Page 1

SỞ GIA CƯ SAN FRANCISCO 1815 Egbert Avenue, San Francisco CA 94124 (415)715-3280-Số Chính  (415)330-3396-Fax  (415)467-6754Khiếm thính

Thông báo về Thủ tục Khiếu nại Nếu quý vị bị bác đơn xin: Nhà Chung cư và/hoặc Phiếu Trợ cấp Nhà ở thuộc Điều khoản 8 thì quý vị có thể yêu cầu được Duyệt xét lại Không Chính thức bằng cách tiếp xúc với: The Office of the Ombudsman (Văn phòng Thanh tra) 1815 Egbert Avenue, 3rd Floor (Lầu 3) San Francisco, CA 94124 (415) 715-3951 martinl@sfha.org Quý vị có thể yêu cầu được cung cấp một văn bản về Thủ tục Khiếu nại của Sở Gia cư San Francisco (San Francisco Housing Authority (“SFHA”)) bằng cách tiếp xúc với Văn phòng Thanh tra tại địa chỉ ghi ở trên. Quý vị cũng có thể tìm thấy Thủ tục Khiếu nại trong trang web www.sfha.org. Nếu quý vị không hài lòng với dịch vụ thông dịch của chúng tôi và/hoặc muốn có một văn bản về Kế hoạch phục vụ những người có Khả năng Anh ngữ Hạn chế (Limited English Proficiency Plan (“LEP”)) thì xin vui lòng tiếp xúc với Văn phòng Thanh tra tại địa chỉ ghi ở trên. Quý vị cũng có thể tìm thấy Kế hoạch LEP trong trang web www.sfha.org. Sở Gia cư SFHA cung cấp nhũng dịch vụ thông dịch này miễn phí. Tài liệu này đã được phiên dịch bởi trung tâm International Effectiveness Center (“IEC”) tại San Francisco.

Notice of Grievance Procedures Vietnamese  

Thông báo về Thủ tục Khiếu nại Nếu quý vị không hài lòng với dịch vụ thông dịch của chúng tôi và/hoặc muốn có một văn bản về Kế hoạch phục v...

Advertisement