Page 19

Bovendien had de uitdrukking op

Er brandde geen licht in zijn

zijn gelaat iets satanisch,

ogen, het leek wel of...

evenals zijn hele verhaal en de

"Ja, de prijs die ik diende te

manier waarop hij het verteld

betalen was hoog, maar ik had

had en lachte.

het ervoor over! Ik heb mijn wraak gekregen!

"Wel!? Je vraagt je nu wel af

Ook ik werd bedolven.

hoe het komt dat een eens zo

Een brandend stuk hout

rijk er machtig heerschap als

schroeide mijn ogen, en sinds-

ik hier nu als een afgeleefde,

dien ben ik blind, en dus

uitgeteerde zwerver op zijn

machteloos.

dood ligt te wachten, hee?

Anders had je misschien reeds

Je ziet hierin het bewijs dat

in een boom gezeten, kelend

mijn verhaal gelogen is,

als een aap of kwakend als een

nietwaar?

eend!"

Een voortbrengsel van mijn

Ik huiverde.

waarschijnlijk knettergekke

Hij zakte achterover, en ik

geest?

wist dat elke hulp nu te laat

Kijk me in de ogen , man! Kijk!"

zou zijn...

Ik kon niet aan zijn dwingende

"En er is niemand die me

stem weerstaan.

gelooft...niemand..."

Ik keek en zag hoe zijn ogen me

fluisterde hij,

vreemd dof en onwezenlijk aan-

"maar toch was ik de hofnar...

keken alsof hij niets zag.

de verschrikkelijke hofnar..."

17

PROGRESSEF (81/1) 78  

Clubmagazine SFAN