Page 33

gelegd.

Er was ook een kind dat begon

De oude tovenaar van de stam

te zingen.

begon aan het ritueel rond het

Het wicht werd vrij hardhandig

graf.

aangepakt door de stam.

Ik nam de tijd om het eens te

De Sakai geloven namelijk dat

vertalen.

het ongeluk meebrengt om te

De verzen gaan ongeveer als

dansen of te zingen tot negen

volgt:

dagen na een sterfgeval. Daarom moesten de mannen van de

"O, Gij die zijt heengegaan

stam het kleintje wel slaan om

van diegenen die op de opper-

zich te verzoenen met het dode

vlakte van de aarde wonen.

kind.

Gij hebt uw woonplaats gekozen onder de aarde.

Daarna begon iedereen in te

Wij geven je vuur om als licht

pakken en het kamp te ontruimen.

te dienen, een kleed om je te

Een goed halfuur later leken de

bedekken, voedsel om je maag

vrouwen op de buitenkant van een

te vullen en een mes om de

zigeunerwagen.

weg vrij te maken.

Ze waren beladen met babies,

Ga nu heen en sluit vriend-

potten, en zakken.

schap met de andere wezens

Zo bleven Juggins en ik met drie

onder de aarde.

of vier MaleisiĂŤrs in het kamp

En kom niet terug om diegene

achter.

die aan de oppervlakte leven

De Sakai verplaatsen hun kamp

te storen of te plagen."

steeds als er iemand sterft. Zij geloven dat de geest van de

De begrafenisceremonie was kort

afgestorvene nog een geruime

en mooi.

tijd blijft rondhangen in de

Daarna stampten zij de aarde

buurt van zijn graf.

dicht.

Ik kan me niet voorstellen wat

De moeder huilde als een kat die

voor kwaads een geest van een

haar kleintjes kwijt is.

baby zou kunnen doen.

Een magere, halfuitgehongerde hond kwam het graf besnuffelen.

De rest van de dag gingen

Het dier werd dadelijk wegge-

Juggins en ik jagen op water)

jaagd.

buffels (Seladang).

31

PROGRESSEF (81/1) 78  

Clubmagazine SFAN