__MAIN_TEXT__

Page 1

Med et lokalt oplysningsforbund får du: •

Lettere adgang til lån af kommunens lokaler

Bedre offentlige tilskudsmuligheder

Bedre adgang til attraktive oplægsholdere

Bredere appellerende arrangementer

Administrativ opbakning fra et professionelt sekretariat

Læs her hvordan du helt enkelt etablerer din lokale afdeling af SFOF…


Step 1: Vedtægter – formål med forening og organisering

Formål: Det første I skal gøre er at definere foreningens formål. Formålet skal være formuleret så generelt, at det får alt med, som I kunne tænke jer at lave i foreningens regi. Samtidig skal formålet være specifikt nok, så det holder jer på sporet af det, I samles om, og det er tydeligt for andre, hvad I laver i foreningen.

Organisering: Vedtægterne skal beskrive foreningens organisering. Der skal fx stå hvordan bestyrelsen vælges, hvor mange bestyrelsen skal bestå af, hvordan man indkalder til generalforsamling og så videre. Når I har et godt udkast til vedtægterne er det tid til at indkalde til stiftende generalforsamling.

Tips: •

Start dialogen med kommunen allerede mens I udarbejder vedtægterne – på den måde kan de gøre jer opmærksom på eventuelle mangler i vedtægterne eller ansøgningsfrister I nå

Søg information på din kommunes hjemmeside – mange kommuner har udarbejdet udførligt vejledningsmateriale

Kontakt SFOF's sekretariat og få et sæt standardvedtægter, som I kan udarbejde jeres lokalforeningsvedtægter ud fra

2 Lokalforening – step-by-step

sfof@sfof.dk / 3535 8464


Step 2: Stiftende generalforsamling – valg af bestyrelse

Indkaldelse: I skal indkalde alle interesserede i foreningen til den stiftende generalforsamling. Der er ikke noget fast minimum på hvor mange dages varsel, der skal til for indkaldelsen, men generelt bør man tænke, at alle interesserede i foreningen og dermed potentielle medlemmer bør have mulighed for at deltage. Hvis det er muligt, bør udkast til vedtægterne sendes ud på forhånd, så de potentielle medlemmer har mulighed for at læse dem igennem i god tid.

Dagsorden: Dagsorden skal minimum indeholde følgende: 1. Valg af dirigent og referent (en person til at styre mødet og en til at tage referat) 2. Præsentation af tankerne bag foreningen 3. Godkendelse af vedtægter (vedtægterne skal præsenteres og typisk vil to elementer tage en del tid at diskutere – foreningens formål og navn) 4. Beslutning om kontingent 5. Valg af bestyrelse (minimum 5 personer) 6. Valg af revisor (revisors opgave er årligt at kontrollere foreningens regnskab, og det kan godt være et almindeligt foreningsmedlem, men kan ikke være et medlem af bestyrelsen).

Mødeledelse & referat: Mødet styres af dirigenten, sådan at alle har mulighed for at komme til orde og gøre deres indflydelse gældende. Referenten skal tage referat, så det kan dokumenteres hvilke beslutninger, der træffes og hvem der vælges til bestyrelsen og som revisor. Referatet underskrives af dirigent og referent efterfølgende og bliver således foreningens dåbsattest.

Tips: •

Konstituering af bestyrelsen kan enten vælges direkte ved valg til eksempelvis formand, næstformand og kasserer på generalforsamlingen eller bestyrelsen kan konstituere sig selv på det første bestyrelsesmøde

Når den stiftende generalforsamling er overstået, så kontakt SFOF's sekretariat, så I med det samme kan høste fordelene ved at være en lokalafdeling af SFOF

3 Lokalforening – step-by-step

sfof@sfof.dk / 3535 8464


Step 3: Få et CVR-nummer

Hvorfor et CVR-nummer: Det er et krav at foreningen har et CVR-nummer, hvis foreningen skal søge tilskud fra offentlige myndigheder – herunder kommunen, foreningen bliver arbejdsgiver eller foreningen har kommercielle indtægter på mere end 50.000 kr. Kommercielle indtægter er eksempelvis salg af t-shirts, mad eller drikkevarer i forbindelse med arrangementer. Det er ikke offentlige tilskud og donationer.

CVR-nummer: CVR er det centrale virksomhedsregister, tilsvarende hvad CPR er for individer. Det vil sige CVR er en entydig registrering af en virksomhed eller en forening. CVR-nummer fås ved at registrere foreningen via www.webreg.dk. Der er to typer af CVR-nummer for foreninger. Den rigtige for jer afhænger af: Om jeres forening er en frivillig forening uden indberetning til SKAT. Det vil sige at foreningen udelukkende fungerer på frivillig basis og ikke har ansatte medarbejdere eller kommercielle indtægter over 50.000 kr. om året. Om jeres forening har indberetningspligt til SKAT. Det vil sige at foreningen har medarbejdere eller kommercielle indtægter for mere end 50.000 kr. om året. Højst sandsynligt er jeres forening en frivillig forening uden indberetning til SKAT. Derfor er det meget enkelt at registrere foreningen på www.webreg.dk. Klik på "Lynservice" under linket "Frivillig forening". Registrering sker online og kræver digital signatur eller NemID. Det er en registrering af foreningens kontaktoplysninger og kræver ikke at vedtægterne sendes ind.

Tips: •

Har din forening indberetningspligt til SKAT? Eller du i tvivl om hvordan du registrerer foreningen korrekt? SFOF's sekretariat er klar til at rådgive dig undervejs i stiftelsesprocessen.

4 Lokalforening – step-by-step

sfof@sfof.dk / 3535 8464


Step 4: Få en foreningskonto – og en Nemkonto

Nemkonto: Alle udbetalinger fra det offentlige sker til en Nemkonto. Derfor skal jeres forening have en Nemkonto. Nemkonto for en forening er en bankkonto, der er koblet til et bestemt CVR-nummer. For at få en Nemkonto skal I først have en bankkonto. Derefter vil banken sørge for at foreningens bankkonto registreres som Nemkonto. Hvis registreringen ikke er udført korrekt vil foreningen ikke få udbetalt sine offentlige tilskud, så vær opmærksom på om I modtager udbetalingen første gang I har søgt om tilskud fra kommunen.

Bankkonto: Gå i banken og få oprettet en foreningskonto. Husk at medbringe foreningens vedtægter og referat fra stiftende generalforsamling (og evt. referat fra konstituerende bestyrelsesmøde), så banken kan se hvem der må hæve fra kontoen. Det bør være gratis at få oprettet en foreningskonto. Nogle banker tager dog betaling for det, og så bør I overveje at prøve i en anden bank. Det kan også være nemmere at få oprettet en foreningskonto i en bank, hvor et af bestyrelsesmedlemmerne er kunde i forvejen.

Tips: •

Er du i tvivl om jeres Nemkonto er registreret korrekt? I kan altid kontakte Nemkonto (www.nemkonto.dk) og få afklaret, om der er en bankkonto tilknyttet foreningens CVR-nummer. Ved telefonisk henvendelse kan I få svar med det samme.

5 Lokalforening – step-by-step

sfof@sfof.dk / 3535 8464


Step 5: Søg tilskud & lån faciliteter af kommunen Varierende regler: Det er den enkelte kommune, der fastsætter hvilke tilskud, der gives til aftenskoler. Vær derfor opmærksom på hvad lige netop jeres kommune har af regler på området.

Faste muligheder: Der er dog også nogle SKAL-bestemmelser i folkeoplysningsloven om hvad en kommune skal give tilskud til af aktiviteter, hvor der kræves deltagerbetaling og som er åbne for alle deltagere: Undervisning Studiekredse Foredragsvirksomhed Debatskabende aktiviteter Aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer

Det er som regel muligt at få tilskud til: Nogle kommuner udbetaler et starttilskud til nye aftenskoler/foreninger med det formål at hjælpe dem i gang med deres aktiviteter Løntilskud til undervisningstimer i forbindelse med ovennævnte aktivitetsformer – dette har til formål at nedbringe lønudgiften til undervisere

Det er ikke muligt at få tilskud til: Undervisning, studiekredse og foredrag indenfor spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder motionsgymnastik og dans (dog ikke folkedans). Fremstilling af alkoholiske drikke – både teoretisk undervisning og praksisstudier Formel kompetencegivende undervisning

Tips: •

Søg hjælp hos SFOF, hvis I har behov for at gennemskue mulighederne i jeres kommune

Ansøgningsfrister – typisk 1. oktober for tilskud til det kommende års aktiviteter

6 Lokalforening – step-by-step

sfof@sfof.dk / 3535 8464


Step 6: Lav arrangementer – og sæt dagsorden!

Nu er I klar til at lave arrangementer, events og studiekredse, der sætter fokus på de emner, der er vigtige i jeres lokalområde. I er en del af SFOF's landsdækkende folkeoplysningsnetværk, hvor I kan finde inspiration og dele erfaringer på kryds og tværs blandt masser af engagerede frivillige.

Husk at fra SFOF's professionelle sekretariat kan I få hjælp til: •

Sparring og udvikling af jeres arrangementer

Fundraising – både offentlige midler og andre muligheder

Administration – af jeres medlemsdatabase og håndtering af jeres dokumenter

Tilmelding og betaling fra jeres deltagere til jeres arrangementer

Annoncering - på sfof.dk, i vores nyhedsbreve & i F!

og meget mere…

7 Lokalforening – step-by-step

sfof@sfof.dk / 3535 8464

Profile for Søren Sundin

SFOF - lokalforening step-by-step  

Kom godt i gang med en SFOF-lokalafdeling. Vi har lavet en guide, der gør det enklere for dig at etablere et lokalt folkeoplysningsforbund i...

SFOF - lokalforening step-by-step  

Kom godt i gang med en SFOF-lokalafdeling. Vi har lavet en guide, der gør det enklere for dig at etablere et lokalt folkeoplysningsforbund i...

Profile for sfof
Advertisement