Page 1


CARL ORFF Carmina Burana: Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis Òåêñò (ëàò. è íåì.) Êàðëà Îðôà ïî ìîòèâàì îäíîèìåííîãî ïîýòè÷åñêîãî ñáîðíèêà XIII âåêà Fortuna Imperatrix Mundi 1. O Fortuna velut luna statu variabilis, semper crescis aut decrescis; vita detestabilis nunc obdurat et tunc curat ludo mentis aciem, egestatem, potestatem dissolvit ut glaciem. Sors immanis et inanis, rota tu volubilis, status malus, vana salus semper dissolubilis, obumbrata et velata mi chi quoque niteris; nunc per ludum dorsum nudum fero tui sceleris. Sors salutis et virtutis mi chi nunc contraria, est affectus et defectus semper in angaria. Hac in hora sine mora corde pulsum tangite; quod per sortem sternit fortem, mecum omnes plangite! 2. Fortune plango vulnera stillantibus ocellis quod sua michi munera subtrahit rebellis. Verum est, quod legitur, fronte capillata, sed plerumque sequitur Occasio calvata. In Fortune solio sederam elatus, prosperitatis vario flore coronatus; qui cquid enim florui felix et beatus, nunc a summo corrui gloria privatus. Fortune rota volvitur: descendo minoratus; alter in altum tollitur; nimis exaltatus rex sedet in verti ce caveat ruinam! Nam sub axe legimus Hecubam reginam. I. Primo Vere 3. Veris leta facies mundo propinatur, hiemalis acies victa iam fugatur, in vestitu vario


ÊÀÐË ÎÐÔ Êàðìèíà Áóðàíà (Ïåñíè Áîéåðíà): Ñâåòñêèå ïåñíè äëÿ èñïîëíåíèÿ ïåâöàìè è õîðàìè, ñîâìåñòíî ñ èíñòðóìåíòàìè è ìàãè÷åñêèìè èçîáðàæåíèÿìè Ïåðåâîä Áîðèñà Òàðàêàíîâà Ôîðòóíà – ïîâåëèòåëüíèöà ìèðà 1. O, Ôîðòóíà, ñëîâíî ëóíà òû èçìåí÷èâà, âñåãäà ñîçäàâàÿ èëè óíè÷òîæàÿ; òû íàðóøàåøü äâèæåíèå æèçíè, òî óãíåòàåøü, òî âîçíîñèøü, è ðàçóì íå â ñèëàõ ïîñòè÷ü òåáÿ; ÷òî áåäíîñòü, ÷òî âëàñòü – âñ¸ çûáêî, ïîäîáíî ëüäó. Ñóäüáà ÷óäîâèùíà è ïóñòà, óæå ñ ðîæäåíèÿ çàïóùåíî êîëåñî íåâçãîä è áîëåçíåé, áëàãîñîñòîÿíèå òùåòíî è íå ïðèâîäèò íè ê ÷åìó, ñóäüáà ñëåäóåò ïî ïÿòàì òàéíî è íåóñûïíî çà êàæäûì, êàê ÷óìà; íî íå çàäóìûâàÿñü ÿ ïîâîðà÷èâàþñü íåçàùèù¸ííîé ñïèíîé ê òâîåìó çëó. È â çäîðîâüå, è â äåëàõ ñóäüáà âñåãäà ïðîòèâ ìåíÿ, ïîòðÿñàÿ è ðàçðóøàÿ, âñåãäà îæèäàÿ ñâîåãî ÷àñà.  ýòîò ÷àñ, íå äàâàÿ îïîìíèòüñÿ, çàçâåíÿò ñòðàøíûå ñòðóíû; èìè îïóòàí è ñæàò êàæäûé, è êàæäûé ïëà÷åò ñî ìíîé! 2. ß îïëàêèâàþ ðàíû, íàíåñ¸ííûå Ñóäüáîé, è ãëàçà ìîè çàëèòû ñëåçàìè, îíà äåëàåò äàðû æèâóùèì, íî ìåíÿ óïðÿìî îáõîäèò. Èñòèííî òî, ÷òî íàïèñàíî: ó íå¸ ïðåêðàñíûå âîëîñû è ñâåòëûé ëèê, íî ïîäîéäè áëèæå è ðàññìîòðè – îíà îêàæåòñÿ ëûñîé. Íà òðîíå Ñóäüáû ÿ ÷àñòî áûë ïîäíÿò, îêðóæ¸ííûé ìîðåì öâåòîâ áëàãîñîñòîÿíèÿ; ÿ ìîã ïðîöâåòàòü ñ÷àñòëèâî è áëàãîñëîâëÿòü, òåïåðü æå ÿ ïàäàþ ñ ýòîé âåðøèíû, ëèø¸ííûé ñëàâû. Êîëåñî Ôîðòóíû äåëàåò îáîðîò; ÿ îêàçûâàþñü âíèçó; äðóãîé ïîäíÿò íàäî ìíîé; âûñîêî, ñëèøêîì âûñîêî. Îí òåïåðü öàðü – ñîçèäàþùèé è ðàçðóøàþùèé! À ïîä îñüþ êîëåñà – íåîïèñàííîé êðàñîòû áîãèíÿ Ãåêóáà. I. Âåñíà 3. Ñ÷àñòëèâîå ëèöî âåñíû ïîâ¸ðíóòî ê ìèðó, ñóðîâàÿ çèìà òåïåðü áåæèò ïîáåæä¸ííàÿ; îäåòàÿ öâåòàìè


Flora princi patur, nemorum dulcisono que cantu celebratur. Flore fusus gremio Phebus novo more risum dat, hac vario iam sti p Youflore. Zephyrus nectareo spirans in odore. Certatim pro bravio curramus in amore. Cytharizat canti co dulcis Philomena, flore rident vario prata iam serena, salit cetus avium silve per amena, chorus promit virgin iam gaudia millena. 4. Omnia sol temperat purus et subtilis, novo mundo reserat faciem Aprilis, ad amorem properat animus herilis et iocundis imperat deus puerilis. Rerum tanta novitas in solemni vere et veris auctoritas jubet nos gaudere; vias prebet solitas, et in tuo vere fides est et probitas tuum retinere. Ama me fideliter, fidem meam noto: de corde totaliter et ex mente tota sum presentialiter absens in remota, quisquis amat taliter, volvitur in rota. 5. Ecce gratum et optatum Ver reducit gaudia, purpuratum floret pratum, Sol serenat omnia. Iamiam cedant tristia! Estas redit, nunc recedit Hyemis sevitia. Iam liquescit et decrescit grando, nix et cetera; bruma fugit, et iam sugit Ver Estatis ubera; illi mens est misera, qui nec vivit, nec lascivit sub Estatis dextera. Gloriantur et letantur in melle dulcedinis, qui conantur, ut utantur premio Cupidinis: simus jussu Cypridis gloriantes et letantes pares esse Paridis.


ãîñïîäñòâóåò Ôëîðà, ãàðìîíèÿ ëåñà õâàëèò å¸ â ïåñíÿõ. Âëþáë¸ííûé âî Ôëîðó Ôîáîñ âíîâü óëûáêè ðàñòî÷àåò, óáðàííûå ñîíìîì öâåòîâ, Çåôèð äîõíóë íåêòàðîì – ïîäíÿëèñü áðèçû; ïîçâîëüòå æå íàì ì÷àòü, ÷òîáû âûèãðàòü ïðèç ëþáâè. Ñëîâíî àðôà ïî¸ò íåæíûé ñîëîâåé, ìîðåì öâåòîâ ñìåþòñÿ ðàäîñòíûå ëóãà, ùåáåò ïòèö âñ¸ ãðîì÷å â ÷óäåñíûõ ëåñàõ, è õîð äåâ óæå îáåùàåò òûñÿ÷ó ðàäîñòåé. 4. Ñîëíöå ñîãðåâàåò âñ¸, ÷èñòîå è ëþáåçíîå, âíîâü îíî îáðàùàåò ê ìèðó ñâî¸ ëèöî â àïðåëå, îáðàùåíà ê ëþáâè êàæäàÿ äóøà, è ðàäîñòè óïðàâëÿþòñÿ áîãîì-ìëàäåíöåì. Ñêîëüêî âñåãî âîçðîæäàåòñÿ íà ïðàçäíåñòâå âåñíû è âëàñòè å¸, è ïðåäëàãàåò íàì âîçðàäîâàòüñÿ, îíà îòêðûâàåò íàì çíàêîìûå ïóòè, è â âàøåé æèçíè ýòî èñòèííî è ïðàâèëüíî, ÷òîáû îñòàòüñÿ ñàìèì ñîáîé. Ëþáèòå ìåíÿ èñêðåííå, ñìîòðèòå, êàê ÿ ïðåäàí: âñåì ìîèì ñåðäöåì è âñåìè ìîèìè ïîìûøëåíèÿìè ÿ ñ âàìè, äàæå êîãäà ÿ äàëåêî, êòî áû íè ëþáèë ýòè ÷àñòûå ïîâîðîòû íà êîëåñå. 5. Ñìîòðè, ïðèÿòíàÿ è ñòðåìèòåëüíàÿ âåñíà âîçâðàùàåò íàì ðàäîñòè; ïóðïóðíûì öâåòîì íàëèâàþòñÿ öâåòû, ñîëíå÷íûé ñâåò çàëèâàåò âñ¸. ïå÷àëü óõîäèò ïðî÷ü! Ëåòî âîçâðàùàåòñÿ, è çàáûâàåòñÿ ñóðîâîñòü çèìû. Òàþò è èñ÷åçàþò ëüäû, ñíåãà è ò. ä., çèìà áåæèò, è ñåé÷àñ áëèçèòñÿ ëåòî; íåñ÷àñòëèâ òîò, êòî íå æèâ¸ò âîæäåëåíèÿìè ïî çàêîíàì ëåòà. Îíè ñëàâÿò è âåñåëÿòñÿ â ñëàäîñòè è íåæíîñòè, òå, êòî ñòðåìèòñÿ âçÿòü ïðèç Êóïèäîíà; ïîäîáíî Êèïðèäó, ïîçâîëÿþò íàì ñëàâèòü è ðàäîâàòüñÿ, ïðèðàâíèâàÿñü ê Ïàðèñó.


Uf dem anger 6. Tanz 7. Floret silva nobilis floribus et foliis. Ubi est antiquus meus ami cus? Hinc equitavit, eia, quis me amabit? Floret silva undique, nah min gesellen ist mir we. Gruonet der walt allenthalben, wa ist min geselle alse lange? Der ist geriten hinnen, owi, wer sol mich minnen? 8. Chramer, gip die varwe mir, die min wengel roete, damit ich die jungen man an ir dank der minnenliebe noete. Seht mich an, jungen man! Lat mich iu gevallen! Minnet, tugentli che man, minnecliche frouwen! Minne tuot iu hoch gemout unde lat iuch in hohen eren schouwen. Seht mich an, jungen man! Lat mich iu gevallen! Wol dir, werit, daz du bist also freudenriche! Ich will dir sin undertan durch din liebe immer sicherliche. Seht mich an, jungen man! Lat mich iu gevallen! 9. Õîðîâîä Swaz hie gat umbe Swaz hie gat umbe, daz sint alles megede, die wellent an man allen disen sumer gan! Chume, chum, geselle min Chume, chum, geselle min, ih enbite harte din, ih enbite harte din, chume, chum, geselle min. Suzer rosenvarwer munt, chum un mache mi ch gesunt chum un mache mich gesunt, suzer rosenvarwer munt. Swaz hie gat umbe Swaz hie gat umbe, daz sint alles megede, die wellent an man allen disen sumer gan! 10. Were diu werlt alle min Were diu werlt alle min von deme mere unze an den Rin des wolt ih mih darben, daz diu chunegin von Engellant lege an minen armen. II. In Taberna 11. Estuans interius Estuans interius ira vehementi in amaritudine loquor mee menti: factus de materia, cinis elementi


Íà ïîëÿíå 6. Òàíåö 7. Ëåñà öâåòóò áóéíûì öâåòîì. Îí ïîêèíóë ìåíÿ, ãäå æå ìîé äðóã? ... [èãðà ñëîâ] óâû, êòî æå áóäåò ëþáèòü ìåíÿ? Ëåñà ðàñïóñêàþòñÿ, ÿ – ïëà÷ó î ñâî¸ì âîçëþáëåííîì, ýòî âî ìíå. Áóäèò âîñïîìèíàíèÿ âñ¸, ÷òî áûëî, ïî÷åìó ìîé âîçëþáëåííûé òàê äàëåêî? Îí óåõàë, óâû, êòî æå áóäåò ëþáèòü ìåíÿ? 8. Òîðãîâåö, äàéòå ìíå êðàñêó, ÷òîáû ñäåëàòü ìîè ù¸êè êðàñíûìè, ÷òîáû ÿ ñìîãëà ìîëîäûõ ëþäåé ïðîòèâ èõ æåëàíèÿ ëþáèòü ìåíÿ çàñòàâèòü. Ïîñìîòðè íà ìåíÿ, ìîëîäîé ÷åëîâåê! Ïîæàëóéñòà, óñòóïè ìíå ñåáÿ! Äîáðûé ÷åëîâåê, ïîëþáè æåíùèíó, äîñòîéíóþ ëþáâè! Ëþáè, îáëàãîðàæèâàÿ òâîé äóõ, è ýòî ñäåëàåò òåáå ÷åñòü. Ïîñìîòðè íà ìåíÿ, ìîëîäîé ÷åëîâåê! Ïîæàëóéñòà, óñòóïè ìíå ñåáÿ! Çäðàâñòâóé, ìèð, âîçâûøåííûé â ðàäîñòÿõ! ß áóäó ïîêîðíà òåáå çà óäîâîëüñòâèÿ, äàðèìûå òîáîé. Ïîñìîòðè íà ìåíÿ, ìîëîäîé ÷åëîâåê! Ïîæàëóéñòà, óñòóïè ìíå ñåáÿ! 9. Õîðîâîä Òå, êòî õîäÿò êðóã çà êðóãîì Òå, êòî õîäÿò êðóã çà êðóãîì, âñå îíè – ñòàðûå äåâû, îíè õîòÿò ïðîâåñòè áåç ìóæ÷èí âñ¸ äëèííîå ëåòî. Ïðèäè, ïðèäè, ìîÿ ëþáîâü! Ïðèäè, ïðèäè, ìîÿ ëþáîâü, ÿ áóäó äîëãèì äëÿ òåáÿ, ÿ áóäó äîëãèì äëÿ òåáÿ, ïðèäè, ïðèäè, ìîÿ ëþáîâü. Ñëàäêè òâîè ÿðêèå ãóáû, ïðèäè è ñäåëàé ìåíÿ ëó÷øå, ïðèäè è ñäåëàé ìåíÿ ëó÷øå, ñëàäêè òâîè ÿðêèå ãóáû. Òå, êòî õîäÿò êðóã çà êðóãîì Òå, êòî õîäÿò êðóã çà êðóãîì, âñå îíè – ñòàðûå äåâû, îíè õîòÿò ïðîâåñòè áåç ìóæ÷èí âñ¸ äëèííîå ëåòî. 10. Åñëè áû âåñü ìèð áûë ìîé Åñëè áû âåñü ìèð áûë ìîé, îò ìîðÿ äî Ðåéíà, ÿ îáîø¸ëñÿ áû áåç òåáÿ, åñëè áû êîðîëåâà Àíãëèè îêàçàëàñü â ìîèõ ðóêàõ. II.  òàâåðíå 11. Ææ¸ò âíóòðè Ææ¸ò âíóòðè è ãíåâ ñèë¸í, ãîðüêî ÿ ãîâîðþ ñ ìîèì ñåðäöåì: çàäàâàÿñü âîïðîñîì, ïî÷åìó, ñëîâíî îòîðâàâøèñü îò ÿñåíÿ,


similis sum folio, de quo ludunt venti. Cum sit enim proprium viro sapienti supra petram ponere sedem fundamenti, stultus ego comparor fluvio labenti, sub eodem tramite nunquam permanenti. Feror ego veluti sine nauta navis, ut per vias aeris vaga fertur avis; non me tenent vincula, non me tenet clavis, quero mihi similes et adiungor pravis. Mihi cordis gravitas res videtur gravis; iocis est amabilis dulciorque favis; qui cquid Venus imperat, labor est suavis, que nunquam in cordibus habitat ignavis. Via lata gradior more iuventutis inpli cor et vitiis immemor virtutis, voluptatis avidus magis quam salutis, mortuus in anima curam gero cutis. 12. Olim lacus colueram, olim pulcher extiteram, dum cignus ego fueram. Miser, miser! modo niger et ustus fortiter! Girat, regirat garcifer; me rogus urit fortiter; propinat me nunc dapifer, Miser, miser! modo niger et ustus fortiter! Nunc in scutella iaceo, et volitare nequeo dentes frendentes video: Miser, miser! modo niger et ustus fortiter! 13. Ego sum abbas Cucaniensis et consilium meum est cum bibulis, et in secta Decii voluntas mea est, et qui mane me quesierit in taberna, post vesperam nudus egredietur, et sic denudatus veste clamabit: Wafna! Wafna! Quid fecisti sors turpissima! Nostre vite gaudia abstulisti omnia! 14. In taberna quando sumus non curamus quid sit humus, sed ad ludum properamus, cui semper insudamus. Quid agatur in taberna ubi nummus est pincerna, hoc est opus ut queratur, si quid loquar, audiatur. Quidam ludunt, quidam bibunt, quidam indiscrete vivunt. Sed in ludo qui morantur, ex his quidam denudantur quidam ibi vestiuntur, quidam saccis induuntur. Ibi nullus timet mortem


ÿ, ïîäîáíî åãî ëèñòó, èãðàþ ñ âåòðàìè. Åñëè ïóòü óìíîãî ÷åëîâåêà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ñòðîèòü îñíîâû íà êàìíå, òî ÿ – ãëóïåö, ïîäîáåí òåêóùåìó ïîòîêó, êîòîðûé ñâîåãî êóðñà íèêîãäà íå ìåíÿåò. ß íåñóñü, ïîäîáíî ñóäíó áåç êîìïàñà, â ïîòîêàõ âîçäóõà, ïîäîáíî ñâåòó, ïàðÿùåé ïòèöå; öåïè íå ìîãóò óäåðæàòü ìåíÿ, êëþ÷è íå ìîãóò çàïåðåòü ìåíÿ, ÿ èùó ëþäåé ïîäîáíî ìíå, ÷òîáû ïðèñîåäèíèòñÿ ê áðîäÿãàì. Âîëíåíèÿ ìîåãî ñåðäöà íå îïàñíû; îíè ïðèÿòíåé øóòêè è ñëàùå, ÷åì ìåäîâûå ñîòû; êàêèå áû óêàçàíèÿ íè äàâàëà Âåíåðà, ýòî ïðèÿòíàÿ îáÿçàííîñòü, âåäü â ëåíèâîì ñåðäöå îíà íèêîãäà íå ïîñåëÿåòñÿ. ß ïóòåøåñòâóþ øèðîêîé äîðîãîé, ýòî è åñòü ïóòü ìîëîäîñòè, ÿ îòäàþñü ñâîèì íåäîñòàòêàì, çàáûâàþ î ïîëüçå, ÿ ñòðåìëþñü ê óäîâîëüñòâèÿì òåëà, áîëüøå ÷åì ê ñïàñåíèþ, ïîñêîëüêó ìîÿ äóøà ìåðòâà, ÿ áóäó çàáîòèòüñÿ î òåëå. 12. Êîãäà ÿ æèë ó îçåðà, êîãäà ÿ áûë êðàñèâûì, òî áûë ïîäîáåí ëåáåäþ. ß íèù, ÷¸ðåí, è ïîðóãàí, è áîëåí! Ñëóãà ïëþ¸ò íà ìåíÿ; ÿ ñãîðàþ íà ïîãðåáàëüíîì êîñòðå: ñëóãà òåïåðü íå ñëóæèò ìíå. ß íèù, ÷¸ðåí, è ïîðóãàí, è áîëåí! ß íàõîæóñü íà ïëàòî, è íå ìîãó ëåòåòü äàëüøå, ÿ âèæó ãîëûé ïåñîê: ß íèù, ÷¸ðåí, è ïîðóãàí, è áîëåí! 13. ß àááàò ñòðàíû âåñåëüÿ è ïðàçäíîñòè, è ìîÿ ïàñòâà – îäèí èç ïüþùèõ, è ÿ õîòåë áû áûòü â ñåêòå Äåñÿòíèêà, è êòî-òî íàéä¸ò ìåíÿ â òàâåðíå óòðîì, ïîñëå âå÷åðíè îí óåäåò, âçÿâ ìîè îäåæäû, è ïîýòîìó áóäåò îí ñíèñêèâàòü êðèêè: Ãîðå! Ãîðå! ×òî âû íàäåëàëè, âåäîìûå ñóäüáîé! Ðàäîñòè ñâîåé æèçíè âñå âû ïîòåðÿëè! 14. Êîãäà ìû â òàâåðíå, ìû íå äóìàåì, êàê áóäåì óõîäèòü, íî ìû òîðîïèìñÿ ïðèñòóïèòü ê èãðå, êîòîðàÿ çàñòàâèò íàñ âñïîòåòü. ×òî ñëó÷àåòñÿ â òàâåðíå, ãäå äåíüãè – õîçÿèí, âû ìîæåòå ñïðîñèòü ìåíÿ, è óñëûøèòå, ÷òî ÿ ñêàæó. Èòàê. Êòî-òî èãðàåò, êòî-òî ïü¸ò, êòî-òî ïðîñòî áåçäåëüíè÷àåò, íî èç òåõ, êòî èãðàåò, íåêîòîðûå îñòàëèñü áåç îäåæäû, à òå, êòî âûèãðàëè, âçÿë èõ îäåæäû, íåêîòîðûå îäåòû â ìåøêè. Çäåñü íèêòî íå áîèòñÿ ñìåðòè,


sed pro Bacho mittunt sortem: Primo pro nummata vini, ex hac bibunt libertini; semel bibunt pro captivis, post hec bibunt ter pro vivis, quater pro Christianis cunctis quinquies pro fidelibus defunctis, sexies pro sororibus vanis, septies pro militibus silvanis. Octies pro fratribus perversis, nonies pro monachis dispersis, decies pro navigantibus undecies pro discordaniibus, duodecies pro penitentibus, tredecies pro iter agentibus. Tam pro papa quam pro rege bibunt omnes sine lege. Bibit hera, bibit herus, bibit miles, bibit clerus, bibit ille, bibit illa, bibit servis cum ancilla, bibit velox, bibit piger, bibit albus, bibit niger, bibit constans, bibit vagus, bibit rudis, bibit magnus. Bibit pauper et egrotus, bibit exul et ignotus, bibit puer, bibit canus, bibit presul et decanus, bibit soror, bibit frater, bibit anus, bibit mater, bibit ista, bibit ille, bibunt centum, bibunt mille. Parum sexcente nummate durant, cum immoderate bibunt omnes sine meta, quamvis bibant mente leta. Sic nos rodunt omnes gentes et sic erimus egentes. Qui nos rodunt confundantur et cum iustis non scribantur. III. Cour d’Amours 15. Amor volat undique, captus est libidine. Iuvenes, iuvencule coniunguntur merito. Siqua sine socio, caret omni gaudio; tenet noctis infima sub intimo cordis in custodia: fit res amarissima. 16. Dies, nox et omnia mi chi sunt contraria; virginum colloquia me fay planszer, oy suvenz suspirer, plu me fay temer. O sodales, ludite, vos qui scitis dicite mi chi mesto parcite, grand ey dolur, attamen consulite per voster honur. Tua pulchra facies me fay planszer milies, pectus habet glacies. A remender statim vivus fierem per un baser. 17. Stetit puella rufa tunica; si quis eam tetigit, tuni ca crepuit.


íî îíè áðîñàþò êîñòè âî èìÿ Áàõóñà:  íà÷àëå âñåãî ñòîèò òîðãîâåö âèíîì, îí ðàçëèâàåò íàïèòêè; ïåðâûé çà çàêëþ÷¸ííûõ, ñëåäóþùèå äâà – çà æèâóùèõ, ÷åòâ¸ðòûé – çà âñåõ õðèñòèàí, ïÿòûé – çà ïîìèíàåìîãî ïîêîéíèêà, øåñòîé – çà ñâîáîäíûõ ñåñò¸ð, ñåäüìîé – çà îñòàâøèõñÿ â ëåñó, âîñüìîé – çà ñòðàíñòâóþùèõ áðàòüåâ, äåâÿòûé – çà ðàññåÿííîãî ìîíàõà, äåñÿòûé – çà ìîðÿêîâ, îäèííàäöàòûé – çà áðàíÿùèõñÿ, äâåíàäöàòûé – çà êàþùèõñÿ, òðèíàäöàòûé – çà ïóòåøåñòâóþùèõ. Çà Ðèìñêîãî Ïàïó êàê çà êîðîëÿ îíè âñå ïüþò áåç îñòàíîâêè. Õîçÿéêà ïü¸ò, õîçÿèí ïü¸ò, ñîëäàò ïü¸ò, ñâÿùåííèê ïü¸ò, ìóæ÷èíà ïü¸ò, æåíùèíà ïü¸ò, ñëóãà ïü¸ò ñ äåâèöåé, ðàáîòÿùèé ïü¸ò, ëåíèâûé ïü¸ò, áåëûé ïü¸ò, ÷¸ðíûé ïü¸ò, óäà÷ëèâûé ïü¸ò, íåóäà÷íèê ïü¸ò, ãëóïûé ïü¸ò, óìíûé ïü¸ò. ×èñòûé ïü¸ò, ãðÿçíûé ïü¸ò, áîëüíîé ïü¸ò è èçãíàííèê, ìàëü÷èê ïü¸ò, ñòàðèê ïü¸ò, åïèñêîï ïü¸ò è äüÿêîí, ñåñòðà ïü¸ò, áðàò ïü¸ò, áàáêà ïü¸ò, ìàòü ïü¸ò, ýòîò ïü¸ò, òîò ïü¸ò, ñîòíè ïüþò, òûñÿ÷è ïüþò. Áîëüøå øåñòè ñîòåí ìîíåò íå õâàòèò, åñëè ïüþò âñå áåç óäåðæó, ñêîëüêî èì íà ðàäîñòÿõ õî÷åòñÿ. Íàä íàìè âñå íàñìåõàþòñÿ, êîãäà ìû è òàê áåñïîìîùíû, Íî òåõ, êòî êëåâåùåò, îíè ìîãóò ïðîêëÿñòü, è èõ èìåíà óæå íå ïîïàäóò â êíèãó ïðàâåäíèêîâ. III. Ëþáîâíûå óòåõè 15. Êóïèäîí ëåòàåò âñþäó âåñü îõâà÷åííûé æåëàíèåì. Ìîëîäûõ ëþäåé è æåíùèí ñîåäèíÿåò ñïðàâåäëèâî. Îäèíîêàÿ äåâèöà, íå ïîçíàâ âñåõ óäîâîëüñòâèé, ñîõðàíèò îíà òüìó íî÷è â ãëóáèíå ñâîåãî ñåðäöà: êàêàÿ ãîðüêàÿ ñóäüáà! 16. Äåíü, íî÷ü è âåñü ìèð îáîðà÷èâàþòñÿ ïðîòèâ ìåíÿ, ùåáåòàíèå äåâèö çàñòàâëÿåò ìåíÿ ïëàêàòü è ÷àñòî âçäûõàòü, è êàê íè÷òî ïóãàåò ìåíÿ. O äðóçüÿ, âû ñìå¸òåñü, âû íå çíàåòå, ÷òî âû ãîâîðèòå, îñòàâüòå ìåíÿ, îïå÷àëåííîãî, ÿ ïðåáûâàþ â áîëüøîì ãîðå, íå äàéòå æå ìíå óñîìíèòüñÿ â âàøåé ÷åñòíîñòè. Òâî¸ êðàñèâîå ëèöî çàñòàâëÿåò ìåíÿ ïëàêàòü, òâî¸ ñåðäöå êàê ë¸ä. Íî âñ¸ ìîæíî èñïðàâèòü, ìåíÿ îæèâèë áû îäèí ïîöåëóé. 17. Äåâóøêà ñòîÿëà â ðîçîâîé òóíèêå; åñëè áû ëþáîé êîñíóëñÿ å¸, òóíèêà áû óïàëà.


Stetit puella tamquam rosula; facie splenduit, os eius fioruit. 18. Circa mea pectora multa sunt suspiria de tua pulchritudine, que me ledunt misere. Manda liet, Manda liet, min geselle chumet niet. Tui lucent oculi sicut solis radii, sicut splendor fulguris lucem donat tenebris. Manda liet, Manda liet, min geselle chumet niet. Vellet deus, vallent dii quod mente proposui: ut eius virginea reserassem vincula. Manda liet, Manda liet, min geselle chumet niet. 19. Si puer cum puellula moraretur in cellula, felix coniunctio. Amore suscrescente pariter e medio avulso procul tedio, fit ludus ineffabilis membris, lacertis, labii. 20. Veni, veni, venias, ne me mori facias, hyrca, hyrce, nazaza, trillirivos... Pulchra tibi facies oculorum acies, capillorum series, o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior omnibus formosior, semper in te glorior! 21. In truitina mentis dubia fluctuant contraria lascivus amor et pudi citia. Sed eligo quod video, collum iugo prebeo: ad iugum tamen suave transeo. 22. Tempus es iocundum, o virgines, modo congaudete vos iuvenes. Oh, oh, oh, totus floreo, iam amore virginali totus ardeo, novus, novus amor est, quo pereo. Mea me confortat promissio, mea me deportat negatio. Oh, oh, oh, totus floreo iam amore virginali totus ardeo, novus, novus amor est, quo pereo. Tempore brumali vir patiens, animo vernali lasciviens. Oh, oh, oh, totus floreo, iam amore virginali


Äåâóøêà ñòîÿëà ïîäîáíî ìàëåíüêîé ðîçå; å¸ ëèöî áûëî ëó÷èñòûì, à ðîò ïîäîáåí öâåòêó. 18.  ìîåé ãðóäè ìíîãî âçäîõîâ ïî òâîåé êðàñîòå, êîòîðàÿ ðàíèò ìåíÿ. Manda liet, Manda liet, ìîé âîçëþáëåííûé íå èä¸ò. Òâîè ãëàçà ñèÿþò Ïîäîáíî ëó÷àì ñîëíöà, ïîäîáíî ñâåòó, êîòîðûé ðàçãîíÿåò òüìó. Manda liet, Manda liet, ìîé âîçëþáëåííûé íå èä¸ò. Ìîãóò ëè áîãè ïðåäñòàâèòü, ÷òî ó ìåíÿ â ãîëîâå: îò îêîâ äåâñòâåííîñòè ÿ õî÷ó îñâîáîäèòü å¸. Manda liet, Manda liet, ìîé âîçëþáëåííûé íå èä¸ò. 19. Åñëè ïàðåíü ñ äåâóøêîé çàïåðëèñü â ìàëåíüêîé êîìíàòå, ñ÷àñòëèâî èõ óåäèíåíèå. Ëþáîâü âîçíîñèòñÿ, è ìåæäó íèìè âîæäåëåííàÿ èãðà íà÷í¸òñÿ â îæèâøèõ òåëàõ, ðóêàõ è ãóáàõ. 20. Ïðèäè, ïðèäè, î, ïðèäè æå, íå äàé ìíå óìåðåòü, ...… ... [èãðà ñëîâ] Òâî¸ ëèöî êðàñèâî, ñâåò òâîèõ ãëàç ïðåêðàñåí, òâîè ñïëåò¸ííûå âîëîñû íåæíû, ÷òî çà ÷óäåñíîå ñóùåñòâî! Êðàñíåå ðîçû, áåëåå ëèëèè, ëþáèìåé, ÷åì âñå äðóãèå, ÿ áóäó âñåãäà ñëàâèòü òåáÿ! 21. Íà âåñàõ ìîèõ ÷óâñòâ ïåðåâåøèâàþò äðóã äðóãà ñëàäîñòðàñòèå è ñêðîìíîñòü. Íî ÿ âûáèðàþ òî, ÷òî âèæó, è ïîäñòàâëÿþ ñâîþ øåþ ïîä ÿðìî: ÿ îòäàþñü ÿðìó. 22.  ýòî ðàäîñòíîå âðåìÿ, î, ñêîëüêî äåâ, âîçðàäóéòåñü ñ íèìè, âû, ìîëîäûå ëþäè. Î, î, î, ÿ âåñü ðàçðûâàþñü, ÿ îò æåíñêîé ëþáâè âåñü ñãîðàþ, âñ¸ íîâàÿ è íîâàÿ ëþáîâü – ýòî íåâûíîñèìî. ß îáîäðåíà ìîèì îáåùàíèåì, ÿ óäðó÷åíà òâîèì îòêàçîì. Î, î, î, ÿ âåñü ðàçðûâàþñü, ÿ îò æåíñêîé ëþáâè âåñü ñãîðàþ, âñ¸ íîâàÿ è íîâàÿ ëþáîâü – ýòî íåâûíîñèìî. Çèìîé ÷åëîâåê òåðïåëèâ, äûõàíèå âåñíû äåëàåò åãî ñòðàñòíûì. Î, î, î, ÿ âåñü ðàçðûâàþñü, ÿ îò æåíñêîé ëþáâè


totus ardeo, novus, novus amor est, quo pereo. Mea mecum ludit virginitas, mea me detrudit simpli citas. Oh, oh, oh, totus floreo, iam amore virginali totus ardeo, novus, novus amor est, quo pereo. Veni, domi cella, cum gaudio, veni, veni, pulchra, iam pereo. Oh, oh, oh, totus floreo, iam amore virginali totus ardeo, novus, novus amor est, quo pereo. 23. Dulcissime, totam tibi subdo me! Blanziflor Et Helena 24. Ave formosissima, gemma pretiosa, ave decus virginum, virgo gloriosa, ave mundi luminar, ave mundi rosa, Blanziflor et Helena, Venus generosa! Fortuna Imperatrix Mundi 25. O Fortuna velut luna statu variabilis, semper crescis aut decrescis; vita detestabilis nunc obdurat et tunc curat ludo mentis aciem, egestatem, potestatem dissolvit ut glaciem. Sors immanis et inanis, rota tu volubilis, status malus, vana salus semper dissolubilis, obumbrata et velata mi chi quoque niteris; nunc per ludum dorsum nudum fero tui sceleris. Sors salutis et virtutis mi chi nunc contraria, est affectus et defectus semper in angaria. Hac in hora sine mora corde pulsum tangite; quod per sortem sternit fortem, mecum omnes plangite!


âåñü ñãîðàþ, âñ¸ íîâàÿ è íîâàÿ ëþáîâü – ýòî íåâûíîñèìî. ×òî äåëàåò ìåíÿ èãðèâîé – ìîÿ äåâñòâåííîñòü, ÷òî óäåðæèâàåò ìåíÿ – ìîÿ ïðîñòîòà. Î, î, î, ÿ âåñü ðàçðûâàþñü, ÿ îò æåíñêîé ëþáâè âåñü ñãîðàþ, âñ¸ íîâàÿ è íîâàÿ ëþáîâü – ýòî íåâûíîñèìî. Ïðèäè æå, ìîÿ ãîñïîæà, ìîÿ ðàäîñòü, ïðèäè, ïðèäè, ìîÿ ìèëàÿ, ÿ óìèðàþ. Î, î, î, ÿ âåñü ðàçðûâàþñü, ÿ îò æåíñêîé ëþáâè âåñü ñãîðàþ, âñ¸ íîâàÿ è íîâàÿ ëþáîâü – ýòî íåâûíîñèìî. 23. Ìîé ñàìûé íåæíûé, ÿ îòäàþñü òåáå áåç îñòàòêà! Áëàíçèôîð è Åëåíà 24. Ñëàâüñÿ, ïðåêðàñíåéøàÿ, äðàãîöåííàÿ, êàê êàìåíü, ñëàâüñÿ, ãîðäîñòü äåâ, âåëèêîëåïíàÿ äåâà, ñëàâüñÿ, ñâåò ìèðà, ñëàâüñÿ, ðîçà ìèðà, Áëàíçèôîð è Åëåíà, âñåîáúåìëþùàÿ Âåíåðà! Ôîðòóíà – ïîâåëèòåëüíèöà ìèðà 25. O, Ôîðòóíà, ñëîâíî ëóíà òû èçìåí÷èâà, âñåãäà ñîçäàâàÿ èëè óíè÷òîæàÿ; òû íàðóøàåøü äâèæåíèå æèçíè, òî óãíåòàåøü, òî âîçíîñèøü, è ðàçóì íå â ñèëàõ ïîñòè÷ü òåáÿ; ÷òî áåäíîñòü, ÷òî âëàñòü – âñ¸ çûáêî, ïîäîáíî ëüäó. Ñóäüáà ÷óäîâèùíà è ïóñòà, óæå ñ ðîæäåíèÿ çàïóùåíî êîëåñî íåâçãîä è áîëåçíåé, áëàãîñîñòîÿíèå òùåòíî è íå ïðèâîäèò íè ê ÷åìó, ñóäüáà ñëåäóåò ïî ïÿòàì òàéíî è íåóñûïíî çà êàæäûì, êàê ÷óìà; íî íå çàäóìûâàÿñü ÿ ïîâîðà÷èâàþñü íåçàùèù¸ííîé ñïèíîé ê òâîåìó çëó. È â çäîðîâüå, è â äåëàõ ñóäüáà âñåãäà ïðîòèâ ìåíÿ, ïîòðÿñàÿ è ðàçðóøàÿ, âñåãäà îæèäàÿ ñâîåãî ÷àñà.  ýòîò ÷àñ, íå äàâàÿ îïîìíèòüñÿ, çàçâåíÿò ñòðàøíûå ñòðóíû; èìè îïóòàí è ñæàò êàæäûé, è êàæäûé ïëà÷åò ñî ìíîé!


АНОНС

СЕЗОН 2014-15

Абонемент 16

ДЕВЯТЫЙ ВА Л. Симфонический хор и оркестры Уральский академический филармонический оркестр Главный дирижер и художественный руководитель – народный артист России Дмитрий Лисс Уральский молодежный симфонический оркестр Дирижер – лауреат международного конкурса Энхэ Симфонический хор Свердловской филармонии Главный хормейстер – Роман Аранбицкий

12 декабря пт 18.30 ЗИМНИЕ ГРЕЗЫ УАФО, Симфонический хор. Дирижер – Дмитрий Лисс Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грезы». «Снегурочка», музыка к весенней сказке А.Н. Островского

26 марта чт 18.30 СИМФОНИЧЕСКИЙ ХОР И МОЛОДЕЖНЫЙ ОРКЕСТР УМСО, Симфонический хор. Дирижер будет объявлен дополнительно Бах. Кантаты № 6 «Останься с нами» и № 68 «Так возлюбил Бог мир» Гендель, Вивальди. Увертюры 15 мая пт 18.30 ДВЕ МЕССЫ УАФО, Симфонический хор. Дирижер – Дмитрий Лисс Гайдн. Месса Яначек. Глаголическая месса

Абонемент 25

ХОРОВЫЕ АССАМБЛЕИ Симфонический хор Свердловской филармонии Главный хормейстер – Роман Аранбицкий Концертмейстер – Анна Щанникова

19 ноября ср 18.30 РУССКИЕ ПЕСНИ И РОМАНСЫ Симфонический хор Свердловской филармонии Алябьев, Варламов, Глинка, Даргомыжский, Рубинштейн, Чайковский Русские народные песни 23 января пт 18.30 К ЗАРУБЕЖНЫМ Г

Касса: 371-46-82. Скидки для групп, бронирование билетов: 371-10-77, 8-922-15-08-105, inform@filarmonia.e-burg.ru Свободные места и их цены – см. www.sgaf.ru Онлайн-трансляции на www.sgaf.t v

К. Орф. «Carmina Burana». Либретто с переводом  
Advertisement