Page 1

Avs: HSI Förlag AB, Söderbyvägen 3 C, 195 60 Arlandastad

HJÄLPMEDELSÖVERSIKTEN 2011

HJÄLPMEDELSÖVERSIKTEN

Lösningar med omtanke nu och i framtiden Pressalit Care ä Våra lösningar underlättar både för brukare och för vårdpersonal genom att skapa tillgängliga och genomtänkta miljöer såväl i hemmet som på olika boenden. Vi kompenserar maximalt för fysiska begränsningar med hjälpmedel och färdiga lösningar till våra brukare – över hela världen. Pressalit Care AB • Showroom: Kista Science Tower E-mail: se@pressalitcare.com • Tln: 08 444 19 30 • www.pressalitcare.se

HJMO_omslag2011.indd 1

2011 HSI Förlag AB • Söderbyvägen 3 C • 195 60 Arlandastad • Tel 08-591 286 86 • Fax 08-591 290 15 • www.hjmo.se

2011-03-13 21.24


Minicrosser AB är en del av koncernen Medema-gruppen AS. Teamarbete och tvärfacklig kompetens står centralt i Medemagruppens arbetsmetod. För dig som kund betyder detta att det är många resurser igång för att underlätta din vardag. Vi önskar att sätta dig i fokus och bistå med det vi är bäst på: tekniska hjälpmedel, som är anpassade efter dina behov.

Genom vårt dagliga arbete hjälper vi användare med att minska gapet mellan vad man klarar på egen hand och det som vardagen kräver. Våra hjälpmedel och våra medarbetare får “hjulet” att rulla lite lättare. Våra lösningar gör en skillnad...

Minicrosser AB Bultgatan 28 442 40 Kungälv Tel. 0303-24 52 00, Fax. 0303-24 52 28 info@minicrosser.se www.medema.com

Kompetens och tillgänglighet

Våra hjälpmedel och våra medarbetare får “hjulet” att rulla lite lättare. HJMO_omslag2011.indd 2

medemagruppen

2011-03-13 21.24


www.hjmo.se

Rubrikregister/Produktregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1. Behandling, träning, personlig vård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 Behandling, träning och personlig vård 1:2 Antidecubitusmaterial 1:3 Perceptionsträning 1:4 Sjukgymnastik 1:5 Stimulatorer 1:6 Ortoser och proteser 1:7 Personlig vård 1:8 Av- och påklädning 1:9 Kläder och skor 2. Förflyttning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1 Gånghjälpmedel 2:2 Rullstolar 2:3 Personlyftar 2:4 Överförflyttning 3. Anpassning av bostad, arbetsplats och skola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:1 Sittmöbler 3:2 Sovrummet 3:3 Bäddutrustning 3:4 Sängtillbehör 3:5 Köket 3:6 Bad- och toalettrum 3:7 Samtliga rum inklusive byggelement 3:8 Möbler för enskilt boende, väntrum, uppehållsrum m.m. 3:9 Allergiprodukter och allergisanering 4. Mat & hushåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1 Hushållssysslor 5. Kommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1 Kommunikation 6. Fritidssysselsättning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:1 Fritidssysselsättning 7. Tjänster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:1 Transporter 7:2 Utbildning och information 7:3 Rehabanläggningar 7:4 Personlig assistans 7:5 Munrelaterade hjälpmedel 7:6 Helhetslösningar för äldreboende 8. Diabeteshjälpmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:1 Diabeteshjälpmedel 9. Barnhjälpmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1 Barnhjälpmedel

36

41

43

46 48 49 50

52 53

Intresseorganisationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Företagsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Varumärkesregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Produktgruppsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Du som har texttelefon kan även kontakta Hjälpmedelsöversikten/HSI Förlag på tel 90 160. Utgivning: HSI Förlag AB, Söderbyvägen 3 C, 195 60 Arlandastad. Ansvarig utgivare: Fredrik Tamm, tel 08-591 286 86, e-post fredrik.tamm@hsiforlag.se Produktion: Art-O-Matic ® Tryck: Litografia Alfaprint, Sundbyberg 2011 Omslagsbild: Copyright Mun och Fotmålarna i Sverige AB. ”Lunch i vinterhagen” efter ett original målat med munnen av Cody Tresierra. Bilden tryckt med tillstånd av Mun och Fotmålarna i Sverige. www.mof.se 3

HJMO_inlaga2011.indd 3

2011-03-18 09.20


Text: Elin Gardeström

Din guide i hjälpmedelsd Det var för att skapa likvärdiga villkor över landet som Handikappförbunden (ett paraply för 39 rikstäckande handi­ kapporganisationer) år 2008 startade det treåriga projektet ”Hjälpmedel, en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet”. Fem egna studier har genomförts för att dokumentera den r­ ådande situationen och öka kun­ skapen.   Att det är en djungel som det är svårt för en människa som använder hjälp­ medel att orientera sig i är välkänt. Några handikappförbund där medlem­ marna har haft speciellt svårt att få hjälpmedel, till exempel personer med psykiska funktionsnedsättningar, har drivit egna projekt och utbildat hjälp­ medelsambassadörer. När funktions­ nedsättningen inte är synlig eller i sig innebär att man har svårt att ta initia­ tiv, är det tuffare att få de hjälpmedel som underlättar vardagen.   – Det finns ett stort missnöje inom handikapprörelsen när det gäller hjälp­ medel. Inom projektet har vi tagit fram fakta och nu kan vi belägga bilden av att det är en djungel, säger projekt­ ledaren Karin Andersson. Hjälpmedel ger livskvalitet och är kostnadseffektivt

Problemen är många. Området är inte tydligt reglerat utan Hälso- och sjuk­ vårdslagen skriver allmänt att män­ niskor med funktionsnedsättningar ska erbjudas hjälpmedel. Sedan är det landstingen, i vissa delar av landet re­ gionerna, samt kommunerna som har ansvaret att bedöma vad som räknas som hjälpmedel. Den enskilde bruka­ ren kan heller inte överklaga ett beslut. De regionala skillnaderna är stora och orättvisa, avgifter för samma hjälpme­ del kan variera över landet. Även upp­ följningen av hur hjälpmedel fungerar

foto: C. Herrlander

I dag har antalet människor som får hjälpmedel ökat och det har skett en teknikutveckling, som gett nya smarta prylar. Men orättvisorna mellan brukarna är stora och tillgången beror på i vilken del i landet man bor. För den enskilde brukaren har det blivit dyrare och var femte brukare avstår från hjälpmedel för att man inte har råd. Det visar studier som Handikappförbundens projekt ”Hjälpmedel, en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet” har gjort. Frågan blir – var det bättre förr?

är bristfällig. En annan förändring är att det finns en större marknad för hjälpmedel. Flera företag har slagit sig in på detta område. Konsekvensen har blivit att brukare hänvisas till att köpa vissa produkter på den öppna markna­ den. Kostnaden för den enskilde har därmed ökat.   Genom hälsoekonomiska studier vi­ sar projektet på att det i det flesta fall är kostnadseffektivt att bevilja hjälp­ medel, och hjälpmedel höjer också människors livskvalitet. Men hur ska då en människa som behöver hjälp­ medel göra för att se till att få bra och rätt hjälpmedel? Enligt projektets häl­ soekonom Caroline Lund handlar det många gånger om tur – att man träffar en kompetent person som förskriver hjälpmedel och att man bor i en rätt del av landet. En tredje faktor är att bru­ karen är aktiv och kunnig. Ständiga omorganiseringar påverkar negativt

När Karin Andersson i början av sitt arbete kontaktade olika landsting/re­ gioner kunde det vara svårt att hitta någon som var ansvarig, på grund av pågående omorganiseringar. Projektet

har genomfört gruppintervjuer för att undersöka hur de stora systemföränd­ ringarna har uppfattats, både bland brukare och professionella. En person som yrkesmässigt arbetar med att för­ skriva hjälpmedel beskriver situatio­ nen på följande sätt: ”Man hinner inte komma in i rutinerna innan det är dags att omorganisera igen. Det finns ingen tid för eftertanke eftersom det föränd­ ras hela tiden. Det påverkar arbetssi­ tuationen mycket.”   Hos både brukare och professio­ nella finns ett missnöje med att färre produkter får förskrivas, att kvalitén på hjälpmedlen har blivit sämre och att egenavgifter har införts på många typer av hjälpmedel. De som arbetar med att förskriva hjälpmedel upplever att de är pressade av krav på ekono­ miska besparingar och att deras beslut ständigt ifrågasätts av högre chefer. Reglerna upplevs ibland som onödigt byråkratiska, som när en gammal män­ niska som blivit lite bättre måste lämna tillbaka en duschpall som hon gärna vill behålla och är beredd att köpa ut. Brukare klagar över stelbentheten att inte få använda hjälpmedel på fritiden som förskrivits som hjälpmedel på ar­ betet. Behov före diagnos positiv ­förändring

Var det då bättre förr? Både ja och nej menar Karin Andersson och Caroline Lund. Idag är utbudet av hjälpmedel oändligt mycket större.   – Utvecklingen av tekniska hjälpme­ del har tagit fart och många nya grup­ per har kommit fram, säger hälsoeko­ nomen Caroline Lund.   Positivt är också att flera landsting och regioner numera ger hjälpmedel efter behov och inte efter diagnos. Det har inneburit att människor med

4

HJMO_inlaga2011.indd 4

2011-03-18 09.20


foto: MATTON

lsdjungeln oklara och ifrågasatta diagnoser kan få hjälpmedel – om de bedöms ha behov av det. Enligt brukarna var styrningen bättre förr när staten hade ansvaret och kompetensen på hjälpmedelsområdet var samlad till ett ställe.

Projektets rapporter finns att läsa på www.hso.se/ Projektbehallare/Hjalpmedelsprojektets-startsida/ Rapportserien

Verktyg för kunskap och påverkan

De fem delstudierna är: ­

1) Kartläggning av handikapprörelsens arbete med ­hjälpmedelfrågor 2) Brukares erfarenheter av hjälpmedel och ­förskrivning 3) Kostnader och effektivitet vid hjälpmedels­ förskrivning 4) Politikers agerande i hjälpmedelsfrågan och deras ­s amarbete med handikapprörelsen 5) Hjälpmedel, regel­verk, livskvalitet, kön. En fokus­g ruppstudie med för­skrivare och ­brukare utifrån ett genusperspektiv

foto: MATTON

Att få denna överblick har länge efterfrågats av handikapp­ organisationerna. En aktiv handikapprörelse som har ett gott samarbete med landsting och kommuner kan spela en stor roll, visar också en av projektets delstudier. Men det gäller förstås att lyckas tränga in hjälpmedelsdjungeln. Här är projektets material tänkt att bli verktyg för kunskap och påverkan. Utgångspunkt har varit att projektets resultat inte ska bli ännu en hyllvärmare. För att motverka det gjordes det redan i projektets början en undersökning av vad för form av faktaunderlag som olika handikapporganisationer behöver. Engagemanget för hjälpmedel är stort inom han­ dikapprörelsen men det intressepolitiska arbetet måste ofta ske på regional nivå, eftersom alla landsting har olika regler. Därför ska materialet användas i det lokala arbetet. n

5

HJMO_inlaga2011.indd 5

2011-03-18 09.20


Text: Kent Mossheden

Teknik för omsorgsboende i världsklass

Tekniken gör skillnad, om hjärtat finns med. Tekniken är underbar och skapar möjligheter. Men hur gör man för att få den på plats? Hur får man maximal trygghet och trivsel – med bevarad integritet och självpåkallande vård- och omsorgsassistans om och när det behövs? Dessa och liknande frågor om ett hög­ kvalitativt äldreboende är grundläg­ gande i Micasa Fastigheters uppdrag och vision. Micasa Fastigheter är ett av Stockholms Stadshus AB helägt fastig­ hetsbolag som äger och förvaltar Stock­ holms stads omsorgsfastigheter. Syftet är att erbjuda attraktiva och anpassade lägenheter för dem som behöver om­ sorg.   Genom stadens så kallade Äldrelyft i förening med särskilda lågkonjunktur­ satsningar har Micasa Fastigheter upp­ draget att under åren 2009 till 2019 in­ vestera 1,5 miljarder kronor extra på att bygga om och upprusta stadens äldre­ boende. Visionen i denna satsning är att den skall underlätta för människor att leva ett normalt liv under en längre tid. Finansborgarrådet i Stockholm, Sten Nordin, motiverar med glädje den stora satsningen: – Vi vill ha äldreomsorg och äldre­ boende i världsklass. Äldre­ omsorgen är kärnan i ett civiliserat samhälle, och beslutet har mötts med stor respekt och uppslutning i staden.

  Eva Samuelsson, som är äldreborgar­ råd och ordförande i Micasa Fastighe­ ter, poängterar att även om framtidens krav inte är helt kända så är det säkert att de äldre i större utsträckning vill vara med och påverka sin boendesitua­ tion. – Ny teknik är helt avgörande i vår sats­ ning, men naturligtvis i samspel med alla andra trivselskapande faktorer så­ som fysisk till­gänglighet, skönhet och kvalitetssäkrat stöd genom omsorgs­ personalen. Med teknikens hjälp kan vi skapa förutsättningar för äldre att bo hemma längre och med högre kvalitet och trygghet. Inte minst underlättar tekniken för anhöriga att hålla kontak­ ten, även om de bor långt bort. Och na­ turligtvis får personal på äldreboenden och i hemsjukvård och omsorg bättre förutsättningar att göra ett bra jobb.   En annan viktig aspekt är flexibilitet, på så sätt att hjälpmedel skall finnas, men synas så lite som möjligt så länge de inte behövs, för att successivt kunna kopplas in allt eftersom behov uppstår. Visningslägenhet – forum för ny teknik

Enligt direktiven från ägaren skall Mi­ casa Fastigheter vara en aktör som bi­ drar till att det utvecklas nya lösningar som kan förenkla hyresgästernas bo­ ende och höja deras livskvalitet. Trygg­ het, integritet, trivsel och god funktion är några av de kvalitéer som skall vara ledande för arbetet. Ny teknik är natur­ ligtvis en nyckelfaktor men den skall utformas och installeras på så sätt att den smälter in i den övriga designen, det vill säga den skall verka utan att synas i onödan. Många lösningar byg­ ger på att skapa en förlåtande miljö, där tekniken övervakar och reagerar auto­ nomt om och när det behövs samtidigt som den utlösande händelsen doku­ menteras och rapporteras till personal och/eller anhöriga.

  För att visa teknikens många möjlig­ heter har Micasa Fastigheter iordnings­ ställt en visningslägenhet på Tanto servicehus. Visningslägenheten, som in­vigdes i juni 2009, har väckt stort in­ tresse och har besökts av förvaltningar, privata vårdgivare och inte minst av teknik- och byggföretag. – Vi vill ha goda relationer med leve­ rantörer som arbetar med att utveckla produkter anpassade för funktionshin­ drade och äldre. Vi ser nu att visnings­ lägenheten håller på att bli just det vi ville, ett inspirerande referensobjekt som kan bidra till utvecklingen mot framtidens, högkvalitativa omsorgsbo­ ende, konstaterar projektledaren Eva Eriksson. n fakta om Micasa ­Fastigheter

Som ett resultat av att Stockholms stad beslutat att samla alla om­ sorgsfastigheter i ett bolag bör­ jade fastigheterna den 1 januari 2000 att föras över till ett nybildat dotter­bolag till Familjbostäder, FB Service­hus. Den 1 september 2005 blev detta bolag ett helägt dotter­ bolag till Stockholm Stadshus AB och strax därefter beslutade staden att ändra bolagets namn till ­Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Micasa äger 125 fastigheter som, till­sammans med fem förvaltnings­ uppdrag, om­fattar totalt 875 000 kvm. Enligt en intern avkastnings­ värdering uppskattades fastig­ heternas värde vid ingången av 2009 vara 8 911 miljoner kronor. Det bokförda värdet var vid sam­ ma tid 5 643 miljoner kronor. Här beskrivna projekt tillsammans med normalt underhåll och upprustning betyder att investeringarna i Stock­ holms omsorgsboende kommer att uppgå till i det närmaste en halv miljard kronor per år under den kommande tioårsperioden.

6

HJMO_inlaga2011.indd 6

2011-03-18 09.20

Annon


www.hjmo.se

FKBo – en mötesplats För handläggare av BostadsanpassningsBidrag FKBo, Föreningen Kommunalt Bostadsstöd, är en yrkesförening som organiserar personer i kommunerna som arbetar med bostadsanpassningsbidrag. Föreningen har idag ungefär 440 medlemmar från cirka 240 kommuner i landet. Vi anordnar utbildningskonferenser för medlemmar två gånger per år. Konferenserna tar upp ämnen om t ex funktionsnedsättningar, nya regler inom byggsektorn, juridik samt forum finns för diskussioner handläggarna emellan om aktuella frågor. Årskonferensen på våren innehåller dessutom en utställning med produkter inom området. Vi följer utvecklingen inom bostadsanpassningsområdet och informerar medlemmarna om nyheter och aktuella frågor. Föreningen har regelbundna kontakter med Boverket och Socialdepartementet. Föreningen är en mötesplats för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan handläggare – både på konferenserna och på vår hemsida.

FKBo – Föreningen Kommunalt Bostadsstöd, www.fkbo.nu

Annons_HJMO_FKBo.indd 1 HJMO_inlaga2011.indd 7

7

11-03-10 08.58.50 2011-03-18 09.20


AllMän tyPlägenHet FöR Lägenhetsskissen visar möjliga funktionsanpassningar och exempel på leverantörer som kan leverera de olika hjälpmedelstyperna. Lägenheten och de angivna leverantörerna är inte representativa för det anpassningsoch utvecklingsprojekt hos Micasa Fastigheter som beskrivits på sidan 6, utan här presenteras typiska anpassningsmöjligheter med hjälp av produkter från några av leverantörerna i Hjälpmedelsöversikten. entrÉ/Hall mediBand aB

doro

Mobiltelefoner med nödknapp. erimed

Skor, ortoser

Ortoser, ADL­hjälpmedel skandinaviska ortopedtekniska laBoratoriet

Ortoser.

Häfla Bruks

tryggHetsmoBil (redpHone)

Ramper.

Mobiltelefoner med nödknapp.

klaveness

össur nordic

Skor, ortoser

Ortoser.

maBs int

Stödstrumpor.

vardagsrum/sovrum aiolos

euforia

Andningshjälpmedel

Sängtillbehör.

alc Hjälpmedel

invacare

Fåtöljer

Sängar.

attract/datura trading

järven HealtHcare

Fåtöljer

Antidecubitusmaterial.

comfort system scandinavia

modern arBetsteknik 3 j

Sängar.

Lyft­ och förflyttningsteknik

dn

proton engineering caretec

Taldidning

Vårdsängar

efg

sitton

Soffor.

Specialstolar

etac sverige

sWereco reHaB

Förflyttningshjälpmedel.

Sängtillbehör. fritid/utomHus

ackumulator ocH Batteriteknik

minicrosser

Batterier med tilllbehör.

Eldrivna rullstolar, elscootrar, barn­ hjälpmedel

attract/datura trading

recaro/kg knutsson

Promenadband euforia

Bilstolar

Ytterkläder för bruk i rullstol.

pegasos sjukgymnast ocH Hjälpmedelskonsult

Häfla Bruks

Fritidshjälpmedel

Ramper, förvaring utomhus anpassarna gunnÉrius

Bilanpassning eloped

Eldrivna rullstolar, elscootrar

västia plastindustri

Förvaring utomhus Wiktorson Hjälpmedel

Förvaring utomhus

invacare

Eldrivna rullstolar, elscootrar. 8

HJMO_inlaga2011.indd 8

2011-03-18 09.20


öR AnPAssning Badrum atHena nordic

Anpassningar badrum etac sverige

Hygienartiklar. fm mattsson

Engreppsblandare ido Badrum

Hjälpmedel för badrum. ifö sanitär

Väggfasta toaletter, duschväggar. invacare

Hygienhjälpmedel. minicrosser

Hygienhjälpmedel mun-H-center

Hygienhjälpmedel pressalit care

Toalettarmstöd, justerbara toaletter och förhöjare, dusch­ och hygienstol, duschbrits reHaBHuset Borringia

Hygienhjälpmedel. sWereco reHaB

Hygienhjälpmedel. västia plastindustri

Duschkabiner Wiktorson Hjälpmedel

Mjuksits, urinhjälpmedel, medicinskåp.

kök atHena nordic

Anpassningar kök etac sverige

ADL­hjälpmedel. säkerHet

euforia

aBilia

ADL­hjälpmedel.

Personlarm, trygghetssystem, dator­ anpassningar, talapparater, röstför­ stärkare, tids­ och minneshjälpmedel, trygghets­ och epilepsilarm.

fm mattsson

Best teleprodukter

Omsorgslarm doro

Telefonlarm eniro 118 118

Telefonlarm, tolkning familjelarm

Larmcentral, telefonlarm tele radio

Omsorgslarm

Engreppsblandare pHilips

Strykstationer. pressalit care

Lösningar för anpassade kök. sitton

Specialstolar. snickarBoa i rämsHyttan

ADL­hjälpmedel. sWereco reHaB

ADL­hjälpmedel. Wiktorson Hjälpmedel

Medicinskåp. 9

HJMO_inlaga2011.indd 9

2011-03-18 09.20


FUNKTIONELLA LÖSNINGAR Guide för planering av badrum 2010

IDO Badrum AB | Box 24144 | 104 51 Stockholm | tel 08-442 57 00 | fax 08-667 80 31 | info@ido.se | www.ido.se

Guide för planering av badrum

2010

Ytterligare funktionella produkter finner du i vår stora badrumskatalog, och på www.ido.se Tvättställ 11107 Kan förses med höj- och sänkbart stativ. Förhöjd wc IDO Seven D 37212-01 med armstöd.

PRAKTISKA HJÄLPMEDEL NÄR LITE EXTRA HJÄLP BEHÖVS I BADRUMMET

Ytterligare funktionella produkter finner du i vår stora badrumskatalog, och på www.ido.se Gör mer av ditt badrum

HJMO_inlaga2011.indd 10

2011-03-18 09.21


Händer är olika. Därför är flera av våra kranar extra lättanvända Vi gör kranar för alla. Även för de som inte är lika starka som du. Så att även de ska kunna använda dem i sin vardag utan några problem. Därför är vi extra glada att Reumatikerförbundet godkänt flera kranar ur vår 9000E-serie, både tvättställsblandare, duschblandare, badkarsblandare och köksblandare. Se hela vårt sortiment på fmmattsson.se

11

HJMO_inlaga2011.indd 11

2011-03-18 09.21


t! e h y N

SWERECO PRESENTERAR

ett helt nytt koncept för gånghjälpmedel! 50% bättre grepp minskar risken för halkolyckor

Stötupptagningsförmågan minskar belastningen på händer, armar och axlar

Kan roteras 360 grader för att ge ett fullgott stöd

För mer information om Flexyfoot och övriga produkter från Swereco besök oss gärna på www.swereco.se Swereco är ett växande företag som sedan 40 år utvecklat och erbjudit ergonomiska och funktionella produkter anpassade för vardagens alla skeenden. Våra produkter passar alla som vill förenkla sin vardag och vi är idag kända som en trygg leverantör med bred kompetens inom området.

Swereco Rehab AB info@swereco.se 08-444 38 20 www.swereco.se

HJMO_inlaga2011.indd 12

2011-03-18 09.21


®

mabs Sport

®

mabs Travel

®

mabs Constrict

®

mabs Bomull

®

mabs Tunn

®

mabs Förband

Medicinska stödstrumpor för alla behov www.mabs.se MABS Int. AB

info@mabs.se

011-33 00 04 13

HJMO_inlaga2011.indd 13

2011-03-18 09.21


AnnHjälpmed1102_Layout 1 2011-02-22 11.13 Sida 1

STATIONÄRA RAMPER

Vi tillverkar stationära ramper i varmförzinkat stål. Stabila kontruktioner som är enkla att montera och flytta om så behövs. Gångplanet utgörs av finmaskig gallerdurk eller lättdurk.

SKYDD FÖR HJÄLPMEDEL Häfla Bruks förrådsinredningar är ett effektivt stöldskydd för dina hjälpmedel och annan egendom. Förråden är lättmonterade och godkända av Stöldskyddsföreningen.

Häfla Bruks AB | 610 14 Rejmyre Tel 0151-52 40 00 | Fax 0151-52 40 40 | info@hafla.se | www.hafla.se 14

HJMO_inlaga2011.indd 14

2011-03-18 09.21


_____________________________ ARBETSSTOLAR care OCH SPECIALISTSTOLAR line

Kom i balans med din kropp och ditt arbete med Pilates stolen

Stolen har samma effekt som den kända pilatesbollen, den kräver att kroppen “koncentrerar sig på att sitta” och därmed tränar du upp muskulaturen kring bålen medan du sitter och arbetar.

____________________

____________________

Dynamisk sittkomfort....

Som vänder sig till: * Läkare * Vårdpersonal * Tandläkare * Zonterapeuter * Fotterapeuter * Hudvårdskliniker * Laboratorier * m.fl.

www.sitton se info@sitton.se Tel. 0573-22080

_____________________________ 15

HJMO_inlaga2011.indd 15

2011-03-18 09.21


Hygien Dusch/toastol med mjukt säte

Atlantic Toaduschstol

Dusch/toastol med mjukt säte

Devon stödhandtag (uppfällt) Devon stödhandtag (nedfällt)

Uriwell urinflaska för kvinnor/män

Fler artiklar hittar Du på vår hemsida www.euforia.se 16

HJMO_inlaga2011.indd 16

Södergatan 38, 195 47 MÄRSTA, Tel 08-591 292 50 Fax 08-591 297 84

info@euforia.se

www.euforia.se 2011-03-18 09.21


E025 Herr (Gel Cardio) | Stl. 8 - 12½ (US) E075 Dam | Stl. 6½ - 11 (US) Lämplig för diabetiker.

0937 Dam | Stl. 2 - 9 Vändsölja (2)

1372 Herr | Stl. 40 - 47 Klaveness Medical AB, Prästängsvägen 36, SE-45233 Strömstad | Tel: +46 (0) 526 607 88, Telefax +46 (0) 526 606 99 | www.klaveness.se, E-mail: info@klaveness.se

17

HJMO_inlaga2011.indd 17

2011-03-18 09.21


Taltidningsannonsen-07

07-02-01 11.37

Sidan 1

Lyssna på Dagens Nyheter varje morgon! DN:s Taltidning direkt hem till dig varje morgon! Varje morgon kommer Dagens Nyheters Taltidning med färska nyheter, radio- och tv-tablåer, börsinformation och bilagor. En syntetisk röst läser texten och till din hjälp har du en mobiltelefon där du med enkla knapptryckningar väljer de artiklar du vill höra. Du kan även arkivera artiklar.

Taltidningsmottagaren levereras med en kortfattad läsinstruktion och installeras hos dig. En handledare kommer också att visa och lära ut alla funktioner. Om du vill ha både DN:s Taltidning och den tryckta tidningen betalar du endast ett tillägg på 10% för taltidningen. Det samma gäller om hushållet har två Taltidningar. Vill du veta mer? Vill du ha mer information är du välkommen att ringa 08- 738 17 77. E-post: dnpren@dn.se

DN:s Taltidning kostar inget extra! Det är lika enkelt att prenumerera på Taltidningen som på den tryckta tidningen. Priset är också det samma. Du kan prenumerera på DN:sTaltidning var du än bor i Sverige. Lån av en mobiltelefon ingår i priset. Det finns även möjlighet att koppla in hörlurar. Inga röstsamtal kommer att kunna ringas från telefonen.

UTBILDNINGAR Modern Arbetsteknik genomför instruktörsutbildning samt behovsanpassade utbildningar för personal inom förflyttningskunskap, självskyddskunskap och föremålshantering. Utbildningarna genomför vi kontinuerligt i Mölndal, Stockholm och Umeå samt över hela landet, vi kommer gärna till er arbetsplats. Våra utbildningar utvecklas ständigt och skräddarsys efter varje arbetsplats specifika behov. De längre utbildningarna för instruktörer är utformade för att ge tillräckliga kunskaper för att grund och vidareutbilda personalen på arbetsplatsen. Vi säljer dataprogram som mäter belastningstyngden på arbetet, vilket gör att företaget kan behovsanpassa utbildningarna till de olika arbetsmiljöerna och därigenom minska belastningsskador och spara pengar inom organisationen. För mer info besök: www.modernarbetsteknik.se

Flöjelbergsgatan 7A, 431 37 Mölndal | 031-27 25 30 | office@modernarbetsteknik.se

18

HJMO_inlaga2011.indd 18

2011-03-18 09.21


Manuella förflyttningshjälpmedel • Smarta produkter från Etac • Utvecklade i nära samarbete med användare • Mångårig erfarenhet

Glidlakan, Gliddraglakan och Draglakan Satin Sheet

Glidbrädor

Glidmatta Multiglide

Vridplattan Easyturn

Glidhandskar

Vårdbälte Supportbelt med vridplattan Pediturn

Slingor

Glidmatta One Way Glide med vridplattan Pediturn

Välkommen in på vår hemsida www.etac.se för mer information eller kontakta Kundservice 0371-58 73 00

HJMO_inlaga2011.indd 19

2011-03-18 09.21


Hjälpmedel för rehabilitering, ortopedi och idrottsmedicin Mediband Thämert Scandinavia AB 20 Mediband.indd 1

HJMO_inlaga2011.indd 20

Ryssviksvägen 2B/ Box 95 131 07 Nacka

Tel: 08-716 25 15 Fax: 08-718 46 38

E-mail: info@mediband.se

09-03-31 13.23.42

2011-03-18 09.22

text


Texttelefoni förmedlar text till tal och tal till text. Du som är döv, hörselskadad eller har talsvårigheter kan nå alla överallt med hjälp av Texttelefoni. Det går lika bra att ringa från en texttelefon som från datorn. Numren är 90 160 (text) eller 90 165 (tal). Förmedlingen är kostnadsfri och öppen dygnet runt alla dagar på året. Mer information finns på www.texttelefoni.se. Kundtjänst (text) når du på telefon 026–108473. Texttelefoni utförs av Eniro 118 118 på uppdrag av kommunikationsmyndigheten PTS.

HJMO_inlaga2011.indd 21 texttelefoni_annons_210x280.indd 1

21

2011-03-18 09.22 09-01-28 16.38.14


PL

AS

T I N D U ST R I A B

Produkter för bostadsanpassning Te l:

6 0 3 1- 9 4 3 5 2

DUSCHVÄGGAR utan kar

VÄSTIA DUSCHRUM®

Den perfekta lösningen för en duschplats om utrymmet har våtsäkert golv.

För äldre, funktionshindrade och rullstolsburna. Det mest variationsrika alternativet på marknaden. Anpassningsmöjligheterna är nästan obegränsade. Extra lågt insteg på endast 45 mm. Duscharna tillverkas i 12 storlekar. Rikligt med tillbehör och specialvarianter.

VÄSTIA RULLATORGARAGE Ett lättmonterat ”minigarage” som tar liten plats utanför entrén. Inte längre några rullatorer som blockerar utrymningsvägar i fastigheten.

22

HJMO_inlaga2011.indd 22

Västia AB • Box 55005 • 400 53 Göteborg • Tel: 031-94 35 26 • Fax: 031-94 35 90 E-post: info@vastia.se • www.vastia.se 2011-03-18 09.22


WIKTORSON HJÄLPMEDEL AB

WIOLA Medicinskåp Björkfaner eller vitlackerat. Utförande som FLEXIBEL.

HJÄLPMEDELS FÖRRÅD HMF1A Plats för en elrullstol och en innerullstol. Isolerad med el och frostvakt. Eget färgval.

Tel vx Sigge Camilla Maud

KISSA K1A Hjälper till på toa. Gör det lätt att kissa rätt. Sätts på plats när man sitter.

MJUKIS M2A Sitt mjukt även på toa. Slutna celler suger inte upp vätska.

KYLA Medicinskåp Låsbart, utvändig termometer och utdragbara lådor.

REJÄL Medicinskåp REJÄL XL Medicinskåp Säker förvaring för narkotiska Förvaring för akutväska, preparat. Anpassat till dagens medicin eller laptop. låsteknik.

FLEXIBEL Medicinskåp För individuell förvaring av mediciner. En eller två dörrar. Likalås/huvudnyckelsystem.

ROLLER P Parkering och säker förvaring av en rollator.

019 760 14 10 Fax 019 29 64 13 019 760 14 12, mobil 0705 86 41 37 019 760 14 14 019 760 14 11

WIKTORSON HJÄLPMEDEL AB Alunvägen 9, 719 94 VINTROSA info@w-h.se www.w-h.se 23

HJMO_inlaga2011.indd 23

2011-03-18 09.22


Ifö Care Funktionell badrumsinredning

24

HJMO_inlaga2011.indd 24

Läs mer på www.ifo.se 2011-03-18 09.22


LG Wc Dusch

BIG sitsförstorare

Dusch & tork-toalett

Stor sits med ett invändigt djup av hela 32 cm. Höjd 6 cm. Intimuttag. Stabilt och greppvänligt lock. Brukarvikt 200 kg. Enkel montering.

LG Wc Dusch är en bidé/tillsats som enkelt monteras på befintlig wc-stol och ansluts till varm & kall-vatten samt 230V.

Minicrosser AB Bultgatan 28 442 40 Kungälv Tel. 0303-24 52 00, Fax. 0303-24 52 28 info@minicrosser.se www.medema.com

LG Wc Dusch finns i manuellt/halv- och helautomatiskt utförande. Brett sortiment av sitsalternativ med brukarvikt upp till 200kg.

TA Toalettlyft.

Olympos arm & fotstöd

Fristående toalettlyft som lyfter upp till 93 cm. Kompatibel med våra wc-duschar. Max brukarvikt 120 kg.

Armstödet kan regleras steglöst i höjd & bredd. Kompatibel med våra wc-duschar och/eller barninsatser. Enkel montering.

Barnsitsar Barnsitsar i olika utföranden för både våra bidé-sitsar & till KAN 2001 sitsen.

Medemagruppen har glädjen att informera att vi sedan 2010 äger rättigheterna till Rebex hygien produkter. Rebex har 25 års erfarenhet och gedigen kunskap inom området hygien. Företaget har varit en ledande innovatör när det gäller att utveckla ”spol och torktolaetter”. I kombination av Rebex kompetens och innovation tillsammans med Medemagruppens väletablerade säljverksamheter i Skandinavien

har vi som målsättning att bli en solid och pålitlig leverantör till dig som har behov av dessa produkter. Vi har en rikstäckande säljkår som alltid finns tillgänglig. Utveckling och produktion sker fortsatt i Sverige vilket ger oss möjlighet att säkerställa att både kvalitet och leveranser är i linje med våra högt ställda krav.

medemagruppen 25

HJMO_inlaga2011.indd 25

2011-03-18 09.22


Din partner för anpassning och nybyggnation Athena Nordic har lång erfarenhet av köksanpassning och levererar allt från enstaka lyftar till kompletta kök, med skåp och vitvaror. Vi har även ett stort utbud av produkter för badrummet, exempelvis tvättställslyftar, duschkabiner och hygienrum. Och givetvis mycket annat. Besök vår hemsida eller ring oss på 023-79 22 00.

Produktnyheter:

Diagonallyft för invändigt montage i överskåp, gör det möjligt att nå översta hyllan.

Sveriges mest sålda spisvakt kommer nu i en enklare och ännu säkrare version.

Svängbart tvättställ. Ökad självständighet och bättre utrymme.

Athena Nordic AB Box 470 791 16 Falun Tel: 023-79 22 00 Fax: 023-79 22 01 e-post: info@athenanordic.se

www.athenanordic.se

26

HJMO_inlaga2011.indd 26

2011-03-18 09.22


Er miljö är speciell. Det har vi anpassat oss till. Det är få miljöer som ställer så stora och ofta unika krav på inredningen som den för vård och omsorg. Samtidigt som grundbehoven förstås är desamma som för alla andra miljöer. Vi har ett av marknadens bredaste och mest kvalitativa sortiment av möbler för vård och omsorg. Med möjligheter till anpassning för varje individ. Kontakta oss så berättar vi mer.

Göteborg: 031-87 08 70, Halmstad: 035-21 51 00, Helsingborg: 042-600 07 40, Jönköping: 036-16 40 70, Karlstad: 054-19 05 10 Linköping: 013-31 31 86, Malmö: 040-49 06 20, Norrköping: 011-12 47 77, Stockholm: 08-617 68 30, Sundsvall: 060-52 50 10, Tranås: 0140-675 00, Uppsala: 018-51 04 10, Västerås: 021-80 30 30, Växjö: 0470-450 02

www.efg.se 27

HJMO_inlaga2011.indd 27

2011-03-18 09.22


Mässan som skapar möjligheter, möten och frihet! 5-7 april 2011 och 9-11 april 2013 Svenska Mässan Göteborg

Christoffer Lindhe, simlandslaget

Allt inom hjälpmedel och livskvalitet Träffa idrottsstjärnor och förebilder, gå på föreläsningar och delta på aktivitetstorget.

Besök vår hemsida, www.levafungera.se

Ett arrangemang av Svenska Mässan

HJMO_inlaga2011.indd 28

2011-03-18 09.22


Sitt tryggt med ALC Hjälpmedel Moto är en liten och nätt bakhjulsdriven elrullstol för inomhusbruk med ergonomisk utformad sittenhet för god sittkomfort. Ett stort urval av sitsar och ryggar samt andra tillbehör gör det möjligt att skapa en stol efter ditt personliga önskemål.

Breeze erbjuder optimal komfort och bekvämlighet. Breeze är byggd för stabil, tillförlitlig och bekymmersfri körning: Inomhus och utomhus, uppförs-och nedförsbacke, på släta ytor eller svår terräng.

Arctic har elektrisk justering av rygg, benstöd och uppresningsfunktion.

HJMO_inlaga2011.indd 29

www.alchjalpmedel.se

2011-03-18 09.23


Kraftfullt stryksystem och antikalkfunktion – allt i ett!

GC9020 Stryksystem Problemfri strykning med unik automatisk avkalkningsfunktion och automatisk avstängning. SteamGlide-stryksulan ger kraftfull ånga (ångtryck på upp till 5 bar, konstant ånga upp till 120 g/min) och suverän glidförmåga.

Philips är ett av världens ledande företag när det gäller utveckling av hushållsapparater. Philips senaste tillskott är ett stryksystem som stänger av sig själv när det lämnas utan uppsikt, det tar bort kalk automatiskt och är ergonomiskt utformat. Med Steam-Glide stryksulan är det en suverän glidförmåga och kraftfull ånga. Stryksystem är enkla att hantera tack vare att man inte behöver fylla på vattentanken så ofta samt att strykjärnet I sig oftast är lättare än ett konventionellt strykjärn där vattnet finns i behållaren. För mer info om Philips produkter besök gärna www.philips.se

HJMO_inlaga2011.indd 30

2011-03-18 09.23


31

HJMO_inlaga2011.indd 31

2011-03-18 09.23


Senaste nytt direkt hem till dig Ett erbjudande för dig som vill få hem senaste nytt om ­aktuella hjälpmedel – bli medlem hos Hjälpmedels­översikten. Ett medlemskap är kostnadsfritt och ger dig möjlig­heten att hålla koll på de alternativ som finns. Du väljer själv vilken slags ­information du vill ha.

Tänk att kunna få information från hjälpmedelsbranschen baserat på dina egna valda intresse­områden.   Du blir medlem genom att gå in på vår hemsida www.hjmo.se, klicka på fliken Medlem och sedan fyller du i formuläret och väljer vilka intresseom­ råden som du vill ha aktuell informa­ tion om.   Vi hanterar dina uppgifter med hög sekretess och enligt personuppgifts­ lagen. De kommer endast att användas av Hjälpmedelsöversikten och dess koncernbolag som hanterar utskick av aktuell information för tredje part.

Välj bland annat mellan:

Behandling, träning, personlig vård Förflyttning Anpassning av bostad, arbets­ plats och skola Mat & hushåll Kommunikation Fritidssysselsättning Tjänster Diabeteshjälpmedel

Bli medlem på www.hjmo.se

Barnhjälpmedel

www.frittval.com check it

32

HJMO_inlaga2011.indd 32

2011-03-18 09.23


Vill du också skaffa dig bättre kontroll över dina leverantörer?

Egna spärrlistor Egna uppmärksamhetslistor

Svensk handels varningslista

Organisationsnummerregistret

Leverantörskontroll

SafeTrade

Kreditupplysningsföretag

Bolagsverket Skatteverket

Upphandlingsbolaget i Göteborg har satt upp denna tjänst för alla användare inom staden och dess bolag samt kringliggande kommuner som nyttjar deras tjänster. En perfekt lösning som passar våra behov och möjliggör kontroll av samtliga direktinköp och direktupphand”lingar som görs ute i verksamheten. Vi kan själva styra vilka parametrar som visar att vald leverantör godkänns. På detta sätt kommer vi att markant styra över dessa inköp till seriösa leverantörer ” Göran Brunberg, upphandlingschef Göteborg stads Upphandlingsbolag AB

www.doublecheck.se | S:t Eriksgatan 121 B | 113 43 Stockholm

HJMO_inlaga2011.indd 33

33

2011-03-18 09.23


Handikappförbunden är den samlande aktören som på bred bas representerar kvinnor och män med funktionsnedsättning. Vår politiska vision är ett samhälle för alla. Ett samhälle där alla – kvinnor som män, flickor som pojkar – har lika förutsättningar och är fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. Flertalet av Sveriges rikstäckande handikapporganisationer är medlemmar i Handikappförbunden. Tillsammans har de cirka 450 000 medlemmar. Det är i våra medlemsförbund den mest angelägna kunskapen finns – den egna erfarenheten. Alla samhällsfrågor har en handikappolitisk aspekt Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. I många situationer uppstår hinder som begränsar. Konsekvensen blir att kvinnor och män med funktionsnedsättning inte alltid får ta del av sina grundläggande mänskliga rättigheter. Rättigheter som de flesta tar för givna. Människor med olika funktionsnedsättningar har helt olika behov och förutsättningar. Likaså har kvinnor och män med funktionsnedsättning helt olika behov och förutsättningar. Därför måste de politiska lösningarna bli olika för att passa alla. Våra medlemsförbund har fördjupad kunskap om de specifika villkoren för sina medlemmar. Mänskliga rättigheter – vår värdegrund I januari 2009 trädde FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Sverige. Konventionens grundläggande principer är att alla människor är lika i värde och rättigheter. Syftet med den nya konventionen är att se till att människor med funktionsnedsättning får full och lika tillgång till sina mänskliga rättigheter. Den gör tydligt vad redan existerande rättigheter innebär i förhållande till människor med funktionsnedsättning. Allt Handikappförbunden gör och tycker utgår från detta, och vi kan säga att konventionen är vår värdegrund. Hälso- och sjukvård I konventionen för personer med funktionsnedsättning står att: ”Människor med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa utan diskriminering på grund av funktionsnedsättningen”. I Sverige får vi den rätten genom hälso- och sjukvårdslagen. Den säger att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en god vård på lika villkor för hela befolkningen oavsett bostadsort eller ålder. Vården ska ges med respekt för den enskilde och vara behovsstyrd. Trots det står fortfarande många människor utan tillgång till den vård och det stöd som de har behov av. Handikappförbundens medlemsförbund anser att det här är oacceptabelt och har satt detta som en av de prioriterade frågorna att driva politiskt.

34

HJMO_inlaga2011.indd 34

2011-03-18 09.23


Arbete och försörjning Varje enskild medborgare har rätt till arbete. Den rätten är stadgad i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den nya FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är mer skarp i sin skrivning: ”Konventionsstaterna ska skydda och främja förverkligande av rätten till arbete genom att vidta ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning”. Dagens arbetsmarknad är i det här perspektivet icke-fungerande. I dag finns inte förutsättningar för att alla ska kunna arbeta eller försörja sig själva. Genom att värna om allas rätt till arbete och försörjning kan alla människor med sina olika erfarenheter bli en tillgång för samhället. Med den utgångspunkten har medlemsförbunden satt Rätt till arbete och försörjning som ytterligare en prioriterad fråga att driva för Handikappförbunden. På vår webbplats www.handikappförbunden.se kan du läsa mer om vad vi tycker och vad vi gör. Där finns olika material att antingen ladda hem eller beställa.

Idag säger vi inte att människor är ”handikappade”. Istället säger vi ”person med en funktionsnedsättning”. Ordet funktionsnedsättning beskriver att en person har en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och de brister i omgivningen som begränsar en individs möjligheter att vara delaktig. Det betyder att det är samhället som ska anpassas efter individernas behov – inte tvärtom.

Handikappförbunden Sturegatan 4 • Box 1386, 172 27 Sundbyberg Tel: 08-546 404 00 • Texttel: 08-546 404 50 E-post: hso@hso.se Webbplats: www.hso.se

35

HJMO_inlaga2011.indd 35

2011-03-18 09.23


Rubrikregister/Produktregister

             



       

         

                          

 

 

  

 

 

  

 

 

   

  

     

                            

 

 

   

 



                           

 

36

HJMO_inlaga2011.indd 36

2011-03-18 09.23


www.hjmo.se

     



      

  

                         

 

 

 

 

  

  

  





                         

       

     



     

                             

     

     

 

 

 

  

  

  

        

     

    

    

37

HJMO_inlaga2011.indd 37

2011-03-18 09.23


Rubrikregister/Produktregister

Välkommen till SafeTrade

Leverantörsdatabasen för offentlig sektor SafeTrade är systemet som stödjer och underlättar säkra offentliga inköp. Lösningen är utvecklad för och i samarbete med inköpare i offentlig sektor. Som användare i SafeTrade kan leverantörernas ekonomi och tillförlitlighet till lämnade uppgifter när som helst kontrolleras. SafeTrade innebär också att du som inköpare lättare kan hitta leverantörer med goda referenser, aktuella certifieringar, giltiga avtal mm. Användarkonto i SafeTrade är kostnadsfritt för inköpare och andra medarbetare i offentlig förvaltning. Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Tel: 08-591 139 40

Fax: 08-591 290 15

info@safetrade.se

38

HJMO_inlaga2011.indd 38

2011-03-18 09.23


www.hjmo.se

          



      

       

                         

  

  

 

 

 

  

    



    

                                

 

 

 

 

 

 

 

      

      



   

                         

   

   

 

     

39

HJMO_inlaga2011.indd 39

2011-03-18 09.23


Rubrikregister/Produktregister

Gör livet lite lättare Den första ”allt-i-ett” stolen

Rehabhuset Borringia Sandersberg 6580 823 91 KILAFORS 0278 650740 borringia@telia.com www.borringia.se

40

HJMO_inlaga2011.indd 40

2011-03-18 09.23


www.hjmo.se

        



         

                                

 

  

   

 

   

  

 

 

 

        



        

      

                         

 

 

 

  

 

 

 

  

     

  

  

      

       



    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

HJMO_inlaga2011.indd 41

2011-03-18 09.23


Rubrikregister/Produktregister

   



Abilia AB      

 

                         B         

 

Manuella förflyttningshjälpmedel • Smarta produkter från Etac • Utvecklade i nära samarbete med användare • Mångårig erfarenhet

Glidlakan, Gliddraglakan och Draglakan Satin Sheet

Glidbrädor

Glidmatta Multiglide

Vridplattan Easyturn

Glidhandskar

Vårdbälte Supportbelt med vridplattan Pediturn

Slingor

Glidmatta One Way Glide med vridplattan Pediturn

Välkommen in på vår hemsida www.etac.se för mer information eller kontakta Kundservice 0371-58 73 00

42

HJMO_inlaga2011.indd 42

2011-03-18 09.23


www.hjmo.se

        



         

                                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    



    

  

                        

  

  

  

 

          



  

                             

   

  

 

 

43

HJMO_inlaga2011.indd 43

2011-03-18 09.23


Rubrikregister/Produktregister

         



       

                                     

  

 

  

  

        

   

 

   

 

  

            

  



                           

 

     

44

HJMO_inlaga2011.indd 44

2011-03-18 09.23


www.hjmo.se

           



          

         

                         

    C    

 

  B   

 

 

F    

    

 

 

J 

 

  

   O   

  

  

  

  

                      



         

                         

 

  

   

  

 

 

  

 

45

HJMO_inlaga2011.indd 45

2011-03-18 09.23


Rubrikregister/Produktregister

             

       

 

             

                                           



    



             



 



         

   

 

   

                                              

 

    

        



                              

  

 

 

 

  

 

46

HJMO_inlaga2011.indd 46

2011-03-18 09.23


Hjälpmedel för munnen och dess funktioner Mun-H-Center – nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel. Vid funktionshinder som medför svårigheter att äta, dricka, suga och svälja, att tala eller att själv rengöra tänder och munhåla kan orofaciala hjälpmedel underlätta och ibland kompensera för den bristande förmågan. Det kan också vara svårt för personer med funktionsnedsättningar att gapa eller sitta bekvämt i behandlingsstolen under en tandbehandling. I ett tvärfackligt samarbete på Mun-H-Center dokumenteras kunskaper om orofaciala hjälpmedel och erfarenheter av hur och när de lämpligen bör användas. Alla har möjlighet att kontakta Mun-H-Centers hjälpmedelsteam för information och rådgivning. Dessa tjänster är kostnadsfria. Ett enkelt sätt att få information om de hjälpmedel som oftast efterfrågas är att besöka Mun-H-Centers hemsida www.mun-h-center.se. Vissa hjälpmedel kan köpas direkt via e-handel på hemsidan. Hjälpmedlen kan sökas under följande rubriker:  Äta-dricka  Munmotorik  Munvård  Aktivitet-behandling

Äta-dricka: Näsmugg. En utskuren mugg av mjuk plast är lämplig att dricka ur när det är svårt att böja nacken bakåt.

Munmotorik: Munskärm. Mun­skärmen kan vara ett hjälpmedel vid träning av munmotoriken.

Produktinformationen innehåller:  Bild på hjälpmedlet  Försäljarens produktbeskrivning  Ungefärlig prisuppgift  Företagets adress  Eventuell hemsida  Försäljningsställen Munvård: Munvinkelhållare och eltandborste Munvinkelhållaren ger en god insyn i munnen vid tandrengöringen.

Aktivitet-behandling: Tumle behandlingskuddar Formbara kuddar fyllda med polystyrenkorn som används för att åstadkomma en avspänd och trygg sittställning i behandlingsstolen.

Mun-H-Center Ågrenska, Lilla Amundön, Box 2046, SE-436 02 Hovås, Tel: 031-750 92 00 Fax: 031-750 92 01 E-post: mun-h-center@vgregion.se Hemsida: www.mun-h-center.se Hjälpmedelsverksamheten är en del av Mun-H-­Center, vars huvudsakliga uppgift är att vara ett nationellt kunskapscenter kring orofacial problematik för mindre kända handikappgrupper

HJMO_inlaga2011.indd 47

2011-03-18 09.23


Rubrikregister/Produktregister

 

           

       



          

                         

 

 

 

  

  

 

 

48

HJMO_inlaga2011.indd 48

2011-03-18 09.23


www.hjmo.se

 

    



       

   

                          

     

 

 

 

Ståträningshjälpmedel. Positioneringshjälpmedel för rullstolar. Hjälpmedel för ridning, specialsadlar, stigbyglar, tyglar osv. Hjälpmedel för fiske. Individanpassning av hjälpmedel.

pegasos

Tillverkning och utveckling av hjälpmedel. Kursverksamhet i hjälpmedelsteknik och Feldenkraispedagogik.

Pegasos Sjukgymnast och Handikapphjälpmedel Fäjövägen 58, 371 94 Lyckeby Tel 0455-24 111, 0708-24 11 10. Fax 0455-24 222 E-mail: anders@pegasos.se Webadress: www.pegasos.se

49

HJMO_inlaga2011.indd 49

2011-03-18 09.23


Rubrikregister/Produktregister

 

  



  

                           

  

      



         

                              

    

 

  

 

  

 



                         

   



                         

50

HJMO_inlaga2011.indd 50

2011-03-18 09.23


www.hjmo.se

  



 

                          

   

Taltidningsannonsen-07



                         

07-02-01 11.37

Sidan 1

Lyssna på Dagens Nyheter varje morgon! DN:s Taltidning direkt hem till dig varje morgon! Varje morgon kommer Dagens Nyheters Taltidning med färska nyheter, radio- och tv-tablåer, börsinformation och bilagor. En syntetisk röst läser texten och till din hjälp har du en mobiltelefon där du med enkla knapptryckningar väljer de artiklar du vill höra. Du kan även arkivera artiklar. DN:s Taltidning kostar inget extra! Det är lika enkelt att prenumerera på Taltidningen som på den tryckta tidningen. Priset är också det samma. Du kan prenumerera på DN:sTaltidning var du än bor i Sverige.

Taltidningsmottagaren levereras med en kortfattad läsinstruktion och installeras hos dig. En handledare kommer också att visa och lära ut alla funktioner. Om du vill ha både DN:s Taltidning och den tryckta tidningen betalar du endast ett tillägg på 10% för taltidningen. Det samma gäller om hushållet har två Taltidningar. Vill du veta mer? Vill du ha mer information är du välkommen att ringa 08- 738 17 77. E-post: dnpren@dn.se

Lån av en mobiltelefon ingår i priset. Det finns även möjlighet att koppla in hörlurar. Inga röstsamtal kommer att kunna ringas från telefonen.

51

HJMO_inlaga2011.indd 51

2011-03-18 09.23


Rubrikregister/Produktregister

 

       

    



     

                        

 

    

För oss i Minicrosser AB har barn och ungdomar alltid varit en viktig del av vardagen. Få saker är mer givande än att uppleva den spontana glädjen från ett barn som behärskar nya utmaningar. Medema-gruppen har över 20års erfarenhet av barnhjälpmedel. www.medema.com 52

HJMO_inlaga2011.indd 52

2011-03-18 09.23


www.hjmo.se

 

           

             

          



                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

  

 

 

   

 

 

E9331 Barn | Stl. 20 - 42 Tuff sportkänga. Vändsölja.

E9329 Barn | Stl. 20 - 42

Ortossko, varmfodrad. Vändsölja. Patenterad regleringsfunktion av kardborrelås.

E9330 Barn | Stl. 20 - 42

Tuff street/skatesko. Vändsölja. Patenterad regleringsfunktion.

Klaveness Medical AB, Prästängsvägen 36, SE-45233 Strömstad | Tel: +46 (0) 526 607 88, Telefax +46 (0) 526 606 99 | www.klaveness.se, E-mail: info@klaveness.se

53

HJMO_inlaga2011.indd 53

2011-03-18 09.23


Intresseorganisationer

Handikappförbundens 39 medlemsorganisationer ••••••••••••••••••••••

Handikappförbunden

Tel: 08-546 404 00, www.handikappforbunden.se Paraplyorgan för de 39 handikappför­ bund listade nedan. Har av medlems­ förbunden uppdraget att påverka och förändra så att samhället blir tillgäng­ ligt för alla. •••••••••••••••••••••• 1. Afasiförbundet i Sverige

Tel: 08-545 663 60, www.afasi.se Arbetar för bättre villkor för afasidrabbade och deras anhöriga genom att bland annat verka för bättre rehabilitering, fler kommunikations­ hjälpmedel, bättre möjligheter till utbildning och arbete samt forskning om afasi. 2. Astma- och Allergiförbundet

Tel: 08-506 28 200, www.astmaoallergiforbundet.se Sprider kännedom om allergier och annan överkänslighet, verkar för god och likvärdig vård i hela landet, arbetar för att öka förståelsen för vad sjukdomen innebär samt stödjer forskning. 3. Autism- och Aspergerförbundet

Tel: 08-702 05 80, www.autism.se Målgrupper är personer med au­ tism, Asbergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Gemensamt för gruppen är en kraftig begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt sam­ spel och ömsesidig kommunikation samt en kraftig begränsning av fantasi, lek, beteenden och intressen. 4. Blodcancerförbundet (BLC)

Tel: 08-546 405 40, www.blodcancerforbundet.se Företräder patienter med blod- och blodcancersjukdomar genom att ar­ beta för att stärka och förbättra deras situation gällande behandling, vård och rehabilitering samt sprider infor­ mation om blodcancersjukas behov.

5. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO)

10. Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS)

Tel: 08-546 405 30, www.bro.org.se BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades in­ tressen genom att verka för förbättrad behandling, vård, rehabilitering och hjälpmedel samt att sprida informa­ tion om bröstcancerbehandlades villkor.

Tel: 08-546 405 10, www.fbis.se Bevakar blödarsjukas intressen i samhället, verkar för bättre vård och behandling, ger råd och stöd till blödarsjuka och deras anhöriga samt sprider kunskap om blödarsjuka.

6. DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Tel: 08-685 80 00, www.dhr.se Bytte namn från De handikappades Riksförbund år 2009. Medlem i DHR får råd, kunskap och tips om assistans och stöd som behövs. Arrangerar kurser och konferenser. Arbetar lokalt med kamratstöd, samvaro och möjlig­ het att arbeta intressepolitiskt. 7. Dyslexiförbundet FMLS

Tel: 08-665 17 00, www.dyslexiforbundet.se Stödjer personer med funktionsned­ sättningen läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi samt tillvaratar och bevakar deras intressen. Arbetar med infor­ mation, råd och stöd, påverkan och intressepolitik samt föreningsverk­ samheter som möten, föreläsningar, studier, läger mm.

11. Hiv-Sverige

Tel: 08-714 54 10, www.hiv-sverige.se Kämpar för hivpositivas rättigheter och för att synliggöra hivpositiva i samhället. Förbundet arbetar också för att påverka attityder och förhindra diskriminering. 12. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Tel: 08-447 45 30, www.hjarnkraft.nu Arbetar för bättre rehabilitering för hjärnskadade och för stöd till närstå­ ende. Hjärnkraft vill få bort begreppet ”icke rehabiliteringsbar”. De allra flesta skadade kan bli bättre med rätt stöd. 13. Hjärtebarnsförbundet

Tel: 08-442 46 50, www.hjartebarn.org Arbetar för att förbättra villkoren för barn och ungdomar födda med hjärt­ fel och deras föräldrar samt sprider kunskap och information om med­ födda hjärtfel.

8. Elöverkänsligas Riksförbund

14. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Tel: 08-712 90 65, www.feb.se Stödjer dem som drabbats av elöver­ känslighet, skadats av elektromagne­ tiska fält från till exempel bildskär­ mar, mobiltelefoner eller liknande miljöfaktorer. Arbetar för elöverkäns­ ligas medborgerliga rättigheter och för en bättre IT- och elmiljö.

Tel: 08-556 062 00, www.hjart-lung.se Förebygger hjärt- och lungsjukdomar, förbättrar livsvillkoren för hjärt- och lungsjuka och effektiviserar eftervår­ den. Organisationens mål är att alla hjärt- och lungsjuka ska få en effektiv eftervård.

9. FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Tel: 08-508 866 00, www.fub.se Arbetar för att personer med utveck­ lingsstörning ska ha samma rättighe­ ter som andra människor, kunna leva ett bra liv med inflytande och delak­ tighet i samhället. Bevakar och på­ verkar angelägna frågor för personer med utvecklingsstörning inom många samhällssektorer.

15. ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade

Tel: 08-546 405 20, www.ilco.nu Förändrar attityder och motverkar fördomar, informerar myndigheter, institutioner och allmänhet samt ar­ rangerar aktiviteter för gemenskap och kontakt mellan stomi- och reser­ voaropererade.

54

HJMO_inlaga2011.indd 54

2011-03-18 09.23


www.hjmo.se

16. Mun & Halscancerförbundet (MHCF)

21. Psoriasisförbundet

Tel: 08-655 83 10/20, www.mhcforbundet.se Underlättar för medlemmar att komma tillbaks till ett normalt liv, främjar en bättre vård och behandling samt informerar allmänhet och myn­ digheter om medlemmarnas problem och behov.

Tel: 08-600 36 36, www.psoriasisforbundet.se Psoriasisförbundet är en intresseorga­ nisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit. Arbetar för ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling och för att skapa kän­ nedom om och förståelse för hur det kan vara att leva med psoriasis.

26. Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT)

Tel: 08-642 42 00, www.magotarm.se Verkar för att människor med funk­ tionsstörningar i matsmältningska­ nalen ska kunna leva ett liv som så lite som möjligt påverkas av dessa störningar – genom att stödja medlem­ marna, sprida kunskap och påverka samhället.

17. Njurförbundet

Tel: 08-546 405 00, www.njurforbundet.se Tillvaratar kroniskt njursjukas intres­ sen beträffande behandling, vård rehabilitering och social trygghet. NjF företräder medlemmarnas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer samt sprider informa­ tion.

22. Reumatikerförbundet

Tel: 08-505 805 00, www.reumatikerforbundet.se Reumatikerförbundet är intresse­ organisationen för människor med reumatisk sjukdom. Förbundet driver medlemmarnas frågor i samhället, ger stöd i vardagen och finansierar forsk­ ning för att bidra till att lösa reumatis­ mens gåta.

18. ParkinsonFörbundet

Tel: 08-666 20 70, www.parkinsonforbundet.se Företräder Parkinsonsjukas intressen genom att informera allmänhet och myndigheter, verka för forskning, samt arbeta för att bryta den isolering som drabbar många sjuka. 19. Primär Immunbrist Organisationen (PIO)

Tel: 019-673 21 24, www.pio.nu PIO är en organisation för personer med medfödda immunbristsjukdomar och deras anhöriga. Arbetar för att öka kännedomen och kunskapen om primära immunbristsjukdomar. 20. Prostatacancerförbundet

Tel: 08-655 44 30, www.prostatacancerforbundet.se Prostatacancerförbundet är en para­ plyorganisation för lokala patientför­ eningar. Samordnar patientförening­ arnas kontakter med myndigheter, bidragsgivare och vårdens företrädare. Verkar för införande av allmän hälso­ undersökning av män (screening) för tidig upptäckt av prostatacancer.

23. Riksförbundet Attention

Tel: 08-709 22 60, www.attention-riks.se Attention är en intresseorganisation för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Exempel på diagnoser; ADHD och DAMP, Tourette syndrom, Asperger syndrom, tvångssyndrom, språk- och talstörningar. 24. Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF)

Tel: 018-15 16 22, www.rfcf.se Arbetar för att öka kunskapen om sjukdomarna Cystisk Fibros (CF) och Primär Ciliär Dyskinesi (PCD) samt att ge stöd i behandling och hjälp med anpassning i samhället. RfCF stödjer också forskning på området. 25. Riksförbundet för döva, hörsel­ skadade och språkstörda barn (DHB)

Tel: 019-17 08 30, texttel: 08-019-19 68 90, www.dhb.se Förbundets mål är att döva, hörsel­ skadade och barn med språkstörning ska ha full delaktighet och jämlikhet i samhället. DHB består av medlems­ familjer där något/några barn är döva, hörselskadade eller har en språkstör­ ning.

27. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

Tel: 08-772 33 60, www.rsmh.se Arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsätt­ ningar att komma tillbaka till ett gott liv. RSMH har runt 10 000 medlemmar fördelade på 130 lokalföreningar i 21 distrikt. 28. Personskadeförbundet RTP

Tel: 08-629 27 80, www.rtp.se Arbetar för full delaktighet och tillgänglighet i samhället för personer med trafik-, olycksfalls- och polioska­ dor. De stora skadegrupperna inom RTP är whiplashskadade, hjärnskada­ de, ryggmärgsskadade, polioskadade och amputerade. 29. Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Tel: 08-764 49 99, www.sallsyntadiagnoser.se Ett riksförbund för små och mindre kända handikappgrupper. Bildades hösten 1998. Vill förbättra situationen för dem som har en sällsynt sjukdom eller ett ovanligt funktionshinder. 30. Schizofreniförbundet

Tel: 08-545 559 80, www.schizofreniforbundet.se Intresseförbund för schizofreni och liknande psykoser. Arbetar för dem som drabbats av schizofreni eller liknande psykossjukdomar, samt deras anhöriga. 31. Stamningsförbundet

Tel: 08-720 61 12, www.stamning.se Sprider kunskap om stamning som kommunikationshandikapp och om möjligheter till rehabilitering för medlemmarna. Främjar forskning om stamning.

55

HJMO_inlaga2011.indd 55

2011-03-18 09.23


Intresseorganisationer

32. STROKE-Riksförbundet

37. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

39. Tandvårdsskadeförbundet (TF)

Tel: 08-721 88 20, www.strokeforbundet.se Arbetar för att öka kunskapen om stroke i samhället och åstadkomma bättre levnadsvillkor för strokedrab­ bade och deras närstående samt för att stödja forskning om stroke.

Leksand Tel: 0247-641 00, texttel: 0247-641 47, Stockholm Tel: 08- 442 14 61, texttel: 08-442 14 60, www.sdrf.se Är uppbyggt och leds av döva själva. Är partipolitiskt och religiöst obundet och har till uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.

Tel: 0520-806 00, www.tf.nu Sprider kunskap om hälsoeffekter av olika tandvårdsmaterial samt arbetar för att framtidens material ska bli bättre och mindre riskfyllda.

33. Svenska Celiakiförbundet (SCF)

Tel: 08-730 05 01, www.celiaki.se Förbundets syfte är att människor med celiaki, dermatitis herpetiformis (DH), laktosintolerans eller allergi mot mjölkprotein och sojaprotein ska ha likvärdiga levnadsförhållanden som andra i samhället. 34. Svenska Diabetesförbundet (SD)

Tel: 08-564 821 00, www.diabetes.se Ställer tydliga krav på sjukvården och vill kunna jämföra vårdsystem och behandlingsmodeller. Förbundet ger ut informationsmaterial och tidskrif­ ten Diabetes. 35. Svenska Epilepsiförbundet (SEF)

Tel: 08- 669 41 06, www.epilepsi.se Arbetar bland annat med att infor­ mera allmänhet och myndigheter om epilepsi och om de problem och behov som är förenade med epilepsi, främja en förbättrad vård och behandling samt effektiv rehabilitering för perso­ ner med epilepsi. 36. Svenska OCD-förbundet Ananke

Tel: 628 30 30, www.ocdforbundet.se Vill öka kunskapen om tvångssyn­ drom, som inkluderar både tvångs­ handlingar och tvångstankar, till allmänheten, men också till personer inom vården. Det internationella namnet för tvångssyndrom är OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

38. Sveriges Fibromyalgiförbund (SFF)

Tel: 031-41 44 11, www.fibromyalgi.se Synliggör fibromyalgi och fibromyalgi­ kernas situation. Vill också öka kun­ skapen hos sjukvård, försäkringskas­ sa, kommun och allmänhet. En viktig uppgift är bland annat att initiera mer forskning om fibromyalgi.

Handikapporganisationer utanför Handikappförbunden Barnplantorna

www.barnplantorna.se

Riksföreningen Anorexi/Bulimi

www.abkontakt.se Demensförbundet

www.demensforbundet.se

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)

Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB)

www.rbu.se

www.fsdb.se

Svenska Migränförbundet (SMIF)

Föreningen för de ­Neurosedynskadade (FfdN)

www.migran.org

www.thalidomide.org

Svenska Ångestsyndromsällskapet

www.angest.se/riks Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB)

Sverigefinska Synskadeförbundet

www.fob.se

www.finskasynskadade.se

Hörselskadades Riks­förbund (HRF)

Synskadades Riksförbund (SRF)

www.hrf.se

www.srfriks.org

Iktyosföreningen

www.iktyos.nu Neurologiskt Handi­kappades Riksförbund (NHR)

www.nhr.se 56

HJMO_inlaga2011.indd 56

2011-03-18 09.23


www.hjmo.se

Beställningsmaterial från Handikappförbundens samarbetsorgan Vid två olika priser gäller det förstnämnda för handikapprörelsen och det sistnämnda för övriga beställare.

Titel

Art.nr Tryckår Pris Antal

Agenda 22 en metod för handikappolitisk planering • Bruksanvisning för kommuner. ** • Bruksanvisning för landsting. ** • Bruksanvisning för företag. ** • Local Authorities. Handledning till bruksanvisningarna. **

337 336 342 354 353

De mänskliga rättigheterna och människor med funktionshinder Lathund för ansökan om vårdbidrag

1999 1999 1999 2000 1999

25 25/50 25/50 25/50 25/50

2003 Gratis

315 2002 25/50

Handikappförbundens samarbetsorgan – den svenska handikapprörelsens samlade röst Finns även på engelska: The Swedish Disability Federation – the Collective Voice of the Swedish Disability Movement

2002 Gratis

Handikappförbundens samarbetsorgan – en presentation av samtliga medlems-förbund.

2003

Tillgängliga konferenser och möten – En lathund

2000 25/50

Accessibility to conferences and meetings for persons with disabilities

317

2001

Gratis

25/50

(engelsk version av ”Tillgängliga konferenser och möten”) Det angår alla – ett material om egna och andras attidyder till funktionshinder **

1999 25/50

Annat utbildningsmaterial kan laddas hem från vår hemsida www-hso.se under fliken ”Vad vi gör”. Välj rubrik ”Material”.

Handikappförbundens samarbetsorgan Sturegatan 4 • Box 1386, 172 27 Sundbyberg Tel: 08-546 404 00 • Texttel: 08-546 404 50 Fax: 08-546 404 44 • E-post: hso@hso.se • Hemsida: www.hso.se 57

HJMO_inlaga2011.indd 57

2011-03-18 09.23


Företagsregister

Företagsregister

HJÄLPMEDELSÖVERSIKTEN Hjälpmedelsöversikten har sedan 1996 givit brukare, anhöriga och alla de som jobbar med hjälpmedel en samlad bild över vad det finns för hjälpmedel att tillgå på den svenska marknaden. En marknad som inte är tillgänglig för vem som helst och där det är svårt att finna alternativen till det som föreskrivs. Hjälpmedelsöversikten vill visa på alternativen och ge information för att göra rätt val av hjälpmedel. Hjälpmedelsöversikten är oberoende från leverantörer, myndigheter och intresseorganisationer. Vi värnar om mångfalden och det fria valet av rätt hjälpmedel.

58

HJMO_inlaga2011.indd 58

2011-03-18 09.23


www.hjmo.se

Aiolos Medical AB

Abilia AB Box 92, 191 22 SOLLENTUNA Tel: 08-594 694 00 Texttel: 08-594 694 18 Fax: 08-594 694 19 E-post: info@gewa.se Hemsida: www.gewa.se

Fjärrviksvägen 4 653 50 Karlstad Tel: 054-53 48 05 Fax: 054-53 47 87 E-post: air@aiolos.se Hemsida: www.aiolos.se

ALC Hjälpmedel AB Skarpövägen 12 132 38 Saltsjö-Boo Tel: 08-715 82 50 Fax: 08-715 82 55 E-post: info@alchjalpmedel.se Hemsida: www.alchjalpmedel.se

• Stort urval av talhjälpmedel

Aiolos Medical har genom mångårig erfarenhet och utveckling upparbetat en stor kompetens inom läkemedelsin­ halation. Vi tillhandahåller ett brett sortiment andningshjälpmedel, bl a oxygenkoncentratorer, inhalationsut­ rustningar och CPAP-apparater samt medicinska gaser för vård i hemmet. För mer information, välkommen att kontakta vår kundtjänst, tel 054-53 48 05, eller besök vår hemsida www.aiolos.se.

• Manöverkontakter

• Medicinsk oxygen

• Hjälpmedel för kognitivt stöd

• Medicinsk luft

• Texttelefoner

• Oxygenkoncentratorer

• Bladvändare

• Eldrivna rullstolar med manuell styrning Elscooter 3-4 hjul Breeze, Sportser, CTM

• Sömnapné ”CPAP”

• Förflyttningshjälpmedel Gripo

• Inhalation

• Uppresnings/vilstol fåtölj Artic

• Lungdiagnostik ”Astmadiagnostik och Spirometri”

Se annons sidan 40.

Vi är specialister på kommunikations­ hjälpmedel och omgivningskontroller: • GEWA ”Smart House” • Datoranpassningar

ALC HJÄLPMEDEL AB är ett svensk säljbolag som mark­ nadsför & säljer Norska Hepro A/S produkter bland annat. Är även ett bolag som kan erbjuda service på rullstolar & sängar. Produktområden som vi har är ­följande: • Arbetsstolar, Gasso, Kilo m.m. • Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning för inomhus, Moto

• Pulsoximetri

Ackumulator och Batteri Teknik i Gränna AB Tranåsvägen, Åsa 563 92 GRÄNNA Tel: 0390-303 13 Fax: 0390-300 15 E-post: info@ackumulatorbatteri.se Hemsida: www.ackumulatorbatteri.se

FIAMM och LONG batterier till rullstolar och personlyftar. Mascot Batteriladdare. Emrol Alfa Bat Bat­ teritestare. Se annons sidan 40.

Aiolos Medical ingår i den globala gaskoncernen Air Liquide. Air Li­ quide är ett av världens största bolag inom medicinska gaser. Vi tillhandahåller ett brett spektrum av oxygenkoncentratorer (högflödes, normalflödes, lågflödes) för såväl mobil som stationär användning. Förutom dessa utrustningar samt de medicinska gaserna tillhanda­ hålls även behovsanpassade jet- och ultraljudsnebulisatorer som används vid behandling av t ex astma, ­kroniskt ­obstruktiv lungsjukdom (KOL), ­cystisk fibros (CF) och bronkit.

Anpassarna Gunnérius AB Kraftgatan 8, Box 152 776 22 HEDEMORA Tel: 0225-152 04 Fax: 0225-157 20 E-post: info@anpassarna.com Hemsida: www.anpassarna.com

Anpassarna Gunnérius AB anpassar fordon, allt från gräsklippare till tunga entreprenadmaskiner. Personbilar för personer med funk­ tionshinder utgör dock huvuddelen av ombyggnationerna. Allt från rattspinnare till joystick­ styrning. Erbjuder även anpassade bilar för körkortsutbildning vid trafikskolan körkort-handikapp. Anpassarna gör... ALLT... MÖJLIGT!

59

HJMO_inlaga2011.indd 59

2011-03-18 09.23


Företagsregister

Lån av en mobiltelefon ingår i priset. Det finns även möjlighet att koppla in hörlurar. Inga röstsamtal kommer att kunna ringas från telefonen.

Athena Nordic AB Box 470 791 16 Falun Tel: 023-79 22 00 Fax: 023-79 22 01 E-post: info@athenanordic.se Hemsida: www.athenanordic.se

Athena Nordic utvecklar, producerar, marknadsför och säljer produkter för människor med olika särskilda be­ hov. Vi är specialiserade på tillgäng­ lighet med ett brett urval av produkter inom framför allt bostadsanpassning och ny- eller ombyggnation. I vårt sortiment hittar du bl a: Spisec spisvakt som förhindrat brand i svenska hem i 20 års tid. Produkter för ökad tillgänglighet i badrummet, som duschkabiner, höj och sänkbara tvättställ, och till och med svängbara handfat.

Comfort System Scandinavia AB Box 4034 561 04 HUSKVARNA Tel: 036-515 90 Fax: 036-500 01 E-post: info@comfortsystem.se Hemsida: www.comfortsystem.se

Comfort System utvecklar och ­marknadsför • QVINTETT – sängsystem med tillbehör ex vis madrasser.

Se annonser sidorna 18 och 51.

Datura Trading AB

Dagens Nyheter AB

Företaget utvecklar och marknadsför omsorgslarm för hälso- och sjuk­ vården. Bland de olika produktgrupperna återfinns assistanslarm, överfalls­ larm, omsorgslarm, HWC-larm och sänglarm.

Vill du veta mer? Vill du ha mer information är du väl­ kommen att ringa 08- 738 17 77. E-post: dnpren@dn.se

• QVINTETT – sängsystem är ett gediget och svensktillverkat säng system.

Se annons sidan 26.

Uggledalsvägen 19 427 90 BILLDAL Tel: 031-91 19 00 Fax: 031-91 19 60 E-post: hq@best.se Hemsida: www.best.se

Om du vill ha både DN:s Taltidning och den tryckta tidningen betalar du endast ett tillägg på 10% för taltid­ ningen. Det samma gäller om hushål­ let har två Taltidningar.

• QVINTETT – sängsystem är anpassat för äldre- och handikapp omsorg.

Ett komplett köksprogram med flexi­ bla lösningar som höj- och sänkbara skåp och köksbänkar m.m.

BEST Teleprodukter AB

Taltidningsmottagaren levereras med en kortfattad läsinstruktion och instal­ leras hos dig. En handledare kommer också att visa och lära ut alla funktio­ ner.

Box 63 851 02 SUNDSVALL Kundtjänst: 060-78 98 800 Fax: 060-12 50 40 E-post: info@datura.se Hemsida: www.attract.nu

Upplageavd. T3 105 15 STOCKHOLM Tel: 08-738 17 77 Fax: 08-738 19 63 E-post: dnpren@dn.se Hemsida: www.dn.se

Datura Trading AB marknadsför varumärket Attract worldwide. Vårt huvudkontor ligger i Sundsvalls innerstad. Datura innehar gedigen teknisk kunskap och mycket kvalitetsoch prisvänliga produkter som håller högsta betyg vid jämförelse.

DN:s Taltidning direkt hem till dig varje morgon! Varje morgon kommer Dagens Nyheters Taltidning med färska nyhe­ ter, radio- och tv-tablåer, börsinfor­ mation och bilagor. En syntetisk röst läser texten och till din hjälp har du en mobiltelefon där du med enkla knapp­ tryckningar väljer de artiklar du vill höra. Du kan även arkivera artiklar.

Vår idé med Attract-konceptet är att öka välbefinnandet genom att motverka stress, erbjuda produkter med möjligheter till mental och fysisk återhämtning liksom redskap för att träna på ett enkelt och effektivt sätt i hemmet.

DN:s Taltidning kostar inget extra! Det är lika enkelt att prenumerera på Taltidningen som på den tryckta tid­ ningen. Priset är också det samma. Du kan prenumerera på DN:s Taltidning var du än bor i Sverige.

• Promenadband

Vårt sortiment består av • Massagefåtöljer • Massageapparater • Spikmattor/akupressurprodukter Sortiment: Yantra Se annonser sidorna 40 och 99.

60

HJMO_inlaga2011.indd 60

2011-03-18 09.23


www.hjmo.se

Norrköping: Hjälpboden/Hjälp­ medelsservice, Vilbergens centrum (Urbergsgatan 90). Tel 0760-65 84 33 Stockholm: Varsam AB, Kungsgatan 59. Tel 08-730 32 45

Doro AB Magistratsvägen 10 226 43 Lund Tel: 046-280 50 00 Fax: 046-280 50 01 E-post: sales@doro.com Hemsida: www.doro.se

Doro® är ett svenskt företag som f­okuserar på utveckling, marknads­ föring och försäljning av telekom­ produkter som riktar sig speciellt till seniorer och människor med nedsatt funktionsförmåga. Doros mobiltelefoner, trådlösa telefo­ ner och trådade telefoner är utveck­ lade för att vara exceptionellt enkla att förstå och använda.

Eloped AB Box 6198 200 11 Malmö Tel: 040-30 92 92 E-post: kontakt@eloped.se Hemsida: www.eloped.se

Eloped AB marknadsför, säljer och levererar elscootrar och eldrivna rull­ stolar direkt till kundens hemadress. Våra produkter kommer färdigmon­ terade och uppladdade så det går bra att köra med en gång. I samband med leveransen går vi tillsammans igenom handhavandet och provar så att allt blir till belåtenhet. I våra priser ingår hemleverans till hela Sveriges fastland. Vi har ett flertal modeller av el­ scootrar, de som har 3 hjul och de som har 4 hjul. En del går att fälla ihop för att underlätta vid transport i person­ bil.

EFG Kontorsmöbler AB Sankt Eriksgatan 58 100 28 Stockholm Tel: 08-617 68 30 Fax: 08-617 68 58 E-post: info@efg.se Hemsida: www.efg.se

Umeå: Hjälpmedelscentrum Norr, Västerbottens Läns Landstings loka­ ler, Köksvägen 11. Tel 090-785 74 24 Varberg: Active Mobility AB, Gullkragegatan 18. Västerås: Bike & Repair, Gjutjärnsgatan 5. Tel 021-380 300 Västerås: Varsam AB, Stora Gatan 50. Tel 021 125540 Örebro: Varsam AB, Slottsgatan 25. Tel 019 611 2143 Ring oss och vi skickar en broschyr till er. Se annons sidan 31.

Vi har modeller med stora hjul för bra framkomlighet. Våra modeller går att köpa kontant eller på avbetalning och de går också att hyra. Utställningar: Boden: Handkraft Assistans i Boden, Kommendörsgatan 8. Tel 070-946 78 81

EFG är en av Europas största leveran­ törer av inredning för offentlig miljö.

Borlänge: Pelles Shop & Verkstad AB, Kvarnforsplan 1. Tel 0243-129 20

Vår vision är att med de mest inspi­ rerande, funktionella och långsik­ tigt hållbara lösningarna bli norra Europas ledande inredare med möbler för kontor och offentlig miljö. Vägen heter uthålliga resurser, effektiva pro­ cesser och äkta, djupa relationer.

Båstad: IPPS Sweden AB, Kalkvägen 3. Tel 0705-90 54 12

Genom egen tillverkning och samar­ beten med en rad andra tillverkare erbjuder vi ett komplett sortiment av möbler och inredning för vård och omsorg.

Tranås: Corona Operating, Falkgatan 5. Tel 0140-15979

Gävle: Hjälpmedel SAM, Johan­ neslötsvägen 22. Tel 026-153501 Kalmar: Högtryck Calmar AB, Finn­ grundsgatan 2. Tel 0480-490483 Lomma: Tenngatan 2–4. Tel 040-41 07 80 Lyckeby: Kummelvägen 2 (Gamla Konsum-huset). Tel 0455-22 100 Lövånger: Lövångers Järn och ma­ skin, Kungsvägen 20. Tel 0913-10600

Allt från möbler för personalutrym­ men till specialstolar för personer med särskilda behov.

Malmö: Dalaplan 3 (ring och boka tid för visning). Tel 040-30 92 92

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till.

Motala: Elitsol i Motala AB, Verkstadsvägen 79. Tel 076-10 70 004

Se annons sidan 27. 61

HJMO_inlaga2011.indd 61

2011-03-18 09.24


Företagsregister

Eniro 118 118 AB Texttelefoni 169 87 STOCKHOLM Tel: 020-11 84 73 Texttel: 020-35 46 56 Fax: 020-36 46 57 E-post: texttelefoni@eniro118118.se Hemsida: www.texttelefoni.se

Texttelefoni förmedlar samtal mel­ lan döva, hörsel- och talskadade och ­hörande på uppdrag av kommunika­ tionsmyndigheten PTS. Med hjälp av Texttelefoni kan du kom­ municera med personer, företag och organisationer som inte kan nås via en texttelefon. Texttelefoni kan användas oberoende av vilken teleoperatör du valt. Texttelefoni är en kostnadsfri tjänst. Du betalar som för ett automatiskt kopplat samtal hos din teleoperatör. Så här når du når tjänsten: Från en texttelefon ringer du 90 160. Från en taltelefon ringer du 90 165, eller från mobilen 08-90 165. Som textanvändare kan du även nå tjänsten från en dator med Internet­ uppkoppling. Tjänsten är alltid öppen – dygnet runt och året om. Välkommen att ringa vår kundtjänst på texttelefon 020-35 46 56 eller via e-post texttelefoni@ 118118.se. Mer information om Texttelefoni ­hittar du på www.texttelefoni.se Se annons sidan 21.

erimed international kb Ellipsvägen 11 141 05 HUDDINGE Tel: 08-449 56 50 Fax: 08-646 47 67 E-post: info@erimed.se Hemsida: www.erimed.se

erimed erbjuder ett komplett sorti­ ment av ortopediska produkter. Ortopediska skor för barn och vuxna, diabetessjuka och reumatiker. Mate­ rial och inlägg i skor.

Vår vision är att alla människor ska kunna leva ett fritt och självständigt liv och skapa sin egen vardag, oavsett fysiska förutsättningar. Därför brukar vi på Etac säga att det vi egentligen gör är att skapa möjligheter. Det gör vi på två sätt. Dels genom att utveckla hjälp­medel som tillgodoser brukarnas behov av form och funktion. Dels genom att vara en lyhörd partner som arbetar nära ihop med våra kunder, d.v.s. terapeuter, inköpare och andra nyckelpersoner inom vård och omsorg. Sedan starten 1972 har Etac expande­ rat till en av Sveriges ledande aktörer inom hjälpmedelsbranschen. Etac är ett svenskt företag som ägs av Nord­ stjernan och RFSU. Våra produkter

Proteskomponenter, korsetter och stödbandage.

- Mobila & tippbara hygienstolar

Dictusbandet – ortoshjälpmedlet för ett lättare sätt att gå. Ett nytt unikt hjälpmedel för s.k. droppfot. Dictus­ bandet verkar i en uppgående rörelse vid lyft av foten vilket till stor del eliminerar vardagliga hinder som trösklar, mattor och trottoarer.

- Toalettstolsförhöjare

För mer information om våra ­produkter besök erimeds hemsida: www.erimed.se

- Hygienstolar / Pallar - Badbrädor - Manuella rullstolar - Eldrivna rullstolar - Drivaggregat - Mobila personlyftar - Stationära (tak) personlyftar - Manuella förflyttningshjälpmedel (glidbrädor, vridplattor mm) - Barnhjälpmedel (R82) - Sittdynor (ROHO) - Kallskumsmadrasser

Etac Sverige AB Box 203 334 24 ANDERSTORP Tel: 0371-58 73 00 Fax: 0371-58 73 90 E-post: info@etac.se Hemsida: www.etac.se

Etac är ett expansivt företag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt pro­ dukter och tjänster till sjukhus och sjukhem.

- Statiska luftmadrasser (ROHO) - Käppar, kryckor - Rollatorer Mer information om vårt totala erbju­ dande av produkter och tjänster finner du på vår hemsida www.etac.se Välkommen! Se annonser sidorna 19 och 42.

Vi profilerar oss genom att vara ett företag med kompetent personal som erbjuder flexibla lösningar och pro­ dukter av högsta klass.

62

HJMO_inlaga2011.indd 62

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

Familjelarm i Sverige AB Euforia Södergatan 38 195 47 MÄRSTA Tel: 08-591 292 50 Fax: 08-591 297 84 E-post: info@euforia.se Hemsida: www.euforia.se

I vårt breda sortiment, som omfattar mer än 1000 artiklar, finns produkter för de flesta behov. Våra toaförhöjningar monteras direkt på toastolen. Badbrädor och dusch­ stolar har mjuka sitsar. Vårt sortiment är godkänt för höga brukarvikter. Vi har ett brett sortiment för personlig vård. Vi har alla typer av hjälpmedel för att äta och dricka. Våra griptänger innehåller flera modeller med unika funktioner. Vi har ett stort sortiment för hand­ träning. Vi har också många produk­ ter för sjukgymnastik. Vi har barnhjälpmedel både för trä­ ning och för att fungera i vardagen. Vi har t ex produkter för balansträning, ­kognitiv träning, spel och pussel. Du som vill prova våra hjälpmedel är välkommen till vårt showroom. Se annons sidan 16.

Laxholmstorget 3, Box 266 601 04 Norrköping Tel: 020-21 21 25 E-post: info@familjelarm.se Hemsida: www.familjelarm.se

Familjelarm är ett företag som spe­ cialiserat sig på kompletta lösningar för trygghetslarm. Vi erbjuder allt från klassiska trygghetslarm, mobila trygghetslarm, demenslarm och andra innovativa larm inom telecare och telehealth. Vi samarbetar med de ledande aktörerna och erbjuder alltid paketerade lösningar med larmmot­ tagning dygnet runt året om. Vår primära kundgrupp är människor som inte kan få trygghetslarm från kommunen eller som inte vill ha hem­ tjänst, men ändå är i behov att någon form av trygghetslarm. Familjelarm – ett komplement till kommunernas trygghetslarm. Se annonser sidorna 17 och 48.

FM Mattsson Box 480 792 27 Mora Tel: 0250-59 60 00 Fax: 0250-159 60 E-post: info@fmmattsson.com Hemsida: www.fmmattsson.com

FM Mattsson är Sveriges största och äldsta tillverkare av blandare. På ett och samma ställe i Östnor alldeles ut­ anför Mora har vi tillverkat blandare i över 100 år. Genom åren har vi också utvecklat ett helt sortiment av tillbe­ hör för anpassning till olika former av rörelsehinder. Högsta personsäkerhet och komfort i kombination med enkel hantering och hög driftsäkerhet är utmärkande för blandare från FM Mattsson. Ettgreppsblandare för kök och tvätt­ ställ har en lång och logisk bland­ ningszon vilket gör att det lätt att hitta den önskade kombinationen av temperatur och flöde. De kan också mycket lätt göras barnsäkra genom att den maximala varmvattentemperatu­ ren begränsas. Våra Säkerhetsblandare för dusch och bad med dubbla reglersystem ger alltid en jämn och stabil duschtemperatur. Ingen risk för obehagliga överask­ ningar. Blandarna har också ett om­ fattande säkerhetssystem som helt tar bort risken för allvarliga skållningstill­ bud. Viktigt med tanke på säkerheten för liten som stor. Se annons sidan 11.

63

HJMO_inlaga2011.indd 63

2011-03-18 09.24


Företagsregister

IDO Badrum AB

Häfla Bruks AB Brenäsvägen 610 14 Rejmyre Tel: 0151-52 40 00 Fax: 0151-52 40 40 E-post: info@hafla.se Hemsida: www.hafla.se

Modern historisk industri Häfla Bruks AB har en historia som sträcker sig tillbaka till år 1682 då landshövdingen Jacob Henriksson Flemming fick tillstånd att tillverka 300 skeppund smidbart järn vid Häfla Övre Bruk. Den ursprungliga hammar­smedjan var i drift i 242 år och finns idag kvar som byggnads­ minne. I dag är Häfla Bruks AB en modern industrianläggning med tillverkning och ytbehandling av stålprodukter till byggbransch och industri. Exempel på detta är gallerdurk, lättdurk, raka trappor och spiraltrappor, gångbanor, ramper, räcken, sträckmetall, garage och f­ örrådsinredningar, maskinskydd samt laserskärning, plåtbearbetning och varmförzinkning av legogods.

Box 24144 104 51 STOCKHOLM Tel: 08-442 57 10 Fax: 08-667 80 31 E-post: info@ido.se Hemsida: www.ido.se

IDO Badrum tillverkar och mark­ nadsför badrumsprodukter. Våra största produktgrupper är sani­ tetsporslin, badrumsmöbler, duschar och badkar. I vårt breda sortiment finns också ett urval av anpassningar för att under­ lätta för personer med rörelsehinder, bl.a. wc-stolar med armstöd och tvätt­ ställ med höj- och sänkbart stativ. Se annons sidan 10.

Invacare AB Box 66, Fagerstagatan 9 163 91 SPÅNGA Tel: 08-761 70 90 Fax: 08-761 81 08 E-post: sweden@invacare.com Hemsida: www.invacare.se

Invacare erbjuder mobila hjälpmedel och hjälpmedel för hemvårdsbruk och institutioner. Vi utvecklar produk­ ter och lösningar så att de skall vara lätta att använda både för brukare, vårdare, funktionshindrade och äldre. ­Invacares målsättning är att ge mark­ nadens bästa produkter och service inom vårt specialområde förflyttning. PRODUKTER - Manuella rullstolar för vuxna & barn/junior - Aktiv rullstolar - Eldrivna rullstolar för vuxna & barn/ junior - Scooters

Ifö Sanitär AB Box 140 295 22 BROMÖLLA Tel: 0456-480 00 Fax: 0456-480 48 E-post: info@ifo.se Hemsida: www.ifo.se

Ifö är Nordens ledande tillverkare av vvs-produkter för bad och kök.

- Hjälpmotorer - Drivaggregat - Trappklättrare - Mobila personlyftar - Stationära (tak) personlyftar - Servicehus-/sjukhemssängar - Hemvårdssängar för vuxna & barn/ junior - Kallskum- & hygienmadrasser

Ifö tillverkar och marknadsför pro­ dukter för bostadsanpassning:

- Antidecubitusmadrasser

- Ifö Space 2000 duschväggar - Ifö vägghängda wc-stolar - Ifö wc-, golv- och väggarmstöd - Ifö tvättställ för handikappade - Ifö Fästin, Harmony och Contura diskbänkar

- Barn- & Junior hjälpmedel

Se annons sidan 24.

- Sitt- & ryggdynor - Respiratorer- & andningshjälpmedel - Rollatorer - Käppar, kryckor, gåramar - Mobila- & tippbara hygienstolar - Badkarslyftar - Hygienstolar/pallar - Toasittsförhöjare - Badbräda

64

HJMO_inlaga2011.indd 64

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

TEKNISK SERVICE Vi har 4 st servicecenter. KURSVERKSAMHET Vi har ett brett utbud av olika utbild­ ningar: - Förflyttningsteknik - Sittande positionering - Säkert sittande för äldre brukare - Körergonomi - Antidecubitus - Teknikerutbildning Eldrivna ­rullstolar För mer information, gå in på vår hemsida www.invacare.se

Järven Healthcare Bromsvägen 3 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: 0660-22 28 50 Fax: 0660-824 10 E-post: healthcare@jarven.se Hemsida: www.jarven.se

Järven Health Care är, sedan 30 år tillbaka, en av Skandinaviens ledande tillverkare av madrasser till sjukvår­ den. Vårt sortiment omfattar alla typer av madrasser så som akutvårds-, hygien-, antidecubitus- och polyetermadrasser.

K G Knutsson AB (Recaro) Hammarbacken 8 191 81 Sollentuna Tel: 08-92 30 00 Fax: 08-92 30 32 E-post: christer.jutgard@kgk.se Hemsida: www.kgk.se

RECARO erbjuder ett komplett pro­ gram med ergonomiska fordonsstolar. Alla stolar är byggda med RECAROs ideologi och filosofi: ergonomisk ­anpassning för varje individ med hög­ sta komfort. RECARO bilstolar finns hos de flesta fordonsanpassare. Utifrån förutsättningen ”Ingen människa är den andra lik” har Recaro tillverkat stolar i över 40 år. ­R ECARO är den enda tillverkare av fordonsstolar som fått sina produkter godkända av det tyska oberoende in­ stitutet AGR, som specialiserat sig på ortopediska och ergonomiska frågor för arbetsredskap. Kontakta någon av återförsäljarna för ytterligare information. Marknadsförs av KG Knutsson AB.

Klaveness Medical AB Prästängsvägen 36 452 33 STRÖMSTAD Tel: 0526-607 88 Fax: 0526-606 99 E-post: info@klaveness.se Hemsida: www.klaveness.se

Klaveness Medical AB i Strömstad är ett helägt dotterbolag till Klave­ ness Skofabrikk i Sandefjord. Den största delen av Klaveness sortiment tillverkas i egna fabriker i Polen och Portugal. Vårt mål är att göra vardagen be­ kvämare för många olika grupper av användare. All design och produkt­ utveckling sker i ett nära samarbete med experter inom företaget och inom olika områden som ortopedi, medicin och forskning. Klaveness Medical har ansvar för försäljning och distribution av, - Bekväma dam-, herr-, och barnskor med plats för individuella inlägg. - Rehabiliterings- och behandlings­ skor för diabetiker och reumatiker. - Individduellt anpassade skor (FIA, Footwear with Indiviual Adjust­ ments). Se annonser sidorna 17 och 53.

I vårt utbud finns även räddningsla­ kan, kuddar, sänggrindsskydd, sitt­ kuddar, duschmadrasser och inkonti­ nensskydd. Vårt motto är enkelt, genom hela vårdprocessen ska du kunna ligga komfortabelt på en produkt ifrån oss. En bra liggkomfort är omvårdarens viktigaste komplement till den medi­ cinska behandlingen.

65

HJMO_inlaga2011.indd 65

2011-03-18 09.24


Företagsregister

el-rullstol. Vi producerar speciellt för nordiska förhållande och tar utgångs­ punkt i framkomlighet, komfort, håll­ barhet, säkerhet och totalekonomi.

mabs int ab Importgatan 46 602 28 Norrköping Tel: 011-33 00 05 Fax: 011-33 00 02 E-post: info@mabs.se Hemsida: www.mabs.se

mabs påtagningshjälp ­BENJAMIN. Pulverlackerad stålställning 27 cm hög 12 cm bred 18 cm djup. Fungerar både till strumpa med öppen och sluten tådel Trä på strumpan tills tådelen syns vid strumpan med sluten tådel. Strumpa med öppen tådel träs på så att halva hälen ligger över kanten. Glidsocka underlättar påtagning med strumpa utan tådel. Ställningen underlättar också för personal som hjälper till med påtag­ ning - Benjamin har ej skrymmande handtag . Benjamin kan också användas för att få på armstrumpor Benjamin kan ”laddas” på kvällen med en strumpa som sedan med lätt­ het tas på om morgonen – bra inte minst för hemtjänsten !

Mediband AB Box 95 131 07 NACKA Tel: 08-716 25 15 Fax: 08-718 46 38 E-post: info@mediband.se Hemsida: www.mediband.se

Mediband AB är ett svenskt företag som säljer och marknadsför ortoped­ tekniska hjälpmedel inom: • Ortopedi • Rehabilitering • Idrottsmedicin Mediband samarbetar med ortoped­ teknisk personal, ortopedläkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kända tillverkare över hela världen för att få fram produkter som har hög funktionalitet, passform och kvalitet. Produktkatalog kan beställas på tele­ fon 08-716 25 15 eller fax 08-718 46 38. Se annons sidan 20.

Teamarbete och tvärfacklig kompe­ tens står centralt i Medemagruppens arbetsmetod. För dig som kund be­ tyder detta att det är många resurser igång för att underlätta din vardag. Vi önskar att sätta dig i fokus och bistå med det vi är bäst på: tekniska hjälp­medel, som är anpassade efter dina behov. Genom vårt dagliga arbete hjälper vi användare med att minska gapet ­mellan vad man klarar på egen hand och som vardagen kräver. Våra hjälpmedel och våra medarbe­ tare får “hjulet” att rulla lite lättare. Våra lösningar gör en skillnad... Vår värdegrund och plattform är väg­ ledande för vår position på markna­ den. – Vi levererar kvalitetshjälpmedel och tjänster till hälsosektorn, funktions­ hämmade och äldre. – Vi anpassar vår service efter kun­ dens behov. – Vi har egenutveckling och produk­ tion som skapar möjligheter för bru­ karnas deltagande i samhället. – Vi har fokus på attraktiv design och funktionalitet förankrad i en innovativ skandinavisk miljö.

Se instruktionsfilmer på www.mabs.se

– Genom engagemang, närhet till våra kunder, vara innovativa och ändrings­ villiga samt skapa trygghet vill vi sätta människan i centrum.

För mer info kontakta mabs på tel: 011-33 00 05 Se annons sidan 13.

medemagruppen

Minicrosser AB Bultgatan 28 442 40 Kungälv Tel: 0303-24 52 00 Fax: 0303-24 52 28 E-post: info@minicrosser.se Hemsida: www.medema.se

Minicrosser AB är en del av koncer­ nen Medema-gruppen AS. I koncernen ingår Minicrosser A/S, vårt Skandinaviska produktionsbolag, som utvecklar och producerar den välkända och marknadsledande Mini Crosser elscootern och MC Jazzy

Minicrosser AB är verksamma inom följande produktområden: • Eldrivna rullstolar med manuell styrning • Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning • Barnhjälpmedel • Fixeringshjälpmedel • Hygien • Bostadsanpassning Se annonser sidorna 2, 25 och 52.

66

HJMO_inlaga2011.indd 66

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

Ståträningshjälpmedel.

Positioneringshjälpmedel f

Hjälpmedel för ridning, spe stigbyglar, tyglar osv.

Modern Arbetsteknik 3 J AB Flöjelbergsgatan 7 A 431 37 MÖLNDAL Tel: 031-27 25 30 Fax: 031-27 81 80 E-post: office@modernarbetsteknik.se Hemsida: www.modernarbetsteknik.se

Modern Arbetsteknik utbildar, utvecklar och ger rådgivning inom förflyttningskunskap, självskyddskun­ skap och föremålshantering. Våra utbildningar utvecklas ständigt och skräddarsys efter varje arbetsplats specifika behov. De längre utbildning­ arna för instruktörer är utformade för att ge tillräckliga kunskaper för att grund- och vidareutbilda personalen på arbetsplatsen.

Hjälpmedel för fiske.

Individanpassning av hjälp

pegasos

Mun-H-Center Ågrenska Lilla Amundön, Box 2046 436 02 Hovås Tel: 031-750 92 00 Fax: 031-750 92 01 E-post: mun-h-center@vgregion.se Hemsida: www.mun-h-center.se

Vi säljer dataprogram som mäter ­belastningstyngden på arbetet, vilket gör att företaget kan behovsanpassa utbildningarna till olika arbetsmiljöer och därigenom minska belastnings­ skador och spara pengar inom ­organisationen.

Mun-H-Center är ett nationellt re­ surscenter för orofaciala hjälpmedel som används när det finns funktions­ nedsättningar i och omkring munnen. Det finns hjälpmedel för munvård, för stimulering och träning av munmo­ torik, för att äta och dricka och för tandbehandling. Hjälpmedlen finns katalogiserade i en databas på Mun-H-Center. De som mest efter­ frågas finns utlagda på hemsidan och vissa kan köpas direkt via e-handel: www.mun-h-center.se

Ta kontakt med oss för information eller rådgivning runt ovanstående utbildningar.

Råd och information om hjälpmedlen ges kostnadsfritt. Kontakta gärna hjälpmedelsteamet på Mun-H-Center.

Se annons sidan 18.

Hjälpmedelsverksamheten är en del av Mun-H-Center, vars huvudsak­ liga uppgift är att vara ett nationellt ­kunskapscenter kring oro­facial problematik för mindre kända handikapp­grupper.

Tillverkning och utveckling

Kursverksamhet i hjälpmed

Pegasos Sjukgymnastoch och Feldenkraispedagogik Hjälpmedelskonsult Fäjövägen 58 Sjukgymnast och Handikapphjälpmedel 371Pegasos 94 LYCKEBY 58, 371 94 Lyckeby Tel:Fäjövägen 0455-241 11, 0708 - 241 110 Tel 0455-24 111, 0708-24 11 10. Fax 0455-24 222 Fax: 0455-242 22 E-mail: anders@pegasos.se Webadress: www.pegasos.se E-post: anders@pegasos.se Hemsida: www.pegasos.se

• Ståstöd för vuxna och barn • Rullstolsbälten • ­Positioneringsbälte • Läs- och skrivskivor • Ståpulpet • Enhandshjälpmedel i köket • Ligg- och sittring • Fritidshjälpmedel • Hjälpmedel för ridning • Hjälpmedel för fiske • Specialanpassning av hjälpmedel. • Tillverkning och utveckling av hjälpmedel. • Kursverksamhet i Hjälpmedels teknik och Feldenkraispedagogik. Se annons sidan 49.

Se annons sidan 47.

67

HJMO_inlaga2011.indd 67

2011-03-18 09.24


Företagsregister

PHILIPS Hushåll & ­Personvård

Proton Engineering C ­ aretec AB

Knarrarnäsgatan 7 164 85 Stockholm Tel: 08-598 520 00 Fax: 08-598 527 88 E-post: jimmie.undin@philips.com Hemsida: www.philips.se

Box 23 568 21 Skillingaryd Tel: 0370-69 26 60 Fax: 0370-69 26 70 E-post: caretec@proton.se Hemsida: www.proton.se

Philips är ett av världens ledande företag när det gäller utveckling av hushållsapparater. Philips senaste tillskott är ett nytt mindre stryksystem som halverar stryktiden jämfört med traditionella strykjärn. Stryksystem är enkla att hantera tack vare att man inte behöver fylla på vattentanken så ofta samt att strykjärnet i sig oftast är ­lättare än ett konventionellt strykjärn där ­vattnet finns i behållaren. För ytterligare upplysningar rörande Philips Stryksystem kontakta Jimmie Undin på jimmie.undin@philips.com eller finn all tillgänglig information på www.philips.se under fliken ”kontakt och support”. Se annons sidan 10 och artikel om lägenhetsanpassning sidan 5. Se annons sidan 30.

Pressalit Care AB Kista Science Tower, Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-444 19 32 Fax: 08-444 19 39 E-post: se@pressalitcare.com Hemsida: www.pressalitcare.com

Pressalit Care utvecklar, tillverkar och marknadsför flexibla inredningslös­ ningar för badrum och kök. Vi fokuse­ rar på funktionell design och använ­ darvänlighet för brukare under mottot keep living – fortsätt leva. Målet är att skapa ett bättre liv för människor med nedsatt funktionsförmåga och en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen. I sortimenter finns – Väggskenor – Toalett armstöd – Justerbara toaletter och förhöjare

Proton Engineering Caretec AB är ett svenskt företag som tillverkar och säljer sjukhussängar, hemvårdssängar och sängbord. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla helhetslösningar där nytänkande och innovativa produk­ ter utgör ryggraden. Med över 50 års erfarenhet skapar vi kvalitet i alltifrån teknik och material, till service och support. Vi har som målsättning att utveckla, marknadsföra, sälja och tillverka det bästa urvalet av sängar och kringut­ rustning inom utvalda segment för modern vård och omsorg. Vårt hand­ lande ska kännetecknas av kompetens, snabbhet och noggrannhet i allt från förfrågan till leverans.

– Dusch och hygienstol, duschbrits – Skötbord

PRODUKTER

– Lösningar för anpassade kök

- Sjukhussängar

Produkterna monteras direkt på vägg eller på en väggskena där inredningen lätt kan justeras i sidled och/eller i höjdled. Produkterna kan även flyttas. Reglering görs manuellt, hydrauliskt eller elektriskt.

- Hemvård/sjukhemssängar - Sängbord - Sängryggstöd - Madrasser

I sortimentet finns även ett basic ­sortiment Care Elements. Se annons på baksidan.

68

HJMO_inlaga2011.indd 68

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

Rehabhuset Borringia AB Sandersberg 6580 823 91 KILAFORS Tel: 0278-65 07 40 Fax: 0278-65 07 45 E-post: borringia@telia.com Hemsida: www.borringia.se

Rehabhuset Borringia AB utvecklar och marknadsför bla. tekniska hjälp­ medel utifrån ett brukar- och arbets­ miljö- perspektiv. Även produkter som förenklar resor och boende i trånga utrymmen, till exempel: • Flexliften som enkelt tas med på resan eller fälles ihop för att förvaras utan att ta plats eller blockera brand­ utrymningsvägar.

SittOn ab Låssbyn Solbacka 670 10 Töcksfors Tel: 0573-220 80 E-post: info@sitton.se Hemsida: www.sitton.se

Care line är en serie eleganta och behagliga taburetter och sadelstolar, särskilt framtagna för vårdsektorn, behandlingshem och kliniker. Vi har även droppstativ, lässtativ och rostfria bordsvagnar i sortimentet. De som använder våra stolar i dag är läkare, tandläkare, zonterapeuter, fot­ terapeuter, hudvårdskliniker, labora­ torier och framför allt vårdpersonal. Stolarna passar utmärkt i hemmamiljö vid matning, på- och avklädning m.m för personal och föräldrar.

• Chameleon, en dusch & toa stol som utan verktyg plockas ner i en väska.

För mera information gå in på www.sitton.se

• Rise 1 & 2, elektrisk höj-/sänkbar dusch & toa stol med unika egen­ skaper

Se annons sidan 15.

• Aqua duschvagn som klarar långa samt tyngre brukare med många fördelar. • Antidecubitusdynan som är univer­ sial och passa på de flesta toasitsar. • Alto toaförhöjare som enklet fästes på toasitsen. • Våra produkter skall tillföra nya ­funktioner och ses som en ”gäst” i hemmet.

Skandinaviska Ortoped­ tekniska Laboratoriet AB Helsingborgs Lasarett, Läkarhuset 251 87 HELSINGBORG Tel: 042-13 24 55 E-post: helsingborg@sol.nu Hemsida: www.sol.nu

Skandinaviska Ortopedtekniska ­Laboratoriet AB Skånes Universitetssjukhus 221 85 Lund Tel: 046-31 15 80 E-mail: lund@sol.nu Hemsida: www.sol.nu SOL - med avdelningar i Helsing­ borg, Landskrona, Lund, Orup och Ystad - har ansvaret för försörjning av ortopedtekniska hjälpmedel i dessa regioner. I vår service, som sker i samarbete med läkare, sjukgymnaster och vård­ personal, ingår problemlösningar inom såväl arm- som benproteser, sitsanpassningar, alla former av orto­ ser, inlägg och skolösningar. Vi riktar oss också till företagshälsovården och privata företag med undervisning i belastningsskador och relaterade problem i förebyggande syfte. Se annons sidan 38.

Titta gärna in på vår hemsida www.borringia.se för mer information och fler produkter. Se annons sidan 40.

69

HJMO_inlaga2011.indd 69

2011-03-18 09.24


Företagsregister

lösningar. Vårdpersonal och besluts­ fattare ges även en överblick av mark­ naden och många affärskontakter. Se filmen från 2009 års mässa, häng med i vad händer inför 2011 på www.levafungera.se

SNICKARBOA i Räms­hyttan AB Rämshyttan 348 781 99 IDKERBERGET Tel: 0240-263 90 Fax: 0240-263 89 E-post: snickarboa@telia.com Hemsida: www.snickarboa.se

Marknadsför handikapphjälpmedel i trä, såsom vinkelställbara skrivskivor, möbelförhöjare, bokstöd, ADL-bän­ kar, purepak-öppnare och glidbrädor.

Våra Produkter BAD OCH TOALETT • Stolar & Pallar • Bad & Duschbrädor • Toalettbesök

Hjärtligt välkommen! Projektteamet

• Stödhandtag

PS. Hela mäss- och hotellanlägg­ningen finns i Västsvenska Turistrådet Tillgänglighetsdatabas! www.tillgangligt.se DS.

KÖK & MÅLTID

Kontakta oss på leva@svenskamassan.se eller 031-708 80 00

• Köksknivar & Saxar • Köksredskap • Bestick & Servering GREPPA & NÅ • Påklädning

Se annons sidan 28.

• Tänger • Greppa & Vrida • Läsa & Skriva SITTA & LIGGA

Swereco Rehab AB Svenska Mässan 412 94 GÖTEBORG Tel: 031-708 80 00 Fax: 031-16 03 30 E-post: leva@svenskamassan.se Hemsida: www.levafungera.se

Besök Leva & Fungera 5–7 april 2011 i Göteborg! Den naturliga och tillgängliga Mötes­ platsen inom hjälpmedel och livs­ kvalitet! Hjälpmedelsmässan som berör alla, unga som äldre. Mässan arrangeras för 15:e gången och besöktes 2009 av ca 12.000 besökare, vilket gör Leva & Fungera till det mest etablerade branschevene­ manget i Sverige. Bredden på utbudet och den samlade kunskapen gör Leva & Fungera till ett unikt kompetensforum. Brukare, assistenter och vårdpersonal har möj­ lighet att prova, känna, jämföra, ställa frågor, ta del av aktiviteter och smarta

• Förhöjningsklossar • Sittdynor

Barnhusgatan 4 111 23 STOCKHOLM Tel: 08-444 38 20 Fax: 08-754 30 80 E-post: info@swereco.se Hemsida: www@swereco.se

• Tryckavlastande dynor

Ergonomiska hjälpmedel för alla och envar.

• Kroppsvård

Swereco är ett växande företag som erbjuder ergonomiska hjälpmedel an­ passade för vardagens alla skeenden. Swereco har arbetat med att ta fram och leverera produkter av hög kvalitet anpassade för människor med funk­ tionsnedsättning i 40 år och är idag känd som en trygg leverantör med bred kompetens inom området.

GÅ & STÅ

Swereco kan idag erbjuda ett brett, ­konsumentanpassat sortiment, av ­produkter som är väl utprovade, ­testade, CE-märkta och godkända.

• Överflyttning KAMMA & TVÄTTA • Hårvård

• Gångstöd • Kryckkäpp • Stödkäpp • Isdubb • Tillbehör BARN • Transportvagn • Toalettbesök • Duschstol

70

HJMO_inlaga2011.indd 70

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

TELE RADIO Sverige AB Askims verkstadsväg 4 436 34 ASKIM Tel: 031-724 98 00 Fax: 031-724 98 28 E-post: sverige@tele-radio.com Hemsida: www.tele-radio.com

Tele Radio utvecklar, tillverkar och marknadsför radiostyrning för indu­ striellt bruk. Med lång och gedigen erfarenhet, anser vi att det mesta går att radiostyra... När miljön kräver det yttersta av män­ niska och teknik är det av stor vikt att välja rätt. Lått ditt val innefattas av radiostyrning. Ett vinnande val för dig, för ergonomi och för miljön.

VÄSTIA Duschrum® har levererats till nästan alla Sveriges kommuner och är en produkt som hela tiden utveck­ las vidare. För denna produkt har vi idag ett registrerat mönsterskydd, ett patent, och ett registrerat varumärke.

• KISSA K1A Stänkskydd som hjälper till på Toa.

Vi tillverkar också Rollatorgarage som är ett praktiskt ”minigarage”, lås­ bart och lättillgängligt när du behöver ­rollatorn.

• FLEXIBEL MEDICINSKÅP för individuell förvaring av mediciner 1 el. 2 dörrar. Likalås/huvudnyckelsys­ tem.

Gå gärna in på vår hemsida www.vastia.se där ni hittar mer ­information och där ni också kan ladda ner pdf-filer.

• WIOLA MEDICINSKÅP i trä, utförande som FLEXIBEL.

Se annons sidan 22.

WIKTORSON HJÄLPMEDEL AB Wiktorson Hjälpmedel AB Alunvägen 9 719 94 VINTROSA Tel 019-760 14 10 vx. 019-760 14 12 Sigge 019-760 14 14 Camilla 019-760 14 11 Maud Fax 019 29 64 13 E-post: info@w-h.se Hemsida: www.w-h.se

Västia Plastindustri AB Box 55005 400 53 GÖTEBORG Tel: 031-94 35 26 Fax: 031-94 35 90 E-post: info@vastia.se Hemsida: www.vastia.se

VÄSTIA Duschrum® har under 17 år utvecklat och tillverkat duschrum för bostadsanpassning , speciellt avsett för alla som har svårigheter att använda ett badkar. Det viktigaste för oss är att variera duschrummets utform­ ning, storlek och stödutrustning för olika behov. Duschrummet instal­ leras snabbt på badkarets plats för att omedelbart tas i bruk. Duschrummet har ett bra halkmönster som förhöjer säkerheten.

Vi har funnits i 10 år och sedan 2008 är vi AB. Sigge Wiktorson är ett väl­ känt namn hos Bostadsanpassare och Hjälpmedelscentraler – därför heter vi WIKTORSON HJÄLPMEDEL AB. 2009 kom vår dotter Camilla till oss, tidigare TT-System och ASSA, där hon arbetade med bl.a. MEDICIN­ SKÅP där lås i system är kännemärke. Dessa produkter harhon med sig till oss. Våra kunder finns i huvudsak bland Kommuner, Landsting och Vårdin­ rättningar. För oss är service viktigt, vi kan våra produkter och delar gärna med oss. Vi arbetar gärna med Svensktillver­ kat. Våra produkter är:

• MJUKIS M2A Sitt mjukt även på Toa. Slutna celler suger inte till sig vätska.

• REJÄL MEDICINSKÅP, säker förvaring för narkotiska preparat. • KYLA MEDICINKYLSKÅP, lås­ bart, utvändig termometer, draglå­ dor. • REJÄL XL förvaring för Akutväs­ ka, medicin eller laptop. • ROLLER P parkering och säker förvaring för en Rollator. Vår målsättning är att erbjuda pro­ dukter som underlättar för brukaren.

Össur Nordic AB Box 67 751 03 Uppsala Tel: 018-18 22 00 Fax: 018 18 22 18 E-post: info@ossur.com Hemsida: www.ossur.com

Össur är ett internationellt företag på den ortopediska marknaden. Vi lägger en stor del av vår omsättning på forskning och utveckling och har för närvarande 317 registrerade patent. Vår mission är att utveckla och till­ handahålla lösningar inom ortopedi som förbättrar människors liv. ”Life Without Limitations”, vårt motto och ledstjärna.

• HJÄLPMEDELSFÖRRÅD HMF för elrullstol med plats för över­ flyttning.

71

HJMO_inlaga2011.indd 71

2011-03-18 09.24


Varumärkesregister och Agenturregister

VarumärkeN och agenturer Act- aktivrullstol

Besafe iZi Kid

Compact Rolltak

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Abilia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Alber

Besafe izi Multi

ComSafe sänglarm

Invacare AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Comfort System Scandinavia AB . . . . . . . . . . . . . . . 60

ALPS

Besafe izi UP

erimed international kb . . . . . . . . . 62

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

AMTI

Bingo- sulkyvagnar

Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet AB . . . . . . . . . . . . . . . 69

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Bledsoe

Aquatec

Invacare AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 BORRINGIA

ARTIC

ALC Hälpmedel . . . . . . . . . . . . . . . 59

Rehabhuset Borringia AB . . . . . . 69 Bort Medical

Attractive

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Buffalo - tippbräda

Aurion

Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet AB . . . . . . . . . . . . . . . 69 Avant - rollatorer

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Balder- elrullstol

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Barton-förflyttnings­ hjälpmedel för tunga brukare

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Breeze

ALC Hjälpmedel AB . . . . . . . . . . 61 Burmeier- sängar

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Carebed

Invacare AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Carony

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Anpassarna Gunnérius AB . . . . . 59

BENJAMIN

Clean-dusch- och toalettstol

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Besafe izi Comfort

College Park

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

erimed international kb . . . . . . . . . 62

Contemplas

Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet AB . . . . . . . . . . . . . . . 69 Cosmed

Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet AB . . . . . . . . . . . . . . . 69 Cross - rullstolar

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Dento Lift S

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 DICTUS

erimed international kb . . . . . . . . . 62 Dolomite

Invacare AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Dubbelkommando

Anpassarna Gunnérius AB . . . . . 59 Dynamic

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Elite- aktivrullstol

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Eloped

Eloped AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Eniro 118 118 AB, Förmedlingstjänst för ­hörselskadade och döva

Eniro 118 118 AB . . . . . . . . . . . . . . 62

72

HJMO_inlaga2011.indd 72

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

Epiklon-Falk6900

Abilia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Etac

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Etac Education – utbildningar

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Expert

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Familjelarm

Familjelarm AB . . . . . . . . . . . . . . . 63 Felix Salto Jogger

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 FIAMM - GS

Ackumulator och Batteri Teknik i Gränna AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Finn-Comfort

erimed international kb . . . . . . . . . 62 Fitform Vario

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 Fresh- badbrädor

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Förbandsstrumpa

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Gazelle PS - ståstöd

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Genu Syncro

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 GEWA

Abilia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Global

SittOn ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Grippo

ALC Hälpmedel . . . . . . . . . . . . . . . 59

Handreglage 2002, – för gas och broms

Anpassarna Gunnérius AB . . . . . 59 Heelift- tryckavlastning för hälar

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Hi-Loo- toalettstolsförhöjare

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 HIP 101

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 HIP 115

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 HIP 121

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 HIP 122

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 HIP 125

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 HIP 130

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 HIP 155

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 HIP 161

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 HIP 165

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 HIP 170

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 Hippocampe

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 Homecraft

Euforia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Hostess

Hästens skor

Klaveness Medical AB . . . . . . . . . 65 Ice Power

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 IDO Badrum

IDO Badrum AB . . . . . . . . . . . . . . 64 IDO Showerama

IDO Badrum AB . . . . . . . . . . . . . . 64 IHLESOCKS

erimed international kb . . . . . . . . . 62 Jura Medical

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Juzo

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Kimi

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 Koralle

IDO Badrum AB . . . . . . . . . . . . . . 64 Kung Long

Ackumulator och Batteri Teknik i Gränna AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Leva & Fungera

Svenska Mässan . . . . . . . . . . . . . . . 70 LifeSpring

Invacare AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Light Rolltalk

Abilia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Lille Viking- drivaggregat

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 LLOveras

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Mabs Bomull

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 73

HJMO_inlaga2011.indd 73

2011-03-18 09.24


Varumärkesregister och Agenturregister

Mabs Constrict

Mini Crosser 115 E 4W

Niga

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Mabs Sport

Mini Crosser 130T 3W

Nodec- växeltrycks­madrasser

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Mabs Stay-up

Mini Crosser 130T 4W

Ono - rollatorer

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Malte

Mini Crosser HD

Ormihl

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

MC Jazzy 1103

Mini Crosser Kabin

Panda - sittsystem

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

MC Jazzy 1121

Mini Crosser M1

Panther - komfort rullstol

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

MC Jazzy 1170

Mini Crosser MAXX

Philips

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

PHILIPS Hushåll & Personvård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

MC Scoop II

Mini Crosser MAXX HD

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Mediband

Mini Crosser TJ

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Memo

Minova - rollatorer

Abilia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

MEMOplaner

Motion Lab Systems

Abilia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet AB . . . . . . . . . . . . . . . 69

Mentzer Electronic

Ackumulator och Batteri Teknik i Gränna AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Moto

Merilift- lyftar

Move

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Miami J

Netti - rullstolar

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Micro Rolltalk

Netti4U-komfortrullstolar

Abilia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Mimosa

Next- rullstolar

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

ALC Hjälpmedel AB . . . . . . . . . . 61

Pony - gåstol

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Pozzi Ginori

IDO Badrum AB . . . . . . . . . . . . . . 64 Protesstumpa

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 QVINTETT - sängkoncept för hemsjukvård

Comfort System Scandinavia AB 59 R82- barnhjälpmedel

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Rabbit - mobilt ståstöd

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Rathgeber

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Recaro

Anpassarna Gunnérius AB . . . . . 59 Recaro

RECARO, KG Knutsson AB . . . 65

74

HJMO_inlaga2011.indd 74

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

Refit

Simba

Tango – rollatorer

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Reflex

Soft

Tele Radio

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

TELERADIO Sverige AB . . . . . . 71

Rhombo Care- madrasser

Softy San- madrasser

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Texttelefoni, Förmedlingstjänst för hörselskadade och döva

Rhombo Fill- bäddmadrass

Staro - ståställning

Eniro 118 118 AB . . . . . . . . . . . . . . 62

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Pegasos Sjukgymnast och Hjälpmedelskonsult . . . . . . . . . . . . 67

Thämert

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Rodeo

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Stealth bålstöd

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Rodeo Mini

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Stealth huvudstöd

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 Stealth I2I

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 Stiegelmeyer- sängar

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Sting - barnrullstol

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Tumble Forms- träningshjälpmedel

Stå-lätt fåtölj

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Rullstolsrobot Robin

Anpassarna Gunnérius AB . . . . . 59

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Röstförstärkare

Abilia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Stödstrumpa

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

ScandiPuls

Invacare AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Stödstrumpa Mabs

mabs int ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Scribo - ståpulpeter

Pegasos Sjukgymnast och Hjälpmedelskonsult . . . . . . . . . . . . 67

SWEDE - 0

Select Air Max- lågtrycksmadrass

Swede-O

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Sigvart Dygnstavla

Abilia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Silima

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Trygghetsmobil

Familjelarm AB . . . . . . . . . . . . . . . 63

Rolyan

Euforia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Transit - rullstolar

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Rolltalk

Abilia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Toppen

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

ROHO- sittdynor, madrasser

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62

Tilta

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Swift- duschstol/duschpall

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Swing

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66

Turn out

Anpassarna Gunnérius AB . . . . . 59 Turner - vridplatta

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Turny

Anpassarna Gunnérius AB . . . . . 59 Twin - rullstolar

Etac Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . 62 Universal Fjärrkontroll

Abilia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Uppochstå – ståställning

Pegasos Sjukgymnast och Hjälpmedelskonsult . . . . . . . . . . . . 67

75

HJMO_inlaga2011.indd 75

2011-03-18 09.24


Varumärkesregister och Agenturregister

VendLet Patientvändare

Comfort System Scandinavia AB . . . . . . . . . . . . . . . 60 VENDLET - personvändare

Comfort System Scandinavia AB . . . . . . . . . . . . . . . 60 Vicair

Invacare AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Vicon rörelseanalys­utrustning

Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet AB . . . . . . . . . . . . . . . 69 Viscolas

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Vision

Minicrosser AB . . . . . . . . . . . . . . . 66 Vocaflex – Talapparat

Abilia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Vulkan

Mediband AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 VÄSTIA AB

Västia Plastindustri AB . . . . . . . . . 71 VÄSTIA DUSCHRUM tm

Västia Plastindustri AB . . . . . . . . . 71 VÄSTIA Plastindustri AB

Västia Plastindustri AB . . . . . . . . . 71

76

HJMO_inlaga2011.indd 76

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

Produktgrupper 4

Anpassning datorer

Arbetsstolar för barn

Datorer och programvaror . . . . . 5:1I

Stolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1M

Antidecubitus

Arbetsterapimaterial

Antidecubitus. . . . . . . . . . . . . . . 3:3B

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D

A

Antidecubitusdynor

Arm- o handledsortoser

Kuddar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:2A

Arm- o handledsortoser . . . . . . 1:6K

Akupunkturutrustning

Antidecubituskuddar

Arm- och bentränare (bassäng)

Kuddar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:2A Antidecubitusmadrasser

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Antidecubitus. . . . . . . . . . . . . . . 3:3B Madrasser och liggunderlägg. . 1:2B

Armbord fysioterapi

4-profilerade sängar

Motoriserad reglerad sängbotten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2B

Akupunkturutrustning. . . . . . . 1:4D Allergikost

Allergikost. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1B Allergisanering

Allergisanering. . . . . . . . . . . . . . 3:7M Allmänna hushållssysslor

Antidecubitusskinn

Madrasser och liggunderlägg. . 1:2B

Allmänna hushållssysslor. . . . . 4:1H

Antihalkmaterial, även golv och trappor

Aluminiumramper

Antihalkmaterial, även golv och trappor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7H

Ramper, portabla och stationära. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7G

Antihalkmatta Anatomiska modeller och ­planscher

Halkskydd för skor. . . . . . . . . . . 2:1H

Undervisning sjukgymnaster . . 1:4F

Antihalksockor

Anatomiska skor

Vanliga kläder, dvs som kan köpas i butik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:9A

Övriga skor/tofflor. . . . . . . . . . . 1:9H Arbetsbord Andningshjälpmedel

Utrustning för andningsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1A Angora Värmesegment

Utrustning för inkontinensträning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1I

Arbetsbord . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7P Arbetsbord, höj/sänkbart med hjul

Arbetskläder

Ankelbandage Arbetsstol, ergonomisk

Arbetsstolar . . . . . . . . . . . . . . . . 3:1E Anpassade kläder

Anpassade kläder. . . . . . . . . . . . 1:9D

Armbågskryckor, inkl RA-kryckor

Armbågskryckor, inkl RA-kryckor. . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1B Armbågsskydd

Övriga produkter personlig vård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7L Armmanschett simning uppbl

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C Armslinga

Lumbo-sacral ortoser . . . . . . . . 1:6B Armstöd

Armstöd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:1H

Arbetsbord . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7P

Ortopediska skor. . . . . . . . . . . . 1:9F Fingerledsstöd och -ortoser . . . . 1:6J

Bänkar och behandlingsstolar. 1:4B

Armstöd, monterad direkt på WC-stol

Stödhandtag och toalettarmstöd . . . . . . . . . . . . . . 3:6L Armtränare (bassäng)

Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

77

HJMO_inlaga2011.indd 77

2011-03-18 09.24


Produktgruppsregister

Armtränare manuped stödskiva

Badkarsblandare

Balansbräda

Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Blandare/Termostater för våtutrymmen. . . . . . . . . . . . . . . . 3:6M

Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Armtränare manuped vante

Badkarshandtag

Balansplatta

Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Stödhandtag och toalettarmstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6L

Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Armtränare o bentränare

Badkarslyftar för fast ­montage

Balansträningsredskap

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C Armtränare sänghållare

Badkarslyftar för fast montage. . 3:6I Badkarslyftar som ej fordrar fast montage

Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Badkarslyftar som ej fordrar fast montage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6J

Automatik för dörrar, fönster mm

Badkarspall

Automatik för dörrar, fönster m m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7S

Bad-, Duschstolar och Badbrädor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6F Badkläder inkl skyddsbyxor

Axelbandage

Badkläder inkl skyddsbyxor. . . 1:9B

Fingerledsstöd och -ortoser . . . . 1:6J

B Bad-, Duschstolar o Badbrädor

Bad-, Duschstolar och Badbrädor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6F Bad/duschstolar

Bad/duschstolar . . . . . . . . . . . . . 9:1B Badbyxor

Badkläder inkl skyddsbyxor. . . 1:9B

Bandage för avlastning i armbågsled

Fingerledsstöd och -ortoser . . . . 1:6J Bandyset för inomhusbandy

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Barnortoser

Barnortoser. . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1V Barnstolar

Stolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1M

Badkläder inkl skyddsbyxor, se även bröstproteser

Batteri, hörapparat

Badkläder inkl skyddsbyxor. . . 1:9B

Hörapparater och tillbehör till hör­ apparater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1N

Badkrage

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D

Batterier

Batterier och batteriladdare. . . . 2:3I

Badlakan

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L

Övriga produkter personlig vård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7L

Batterier och batteriladdare

Batterier och batteriladdare. . . . 2:3I Badrumslyftar som ej fodrar fast montage

Badkarslyftar som ej fordrar fast montage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6J

Badkar

Badkar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6H

Träning och träningsutrustning.1:4C

Badrumslyftar, takmonterade

Badkarslyftar, takmonterade. . 3:6K Badkar, ligginsats för

Batteriladdare

Rullstolsdynor. . . . . . . . . . . . . . . 2:2M Tillbehör till personlyftar. . . . . . 2:3J Befuktare

Omkopplare, strömbrytare. . . . 5:1U

Badkar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6H

Badstol

BEGar

Badkar, massage

Bad-, Duschstolar och Badbrädor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6F Badstol för bassäng

Behandling av whiplashskador

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Behandling av whiplashskador. . 1:1S

Badkar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6H

Nutritionsprodukter. . . . . . . . . . 4:1C

78

HJMO_inlaga2011.indd 78

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

Behandlingsbänk dränage

Bilbarnstol

Boende

Bänkar och behandlingsstolar. 1:4B

Bilanpassning. . . . . . . . . . . . . . . 6:1A

Hotell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:1C

Behandlingsbänkar

Bilkudde

Bokhyllor

Bänkar och behandlingsstolar. 1:4B

Bilanpassning. . . . . . . . . . . . . . . 6:1A

Bokhyllor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:8G

Behandlingskuddar

Billyftar

Bokstavs- och symbolsatser

Sjukgymnastik . . . . . . . . . . . . . . 1:4A

Bilanpassning. . . . . . . . . . . . . . . 6:1A

Bokstavs- och symbolsatser . . . 5:1O

Behandlingskuddar för tandvård

Bilstol, barn

Bokstavs- och symbolsatser

Bilanpassning. . . . . . . . . . . . . . . 6:1A

Bokstavs- och symbolsatser . . . 5:1O

Bilstol barn bord

Boll

Bilanpassning. . . . . . . . . . . . . . . 6:1A

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Munrelaterade hjälpmedel . . . . 7:5A Behandlingsplint

Bänkar och behandlingsstolar. 1:4B Behandlingsstol/Energistol

Bänkar och behandlingsstolar. 1:4B Belysning

Belysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7L Benlyft

Benlyft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4G

Bilsäten

Bilanpassning. . . . . . . . . . . . . . . 6:1A Bitstöd

Munrelaterade hjälpmedel . . . . 7:5A

Bomkanal

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Bomräck

Blandare/Termostater för våtutrymmen

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Blandare/Termostater för våtutrymmen. . . . . . . . . . . . . . . . 3:6M

Bomstolpe

Blixtlåsuppdragare

Bord

Blixtlåsuppdragare. . . . . . . . . . . 1:8D

Bord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:8A

Blodprovstagare

Bordtennisbord

Teststickor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:1H

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Blodsocker-/Glukosmätare

Borste bad

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Benstöd

Sängbenstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4I Benstöd, fotstöd, fotplattor

Benstöd, fotstöd, fotplattor. . . . . 3:1J Bentränare

Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C Benvärmare

Övriga skor/tofflor. . . . . . . . . . . 1:9H Besiktning av lyftar

Besiktning av lyftar. . . . . . . . . . 2:3F Bestick

Diskbänkar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5E Bilanpassning

Bilanpassning. . . . . . . . . . . . . . . 6:1A

Blodsocker-/Glukosmätare. . . . 8:1G

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J

Blodsockermätare

Borste hår

EMG-Biofeedback. . . . . . . . . . . 1:1N Pennkanyler . . . . . . . . . . . . . . . . 8:1E

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J

Blöjor

Diskbänkar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5E

Inkontinensprodukter. . . . . . . . 1:7B

Borste rotfrukt med sugkoppar

Brand o säkerhetstextil

Bobathbollar

Brand o säkerhetstextil. . . . . . . 3:4M

Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Brandlarm och -varnare

Brandlarm och -varnare . . . . . . 3:7N

79

HJMO_inlaga2011.indd 79

2011-03-18 09.24


Produktgruppsregister

Brickor

Bänkar och behandlings­stolar

Cykelsåg

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T

Bänkar och behandlingsstolar. 1:4B

Nutritionsprodukter. . . . . . . . . . 4:1C

Bärstol barn fast med ram

Cyklar

Övriga personlyftar. . . . . . . . . . 2:3H

Cyklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1H

Böcker

D

Broderier

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D Broderigarner

Böcker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:2C

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D Broderisatser

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D Brödkavel enhandsgrepp

Diskbänkar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5E Bröstproteser

Bröstproteser . . . . . . . . . . . . . . . 1:6H Bubbelbad

Utrustning för bubbelbad. . . . . 3:6Q Bussningar

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T Bäcken och Bidéer

Bäcken och Bidéer. . . . . . . . . . . 3:6N Bäddlakan

Inkontinensprodukter. . . . . . . . 1:7B Bägare

Diskbänkar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5E Bälte för rullstol

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Bälte säkerhets för toastol

Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning . . . . . . . . . . . . . . . 3:6D Bälte traktions

Sjukgymnastik . . . . . . . . . . . . . . 1:4A Bälte/Väst (bassäng)

C

Dammsugare

Maskinell utrustning. . . . . . . . . 3:9A Städning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1E

Centraldammsugare

Maskinell utrustning. . . . . . . . . 3:9A Städning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1E

Datorer och programvaror

Centralsugsystem

Demenslarm

Utrustning för andningsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1A

Trygghets-/demenslarm. . . . . . . 5:1P

Datorer och programvaror . . . . . 5:1I

Diabeteslitteratur Cervical ortoser

Cervical ortoser . . . . . . . . . . . . . 1:6D

Diabeteslitteratur. . . . . . . . . . . . 8:1M Receptbelagda diabetesprodukter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:1K

Cervico-thoracic ortoser

Cervico-thoracic ortoser. . . . . . 1:6E

Diarréstoppare

Receptfria preparat. . . . . . . . . . 3:9C Coxistolar

Coxitstolar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:1D

Diarrétabletter

Receptfria preparat. . . . . . . . . . 3:9C Crawlpl med kardborrband

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Diskborste med sugkoppar

Diskbänkar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5E Cykel 3-hj

Trehjulscyklar. . . . . . . . . . . . . . . 2:5B

Diskborste med tving

Diskbänkar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5E Cykel, 3-hjul med 1-sits

Trehjulscyklar. . . . . . . . . . . . . . . 2:5B

Diskbänkar

Diskbänkar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5E Cykel, 3-hjul med 2-sits i bredd

Trehjulscyklar. . . . . . . . . . . . . . . 2:5B

Distanser

Cykel, rullstols-

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T

Övriga specialcyklar . . . . . . . . . 2:5H Doppsko Cykel, tandem

Tandemcyklar. . . . . . . . . . . . . . . 2:5D

Tillbehör för gånghjälpmedel. t ex doppskor o isdubbar. . . . . . . . . . 2:1G

Nutritionsprodukter. . . . . . . . . . 4:1C 80

HJMO_inlaga2011.indd 80

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

Dragapparat

Duschkabin

Dörrautomatik

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Duschkabin. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6R

Automatik för dörrar, fönster m m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7S

Dragapparat gummiexpander

Duschmadrass

Dusch- o Skötbord. . . . . . . . . . . 3:6G

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Duschpall

Draglakan

Duschskydd

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J Dricksglas plast för reum

Diskbänkar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5E

Bad-, Duschstolar och Badbrädor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6F

Omkopplare, strömbrytare. . . . 5:1U Duschstol

Bad-, Duschstolar och Badbrädor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6F

Drivaggregat till rullstolar

Drivaggregat till rullstolar . . . . . 2:2I

Duschstol armstödspolstring

Drivring

Bad-, Duschstolar och Badbrädor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6F

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Dränagebräda för andningsgymn

Stödhandtag och toalettarmstöd.3:6L Dusch-/WC-stol

Separata duschar eller lufttorkare. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6E Toalettstolar . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6A Tvättställ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6P

Eldrivna rullstolar med manuell styrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2F

Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar

Dusch- och Skötbord. . . . . . . . . 3:6G

Dusch- och Skötbord. . . . . . . . . 3:6G

Batterier och batteriladdare. . . . 2:2J Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus. . . . . . . . . . . . . . 1:7A Däck, massiva

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Dävert

Dävert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4B Dävert stol/bord

Stollyftar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:1C Duschbord

Dusch- o Skötbord. . . . . . . . . . . 3:6G

Eldrivna rullstolar med manuell styrning

Duschvagn

Dynor

Dusch, stödhandtag

Eldrivna rullstolar med manuell styrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2F Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2G

Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2G

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Dusch- o Skötbord. . . . . . . . . . . 3:6G

El-scootrar

Bad-, Duschstolar och Badbrädor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6F

Duschvagnar

Dusch- o Skötbord

E-handel-hemleverans. . . . . . . . 1:1T

Duschstång

Nutritionsprodukter. . . . . . . . . . 4:1C Dubbelbom

E-handel-hemleverans

Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Drivringsgrepp

E

Dörrar, Fönster och trösklar

Dörrar, Fönster och trösklar. . . 3:7B

Eldrivna vårdarmanövrerade rull­ stolar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2E Elektriska kodlås

Elektriska kodlås. . . . . . . . . . . . 3:7T Elektrod inkontinensträning

Inkontinensprodukter. . . . . . . . 1:7B Elektrod kontinensträning

Utrustning för jontoforesbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1J Elektrod smärtl

Utrustning för smärtlindring . . 1:1D Elektrodsalva smärtlindring

Utrustning för smärtlindring . . 1:1D Elrullstolar

Eldrivna rullstolar med manuell styrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2F 81

HJMO_inlaga2011.indd 81

2011-03-18 09.24


Produktgruppsregister

Elstimulator för fysioterapi

Nutritionsprodukter. . . . . . . . . . 4:1C Elstolar

Eldrivna rullstolar med manuell styrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2F EMG-Biofeedback

Tippbrädor. . . . . . . . . . . . . . . . . .1:1O Engreppsblandare

Engreppsblandare . . . . . . . . . . . 3:5C Enklare träningsredskap

Enklare träningsredskap. . . . . . 1:1H Entreprenörer allergisanering

Entreprenörer allergisanering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:9D

F Filhandtag, ergonomiska

Diskbänkar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5E

Ergometercykeltestare

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C Ergonomiska grepp för handinstrument

Diskbänkar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5E

Fotledsortoser. . . . . . . . . . . . . . . 1:6F

Filthållare

Fotvagga

Filtstöd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4J

Benlyft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4G Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J

Filtstöd

Fotvård

Filtstöd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4J

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J

Fingerledsstöd

Fingerledsstöd och -ortoser . . . . 1:6J Fingerledsstöd o -ortoser

Fingerledsstöd och -ortoser . . . . 1:6J Fingerortoser

Fingerortoser. . . . . . . . . . . . . . . . 1:6L Fingertränare

Fingerledsstöd och -ortoser . . . . 1:6J Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C Fixeringsband för kyl/värme­ dyna

Utrustning för värme- och kylbehandling. . . . . . . . . . . . . . . 1:1F

Fotvårdsbehandling -apparat

Manikyr o pedikyr, Ansiktsoch hudvård. . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7E Fotvärmare

Övriga skor/tofflor. . . . . . . . . . . 1:9H Friluftsliv

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Fritidssysselsättning

Fritidssysselsättning. . . . . . . . . . . 9:1S Frysbehållare

Utrustning för värme- och kylbehandling. . . . . . . . . . . . . . . 1:1F Fyrpunktsstöd

Fyrpunktsstöd. . . . . . . . . . . . . . . 2:1C Fårskinnsprodukter

Fixeringsbälte

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J

Fårskinnsprodukter. . . . . . . . . . 3:3F Fåtöljer

Fjärrstyrningssystem

Fjärrstyrningssystem. . . . . . . . . 3:7K

Fåtöljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:8D Färdtjänst

Ettgreppsblandare

Blandare/Termostater för våtutrymmen. . . . . . . . . . . . . . . . 3:6M Engreppsblandare . . . . . . . . . . . 3:5C

Stötdämpande sulor. . . . . . . . . . 1:9G Fotledsortoser

Ergonomiska instrumentgrepp

Diskbänkar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5E

Fotinlägg

Omkopplare, strömbrytare. . . . 5:1U

Ergometercykel

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Filter

Enureslarm

Enureslarm. . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7K

Flytväst, tränings

Flergångs,- blöjor

Inkontinensprodukter. . . . . . . . 1:7B

Riksfärdtjänst . . . . . . . . . . . . . . 7:1D Förarprövning

Flytväst (räddnings)

Räddningsutrustning. . . . . . . . . . 3:7J

Körkortsutbildning och förarprövning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:1G

82

HJMO_inlaga2011.indd 82

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

Förhöjningsdynor

Glidknappar

Gummiring handträning

Batterier och batteriladdare. . . . 2:2J Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus. . . . . . . . . . . . . . 1:7A

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Förhöjningssits, WC-stol

Glidmatta

Hjullyftar med fasta säten. . . . . 2:3C

Toaförhöjningar, fasta toalettsitsar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6C

Glucometer

Förstoringsglas, med och utan belysning

Glukosmätare

Förstoringsglas, med och utan belysning. . . . . . . . . . . . . . . 5:1C Förtjockningsmedel

Munrelaterade hjälpmedel . . . . 7:5A Förvaring

Förvaring utomhus. . . . . . . . . . . 3:7V

G

Pennkanyler . . . . . . . . . . . . . . . . 8:1E

Pennkanyler . . . . . . . . . . . . . . . . 8:1E Glukosmätning

Pennkanyler . . . . . . . . . . . . . . . . 8:1E Greppanpassningar

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D Greppförstoring till tandstickor

Munrelaterade hjälpmedel . . . . 7:5A Tandvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7F

Gungor

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Leksaker o Spel . . . . . . . . . . . . . 6:1C Gymnastikpall

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning.1:4C Gymnastikredskap

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning.1:4C Gåbock

Fyrpunktsstöd. . . . . . . . . . . . . . . 2:1C Gåstativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1D Gåstolar och gåbord. . . . . . . . . . 2:1E

Gaffel förlängt skaft

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D

Greppförstoringar till tandborste

Garn

Munrelaterade hjälpmedel . . . . 7:5A Tandvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7F

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D Gastronomiportar

Nutritionsprodukter. . . . . . . . . . 4:1C Gelplatta för värmedyna

Utrustning för värme- och kylbehandling. . . . . . . . . . . . . . . 1:1F Glasögon

Glasögon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1A Glidband

Hjullyftar med fasta säten. . . . . 2:3C Glidbräda

Hjullyftar med fasta säten. . . . . 2:3C Glidbräder och glidmattor

Glidbräder och glidmattor . . . . 2:4A

Greppförstsoring

Äta och dricka . . . . . . . . . . . . . . 4:1D Grilltång med fjädrande handtag

Äta och dricka . . . . . . . . . . . . . . 4:1D

Gåbord

Gåstolar och gåbord. . . . . . . . . . 2:1E Gåbälte

Ståstöd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1K Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C Gångbarr

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Grindar

Säkerhetsgrindar och trappstolpar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7I

Gåstativ

Sänggrind inkl sänggrindsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4H

Gåstolar

Gåstativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1D

Gåstolar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1K Griptång med fjädrande handtag

Gåstolar och gåbord

Receptfria preparat. . . . . . . . . . 1:1R

Gåstolar och gåbord. . . . . . . . . . 2:1E

Griptänger

Gåvagn

Griptänger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1Q

Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C 83

HJMO_inlaga2011.indd 83

2011-03-18 09.24


Produktgruppsregister

Gördlar

Handtag

Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T

H

Handtag, ergonomiska

Habiliteringsanläggningar

Habiliteringsanläggningar . . . . 7:3B Haklappar

Allmänna hushållssysslor. . . . . 4:1H

Städning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1E Stödhandtag och toalettarmstöd . . . . . . . . . . . . . . 3:6L Handtag för dammsugare

Städning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1E Handtag för målarpenslar

Hissar, rullstolshissar, lyftplattformar

Hissar, rullstolshissar, lyftplattformar . . . . . . . . . . . . . . 3:7E Hjul och Länkhjul

Hjul och Länkhjul . . . . . . . . . . . 3:4P Hjullyftar, eldriven med lyft­selar/lyftslingor

Hjullyftar, eldriven med lyftselar/ lyftslingor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:3B

Städning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1E

Hjullyftar, manuell med lyft­selar/lyftslingor

Handtag för trädgårdsredskap

Hjullyftar, manuell med lyftselar/ lyftslingor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:3A

Halkskydd för skor. . . . . . . . . . . 2:1H

Trädgårdsarbete, även på balkongen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:1E

Hjullyftar med fasta säten

Halskragar

Handtag med sugkoppar

Halkskydd för skor

Halkskydd för skor. . . . . . . . . . . 2:1H Halkskyddsprodukter

Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C Handdukar

Övriga produkter personlig vård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7L

Hjullyftar med fasta säten. . . . . 2:3C Städning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1E Stödhandtag och toalettarmstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6L

Hjälpmedel för laryngectomerade

Hjälpmedel för laryngectomerade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1V

Handträningsmassa

Idrottstejper och förbandsmaterial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4E

Hjälpmedel för ryggen

Bilanpassning. . . . . . . . . . . . . . . 6:1A

Hantel

Lumbo-sacral ortoser . . . . . . . . 1:6B Sacro-iliac ortoser . . . . . . . . . . . 1:6A Thoraco-lumbo-sacral ortoser. 1:6C

Handikapplarm

Lås och Larm . . . . . . . . . . . . . . . 3:7O

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Idrottstejper och förbandsmaterial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4E

Hjälpmedel vid lek- och fritidssysselsättning

Handikappramper

Hantelställ

Ramper, portabla och stationära. . . 3:7G

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Hjälpmedel vid lek- och frititdssysselsättning

Helhetslösningar för äldreboende

Hobbymaterial och Redskap . . 6:1D

Helhetslösningar för äldreboende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:6A

HLR-produkter, t.ex. hjärtbräda

Handikappanpassad bil

Leksaker och Spel . . . . . . . . . . . 6:1C

Handikapptransporter

Handikapptransporter. . . . . . . . 7:1A Handkoordinering

HLR-produkter, t.ex. hjärtbräda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1U

Hetluftsapparat

Enklare träningsredskap. . . . . . 1:1H Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Utrustning för värme- och kylbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1F

Hobbymaterial o Redskap

Handledsbandage

Hinderklättrare

Hopprep

Fingerledsstöd och -ortoser . . . . 1:6J

Tillbehör för gånghjälpmedel t ex doppskor och isdubbar. . . . 2:1G

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning.1:4C

Hobbymaterial och Redskap . . 6:1D

84

HJMO_inlaga2011.indd 84

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

Hotell

Hotell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:1C Hovtång med fjädrande ­ andtag h

Receptfria Preparat. . . . . . . . . . 1:1R Hudskydd o hudrengöring

Hudskydd o hudrengöring. . . . 1:7D Hygienbyxor

Urinprodukter . . . . . . . . . . . . . . 1:7C Hygienmadrasser med decubitusprofylax

Hörapparater och tillbehör till hörapparater

Hörapparater och tillbehör till hör­ apparater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1N

Inst./service komm. produkter

Telefoner, texttelefoner och telefon­ hjälpmedel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1L

Inst./service komm. produkter. . 5:1S

Hörselsystem, FM-system, IR-system

I

Insulinsprutor

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Idrottstejper och förbands­ material

Stödbandage för ortoser och proteser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:6I

Idrottstejper och förbandsmaterial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4E

Hårtvätt för liggande

Infusionsset

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J

Insulinsprutor. . . . . . . . . . . . . . . 8:1D

Hälskydd

Inhalationsutrustningar

Höftabduktionsbyxa

Höftskyddsbyxor . . . . . . . . . . . . 1:7O Höftskyddsbyxa

Stödbandage för ortoser och proteser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:6I Höftskyddsbyxor

Utrustning för andningsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1A Inhalator

Insulinpennor, flergångs . . . . . . 8:1B

Insulinsprutor. . . . . . . . . . . . . . . 8:1D Intresseorganisationer m m

Munrelaterade hjälpmedel . . . . 7:5A Isdubb för käpp

Tillbehör för gånghjälpmedel. t ex doppskor o isdubbar. . . . . . . . . . 2:1G Isokinetisk test och träningsutrustning

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Istegspall för badkar

Badkar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6H

Läkemedel för allergi. . . . . . . . . 3:9E

J

Inhalatorer

Jejunostomiset

Inhalatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1D

Nutritionsprodukter. . . . . . . . . . 4:1C

Inkontinensprodukter

K

Höftskyddsbyxor . . . . . . . . . . . . 1:7O

Inkontinensprodukter. . . . . . . . 1:7B

Höftskyddsgördel

Inkontinensskydd

Höftskyddsgördel. . . . . . . . . . . . 1:7P

Inkontinensprodukter. . . . . . . . 1:7B

Höjdhoppsmaterial

Inmatningsenheter för datorer i displayer

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Insulinpennor, engångs. . . . . . . 8:1A Insulinpennor, flergångs

Hygienstol. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6O

Hälskydd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:3E

Insulinpennor, engångs

Hörselsystem, FM-system, IR-system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1M

Idrott och friluftsliv

Hårersättningar

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T

Hörförstärkare

Madrasser och liggunderlägg. . 1:2B Hygienstol

Insatsproppar

Inmatningsenheter för datorer i displayer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1F

Kam

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J Kartor för synskadade

Kartor för synskadade. . . . . . . . . 7:2I Karuselldörr

Skåp o inredning . . . . . . . . . . . . 3:5B

85

HJMO_inlaga2011.indd 85

2011-03-18 09.24


Produktgruppsregister

Kastpåse gabardin med pl-kulor

Kombisax med fjädrande handtag

Träning och träningsutrustning.1:4C

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T

Katetrar

Komfortdyna

Ryggstöd, ryggkuddar. . . . . . . . . 3:1I

Kurser och Seminarier

Inkontinensprodukter. . . . . . . . 1:7B Kemtekniska produkter

Kommunikatorer

Kemtekniska produkter. . . . . . .3:9B

Kommunikatorer. . . . . . . . . . . . 9:1R

Kikare och teleskop, ev kikarglasögon

Kompressionspump för cirk-beh

Kikare och teleskop, ev kikarglasö­ gon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1D

Anpassade kläder. . . . . . . . . . . . 1:9D Kompressionsstrumpor

Kilkudde

Anpassade kläder. . . . . . . . . . . . 1:9D

Batterier och batteriladdare. . . . 2:2J Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus. . . . . . . . . . . . . . 1:7A

Kontrollenhet för ergometercykel

Kissflaska

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning.1:4C

Urinprodukter . . . . . . . . . . . . . . 1:7C Krycka axillar

Kulor

Kurser och Seminarier. . . . . . . 7:2A Kylskåp

Kylskåp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5G Kägla större

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Käpp metall

Stödkäppar . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1A Käpp- o kryckhållare

Käpp- o kryckhållare. . . . . . . . . . 2:1J Käpp trä

Stödkäppar . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1A Käpp vit

Sjukgymnastik . . . . . . . . . . . . . . 1:4A

Armbågskryckor, inkl RA-kryckor. . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1B

Klädhållare, även inredning

Kuddar

Käpparkerare

På- och avklädningskrokar. . . . 1:8C

Kuddar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:3D

Övriga av- och påklädningshjälpmedel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:8F

Knappknäppare

Kuddar, för ”Lagring”- avlastning-stöd

Klinikstolar

Knappknäppare. . . . . . . . . . . . . 1:8E Knivar, ergonomiska

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D

Batterier och batteriladdare. . . . 2:2J Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus. . . . . . . . . . . . . . 1:7A

Knoppar

Kuddar o kuddsystem, ej antidecubitus

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T

Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus. . . . . . . . . . . . . . 1:7A

Knäkudde

Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus

Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus. . . . . . . . . . . . . . 1:7A Knäortoser

Knäortoser . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:6G

Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus. . . . . . . . . . . . . . 1:7A Kudde kyla/värme

Utrustning för värme- och kylbehandling. . . . . . . . . . . . . . . 1:1F

Stödkäppar . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1A

Köksknivar, ergonomiska

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D Köksredskap

Matlagning . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1A Kökssax med fjädrande handtag

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D Kökssaxar, ergonomiska

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D Körkortsutbildning och förarprövning

Körkortsutbildning och förarprövning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:1G

86

HJMO_inlaga2011.indd 86

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

L Lagringar

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T Lakan

Inkontinensprodukter. . . . . . . . 1:7B Lammfällar

Fårskinnsprodukter. . . . . . . . . . 3:3F Lammskinnsprodukter

Fårskinnsprodukter. . . . . . . . . . 3:3F Lammullsprodukter

Fårskinnsprodukter. . . . . . . . . . 3:3F Lampa arbets bordsstativ brunt

Läshjälpmedel. . . . . . . . . . . . . . . 5:1K Lancetter

Lancetter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:1I Larm

Larm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1F Larm för dementa

Lås och Larm . . . . . . . . . . . . . . . 3:7O Larm för epileptiker

Larm för personer med epilepsi.5:1Q Larmmottagning

Larmmottagning . . . . . . . . . . . . 3:7U Larmmottagning för trygghetstelefon

Laserakupunktur

Luftrenare

Akupunkturutrustning. . . . . . . 1:4D

Allergisanering. . . . . . . . . . . . . . 3:7M

Ledarhund

Lumbo-sacral ortoser

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Kurser och Seminarier. . . . . . . 7:2A Rehabanläggningar. . . . . . . . . . 7:3A

Lumbo-sacral ortoser . . . . . . . . 1:6B

Leksaker o Spel

Utrustning för andningsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1A

Leksaker o Spel . . . . . . . . . . . . . 6:1C Lungrehabilitering Lekvagn bakhjulsdriven

Omkopplare, strömbrytare. . . . 5:1U

Leksaker o Spel . . . . . . . . . . . . . 6:1C Lupp bakelit visolett Ligg- och Sittringar

Läshjälpmedel. . . . . . . . . . . . . . . 5:1K

Ligg- och Sittringar . . . . . . . . . . . 1:7I Lyft, person Liggunderlag, antidecubitus

Antidecubitus. . . . . . . . . . . . . . . 3:3B Madrasser och underlag . . . . . . 3:3A Linhjul

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T Linjal tung med grepp

Griptänger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1Q Linser och linssystem

Linser och linssystem. . . . . . . . . 5:1B Litteratur och nyheter

Litteratur och nyheter. . . . . . . . 6:1H Livbälte plast

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Ljudstol

Lås och Larm . . . . . . . . . . . . . . . 3:7O

Vibratorstolar (för döva). . . . . . 1:3A

Laryngtoectomerade, hjälpmedel för

Luftbehandling

Allergisanering. . . . . . . . . . . . . . 3:7M

Omkopplare, strömbrytare. . . . 5:1U Luftfuktare Laser för fysioterapi

Lungfunktionsmätare

Allergisanering. . . . . . . . . . . . . . 3:7M

Hjullyftar, manuell med lyftselar/ lyftslingor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:3A Lyft, person el-

Hjullyftar, eldriven med lyftselar/ lyftslingor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:3B Lyft, tak

Stationära lyftar, tak-/väggmonterade. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:3D Lyft, våg

Besiktning av lyftar. . . . . . . . . . 2:3F Lyftbord inkl tillbehör

Lyftbord inkl tillbehör. . . . . . . . 2:3G Lyftbågar

Besiktning av lyftar. . . . . . . . . . 2:3F Lyftbåge

Lyftbåge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4C Lyftselar

Besiktning av lyftar. . . . . . . . . . 2:3F Hjullyftar, eldriven med lyftselar/ lyftslingor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:3B Hjullyftar, manuell med lyftselar/ lyftslingor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:3A

Träning och träningsutrustning.1:4C

87

HJMO_inlaga2011.indd 87

2011-03-18 09.24


Produktgruppsregister

Lyftvagnar

Magstödstolar

Massagestol

Besiktning av lyftar. . . . . . . . . . 2:3F

Bänkar och behandlingsstolar. 1:4B Sjukgymnastik . . . . . . . . . . . . . . 1:4A Träning och träningsutrustning.1:4C

Bänkar och behandlingsstolar. 1:4B

Lås och Larm

Lås och Larm . . . . . . . . . . . . . . . 3:7O

Massageutrustning

Bänkar och behandlingsstolar. 1:4B Magtabletter

Låsspakar

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T Läkemedel för smärtlindring

Stabiliteringsbälten . . . . . . . . . . 1:1L Läshjälpmedel

Läshjälpmedel. . . . . . . . . . . . . . . 5:1K Läsmaskiner

Läsmaskiner. . . . . . . . . . . . . . . . 5:1E Lästräningsböcker

Receptfria preparat. . . . . . . . . . 3:9C

Massagevagn

Bänkar och behandlingsstolar. 1:4B Manikyr o pedikyr, Ansiktsoch hudvård

Manikyr o pedikyr, Ansikts- och hudvård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7E Manikyrbehandling -apparat

Manikyr o pedikyr, Ansikts- och hudvård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7E Manuell Assisterande Rullstol

Manuell Assisterande Rullstol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2N

Matlagning

Matlagning . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1A Matningsstolar

Övriga möbler. . . . . . . . . . . . . . . 3:1L Mattställning

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning.1:4C Medicin- doserare

Lästräningsböcker. . . . . . . . . . . 7:2H

Manuella bakhjulsdrivna rullstolar

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J

Löpband

Manuella bakhjulsdrivna rullstolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2B

Medicinhantering

Manuella framhjulsdrivna rullstolar

Minimål

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C Löshår

Stödbandage för ortoser och proteser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:6I

M

Manuella framhjulsdrivna rullstolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2C Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

Medicinhantering. . . . . . . . . . . . 1:7N

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Mitella, rehab

Träning och träningsutrustning.1:4C

Manuella vårdarmanövrerade rullstolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2A

Mockasiner

Madrasser och liggunderlägg. . 1:2B

Manuellt reglerade sängbottnar

Motionscykel

Madrasser och liggunderlägg

Manuellt reglerade sängbottnar.3:2A

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning.1:4C

Manushållare bords manuell

Motionsredskap

Madrasser mot trycksår

Madrasser och liggunderlägg. . 1:2B Madrasser och underlag

Griptänger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1Q

Madrasser och underlag . . . . . . 3:3A Maskinell utrustning Madrasskydd

Övriga skor/tofflor. . . . . . . . . . . 1:9H

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Maskinell utrustning. . . . . . . . . 3:9A

Motoriserad reglerad sängbotten

Massagebord

Motoriserad reglerad sängbotten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2B

Övriga sängkläder . . . . . . . . . . . 3:3G Bänkar och behandlingsstolar. 1:4B

88

HJMO_inlaga2011.indd 88

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

Mugg tung

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D Multigriptång med fjädrande handtag

Receptfria Preparat. . . . . . . . . . 1:1R Munleksaker

Träning och träningsutrustning.1:4C Munrelaterade hjälpmedel

Munrelaterade hjälpmedel . . . . 7:5A Munskärm för munmotorisk träning

Träning och träningsutrustning.1:4C Muntork

Munrelaterade hjälpmedel . . . . 7:5A Muntorrhet

Tandvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7F Munvinkelhållare

Munrelaterade hjälpmedel . . . . 7:5A Munvård

Munvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1A

N Nackkudde

Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus. . . . . . . . . . . . . . 1:7A Nacktvättare plast

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J Nagelfil förstorat grepp

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J Nagelfilplatta med sugkoppar

Nyckelgrepp

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J Nålpåträdare

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D Näshårsklippare

Övriga produkter personlig vård. . . 1:7L Näsmuggar

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J

O

Nagelsax med fjädr handtag

Omkopplare, strömbrytare

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J

Omkopplare, strömbrytare. . . . 5:1U

Nagelvård

Ortopediska skor

Manikyr o pedikyr, Ansikts- o hud­ vård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7E

Ortopediska skor. . . . . . . . . . . . 1:9F

Nappflaskor

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D Nattdräkter som kan köpas i butik

Ortos, Bh

Arbetskläder. . . . . . . . . . . . . . . . 1:9E Osthyvel

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D

Stödstrumpor, se även ortoser och proteser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:9C

P

Sinnesstimulerande utrustning.1:3D

Nebuliseringsutrustningar

Pallar

Musikstol

Utrustning för andningsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1A

Pallar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:8H

Nervstimulator

Pannlampa för uppsökande tandvård

Muskelstimulator

Utrustning för smärtlindring . . 1:1D

Munrelaterade hjälpmedel . . . . 7:5A

Utrustning för muskelstimulering. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1E

Nutritionsaggregat

Paraffinbad

Nutritionsprodukter. . . . . . . . . . 4:1C

Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Musikmöbel

Stolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:8B

Mässor och Utställningar

Mässor och Utställningar. . . . . 7:2B Möbelförhöjare

Möbelförhöjare. . . . . . . . . . . . . . 3:1K

Nutritionspumpar

Nutritionsprodukter. . . . . . . . . . 4:1C

Patientkläder

Patientkläder. . . . . . . . . . . . . . . . . 1:9I Nutritionssonder

Nutritionsprodukter. . . . . . . . . . 4:1C

Patientvändare

Patientvändare. . . . . . . . . . . . . . 3:4N

89

HJMO_inlaga2011.indd 89

2011-03-18 09.24


Produktgruppsregister

Pedagogiska hjälpmedel

Plast

Pedagogiska hjälpmedel . . . . . . 9:1L

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T

Pedikyrbehandling -apparat

Manikyr o pedikyr, Ansikts- och hudvård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7E

Plastskedar

Pennförtjockare

Platta för smörgåsberedning

Griptänger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1Q

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D

Pennhylsor

Plint

Griptänger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1Q

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning.1:4C

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D

Pennkanyler

Pennkanyler . . . . . . . . . . . . . . . . 8:1E

Plocktång med fjädrande handtag

Pennor

Receptfria Preparat. . . . . . . . . . 1:1R

Griptänger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1Q Pluggar Peroneusstimulatorer

Peroneusstimulatorer. . . . . . . . . . 2:1I

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T

R Racket badminton

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Racket bordtennis

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Ramp, permanent

Ramper, portabla och stationära. . . 3:7G Ramp portabel

Ramper, portabla och stationära. . . 3:7G Ramper, portabla och stationära

Ramper, portabla och stationära. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7G Rattar

Personalkläder

Plåster

Arbetskläder. . . . . . . . . . . . . . . . 1:9E

Omkopplare, strömbrytare. . . . 5:1U Övriga produkter personlig vård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7L

Personlig assistans

Personlig assistans. . . . . . . . . . . 7:4A Personlyft vid bassäng

Taklyft för simbassäng. . . . . . . . 6:1F Peruker, posticher o toupéer

Stödbandage för ortoser och proteser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:6I Pet-emot-kant

Diskbänkar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5E Pincettång med fjädrande handtag

Postisch protes

Stödbandage för ortoser och proteser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:6I

Receptbelagda diabetesprodukter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:1K Receptbelagda produkter

Lancetter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:1I

Munrelaterade hjälpmedel . . . . 7:5A Tandvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7F

Receptfria Preparat

På- och avklädningshjälpmedel

Receptfria preparat. . . . . . . . . . 3:9C Receptfria preparat. . . . . . . . . . 3:9C

Blixtlåsuppdragare. . . . . . . . . . . 1:8D Rehabanläggningar På- och avklädningskrokar

Rehabanläggningar. . . . . . . . . . 7:3A

På- och avklädningskrokar. . . . 1:8C Ren intermittent kateterisering Påslakan

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D

Receptbelagda diabetesprodukter

Protestandborstar

Receptfria Preparat. . . . . . . . . . 1:1R Pipmugg

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T

Inkontinensprodukter. . . . . . . . 1:7B

Inkontinensprodukter. . . . . . . . 1:7B Rengöring av glasögon

Övriga produkter personlig vård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7L

90

HJMO_inlaga2011.indd 90

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

Rengöring av tandproteser

Rullbrits, el höj- och sänkbar

Tandvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7F

Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Reparation/service rollatorer

Reparation/service rollatorer. . 2:1L Reparation/service rullstolar

Reparation/service rullstolar. . 2:2K Repstege

Repstege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4D Reservdelar till manuella rullstolar

Reservdelar till manuella rullstolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2D

Rullbräda för motorisk träning

Ryggstöd för säng, elektriskt manövrerat

Ställbara rygg- och benstöd (el o manuellt). . . . . . . . . . . . . . . 3:2D

Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Ryggstöd, ryggkuddar

Rullbräda mag

Ryggstöd/ryggkudde

Träning och träningsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4C

Ställbara rygg- och benstöd (el o manuellt). . . . . . . . . . . . . . . 3:2D

Rullstolar och elrullstolar

Räddningsutrustning

Rullstolar och elrullstolar. . . . . . 9:1J

Räddningsutrustning. . . . . . . . . . 3:7J

Rullstolsdynor

Röststyrning

Rullstolsdynor. . . . . . . . . . . . . . . 2:2M

Röststyrning. . . . . . . . . . . . . . . . 5:1T

Ryggstöd, ryggkuddar. . . . . . . . . 3:1I

Resor

Resor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:1B

Rullstolsramper

Reumatiker, -skor för

Ramper, portabla och stationära. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7G Ställbara rygg- och benstöd (el o manuellt). . . . . . . . . . . . . . . 3:2D

Stötdämpande sulor. . . . . . . . . . 1:9G Ribbstol

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Ridsadel

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst . . . . . . . . . . . . . . 7:1D Rockpåtagare

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J Rockring plast

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Ryggbälte

Ståstöd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1K Ryggdyna

Ryggstöd, ryggkuddar. . . . . . . . . 3:1I Ryggkudde

Ryggstöd, ryggkuddar. . . . . . . . . 3:1I Ryggortos

Lumbo-sacral ortoser . . . . . . . . 1:6B Sacro-iliac ortoser . . . . . . . . . . . 1:6A Thoraco-lumbo-sacral ortoser. 1:6C

S Sacro-iliac ortoser

Sacro-iliac ortoser . . . . . . . . . . . 1:6A Saliversättningspreparat

Receptfria preparat. . . . . . . . . . 3:9C Sandlåda rehab

Leksaker o Spel . . . . . . . . . . . . . 6:1C Sax dubbelhandgrepp barn

Allmänna hushållssysslor. . . . . 4:1H Sax fjädrande handtag barn

Allmänna hushållssysslor. . . . . 4:1H Sax, med fjädrande handtag

Ryggsträckare

Allmänna hushållssysslor. . . . . 4:1H

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning.1:4C

Ställbara rygg- och benstöd (el o manuellt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2D Träning och träningsutrustning.1:4C

Saxar, ergonomiska

Rollatorer

Ryggstöd för säng

Scooters, 3 hjul & 4 hjul

Ställbara rygg- och benstöd (el o manuellt). . . . . . . . . . . . . . . 3:2D

Eldrivna rullstolar med manuell styrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2F Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2G

Roddapparat

Rollatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1I Romerska ringar

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Allmänna hushållssysslor. . . . . 4:1H

91

HJMO_inlaga2011.indd 91

2011-03-18 09.24


Produktgruppsregister

Sittlyft för badkar

Skrivare o plotters

Separata duschar/eller lufttorkare. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6E

Badkarslyftar för fast montage. . 3:6I Badkarslyftar som ej fordrar fast montage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6J

Skrivare o plotters . . . . . . . . . . . 5:1G

Sexualhjälpmedel

Sittsystem

Separata duschar/eller lufttorkare

Sexualhjälpmedel. . . . . . . . . . . . 1:7Q Shamponeringsstöd för stol

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J Sillock

Matlagning . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1A Simglasögon

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Simkrage

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Sinnesstimulerande material

Språkträningshjälpmedel . . . . . 1:3C Talträningshjälpmedel. . . . . . . . 1:3B Sinnesstimulerande utrustning

Sinnesstimulerande utrustning.1:3D Sitt- och krypvagnar

Sitt- och krypvagnar. . . . . . . . . . 2:5A Sittdyna

Övriga möbler. . . . . . . . . . . . . . . 3:1L Sittdynor

Fårskinnsprodukter. . . . . . . . . . 3:3F Sittkuddar och underlägg till möbler

Sittkuddar och underlägg till möbler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:1F Sittkudde

Batterier och batteriladdare. . . . 2:2J Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus. . . . . . . . . . . . . . 1:7A

Griptänger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1Q

Sittsystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1N Sittsystem i moduler. . . . . . . . . . 3:1G

Skrivhjälpmedel

Sittvagn armstöd

Skrivskivor

Vagn för rörelsehindrade . . . . . 2:5G Sjukgymnastik

Sjukgymnastik . . . . . . . . . . . . . . 1:4A Sjukhussängar

Manuellt reglerade sängbottnar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2A Motoriserad reglerad sängbotten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2B

Simstång

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Skrivhjälpmedel

Skrivhjälpmedel. . . . . . . . . . . . . 1:1P

Griptänger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1Q Skråbräda

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Skulderbandage

Lumbo-sacral ortoser . . . . . . . . 1:6B Skåp

Skåp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:8F

Skida/kälke, kombinerad för rörelsehindrade

Skåp o inredning

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Skåp o inredning . . . . . . . . . . . . 3:5B

Skivstång

Skärbräda

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D

Skohorn

Skötbord

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J

Dusch- o Skötbord. . . . . . . . . . . 3:6G

Skohorn o stövelknektar

Snabbvalstelefon

Skohorn o stövelknektar. . . . . . 1:8B

Telefoner, texttelefoner och telefon­ hjälpmedel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1L

Skolhjälpmedel

Skolhjälpmedel. . . . . . . . . . . . . . 3:7R Skor

Ortopediska skor. . . . . . . . . . . . 1:9F Skor/fotvård

Skor/fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . 8:1L Skriv-, räkne- o ordbehandlingsmaskiner

Skriv-, räkne- o ordbehandlingsma­ skiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1J

Snedbanehiss

Hissar, rullstolshissar, lyftplattformar . . . . . . . . . . . . . . 3:7E Snörlås

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J Soffor

Soffor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:8C Sparkcyklar

Sparkcyklar. . . . . . . . . . . . . . . . . 2:5C

92

HJMO_inlaga2011.indd 92

2011-03-18 09.24


Sparkstöttingar

Stolar för skolmiljö

Ståbarr

Sparkstöttingar. . . . . . . . . . . . . . 2:5F

Stolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1M

Specialisttandvård

Stolar med uppresningsfunktion

Ståstöd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1K Träning och träningsutrustning.1:4C Träning och träningsutrustning.1:4C

Munrelaterade hjälpmedel . . . . 7:5A Specialmadrasser

Specialmadrasser. . . . . . . . . . . . 3:3C Spetsar

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D Spis/Ugn

Spis/Ugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5A Spistimer

Spis/Ugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5A Spjälsäng för föräldrar med funktionshinder

Spjälsäng för föräldrar med funk­ tionshinder . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2E

Stolar med uppresningsfunktion. . . 3:1B Stollyftar

Stollyftar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:1C Stomibälte

Stomiprodukter. . . . . . . . . . . . . .1:7G Stomiprodukter

Stomiprodukter. . . . . . . . . . . . . .1:7G

Stationära lyftar som ­monteras på andra produkter

Stationära lyftar som monteras på andra produkter. . . . . . . . . . . . . 2:3E Stationära lyftar, tak-/väggmonterade

Stationära lyftar, tak-/väggmonte­ rade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:3D Stegmaskin

Träning och träningsutrustning.1:4C Stick-garner

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D Stolar

Stolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1M

Ståstol

Fyrpunktsstöd. . . . . . . . . . . . . . . 2:1C Ståstöd

Ståstöd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1K Ståstödstolar

Stomiprodukter. . . . . . . . . . . . . .1:7G Strumpor

Ståträning

Stomiskötbord

Vanliga kläder, dvs som kan köpas i butik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:9A Strumppådragare

Strumppådragare. . . . . . . . . . . . 1:8A

Stabiliteringsbälten

Stabiliteringsbälten . . . . . . . . . . 1:1L

Systemrullstolar. . . . . . . . . . . . . 2:2H

Fyrpunktsstöd. . . . . . . . . . . . . . . 2:1C Gåstolar och gåbord. . . . . . . . . . 2:1E Ståstöd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1K Träning och träningsutrustning.1:4C

Språkträningshjälpmedel

Språkträningshjälpmedel . . . . . 1:3C

Stårullstol

Strumppådragare hårdpl form

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J Studsmatta

Ståträning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1E Städmaterial

Maskinell utrustning. . . . . . . . . 3:9A Städning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1E Städning

Städning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1E

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Ställbara rygg- och benstöd (el o manuellt)

Styrenhet för ergometercykel

Ställbara rygg- och benstöd (el o manuellt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2D

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning.1:4C

Ställfötter

Styrketräningsredskap

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning.1:4C Styrsystem

Styrsystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4O

Stödbandage för ortoser och proteser

Stödbandage för ortoser och proteser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:6I Stödbord

Stödbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7Q

93

HJMO_inlaga2011.indd 93

2011-03-18 09.24


Produktgruppsregister

Stödbälte

Sulkyvagnar

Sängar

Ståstöd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1K

Sulkyvagnar . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1G

Sängar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:8E

Stöddämpande sulor

Svankinlägg

Patientkläder. . . . . . . . . . . . . . . . . 1:9I

Kuddar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:3D

Sängar, 3-delade fast höjd och höj/sänkbara

Stödhandtag

Svankkudde

Stödhandtag . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4E

Kuddar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:3D

Stödhandtag, duschrum

Sy- och Stickmaskiner

Stödhandtag och toalettarmstöd.3:6L

Sy- och Stickmaskiner. . . . . . . . 4:1G

Stödhandtag och toalettarmstöd

Sybehör

Stödhandtag och toalettarmstöd.3:6L Stödkäppar

Stödkäppar . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1A Stödstrumpor

Anpassade kläder. . . . . . . . . . . . 1:9D Stödstrumpor, se även ortoser och proteser

Stödstrumpor, se även ortoser och proteser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:9C Stötdämpande sulor

Stötdämpande sulor. . . . . . . . . . 1:9G Stötskydd

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T Sugar

Utrustning för andningsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1A Sugrör

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D Sugutrustningar

Sugutrustningar . . . . . . . . . . . . . 1:1G Sulky

Vagn för rörelsehindrade . . . . . 2:5G

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D Synhjälpmedel

Synhjälpmedel. . . . . . . . . . . . . . . 9:1P Synskadade

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Kurser och Seminarier. . . . . . . 7:2A Rehabanläggningar. . . . . . . . . . 7:3A Syntetiskt lammskinn

Fårskinnsprodukter. . . . . . . . . . 3:3F Övriga sängkläder . . . . . . . . . . . 3:3G Systemrullstolar

Systemrullstolar. . . . . . . . . . . . . 2:2H

Manuellt reglerade sängbottnar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2A Motoriserad reglerad sängbotten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2B Sängar, 3-delade höj/sänkbara

Manuellt reglerade sängbottnar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2A Motoriserad reglerad sängbotten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2B Sängar, 4-delade fast höjd och höj/sänkbara

Manuellt reglerade sängbottnar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2A Motoriserad reglerad sängbotten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2B Sängar, 4-delade höj/sänkbara

Manuellt reglerade sängbottnar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2A Motoriserad reglerad sängbotten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2B Sängar för läkning av trycksår

Sängar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:2C

Sårförband

Hudskydd o hudrengöring. . . . 1:7D

Sängbenstöd

Sängbenstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4I

Sårplattor- bensår

Sårplattor- bensår. . . . . . . . . . . . 1:7H

Sängbord

Sängbord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4K

Sårvård

Hudskydd o hudrengöring. . . . 1:7D Säkerhetsgrindar och trappstolpar

Säkerhetsgrindar och trappstolpar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7I

Sängdävert

Repstege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4D Sänggrind inkl sänggrindsskydd

Sänggrind inkl sänggrindsskydd.3:4H

Säng-/Personlarm

Sänglyftar

Säng-/Personlarm. . . . . . . . . . . . 3:4L

Sänglyftar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2C

94

HJMO_inlaga2011.indd 94

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

Sängryggstöd

Tandvård

Tillbehör till personlyftar

Sängryggstöd. . . . . . . . . . . . . . . . 3:4A

Tandvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7F

Tillbehör till personlyftar. . . . . . 2:3J

Sömnad och Klädvård

Tappningskatetrar

Tillbehör till rullstolar

Sömnad och Klädvård. . . . . . . . 4:1F

Inkontinensprodukter. . . . . . . . 1:7B

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L

T

Tarmreglerande medel

Tippbrädor

Tarmreglerande medel . . . . . . . 1:7M

Tippbrädor. . . . . . . . . . . . . . . . . .1:1O

Telefoner för hörselskadade

Tjänster

Telefoner, texttelefoner och telefon­ hjälpmedel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1L

Tjänster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1T

Tablettdoserare

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J Taklyft för simbassäng

Taklyft för simbassäng. . . . . . . . 6:1F Talböcker

Talböcker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:2F Talförstärkare

Talförstärkare. . . . . . . . . . . . . . . 5:1R Tallrikar & dryckeskärl

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D Talsynteser

Talsynteser . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1Q Taltidningar

Taltidningar. . . . . . . . . . . . . . . . . 7:2E

Toaförhöjare Telefoner, texttelefoner och telefonhjälpmedel

Telefoner, texttelefoner och telefon­ hjälpmedel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1L Temperaturinställning/Spisbevakning

Temperaturinställning/Spis­ bevakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5D TENS

Utrustning för smärtlindring . . 1:1D Termostatblandare

Blandare/Termostater för ­våtutrymmen. . . . . . . . . . . . . . . . 3:6M Engreppsblandare . . . . . . . . . . . 3:5C

Toaförhöjningar, fasta toalettsitsar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6C Toaförhöjningar, fristående . . . 3:6B Toaförhöjningar, fasta ­toalettsitsar

Toaförhöjningar, fasta toalettsitsar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6C Toaförhöjningar, fristående

Toaförhöjningar, fristående . . . 3:6B Toalett med duschbidé

Bäcken och Bidéer. . . . . . . . . . . 3:6N Toalett/tillbehör med dusch

Toalett/tillbehör med dusch . . . 3:6S Toalettarmstöd

Talträningshjälpmedel

Talträningshjälpmedel. . . . . . . . 1:3B Talventiler

Omkopplare, strömbrytare. . . . 5:1U Tandborste

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J Munrelaterade hjälpmedel . . . . 7:5A Tandvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7F Tandborste, elektrisk

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J Tandemcyklar

Tandemcyklar. . . . . . . . . . . . . . . 2:5D

Testcykel

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning.1:4C Teststickor

Teststickor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:1H Thoraco-lumbo-sacral ortoser

Thoraco-lumbo-sacral ortoser. 1:6C Tidskrifter

Tidskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:2D Tillbehör för gånghjälpmedel t ex doppskor o isdubbar

Tillbehör för gånghjälpmedel. t ex doppskor o isdubbar. . . . . . . . . . 2:1G

Stödhandtag och toalettarmstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6L Toaletter

Toaletter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:1C Toalettpappershållare

Stödhandtag och toalettarmstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6L Toalettsitsar med inbyggd ­ yftanordning l

Toalettsitsar med inbyggd lyft­ anordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6D Toalettstolar

Toalettstolar . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6A

95

HJMO_inlaga2011.indd 95

2011-03-18 09.24


Produktgruppsregister

Toalettstolsförhöjningar

Tryckpulsstimulatorer

Tröskelramper

Toaförhöjningar, fasta toalettsitsar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6C Toaförhöjningar, fristående . . . 3:6B

Tryckpulsstimulatorer. . . . . . . . 1:5A

Ramper, portabla och stationära. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7G

Tryckstrumpa för ­ kompression

Tumbandage

Toastol på hjul

Anpassade kläder. . . . . . . . . . . . 1:9D

Fingerledsstöd o -ortoser . . . . . . 1:6J

Bad-, Duschstolar och Badbrädor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6F Tvättställ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6P

Trycksårsmadrasser

Tvätt HSS normer

Madrasser och liggunderlägg. . 1:2B

Tvätt HSS normer. . . . . . . . . . . . . 4:1I

Tofflor

Tryckärm för kompression

Övriga skor/tofflor. . . . . . . . . . . 1:9H

Tvättställ

Tryckavlastande bandage . . . . . 1:2D

Tvättställ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6P

Tolkcentral/samtals­ förmedling

Trygghets-/demenslarm

Tvättsvamp med sugkopp

Trygghets-/demenslarm. . . . . . . 5:1P

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J

Trygghetstelefon

Tygsax med fjädrande handtag

Telefoner, texttelefoner och telefon­ hjälpmedel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1L Trygghets-/demenslarm. . . . . . . 5:1P

Diskbänkar. . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5E

Tolkcentral/samtalsförmedling. 7:2J Toupé

Stödbandage för ortoser och proteser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:6I Tracteostomaventiler

Omkopplare, strömbrytare. . . . 5:1U

Trädgårdsarbete, även på ­balkongen

Traktionsutrustning

Trädgårdsarbete, även på balkongen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:1E

Träning och träningsutrustning.1:4C Trädgårdsredskap Trapphissar och klättrare

Trapphissar och klättrare . . . . . 3:7F Trappklättring, hjälpmedel för

Hjullyftar, eldriven med lyftselar/ lyftslingor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:3B Trapphissar och klättrare . . . . . 3:7F Övriga personlyftar. . . . . . . . . . 2:3H Trappor

Trappor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7C Trehjulscyklar

Trehjulscyklar. . . . . . . . . . . . . . . 2:5B Tryckavlastande bandage

Tryckavlastande bandage . . . . . 1:2D

Trädgårdsarbete, även på balkongen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:1E Träning och tränings­ utrustning

Träning och träningsutrustning.1:4C Träningbälg

Träning och träningsutrustning.1:4C Tränings-Ergometercyklar

Tränings-Ergometercyklar. . . . 2:5E Träningsredskap

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Träningstrappa

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B

Tryckavlastning för hand­ flator

Träningsutrustning i bassäng

Fotvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7J

Träningsutrustning i bassäng. . 1:4G

Tygtryck

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D Tång för värmepackning

Utrustning för värme- och kylbehandling. . . . . . . . . . . . . . . 1:1F Tänger, ergonomiska

Receptfria Preparat. . . . . . . . . . 1:1R

U Ullprodukter

Fårskinnsprodukter. . . . . . . . . . 3:3F Ultraljudsrengörare

Tandvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7F Undervisning sjukgymnaster

Undervisning sjukgymnaster . . 1:4F Undervisningsmaterial

Undervisning sjukgymnaster . . 1:4F Uppresningsbälte

Uppresningsstöd. . . . . . . . . . . . . 3:4F

96

HJMO_inlaga2011.indd 96

2011-03-18 09.24


www.hjmo.se

Uppresningshjälpmedel

Utrustning för smärtlindring

Vibratorstolar (för döva)

Uppresningsstöd. . . . . . . . . . . . . 3:4F

Utrustning för smärtlindring . . 1:1D

Vibratorstolar (för döva). . . . . . 1:3A

Uppresningsstöd

Utrustning för stimulatorer för smärtlindring

Viktskivor

Uppresningsstöd. . . . . . . . . . . . . 3:4F Urinprodukter

Urinprodukter . . . . . . . . . . . . . . 1:7C Urinpåsar

Urinprodukter . . . . . . . . . . . . . . 1:7C Urinränna kvinnor

Urinprodukter . . . . . . . . . . . . . . 1:7C

Utrustning för smärtlindring . . . . . . . . . . . . . . . 1:1D Utrustning för syntetiskt o digitalt tal

Utrustning för syntetiskt och digitalt tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1H

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Viktsko

Idrott och friluftsliv. . . . . . . . . . 6:1B Vred

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T

Utrustning för uppsökande tandvård

Vridplattor

Munrelaterade hjälpmedel . . . . 7:5A

Vridplattor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:4B

Utrustning för värme- och kylbehandling

Våg för personlyft

Urologiska produkter

Inkontinensprodukter. . . . . . . . 1:7B Utrustning för andnings­ behandling

Utrustning för andningsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1A Utrustning för bråck­ behandling

Utrustning för bråckbehandling.1:1C

Utrustning för värme- och kyl­ behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1F

Sänggrind inkl sänggrindsskydd . . . 3:4H

Vagn för rörelsehindrade

Vårdsängar

Vagn för rörelsehindrade . . . . . 2:5G

Manuellt reglerade sängbottnar.3:2A Motoriserad reglerad sängbotten. . . 3:2B

Vagn sulky abduktionsblock

Vagn för rörelsehindrade . . . . . 2:5G

Hygienstol. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:6O Utrustning för bubbelbad. . . . . 3:6Q

Vandrarhem

Utrustning för cirkulations­ behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1B

Vårdbälte

V

Utrustning för bubbelbad

Utrustning för cirkulations­ behandling

Övriga personlyftar. . . . . . . . . . 2:3H

Hotell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:1C Vanliga kläder, dvs som kan köpas i butik

Vanliga kläder, dvs som kan köpas i butik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:9A Vatten- och gasarmaturer

Värme-/kylbehandling

Utrustning för värme- och kylbe­ handling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1F Värmebandage

Utrustning för värme- och kylbe­ handling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1F

Utrustning för inkontinens­ träning

Vatten- och gasarmaturer. . . . . 3:7A

Värmebehållare

Utrustning för inkontinensträning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1I

Veckband

Utrustning för värme- och kylbe­ handling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1F

Utrustning för jontofores­ behandling

Ventilator, hem

Hobbymaterial o Redskap . . . . 6:1D Värmedyna

Läkemedel för smärtlindring. . 1:1K

Maskinell utrustning. . . . . . . . . 3:9A

Utrustning för muskel­ stimulering

Vibrationslåda

Utrustning för muskelstimulering. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1E

Vibratorstolar (för döva). . . . . . 1:3A

Utrustning för värme- och kylbe­ handling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1F Värmekudde för värme­ behandling

Utrustning för värme- och ­kylbehandling. . . . . . . . . . . . . . . 1:1F

97

HJMO_inlaga2011.indd 97

2011-03-18 09.24


Produktgruppsregister

Värmekudde överdrag

Utrustning för värme- och ­kylbehandling. . . . . . . . . . . . . . . 1:1F Värmelampa

Utrustning för värme- och ­kylbehandling. . . . . . . . . . . . . . . 1:1F Värmeskydd

Utrustning för värme- och ­kylbehandling. . . . . . . . . . . . . . . 1:1F

Å Åkpåse rullstol

Ö Örngott

Övriga produkter personlig vård

Öronhårsklippare

Övriga produkter personlig vård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7L

Övriga produkter personlig vård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7L

Övriga skor/tofflor

Överförflyttningsplattform

Överförflyttningsplattform. . . . 2:4D Övernattning

Hotell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:1C Övrig förflyttning t ex selar och bälten

Ånginhalator

Övrig förflyttning t ex selar och bälten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:4C

Utrustning för andningsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1A

Övrig transport

Ändavslutningar

Tillbehör till rullstolar. . . . . . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T Äta o dricka

Äta o dricka . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1D

Övriga personlyftar. . . . . . . . . . 2:3H

Inkontinensprodukter. . . . . . . . 1:7B

Arbetskläder. . . . . . . . . . . . . . . . 1:9E Batterier och batteriladdare. . . . 2:2J

Ä

Övriga personlyftar

Övriga skor/tofflor. . . . . . . . . . . 1:9H Övriga specialcyklar

Övriga specialcyklar . . . . . . . . . 2:5H Övriga sängkläder

Övriga sängkläder . . . . . . . . . . . 3:3G Övriga tillbehör

Övriga tillbehör . . . . . . . . . . . . . 3:6T

Övrig transport. . . . . . . . . . . . . . . 2:5I Övrig utrustning

Övrig utrustning. . . . . . . . . . . . . 3:5F Övriga av- och påklädnings­ hjälpmedel

Övriga av- och påklädnings­ hjälpmedel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:8F Övriga barnhjälpmedel

Äta och dricka, barn

Äta och dricka . . . . . . . . . . . . . . 9:1O

Övriga barnhjälpmedel. . . . . . . 9:1U Övriga möbler

Ätredskap

Matlagning . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1A

Övriga möbler. . . . . . . . . . . . . . . . 3:8I

98

HJMO_inlaga2011.indd 98

2011-03-18 09.24


Minicrosser AB är en del av koncernen Medema-gruppen AS. Teamarbete och tvärfacklig kompetens står centralt i Medemagruppens arbetsmetod. För dig som kund betyder detta att det är många resurser igång för att underlätta din vardag. Vi önskar att sätta dig i fokus och bistå med det vi är bäst på: tekniska hjälpmedel, som är anpassade efter dina behov.

Genom vårt dagliga arbete hjälper vi användare med att minska gapet mellan vad man klarar på egen hand och det som vardagen kräver. Våra hjälpmedel och våra medarbetare får “hjulet” att rulla lite lättare. Våra lösningar gör en skillnad...

Minicrosser AB Bultgatan 28 442 40 Kungälv Tel. 0303-24 52 00, Fax. 0303-24 52 28 info@minicrosser.se www.medema.com

Kompetens och tillgänglighet

Våra hjälpmedel och våra medarbetare får “hjulet” att rulla lite lättare. HJMO_omslag2011.indd 2

medemagruppen

2011-03-13 21.24


Avs: HSI Förlag AB, Söderbyvägen 3 C, 195 60 Arlandastad

HJÄLPMEDELSÖVERSIKTEN 2011

HJÄLPMEDELSÖVERSIKTEN

Lösningar med omtanke nu och i framtiden Pressalit Care ä Våra lösningar underlättar både för brukare och för vårdpersonal genom att skapa tillgängliga och genomtänkta miljöer såväl i hemmet som på olika boenden. Vi kompenserar maximalt för fysiska begränsningar med hjälpmedel och färdiga lösningar till våra brukare – över hela världen. Pressalit Care AB • Showroom: Kista Science Tower E-mail: se@pressalitcare.com • Tln: 08 444 19 30 • www.pressalitcare.se

HJMO_omslag2011.indd 1

2011 HSI Förlag AB • Söderbyvägen 3 C • 195 60 Arlandastad • Tel 08-591 286 86 • Fax 08-591 290 15 • www.hjmo.se

2011-03-13 21.24

HJMO 2011  

Hjälpmedelsöversikten 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you