Page 1

På to hjul - Auf zwei Rädern - On two wheels

På to hjul og til fods i grænselandet On On two two wheels wheels and and on on foot foot in in the the borderland borderland

Cyklister og vandrere Det dansk-tyske turismeprojekt "Vestkystturisme" har udarbejdet ruteforslag gennem det historiske grænseland til både cyklister og vandrere. Denne brochure er udgivet af/publish by: SKÆRBÆK Fritidscenter i samarbejde med

Radfahrer und Wanderer Das deutsch-dänische Tourismusprojekt "Tourismus an der Nordseeküste" hat eine Reihe von Routenvorschläge für Radfahrer und Wanderer durch das historische Grenzgebiet ausgearbeitet.

Cyclists and hikers The Danish-German tourism project "West Coast Tourism" has mapped out several different routes through the historic borderland for both cyclists and hikers. Se også foldere om gastronomiruten og ridning. Se mere på www.info-nordsee.com


På to hjul - Auf zwei Rädern - On two wheels Historien Det dansk-tyske grænseland har haft en omskiftelig og til tider dramatisk historie. Hertugdømmerne Schleswig og Holstein var en del af det danske kongerige, men da Danmark tabte krigen mod Preussen og Østrig i 1864, blev Schleswig indlemmet i Preussen, og grænsen mellem Danmark og Preussen blev trukket langs Kongeåen - syd om Ribe og Kolding. Efter 1. verdenskrig blev der afholdt en folkeafstemning, og som resultat af den blev den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland fastlagt i 1920.

Die Geschichte Die Geschichte des deutsch-dänischen Grenzgebietes ist wechselhaft und zuweilen dramatisch. Die Herzogtümer Schleswig und Holstein waren seit je Teil des dänischen Königreichs, aber nachdem Dänemark den Krieg gegen Preußen und Österreich 1864 verlor, wurde ganz Schleswig in Preußen eingegliedert, und die Grenze zwischen Dänemark und Preußen wurde entlang der Königsau gezogen südlich von Ribe und Kolding. Nach dem 1. Weltkrieg wurde die jetzige Grenze 1920 nach einer Volksabstimmung festgelegt.

The history The Danish-German borderland is a place with a changeable and at times dramatic history. The Duchies of Schleswig and Holstein were a part of the Danish Kingdom, but when Denmark lost the war against Prussia and Austria in 1864, Schleswig was ceded to Prussia, and the border between Denmark and Prussia was drawn along the river Kongeå - south of Ribe and Kolding. After World War I, a plebiscite was held, and as a result of this the present border between Denmark and Germany was determined in 1920.

Das Wattenmeer ist ein einzigartiges Naturgebiet, das sich entlang der Nordseeküste von Holland bis Ho Bugt bei Esbjerg streckt. Mit Unterstützung des EU Interreg 4A Programmes , arbeiteten Touristiker auf beiden Seiten der dänisch – deutschen Grenze an dem Projekt “Vestkystturisme” zusammen um das Gebiet zu entwickeln und zu vermarkten. Dieses grenzüberschreitende Projekt wird von Rømø – Tønder – Turistforening geleitet, darüber hinaus sind auf der dänischen Seite Turistgruppen Vestjylland und Foreningen Skærbæk Fritidscenter beteiligt. Die deutsche Seite wird von der Wirtschaftsförderunggesellschaft Nordfriesland und dem Nordsee-Tourismus-Service in Husum repräsentiert. Mehr dazu unter: www.info-nordsee.com

The Wadden Sea is a magnificent nature area, which stretches all the way along the coast of the North Sea from Holland to the bay Ho Bugt at Esbjerg. With the support from the European Union’s Interreg4a-programme, tourism on both sides of the border cooperates to develop and market the area within the framework of the project “Vestkystturisme”. This cross-border project is lead by Rømø-Tønder Tourist Office, and in addition, Turistgruppen Vestjylland and Foreningen Skærbæk Fritidscenter participate from the Danish side of the border. The German side is represented by Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland and Nordsee-Tourismus-Service in Husum. Read more on: www.info-nordsee.com


På to hjul - Auf zwei Rädern - On two wheels

1. Det historiske grænseland på to hjul Denne cykeltur fører gennem grænselandets historie fra de tidligste tider og frem til vore dage. Den starter i "hollænderbyen" Friedrichstadt ved Ejderen og efter en afstikker til de to vadehavsøer Föhr og Fanø slutter den i Esbjerg. Med dagsetaper på 40-60 km kan turen gennemføres på 9 dage.

2. Kunst og kunsthåndværk langs Vestkysten Naturen i Vadehavsområdet på begge sider af den dansk-tyske grænse er helt speciel. Der er højt til himlen og frit udsyn, så langt øjet rækker. Mange kunstnere finder inspiration i denne særprægede natur og har slået sig ned her. Der er malere, keramikere, billedhuggere - og så er der dem, der direkte bruger naturens egne materialer i deres produkter. Denne cykeltur varer 8 dage og starter i Dagebüll med en sejltur til vadehavsøen Föhr, hvor man besøger kunstmuseet "Kunst der Westküste". Tilbage på fastlandet går turen langs vestkysten, indtil den slutter i Nymindegab.

3. Vandreferie i Vadehavet - 10 dage under Europas højeste himmel Det kan godt være, at vinden er frisk, og at der ikke er skærmende højdedrag. Men belønningen er en enestående natur og et fantastisk dyreliv, hvis man tager på vandretur i Vadehavsområdet. Dette forslag til en 10-dages vandreferie starter i Bredstedt og fører via Sylt og Rømø langs Jyllands vestkyst til Nymindegab. Alle turene er detaljeret beskrevet på www.info-nordsee.com

Vadehavet er et enestående naturområde, som strækker sig hele vejen langs Nordsøens kyst fra Holland til Ho Bugt ved Esbjerg.Med støtte fra EU’s Interreg 4a program, arbejder turismen på begge sider af grænsen sammen om at udvikle og markedsføre området i regi af projektet ”Vestkystturisme”. Det grænseoverskridende projekt ledes af Rømø-Tønder Turistforening, og derudover deltager fra dansk side Turistgruppen Vestjylland og Foreningen Skærbæk Fritidscenter. Den tyske side repræsenteres af Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland og Nordsee-Tourismus-Service, i Husum.Se mere på: www.info-nordsee.comForeningen Skærbæk Fritidscenter er med i det grænseoverskridende turismesamarbejde ”Vestkystturisme”


På to hjul - Auf zwei Rädern - On two wheels 1. Auf zwei Rädern durch das historische Grenzgebiet Diese Fahrradtour führt durch die Geschichte des Grenzgebietes von den frühesten Zeiten bis zum heutigen Tag. Sie fängt in der "Holländerstadt" Friedrichstadt an der Eider an und nach einem Abstecher zu den beiden Wattenmeer Inseln Föhr und Fanø endet die Fahrt in Esbjerg. Mit Tagesetappen von 40-60 km kann die Tour in 9 Tagen durchgeführt werden.

2. Kunst und Kunsthandwerk entlang der Nordseeküste Die Natur im Wattenmeergebiet auf beiden Seiten der Grenze ist einzigartig. Hier hat man überall einen hohen Himmel und einen Weitblick wie sonst nirgendwo. Viele Künstler finden ihre Inspiration in dieser einzigartigen Natur und haben sich deswegen hier niedergelassen. Das sind Maler, Keramiker, Bildhauer - und diejenige, die direkt die Materialien der Natur in ihren Werken verwenden. Diese Fahrradtour dauert 8 Tage. Sie fängt in Dagebüll mit einer Segelfahrt zur Wattenmeer Insel Föhr an. Auf der Insel besucht man das neue Kunstmuseum "Kunst der Westküste". Zurück auf dem Festland geht die Fahrt entlang der Nordseeküste, bevor sie in Nymindegab endet.

1. The historic borderland on two wheels This cycling route follows the history of the borderland from the earliest times and up to today. It starts in "the Dutch town" Friedrichstadt near the river Eider, and after a detour to the two Wadden Sea islands of Föhr and Fanø it ends in Esbjerg. If a daily distance of 40-60 km is covered, the route can be completed in 9 days.

2. Art and art wear along the West Coast The nature of the Wadden Sea area on both sides of the DanishGerman border is unique. With high skies and clear views as far as the eye can see. Many artists find inspiration in these unusua landscapes and have established themselves here. There are painters, ceramicists, sculptors - and then there are those who incorporate nature's own materials directly into their products. This cycling tour takes 8 days and starts in Dagebüll with a sailing trip to the Wadden Sea island of Föhr where you visit the art museum "Kunst der Westküste". Back on the mainland, the tour continues along the West Coast until it ends in Nymindegab.

3. Hiking holiday in the Wadden Sea - 10 days under the highest skies in Europe It may be that the wind is brisk, and that there are no imposing hills. However, one is rewarded plentifully by unique scenery and fantastic fauna if one goes on a hiking holiday in the Wadden Sea area. This route is suggested as a 10-day hiking holiday, starting in Bredstedt and going via Sylt and Rømø along Jutland's West Coast to Nymindegab. All of the routes are described in detail on www.info-nordsee.com

3. Urlaub zu Fuß im Wattenmeer - 10 Tage unter dem höchsten Himmel Europas Es mag sein, dass der Wind frisch ist, und es gibt keine schirmenden Höhenzüge. Die Belohnung ist jedoch eine einmalige Natur und ein phantastisches Tierleben. Dieser Vorschlag eines 10-tägigen Wanderurlaubs am Wattenmeer startet in Bredstedt und führt über Sylt und Rømø entlang der Nordseeküste Jütlands bis Nymindegab. Eine detaillierte Beschreibung von allen Touren finden Sie unter: www.info-nordsee.com

Cykelruten  
Cykelruten  

Cykelrute DK og tyskland

Advertisement