Page 1

- For et Middelfart over Middel

Valgprogram for 2014-2018

1


Indholdsfortegnelse Indledning til SFs valgprogram 2014-2018 i Middelfart kommune................................................................... 3 Demokrati.......................................................................................................................................................... 4 Beskæftigelse..................................................................................................................................................... 5 Miljø- og klimapolitik......................................................................................................................................... 7 Børneområdet ................................................................................................................................................... 9 Ungeområde.................................................................................................................................................... 11 Skolepolitik ...................................................................................................................................................... 12 Kultur og fritid ................................................................................................................................................. 15 Ældre og handicappede................................................................................................................................... 17 Socialpolitik...................................................................................................................................................... 19 Teknisk område ............................................................................................................................................... 21 Turisme............................................................................................................................................................ 23 Økonomi .......................................................................................................................................................... 24

2


Indledning til SFs valgprogram 2014-2018 i Middelfart kommune SF i Middelfart kommune arbejder på et værdigrundlag indeholdende fællesskaber, lige muligheder, grøn omtanke og brydning af den negative sociale arv. I de seneste fire år har SF gjort en forskel i hele Middelfart kommune. Vi har arbejdet for skånsomme besparelser, små skattestigninger frem for store nedskæringer, og vi har skabt udviklingsarbejde på en lang række områder. Samtidig har vi stemt imod forslag som har været principielle for SF så som lukning af Udby behandlingshjem og uambitiøse vindmølleplaner. I denne byrådsperiode har vi også stået uden for det seneste budgetforlig, hvor der blev givet skattelettelser til erhvervslivet uden at skabe arbejdspladser. Vi søger altid kompromisset for at gennemføre mest muligt SF-politik, men ved spild af penge på unødvendige skattelettelser, vil vi altid kunne tage forbehold. Fremtidens velfærd, nye fællesskaber, den grønne omstilling, skabelse af arbejdspladser og fokus på socialt udsatte vil også være kerneværdier for den kommende byrådsperiode. For SF skal by og land udvikles i sammenhæng, og de nære tilbud skal, så vidt muligt, bevares eller videreudvikles. Hele SF-Middelfarts valgprogram er en måde at skabe en Middelfart kommune over Middel, hvor velfærden er over landsgennemsnittet og borgernes tilfredshed er i top.

Giv SF din stemme og vi vil arbejde for en Middelfart kommune over Middel!

3


Demokrati SF arbejder for at udbygge og forbedre borgernes inddragelse i kommunens stadige udvikling; skabe større forståelse mellem befolkningsgrupper og ikke mindst større åbenhed og tilgængelighed i beslutningsprocesser.

SF vil arbejde for følgende: 

At kommunen følger meroffentlighed, således at åbenheden i kommunen er større end angivet i offentlighedsloven.

At byrådsmøder også bliver net-transmitteret - flere borgere skal kunne følge det lokale demokrati.

At ungdomsrådet bliver høringsberettiget, hvis de ønsker dette.

At Middelfart kommune arbejder med borgerbudget-tanken, hvor lokalområder selv kan bestemme over en mindre pulje penge.

At forældrebestyrelser, brugerråd og lignende har maksimal indflydelse.

At kommunens medarbejdere har større medbestemmelse på eget arbejde.

4


Beskæftigelse Med kommunalreformen – og den seneste lovændring – er beskæftigelsesindsatsen overfor de forsikrede ledige også blevet et kommunalt anliggende. Også i Middelfart Kommune er der etableret et jobcenter, som bl.a. skal varetage den opgave, som tidligere blev varetaget af den statslige arbejdsformidling. I SF-Middelfart mener vi, at kommunalisering vil forringe mulighederne for en effektiv beskæftigelsesindsats. Det vil på sin vis være på plads med en ændring af lovgivningen. Men indtil det er sket, vil vi arbejde for, at den kommunale beskæftigelsesindsats bliver så effektiv som muligt.

Alle tal peger på, at uddannelse er vejen til en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor bør uddannelse have en høj prioritet i den lokale beskæftigelsesindsats. I SF-Middelfart vil vi gå forrest, når det handler om at leve op til målsætningen om, at 95 % af de unge i 2015 skal have ungdomsuddannelse. Og vi vil ikke acceptere, at unge tilbydes job eller aktivering uden et uddannelsesmæssigt sigte. I SF-Middelfart vil vi gå forrest i gennemførelsen af en samlet kommunal handlingsplan for at nå 95 % -målsætningen.

SF-Middelfart vil endvidere arbejde for, at selve jobformidlingen opnår en høj kvalitet. Dette vil vi bl.a. opnå ved: ·

at inddrage det lokale beskæftigelsesråd

·

gå i dialog/entrere med A-kasserne

·

sikre de ansatte i jobcentrene ordentlige arbejdsvilkår og den nødvendige uddannelse.

SF-Middelfart vil sikre at de kommunale opgaver, bliver udført at lokale håndværkere, bl.a. ved at udbyde store opgaver i mindre etaper, så selv den lille mester kan magte opgaven. Til gengæld vil vi så forlange at alle skal arbejde efter en dansk overenskomst. Ligeledes skal vi sikre at der blive oprettet lære/elevpladser, således at vi ikke står i en situation, hvor vi mangler faglærte. SF-Middelfart vil arbejde for at lokale skattekroner, kommer tilbage i lokale lommer, og således skaber et økonomisk kredsløb, der giver vækst.

5


En god beskæftigelsespolitik indebærer, at alle får mulighed for tilknytning til en arbejdsplads, ung som gammel, rask som syg, både i fuldtidsstilling, deltidsstilling, fleksjob eller elevplads, men det kræver at alle gør en indsats. SF-Middelfart vil gå forrest i dette arbejde. SF vil arbejde for følgende: 

Aktivering skal være meningsfyldt.

Skabe en effektiv jobindsats imellem jobcenter, a-kasser og inddrage det lokale beskæftigelsesråd.

Ledige og syge skal mødes med tillid.

Udbud af bygningsopgaver skal ske i fagentrepriser i stedet for totalentrepriser.

Sociale klausuler skal tælle ved valg af virksomhed.

Renovering og nybyggeri skal kickstarte og holde gang i beskæftigelsen.

Kommunen skal oprette flere elev- og praktikpladser.

Uddannelse som giver arbejdspladser.

Alle skal have mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet.

6


Miljø- og klimapolitik SF har i regeringen medvirket til, at der er blevet vedtaget en ambitiøs miljø - og klimapolitik. SF Middelfart vil tage naturens parti, også når der er interessekonflikter. Vi ønsker, at kommunen skal arbejde for at blive CO2 neutral. Det betyder, at arbejdet med energirenoveringer skal intensiveres, der skal mere vedvarende energi, og kommunens transportbehov skal baseres på energi- og miljørigtige løsninger. Borgere der lokalt vil indføre ordninger baseret på vedvarende energi skal støttes. Kommunen har mange smukke naturområder, de skal udvides og beskyttes. Borgere med gode ideer på naturområdet skal støttes, og der skal oplyses om naturpleje. I samarbejde med lodsejerne skal der i Ejby Mose skabes et stort, sammenhængende og tilgængeligt bynært naturområde. Hindsgavl Dyrehave og aktivitetshuset i tilknytning hertil er et stort aktiv for kommunens borgere. Kommunens institutioner bl.a. børnehaver og skoler får imidlertid ikke tilstrækkelig glæde af Dyrehaven, da der ikke går bus derud, SF mener det skal løses, enten i form af kollektiv trafik eller en kommunal bus. Vi vil have udvidede beskyttelseszoner ved vandboringer, så vi har rent drikkevand også i fremtiden. Der må ikke bruges sprøjtegift på kommunens arealer, og kommunale arealer, der bortforpagtes, skal dyrkes økologisk. Når det gælder miljøtilsyn og miljøgodkendelser af landbrug og industri, skal kommune tage naturens parti gennem en restriktiv forvaltning SF Middelfart vil på alle områder tage naturens parti ved at arbejde for: 

At gøre Middelfart kommune CO2 neutral. Stop klimaforandringer!

Mere vedvarende energi i form af vindmøller, solvarme, biogas og jordvarme.

At støtte borgere, der lokalt vil indføre ordninger baseret på vedvarende energi.

At kommunens transportbehov baseres på energi- og miljørigtige løsninger.

At udvide og beskytte naturområderne i kommunen.

At støtte borgernes gode ideer på naturområdet og rådgive og oplyse borgerne om naturpleje.

Bynært og tilgængeligt naturområde i Ejby Mose.

Bus til Hindsgavl Dyrehave. 7


At sikre tilgængelighed til kommunens naturområder.

Flere stier, naturlegepladser og shelters

Sikring af rent drikkevand ved skovrejsning og beskyttelseszoner.

Forbud mod brugen af sprøjtegift på kommunale arealer og tilskynde borgerne til ikke at sprøjte i private haver.

At kommunen får en grøn indkøbspolitik.

Effektiv kontrol af landbrug og virksomheder

At kommunalt ejede arealer kun bortforpagtes med klausul om at jorden skal dyrkes økologisk.

8


Børneområdet En god start på livet er afgørende for et menneskes chancer fremadrettet. Det er i barndommen og ungdommen at individerne formes og fællesskaber påbegyndes. Børn og unge i Middelfart kommune skal have det bedste afsæt til resten af livet. SF vil skabe de bedste rammer for børnefamilierne samt gøre Middelfart kommune mere interessant for ungdommen. På pasningsområdet skal der være mulighed for at forældrene kan vælge mellem dagpleje og vuggestue. Igennem de senere år har vi fået vuggestuepladser rundt i hele kommunen. Fremtidens opgave bliver at sikre uddannelse til både dagplejere og pædagogerne og sikre renoverede daginstitutioner samt legestuer. I børnehaverne står især normeringen og fleksible åbningstider højt på dagsordenen, således at børnene trives bedst muligt. På dagplejeområdet er især læreplaner, sparring på tværs samt en ordentlig gæstedagpleje af stor betydning. Forældrene skal samtidig nemt og let kunne overskue den enkelte dagplejers fokus – om det er sproglig stimulering, ekstra udendørsfokus eller kost som er i spil, så skal profiludvikling af dagplejerne give et hurtigt signal til forældrene. SF ser gerne at der er en forskellighed af børnehaver. Nogle kan have fokus på naturen, andre på de kreative sider og flere kan ganske enkelt være den nære børnehave i lokalområdet. For SF er daginstitutioner og børnepasning en offentlig opgave. Ingen firmer, bør tjene penge på børnene og den bedste mulighed for at bevare offentlige institutioner er ved at satse på kvalitet, moderne bygninger og børnenes trivsel. Samtidig skal vores daginstitutioner være økonomisk overskueligt for forældrene i kommunen og det kræver en kamp for at taksterne bevares på det nuværende niveau. SF arbejder samlet for følgende på børneområdet 

Renovering af daginstitutioner og legestuer.

Bedre normering og mere fleksible åbningstider i børnehaverne.

Profiludvikling af den enkelte dagplejer og samlet profil af legestuerne.

Efteruddannelse af både pædagoger og dagplejere.

En gæstedagpleje med tryghed og bekendthed.

Gode udendørsfaciliteter og gerne flere natur– eller skovbørnehaver.

At institutionerne er og forbliver en offentlig opgave.

Fleksible og alsidige pasningstilbud.

9


At søskende tilbydes plads i samme daginstitution.

At taksterne på børnepasning ikke stiger.

Læreplaner skal have fokus på sprogstimulering.

10


Ungeområde På ungdomsområdet har vi allerede et ungdomshus og et ungdomsråd som nogle af kernepunkterne. Desværre er der fortsat rigtig mange unge som flytter væk fra kommunen efter endt ungdomsuddannelse. SF vil gerne fokusere på, at gøre Middelfart kommune til en større uddannelseskommune, hvor nicheuddannelseslinjer indenfor f.eks. oplevelsesøkonomi eller biologi kunne give universiteterne et fantastisk udgangspunkt i Middelfart. Hele kommunen skal også gøres mere spændende for unge mennesker, hvor et levende cafemiljø i Middelfart bliver suppleret med events i mindre bysamfund og gode koncerter i ungdomshuset. Flere unge skal finde ungdomshuset spændende og ungdomsrådet skal inddrages i alle ungdomssager og selv få lov at sætte en dagsorden. Unges fritidsliv skal have ordentlige rammer, hvor ungdomshuset sikrer oplevelser og koncerter, men Middelfart kommune skal også fortsat have et levende foreningsliv og kulturelle oplevelser til unge mennesker. Undergrundsmusik og alternative sportsmuligheder, vil SF gerne støtte op omkring. Samtidig skal kriminalitet, slagsmål og stoffer bekæmpes med SSP samarbejdet og ansættelse af yderligere en SSP konsulent, vil være en stor fordel i arbejdet med unge på grænsen af kriminalitet. SF arbejder for følgende på ungdomsområdet: 

At Middelfart tiltrækker en række uddannelsesinstitutioner – herunder mindre universitetsuddannelser og oprettelsen af en universitetsafdeling.

Tiltrækning af cafemiljøer til selve Middelfart by.

Ungdomshuset skal fortsætte en positiv udvikling.

Ungdomsrådet skal høres i alle ungdomssager.

Et aktivt foreningsliv i hele kommunen.

Få kulturelle oplevelser til hele kommunen og flere koncerter samt events.

Få stoffer og kriminalitet ud af kommunen – ansættelse af ekstra SSP konsulent.

11


Skolepolitik For SF er uddannelse en af grundsøjlerne til at skabe lige muligheder for den enkelte borger i Middelfart kommune. Første skridt i uddannelsesverdenen er folkeskolen. Kommunerne skal inden august 2014, have indført den vedtagne skolereform. Denne reform stiller store krav til efteruddannelse af lærerne, pædagogerne og lederne hvis det skal lykkes at forbedre folkeskolen. Samtidig stiller det krav til renovering af skolerne, så hver enkel skole fremstår moderne, indrettet til fleksibilitet og med tilstrækkelig arbejdsplads til både eleverne og personalet. Folkeskolereformen læner sig opad helhedsskole-tanken. Derfor vil SF gerne medvirke til at eleverne får fuldt udbytte af skoletiden og samtidig vil vi gerne give eleverne fri i fritiden. Lektier i fritiden bør være meget begrænset og mulighederne for også at kunne dyrke sin interesse i fritiden, skal være af stor betydning. Skolebestyrelserne er forældrenes mulighed for indflydelse. Bestyrelserne skal inddrages i skolereformsarbejdet. De skal også have udvidet muligheder for at prioritere midlerne, når skolereformen er indført. Elevrådene skal også mærke mere indflydelse. Eleverne skal kunne prioritere en bestemt del af budgettet på den enkelte skole. I skolereformen kan timerne udover minimumstimerne i fagopdelt undervisning, blive erstattet af timer med to voksne eller to lærere i dansk og matematik i 1-3. klasse samt i særligt belastede klasser i 4-9. klasse. SF arbejder for, at Middelfart kommunes skoler søger dispensation til at få to voksne – gerne to lærere med i undervisningen, således at den enkelte elev får mere tid med underviseren og de voksne samt at klassens trivsel og faglighed øges.

Folkeskolerne i vores kommune skal kunne udfordre eleverne igennem differentieret undervisning, hvor to lærere eller to voksne afsætter tid til hver enkel elevs behov og skaber ro i klasserne. Dette er samtidig et led til at inkludere flere i klassernes fællesskab og den enkelte skoles fællesskab. SFO-personalet skal i samarbejde med skolen, kunne varetage pædagogiske opgaver og være medvirkende til, at indskolingen skaber rammerne for trivsel og kammeratskaber i klasserne og på tværs af klasserne. SFO-brugerbetaling efter skoletiden er i øjeblikket på 1932 kr. pr. måned, hvilket SF gerne ser nedsat, hvis økonomien tillader dette. Brugerbetalingen bør ideelt være så lav som muligt, da det giver bedre forudsætninger for deltagelse i tilbuddene efter skolen.

12


Vi tror ikke på at alle kan inkluderes i samme undervisningslokale. Specielundervisningen og specielskoletilbud skal derfor ydes til eleverne med særlige behov. Skolerne får tildelt ressourcer efter en model. Denne model vil SF kiggere nærmere på, således at incitamentet til at hjælpe eleven, ikke betvivles af det økonomiske incitament for skolelederen. Vores viden på specielområdet igennem videncenteret i Aulby, skal videreformidles til specielviden på hver enkel skole. Skolerne kan risikere at lave knopskydning af specieltilbud, hvorfor større grupper skal sikres ét koordinerende tilbud i samarbejde mellem videncenteret og ungdomsskolen.

Folkeskolerne i Middelfart kommune skal have forskelligartede samarbejdspartere, hvor 10. klasse i endnu højere grad sammenlægges med ungdomsskolens virke og skaber interesselinjer for unge. 10. klasse ser SF som et udviklings år, hvor eleverne får afklaret og opbygget endnu flere evner til at kunne vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor indgår brobygning og samarbejde med uddannelsesstederne som en naturlig del af 10. klasse. Folkeskolerne skal generelt sikre elevernes kompetencer til at kunne skrive, læse og regne inden 9. klasse afsluttes. Samtidig skal det sikre den enkelte elev bliver udfordret kreativt, innovativt og bliver sikret kompetencer i medborgerskab og praktiske øvelser. Timernes kvalitet er i højsædet for SF. Kvalitet gælder også ved vikartimer, som forekommer i skolerne. Lige nu kan mange studenter gå ind i undervisningen som vikarer, uden at have de fornødne kompetencer til at skabe de bedste vilkår for eleverne. SF ønsker at give vikardækningen mere kvalitet ved kun at have lærere, lærerstuderende og andre med undervisningserfaring til at kunne optages som vikarer. Samtidig vil vi gerne lette skolernes bureaukrati ved at indføre en online database for vikarerne, så skolerne har et fælles vikarkorps og nemmere kan finde den mest egnede vikar til timedækningen. En anden af forudsætningerne for en god skoledag og en større indlæringsevne, er en varieret og sund kost i skoletiden. Boderne på de enkelte skoler skal arbejde hen imod en sund og økologisk kost, som alle kan købe til en fornuftig pris. SF arbejder for følgende på folkeskoleområdet og SFO-området: 

At have et alsidigt og varieret skoletilbud – både store og små skoler.

Renovering og modernisering af skolerne.

13


Skolebestyrelserne skal inddrages og have udvidet prioriteringsmuligheder.

Elevernes demokrati skal opgraderes – bestemte beløb bestemmes af eleverne.

Flere 2-lærerordninger i folkeskolerne.

En dialogorienteret indføring af skolereformen.

Fokus på trivsel og elevernes faglige og kreative sider.

Samling af 7-9. klasse på færre overbygningsskoler og tydelige profillinjer.

Mere efteruddannelse af lærerne, pædagogerne og lederne – gerne via lokalaftaler med faggrupperne.

Skolernes ressourcetildeling bør tilpasses den individuelle skole og sikre at kassetænkning udebliver.

At lektiecafeer kan tilbydes net-baseret og at elevernes fritid bliver mest muligt lektiefri.

IT hjælpemidler i skolerne og mulighed for e-bøger.

Elevernes undervisningsmaterialer skal være tidssvarende.

10. klasse skal videreudvikles i tættere samarbejde med ungdomsskolen og ungdomsuddannelserne.

Specielundervisningsviden skal integreres på hver enkel skole

En opdateret skolepolitik med ambitioner om mere kvalitet i undervisningen og med ambitionen om at bryde den negative sociale arv.

Professionaliseret vikardækning og fælles online vikarkorps til skolerne

Afbureaukratisering af skolerne og elevplanerne.

Inddragelse af musikskolens kompetencer i folkeskolen og styrkelse af musikskolens tilbud.

Kantiner på alle skolerne.

Et sundt, varieret og økologisk madtilbud på den enkelte skole.

Nytænkning af SFO-tilbuddet i forbindelse med skolereformen og lavere brugerbetaling.

14


Kultur og fritid Kulturlivet skaber oplevelser og underholdning. Det bør ikke være forbeholdt for én bestemt gruppe i samfundet, men derimod være bredt funderet. I Middelfart kommune findes kulturoplevelser både i idrætslivet, forsamlingshuse, på museer, biblioteker, udstillinger og ved koncerter. Vi skal være bedre til at skabe en ambitiøs kulturpolitik for kommunen, hvor borgerne udfordres på begreber om kunst. Således kan dekorativ graffiti være kunst, som borgerne fremover kan nyde i det offentlige rum. Vi har teatre i nabokommunerne, men mangler alligevel lokale alternativer. Et forslag kunne være, at få støttet op om gadeteater og lignende, hvilket kommunen kunne gøre i forbindelse med kulturfestivallen i trekantsområdet. For SF at se, så kan Middelfart kommune spare penge ved kun at være koblet på kulturaftalen for trekantsområdet, da aftalen understøtter vores område. Derimod får vi ikke nok ud af kulturaftale Fyn, hvor mange arrangementer forbigår Middelfart kommune. Hele kulturaspektet kan tænkes sammen med kreativitet i folkeskolen, hvor unge med interesser for kultur-skabende resultater, kan få udstillet malerier, billedkunst eller noget helt tredje. Samtidig ser SF gerne, at forsamlingshusene og bibliotekerne bliver endnu større medarrangører af foredrag, oplevelser og undervisning. Hvis det kræver et større tilskud til forsamlingshusene og en kulturkoordinator ved bibliotekerne, så er SF villige til at se på økonomien.

Aktiviteter kan også skabes ved søgning af puljer og fonde til Walker-festivallen på ungdomshuset, men vi kan så sandelig også få mere liv i byerne ved at idrætslivet får en profil som sundhedskulturbærere for andre borgere i vores kommune. På den måde tænker vi tværgående og forebyggelse tænkes sammen med kultur. SF er også interesseret i udformningen af naturen og byrummene, så begge dele understøtter et aktivt menneske i bevægelse, som kan få nemmere adgang til kultur, viden om lokalhistorien og bedre oplevelser i fritiden. Lokalarkiverne kan sagtens medtænkes i processen. Alene i forbindelse med skolereformen i 2014, er foreningerne påtænkt en langt større rolle i skolerne end i dag. Dog er der også et særkende ved denne del af fritiden, da Danmark er foreningernes land. Rigtig mange af os er medlem af en eller flere foreninger, hvor vi gerne gør en stor indsats og bidrager til frivilligt arbejde. 15


SF vil gerne støtte op om foreningerne ved at give bedre mødelokaler og handicapvenlige lokaler i Bakkehuset i Middelfart by. Samtidig vil vi gerne støtte foreningernes økonomi ved at hjælpe med støtte-ansøgninger og sammenbringe virksomheder og foreninger, hvor et samarbejde giver mening. De frivillige ledere skal møde en åben kommune, hvis bureaukrati er minimalt. Fritiden skal også bestå af klubber for børn- og unge, hvor ungdomsklubber gerne må have mere åbent og oprettelse af juniorklubber skal ske, hvis der opstår behov. Ungdomsskolen i Middelfart kommune er meget værdifuld og dækker et stort behov. Den årlige musical er et tilløbsstykke, som vi alle kan være stolte af. Musicallen og selve ungdomsskolen er medvirkende til at udvikle unges engagement og medborgerskab. Samtidig vil SF gerne afsætte en mindre foreningspulje til at dække socialt udsatte børns kontingenter og udgifter ved foreningsdeltagelse, for at skabe positive oplevelser og varige relationer. Både vores kultur og fritidsliv bør være mere tilgængeligt for befolkningen. Lokale tv-udsendelser og tv-stationer skal være tilgængelige for alle kommunens borgere.

SF vil arbejde for følgende i Middelfart kommune: 

At Bakkehuset bliver gennemrenoveret og gjort mere handicapvenligt.

Oprettelse af foreningspulje til udsatte unge.

Styrkelse af kreativiteten i folkeskolen.

En ambitiøs kulturpolitik – også på tværs af Lillebælt.

Klubtilbud og Juniorklubber i hele kommunen

Støtte til ungdomsskolens aktiviteter – herunder den årlige musical.

16


Ældre og handicappede SF vil arbejde for at der er så få hjemmehjælpere som muligt, tilknyttet den enkelte borger. Det skal give en mere stabil dagsrytme og mere tryghed for den enkelte borger. Det bør være muligt at den samme hjemmehjælper, både kan foretage rengøring og personlig pleje, hvorved det undgås at der kommer flere forskellige personer, med forskellige opgaver i de ældres hjem. Der skal være tid til samtale og nærvær. Velfærdsteknologi kan indføres, hvor det er i overensstemmelse med den ældres ønske. Ældre og handicappede skal have mulighed for at deltage i forebyggende aktiviteter og kulturelle arrangementer. Dette giver mere livskvalitet og mere sundhed, som alle kan nyde godt af. Borgere med forskellig kulturel og etnisk baggrund respekteres i forhold til kostvaner og religiøse handlinger. Alle mennesker har forskellige behov, men skal kunne rummes indenfor fælleskabets rammer. SF vil også gerne have en hurtig sagsbehandling ved tildeling af hjælpemidler og støtteforanstaltninger, så den ældre hurtigst muligt, får den påkrævede støtte. Maden på institutionerne skal være veltilberedt, velsmagende, sund og nærende, gerne tilberedt på stedet. Udeboende ældre skal have mulighed for at spise sammen med andre i forskellige fællesskaber. Prisen for maden skal være rimelig. Hjemmeboende ældre og handicappede skal have hjælp til indkøb efter eget ønske. Dagsrytmen på institutionerne skal tilrettelægges efter den enkelte ældres behov. Ældre og handicappede skal have mulighed for at pleje private interesser og mulighed for at komme ud i frisk luft. Plejecentrene skal være åbne for alle borger til arrangementer, for derigennem at sikre en varieret dagligdag, for beboerne på plejecentrene. Vi skal sikre løbende efteruddannelse for personalet, for derigennem at dygtiggøre og fastholde alle personalegrupper.

17


Der skal være mulighed for at kombinere professionel og frivillig arbejdskraft på centrene, til glæde for beboerne og de ansatte, dog med hensyntagen til de specifikke arbejdsopgaver der udføres af det fagligt uddannede personale. Folk med psykiatriske lidelser eller som er udviklingshæmmet, skal behandles ud fra et positivt syn, hvor den enkeltes ressourcer bliver bragt i spil. Vi har allerede glimrende tilbud i ”Ung nu”, ”perronen” og ”multihuset”. Disse tilbud skal tilpasses brugernes behov i forhold til åbningstider og udfoldelsesmuligheder. SF arbejder for: 

At sikre hurtig sagsbehandling ved tildeling af hjælpemidler og støtteforanstaltninger.

Mere frihed til ældre – frivillige plejetestamenter!

Mere tid til samtale og nærvær med borgeren.

Mulighed for deltagelse i forebyggende aktiviteter og kulturelle arrangementer.

Respekt for den enkeltes kultur og religion i forhold til kostvaner og dagsrytme.

Få hjemmehjælpere tilknyttet den enkelte borger.

Velfærdsteknologi til ældre, kan indføres efter den enkeltes ønsker og behov.

Åbne plejehjem ved arrangementer – mere inddragelse af omverdenen.

Maden på institutionerne skal være velsmagende – gerne tilberedt på stedet!

Prisen for maden skal være rimelig.

Alle psykiatriske tilbud skal tilpasses brugernes behov – både angående indholdet og åbningstiderne.

”Ungnu” og multihuset skal have ressourcer til at hjælpe endnu mere.

Alle positive ressource skal bringes i spil hos personer med dårlig psyke.

18


Socialpolitik SF vil arbejde for mere lighed, mere retfærdighed, medmenneskelighed og solidaritet. Vi vil arbejde for tidlig indsats og forebyggelse på alle områder. Det sparer mange menneskelige ressourcer og økonomiske ressourcer i sidste ende. Jo tidligere vi er opmærksom på problemer med børn/unge, jo før kan vi sætte ind med forskellige hjælpeforanstaltninger og derved undgå, fordyrende tiltag senere i livet. Det betyder at sundhedsplejen skal udbygges til at være opsøgende, støttende og vejledende. I institutionerne skal der sættes ind overfor børn med anden etnisk herkomst, i form af sprogstimulering og støtte til forældrene. For unge skal der være tilbud i fællesskaber, for at undgå kriminalitet og misbrug. Gode sociale tilbud til alle borgere i kommunen, spredt over hele kommunen. Dette til oparbejdelse af fællesskaber, for at undgå isolation, ensomhed og social ulighed. Dette opnås ved at stille lokaler til rådighed og oprette selvhjælpsgrupper. Det frivillige arbejde skal støttes, så vi får endnu flere med i fællesskabet. Det kan både være frivillige organisationer, frivillige mentorordninger eller foreningsarbejdet, som vil supplere den kommunale indsats på området. Alle borgere skal have et så meningsfyldt liv som muligt. Vi skal være lydhører overfor personer med sociale, fysiske eller psykiske problemer og sætte ind med forebyggende tiltag for at undgå recidiv. Væresteder skal være tilgængelige for alle, med åbningstider der tilgodeser de forskellige gruppers behov. Sundhed skal tænkes ind i alle aspekter af tiltag. Genoptræning og fysisk aktivitet skal etableres så hurtigt som muligt efter hospitalsophold og med en varighed der minimerer tilbagefald. SF arbejder for: 

En forebyggende og tidlig indsats, der bryder den negative sociale arv.

Sundhedsplejen skal styrkes og være opsøgende.

Spredning af gode sociale tilbud i hele kommunen – ingen skal være ensomme eller mærke en social ulighed.

Støtte til frivilligt arbejde med socialt udsatte.

19


Mere lighed, retfærdighed og medmenneskelighed.

At sundhed indarbejdes på alle områder – især i arbejdet med socialt udsatte.

At gentræning skal minimere tilbagefald efter hospitalsophold.

At rusmiddelcenteret og mentorordninger skal få unge ud af misbrug og kriminalitet.

20


Teknisk område Den kollektive trafik skal forbedres. Det skal være muligt at kunne pendle til de omkringliggende byer uden at skulle have egen bil. Busserne skal passe til togdriften og vi skal arbejde meget for at bevare de mindre lokalstationer. Priserne skal være overkommelige og der skal være rabatordninger til børn og unge, samt mulighed for at bruge rejsekortet. Teletaxi skal udbredes og være let tilgængelig. Der skal mere information omkring ordningen. Det koster en del at vedligeholde vejnettet, men investeringerne betyder mere sikkerhed, især for cyklister. Vi skal have ordnet vejene og have flere cykelstier, gerne med intelligent lys, som tænder når cyklisterne kører på strækningen. I det hele taget skal stisystemet udbygges til gavn for de mange motionister og af sikkerhedsmæssige grunde. Vintervedligehold skal effektiviseres, så saltning ikke forekommer unødvendigt. Både cykelstier, gadearealer og veje skal holdes ryddet for sne og is, så sikkerheden er i top. Vores lystbådehavne skal være attraktive, det betyder god service, rene og pæne områder og gode landfaciliteter. Vi skal kunne tilbyde et varieret udbud af kommunale byggegrunde. Det strækker sig fra godt beliggende erhvervsjord, til byggemodnet jord til parcelhuse eller andelsboligbyggeri. For at beholde de unge i byen, skal der være ungdomsboliger med mindst 2 rum, til rimelige penge. Der bør være en hurtig, effektiv sagsbehandling til firmaer der kunne ønske at etablere sig i kommunen. En god sagsbehandling giver et godt ry og tiltrækker endnu flere virksomheder. Det samme gælder om kommunens infrastruktur. Det gode arbejde med energirenovering af kommunale bygninger skal fortsætte, ligesom arbejdet med besparelser på gadebelysningen skal videreføres. Genbrugspladsernes åbningstid skal udvides for at tilgodese erhvervslivet og der skal arbejdes endnu mere for at genbruge affaldsmængderne, hvor der gerne må tænkes mere kreativt. Storskrald-ordningerne skal være smidige, og gerne omfatte flere emner. En hundeskov i nærheden af Middelfart by er efterspurgt blandt mange hundeejere og hundeelskere. SF vil derfor gerne lade sig inspirere af hundeskoven i Ejby, så et lignende projekt kan realiseres i nærheden af Middelfart by. 21


Vores brandvæsen fungerer godt, men muligheden for et udvidet samarbejde med Fredericia bør undersøges nærmere.

SF arbejder for følgende: 

Den kollektive trafik skal forbedres.

Rabatordning til børn- og unge ved kollektiv transport.

Flere cykelstier i hele kommunen.

Effektiv sagsbehandling til erhvervsvirksomheder, der ønsker at etablere sig i Middelfart kommune.

Genbrugspladsens åbningstider skal tilpasses brugernes behov.

Bedre styring af vintervedligeholdelse.

Cykelstier prioriteres ved snerydning.

Storskraldordninger skal være smidige og gerne omfatte flere emner.

En hundeskov i nærheden af Middelfart by – efter inspiration fra Ejby!

At brandvæsnets tid udnyttes effektivt – udvidet samarbejde med Fredericia bør også undersøges nærmere.

22


Turisme Hele turismeområdet er i spil for Middelfart kommune, hvor den geografiske placering giver en gennemstrømning af turister til lands og til vands. Vi har campingpladser, naturoplevelser, shelters, lystbådehavne, hoteller og alle mulige andre overnatningsmuligheder til turisterne. Vores største aktiver er naturen og vandet som omgiver kommunen. Lige nu er der planer om naturpark Lillebælt i samarbejde med Kolding og Fredericia. Sammen med hele kulturlivet og fritidslivet, så har Middelfart kommune en masse stærke sider, så som historiske mindesmærker.

Vi må sikre at strandene er rene for affald og tang, men også at information er tilgængelig for turisterne. I samarbejde med Kolding og Fredericia kan vi skabe nye tiltag. Således ser SF gode perspektiver for en fælles guide-uddannelse og nye aktiviteter i samme kategori som bridge-walking på Den gamle Lillebæltsbro. Samtidig må vores infrastruktur være i orden til både egne borgere og turisterne. Derudover ser vi cykeludlejning og offentligt tilgængeligt trådløst internet på udvalgte steder, som en vej til at give turisterne bedre oplevelser. SF vil selvfølgelig understøtte lokaludvalgenes gode ideer i lokalområder, så hele kommunen kan tiltrække flere besøgende og dermed få flere indtægter. Det gælder også for udviklingen af Ejby mose, som gerne skal være et rekreativt område med mulighed for naturoplevelser. SF arbejder for:

QR-koder rundt i hele kommunen om alle aktiviteter – internettet skal medtænkes i information!

Info-standere om overnatning, oplevelser og evt. mindesmærker i Middelfart, Strib, Nørre Åby, Ejby og Gelsted.

Udvikling af Naturpark Lillebælt med stor respekt for naturen.

Cykeludlejning via turistkontoret, lystbådehavnene samt campingpladser.

Nye aktiviteter – også i samarbejde med Kolding og Fredericia.

Offentligt trådløst internet på udvalgte steder i kommunen.

Dialog med lokaludvalgene, så hele kommunen får gavn af turisme.

Udvikling af Ejby mose. 23


Økonomi SF er et socialt og økonomisk ansvarligt parti, der foretrækker velfærd fremfor skattelettelser og prestigeprojekter. SF ønsker fuld indsigt for borgerne i de kommunale økonomiske prioriteringer og en økonomisk drift, der sikrer borgerne tryghed. At lave prioriteringer, vil skabe det gode økonomiske udgangspunkt. Derfor vil SF prioritere en god velfærd, ordentlige jobmuligheder, gode turisme- og erhvervsvilkår samt arbejde for mindre brugerbetaling hos børnefamilierne og socialt udsatte. Igennem de senere år, har mange mærket nedskæringer i kommunen, da krisen gav hårde tider. Regnskaberne er begyndt at være i balance og vi må derfor udvikle os, ved at tiltrække nye borgere til kommunen. Fremover skal velfærden forbedres, så flere borgere vælger at bo i Middelfart kommune. Hvis økonomien er i problemer, så skal effektiviseringer, nytænkning og minimale skattestigninger, kunne finansiere kommunens indsatsområder og prioriteringer. Samtidig bør vi overveje behovet for indgåelse af diverse aftaler, f.eks. om to kulturaftaler er optimalt eller om vi kun skal medvirke i én. For SF vil økonomien være bundet op på bæredygtig vækst. Igennem flere energibesparelser og andre skånsomme metoder, vil vi skabe råderum i den kommunale økonomi. SF arbejder også for afbureaukratisering. Afbureaukratisering sker efter et princip om tillid til kommunens medarbejdere og institutioner. Alt dobbeltarbejde skal fjernes og medarbejderne skal have mere tid til den enkelte borger og borgerhenvendelserne.

SF arbejder for følgende 

Hellere små skattestigninger end kæmpe brugerbetaling på kernevelfærd eller velfærdsnedskæringer.

Ingen prestigeprojekter.

Effektiviseringer og nytænkning i hele kommunen.

Afbureaukratisering – tillid til medarbejdere er bedre end unødig kontrol. 24


Prioritering af økonomien.

Tiltrækning af nye borgere og nye virksomheder – bedre velfærd og ordentlig sagsbehandling.

Mindre papirnusseri og mere tid til den enkelte borger.

Et budget i balance.

Bæredygtig vækst.

25

Valgprogram 2014 2018  

SF Middelfart - valgprogram kv13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you