Page 39

werd, tot grote ontsteltenis

naar een scenario van Peter

van inrichter Schlockoff, de

Benchley, gebaseerd op zijn

regisseur van de film en Ca-

eigen gelijknamige boek (HET

roline Munro, de zeer mooie

EILAND, Bruna paperback).

hoofdvertolkster die helaas dit derderangsprodukt niet kon red-

Het sukses van Benchley's boe-

den van de totale onnozelheid.

ken is ons nooit duidelijk ge-

En dan bedenken dat STAR CRASH

weest, de man schrijft enorm

zelfs in de betere SF-filmzines

houterig en onafgewerkt, en

aangekondigd en verwacht werd

van geloofwaardige personnages

als een prestigieuze film!

creĂŤren heeft hij evenmin hout gegeten.

We zagen ook nog THE GROUNDSTAR

Maar soit, JAWS was een kas-

CONSPIRACY, een degelijk opge-

sukses, en THE DEEP deed het

bouwde utopische thriller,

ook, dus...

waarin helaas het originele boek (THE ALIEN,van L.P.Davies)

Zombies komen er natuurlijk he-

verkracht werd doordat alle

lemaal niet bij te pas, al is

zuivere SF-elementen eruitge-

het begin van de film wel in-

knipt werden.

teressant: daarin worden heel

In het originele boek gaat het

wat gruwelijke en zelfs boven-

nl. om de vraag of de onbekende

natuurlijke toestanden gesug-

al dan niet een alien is, ge-

gereerd ( met enkele vinger-

zien zijn bloed type niet aards

wijzingen naar JAWS zelfs) die

is.

helaas nooit waar gemaakt

De filmversie wordt een zuiver

worden.

spionnage/cloack&dagger-type James Bondfilm, toch best genietbaar.

Een stelletje piraten is gestrand op een eilandje enkele

Veel genietbaarder dan de mis-

honderd(en) jaren geleden en

kleun die THE ISLAND is, voor

heeft daar een barbaarse maat-

Vlaanderen:HET BLOEDIGE EILAND,

schappij opgebouwd, die moder-

na het sukses van Romero en

ne schepen entert en uitroeit.

zijn naloper vlug hertiteld tot

Een absurd gegeven, dat leidt

DE ZOMBIES VAN HET BLOEDIGE

tot een seniele uitwerking en

EILAND.

een vervelende film, waarin

Het is een film van Ritchie met

heel wat ketchup vergoten wordt.

Michael Caine en David Warner,

Kan iemand zich een stel pi-

37

PROGRESSEF (81/1) 78  

Clubmagazine SFAN

PROGRESSEF (81/1) 78  

Clubmagazine SFAN