Page 1

Στο πλευρό των φοιτητών

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ 3ου Έτους Οδοντιατρικής

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ι Β΄ Κύκλος *** # Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 2010 – 2011

# Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Β’ Κύκλου 2009 – 2010 # Θέματα 2ης Προόδου 2009 – 2010

***

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

1


Στο πλευρό των φοιτητών

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ 3ου Έτους Οδοντιατρικής

ΜΑΘΗΜΑ 1Ο 1.Ουλίτιδεσ επθρεαηόμενεσ από φάρμακα: Α. νόςοι οφλων οφειλόμενεσ ςε οδοντικι πλάκα Β. νόςοι οφλων γενετικισ προζλευςθσ Γ. νόςοι οφλων ιογενοφσ, μυκθτιακισ και βακτθριακισ αιτιολογίασ Δ. νόςοι που οφείλονται ςε λιψθ αντιβιοτικϊν Ε. ανεξάρτθτεσ από τον τοπικό παράγοντα 2.Ιςτοπακολογικζσ διαφορζσ πρώιμθσ και εγκατεςτθμζνθσ προςβολισ Α. βάκυνςθ ουλοδοντικισ ςχιςμισ ςτθν πρϊιμθ και όχι ςτθν εγκατεςτθμζνθ Β. ζναρξθ καταςτροφισ κολλαγόνου ςτθν εγκατεςτθμζνθ Γ. ώριμα πλαςματοκφτταρα μόνο ςτθν εγκατεςτθμζνθ προςβολι Δ. θ μετατροπι του μυλικοφ άκρου προςπεφυκότοσ επικθλίου ςε επικιλιο κυλάκου αρχίηει από πρϊιμθ προςβολι Ε. μετανάςτευςθ μεςοκθλαίων εκβλαςτθμάτων ςτο χόριο και ςτισ 2 3.Τι δεν ιςχφει για τθν αρχικι προςβολι; Α. πολυμορφοπφρθνα ςτθν ουλοδοντικι ςχιςμι Β. αφξθςθ ουλικοφ υγροφ Γ. αφξθςθ μυλικοφ τμιματοσ ςυνδετικοφ ιςτοφ Δ. ζναρξθ αποδόμθςθσ κολλαγόνου Ε. φπαρξθ εξιδρϊματοσ, φλεγμονισ και πρωτεϊνϊν του οροφ 4.Ποια από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι λάκοσ; Α. το τζταρτο ςτάδιο αναφζρεται ςτθν εξζλιξθ τθσ ουλίτιδασ ςε περιοδοντίτιδα

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

2


Στο πλευρό των φοιτητών

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ 3ου Έτους Οδοντιατρικής

Β. το δεφτερο ςτάδιο δεν διακρίνεται γιατί απαιτεί 4 θμζρεσ ςυςςϊρευςθσ οδοντικισ πλάκασ για να ξεκινιςει Γ. φπαρξθ μακροφάγων και λεμφοκυττάρων ςτθν πρϊιμθ προςβολι Δ. βάκυνςθ ουλοδοντικισ ςχιςμισ ςτθν αρχικι προςβολι Ε. το τρίτο ςτάδιο αφορά χρόνια μορφι ουλίτιδασ ΜΑΘΗΜΑ 2Ο Τα πολλαπλισ κα δοκοφν ςτο επαναλθπτικό μάκθμα ΜΑΘΗΜΑ 3Ο 1.Οι μετριςεισ τθσ απώλειασ πρόςφυςθσ και του βάκουσ των κυλάκων: Α. προςδιορίηουν με ακρίβεια τθν περιοδοντικι κατάςταςθ Β. επθρεάηονται από τον τρόπο χριςθσ του ανιχνευτιρα Γ. παρζχουν πλθροφορίεσ για τθν εξζλιξθ τθσ νόςου Δ. ςυνδυαςμόσ α και β Ε. όλα τα παραπάνω 2.Η κλινικι και ακτινογραφικι εικόνα τθσ περιοδοντίτιδασ περιλαμβάνει τα παρακάτω ςθμεία και ςυμπτώματα: Α. απϊλεια φατνιακοφ οςτοφ Β. αυξθμζνθ κινθτικότθτα δοντιϊν Γ. πακολογικι μετακίνθςθ δοντιϊν Δ. όλα τα παραπάνω Ε. το α και το β 3.Στθν εφθβικι εντοπιςμζνθ περιοδοντιτίδα παρατθρείται: Α. απϊλεια πρόςφυςθσ μεγαλφτερθ των 4 χιλιοςτϊν ςε τουλάχιςτον 8 δόντια

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

3


Στο πλευρό των φοιτητών

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ 3ου Έτους Οδοντιατρικής

Β. ζντονθ παρουςία τοπικοφ παράγοντα πολλζσ φορζσ ανάλογθ με το βακμό τθσ περιοδοντικισ καταςτροφισ Γ. δυςλειτουργία ουδετερόφιλων ςε μεγάλο ποςοςτό αςκενών Δ. βεβαρθμζνο ιατρικό ιςτορικό Ε. ζναρξθ τθσ νόςου υποχρεωτικά με τθν ζναρξθ τθσ εφθβείασ 4.Τι από τα παρακάτω ιςχφει για τον ρυκμό εξζλιξθσ τθσ χρόνιασ περιοδοντίτιδασ βραδείασ εξζλιξθσ; Α. είναι ςτακερόσ και απόλυτα προβλζψιμοσ Β. τεκμθριϊνεται από τθν εκτίμθςθ τθσ μζτρθςθσ τθσ απϊλειασ κλινικισ πρόςφυςθσ όπωσ αυτι προςδιορίηεται με περιοδοντικό ανιχνευτιρα Γ. επθρεάηεται από τισ ποιοτικζσ αλλαγζσ τθσ υπερουλικισ πλάκασ Δ. κακορίηεται από τθν ζκταςθ και τθ βαρφτθτα τθσ προχπάρχουςασ νόςου Ε. προςδιορίηεται με ακρίβεια από ςυμπλθρωματικζσ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ ΜΑΘΗΜΑ 4Ο 1.Μορφολογία οςτικισ βλάβθσ ςτθν περιοδοντίτιδα: Α. χαρακτθριςτικι και δθλϊνει τθν μορφι τθσ νόςου Β. ςχετίηεται με τθν αιτία τθσ οςτικισ βλάβθσ Γ. αξιολογείται μετά τθν κλινικι εξζταςθ Δ. αξιολογείται μετά τθν κλινικι και ακτινογραφικι εξζταςθ Ε. εξαρτάται από το ρυκμό εξζλιξθσ 2.Στθ νεκρωτικι ελκώδθ ουλίτιδα είναι χαρακτθριςτικι: Α. θ νζκρωςθ ελεφκερων οφλων και δθμιουργία ςχιςμϊν

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

4


Στο πλευρό των φοιτητών

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ 3ου Έτους Οδοντιατρικής

Β. θ παρουςία νζκρωςθσ μεςοδοντίων οφλων και δθμιουργία ουλικϊν κρατιρων Γ. θ εμφάνιςθ ςε άτομα με χρόνια ουλίτιδα και πλθμμελι ςτοματικι υγιεινι Δ. α+β Ε. β+γ 3.Μορφολογία οςτικών βλαβών: Α. χαρακτθριςτικι και απόλυτα προβλζψιμθ από το βακμό τθσ φλεγμονισ που κλινικά ανιχνεφεται Β. κακορίηεται από αμιγι οριηόντια ι γωνιϊδθ οςτικι καταςτροφι Γ. διαμορφώνεται ανάλογα με ανιςομερι και ςταδιακι οςτικι καταςτροφι φατνιακοφ οςτοφ Δ. επίδραςθ υπζρμετρων ςυγκλειςιακϊν δυνάμεων Ε. επθρεάηεται από φφλο και θλικία 4.Περιοδοντικό απόςτθμα: Α. ςυνοδό κλινικό εφρθμα χρόνιασ περιοδοντίτιδασ Β. αποκλειςτικά λόγω τρυγίασ ακρορριηικοφ τριτθμορίου ριηικισ επιφάνειασ μετά τθν ριηικι απόξεςθ Γ. αποδίδεται ςε απόφραξθ κυλάκου από ιατρογενείσ παράγοντεσ Δ. κυρίωσ ςε άτομα ανοςοκατεςταλμζνα ι γενικά ςε άτομα με βαρφ ιςτορικό Ε. εντοπίηεται ς ελεφκερα οφλα και μεςοδόντιεσ κθλζσ

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

5


Στο πλευρό των φοιτητών

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ 3ου Έτους Οδοντιατρικής

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

6


Στο πλευρό των φοιτητών

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ 3ου Έτους Οδοντιατρικής

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

7


Στο πλευρό των φοιτητών

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ 3ου Έτους Οδοντιατρικής

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

8


Στο πλευρό των φοιτητών

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ 3ου Έτους Οδοντιατρικής

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

9


Στο πλευρό των φοιτητών

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ 3ου Έτους Οδοντιατρικής

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

10

Perio_B_Test  

Περιοδοντολογία Επαναληπτικά Β Κύκλος

Perio_B_Test  

Περιοδοντολογία Επαναληπτικά Β Κύκλος