentor de gelegenheid om met de klas over allerlei onderwerpen te praten, b.v. over keuzebegeleiding. Uiteraard zijn er ook ouderavonden waarop met de mentor gesproken kan worden. De mentor is aan te spreken voor veel zaken die de leerling betreffen. Als hulpmiddelen daarbij dienen bijvoorbeeld het rapport en de begeleidingskaart (blauwe kaart).

zie “Website en Magister”.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


27

M Mentoren Leerlingen uit het 1e en 2e leerjaar van de kaderberoepsgerichte en de gemengd/theoretische leerweg maken bij de start van het schooljaar de eerste toets van het leerlingvolgsysteem zoals dat door CITO is ontwikkeld. Op het einde van leerjaar 1 en leerjaar 2 maken zij ook de daarbij behorende toets van het leerlingvolgsysteem van CITO. Op deze wijze kunnen wij op objectieve wijze volgen wat het niveau van leerlingen is. Daarnaast zorgen wij voor een zorgvuldige registratie van de vorderingen van leerlingen op de verschillende leerlijnen in ons registratiesysteem Magister. De gezamenlijke vorderingen komen regelmatig aan de orde in de gesprekken van mentor en leerling en in de voortgangsgesprekken met ouders/verzorgers, leerling en mentor.

O Ondersteuning algemeen Bij sommige leerlingen in het voortgezet onderwijs verloopt de ontwikkeling niet vanzelfsprekend. Bij hen kan sprake zijn van een leerachterstand, gedragsproblemen of mogelijke andere omstandigheden, waardoor zij extra ondersteuning nodig hebben. Deze extra ondersteuning wordt in eerste instantie geboden door de docenten, mentoren en kernteamleiders. Wanneer deze ondersteuning niet toereikend is, kan de hulp van interne specialisten worden ingeroepen. Hierbij valt te denken aan: de leerlingbegeleider, bijlesdocent, remedial teacher en/of orthopedagoog. Wanneer ook deze ondersteuning niet volstaat, kunnen externe instanties worden benaderd. Voorbeelden hiervan zijn: schoolmaatschappelijk werk, opvoeddeskundige, stichting MEE, GGD, centrum voor Jeugd en Gezin, enz. Voor leerlingen waarbij de aanwezige ondersteuning onvoldoende blijkt, zijn op dit moment nog regelingen die ervoor zorgen dat de school extra mogelijkheden heeft. Het gaat hierbij dan om: - leerlingen die een positieve beschikking hebben van de Commissie voor Indicatiestelling (CvI); - of om leerlingen die een positieve beschikking hebben van de Regionale VerwijzingsCommissie (RVC). Bij een positieve beschikking van de CvI gaat het om leerlingen met een ‘rugzakje’ en bij leerlingen die een positieve beschikking hebben van de RVC gaat het om Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Alle VO-scholen in de Langstraat, het land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard werken samen in het Samenwerkingsverband VO/VSO de Langstraat. In het SWV zoeken de scholen naar oplossingen voor problemen van en met leerlingen. Zodra de leerling op één van de scholen van het SWV De Langstraat wordt aangemeld wordt in ieder geval gekeken of de leerling bekend is bij een van de andere scholen voor VO in het Samenwerkingsverband. Als VO-scholen willen we voorkomen dat er met leerlingen tussen scholen van het SWV wordt geschoven! Als een leerling bekend is bij een andere VOschool van het SWV willen wij weten wat de beslissing van de VO school is geweest bij de aanmelding en natuurlijk ook waarom die beslissing door die andere VO-school genomen is. Het besluit tot toelating en plaatsing op de VO-school wordt genomen door het bestuur van de school c.q. de directie van de school Sg. de Overlaat

Waalwijk


28

O Onderwijstijd Op de Overlaat vindt onderwijs plaats op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur (op woensdag tot 20.00 uur i.v.m. het gebruik van het restaurant van de afdeling HTV). Leerlingen moeten het aantal lessen krijgen waar ze recht op hebben (in de onderbouw 32 lessen van 50 minuten per week en in de bovenbouw, afhankelijk van de leerweg- of sectorkeuze 31 of 32 lessen per week). Recent heeft onderwijstijd in het voortgezet onderwijs sterk in de maatschappelijke en politieke belangstelling gestaan. Dit heeft ertoe geleid dat de voorschriften voor de onderwijstijd zijn veranderd. Voor elk schooljaar geldt dat tenminste 1000 (klok)uur onderwijs moet worden gegeven, behalve in het examenjaar waar de norm 700 uur is. Ervan uitgaan dat er maximaal 60 dagen vakantie zijn (dat is inclusief 8 feestdagen zoals Kerst, Oud en Nieuw en andere nationale feestdagen), zijn er per jaar ongeveer 38,5 weken onderwijs. Gemiddeld is er dus ongeveer 26 à 27 klokuur onderwijs per week. Om dat te realiseren hebben we op onze school het volgende afgesproken: - op de Overlaat hebben we geen proefwerkweken; - we beginnen de lessen bijna meteen in de eerste week na de zomervakantie en we gaan door tot de laatste week vóór de zomervakantie; - in geval van lesuitval worden lessen zoveel mogelijk vervangen door collega’s. Hiervoor is lesmateriaal ontwikkeld zodat het geen “ophokken” wordt maar een zinvolle vervanging van de uitgevallen les; - diverse buitenlesactiviteiten als (maatschappelijke) stages, werkweek e.d. tellen ook als onderwijstijd. Dit is afgesproken tijdens het horizontale overleg met de Ouderraad en de MR; - (rapporten)vergadering e.d. worden gehouden na de reguliere lessen (o.a. op de donderdagmiddag, de vaste vergadermiddag). De Overlaat houdt de geplande en gerealiseerde onderwijstijd secuur bij. Door de nieuwe voorschriften voor onderwijstijd krijgen ouders en leerlingen via de Medezeggenschapsraad en de Leerlingenraad meer invloed op de afspraken over de onderwijstijd (het zogenaamde horizontale overleg).

O Orthopedagoog De orthopedagoog kan worden ingeschakeld bij het doornemen van dossiers, adviseren over de aanpak van leerlingen waarbij de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt of het ‘screenen’ van leerlingen. Dit laatste kan betekenen dat de orthopedagoog de leerling observeert, gesprekken heeft met een leerling en/of ouders, contact heeft met docenten van een leerling en/of testen afneemt. Onze orthopedagoge (mevrouw O. Fong Akan) wordt aangestuurd door de coördinator leerlingondersteuning. Zowel ouders/verzorgers als mentor(en) kunnen hulpvragen hebben. Deze kunnen bij de kernteamleider gesteld worden middels een hulpvraagformulier, waarna besproken wordt welke begeleiding op gang gebracht wordt.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


29

O Ouderavonden Algemene ouderavonden (o.a. kennismaking met de mentor) 1e leerjaar - maandag 26 augustus 2013 - 19.30 uur 2e leerjaar - woensdag 28 augustus 2013 - 19.30 uur 3e leerjaar - maandag 02 september 2013 - 19.30 uur 4e leerjaar - maandag 07 oktober 2013 - 19.30 uur Ouderavonden n.a.v. rapporten leerjaar 1, 2 en 3 maandag 09 december en woensdag 11 december 2013 maandag 7 april en woensdag 09 april 2014 Ouderavonden n.a.v. de schoolonderzoeken klas 4 maandag 25 november en woensdag 27 november 2013 maandag 24 februari en woensdag 26 februari 2014 Ouderhoordag n.a.v. eindrapport leerjaar 1, 2 en 3 donderdag 10 juli 2014 van 8.30 uur tot 12.00 uur

O Ouderraad Aan het begin van elk schooljaar wordt ouders gevraagd zitting te nemen in de ouderraad. De ouderraad onderhoudt contacten tussen de ouders/verzorgers en de school. De ouderraad vertegenwoordigt de leerlingen en hun ouders/verzorgers binnen de schoolorganisatie. Tijdens de vergaderingen van de ouderraad is een directielid aanwezig. De ouderraad kan eenmaal per jaar een thema-avond met een algemeen onderwerp organiseren.

O Ouderbijdrage/schoolbijdrage Omdat niet alle uitgaven die de school moet doen, door het ministerie worden vergoed, is het bestuur genoodzaakt aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen een financiĂŤle bijdrage te vragen. De Overlaat vraagt de ouders een jaarlijkse bijdrage van â‚Ź 75,-. Deze bijdrage wordt in zijn geheel besteed aan allerlei bijzondere activiteiten voor onze leerlingen, bijvoorbeeld: schoolkampen, festiviteiten, voorzieningen waarvoor vanuit de overheid geen subsidie wordt verleend. Jaarlijks is voor de ouders (ouderraad/medezeggenschapsraad) een begroting en verantwoording van deze gelden beschikbaar.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


30

O Overgangsregeling 1. 2.

Leerlingen kunnen in een ononderbroken leerlijn in vier jaar hun diploma behalen. Een ‘voorwaardelijk overgaan’ kennen we niet. Als een ‘bespreekgeval’ toch overgaat, is dat altijd met een ‘leerovereenkomst’, waarin de school, ouders en leerling bindende afspraken maken voor het nieuwe schooljaar. 3. Gedurende het schooljaar wordt de voortgang, inzet en keuze van de leerling tijdens (tussentijdse) rapportvergaderingen bekeken. De mentor is verantwoordelijk voor het bewaken van de vorderingen van de leerling en zorgt er voor dat de ouders vroegtijdig geïnformeerd worden. Aan het einde van het 4e leerjaar van de schoolcarrière worden afgesloten met een diploma of certificaten. 4. Wanneer de leerling een cijfer mist door ziekte of afwezigheid, moet binnen 10 dagen na terugkomst op school door de leerling zelf een afspraak bij de betreffende docent worden gemaakt om de toets in te halen (binnen 4 weken na het maken van de afspraak). Zolang het werk niet is ingehaald, staat er een 1,0 genoteerd in Magister. 5. Een leerling kan om pedagogische of didactische redenen worden overgeplaatst naar een andere leerweg/afdeling of de leerweg afsluiten met deelcertificaten. 6. Voor de drie perioden in het schooljaar kunnen cijfers in tienden gegeven worden. 7. De berekening van het eindcijfer van het leerjaar geschiedt als volgt: (periode1+2+3)/3. 8. In leerjaar 1 en 2 is het eindcijfer een heel getal. Voor leerjaar drie wordt het eindcijfer in verband met de afspraken in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) niet afgerond. Het nietafgerond eindcijfer telt in leerjaar 4 mee als één periode in het examenjaar. 9. De afronding van cijfers is steeds als volgt: 0,49 of lager wordt naar beneden afgerond en 0.50 of hoger naar boven. 10. Een vijf (5) geldt als één getelde onvoldoende (g.o.) een vier (4) als twee g.o.’s en een drie (3) of lager als drie g.o.’s. 11. Op rapporten wordt in leerjaar 1 en 2 geen cijfer lager dan een drie (3) gegeven. In leerjaar 3 geldt geen bodemcijfer. 12. Voor leerjaar 3 en 4 staat de berekening van de cijfers in het verplichte PTA. In leerjaar 1 en 2 is die te vinden in het Programma van Toetsing en Overgang (PTO), zie onze schoolsite. 13. De vakken Rekenen, Taal, PSO en CKV tellen niet mee in de overgangsregeling. Voor deze vakken gelden andere normen/regelingen (over CKV en het sectorwerkstuk zijn afspraken gemaakt in de examenregeling), bij Rekenen, Taal en PSO staat een niveauvermelding of een ‘goed’ of ‘onvoldoende’ op de lijst. 14. Indien de leerling niet voldoet aan de overgangscriteria dan wordt hij of zij een “bespreekgeval”.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


31

Basisberoepsgerichte leerweg = Klas 1>2 Leervakken (ned-eng-wis-bio-m&m-nask): tenminste 36 punten en niet meer dan 2 g.o.'s, andere vakken (k&c-lo-tec-vz): tenminste 24 punten en niet meer dan 2 g.o.'s. Klas 2>3 Examenvakken (ned-eng-wis-sectorvak): tenminste 22 punten, leervakken (ned-eng-wis-bio-m&m-nask): tenminste 36 punten en niet meer dan 2 g.o.'s, andere vakken (k&c-lo-tec-vz): tenminste 24 punten en niet meer dan 2 g.o.'s. Kaderberoepsgerichte leerweg = Klas 1>2 Leervakken (ned-eng-dui-wis-bio-m&m-nask): tenminste 42 punten en niet meer dan 3 g.o.'s, andere vakken (k&c-lo-tec-vz): tenminste 24 punten en niet meer dan 2 g.o.'s. Klas 2>3 Examenvakken (ned-eng-wis-sectorvak): tenminste 22 punten, leervakken (ned-eng-dui-wis-bio-m&m-nask): tenminste 42 punten en niet meer dan 3 g.o.'s, andere vakken (k&c-lo-tec-vz): tenminste 24 punten en niet meer dan 2 g.o.'s. Overgang van 3 naar 4 Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg Zorg&Welzijn (Zorg&Welzijn - SDV) ned+eng+wis/mijl+praktijkvak+bio = 27,5 punt: Economie: (HTV - H&A) ned+eng+wis+praktijkvak+eco = 27,5 punt Techniek (Design&Living - Mevi) ned+eng+wis+praktijkvak+nask = 27,5 punt Gemengde of theoretische leerweg = Klas 1>2 Leervakken (ned-eng-wis-bio-m&m-nask-fra-dui): tenminste 52 punten en niet meer dan 3 g.o.'s, andere vakken (k&c-lo-tec-vz): tenminste 24 punten en niet meer dan 2 g.o.'s. Klas 2>3 Examenvakken (ned-eng-wis-sectorvak): tenminste 24 punten, leervakken (ned-eng-wis-bio-m&m-nask-fra-dui): tenminste 52 punten en niet meer dan 3 g.o.'s, andere vakken (k&c-lo-tec-vz): tenminste 24 punten en niet meer dan 2 g.o.'s. Klas 3>4 Hiervoor geldt de zak-slaagregeling voor de examens in verband met de 2-jarige examenperiode. De zeven vakken: gemiddeld 5,5 en niet meer dan 2 getelde onvoldoendes in de zes examenvakken.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


32

Overstappen naar een hogere leerweg. Leerlingen worden zoveel mogelijk geholpen zich verder te ontwikkelen. Mocht er sprake zijn van een eventuele overstap naar een andere leerweg dan brengt de mentor dit bij het tweede rapport ter sprake: De criteria hierbij zijn: - positief advies van De Overlaat, - positief advies van de basisschool, - voldoende capaciteit gemeten met een NIO of WISC en - gemiddeld afgerond een 8 voor elk vak op het eindrapport. De uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de stafvergadering in overleg met het docententeam. Het kernteam Basis 1&2 geeft duidelijk hun voorkeur aan om leerlingen binnen deze leerweg pas na het tweede leerjaar over te laten stappen naar een andere leerweg i.v.m. de ontwikkeling van de leerling zowel op sociaal-emotioneel als op didactisch gebied. Wel is het mogelijk om al eerder op verschillende vakken materiaal aan te bieden op het niveau van de kaderberoepsgerichte leerweg.

O Overlaatpas Alle leerlingen krijgen een chipkaart voorzien van een foto. Deze kaart is nodig als betaalmiddel in de aula, voor het gebruik van de automaten, voor het openen van de poort in de fietsenstalling bij het verlaten van de school en voor het openen en sluiten van de kluisjes. Tevens wordt de pas gebruikt voor de te-laat-registratie. De pas kan tijdens pauzes opgewaardeerd worden bij het opwaardeerapparaat in de aula. Zonder de pas kan de leerling dus geen gebruik maken van eerdergenoemde zaken. Ook kan de pas gebruikt worden voor identificatie bij het afleggen van examens en het verkrijgen van kaartjes bij schoolfeesten. De leerling dient deze pas dan ook altijd bij zich te hebben. Het vervangen van een schoolpas kost â‚Ź 7,50.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


33

P Praktische Sector Oriëntatie PSO staat voor Praktische Sector Oriëntatie. Leerlingen in het eerste en tweede leerjaar krijgen 2 uur PSO per week. Tijdens de lessen PSO maken leerlingen op een zo praktisch mogelijke manier kennis met de sectoren en praktijkafdelingen binnen de school. Hierdoor kunnen leerlingen aan het eind van de tweede klas een weloverwogen keuze maken, doordat ze een beter beeld hebben van de praktijkafdeling. De leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg kiezen voor een afdeling binnen een sector. De leerlingen in de gemengde leerweg en theoretische leerweg kiezen voor een sector en een daaraan gekoppeld praktijkvak. In het vierde leerjaar vervalt het praktijkvak voor de leerlingen in de theoretische leerweg. PSO moet elk rapport voldoende worden afgesloten. Op het rapport komt een O voor onvoldoende of een V voor voldoende te staan. Indien er op één van de rapporten in de eerste twee leerjaren één of meerdere onvoldoendes staan, moeten deze onvoldoendes middels verplichte PSO herkansingsopdracht(en) aan het eind van het tweede leerjaar buiten de reguliere lessen, gecompenseerd worden. PSO geeft de leerlingen een duidelijker beeld van de sectoren en de praktijkafdelingen binnen onze school. De PSO-docenten zorgen in samenwerking met de decanen voor een doorlopend LOB-proces (LOB staat voor LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding en praktijknormen). Voor de leerlingen worden door decanen en PSO-docenten extra activiteiten georganiseerd die helpen bij het maken van een definitieve keuze.

P Privacy

De Overlaat respecteert de privacy van ieder kind. Roosters, cijfers, klassenlijsten e.d. zijn digitaal toegankelijk via goed beveiligde systemen. Deze zijn alleen te benaderen via een wachtwoord. Op klassenfoto's, promotiefoto's en afbeeldingen van leerlingen op internet is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Ook hier zullen we correct mee om gaan. Mocht een ouder en/of verzorger echter bezwaar maken tegen publicatie van een foto van zijn/haar kind verzoeken wij vriendelijk om dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. We willen u wijzen op de volgende privacy gevoelige zaken: tijdens schoolactiviteiten zoals het schaatsen, de disco, het gala en sportdagen worden foto's gemaakt. Deze foto's kunnen worden geplaatst op onze site, opgehangen in de gangen ofwel kunnen worden gebruikt voor PR-activiteiten, zoals het plaatsen van foto's op banners of vlaggen. Voor intern gebruik is het mogelijk dat er filmopnamen in de klas gemaakt worden. Deze zijn bedoeld voor de deskundigheidsbevordering van collega's en stagiaires. In het kader van de begeleiding van onze leerlingen maakt de Overlaat deel uit van Zorg en Advies- Teams (ZAT's) waarin politie, maatschappelijk werk en andere ondersteunende instanties zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is de school aangesloten bij diverse zorg-netwerken. Tot slot is de school aangesloten op het signalering-systeem Zorg voor Jeugd. Alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, peuterspeelzalen hulpinstanties, bureau jeugdzorg etc. zullen worden aangesloten op dit systeem. Na verloop van tijd zal dit systeem worden aangesloten op een landelijke structuur. Sg. de Overlaat

Waalwijk


34

P Profielverbetering Een leerling kan na het behalen van een diploma in de Basisberoepsgerichte leerweg een jaar terugkomen om middels “profielverbetering” het diploma in de Kaderberoepsgerichte leerweg te halen (en daarna door te stromen naar Mbo-opleidingen niveau 3 of 4) . Voorwaarden: - minimaal een 7 voor alle examenvakken op de basisberoepsgerichte leerweg, - overstap moet binnen de gekozen sector zijn, - voldoende motivatie en inzet om deze overstap te maken, - capaciteiten om succesvol een opleiding op kaderniveau af te ronden en - het aantal leerlingen voor profielverbetering kan beperkt zijn i.v.m. de verschillende clusters voor de algemeen vormende vakken. De beslissing over deelname aan de profielverbetering wordt – na dossieronderzoek – door de betreffende kernteamleider en de directeur bovenbouw genomen.

R Remedial teaching De school kent een aantal coördinatoren leerlingenondersteuning (in de onderbouw mevrouw Okonskien in de bovenbouw mevrouw Ummels) die nagaan of voor een leerling extra begeleiding nodig is. Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met onze orthopedagoge. Naast de leerwegondersteuning (LWO) in de basisklassen kent de Overlaat ook leerwegondersteuning (in de vorm van remedial teaching, huiswerkbegeleiding) voor de andere leerwegen. Om voor LWO in aanmerking te komen moet de leerling getest worden en moet de aanvraag door de RVC worden goedgekeurd. De extra zorg (remedial teaching) wordt verleend door medewerkers die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd

S Schoolkrant De leerlingen van de redactieraad verzorgen een 4 maal per jaar de uitgave van de schoolkrant “News Generation”. De onderwerpen die in de krant aan bod komen, worden in gezamenlijk overleg van de redactieraad bepaald, waarbij de docent die verantwoordelijk is voor de schoolkrant het laatste woord heeft.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


35

S

Schoolprofiel Het schoolprofiel: scholengemeenschap (SG) de Overlaat is een onderwijsinstelling voor MAVO en Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) en biedt onderwijs aan ongeveer 990 leerlingen in de gemengd/theoretische, kader- en basisberoepsgerichte leerwegen in de sectoren Techniek, Zorg & Welzijn en Economie. Er werken circa 150 personeelsleden. De Overlaat is een samenwerkingsschool in Waalwijk met een brede denominatie en algemeen toegankelijk voor iedereen. De school staat voor ruimte en aandacht voor leerlingen van alle gezindten. Belangrijkste afspraak in de school is dat we met respect met elkaar, met elkaars mening en met elkaars eigendommen omgaan. Deze school is gestut op vier pijlers: - Uitstekend onderwijs met uitstekende resultaten. - Enthousiast en tevreden leerlingen. - Enthousiast en tevreden personeel. - Financieel gezond. We zijn een school waar de mens centraal staat. Dit moet resulteren in een grote aantrekkingskracht voor leerlingen, ouders en personeelsleden. En ook voor gemeenten, bedrijfsleven en andere partijen maakt dit ons tot een aansprekende partner. Elke medewerker en elke leerling wordt in staat gesteld, uitgedaagd en geactiveerd om alles eruit te halen wat er in zit.

S

Schoolregels Op de site (www.sgdeoverlaat.nl) staat de tekst van de schoolregels die we hanteren. De basis van de schoolregels wordt gevormd door de normale fatsoensregels die gelden voor elke organisatie en belangrijk zijn om een schooldag prettig te laten verlopen. Het uitgangspunt is dat we met respect met elkaar, met elkaars meningen, levenswijzen en eigendommen omgaan. Hierbij geldt dat we elkaar moeten kunnen herkennen (zie de regels m.b.t. kleding) en verstaan (op de Overlaat wordt alleen Nederlands gesproken). De schoolregels worden in de eerste mentorles na de zomervakantie door de mentor met de klas besproken.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


36

S Sectoren De Overlaat realiseert onderwijs in drie sectoren: - Techniek - Zorg&Welzijn - Economie In de onderbouw zitten de leerlingen al in de klassen voor de diverse leerwegen, maar er is nog niet gekozen voor een bepaalde sector of afdeling. Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg (MAVO) Theoretische leerweg (MAVO) Tijdens de ouderavond naar aanleiding van het tweede rapport maken de leerlingen van de tweede klas en ouders een definitieve keuze voor een sector of afdeling. In de bovenbouw heeft de school drie sectoren: Economie, Techniek en Zorg&Welzijn. De leerlingen van alle leerwegen zijn voor wat betreft hun praktijklessen opgedeeld over de diverse sectoren en afdelingen. Leerlingen in de G/T-klassen kiezen voor een sector praktijkvak. In de sector Economie hebben de leerlingen de mogelijkheid door te gaan in de afdelingen Horeca, Toerisme, Voeding (HTV)-Breed of Handel&Administratie. In de sector Techniek kunnen de leerlingen kiezen uit twee hoofdrichtingen: MEVI en Design&Living. Na een propedeuse in de eerste helft van de derde klas gaan de leerlingen die opteren voor Techniekplein door om af te studeren voor: Elektrotechniek, Installatietechniek, Voertuigentechniek, Metaaltechniek of de intrasectorale afstudeerrichtingen Metalektro of Instalektro. In de brede opleiding Design, ontwerpen en maken de leerlingen allerlei twee- en driedimensionale producten. De leerlingen worden daarmee voorbereid op een van de volgende vervolgopleidingen: Signmaking, Ruimtelijke presentatie en communicatie, Stand- en tentoonstellingsbouw, Grafische productie en vormgeving, Mediavormgeving en fotografie, Interieur, Restauratie, Decoratie en bescherming. In de opleiding Living kiezen de leerlingen voor een van de volgende beroepen: Timmeren, Meubelmaken (fijnhout), Metselen of Schilderen. De sector Zorg&Welzijn heeft de afstudeerrichting Zorg&Welzijn-Breed en de afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV). Onderwijs is in beweging. Dit maakt dat het aangeboden onderwijs er over een paar jaar anders uit kan zien dan op dit moment het geval is. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


37

S Selectiecriteria Leerweg- en afdelingkeuze in klas 2 De basisleerlingen zijn reeds geplaatst in de Basisberoepsgerichte leerweg. Mits ze voldoen aan de overgangsnorm gaan deze leerlingen door in die leerweg. Wel moet er een afdelingskeuze worden gemaakt. De leerlingen uit de kaderklassen die volgens de norm overgaan, kunnen geplaatst worden in de derde klassen Kaderberoepsgericht. Deze kaderleerlingen moeten uiteraard wel een afdelingskeuze maken. In maart maken de leerlingen deze keuzes. Bij de keuze komt een schooladvies. Tijdens de ouderavond n.a.v. het tweede rapport wordt dit besproken en de keuze wordt daarna definitief vastgelegd. De leerlingen in de G/T-klassen gaan door in de Gemengd/Theoretische leerweg als zij voldoen aan de overgangsnormen. De G/T-leerlingen moeten daarnaast ook een sectorkeuze maken (met het daarbij verplichte sectorvak). Voor sommige afdelingen kan de belangstelling te groot of te mager zijn. In overleg met de ouders moeten leerlingen dan in een enkel geval een andere keuze maken. De school kijkt daarbij dan naar de behaalde cijfers voor met name de toekomstige examenvakken. Mocht dit overleg tot niets leiden, dan zal door middel van loting bepaald worden wie geplaatst gaat worden.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


38

S

Stage in de bovenbouw Om de geleerde theorie, in de praktijk te brengen, gaan alle leerlingen uit het derde leerjaar ĂŠĂŠn of twee werkweken op beroepsstage. De instellingen/bedrijven waar ze deze stage gaan uitvoeren is afhankelijk van de gekozen sector. De bedoeling is dat leerlingen eerst zelf op zoek gaan naar een stageplaats met behulp van desbetreffende docenten. Mocht dit niet lukken, dan kan de school een stageplaats aanwijzen. De stage wordt door leerlingen met een cijfer afgesloten en telt mee voor het schoolexamen (zie het PTA voor het praktijkvak) en wordt afgesloten met een stageverslag. In de praktijk blijkt dat leerlingen veel leren en dat ze deze periode als leuk ervaren. Ook de deelnemende stage bedrijven/instellingen zijn positief over de leerlingen. De leerlingen zijn - gedurende deze periode - verzekerd voor ongevallen. Meer informatie over de stageperiode kan ingewonnen worden bij de desbetreffende praktijkdocenten. De beroepsstages van de leerlingen in het derde leerjaar zijn in de volgende weken gepland: klas 3: week 16 en 17 (14 t/m 25 april 2014).

Sg. de Overlaat

Waalwijk


39

S Studieboeken Ouders en/of verzorgers krijgen de boeken gratis. De school ontvangt voor de verstrekking van de boekenpakketten een vergoeding rechtstreeks van het Ministerie van OC&W. Concreet houdt de regeling gratis schoolboeken dus in dat ouders/verzorgers de schoolboeken geleverd en bezorgd krijgen door de firma Iddink. Om de gratis schoolboeken te krijgen moeten ouders/ verzorgers de schoolboeken wel zelf bestellen. De ouders en/of verzorgers moeten wel een borg te betalen van € 75,00. Via Iddink krijgen ouders en/of verzorgers dus nog slechts een rekening voor: - de leermiddelen die NIET gratis zijn; - de borg van € 75,00. - de vrijwillige ouderbijdrage van € 75,00 Indien goed omgegaan wordt met de gratis schoolboeken, krijgen ouders/verzorgers de betaalde borg na afloop van de schoolloopbaan van hun zoon/dochter teruggestort door de firma Iddink.

T Taal en Rekenen Vanaf 2014 worden de exameneisen op het gebied van taal en rekenen aangevuld. Dit is door de overheid bepaald naar aanleiding van het onderzoeksadvies van de commissie Meijerink. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op de Overlaat goed beslagen ten ijs komen, heeft de directie een taal- en rekengroep in het leven geroepen, een taal- en rekencoördinator aangesteld en een aantal wijzigingen doorgevoerd in de lessentabel ten behoeve van taal- en rekenonderwijs.

Sg. de Overlaat

De taal- en rekenvaardigheden worden uitgedrukt in referentie-niveaus . Het 1F niveau is het niveau dat eigenlijk al op het basisonderwijs bereikt zou moeten zijn. Het 2F niveau is het eindniveau op het VMBO. In het vervolgonderwijs na het VMBO wordt dit voortgezet en zo is er vanaf het basisonderwijs tot en met het vervolgonderwijs één doorlopende leerlijn. Op de Overlaat werken we gestructureerd aan het verbeteren van de woordenschat en het begrijpend leesniveau van de leerlingen. Leerlingen worden in leerjaar 1 tot en met 3 digitaal getoetst om de voortgang op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat vast te leggen. Met deze gegevens wordt bekeken welke leerlingen welke ondersteuning nodig hebben bij begrijpend lezen en woordenschat. In alle onderbouwklassen staat er naast het vak Nederlands ook een uur taal op het lesrooster. In dit taaluur wordt er gewerkt met de methode “Nieuwsbegrip”. Nieuwsbegrip biedt naast de klassikale lessen ook de mogelijkheid om thuis digitaal te oefenen op de site www.nieuwsbegripxl.nl Alle docenten volgen de TVO – cursus (taalgericht vakonderwijs) om meer gestructureerd aandacht aan taal te besteden in hun lessen.

Waalwijk


40

Voor wat betreft het rekenen zal het eindT Toelating examen worden aangevuld met een rekentoets. Om te kunnen slagen zal deze rekentoets met Voor toelating tot onze school gebruiken wij een voldoende moeten worden afgesloten los onder andere de volgende criteria: van de andere examenresultaten. Leerlingen - advies basisschool die in het schooljaar 2015 - 2016 in het vierde - CITO leerjaar zitten zullen hier voor het eerst mee - intelligentieonderzoeken IQ (NIO, WISC) in aanraking komen. Om de rekenvaardigheid van onze leerlingen te verbeteren heeft De Om toegelaten te kunnen worden moet aan twee Overlaat sinds 5 jaar het rekenen op de van de drie criteria worden voldaan. Over de lessentabel staan in de onderbouw. definitieve toelating brengt de toelatingscommissie advies uit aan de directeur onderbouw, die Op de Schoolsite onder het “Kopje” uiteindelijk besluit. Natuurlijk houden wij rekening “leerlingen” item “wiskunde” staat een met de wens van ouders en leerling. compleet hulppakket met rekenoefeningen om ook thuis het rekenen te oefenen. Ten aanzien van het CITO en IQ gebruikt Op de schoolsite vind u meer info over de de Overlaat de volgende scores als richtlijn: toetsen. In Magister worden de behaalde resultaten van zowel taal als rekenen bewaard. - Leerlingen met een Cito-score van 525 of Bij rekenen vindt u een driecijferig getal. Het lager kunnen aanvullend getest worden voor eerste getal geeft het niveau aan. De laatste LWO(leerwegondersteuning) 2 cijfers de procentuele score in dat niveau. www.taalenrekenen.nl/referentiekader/betekenis/ouder

- Toelating Basisberoepsgerichte leerweg Cito-score £ 525 / IQ ³ 81

T Tegemoetkoming studiekosten De tegemoetkoming ouders is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs verdwenen. Per die datum is het kindgebonden budget van de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van www.duo.nl

Sg. de Overlaat

- Toelating Kaderberoepsgerichte leerweg Cito-score ³ 525 / IQ ³ 90 - Toelating Gemengd/Theoretische leerweg (MAVO) Cito-score ³ 530 / IQ ³ 95 Tot slot speelt bij de toelating ook een rol of de leerling past binnen het ondersteuningsprofiel van onze school. In sommige gevallen kan de ondersteuningsbehoefte (in lichamelijke zin of in termen van gedrag) onze mogelijkheden overstijgen waardoor een leerling niet plaatsbaar is. Als toelating tot de school geweigerd wordt, ontvangt men hierover schriftelijk bericht met duidelijke opgave van redenen.

Waalwijk


41 1

V Vakanties Herfstvakantie 14 tot en met 18 oktober 2013 Kerstvakantie 23 december 2013 tot en met 3 januari 2014 Carnavalsvakantie 3 t/m 7 maart 2014 Pasen 21 april 2014 Meivakantie 28 april t/m 9 mei 2014 Hemelvaart 29 en 30 mei 2014 Pinksteren 9 juni 2014 Zomervakantie 14 juli t/m 22 augustus 2014

De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen. Leerlingen mogen tijdens hun lesdag de school niet verlaten.

V Vertrouwenspersonen voor leerlingen Als vertrouwenspersoon voor de leerlingen zijn beschikbaar: mevrouw T. Vuik, de heer N. Hoeben en de heer E. Meijer.

Lesvrije dagen: Dinsdag 29 oktober ( i.v.m. rondleidingen basisschoolleerlingen)

V Veiligheid

V Verzuim en verlof

Om de veiligheid in het schoolgebouw te zie Ziekmelding, verlof en verzuim optimaliseren zijn enkele maatregelen genomen. Alle bezoekers moeten zich melden bij de receptie (bezoek aan de school alleen volgens afspraak). Hierna ontvangt de bezoeker een badge. Deze badge moet zichtbaar gedragen worden in de school. Bezoekers worden daarna doorverwezen naar de medewerker met wie een afspraak is gemaakt. De school heeft een videobewakingssysteem ge誰nstalleerd. Bij diefstal of vernieling wordt aangifte gedaan bij de politie. De kosten worden verhaald op de dader. Op last van de directie kan er een controle plaatsvinden van de kluisjes.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


42

V Verzekeringen

V Verzuimcoördinator

WA-verzekering Het bestuur van Scholengemeenschap de Overlaat heeft een WA-verzekering afgesloten ten behoeve van o.a. het bestuur, personeel en leerlingen. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van deze mensen voor schade aan derden. Uiteraard moet het voorval wel in relatie staan tot de school. Indien een leerling(e) aansprakelijk wordt gesteld, dient zulks in eerste instantie te worden afgewikkeld via zijn/haar eigen WA-verzekering. De verzekering van de school heeft dan een aanvullend karakter. De scholierenongevallenverzekering Het bestuur van Scholengemeenschap de Overlaat heeft een scholierenongevallenverzekering afgesloten, die leerlingen en personeel van de school verzekert. Deze verzekering voor lichamelijk letsel is geldig gedurende de schooluren, zowel in het gebouw als op de bij de school behorende terreinen, tijdens excursies, sportevenementen en schoolreizen binnen Europa, die door of namens de schoolleiding zijn georganiseerd, alsmede één uur voor het begin en één uur na het einde van de lessen of de schoolactiviteiten (de zogenaamde schooldekking). Materiële schade wordt op basis van deze verzekering nooit vergoed!

De Overlaat heeft een verzuimcoördinator in dienst. Deze is aangesteld om het (ongeoorloofd) verzuim van de lessen en het uiteindelijk uitvallen door voortijdig schoolverlaten terug te dringen en te voorkomen. Dit gebeurt door contact te leggen met de ouders en/of verzorgers. Bij regelmatig ongeoorloofd verzuim en/of te laat komen worden in overleg met mentor en kernteamleider, passende maatregelen genomen bijvoorbeeld het inschakelen van de Leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente en eventueel de Inspectie. Ook het “ te laat komen” van de leerlingen wordt door de verzuimcoördinator aangepakt. Voor het aanvragen van bijzonder verlof kan men bij de verzuimcoördinator terecht. Voor de ouders/verzorgers is het van belang om bij afwezigheid van de leerling de school onmiddellijk, met opgaaf van reden, in kennis te stellen. De verzuimcoordinator is aanwezig op maandag van 08.00 tot 15.45 uur woensdag van 08.00 tot 15.45 uur vrijdag van 08.00 tot 15.45 uur

V Verzuim Zie Ziekmelden, verlof en verzuim

Sg. de Overlaat

Waalwijk


43

Sg. de Overlaat

Waalwijk


44

W Website en Magister

META APP

Het is voor ouders en leerlingen mogelijk thuis via internet op de website (magister) cijfers en absenties te bekijken. Hier zijn ook het opgegeven huiswerk en proefwerken te zien. Zo kunnen ouders de resultaten, de afwezigheid, het huiswerk en de proefwerken van hun kind(eren) controleren. Ouders kunnen op deze manier op de hoogte blijven van de verrichtingen van hun kind. Ouders hebben hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Aan het begin van het schooljaar worden deze aan u uitgereikt. Met deze code kunt u dus inloggen op onze website en toegang krijgen tot Magister.

Daarnaast is het sinds dit jaar voor leerlingen en in het bezit zijn van een tablet en/of smartphone de mogelijkheid om de META app te downloaden. Deze app is gratis en via META heeft de leerling een alternatieve manier om zijn/haar gegevens, agenda, cijfers etc. te benaderen.

Z Ziekmelding, verlof en verzuim

Zodra u ingelogd bent op onze website, bent u ook gemachtigd om op het leerling deel en/of ouderdeel van onze website te komen. Hier vindt u diverse documenten die voor u van belang kunnen zijn (o.a. de gebruikshandleiding van magister). Om gebruik te maken van de schoolsite heeft u een computer (geen tablet en/of smartphone), een internetverbinding, Internet Explorer of Firefox nodig, en de silverlight-plugin. Het werkt als volgt: 1. Open Internet Explorer of Firefox 2. Typ in de adresregel: www.sgdeoverlaat.nl 3. Onze website verschijnt en rechtsboven ziet u de knop “inloggen”. 4. klik op de knop 'Inloggen'. U kunt zich aanmelden door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. 5. Onder het leerling deel en/of het ouderdeel vindt u webportaal. 6. Indien u niet over een Silverlight-plugin beschikt wordt er nu gevraagd deze te installeren. Volg hiervoor de aangegeven stappen.

Sg. de Overlaat

Bij ziekte moeten ouders/verzorgers tijdig contact opnemen met de receptie van de school (0416-336931). Als uw kind weer op school komt, dient u een briefje mee te geven, waarop de datum van herstel staat vermeld. Verlof, voor een speciale gebeurtenis, dokters-, tandarts- of othobezoek wordt altijd ruim vooraf, door middel van het invullen van een verlofbriefje, schriftelijk bij de verzuimcoördinator aangevraagd. Verlofbriefjes worden aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen uitgereikt. Deze zijn ook te vinden op onze site onder het kopje “ouders”. Voor verlof buiten de schoolvakanties geven wij in principe geen toestemming. Wanneer u van mening bent dat er een belangrijke reden is voor een afwijkende vakantie, dan kunt u schriftelijk toestemming vragen aan de directeur. Ongeoorloofd verzuim melden wij altijd bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling staat ingeschreven. Bij niet gemelde afwezigheid nemen wij telefonisch contact met u op.

Waalwijk


45

Sg. de Overlaat

Waalwijk


46

Bijlage A Leerlingenaantallen Schooljaar

Aantal

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

863 835 817 792 791 772 870 921 990 (onder voorbehoud)

Slagingspercentage 2011 - 2012

Percentage

Opleiding VMBO basisberoepsgerichte leerweg VMBO kaderberoepsgerichte leerweg VMBO gemengde en theoretische leerweg

92,5% 90,8% 90,9%

SG de Overlaat TOTAAL

91,4%

Andere cijfers zijn te zien op de website: - Leerlingenaantallen van de afgelopen jaren - Leerlingenaantallen per leerjaar en afdeling - Geografisch overzicht van de herkomst van onze leerlingen - Instroomgegevens leerjaar 1 - Instroomgegevens overige leerjaren - Uitstroomgegevens - Slagingspercentages

Sg. de Overlaat

Waalwijk


47

Adressen Postadres: de Overlaat School voor MAVO en Voorbereidend MBO Postbus 259, 5140 AG Waalwijk Eikendonklaan 3, 5143 NG Waalwijk telefoon: 0416-336931 fax : 0416-335325 e-mail : postbus@sgdeoverlaat.nl internet : www.sgdeoverlaat.nl Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat Postbus 259, 5140 AG Waalwijk Bankrelatie ING-Bank Bankrekeningnummer 48.45.73.950 t.n.v. Scholengemeenschap de Overlaat Postbus 259, 5140 AG Waalwijk Girorekening Girorekening 11.09.527 t.n.v. Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat Postbus 259, 5140 AG Waalwijk Ouderraad en Medezeggenschapsraad Eikendonklaan 3, 5143 NG Waalwijk Inspectie van het Onderwijs - info@owinsp.nl - www.onderwijsinspectie.nl vragen over het onderwijs: 0800-0851 (gratis) Meldpunt Vertrouwensinspecteur 09001113111 (lokaal tarief ) klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld.

Sg. de Overlaat

Afkortingen CITO

Centraal Instituut Toets ontwikkeling

CKV

Culturele en Kunstzinnige Vorming

GGD

Gemeentelijke GezondheidsDienst

GIVO

Groninger Intelligentietest Voortgezet Onderwijs

CvI

Commissie voor Indicatiestelling

GVO

GezondsheidsVoorlichting- en Opvoeding

HAVO

Hoger Algemeen Vormend Onderwijs

JGZ.

JeugdGezondsheidsZorg

LKC

Landelijke KlachtenCommissie

LWOO

LeerWegOndersteunend Onderwijs

MAVO

Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs

MBO

Middelbaar BeroepsOnderwijs

PCL

Permanente Commissie Leerlingenzorg

PrO

PraktijkOnderwijs

PSO

Praktische Sector OriĂŤntatie

PTA

Programma van Toetsing en Afsluiting

PTO

Programma van Toetsing en Overgang

REC

Regionaal Expertise Centrum

RVC

Regionale VerwijzingsCommissie

SWV

SamenWerkingsVerband de Langstraat

VMBO

Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs

VO

Voortgezet Onderwijs

WA

Wettelijke Aansprakelijkheid

Waalwijk


48

Sg. de Overlaat

Waalwijk


Sg. de Overlaat

Uitgave

Sg. de Overlaat

tekstredactie

Coรถrdinatie: Ingrid Ligtvoet Fotografie: E.Meijer docent muziek M. Heeren systeembeheerder Ontwerp en opmaak docenten afdeling Des gn : J.Coolegem, G.van den Heuvel

i

Druk Tempodruk Kaatsheuvel Uitvoering: Ingrid Ligtvoet

Ondanks alle bestede zorg aan deze schoolgids kan noch de redactie, noch de school aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuistheid in deze uitgave.

Sg. de Overlaat

Waalwijk


SD DIIG GLLO OO OH HC CS S S s

41/31

d

i

g

l

Scholengemeenschap

de overlaat

o

e:postbus@sgdeoverlaat.nl Kijk op www.sgdeoverlaat.nl of maak een afspraak voor een bezoek. De moeite waard.

DĂŠ opstap naar een mooie toekomst

h

School voor Mavo en Voorbereidend MBO

o

Eikendonklaan 3, 5143 NG Waalwijk Tel. 0416 336931

c

s

Schoolgids 2013 - 2014  
Advertisement