Page 1


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Πίνακασ περιεχομένων 1. Ειςαγωγή - Καλωςόριςμα .............................................................................. 2 2. Γενικζσ πληροφορίεσ για το Εθνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν (Ε.Κ.Π.Α.) ....................................................................................................... 3 3. Οδοντιατρική ΢χολή Ε.Κ.Π.Α. ......................................................................... 5 4. Διοικητική Διάρθρωςη Οδοντιατρικήσ ΢χολήσ Αθηνϊν ................................. 7 5. Προγράμματα και Τπηρεςίεσ του Ε.Κ.Π.Α. για τουσ φοιτητζσ ........................ 9 Σίτιςθ .......................................................................................................................................... 9 Γυμναςτιριο .............................................................................................................................. 9 Υγειονομικι Υπθρεςία ............................................................................................................. 10 Ρολιτιςτικόσ Πμιλοσ Φοιτθτι .................................................................................................. 11 Άλλεσ Υπθρεςίεσ ...................................................................................................................... 13

6. Χρήςιμεσ Πληροφορίεσ................................................................................ 14 Γενικά για το Ρρϊτο Ζτοσ – Συνοπτικά για τα Μακιματα του Α’ Εξαμινου .......................... 14 Διλωςθ Μακθμάτων ............................................................................................................... 19 Ρροαπαιτοφμενα Μακιματα .................................................................................................. 19 Γραμματείεσ Σχολισ – Τθλζφωνα ............................................................................................ 21 Βιβλιοπωλεία - Τθλζφωνα ....................................................................................................... 22 Ακαδθμαϊκζσ Βιβλιοκικεσ ....................................................................................................... 23

7. Η Οδοντιατρική Αθηνϊν ςτο Διαδίκτυο ....................................................... 24 8. Η ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Οδοντιατρικήσ κοντά ςτον Φοιτητή ..................................... 25 9. Διαςκζδαςη - Ψυχαγωγία............................................................................ 34 10.Πρόγραμμα Α’ Εξαμήνου ΢πουδϊν.............................................................. 37 11.Χάρτεσ ΢χολήσ – Επιςτημϊν Τγείασ.............................................................. 38 12.Όρκοσ του Ιπποκράτη .................................................................................. 40

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

1


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

1. Ειςαγωγή - Καλωςόριςμα Αγαπθτζ ςυνάδελφε πρωτοετι, Καλωςόριςεσ ςτθν οικογζνεια τθσ Οδοντιατρικισ Σχολισ Ακθνϊν. Σου αξίηουν κερμά ςυγχαρθτιρια για τθν πρόςφατι ςου επιτυχία! Ραρόλο που όπωσ κα διαπιςτϊςεισ κι εςφ θ ςχολι μασ είναι μια από τισ πιο απαιτθτικζσ, με υπομονι και ςυνεπι προςπάκεια κα αντεπεξζλκεισ πλιρωσ και κα περάςεισ ςυνάμα αξζχαςτα φοιτθτικά χρόνια. Εμείσ από τθν πλευρά μασ ωσ θ μεγαλφτερθ φοιτθτικι παράταξθ τθσ ςχολισ φιλοδοξοφμε να ςτακοφμε δίπλα ςου και ςτον ακαδθμαϊκό και ςτον ψυχολογικό τομζα και να ςυμβάλουμε με προτάςεισ, πράξεισ και ιδζεσ για ζνα καλφτερο φοιτθτικό μζλλον. Αρχι των προςπακειϊν μασ, είναι αυτόσ ο Οδθγόσ, που ζχει γίνει με μεράκι και προςπάκειεσ ςυμφοιτθτϊν μασ από αρκετά παλιά. Ραράλλθλα με τον επίςθμο Οδθγό Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν που κα πάρεισ από τθ Σχολι, ο Οδθγόσ μασ ευελπιςτοφμε να ςε εντάξει ςτο κλίμα του Ρανεπιςτθμίου ομαλά, ςυνετά κι ευχάριςτα.

Διασκέδαση

2

Αποδοτικό διάβασμα

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

Αξέχαστα φοιτητικά χρόνια


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

2. Γενικά για το Εθνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Το Ε.Κ.Ρ.Α. ιδρφκθκε τθν 3θ Μαΐου του 1837 και ιταν το πρϊτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ελλάδοσ. Με το ςφνταγμα τθσ 9θσ Ιουνίου του 1975 (άρκρο 16, παρ. 15) κατοχυρϊκθκε θ πλιρθσ αυτοδιοίκθςθ του ωσ Ανϊτατο εκπαιδευτικό Κδρυμα. Λειτουργεί ςφμφωνα με το κεςμικό νόμο 3549/2007 και το Ε.Κ.Ρ.Α. οφείλει: Α) Να παράγει και να μεταδίδει τθ γνϊςθ με τθν ζρευνα και τθ διδαςκαλία και να καλλιεργεί τισ τζχνεσ. Β) Να ςυντελεί ςτθ διαμόρφωςθ υπεφκυνων ανκρϊπων με επιςτθμονικι, κοινωνικι, πολιτιςτικι και πολιτικι ςυνείδθςθ και να παρζχει τα απαραίτθτα εφόδια που κα εξαςφαλίςουν τθν άρτια επαγγελματικι κατάρτιςθ τουσ για επιςτθμονικι και επαγγελματικι ςταδιοδρομία. Γ) Να ςυμβάλλει ςτθν αντιμζτωπθ των κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν και αναπτυξιακϊν αναγκϊν του τόπου. Συνοπτικά αναφζρουμε ότι το Ρανεπιςτιμιο αποτελείται από Σχολζσ οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ διαιροφνται ςε Τμιματα. Θ Οδοντιατρικι κεωρείται ανεξάρτθτο Τμιμα, δθλαδι τμιμα που δεν υπάγεται ςε κάποια ςχολι. Τζλοσ τα τμιματα διαιροφνται ςε τομείσ. Ρανεπιςτιμιο

Σχολζσ

Τμιμα Α

Τμιμα Β, κ.λπ.

Ανεξάρτθτα Τμιματα

Οδοντιατρικι

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

3


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Θ διοίκθςθ του πανεπιςτιμιου αποτελείται τθ Σφγκλθτο, το Ρρυτανικό Συμβοφλιο και τον Ρρφτανθ που επικουρείται από τρεισ Αντιπρυτάνεισ. Κλείνοντασ αναφζρουμε ότι το προςωπικό του πανεπιςτιμιου ανικει ςτισ εξισ τζςςερισ κατθγορίεσ: Α) Διδακτικό – Ερευνθτικό Ρροςωπικό. Τα λεγόμενα μζλθ Δ.Ε.Ρ. Εδϊ υπάγονται οι διάφοροι κακθγθτζσ, λζκτορεσ και οι ειδικοί επιςτιμονεσ. Β) Ειδικό και Εργαςτθριακό Διδακτικό Ρροςωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Ρ.) Γ) Ειδικό και εργαςτθριακό Ρροςωπικό (Ε.Τ.Ε.Ρ.) Δ) Διοικθτικό Ρροςωπικό

Ρρυτανικό Συμβοφλιο Ρρφτανθσ Αντιπρυτάνεισ

Σφγκλθτοσ

Διοίκηςη Πανεπιςτημίου

Διδακτικό - Ερευνθτικό Ρροςωπικό (Δ.Ε.Ρ.)

Ειδικό & Εργαςτθριακό Διδακτικό Ρροςωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Ρ.)

Ρ΢ΟΣΩΡΙΚΟ Α.Ε.Ι. Ειδικό & Εργαςτθριακό Ρροςωπικό (Ε.Τ.Ε.Ρ.)

4

Διοικθτικό Ρροςωπικό

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

3. Οδοντιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. Θ Οδοντιατρικι Σχολι είναι ανεξάρτθτο Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτιμιου Ακθνϊν.

τμιμα

του

Εκνικοφ

και

Θ οδοντιατρικι ςχολι Ακινασ μαηί με αυτιν τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι οι δφο οδοντιατρικζσ ςχολζσ ςτθ χϊρα μασ. Κφριο μζλθμα τθσ είναι θ ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν τθσ ϊςτε να πλθροφν διεκνείσ και όχι μόνο εγχϊριεσ προχποκζςεισ. Ρρόκειται για μια προςπάκεια τθσ Σχολισ μασ να καταςτιςει ικανοφσ τουσ αποφοίτουσ τθσ να αςκιςουν το επάγγελμα του οδοντιάτρου με επάρκεια ςε κάκε χϊρα τθσ Ε.Ε. και το πτυχίο να χαίρει τθσ απαραίτθτθσ αναγνϊριςθσ. Ρροσ επίτευξθ τοφτου, υπάρχει ζνασ διαρκισ εκςυγχρονιςμόσ των υλικοτεχνικϊν μζςων και ςυνεχισ μετεκπαίδευςθ των μελϊν ΔΕΡ αλλά και αναβάκμιςθ των υποδομϊν. Ζτςι, ζχει εκδοκεί θ άδεια για τθν καταςκευι ενόσ νζου κτιρίου (εκτόσ των ιδθ υπαρχόντων, νζου και παλαιοφ κτθρίου, 2.500 τμ) ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ των αυτοκινιτων και κα περιλαμβάνει κλινικζσ για παροχι εξειδικευμζνθσ οδοντιατρικισ περίκαλψθσ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ αςκενϊν , κακϊσ και χϊρουσ για να ςτεγαςτοφν όλα τα ερευνθτικά εργαςτιρια του 5ου τομζα και αίκουςεσ ςεμιναρίων και ςυνεχοφσ επιμόρφωςθσ. Ταυτόχρονα γίνεται προςπάκεια προςαρμογισ του προγράμματοσ ςπουδϊν ςτισ νζεσ τάςεισ. Ζτςι, δεδομζνου ότι διανφουμε τθν περίοδο τθσ πρόλθψθσ ωσ βαςικισ τάςθσ ςτθν οδοντιατρικι δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα από τθ ςχολι μασ ςτα αντίςτοιχα μακιματα. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ προςαρμογισ ςτισ νζεσ τάςεισ από φζτοσ διδάςκεται υποχρεωτικά το μάκθμα Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ του Οδοντιατρείου, μια ςθμαντικι καινοτομία του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. Ακόμθ πραγματοποιικθκε θ ειςαγωγι μακιματοσ τοποκζτθςθσ εμφυτευμάτων ςε προπτυχιακό επίπεδο μιασ και είναι μια τεχνικι που εφαρμόηεται ευρζωσ ςτισ μζρεσ μασ. Βεβαίωσ απαιτείται προςπάκεια για τθν περαιτζρω αναβάκμιςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και θ ειςαγωγι νζων μακθμάτων όπωσ Αγγλικισ Ορολογίασ και Βιοθκικισ που όπωσ αναφζρεται παρακάτω, αποτελοφν προτάςεισ τθσ ΔΑΡ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΤΙΑΤ΢ΙΚΘΣ για το Ρρόγραμμα Σπουδϊν.

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

5


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Κλείνοντασ αναφζρουμε ότι το επάγγελμα του ςφγχρονου οδοντιάτρου απαιτεί πολφπλοκεσ δεξιότθτεσ που πρζπει να αποκτθκοφν ςε επαρκι βακμό ςτα 5 χρόνια φοίτθςθσ και τοφτο απαιτεί τθ ςυνειςφορά όλων μασ. Γι’ αυτό κάκε πρόταςθ και ιδζα από μζρουσ ςασ δφναται να αποτελζςει ζνα ενεργό πεδίο διεκδικιςεων από μζρουσ μασ ζτςι ϊςτε οι ίδιοι μασ να εξαςφαλίςουμε τθν υψθλι ποιότθτα των ςπουδϊν μασ.

Αλλαγζσ ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν

Οργανωτικζσ Αλλαγζσ

6

Ρροτάςεισ

Καταςκευι 3ου κτθρίου

Μάκθμα Αϋ Βοθκειϊν

Μάκθμα Βιοθκικισ

Αποςυμφόρθςθ Εργαςτθρίων κ.λπ.

Θζςπιςθ Lunch Break κ.λπ.

Μάκθμα Αγγλικισ Ορολογίασ κ.λπ.

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

4. Διοικητική Διάρθρωςη Οδοντιατρικήσ Σχολήσ Αθηνών Τα βαςικά όργανα διοίκθςθσ τθσ απεικονίηονται ςτα παρακάτω διαγράμματα.

Οδοντιατρικισ

Σχολισ

Ακθνϊν

Γενικι Συνζλευςθ • Ρρόεδροσ & Αναπλθρωτισ Ρρόεδροσ • Διευκυντζσ Τομζων • Εκπόςωποι Δ.Ε.Ρ. των Τομζων • Εκπρόςωποι Ε.Ε.ΔΙ.Ρ. ι Ε.Τ.Ε.Ρ. • Εκπρόςωποι Φοιτθτϊν

Διοικθτικό Συμβοφλιο • Ρρόδροσ & Αναπλθρωτισ Ρρόεδροσ • Διευκυντζσ Τομζων • Εκπρόςωποι Ρροπτυχιακϊν Φοιτθτϊν • Εκπρόςωποι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν • Εκπρόςωποι Ε.Ε.ΔΙ.Ρ. ι Ε.Τ.Ε.Ρ.

Επιπλζον, θ Οδοντιατρικι είναι οργανωμζνθ ςε πζντε Τομείσ, που ο κακζνασ περιλαμβάνει Εργαςτιρια ι και Κλινικζσ, με διάφορα γνωςτικά αντικείμενα και μονάδεσ. 1οσ Τομζασ Κοινωνικισ Οδοντιατρικισ • Εργαςτιριο Ορκοδοντικισ • Εργαςτιριο Ραιδοδοντιατρικισ • Εργαςτιριο Ρρολθπτικισ & Κοινωνικισ Οδοντιατρικισ 2οσ Τομζασ Οδοντικισ Ρακολογίασ & Θεραπευτικισ • Εργαςτιριο Ενδοδοντίασ • Εργαςτιριο Οδοντικισ Χειρουργικισ • Εργαςτιριο Ρεριοδοντολογίασ 3οσ Τομζασ Ρροςκετολογίασ • Εργαςτιριο Ρροςκετικισ • Κλινικι Αντιμετϊπιςθσ Στοματοπροςωπικοφ Ρόνου

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

7


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

4οσ Τομζασ Ρακολογίασ & Χειρουργικισ Στόματοσ • Εργαςτιριο Στοματολογίασ • Κλινικι Διαγνωςτικισ & Ακτινολογίασ Στόματοσ • Κλινικι Στοματικισ & Γνακοπροςωπικισ Χειρουργικισ • Κλινικι Νοςοκομειακισ Οδοντιατρικισ

5οσ Τομζασ Βαςικϊν Επιςτθμϊν & Βιολογίασ Στόματοσ • Εργαςτιριο Βιοχλικϊν • Εργαςτιριο Βαςικϊν Ιατροβιολογικϊν Επιςτθμϊν

Τζλοσ να ςθμειωκεί πωσ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ςυνεδριάηουν οι Τομείσ τθσ Σχολισ μασ, με εκπροςϊπουσ από τα εργαςτιρια και τισ κλινικζσ που τουσ απαρτίηουν με ταυτόχρονθ εκπροςϊπθςθ από εκπροςϊπουσ των Φοιτθτϊν.

Συμμετοχή στα Όργανα Συνδιοίκησης

Ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο για όλους! Διάλογος

8

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

5. Προγράμματα & Υπηρεςίεσ του Ε.Κ.Π.Α. για τουσ Φοιτητέσ Σίτιςη Κάκε Φοιτθτισ του Ε.Κ.Ρ.Α. δικαιοφται τρία δωρεάν γεφματα θμερθςίωσ μζςα ςτο Ρανεπιςτιμιο. Συγκεκριμζνα για τθ Σχολι μασ, θ ςίτιςθ παρζχεται ςτο κτίριο τθσ Λζςχθσ Σίτιςθσ τθσ Ιατρικισ, απζναντι από το άγαλμα του Ιπποκράτθ ςτον προαφλιο χϊρο τθσ διπλανισ Ιατρικισ Σχολισ. Τα γεφματα – πρωινό, μεςθμεριανό και βραδινό – είναι άριςτθσ ποιότθτασ με διεκνι πιςτοποιθτικά ISO και ζχουν αρκετά μεγάλθ ποικιλία ωσ προσ τθν θμζρα και τθν ϊρα τθσ θμζρασ που ςερβίρονται. Για να μπορείτε να γευματίηετε ΔΩ΢ΕΑΝ ςτθ Λζςχθ Σίτιςθσ, αρκεί να ςυμπλθρϊςετε μια φόρμα για τθν ζκδοςθ τθσ πράςινθσ κάρτασ ςίτιςθσ. Απαιτοφνται μόνο δφο φωτογραφίεσ και το τρίπτυχό ςασ (φοιτθτικι ταυτότθτα). Τθ φόρμα μπορείτε να πάρετε κάκε χρόνο κατά το μινα Οκτϊβριο από το ταμείο μζςα ςτθ Λζςχθ.

Γυμναςτήριο Δφςκολθ θ φοιτθτικι ηωι και ακόμα πιο δφςκολο είναι να διατθρθκείσ ςε φόρμα αφοφ το διάβαςμα και οι γνωςτζσ ςε όλουσ μασ φοιτθτικζσ κραιπάλεσ δεν ςου αφινουν οφτε τον απαραίτθτο χρόνο οφτε τθν οικονομικι άνεςθ να τρζχεισ ςε ιδιωτικά γυμναςτιρια... Γι’ αυτό τον λόγο εδϊ και λίγα χρόνια θ Ρανεπιςτθμιοφπολθ φιλοξενεί το Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο (5θ ςτάςθ Άνω Ιλιςίων, λεωφορεία 220 – 221) ςτο οποίο οι φοιτθτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να γυμναςτοφν και να λάβουν μζροσ ςε διάφορα ακλιματα όπωσ basket, volley, ποδόςφαιρο, handball, badminton, κολφμβθςθ, τζνισ, πινγκ – πονγκ και ςτίβοσ. Επίςθσ ςτα ακλιματα ςυγκαταλζγονται: παραδοςιακοί χοροί, Tango, αεροβικι και φυςικι κατάςταςθ υπό

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

9


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

τθν επίβλεψθ 10 άριςτων και ςυνεργάςιμων προπονθτϊν και με τθν υποδομι ςφγχρονων γυμναςτικϊν οργάνων. Θ εμπειρία προπόνθςθσ ςτο ςυγκεκριμζνο γυμναςτιριο είναι μοναδικι γιατί εκτόσ απ’ το ότι κρατιζςαι ςε φόρμα, ζχεισ τθν ευκαιρία να γνωρίςεισ και να ςυνεργαςτείσ με παιδιά και από άλλεσ ςχολζσ τθσ Ακινασ. Τζλοσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα διοργανϊνονται ακλθτικζσ εκδρομζσ ςτισ οποίεσ οι φοιτθτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να γνωρίςουν και πιο extreme sports όπωσ ορειβαςία, ανεμοπορία, ski κ.α.

Υγειονομική Υπηρεςία Υγειονομικι Ρερίκαλψθ δικαιοφνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ, θμεδαποί, ομογενείσ και αλλοδαποί για διάςτθμα ίςο προσ τα ζτθ φοίτθςθσ που προβλζπονται ωσ ελάχιςτθ διάρκεια ςπουδϊν ενόσ Τμιματοσ προςαυξανόμενο κατά το ιμιςυ. Ρροκειμζνου για το τελευταίο ζτοσ ςπουδϊν θ περίκαλψθ παρατείνεται και μετά τθ λιξθ του Ακαδθμαϊκοφ ζτουσ μζχρι 31 Δεκεμβρίου για όςουσ δεν ζχουν λάβει τον τίτλο ςπουδϊν τουσ. Θ υγειονομικι περίκαλψθ των φοιτθτϊν περιλαμβάνει τα παρακάτω. (*Οδοντιατρικι περίκαλψθ παρζχεται φυςικά και ςτθ Σχολι μασ, αρκεί ο ενδιαφερόμενοσ Φοιτθτισ να προςζλκει ςτθ γραμματεία του Διαγνωςτικοφ, ςτο Ιςόγειο)

10

Ιατρικι εξζταςθ

Φαρμακευτικι περίκαλψθ

Νοςοκομειακι εξζταςθ

Ραρακλινικζσ εξετάςεισ

Φυςιοκεραπείεσ

Τοκετοφσ

Εξζταςθ ςτο ςπίτι

Ορκοπεδικά είδθ

Οδοντιατρικι περίκαλψθ*

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Πολιτιςτικόσ Όμιλοσ Φοιτητή Ο Ρολιτιςτικόσ Πμιλοσ Φοιτθτϊν υπάγεται και λειτουργεί μζςα από το Γραφείο Δθμοςίων Σχζςεων. Τον Ρολιτιςτικό Πμιλο Φοιτθτϊν εκπροςωπεί διοικοφςα επιτροπι εκλεγμζνθ μζςα από αρχαιρεςίεσ από το ςφνολο των μελϊν του Ρολιτιςτικοφ Ομίλου. Ο Ρολιτιςτικόσ Πμιλοσ Φοιτθτϊν ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Δθμοςίων Σχζςεων διοργανϊνει διάφορεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ και μποροφν να ςυμμετζχουν ς’ αυτζσ όςοι φοιτθτζσ επικυμοφν. Ο Ρολιτιςτικόσ Πμιλοσ Φοιτθτϊν περιλαμβάνει τζςςερισ τομείσ.

Α. Θεατρικόσ Πμιλοσ • Οι φοιτθτζσ – μζλθ του Θεατρικοφ Ομίλου οργανϊνουν και παρακολουκοφν ςεμινάρια κεατρικισ παιδείασ και αςκοφνται ςτθν τζχνθ τθσ υποκριτικισ, επιλζγονται κεατρικά ζργα που κα παρουςιαςτοφν και αναλαμβάνουν τθν προετοιμαςία και το ανζβαςμα των κεατρικϊν παραςτάςεων ςτον πανεπιςτθμιακό χϊρο, αλλά και εκτόσ αυτοφ.

Β. Κινθματογραφικόσ Πμιλοσ • Οι φοιτθτζσ – μζλθ του Κινθματογραφικοφ Ομίλου οργανϊνουν και παρακολουκοφν ςεμινάρια κινθματογραφικισ παιδείασ, γυρίηουν ταινίεσ, οργανϊνουν κινθματογραφικζσ προβολζσ και αςχολοφνται γενικά με τον κινθματογράφο με οποιονδιποτε τρόπο προτείνουν τα μζλθ. Υπάρχει δανειςτικι βιβλιοκικθ και για τουσ δυο παραπάνω ομίλουσ με βιβλία κεατρικοφ και κινθματογραφικοφ περιεχομζνου.

Γ. Χορευτικόσ Πμιλοσ • Στον Χορευτικό Πμιλο διδάςκονται δθμοτικοί και λαϊκοί χοροί, γίνονται χορευτικζσ παραςτάςεισ κακϊσ και ομιλίεσ και ςυηθτιςεισ ςχετικά με το χορό και τθ λαϊκι παράδοςθ. Επίςθσ ζχουν τθ δυνατότθτα (τα μζλθ) να παρακολουκιςουν ςεμινάρια εκμάκθςθσ λαϊκϊν μουςικϊν οργάνων.

Δ. Φωτογραφικόσ Πμιλοσ • Στον Φωτογραφικό Πμιλο οργανϊνονται ςεμινάρια ςχετικά με τθν τζχνθ τθσ φωτογραφίασ και εκκζςεισ με φωτογραφικό υλικό των φοιτθτϊν – μελϊν. Ρλθροφορίεσ δίνονται ςτθν Ρανεπιςτθμιακι Λζςχθ όπου και ςτεγάηεται ο Πμιλοσ.

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

11


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Μουςικό Τμήμα Το Μουςικό Τμιμα ζχει ςκοπό τθ μουςικι μόρφωςθ των φοιτθτϊν και τθν ανάπτυξθ τθσ μουςικισ γενικά ςτο Ρανεπιςτιμιο, με μακιματα, οργάνωςθ φοιτθτικισ χορωδίασ, ορχιςτρασ, ςυναυλιϊν κλπ. Το μουςικό Τμιμα οργανϊνει ςυναυλίεσ και άλλεσ καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ ςτθν Ακινα. Επίςθσ ςυμμετζχει ςτισ επίςθμεσ τελετζσ του Ρανεπιςτθμίου και τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Λζςχθσ και εκπροςωπεί το Ρανεπιςτιμιο ςε εκδθλϊςεισ τθσ επαρχίασ, κακϊσ και ςε διεκνι Φεςτιβάλ εξωτερικοφ. Διακζτει μεγάλθ αίκουςα εκπαίδευςθσ που είναι εξοπλιςμζνθ με ειδικζσ θχθτικζσ εγκαταςτάςεισ, πιάνα, μουςικι βιβλιοκικθ με ζργα κλαςςικισ μουςικισ, διςκοκικθ με δίςκουσ κλαςςικισ μουςικισ, ταινιοκικθ, μαγνθτόφωνο, ενιςχυτζσ, μεγάφωνα κλπ. Στθ χορωδία του Μουςικοφ Τμιματοσ γράφονται μετά από ακρόαςθ όςοι φοιτθτζσ κρίνονται ικανοί. Επίςθσ παραδίνονται και μακιματα μουςικισ κεωρίασ, Βυηαντινισ μουςικισ και Κικάρασ. Στεγάηεται ςτον 4ο όροφο τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Λζςχθσ, Ιπποκράτουσ 15.

12

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Διδαςκαλείο Ξένων Γλωςςών Στθν Ρανεπιςτθμιακι Λζςχθ ςτεγάηεται και το Διδαςκαλείο Ξζνων Γλωςςϊν. Σε αυτό διδάςκονται οι παρακάτω γλϊςςεσ: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιςπανικά, ΢ωςικά, Αραβικά, Ρορτογαλικά, Τοφρκικα, Ιαπωνικά, Αλβανικά, Εβραϊκά, Κινζηικα, Φινλανδικά, Ρερςικά, Σουθδικά, Ολλανδικά, Σερβικά, Ουγγρικά, Βουλγάρικα. Τα μακιματα αρχίηουν ςτο κερινό από τθν 1 ζωσ 30 Ιουλίου (80 ϊρεσ διδαςκαλίασ) και για το χειμερινό από τθν δεφτερθ εβδομάδα του Οκτωβρίου και τελειϊνουν ςτισ 30 Ιουνίου. Εκτόσ από τισ ξζνεσ γλϊςςεσ που προαναφζρκθκαν γίνονται και άλλα εξειδικευμζνα ςεμινάρια. Τα μακιματα γίνονται ςε 20 αίκουςεσ των κτιρίων (Ιπποκράτουσ 7 και 15 ). Θ γραμματεία δζχεται τουσ φοιτθτζσ Δευτζρα – Τετάρτθ – Ραραςκευι, 11.00 – 13.00, ςτον 5ο όροφο του κτθρίου Ιπποκράτουσ 15. Επίςθσ λειτουργοφν τμιματα: Σφνταξθ ειδικϊν εγγράφων Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, άντλθςθ πλθροφοριϊν από ειδικά ζγγραφα και καταγραφι του ςε μορφι περιλιψεων, κεςμοί Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, επιμόρφωςθ ςτθ μετάφραςθ, ευκεία και αντίςτροφθ ςτισ διδαςκόμενεσ γλϊςςεσ, μονοετι προγράμματα για προετοιμαςία μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ςυμμετοχι ςε προγράμματα Socrates – Erasmus. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ απευκυνκείτε ςτα τθλζφωνα 2103613261 – 210 3632316.

Γνώση

Υγεία Πολιτισμός

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

13


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Γραφείο Δημοςίων Σχέςεων Το γραφείο Δθμοςίων Σχζςεων ζχει ςκοπό τον ςυντονιςμό των προβλθμάτων των φοιτθτϊν ςε ςυνεργαςία με τθν Ε.Φ.Ε.Ε., τθν ανάπτυξθ του φοιτθτικοφ τουριςμοφ, των διεκνϊν φοιτθτικϊν ςχζςεων, των εκδρομϊν εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, τθ διοργάνωςθ των φοιτθτικϊν πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων (μουςικϊν, κεατρικϊν, χορευτικϊν κ.λπ.), τθν οργάνωςθ ςυνεςτιάςεων φοιτθτϊν, κακθγθτϊν, διοικθτικοφ προςωπικοφ και κάκε άλλθσ δραςτθριότθτασ που ζχει ςχζςθ με τθν ψυχαγωγία και τθ μόρφωςθ των φοιτθτϊν, τθν παρακολοφκθςθ δθμοςιευμάτων ςτον θμεριςιο και περιοδικό τφπο κακϊσ και παροχζσ πλθροφοριϊν ςε θμεδαποφσ και αλλοδαποφσ φοιτθτζσ. Το Γραφείο Δθμοςίων Σχζςεων ςτεγάηεται ςτον 4ο όροφο τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Λζςχθσ, Ιπποκράτουσ 15 (Τθλ. 210 3614532 και 210 3609295). Για οποιαδιποτε πλθροφορία γενικοφ τφπου απευκυνκείτε εκεί.

Γραφείο Ευρέςεωσ Εργαςίασ Φοιτητών Το Γραφείο Ευρζςεωσ Εργαςίασ Φοιτθτϊν ζχει ςκοπό να διευκολφνει όςουσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ επικυμοφν να εργαςτοφν για οικονομικι ενίςχυςθ προκειμζνου να τελειϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ. Οι εργαςίεσ που προςφζρονται είναι διάφορεσ όπωσ baby sitter, ςε φροντιςτιρια, υπάλλθλοι ςε δικθγορικά γραφεία, ιατρεία, εμπορικά καταςτιματα κλπ. Για να βρει κάποιοσ φοιτθτισ εργαςία, πρζπει να υποβάλλει μια απλι αίτθςθ ςτο Γραφείο Ευρζςεωσ Εργαςίασ και να παρακολουκεί τισ ςχετικζσ αγγελίεσ εργοδοτϊν που υπάρχουν ςτο γραφείο. Ο φοιτθτισ που με τθ βοικεια του Γραφείου βρίςκει εργαςία, είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊνει το γραφείο. Από το ίδιο γραφείο παρζχεται και θ διευκόλυνςθ για εφρεςθ κατοικίασ. Το Γραφείο Ευρζςεωσ Εργαςίασ ςτεγάηεται ςτον 4ο όροφο τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Λζςχθσ, Ιπποκράτουσ 15 (Τθλ. 210 3614532).

14

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

6. Χρήςιμεσ Πληροφορίεσ Γενικά για το Πρώτο Έτοσ – Συνοπτικά για τα Μαθήματα του Α’ Εξαμήνου Σίγουρα πολλά κα είναι τα ερωτιματα ςασ για το τι ακριβϊσ χρειάηεται ςτο ζτοσ αυτό και ςτθν καινοφρια ςασ "καριζρα". Καταρχάσ πρζπει να γνωρίηετε ότι τα μακιματά ςασ γίνονται με δφο τρόπουσ: παραδόςεισ ςτο αμφικζατρο και εργαςτιρια τα οποία είναι και υποχρεωτικά – παίρνουν παρουςίεσ. Για τα εργαςτιρια ςτο ζτοσ ςασ κα πρζπει να εγγραφείτε ςτθν κάκε ζδρα χωριςτά (Ιατρικι Φυςικι ςυγκεκριμζνα). Καλό κα ιταν να ζχετε πάντοτε μαηί ςασ αρκετζσ φωτογραφίεσ γιατί χρειάηονται κατά καιροφσ. Οι παραδόςεισ γίνονται ςε δφο αμφικζατρα: οι παραδόςεισ τθσ Ανατομίασ και τθσ Ειςαγωγισ ςτθν Οδοντιατρικι κα γίνονται ςτο αμφικζατρο Α.Ε.Ρ. (Αμφικζατρο Ευκυμίου Ραπαντωνίου) ενϊ ςτο αμφικζατρο Ν.Α.Α.Ο. (Νζο Αμφικζατρο Α’ ορόφου Οδοντιατρικισ) γίνονται οι παραδόςεισ τθσ Χθμείασ, τθσ Φυςικισ, τθσ Βιολογίασ και τθσ Βιοςτατιςτικισ. Τα εργαςτιρια γίνονται ςτα κτιρια τθσ κάκε ζδρασ τισ οποίεσ βζβαια κα πρζπει να επιςκζπτεςτε για να ενθμερϊνεςτε για τισ ανακοινϊςεισ. Στθ ςυνζχεια, παρακζτουμε ζναν Ρίνακα με όλα τα Μακιματα του Α’ Εξαμινου Σπουδϊν, τθν Κατθγορία και το Εργαςτιριο ςτο οποίο υπάγεται, κακϊσ και τον Συντονιςτι (μζλοσ Δ.Ε.Ρ.) του μακιματοσ. Tip: Κάθε αρχή και δύσκολη, επομένως δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα του Πανεπιστημίου…

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

15


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Μάθημα

Κατηγορία

Εργαςτήριο

΢υντονιςτήσ

Ανατομική Ι

Ιατροβιολογικά και Ιατρικά μακιματα

Ανατομικισ Νοςθλευτικισ

Κακθγθτισ Ε. Μανϊλθσ

Βιολογία – Γενετική

Βαςικϊν Επιςτθμϊν

Εργαςτιριο βαςικϊν ιατροβιολογικϊν επιςτθμϊν

Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε. Κιτράκθ

Βιοςτατιςτική

Ιατροβιολογικά και Ιατρικά μακιματα

Υγιεινισ και Επιδθμιολογίασ.

Κακθγιτρια Ε. Κατςουγιάννθ

Οδοντιατρικά μακιματα.

Ρρολθπτικισ και Κοινωνικισ Οδοντιατρικισ

Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Χ. Κωλζτςθ – Κουνάρθ

Ιατρικισ Φυςικισ

Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Ε. Γεωργίου

Ειςαγωγή ςτην Οδοντιατρική & ςτισ Επιςτήμεσ ΢υμπεριφοράσ

Ιατρική Φυςική

Βαςικϊν Επιςτθμϊν

Ιατρική Χημεία

Βαςικϊν Επιςτθμϊν

Βιολογικισ Χθμείασ

Κακθγθτισ Α. Ραπαβαςιλείου.

Ανατομική Ι Σκοπόσ αυτοφ του μακιματοσ είναι να γνωρίςετε τθν οργάνωςθ, τθν καταςκευι και τθν λειτουργία του ανκρωπίνου ςϊματοσ. Από πζρυςι τον ςυντονιςμό του μακιματοσ τον ζχει αναλάβει ο κφριοσ Μανϊλθσ ο οποίοσ είναι από τουσ πολφ καλοφσ κακθγθτζσ τθσ ςχολισ μασ. Καλό κα ιταν να παρακολουκείτε όςεσ περιςςότερεσ διαλζξεισ του μπορείτε γιατί το εκτιμά πολφ. Πςο για τα εργαςτιρια ζχετε δικαίωμα μζχρι δφο απουςίεσ, κα ακοφτε εκτενζςτερα αυτά που κάνατε ςτθν παράδοςθ και κα ανακαλφψετε τθν μαγεία τθσ δομισ του ςϊματοσ μασ μζςα από προπλάςματα ςτο καινοφργιο και πιο οργανωμζνο εργαςτιριο Ανατομίασ τθσ ςχολισ μασ. Επίςθσ φροντίςτε να κρατάτε καλζσ ςθμειϊςεισ για τθν καλφτερθ επανάλθψθ ςτθν εξεταςτικι.

16

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Βιολογία – Γενετική Ιατροβιολογικό μάκθμα που ζχει ςκοπό να γνωρίςετε τισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ του κυττάρου, μθχανιςμοφσ αντιγραφισ του DNA, βαςικά δομικά ςτοιχεία του οργανιςμοφ κακϊσ και τθν γενετικι προζλευςθ ςυνδρόμων και νοςθμάτων. Το μάκθμα ζχει μόνο διαλζξεισ οι οποίεσ είναι πολφ ςθμαντικζσ γιατί τα βιβλία είναι αρκετά ογκϊδθ με πολλι φλθ και είναι καλό να υπάρχει μια ςχετικι οργάνωςθ ςθμειϊςεων για να μθν βρεκείτε ςε αδιζξοδο τθν ϊρα τθσ επανάλθψθσ. Θ Βιολογία περιλαμβάνει τισ βαςικζσ γνϊςεισ που μάκατε ςτο λφκειο και λίγο πιο εμπλουτιςμζνεσ, εφκολεσ ςτθν κατανόθςθ. Πςον αφορά τθ Γενετικι ςασ ςυνιςτοφμε να διαβάςετε όλθ τθν φλθ και να μθν κάνετε εξαιρζςεισ ςε κομμάτια κακϊσ ζτςι μειϊνονται αρκετά οι ελπίδεσ ςασ να περάςετε το μάκθμα κακϊσ θ βακμολόγθςθ είναι από φζτοσ 5/10 για τθν Βιολογία και 5/10 για τθν Γενετικι. Βιοςτατιςτική Σκοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ παροχι γνϊςεων και θ κατανόθςθ τθσ Στατιςτικισ που εφαρμόηεται ςτθν Οδοντιατρικι και Ιατρικι ζρευνα. Το μάκθμα απαρτίηεται από παραδόςεισ και εργαςτιρια. Τα εργαςτιρια είναι ουςιαςτικά αςκιςεισ που κάνετε για να κατανοιςετε καλφτερα τθν κεωρία. Πμωσ μθν τα παραλείψετε διότι οι αςκιςεισ που λφνετε ςτα εργαςτιρια γίνονται κζματα ςτισ εξετάςεισ είτε αυτοφςιεσ είτε με αλλαγμζνα λόγια ι νοφμερα. Ειςαγωγή ςτην Οδοντιατρική & ςτισ Επιςτήμεσ Συμπεριφοράσ Στθν ουςία το μάκθμα αυτό είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ μακθμάτων. Εδϊ ζχετε και παραδόςεισ και κάποια εργαςτιρια. Θα παρακολουκιςετε μια ειςαγωγι ςτα οδοντιατρικά μακιματα που κα ακολουκιςουν ςτα μεγαλφτερα ζτθ όπωσ οδοντικι χειρουργικι, γνακοπροςωπικι χειρουργικι κ.λπ. Κατόπιν κα αςχολθκείτε με τθν επιςτιμθ τθσ Ψυχολογίασ, τθσ Κοινωνιολογίασ, τθσ Ιατρικισ Θκικισ και λίγεσ γνϊςεισ πάνω ςτθν Ιςτορία τθσ Οδοντιατρικισ. Το βιβλίο είναι ευανάγνωςτο αλλά κα ςασ δοκοφν επιπλζον ςθμειϊςεισ πάνω ςε κάκε γνωςτικό αντικείμενο. Ιατρική Φυςική Το μάκθμα ζχει παραδόςεισ και εργαςτιρια. Θα μάκετε βαςικζσ αρχζσ για τθν λειτουργία ακτινογραφικϊν μθχανθμάτων, μαγνθτικϊν τομογράφων, υπεριχων και πωσ οι ακτινοβολίεσ επθρεάηουν τον ανκρϊπινο οργανιςμό. Είναι ενδιαφζρον μάκθμα με καλογραμμζνα και καινοφργια βιβλία. Τα εργαςτιρια Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

17


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

πραγματοποιοφνται ςτο κτίριο τθσ Φυςικισ ςτθν Ιατρικι ςχολι και ςτθν πραγματικότθτα είναι υποχρεωτικζσ παραδόςεισ μόνο που γίνονται ςε ομάδεσ φοιτθτϊν ανά 50 άτομα περίπου. Ιατρική Χημεία Μάκθμα που ζχει μόνο παραδόςεισ ςτο αμφικζατρο, με αρκετζσ ϊρεσ παραδόςεων τθν εβδομάδα και αυξθμζνο ςυντελεςτι βαρφτθτασ για το πτυχίο. Εδϊ κα πάρετε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για δεςμοφσ, τον περιοδικό πίνακα, οξζα – βάςεισ κ.λπ. Ο τρόποσ εξζταςθσ ςτθν εξεταςτικι είναι με ερωτιςεισ ανάπτυξθσ και λίγεσ ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ για αυτό απαιτεί αποςτικιςθ. Θυμίηει πολφ τθν Χθμεία κατεφκυνςθσ τθσ Γ’ Λυκείου. Με λίγο διάβαςμα δεν κα ςασ δυςκολζψει ιδιαιτζρωσ.

Βιολογία Γενετικι

Ιατρικι Φυςικι

Βιοςτατιςτικι

ΑϋΕξάμθνο Ειςαγωγι ςτθν Οδοντιατρικι

Ιατρικι Χθμεία

Ανατομικι Ι

18

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Δήλωςη Μαθημάτων Στθν Οδοντιατρικι Σχολι Ακθνϊν, οι δθλϊςεισ των μακθμάτων γίνονται θλεκτρονικά, από τθν υπθρεςία τθσ γραμματείασ μζςω web. Για τθν εγγραφι ςασ ςτο ςφςτθμα και τθν ζναρξθ τθσ θλεκτρονικισ διλωςθσ των μακθμάτων, απαιτείται θ παρακάτω διαδικαςία:

1. Επιςκεφκείτε τθ ςελίδα http://webadm.uoa.gr και προβείτε ςτθ ςχετικι αίτθςθ, επιλζγοντασ τουσ ςυνδζςμουσ: «Αίτθςθ Νζου Χριςτθ»  «Ρροπτυχιακοί Φοιτθτζσ». 2. Στθ ςυνζχεια, κα ςασ ηθτθκεί ο Ρλιρθσ Αρικμόσ Μθτρϊου ςασ (13 ψθφία) και ο Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ. 3. Στθ ςυνζχεια ακολουκείτε τισ οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων ςασ και κα ςασ ανακοινωκεί το Username που κα χρθςιμοποιείτε για αυτιν τθν υπθρεςία. 4. Τα ςτοιχεία που δϊςατε ελζγχονται κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ από τθ γραμματεία, θ οποία κα τα εγκρίνει και ζτςι ενεργοποιείται θ πρόςβαςθ ςτθ φοιτθτικι ςασ κατάςταςθ μζςω διαδικτφου 5. Μετά τθν ζγκριςθ των ςτοιχείων ςασ και τθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ ςασ από τθ γραμματεία, μπορείτε να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα http://mystudies.uoa.gr, για να χρθςιμοποιιςετε τθν υπθρεςία (κυρίωσ για διλωςθ των μακθμάτων), δίνοντασ απλϊσ το Username και το Password.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα Ρροκειμζνου ο φοιτθτισ του 7ου εξαμινου ςπουδϊν να κάνει ζναρξθ τθσ κλινικισ του άςκθςθσ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να ζχει περατϊςει επιτυχϊσ μια ςειρά μακθμάτων, τα οποία άπτονται των κλινικϊν αντικειμζνων τα οποία πραγματοποιιςει ςτθν κλινικι του άςκθςθ, και τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ «προαπαιτοφμενα». Τα προαπαιτοφμενα μακιματα παρουςιάηονται ςχθματικά ςτον πίνακα που ακολουκεί.

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

19


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

20

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Γραμματείεσ Σχολήσ - Τηλέφωνα

Κεντρικι Γραμματεία Οδοντιατρικισ

Γραμματεία Γνακοπροςωπικισ & Στοματικισ Χειρουργικισ

•Ιςόγειο Νζου Κτιρίου •Τθλ. 2107461121

Γραμματεία Στοματολογίασ •1οσ Προφοσ Ραλαιοφ Κτιρίου •Τθλ. 2107461197

•1οσ Προφοσ Ραλαιοφ Κτιρίου •Τθλ. 2107461266

Γραμματεία Ραιδοδοντίασ

Γραμματεία Ενδοδοντίασ

Γραμματεία Ρεριοδοντολογίασ

•5οσ Προφοσ Ραλαιοφ Κτιρίου •Τθλ. 2107461136

•4οσ Προφοσ Ραλαιοφ Κτιρίου •Τθλ.2107461201

•3οσ Προφοσ Ραλαιοφ Κτιρίου •Τθλ.2107461127

Γραμματεία Οδοντικισ Χειρουργικισ

Γραμματεία Ορκοδοντικισ

Γραμματεία Ρροςκετικισ

•2οσ Προφοσ Ραλαιοφ Κτιρίου •Τθλ. 2107461208

•4οσ Προφοσ Ραλαιοφ Κτιρίου •Τθλ.2107461228

•5οσ Προφοσ Ραλαιοφ Κτιρίου •Τθλ.2107461240

Γραμματεία Κοινωνικισ & Ρρολθπτικισ Οδοντιατρικισ

Βιβλιοκικθ - Αναγνωςτιριο Οδοντιατρικισ

Γραμματείεσ Ιατρικϊν Μακθμάτων

•5οσ Προφοσ Ραλαιοφ Κτιρίου •Τθλ.2107461137

•5οσ Προφοσ Ραλαιοφ Κτιρίου

•Στο κτίριο κάκε ζδρασ του αντίςτοιχου μακιματοσ

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

21


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Βιβλιοπωλεία – Τηλέφωνα Σίγουρα για τα μακιματα και για να διαβάςετε κα χρειαςτείτε βιβλία τα οποία κα προμθκεφεςτε κατά διαςτιματα από διαφορετικοφσ χϊρουσ – βιβλιοπωλεία. Μερικά από αυτά είναι:

 ΛΙΤΣΑΣ, Μικράσ Αςίασ 70, τθλ. 2107706549, (απζναντι από τθν είςοδο τθσ Ιατρικισ)  ΡΑΣΧΑΛΙΔΘΣ, Τετραπόλεωσ 14, τθλ. 2107789125, (πίςω απ το αναγνωςτιριο τθσ Ιατρικισ)  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΘΤΑ, Μικράσ Αςίασ, (δίπλα ςτο φωτοτυπάδικο VOLCANO)  ΜΡΟΝΙΣΕΛ, Φωκίδοσ 49, τθλ. 2107714107, (ο δρόμοσ μπροςτά από τθν Καλυψϊ)  ΡΑ΢ΙΣΣΙΑΝΟΣ, Μικράσ Αςίασ 76, τθλ. 2103306880, (ςτθ ςτοά πριν το VOLCANO, αριςτερά όπωσ κατεβαίνετε τθ Μικράσ Αςίασ)  ΗΑΧΑ΢ΟΡΟΥΛΟΣ, Φωκίδοσ 43, (δίπλα ςτο Καλυψϊ)  ΣΥΜΜΕΤ΢ΙΑ, Ιωάννου Θεολόγου, Ηωγράφου

Εκτόσ από τα βιβλιοπωλεία παίρνετε ςθμειϊςεισ και από τισ γραμματείεσ. Για να κατατοπιςτείτε ακολουκεί χάρτθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ςχολισ ςτο τζλοσ του οδθγοφ (ενότθτα Χάρτεσ Σχολισ – Επιςτθμϊν Υγείασ).

22

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ Καταρχάσ, υπάρχει θ βιβλιοκικθ τθσ ςχολισ που βρίςκεται ςτον πζμπτο όροφο του καινοφργιου κτιρίου και λειτουργεί κακθμερινά (εκτόσ Σαββατοκφριακο) 9.00 – 21.00 (Φζτοσ για πρϊτθ χρονιά φςτερα από πρόταςθ τθσ ΔΑΡ-ΝΔΦΚ παρατάκθκε το ωράριο λειτουργίασ για δφο ϊρεσ). Εδϊ μπορείτε να βγείτε πολλά βιβλία και περιοδικά που κα ςασ φανοφν χριςιμα τόςο για το διάβαςμα όςο και για τθ δθμιουργία μιασ εργαςίασ. Εκτόσ αυτοφ υπάρχει αίκουςα με 20 υπολογιςτζσ ςτουσ οποίουσ θ πρόςβαςθ γίνεται με κωδικό, ξεχωριςτό για κάκε ζνα φοιτθτι. Μια άλλθ βιβλιοκικθ είναι αυτι των Επιςτθμϊν Υγείασ που είναι δίπλα ςτθ Νοςθλευτικι – απζναντι από τθν Ιατρικι – και διακζτει και αυτι αρκετά βιβλία και περιοδικά λιγότερο όμωσ για οδοντιατρικά κζματα. Και εδϊ υπάρχουν λίγοι υπολογιςτζσ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ. Τϊρα αν προτιμάτε κάτι πιο χαλαρό ϊςτε όταν διαβάηετε να μπορείτε να πίνετε και κανζνα καφεδάκι υπάρχει και το Αναγνωςτιριο τθσ Ιατρικισ, απζναντι από το άγαλμα του Ιπποκράτθ – χϊροσ ςυνάντθςθσ για διάβαςμα πολλϊν ςχολϊν. Βζβαια ςε περίοδο εξεταςτικισ θ εφρεςθ κζςθσ εδϊ είναι αρκετά δφςκολθ αν δεν πάτε αρκετά πρωί. Αρκετά καλι βιβλιοκικθ είναι αυτι που βρίςκεται ςτα κεντρικά του Ρανεπιςτιμιου – Λζςχθ Ιπποκράτουσ 15.

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

23


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

7. Η Οδοντιατρική Αθηνών ςτο Διαδίκτυο η-τάξη (e – class): http://eclass.uoa.gr. Είναι ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων. Εδϊ οι περιςςότεροι κακθγθτζσ τθσ Σχολισ μασ αλλά και των Ιατρικϊν Μακθμάτων (με ζδρεσ ςτθν Ιατρικι Σχολι) ανεβάηουν ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ κι ερωτιςεισ με βάςθ τισ παραδόςεισ τουσ. Θ πλατφόρμα του θ – τάξθ είναι ζνα πολφτιμο εργαλείο και όταν αξιοποιείται από μζλθ Δ.Ε.Ρ. και τουσ φοιτθτζσ βοθκάει ςθμαντικά τθ διαδικαςία τθσ εμπζδωςθσ τθσ γνϊςθσ.

http://my-studies.uoa.gr. Εδϊ οι φοιτθτζσ μποροφν να κάνουν διλωςθ μακθμάτων – ςυγγραμμάτων, να δουν το πρόγραμμα ςπουδϊν και τθ βακμολογία τουσ κακϊσ και να κάνουν αίτθςθ για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν. Αναφζρουμε ότι για τθ χριςθ αυτϊν των υπθρεςιϊν απαιτείται θ εγγραφι του φοιτθτι.

http://www.lib.uoa.gr. Είναι το site τθσ βιβλιοκικθσ τθσ ςχολισ.

http://www.dent.uoa.gr. Είναι θ επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Οδοντιατρικισ Ακθνϊν ςτο Διαδίκτυο. Εδϊ αναρτϊνται αρκετζσ από τισ ανακοινϊςεισ από όλεσ τισ γραμματείεσ και γενικότερα ότι αφορά τουσ Ρροπτυχιακοφσ & Μεταπτυχιακοφσ Φοιτθτζσ τθσ Σχολισ μασ.

Καλύτερο Πανεπιστήμιο Επιμόρφωση

Διαδίκτυο

24

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

8. Η Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ Οδοντιατρικήσ κοντά ςτον Φοιτητή Θ ΔΑΡ Οδοντιατρικισ είναι μια φιλελεφκερθ φοιτθτικι παράταξθ τθν οποία εμπιςτεφεται θ μεγαλφτερθ πλειοψθφία των φοιτθτϊν και τθν ανακθρφςςει πρϊτθ δφναμθ ςτθν Οδοντιατρικι Σχολι ςυνεχόμενα από το 1998. Φυςικά θ εμπιςτοςφνθ των φοιτθτϊν όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι τυχαία. Θ παράταξι μασ πρωτοπορεί ςτον χϊρο του Ρανεπιςτθμίου με καινοτόμεσ ιδζεσ, προτάςεισ και δράςεισ. Δεν είναι τυχαίο ότι θ Αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, θ αναβάκμιςθ του επιπζδου ςπουδϊν και θ ευρωπαϊκι προοπτικι τθσ εκπαίδευςισ μασ αποτζλεςαν κζςεισ και προτάςεισ τθσ ΔΑΡ - ΝΔΦΚ πολφ πριν μπουν ςτθν πολιτικι ατηζντα των κομμάτων. Τοφτο αποδεικνφει ότι δεν επαναπαυόμαςτε ςε λαϊκιςτικζσ και ιςοπεδωτικζσ κριτικζσ, αλλά με ςυνζπεια και ςτακερότθτα, δίνουμε λφςθ ςτα προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ με επιχειριματα και προτάςεισ. Ραράλλθλα με τθ ςυμμετοχι μασ ςτα γενικότερα πολιτικά δρϊμενα που αφοροφν τα Ελλθνικά Ρανεπιςτιμια, δίνουμε λφςεισ και ςτα κακθμερινά προβλιματα που ανακφπτουν από τθ λειτουργία τθσ Σχολισ μασ. Ζτςι ενθμερϊνουμε όλουσ τουσ φοιτθτζσ για τισ αλλαγζσ του προγράμματοσ, προωκοφμε τα αιτιματά ςασ και ςασ εκπροςωποφμε ςε όλα τα διοικθτικά όργανα τθσ ςχολισ. Στεκόμαςτε ςτο πλευρό του φοιτθτι, αφουκραηόμενοι τισ ανάγκεσ του και τθν κριτικι του, με απϊτερο ςκοπό να γινόμαςτε ολοζνα και καλφτεροι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο φοιτθτικόσ ςυνδικαλιςμόσ ςτθ ςχολι μασ, λαμβάνει ζναν προςιτό από όλουσ και ςυνάμα φιλικό χαρακτιρα που οδθγεί ςτθν εφρυκμθ και απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ ςχολισ μασ. Θ δράςθ μασ είναι ςθμαντικι και ςτθν αναμόρφωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν με τθ ςυμμετοχι μασ ςτθν Επιτροπι Σπουδϊν ϊςτε να γίνεται ολοζνα και πιο ςφγχρονο και να εναρμονίηεται με τισ ευρωπαϊκζσ επιταγζσ. Ζτςι, προτείνουμε τθν ζνταξθ μακιματοσ Ρρϊτων Βοθκειϊν, Βιοθκικισ και Αγγλικισ Ιατρικισ Ορολογίασ ςτο Ρροπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν και ςασ διαβεβαιϊνουμε ότι κα κάνουμε το ανκρωπίνωσ δυνατόν ϊςτε να επιτευχκεί ο ςτόχοσ μασ.

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

25


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Τζλοσ, κα κζλαμε να αναφερκοφμε ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία ΔΑΡ ΝΔΦΚ οδοντιατρικισ. Αρχικά, αναφζρουμε ότι ςτθν παράταξθ μπορεί να γραφτεί οποιοςδιποτε φοιτθτισ. Κάκε χρόνο, τα μζλθ ψθφίηουν και εκλζγουν το ςυμβοφλιο ςχολισ το οποίο ςυνζρχεται τακτικά για να ςυηθτά τα διάφορα φοιτθτικά κζματα. Μζςα από το ςυμβοφλιο εκλζγεται ο υπεφκυνοσ τθσ ςχολισ. Βζβαια όλεσ μασ οι αποφάςεισ λαμβάνονται ςυλλογικά από τισ ολομζλειεσ που ςυγκαλοφνται. Σθμαντικό γεγονόσ είναι θ άψογθ ςυνεργαςία μασ με τθ ΔΑΡ - ΝΔΦΚ Ιατρικισ και Νοςθλευτικισ, αφοφ δεν είναι και λίγα τα κοινά μασ ενδιαφζροντα αλλά και τα μακιματα που γίνονται ςε ςυνδιδαςκαλία με αυτζσ τισ ςχολζσ. Οι φοιτθτζσ τθσ ΔΑΡ – ΝΔΦΚ ςυμμετζχουν ςε όλα τα όργανα ςυνδιοίκθςθσ τθσ ςχολισ αλλά και ς’ αυτά των φοιτθτϊν (Γενικι Συνζλευςθ, Διοικθτικό Συμβοφλιο, Επιτροπι Σπουδϊν, κ.α.) Ευελπιςτοφμε ςτθν υποςτιριξι ςασ ϊςτε να κάνουμε τθ ςχολι μασ ακόμα καλφτερθ.

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ΢

Mε ειλικρίνεια και υπευθυνότητα για το μέλλον!

Και πιο ςυγκεκριμένα… τθν προπζρςινθ χρονιά μεςοφςθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και μιασ εντεινόμενθσ προςπάκειασ υποβάκμιςθσ του Ελλθνικοφ Ρανεπιςτθμίου, θ ΔΑΡ – ΝΔΦΚ Οδοντιατρικισ απζδειξε για μια ακόμθ φορά ότι μπορεί και κζλει να κάνει πράξθ αυτό που γνωρίηει καλφτερα απ’ όλουσ: να κάνει ρθξικζλευκεσ προτάςεισ. Αφουκραηόμενοι τισ απαιτιςεισ των φοιτθτϊν για ζνα αναβακμιςμζνο, ςφγχρονο και προςαρμοςμζνο ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα Ρροπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν, κατακζςαμε ςτθν Επιτροπι Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, μζςω του εκπροςϊπου μασ τισ παρακάτω προτάςεισ.

Α) Προτάςεισ που κατατζθηκαν κατά το Χειμερινό Εξάμηνο «Με αφορμι τθν πρϊτθ ςυνεδρία τθσ επιτροπισ προγράμματοσ ςπουδϊν, πιραμε τθν πρωτοβουλία να καταγράψουμε οριςμζνεσ ιδζεσ προσ ςυηιτθςθ, προκειμζνου

26

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

να επιτευχκοφν οι ςτόχοι και οι άξονεσ ςτουσ οποίουσ είχαμε αναφερκεί. Θ άποψθ τθν οποία και διατυπϊςατε ςφμφωνα με τθν οποία θ κλινικι εξάςκθςθ κα πρζπει να ξεκινάει από όςο το δυνατόν μικρότερα ζτθ, μασ βρίςκει απολφτωσ ςφμφωνουσ για δφο βαςικοφσ λόγουσ: 1. Πιςτεφουμε πωσ με αυτόν τον τρόπο ο φοιτθτισ κα μπορεί να ανταπεξζλκει καλφτερα ςτισ αντίξοεσ και απαιτθτικζσ ςυνκικεσ άςκθςθσ του οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ ςτισ μζρεσ μασ. 2. Θα δοκεί χρόνοσ για περιςςότερθ εξάςκθςθ ενϊ παράλλθλα κα μπορεί να υπάρξει και «feedback» από τισ διάφορεσ κεραπευτικζσ μεκόδουσ τισ οποίεσ εφαρμόηουν οι φοιτθτζσ και που το αποτζλεςμα τουσ είναι εμφανζσ μετά από ζνα ι δφο χρόνια. Ζτςι κα κακίςταται δυνατό ο κάκε φοιτθτισ με τον πιο άμεςο τρόπο να μάκει από τα λάκθ του. Ρροσ επίτευξθ τοφτου, όπωσ και είχαμε αναφζρει, πρζπει να γίνει ζνασ καλφτεροσ ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ των ιατρικϊν κατά κφριο λόγο μακθμάτων προκειμζνου να εξοικονομθκοφν πολφτιμεσ ϊρεσ. Θεωροφμε ότι θ γνϊςθ βιολογικϊν και ιατρικϊν αρχϊν είναι απαραίτθτθ, κακϊσ πρϊτα απ’ όλα είμαςτε γιατροί, όμωσ κρίνεται απαραίτθτο να περιοριςτεί θ αλλθλοεπικάλυψθ ςτα γνωςτικά αυτά αντικείμενα και παράλλθλα πρζπει οι ανάγκεσ του φοιτθτι τθσ Οδοντιατρικισ ςχολισ να κακορίηονται από τθν ίδια του τθ ςχολι και να μθν «δανείηεται» τάςεισ και προγράμματα τθσ Ιατρικισ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα του φαινομζνου αυτοφ τθσ αλλθλοεπικάλυψθσ, το οποίο αναφζραμε πωσ παρατθρείται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ ςχολισ μασ, αποτελεί το αντικείμενο τθσ ανοςολογίασ το οποίο διδαςκόμαςτε ςτθν Ιςτολογία, ςτθ Μικροβιολογία, ςτθ Φυςιολογία, ςτθν Πακολογικι Ανατομικι και εν τζλει και ςτθ Μικροβιολογία. Ρροτείνουμε λοιπόν τα εξισ τα οποία φυςικά είναι απλϊσ ιδζεσ και πρζπει να ςυηθτθκοφν διεξοδικότερα από τουσ πλζον ζμπειρουσ και αρμόδιουσ φορείσ; 1. Αντικατάςταςθ των διαφόρων μακθμάτων τθσ Χθμείασ από ζνα ενιαίο μάκθμα τφπου Χθμεία Ανκρωπίνου Σϊματοσ (άλλωςτε πολλά κεφάλαια χθμεία ζχουν διδαχκεί από το λφκειο). 2. Ενςωμάτωςθ τθσ Γενικισ Ιςτολογίασ με Πακολογικι Ανατομικι όπου φςτερα από το φυςιολογικό ιςτό ο φοιτθτισ κα κάνει τθ ςφγκριςθ με το πακολογικό. 3. Θ Φυςιολογία να διδάςκεται μαηί με Ανατομία ωσ Ανατομία και Φυςιολογία των Οργανικϊν Συςτθμάτων που είναι μάκθμα κορυφαίων πανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ. 4. Θ Ιατρικι Φυςικι να καταργθκεί ωσ αυτόνομο μάκθμα και οι βαςικζσ αρχζσ που χρειάηεται ο ςφγχρονοσ οδοντίατροσ να διδάςκονται ςτο μάκθμα τθσ Ακτινοδιαγνωςτικισ. 5. Θ Φαρμακολογία να διδάςκεται με τθ μορφι ςεμιναρίων υπό τθν αιγίδα τθσ Οδοντιατρικισ Σχολισ κακϊσ παρατθρείται και πρόβλθμα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των παραδόςεων.

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

27


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Με τον τρόπο αυτό πιςτεφουμε πωσ κα δοκεί χρόνοσ ϊςτε ο φοιτθτισ να ζρχεται ςε επαφι με αςκενείσ από μικρότερα ζτθ, ζςτω και με τθν απλι λιψθ ιςτορικοφ, τθν ακτινογραφία ι βοθκϊντασ φοιτθτζσ μεγαλυτζρων ετϊν. Προτείνουμε ακόμθ και τθν ειςαγωγι του μακιματοσ των Πρώτων Βοθκειών, μάκθμα Αγγλικισ Ορολογίασ αλλά και ειδικι εκπαίδευςθ του φοιτθτι, ώςτε να εργάηεται με αςκενείσ, που βρίςκονται υπό καταςτολι ςτα πλαίςια αντιμετώπιςθσ ειδικών αςκενών. Κλείνοντασ κα κζλαμε να εκφράςουμε τθν άποψι μασ για το ηιτθμα τθσ μεταφοράσ εξεταηόμενων μακθμάτων από το 10ο ςτο 9ο εξάμθνο. Θεωροφμε ότι θ μεταφορά αυτι καλό είναι να αφορά μακιματα που δεν ςυνεχίηουν ςτο 10 ο εξάμθνο με κλινικι άςκθςθ όπωσ είναι τα μακιματα επιλογισ του 10ου εξαμινου, το μάκθμα Οργάνωςθ και Διαχείριςθ Οδοντιατρείου και θ Ειςαγωγι ςτθν Εμφυτευματολογία. Θεωροφμε ότι τα κλινικά μακιματα πρζπει να εξετάηονται ςτο τζλοσ του 10 ου εξαμινου ϊςτε ο φοιτθτισ να ζχει ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ και εκπαίδευςθ. Τα μακιματα που αναφζραμε μποροφν να μεταφερκοφν ςτο 9ο εξάμθνο, τισ Δευτζρεσ και τισ Ρζμπτεσ μετά τισ 15:00 ι τισ Ραραςκευζσ μετά τισ 13:00, χωρίσ να δθμιουργείται κάποιο ιδιαίτερο λειτουργικό πρόβλθμα.»

Β) Προτάςεισ που κατατζθηκαν κατά το Εαρινό Εξάμηνο «Ρροσ τον Κφριο Ρρόεδρο και τθν Επιτροπι Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Σεβόμενοι τιε επικυμίεσ των ςυμφοιτθτϊν μασ, ωσ ΔΑΡ – ΝΔΦΚ Οδοντιατρικισ λάβαμε τθν πρωτοβουλία να ςασ αποςτείλουμε τισ παρακάτω προτάςεισ οι οποίεσ κεωροφμε πωσ κα άλλαηαν ςίγουρα προσ το καλφτερο ςε μεγάλο βακμό τθν ακαδθμαϊκι κακθμερινότθτα των φοιτθτϊν τθσ ςχολισ μασ. Στα πλαίςια λοιπόν του διαλόγου με τουσ ςυμφοιτθτζσ μασ, ςυλλζξαμε και παρακζτουμε τισ παρακάτω προτάςεισ: 1. Δωρεάν πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικι βιβλιοκικθ με προςωπικό κωδικό. Ππωσ πολφ ςωςτά μπορείσ από τουσ υπολογιςτζσ τθσ ςχολισ να μπεισ ςε ςυνδρομθτικζσ επιςτθμονικζσ ιςτοςελίδεσ, ζτςι να μπορεί ο κάκε φοιτθτισ να το κάνει δωρεάν και από το ςπίτι του.

28

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

2. Είναι πάγιο αίτθμα να παρζχονται δωρεάν κάρτεσ για φωτοτυπίεσ ςτουσ φοιτθτζσ. Το ζχουμε ειςθγθκεί και παλαιότερα δεν ζγινε δεκτό, όμωσ εμείσ κα επιμείνουμε μζχρι τθν υλοποίθςι του. 3. Διεκδίκθςθ ζγκαιρθσ ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων των εξετάςεων με ταυτόχρονθ ανάρτθςθ ςτο My – Studies. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν πρϊτα ςτθ γραμματεία του Τομζα, ζπειτα ςτθν κεντρικι γραμματεία και φςτερα από μινεσ ςτο Διαδίκτυο. 4. Διεκδίκθςθ περιςςότερων κζςεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα τθσ Σχολισ κακϊσ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα όλοι οι φοιτθτζσ να πλθρϊςουν μεταπτυχιακά προγράμματα του εξωτερικοφ. 5. Συνεργαςία τθσ Σχολισ μασ με Πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ, με ςτόχο τθν ζρευνα αλλά και καλοκαιρινά προγράμματα για τουσ φοιτθτζσ ςε πιο προςιτζσ τιμζσ. Επιπρόςκετα προτείνουμε τθν επιχοριγθςθ εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν όπωσ ςυμβαίνει και ςτο Ε.Μ.Ρ. 6. Δθμιουργία γραφείου διαςφνδεςθσ φοιτθτϊν με Οδοντιάτρουσ για μερικι απαςχόλθςθ ι εργαςία. Δθλαδι να μπορεί ζνασ φοιτθτισ με τθ λιψθ του πτυχίου του, να απευκυνκεί ςε αρμόδιουσ τθσ ςχολισ του ϊςτε να παρακολουκιςει ςε κάποιο οδοντιατρείο. 7. Να δοκεί δυνατότθτα βελτίωςθσ του βακμοφ με το να ξαναδίνεισ ζνα μάκθμα. Αυτό να ιςχφςει μόνο ςτα πλαίςια ενόσ χρόνου δθλαδι μζχρι και τθν επαναλθπτικι εξεταςτικι του Σεπτεμβρίου για τα μακιματα του ίδιου ζτουσ. 8. Ύςτερα από ςυηιτθςι μασ με τθν επιτροπι Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ προτείνουμε να υπάρχει κενό ςτο πρόγραμμα 12.00 – 13.00, κακϊσ είναι ςθμαντικό οι φοιτθτζσ να ζχουν χρόνο ξεκοφραςθσ ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ.»

Προτάςεισ μασ που έγιναν πράξη! Με ιδιαίτερθ χαρά, είδαμε τθν Επιτροπι Ρρογράμματοσ Σπουδϊν να εγκρίνει αρκετζσ από τισ παραπάνω προτάςεισ μασ. Αυτό μασ δίνει μασ δίνει δφναμθ να ςυνεχίςουμε τθν κακθμερινι καταγραφι και προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουμε ςτο Ρανεπιςτιμιο.

Σε ακούμε

Προτείνουμε

Αλλάζουμε το Πανεπιστήμιο

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

29


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

ΑΛΛΑΓΕ΢ ΢ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΑΙΚΩΝ ΢ΠΟΤΔΩΝ (ΠΠ΢) ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ΢ 2010-2011

Γηα ην Αθαδεκαϊθό Έηνο 2010-2011, νη απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ γηα ην ΠΠΣ κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηωλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο, ηωλ κειώλ ΓΔΠ αιιά θαη ηωλ θνηηεηώλ αθνξνύλ ζηα αθόινπζα: 1.

Σπλέλωζε ηωλ καζεκάηωλ Φαρμακολογία Ι και Φαρμακολογία ΙΙ, ηα νπνία δηδάζθνληαλ ζην 5ν θαη 6ν εμάκελν αληίζηνηρα, ζε έλα εληαίν κάζεκα κε γεληθό ηίηιν «Φαρμακολογία» ην νπνίν ζα δηδάζθεηαη ζην 5ν εμάκελν ζπνπδώλ. Τν κάζεκα ηεο Φαξκαθνινγίαο αλαηίζεηαη ζηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Τκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο Δ.Κ.Π.Α. θ. Νηθόιαν Γξαθνύιε θαη ζα δηδάζθεηαη κόλν ζε θνηηεηέο ηεο Οδνληηαηξηθήο κε αλακνξθωκέλν πεξηερόκελν θαη ηξόπν εθπαίδεπζεο κε ζεκηλαξηαθή δηδαζθαιία 3 ωξώλ εβδνκαδηαίωο. Τν κάζεκα ζα εμεηάδεηαη γξαπηά ζην 5ν εμάκελν ζπνπδώλ. Όζνλ αλαθνξά ζηνπο θνηηεηέο κεηαγελεζηέξωλ εμακήλωλ, νη νπνίνη δελ ζα έρνπλ πεξαηώζεη επηηπρώο ηα δύν καζήκαηα πνπ θαηαξγνύληαη (Φαρμακολογία Ι και Φαρμακολογία ΙΙ), ζα παξαθνινπζήζνπλ θαη ζα εμεηαζηνύλ ζην αλακνξθωκέλν κάζεκα κε ηίηιν «Φαρμακολογία».

2.

Μεηαθνξά ηωλ παξαθάηω εμακεληαίωλ καζεκάηωλ από ην 10ν ζην 9ν εμάκελν ζπνπδώλ, ώζηε λα κεηωζεί ν αξηζκόο ηωλ καζεκάηωλ ηεο εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ 10νπ εμακήλνπ. I.

Δηζαγωγή ζηελ Δκθπηεπκαηνινγία [51220],

II.

Κιηληθή Δθαξκνγή Οδνληηαηξηθώλ Βηνϋιηθώλ [51221],

III.

Οξγάλωζε θαη Γηαρείξηζε Οδνληηαηξείνπ [51304],

IV.

Αθηίλεο Laser ζηελ Οδνληηαηξηθή (Μάθημα Επιλογής) [51302],

V.

Ννζνθνκεηαθή Οδνληηαηξηθή (Μάθημα Επιλογής) [51303].

3.

Γεκηνπξγία λένπ καζήκαηνο κε ηίηιν «Γηροδονηιαηρική» θαη θωδηθό 51223, ζην 8ν εμάκελν ζπνπδώλ. Τν κάζεκα ζα πεξηιακβάλεη ζεκηλαξηαθή δηδαζθαιία κία (1) ώξα εβδνκαδηαίωο, ε νπνία ζα γίλεηαη ζην 8ν εμάκελν ζπνπδώλ, ελώ ε θιηληθή άζθεζε ζα εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο άζθεζεο ζηελ Κηλεηή Πξνζζεηηθή ζηε ΚΣΑΑ ζην 8ν εμάκελν. Τν κάζεκα ζα εμεηάδεηαη γξαπηά ζην 8ν εμάκελν ζπνπδώλ. Όζνλ αλαθνξά ζηνπο θνηηεηέο ηωλ κεηαγελέζηεξωλ εμακήλωλ ζα αθνινπζήζνπλ ηηο κέρξη ζήκεξα ηζρύνπζεο δηαδηθαζίεο (δει. ηελ εμεηαζηέα ύιε θαη εμεηάζεηο ηεο Κηλεηήο Πξνζζεηηθήο).

4.

Αιιαγή ηνπ ηίηινπ ηνπ καζήκαηνο επηινγήο «Γηροδονηιαηρική-Νοζοκομειακή Οδονηιαηρική » ζε «Νοζοκομειακή Οδονηιαηρική» κε θωδηθό 51303.

5.

Γεκηνπξγία λένπ καζήκαηνο επηινγήο κε ηίηιν «Πρώηες Βοήθειες» θαη θωδηθό 51308 ζην 9ν εμάκελν ζπνπδώλ. Τν κάζεκα ζα πεξηιακβάλεη δηαδξαζηηθά ζεκηλάξηα δύν (2) ώξεο εβδνκαδηαίωο. Γηα ηελ επηηπρή πεξάηωζε ηνπ καζήκαηνο απαηηείηαη παξαθνινύζεζε ηωλ ζεκηλαξίωλ (δηθαηνινγείηαη κόλν κία απνπζία) θαη επηηπρήο εμέηαζε ζηηο δηαδξαζηηθέο δνθηκαζίεο ζε θάζε ζεκηλάξην.

6.

Αλακόξθωζε ηνπο καζήκαηνο «Βιολογία- Γενεηική», πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηα γλωζηηθά αληηθείκελα Βηνινγία θαη Γελεηηθή θαη δηδάζθεηαη ηέζζεξηο (4) ώξεο εβδνκαδηαίωο ζην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ πξώηνπ έηνπο ζπνπδώλ, κε ζπλνιηθά 52 ώξεο δηδαζθαιίαο. Πξνηείλεηαη ε δηδαζθαιία ηεο Βηνινγίαο λα γίλεηαη ηξεηο (3) ώξεο θαη ηεο Γελεηηθήο κηα (1) ώξα εβδνκαδηαίωο,

30

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ εμακήλνπ. Αθόκα, γηα λα απνθεύγεηαη ε επηηπρήο πεξάηωζε ηνπ καζήκαηνο κε κνλνκεξή κειέηε ηνπ ελόο από ηα δύν αληηθείκελα, πξνηείλεηαη ν ηειηθόο βαζκόο ηεο γξαπηήο εμέηαζεο λα πξνθύπηεη από ηνλ κέζν όξν ηεο βαζκνινγίαο ζηα δύν επηκέξνπο αληηθείκελα (Βηνινγία θαη Γελεηηθή), κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν θνηηεηήο έρεη ιάβεη πξνβηβάζηκν βαζκό (≥ 5) ζε θαζέλα από απηά. 7.

Θέζπηζε θξηηεξίωλ επηηπρνύο πεξάηωζεο ηνπ καζήκαηνο «Οξγάλωζε θαη Γηαρείξηζε Οδνληηαηξείνπ». Σύκθωλα κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ ζπληνληζηή ηνπο καζήκαηνο Αλαπιεξωηή Καζεγεηή θ. Ι. Τδνύηδα, ηα θξηηήξηα επηηπρνύο πεξάηωζεο αθνξνύλ ζηελ παξαθνινύζεζε ηνπ 92% ηωλ ζεκηλαξηαθώλ παξαδόζεωλ θαη ζηελ επηηπρή ηειηθή εμέηαζε, ε νπνία είλαη ηύπνπ pass/fail θαη δελ επεξεάδεη ηελ ηειηθή πηπρηαθή βαζκνινγία ηωλ θνηηεηώλ.

8.

Αλαδηάξζξωζε ηνπ Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζρεδόλ ζε θαζεκεξηλή βάζε εμνηθνλόκεζε ωξηαίνπ κεζεκεξηαλνύ δηαιείκκαηνο.

ΑΛΛΑΓΕ΢ ΢ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΑΙΚΩΝ ΢ΠΟΤΔΩΝ (ΠΠ΢) ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ΢ 2011-2012

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

31


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

32

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Θ ςυμμετοχι όλων ςτισ προςπάκειζσ μασ είναι ευπρόςδεκτθ και κάκε υλοποιιςιμθ πρόταςι ςασ μπορεί να κατατεκεί ςτθν Επιτροπι Σπουδϊν μζςω του εκπροςϊπου μασ.

Η Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ. Οδοντιατρικήσ ςτο Διαδίκτυο Από τθν αρχι τθσ περςινισ χρονιάσ, πρωτοποροφμε και ςτο χϊρο τθσ θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ – πλαιςίωςθσ των όςων ςυμβαίνουν εντόσ κι εκτόσ του Ρανεπιςτθμίου μασ. Θ ιςτοςελίδα μασ, www.dap-dent.gr, είναι ζνα εφχρθςτο εργαλείο για κάκε φοιτθτι τθσ Οδοντιατρικισ. Σε αυτιν, ανεβάηουμε οτιδιποτε αφορά ςε ανακοινϊςεισ, αποτελζςματα Γενικϊν Συνελεφςεων του Συλλόγου Φοιτθτϊν Οδοντιατρικισ Ακθνϊν (Σ.Φ.Ο.Α.), ςχολιαςμό γεγονότων που μασ αφοροφν, κ.λπ. Επιπλζον, όλα αυτά κα τα βρείτε οργανωμζνα ςε ενότθτεσ, π.χ. εμφάνιςθ ανακοινϊςεων ανά ζτοσ ςπουδϊν, προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό, ανακοινϊςεισ του Συλλόγου, κ.α. Ταυτόχρονα, λειτουργεί και το forum μασ, ςτθ διεφκυνςθ www.dapdent.gr/forum. Εδϊ, με μια απλι διαδικαςία εγγραφισ, μπορείτε να βρείτε: τθν φλθ, τισ ςθμειϊςεισ, τα παλαιότερα κζματα και sos κζματα από τα μακιματα του εξαμινου που ςασ αφορά, ςχολιαςμό άλλων γεγονότων του ακλθτιςμοφ ι και τθσ επικαιρότθτασ και πολλά άλλα. Ριςτεφουμε ςτο διάλογο και το forum μασ το αποδεικνφει ςτθν πράξθ. Τζλοσ, το e – mail μασ, για οποιαδιποτε απορία ςασ είναι το dent.dap.ekpa@gmail.com, και θ παρουςία μασ ςτο facebook γίνεται μζςω του προφίλ ΔΑΠ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢ και τθσ ομάδασ ΔΑΠ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢ ΕΚΠΑ.

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

33


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

9. Διαςκέδαςη – Ψυχαγωγία Καφεδάκια. Για καφζ οι επιλογζσ είναι πολλζσ ξεκινϊντασ από το κυλικείο τθσ ςχολισ για ζνα πρωινό καφζ πριν τθν παράδοςθ. Άλλθ λφςθ είναι τόςο θ Καλυψϊ όςο και το Mortero. Για να ξοδζψετε περιςςότερθ ϊρα υπάρχουν και οι καφετζριεσ του Αγ. Θωμά όπωσ ο Μφθοσ κ.α. Φαγητό. Για κάτι γριγορο υπάρχει θ τριάδα κυλικείο – Γρθγόρθσ – Καλυψϊ. Σίγουρα δεν νομίηουμε ότι κα πιςτεφατε ότι δε κα βρίςκατε goody's (ςτθν πλατεία Αγίου Θωμά). Τϊρα αν κζλατε κάτι ςε ςουβλάκι, υπάρχει το Prunas ςτθν πλατεία του Αγίου Θωμά και το ΢πιτικό, ςτο δρόμο πριν το Mortero. ΢ινεμά. Υπάρχουν αρκετά εδϊ κοντά με αρκετά καλζσ αίκουςεσ και καινοφρια ζργα (π.χ. Ακιναιον ςτθν άνοδο τθσ Κθφιςίασ, λίγο πριν τθ διαςταφρωςθ με τθ Λ. Αλεξάνδρασ) . Αρκετά κοντά κεωρείται και το Ραγκράτι όπου κα βρείτε το village. Party. Εδϊ ςτο χϊρο τθσ οδοντιατρικισ κυριαρχοφμε με πολλά και αρκετά ξεφαντϊματα τα οποία κα μασ φζρουν πιο κοντά. Τα party μασ γίνονται ςτα καλφτερα μαγαηιά τθσ πόλθσ με τιμζσ προςιτζσ για κάκε φοιτθτι. Επίςθσ ςυνθκίηουμε να κάνουμε party ςτο κυλικείο τθσ ςχολισ μασ κακϊσ και ζνα ετιςιο party ςτο αναγνωςτιριο τθσ ιατρικισ ςε ςυνεργαςία με τθν ΔΑΡ – ΝΔΦΚ Iατρικισ και νοςθλευτικισ. Σασ περιμζνουμε όλουσ για να περάςουμε μαηί αξζχαςτεσ ςτιγμζσ διαςκζδαςθσ... Εκδρομζσ. Μοναδικι εμπειρία είναι και θ κακιερωμζνθ εκδρομι ςτθν Αράχοβα τον Δεκζμβρθ κακϊσ και θ εκδρομι ςτθ Μφκονο τον Μάιο. Φζτοσ κα επαναλθφκεί θ περςινι προςπάκεια από τα μζλθ τθσ ΔΑΡ - ΝΔΦΚ οδοντιατρικισ να οργανωκοφν και εξορμιςεισ εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα π.χ. οργανωμζνθ ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, εκδρομζσ ςτο εξωτερικό γεγονόσ που κα επιφζρει αναβάκμιςθ του επιπζδου των φοιτθτικϊν εξορμιςεων, ςυνδυάηοντασ τθν διαςκζδαςθ με τθ γνϊςθ…

34

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Καφέ – Ποτό – Snacks – Φαγητό

Μικράσ Αςίασ 76, Γουδή, Αθήνα Σηλ.: 210 7714492 Παραδίδουμε φαγητό ςε ςυςκευαςία

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

35


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

36

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

10. Πρόγραμμα Α’ Εξαμήνου Σπουδών 1. Ανατομική Ι Ραραδόςεισ: Τρίτθ 4-6 μ.μ. (ΑΕΡ) * Εργαςτιρια: Ρζμπτθ 2.00-3.30 μ.μ. & 3.30-5.00 μ.μ. (Αίκουςα Μικροςκοπίων-Ανατομίασ) Ραραςκευι 1-2.30μ.μ. & 2.30-4.00 μ.μ. (Αίκουςα Μικροςκοπίων-Ανατομίασ) 2. Βιολογία-Γενετική Ραραδόςεισ: Γενετικι: Δευτζρα 10-11 μ.μ. (ΑΕΡ) Βιολογία: Δευτζρα 12-1 μ.μ. (ΝΑΑΟ) Τετάρτθ 10-12 μ. (ΝΑΑΟ) 3. Βιοςτατιςτική Ραραδόςεισ: Τρίτθ, Ρζμπτθ 10-11 π.μ. (ΝΑΑΟ) Εργαςτιρια: Τετάρτθ 3-5 μ.μ. (ΝΑΑΟ) 4. Ειςαγωγή ςτην Οδοντιατρική και ςτισ Επιςτήμεσ ΢υμπεριφοράσ Ραραδόςεισ: Δευτζρα 2-3 μ.μ. (ΑΕΡ) Τρίτθ 9-10 π.μ. (ΑΕΡ) Ραραςκευι 9-11 π.μ. (ΝΑΑΟ) *Εργαςτιρια: Δευτζρα 3-4 μ.μ & 4-5 μ.μ., Τετάρτθ 1-2 μ.μ. & 2-3 μ.μ. 5. Ιατρική Φυςική Ραραδόςεισ: Τρίτθ 1-2 μ.μ. (ΝΑΑΟ) Τετάρτθ 8-10 π.μ. (ΝΑΑΟ) Ρζμπτθ 11-12 π.μ. (ΝΑΑΟ) * Εργαςτιρια: Ρζμπτθ 8-10π.μ. & 12-1μμ (ΕΙΦ) Τρίτθ 11-1 μ.μ. (ΕΙΦ) 6. Ιατρική Χημεία Ραραδόςεισ: Δευτζρα, Τρίτθ 8-9 π.μ. (ΝΑΑΟ) Ραραςκευι 11-12 μ. (ΝΑΑΟ) *Η εργαςτθριακι άςκθςθ πραγματοποιείται ςτισ θμζρεσ του Ωρολογίου Προγράμματοσ, ςε διαφορετικι ομάδα φοιτθτϊν ανά θμζρα.

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

37


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

11. Χάρτεσ Σχολήσ – Επιςτημών Υγείασ Χάρτησ Βιβλιοθήκησ – Αναγνωςτηρίου Οδοντιατρικήσ (5οσ Όροφοσ Νέου Κτηρίου)

38

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

Χάρτησ Ιατρικήσ – Οδοντιατρικήσ – Ευρύτερησ Περιοχήσ

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

39


ΟΔΗΓΟ΢ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ΢

12. Όρκοσ του Ιπποκράτη

40

Ανεβάζουμε την Οδοντιατρική πιο ψηλά!

Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών Οδοντιατρικής Αθηνών 2011 - 2012  

Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Οδοντιατρικής