Page 1

FEBRUAR 2011

31. ÅRGANG NR. 309


Leder Så har vi fået overstået de personalereduktioner vi var nødt til at foretage som følge af det kommunale budget – let har det bestemt ikke været for nogen af parterne, men nu er det udført, og vi skal igen til at se fremad. Mange af jer har nok hørt rygterne om, at de kommende børnehaveklassebørn, eventuelt skal starte i SFO allerede den 1.maj. Rygter skal man altid være varsom med at tage for pålydende, men i dette tilfælde er de sande. Der er rent faktisk i øjeblikket en høringsrunde i bestyrelser og MED-udvalg, der skal afklare holdningerne til forslaget om tidlig SFO start. Svarene skal allerede være Børneudvalget i hænde midt i februar, således at den endelige beslutning kan træffes på dette tidspunkt. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil vi her på Fuglsanggårdsskolen hurtigt være klar med en plan for, hvordan vi skal arbejde med børnene i praksis. Det vil naturligvis være en udfordring at få børnene indskrevet 3 måneder før vi plejer, men vi er på forhånd positive, og ser frem til de muligheder der vil være for at lære nye børn og forældre endnu bedre at kende, inden den egentlige skolestart i august. Med venlig hilsen Bo Jansen


VINTERFERIE … og så er der vinterferie i uge 7, hvor børnene holder fri fra skole men SFO holder åbent fra kl. 7.00 til 17.00, fredag fra 7.00-16.00. Giv venligst besked i husene om, hvorvidt jeres barn holder fri eller ej. For de børn som kommer på SFO, skal de være her senest kl. 9.30 medbringende madpakke og drikkevarer. Vi arrangerer nogle ture ud af huset, og vil normaltvære tilbage ca. kl. 15, medmindre at I får anden besked.

Inden vinterferiens start, vil vi gerne bede om at garderoberne bliver gennemset og ryddet op!


OPFORDRING TIL STORE AF-LUSEFERIE Alle der har prøvet at have lus ved, hvor generende de er og, hvor svære de er at slippe af med, når først man har fået dem. Vi har flere gange før opfordret jer alle til en fælles aflusningsdag. Idéen er, at hvis alle blev afluset på samme tidspunkt, ville chancen for at blive smittet være stærkt formindsket efterfølgende. Også denne gang vil vi opfordre til at lave en fælles aflusning op til, og i vinterferien, for at se om vi kan få bugt med kræene ved at gøre en fælles indsats.

Så tjek familien for lus et par gange i løbet af ugen- så er der en god chance for at vi alle kan møde luse-fri i uge 8.


M-klasse fordelingen Da vi i Nøddehuset og B aghuset har modtagerklassebørn, som deltager i samling og andre aktiviteter som del af de forskellige klasser, oplyser vi gerne her i Hasselbladet om hvem der hører til hvor. Klasse 0.B 0.B 0.B 1.B 1.B 1.B 2.B 3.B 3.B

Drenge

Piger Azra

Leu Lingo Daniel Iris Mariam Benafscha Lisa Samira


Referat fra forældrerådsmøde den 19. januar, 2010. Personale: Morten (souschef og afdelingsleder Hasselhuset), Gabi (afdelingsleder Nøddehuset), Helen (afdelingsleder Egehuset), Ina (afdelingsleder Baghuset). Bo Jansen (leder) var fraværende pga. sygdom. Ligeledes fraværende repræsentant for skolebestyrelsen Morten Frouvne Vincentz. Dagsorden: 1.Referat fra sidst. 2.Regnskab 2010 samt budget 2011. 3.Orientering om hvordan personalereduktion pr. 1/8-11 er forløbet. 4.Tidlig start på SFO for børnehaveklassebørn – hvor er vi i processen, og hvad sker der fremover. 5.Nyt fra SFO herunder personalesituation, børnetal, modtagerklassen, SFO lukkedage samt arbejdslørdag. 6. Nyt fra forældrerådet. 7. Nyt fra skolebestyrelsen. 8. Evt. 1. Referat fra mødet 24. nov., 2010 blev rost, meget flot. Godkendt uden kommentarer. 2. Regnskab 2010 samt budget 2011: Regnskabsgennemgang udskud, da tallene ikke var klar endnu. Vil blive præsenteret på næste forældrerådsmøde den 4. maj, evt. sendt ud til medlemmer af rådet inden. Det blev dog bemærket, at forældrerådet ikke skal godkende budgettet, da det skolebestyrelsens opgave. I samme forbindelse blev der stillet spørgsmålstegn ved, hvem der egentligt er formand for forældrerådet. Man mente det måske stod i referat fra mødet den 27. Oktober, 2010. 3. Personale orientering: Morten kunne fortælle at SFO´en som udgangspunkt har været heldige m.h.t. evt. afskedigelser. I alt skulle spares 40, 2 timer, og det er sket på en forholdsvis rimelig måde. En deltids ansat medarbejder har, fået brev om påtænkt afskedigelse, vedkommende er efterfølgende blevet optaget på en uddannelse. En anden deltids ansat medarbejder havde i forvejen besluttet sig til at gå på


pension til sommer. Derudover mangler der nogle justeringer af lønbudgettet, dette vil ske ved naturlig afgang. 4. Tidlig SFO start børnehaveklasse børn. Politisk set: Prognoserne omkring til og fraflytning, samt antallet af nyfødte børn ikke har holdt stik. Det betyder at der for at løse dagpasnings opgaven skulle der bygges en ny institution for at rumme de mange nye børn, hvilket ville koste 8,5 million kr. alene til personale plus bygninger. Derfor besluttede man at kigge andre kommuner, og se hvad man har gjort der. En oplagt mulighed er at flytte børnehavebørnene tidligere i SFO. Bo har blandt andet siddet som formand for det udvalg, der har arbejdet med løsningsforslag. Modellen skal gælde allerede fra 1. maj 2011. Den 20. januar er der 1. behandling af forslaget i børneudvalget: Her blev det besluttet at sende forslaget i høring i alle relevante bestyrelser og MED udvalg. Den 10. februar skal den endelig beslutning tages i børneudvalget. Fuglsanggårdsskolens SFO ser mange positive ting, i forslaget i forhold til fx klassesammensætning, grupperinger, og at man kan se børnene an inden klasserne endeligt dannes. For de nye børn er der den store fordel at de kommer til at være helt trygge ved SFO og omgivelserne inden starten på skolelivet. Der vil være nogle udfordringer i forhold til at det nuværende personale der jo primært er ansat til at arbejde om eftermiddagen og nu i en periode af året vil skulle arbejde også om formiddagen men vi er fortrøstningsfulde og tror meget på projektet at vi ser frem til at komme igang. For at få plads til de nye børn pr. 1. maj er de nuværende 3. klasse børn nødt til at flytte i klubben på samme dato. Antal forventede børn: 3 børnehaveklasser, med omkring 23-24 pr. klasse. 5. Nyt fra SFO: • Den studerende i Nøddehuset - Susan stopper, der kommer en ny studerende til februar. • Elena der har været i job prøvning, synes det har været spændende og vil gerne arbejde videre med det. Hun stopper formentligt på SFO fredag den 23. januar da hun har fået fast job inden for området. • Karoline fra Nøddehuset er på rejse i Thailand i fem uger – Robin, Caroline og Taja er vikarer i stedet.


• Julie i Hasselhuset har orlov januar ud. Når hun er tilbage 1. Feb. er hun efter eget ønske ansat 10 timer om ugen i stedet for 20. Timerne vil blive fordelt på et par dage med forskellige konkrete opgaveområder. Børnetal. 234 i indskolingen pr. dags dato. Der kommer 3 nye klasser til næste år på ca. 24 hver. 59 elever går ud af indskolingen. Modtageklassen er som bekendt nedlagt på Fuglsanggårdsskolen pr. 1/8 2011.01.26 I stedet er der oprettet en velkomstklasse for denne børnegruppe. Denne velkomstklasse vil blive placeret på Lindegårdsskolen. SFO lukkeuger Det er fra politisk side besluttet, at der fremover vil være 3 faste lukkeuger i sommerferien startende fra 2011 i ugerne 28, 29 og 30. Her vil der være etableret fælles pasning på 3 udvalgte skoler i kommunen. For Fuglsanggårdsskolen og Virum skoles elever bliver det Hummeltofteskolens SFO, der holder åbent de nævnte uger. Se endvidere opslaget på hjemmesiden. Uge 42 er der så til gengæld fremover åbent igen . Udover lukningen i sommerferien er SFO lukket mellem jul og nytår og fredag efter Kristi Himmelfarts dag. Arbejdslørdag Morten kunne fortælle at pyramiden nu så utæt, at vandet ved kraftig regn strømmer ind. De gamle brædder skal væk, og efterfølgende skal der lægges nyt tagpap. I første omgang vil der blive 50.000 kr. til en low budget-renovering, hvorfor forældrerådet bedes stille op med arbejdskraft. Det blev foreslået at lave en arbejdslørdag i foråret, alle i forældrerådet er med at give en hånd med, og Morten vender tilbage snarest med en dato. Til orientering er Olivia fra 1.c´s far, Bjørn håndværker og klar til at tage en snak med evt. Morten eller Bo om hvordan han kunne være til bedst mulig hjælp. 6. Nyt fra forældrerådet. Intet at bemærke. Det blev stillet spørgsmål om hvad der sker med afdelingslederne i spare henseende? Helen forklarede, at deres funktioner vil ligne, det de har haft


tidligere, men at stillingsbetegnelsen vil være hus koordinator. 7. Nyt fra skolebestyrelsen Morten kunne ikke være med pga. syge børn, der skulle passes. Kort snak om konference omkring om fremtidens skole i LTK. Desværre har en del repræsentanter ikke kunne være med, fordi man fra kommunens side havde valgt at lægge arrangementet på en hverdag. Men man afventer spændt hvad der kommer ud af konferencen. 8. Evt. Ros: Tina, mor til Alma 1.c havde stor ros til hele personalet i SFO, specielt omkring juleaften og gaverne. Super højt niveau – som alle kunne tilslutte sig. Børnene havde virkelig fået lavet rigtig flotte ting. Tilføjet efter møde: Ønske: Der har været snakket om blandt nogle forældre, hvordan det kan være at børnene ikke længere skal ud i udluftningstiden fra 15-15.30. I julemåneden var der måske for mange aktiviteter omkring gaver til at man ville holde fast i det, men nu hvor det er overstået, kan det forhåbentligt genoptages. Alle børn har tøj med til det, og vil have rigtig godt af at komme ud og få noget luft. Ligesom det er præventivt i forhold til de mange sygdomme, der florerer på denne årstid. For referat Elisabeth Wille Hasløv


KONKURRENCEVINDERE Og her præsenterer vi så vinderne fra sidste måneds Børnekonkurrencer:

0.A - Astrid, Frode 0.B - Daniel B.J., Patrick 1.A - Maria I., Lukas 1.B - Maja, Simon 1.C - Anne, Freja 2.A - Olivia, Sebastian 2.B - Naomi, Rebecca 3.A - David 3.B - ingen løsninger 3.C - ingen løsninger

TILLYKKE!


BØRNEKONKURRENCE

____________________________________ _____________ Navn Klasse Løsninge n lægges i postkassen i det hus hvor du hører til senest den 16. Vinderne får besked sidst i februar måned.


BØRNEKONKURRENCE

____________________________________ _____________ Navn Klasse Løsningen lægges i postkassen i det hus hvor du hører til senest den 16. Vinderne får besked sidst i februar måned.


OG SÅ KAN VI FORTÆLLE ... •

at vores projekt om sund mad pt. kører på fulde kraft. 1. klasserne får, eller har haft, mulighed for at komme med nogle voksne over til skolekøkkenet for at lave mad. Projekt ”Sund mad” slutter i uge 5.

at i uge 5 og 6 vil nogle af 3. klasse børnene få mulighed for at deltage i et projektforløb med ”Børn og computer”. Der gives besked i huset snarest.

at fastelavn falder sent i år. Fastelavnssøndag er den 6. marts, og vi afholder vores fastelavnsfest fredag den 4. marts fra kl. 8.00 lærere og pædagoger fælles.

VI ØNSKER ALLE EN GOD VINTERFERIE OG EN GOD FEBRUAR!


SFO ved FuglsanggĂĽrdsskolen Hasselvej 74 B 2830 Virum tlf. 45 28 41 20 www.sfo-fu.dk

Hasselhuset Nøddehuset Egehuset Baghuset SFO kontor

45 28 41 21 45 28 41 22 45 28 41 23 45 28 41 24 45 28 41 28

Hasselblad Februar 2011  
Hasselblad Februar 2011  

SFO Hasselvejs husavis

Advertisement