Page 1

arxikes

05-11-2007

14:04

™ÂÏ›‰·1

ºÀ™π∫∏ ° ’ °Àª¡∞™π√À


arxikes

05-11-2007

14:04

™ÂÏ›‰·2

™À°°ƒ∞º∂π™

∫ƒπ∆∂™-∞•π√§√°∏∆∂™

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ À¶∂À£À¡√™ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™ ∫∞π ∆√À À¶√∂ƒ°√À ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏ ∂•øºÀ§§√ ¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, K·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, º˘ÛÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·ÌÔ‡Ú˘, º˘ÛÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··Ìȯ¿Ï˘, º˘ÛÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ §·ÌÚÈÓ‹ ¶··ÙÛ›Ì·, º˘ÛÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫Ú›ÎÔ˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ (∆Ì‹Ì· º˘ÛÈ΋˜) °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆Ô˘ÓÙÔ˘Ï›‰Ë˜, º˘ÛÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÷Ù˙ËÙÛÔÌ¿Ó˘, ªË¯·ÓÈÎfi˜ ∂ª¶, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ·ÛÈÏÈ΋ ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

∫·Ú·‚Ô‡˙˘ ™·Ú¿ÓÙ˘, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ∞º√π ¡. ¶∞¶¶∞ & ™π∞ ∞.∂.µ.∂., ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ∂ΉÔÙÈ΋ & ∂ÎÙ˘ˆÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·

°’ ∫.¶.™./∂¶∂∞∂∫ ππ/∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1/∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. µÏ¿¯Ô˜ √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ» ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘ πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘ ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷Ú. ¶Ôχ˙Ô˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ∂.£. ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.


arxikes

05-11-2007

14:04

™ÂÏ›‰·3

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·ÌÔ‡Ú˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··Ìȯ¿Ï˘, §·ÌÚÈÓ‹ ¶··ÙÛ›Ì·

∞¡∞¢√Ã√™ ™À°°ƒ∞º∏™:

ºÀ™π∫∏ ° ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞


arxikes

05-11-2007

14:04

™ÂÏ›‰·4


arxikes

05-11-2007

14:04

™ÂÏ›‰·5

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ....................................................................................................................

7

∂ ¡√∆∏∆∞ 1 ∏ §∂∫∆ƒπ™ª√™ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÊÔÚÙ›Ô ∞¶√ ∆√ ∫∂Ãπª¶∞ƒπ ™∆√¡ ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫√ À¶√§√°π™∆∏ ........................................

11

1.1. °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË..................................................................

11

1.2. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ..........................................................................................

12

1.3. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ......................................

15

1.4. ∆ÚfiÔÈ ËϤÎÙÚÈÛ˘ Î·È Ë ÌÈÎÚÔÛÎÔÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ..........................................

16

1.5. ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏfiÌ ..........................................................................................

22

1.6. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô ............................................................................................

24

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2. ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫√ ƒ∂Àª∞ ∫∞π ™À°Ãƒ√¡√™ ¶√§π∆π™ª√™ ..............................................

35

2.1. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ..........................................................................................

35

2.2. ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ ............................................................................................

39

2.3. ∏ÏÂÎÙÚÈο ‰›ÔÏ· ..............................................................................................

43

2.4. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ·ÁˆÁÔ‡........

48

2.5. ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ·Ú¯ÒÓ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÛÙË ÌÂϤÙË ·ÏÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î˘Îψ̿وÓ

52

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ∫∞π ™À°Ãƒ√¡∏ ∑ø∏ ................................................................

65

3.1. £ÂÚÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ........................................

65

3.2. ÃËÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ..........................................

72

3.3. ª·ÁÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú¤˘Ì·ÙÔ˜ ....................................

73

3.4. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ....................................................................

76

3.5. µÈÔÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ......................................

78

3.6. ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜................................................

79

∂ ¡√∆∏∆∞ 2 ª ∏Ã∞¡π∫∞ ∫ Àª∞∆∞

∆ ∞§∞¡∆ø™∂π™

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4. ∆·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ¶∂ƒπ√¢π∫∂™ ∫π¡∏™∂π™ ................................................................................................

89

4.1. ∆·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ........................................................................................................

89

4.2. ªÂÁ¤ıË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· Ù·Ï¿ÓÙˆÛË ..................................................

91

4.3. ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È Ù·Ï¿ÓÙˆÛË....................................................................................

92

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5. ªË¯·ÓÈο ·̷ٷ

5


arxikes

05-11-2007

14:04

™ÂÏ›‰·6

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ∆∞•π¢∂À∂π ..............................................................................................

98

5.1. ªË¯·ÓÈο ·̷ٷ................................................................................................

98

5.2. ∫‡Ì· Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· .............................................................................................. 100 5.3. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ .............................................................. 101 5.4. ◊¯Ô˜ .................................................................................................................... 104 5.5. ÀÔÎÂÈÌÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ .......................................................... 106

∂ ¡√∆∏∆∞ 3 √ ¶∆π∫∏ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6. º‡ÛË Î·È ‰È¿‰ÔÛË ÊÔ˘ ʈÙfi˜ ºø™: ∞¶√ ∆∏ ªÀ£√§√°π∞ ™∆∏ ∆∂á√§√°π∞ ............................................................

115

6.1. ºˆ˜: fiÚ·ÛË Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.................................................................................. 115 6.2. ¢È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ .......................................................................................... 118 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 7. ∞Ó¿ÎÏ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ∆√ ºø™ ∂¶π™∆ƒ∂º∂π ....................................................................................................

128

7.1. ∞Ó¿ÎÏ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ........................................................................................ 128 7.2. ∂ÈÎfiÓ˜ Û ηıÚ¤ÊÙ˜: ›‰ˆÏ· ........................................................................ 131 7.3. ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÂȉÒÏÔ˘ Û ÎÔ›ÏÔ˘˜ Î·È Î˘ÚÙÔ‡˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ ...................... 134 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 8. ¢È¿ıÏ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ 8.1. ¢È¿ıÏ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ........................................................................................ 141 8.2. ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ .......................................................... 144 8.3. ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ .......................................................................................... 147 8.4. ∆Ô ¯ÚÒÌ· ............................................................................................................ 148 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 9. º·ÎÔ› Î·È ÔÙÈο fiÚÁ·Ó· º∞∫√π: ∏ √ƒ∞™∏ ª∞™ ™∆√ ªπ∫ƒ√∫√™ª√ ∫∞π ∆√ ª∂°∞§√∫√™ª√ ........................

155

9.1. ™˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙ˜ Î·È ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ˜ Ê·ÎÔ› .............................................................. 156 9.2. ∂›‰ˆÏ· Ê·ÎÒÓ .................................................................................................... 157 9.3. √ÙÈο fiÚÁ·Ó· Î·È ÙÔ Ì¿ÙÈ .............................................................................. 159

∂ ¡√∆∏∆∞ 4 ¶ Àƒ∏¡π∫∞ º ∞π¡√ª∂¡∞

¶ Àƒ∏¡∞™

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 10. √ ·ÙÔÌÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ¶Àƒ∏¡∞™ ∆√À ∞∆√ª√À: √ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫√™ °π°∞¡∆∞™ ................................................

167

10.1. ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· .................................................................................. 167 10.2. ƒ·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· .................................................................................................... 169 10.3. µÈÔÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ................................................................ 172 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 11. ¶˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ¶Àƒ∏¡π∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞: ∂§π•πƒπ√ ™ø∆∏ƒπ∞™ ◊ √§∂£ƒ√À °π∞ ∆∏¡ ∞¡£ƒø¶√∆∏∆∞; .. 177

11.1. ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È ˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ .............................................................. 177 11.2. ¶˘ÚËÓÈ΋ Û¯¿ÛË .............................................................................................. 178 11.3. ¶˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË ............................................................................................ 180

6


arxikes

05-11-2007

14:04

™ÂÏ›‰·7

¶ÚfiÏÔÁÔ˜

º›Ï ̷ıËÙ‹ Î·È Ì·ı‹ÙÚÈ· ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ º˘ÛÈ΋˜ Ù˘ µ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Û ÚÔÛηϤ۷Ì ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÂÓfi˜ Ô‰ÔÈÔÚÈÎÔ‡ ÛÙË «¯ÒÚ·» Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘. √‰ÔÈÔÚÈÎÔ‡, Ì ÔÏϤ˜ ·Ó·‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ‰‡Û‚·ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÁÂÓÓÔ‡Ó Ó¤· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Î·È Ó¤Â˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÎÈ ÁÓÒÛË. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÌÂÙ¿ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ÛÙËÓ µ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¤¯ÂȘ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ë ÛˆÛÙ‹ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Î·È Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ “̤ÙÚÔ” Î·È ÙÔÓ “ÔÚıfi” ÏfiÁÔ. ™‹ÌÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ÙË Î·Î‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È, Ô˘ Ô Ï·Ó‹Ù˘ Ì·˜ ·ÂÈÏ›ٷÈ, ·fi ÙËÓ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Îϛ̷ÙÔ˜, Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ fiÙÈ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï‹˜ Ô‰ËÁfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘·ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÛˆÛÙ¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÁÈ· ·Ó·ÎÔ‹ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÛ·È ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ Ù˘ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÂÛ¿˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÙ ‹‰Ë ·ÈÛı·Óı› fiÙÈ ÙÔ “Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi” ·˘Ùfi Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Ô˘ ÍÂÎÈÓ‹Û·ÙÂ, ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ù ӷ ÙÔ Û˘Ó¯›ÛÂÙ Û fiÏË Û·˜ ÙË ˙ˆ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ “ÛΛÚÙËÌ·” fiÙ·Ó Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÔÈ ·È‰·ÁˆÁÔ› ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó “ÎÏ›ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË” Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁËı› Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÌÂϤÙË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Û·˜. π‰È·›ÙÂÚ· ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ Û fiÛÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜ ·ÔÎƠ̂۷Ù ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ Ù˘ µ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ôڛ˜ Î·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·Ú¿ ÂÚÌËÓ›˜ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÁÔËÙ‡ÂÛÙ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘, Ë Û˘Ó¯‹˜ ‰È·Ù‡ˆÛË ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÌÊÈ‚ÔÏÈÒÓ. ™ÙË ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·Ú¿ ÔÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓ›ÔÙ ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ™Â ηÏԇ̠ӷ ÂÓÙ›ÓÂȘ ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÛÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ Ù˘ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ù˘ º‡Û˘ Ì ÙÔÓ ÕÓıÚˆÔ Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ™¯ÔÏ›Ô. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô º˘ÛÈ΋˜ Ù˘ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙȘ ›‰È˜ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹Û·Ì ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ µ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ fiˆ˜: - ∆ËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ - ∆ËÓ ·Ú¯‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ - ∆Ô ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ‡Ï˘ - ∆Ë Û¯¤ÛË ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÒÓ Î·È Ì·ÎÚÔÛÎÔÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ

7


arxikes

05-11-2007

14:04

™ÂÏ›‰·8

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ∆Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ù˘ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÓfiÙËÙ˜: ÙÔÓ ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌfi, ÙȘ ∆·Ï·ÓÙÒÛÂȘ, ÙËÓ √ÙÈ΋, Ù· ¶˘ÚËÓÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∏ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏ›ٷÈ

ÙÚ›· ÎÂÊ¿Ï·È·:

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ1: ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÊÔÚÙ›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ2: ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3: ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∏ ∂ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰˘Ô ÎÂÊ¿Ï·È·: ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4: ∆·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ5: ªË¯·ÓÈο ·̷ٷ ∏ ∂ÓfiÙËÙ· Ù˘ √ÙÈ΋˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÂÊ¿Ï·È·: ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6: º‡ÛË Î·È ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 7: ∞Ó¿ÎÏ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 8: ¢È¿ıÏ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 9: º·ÎÔ› Î·È √ÙÈο fiÚÁ·Ó· ∏ ∂ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ¶˘ÚËÓÈÎÒÓ º·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 2 ÎÂÊ¿Ï·È·: ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 10: √ ·ÙÔÌÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 11: ¶˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ó· ¤¯ÂȘ ·ÓÙÈÏËÊı› ÙË º˘ÛÈ΋ ˆ˜ ÌÈ· ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÛÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ó· ¤¯ÂȘ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÓÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ™Î¤„Ë. ∑ԇ̠۠ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ Ô ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÌÂÙÚÔ¤ÂÈ· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ó· ˘ÔÛοÙÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. °È· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı›˜ ÛÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ·ÂÈÏ‹, Û ηÏԇ̠ӷ ¤¯ÂȘ ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô ÙËÓ ‰È·‡ÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÛ·È fiÏ· Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ì ÙËÓ ›‰È· Û‡ÓÂÛË fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ›¯·Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Î. ¶·‡ÏÔ §˘ÎÔ‡‰Ë ÚÒËÓ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ· Î·È √ÌfiÙÈÌÔ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¶˘ÚËÓÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ Purdue ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ï¿‚·Ì ˘fi„Ë Ì·˜ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, Ù· Û¯fiÏÈ· Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∂›Û˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔχÙÈ̘ ÁÈ· Ì·˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ‰È·ıÂÌ·ÙÈο Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜

∆Ô ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ ™·Ú¿ÓÙË ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙Ô ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘.

8


kef01.qxd

11-09-2007

15:19

™ÂÏ›‰·9


kef01.qxd

11-09-2007

15:19

™ÂÏ›‰·10


11-09-2007

15:19

™ÂÏ›‰·11

∫∂º∞§∞π√

1

∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ¢À¡∞ª∏ ∫∞π º√ƒ∆π√ ∞¶√ ∆√ ∫∂Ãπª¶∞ƒπ ™∆√¡ ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫√ À¶√§√°π™∆∏ √ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. √ £·Ï‹˜ Ô ªÈÏ‹ÛÈÔ˜, ÛÔ˘‰·›Ô˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙËÓ πˆÓ›· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÙÔ ‹ÏÂÎÙÚÔ (ίÚÈÌ¿ÚÈ) ·ÔÎÙÔ‡Û ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó· ¤ÏÎÂÈ ·fi ·fiÛÙ·ÛË ÂÏ·ÊÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, fiˆ˜ ÍÂÚ¿ ʇÏÏ·, ÛÙ¿¯˘·, Ô‡Ô˘Ï· Î·È ÎψÛÙ¤˜, fiÙ·Ó ÙÔ ¤ÙÚÈ‚Â Ì ̿ÏÏÈÓÔ ‡Ê·ÛÌ· (ÂÈÎfiÓ· 1.1). ∆· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó «ËÏÂÎÙÚÈο» ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‹ÏÂÎÙÚÔ˘. √ £·Ï‹˜ ÂÚȤÁÚ·„ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ. ∆Ô 16Ô ·ÈÒÓ· Ô °Ô˘›ÏÈ·Ì °Î›ÏÌÂÚÙ (William Gilbert), Ê˘ÛÈÎfi˜ Î·È ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· (ÂÈÎfiÓ· 1.2), ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÂÏÂÙ¿ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ù· ËÏÂÎÙÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ªÂ ÙÔÓ °Î›ÏÌÂÚÙ ·Ú¯›˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

∂ÈÎfiÓ· 1.1 ∆· ÌÈÎÚ¿ ¯·ÚÙ¿ÎÈ· ¤ÏÎÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Î¯ÚÈÌ¿ÚÈ Ô˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ÙÚ›„ÂÈ Ì ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì¿ÏÏÈÓÔ˘ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜.

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È πÛÙÔÚ›·

º

kef01.qxd

1.1

°ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË

Œ¯ÂȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÙÚ›¯Â˜ ¤ÏÎÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¯Ù¤Ó· ηıÒ˜ ¯ÙÂÓ›˙ÂȘ Ù· ÛÙÂÁÓ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘; ∆Ú›„ ‰˘Ó·Ù¿ ¤Ó· Ï·ÛÙÈÎfi ¯¿Ú·Î· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÏËÛ›·Û¤ ÙÔÓ Û ÌÈÎÚ¿ ¯·ÚÙ¿ÎÈ·. £· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ fiÙÈ Ô ¯¿Ú·Î·˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÙÚȄ˜ ¤ÏÎÂÈ Ù· ¯·ÚÙ¿ÎÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ·ÛΛ ‰‡Ó·ÌË Û’ ·˘Ù¿. ™ÒÌ·Ù·, fiˆ˜ Ô Ï·ÛÙÈÎfi˜ ¯¿Ú·Î·˜ ‹ ÙÔ ‹ÏÂÎÙÚÔ, Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ‰‡Ó·ÌË Û ÂÏ·ÊÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, fiÙ·Ó Ù· ÙÚ›„Ô˘Ì Ì οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÛÒÌ·, ϤÌ fiÙÈ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ӷ. ∏ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈ΋. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·Ó ¤Ó· ÛÒÌ· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓÔ; °È· Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì ·Ó ¤Ó· ÛÒÌ· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÎÎÚÂ̤˜. ªÔÚ›˜ ‡ÎÔÏ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÎÎÚÂ̤˜. ∫ڤ̷Û ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ (ÌÈÎÚfi Ì·Ï¿ÎÈ ·fi ÊÂÏÈ˙fiÏ ‹ ¯·ÚÙ›) Û ÌÈ· ÎψÛÙ‹. ¶ÏËÛ›·Û ÙÔ ÛÒÌ· Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ÂϤÁÍÂȘ ·Ó Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Ì·-

∂ÈÎfiÓ· 1.2 °Ô˘›ÏÈ·Ì °Î›ÏÌÂÚÙ (1540–1643) ◊Ù·Ó ÁÈ·ÙÚfi˜ Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ Î·È ˘‹ÚÍ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi. ◊Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ «ËÏÂÎÙÚÈ΋ ¤ÏÍË», «ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË», «ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ fiÏÔ˜», ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡.

11


kef01.qxd

11-09-2007

15:19

™ÂÏ›‰·12

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ (ÂÈÎfiÓ· 1.3). ∞Ó ÙÔ ÛÒÌ· ¤ÏÎÂÈ ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ, ÙfiÙ ÙÔ ÛÒÌ· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓÔ. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ô ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓÔ˜ ¯¿Ú·Î·˜ ¤ÏÎÂÈ ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛΛ Ô ¯¿Ú·Î·˜ ÛÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ‰Ú· ·fi ·fiÛÙ·ÛË. ™˘ÓÂÒ˜ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ·fiÛÙ·ÛË. ŒÓ·˜ Ì·ÁÓ‹Ù˘ ·ÛΛ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË;

∂ÈÎfiÓ· 1.3 √ ¯¿Ú·Î·˜ ¤ÏÎÂÈ ÙÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¯¿Ú·Î·˜ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓÔ˜.

∞Ó ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ì·ÁÓ‹ÙË ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÎÎÚÂ̤˜, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô Ì·ÁÓ‹Ù˘ ‰ÂÓ ¤ÏÎÂÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÎÎÚÂ̤˜. √ Ì·ÁÓ‹Ù˘ ¤ÏÎÂÈ ÌfiÓÔÓ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Û›‰ËÚÔ, ÎÔ‚¿ÏÙÈÔ ‹ ÓÈΤÏÈÔ, ˘ÏÈο Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛȉËÚÔÌ·ÁÓËÙÈο (ÂÈÎfiÓ· 1.4). ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ·ÛÎÂ›Ù·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÒÌ·Ù· ·fi fi,ÙÈ Ë Ì·ÁÓËÙÈ΋. √È ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÂÏÎÙÈΤ˜; ¢È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ·ÛΛ ÂÏÎÙÈ΋ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ;

∂ÈÎfiÓ· 1.4 ¢È¿ÎÚÈÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜-Ì·ÁÓËÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ¶ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ‰È·‰Ô¯Èο ¤Ó· Ì·ÁÓ‹ÙË Û ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ˘˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ Î·È Û ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÎÎÚÂ̤˜. √ Ì·ÁÓ‹Ù˘ ¤ÏÎÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜.

∆Ú›„ ‰‡Ô Á˘¿ÏÈÓ˜ Ú¿‚‰Ô˘˜ Ì ÌÂٷ͈Ùfi ‡Ê·ÛÌ·. ∞Ó ÙȘ ÏËÛÈ¿ÛÂȘ, ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ fiÙÈ ·ˆıÔ‡ÓÙ·È (ÂÈÎfiÓ· 1.5·). ∆Ô ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ÏËÛÈ¿ÛÂȘ ‰‡Ô Ï·ÛÙÈΤ˜ Ú¿‚‰Ô˘˜ ‹ ÏÔ˘Ú›‰Â˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÙÚ›„ÂÈ Ì ̿ÏÏÈÓÔ ‡Ê·ÛÌ· (ÂÈÎfiÓ· 1.5‚). ∞Ó fï˜ ÙÚ›„ÂȘ ÌÈ· Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô Ì ÌÂٷ͈Ùfi ‡Ê·ÛÌ· Î·È ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ Ì ̿ÏÏÈÓÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙȘ ÏËÛÈ¿ÛÂȘ, ı· ‰ÂȘ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô Ú¿‚‰ÔÈ ¤ÏÎÔÓÙ·È (ÂÈÎfiÓ· 1.5Á).

∂ÈÎfiÓ· 1.5 (·, ‚), √È fiÌÔÈ· ËÏÂÎÙÚÈṲ̂Ó˜ Ú¿‚‰ÔÈ ·ˆıÔ‡ÓÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ËÏÂÎÙÚÈṲ̂Ó˜ Ú¿‚‰ÔÈ ¤ÏÎÔÓÙ·È (Á). ¶π¡∞∫∞™ 1.1 ÀÏÈÎfi ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˘ Ú¿‚‰Ô˘

°˘·Ï›

¶Ï·ÛÙÈÎfi

°˘·Ï›

¿ˆÛË

¤ÏÍË

¶Ï·ÛÙÈÎfi

¤ÏÍË

¿ˆÛË

™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù· ¿ÏÏÔÙÂ Â›Ó·È ÂÏÎÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ·ˆÛÙÈΤ˜ (›Ó·Î·˜ 1.1).

1.2

∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô

∆È ÚÔηÏ› ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ; ∆È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Ï·ÛÙÈÎfi ¯¿Ú·Î·, ÛÙË Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô ‹ ÛÙÔ Î¯ÚÈÌ¿ÚÈ fiÙ·Ó Ù· ÙÚ›‚Ô˘Ì Ì ÙÔ ¯·ÚÙ› ‹ ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· Î·È ËÏÂÎÙÚ›˙ÔÓÙ·È; °È· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚԤϢÛË Î·È ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ‰Â¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ë ‡ÏË ¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· Ô˘ ÙË Û˘Ó‰¤Ô˘Ì Ì ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜: ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. ŸÙ·Ó ‰‡Ô ÛÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô, ÙfiÙ ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ï¤Ì fiÙÈ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· q ‹ Q.

12


11-09-2007

15:19

™ÂÏ›‰·13

∫∂º∞§∞π√ 1 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ¢À¡∞ª∏ ∫∞π º√ƒ∆π√ ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È πÛÙÔÚ›·

º

§¤Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÔÈ Á˘¿ÏÈÓ˜ ‹ Ï·ÛÙÈΤ˜ Ú¿‚‰ÔÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘˜ Ì ‡Ê·ÛÌ·, ·ÔÎÙÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô, ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜. øÛÙfiÛÔ Â›‰·Ì fiÙÈ ‰‡Ô ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù·, fiˆ˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ Ú¿‚‰ÔÈ, ¿ÏÏÔÙ ¤ÏÎÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÙ ·ˆıÔ‡ÓÙ·È (ÂÈÎfiÓ· 1.5). ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ì·˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ‰Â¯ıԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÊÔÚÙ›Ô˘. ŸÙ·Ó ‰‡Ô (‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·) ËÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù· ·ˆıÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÙfiÙ ϤÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚÙ›Ô ›‰ÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ (‹ fiÙÈ Â›Ó·È fiÌÔÈ· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ). ∂ÓÒ, fiÙ·Ó ¤ÏÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ϤÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚÙ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜ (‹ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ). °ÂÓÈο fiÏ· Ù· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù· ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜: ·) ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È fiÌÔÈ· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ Ì ÙË Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô Ô˘ ÙÚ›„·Ì Ì ÌÂٷ͈Ùfi ‡Ê·ÛÌ· (·ˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹) Î·È ‚) ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È fiÌÔÈ· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ Ì ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Ú¿‚‰Ô Ô˘ ÙÚ›„·Ì Ì ̿ÏÏÈÓÔ ‡Ê·ÛÌ· (·ˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹). √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È Ê˘ÛÈÎfi˜ µ. ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· 1.6) ÚfiÙÂÈÓ ٷ ÛÒÌ·Ù· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Ó· Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ Î·È Ó· ϤÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. ∞˘Ù¿ ‰Â Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· Ó· Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ Î·È Ó· ϤÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô (ÂÈÎfiÓ· 1.7).

∂ÈÎfiÓ· 1.6 ŒÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‹ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋; µÂÓÈ·Ì›Ó ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ˜ (1706–1790) Œ˙ËÛ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ‹Ù·Ó Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ê˘ÛÈÎfi˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜. ø˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Î·È Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi. ∂ÊˇÚ ÙÔ ·ÏÂÍÈΤڷ˘ÓÔ. ø˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Û˘Ó¤‚·Ï ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜.

 EÈÎfiÓ· 1.7 ªÂٷ͇ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ·ˆÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ›‰Ô˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÂÏÎÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.

¶Ò˜ ÌÂÙÚ¿ÌÂ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Î·È µÈÔÏÔÁ›·

º

kef01.qxd

∆Ú›„ ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÔ˘ ¤Ó· Ï·ÛÙÈÎfi ¯¿Ú·Î· Î·È ÏËÛ›·Û¤ ÙÔÓ Û ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÎÎÚÂ̤˜. £· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ fiÙÈ ÙÔ ÂÎÎÚÂ̤˜ ¤ÏÎÂÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯¿Ú·Î· Î·È ·ÔÎÏ›ÓÂÈ. √ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ ¯¿Ú·Î·˜ ·ÛΛ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ÂÎÎÚÂ̤˜. ∆Ú›„ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ÙÔ ¯¿Ú·Î· ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ÏËÛ›·Û¤ ÙÔÓ ¿ÏÈ ÛÙÔ ÂÎÎÚÂ̤˜, ÛÙË ›‰È· ·fiÛÙ·ÛË ·’ ·˘Ùfi. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÙÒÚ· ÙÔ ÂÎÎÚÂ̤˜ ·ÔÎÏ›ÓÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛΛ Ô ¯¿Ú·Î·˜ ÛÙÔ ÂÎÎÚÂ̤˜ Â›Ó·È ÙÒÚ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ™Â ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ›ڷ̷; ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÁÈ· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯¿Ú·Î· (ÙÔÓ ÙÚ›„·Ì ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‚È‚Ï›Ô). ¢Â¯fiÌ·ÛÙ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ›ڷ̷ Ô ¯¿Ú·Î·˜ ·¤ÎÙËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊÔÚÙ›Ô. ∞Ô‰›‰Ô˘Ì ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ¤ÏÍË ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¯¿Ú·Î·.

∂ÈÎfiÓ· 1.8 ªÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢·›ÛıËÙË Ù¯ÓÈ΋ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ‰·ÎÙ˘ÏÈÎÒÓ ·ÔÙ˘ˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ·ÓfiÌÔÈ· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù· ¤ÏÎÔÓÙ·È. ŒÙÛÈ Ù· ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛÎÔÏÏÒÓÙ·È ÛÙȘ ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜ ÚˆÙ½Ó˜ ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ· οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ·ÁÁ›˙Ô˘ÌÂ.

13


kef01.qxd

11-09-2007

15:19

™ÂÏ›‰·14

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À °ÂÓÈο ‰Â¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛΛ (‹ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÂ) ¤Ó· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ, ¿Ú· Î·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ù· ÊÔÚÙ›· ‰‡Ô ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó Û ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÛÒÌ· οو ·fi ÙȘ ›‰È˜ Û˘Óı‹Î˜ (·fi ÙËÓ ›‰È· ·fiÛÙ·ÛË Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ˘ÏÈÎfi ̤ÛÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÓ ·¤Ú·).

∂ÈÎfiÓ· 1.9 ∆Ô ∫Ô˘ÏfiÌ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹ ™ÈÓı‹Ú˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·fi ÙË Ì›· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÔÛfiÙËÙ· ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈoÛÙfi ÙÔ˘ C (1 ÌC=10-6 C). ∆Ú›‚ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ, Û οı ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ÂηÙÔÛÙfi Ù˘ ÂÈÊ·Ó›·˜ ÙÔ˘, ÔÛfiÙËÙ· ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 1 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔÛÙfi ÙÔ˘ C (1 nC=10-9 C). ∞Ó Û ÌÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÔÛfiÙËÙ· ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ, ÙfiÙ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ·¤Ú· Î·È ¤ÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÈÓı‹Ú˜ Û·Ó ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.

∏ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™‡ÛÙËÌ· ªÔÓ¿‰ˆÓ (S.I.) ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∫Ô˘ÏfiÌ (Coulomb), ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ∫Ô˘ÏfiÌ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂϤÙËÛ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· C. ∆Ô 1 C Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÓ¿‰· ÊÔÚÙ›Ô˘. ∞Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÊÔÚÙ›ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÌÈÎÚ¤˜ ÛÊ·›Ú˜ Ì 1 C ÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿ Î·È ÙȘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ì ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ΤÓÙÚ· ÙÔ˘˜ Ó· ·¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ̤ÙÚÔ, ÙfiÙÂ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ı· ·ÛÎÔ‡ÛÂ Ë ÌÈ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ı· ‹Ù·Ó 109 ¡ (ۯ‰fiÓ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÂÓ‹ÏÈη)!! °È’ ·˘Ùfi ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠˘ÔÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 1 C: ÙÔ 1 ÌC (¤Ó· ÌÈÎÚÔÎÔ˘ÏfiÌ) Ì 1 ÌC=10-6 C ‹ ÙÔ 1 nC (¤Ó· Ó·ÓÔÎÔ˘ÏfiÌ) Ì 1 nC=10-9 C. ªÈ· Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô˜ ‹ ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÙȘ ÊÔÚÙ›˙Ô˘Ì Ì ÙÚÈ‚‹ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÊÔÚÙ›Ô ÌÂÚÈο ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏÔÌ, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÚÈο nC (ÂÈÎfiÓ· 1.9). ∏ Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÙÚ›„ÂÈ Ì ÌÂٷ͈Ùfi ‡Ê·ÛÌ· ·ÔÎÙ¿ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. ŒÙÛÈ, ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô q Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ Â›Ó·È 3 nC, ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: q=+3 nC. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë Ï·ÛÙÈ΋ Ú¿‚‰Ô˜ ·ÔÎÙ¿ ·ÚÓËÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. ∞Ó ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ù˘ q Â›Ó·È 3 nC, ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: q=–3 nC. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ; ¶ÏËÛ›·Û ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÎÎÚÂ̤˜ ‰È·‰Ô¯Èο ÌÈ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Á˘¿ÏÈÓË Î·È ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ Ú¿‚‰Ô (ÂÈÎfiÓ˜ 1.10·, 1.10‚). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÚ¿ÙËÛ¤ ÙȘ ÎÔÓÙ¿ Î·È ÏËÛ›·Û¤ ÙȘ ¿ÏÈ ÛÙÔ ÂÎÎÚÂ̤˜. £· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ fiÙÈ ÙÒÚ· Ë ·fiÎÏÈÛË ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË (ÂÈÎfiÓ· 1.10Á). √È ‰‡Ô Ú¿‚‰ÔÈ Ì·˙› Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÊÔÚÙ›Ô ·’ fi,ÙÈ Ë Î·ıÂÌ›· ¯ˆÚÈÛÙ¿. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙˆÓ Ú¿‚‰ˆÓ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ·ÏÁ‚ÚÈÎfi ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ∞Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÌÈ· ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙ›Ô q1=+4 nC Î·È Ë ¿ÏÏË q2=–3 nC, ÙfiÙ ÙÔ ÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ì·˙› ›ӷÈ: q=q1+q2=(+4 nC)+(-3 nC)=1 nC °ÂÓÈο ÙÔ ÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ·ÏÁ‚ÚÈÎfi ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÙÔ˘˜.

∂ÈÎfiÓ· 1.10 ∆Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙˆÓ ‰‡Ô Ú¿‚‰ˆÓ (·, ‚) Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ηıÂÌÈ¿˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿ (Á).

14

ŸÙ·Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÂÓfi˜ ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ Ìˉ¤Ó, ÙfiÙ ÙÔ ÛÒÌ· ‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ.


kef01.qxd

11-09-2007

15:19

™ÂÏ›‰·15

∫∂º∞§∞π√ 1 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ¢À¡∞ª∏ ∫∞π º√ƒ∆π√

1.3

∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘

˘ Í Â Ù Ë ‰ È · › Ûı Ë Û ‹ Û Ô ˘ ¿ Ù Ó ∞

∏ Û‡Á¯ÚÔÓË «·ÙÔÌÈ΋ ıˆڛ·» ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹Ó Ù· ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÙÔÌ·.

∏ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ∞fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ÂÈÚ¿Ì·Ù·, ·fi Ù· ÔÔ›· ÚԤ΢„ fiÙÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿ÏÏ· ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· ۈ̷ٛ‰È·. ™Ô˘‰·›ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· fiˆ˜ Ô ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰fi˜ ŒÚÓÂÛÙ ƒ¿‰ÂÚÊÔÚÓÙ (Ernest Rutherford) Î·È Ô ¢·Ófi˜ ¡‹Ï˜ ªÔÚ (Niels Bohr) η٤ÏËÍ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ̤ۈ ÂÓfi˜ ÚÔÙ‡Ô˘ (ÂÈÎfiÓ· 1.11), Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô: 1. ∫¿ı ¿ÙÔÌÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ˘Ú‹Ó· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· (ÂÈÎfiÓ· 1.12). √ ˘Ú‹Ó·˜ Î·È Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È·: √ ˘Ú‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô, ÂÓÒ Î¿ı ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ ·ÚÓËÙÈÎfi. ŒÙÛÈ Ô ˘Ú‹Ó·˜ ¤ÏÎÂÈ Î¿ı ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ, ÂÓÒ Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ·ˆıÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. 2. ŸÏ· Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Â›Ó·È fiÌÔÈ·. Œ¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¿˙· Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. 3. √È ˘Ú‹Ó˜ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙ· ۈ̷ٛ‰È· (ÂÈÎfiÓ· 1.12). ∞ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÚˆÙfiÓÈ· Î·È ÓÂÙÚfiÓÈ·. ∆Ô ÚˆÙfiÓÈÔ Î·È ÙÔ ÓÂÙÚfiÓÈÔ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ›Û˜ Ì¿˙˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÚˆÙfiÓÈÔ Â›Ó·È ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ, ÂÓÒ ÙÔ ÓÂÙÚfiÓÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙ›Ô, ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ. ŸÏ· Ù· ÚˆÙfiÓÈ· Â›Ó·È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘·. Œ¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¿˙· Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÊÔÚÙ›Ô.

∂ÈÎfiÓ· 1.11 ¶Ï·ÓËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ¿ÙÔÌÔ ∂›‰·Ì ÛÙË µ’ Ù¿ÍË fiÙÈ Ë ·‰Ú¿ÓÂÈ· Â›Ó·È È‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‡Ï˘ Î·È Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë Ì¿˙·. √ ‹ÏÈÔ˜ Î·È Ë ÁË ¤¯Ô˘Ó Ì¿˙·. ∞ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì ‚·Ú˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∆· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È Ô ˘Ú‹Ó·˜ ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. ∞ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ϤÌ fiÙÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Ï·ÓËÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·.

4. ∆Ô ÚˆÙfiÓÈÔ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙ· ÊÔÚÙ›· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›‰ÈÔ˘ fï˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜: ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ÚˆÙÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È +1,6x10-19 C, ÂÓÒ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È –1,6x10-19 C. ∆· ÊÔÚÙ›· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÈÔ ÌÈÎÚ¿ ÊÔÚÙ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› ÂχıÂÚ· ÛÙË Ê‡ÛË. 5. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ¿ÙÔÌÔ˘ Â›Ó·È ›ÛÔ˜ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ Ìˉ¤Ó. flÛÙ ٷ ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚ·. øÛÙfiÛÔ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ËϤÎÙÚÈÛË ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÚÈ‚‹, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ó· ·Ô‚¿ÏÂÈ ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ∆fiÙ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÈfiÓ.

¶Ò˜ Ù· ÛÒÌ·Ù· ·ÔÎÙÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ÊfiÚÙÈÛË ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙË ÌÈÎÚÔÛÎÔÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ‡Ï˘; ∆· ÛÒÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚ·. ŒÙÛÈ Ù· ÛÒÌ·Ù· Â›Ó·È Î·È ·˘Ù¿ ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚ·. ∂›Ó·È fï˜ ‰˘Ó·ÙfiÓ ¤Ó· ÛÒÌ· Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ‹ Ó· ·Ô‚¿ÏÂÈ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÛÒÌ· ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ·ÔÎÙ¿ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ, ÔfiÙ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ËÏÂ-

∂ÈÎfiÓ· 1.12 ∆Ô Ï·ÓËÙÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘.

15


11-09-2007

15:19

™ÂÏ›‰·16

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Î·È ·ÔÎÙ¿ ·ÚÓËÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô (ÂÈÎfiÓ· 1.13·). ∞Ó ¤¯ÂÈ ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·, ÙfiÙ ¤¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ, ÔfiÙ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ÙÔ ÛÒÌ· ¤¯ÂÈ ÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ıÂÙÈÎfi (ÂÈÎfiÓ· 1.13‚). ∏ ÊfiÚÙÈÛË ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ∆· ÚˆÙfiÓÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ì¿˙· Î·È ÂÈϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ˘Ú‹ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÙfïÓ.

∂ÈÎfiÓ· 1.13 ∆· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ·fi Ù· ¿ÙÔÌ· ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Á˘·ÏÈÔ‡ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ·˘ÙfiØ ¤ÙÛÈ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Á˘·ÏÈÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤ÏÏÂÈÌÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ∆Ô Á˘·Ï› ·ÔÎÙ¿ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. ∆Ô ‡Ê·ÛÌ· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔÎÙ¿ ÂÚ›ÛÛÂÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ∆Ô ‡Ê·ÛÌ· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο.

˘· Ï fi Û Ô ∞ Î fi Ó È Û Â ÙÔ Ì ˘

∏ ·fiÛ·ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ·fi Ù· ¿ÙÔÌ· ÂÓfi˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ··ÈÙ› ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Ó· ˘ÂÚÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÏÍË ÙˆÓ ˘Ú‹ÓˆÓ (ÂÈÎfiÓ· 1.13). ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ÛÙ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ì ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ÙÚÈ‚‹, Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Î.Ï. ∂Âȉ‹ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ۈ̷ٛ‰È· Ì ‰‡Ô ›‰Ë ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ (ÚˆÙfiÓÈ· Î·È ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·), ÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÙË Ê‡ÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ‰‡Ô ›‰Ë ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ (ıÂÙÈο Î·È ·ÚÓËÙÈο).

¢‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ ∏ ÊfiÚÙÈÛË ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂٷΛÓËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ∆· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Ô‡Ù ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ô‡Ù ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ∞ÏÒ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È. ∂Ô̤ӈ˜ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È·‰Èηۛ·, ›Ù ·˘Ù‹ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ Â›Ù ÛÙÔ Ì·ÎÚfiÎÔÛÌÔ, ÙÔ ÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚfi. ∏ ·Ú¯‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ·Ú¯‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘. ∏ ·Ú¯‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘, Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ê˘ÛÈ΋˜ fiˆ˜, Î·È Ë ·Ú¯‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∫¿ı ËÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÛÛÂÈ· ‹ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ŒÓ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ÈÚÂı›. ™˘ÓÂÒ˜ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Î¿ı ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Î¤Ú·ÈÔ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘ (‹ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÓ›Ô˘). ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û «·ÎÂÙ¿ÎÈ·» Ù· ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ΂¿ÓÙ· Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ΂¿ÓÙˆÛË. ™Î¤„Ô˘ fiÙÈ Î‚·Óو̤ÓÔ Â›Ó·È Î·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ¤¯ÂȘ ÛÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÛÔ˘ ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ˆ˜ ·Î¤Ú·ÈÔ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÏÂÙÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Î‚¿ÓÙÔ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜.

∂ÈÎfiÓ· 1.14 ∞fi ÙË ÁÔ‡Ó· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙË Ú¿‚‰Ô. ∏ Ú¿‚‰Ô˜ ·ÔÎÙ¿ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο. ∆Ô ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ·ÔÎÙ¿ Ë Ú¿‚‰Ô˜ Â›Ó·È q=–20 nC. ∏ ÁÔ‡Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È; ∞Ó Ó·È, fiÛË ÔÛfiÙËÙ· ÊÔÚÙ›Ô˘ ·ÔÎÙ¿; ∞ÈÙÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ª·ıËÌ·ÙÈο

º

kef01.qxd

∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ÙÔ 1 C Â›Ó·È ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ¤¯Ô˘Ó 6,24⋅1018 ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘ (ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ÊÔÚÙ›Ô).

16

1.4

∆ÚfiÔÈ ËϤÎÙÚÈÛ˘ Î·È Ë ÌÈÎÚÔÛÎÔÈ΋ ÂÚÌËÓ›·

™ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ËϤÎÙÚÈÛË ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó (ÂÈÎfiÓ· 1.15). ∞Ó ÙÚ›„ÂȘ ÙÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ· ÌÈ·˜ ηڷ̤Ϸ˜, ·˘Ùfi ÎÔÏÏ¿ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÛÔ˘. ∞Ó ÙÚ›„ÂȘ ¤Ó· Ì·ÏfiÓÈ ¿Óˆ ÛÙÔ Ì¿ÏÏÈÓÔ Ô˘Ïfi‚ÂÚ ÛÔ˘, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Û ¤Ó·Ó ηٷÎfiÚ˘ÊÔ ÙÔ›¯Ô. ŸÙ·Ó ‚Á·›ÓÂȘ ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÚ›„ÂÈ Ù· ÚÔ‡¯· ÛÔ˘ ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ· Î·È ÌÂÙ¿ È¿ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Ù˘ fiÚÙ·˜, ÌÔÚ› Ó· ·ÈÛı·Óı›˜ ¤Ó· Ù›Ó·ÁÌ·. √


kef01.qxd

11-09-2007

15:19

™ÂÏ›‰·17

∫∂º∞§∞π√ 1 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ¢À¡∞ª∏ ∫∞π º√ƒ∆π√ ÎÂÚ·˘Ófi˜ Î·È Ë ·ÛÙÚ·‹ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ËϤÎÙÚÈÛ˘ Î·È ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ٷ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ËϤÎÙÚÈÛ˘ ÂÓfi˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÚÈ‚‹, Ì Â·Ê‹ Î·È Ì Â·ÁˆÁ‹ Î·È ı· Ù· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ‡Ï˘.

∏ϤÎÙÚÈÛË Ì ÙÚÈ‚‹ ŸÙ·Ó ÙÚ›‚ÂȘ ÌÈ· Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô Ì ÌÂٷ͈Ùfi ‡Ê·ÛÌ·, Ë Ú¿‚‰Ô˜ ·ÔÎÙ¿ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô, ÂÓÒ ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· ·ÚÓËÙÈÎfi. ¶Ò˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Ë ËϤÎÙÚÈÛË Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ Ì ÙÚÈ‚‹; ™Ù· ¿ÙÔÌ· ¿ÏÏ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Î·È ¿ÏÏ· ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔ˘. ŸÛÔ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ, ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÙÔ˘ ·ÛΛ Ô ˘Ú‹Ó·˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ·ÔÛ·ÛÙ› ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ∆· ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ı· Ù· ϤÌ Â͈ÙÂÚÈο ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ·ÛÙÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏ· ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ŸÙ·Ó ÙÚ›‚ÂȘ ÙË Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô ÛÙÔ ÌÂٷ͈Ùfi ‡Ê·ÛÌ·, Â͈ÙÂÚÈο ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ·fi ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ Á˘·ÏÈÔ‡ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‡Ê·ÛÌ· (ÂÈÎfiÓ· 1.16). ŒÙÛÈ Ë Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô˜ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ıÂÙÈο Î·È ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· ·ÚÓËÙÈο. °È·Ù› ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ; °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â͈ÙÂÚÈο ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· ÛÙÔ Á˘·Ï›;

∂ÈÎfiÓ· 1.15 ªÈ· ̤ڷ Ô˘ Ô ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÁÚ·Û›·, ·Ó ÏËÛÈ¿Ûˆ ÙË ¯Ù¤Ó· Ô˘ ¯Ù¤ÓÈÛ· Ù· ÛÙÂÁÓ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙË ÊϤ‚· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·Ú·ÙËÚÒ fiÙÈ Ë ¯Ù¤Ó· ¤ÏÎÂÈ ÙË ÊϤ‚·.

∆· ¿ÙÔÌ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∆· Â͈ÙÂÚÈο ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Ì ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·’ fi,ÙÈ ÂΛӷ ÙÔ˘ Á˘·ÏÈÔ‡. ŒÙÛÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ÏÈÁfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ Á˘·Ï› ÚÔ˜ ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· ·’ fi,ÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· 1.2 ¤¯Ô˘Ó Ù·ÍÈÓÔÌËı› Ù· ˘ÏÈο ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó fiÙ·Ó Ù· ÙÚ›‚Ô˘Ì ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∫·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿, ·Ó ÙÔ ÙÚ›„Ô˘Ì Ì οÔÈÔ ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘, ·ÔÎÙ¿ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô, ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ ·ÚÓËÙÈÎfi.

¶π¡∞∫∞™ 1.2 ∏ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÂÈÚ¿ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο ηٿ ÙËÓ ÙÚÈ‚‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.

∂ÈÎfiÓ· 1.16 ŸÙ·Ó ÙÚ›‚ÂȘ ÌÈ· Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô Ì ÌÂٷ͈Ùfi ‡Ê·ÛÌ·, ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË Ú¿‚‰Ô ÛÙÔ ‡Ê·ÛÌ·. ∆ÒÚ· Ë Ú¿‚‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Î·È ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· ÂÚ›ÛÛÂÈ·. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ô˘ ·¤‚·ÏÂ Ë Ú¿‚‰Ô˜ Â›Ó·È ›ÛÔ˜ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ô˘ ÚÔۤϷ‚ ÙÔ ‡Ê·ÛÌ·. ∆Ô ÊÔÚÙ›Ô Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ Â›Ó·È ›ÛÔ Î·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜.

17


11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·18

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È πÛÙÔÚ›·

∫·Ù¿ ÙËÓ ËϤÎÙÚÈÛË Ì ÙÚÈ‚‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ·Ú¯‹˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ÛÒÌ·Ù· Ô˘ ÙÚ›‚ÔÓÙ·È ·ÔÎÙÔ‡Ó ›Û· Î·È ·ÓÙ›ıÂÙ· ÊÔÚÙ›· (ÂÈÎfiÓ· 1.16).

º

kef01.qxd

∏ϤÎÙÚÈÛË Ì Â·Ê‹ ŸÙ·Ó ·ÁÁ›ÍÔ˘Ì Ì ¤Ó· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ¤Ó· ¿ÏÏÔ ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÔÎÙ¿ ÊÔÚÙ›Ô ›‰ÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ì ÙÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ (ÂÈÎfiÓ˜ 1.17, 1.18). ¶Ò˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Ë ËϤÎÙÚÈÛË ÂÓfi˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì Â·Ê‹; ∞Ó ÙÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô, ÙfiÙÂ, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ, ¤¯ÂÈ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ŸÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ·ÊfiÚÙÈÛÙÔ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·, ÂÂȉ‹ ·ˆıÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÒÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi ·ÚÓËÙÈο. ∂ÈÎfiÓ· 1.17 £ÂÙÈο Î·È ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙ›· √È ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Û ϿΘ ÎÂÚÈÔ‡. √ ¤Ó·˜ ÙÚ›‚ÂÈ ÙË Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô, Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ·˘Ù‹ ÙË Ú¿‚‰Ô ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÔÎÙ¿ ·fi Â·Ê‹ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÙÔ˘˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‰·¯Ù‡ÏˆÓ ÂÎÛ¿ ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÛÈÓı‹Ú·˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔÈ. ªÂ ÂÈÚ¿Ì·Ù· Û·Ó ·˘Ù¿ Ô ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ˜ η٤ÏËÍ ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ.

∞Ó ÙÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô, ÙfiÙ ¤¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÚÈο ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙÔ˘ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ·. ŒÙÛÈ ¤¯ÂÈ ÙÒÚ· Î·È ·˘Ùfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÔfiÙ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ıÂÙÈο. ∫·Ù¿ ÙËÓ ËϤÎÙÚÈÛË Ì Â·Ê‹ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·Ú¯‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘: ∆Ô ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ÛÒÌ·Ù· ÙÂÏÈο Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ·Ú¯Èο ›¯Â ÙÔ ¤Ó· (ÂÈÎfiÓ˜ 1.19, 1.20).

∂ÈÎfiÓ· 1.18 ºÔÚÙ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·Ú¯Èο Ô˘‰¤ÙÂÚË ÛÊ·›Ú· ʤÚÓÔÓÙ¿˜ ÙË Û Â·Ê‹ Ì ÙË ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô (·). ∏ ÛÊ·›Ú· ·ÔÎÙ¿ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ˆıÂ›Ù·È ·fi ÙË Ú¿‚‰Ô (‚).

‹ÛÙ Â ÙË ‰ È·›Û ı ËÛ ‹ Û · ˜ Ï È Â ÚÁ ∫· Ï

∂ÈÎfiÓ· 1.19 ªÈ· ·Ú¯‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ∫·Ù¿ ÙË ÊfiÚÙÈÛË Ì Â·Ê‹ ¤¯Ô˘Ì ÌÂٷΛÓËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ·fi ÙÔ ÛÒÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÛÛÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ·ÊfiÚÙÈÛÙÔ ‹ ·fi ÙÔ ·ÊfiÚÙÈÛÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÒÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ∞Ú¯‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘: q=q’+q’’

 ∂ÈÎfiÓ· 1.20 ¢È·ÌÔÈÚ·ÛÌfi˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ ∆ËÓ ËϤÎÙÚÈÛË Ì Â·Ê‹ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÌÂٷ͇ ۈ̿وÓ. ¶ÂÚ›ÁÚ·„ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 1.20. ¶ÔÈ· ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ÌÔÈÚ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜; 18


kef01.qxd

11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·19

∫∂º∞§∞π√ 1 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ¢À¡∞ª∏ ∫∞π º√ƒ∆π√

∞ÁˆÁÔ› Î·È ÌÔÓˆÙ¤˜ ºfiÚÙÈÛ Ì ÙÚÈ‚‹ ‹ Ì Â·Ê‹ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÎÎÚÂ̤˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ fiÙÈ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ¤¯ÂÈ ‰È·¯˘ı› Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· 1.21·). ∫¿Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÌÈ· Á˘¿ÏÈÓË ‹ Ï·ÛÙÈ΋ Ú¿‚‰Ô. ∆ÒÚ· ÙÔ ÂÎÎÚÂ̤˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Â›Ó·È ÂÓÙÔÈṲ̂ÓÔ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ Ô˘ ÊfiÚÙÈÛ˜. √È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÊfiÚÙÈÛÙ˜ (ÂÈÎfiÓ· 1.21‚). ∆· ÛÒÌ·Ù· Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ ‰È·ÛÎÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎÔ› ·ÁˆÁÔ›. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ù· ÛÒÌ·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ‰ÂÓ ‰È·ÛÎÔÚ›˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÓÙÔÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÊÔÚÙ›Û·Ì ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎÔ› ÌÔÓˆÙ¤˜. ŸÏ· Ù· ̤ٷÏÏ· Â›Ó·È ·ÁˆÁÔ›. √ Û›‰ËÚÔ˜, Ô ¯·ÏÎfi˜, ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜, Ô ÌfiÏ˘‚‰Ô˜ Â›Ó·È Ì¤Ù·ÏÏ·. ∂›Ó·È fiÏ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÁÈÌ· ˘ÏÈο. °È·Ù› Ù· ̤ٷÏÏ· Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ› ·ÁˆÁÔ›; ™’ ¤Ó· ̤ٷÏÏÔ, Ù· Â͈ÙÂÚÈο ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ¯·Ï·Ú¿ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ú‹Ó˜ ÒÛÙ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂχıÂÚ· Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘. °È’ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ∆· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ Ù· Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. Œ¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ıÂÙÈο ÈfiÓÙ·. ∆· ıÂÙÈο ÈfiÓÙ·, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ٷ ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ì¿˙· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÂχıÂÚ·. ∫¿ÓÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ. √È ı¤ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù· ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ϤÁÌ· (ÂÈÎfiÓ· 1.22).

∂ÈÎfiÓ· 1.21 (·) ºfiÚÙÈÛË Ì Â·Ê‹ ÌÈ·˜ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ Ú¿‚‰Ô˘. ∏ Ú¿‚‰Ô˜ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Û fiÏË Ù˘ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. (‚) ºfiÚÙÈÛË Ì Â·Ê‹ ÌÈ·˜ Ï·ÛÙÈ΋˜ Ú¿‚‰Ô˘. ºÔÚÙ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ÙË ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÊ·›Ú·.

™’ ¤Ó· ·ÊfiÚÙÈÛÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÛÒÌ· ÙÔ ÔÏÈÎfi ·ÚÓËÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ÔÏÈÎfi ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ Ó· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜. ∞Ó ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ‹ ·Ô‚ÏËıÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ·fi ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡, ÙfiÙ ÏfiÁˆ Ù˘ Ù˘¯·›·˜ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ·˘Ùfi ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ‹ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ı· ηٷÓÂÌËı› ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡. ∆Ô Ï·ÛÙÈÎfi, ÙÔ Á˘·Ï›, ÙÔ Î·Ô˘ÙÛÔ‡Î, Ô Â‚ÔÓ›Ù˘, Ë ÔÚÛÂÏ¿ÓË, ÙÔ ÎÂÚ›, ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È ÙÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi Â›Ó·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÔÓˆÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ. √ ÍËÚfi˜ ·¤Ú·˜ Â›Ó·È ÌÔÓˆÙ‹˜, ÂÓÒ Ô ˘ÁÚfi˜ ·¤Ú·˜ Â›Ó·È ·ÁˆÁfi˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ¤Ó· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ÂÎÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ·¤Ú·. ¶Ò˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÔÓˆÙÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ËϤÎÙÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜; ™ÙÔ˘˜ ÌÔÓˆÙ¤˜ Ù· Â͈ÙÂÚÈο ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú¿ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ú‹Ó˜. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·fi ÙË ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ∞Ó ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·, ·˘Ù¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó· ·fi Ù· ¿ÙÔÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÊfiÚÙÈÛ˘. ∞Ó ·Ô‚ÏËıÔ‡Ó, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¿ÏÈ ÂÓÙÔÈṲ̂ÓÔ, ·ÊÔ‡

∂ÈÎfiÓ· 1.22 √ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ À¿Ú¯Ô˘Ó ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È ıÂÙÈο ÈfiÓÙ· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ϤÁÌ·.

19


11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·20

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·

º

kef01.qxd

¶Â›Ú·Ì·: ∆· ÚfiÙ˘· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È, Â·ÏËı‡ÔÓÙ·È ‹ ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂϤÁÍÔ˘Ì ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ; °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ¡Â‡ÙˆÓ· fiÙÈ, fiÙ·Ó ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙ·Ì·Ù¿ ·fiÙÔÌ·, ÙÈÓ·˙fiÌ·ÛÙ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜. ªÂ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ, fiÙ·Ó ÌÈ· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ú¿‚‰Ô˜ Ë ÔÔ›· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·fiÙÔÌ·, ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο Î·È ÙÔ ›Ûˆ ıÂÙÈο. ¢ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È·, ÂÓÒ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ̤ÓÔ˘Ó Ù· ıÂÙÈο. ÕÚ· ̤۷ Û ¤Ó· ̤ٷÏÏÔ ÂχıÂÚ· Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Â›Ó·È Ù· ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È·, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÛΤ„ÂȘ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Tolman Î·È Stewart ÙÔ 1916.

‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÌÂٷΛÓËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÌÔÓˆÙ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÊfiÚÙÈÛ˘.

∞Ó›¯Ó¢ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ – ∆Ô ËÏÂÎÙÚÔÛÎfiÈÔ °È· ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ Î·È ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ËϤÎÙÚÈÛ˘ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠fiÚÁ·Ó· Ù· ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÛÎfiÈ·. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÎÎÚÂ̤˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘. ŒÓ· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÛÎfiÈÔ Ì ÎÈÓËÙ¿ ʇÏÏ·. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ‰›ÛÎÔ (1), ·fi ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Û٤ϯԘ (2) Î·È ·fi ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ÎÈÓËÙ¿ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌÂÙ·ÏÏÈο ÂÏ¿ÛÌ·Ù· (3) (ÂÈÎfiÓ· 1.23·).

∂ÈÎfiÓ· 1.23 (·) ∆· ̤ÚË ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘: 1. ªÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ‹ ÛÊ·›Ú·. 2. ªÂÙ·ÏÏÈÎfi Û٤ϯԘ. 3. «º‡ÏÏ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘». ∆· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Á˘·Ï› Î·È ÌÔÓˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ªÔÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊı›˜ ÁÈ·Ù›; (‚) ∏ϤÎÙÚÈÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘ Ì Â·Ê‹. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÔÛÎfiÈÔ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È.

ŸÙ·Ó Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘ Ì ·ÊfiÚÙÈÛÙÔ ÛÒÌ·, Ù· ‰‡Ô ʇÏÏ· ÙÔ˘ ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ŸÙ·Ó ʤÚÔ˘Ì Û Â·Ê‹ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ì ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ·, ÙfiÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÛÎfiÈÔ ·ÔÎÙ¿ ÊÔÚÙ›Ô ›‰ÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ì ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∆Ô ÊÔÚÙ›Ô ·˘Ùfi ‰È·¯¤ÂÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘ Î·È ÛÙ· ÌÂÙ·ÏÏÈο ʇÏÏ· ÙÔ˘. ∆· ʇÏÏ· ÙÒÚ· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÊÔÚÙ›Ô ›‰ÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ì ÙÔ Û٤ϯԘ Î·È ·ˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ùfi. ŒÙÛÈ ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· ʇÏÏ· ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÁˆÓ›· Ì ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Û٤ϯԘ (ÂÈÎfiÓ· 1.23‚). ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÙÚÔ Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÛÎfiÈÔ, ¿Ú· Î·È ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜: ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁˆÓ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊÔÚÙ›Ô.

∏ϤÎÙÚÈÛË Ì Â·ÁˆÁ‹

∂ÈÎfiÓ· 1.24 ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˘ ÛÊ·›Ú·˜ ÚÔηÏ› ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ·fi Ù· ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙ›· ÛÙË Ú¿‚‰Ô.

20

¶ÏËÛ›·Û ÌÈ· ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÊ·›Ú· ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÌÈ·˜ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÌË ËÏÂÎÙÚÈṲ̂Ó˘ Ú¿‚‰Ô˘. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂȘ fiÙÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ· Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. ∆Ô ¿ÎÚÔ Ô˘ Â›Ó·È ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ıÂÙÈο (ÂÈÎfiÓ· 1.24). ∞Ó ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂȘ ÙË ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÊ·›Ú·, ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ fiÙÈ Ë Ú¿‚‰Ô˜ ·‡ÂÈ Ó· ¤ÏÎÂÈ Ù· ÛÊ·ÈÚ›‰È· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘. ™˘ÌÂ-


kef01.qxd

11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·21

∫∂º∞§∞π√ 1 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ¢À¡∞ª∏ ∫∞π º√ƒ∆π√ Ú·›ÓÂȘ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ú¿‚‰Ô˜ ̤ÓÂÈ ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓË fiÛÔ Ë ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÊ·›Ú· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Ù˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ ÚÔηÏ› ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ·fi Ù· ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙ›· ÛÙË Ú¿‚‰Ô. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ËϤÎÙÚÈÛË Ì Â·ÁˆÁ‹. ∏ Ú¿‚‰Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. §¤Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ú¿‚‰Ô˜ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓË, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË. ¶Ò˜ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ; £˘Ì‹ÛÔ˘ fiÙÈ ÛÙ· ̤ٷÏÏ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È Ù· ıÂÙÈο ÈfiÓÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ. ∫·ıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ∞ Ù˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ Ú¿‚‰Ô˘ ÙË ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÊ·›Ú·, Ù· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ ¤ÏÎÔÓÙ·È Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÎÚÔ ∞. ∆· ıÂÙÈο ÈfiÓÙ· ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È. ∆fiÙ fï˜ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ∞ Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÂχıÂÚˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ, ÔfiÙ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·fi ÙÔ ¿ÎÚÔ µ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Î·È ÏÂÔÓ¿˙ÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ: ∆Ô ¿ÎÚÔ ∞ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙÈÛÙ› ıÂÙÈο (ÂÈÎfiÓ· 1.25). ∏ Ú¿‚‰Ô˜ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓË.

∂ÈÎfiÓ· 1.25 ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˘ ÛÊ·›Ú·˜ ÚÔηÏ› ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ·fi ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ Ú¿‚‰Ô˘ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ∞Ó ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ì ÙË ÛÊ·›Ú·, Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÎÚÔ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·Ú¯Èο Î·È Ë Ú¿‚‰Ô˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË.

˘· Ï fi Û Ô ∞ Î fi Ó È Û Â ÙÔ Ì ˘

ŸÙ·Ó ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ì ÙË ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÊ·›Ú· ·fi ÙÔ ¿ÎÚÔ ∞ Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘, Ù· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Ô˘ ›¯·Ó ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÚÔ˜ ·˘Ùfi ¤ÏÎÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ¿ÎÚÔ µ. ∫·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ¿ÏÈ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ·, ÒÛÙ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ Ó· Â›Ó·È Ìˉ¤Ó. °È’ ·˘Ùfi ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· ¿ÎÚ· Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÏÎÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘. ∏ Ú¿‚‰Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓË. ŸÏ· Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ËÏÂÎÙÚÈÛÙÔ‡Ó Ì Â·ÁˆÁ‹ (ÂÈÎfiÓ· 1.26).

∏ϤÎÙÚÈÛË ÌÔÓˆÙÒÓ Ì Â·ÁˆÁ‹ ªÂ Â·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚ›˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÔÈ ·ÁˆÁÔ› fiÛÔ Î·È ÔÈ ÌÔÓˆÙ¤˜. ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È ÁÈ·Ù› Ì›· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ¯Ù¤Ó· ¤ÏÎÂÈ ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¯·ÚÙ› (ÂÈÎfiÓ· 1.27) ‹ ÌÈ· ÊϤ‚· ÓÂÚÔ‡, ÁÈ·Ù› ¤Ó· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Ì·ÏfiÓÈ ÎÔÏÏ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Î.Ï. ¶Ò˜ fï˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ¯Ù¤Ó· ¤ÏÎÂÈ Ù· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ·fi ¯·ÚÙ› Ô˘ Â›Ó·È Ô˘‰¤ÙÂÚ· ‹ fiÙÈ ÙÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Ì·ÏfiÓÈ ¤ÏÎÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ÙÔ›¯Ô;

∂ÈÎfiÓ· 1.26 ∏ϤÎÙÚÈÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘ Ì Â·ÁˆÁ‹. ∆Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ìˉ¤Ó. ªÔÚ›˜ Ó· ÚԂϤ„ÂȘ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂȘ ÙË ÛÊ·›Ú·; ∂ÚÌ‹Ó¢Û ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.

°È· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÒÙËÌ·, ı· ηٷʇÁÔ˘Ì ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ‡Ï˘: ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. Ÿˆ˜ ›‰·ÌÂ, Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÙˆÓ ÌÔÓˆÙÒÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿. ŸÙ·Ó ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ¯Ù¤Ó· Û’ ¤Ó· ÌÔÓˆÙ‹, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙ· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ·fi ¯·ÚÙ›, ·˘Ù‹ ·ˆı› Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙˆÓ ·ÙfïÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ·˘Ù¿. ŒÙÛÈ Ù· ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ¯Ù¤Ó·. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ ‹ ÙÔ ÌfiÚÈÔ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÒÚ· ·fi ÙË Ì›· ¿ÎÚË ÙÔ˘ ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÚÓËÙÈο. ∆fiÙ ϤÌ fiÙÈ Â›Ó·È Ôψ̤ÓÔ (ÂÈÎfiÓ· 1.28·). √ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ‹ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ Ì ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÙÚfiÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÌÔÓˆÙ‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ

∂ÈÎfiÓ· 1.27 ∏ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ¯Ù¤Ó· ¤ÏÎÂÈ Ù· Ô˘‰¤ÙÂÚ· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ¯·ÚÙÈÔ‡.

21


kef01.qxd

11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·22

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∂ÈÎfiÓ· 1.28 (·) ∆· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙË Ì›· ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ·ÚÓËÙÈο. ‚) ∆· Ôψ̤ӷ ۈ̿ÙÈ· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÒÛÙ ÚÔ˜ ÙË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ¿ÎÚÔ Ù˘. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

∆Ú›„ ¤Ó· Ì·ÏfiÓÈ Ì ̿ÏÏÈÓÔ ‡Ê·ÛÌ· Î·È ÏËÛ›·Û¤ ÙÔ Û’ ¤Ó· ÙÔ›¯Ô. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ·Ú¯Èο Î·È ÙÂÏÈο; ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ËϤÎÙÚÈÛ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂȘ fiÏÔ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ;

¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ (ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÛÙË ¯Ù¤Ó·) Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Î·È ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ·ÚÓËÙÈÎfi (ÂÈÎfiÓ· 1.28‚). ∞Ó ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ì ÙË ¯Ù¤Ó·, Ù· ¿ÙÔÌ· ‹ Ù· ÌfiÚÈ· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙfiÙÂ Ô ÌÔÓˆÙ‹˜ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓÔ˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì Ò˜ Ë ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ¯Ù¤Ó· Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 1.27 ¤ÏÎÂÈ Ù· Ô˘‰¤ÙÂÚ· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ·fi ¯·ÚÙ› ‹ Ô Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜ ÙÔ›¯Ô˜ ¤ÏÎÂÈ ÙÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Ì·ÏfiÓÈ.

1.5 ∂ÈÎfiÓ· 1.29 ™·ÚÏ ∫Ô˘ÏfiÌ (Coulomb, 1736-1806) °¿ÏÏÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÁÈ· Ó· ·ÊÔÛȈı› ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ŒıÂÛ ÙȘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡.

¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏfiÌ

∏ ÌÂϤÙË Ù˘ ʇÛ˘ Â›Ó·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰›¯ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜. ™˘Ó¯Ҙ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ı¤ÙÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, οÓÂÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô °¿ÏÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ™·ÚÏ ∫Ô˘ÏfiÌ (Charles Coulomb) (ÂÈÎfiÓ· 1.29) ÌÂϤÙËÛ ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: ∞fi ÔÈ· ÌÂÁ¤ıË Î·È Ò˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ;

∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ·fiÛÙ·ÛË ªÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ϥ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ fiÙÈ, fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ, Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÂÍ·ÛıÂÓ›. øÛÙfiÛÔ Ô ∫Ô˘ÏfiÌ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠·Ϥ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ∫·Ù¿ÊÂÚ ӷ οÓÂÈ ·ÎÚȂ›˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó ‰‡Ô ÌÈÎÚ¤˜ ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜ ÛÊ·›Ú˜ Î·È ÛÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘˜.

∂ÈÎfiÓ· 1.30 ¢‡Ó·ÌË ∫Ô˘ÏfiÌ Î·È ·fiÛÙ·ÛË ∆Ô Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Û ·fiÛÙ·ÛË · Â›Ó·È F, Û ·fiÛÙ·ÛË 2· Â›Ó·È F/4=F/22 Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 3· Â›Ó·È F/9=F/32.

22

√ ∫Ô˘ÏfiÌ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ ÛÙ·ıÂÚfi, ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ, fiÙ·Ó ‰ÈÏ·Û›·˙ ÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·fiÛÙ·ÛË, Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ˘ÔÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ·˙fiÙ·Ó. ŸÙ·Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ ÙÚÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÁÈÓfiÙ·Ó ÂÓÓ¤· ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î.Ô.Î. (ÂÈÎfiÓ· 1.30). ¢ËÏ·‰‹ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ.


kef01.qxd

11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·23

∫∂º∞§∞π√ 1 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ¢À¡∞ª∏ ∫∞π º√ƒ∆π√

∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÊÔÚÙ›Ô √ ∫Ô˘ÏfiÌ ÚÔÛ¿ıËÛ Â›Û˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ò˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Î¿ı ÛÊ·›Ú·˜ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∂›‰·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ fiÙÈ fiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÊÔÚÙ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÛÊ·›Ú˜ ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ª¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÛÊ·›Ú˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜, ‰ÂÓ ·ÛÎÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. √ ∫Ô˘ÏfiÌ ˆÛÙfiÛÔ Î·È Û ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË. ∞Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÈÛfi ÊÔÚÙ›Ô Û ÌÈ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÊ·›Ú· ÙËÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û ÛÙËÓ ›‰È· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÊ·›Ú· Î·È ÌÂÙÚÔ‡Û ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË (ÂÈÎfiÓ· 1.31). µÚ‹Î ¤ÙÛÈ fiÙÈ, fiÙ·Ó ˘Ô‰ÈÏ·Û›·˙ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ù˘ ÌÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜, Ë ‰‡Ó·ÌË Â›Û˘ ˘Ô‰ÈÏ·ÛÈ·˙fiÙ·Ó. ŸÙ·Ó ˘ÔÙÚÈÏ·Û›·˙ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô, Ë ‰‡Ó·ÌË ˘ÔÙÚÈÏ·ÛÈ·˙fiÙ·Ó Î.Ô.Î. ™˘Ì¤Ú·Ó ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Î¿ı ÛÊ·›Ú·˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ì ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹. ∆· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏfiÌ Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏfiÌ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. πÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·fiÛÙ·ÛË ‹ ÁÈ· ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜ ÛÊ·›Ú˜. ∆· ÛÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛËÌÂȷο ÊÔÚÙ›·. ŒÙÛÈ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏfiÌ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∆Ô Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ (F) Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó ‰‡Ô ÛËÌÂȷο ÊÔÚÙ›· (q1 Î·È q2) Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·fiÛÙ·Û˘ (r).

∂ÈÎfiÓ· 1.31 ¢‡Ó·ÌË ∫Ô˘ÏfiÌ Î·È ÊÔÚÙ›Ô ∞Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌÂÈ·ÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ˘Ô‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô, Ë ‰‡Ó·ÌË ˘Ô‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È.

™ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: F=K

q1 ⋅ q2 r2

∆Ô ∫ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ¿ ·Ó·ÏÔÁ›·˜. ∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù· Î·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ. ∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™‡ÛÙËÌ· ªÔÓ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÂÓfi Î·È Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·¤Ú· ›ӷÈ: K = 9 ⋅ 10 9

N ⋅ m2 C2

∆· ‰È·Ó‡ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¤Ó· ÊÔÚÙ›Ô ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘ı›· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ‰‡Ô ÊÔÚÙ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ¡Â‡ÙˆÓ· ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË-·ÓÙ›‰Ú·ÛË, Ô˘ Ì¿ı·Ì ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿ÍË, ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙË ÊÔÚ¿ Î·È ›Û· ̤ÙÚ· (ÂÈÎfiÓ· 1.32). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏfiÌ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÛËÌÂȷο ÊÔÚÙ›· ÙÔ˘ 1 C Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 1 m Â›Ó·È ›ÛË Ì 9 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· N. ∞˘Ù‹ Ë ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ‰ÂηÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ C Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÓ¿‰· ÊÔÚÙ›Ô˘ Î·È Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÓÔÏÈο ÊÔÚÙ›· ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. ∂ÈϤÔÓ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÒÌ·-

∂ÈÎfiÓ· 1.32 ∆· ·ÓÙ›ıÂÙ· ¤ÏÎÔÓÙ·È Î·È Ù· fiÌÔÈ· ·ˆıÔ‡ÓÙ·È ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È ‰È·Ó˘ÛÌ·ÙÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜: ¤¯ÂÈ ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÊÔÚ¿. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛ‹ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘ı›· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ‰‡Ô ÛËÌÂȷο ÊÔÚÙ›·. ∏ ‰‡Ó·ÌË ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÊÔÚÙ›Ô (ÂÏÎÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) fiÙ·Ó Ù· ÊÔÚÙ›· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ· Î·È ·ÓÙ›ıÂÙË (·ˆÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) fiÙ·Ó Ù· ÊÔÚÙ›· Â›Ó·È fiÌÔÈ·.

23


kef01.qxd

11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·24

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À Ù· ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ›ÛÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ, ÔfiÙ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ fï˜ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·›˙Ô˘Ó Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÙfïÓ, ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ·fi Ù· ¿ÙÔÌ·, ÙˆÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÛÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ›ÛÔ Ì ÙÔ Ìˉ¤Ó. ŒÙÛÈ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‚·Ú˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ (ÂÈÎfiÓ· 1.33).

ŒÏÍË ÌÂٷ͇ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˘ Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜

∂ÈÎfiÓ· 1.33 ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ, ÙˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Á·Ï·ÍÈÒÓ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ‚·Ú˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.

ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏfiÌ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ¤Ó· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ¤ÏÎÂÈ ¤Ó· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ. ŸÙ·Ó ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô Û ¤Ó· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Ì·Ï¿ÎÈ ·fi ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ (ÂÈÎfiÓ· 1.34), ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ËÏÂÎÙÚ›˙ÂÙ·È Ì Â·ÁˆÁ‹. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ú¿‚‰Ô ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο Î·È ¤ÏÎÂÙ·È ·fi ·˘Ù‹Ó, ÂÓÒ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË Ú¿‚‰Ô ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ıÂÙÈο Î·È ·ˆı›ٷÈ. ∂Âȉ‹ Ë Ú¿‚‰Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙËÓ ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ·Ú¿ ÛÙË ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË, Ë ÂÏÎÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ˆÛÙÈ΋ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ ¤ÏÎÂÙ·È ·fi ÙË Ú¿‚‰Ô.

1.6

∂ÈÎfiÓ· 1.34 ∆Ô Ì·Ï¿ÎÈ ËÏÂÎÙÚ›˙ÂÙ·È ·fi Â·ÁˆÁ‹ ∏ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË Ú¿‚‰Ô ÙÔ˘ ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÂÏÎÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ·ˆÛÙÈ΋˜.

∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô

ª¿ı·Ì fiÙÈ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ‰Ú· ·fi ·fiÛÙ·ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÛÔÏ·‚› οÔÈÔ ˘ÏÈÎfi ̤ÛÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. ∆Ô ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙË Ì·ÁÓËÙÈ΋ Î·È ÙË ‚·Ú˘ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. √ ÕÁÁÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ª¿ÈÎÏ º·Ú·ÓÙ¤È (ÂÈÎfiÓ· 1.35), ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ·fiÛÙ·ÛË, ÂÈÓfiËÛ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ‰˘Ó¿ÌˆÓ.

∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ‰›Ô ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ‰Ú· ·fi ·fiÛÙ·ÛË. ªÂٷ͇ ‰‡Ô ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÛÔÏ·‚› ηӤӷ ˘ÏÈÎfi ̤ÛÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ (Û˘Û΢‹ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÔÚÙ›ÛÔ˘Ì ËÏÂÎÙÚÈο ÌÈ· ÛÊ·›Ú·) Van der Graaft ʤÚÓÔ˘Ì ËÏÂÎÙÚÈο ÂÎÎÚÂÌ‹.

∂ÈÎfiÓ· 1.35 ª¿ÈÎÏ º·Ú·ÓÙ¤È (Faraday, 1791-1867) ÕÁÁÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÌÂÏȈ٤˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ›Ûˆ˜ Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∂ÈÛ‹Á·Á ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ.

ŸÙ·Ó Ë ÛÊ·›Ú· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ Î·È Ù· ÛÊ·ÈÚ›‰È· ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÎÎÚÂÌ‹ ÊÔÚÙÈÛÙÔ‡Ó, ÙfiÙ ÛÙ· ÛÊ·ÈÚ›‰È· ·ÛÎÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË (ÂÈÎfiÓ· 1.36).

∂ÈÎfiÓ· 1.36 (·) ∏ ·ÊfiÚÙÈÛÙË ÛÊ·›Ú· ‰ÂÓ ·ÛΛ ‰‡Ó·ÌË ÛÙ· ·ÊfiÚÙÈÛÙ· ÛÊ·ÈÚ›‰È·. (‚) ∏ ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÊ·›Ú· ·ÛΛ ·ˆÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙ· ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ÛÊ·ÈÚ›‰È·.

24

™ÙÔ ¯ÒÚÔ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ËÏÂ-


11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·25

∫∂º∞§∞π√ 1 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ¢À¡∞ª∏ ∫∞π º√ƒ∆π√ ÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ Á‡Úˆ ·fi οı ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ȉÈfiÙËÙ·: «™Â οı ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ·˘ÙfiÓ ·ÛÎÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË». §¤Ì ÙfiÙ fiÙÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô (ÂÈÎfiÓ· 1.37). °ÂÓÈο ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô, ·Ó ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û οı ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ì ̤۷ Û’ ·˘Ù‹. ªÂ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ë ¿ÛÎËÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ‰È·‰Èηۛ· ‰‡Ô ‚ËÌ¿ÙˆÓ. ·. °‡Úˆ ·fi οı ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô. ‚. ∆· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù· ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ‰›ˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ˘Ú‹Ó·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Á‡Úˆ ÙÔ˘ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô Ô˘ ·ÛΛ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ·ÛΛ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó·.

∂ÈÎfiÓ· 1.37 °‡Úˆ ·fi ÙË ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÊ·›Ú· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô ·ÛΛ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙ· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ÛÊ·ÈÚ›‰È·.

¶Ò˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·Ó Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ (‹ fi¯È) ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô; ∞ÚΛ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜). ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô, ÙfiÙ ÛÙÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ı· ·ÛÎËıÔ‡Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı· ÙÔ ÂÎÙÚ¤„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘ (ÂÈÎfiÓ· 1.37).

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô; ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ·ÛΛ ÛÙ· ÊÔÚÙ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· Û’ ·˘Ùfi. ∆Ô ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‰‡Ó·ÌË ·˘Ù‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô. ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ì ے ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛΛ ÙÔ ‰›Ô Û’ ·˘Ùfi. ∞Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô, ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË. °È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi, ·Ó·˙ËÙԇ̠ÙÚfiÔ˘˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÛÎÂ›Ù·È Ë ‰‡Ó·ÌË. ŒÓ·˜ ÚÒÙÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ‰›Ô Û ıÂÙÈÎfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô 1 C Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì Ì ÙÔ ∂ (ÂÈÎfiÓ· 1.38).

– ªÔÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊı›˜ ÁÈ·Ù› ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ì˘ÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈο ‰›·; – ∏ ηډȿ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ̇˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô Î·È Ó· ÙÔ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔηډÈÔÁÚ¿ÊËÌ·. – ∞Ó·˙‹ÙËÛÂ Î·È ¿ÏϘ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ó· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ‰›ˆÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓıÚÒÈÓ· fiÚÁ·Ó·.

∂ÈÎfiÓ· 1.38 ªÈ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÂÓfi˜ ÛËÌÂÈ·ÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ ̤ۈ ÙˆÓ ‰È·Ó˘ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘. ∆· ÌÏ ‚¤ÏË ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ÙË ‰‡Ó·ÌË. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ‰È·Ó˘ÛÌ¿ÙˆÓ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘.

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È µÈÔÏÔÁ›· Î·È π·ÙÚÈ΋

º

kef01.qxd

°‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ¤Ì‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÈο ‰›· Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ì˘ÒÓ ÙÔ˘˜. √È Î·Ú¯·Ú›Â˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î‡ÙÙ·Ú· ËÏÂÎÙÚÈο ¢·›ÛıËÙ· Ù· ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·ÓȯÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù· Ôχ ·ÛıÂÓ‹ ‰›· ÙÔ˘˜.

25


kef01.qxd

11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·26

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

¶π¡∞∫∞™ 1.3 ∏§∂∫∆ƒπ∫∞ ¶∂¢π∞ ∫∞π √π ¢À¡∞ª∂π™ ¶√À ∞™∫√À¡ ¶ËÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ∂Ó‰Ô·ÛÙÚÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ∏ÏÂÎÙÚÈο ηÏ҉ȷ ÛÈÙÈÔ‡ ƒ·‰ÈÔ·̷ٷ

¢‡Ó·ÌË Û ¡ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Û ÊÔÚÙ›Ô 1 C, N/C 3⋅10-6

¶ËÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘

¢‡Ó·ÌË Û ¡ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Û ÊÔÚÙ›Ô 1 C, N/C

∏ÏÈ·Îfi ʈ˜

103

10

-2

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· (ηٷÈÁ›‰·)

104

10

-1

ªË¯·Ó‹ Van der Graaff

∫¤ÓÙÚÔ ÂÓfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘

3

√ ·¤Ú·˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÁÒÁÈÌÔ˜

∂ÛˆÙÂÚÈÎfi Ï·ÌÙ‹Ú· ÊıÔÚÈÛÌÔ‡

10

™ˆÏ‹Ó·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ã

30 cm ·fi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÚÔÏfiÈ

15

∫˘ÙÙ·ÚÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË

30 cm ·fi ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi

90

∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÙfiÌÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘

2

¢¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ

10

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· (ηÏÔηÈÚ›·)

150

30 cm ·fi ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘‚¤ÚÙ·

250

∂ÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ·ÛÙ¤Ú· ∂ÈÊ¿ÓÂÈ· ˘Ú‹Ó· Ô˘Ú·Ó›Ô˘

2⋅106

3⋅106

5⋅106 107

6⋅1011 1014

2⋅1021

∏ÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 1.38 Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ‰‡Û¯ÚËÛÙË. √ º·Ú·ÓÙ¤È (Faraday) ÂÈÛ‹Á·Á ¤Ó·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ÙÚfiÔ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, ̤ۈ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·. ª¤Û· ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô ÂÏ·ÊÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÏÂÙ¤˜ ÌÂٷ͈٤˜ ÎψÛÙ¤˜, ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÁÚ·Ì̤˜ ηٿ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ¿Óˆ ÙÔ˘˜ (ÂÈÎfiÓ· 1.39Á). ŸÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎψÛÙ¤˜, ÂΛ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË Î·È ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚ˜. ∂Âȉ‹ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. flÛÙÂ, ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Â›Û˘ fiÛÔ ˘ÎÓ¤˜ ‹ ·Ú·È¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ‹ ·ÛıÂÓ‹˜ Â›Ó·È Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∂Ô̤ӈ˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi ÔÈÔ ÛÒÌ· ‹ ·fi ÔÈ· ÛÒÌ·Ù· ·ÛÎÂ›Ù·È («ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ‰›Ô˘»). ∞ÚΛ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È fiÛÔ ˘ÎÓ¤˜ Â›Ó·È (ÂÈÎfiÓ· 1.39·, ‚).

∂ÈÎfiÓ· 1.39 ¢˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ÛËÌÂÈ·Îfi ÊÔÚÙ›Ô (·) ıÂÙÈÎfi Î·È (‚) ·ÚÓËÙÈÎfi. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· ıÂÙÈο ÊÔÚÙ›· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙ· ·ÚÓËÙÈο. (Á) √È ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ÏÂÙ¤˜ ÌÂٷ͈٤˜ ÎψÛÙ¤˜ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ̤۷ Û ηÛÙÔڤϷÈÔ.

26

™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 1.40 ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙ· ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Â›‰Ԙ ˘ÎÓˆÙ‹˜. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiÙÈ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Â›Ó·È Â˘ı›˜, ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È ÈÛ·¤¯Ô˘Û˜. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ‰›Ô ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ¤ÓÙ·ÛË Î·È Ï¤Ì fiÙÈ Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ¤˜. ∆Ô ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ‰›Ô ·ÛΛ ÙËÓ ›‰È· ‰‡Ó·ÌË Û ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È ·Ó ÙÔ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ.


11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·27

∫∂º∞§∞π√ 1 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ¢À¡∞ª∏ ∫∞π º√ƒ∆π√

 ∂ÈÎfiÓ· 1.40 (·) ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÂÓfi˜ Â›‰Ԣ ˘ÎÓˆÙ‹. (‚) ∞ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ÎÓˆÙ‹ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÏÂÙÒÓ ÌÂÙ· ͈ÙÒÓ ÎψÛÙÒÓ ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ Û ηÛÙÔڤϷÈÔ.

∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 1.41 ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÂٷ͇ ÌÈ·˜ ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˘ Ͽη˜ Î·È ÂÓfi˜ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiÙÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ÔÈ ÎψÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÂÓÈο ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ. §¤Ì fiÙÈ ÔÈ ·ÁˆÁÔ› ıˆÚ·Î›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ‰›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ.

∂ÈÎfiÓ· 1.41 ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô.

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È µÈÔÏÔÁ›·

º

¢˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙ· ÊÔÚÙ›· (ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÌÏÂ): (·) ™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË. (‚) ∞ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ·fi ÌÂٷ͈٤˜ ÎψÛÙ¤˜ Û ηÛÙÔڤϷÈÔ. (Á) ªÂÚÈο ˙Ò· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‰›Ô ÒÛÙ ̤ۈ ·˘ÙÔ‡ Ó· ·ÓȯÓÂ‡Ô˘Ó ÎÔÓÙÈÓ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·

º

kef01.qxd

KÂÚ·˘Ófi˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË ∆Ô ·Ì¿ÍˆÌ· ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi. ∂Ô̤ӈ˜ ıˆÚ·Î›˙ÂÈ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·fi Ù· Â͈ÙÂÚÈο ËÏÂÎÙÚÈο ‰›·. ŒÙÛÈ fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ÎÂÚ·˘Ófi˜ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰›Ô, ÔfiÙ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ.

™Î¤„Ô˘ Î·È Û¯Â‰›·Û ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 1.41. ∂Í‹ÁËÛ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ªÔÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ¿ÏϘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘;

27


kef01.qxd

11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·28

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· £¤ÙÔ˘Ì Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ Wimshurst (Ì˯·Ó‹ Ë ÔÔ›· ÚÔÌËı‡ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙ›·) ÔfiÙ ÔÈ ‰‡Ô ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÛÊ·›Ú˜ (fiÏÔÈ) ÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ë ÌÈ· ·ÔÎÙ¿ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô, ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË ·ÚÓËÙÈÎfi. ¶ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ Â›Û˘ ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ fiÏÔ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ (ÂÈÎfiÓ· 1.42). ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¤Ó· fiÏÔ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘; ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏˆÓ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ Wimshurst ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô. ∆Ô ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Û’ ·˘Ùfi. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô ·ÛΛ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ. ∆Ô ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÎÈÓ›ٷÈ. ∂Ô̤ӈ˜ ·ÔÎÙ¿ ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fï˜ fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ∂ÈÎfiÓ· 1.42 ∆Ô ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÏˆÓ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ Wimshurst. ∆Ô ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÎÈÓÂ›Ù·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘.

∞fi ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚԤ΢„ ÏÔÈfiÓ Ë ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÛÊ·ÈÚȉ›Ô˘; ∞ÊÔ‡ ÙÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô, ·ÛÎÂ›Ù·È Û’ ·˘Ùfi ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∂Ô̤ӈ˜ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È fï˜ Ë ÚԤϢÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÛÊ·ÈÚȉ›Ô˘; ∞˜ ı˘ÌËıԇ̠fiÙÈ, ÁÈ· Ó· ·Ó˘„ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÛÒÌ· ÛÙÔ ‚·Ú˘ÙÈÎfi ‰›Ô Ù˘ Á˘, ·ÛÎԇ̠‰‡Ó·ÌË. ∆Ô ¤ÚÁÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ÛÒÌ·. ¶·ÚfiÌÔÈ·, ÁÈ· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÛÙÔÓ fiÌÔÈ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ fiÏÔ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ì ‰‡Ó·ÌË. ∆Ô ¤ÚÁÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰›Ô˘ (ÂÈÎfiÓ· 1.43).

∂ÈÎfiÓ· 1.43 °È· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÛÙËÓ Â›Û˘ ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÊ·›Ú·, ·ÛÎԇ̠‰‡Ó·ÌË F1 ›ÛË Î·È ·ÓÙ›ıÂÙË Ù˘ ·ˆÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ F2 Ô˘ ·ÛΛ Ë ÛÊ·›Ú· ÛÙÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ. (·) ∏ ‰‡Ó·ÌË F1 ·Ú¿ÁÂÈ ¤ÚÁÔ Ô˘ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÛÙË ı¤ÛË ∞. (‚) ∞Ó ÙÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ÛÊ·›Ú·, ÙfiÙ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

28

ŒÓ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. °È· Ó· ÊÔÚÙÈÛÙ› fï˜ ÙÔ ÛÒÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û’ ·˘Ùfi ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘. ∞Ó ÙÚ›„Ô˘Ì ¤Ó· Ì·ÏfiÓÈ Ì ̿ÏÏÈÓÔ ‡Ê·ÛÌ·, ÙfiÙ ÙÔ Ì·ÏfiÓÈ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ·fi ÙÔ ‡Ê·ÛÌ·. ∆· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· fï˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·Ú¯Èο ÛÙÔ Ì·ÏfiÓÈ ·ÛÎÔ‡Ó ·ˆÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙ· Ó¤· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi. °È· Ó· ˘ÂÚÓÈÎËıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ̤ۈ Ù˘ ÙÚÈ‚‹˜. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ∆È Á›ÓÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·; ∞ÔıË·ÂÙ·È ˆ˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ‹ Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô Ô˘ ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›.


kef01.qxd

11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·29

∫∂º∞§∞π√ 1 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ¢À¡∞ª∏ ∫∞π º√ƒ∆π√

ÂÚˆÙËÛÂȘ

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ

 ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ¤Ì·ı˜: ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô 1.

¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ: ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ·, ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÎÎÚÂ̤˜, ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô.

2.

¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ‰‡Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù·.

3.

¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ·. ªÂٷ͇ ‰‡Ô ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÎÂ›Ù·È Â›Ù …….. ‰‡Ó·ÌË Â›Ù ……….. ‰‡Ó·ÌË. ¢‡Ô ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù· ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· Û ……….. ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ‰Ú· ·fi ………. ‚. ™ÙË Ê‡ÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ›‰Ë ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ, Ù· …………………. Î·È Ù· ………. ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ. ¢‡Ô ……………… ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù· ·ˆıÔ‡ÓÙ·È, ÂÓÒ ‰‡Ô ……….. ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù· ¤ÏÎÔÓÙ·È.

4.

™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ó· ΢ÎÏÒÛÂȘ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: ∞. ∆· ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚ· ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ›ÛÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ô˘ ·. ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô

Á. ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙ· ËÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙ›·

‚. ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô

‰. Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ·

µ. ∏ ÊfiÚÙÈÛË Ì ÙÚÈ‚‹ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·. ÌfiÓÔ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ

Á. Î·È ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ

‚. ÌfiÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ

‰. ÌfiÓÔ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ

°. ∆Ú›‚Ô˘Ì ÈÛ¯˘Ú¿ ÌÈ· Ú¿‚‰Ô ·fi ‚ÔÓ›ÙË Ì ¤Ó· ÌÂٷ͈Ùfi ‹ Ì¿ÏÏÈÓÔ ‡Ê·ÛÌ·. ∆Ô ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë Ú¿‚‰Ô˜ ›ӷÈ: ·. ÌÂÚÈο ∫Ô˘ÏfiÌ (C)

Á. ÌÂÚÈο ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏfiÌ (C)

‚. ÌÂÚÈο ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏfiÌ (C)

‰. ÌÂÚÈο ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏfiÌ (C)

∆ÚfiÔÈ ËϤÎÙÚÈÛ˘ Î·È Ë ÌÈÎÚÔÛÎÔÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜ 5.

¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Ó· Ù· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ËϤÎÙÚÈÛ˘.

6.

¶ÔÈ· fiÚÁ·Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÛÎfiÈ·; ¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ Ù· ·ÚÈ· ̤ÚË ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÛÎfiÈÔ Ì ÎÈÓËÙ¿ ʇÏÏ·.

7.

¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ·. ŸÙ·Ó ÙÚ›‚Ô˘Ì ‰‡Ô ………… Ô˘‰¤ÙÂÚ· ÛÒÌ·Ù· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È …………………........ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Ù· ÛÒÌ·Ù· ÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·È …………………......... ŸÙ·Ó ·ÁÁ›ÍÔ˘Ì Ì ¤Ó· …………………........ ÛÒÌ· ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ÛÒÌ·, ÙfiÙ ·˘Ùfi ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Ì …………………........ ›‰Ô˜ ÊÔÚÙ›Ô˘. ‚. ŸÙ·Ó ¤Ó· ˘ÏÈÎfi ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Ì Â·Ê‹ Û fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì …………………........, ÂÓÒ fiÙ·Ó ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔÈο ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì …………………......... ∆Ô Ï·ÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ Á˘·Ï› Â›Ó·È ………………….........., ÂÓÒ Ù· ̤ٷÏÏ· Â›Ó·È ………………….......... √È ………………….......... ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ………………….......... fi¯È.

8.

™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ó· ΢ÎÏÒÛÂȘ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË: ∞. ∆Ú›‚Ô˘Ì ÌÈ· Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô Ì ÌÂٷ͈Ùfi ‡Ê·ÛÌ·. ∏ Ú¿‚‰Ô˜ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ıÂÙÈο ‰ÈfiÙÈ: ·. ‹Ú ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È· ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‚. ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÚˆÙfiÓÈ· ·fi ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· ÛÙË Ú¿‚‰Ô Á. ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ·fi ÙË Ú¿‚‰Ô ÛÙÔ ‡Ê·ÛÌ· ‰. Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÚÈ‚‹˜ Û ÚˆÙfiÓÈ·.

29


kef01.qxd

11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·30

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

µ. ¢‡Ô ÌÔӈ̤Ó˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÛÊ·›Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚÙ›· 2 ÌC Î·È 3 ÌC ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∆Ș ʤÚÓÔ˘Ì Û Â·Ê‹ Î·È ÙȘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘ÌÂ, ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÈο ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÛÊ·›Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚÙ›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·: ·. 2 ÌC Î·È 2 ÌC, ‚. 1 ÌC Î·È 4 ÌC, Á. 5 ÌC Î·È 1 ÌC, ‰. 3 ÌC Î·È 3 ÌC. 9.

∆È ÂÓÓÔԇ̠̠ÙË ÊÚ¿ÛË: «∆Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚfi»; ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.

10.

∆È ÂÓÓÔԇ̠̠ÙË ÊÚ¿ÛË: «∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ΂¿ÓÙ·»; ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. √ ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏfiÌ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô

11.

¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏfiÌ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ………………… ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ‰‡Ô ÛËÌÂÈ·ÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Â›Ó·È ………………… ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ………………… Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·fiÛÙ·Û˘. ∆· ‰È·Ó‡ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ………………… Ô˘ Ù· Û˘Ó‰¤ÂÈ. ‚. ŸÙ·Ó Û’ ¤Ó· ¯ÒÚÔ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ………………… ϤÌ fiÙÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ………………… ‰˘Ó¿ÌˆÓ. °‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÛÒÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ………………… ‰›Ô. Á. ŸÙ·Ó Û’ ¤Ó· ‰›Ô ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Â›Ó·È Â˘ı›˜ ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È ÈÛ·¤¯Ô˘Û˜ ÙÔ ‰›Ô ¤¯ÂÈ ………………… ¤ÓÙ·ÛË Î·È Ï¤Ì fiÙÈ Â›Ó·È …………………. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ………………… ‰›Ô. §¤Ì fiÙÈ ÔÈ ·ÁˆÁÔ› ………………… ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ‰›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

12.

¢‡Ô ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜ ÛÊ·›Ú˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì ™ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚıfi Î·È Ì § ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ. ·. √È ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ Â›Ó·È ·ˆÛÙÈΤ˜. ‚.

∆Ô Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ·ÛΛ Ë ÚÒÙË ÛÊ·›Ú· ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ·ÛΛ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙËÓ ÚÒÙË.

Á.

ŸÙ·Ó ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È.

‰.

ŸÙ·Ó ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ ÛÙÔ ÌÈÛfi, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È.

Â.

ŸÙ·Ó ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜.

ÛÙ. ŸÙ·Ó ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ù˘ ÌÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ˙.

ŸÙ·Ó ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÊ·ÈÚÒÓ, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È.

13.

¶ÏËÛ›·Û ÌÈ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ú¿‚‰Ô Û ÌÈÎÚ¿ ÛÊ·ÈÚ›‰È· ·fi ÊÂÏÈ˙fiÏ Ô˘ Â›Ó·È ·ÊfiÚÙÈÛÙ·. ∆· ÛÊ·ÈÚ›‰È· ¤ÏÎÔÓÙ·È ·fi ÙË Ú¿‚‰Ô. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÂȘ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜: ·) ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘, ‚) ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ËϤÎÙÚÈÛ˘ Ì Â·ÁˆÁ‹ Î·È Á) ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏfiÌ.

14.

ªÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ‰‡Ô ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ;

15.

¶ÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌÒÓ; ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜;

 ∂Ê¿ÚÌÔÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È ÁÚ¿„ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô 1.

¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÎÎÚÂ̤˜; ™Â ÙÈ ı· ÛÔ˘ ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ;

2.

¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ·Ó Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È ›‰È· ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙË Ì·ÁÓËÙÈ΋; ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜;

30


kef01.qxd

11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·31

∫∂º∞§∞π√ 1 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ¢À¡∞ª∏ ∫∞π º√ƒ∆π√ 3.

¶fiÛ· ›‰Ë ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Ê‡ÛË; ªÂ ÔÈ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ›ÛÂȘ οÔÈÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ‹˜ ÛÔ˘;

4.

™Â ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰È·‚¿˙ÂȘ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ·Ó·Î¿Ï˘„ οÔÈÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÈ‚‹ ¤ÏÎÂÈ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ú¿‚‰Ô˘˜ ÙȘ ÂÈÎfiÓ·˜ 1.5. ¶Ò˜ ı· Û¯ÔÏ›·˙˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË;

5.

¶Ô‡ ‚·Û›˙ÂÙ·È Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ·;

6.

¶Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ; ∏ ÔÓÔÌ·Û›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘;

7.

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ; °È·Ù› Ù· ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚ·;

8.

¢È·ı¤ÙÂȘ ÌÈ· Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô Ô˘ ÙËÓ ¤¯ÂȘ ÊÔÚÙ›ÛÂÈ Ì ÌÂٷ͈Ùfi ‡Ê·ÛÌ·. ¶Ò˜ ı· ‚ÚÂȘ ·Ó ¤Ó· ¿ÁÓˆÛÙÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· Â›Ó·È ıÂÙÈο ‹ ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ;

9.

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ¿‰· ÊÔÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ S.I.; ¶Ò˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘;

10.

¶Ò˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÂÓfi˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ‹ ÚÔ˜ ·˘Ùfi;

11.

∆· ÛÒÌ·Ù· ∞, µ, ° Î·È ¢ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ. ∆Ô ∞ ¤ÏÎÂÙ·È ·fi ÙÔ µ, ÙÔ µ ¤ÏÎÂÙ·È ·fi ÙÔ °, ÂÓÒ Ù· ° Î·È ¢ ·ˆıÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ¢ Â›Ó·È ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ, Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ Â›‰Ô˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ۈ̿وÓ. ∆ÚfiÔÈ ËϤÎÙÚÈÛ˘ Î·È Ë ÌÈÎÚÔÛÎÔÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜

12.

√È ¤ÓÓÔȘ ËϤÎÙÚÈÛË Î·È ÊfiÚÙÈÛË Â›Ó·È Ù·˘ÙfiÛË̘ ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜; ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.

13.

ŒÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÊfiÚÙÈÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂٷΛÓËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ªÂ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÚfiÔ ÂÚÌ‹Ó¢Û ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÎÙ¿ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô.

14.

∆Ú›‚ÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÒÌ·Ù· ∞ Î·È µ ÔfiÙ ٷ ÛÒÌ·Ù· ÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·È. ∆È ı· ¤ÚÂ ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÁÈ· Ó· ÚԂϤ„ÂȘ ÔÈÔ ÛÒÌ· ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ıÂÙÈÎfi Î·È ÔÈÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô;

15.

ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ›Ó·Î· 1.2 Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 17 Î·È ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ÌÈ· Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô˜ ·Ó ÙËÓ ÙÚ›„ÂȘ Ì ‡Ê·ÛÌ· ·fi ·) ·Ì›·ÓÙÔ Î·È ‚) ÌÂÙ¿ÍÈ; ¡· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ¿ ÛÔ˘.

16.

ªÂ ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ Û·ÎԇϷ ÙÚ›‚ÂȘ ÌÈ· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ÛÊ·›Ú·. ¢È·ÈÛÙÒÓÂȘ fiÙÈ Ë ÛÊ·›Ú· ÊÔÚÙ›ÛÙËΠıÂÙÈο. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ Ë Û·ÎԇϷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÈ‚‹; ¶Ò˜ ÂÚÌËÓ‡ÂȘ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi;

17.

¢È·ı¤ÙÂȘ ‰‡Ô ›‰È˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÛÊ·›Ú˜. ∏ Ì›· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô +10 ÌC Î·È Ë ¿ÏÏË Â›Ó·È Ô˘‰¤ÙÂÚË. ∆Ș ʤÚÓÂȘ Û Â·Ê‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙȘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂȘ. ·) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ οı ÛÊ·›Ú·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘˜; ‚) ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.

18.

ªÂ ¤Ó· ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·ÁÁ›˙ÂȘ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘. ∆È ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘; ¶Ò˜ ÂÍËÁ›˜ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ;

19.

¶ÏËÛÈ¿˙ÂȘ ÛÙÔ Û٤ϯԘ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂȘ, ÌÈ· ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ú¿‚‰Ô. ¶·Ú·ÙËÚ›˜ fiÙÈ Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∆È ı· ·Ú·ÙËÚÔ‡Û˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Ú¿‚‰Ô˜ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË; ∂Í‹ÁËÛ¤ ÙÔ.

20.

™‡Ó‰ÂÛ ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ‰›ÛÎÔ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘ Ì ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È ÏËÛ›·Û ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÌÈ· ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÊ·›Ú·. ∆È ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È Ò˜ ÙÔ ÂÍËÁ›˜; ∆È ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂȘ ÙË ÛÊ·›Ú· ·) Ì ÙÔ Û‡ÚÌ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ; ‚) ·ÊÔ‡ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙÔ Û‡ÚÌ· ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÛÎfiÈÔ; ∂Í‹ÁËÛ¤ ÙÔ. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ›ڷ̷ ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂȘ ·Ó ¤Ó·˜ ·ÁˆÁfi˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÊÔÚÙÈÛÙ› Ì Â·ÁˆÁ‹ ‹ fi¯È;

21.

ªÈ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ¯Ù¤Ó· ¤ÏÎÂÈ ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¯·ÚÙ› ‹ ÌÈ· ÏÂÙ‹ ÊϤ‚· ÓÂÚÔ‡. ¡· ÂÚÌËÓ‡ÛÂȘ Ù· ‰‡Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.

31


kef01.qxd

11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·32

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À 22.

∆Ú›‚ÂȘ ¤Ó· Ì·ÏfiÓÈ Ì ̿ÏÏÈÓÔ ‡Ê·ÛÌ· Î·È ÙÔ ÏËÛÈ¿˙ÂȘ Û ¤Ó· ÙÔ›¯Ô. ¶·Ú·ÙËÚ›˜ fiÙÈ ÙÔ Ì·ÏfiÓÈ ·Ú¯Èο ÎÔÏÏ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ ¤ÊÙÂÈ. ∂Í‹ÁËÛ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ËϤÎÙÚÈÛ˘ fiÏË ÙË ‰È·‰Èηۛ·.

23.

ŒÓ·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ: «∆Ô ÊÔÚÙ›Ô ÂÓfi˜ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˘ ÌÔÚ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ̤ÙÚËÛË ÚԤ΢„ fiÙÈ Â›Ó·È 4⋅10-19 C». ªÔÚ›˜ Ó· ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÏËı‹˜;

24.

ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÊfiÚÙÈÛË ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂٷΛÓËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ò˜ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂȘ ·) ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ‚) ÙËÓ Î‚¿ÓÙˆÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘; √ ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏfiÌ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô

25.

ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂȘ ·Ó Û’ ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô fiÙ·Ó ‰È·ı¤ÙÂȘ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÎÎÚÂ̤˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ;

26.

¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÔÈÔÙÈο ÙȘ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙ· ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ.

27.

™ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ·ÔıË·ÂÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚԤϢÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜;

28.

º¤ÚÓÂȘ Û Â·Ê‹ ÙÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ Ì ÙÔÓ ¤Ó· fiÏÔ ÌÈ·˜ Ì˯·Ó‹˜ Wimshurst (ÂÈÎfiÓ· 1.42). ¶·Ú·ÙËÚ›˜ fiÙÈ ÙÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¤Ó· fiÏÔ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜; ¡· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂȘ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÔ˘. ·. ∆Ô ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÏˆÓ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜. ‚. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÛÊ·ÈÚȉ›Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÎÈÓËÙÈ΋. Á. ∆Ô ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ·Ù› ¿Óˆ ÙÔ˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙÔ Ó‹Ì· ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ (Ù¿ÛË ÙÔ˘ Ó‹Ì·ÙÔ˜). ‰. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÛÊ·ÈÚȉ›Ô˘ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ fiÌÔÈ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ fiÏÔ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜.

∞Û΋ÛÂȘ √ ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÏfiÌ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô

·ÛÎËÛÂȘ

1.

¢‡Ô ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÛÊ·›Ú˜ ∞ Î·È µ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜ Ì ÊÔÚÙ›· –1 ÌC Î·È +4 ÌC ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∆· ΤÓÙÚ· ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 2 m. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ (Û ÎÔÈÓfi Û¯‹Ì·) ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛΛ Ë Ì›· ÛÊ·›Ú· ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ªÔÚ›˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·˘Ùfi Ô˘ ۯ‰›·Û˜ Ì ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ¡Â‡ÙˆÓ· Ô˘ ‰È‰¿¯ÙËΘ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿ÍË;

2.

∆· ΤÓÙÚ· ‰‡Ô ÌÈÎÚÒÓ ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ ·¤¯Ô˘Ó 24 cm. √È ÛÊ·›Ú˜ ¤ÏÎÔÓÙ·È Ì ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È 0,036 ¡. ™Â fiÛË ·fiÛÙ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÛÊ·›Ú˜ ÒÛÙÂ Ë ‰‡Ó·ÌË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÏÎÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ 0,004 ¡;

3.

ªÈÎÚ‹ ¯¿ÏÎÈÓË ÛÊ·›Ú· ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙ›Ô +3,2 ÌC. ∏ ¯¿ÏÎÈÓË ÛÊ·›Ú· ·ˆı› ÌÈ· Â›Û˘ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛȉËÚ¤ÓÈ· ÛÊ·›Ú· Ì ‰‡Ó·ÌË Ì¤ÙÚÔ˘ 6,4 ¡. ¶fiÛ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ·fi ÙË ¯¿ÏÎÈÓË ÛÊ·›Ú· ÒÛÙÂ Ë ‰‡Ó·ÌË Ó· Á›ÓÂÈ 3,2 ¡;

32


kef01.qxd

11-09-2007

15:20

™ÂÏ›‰·33

∫∂º∞§∞π√ 1 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ¢À¡∞ª∏ ∫∞π º√ƒ∆π√

¶∂ƒπ§∏æ∏ ❑ √È ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘. ❑ √È ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Â›Ó·È Â›Ù ÂÏÎÙÈΤ˜ ›Ù ·ˆÛÙÈΤ˜. ™ÙË Ê‡ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ‰‡Ô ›‰Ë ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ: ÙÔ ıÂÙÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi. ∆· fiÌÔÈ· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù· ·ˆıÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ· ¤ÏÎÔÓÙ·È. ❑ ∆· ¿ÙÔÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Î·È ·fi ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ™ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚˆÙfiÓÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. ∆Ô ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ›ÛÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ì ÙÔ˘ ÚˆÙÔÓ›Ô˘. ∆Ô ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ¤¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· ÂÚ›ÛÛÂÈ·. ™ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ÛÒÌ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ❑ ∆· ÛÒÌ·Ù· ËÏÂÎÙÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÚÂȘ ÙÚfiÔ˘˜: ÙÚÈ‚‹, Â·Ê‹, Â·ÁˆÁ‹. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ‹ ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ¤Ó· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ÛÒÌ· ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊÔÚÙ›Ô Ï¤Ì fiÙÈ ·˘Ùfi ·ÔÎÙ¿. ❑ ™Â οıÂ Ê˘ÛÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚfi. ❑ ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Î¿ı ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ˆ˜ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÓ›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘. ❑ ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÛËÌÂÈ·ÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·fiÛÙ·Û˘. ❑ ªÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô, ·Ó ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û οı ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ì ̤۷ Û’ ·˘Ù‹Ó. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ❑ ∫¿ı ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Û ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

µ∞™π∫√π √ƒ√π ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË

∏ϤÎÙÚÈÛË Ì Â·Ê‹

∏ϤÎÙÚÈÛË Ì Â·ÁˆÁ‹

∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô

¶ÚˆÙfiÓÈÔ

∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô

∏ÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ·

∏ÏÂÎÙÚfiÓÈÔ

¢˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜

ºÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ·

πfiÓ

∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

∏ϤÎÙÚÈÛË Ì ÙÚÈ‚‹

∂χıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·

33


kef02.qxd

10-09-2007

16:02

™ÂÏ›‰·34


kef02.qxd

10-09-2007

16:02

™ÂÏ›‰·35

∫∂º∞§∞π√

2

∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞

∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞ ∫∞π ™À°Ãƒ√¡√™ ¶√§π∆π™ª√™ ™˘Û΢¤˜ fiˆ˜ Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ Ï·ÌÙ‹Ú·˜, Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜, Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ıÂÚÌÔۛʈӷ˜, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi „˘Á›Ô, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÙÚ¤ÓÔ, ÙÔ ÊˆÙÔÙ˘ÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·, Ô ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÁÂÚ·Ófi˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi: ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ (ÂÈÎfiÓ· 2.1). ∆È ÂÓÓÔԇ̠fï˜ Ì ÙÔÓ fiÚÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷; ªÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓ‹ ·ÈÙ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈ·˜ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ê·ÈÓfiÌÂÓˆÓ Ù· ÔÔ›· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ‡Ï˘. ™˘Ó¤‰ÂÛ·Ó ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Ì ÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡: ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ̤۷ Û ËÏÂÎÙÚÈο ‰›·.

2.1

∂ÈÎfiÓ· 2.1 °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷.

∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷

Œ¯Ô˘Ì ‹‰Ë ‰ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙÚfiÔÈ ËϤÎÙÚÈÛ˘ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Î›ÓËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘ÌÂ Â¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Û ÔÚÈṲ̂ÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ì¤Û· ÛÙ· ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù·.

∂ÈÎfiÓ· 2.2 ∞ÁÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÌÈ· ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÊ·›Ú·: Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿.

∞ÁˆÁÔ›, ÌÔÓˆÙ¤˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ™˘Ó‰¤Ô˘Ì ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ Û٤ϯԘ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘ Î·È ·ÁÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ Ì ÌÈ· ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÊ·›Ú·. ∆· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ (ÂÈÎfiÓ· 2.2). ∞ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠ÙÔ Ó‹Ì· Ì ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Û‡ÚÌ· Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ›ڷ̷. ∆· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó (ÂÈÎfiÓ· 2.3). °È·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ∆· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ·fi ÙË ÛÊ·›Ú· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Û‡ÚÌ· Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÛÎfiÈÔ. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÔ-

∂ÈÎfiÓ· 2.3 ∞ÁÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ Ì ÌÈ· ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÊ·›Ú·: Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÛÎÔ›Ô˘ ·ˆıÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó.

35


kef02.qxd

10-09-2007

16:02

™ÂÏ›‰·36

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ÛÎfiÈÔ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Î·È Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ̤۷ ÛÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. √ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÙËÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. °ÂÓÈο Û’ ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË, ‰ËÏ·‰‹ ΛÓËÛË ÚÔ˜ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ, ÂÓÒ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÔÓˆÙ¤˜. ™ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ Ù· ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË Â›Ó·È Ù· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. §¤Ì ÙfiÙ fiÙÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÁˆÁfi.

∂ÈÎfiÓ· 2.4 ∏ ¢ÎÔÏ›· ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔÓˆÙ¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜.

∆· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· ¢ÎÔÏ›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û’ ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ Û‡ÚÌ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ Û’ ¤Ó· ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ Û‡ÚÌ· ›‰ÈˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. §¤Ì fiÙÈ Ô ¯·ÏÎfi˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÁˆÁfi˜ ·fi ÙÔ Û›‰ËÚÔ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÌÔÓˆÙ¤˜ Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·ÏÏ¿ Ì Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ·’ fiÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ (ÂÈÎfiÓ· 2.4). ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÌÔÓˆÙ¤˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. √ÚÈṲ̂ӷ ˘ÏÈο, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ˘Ú›ÙÈÔ Î·È ÙÔ ÁÂÚÌ¿ÓÈÔ, οو ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ·ÁˆÁÔ› Î·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ÌÔÓˆÙ¤˜. ∞˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈο Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ËÌÈ·ÁˆÁÔ‡˜.

∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷

∂ÈÎfiÓ· 2.5 ªÂٷ͇ ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ fiÏÔ˘ οı ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ËÁ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô.

¶Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Û ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ·ÁˆÁfi; ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÌÔÚԇ̠‡ÎÔÏ· Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ì Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ Ì·Ù·Ú›·˜. °È· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÂÈÙ‡¯Ô˘ÌÂ, ·˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ÌÈ· Ì·Ù·Ú›·. ™Â οı ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙ· ËÏÂÎÙÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ fiÏÔ˘˜. ™˘Ó‰¤Ô˘Ì οı fiÏÔ ÌÈ·˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ËÁ‹˜ Ì ÌÈ· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ͽη Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÎÒÓ ÙÔÔıÂÙԇ̠¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÎÎÚÂ̤˜. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·ÔÎÏ›ÓÂÈ (ÂÈÎfiÓ· 2.5). ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÏˆÓ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ËÁ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô. ∆È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ fiÙ·Ó ·˘Ùfi Û˘Ó‰Âı› Ì ÌÈ· Ì·Ù·Ú›·; °ÓˆÚ›Û·Ì ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ fiÙÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ıÂÙÈο ÈfiÓÙ· Î·È ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ∆· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù˘¯·›· ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÂÓÒ Ù· ÈfiÓÙ· ¿ÏÏÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ.

∂ÈÎfiÓ· 2.6 √ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ·) ∆· ıÂÙÈο ÈfiÓÙ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù˘¯·›· Á‡Úˆ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ. ∆· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ Ù˘¯·›· Û fiÏÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘. ‚) ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô, Ù· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË.

36

™˘Ó‰¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÏÔ˘˜ ÌÈ·˜ Ì·Ù·Ú›·˜ Ì ۇÚÌ·. ∆fiÙ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô, ÔfiÙ ÛÙ· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ¿ ÙÔ˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∏ ΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘. ŒÙÛÈ ·˘Ù¿ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÓËÙÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ıÂÙÈÎfi fiÏÔ Î·È ÛÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ·ÁˆÁfi ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ (ÂÈÎfiÓ· 2.6). ∏ Ì·Ù·Ú›· Â›Ó·È ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹.


10-09-2007

16:02

™ÂÏ›‰·37

∫∂º∞§∞π√ 2 ∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞

ŒÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ™˘Ó‰¤ÂȘ ‰È·‰Ô¯Èο ¤Ó· Ï·ÌÙ‹Ú· Ì ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì·Ù·Ú›· Î·È ÌÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›‰È· ·ÏÏ¿ ÔÏ˘Î·ÈÚÈṲ̂ÓË. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ô Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ʈÙÔ‚ÔÏ› Ôχ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ·’ fi,ÙÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË. §¤Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ Ú‡̷ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ Ï·ÌÙ‹Ú·. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÊˆÙÔ‚ÔÏ› ·Ì˘‰Ú¿ Î·È Ï¤Ì fiÙÈ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ Ï·ÌÙ‹Ú·. ¶Ò˜ fï˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ·Ó ¤Ó·˜ ·ÁˆÁfi˜ ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È ·fi ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ‹ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Û ۯ¤ÛË Ì οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ; Ÿˆ˜ ›‰·ÌÂ, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ. ™˘Ó‰¤Ô˘Ì ÙÔ fiÛÔ ÈÛ¯˘Úfi ‹ ·ÛıÂÓ¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ Ï·ÌÙ‹Ú· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì fï˜ Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ï·ÌÙ‹Ú· Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ; ∞ÓÙ› Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ, ·ÚΛ Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Î·ıÒ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÁˆÁÔ‡. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· οıÂÙË ‰È·ÙÔÌ‹ (‹ ·Ï¿ ‰È·ÙÔÌ‹) ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊÔÚÙ›Ô ı· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ·˘Ù‹Ó Î·È ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ (ÂÈÎfiÓ· 2.7). √Ú›˙Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË (I) ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi ˆ˜ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô (q) Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (t) ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

∂ÈÎfiÓ· 2.7 ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ªÈ· ‰¤ÛÌË ·fi ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙ›· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î¿ıÂÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ∞ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡. ™Â ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· t ·fi ÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô q.

™ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Ë ·Ú·¿Óˆ Û¯¤ÛË ÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: I=

q t

(2.1)

º

kef02.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·

πÛ¯˘Ú¿ Ú‡̷ٷ ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÙfiÛÔ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÚÔηÏ›. πÛ¯˘Ú¿ Ú‡̷ٷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜ ÁÈ· Ù‹ÍË ‰‡ÛÙËÎÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î¿ÔÈˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Îϛ̷η, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î.Ï. √ ÎÂÚ·˘Ófi˜ Â›Ó·È ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ôχ ÈÛ¯˘Ú¿ ËÏÂÎÙÚÈο Ú‡̷ٷ, ÌÈÎÚ‹˜ fï˜ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜.

ªÔÓ¿‰· Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ™ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™‡ÛÙËÌ· ªÔÓ¿‰ˆÓ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ıÂÌÂÏÈ҉˜ ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ‹˜ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ 1 Ampere (1 A) (∞Ì¤Ú).

37


kef02.qxd

10-09-2007

16:02

™ÂÏ›‰·38

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ∏ Û¯¤ÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ 1 ∞ Ì ÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ 1 C fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ (1) ›ӷÈ: 1 Coulomb=1 Ampere ⋅ 1 second ‹ 1 C=1 A ⋅ 1 s ŒÓ· Coulomb Â›Ó·È ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Î¿ı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ·fi ÌÈ· ‰È·ÙÔÌ‹ ÂÓfi˜ ·ÁˆÁÔ‡ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È ·fi ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ¤ÓÙ·Û˘ 1 Ampere. ™Â ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÔÓÙ·È ·fi Ú‡̷ٷ ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘ ˆ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠˘ÔÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ ·Ì¤Ú fiˆ˜ ÙÔ ÌÈÏÈ·Ì¤Ú (1 mA=10-3 A) Î·È ÙÔ ÌÈÎÚÔ·Ì¤Ú (1 Ì∞=10-6 ∞). °È· Ú‡̷ٷ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÓÙ·Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ ·Ì¤Ú, .¯. ÙÔ ÎÈÏÔ·Ì¤Ú (1 k∞=103 ∞). ∂ÈÎfiÓ· 2.8 ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ Ô˘ ÂÈı˘Ìԇ̠¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ˘.

∆· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ¿Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÌÂÚfiÌÂÙÚ· (ÂÈÎfiÓ· 2.8). ∫¿ı ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜. °È· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi, ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛË Ú‡̷ Ó· ‰È¤ÏıÂÈ Ì¤Û· ·fi ·˘Ùfi (ÂÈÎfiÓ· 2.9). ∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ϤÁÂÙ·È Û‡Ó‰ÂÛË Û ÛÂÈÚ¿. ∆· Û‡Á¯ÚÔÓ· ·ÌÂÚfiÌÂÙÚ· Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤ӷ Û fiÚÁ·Ó· ÔÏÏ·Ï‹˜ ¯Ú‹Û˘ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔχÌÂÙÚ·. ªÂ ÙÔ ÔχÌÂÙÚÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙÚ¿ÌÂ Î·È ¿ÏÏ· ÌÂÁ¤ıË, fiˆ˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË.

∏ ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜

∂ÈÎfiÓ· 2.9 ∆Ô ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Û ÛÂÈÚ¿ Ì ÙÔ ·ÁˆÁfi (Ï·ÌÙ‹Ú·) ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜.

À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÌÂÚfiÌÂÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ 0 ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ Îϛ̷η˜ (ÂÈÎfiÓ· 2.9). ™˘Ó‰¤Ô˘Ì ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ Û’ ¤Ó· ·Îψ̷. ∏ ‚ÂÏfiÓ· ·ÔÎÏ›ÓÂÈ ÚÔ˜ οÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∞Ó ·ÓÙÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ ËÁ‹˜, Ë ‚ÂÏfiÓ· ·ÔÎÏ›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ¤¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓË ÊÔÚ¿. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ë ·fiÎÏÈÛË Ù˘ ‚ÂÏfiÓ·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜. ¶Ò˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ÊÔÚ¿ Ì ÙË ÊÔÚ¿ Ù˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂Ó˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ; °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ÌfiÓ· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÂχıÂÚ· Î·È ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ Â›Ó·È Ù· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ∂Âȉ‹ Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ, ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÓËÙÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ıÂÙÈÎfi fiÏÔ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ∏ ÊÔÚ¿ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Û’ ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ·ÁˆÁfi Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜.

∂ÈÎfiÓ· 2.10 ¶Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÊÔÚ¿ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜.

38

øÛÙfiÛÔ, ·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È·, Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ ıÂÙÈÎfi fiÏÔ Ù˘ ËÁ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÓËÙÈÎfi. Œ¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ó· ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÊÔÚ¿ ΛÓËÛ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ. ∏ ÊÔÚ¿ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Û’ ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· 2.10).


10-09-2007

16:02

™ÂÏ›‰·39

∫∂º∞§∞π√ 2 ∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜

º

kef02.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·

∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓ‹ ·ÈÙ›· ÔÏÏÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Û’ ·˘Ùfi ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰Âο‰ˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. ªÔÚԇ̠ӷ ηٷٿÍÔ˘Ì ٷ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ηÙËÁÔڛ˜. – £ÂÚÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÚÔηÏ› ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ‰È·ÚÚ¤ÂÈ. ™˘Û΢¤˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË Ù· ıÂÚÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ıÂÚÌÔۛʈӷ˜, Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÈ ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜. – ∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: √È ·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ Ì·ÁÓËÙÈο ‰›·. ŒÙÛÈ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ˘ÏÈο, Ì·ÁÓ‹Ù˜ ‹ Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÛÎÒÓÙ·˜ Ì·ÁÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ™Ù· ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎÒÓ ÁÂÚ·ÓÒÓ, ÔÈ ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜, ÔÈ ÎÂʷϤ˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ Ì·ÁÓËÙÈ΋˜ ·Ó‡„ˆÛ˘ Î.Ï. ™Ù· ›‰È· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÙÚ¤Ó· Î·È ÏˆÊÔÚ›·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ËÏÂÎÙÚÈο „˘Á›·, Ô ÂÎÎÈÓËÙ‹˜ (Ì›˙·) ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î.Ï. – ÃËÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ŸÙ·Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ÚÔηÏ› ¯ËÌÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌ·ÛÙ ٷ ¯ËÌÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ÙˆÓ Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÒÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÛÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, fiˆ˜ Ó·ÙÚ›Ô˘, ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘, ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î.Ï.

∆· ÈÙ¿ÌÂÓ· ÙÚ¤Ó· ∆· ÙÚ¤Ó·, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙȘ Ú¿Á˜. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ù·¯‡ÙËÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 300 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ·.

– ºˆÙÂÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ™Â οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÚÔηÏ› ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ʈÙfi˜ ›Ù ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ˘Ú¿ÎÙˆÛ˘) ›Ù ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘ ·fi ·¤ÚÈ· (Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ÊıÔÚÈÛÌÔ‡).

2.2

∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷

∫¿ı ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ·ÁÒÁÈÌÔ˘˜ «‰ÚfiÌÔ˘˜», ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È¤ÏıÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷.

∂ÈÎfiÓ· 2.11 §·ÌÙ‹Ú·˜ ˘Ú¿ÎÙˆÛ˘ √ Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ¿ÎÚ·, ÙÔ ∞ Î·È ÙÔ µ.

∫ÏÂÈÛÙfi Î·È ·ÓÔȯÙfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ì·Ù·Ú›·, Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÔ˘ ·È¯Ó›‰È·, ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·, ¤Ó· Ï·ÌÙ‹Ú· ‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ¿ÎÚ· (fiÏÔ˘˜) (ÂÈÎfiÓ· 2.11). ™‡Ó‰ÂÛ Ì ۇÚÌ· Ù· ¿ÎÚ· ÌÈ·˜ Ì·Ù·Ú›·˜ Ì ٷ ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ Ï·ÌÙ‹Ú· (ÂÈÎfiÓ· 2.12), ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÙfiÙÂ Ô Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ʈÙÔ‚ÔÏ›. ª¤Û· ÛÙÔ Û‡ÚÌ· Î·È ÛÙÔ Ï·ÌÙ‹Ú· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ÙÔÓ ·ÚÓËÙÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ıÂÙÈÎfi fiÏÔ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ∂›Û˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Ì·Ù·Ú›· Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÓËÙÈÎfi fiÏÔ Ù˘. ¢ËÏ·‰‹ Ù· ËÏÂÎÙÚfi-

∂ÈÎfiÓ· 2.12 ∆ÚfiÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú· Ì ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ÒÛÙ ӷ ʈÙÔ‚ÔÏ›.

39


kef02.qxd

10-09-2007

16:02

™ÂÏ›‰·40

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∂ÈÎfiÓ· 2.13 (·), (‚), (Á) ∞ÓÔȯÙfi ·Îψ̷. (‰) ∫ÏÂÈÛÙfi ·Îψ̷.

ÓÈ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ÎÏÂÈÛÙ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ϤÌ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ·Îψ̷ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜.

∂ÈÎfiÓ· 2.14 ∫¿ı ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ∏ Ú›˙· ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹.

ŸÙ·Ó ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙÔ Û‡ÚÌ· ·fi ÙÔÓ ¤Ó· fiÏÔ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ‹ ·fi ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú·, ·Ú·ÙËÚ›˜ fiÙÈ Ô Ï·ÌÙ‹Ú·˜ Û‚‹ÓÂÈ (ÂÈÎfiÓ· 2.13·, ‚). ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ fiÏÔ˘ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ‹ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú· ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È ·¤Ú·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÌÔÓˆÙ‹˜. ∆· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì¤Û· Û’ ·˘ÙfiÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ Ï·ÌÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿. ∆Ô Î‡Îψ̷ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÓÔȯÙfi. ∞fi ¤Ó· ·ÓÔȯÙfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ ‰ÂÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ŒÓ· ·ÓÔȯÙfi ·Îψ̷ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Û ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎfiÓ· 2.13Á, ‰). °È· Ó· ʈÙÔ‚ÔÏ› Ô Ï·ÌÙ‹Ú·˜, Ú¤ÂÈ ÙÔ Î‡Îψ̷ Ó· ÌË ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ (ÂÈÎfiÓ· 2.13‰). ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ÙÔ Û‡ÚÌ· ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú· ÎÔ›, ÙÔ Î‡Îψ̷ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÓÔȯÙfi. √ Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ¤¯ÂÈ «Î·Â›» Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ Î·È ÛÙÔÓ ·ÁˆÁfi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·-ËÁ‹ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰· Î·È Ô ·ÁˆÁfi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ·ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ıˆڋÛÔ˘Ì ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙË (Ú›˙·) ˆ˜ ËÁ‹ (ÂÈÎfiÓ· 2.14).

∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∂ÈÎfiÓ· 2.15 ª·Ù·Ú›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ∏ ¯ËÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÈ΋.

∂›‰·Ì fiÙÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Â›Ó·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. ∆· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ËÁ‹. ∏ ‰‡Ó·ÌË ·˘Ù‹ ·Ú¿ÁÂÈ ¤ÚÁÔ. ∆Ô ¤ÚÁÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÁ‹ ÛÙ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÊÔÚÙ›·. ∆ËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÔηÏԇ̠ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ∞fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜; ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÁ‹ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Û ΛÓËÛË Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡.

∂ÈÎfiÓ· 2.16 ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· ™Â ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· Ë ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÈ΋.

40

∫¿ıÂ Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ËÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ ·ÏÒ˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹. µÂ‚·›ˆ˜ Û ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. ∞ÏÒ˜ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÈ΋. ∏ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ËÁ‹˜. ŒÙÛÈ


kef02.qxd

10-09-2007

16:02

™ÂÏ›‰·41

∫∂º∞§∞π√ 2 ∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞ Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô (ÎÔÈÓ‹ Ì·Ù·Ú›·) ‹ Û’ ¤Ó· Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ (Ì·Ù·Ú›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘) ¯ËÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÈ΋, ÂÓÒ Û ÌÈ· ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÈ΋ (ÂÈÎfiÓ˜ 2.15, 2.16). ÕÏϘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ÊˆÙÔÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ÙÔ ıÂÚÌÔÛÙÔȯ›Ô. ™’ ¤Ó· ʈÙÔÛÙÔÈ¯Â›Ô (ÂÈÎfiÓ· 2.17) ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÈ΋, ÂÓÒ Û’ ¤Ó· ıÂÚÌÔÛÙÔÈ¯Â›Ô ıÂÚÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÈ΋.

∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ √È ÊÔÚËÙ¤˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ fiˆ˜ Ê·ÎÔ›, Ú·‰Èfiʈӷ, ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ˜ Î.Ï. ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÌÈ· Ì·Ù·Ú›·. ∆Ô ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÌÈ·˜ Ì·Ù·Ú›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ËÁ‹˜ Â›Ó·È Ë Ù¿ÛË. ŸÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ ÌÈ· Ì·Ù·Ú›· ˙ËÙ¿˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ù¿ÛË 1,5 V ‹ 4,5 V ‹ 9 V ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ÛÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙË (Ú›˙·) ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˜ Â›Ó·È 220 V.

∂ÈÎfiÓ· 2.17 ºˆÙÔÛÙÔȯ›· Û ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi.

ªÂ ÔÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë Ù¿ÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜; ¢È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ËÁ‹˜ ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁԇ̠¤Ó· ·Ïfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ Ì ÌÈ· Ì·Ù·Ú›·, ¤Ó· ‰È·ÎfiÙË Î·È ¤Ó· Ï·Ì¿ÎÈ (ÂÈÎfiÓ· 2.18). ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ (Ì·Ù·Ú›·) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ̤۷ ÛÙÔ Û‡ÚÌ· ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô ÚÔηÏ› ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÚÌ· ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú·. ∏ ʈÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·. √ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (VËÁ‹˜) ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏˆÓ ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ËÁ‹˜ ÙÔ ËÏ›ÎÔ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÁ‹ Û ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· (EËÏÂÎÙÚÈ΋) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ (q) fiÙ·Ó ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô q ‹ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ: E V

ËÁ‹˜

=

ËÏÂÎÙÚÈ΋

∂ÈÎfiÓ· 2.18 ŸÙ·Ó Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ٷ ¿ÎÚ· ÌÈ·˜ Ì·Ù·Ú›·˜ Ì ¤Ó· Ï·ÌÙ‹Ú·, Ô Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ʈÙÔ‚ÔÏ›.

(2.2)

q

∂Ô̤ӈ˜ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ËÁ‹ ÛÙ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË: ∂ËÏÂÎÙÚÈ΋=(VËÁ‹˜)

Ø

q

∏ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Ù¿Û˘ (‰È·ÊÔÚ¿˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡) ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™‡ÛÙËÌ· ªÔÓ¿‰ˆÓ (S.I.) ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Volt (1 V) Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜: 1 Volt =

1 Joule 1J ‹ 1V = 1 Coulomb 1C

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ‰È·‰Ô¯Èο ¤Ó· Ï·Ì¿ÎÈ Ì ٷ ¿ÎÚ· ÌÈ·˜ Ì·Ù·Ú›·˜ 1,5 V (ÂÈÎfiÓ· 2.18) Î·È ÌÈ·˜ Ì·Ù·Ú›·˜ 4,5 V, ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ fiÙÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ ÊˆÙÔ‚ÔÏ› ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· (ÂÈÎfiÓ· 2.19). ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Ù¿Û˘ ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ ËÁ‹˜; ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 2.19, Ë Ù¿ÛË ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ™˘ÌÂÚ·›-

∂ÈÎfiÓ· 2.19. ŸÙ·Ó Ô Ï·ÌÙ‹Ú·˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì Ì·Ù·Ú›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù¿Û˘, ʈÙÔ‚ÔÏ› ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ·.

41


10-09-2007

16:02

™ÂÏ›‰·42

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

º

kef02.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È πÛÙÔÚ›·

ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÔ̤ӈ˜ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÔfiÙÂ Î·È ÊˆÙÔ‚ÔÏ› ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ·. ¢È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙ· ¿ÎÚ· ηٷӷψً ∫·ıÒ˜ Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÂÚÓÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ¤Ó· Ï·ÌÙ‹Ú·, ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌÈ΋ Î·È ÊˆÙÂÈÓ‹. √ Ï·ÌÙ‹Ú·˜, fiˆ˜ Î·È Î¿ıÂ Û˘Û΢‹ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÌÂÙ·ÙÚÔ¤·˜ ‹ ηٷӷψً˜.

∂ÈÎfiÓ· 2.20 ∞ÏÂÛ¿ÓÙÚÔ µfiÏÙ· (Volta) (1745–1827) πÙ·Ïfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ Ô˘ ÂÊˇÚ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÙ‹ÏË, ÌÈ· Û˘Ó‰ÂÛÌÔÏÔÁ›· ·fi Ì·Ù·Ú›Â˜. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ›Ó·Î·˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ÙÔÓ µfiÏÙ· Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÛÙÔ ¡·ÔϤÔÓÙ· µÔÓ·¿ÚÙË ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÙ‹ÏË. ªÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô µfiÏÙ· ¯¿ÚÈÛ ÛÙÔÓ º·Ú·ÓÙ¤È ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ÛÙ‹ÏË. ¶ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ‰fiıËÎÂ Ë ÔÓÔÌ·Û›· Volt ÛÙË ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡.

¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Û ¤Ó·Ó ηٷӷψً; °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÚ›˙Ô˘Ì ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. √ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (V) ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ ÙÔ˘ ηٷӷψً ÙÔ ËÏ›ÎÔ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ q fiÙ·Ó ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô q ‹ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ: E ËÏÂÎÙÚÈ΋ V= (2.3) q ∆Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, .¯. Ì·Ù·Ú›·˜, Ï·ÌÙ‹Ú·, ÎÈÓËÙ‹Ú· Î.Ï., ÙË ÌÂÙÚ¿Ì Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ˘. ∆· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙ· ÔÔ›· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. §¤Ì fiÙÈ ÙÔ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô (ÂÈÎfiÓ· 2.21). ∆· Û‡Á¯ÚÔÓ· ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚ· Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤ӷ ÛÙ· ÔχÌÂÙÚ·. ™ÙÔ Î‡Îψ̷ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 2.21, ·Ó ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË, ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ ·‡ÂÈ Ó· ʈÙÔ‚ÔÏ›. ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ٷ ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú· ÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ Ï·ÌÙ‹Ú· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ Û‡ÚÌ· ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú·. ŸÛÔ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi Â›Ó·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô ̤۷ ÛÙÔ Û‡ÚÌ· ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú·, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ¿„ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜, ·fi ÙÔÓ Ï·ÌÙ‹Ú· ‰ÂÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Î·È Ë Ù¿ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·Ó Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ Ì ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ ËÁ‹˜, ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È 4,5 V. ∂‡ÎÔÏ· ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ·:

∂ÈÎfiÓ· 2.21 ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú·. ∏ ËÁ‹ Î·È Ô Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ¿ÎÚ· (Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ·). ∏ Ù¿ÛË ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ ËÁ‹˜ Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙËÓ Ù¿ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú·.

·. ÂÓfi˜ ηٷӷψً Â›Ó·È Ìˉ¤Ó fiÙ·Ó ·fi ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Î·È ‚. ÌÈ·˜ Ì·Ù·Ú›·˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó ›Ù ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘Ù‹ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ›Ù fi¯È. ∆·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ ŸÙ·Ó Ȥ˙ÂȘ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÙÔ˘ ʈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ Î‡Îψ̷ ÎÏ›ÓÂÈ Î·È ÔÈ Ï·ÌÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ʈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ʈÙÔ‚ÔÏÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜. ŸÙ·Ó ÙËÏÂʈÓ›˜ Û’ ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Û‹Ì· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÛÔ˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ Î·È Êı¿ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ·Î·ÚÈ·›· ÛÙË Û˘Û΢‹ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÛÔ˘. ∆Ô Û‹Ì· ·˘Ùfi

42


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·43

∫∂º∞§∞π√ 2 ∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù·Íȉ‡ÂÈ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ·ÏÏ¿ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô Ô˘ ÚÔηÏ› ÙËÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂Ó˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Û’ ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·Ú¤ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·È ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÓfi˜ Û·ÏÈÁηÚÈÔ‡. ŒÓ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ, ÁÈ· Ó· ‰È·ÙÚ¤ÍÂÈ ¤Ó· Û‡ÚÌ· Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘, ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈÒÓ ˆÚÒÓ.

∂ÈÎfiÓ· 2.22 ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜.

¶ÚԤϢÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Û’ ¤Ó· ·Îψ̷ ™’ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ¤Ó· ۈϋӷ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ÓÂÚfi. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û‡ÚÌ· Ô˘ Ó· ÌËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ∏ ËÁ‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Û’ ¤Ó· ·Îψ̷ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Î·È fi¯È ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ ‹ ÔÈ Ú›˙˜ fiˆ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. ŸÙ·Ó ÎÏ›ÓÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙÔ Î‡Îψ̷ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 2.18, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÁ‹ ÚÔηÏ› ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ô˘ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û‡ÚÌ· ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú·. √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ËÁ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÁfi Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘. ∏ ËÁ‹ ı¤ÙÂÈ ·ÏÒ˜ Û ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Ô˘ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÁfi. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, fiˆ˜ Ë ¢.∂.∏., ‰ÂÓ ˆÏÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ¶ˆÏÔ‡Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. √È Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ÂÛ›˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ Î·È ÔÈ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∆· ËÏÂÎÙÚÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ù· ÂÚÈÁÚ¿„·Ì Ì ϤÍÂȘ, ʈÙÔÁڷʛ˜ (ÂÈÎfiÓ· 2.21) ‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ (ÂÈÎfiÓ· 2.13). ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fï˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ۯËÌ·ÙÈο ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ Î˘Îψ̿وÓ, fiÔ˘ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ۇ̂ÔÏ·. ªÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 2.22. ªÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ¤Ó· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Î·È ¤Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ·Ó··ÚÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 2.23. ™ÙȘ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ÙˆÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ Ë ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚·ÙÈ΋. ∞˘Ù‹ Ë ÊÔÚ¿, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ, Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙË ÊÔÚ¿ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡˜ ·ÁˆÁÔ‡˜.

2.3

∂ÈÎfiÓ· 2.23 ŒÓ· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ (·) ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. (‚) ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË. (Á) ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË.

∏ÏÂÎÙÚÈο ‰›ÔÏ·

∂›‰·Ì fiÙÈ fiϘ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠(Ì·Ù·Ú›Â˜, Ï·ÌÙ‹Ú˜, ÔÈÎȷΤ˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î.Ï.) ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰‡Ô ¿ÎÚ· (fiÏÔ˘˜) Ì ٷ ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷. √È ›‰È˜ ÔÈ Û˘Û΢¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÈο ‰›ÔÏ· (ÂÈÎfiÓ· 2.24). ŸÙ·Ó ÛÙ· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰ÈfiÏÔ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË V, ÙfiÙ ·fi ÙÔ ‰›ÔÏÔ ı· ‰È¤ÏıÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ¤ÓÙ·Û˘ π. ∞Ó ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ Ù¿Û˘ V, ı· ÌÂÙ·‚ÏËı› Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË π. √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈfiÏÔ˘ fiÙ·Ó ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ Ù¿ÛË ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ‰ÈfiÏÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ÂÈÎfi-

∂ÈÎfiÓ· 2.24 ∏ÏÂÎÙÚÈο ‰›ÔÏ· ∫¿ı ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÔÏÔ: (·) ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ¿ÎÚ· Î·È (‚) ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ ‰È·Ú¤ÂÈ Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜.

43


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·44

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∂ÈÎfiÓ· 2.25 ŸÙ·Ó ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÂÓfi˜ ‰ÈfiÏÔ˘, ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ. (·) ŸÙ·Ó ÙÚÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ, Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙÚÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È. (‚) ∞Ó ÙÚÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ے ¤Ó· ÎÈÓËÙ‹Ú·, Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È.

Ó· 2.25 ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓË Ù¿ÛË Û ¤Ó· Ï·ÌÙ‹Ú· (ÂÈÎfiÓ· 2.25·) Î·È Û ¤Ó·Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÎÈÓËÙ‹Ú· (ÂÈÎfiÓ· 2.25‚). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ‰ÈfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ ‰È·Ú¤ÂÈ.

∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈfiÏÔ˘ °È· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÎÙÈÌԇ̠ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ (π) Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ‰›ÔÏÔ fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË ÔÚÈṲ̂Ó˘ ÙÈÌ‹˜ (V), ÔÚ›˙Ô˘Ì ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈfiÏÔ˘ (ÙË Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· R). ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰ÈfiÏÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ËÏ›ÎÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Ù¿Û˘ (V) Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË (π) ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ: R=

V I

(2.4)

∏ ÌÔÓ¿‰· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™‡ÛÙËÌ· ªÔÓ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ øÌ (1 Ohm). ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·Ú¿ÁˆÁÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È Ë ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Û¯¤Û˘ 2.4: 1 Ohm =

1 Volt 1V ‹ 1Ω= 1 Ampere 1A

™ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ øÌ: ÙÔ ÎÈÏÔ-ˆÌ (1 ∫ø=103 ø) Î·È ÙÔ ÌÂÁ·-ˆÌ (1 ªø=106 ø). ∏ ̤ÙÚËÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì fiÚÁ·Ó· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ˆÌfiÌÂÙÚ· (ÂÈÎfiÓ· 2.26). ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ˆÌfiÌÂÙÚ· Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤ӷ ÛÙ· ÔχÌÂÙÚ·. ∂ÈÎfiÓ· 2.26 ªÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ‰ÈfiÏÔ˘ Ì fiÚÁ·Ó· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È «ˆÌfiÌÂÙÚ·». ∆· ˆÌfiÌÂÙÚ· Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ì ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ̤ÙÚËÛ˘ ¤ÓÙ·Û˘, Ù¿Û˘, ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î.Ï., Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ «ÔχÌÂÙÚ·».

44

°ÂÓÈο Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰ÈfiÏÔ˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓË Ù¿ÛË. À¿Ú¯ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· ‰ÈfiÏˆÓ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÛٿ٘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË R Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹, ‰ËÏ·‰‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ù˘ Ù¿Û˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·45

∫∂º∞§∞π√ 2 ∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ.

¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ øÌ ∆Ô ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ ›Ûˆ˜ ‰›ÔÏÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜, ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Û‡ÚÌ·. ŸÙ·Ó ÛÙ· ¿ÎÚ· (fiÏÔ˘˜) ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË, ÙfiÙ ·fi ÙÔ Û‡ÚÌ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÔÛÔÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔηÏ› Û ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi; ¶Ò˜ ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi fiÙ·Ó ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘; °È· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ì·˜, ı· ηٷʇÁÔ˘Ì ¿ÏÈ ÛÙÔ ›ڷ̷. ªÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Ù¿Û˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡. ªÂÙÚ¿Ì ÙËÓ Ù¿ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Ì ¤Ó· ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÁˆÁfi Ì ¤Ó· ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ (ÂÈÎfiÓ· 2.27). ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂÒÓ Ì·˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 2.1. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ ËÏ›ÎÔ Ù˘ Ù¿Û˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ù˘ Ù¿Û˘ Î·È Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î· 2.1 ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ì ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ (π) ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙË Ù¿ÛË V Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ (ÂÈÎfiÓ· 2.28). ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ (π) ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË (V) Ô˘ ÙËÓ ÚÔηÏ› Â›Ó·È ÌÈ· ¢ı›· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. ∂Ô̤ӈ˜ Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÌÂÁ¤ıË Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚfi˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î· 2.1, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ÙÈÌÒÓ Ù¿Û˘–¤ÓÙ·Û˘ (V/I). ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÏfiÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÙÈÌ‹. flÛÙÂ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË R ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ù˘ Ù¿Û˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó·˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙ¿Ù˘.

∂ÈÎfiÓ· 2.27 ∞Ó ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡, ÙfiÙÂ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ¶π¡∞∫∞™ 2.1 ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂ √∆π °π∞ ∫∞£∂ ∑∂À°√™ ∆πªø¡ √ §√°√™ V/I ∂Ã∂π ∆∏¡ π¢π∞ ∆πª∏ V I

V

I

(Volt)

(mA)

 Volt = Ω  A 

0 1,5 3,0 4,5 6,5 7,5 9,0

0 7,5 15,0 22,5 30,0 37,5 45,0

– 200 200 200 200 200 200

R=

∏ ÁÂӛ΢ÛË ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚfiÌÔÈˆÓ Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ °ÂÚÌ·Ófi Ê˘ÛÈÎfi øÌ (Ohm) ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÂÓfi˜ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ øÌ: ∏ ¤ÓÙ·ÛË (I) ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ·ÁˆÁfi Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (V) Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ, Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Ù¿Û˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ.

∂ÈÎfiÓ· 2.28 ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÁˆÁfi (·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·) Î·È Ë Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ (·ÈÙ›·) Â›Ó·È ÌÂÁ¤ıË ·Ó¿ÏÔÁ·.

45


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·46

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ŒÙÛÈ ·Ó Ë Û¯¤ÛË 2.4 Ï˘ı› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ π ÚÔ·ÙÂÈ: 1 ⋅ V ‹ V = I⋅R R ¢ËÏ·‰‹ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ: l=

(2.5)

∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ Ù¿Û˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ 1/R.

∂ÈÎfiÓ· 2.29 °Î¤ÔÚÁÎ ™ÈÌfiÓ øÌ (1787-1854) °ÂÚÌ·Ófi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi.

∏ Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ øÌ. ∏ ÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÌÈ· ¢ı›· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó, fiˆ˜ Ë ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 2.28. πÛ¯‡ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ øÌ ÁÈ· οı ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÔÏÔ; ∞˜ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙÔ ›ڷ̷ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 2.27, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ·˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÔ‰›Ô‰Ô ‹ ¤Ó· Ï·ÌÙ‹Ú· Ó¤Ô˘ (Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ʈÙÂÈÓÒÓ ‰È·ÊË̛ۈÓ). √È ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÔ‰›Ô‰ÔÈ, ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Ï˘¯Ó›Â˜ Î·È Ù· ÙÚ·Ó˙›ÛÙÔÚ (ÂÈÎfiÓ· 2.30) Â›Ó·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, fiˆ˜ Ú·‰Èfiʈӷ, ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Î.Ï. ªÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÔ‰Èfi‰Ô˘ ‹ ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú· Ó¤Ô˘, ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ Ù· ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘˜ (ÂÈÎfiÓ· 2.31). ¢ËÏ·‰‹, ·Ó Î·È Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰›ÔÏ· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ. ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘˜. ∆Ô ›‰ÈÔ Â›Û˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ (ÂÈÎfiÓ· 2.25‚).

∂ÈÎfiÓ· 2.30 ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ï˘¯Ó›· (1), Ë ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÔ‰›Ô‰Ô˜ (2), ÙÔ ÙÚ·Ó˙›ÛÙÔÚ (3) Î·È Ë ÊˆÙÔ‰›Ô‰Ô˜ (LED) (4) ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È fiˆ˜ ¤Ó·˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜. ∂ÈÎfiÓ· 2.31 ∞ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ (·) ÌÈ· ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÔ‰›Ô‰Ô Î·È (‚) ¤Ó· Ï·ÌÙ‹Ú· Ó¤Ô˘, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì οı ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘˜. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ‰›ÔÏ· ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ øÌ.

∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ› ·ÁˆÁÔ›, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ÙËÚԇ̠ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚ‹, Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ. ¢ËÏ·‰‹ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙËÓ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘˜. °ÂÓÈο Ì ÙÔÓ fiÚÔ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ì οı ‰›ÔÏÔ Ô˘ ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ (ÂÈÎfiÓ· 2.32).

∂ÈÎfiÓ· 2.32 ∞ÓÙÈÛٿ٘ (·) ¢È¿ÊÔÚÔÈ Ù‡È ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ. (‚) ŒÓ·˜ ·ÓÙÈÛÙ¿Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷÛÙÚ·Ê›. (Á) ™ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÓfi˜ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÔÈ ·ÓÙÈÛٿ٘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È Ì ٷ ۇ̂ÔÏ· Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.

√È ·ÓÙÈÛٿ٘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÂÈϤÔÓ È‰ÈfiÙËÙ·: ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÂÍ ÔÏÔ-

46


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·47

∫∂º∞§∞π√ 2 ∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞ ÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ıÂÚÌÈ΋. ∆Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·˘Ù‹ ı· ÙË ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì Û ÂfiÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.

¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ øÌ Î·È ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ ¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È fiÙÈ, fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ·ÁˆÁÔ‡, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ; °È· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÒÙËÌ·, ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (ÚfiÙ˘Ô) Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ˆ˜ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔ˜ ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ªÂÁ¿ÏË Ù¿ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ¿Ú· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·. ŸÛÔ fï˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı· ÂÚÓ¿Ó ·fi ÌÈ· ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ı· Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· 2.33). ∞˘Ùfi ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì ηχÙÂÚ· ·Ó ı˘ÌËıÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷: fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Û’ ¤Ó·Ó ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘.

∂ÈÎfiÓ· 2.33 ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË Ú‡̷ÙÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÁˆÁfi ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ.

ªÈÎÚÔÛÎÔÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ™Ù· ¿ÎÚ· ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙËÓ ›‰È· Ù¿ÛË V (·›ÙÈÔ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ı· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ¤ÓÙ·Û˘ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ (·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·) ·’ fi,ÙÈ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ∞fi ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ªÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÁˆÁfi˜ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ¢ËÏ·‰‹ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÙÚÔ Ù˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó·˜ ·ÁˆÁfi˜ ÛÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ̤۷ ·fi ·˘ÙfiÓ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚԤϢÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÂÓfi˜ ·ÁˆÁÔ‡; ∆ËÓ ·¿ÓÙËÛË ı· ÙËÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜ ϤÔÓ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ. ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2.1 ÔÓÔÌ¿Û·Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Û‡ÚÌ· ÙËÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô. ∆Ô ‰›Ô ·˘Ùfi ·ÛΛ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙ· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜. ŸÌˆ˜ ηٿ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ٷ ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Ù· ÔÔ›· Ù·Ï·ÓÙÒÓÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ı¤ÛÂȘ. ™Â οı ٤ÙÔÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÈÓËÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÈfiÓ. ŒÙÛÈ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË, Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÚÔηÏ› ÂÎ Ó¤Ô˘ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË, ÔfiÙ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· (ÂÈÎfiÓ· 2.34).

∂ÈÎfiÓ· 2.34 ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÛΛ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô. ∫·Ù¿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, ·˘Ù‹ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÈÁÌÈ·›·. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÈÓËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙ· ÈfiÓÙ·.

47


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·48

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ∆ÂÏÈο fiÏ· Ù· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ̤ÛË Ù·¯‡ÙËÙ· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ù‹ Ë «Û˘ÏÏÔÁÈ΋» ΛÓËÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ Û‡ÚÌ·. flÛÙ οı ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ «·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È» ÛÙË ‰È¤Ï¢ÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ̤۷ ·fi ·˘ÙfiÓ. ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ì ٷ ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ øÌ ¢È·ı¤ÙÂȘ ¤Ó· ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ, ¤Ó· ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ, ‰‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜ 1,5 V Î·È 4,5 V, ¤Ó· Ï·Ì¿ÎÈ Î·È Î·Ï҉ȷ. • ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ ÙÔ Î‡Îψ̷ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰È·‰Ô¯Èο ÙȘ ‰‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜. • ∂Ê¿ÚÌÔÛ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú· Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Û ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ. • ™‡ÁÎÚÈÓ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ˘ÔÏfiÁÈÛ˜. ™Î¤„Ô˘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ øÌ Û ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ·ÁˆÁfi. πÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚ›ÙˆÛË; ªÔÚ›˜ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂȘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ ÛÔ˘;

2.4

¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ·ÁˆÁÔ‡

∞fi ÔÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜; °È· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÒÙËÌ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ٷ ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘. ∞Ú¯Èο ı· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ì·˜. º·›ÓÂÙ·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ, ·fi ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ‰È·ÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ηٷʇÁÔ˘Ì ÛÙÔ ›ڷ̷ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ì ‹ Ó· ‰È·„‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ì·˜. £· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ‰È¿ÊÔÚˆÓ Û˘ÚÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘Ôı¤Û·Ì fiÙÈ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ‰È·ÙËÚԇ̠ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜. ¢ËÏ·‰‹ ı· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ Û˘ÚÌ¿ÙˆÓ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘ÏÈο Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ì‹ÎË Î·È ‰È·ÙÔ̤˜ Î·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜.

∂Í¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜

∂ÈÎfiÓ· 2.35 ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘.

48

™ÙÔ ›ڷ̷ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 2.35 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ۇÚÌ·Ù· ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ, Ì ÙËÓ ›‰È· ‰È·ÙÔÌ‹ ·ÏÏ¿ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ì‹ÎÔ˜. ªÂ ÙÔ ˆÌfiÌÂÙÚÔ ÌÂÙÚ¿Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ù· Û‡ÚÌ·Ù· Ì ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ‹ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÏ¿ÛÈ· ‹ ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÚÌ¿ÙˆÓ.


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·49

∫∂º∞§∞π√ 2 ∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞

∂Í¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ‰È·ÙÔÌ‹˜ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·ÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ ‰È·ÙÔÌ‹˜. ªÂ ÙÔ ˆÌfiÌÂÙÚÔ ÌÂÙÚ¿Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Û‡ÚÌ· Ì ‰ÈÏ¿ÛÈ· ‰È·ÙÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÈÛ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË (ÂÈÎfiÓ· 2.36). ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ ‰È·ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÚÌ¿ÙˆÓ.

∂Í¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠‰‡Ô Û‡ÚÌ·Ù· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ ‰È·ÙÔÌ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ÙÔ ¤Ó· ·fi ¯·ÏÎfi Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ Û‡ÚÌ· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.

∂ÈÎfiÓ· 2.36 ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ (∞) Ù˘ ‰È·ÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘.

∂Í¿ÚÙËÛË ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û’ ¤Ó· Ï·ÌÙ‹Ú· ˘Ú¿ÎÙˆÛ˘ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÌÈ· ‰È¿Ù·ÍË fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 2.37. √ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ Â›Ó·È ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ˜ ̤۷ Û ÓÂÚfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ì ÌÈ· ıÂÚÌ·ÓÙÈ΋ ÂÛÙ›· Î·È Ó· ÙË ÌÂÙÚ¿Ì Ì ¤Ó· ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ. °È· οı ÙÈÌ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÂÙÚ¿Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Ì ¤Ó· ˆÌfiÌÂÙÚÔ. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÁÂÓÈο Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ∏ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ Ì¿˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘: • Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ (), • Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ (∞) Ù˘ ‰È·ÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘, • ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ Û‡ÚÌ· Î·È • ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡.

∂ÈÎfiÓ· 2.37 ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

√È ·Ú·¿Óˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË: l (2.6) R = Ú⋅ A

∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ

fiÔ˘ R Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡, ∞ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ‰È·ÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘.

 ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÔχÌÂÙÚÔ Ì¤ÙÚËÛÂ

√ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ Ú ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂȉÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô ·ÁˆÁfi˜. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Û¯¤ÛË 2.6, fiÙ·Ó Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û ø, ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Û m Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Û m2, ÙfiÙÂ Ë ÂȉÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û ø ⋅ m. ŸÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÂȉÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡, ÙfiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ›ӷÈ. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 20ÆC ‚Ú¤ıËΠfiÙÈ Ô

 ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÔχÌÂÙÚÔ˘ ̤ÙÚËÛ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ï·Ì¿ÎÈ.

 ™‡Ó‰ÂÛ ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ Ì ÌÈ· ηٿÏÏËÏË Ì·Ù·Ú›· ÒÛÙ ӷ ʈÙÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ. ÙËÓ Ù¿ÛË Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ™‡ÁÎÚÈÓ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ˘ÔÏfiÁÈÛ˜ ·Ú·¿Óˆ Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ̤ÙÚËÛ˜ Ì ÙÔ ÔχÌÂÙÚÔ. ªÔÚ›˜ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂȘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘;

49


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·50

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

¶π¡∞∫∞™ 2.2 ∂π¢π∫∂™ ∞¡∆π™∆∞™∂π™

∂ȉÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ø⋅m

ÀÏÈÎfi ∞ÁˆÁÔ›

1,47x10-8 1,72x10-8 2,63x10-8 20x10-8 100x10-8

ÕÚÁ˘ÚÔ˜ ÷ÏÎfi˜ ∞ÚÁ›ÏÈÔ Ã¿Ï˘‚·˜ ÃÚˆÌÔÓÈÎÂÏ›ÓË ∏ÌÈ·ÁˆÁÔ›

3,5x10-5 2.300

ÕÓıڷη˜ ¶˘Ú›ÙÈÔ ªÔÓˆÙ¤˜ ¡ÂÚfi •‡ÏÔ °˘·Ï› PVC

2x105 108–1011 1010–1014 1014

¯·ÏÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂȉÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ∂Ô̤ӈ˜ Ô ¯·ÏÎfi˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡. ∞˘Í¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· (ÂÈÎfiÓ· 2.37). ™Â ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ (̤¯ÚÈ 100ÆC ÂÚ›Ô˘) Ë ÂȉÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯¤ÛË: Úı=Ú0⋅(1+·⋅ı)

(2.7)

fiÔ˘ ÙÔ Ú0 Â›Ó·È Ë ÂȉÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û 0 ÆC Î·È Úı Ë ÂȉÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û οÔÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı. √ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ · ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ıÂÚÌÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. °È· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηı·Ú¿ ̤ٷÏÏ· Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ · ¤¯ÂÈ ÙÈÌ‹ 1/273ÆC. À¿Ú¯Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ·ÁˆÁÔ› ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚ¿Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ÎÔÓÛÙ·ÓÙ¿ÓË (ÎÚ¿Ì· ¯·ÏÎÔ‡ Î·È ÓÈÎÂÏ›Ô˘), Ô˘ Ë ÂȉÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ∞fi Ù· ÎÚ¿Ì·Ù· ·˘Ù¿ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·ÎÚȂ›·˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ Ë ÂȉÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ËÌÈ·ÁˆÁÒÓ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ∂ÊfiÛÔÓ Ë ÂȉÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÂÔ̤ӈ˜ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯¤ÛË Rı=R0⋅(1+·⋅ı),

(2.8)

fiÔ˘ ÙÔ R0 Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û 0ÆC Î·È Rı Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û οÔÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı. ¶Ò˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·;

∂ÈÎfiÓ· 2.38 ∆· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ηٿ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ٷ ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘. ŸÛÔ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ÙfiÛÔ ÈÔ Û˘¯Ó¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ.

°È· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ı· ηٷʇÁÔ˘Ì ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘. £˘ÌËı›Ù fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ì ٷ ÈfiÓÙ· Ô˘ Ù·Ï·ÓÙÒÓÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘˜ (ÂÈÎfiÓ· 2.38) °ÓˆÚ›˙ÂÙ fï˜ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ fiÙÈ, fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ˜. ŸÛÔ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ÙfiÛÔ ÈÔ Û˘¯Ó¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ì ·˘Ù¿ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡.

ªÂÙ·‚ÏËÙfi˜ ·ÓÙÈÛÙ¿Ù˘

∂ÈÎfiÓ· 2.39 √ ÚÔÔÛÙ¿Ù˘ Î·È Ë Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ·) ªÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚÔ̤· ‰ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË (∞¢) Î·È ¿Ú· ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ‚) ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÛÙ¿ÙË.

50

√ ÌÂÙ·‚ÏËÙfi˜ ·ÓÙÈÛÙ¿Ù˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÓÙÈÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ¤Ó· ‰ÚÔ̤· ‹ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÔ˘Ì› (ÂÈÎfiÓ· 2.39). ∆ÔÓ Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ηٿÏÏËÏ· Û’ ¤Ó· ·Îψ̷ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÌÈ· Û˘Û΢‹ ‹ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÌÈ·˜ Û˘Û΢‹˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÚÔÔÛÙ¿Ù˘ Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ.


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·51

∫∂º∞§∞π√ 2 ∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞

¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó·˜ ÚÔÔÛÙ¿Ù˘; ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÔÛÙ¿ÙË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÂÓfi˜ ·ÁˆÁÔ‡ ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘. √ ÚÔÔÛÙ¿Ù˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· Û˘ÚÌ¿ÙÈÓÔ ·ÁˆÁfi ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÌÔÓˆÙÈÎfi ·ÏÈÓ‰ÚÔ. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ›ٷÈ, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Û ·ÁÒÁÈÌË Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ·ÁˆÁfi, ¤Ó·˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ‰ÚÔ̤·˜ Ì ÌÔÓˆÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (ÂÈÎfiÓ· 2.39).

¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÔÛÙ¿ÙË; ™ÙÔ Î‡Îψ̷ Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 2.40· Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ¤Ó· ÚÔÔÛÙ¿ÙË (ÂÈÎfiÓ· 2.40‚). ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞¢ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÔÛÙ¿ÙË. ∞Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚÔ̤· ‰ ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÎÚÔ µ, ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ∞¢ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Î‡Îψ̷ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ŸÌˆ˜ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ Ì¿ı·ÌÂ, Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÌÂÁ¤ıË Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·. ∆fiÙ ۇÌʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ: I=

V R

∂ÊfiÛÔÓ Ë Ù¿ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÚÔÔÛÙ¿ÙË ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ R ÚÔηÏ› Ì›ˆÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ Î‡Îψ̷ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Î·È Ù˘ ʈÙÔ‚ÔÏ›·˜ ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú· (ÂÈÎfiÓ· 2.40‚). ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ˘ ∞ (ÂÈÎfiÓ· 2.40Á). ∆Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Â¿Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚÔ̤· ‰ ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÎÚÔ ∞ ÙÔ˘ ÚÔÔÛÙ¿ÙË.

∂ÈÎfiÓ· 2.40 (·) ∫‡Îψ̷ Ï·ÌÙ‹Ú·. (‚) ∫‡Îψ̷ Ï·ÌÙ‹Ú· Ì ÚÔÔÛÙ¿ÙË. (Á) ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. ªÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚÔ̤· ¢ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÛÙ¿ÙË, ÂÔ̤ӈ˜ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ Î‡Îψ̷.

¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 2.41 Ê·›ÓÂÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÂÓfi˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ‡ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ ÙÔ ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ ·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÈı˘ÌËÙ‹ Ù¿ÛË (¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· Ù˘ Ù¿Û˘ Ù˘ ËÁ‹˜) ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÌÈ·˜ Û˘Û΢‹˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ∞ Î·È ¢. ∆Ô ÔÓÙÂÛÈfiÌÂÙÚÔ Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ. ŸÙ·Ó ÛÙÚ¤ÊÂȘ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Û’ ¤Ó· Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ‹ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹, ÌÂÙ·ÎÈÓ›˜ ·ÏÒ˜ ÙÔ ‰ÚÔ̤· ÂÓfi˜ ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ˘ (ÂÈÎfiÓ· 2.41·).

¶Ò˜ ÙÔ ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ ‰È·ÈÚ› ÙËÓ Ù¿ÛË ªÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚÔ̤· ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ¿Ú· ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË RA¢ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞ Î·È ¢ (ÂÈÎfiÓ· 2.41‚). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ Ë Ù¿ÛË V ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞ Î·È ¢ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙËÓ RA¢: V∞¢ = I⋅RA¢

(2.9)

∞Ó Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞ Î·È ¢ ÌÈ· Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ú‡̷ ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘, ÙfiÙ ·˘Ù‹ Ë Ù¿ÛË ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜.

∂ÈÎfiÓ· 2.41 (·) ŒÓ·˜ ‰È·ÎfiÙ˘, ÚÔÔÛÙ¿Ù˘. (‚) ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ˘.

51


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·52

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

2.5

∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ·Ú¯ÒÓ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÛÙË ÌÂϤÙË ·ÏÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î˘Îψ̿وÓ

∫‡Îψ̷ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Û ÛÂÈÚ¿ ™˘Ó‰¤Ô˘Ì ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹Ú˜ (ηٷӷψ٤˜) Ì ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘˜ (µ), ÂÓÒ Ù· ¿ÏÏ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘˜ (∞ Î·È °) Ù· Û˘Ó‰¤Ô˘Ì Ì ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ËÁ‹˜ (ÂÈÎfiÓ· 2.42). ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ï¤ÁÂÙ·È Û‡Ó‰ÂÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Û ÛÂÈÚ¿. ŸÙ·Ó ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË, ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ï·ÌÙ‹Ú˜. Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÂÈ, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ. ∆· ÊÔÚÙ›· ‰ÂÓ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È Ô‡Ù ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È, ·ÏÒ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ. ∂ÈÎfiÓ· 2.42 √È Ï·ÌÙ‹Ú˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û ÛÂÈÚ¿.

∆· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·Î·ÚÈ·›· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË. ∫¿ÔÈ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ËÁ‹ ·fi ÙÔÓ ·ÚÓËÙÈÎfi fiÏÔ Ù˘ Î·È Î¿ÔÈ· ÂͤگÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ıÂÙÈÎfi Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘. ∆ÂÏÈο fiÏ· Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û fiÏÔ ÙÔ Î‡Îψ̷. ªÈ· ‰È·ÎÔ‹ Û’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ∆fiÙ ÙÔ Î‡Îψ̷ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÓÔȯÙfi. ∏ ÚÔ‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÔ› ·Ó ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ‹ ·Ó η› ÙÔ Û‡ÚÌ· Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ï·ÌÙ‹Ú˜, ÔfiÙ ۂ‹ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÂÓfi˜ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ηٷӷψÙÒÓ Û ÛÂÈÚ¿. ∞Ó ÌÈ· Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ÙÔ Ú‡̷ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î‡Îψ̷ Î·È ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› η̛· Û˘Û΢‹. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη Ï·Ì¿ÎÈ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û ÛÂÈÚ¿. ∞Ó «Î·Â›» ÙÔ ¤Ó·, ÙÔ Ú‡̷ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·Ó¿‚ÂÈ Î·Ó¤Ó·. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 2.43· Î·È 2.43‚ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Î‡Îψ̷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Ì ηٿÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ Ù· ·ÌÂÚfiÌÂÙÚ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÂÙÚ¿Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ (Ï·ÌÙ‹Ú˜). ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·fi fiÏÔ˘˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ›‰È·˜ ¤ÓÙ·Û˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Û ¤Ó· ·Îψ̷ ÛÂÈÚ¿˜ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ›‰È· Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‹ Û˘Ì‚ÔÏÈο: I = I1 = I2

(2.10)

ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛ‹ Ì·˜ ·˘Ù‹; ∂ÈÎfiÓ· 2.43 (·) ™ÙÔ Î‡Îψ̷ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔ˘Ì ٷ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚ· Û ÛÂÈÚ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ï·ÌÙ‹Ú˜ Î·È ÙËÓ ËÁ‹. (‚) ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.

52

∂›‰·Ì fiÙÈ ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘. ∆· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È, ‰ÂÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ô‡ÙÂ Î·È Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ô ·ÚÈı-


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·53

∫∂º∞§∞π√ 2 ∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞ Ìfi˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi οı ‰È·ÙÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ›‰È·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ Ì ηٿÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ ÙÚ›· ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚ· (ÂÈÎfiÓ· 2.44·) ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙÚ¿Ì ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘˜. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ë Ù¿ÛË VA° ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ VAµ Î·È Vµ° ÛÙ· ¿ÎÚ· οı ϿÌ·˜ (ÂÈÎfiÓ· 2.44‚) ‹ Û˘Ì‚ÔÏÈο: V∞° = VAµ + Vµ°

(2.11)

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

§·Ì¿ÎÈ· ÛÂ ÛÂÈÚ¿

 ¶¿Ú ÌÈ· Ì·Ù·Ú›· ÙˆÓ 4,5 Volt Î·È ‰‡Ô Ï·Ì¿ÎÈ· ÙˆÓ 2,5 Volt.

 ToÔı¤ÙËÛ ٷ Ï·Ì¿ÎÈ· Û ‰‡Ô Ï˘¯ÓÈÔÏ·‚¤˜ Î·È Û‡Ó‰ÂÛ¤ Ù· Û ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·. ∆· Ï·Ì¿ÎÈ· ·Ó¿‚Ô˘Ó. ∆È ÚԂϤÂȘ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙÔ ¤Ó· Ï·Ì¿ÎÈ Ì ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜; ∫¿Ó ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂȘ ÙËÓ Úfi‚Ï„‹ ÛÔ˘. ∂ÚÌ‹Ó¢Û ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.

¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛ‹ Ì·˜ ·˘Ù‹; ∏ ·Ú·¿Óˆ Û¯¤ÛË Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜: Ù˘ ·Ú¯‹˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂›‰·Ì fiÙÈ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ ÂÓfi˜ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ù¿ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ. ŒÙÛÈ Î·ıÒ˜ Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ° ÚÔ˜ ÙÔ ∞ (ÂÈÎfiÓ· 2.44‚), Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È. ∏ ·Ú·¿Óˆ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ VA°. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ı· Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ° ÚÔ˜ ÙÔ µ Î·È ·fi ÙÔ µ ÚÔ˜ ÙÔ ∞, ‰ËÏ·‰‹ ηٿ ÙË ‰È¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi οı ϷÌÙ‹Ú·. ™˘Ì‚ÔÏÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ: ¢∂°∞ = ¢∂°µ + ¢∂µ∞

(2.12)

∫‡Îψ̷ Û ·Ú¿ÏÏËÏË Û‡Ó‰ÂÛË ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ë ÌÈ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ¤Ó·˜ Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ÌÔÚ› Ó· ʈÙÔ‚ÔÏ› ‹ fi¯È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÂȉ‹ ÔÈ Û˘Û΢¤˜ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û ÛÂÈÚ¿ ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÌÈ· Ì ÙËÓ ¿ÏÏË. ∏ ÂÈÎfiÓ· 2.45 ‰Â›¯ÓÂÈ ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹Ú˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÏÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ηٷӷψÙÒÓ Û ·Ú¿ÏÏËÏË Û‡Ó‰ÂÛË. ∫¿ı ϷÌÙ‹Ú·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô ·fi ÙÔÓ ¤Ó· fiÏÔ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ¯ˆÚÈÛÙÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ú‡̷. ŒÙÛÈ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¤Ó· ·Îψ̷ ÛÂÈÚ¿˜, ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹Ú˜ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ∆Ô Î‡Îψ̷ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Â¿Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ¤Ó·˜ ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹Ú˜. ∏ ‰È·ÎÔ‹ Û ¤Ó·Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎÏ¿‰Ô ‰ÂÓ ‰È·ÎfiÙÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· οıÂ Û˘Û΢‹ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ¿ÏϘ. ™Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Î‡Îψ̷ Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ηٿÏÏËÏ· ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚ· Î·È ·ÌÂÚfiÌÂÙÚ· ÒÛÙ ӷ ÌÂÙÚ¿Ì ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó

∂ÈÎfiÓ· 2.44 (·) ™ÙÔ Î‡Îψ̷ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔ˘Ì ٷ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. (‚) ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ì ٷ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚ·.

∂ÈÎfiÓ· 2.45 ¶·Ú¿ÏÏËÏË Û‡Ó‰ÂÛË ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ.

53


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·54

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À (ÂÈÎfiÓ· 2.46). ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ: ·. ™Ù· ¿ÎÚ· ÙˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ›‰È· ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ËÁ‹˜ (VAµ). ‚. ∏ ¤ÓÙ·ÛË (I) ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÔ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ ∞ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÓÙ¿ÛÂˆÓ (I1 Î·È I2) ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹Ú˜ Î·È ÌÂÙÚÒÓÙ·È ·fi Ù· ·ÌÂÚfiÌÂÙÚ· ∞1 Î·È ∞2 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (ÂÈÎfiÓ· 2.46). flÛÙ ÈÛ¯‡ÂÈ: ∂ÈÎfiÓ· 2.46 ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 2.45 Ì ·ÌÂÚfiÌÂÙÚ·.

I = I1 + I2

(2.13)

¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛ‹ Ì·˜ ·˘Ù‹; °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Â›Ó·È Î›ÓËÛË ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. ∂›Û˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ‰È·ÙËÚ›ٷÈ. ŸÛ· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ÙfiÛ· Î·È ÂÚÓÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹Ú˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ. ªÔÚԇ̠ÂÔ̤ӈ˜ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ¤ÓÙ·ÛË (I) ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÓÙ¿ÛÂˆÓ (I1 Î·È I2) ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹Ú˜.

™‡Ó‰ÂÛË ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ ™Â ¤Ó· ·Îψ̷ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ¤Ó·˜ ·ÓÙÈÛٿ٘ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ∞Ó ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ‰‡Ô ·ÓÙÈÛٿ٘ R1 Î·È R2, ÙfiÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ Ì ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜: Û ÛÂÈÚ¿ (ÂÈÎfiÓ· 2.47·) Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· (ÂÈÎfiÓ· 2.47‚). ∂ÈÎfiÓ· 2.47 (·) ∞ÓÙÈÛٿ٘ Û ÛÂÈÚ¿: ÙÔ˘˜ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú‡̷. (‚) ∞ÓÙÈÛٿ٘ Û ·Ú¿ÏÏËÏË Û‡Ó‰ÂÛË: ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· Ù¿ÛË.

ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì (ÂÈÎfiÓ· 2.48). °ÂÓÈο ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ۇÛÙËÌ· (Û˘Ó‰ÂÛÌÔÏÔÁ›·) ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ. ŒÓ· ·Ïfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ‰‡Ô ¿ÎÚ· (∞ Î·È µ) ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË (ÂÈÎfiÓ· 2.48·). ∞Ó ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ V, ÙfiÙ ·’ ·˘Ùfi ı· ‰È¤ÏıÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ¤ÓÙ·Û˘ I. ∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ R Ù¤ÙÔÈÔÓ ÒÛÙÂ, ·Ó ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· Ù¿ÛË V, Ó· ‰È¤ÏıÂÈ ·’ ·˘ÙfiÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ›‰È·˜ ¤ÓÙ·Û˘ I (ÂÈÎfiÓ· 2.48‚). ∆fiÙÂ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË R ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Û˘Ó‰ÂÛÌÔÏÔÁ›·˜). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ, Ë ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÈηÓÔÔÈ› ÙË Û¯¤ÛË: R=

∂ÈÎfiÓ· 2.48 ŒÓ· Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰‡Ô ¿ÎÚ· (fiÏÔ˘˜) Ì ٷ ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Î‡Îψ̷.

54

V I

(2.14)

fiÔ˘ V Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ Î·È I Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·55

∫∂º∞§∞π√ 2 ∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ (ÂÈÎfiÓ· 2.48‚). µ¤‚·È· Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ øÌ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¯ˆÚÈÛÙ¿ Î·È ÁÈ· οı ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË. £· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ‰‡Ô ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ fiÛÔ Î·È ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ: ÛÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Û‡Ó‰ÂÛË.

™‡Ó‰ÂÛË ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ Û ÛÂÈÚ¿ √È ·ÓÙÈÛٿ٘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 2.49·. ∫·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ¤ÓÙ·Û˘ I, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ÌÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚˆÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙ· ¿ÎÚ· ∞ Î·È µ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÂÙÚ¿Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· οı ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË: VAB = VA° + V°B

(2.15)

™˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì Ì R1 Î·È R2 ÙȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ Û οı ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË: VA° = I⋅R1

(2.16)

V°B = I⋅R2

(2.17)

∏ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË (R) ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ›‰È·˜ ¤ÓÙ·Û˘ I, ÂÊfiÛÔÓ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ٿÛË ›ÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈ΋ Ù¿ÛË VAB ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· 2.49‚). ŒÙÛÈ, ·Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ¿ÏÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ, ¤¯Ô˘ÌÂ: VAµ=I⋅R

∂ÈÎfiÓ· 2.49 (·) ∞ÓÙÈÛٿ٘ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Û ÛÂÈÚ¿. (‚) ∏ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË.

(2.18)

∞ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠ÙȘ Ù¿ÛÂȘ VAB, VA° Î·È V°B ÛÙË Û¯¤ÛË (2.15) Ì ‚¿ÛË ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ (2.16), (2.17) Î·È (2.18), ÔfiÙ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ: I⋅ R = I⋅ R1 + I⋅ R2 R = R1 + R2

‹ (2.19)

∏ Û¯¤ÛË (2.19) ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û ÛÂÈÚ¿ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÓÙÈÛٿ٘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Û’ ¤Ó· ·Îψ̷ ÛÂÈÚ¿˜ ÙfiÛÔ Ë ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È.

¶·Ú¿ÏÏËÏË Û‡Ó‰ÂÛË ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ ∆ÒÚ· ÔÈ ·ÓÙÈÛٿ٘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· 2.50·. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ›‰È· ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (V∞µ). ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚˆÓ ∞, ∞1 Î·È ∞2 ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ: π = π1 + π2

(2.20)

∂Ê·ÚÌfi˙Ô˘Ì ¿ÏÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ ÁÈ· οı ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ¯ˆÚÈ-

∂ÈÎfiÓ· 2.50 (·) ∞ÓÙÈÛٿ٘ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏ·. (‚) ∏ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË.

55


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·56

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

§·ÌÙ‹Ú˜ Û ·Ú¿ÏÏËÏË Û‡Ó‰ÂÛË ™‡Ó‰ÂÛ ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ì·Ù·Ú›·˜ 4,5 Volt ¤Ó· Ï·Ì¿ÎÈ 3,6 Volt. ∆Ô Ï·Ì¿ÎÈ ÊˆÙÔ‚ÔÏ› ¤ÓÙÔÓ·. ∆È ÚԂϤÂȘ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙË ÊˆÙÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú· ·Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ›‰ÈÔ Ï·Ì¿ÎÈ; ∫¿Ó ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂȘ ÙËÓ Úfi‚Ï„‹ ÛÔ˘. ∂ÚÌ‹Ó¢Û ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˜.

ÛÙ¿, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Ì ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ›ÛË Ì ÙËÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË (R) ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ: I1 =

VAB , R1

I2 =

VAB , R2

I=

VAB R

(2.21)

∞fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ (2.21) ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ fiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ. ∞ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙË Û¯¤ÛË (2.20) ·fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ (2.21), ÔfiÙ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ: VAB VAB VAB = + R R1 R2

(7 )

1 1 1 = + R R1 R2

(2.22)

∞fi ÙË Û¯¤ÛË (2.22) ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ, ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙÈÛٿ٘ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ, ÙfiÙÂ Ë ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ ηıÂÌÈ¿˜. ™˘ÓÂÒ˜ fiÛÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Î·È Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ·.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2.1 ™ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ËÁ‹˜ Û˘Ó‰¤ÂȘ ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹Ú˜ §1 Î·È §2 Û ÛÂÈÚ¿. KÏ›ÓÂȘ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ‰, ÔfiÙ ·Ú·ÙËÚ›˜ fiÙÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ˘ Á›ÓÂÙ·È 0,2 ∞. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ Â›Ó·È 20 ø Î·È 40 ø ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÌÔÚ›˜: ·) Ó· ÚԂϤ„ÂȘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ V1 Î·È V2 Î·È V ÙˆÓ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚˆÓ; ‚) Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ;

¢Â‰Ô̤ӷ

∑ËÙÔ‡ÌÂÓ·

µ·ÛÈ΋ Â͛ۈÛË

∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ §1: R1=20 ø

T¿ÛË §1: V1

¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ øÌ

∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ §2: R2=40 ø

∆¿ÛË §2: V2

ŒÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ Î‡Îψ̷: π=0,2 ∞

∆¿ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜: V

V = I⋅ R

V=V1 + V2

πÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË: R

§‡ÛË µ‹Ì· 1: ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· ·). µ‹Ì· 2: ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ٷ ¿ÎÚ·-·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ (∞°, °µ Î·È ∞µ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) Î·È ÙˆÓ ËÁÒÓ (ÂÈÎfiÓ· ·). µ‹Ì· 3: ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ. √È R1 Î·È R2 Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û ÛÂÈÚ¿. ∞fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙÈÛٿ٘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ¤ÓÙ·Û˘ π=0,2 ∞. ∂Ê·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÁÈ· οı ηٷӷψً ÙË ‚·ÛÈ΋ Â͛ۈÛË: §·ÌÙ‹Ú·˜ 1

§·ÌÙ‹Ú·˜ 2

V1=I⋅R1, V1=(0,2 A)⋅(20 ø)=4 V,

V2=π⋅R2, V2=(0,2 ∞)⋅(40 ø)=8 V,

flÛÙÂ: V1=4 V

flÛÙÂ: V2=8 V

56

∂ÈÎfiÓ· ·


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·57

∫∂º∞§∞π√ 2 ∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞

µ‹Ì· 4: ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· ‚). √È ·ÓÙÈÛٿ٘ R1 Î·È R2 Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Û ÛÂÈÚ¿. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË: RÈÛÔ‰=R1+R2

RÈÛÔ‰=(20 ø) + (40 ø)=60 ø

flÛÙÂ: RÈÛÔ‰=60 ø.

™ËÌ›ˆÛË: ªÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÏˆÓ Ù˘ ËÁ‹˜ (V) Ì ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜: 1. ∞fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ·Îψ̷: ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ∞ Î·È µ (V∞µ) ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ V∞° Î·È V°µ: V∞µ=V∞° + V°µ

V∞µ=(4 V) + (8 V)

∂ÈÎfiÓ· (‚)

V∞µ=12 V.

2. ∞fi ÙÔ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Î‡Îψ̷: ∂Ê·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË: V∞µ=I⋅RÈÛÔ‰

V∞µ=(0,2 ∞)⋅(60 ø)

V∞µ=12 V.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2.2 ™ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ËÁ‹˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹Ú˜ §1 Î·È §2 Û ·Ú¿ÏÏËÏË Û‡Ó‰ÂÛË. KÏ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ‰, ÔfiÙ ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË V ÙÔ˘ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ˘ Á›ÓÂÙ·È 12 V. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ Â›Ó·È 20 ø Î·È 40 ø ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÌÔÚ›˜: ·) Ó· ÚԂϤ„ÂȘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ I1, I2 Î·È I ÙˆÓ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚˆÓ; ‚) Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ;

¢Â‰Ô̤ӷ

∑ËÙÔ‡ÌÂÓ·

µ·ÛÈ΋ Â͛ۈÛË

∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ §1: R1=20 ø

ŒÓÙ·ÛË Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ §1: π1

¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ øÌ

∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ §2: R2=60 ø

ŒÓÙ·ÛË Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ §2: π2

I=

∆¿ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ· ∞µ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜: V=12 V

ŒÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË: R

I = I1+I2

V R

§‡ÛË µ‹Ì· 1: ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· ·). µ‹Ì· 2: ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ٷ ¿ÎÚ·-·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÁÒÓ ∞°, °µ Î·È ∞µ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (ÂÈÎfiÓ· ·). µ‹Ì· 3: ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ. √È R1 Î·È R2 Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ·. ™Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘˜ ∞, µ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓ‹ Ù¿ÛË Ô˘ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ Ù¿ÛË ÙˆÓ fiÏˆÓ Ù˘ ËÁ‹˜ (V). ∂Ê·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÁÈ· οı ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÙË ‚·ÛÈ΋ Â͛ۈÛË: §·ÌÙ‹Ú·˜ 1

§·ÌÙ‹Ú·˜ 2

V I1 = , R1

I2 =

12 V I1 = 20 Ω

flÛÙÂ: π1=0,6 ∞

V , R2

I2 =

12 V 60 Ω

flÛÙÂ: π2=0,2 ∞

∞fi ÙË ‚·ÛÈ΋ Û¯¤ÛË π=π1 + π2 ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË π=0,6 ∞ + 0,2 ∞. flÛÙ π=0,8 ∞

∂ÈÎfiÓ· (·)

57


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·58

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

µ‹Ì· 4: ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· ‚). √È ·ÓÙÈÛٿ٘ R1 Î·È R2 Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏ·. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË:

1 1 1 = + R R1 R2

1 1 1 = + R 20 Ω 60 Ω

1 60 Ω + 20 Ω = R (20 Ω) ⋅ (60 Ω)

R=15 ø.

™ËÌ›ˆÛË: ªÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒ-

∂ÈÎfiÓ· (‚)

Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘.

R=

VAB I

R=

12 V 0,8

flÛÙÂ R=15 ø.

ÂÚˆÙËÛÂȘ

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ

 ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ¤Ì·ı˜: ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ 1.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ·. ∆ËÓ ........................ ΛÓËÛË ÙˆÓ ........................ ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ................. ۈ̷Ùȉ›ˆÓ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ‚. √Ú›˙Ô˘Ì ÙËÓ ............... (I) ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi ˆ˜ ÙÔ ËÏ›ÎÔ ÙÔ˘ ............... (q) Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· .................. ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Û ............... ............... (t) ÚÔ˜ ÙÔ ............... ................ ™ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ I =

........ ........

H ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ............... ̤ÁÂıÔ˜

Î·È ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™‡ÛÙËÌ· ªÔÓ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ...... ............. ∆· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ¿Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ...................... Á. ∫¿ı ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ............... ·ÁÒÁÈÌÔ˘˜ «‰ÚfiÌÔ˘˜», ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È¤ÏıÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ............... ...................... . ‰. ∫¿ıÂ Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ............... ............... ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô (Ì·Ù·Ú›·) ‹ Ô Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹˜ (Ì·Ù·Ú›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘) ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ............... ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ËÏÂÎÙÚÈ΋, ∏ ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙË ............... ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ËÏÂÎÙÚÈ΋. ∆Ô ÊˆÙÔÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ..................... Û ËÏÂÎÙÚÈ΋, ÂÓÒ ÙÔ ıÂÚÌÔÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË ................... ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ËÏÂÎÙÚÈ΋. Â. √ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ ............... ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ............... (VËÁ‹˜) ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏˆÓ ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ËÁ‹˜ ÙÔ ËÏ›ÎÔ Ù˘ ............... (EËÏÂÎÙÚÈ΋) Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÁ‹ Û ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ............... (q) fiÙ·Ó ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹Ó ÚÔ˜ ÙÔ ............. √ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ............... Ù¿ÛË ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ............... ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ ÙÔ˘ ηٷӷψً, ÙÔ ËÏ›ÎÔ Ù˘ ............... Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ......... fiÙ·Ó ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÚÔ˜ ÙÔ ...........

58


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·59

∫∂º∞§∞π√ 2 ∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞

∏ÏÂÎÙÚÈο ‰›ÔÏ· Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ·ÁˆÁÔ‡ 2.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ·. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ............... (R) ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰ÈfiÏÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ËÏ›ÎÔ Ù˘ ............... ............... (V) Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ............ (π) ÙÔ˘ ............... ............... Ô˘ ÙÔ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ: R =

........ . ∏ ÌÔÓ¿‰· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™‡ÛÙËÌ· ªÔÓ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ......... (1 .....). ........

‚. ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ............... ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ì ٷ ............... ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘. Á. ∏ ¤ÓÙ·ÛË (I) ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ·ÁˆÁfi Â›Ó·È ............... Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (V) Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ ........ . ........

‰. ∫¿ı ‰›ÔÏÔ Ô˘ ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ............... Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ ............... ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ................ Â. ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘: i) Â›Ó·È ............... ÙÔ˘ ............... ÙÔ˘ (), ........... ............ ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ (∞) Ù˘ ‰È·ÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘, ii) ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi

ÙÔ

............. ÙÔ˘ ........... ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ Û‡ÚÌ· Î·È ·fi ÙË ............... ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡. ÛÙ. ŸÙ·Ó Ô ÌÂÙ·‚ÏËÙfi˜ ·ÓÙÈÛÙ¿Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÌÈ· Û˘Û΢‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ...................., ÂÓÒ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ........................ ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ·Ú¯ÒÓ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÛÙË ÌÂϤÙË ·ÏÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ 3.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ·. ∏ Ù¿ÛË VA° ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ Û ÛÂÈÚ¿ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ................. ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ VAµ Î·È Vµ° ÛÙ· ¿ÎÚ· οı ϷÌÙ‹Ú·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ú¯‹˜ ............................. Ù˘ ....................... ‚. ∏ ¤ÓÙ·ÛË (I) ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ¤Ó· ·Îψ̷ ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ .................. ÙˆÓ ............... (I1 Î·È I2) ÙˆÓ .................... Ô˘ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹Ú˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ú¯‹˜ ............... ÙÔ˘ ................. ....................

 ∂Ê¿ÚÌÔÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È ÁÚ¿„ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ 4.

¡· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ Î‡Îψ̷ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ·. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi ÛÔ˘ ÙË Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË. ¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ «ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË», «ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷», «ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷», «ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô», «ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·».

5.

¢È·ı¤ÙÂȘ ÌÈ· Ì·Ù·Ú›·, ¤Ó· Ï·ÌÙ‹Ú·, ¤Ó· ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ, ¤Ó· ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ, ¤Ó· ‰È·ÎfiÙË Î·È Î·Ï҉ȷ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¤Ó· ·Îψ̷ Ù¤ÙÔÈÔ ÒÛÙ fiÙ·Ó ÎÏ›ÓÂȘ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË, Ô Ï·ÌÙ‹Ú·˜ Ó· ʈÙÔ‚ÔÏ›, ÂÓÒ ÙÔ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ Ï·ÌÙ‹Ú· Î·È ÙÔ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙË Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ÙË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜.

59


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·60

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∏ÏÂÎÙÚÈο ‰›ÔÏ· Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ·ÁˆÁÔ‡ 6.

¡· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ ÙÔ Î‡Îψ̷ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ·. ∞Ó ÎÏ›ÛÂȘ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË, ÙÈ ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ó· Û˘Ì‚Â›; ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì ™ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚıfi Î·È Ì § ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ. ·. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô. ‚. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·. Á. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù· ıÂÙÈο ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÙÔ Û‡ÚÌ· ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú·. ‰. ∆· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì ٷ ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û’ ·˘Ù¿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÈÓËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Â. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙ· ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ·fi οı ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Ù¿Û˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘.

7.

¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì ™ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚıfi Î·È Ì § ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ. ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡: ·. ªÂÁ·ÏÒÓÂÈ fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹. ‚. ªÂÁ·ÏÒÓÂÈ fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹. Á. ªÂÁ·ÏÒÓÂÈ fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹. ‰. ∂›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ËÏ›ÎÔ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘. Â. ∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡. ÛÙ. ¢ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ó ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ‰È·ÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘. ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÂÚÈÏËÙÈο ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÔ˘.

8.

∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ·ÁˆÁÔ‡ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘. À·ÎÔ‡ÂÈ Ô ·ÁˆÁfi˜ ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ; ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.

9.

¢‡Ô ·ÓÙÈÛٿ٘ ¤¯Ô˘Ó ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ ‰È·ÙÔÌ‹˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. øÛÙfiÛÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ¶Ò˜ ÂÍËÁ›˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi; ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ·Ú¯ÒÓ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÛÙË ÌÂϤÙË ·ÏÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î˘Îψ̿وÓ

10.

™ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ· ‚ϤÂȘ ÙË Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi οı ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË. ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì ™ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚıfi Î·È Ì § ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ. ·. √È ·ÓÙÈÛٿ٘ R1 Î·È R2 Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û ÛÂÈÚ¿. ‚. √È ·ÓÙÈÛٿ٘ R2 Î·È R3 Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ·. Á. √È ·ÓÙÈÛٿ٘ R3 Î·È R4 Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û ÛÂÈÚ¿. ‰. √ ·ÓÙÈÛÙ¿Ù˘ R2 Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÙˆÓ R3 Î·È R4. Â. √ ·ÓÙÈÛÙ¿Ù˘ R1 Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Û ÛÂÈÚ¿ Ì ÙÔÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÙˆÓ R2, R3 Î·È R4.

60


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·61

∫∂º∞§∞π√ 2 ∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞

ÛÙ. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË R1 Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ R2. ˙. ∏ Ù¿ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ R2 Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ R3 Î·È R4. Ë. ∆· ËÏÂÎÙÚÈο Ú‡̷ٷ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó ÙȘ R3 Î·È R4 ¤¯Ô˘Ó ›Û˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ı. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ R1 Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÓÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛٿ٘ R2 Î·È R3. È. ∏ Ù¿ÛË ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ ËÁ‹˜ (∞, µ) Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ R1 Î·È R2. ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÂÚÈÏËÙÈο ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÔ˘. 11.

¢È·ı¤ÙÂȘ ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹Ú˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛˆÓ, R1 Î·È R2, ÌÈ· Ì·Ù·Ú›· Î·È Î·Ï҉ȷ. ¡· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ¤Ó· ·Îψ̷ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ Ï·ÌÙ‹Ú˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ¶Ò˜ ı· ÌÂÙ·‚ÏËı› Ë ÊˆÙÔ‚ÔÏ›· οı ϷÌÙ‹Ú· ·Ó Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì (‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÛÔ˘ÌÂ) Ù· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ì ¤Ó· ¯ÔÓÙÚfi ηÏÒ‰ÈÔ ·ÌÂÏËÙ¤·˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi; ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙË Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜.

12.

¢È·ı¤ÙÂȘ ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹Ú˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆÓ R1 Î·È R2, ÌÈ· Ì·Ù·Ú›· Î·È Î·Ï҉ȷ. ¡· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ¤Ó· ·Îψ̷ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·ÌÙ‹Ú˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ›‰È· ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ¶Ò˜ ı· ÌÂÙ·‚ÏËı› Ë ÊˆÙÔ‚ÔÏ›· οı ϷÌÙ‹Ú· ·Ó Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì (‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÛÔ˘ÌÂ) Ù· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ì ¤Ó· ¯ÔÓÙÚfi ηÏÒ‰ÈÔ ·ÌÂÏËÙ¤·˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘; ¶Ò˜ ı· ÌÂÙ·‚ÏËı› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙËÓ ËÁ‹; ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi; ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Û¯Â‰›·Û ÙË Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜.

∞Û΋ÛÂȘ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷

·ÛÎËÛÂȘ

1.

∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È 320 Ì∞. ¶fiÛ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· «¯Ù˘Ô‡Ó» ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ οı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ; ∆Ô ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Â›Ó·È e=1,6x10-19 C.

2.

ŒÓ·˜ Ï·ÌÙ‹Ú·˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ηψ‰›ˆÓ, Û ÛÂÈÚ¿ Ì ¤Ó· ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ Î·È ÌÈ· Ì·Ù·Ú›· Î·È ÊˆÙÔ‚ÔÏ›. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Â›Ó·È 9 V. ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ˘ Â›Ó·È π=1,5 ∞. ·. ¶fiÛÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú· ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ; ‚. ¶fiÛÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ; Á. ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ¯ËÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ;

3.

ŒÓ· ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ Î·È ¤Ó· π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È Ù· ‰˘Ô Ì·Ù·Ú›Â˜ ›‰È·˜ Ù¿Û˘ 12 V, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘. ∞Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Ì·Ù·Ú›· ÙÔ˘ ÌÔÙÔÔ‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÊÔÚÙ›Ô 4 kC Î·È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ 30 kC, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÔÛfi ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› οı Ì·Ù·Ú›· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ. ∏ÏÂÎÙÚÈο ‰›ÔÏ· Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ·ÁˆÁÔ‡

4.

ŒÓ·˜ ·ÓÙÈÛÙ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË 50 ø. ™˘Ó‰¤Ô˘Ì ٷ ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Ì ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÌÈ·˜ Ì·Ù·Ú›·˜. ™ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Û˘Ó‰¤Ô˘ÌÂ Î·È ¤Ó· ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ. ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ˘ Â›Ó·È 5 V. ·. ¡· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi ÛÔ˘ ÙË Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. ‚ ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙËÓ ËÁ‹.

61


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·62

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

5.

6.

7.

ŒÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ó Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÂÓfi˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ˘-·È¯ÓȉÈÔ‡ ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ Î‡Îψ̷ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ªÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈfiÏÔ˘ (ÎÈÓËÙ‹Ú·) Î·È Ì ¤Ó· ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ ÌÂÙÚ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ∞1. ¶ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ı· ÚÔÙ›Ó˜ ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ¿ ÙÔ˘; ∞ÈÙÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÛÔ˘.

¶π¡∞∫∞™ ∞1 ∆¿ÛË (Volt)

ŒÓÙ·ÛË (m∞)

2

30

4

40

6

35

8

47

ŒÓ· Û‡ÚÌ· ·fi ¯ÚˆÌÔÓÈÎÂÏ›ÓË ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 47,1 m Î·È ‰È¿ÌÂÙÚÔ 2 mm. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÚˆÌÔÓÈÎÂÏ›Ó˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ›Ó·Î· 2.2 Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 50.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ¤Ó· ÌÈÎÚfiʈÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË 4 ø Ì 10 61 ÙÔ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ÛÔ˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 15 m ·fi ·˘Ùfi. ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 0,25 ø. ÀÔÏfiÁÈÛ ÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ¯¿ÏÎÈÓÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î· 2.2 Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 50. ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ·Ú¯ÒÓ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÛÙË ÌÂϤÙË ·ÏÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î˘Îψ̿وÓ

8.

™Ù· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ηψ‰›Ô˘ Ì ۇÚÌ· ·fi ¯ÚˆÌÔÓÈÎÂÏ›ÓË Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÌÈ·˜ Ì·Ù·Ú›·˜. ƒÂ‡Ì· ¤ÓÙ·Û˘ 1 mA ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ. ∫fi‚Ô˘Ì ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÛÙË Ì¤ÛË, Û˘ÁÎÔÏÏԇ̠ٷ ¿ÎÚ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ Û˘ÛÙÔȯ›·˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙË Ì·Ù·Ú›· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÂÚ›ÙˆÛË;

9.

¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÈ· Ì·Ù·Ú›·, ¤Ó· ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ, ÙÚ›· ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚ·, ‰‡Ô ·ÓÙÈÛٿ٘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆÓ R1=40 ø Î·È R2=60 ø, ηıÒ˜ Î·È Î·Ï҉ȷ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈԇ̠ÙÔ Î‡Îψ̷ Ë Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ·. ªÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË ‰ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ˘ Â›Ó·È V= 6 V. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ: ·. ÙËÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÔ̤ÙÚÔ˘ ‚. ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË R1 Á. ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË R2 ‰. ÙȘ ¤Ó‰ÂÈÍÂȘ ÙˆÓ ‚ÔÏÙÔ̤ÙÚˆÓ V1 Î·È V2.

10.

¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÈ· Ì·Ù·Ú›·, ¤Ó· ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ, ‰‡Ô ·ÓÙÈÛٿ٘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆÓ R1=60 ø Î·È R2=30 ø Î·È Î·Ï҉ȷ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈԇ̠ÙÔ Î‡Îψ̷ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÔ̤ÙÚÔ˘ Â›Ó·È π=0,3 ∞. ·. ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ; ‚. ÀÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ Ù¿ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ ËÁ‹˜. Á. ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ Î¿ı ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË;

62


kef02.qxd

10-09-2007

16:03

™ÂÏ›‰·63

∫∂º∞§∞π√ 2 ∏§∂∫∆ƒπ∫√ ƒ∂Àª∞

¶∂ƒπ§∏æ∏ ❑ ∏ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. °È· Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, Ú¤ÂÈ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ËÁ‹˜ ÔfiÙ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô. ❑ ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÌÂٷʤÚÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¿ÏÏˆÓ ÌÔÚÊÒÓ, fiÙ·Ó ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜ (Ï·ÌÙ‹Ú˜, ÎÈÓËÙ‹Ú˜, Î.Ï.). ❑ ŒÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ËÏ›ÎÔ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È· ηٿ ÙË ‰È¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÌÈ· ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (.¯. Û ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ). ❑ ¢È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ËÏ›ÎÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÈıÌËÙ‹ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÚÔ˜ (‹ ·fi) ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô (q) ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ❑ ∆Ô ËÏ›ÎÔ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Ù¿Û˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ·ÁˆÁÔ‡ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡. ❑ ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹, ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜. √È ·ÁˆÁÔ› ·˘ÙÔ› ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÛٿ٘. ❑ °È· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛٿ٘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ øÌ: Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙËÓ Ù¿ÛË Ô˘ ÙËÓ ÚÔηÏ›. ❑ ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜, ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ‰È·ÙÔÌ‹˜, ÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘. ❑ ªÂ ÌÈ· ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÌÈ· Û˘Û΢‹ ÔfiÙ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÚÔÔÛÙ¿Ù˘ ‹ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÔfiÙ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÓÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ. ❑ ™Â ¤Ó· ·Îψ̷ Û ۇӉÂÛË ÛÂÈÚ¿˜ ·fi fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ú‡̷ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ú¯‹˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘. ∏ Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ú¯‹˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ❑ ™Â ¤Ó· ·Îψ̷ Û ·Ú¿ÏÏËÏË Û‡Ó‰ÂÛË Û fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ›‰È· Ù¿ÛË. ∆Ô ÔÏÈÎfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î‡Îψ̷ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÓÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ú¯‹˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘.

µ∞™π∫√π √ƒ√π ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷

∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÔÏÔ

∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Û ÛÂÈÚ¿

ŒÓÙ·ÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜

∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·ÁˆÁÔ‡

∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ Û ·Ú¿ÏÏËÏË Û‡Ó‰ÂÛË

ºÔÚ¿ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜

ƒÔÔÛÙ¿Ù˘

∞ÓÙÈÛÙ¿Ù˘

∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷

¶ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ

™‡Ó‰ÂÛË ·ÓÙÈÛÙ·ÙÒÓ

¢È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË

63


kef03.qxd

10-09-2007

16:10

™ÂÏ›‰·64


kef03.qxd

10-09-2007

16:10

™ÂÏ›‰·65

∫∂º∞§∞π√

3

∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞

∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ∫∞π ™À°Ãƒ√¡∏ ∑ø∏ ∫¿ı ̤ڷ ÎÏ›ÓÂȘ ¤Ó· ‰È·ÎfiÙË ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂȘ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤Ó· Ï·ÌÙ‹Ú·, ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ‹ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ¯ÂÈÚ›˙ÂÛ·È ¤Ó·Ó ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· ‹ ‚ϤÂȘ Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ™Â ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤Ó· ·ÓÔÈÎÙfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙfi, ÔfiÙ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘Ùfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∞fi fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ÂËÚ¤·Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi Â›Ó·È Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∆· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë Â‡ÎÔÏË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ Û ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∆· ÌÂÁ¿Ï· ·Ôı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Ê‡ÛË, fiˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ (‰˘Ó·ÌÈ΋) ‹ ÛÙ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÏÈÁÓ›ÙË (¯ËÌÈ΋), ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ fiÏÂȘ. ∏ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ı· ‹Ù·Ó ·ÌÂÏËÙ¤· ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Î·È Ë Â‡ÎÔÏË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ (ÂÈÎfiÓ· 3.1). ™ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ (ηٷӷψ٤˜) Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, fiˆ˜ ıÂÚÌÈ΋, ¯ËÌÈ΋, Ì˯·ÓÈ΋, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ıÂÚÌÈο, ¯ËÌÈο, Ì˯·ÓÈο, ʈÙÂÈÓ¿, Ì·ÁÓËÙÈο Î.Ï. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Û ۇӉÂÛË Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜.

3.1

∂ÈÎfiÓ· 3.1 ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ·ÁˆÁÔ‡˜ Ì‹ÎÔ˘˜ ÔÏÏÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ «·Ú·ÁˆÁ‹˜» ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ «Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘».

£ÂÚÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜

∫¿ıÂ Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È. ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ˘Ú·ÎÙÒÛˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È. ∞Ó ı¤ÛÔ˘Ì Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙfiÙÂ Ë ÂÛÙ›· Ù˘ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È. √È ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ıÂÚÌ¿ÛÙÚ˜, ÔÈ ÎÔ˘˙›Ó˜ Î·È ÔÈ ıÂÚÌÔۛʈÓ˜ ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È, fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛٿ٘ ÙÔ˘˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ (ÂÈÎfiÓ· 3.2).

∂ÈÎfiÓ· 3.2 ŸÙ·Ó ·fi ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È.

65


kef03.qxd

10-09-2007

16:10

™ÂÏ›‰·66

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∂ÈÎfiÓ· 3.3 ŸÛÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ÌÂٷʤÚÂÙ·È ıÂÚÌfiÙËÙ· ·fi ·˘Ùfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘.

°ÂÓÈο, fiÙ·Ó ·fi ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂϤÙËÛ ÚÒÙÔ˜ Ô ÕÁÁÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ∆˙¿Ô˘Ï (Joule), Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ∆˙¿Ô˘Ï». °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂ÈϤÔÓ fiÙ·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (ıÂÚÌfiÙËÙ·) ı· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Û ·˘Ùfi (ÂÈÎfiÓ· 3.3). ∞Ó fiÏË Ë ÂÈϤÔÓ (ËÏÂÎÙÚÈ΋) ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙfiÙÂ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. ªÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹. ∞fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ; ∂›‰·Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· fiÙÈ Ë ıÂÚÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ·˘Í¿ÓÂÙ·È, fiÙ·Ó ·fi ·˘ÙfiÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ÚԤϢÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿Û·Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌÈ΋. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ∆˙¿Ô˘Ï

∂ÈÎfiÓ· 3.4 ∆˙¤È̘ ∆˙¿Ô˘Ï (Joule, 1818-1889) ÕÁÁÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜, ˙˘ıÔÔÈfi˜ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. ∞Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Ù˘. ªÂ Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÂÈÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Û οı ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ë ÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹.

ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Û ‰Ô¯Â›Ô Ì ıÂÚÌÈο ÌÔӈ̤ӷ ÙÔȯÒÌ·Ù· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÓÂÚfi Ì¿˙·˜ m. ™ÙÔ ÓÂÚfi ‚˘ı›˙Ô˘Ì ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË R Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· Û˘Ó‰¤Ô˘Ì Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ (ÂÈÎfiÓ· 3.5). ∫Ï›ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË, ÔfiÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ·Îψ̷ Î·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ∞Ú¯Èο Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ŸÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∆fiÙ ıÂÚÌfiÙËÙ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi; °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ (Q) Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Û’ ¤Ó· ÛÒÌ· ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (t) Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Ì¿˙· (m) ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ (¢ı). ªÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfiÙËÙ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ Ù˘ ıÂÚÌȉÔÌÂÙÚ›·˜: Q=c ⋅ m ⋅ ¢ı

∂ÈÎfiÓ· 3.5 ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ∆˙¿Ô˘Ï.

66

fiÔ˘ c = 4.200

J (ÂȉÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡), m Ë Ì¿˙· kg ⋅°C


kef03.qxd

10-09-2007

16:10

™ÂÏ›‰·67

∫∂º∞§∞π√ 3 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û kg Î·È ¢ı Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ÆC). ∆ËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙË ÌÂÙÚ¿Ì Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: π. ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ; ¢È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¢t ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË R ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (¢ı) ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ π Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË (›Ó·Î·˜ 3.1∞). ∆ËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ π ÙË Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ì Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÚÔÔÛÙ¿ÙË (ÂÈÎfiÓ· 3.6). ∞fi Ù· ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ: ŸÙ·Ó ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË (2 ⋅ π), Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È (4 ⋅ Q=22 ⋅ Q). ŸÙ·Ó ÙËÓ ÙÚÈÏ·ÛÈ¿˙Ô˘Ì (3 ⋅ I), ÙÔ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÂÓÓÈ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È (9 ⋅ Q=32 ⋅ Q) Î.Ô.Î. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ (Q) Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ.

∂ÈÎfiÓ· 3.6 ŸÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰ÈÏ¿ÛÈ·˜ ¤ÓÙ·Û˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈ· ÔÛfiÙËÙ· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘.

ππ. ¶Ò˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ·Ó ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È¤Ï¢Û˘ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚ¿; πππ. ¶Ò˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ, fiÙ·Ó ‰È·ÙËÚԇ̠ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙ·ıÂÚ¿; ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·ÓÙÈÛٿ٘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ‹ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÂÈÚ¿Ì·Ù· (ÂÈÎfiÓ˜ 3.7, 3.8). ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (›Ó·Î·˜ 3.1µ Î·È 3.1°). ∆· ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ‰‡Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·:

∂ÈÎfiÓ· 3.7 ∞fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ‰ÈÏ¿ÛÈ·˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ú‡̷ ›‰È·˜ ¤ÓÙ·Û˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÔÛfiÙËÙ· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜.

ŸÙ·Ó Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È¤Ï¢Û˘ Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿, Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ (ÂÈÎfiÓ· 3.7, ›Ó·Î·˜ 3.1µ). ™Â ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È fiÙ·Ó Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· 3.8, ›Ó·Î·˜ 3.1°).

∂ÈÎfiÓ· 3.8 ŸÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘ ÁÈ· ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÛÙÔ ÓÂÚfi ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È.

67


kef03.qxd

10-09-2007

16:10

™ÂÏ›‰·68

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ¶π¡∞∫∞™ 3.1 3.1∞

™∆∞£∂ƒ√ R, ¢t

ŒÓÙ·ÛË Ú‡̷ÙÔ˜

3.1µ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜

™∆∞£∂ƒ√ I, ¢t

∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË

3.1°

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜

™∆∞£∂ƒ√ I, R

ÃÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜

π

¢ı

R

¢ı

¢t

¢ı

2I

4 ¢ı

2R

2 ¢ı

2 ¢t

2 ¢ı

¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∆˙¿Ô˘Ï ∞Ó Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÛ·Ì ·fi fiϘ ÙȘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿„·ÌÂ, ηٷϋÁÔ˘Ì ے ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ÓfiÌÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¯Èο ‰È·Ù˘ÒıËΠ·fi ÙÔÓ ∆˙¿Ô˘Ï Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∆˙¿Ô˘Ï: ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ R, fiÙ·Ó ·fi ·˘ÙfiÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘ I Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Q Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· t ›ӷÈ: ·. ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ I ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË, ‚. ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ R ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË, Á. ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ t ‰È¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË. ªÂ ÔÈ· Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ù· ·Ú·¿Óˆ Ê˘ÛÈο ÌÂÁ¤ıË: ıÂÚÌfiÙËÙ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (Q), ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË (I), ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË (R) Î·È ¯ÚfiÓÔ˜ (t); °È· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠ÙËÓ ÚԤϢÛË Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfiÙËÙ·˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. ∂›‰·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Ë ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ 2.3 ‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË: EËÏÂÎÙÚÈ΋ = V ⋅ q

(3.1)

∞Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÂÏÈο Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì ÌÔÚÊ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ı· ÈÛ¯‡ÂÈ Q=EËÏÂÎÙÚÈ΋, Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ Î·È ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ë Û¯¤ÛË 3.1 ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÂ: Q=(I ⋅ R ) ⋅ ( I ⋅ t ) ‹ Q = I 2 ⋅ R ⋅ t

(3.2)

fiÔ˘ fiÏ· Ù· ÌÂÁ¤ıË ÌÂÙÚÈÔ‡ÓÙ·È Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ S.I., ‰ËÏ·‰‹ Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· Q Û J (∆˙¿Ô˘Ï), Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ I Û ∞, Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË R Û ø Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ t Û s. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 3.9 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÍ·ÚٿٷÈ.

∂ÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ∆˙¿Ô˘Ï ∂ÈÎfiÓ· 3.9 °Ú·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛ Ì (·) ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜, (‚) ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È (Á) ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜.

68

¶Ò˜ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷; ªÂ ÔÈÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯Â-


kef03.qxd

10-09-2007

16:10

™ÂÏ›‰·69

∫∂º∞§∞π√ 3 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ Ù·È ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌÈ΋ Î·È ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘; °È· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ∆˙¿Ô˘Ï, ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡: √ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó· Û‡ÚÌ· ·fi ¯·ÏÎfi) ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ϤÁÌ· ÈfiÓÙˆÓ ¯·ÏÎÔ‡ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ÛÂ Ù˘¯·›Â˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ (¿Ù·ÎÙË Î›ÓËÛË) (ÂÈÎfiÓ· 3.10). ∆· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù˘¯·›· ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ Ì οÔÈ· ·fi Ù· ÈfiÓÙ·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ¿Ù·ÎÙ˘ ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙËÓ ÔÓÔÌ¿Û·Ì ıÂÚÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘. ŸÛÔ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ¿Ù·ÎÙË Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Î·È Ë ıÂÚÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ËÁ‹˜, ÙfiÙ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô Ô˘ ·ÛΛ ÛÙ· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù· ·Ó·Áο˙Ô˘Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¿Ù·ÎÙË Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ó· ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

∂ÈÎfiÓ· 3.10 ∆· ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ٷ ÈfiÓÙ·. ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÛÙ· ÈfiÓÙ·. ∞˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.

∫·ıÒ˜ Ù· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì οÔÈ· ·fi Ù· ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ ϤÁÌ·ÙÔ˜. ∆fiÙÂ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ‰‡Ô Ì¿Ï˜ ÙÔ˘ ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô˘, ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÈÓËÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙ· ÈfiÓÙ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ¿Ù·ÎÙË Î›ÓËÛË (Ù·Ï¿ÓÙˆÛË) ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Î·È ·Ó·ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÎÈÓËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ŒÙÛÈ Û˘ÓÔÏÈο Ë ¿Ù·ÎÙË Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË. ∏ ıÂÚÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ Û‡ÚÌ· ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ∆Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÌÂÙÚ‹Û·Ì ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ›ڷ̷ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 3.5 ηٿ ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ∆˙¿Ô˘Ï.

∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ∆˙¿Ô˘Ï ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÏÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÙȘ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ∆˙¿Ô˘Ï. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·: 1. §·ÌÙ‹Ú·˜ ˘Ú·ÎÙÒÛˆ˜ ∞Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ·˘ÍËı› ·ÚÎÂÙ¿, ÙfiÙ ÙÔ Û‡ÚÌ· ʈÙÔ‚ÔÏ›. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

∂ÈÎfiÓ· 3.11 ∆ÔÌ‹ Ï·ÌÙ‹Ú· ˘Ú·ÎÙÒÛˆ˜.

69


kef03.qxd

10-09-2007

16:10

™ÂÏ›‰·70

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ʈÙÂÈÓ‹. ™ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ∆˙¿Ô˘Ï, ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ ˘Ú·ÎÙÒÛˆ˜.

∂ÈÎfiÓ· 3.12 ™ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌÈ΋.

™Ù· ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ηٿÏÏËÏË Ù¿ÛË ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘Ùfi Ó· ÚÔηÏ› Ù¤ÙÔÈ· ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÒÛÙ ·˘Ùfi Ó· ʈÙÔ‚ÔÏ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏ‹ ÙÈÌ‹ (ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ 2.000ÆC) ÒÛÙ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ Ù‹ÍË ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÚÌ· ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi ‰‡ÛÙËÎÙ· ̤ٷÏÏ·, fiˆ˜ ÙÔ ‚ÔÏÊÚ¿ÌÈÔ. ∂ÈϤÔÓ ÔÈ ÙfiÛÔ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi Ó· ÔÍÂȉÒÓÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·ÓÙȉڿ ¯ËÌÈο Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·Ï‡ÂÙ·È. °È· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ٤ÙÔȘ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ Û‡ÚÌ· Û ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·‰Ú·Ó¤˜ ·¤ÚÈÔ ‹ Û ¯ÒÚÔ ÎÂÓfi ·fi ·¤Ú· Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Á˘¿ÏÈÓÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· (ÂÈÎfiÓ· 3.11). 2. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ıÂÚÌÔۛʈӷ˜ ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ‹ Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ıÂÚÌÔۛʈӷ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓÙÈÛٿ٘ (ÂÈÎfiÓ˜ 3.12, 3.13). ŸÙ·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ıÂÚÌfiÙËÙ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ Ì·ÁÂÈÚÈÎfi Û·Ԙ ‹ ÙÔ ÓÂÚfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. 3. ∆ËÎfiÌÂÓË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ∂›Ó·È Èı·Ófi, ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ ÌÈ·˜ Û˘Û΢‹˜ ‹ ·fi ¤Ó· Ù˘¯·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜, ÔÈ ‰‡Ô fiÏÔÈ ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ËÁ‹˜ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ·ÁˆÁfi Ôχ ÌÈÎÚ‹˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û‡Ó‰ÂÛË

∂ÈÎfiÓ· 3.13 ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ÙÔÌ‹ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ıÂÚÌÔۛʈӷ. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ·˘ÙfiÓ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ıÂÚÌfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ÓÂÚfi.

Û˘¯Ó¿ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷. ∆fiÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ V øÌ I = Î·È ·ÊÔ‡ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË (R) ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹, R Ë ¤ÓÙ·ÛË (I) ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·’ ·˘ÙfiÓ ı· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fï˜ fiÙÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌÈ΋ Û’ ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ (ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∆˙¿Ô˘Ï). ∂›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ Ôχ Èı·Ófi Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ ÒÛÙ ӷ ÚÔÎÏËı› Ù‹ÍË ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.

∂ÈÎfiÓ· 3.14 ∏ ÙËÎfiÌÂÓË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÓÙÈÛÙ¿Ù˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Û ÛÂÈÚ¿ Ì ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛٷهÛÔ˘ÌÂ. ŸÙ·Ó Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ÙÈÌ‹, Ô ·ÓÙÈÛÙ¿Ù˘ ÏÂÈÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È.

70

°È· Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙȘ Û˘Û΢¤˜ ·fi ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙËÎfiÌÂÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ∆˙¿Ô˘Ï Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ï‹: ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ‡ÙËÎÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ. ŸÙ·Ó Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ÙÈÌ‹, Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔηÏ› ÙËÓ Ù‹ÍË ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘. ŒÙÛÈ ÙÔ Î‡Îψ̷ ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È (ÂÈÎfiÓ· 3.14).


kef03.qxd

10-09-2007

16:10

™ÂÏ›‰·71

∫∂º∞§∞π√ 3 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ∏ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ Î‡Îψ̷ Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ Û ÛÂÈÚ¿ Ì ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛٷ٤„Ô˘ÌÂ. ™Â οı ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙË ‰È·ÚÚ¤ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÎÏËı› ÃËÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù‹ÍË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ.3.2

Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

µÚ·¯˘Î‡Îψ̷

 ∞fi ¤Ó· ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿ÎÈ ÁÈ· ηÙÛ·ÚfiϘ Ì ·ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· ͯÒÚÈÛ ‰‡Ô Û‡ÚÌ·Ù·.

 ŒÓˆÛ ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÌÈ·˜ Ì·Ù·Ú›·˜ 4,5 V Ì ·˘Ù¿. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ Î·È Ò˜ ÙÔ ÂÚÌËÓ‡ÂȘ;

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 3.1 ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ™ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Ì ٷ ıÂÚÌÈο ÌÔӈ̤ӷ ÙÔȯÒÌ·Ù·, ڛ͠ÓÂÚfi Ì¿˙·˜ m=0,2 kg. ™ÙÔ ÓÂÚfi ‚‡ıÈÛ ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ R=8,4 ø. ∫ϛ۠ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È Î·Ù¿ÁÚ·„ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ˘: π=2 ∞. ∆Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ t=0, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ˘ Â›Ó·È 18ÆC. ªÔÚ›˜ Ó· ÚԂϤ„ÂȘ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ˘ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ t=2 min; ∏ ÂȉÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ›ӷÈ: c = 4.200

J kg ⋅°C

¢Â‰Ô̤ӷ

∑ËÙÔ‡ÌÂÓ·

µ·ÛÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ

ª¿˙· ÓÂÚÔ‡: m=0,2 kg

∆ÂÏÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

¡fiÌÔ˜ ıÂÚÌȉÔÌÂÙÚ›·˜:

∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË: R=8,4 ø.

ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡: ı2

ŒÓÙ·ÛË Ú‡̷ÙÔ˜: π=2 ∞.

Q=c ⋅ m ⋅ ¢ı

¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ Joule: Q=π 2 ⋅ R ⋅ t

ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÓÂÚÔ‡: t=2 min J EȉÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡: c = 4.200 kg ⋅°C ∞Ú¯È΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÓÂÚÔ‡: ı1=18ÆC §‡ÛË

µ‹Ì· 1: ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜: ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Û ıÂÚÌÈ΋ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔηÏ› ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡: ¢ı=ı2–ı1. µ‹Ì· 2: ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ·: ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ Joule: Q=I2⋅ R⋅ t

Q=22⋅ 8,4⋅ 120 J

∂͛ۈÛË Ù˘ ıÂÚÌȉÔÌÂÙÚ›·˜: Q=c ⋅ m ⋅ ¢ı, ∆ı =

Q=4.032 J

Q 4032 °C = 4, 8 °C, ‹ ∆ı = 4, 8 °C , ∆ı = c ⋅m 4200 ⋅ 0, 2

flÛÙÂ Ë ÙÂÏÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ›ӷÈ: ı2=ı1 + ¢ı ‹ ı2=18ÆC + 4,8ÆC ‹ ı2=22,8ÆC

71


kef03.qxd

10-09-2007

16:10

™ÂÏ›‰·72

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

3.2

ÃËÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜

∂›‰·Ì fiÙÈ, fiÙ·Ó ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡˜ ·ÁˆÁÔ‡˜, ÚÔηÏ› ıÂÚÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û’ ¤Ó· ˘ÁÚfi.

∂ÈÎfiÓ· 3.15 (·) ∆Ô Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÁˆÁfi˜. (‚) ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÙÔ˘ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ (·Ï¿ÙÈ) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜.

∞˘Ùfi ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ‡ÎÔÏ·. ™˘Ó‰¤Ô˘Ì ÌÈ· Ì·Ù·Ú›· Ì ¤Ó· Ï·Ì¿ÎÈ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ Ó· ·Ó¿‚ÂÈ. ∫·ÙfiÈÓ Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Îfi‚Ô˘Ì ÙÔ Û‡ÚÌ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È ‚˘ı›˙Ô˘Ì ٷ ÂχıÂÚ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Û ¤Ó· ‰Ô¯Â›Ô Ì ηı·Úfi ÓÂÚfi. ∆· ¿ÎÚ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ıÂÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ·ÚÓËÙÈÎfi fiÏÔ Ù˘ ËÁ‹˜ ϤÁÔÓÙ·È ıÂÙÈÎfi Î·È ·ÚÓËÙÈÎfi ËÏÂÎÙÚfi‰ÈÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ ‰ÂÓ ·Ó¿‚ÂÈ. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ∞Ó ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ì ·Ï¿ÙÈ Û ÓÂÚfi Î·È Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ›ڷ̷, ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ ·Ó¿‚ÂÈ (ÂÈÎfiÓ· 3.15). ∆ËÓ ›‰È· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ˘‰·ÙÈο ‰È·Ï‡Ì·Ù· Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔχÙ˜ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Ôͤ·, ‚¿ÛÂȘ Î·È ¿Ï·Ù·. ∆· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈο.

°È·Ù› Ù· ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈο ‰È·Ï‡Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÁˆÁÔ›

∂ÈÎfiÓ· 3.16 ŒÓ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ¯ÏˆÚ›Ô˘. ŒÙÛÈ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ÈfiÓ Ó·ÙÚ›Ô˘ Î·È ¤Ó· ·ÚÓËÙÈÎfi ÈfiÓ ¯ÏˆÚ›Ô˘.

ŸÙ·Ó ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÙÚԯȿ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÙÚԯȿ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ (ÂÈÎfiÓ· 3.16). ∆fiÙ ÙÔ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÙÈÎfi ÈfiÓ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Û ·ÚÓËÙÈÎfi. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÈÛ¯˘Ú‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÏÎÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÈfiÓÙ· Ó·ÙÚ›Ô˘ Î·È ¯ÏˆÚ›Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ (Ì·ÁÂÈÚÈÎfi ·Ï¿ÙÈ). ∂Âȉ‹ Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÈfiÓÙˆÓ Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹, ÛÂ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÔÈ ÈÔÓÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Â›Ó·È ÛÙÂÚ¿ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘˜ (ÂÈÎfiÓ· 3.17). ™ÙȘ ÛÙÂÚ¤˜ ÈÔÓÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Ù· ÈfiÓÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂχıÂÚ· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ŸÙ·Ó fï˜ ÙÔ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ ‰È·Ï‡ÂÙ·È Û ÓÂÚfi, ÌfiÚÈ· ÓÂÚÔ‡ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ÙÔ˘. ∏ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÂÍ·ÛıÂÓ› ÔfiÙÂ Ô ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È Ù· ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ ¯ÏˆÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂχıÂÚ· ̤۷ ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·. ™ÙÔ ›ڷ̷ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 3.15 Ù· ıÂÙÈο ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ¤ÏÎÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ËÏÂÎÙÚfi‰ÈÔ Î·È Ù· ·ÚÓËÙÈο ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ ¯ÏˆÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ıÂÙÈÎfi. √È ÂÏÎÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÚÔηÏÔ‡Ó Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ÚÔ˜ Ù· ËÏÂÎÙÚfi‰È· Î·È ÛÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ™Â ¿ÏÏ· ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈο ‰È·Ï‡Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙˆÓ ÔͤˆÓ, Ù· ıÂÙÈο Î·È Ù· ·ÚÓËÙÈο ÈfiÓÙ· ‰ÂÓ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È¿Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi.

∏ÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË

∂ÈÎfiÓ· 3.17 ∫Ú‡ÛÙ·ÏÏÔÈ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘.

72

™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÙÔ˘ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘, ¯ËÌÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰›ˆÓ. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ê˘Û·Ï›‰Â˜


10-09-2007

16:10

™ÂÏ›‰·73

∫∂º∞§∞π√ 3 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ·ÂÚ›Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ËÏÂÎÙÚfi‰ÈÔ, ÂÓÒ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ıÂÙÈÎfi ËÏÂÎÙÚfi‰ÈÔ ıÔÏÒÓÂÈ (ÂÈÎfiÓ· 3.18). ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË. ∫·Ù¿ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË ¿Óˆ ‹ Á‡Úˆ ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚfi‰È· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÔȯ›· ‹ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÔ›· ·ÔıË·ÂÙ·È ¯ËÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∞fi Ô‡ ÚÔ‹Ïı ·˘Ù‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·; ∞ÈÙ›· Ù˘ ËÏÂÎÙÚfiÏ˘Û˘ Â›Ó·È Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ Â·Ó·ÊfiÚÙÈÛË ÌÈ·˜ Ì·Ù·Ú›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¯ËÌÈ΋. ∏ ·ÓÙ›ıÂÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‚¤‚·È· fiÙ·Ó Ë Ì·Ù·Ú›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹.

∂ÈÎfiÓ· 3.18 ∞fi ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÙÔ˘ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ™Ù· ËÏÂÎÙÚfi‰È· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ¯ËÌÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ¯ËÌÈ΋.

º

kef03.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ÃËÌ›· Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·

¶·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Ì ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË ∏ ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ·fi ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ. ∆Ô ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi ̤ٷÏÏÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Ì ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË Ù˘ ·ÏÔ˘Ì›Ó·˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ٷÏÏÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â˘Ú¤ˆ˜, fï˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Ì ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË ÙÔ 1886 ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ·fi ÙÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ!

3.3

ª·ÁÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜

ŸÏÔÈ ı· ¤¯ÂÙ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ì·ÁÓ‹Ù˜ ¤ÏÎÔ˘Ó ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· fiˆ˜ ηÚÊ›ÙÛ˜, Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜, ÚÈÓ›ÛÌ·Ù· Î.¿. §¤Ì fiÙÈ ÔÈ Ì·ÁÓ‹Ù˜ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÏÎÙÈΤ˜ Ì·ÁÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û ÛȉËÚÔÌ·ÁÓËÙÈο ˘ÏÈο. √È Ì·ÁÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô Ì·ÁÓ‹Ù˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â›Ù ÂÏÎÙÈΤ˜ ›Ù ·ˆÛÙÈΤ˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Î·È ÔÈ Ì·ÁÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì ¯Ú‹ÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. ª·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Ì·ÁÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∫·È Ë ÁË ·ÛΛ Ì·ÁÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Á‡Úˆ ·fi ÙË ÁË ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô. ∞˘Ùfi ÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÈ ÌÈ· Ì·ÁÓËÙÈ΋ ‚ÂÏfiÓ· ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Û ηٷÎfiÚ˘ÊÔ ¿ÍÔÓ· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‚ÔÚÚ¿-ÓfiÙÔ˘ (ÂÈÎfiÓ· 3.19).

∏ÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ Î·È Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi˜ ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1820 Ù· ËÏÂÎÙÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi Ù· Ì·ÁÓËÙÈο. ∆fiÙÂ Ô ¢·Ófi˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ŒÚÛÙÂÓÙ (ÂÈÎfiÓ· 3.20) ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÈÚ¿Ì·Ù· Â›‰ÂÈ͢ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È Ì·ÁÓËÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ, Ì¿ÏÏÔÓ Ù˘¯·›·, ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë: ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÚÔηÏ› Ì·ÁÓËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ÁÓËÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Â›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô °¿ÏÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ∞Ì¤Ú (ÂÈÎfiÓ· 3.26) ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Â›Ó·È ÙÔ ·›ÙÈÔ Î¿ı ̷ÁÓËÙÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. √ ™ÎˆÙÛ¤˙Ô˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ª¿ÍÁÔ˘ÂÏ ÂÓۈ̿وÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÛÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÛÌfi Î·È Ô ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ÂÌ‚¿ı˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ıˆڛ·˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜.

∂ÈÎfiÓ· 3.19 ∆Ô Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô Ù˘ Á˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·˘Ùfi ÂÓfi˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ Ì·ÁÓ‹ÙË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ÓfiÙÈÔ˜ fiÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi fiÏÔ Ù˘ Á˘.

73


10-09-2007

16:10

™ÂÏ›‰·74

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

º

kef03.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È πÛÙÔÚ›·

∞fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ ÚԤ΢„·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, fiˆ˜ Ô ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓ‹Ù˘. ∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓ‹Ù˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜: ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎfi ÁÂÚ·Ófi, ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎfi ÙÚ¤ÓÔ, ÛÙȘ Û˘Û΢¤˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜, ÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î.¿.

∆Ô ›ڷ̷ ÙÔ˘ ŒÚÛÙÂÓÙ

∂ÈÎfiÓ· 3.20 ÷Ә ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ŒÚÛÙÂÓÙ (Oersted, 1777-1851) ∫·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË Ô˘ Ì ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ›ڷ̿ ÙÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÛÌÔ‡.

∞Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ì·ÁÓËÙÈ΋ ‚ÂÏfiÓ· ÎÔÓÙ¿ Û’ ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ Û‡ÚÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, Ë ‚ÂÏfiÓ· ·ÔÎÏ›ÓÂÈ (ÂÈÎfiÓ· 3.21). ŸÙ·Ó ‰È·ÎÔ› ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÚÌ·, Ë ‚ÂÏfiÓ· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù˘ ı¤ÛË. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ, fiÙ·Ó ·fi ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ·˘Ùfi˜ ·ÛΛ Ì·ÁÓËÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ¢ËÏ·‰‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Á‡Úˆ ÙÔ˘ ¤Ó· Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô.

∂ÈÎfiÓ· 3.21 ŸÙ·Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜, Ë ‚ÂÏfiÓ· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙÔ Û‡ÚÌ· (¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ‚ÔÚÚ¿˜-ÓfiÙÔ˜). ŸÙ·Ó ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË, Ë ‚ÂÏfiÓ· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ Î¿ıÂÙ· ÛÙÔ Û‡ÚÌ·.

¶ÔÈÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ›ڷ̷ ÙÔ˘ ŒÚÛÙÂÓÙ; ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ËÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙ›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô. ∆ÂÏÈο ¤Ó· ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙfiÛÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi fiÛÔ Î·È Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô. ¢ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÁÓËÙÈο ÊÔÚÙ›· ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ËÏÂÎÙÚÈο Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô.

∂ÈÎfiÓ· 3.22 ™ˆÏËÓÔÂȉ¤˜ ‹ ËÓ›Ô.

∂ÈÎfiÓ· 3.23 ∆Ô Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô ÂÓfi˜ ËÓ›Ô˘. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ì̤˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ Û›Ú˜ ÙÔ˘ ËÓ›Ô˘. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ËÓ›Ô˘ ÙÔ ‰›Ô Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ¤˜.

74

√ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓ‹Ù˘ ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙË Ì·ÁÓËÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛΛ ¤Ó·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÊfiÚÔ˜ ·ÁˆÁfi˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÔÏÏÔ‡˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ Ì·˙›, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ΢ÎÏÈÎÔ‡˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚԇ̠‡ÎÔÏ· Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯Ô˘ÌÂ Ù˘Ï›ÁÔÓÙ·˜ Û‡ÚÌ· Û’ ¤Ó· ÌÔӈ̤ÓÔ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ (ÂÈÎfiÓ· 3.22). ∫¿ı ·ÚfiÌÔÈ· ‰È¿Ù·ÍË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÛˆÏËÓÔÂȉ¤˜ ‹ ËÓ›Ô. ŸÙ·Ó ·fi ÙÔ Û‡ÚÌ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ËÓ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÈÛ¯˘Úfi Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô. ∞Ó ÙfiÙ ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÚÈÓ›ÛÌ·Ù· Ûȉ‹ÚÔ˘, ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· ¤ÏÎÂÈ fiˆ˜ ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ Ì·ÁÓ‹Ù˘. ∂ÈϤÔÓ ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ, ·Ó ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ì·ÁÓËÙÈ΋ ‚ÂÏfiÓ·, ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ËÓ›Ô˘ ¤ÏÎÂÈ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ fiÏÔ Ù˘ ‚ÂÏfiÓ·˜, ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ ÓfiÙÈÔ fiÏÔ (ÂÈÎfiÓ· 3.23). ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ: ∫¿ı ËÓ›Ô ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ˆ˜ Ì·ÁÓ‹Ù˘. °È' ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓ‹Ù˘. ∏ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔ-


kef03.qxd

10-09-2007

16:10

™ÂÏ›‰·75

∫∂º∞§∞π√ 3 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ Ì·ÁÓ‹ÙË Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙÔ˘ Ú·‚‰fiÌÔÚÊÔ˘ Ì·ÁÓ‹ÙË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÈÓ›ÛÌ·Ù· Ûȉ‹ÚÔ˘ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ËÓ›Ô ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ‰›Ô ÂÓfi˜ Ú·‚‰fiÌÔÚÊÔ˘ Ì·ÁÓ‹ÙË (ÂÈÎfiÓ˜ 3.23 Î·È 3.24). ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ËÓ›Ô˘ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ‰›Ô˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ôχ ÈÔ ˘ÎÓ¤˜ ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂Ô̤ӈ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÓfi˜ ËÓ›Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Ì·ÁÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ôχ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·' fi,ÙÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘.

∂ÈÎfiÓ· 3.24 ∆Ô Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô ÂÓfi˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ Ì·ÁÓ‹ÙË.

∂Ó¤ÚÁÂÈ· Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ∞Ó Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ¤Ó· ËÓ›Ô Î·È ¤Ó· Ï·ÌÙ‹Ú· Ì ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÌÈ·˜ Ì·Ù·Ú›·˜, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· 3.25·, ÙfiÙ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÛÙÔ ËÓ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ô Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ʈÙÔ‚ÔÏ›. ŸÙ·Ó ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Ë Ì·Ù·Ú›· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ·È, Ô Ï·ÌÙ‹Ú·˜ Û‚‹ÓÂÈ Î·È ÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È. øÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜: ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ô Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ʈÙÔ‚ÔÏ› ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎfiÓ· 3.25‚). ŸÛÔ Ë Ì·Ù·Ú›· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÛÙÔ Î‡Îψ̷, ¯ËÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÈ΋. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚԤϢÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙË Û‡ÓÙÔÌË ÊˆÙÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜; °È· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ ÛÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô ·ÔıË·ÂÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (ÂÈÎfiÓ· 3.25·). ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ËÓ›Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ËÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È ÚÔοÏÂÛ ÙË Û‡ÓÙÔÌË ÊˆÙÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú· (ÂÈÎfiÓ· 3.25‚).

∂ÈÎfiÓ· 3.25 (·) √ ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜. (‚) ªfiÏȘ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË: Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË ÛÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô ÙÔ˘ ËÓ›Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È ÚÔηÏ› ÙË Û‡ÓÙÔÌË ÊˆÙÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú·.

75


10-09-2007

16:10

™ÂÏ›‰·76

º

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È πÛÙÔÚ›·

∆Ô Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô ·ÛΛ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÊfiÚÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Î¿ı ̷ÁÓ‹Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Á‡Úˆ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô. ¢‡Ô Ì·ÁÓ‹Ù˜ ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ̤ۈ ÙˆÓ Ì·ÁÓËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰›ˆÓ. ∂›‰·Ì Â›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ›ڷ̷ ÙÔ˘ ŒÚÛÙÂÓÙ, fiÙÈ ¤Ó·˜ ·ÁˆÁfi˜ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Á‡Úˆ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô. ™˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ fiˆ˜ ¤Ó·˜ ÌfiÓÈÌÔ˜ Ì·ÁÓ‹Ù˘.

∂ÈÎfiÓ· 3.26 ∞ÓÙÚ¤ ª·Ú› ∞Ì¤Ú (1775-1836) °¿ÏÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜. ªÂ ¤Ó·˘ÛÌ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙÔ ›ڷ̷ ÙÔ˘ ŒÚÛÙÂÓÙ, ¤ıÂÛ ٷ ıˆÚËÙÈο ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÛÌÔ‡. °È’ ·˘Ùfi Î·È ·ÔηÏÂ›Ù·È Î·È «¡Â‡ÙˆÓ·˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÛÌÔ‡». °È· Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘, ¤Î·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚˆÙfiÙ˘· ÂÈÚ¿Ì·Ù·, ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ º˘ÛÈ΋.

√ ∞ÓÙÚ¤ ∞Ì¤Ú (ÂÈÎfiÓ· 3.26) ‰È·Ù‡ˆÛ ÚÒÙÔ˜ ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë fiÙÈ, ·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÚÂ˘Ì·ÙÔÊfiÚÔ ·ÁˆÁfi ̤۷ Û ̷ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô, ı· ÙÔ˘ ·ÛÎËı› Ì·ÁÓËÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. °È· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ì ‹ Ó· ‰È·„‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ∞Ì¤Ú, ı· ηٷʇÁÔ˘Ì ¿ÏÈ ÛÙÔ ›ڷ̷. ŒÓ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ Û‡ÚÌ· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÂÓfi˜ Ì·ÁÓ‹ÙË (ÂÈÎfiÓ· 3.27). ™˘Ó‰¤Ô˘Ì ٷ ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ËÁ‹˜ Î·È ÎÏ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ Û‡ÚÌ· ÂÎÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË ÙÔ˘. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ Û‡ÚÌ· ·ÛÎÂ›Ù·È ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋ Ì·˜ Úfi‚Ï„Ë: ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ·ÁˆÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Û ̷ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô Î·È ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ÙfiÙ ÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô ·ÛΛ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔÓ ·ÁˆÁfi.

3.4

∂ÈÎfiÓ· 3.27 ∆Ô Û‡ÚÌ· ÂÎÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ fiÙ·Ó ·fi ·˘Ùfi ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ∆Ô Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô ·ÛΛ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ Û‡ÚÌ·.

º

kef03.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È πÛÙÔÚ›·

∏ÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ¤¯ÂȘ ·›ÍÂÈ Ì ËÏÂÎÙÚÈο ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ·. ∫Ï›ÓÂȘ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È ÙÔ ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÎÈÓ›ٷÈ. ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ, fiÙ·Ó ˙ÂÛÙ·›ÓÂÛ·È, ÎÏ›ÓÂȘ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È Ù· ÙÂÚ‡ÁÈ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÙ·Ó ÎÏ›ÓÂȘ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÎÏ›ÓÂÈ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Û˘Û΢‹˜, ÔfiÙ ·’ ·˘Ù‹ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÚÔηÏ› ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹ ÙˆÓ ÙÂÚ˘Á›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ï¤Ì fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹ ÙˆÓ ÙÂÚ˘Á›ˆÓ. √È Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ÎÈÓËÙÈ΋ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎÔ› ÎÈÓËÙ‹Ú˜ (ÂÈÎfiÓ· 3.28).

√ ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜

∂ÈÎfiÓ· 3.28 ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ º·Ú·ÓÙ¤˘ ∞fi ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ú‡̷. ∆Ô Î‡Îψ̷ ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ (Hg) Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ¤Ó·˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˜ Ì·ÁÓ‹Ù˘. √ Ì·ÁÓ‹Ù˘ ·ÛΛ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔÓ ·ÁˆÁfi. √ ·ÁˆÁfi˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ fiÏÔ ÙÔ˘ Ì·ÁÓ‹ÙË

76

∞Ó Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ì·Ù·Ú›· Ì ¤Ó·Ó ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÙÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È. √ ÚÒÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÂÈÓÔ‹ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÕÁÁÏÔ Ê˘ÛÈÎfi ª. º·Ú·ÓÙ¤˘ ÙÔ 1821. Ÿˆ˜ ›‰·ÌÂ, ÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô ·ÛΛ ‰‡Ó·ÌË Û’ ¤Ó· ÚÂ˘Ì·ÙÔÊfiÚÔ ·ÁˆÁfi. √ º·Ú·ÓÙ¤˘, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ηٿÊÂÚ ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÂÓfi˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÊfiÚÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ̤۷ Û ̷ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô (ÂÈÎfiÓ· 3.28). ∆Ô ›ڷ̷ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÙfiÛÔ ÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘.


kef03.qxd

10-09-2007

16:11

™ÂÏ›‰·77

∫∂º∞§∞π√ 3 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ √È ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰Âο‰ˆÓ Ó¤ˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ηıÒ˜ Î·È Ó¤ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ÚÔ‡¯ˆÓ, ÙÔ Ì›ÍÂÚ, Ù· ÙÚfiÏÂ˚ Î·È Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÙÚ¤Ó·, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi „˘ÁÂ›Ô Î·È Ë Ì›˙· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ (ÂÈÎfiÓ· 3.29).

∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· √ ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ÎÈÓËÙÈ΋. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ËÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ; ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÒÙËÌ· ‰ÈÂÚ¢ӋıËΠ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. √ ª. º·Ú·ÓÙ¤˘ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÔÏÏ¿ ÂÈÚ¿Ì·Ù·. ™Â οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Û ̷ÁÓ‹Ù˜ ÎÔÓÙ¿ Û ËÓ›· (·ÁˆÁÔ‡˜). °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚˆÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È.

∂ÈÎfiÓ· 3.29 ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÏÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û Ì˯·Ó¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ÎÈÓËÙÈ΋.

 ∂ÈÎfiÓ· 3.30 (·) ∏ ÚÒÙË ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· fiˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·Û··ÛÂ Ô ª. º·Ú·ÓÙ¤˘. (‚) ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ º·Ú·ÓÙ¤˘ (‰˘Ó·Ìfi). ∆ÂÏÈο ÙÔ 1831 ·Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ, ·Ó ÂÚȤÛÙÚÂÊ ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ‰›ÛÎÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÂÓfi˜ Ì·ÁÓ‹ÙË, ÙfiÙ ·fi ÙÔ Î‡Îψ̷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰ÂfiÓÙ·Ó Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÙ·Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ (ÂÈÎfiÓ· 3.30·, ‚). ∏ ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÈ΋. ∏ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ º·Ú·ÓÙ¤˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÂʇÚÂÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ (ÂÈÎfiÓ· 3.31). √È ËÏÂÎÙÚÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ Â›Ó·È Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ËÏÂÎÙÚÈ΋.

∂ÈÎfiÓ· 3.31 ∏ÏÂÎÙÚÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· ∆Ô ËÓ›Ô ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙÔ˘ Ì·ÁÓ‹ÙË Î·È ÚÔηÏÂ›Ù·È Ë ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ ËÓ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. °ÈÁ¿ÓÙȘ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ¢∂∏.

77


10-09-2007

16:11

™ÂÏ›‰·78

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

º

kef03.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ∫ÔÈÓˆÓ›· √È ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi

√ º·Ú·ÓÙ¤˘ (Faraday) ÂÓÒ ‰›ÓÂÈ ‰È¿ÏÂÍË Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙÔ˘ 1856 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ∆Ë ‰È¿ÏÂÍË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô Ú›ÁÎÈ·˜ Ù˘ √˘·Ï›·˜ (Ô ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi˜ ∂‰Ô˘¿Ú‰Ô˜ ∑’).

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

√ º·Ú·ÓÙ¤˘ ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÎÙ‹Ì· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ı¤ÛÈÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ οı ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘. ∂ÈϤÔÓ Î·ıȤڈÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î¿ı ¤ÙÔ˘˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó Û ·È‰È¿. √ º·Ú·ÓÙ¤˘ ·ÊȤڈÓ Ôχ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÎfiÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó ÈÛÙÔÚÈΤ˜, ÁÔ‹ÙÂ˘Û·Ó Î·È ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó ‰Â ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

3.5

µÈÔÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜

¢È·ÊÔÚ¤˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÈο Ú‡̷ٷ ·›˙Ô˘Ó ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∏ ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ Ó¢ÚÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ·ÏÌÒÓ. √È ·ÏÌÔ› ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÁÒÁÈÌÔ ˘ÁÚfi (ËÏÂÎÙÚÔχÙË). ŒÙÛÈ Ô ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Û·Ó Ì·Ù·Ú›· Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 1,1 V. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ʇÛË Ù˘ ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Ó¢ÚÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ùfi. √È Î›Ó‰˘ÓÔÈ Â›Ó·È ÙÚÈÒÓ ÂȉÒÓ: ÂÁη‡Ì·Ù· ·fi ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ‚Ï¿‚˜ ·fi Û˘Û¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì˘ÒÓ .¯ ÙÔ˘ Ì˘Ôηډ›Ô˘ Î·È ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

ª¤ÙÚËÛ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÛÔ˘

 ¶¿Ú ¤Ó· ÔχÌÂÙÚÔ Î·È ÌÂÙ¿ÙÚ„¤ ÙÔ Û ˆÌfiÌÂÙÚÔ.

 ∫Ú¿ÙËÛ Ì ٷ ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÛÔ˘ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ Û‡Ó‰ÂÛ‹˜ ÙÔ˘.

 ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÛÔ˘; µÚ¤Í ٷ ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÛÔ˘ Î·È Ì¤ÙÚËÛ ͷӿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÛÔ˘.

 ÀÔÏfiÁÈÛ ÙÔ Ú‡̷ Ô˘ ı· ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó Û˘Ó‰Âı›˜ Ì ٿÛË 220 Volt. ªÔÚ›˜ ÙÒÚ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ÙÔ Ú‡̷ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÛÔ˘ Â›Ó·È ˘ÁÚfi (¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË Î·È Û˘ÓÂÒ˜) Â›Ó·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ;

78

∆Ô Â›‰Ô˜ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ Â›‰Ú·Û˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜. ƒÂ‡Ì·Ù· Ì ¤ÓÙ·ÛË 0,1 ∞ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¿ ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∞ÎfiÌË fï˜ Î·È Ú‡̷ٷ 0,02 ∞ ̤۷ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ‹ ÙÔ fi‰È ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú¤˜ Ì˘˚Τ˜ Û˘Û¿ÛÂȘ Î·È ·ÚÎÂÙfi fiÓÔ. ∆Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ, fiÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÊfiÚÔ ·ÁˆÁfi, ÔÈ Ì‡Â˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ Û‡Û·ÛË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛ·ÛÙ› ·fi ·˘ÙfiÓ. ∆fiÙ ϤÌ fiÙÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¤·ı ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·. ƒÂ‡Ì·Ù· Ù˘ Ù¿Í˘ 0,1 ∞ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ı¿Ó·ÙÔ ÂÂȉ‹ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ˙ˆÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ fiˆ˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ηډȿ˜ (›Ó·Î·˜ 3.2). ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÔÈΛÏÏÂÈ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘. ∆· ˘ÁÚ¿ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÁˆÁÔ› ÏfiÁˆ Ù˘ ‡·Ú͢ ÈfiÓÙˆÓ. ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏ‹, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË (¯ÔÓÙÚfi-ÏÂÙfi, ÛÎÏËÚfi-Ì·Ï·Îfi, ˘ÁÚfi-ÍËÚfi Î.Ï.) Î·È Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 1,5 kø ÁÈ· Ôχ ˘ÁÚfi ¤ˆ˜ 100 kø ÁÈ· Ôχ ÍËÚfi ‰¤ÚÌ·. ªÂ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË 20 kø ·fi ÙÔ


10-09-2007

16:11

™ÂÏ›‰·79

∫∂º∞§∞π√ 3 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ øÌ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ù¿ÛË 220 V ÚÔηÏ› Ú‡̷ ¤ÓÙ·Û˘ 0,011 ∞ ‹ 11 mA. ∫¿Ùˆ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È ÌÈÎÚ¤˜ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 10 V ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó˜. ŸÏ˜ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î·È Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË ÙˆÓ 220 V Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙËÓ ÔÈÎȷ΋ ηٷӿψÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘ÓË. ∏ Â·Ê‹ Ì Á˘ÌÓ¿, ÌË ÌÔӈ̤ӷ ηÏ҉ȷ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ì¤Û· Û ϛÁ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. °ÂÓÈο Ë Â·Ê‹ Ì ٿÛÂȘ ¿Óˆ ·fi 40 V Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó˜.

º

kef03.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È µÈÔÏÔÁ›·

¡Â˘ÚÈÎfi ÂÚ¤ıÈÛÌ· Î·È ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ ·. ™Â ¤Ó· Ó¢ÚÒÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È¤ÁÂÚÛË, Ë Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Â›Ó·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÚÓËÙÈο. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÌÂٷ͇ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 0,1 V. ‚. ŸÙ·Ó ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ó¢ÚÒÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ÂÚÂıÈÛÌfi˜, ÙfiÙ ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ Î·È ıÂÙÈο ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÈο ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÏÈÎfiÙËÙ·˜. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· Ó¢ÚÈ΋ ÒÛË Î·È ÍÂÎÈÓ¿ Ë ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ ÂÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜. Á. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Ó¢ÚÈ΋ ÒÛË ÚÔηÏ› ÌÈ· ›‰È· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ó¢ÚÒÓ·, ÂÓÒ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË. ‰. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚfiÔ Ë Ó¢ÚÈ΋ ÒÛË Ù·Íȉ‡ÂÈ ·fi ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ó¢ÚÒÓ· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ˆ˜ ¤Ó· ·̷ ÙÔÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ.

¢È¿‰ÔÛË ÂÓfi˜ Ó¢ÚÈÎÔ‡ ÂÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·.

¶π¡∞∫∞™ 3.2 ∆√ ª∂°∂£√™ ∆ø¡ ∞§§√πø™∂ø¡ ∫∞π ∆ø¡ µ§∞µø¡ ¶√À Àºπ™∆∞∆∞π √ ∞¡£ƒø¶π¡√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ ∂•∞ƒ∆∞∆∞π ∞¶√ ∆∏¡ ∂¡∆∞™∏ ∆√À ∏§∂∫∆ƒπ∫√À ƒ∂Àª∞∆√™ ¶√À ∆√¡ ¢π∞ƒƒ∂∂π ŒÓÙ·ÛË Ú‡̷ÙÔ˜

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

0-1

mA

¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿

1-8

mA

∂Ï¿¯ÈÛÙ· ·ÈÛıËÙ¿ – ·Î›Ó‰˘Ó·

8-15

mA

√‰˘ÓËÚfi – ÚÔηÏ› Û‡Û·ÛË ÙˆÓ Ì˘ÒÓ

10–20

mA

¶Ôχ Ô‰˘ÓËÚfi. ¶ÚÔηÏ› Û‡Û·ÛË ÙˆÓ Ì˘ÒÓ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óıԇ̠·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â·Ê‹˜.

20–50

mA

¶ÚÔηÏ› ·Ú¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Ì˘ÒÓ Î·È Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·ÛÊ˘Í›·˜

50–100

mA

¶ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÂÈʤÚÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ

3.6

∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜

∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ fiÙ·Ó ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Û΢‹ ‹ Ì˯·Ó‹ ÌÂٷʤÚÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· οÔÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 3.32, fiÙ·Ó Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È ·Ó˘„ÒÓÂÈ ¤Ó· ‚·Ú›‰È, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÓ¤Ú-

∂ÈÎfiÓ· 3.32 ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙÔ ‚·Ú›‰È Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰˘Ó·ÌÈ΋. ∆Ô ˘fiÏÔÈÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ıÂÚÌÈ΋ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ∆˙¿Ô˘Ï Î·È ÙˆÓ ÙÚÈ‚ÒÓ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË.

79


kef03.qxd

10-09-2007

16:11

™ÂÏ›‰·80

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Û’ ·˘ÙfiÓ ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ∆Ô ˘fiÏÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌÈ΋ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ∆˙¿Ô˘Ï Î·È Ù˘ ÙÚÈ‚‹˜.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

∏ÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

∂Ó¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹ ¶fiÛË Â›Ó·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ «Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ» ÌÈ· Û˘Û΢‹ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¿ÏÏˆÓ ÌÔÚÊÒÓ; ∂›‰·Ì (Û¯¤ÛË 2.3) fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Û ¤Ó·Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi ηٷӷψً ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË ∂ËÏ=q ⋅ V . ∞Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ÚÔ·ÙÂÈ: ∂ËÏÂÎÙÚÈ΋=V ⋅ ( I ⋅ t ) ‹ EËÏÂÎÙÚÈ΋=V ⋅ I ⋅ t

(3.3)

‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Û ÌÈ· Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (V) Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· (fiÏÔ˘˜) Ù˘ Û˘Û΢‹˜, Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ (I) ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙË ‰È·ÚÚ¤ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ (t).

 ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ ÙÔ Î‡Îψ̷ Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎfiÓ·. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÎÈÓËÙ‹Ú· ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È ¤Ó· ‚·Ú›‰È ηٿ ÔÚÈṲ̂ÓÔ ‡„Ô˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜: ™ËÌÂÈÒÓÔ˘ÌÂ: ŒÓ‰ÂÈÍË ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ˘ (V)

ŒÓ‰ÂÈÍË ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ˘ (I)

ª¿˙· ‚·Úȉ›Ô˘ (m)

ÃÚfiÓÔ˜ ·Ó‡„ˆÛ˘ (t)

∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·

ªË¯·ÓÈ΋ ÈÛ¯‡˜

ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘ÌÂ: ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·Ô‰fiıËΠÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·

¢˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‚·Úȉ›Ô˘

 ™‡ÁÎÚÈÓ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Î·È Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÙ‹Ï˘. ∂›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜; ∞ÈÙÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘. ªÂÙ·ÎÈÓԇ̠ÙÔ ‰ÚÔ̤· ÙÔ˘ ÚÔÔÛÙ¿ÙË Î·È ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ∞Ó˘„ÒÓÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ‚·Ú›‰È ηٿ ÙÔ ›‰ÈÔ ‡„Ô˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ›Ó·Î˜. ™‡ÁÎÚÈÓ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶ÔÈ· Ê˘ÛÈο ̤ÁÂıË ÌÂÙ·‚Ï‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÚÔ̤·;

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË 3.3 ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· οı ›‰Ô˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· οÔÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜. ŒÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì Û ÎÈÓËÙ‹Ú·, ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË, ÌÈ· Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓË Ì·Ù·Ú›·, Ï·ÌÙ‹Ú· Î.Ï. ∏ ÌÔÓ¿‰· ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™‡ÛÙËÌ· ªÔÓ¿‰ˆÓ (S.I.) Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó· ∆˙¿Ô˘Ï (1 J). ∞Ó ÛÙË Û¯¤ÛË 3.3 ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì V=1 V, I=1 A Î·È t=1 s ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ «Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ»/ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Û ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÌÈ· Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ¤ÓÙ·Û˘ 1 ∞ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ Ù˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ù¿ÛË 1 V: ∂ËÏ=(1 V)⋅(1 A)⋅(1 s)=1 J flÛÙ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ¤ÓÙ·Û˘ 1 ∞ ÌÂٷʤÚÂÈ Û ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ›ÛË Ì 1 J fiÙ·Ó ÙË ‰È·ÚÚ¤ÂÈ Â› 1 s Î·È Ë Ù¿ÛË Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ Â›Ó·È 1 V.

∏ ÈÛ¯‡˜ Ô˘ «Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ» ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹ ™ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÌfiÓÔÓ fiÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÌÈ· Û˘Û΢‹ ‹ Ì˯·Ó‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ‰ËÏ·‰‹ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÈÛ¯‡˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÈÛ¯‡˜ (P) Â›Ó·È Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (∂) Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ («·Ú¿ÁÂÈ», «Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ») ‹ ÌÂٷʤÚÂÈ ÌÈ· Ì˯·Ó‹ (‹, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Û˘Û΢‹) ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô (··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ) ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (t). ™ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: P=

80

E t


10-09-2007

16:11

™ÂÏ›‰·81

∫∂º∞§∞π√ 3 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ∂Ô̤ӈ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÚÈÛÌfi Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Û ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹ Â›Ó·È PËÏ =

E ËÏ t

. ∞Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤Ú-

ÁÂÈ· ·fi ÙË Û¯¤ÛË 3.3 Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì PËÏ =

V ⋅ I ⋅ t/ , ‰ËÏ·‰‹ t/

PËÏ = V ⋅ I

(3.4)

flÛÙÂ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡˜ Ô˘ «Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ»/ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÌÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ Â› ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙË ‰È·ÚÚ¤ÂÈ.

º

kef03.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹

ŒÙÛÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó ÛÙ· ¿ÎÚ· ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ V=1 Volt Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ π=1 ∞, ÙfiÙ ۇÌʈӷ Ì ÙË Û¯¤ÛË 3.3 Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Â›Ó·È: PËÏ=(1 V)⋅(1 ∞)=1 W ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ¤ÓÙ·Û˘ 1 ∞ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÌÈ· Û˘Û΢‹ ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ 1 V ÌÂٷʤÚÂÈ Û’ ·˘Ù‹Ó ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡ 1 W. ∞Ó Ë Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡ Û Ì˯·ÓÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ·Ó˘„ÒÛÂÈ ¤Ó· Ì‹ÏÔ 100 g Û ‡„Ô˜ 1 m Û ¯ÚfiÓÔ ÂÓfi˜ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ˘.

∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¶ÔÈÔ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·; ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÂÙ·ÈÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ fiˆ˜ Ë ¢∂∏. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· fï˜ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ. ∫¿Ô˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÌÂÙÚËÙ‹˜ Û·Ó ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 3.33. √ ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·fi ÙË ¢∂∏ ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˜. √ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ¢∂∏ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘˜. µ¤‚·È· Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÈ ÌÈ· Û˘Û΢‹ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Â› ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, ‰ËÏ·‰‹: EËÏ=ƒËÏ ⋅ t

∂ÈÎfiÓ· 3.33 √ ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÌÂÙÚËÙ‹˜ Î·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞fi ¤Ó· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi «ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜» ÌÔÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û ÏÂÙ¿ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ 1.000 J;

¶ÔÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ·fi ÙË ¢∂∏ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡; ¶ÔÈ· ·ÏÏ·Á‹ ı· ÚfiÙÂÈÓ˜ ÛÙË ¢∂∏;

∞Ó Ë ÈÛ¯‡˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È Û W Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Û s, ÙfiÙÂ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û J. ŸÌˆ˜ ÙÔ ∆˙¿Ô˘Ï Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÌÔÓ¿‰· Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ· (Û˘Ì‚ÔÏÈο: 1 kW⋅ h). ªÈ· ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ· Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ·fi ÌÈ· Û˘Û΢‹ ÈÛ¯‡Ô˜ 1 kW (1000 W) fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ·. ŒÓ·˜ Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 100 W fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÈ· 10 ÒÚ˜ ηٷӷÏÒÓÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· 1 kWh. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÈÛ¯‡Ô˜ οÔÈˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·.

81


10-09-2007

16:11

™ÂÏ›‰·82

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

º

kef03.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

√È ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ: ªÂ›ˆÛ ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ‰›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÈÛ¯‡Â˜. – ∫¿Ó ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û ÒÚ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οıÂ Û˘Û΢‹ οı ̤ڷ. – ÀÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘. – ÀÔÏfiÁÈÛ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ (¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·È Ë ¢∂∏ ÙËÓ ·Ú¯fiÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·). ™˘Û΢‹

πÛ¯‡˜ Û W

∂ÎÙ›ÌËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

∂Ó¤ÚÁÂÈ·

∏ÌÂÚ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ∆ÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÎfiÛÙÔ˜

Û h ·Ó¿ Ë̤ڷ ™˘Ì‚·ÙÈÎÔ› Ï·ÌÙ‹Ú˜ (Û‡ÓÔÏÔ

600

ʈÙÈÛÌÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡) ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

1.500

£ÂÚÌÔۛʈӷ˜

2.500

∆ËÏÂfiÚ·ÛË

500

∏ÏÂÎÙÚÈÎfi „˘Á›Ô

150

∏ÏÂÎÙÚÈÎfi Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ

3.500

– ™Î¤„Ô˘ ÔȘ ·fi ÙȘ Û˘Û΢¤˜ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‹ Ì ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌÂȈı› Ë ÔÛfiÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÛÔ˘. – ÀÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËı›, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ

ÂÚˆÙËÛÂȘ

 ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ¤Ì·ı˜: £ÂÚÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ 1.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ·. ŸÙ·Ó ·fi ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ............................. ............., Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ................ ∏ ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ·‡ÍËÛË Ù˘ ............................. ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË. ∂ÈϤÔÓ fiÙ·Ó Ë ......................... ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙfiÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (.......................) ı· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ............................. ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ‚. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ................... ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ R, fiÙ·Ó ·fi ·˘ÙfiÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ................. ..................... ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘ (I) Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ............................. Q Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· t Â›Ó·È ............................. i) ÙÔ˘ ................. .................. .................. ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ (I) Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË, ii) Ù˘ ........................... (R) ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Î·È iii) ÙÔ˘ .................. (t) ................. ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË. Á. ŸÙ·Ó ·fi ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ·ÁˆÁfi ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ................ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙ· ................ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ϤÁÌ·ÙÔ˜. ∏ ¿Ù·ÎÙË Î›ÓËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ Ï›ıˆÓ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ................. ∏ ................ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Î·È Ë .......................... ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ∏ ................ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿. ŸÌˆ˜, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ................ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ …………. ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ÃËÌÈο, Ì·ÁÓËÙÈο Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

2.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ·. ∞ÈÙ›· Ù˘ ËÏÂÎÙÚfiÏ˘Û˘ Â›Ó·È Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ................ ................ ·fi ÙÔ ................ ‰È¿Ï˘Ì·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË Ë ................ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ................

82


kef03.qxd

10-09-2007

16:11

™ÂÏ›‰·83

∫∂º∞§∞π√ 3 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞

‚. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ................ ‰›Ô. ™ÙÔ ‰›Ô ·˘Ùfi ........................... ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ë ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ........................... ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ·ÁˆÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Û ̷ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô Î·È ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ........................... Ú‡̷, ÙfiÙ ÙÔ ‰›Ô ·ÛΛ ........................... ÛÙÔÓ ·ÁˆÁfi. Á. √È ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ Â›Ó·È Ì˯·Ó¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ................ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ...................... ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÙÔ ................ .................. ·ÛΛ ‰‡Ó·ÌË Û’ ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi ·fi ÙÔÓ fiÔ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ........................... ....................... ‰. √È ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ Â›Ó·È Ì˯·Ó¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û .................. ...................... ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ 3.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ fiÙ·Ó ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Û΢‹ ‹ Ì˯·Ó‹ ÌÂٷʤÚÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ...................... Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ....................... ...................... (V) Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· (fiÏÔ˘˜) Ù˘ Û˘Û΢‹˜, Ù˘ ....................... (I) ÙÔ˘ .................... .......................... Ô˘ ÙË ‰È·ÚÚ¤ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ...................... ........................... (t). ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ........................... Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜.

 ∂Ê¿ÚÌÔÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È ÁÚ¿„ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: £ÂÚÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ 4.

¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì ™ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚıfi Î·È Ì § ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ. i. µ˘ı›˙Ô˘Ì ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ·fi ¯·ÏÎfi Û ÓÂÚfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Û ıÂÚÌÈο ÌÔӈ̤ÓÔ ‰Ô¯Â›Ô. ∞fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ì Ì ¤Ó· ÚÔÔÛÙ¿ÙË. ŸÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ú‡̷ ¤ÓÙ·Û˘ 1 ∞, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ 20ÆC ÛÙÔ˘˜ 22ÆC Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÛÔ‡ ÏÂÙÔ‡. ·. ™Â ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ÏÂÙÒÓ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ 20ÆC ÛÙÔ˘˜ 28ÆC. ‚. ∞Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚÔ̤· ÙÔ˘ ÚÔÔÛÙ¿ÙË Î·È ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Û 2 ∞, ÙfiÙ Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÛÔ‡ ÏÂÙÔ‡ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ 20ÆC ÛÙÔ˘˜ 24ÆC. Á. ∞Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Ì ¿ÏÏÔÓ ‰ÈÏ¿ÛÈ·˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚÔÔÛÙ¿ÙË ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È 1 ∞, Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÛÔ‡ ÏÂÙÔ‡ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ 20ÆC ÛÙÔ˘˜ 24ÆC. ‰. ∞Ó Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÛÙ· 0,5 ∞ Î·È ıÂÚÌ¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· ‰‡Ô ÏÂÙ¿, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ı· ·˘ÍËı› ·fi ÙÔ˘˜ 20ÆC ÛÙÔ˘˜ 24ÆC. ii. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡, fiÙ·Ó ·fi ·˘ÙfiÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÙÂÏÈο: ·. ™ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌfiÓÔÓ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘. ‚. ™ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌfiÓÔÓ ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ϤÁÌ·ÙÔ˜. Á. ™ÙËÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘. ‰. ™ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¿Ù·ÎÙ˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ϤÁÌ·ÙÔ˜.

83


kef03.qxd

10-09-2007

16:11

™ÂÏ›‰·84

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À 5.

∏ÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÔÚÈṲ̂Ó˘ ¤ÓÙ·Û˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ÏÂÙÒÓ. ∆Ô ÔÛfi Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ Ô ·ÓÙÈÛÙ¿Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ıÂÚÌÈ΋ Â›Ó·È 30 J. ∞Ó ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌÈ΋ Û ¤Ó· ÏÂÙfi;

6.

ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÚÔÛٷهÂÙ·È ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ÙËÎfiÌÂÓ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜; ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜

7.

¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì ™ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚıfi Î·È Ì § ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ. ™ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ 5 V, ÔfiÙ ·fi ·˘ÙfiÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ¤ÓÙ·Û˘ 0,1 ∞. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È ÎÈÓ› ¤Ó· ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ: ·. ∏ Ì˯·ÓÈ΋ ÈÛ¯‡˜ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È 0,5 W. ‚. ™ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡˜ 0,5 W. Á. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ∆˙¿Ô˘Ï. ‰. ∫¿ı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ 0,5 J ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ıÂÚÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. Â. ∏ Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Û ¤Ó· ÏÂÙfi Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 30 J.

8.

¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· Ì·Ù·Ú›· Î·È ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ˜ Û ÓÂÚfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Û ıÂÚÌÈο ÌÔӈ̤ÓÔ ‰Ô¯Â›Ô.

9.

¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÂÓfi˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· ηıÒ˜ ·Ó˘„ÒÓÂÈ ÙÔ ı¿Ï·ÌÔ ·fi ÙÔÓ 1Ô ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ ÌÈ·˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜.

10.

ªÔÚ› ¤Ó·˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ Ì˯·ÓÈ΋ ÈÛ¯‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Û’ ·˘ÙfiÓ; ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.

∞Û΋ÛÂȘ

·ÛÎËÛÂȘ

°È· fiϘ ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ÂȉÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡: c = 4.200

J . kg ⋅°C

£ÂÚÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ 1

™Â ËÏÂÎÙÚÈÎfi ηٷӷψً ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ «12 V, 30 W». ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›·; ∞Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ηٷӷψً Ù¿ÛË 12 V, fiÛË ı· Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ;

2.

∆ÚÂȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ¤Ó·˜ ·ÓÙÈÛÙ¿Ù˘, ¤Ó·˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Î·È ¤Ó·˜ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (12 V, 6 W), (12 V, 30 W) Î·È (12 V, 24 W) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì Ì ËÁ‹ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Ù¿Û˘ 12 V, ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘˜; ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ÔÏÈ΋ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙfiÙÂ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ Û˘Û΢¤˜;

3.

™ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ËÁ‹˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Ù¿Û˘ 6 V Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 6 ø Û ÛÂÈÚ¿ Ì ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ. ·. ™¯Â‰›·Û ÙÔ Î‡Îψ̷. ‚. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ˘; Á. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ¯ÚfiÓÔ ‰‡Ô ÏÂÙÒÓ; ‰. ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Ë ËÁ‹ ÛÙÔ Î‡Îψ̷ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ; Â. ∞Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Ì ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÈÛ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, Û fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ·Ú·¯ı› ·’ ·˘ÙfiÓ Ë ›‰È· ÔÛfiÙ· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜; ÛÙ. ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ ÛÙÔ Î‡Îψ̷ ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ, Û ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ;

84


kef03.qxd

10-09-2007

16:11

™ÂÏ›‰·85

∫∂º∞§∞π√ 3 ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞

4.

¢È·ı¤ÙÂȘ ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ R=12 ø, ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Ù¿Û˘ V=6 V, ηÏ҉ȷ Û‡Ó‰ÂÛ˘, ‰È·ÎfiÙË Î·È ¤Ó· ıÂÚÌÈο ÌÔӈ̤ÓÔ ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÓÂÚfi Ì¿˙·˜ 0,1 kg ·Ú¯È΋˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ 18ÆC. ·. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙË Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ıÂÚÌ¿ÓÂȘ ÙÔ ÓÂÚfi. ‚. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË. Á. ™Â fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ı· ÌÂÙ·‚ÏËı› ·fi ÙÔ˘˜ 15ÆC ÛÙÔ˘˜ 25ÆC;

5.

∏ÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ıÂÚÌÔۛʈӷ˜ (ÂÈÎfiÓ· 3.13, ÛÂÏ. 70) ÂÚȤ¯ÂÈ ÓÂÚfi Ì¿˙·˜ 10 kg, ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 60 ø, ÂÓÒ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ¤¯ÂÈ ¤ÓÙ·ÛË 4 ∞. ·. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰Â‰Ô̤ӷ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ıÂÚÌÔۛʈӷ Û ¯ÚfiÓÔ 2 min. ‚. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ÙÔ 70% ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ıÂÚÌÔۛʈӷ, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· 2 min.

6.

™ÙÔ Î‡Îψ̷ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙÈÛٿ٘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ R1=20 ø Î·È R2=40 ø ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ªfiÏȘ ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ˘ Â›Ó·È 12 V. ·. ¶ÔÈ· ı· Â›Ó·È ÙfiÙÂ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ˘; ‚. ¡· ˘ÔÏfiÁÈÛÂȘ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi οı ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ‰‡Ô ÏÂÙ¿. Á. ¡· ˘ÔÏfiÁÈÛÂȘ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ËÁ‹ ÛÙÔ Î‡Îψ̷ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ. ‰. ¡· ˘ÔÏfiÁÈÛÂȘ ÙËÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓË ıÂÚÌfiÙËÙ· ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ Û οı ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË. Â. ¡· ˘ÔÏfiÁÈÛÂȘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ËÁ‹ ÛÙÔ Î‡Îψ̷ ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜

7.

ªÈ· Ì·Ù·Ú›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ٷ ¿ÎÚ· ÂÓfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ˘ ÌÂÙÚ¿Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜. ªÂ ¤Ó· ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ ÌÂÙÚ¿Ì ÙËÓ Ù¿ÛË ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ·. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î‡Îψ̷. ‚. ∞Ó Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ÌÂÚfiÌÂÙÚÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ›ÛË Ì π=0,5 ∞, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· Î·È ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡. Á. ∞Ó Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È Â›Ó·È ›ÛË Ì 6 V, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ‰. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏË Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Ë Ì·Ù·Ú›· ÛÙÔ Î‡Îψ̷ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÁÈ· Ó· ·Ó˘„ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ¤ÙÚ· Ì¿˙·˜ 1 kg Û ‡„Ô˜ 15 m; (g=10 m/s2)

8.

™˘Ó‰¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Ù¿Û˘ 12 V, ÔfiÙÂ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ Â›Ó·È 2 ∞. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ·Ô‰›‰ÂÈ Û ¤Ó· ÏÂÙfi Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· 1.000 J. ·. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ‚. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û ¯ÚfiÓÔ ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡. Á. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ. ‰. ¡· ˘ÔÏfiÁÈÛÂȘ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.

9.

™Â ÎÈÓËÙ‹Ú· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘fi Ù¿ÛË 120 V ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡˜ 600 W, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘. ∆fiÙ ÙÔ 80% Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û Ì˯·ÓÈ΋ ÈÛ¯‡. ŸÙ·Ó Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οو ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, Ó· ˘ÔÏfiÁÈÛÂȘ:

85


kef03.qxd

10-09-2007

16:11

™ÂÏ›‰·86

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

·. ∆ËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â› ‰¤Î· ÏÂÙ¿. ‚. ∆ËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ. Á. ∆Ë Ì˯·ÓÈ΋ ÈÛ¯‡ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ. ‰. ∆Ë Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Û ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. Â. ∆Ô Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ οı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ÛÙ. ∆Ô Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. 10. ∏ ̤ÁÈÛÙË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û’ ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 100 ø, ¯ˆÚ›˜ Ó· η›, Â›Ó·È 4 W. ·. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ. ‚. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Ù¿Û˘ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ÙfiÙÂ Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Û ¯ÚfiÓÔ ‰‡Ô ÏÂÙÒÓ; Á. ∞Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Ù¿ÛË 10 V, fiÛË Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ; ¶fiÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ·’ ·˘ÙfiÓ Û ıÂÚÌfiÙËÙ· ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ; ¶fiÛË ıÂÚÌfiÙËÙ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ¯ÚfiÓÔ ‰‡Ô ÏÂÙÒÓ; ™‡ÁÎÚÈÓ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ÂÚˆÙ‹Ì·ÙÔ˜ (‚).

¶∂ƒπ§∏æ∏ ❑ ŸÙ·Ó ·fi ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ·ÁˆÁfi ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌÈ΋. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È ıÂÚÌfiÙËÙ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·’ ·˘ÙfiÓ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ❑ ∏ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiÙ·Ó ·fi ·˘ÙfiÓ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË: ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜, Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÙË Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. √ ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ «ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∆˙¿Ô˘Ï». ❑ ∫·Ù¿ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔχÙ˜ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ¯ËÌÈ΋. ❑ °‡Úˆ ·fi ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô. ∆Ô Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô ¤¯ÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ❑ ∆Ô Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô ·ÛΛ ‰‡Ó·ÌË Û οı ·ÁˆÁfi ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ‰›Ô. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ. √È ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ÎÈÓËÙÈ΋. ❑ ∫¿ı ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Ù¿Û˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘, Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙË ‰È·ÚÚ¤ÂÈ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘. ❑ ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡˜ Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Ù˘ Â› ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙË ‰È·ÚÚ¤ÂÈ.

µ∞™π∫√π √ƒ√π £ÂÚÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡˜

∏ÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·˜

£ÂÚÌÔÎÚ·Û›·

∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

∏ÏÂÎÙÚÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·

£ÂÚÌfiÙËÙ·

86


kef04.qxd

10-09-2007

16:15

™ÂÏ›‰·87


kef04.qxd

10-09-2007

16:15

™ÂÏ›‰·88


10-09-2007

16:15

™ÂÏ›‰·89

∫∂º∞§∞π√

4

∆∞§∞¡∆ø™∂π™

¶∂ƒπ√¢π∫∂™ ∫π¡∏™∂π™ ŸÙ·Ó ‹ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚfi˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ›¯Â˜ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ‡ÓÈ· ‹ ı· ·Ú·Ù‹ÚËÛ˜ ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Ó· ·›˙Ô˘Ó Ì ·˘Ù‹. ∏ ÎÔ‡ÓÈ· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi „ËÏ¿, ηÙ‚·›ÓÂÈ, ·Ó‚·›ÓÂÈ ¿ÏÈ „ËÏ¿, ηÙ‚·›ÓÂÈ ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ¿ÏÈ „ËÏ¿ ÛÙË ı¤ÛË ·’ fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ Ù˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ∆Ô ÁÈÔÁÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ·È¯Ó›‰È, ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (Èı·ÓfiÓ Ó· ¤¯ÂȘ ·›ÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ·˘Ùfi). ∫Ú·Ù¿˜ ÙÔ Û¿ÁÎÔ ·fi ÙËÓ ÂχıÂÚË ¿ÎÚË Î·È ·Ê‹ÓÂȘ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ó· ÎÈÓËı›. √ Û¿ÁÎÔ˜ Ù˘Ï›ÁÂÙ·È Î·È ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·‡Ï·Î· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÚfiÔ (ÂÈÎfiÓ· 4.1). ∏ ΛÓËÛË Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜ ‹ ÙÔ˘ ÁÈÔ-ÁÈÔ Â›Ó·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ›Û· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ¶ÂÚÈÔ‰È΋ ΛÓËÛË Â›Ó·È Î·È Ë ÔÌ·Ï‹ ΢ÎÏÈ΋ ΛÓËÛË, ηıÒ˜ Î·È Ë Î›ÓËÛË Ù˘ °Ë˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î¿ı ¤ÙÔ˜. √ Ì˘˜ Ù˘ ηډȿ˜ Â›Û˘ ÂÎÙÂÏ› ÂÚÈÔ‰È΋ ΛÓËÛË, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔηډÈÔÁÚ¿ÊËÌ· (ÂÈÎfiÓ· 4.2).

4.1

∆·Ï·ÓÙÒÛÂȘ

∂›Ó·È fï˜ fiϘ ÔÈ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ fiÌÔȘ; ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÁÈÔ-ÁÈÔ Î·È Ù˘ ÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ù˘ °Ë˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ;

∂ÈÎfiÓ· 4.1 √ ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ-ÁÈÔ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÎÚ·›ˆÓ ı¤ÛˆÓ.

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È π·ÙÚÈ΋

º

kef04.qxd

∏ ÙÚԯȿ Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹, ۯ‰fiÓ Î˘ÎÏÈ΋. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎÚ·›· ÛËÌ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ ÁÈÔ-ÁÈÔ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÎÚ·›ˆÓ ı¤ÛˆÓ. ∏ ÙÚԯȿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÎÏÂÈÛÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ fiˆ˜ Ô Î‡ÎÏÔ˜. ∆¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ·ÎÚ·›· ÛËÌ›· Ù˘ ÙÚԯȿ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ. ∆·Ï¿ÓÙˆÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ÎÔ‡ÓÈ·, Ë Ú¿‚‰Ô˜ Û' ¤Ó· ·ÏÈfi ÚÔÏfiÈ ÙÔ›¯Ô˘, Ë ¯ÔÚ‰‹ ÌÈ·˜ ÎÈı¿Ú·˜, ¤Ó· ÛÒÌ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ, Ë ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ·¤Ú· ̤۷ ÛÙË ÊÏÔÁ¤Ú·, ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ ÌÈ·˜ Ì˯·Ó‹˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ˜ ¯·Ï·˙›· Û' ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÚÔÏfiÈ ¯ÂÚÈÔ‡. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÒÛÙ ¤Ó· ÛÒÌ· Ó· οÓÂÈ Ù·Ï¿ÓÙˆÛË;

∂ÈÎfiÓ· 4.2 ∏ ÂÚÈÔ‰È΋ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ηډȷÎÔ‡ Ì˘fi˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿÏÏËÏ˘ Û˘Û΢‹˜, ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔηډÈÔÁÚ¿ÊÔ˘.

89


kef04.qxd

10-09-2007

16:15

™ÂÏ›‰·90

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 4.3 ÙÔ ÛÒÌ· Ô˘ Â›Ó·È ‰Â̤ÓÔ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ Ù·Ï·ÓÙÒÓÂÙ·È. ∏ ΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË. ™ÙÔ ÛÒÌ· ·ÛÎÂ›Ù·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘. ∏ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛΛ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ÂÓÒ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi. ŒÙÛÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ Ë Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË ‰‡Ó·ÌË ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È. ∫·Ù¿ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÛÒÌ· ÂÚÓ¿ ·fi ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Û' ·˘Ùfi ÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È. ∏ ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∫¿ı ٷϿÓÙˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Á‡Úˆ ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘ Ù·Ï·ÓÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ÛÒÌ· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜, Ë ‰‡Ó·ÌË Ù›ÓÂÈ Ó· ÙÔ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó.

∂ÈÎfiÓ· 4.3 (·) £¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜: ∏ ‰‡Ó·ÌË F1 Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ W. (‚) ∆˘¯·›· ı¤ÛË: ∏ ‰‡Ó·ÌË F2 Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ W.

¶ÔȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ù·Ï¿ÓÙˆÛË; ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ù·Ï¿ÓÙˆÛË, fiˆ˜ Ë ‚·Ú˘ÙÈ΋ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜ ‹ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜. ªÔÚ› fï˜ Ó· Â›Ó·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛΛ ÌÈ· ÙÂÓو̤ÓË ¯ÔÚ‰‹, Ë Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ·ÛΛ ¤Ó· ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ (ÂÈÎfiÓ· 4.3). ∂›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛΛ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ ¤ÓÙ·Û˘ (ÂÈÎfiÓ· 4.4).

¢‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ·Ï‹ ·ÚÌÔÓÈ΋ Ù·Ï¿ÓÙˆÛË ™ÙÂÚÂÒÓÔ˘Ì ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ Î·È Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÛÊ·›Ú·. ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ì ÙË ÛÊ·›Ú· ·fi ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÈÛÔÚÚÔ› Î·È ÙËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÂχıÂÚË, ÔfiÙ ÂÎÙÂÏ› Ù·Ï¿ÓÙˆÛË.

∂ÈÎfiÓ· 4.4 ∆· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÎÂÚ·›· ÂÓfi˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ÃÔ˘Î, ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ·ÛΛ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜. H ‰‡Ó·ÌË ·˘Ù‹ Ù›ÓÂÈ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË ÛÊ·›Ú· ÛÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÙËÓ ·ÔηÏԇ̠‰‡Ó·ÌË Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ (ÂÈÎfiÓ· 4.5). ŸÙ·Ó Ë ‰‡Ó·ÌË Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜, ÙfiÙÂ Ë Î›ÓËÛË Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ï‹ ·ÚÌÔÓÈ΋ Ù·Ï¿ÓÙˆÛË.

(‚)

∂ÈÎfiÓ· 4.5 ∞ÚÌÔÓÈ΋ Ù·Ï¿ÓÙˆÛË Î·È ‰‡Ó·ÌË.

90


kef04.qxd

10-09-2007

16:15

™ÂÏ›‰·91

∫∂º∞§∞π√ 4 ∆∞§∞¡∆ø™∂π™

4.2

ªÂÁ¤ıË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· Ù·Ï¿ÓÙˆÛË

°È· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÌÈ· Ù·Ï¿ÓÙˆÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÔÚÈṲ̂ӷ Ê˘ÛÈο ÌÂÁ¤ıË: ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ 4.6 ÙÚ·‚¿Ì ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ ÛÙË ı¤ÛË ∞ Î·È ÙÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÂχıÂÚÔ. ∆Ô ÛÒÌ· ·fi ÙË ı¤ÛË ∞ Êı¿ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË √ (ı¤ÛË fiÔ˘ ·Ú¯Èο ÈÛÔÚÚÔÔ‡ÛÂ), ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ı¤ÛË µ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ √ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Í·Ó¿ ÛÙËÓ ∞. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÎÈÓËı› ÙÔ ÛÒÌ· ·fi ÙÔ ∞ ÛÙÔ √, ÌÂÙ¿ ÛÙÔ µ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ¿ÏÈ ÛÙÔ ∞, ‰ËÏ·‰‹ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÈ·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ (∆). ™Â ¯ÚfiÓÔ ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ ÌÈ·˜ Ì˯·Ó‹˜ (ÂÈÎfiÓ· 4.7) ‹ ÙÔ ‚·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÎÔ‡ÓÈ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ·fi fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó (∞) ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ›‰È· Ù·Ï¿ÓÙˆÛË. ∆Ô ÂÎÎÚÂ̤˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 4.8 Û ¯ÚfiÓÔ ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› 30 Ï‹ÚÂȘ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ. §¤Ì fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ Â›Ó·È 30 Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ÙÔ ÏÂÙfi ‹ ÌÈÛ‹ Ù·Ï¿ÓÙˆÛË ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ∏ ÎÔ‡ÓÈ· ÂÎÙÂÏ› Û ¤Ó· ÏÂÙfi 15 Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ. ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜ Â›Ó·È 15 Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ÙÔ ÏÂÙfi ‹ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ¢ËÏ·‰‹ Û˘¯ÓfiÙËÙ· (f) ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ï‹ÚˆÓ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂˆÓ (¡) Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ÙÔ ÛÒÌ· Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¢t ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. °È· Ó· ‚Úԇ̠ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÌÈ·˜ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ÌÂÙÚ¿Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ÙÔ ÛÒÌ· Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·ÈÚԇ̠·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. Û˘¯ÓfiÙËÙ· =

·ÚÈıÌfi˜ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂˆÓ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·

f=

N ∆t

(4.1)

∂ÈÎfiÓ· 4.6 ∆Ô ÛÒÌ· ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∞ ÚÔ˜ ÙÔ µ Î·È Í·Ó¿ ÚÔ˜ ÙÔ ∞.

∂ÈÎfiÓ· 4.7 ŒÌ‚ÔÏÔ Ì˯·Ó‹˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ∞ Î·È µ, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ √.

∂Âȉ‹ Û ¯ÚfiÓÔ ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ ÛÒÌ· ÂÎÙÂÏ› ÌÈ· Ï‹ÚË Ù·Ï¿ÓÙˆÛË, ·Ó ÛÙË Û¯¤ÛË (4.1) ı¤ÛÔ˘Ì ¢t=T, ÙfiÙ N=1 Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÚÔ·ÙÂÈ: 1 f= T ‰ËÏ·‰‹ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ªÔÓ¿‰· Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÃÂÚÙ˙ (Hertz). ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù·Ï¿1 ÓÙˆÛ˘ ÂÓfi˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È =1 Hz fiÙ·Ó ÂÎÙÂÏ› ÌÈ· Ï‹ÚË s Ù·Ï¿ÓÙˆÛË Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 1 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ˘. ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁԇ̠ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 4.6 Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ì ÙÔ ÛÒÌ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÂÈÌË·ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Î·Ù¿ √∞. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ÛÒÌ· Ù·Ï·ÓÙÒÓÂÙ·È, ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙË ı¤ÛË ∞. ¢ËÏ·‰‹ Ë ·Ú¯È΋ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ ÛÒÌ· ηٿ ÙËÓ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ̤ÁÈÛÙË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘.

∂ÈÎfiÓ· 4.8 ƒÔÏfiÈ Ì ÂÎÎÚÂ̤˜.

91


kef04.qxd

10-09-2007

16:15

™ÂÏ›‰·92

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ∆Ô ·Ïfi ÂÎÎÚÂ̤˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÒÌ· ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ·fi Ó‹Ì· Ì‹ÎÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ Û' ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ÛËÌ›Ô. ŸÙ·Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÈÛÔÚÚÔ›, ÙÔ Ó‹Ì· Â›Ó·È Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ. ∞Ó ÙÔ ÛÒÌ· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜, ÂÎÙÂÏ› Ù·Ï¿ÓÙˆÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ·ÎÚ·›Â˜ ı¤ÛÂȘ µ Î·È °. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ (W) Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛΛ ÙÔ Ó‹Ì· (∆¿ÛË, ∆) (ÂÈÎfiÓ· 4.9). ∂ÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÎÎÚÂ̤˜ ÂÎÙÂÏ› Ù·Ï¿ÓÙˆÛË, Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÂÁ¤ıË Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜. ∞fi ÔÈ· ÌÂÁ¤ıË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜; ∂ÈÎfiÓ· 4.9 ™Â οı ı¤ÛË Ë Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ W2 ÙÚ·‚¿ ÙÔ ÛÒÌ· ÚÔ˜ ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜. ∆Ô Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ı.

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜: – ∂›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ù˘ Ì¿˙·˜ ÙÔ˘. – ¢ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ï¿ÙÔ˜, fiÙ·Ó ÂÎÙÚ¤ÂÙ·È Î·Ù¿ ÌÈÎÚ‹ ÁˆÓ›· ı (ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 10 ÌÔ›Ú˜) (ÂÈÎfiÓ· 4.9). – ∞˘Í¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ó‹Ì·ÙÔ˜. ŒÓ· ÂÎÎÚÂ̤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜. ŸÏ· Ù· ÂÎÎÚÂÌ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Î·È ÙË Ì¿˙·). ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÂÎÎÚÂ̤˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ. °È' ·˘Ùfi Ë ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. – ∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ŒÙÛÈ ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÎÎÚÂ̤˜ Ù·Ï·ÓÙÒÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ (ÂÈÎfiÓ· 4.10). ™ÙË ™ÂÏ‹ÓË Ë ÂÚ›Ô‰fi˜ ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 2,5 ÊÔÚ¤˜ ÂÚ›Ô˘.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

∞Ïfi ÂÎÎÚÂ̤˜ ∂ÈÎfiÓ· 4.10 ∆Ô ›‰ÈÔ ÂÎÎÚÂ̤˜ ÂÎÙÂÏ› ÌÈ· Ï‹ÚË Ù·Ï¿ÓÙˆÛË Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, fiÙ·Ó Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ·' fi,ÙÈ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÈÛËÌÂÚÈÓfi. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

™‡ÛÙËÌ· ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ-ÛÒÌ· ™ÙÂÚ¤ˆÛ ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ Î·È Îڤ̷Û ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ¤Ó· ÛÒÌ·. ∞ÊÔ‡ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ, ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÙÔ ÛÒÌ· ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È ¿ÊËÛ¤ ÙÔ ÂχıÂÚÔ. ∆È Â›‰Ô˘˜ ΛÓËÛË ÂÎÙÂÏ› ÙÔ ÛÒÌ·; ∆Ô Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚfi; ∏ Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹; ª¤ÙÚËÛ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÛÒÌ· ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ 10 Ï‹ÚÂȘ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘.

92

¶¿Ú ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û¿ÁÎÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 1 m. ¢¤Û ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ¤Ó· ‚·Ú¿ÎÈ. ª¤ÙÚËÛ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÂÎÎÚÂ̤˜ 30 Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ. ÀÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜.

4.3

∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È Ù·Ï¿ÓÙˆÛË

∂›‰·Ì fiÙÈ, ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÛÒÌ· Ù·Ï¿ÓÙˆÛË, ı· Ú¤ÂÈ Û’ ·˘Ùfi Ó· ·ÛÎËı› ·Ú¯Èο ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ı· ÙÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘. ∏ ‰‡Ó·ÌË ·˘Ù‹, ̤ۈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ÛÒÌ·, Ë ÔÔ›· ·ÔıË·ÂÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¶ÔȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Ù·Ï¿ÓÙˆÛË; ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 4.11 ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ÂÓfi˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ™ÙË ı¤ÛË Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ (1) ÙÔ ÛÒÌ· ¤¯ÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÈÓËÙÈ΋. ∫·ıÒ˜ ·˘Ùfi ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ (2) Ë ·Ú·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤Ú-


10-09-2007

16:16

™ÂÏ›‰·93

∫∂º∞§∞π√ 4 ∆∞§∞¡∆ø™∂π™ ÁÂÈ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È, ¿Ú· Î·È Ë ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘. ™ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ (2) Ë ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÁÈÛÙË, ÂÓÒ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ÛÒÌ· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ (3) ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Ë ÎÈÓËÙÈ΋. ™ÙË ı¤ÛË Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ (4) ÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È Ë ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÁÈÛÙË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·, ÏÔÈfiÓ, ÌÈ·˜ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÚÈÔ‰Èο ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ÎÈÓËÙÈ΋ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ¶Ò˜ ÂÍËÁ›˜ fiÙÈ, fiÙ·Ó ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÂχıÂÚË ÙËÓ ÎÔ‡ÓÈ·, ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ·˘Ù‹ ÛÙ·Ì·Ù¿; ™ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÚÈ‚‹˜, Ë Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· Ù˘ ÎÈÓËÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚfi. ™Â Ú·ÁÌ·ÙÈο fï˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ÎÔ‡ÓÈ·, ÏfiÁˆ ÙÚÈ‚ÒÓ ‹ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ë Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Û ıÂÚÌÈ΋. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È Ë ÎÔ‡ÓÈ· ÙÂÏÈο ÛÙ·Ì·Ù¿. ∏ Ù·Ï¿ÓÙˆÛË ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÌfiÓÔ ·Ó Ì οÔÈÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ÛÒÌ· (Î·È ·Ó·ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌÈ΋ ·fi ÙȘ ÙÚÈ‚¤˜) ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ·˘Ùfi Ù·Ï·ÓÙÒÓÂÙ·È. ∂ÈÎfiÓ· 4.11 ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô 1: ∆Ô ÛÒÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜. Œ¯ÂÈ ÌfiÓÔ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô 2: ∆Ô ÛÒÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜, Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Û ÎÈÓËÙÈ΋. ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô 3: ∆Ô ÛÒÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÂӉȿÌÂÛË ı¤ÛË, ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô 4: ™ÙËÓ ·ÎÚ·›· ı¤ÛË 4, Ë ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰˘Ó·ÌÈ΋.

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

º

kef04.qxd

∆È Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜; ∆È ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ì·˜; ™' ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ‰›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, Ù˘ µÈÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ‹ Ù˘ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙË º˘ÛÈ΋ °È· ¤Ó·Ó º˘ÛÈÎfi ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È fi,ÙÈ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ¤Ó· «·ÎÚÈ‚¤˜ ÚÔÏfiÈ». ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ì·˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ú¤ÂÈ ÚÔ˜ ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ÓÔ, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È ·Î·ıfiÚÈÛÙÔ, ÂÓÒ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚ÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ. ∞˘Ù‹ fï˜ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì οÔȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ º˘ÛÈ΋˜. £ÂˆÚ›· Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ıˆڛ· Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÁÂÁÔÓfiÙ· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ¤Ó·Ó ·Î›ÓËÙÔ Î·È ¤Ó· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ·Ú·ÙËÚËÙ‹. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο √È Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË, fiˆ˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜: ∏ ٤ٷÚÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË.

√ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ·Ú·ÙËÚ› ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ Ô ÂÈ‚¿Ù˘ ÂÓfi˜ ÙÚ¤ÓÔ˘ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ·. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÏfiÈ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Î˘Ï¿ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·.

√ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· ∏ πÛÙÔÚ›· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ. ¶ÚÔËÁÂ›Ù·È ¯ÚÔÓÈο Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È ¤ÂÙ·È Ë ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821 Î·È Ë ÔÚ›· Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

93


10-09-2007

16:16

™ÂÏ›‰·94

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

º

kef04.qxd

√ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙË µÈÔÏÔÁ›· ∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙË Ê‡ÛË Á‡Úˆ Ì·˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∆Ô ¿ÓıÔ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ù· ¤Ù·Ï· ÙÔ˘ ÙËÓ ·˘Á‹, Ù· ·Ô‰ËÌËÙÈο Ô˘ÏÈ¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÓfiÙÈ· ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ÔÈ ·ÎÚ›‰Â˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÛÌ‹ÓË Î¿ı 17 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÂÁΤʷÏÔ ‚ÈÔÏÔÁÈο ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚ· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, Ù· ÏÂÙ¿, ÙȘ ÒÚ˜. ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÂÁΤʷÏÔ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ۈ̷ÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ì ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ Ë̤ڷ˜ Î·È Ó‡¯Ù·˜. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ‰Â›¯ÓÔÓÙ·È Û¯ËÌ·ÙÈο ÔÈ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi.

¶ËÁ¤˜:

Times of our lives by Karen Wright, Scientific American, ÛÂÏ. 45, ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2002 The Tick-Tock of the Biological Clock by Michael W. Young, Scientific American, ÛÂÏ. 48, ª¿ÚÙÈÔ˜ 2000.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ

ÂÚˆÙËÛÂȘ

 ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ¤Ì·ı˜: 1.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ·. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ›Û· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ....................... ‚. √È ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ·ÎÚ·›· ÛËÌ›· Ù˘ ÙÚԯȿ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ....................... Á. ∏ ̤ÁÈÛÙË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ....................... Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘. ‰. O ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÈ·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ....................... ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ....................... Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ (∆). √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ï‹ÚˆÓ ....................... (¡) Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ÙÔ ÛÒÌ· Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¢t ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ....................... (f). Â. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ....................... ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ....................... Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó .................. Ë ................... ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹.

94


kef04.qxd

10-09-2007

16:16

™ÂÏ›‰·95

∫∂º∞§∞π√ 4 ∆∞§∞¡∆ø™∂π™

2.

™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 4.7 ÛÂÏ›‰· 91 ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ ÌÈ·˜ Ì˯·Ó‹˜. ∫·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·˘Ùfi ÂÎÙÂÏ› Ù·Ï¿ÓÙˆÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞, µ. ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì ™ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚıfi Î·È Ì § ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ. ™Â ¯ÚfiÓÔ ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ ÎÈÓÂ›Ù·È ·) ·fi ÙÔ ∞ ÛÙÔ √ ÛÙÔ µ, ‚) ·fi ÙÔ ∞ ÛÙÔ √ ÛÙÔ µ ÛÙÔ √ ̤¯ÚÈ ÙÔ ∞, Á) ·fi ÙÔ ∞ ÛÙÔ √, ‰) ·fi ÙÔ ∞ ÛÙÔ √ ÛÙÔ ∞ ÛÙÔ √ ÛÙÔ µ ÛÙÔ √, Â) ·fi ÙÔ ∞ ÛÙÔ µ ÛÙÔ √ ÛÙÔ ∞ ÛÙÔ √ ÛÙÔ µ.

3.

¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì ™ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚıfi Î·È Ì § ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ. ·. ∫¿ı ٷϿÓÙˆÛË Â›Ó·È ÂÚÈÔ‰È΋ ΛÓËÛË. ‚. ŸÙ·Ó ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÈ·˜ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ Ù˘. Á. ∏ Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÔȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· Ô˘ Ù·Ï·ÓÙÒÓÂÙ·È. ‰. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ù˘ Ì¿˙·˜ Î·È ÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜ Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈÎÚfi. ∂Ê¿ÚÌÔÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È ÁÚ¿„ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó:

4.

™ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ· ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ·È‰È¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÎÔ‡ÓÈ·. ™Â ÔÈ· ı¤ÛË ÙÔ Î¿ı ·È‰› ¤¯ÂÈ: ·) ∆Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Û ÔÈ· ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÎÈÓËÙÈ΋; ‚) ∆Ë Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ·; ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÔ˘. ªÔÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·ÈÒÚËÛË ÙÂÏÈο ÛÙ·Ì·Ù¿;

5.

ŒÓ·˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ·fi ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› Û ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‚¿ÛË ÛÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ ÚÔΛÌÂÓÔ˘ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Ù‹ÍË ÙˆÓ ¿ÁˆÓ. ª·˙› ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚÂÈ Î·È ¤Ó· ÚÔÏfiÈ ÂÎÎÚÂ̤˜, ‰ÒÚÔ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë Ú¿‚‰Ô˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÎÙÂÏ› 1 Ï‹ÚË Ù·Ï¿ÓÙˆÛË Û 1 s. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ó· ΢ÎÏÒÛÂȘ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË. ŸÙ·Ó Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Êı¿ÓÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË ·) Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÁÈ·Ù› ËÁ·›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿, ‚) Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÁÈ·Ù› ËÁ·›ÓÂÈ ›Ûˆ, Á) ÏfiÁˆ Ù˘ Ôχ ¯·ÌËÏ‹˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ‰) ÙÔ ÚÔÏfiÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ì›· Ú‡ıÌÈÛË. ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÔ˘, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÙÈ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi.

6.

¶ÔȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜; °È·Ù› fiÙ·Ó ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ì ÙÔ ÂÎÎÚÂ̤˜ ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Ù›ÓÂÈ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û' ·˘Ù‹;

7.

¶Ò˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÓfi˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ fiÙ·Ó: ·) ·˘ÍËı› ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜; ‚) ·Ó ÂÏ·ÙÙˆı› ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ‹˜ ÙÔ˘; Á) ·˘ÍËı› Ë Ì¿˙· ÙÔ˘;

8.

¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û' ¤Ó· ·Ïfi ÂÎÎÚÂ̤˜ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó ·ÁÓÔËıÔ‡Ó Ë ÙÚÈ‚‹ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·.

9.

™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 4.9 ÛÂÏ›‰· 92 Û ÔȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ ÂÎÎÚÂ̤˜ ¤¯ÂÈ: ·. ̤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·; ‚. ̤ÁÈÛÙË ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·; Á. ÌˉÂÓÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·; ‰. ÌˉÂÓÈ΋ ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·;

95


kef04.qxd

10-09-2007

16:16

™ÂÏ›‰·96

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

·ÛÎËÛÂȘ

∞Û΋ÛÂȘ 1.

ŒÓ· ÂÎÎÚÂ̤˜ ÂÎÙÂÏ› 60 Ï‹ÚÂȘ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ Û 2 ÏÂÙ¿. ¡· ‚ÚÂȘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜.

2.

∆· ÊÙÂÚ¿ Ù˘ ̤ÏÈÛÛ·˜, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ÂÙ¿ÂÈ, ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Ù·Ï¿ÓÙˆÛË ÌÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· 225 ∏z. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ÊÙÂÚ¿ Ù˘ ÛÙÔ 1 s ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘.

¶∂ƒπ§∏æ∏ ❑ ¶ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ›Û· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ❑ ¶ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ·ÎÚ·›· ÛËÌ›· Ù˘ ÙÚԯȿ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ. ❑ √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÈ·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ (∆). ❑ ™˘¯ÓfiÙËÙ· (f) ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ï‹ÚˆÓ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂˆÓ (¡) Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ÙÔ ÛÒÌ· Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¢t ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ❑ ¶Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜. ❑ ∆Ô ·Ïfi ÂÎÎÚÂ̤˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÒÌ· ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ·fi Ó‹Ì· ÛÙ·ıÂÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜. ❑ ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜, fiÙ·Ó ÂÎÙÂÏ› Ù·Ï¿ÓÙˆÛË ÌÈÎÚÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ù˘ Ì¿˙·˜ ÙÔ˘, ·˘Í¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ❑ ™Â ÌÈ· Ù·Ï¿ÓÙˆÛË Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÎÈÓËÙÈ΋ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÈ‚¤˜ Ë Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘.

µ∞™π∫√π √ƒ√π ¶ÂÚÈÔ‰È΋ ΛÓËÛË

¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∆·Ï¿ÓÙˆÛË

™˘¯ÓfiÙËÙ·

¢‡Ó·ÌË Â·Ó·ÊÔÚ¿˜

¶Ï¿ÙÔ˜

96

∂ÎÎÚÂ̤˜ ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘


kef05.qxd

10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·97


kef05.qxd

10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·98

∫∂º∞§∞π√

5

ª∏Ã∞¡π∫∞ ∫Àª∞∆∞ ∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ∆∞•π¢∂À∂π ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· Ì ÈÛÙÈÔÛ·Ó›‰· ÙÔ ÁÓˆÛÙfi surfing (Û¤ÚÊÈÓÁÎ) Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ·Ó›. £· ·Ú·Ù‹ÚËÛ˜ fiÙÈ, fiÙ·Ó Ô ·ıÏËÙ‹˜ Ù˘ ÈÛÙÈÔÛ·Ó›‰·˜ ÎÈÓÂ›Ù·È «Ì·˙›» Ì ÙÔ Î‡Ì·, ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ·, ÔfiÙÂ Ë ÎÈÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο (ÂÈÎfiÓ· 5.1). £· ›‰Â˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ·̷ٷ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∂ÈÎfiÓ· 5.1 ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È.

∆È Â›Ó·È ÙÔ Î‡Ì· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜; ªÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ÙÔ Î‡Ì·; À¿Ú¯ÂÈ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ·̷ٷ, Ù· ÛÂÈÛÌÈο ·̷ٷ, ÙÔÓ ‹¯Ô, ÙÔ Êˆ˜; ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û' ·˘Ù¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·.

5.1

ªË¯·ÓÈο ·̷ٷ

∞Ó Ú›ÍÂȘ ÌÈ· Ì¿Ï· ÚÔ˜ ¤Ó· ·Ì·Í¿ÎÈ Î·È Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ì ·˘Ùfi, ÙÔ ·Ì·Í¿ÎÈ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›. ªÂÙ¿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÔ ·Ì·Í¿ÎÈ ·ÔÎÙ¿ ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (ÂÈÎfiÓ· 5.2·). ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ ·Ì·Í¿ÎÈ. ∞Ó ‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ ·Ì·Í¿ÎÈ ¤Ó· ÛÎÔÈÓ›, ÙÔ ÙÂÓÙÒÛÂȘ Î·È ÎÔ˘Ó‹ÛÂȘ ÙËÓ ÂχıÂÚË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÙÔ ·Ì·Í¿ÎÈ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› (ÂÈÎfiÓ· 5.2‚). ∆Ô ÛÎÔÈÓ› ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ∆Ô ·Ì·Í¿ÎÈ fï˜ ·ÔÎÙ¿ ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂ÈÎfiÓ· 5.2 ¢‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ‰È¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (·) ∏ Ì¿Ï· ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ·Ì·Í¿ÎÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚÔ‡ÛË. (‚) ∆Ô Î‡Ì· ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ̤ۈ ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ ÛÙÔ ·Ì·Í¿ÎÈ.

∂ÈÎfiÓ· 5.3 ∂ÁοÚÛÈÔ Î‡Ì· Û ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ √È Û›Ú˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î¿ıÂÙ· ÚÔ˜ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ë ‰È·Ù·Ú·¯‹ (ÙÔ Î‡Ì·).

98

ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÌÂٷʤÚıËÎÂ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ·Ì·Í¿ÎÈ; §¤Ì fiÙÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÛÎÔÈÓÈÔ‡ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ¤Ó· ·̷ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∫‡Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó fiÙ·Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ·¤Ú·˜, Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ¤Ó· ÛÎÔÈÓ›, Ô ÊÏÔÈfi˜ Ù˘ Á˘ Î.Ï., ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù·Íȉ‡ÂÈ ·fi ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÌÈ· ¿ÏÏË. ∆· ·̷ٷ ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ù· ·̷ٷ Ô˘ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ÛÎÔÈÓÈÔ‡ ‹ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘, Ù· ˯ËÙÈο Î·È Ù· ÛÂÈÛÌÈο ·̷ٷ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ì˯·ÓÈο ·̷ٷ ÁÈ·Ù› ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ™Ù· ·̷ٷ ·˘Ù¿ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙÔ˘ ·¤Ú·, ÙˆÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Á˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ ‹ ÙˆÓ ÛÎÔÈÓÈÒÓ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· οı ›‰Ô˘˜ Ì˯·-


kef05.qxd

10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·99

∫∂º∞§∞π√ 5 ª∏Ã∞¡π∫∞ ∫Àª∞∆∞ ÓÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ ··ÈÙ› οÔÈÔ ˘ÏÈÎfi ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ë Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∆Ô ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì¤ÛÔ ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜. flÛÙ ٷ Ì˯·ÓÈο ·̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈο ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ·. ¢È·‰›‰ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ˘ÏÈο ̤۷. ‚. ªÂٷʤÚÔ˘Ó Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

∂›‰Ë Î˘Ì¿ÙˆÓ ¶Ò˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù· ۈ̷ٛ‰È· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‰›‰ÂÙ·È ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi ·̷; ¢È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Î˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ‰È¿‰ÔÛ˘. ∞Ó Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÂÓو̤ÓÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ Û ÏÂ›Ô ¿ÙˆÌ·, οıÂÙ· ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ¿ ÙÔ˘, ·Ú·ÙËÚ›˜ fiÙÈ Ë ·Ú·ÌfiÚʈÛË/‰È·Ù·Ú·¯‹ «Ù·Íȉ‡ÂÈ» ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ (ÂÈÎfiÓ· 5.3). √È Û›Ú˜ fï˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î¿ıÂÙ· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜. ∞Ó ÎÔ˘Ó‹ÛÂȘ ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ ¿ÎÚÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘ ÙÂÓو̤ÓÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡, Ë ·Ú·ÌfiÚʈÛË Ù·Íȉ‡ÂÈ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡. ¢È·‰Ô¯Èο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ΛÓËÛË Ô˘ ÚÔηϤ۷Ì ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Û ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. ∆· ۈ̷ٛ‰È· ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ (ÂÈÎfiÓ· 5.4).

∂ÈÎfiÓ· 5.4 ∂ÁοÚÛÈÔ Î‡Ì· Û ۯÔÈÓ› √È ÎfiÎÎÈÓ˜ ÎÔÚ‰¤Ï˜ (ۈ̷ٛ‰È· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘) ·Ú¯Èο ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÎÈÓ› ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡, ·˘Ùfi ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È ÂÎÙÂÏ› ÙÂÏÈο Ù·Ï¿ÓÙˆÛË Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹.

™Ù· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù· ۈ̷ٛ‰È· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Ù·Ï·ÓÙÒÓÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ Î‡Ì· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÁοÚÛÈÔ Î‡Ì·. ∆· ·̷ٷ ÛÙȘ ¯ÔÚ‰¤˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ ‹ ÙÔ˘ È¿ÓÔ˘ Â›Ó·È Â›Û˘ ÂÁοÚÛÈ· ·̷ٷ. ™Â ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·‰Ôı› Î·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ù‡Ô˜ ·̷ÙÔ˜: ∞Ó ÛÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì Ì ٷ ‰‡Ô Ì·˜ ¯¤ÚÈ· ÙȘ Û›Ú˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ‡Îӈ̷ ÛÂÈÚÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÂχıÂÚ˜, ÙfiÙ ÙÔ ‡Îӈ̷ ÙˆÓ ÛÂÈÚÒÓ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ (ÂÈÎfiÓ· 5.5). ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 5.6 ‚ϤÂȘ ¤Ó· ۈϋӷ Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÛÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÎÏ›ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ¤Ì‚ÔÏÔ. ∞Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ ÌÚÔ˜ ‹ ›Ûˆ, ÙfiÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÛˆÏ‹Ó· Ô˘ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÚÒÌ·Ù· ·¤Ú· ÌÂÁ¿Ï˘ Î·È ÌÈÎÚ‹˜ ›ÂÛ˘ ‹ ÌÂÁ¿Ï˘ Î·È ÌÈÎÚ‹˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (˘ÎÓÒÌ·Ù· ‹ ·Ú·ÈÒÌ·Ù·). ∆· ˘ÎÓÒÌ·Ù· Î·È ·Ú·ÈÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ۈϋӷ ̤۷ ÛÙÔ ·¤ÚÈÔ. ™' ·˘Ù¿ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù· ۈ̷ٛ‰È· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ Î‡Ì· Ù·Ï·ÓÙÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ Î‡Ì·. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ Î‡Ì· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰È¿ÌËΘ ·̷. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰È·Ì‹ÎÔ˘˜ ·̷ÙÔ˜ Â›Ó·È Ù· ˯ËÙÈο ·̷ٷ. ∆· ‰È·Ì‹ÎË Î‡Ì·Ù· ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÙÂÚ¿, ÛÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ÛÙ· ·¤ÚÈ·, ÂÓÒ Ù· ÂÁοÚÛÈ· ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÛÙÂÚ¿.

∂ÈÎfiÓ· 5.5 ¢È¿ÌËΘ ·̷ Û ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ √È Û›Ú˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ë ‰È·Ù·Ú·¯‹. ŒÙÛÈ Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó, ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È Î·È ·Ú·ÈÒÓÔ˘Ó.

∂ÈÎfiÓ· 5.6. ¢È¿ÌËΘ ·̷ Û ÛÙ‹ÏË ·¤Ú·. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ ÎÈÓ›ٷÈ, ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÈ Ù· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ·˘Ùfi Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó, ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ú·ÈÒÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ۈϋӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ˘ÎÓÒÌ·Ù· Î·È ·Ú·ÈÒÌ·Ù·.

99


10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·100

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ù‡Ô˜ ·̷ÙÔ˜: ÙÔ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ·̷.

∂ÈÎfiÓ· 5.7 ∆· ÂÈÊ·ÓÂȷο ·̷ٷ ∏ ÙÒÛË Ù˘ ÛÙ·ÁfiÓ·˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÈÊ·ÓÂȷο ·̷ٷ.

∞Ó Î·È Ù· ·̷ٷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ ‹ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Â›Ó·È ‰È·Ì‹ÎË, Ù· ·̷ٷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ·˘Ù¿. ∫·ıÒ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ¤Ó· ·̷ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ˘ÁÚÔ‡, Ù· ۈ̷ٛ‰È· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÛÔ Î·È Î¿ıÂÙ· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜, Ì ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÙÚԯȤ˜ ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È Î˘ÎÏÈΤ˜. ∆Ô Î‡Ì· Ô˘ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ì›ÁÌ· ÂÁηÚÛ›ˆÓ Î·È ‰È·ÌËÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ.

º

kef05.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È °ÂˆÏÔÁ›· Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·

™ÂÈÛÌÈο ·̷ٷ º·Îfi˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ Á˘ ŒÓ·˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ·Ú¿ÁÂÈ ‰‡Ô ›‰Ë Î˘Ì¿ÙˆÓ: ¶ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ·̷ٷ (·̷ٷ ƒ) Ô˘ Â›Ó·È ‰È·Ì‹ÎË (·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È Ì Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·) Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ·̷ٷ (·̷ٷ S) Ô˘ Â›Ó·È ÂÁοÚÛÈ· (·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È Ì ÌÏ ¯ÚÒÌ· ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·). √È ÁÂˆÊ˘ÛÈÎÔ›, ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ÛÂÈÛÌÈο ·̷ٷ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÔÁڿʈÓ, ‚Ú‹Î·Ó fiÙÈ Ù· ‰È·Ì‹ÎË Î‡Ì·Ù· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ Á˘, ÂÓÒ Ù· ÂÁοÚÛÈ· fi¯È. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ Û˘Ì¤Ú·Ó·Ó fiÙÈ Ô ˘Ú‹Ó·˜ Ù˘ Á˘ Â›Ó·È Û Ú¢ÛÙ‹ ηٿÛÙ·ÛË.

5.2

∫‡Ì· Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

¶Ò˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· ·̷ٷ; ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Û' ¤Ó· ̤ÛÔ; ∆· ·̷ٷ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ. ∏ Ì˯·ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ (·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·). ∫Ú¿ÙËÛ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ÙÔ ¿ÎÚÔ ÂÓfi˜ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 5.8. ∆Ô ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜. ∆›Ó·Í ·fiÙÔÌ· ÙÔ ¿ÎÚÔ Î·È Â·Ó¿ÊÂÚ¤ ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË. ∆fiÙ ı· ‰ÂȘ ¤Ó·Ó ·ÏÌfi, ÌÈ· ‰È·Ù·Ú·¯‹, Ó· Ù·Íȉ‡ÂÈ ·fi ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ∫¿ı ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·Ú¯Èο Û ÈÛÔÚÚÔ›·. ŸÙ·Ó Êı¿ÛÂÈ Û' ·˘Ùfi Ô ·ÏÌfi˜, ÙfiÙ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ÈÛÔÚÚÔÔ‡ÛÂ. ∏ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ë ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘˜.

∂ÈÎfiÓ· 5.8 ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ √ ·ÏÌfi˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ٷϿÓÙˆÛË fiÏ· Ù· ÛÊ·ÈÚ›‰È·.

100

ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÛÂÈÚÒÓ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·˘Ù¤˜ Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ı ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ̤ۈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ Û ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ. ŒÙÛÈ Î¿ı ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ı· ÌÂÙ·ÙÔÈÛÙ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘.


kef05.qxd

10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·101

∫∂º∞§∞π√ 5 ª∏Ã∞¡π∫∞ ∫Àª∞∆∞ √ ·ÏÌfi˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∆· ÛÊ·ÈÚ›‰È· ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·È fiÙ·Ó Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÚÔۤϷ‚·Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ·˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÙÂÏÈο Û fiÏ· Ù· ÛÊ·ÈÚ›‰È· ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘. §¤Ì ÙfiÙ fiÙÈ ¤Ó· ·̷ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘. ∆Ô Î‡Ì· ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û οı ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ‡ÏË. ªÈ· ËÁ‹ Ô˘ Ù·Ï·ÓÙÒÓÂÙ·È ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Î‡Ì·. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ Î‡Ì· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÁ‹.

5.3

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜

°È· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ¤Ó· ·̷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÔÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ê˘ÛÈο ÌÂÁ¤ıË: ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ·, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ, ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 5.9 ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ¤Ó· ÛÎÔÈÓ› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ¤Ó· ·̷. ∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ (∞), ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ùfi Ù·Ï·ÓÙÒÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ √√’, ÂÓÒ Ë ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∆· ۈ̷ٛ‰È· ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ÛÎÔÈÓ› ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ. ∆Ô ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ ۈ̷ٛ‰È· οı ¿ÏÏÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‰›‰ÂÙ·È ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ Î‡Ì·. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ∆ Î·È Û˘¯ÓfiÙËÙ· f ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞Ó ÊˆÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÏÏfiÌÂÓÔ ÛÎÔÈÓ› ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, ÙfiÙ Ϸ̂¿ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· 5.9). ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ›‰È· Û ›Û˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ Ì ÙËÓ ›‰È· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î›ÓËÛ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì Ï. ™' ¤Ó· ÂÁοÚÛÈÔ Î‡Ì· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È «fiÚË» Î·È «ÎÔÈÏ¿‰Â˜». ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÎÔÈÏ¿‰ˆÓ ‹ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÔÚ¤ˆÓ. ∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Ú¢ÛÙfi ̤ÛÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‰›‰ÂÙ·È ¤Ó· ‰È¿ÌËΘ ·̷. ™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ·Ó·Ê¤Ú·Ì fiÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘ÍË̤Ó˘ ›ÂÛ˘ (˘ÎÓfiÙËÙ·˜) (˘ÎÓÒÌ·Ù·) Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂȈ̤Ó˘ ›ÂÛ˘ (·Ú·ÈÒÌ·Ù·). ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ˘ÎÓˆÌ¿ÙˆÓ ‹ ·Ú·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (ÂÈÎfiÓ· 5.10).

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

1Æ Ì¤ÚÔ˜: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÁοÚÛÈˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ¢¤Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÎÔÚ‰¤Ï·˜ ‹ Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÂÓfi˜ Ì·ÎÚÈÔ‡ ÛÂÈÚÔÂȉԇ˜ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘. ªÂ ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘ Ù¤ÓÙˆÛ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ ÛÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜. ∂ÓÒ Ô Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘, ÂÛ‡ ÎÔ‡ÓËÛ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ Ï¿ÁÈ· ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÂȘ ¤Ó·Ó ·ÏÌfi ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï·. ªÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È Ë ÎÔÚ‰¤Ï· ηٿ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘; ¶ÂÚ›ÁÚ·„ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ Ù˘. 2Æ Ì¤ÚÔ˜: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·Ì‹ÎˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ¶È¿Û ÛÊȯٿ ÙË ÌÈ· ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ˘ Î˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Ì ٷ ‰‡Ô ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ· ÒÛÙ ӷ ·¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 30 cm. ªÂٷΛÓËÛ ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ÒÛÙ ÔÈ Û›Ú˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ÛÂÈÚÒÓ (‡Îӈ̷). ∂Ï¢ı¤ÚˆÛ ÙȘ Û›Ú˜. ∆Ô ‡Îӈ̷ ı· ÎÈÓËı› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘. ¶·Ú·ÎÔ˘ÏÔ‡ıËÛ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· Î·È ÂÚ›ÁÚ·„ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ Ù˘.

∂ÈÎfiÓ· 5.9 ∂ÁοÚÛÈ· ·̷ٷ Î·È Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ∆· µ Î·È ° ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ›‰È· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙË ı¤ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ (·Ú¯È΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡) µ°=Ï.

ªÈ· ¯ÔÚ‰‹ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂÁÂÚı› ·Ó ÙË ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì Ì ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË. ŒÓ·˜ ‹¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ ‹ ·ÛıÂÓ‹˜. ŒÓ· ı·Ï¿ÛÛÈÔ Î‡Ì· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ·ÏÈÚÚÔ˚Îfi ·̷ (ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ) ‹ ¤Ó·˜ ÂÏ·ÊÚ‡˜ Î˘Ì·ÙÈÛÌfi˜. ™Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿ ϤÌ fiÙÈ Ù· ·̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. ¶Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ Î‡Ì·. ∆Ô Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜. ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Î·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È. ∆· ÌÂÁ¿-

∂ÈÎfiÓ· 5.10 ¢È·Ì‹ÎË Î‡Ì·Ù· Î·È Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Ï Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ˘ÎÓˆÌ¿ÙˆÓ ‹ ·Ú·ÈˆÌ¿ÙˆÓ. ∏ ηÌ‡ÏË ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ›ÂÛ˘.

101


kef05.qxd

10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·102

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À Ï· ı·Ï¿ÛÛÈ· ·̷ٷ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·' fi,ÙÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ (ÂÈÎfiÓ· 5.11). ¶fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰È·‰›‰ÂÙ·È ¤Ó· ·̷; ™Â ¯ÚfiÓÔ ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ∆ Ë ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ Ë ‰È·Ù·Ú·¯‹ Â›Ó·È ›ÛË Ì ¤Ó· Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Ï (ÂÈÎfiÓ˜ 5.9 Î·È 5.10). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ˘ = ¢t=∆, ÙfiÙ ¢x=Ï, ÔfiÙ ÚÔ·ÙÂÈ: ˘ =

∆x ,·Ó ∆t

1 Ï . ∂Âȉ‹ fï˜ T = , fiÔ˘ f T

f Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ·, Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û¯¤ÛË ·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹: ∂ÈÎfiÓ· 5.11 ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ∆Ô Î‡Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï¿ÙÔ˜ (2) ÌÂٷʤÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛfi ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙÔ Î‡Ì· Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ï¿ÙÔ˜ (1).

˘= Ï⋅f ∏ Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ıÂÌÂÏÈ҉˘ ÓfiÌÔ˜ Ù˘ Î˘Ì·ÙÈ΋˜: ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ Û' ¤Ó· ̤ÛÔ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Â› ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ·: • ¢ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜. • ∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ‰È¿‰ÔÛ˘. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÛÔ ‰È¿‰ÔÛ˘ Ù· ÂÁοÚÛÈ· ·̷ٷ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ·’ fi,ÙÈ Ù· ‰È·Ì‹ÎË.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

∆·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ÕψÛ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Ì‹ÎÔ˘˜ 4 ‹ 5 ̤ÙÚˆÓ Î·È ÎÚ¿Ù· ÙÔ ¤Ó· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ. ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ ·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÂÓو̤ÓÔ. ªÂٷΛÓËÛ ·fiÙÔÌ· ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ÎÚ·Ù¿˜, οıÂÙ· ÛÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ, Î·È Â·Ó¿ÊÂÚ¤ ÙÔ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË. ∆È Â›‰Ô˘˜ ·ÏÌfi˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È; ª¤ÙÚËÛ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ·ÏÌfi˜ ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘. ÕÏÏ·Í ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÏÌÔ‡ Î·È Ì¤ÙÚËÛ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¿ÊÈÍ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘. ÀÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5.1 ™ÙȘ 27 ª·ÚÙ›Ô˘ 1964 ÛÙÔÓ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ µ·ÏÓÙ¤˙ ÛÙËÓ ∞Ï¿Ûη ÂΉËÏÒıËΠÛÂÈÛÌfi˜ 8,4 ƒ›¯ÙÂÚ Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔοÏÂÛ ηٷÛÙÚÔÊÈο ·ÏÈÚÚÔ˚ο ·̷ٷ (ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ). ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ‹Ù·Ó 150 km Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ‹Ù·Ó 540 km/h. ¢Â‰Ô̤ӷ

∑ËÙÔ‡ÌÂÓ·

µ·ÛÈ΋ Â͛ۈÛË

Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜: Ï=150 km ∆·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜: ˘=540 km/h

™˘¯ÓfiÙËÙ· f Û Hz

˘Î‡Ì·ÙÔ˜=Ï f

§‡ÛË µ‹Ì· 1: ªÂÙ·ÙÚ¤ˆ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ S.I.:

Ï = 150 km ‹ Ï = 150 km ⋅ 1.000

m km

‹ Ï = 15 ⋅ 10 4 m

µ‹Ì· 2: ∂Ê·ÚÌfi˙ˆ ÙË ‚·ÛÈ΋ Â͛ۈÛË:

˘Î‡Ì·ÙÔ˜ = Ï ⋅ f ⇔ f =

102

˘Î‡Ì·ÙÔ˜ Ï

⇔f=

m / s ⇔ f = 10 −3 Hz 15 ⋅ 14 4 m / 150

˘ = 540

1.000 m km m = 540 = 150 3.600 s h s


kef05.qxd

10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·103

∫∂º∞§∞π√ 5 ª∏Ã∞¡π∫∞ ∫Àª∞∆∞

∫˘Ì·ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·: ∞Ó¿ÎÏ·ÛË Î·È ‰È¿ıÏ·ÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ∆È ı· Û˘Ì‚Â› fiÙ·Ó ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi ·̷, ηıÒ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È, Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ ‹ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì¤ÛÔ ‰È¿‰ÔÛ˘; ªÔÚԇ̠ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ fiÙ·Ó ·˘Ù¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ ‹ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ì¤ÛÔ ‰È¿‰ÔÛ˘ (·Ó¿ÎÏ·ÛË Î·È ‰È¿ıÏ·ÛË) Ì ÙË Û˘Û΢‹ Î˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘Û΢‹ ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· ÏÂÙfi ÛÙÚÒÌ· ÓÂÚÔ‡. ªÈ· ·Î›‰· Ô˘ Ù·Ï·ÓÙÒÓÂÙ·È ·Ú¿ÁÂÈ Î‡Ì·Ù· ÔÚÈṲ̂Ó˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜. ªÈ· Ï¿Ì· ¿Óˆ ·fi ÙË Û˘Û΢‹ ·Ú¿ÁÂÈ ÛÎȤ˜ οو ·fi ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ (ÂÈÎfiÓ· 5.12·).

∞Ó¿ÎÏ·ÛË ∞Ó ¤Ó· ·̷ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ˜ ¤Ó· Â›Â‰Ô ÛÙÂÚÂfi ÙÔ›¯ˆÌ·, ÙfiÙ ÙÔ Î‡Ì· ı· ·Ó·ÎÏ·ÛÙ›. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 5.12‚ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ·̷ ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ (ÌÏ ‚¤ÏÔ˜), ÂÓÒ ÙÔ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓÔ Î‡Ì· ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (ÎfiÎÎÈÓÔ ‚¤ÏÔ˜). ∏ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Û˘¯Ó¿ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ì ·ÎÙ›Ó˜ (ÛÎÂÊı›Ù ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜) (ÂÈÎfiÓ· 5.12Á). ŸÌˆ˜ ÚÔÛÔ¯‹! ªÈ· ·ÎÙ›Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·̷. ∫·Ù¿ ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Î·È ÔÚ›˙Ô˘Ì ÙË ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘  Î·È ÙË ÁˆÓ›· ·Ó¿ÎÏ·Û˘ ·. ªÂ ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÚÔ·ÙÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙË ÁˆÓ›· ·Ó¿ÎÏ·Û˘ (ÂÈÎfiÓ· 5.12Á).

∂ÈÎfiÓ· 5.12 (·) ™˘Û΢‹ Î˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. (‚) ∞Ó¿ÎÏ·ÛË Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ ÛÙË Û˘Û΢‹ Î˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. (Á) ªÂ ÌÏ ÁÚ·Ì̤˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ›ÙÔÓÙÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Ì ÎfiÎÎÈÓ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓÔ˘. ªÂ ÙËÓ ÌÏ ‰È·ÎÂÎÔÌ̤ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ë ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· ·ÎÙ›Ó· Î·È Ì ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Ë ·Ó·ÎÏÒÌÂÓË. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË ÁˆÓ›· ·Ó¿ÎÏ·Û˘.

¢È¿ıÏ·ÛË ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ Û˘Û΢‹˜ Î˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì Â›Û˘ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ̤ÛÔ Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ. ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÌÈ· Á˘¿ÏÈÓË Ͽη ËÌÈ΢ÎÏÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ (ÂÈÎfiÓ· 5.13·). ∆Ô ÓÂÚfi ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ͽη ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚¿ıÔ˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÓÂÚfi Ù˘ Û˘Û΢‹˜. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ŒÙÛÈ ÙÔ ÓÂÚfi ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ͽη Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ̤ÛÔ. ∫·ıÒ˜ ÙÔ Î‡Ì· ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚·ı‡ ÚÔ˜ ÙÔ Ú˯fi ÓÂÚfi, Ë ‰È‡ı˘ÓÛ‹ Ô˘ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È (ÂÈÎfiÓ· 5.13‚). ∂Âȉ‹ ÙÔ Î‡Ì· ÛÙÔ Ú˯fi ÓÂÚfi ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î‡Ì· Ô˘ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ‚·ı‡ ÓÂÚfi, Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ›‰È·. ∞fi ÙËÓ Â͛ۈÛË ˘=Ï f Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ·̷ÙÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û ÓÂÚfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜. ∆· ·̷ٷ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ì ÌÈ· ·Ú¯È΋ ÁˆÓ›·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÛÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ™' ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ (ÂÈÎfiÓ· 5.13‚). ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÚÔ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰È¿ıÏ·ÛË.

∂ÈÎfiÓ· 5.13 (·) ¢È¿ıÏ·ÛË Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ ÛÙË Û˘Û΢‹ Î˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. (‚) ªÂ ÌÏ ÁÚ·Ì̤˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜, ÂÓÒ Ì ÎfiÎÎÈÓ˜ ÔÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ıÏÒÌÂÓÔ˘ ·̷ÙÔ˜. ªÂ ÙËÓ ÌÏ ‰È·ÎÂÎÔÌ̤ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ë ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· ·ÎÙ›Ó· Î·È Ì ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Ë ‰È·ıÏÒÌÂÓË.

103


10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·104

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ˘· Ï fi Û Ô ∞ Î fi Ó È Û Â ÙÔ Ì ˘

¢È¿ıÏ·ÛË ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ (ÎfiÎÎÈÓ· ‚¤ÏË).

ªÔÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊı›˜ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜;

5.4

º

kef05.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È µÈÔÏÔÁ›·

◊¯Ô˜

¶Ò˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ¤Ó·˜ ‹¯Ô˜; ¶fiÙÂ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ˜ Î·È fiÙ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi˜; ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· οı ·ÓıÚÒÔ˘; ¶Ò˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜ ÙË Ó‡¯Ù·; ¶Ò˜ Ù· ˯ÔÂÙ¿ÛÌ·Ù· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô; ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Û' ·˘Ù¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ı· ‚Úԇ̠ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜. √ ‹¯Ô˜ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜. √È ÚˆÙfiÁÔÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ú‹Á·Ó ‹¯Ô˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ Ù‡Ì·Ó·, Ù· ÎÚfiÙ·Ï· Î·È ÙȘ ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ˜. ∆· ¤Á¯ÔÚ‰· fiÚÁ·Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3.000 ÂÙÒÓ.

∂ÈÎfiÓ· 5.14 ¡˘¯ÙÂÚ›‰·: ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ˯ËÙÈÎfi Ú·ÓÙ¿Ú. ∏ Ó˘ÎÙÂÚ›‰· ÂÎ¤ÌÂÈ ˘ÂÚ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Î·È Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙÔ ı‹Ú·Ì¿ Ù˘.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

¶·Ú·ÁˆÁ‹ ‹¯Ô˘ ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· Ï·ÛÙÈÎfi ¯¿Ú·Î· ¿Óˆ ÛÙÔ ıÚ·Ó›Ô ÛÔ˘, ÒÛÙÂ Ô ÌÈÛfi˜ Ó· ÚÔÂͤ¯ÂÈ. ∫Ú¿Ù· ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯¿Ú·Î· Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ÛÙÔ ıÚ·Ó›Ô. ∆Ú¿‚ËÍ ÚÔ˜ Ù· οو ÙËÓ ÂχıÂÚË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ¯¿Ú·Î· Î·È ¿ÊËÛ¤ ÙËÓ ÂχıÂÚË. ¶ÂÚ›ÁÚ·„Â Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ÂÎÙÂÏ› Ô ¯¿Ú·Î·˜. ¶·Ú¿ÁÂÙ·È ‹¯Ô˜; ∞‡ÍËÛ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¯¿Ú·Î· Ô˘ ÚÔÂͤ¯ÂÈ Î·È Â·Ó¿Ï·‚ ٷ ›‰È·. √ ‹¯Ô˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÒÚ· ·fi ÙÔ ¯¿Ú·Î· Â›Ó·È ›‰ÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ;

104

∆· ¤Ì‚È· fiÓÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √ÚÈṲ̂ӷ ˙Ò·, ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‹¯Ô˘˜ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ (˘¤ÚË¯Ô˘˜) ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. ∆¤ÙÔÈÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÔÈ Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜ fiÙ·Ó Î˘ÓËÁÔ‡Ó ¤ÓÙÔÌ·. ∞˘Ù¿ Ù· ˯ËÙÈο ·̷ٷ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓ· ÛÙÔ ¤ÓÙÔÌÔ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙË Ó˘¯ÙÂÚ›‰· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘, ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ÙËÓ ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ (ÂÈÎfiÓ· 5.14). ªÂ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÓÙÔÌ· ·fi ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË fiÙ·Ó Î˘ÓËÁÔ‡Ó ÛÙ· ‰¿ÛË. ∆· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ˘ÂÚ‹¯Ô˘˜ ˘fi ÌÔÚÊ‹ ÛÊ˘ÚÈÁÌ¿ÙˆÓ. ∆· ·Ó·ÎÏÒÌÂÓ· ˯ËÙÈο ·̷ٷ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÂÏÊ›ÓÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Û ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·' fi,ÙÈ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë fiÚ·Û‹ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∆· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ¿ „¿ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È.

∏¯ËÙÈο ·̷ٷ ŸÙ·Ó ¤Ó· ÛÒÌ· Ù·Ï·ÓÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ·ÏÏËÏÂȉڿ Ì ٷ ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ Î·È ÚÔηÏ› ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∆· ÌfiÚÈ· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ‹ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È


kef05.qxd

10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·105

∫∂º∞§∞π√ 5 ª∏Ã∞¡π∫∞ ∫Àª∞∆∞ ˘ÎÓÒÌ·Ù· Î·È ·Ú·ÈÒÌ·Ù· Î·È Ë ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο Á‡Úˆ ·fi ÌÈ· ̤ÛË ÙÈÌ‹ (ÂÈÎfiÓ· 5.15).

ª¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÌfiÚÈÔ Û ÌfiÚÈÔ Î·È ÙÂÏÈο ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙÔ ÛÒÌ· Ô˘ Ù·Ï·ÓÙÒÓÂÙ·È ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì˯·ÓÈο ·̷ٷ Ù· ÔÔ›· ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Û ·˘ÙfiÓ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ë¯ËÙÈο ·̷ٷ. ∂Âȉ‹ Ù· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ ·¤Ú· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜, Ù· ˯ËÙÈο ·̷ٷ Â›Ó·È ‰È·Ì‹ÎË Î‡Ì·Ù·. ŸÙ·Ó ˯ËÙÈο ·̷ٷ Ô˘ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 20 ∏z Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 20.000 ∏z Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·ÊÙ› ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÒ˜ ‹¯Ô˜. ∫‡Ì·Ù· ÌÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 20 ∏z ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ˘fi˯ÔÈ, ÂÓÒ ÌÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 20.000 ∏z ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ˘¤Ú˯ÔÈ.

∂ÈÎfiÓ· 5.15 (·) ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ Û ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. (‚) ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û ÔÚÈṲ̂ÓË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ËÁ‹.

∆· ˯ËÙÈο ·̷ٷ ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· Ù· ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì ٷ Ì˯·ÓÈο ·̷ٷ: Ï¿ÙÔ˜, Û˘¯ÓfiÙËÙ·, Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ˘ÎÓˆÌ¿ÙˆÓ (ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÌÂÁ›ÛÙ˘ ›ÂÛ˘) ‹ ·Ú·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ›ÂÛ˘). ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ̤ۈ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ Â͛ۈÛ˘ Ù˘ Î˘Ì·ÙÈ΋˜ ˘=Ï f.

¶π¡∞∫∞™ 5.1

¶Ô‡ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Ù· ˯ËÙÈο ·̷ٷ; ŸÙ·Ó ‚˘ı›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì·˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·Îԇ̠ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ οı ‚¿Úη˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. √È πӉȿÓÔÈ ¿ÎÔ˘Á·Ó ·fi ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË ÙÔÓ ‹¯Ô Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ë Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÊÙ› ÙÔ˘˜ Û Â·Ê‹ Ì ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜. ŸÌˆ˜ Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘‰Ô˘ÓÈÔ‡ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ó ÙÔ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ̤۷ Û ¯ÒÚÔ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ì ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· Ì ·ÓÙÏ›·. ∆· ˯ËÙÈο ·̷ٷ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· ̤۷: ÛÙÂÚ¿, ˘ÁÚ¿, ·¤ÚÈ·. ¢ÂÓ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓfi ÁÈ·Ù› ÂΛ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÚÈ· ÁÈ· Ó· ·ÏÏËÏÂȉڿÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙ· ÛÙÂÚ¿ ·' fi,ÙÈ ÛÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ÛÙ· ˘ÁÚ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·’ fi,ÙÈ ÛÙ· ·¤ÚÈ·. ∂›Û˘ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· 5.1 Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο.

∏ ∆∞ÃÀ∆∏∆∞ ∆√À ∏Ã√À ™∂ ¢π∞º√ƒ∞ À§π∫∞ ™∂ m/s ∞¤ÚÈ· ∞¤Ú·˜ (20ÆC)

344

◊ÏÈÔ (20ÆC)

999

À‰ÚÔÁfiÓÔ (20ÆC)

1.330 ÀÁÚ¿

ÀÁÚfi ‹ÏÈÔ (269ÆC)

211

À‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ (20ÆC)

1.451

¡ÂÚfi (0ÆC)

1.402

¡ÂÚfi (20ÆC)

1.482

¡ÂÚfi (100ÆC)

1.543 ™ÙÂÚ¿

∫fiηÏÔ

3.445

√Ú›¯·ÏÎÔ˜

3.480

°˘·Ï› pyrex

5.170

Ã¿Ï˘‚·˜

5.790

105


10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·106

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∫˘Ì·ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘

∂ÈÎfiÓ· 5.16 (·) ªÂ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ·È‰›. (‚) ªÂ ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ï·ÁÈ¿ (˯Ò). ∆Ô Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ.

∆· ˯ËÙÈο ·̷ٷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ. ŒÙÛÈ ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È ·fi ·ÓÙÈΛÌÂÓ· fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ ÂÓfi˜ ‹¯Ô˘ ÏfiÁˆ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ ÂÓfi˜ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë¯Ò. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÒÛÙÂ Ô ‹¯Ô˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ËÁ‹ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ËÁ‹ Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú·. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ˯ÔÂÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ ‹ Î·È ÛÙ· ·˘Ï¤˜ οÔÈˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5.2

ŒÓ· ‰ÂÏÊ›ÓÈ ÂÎ¤ÌÂÈ ˘¤ÚË¯Ô˘˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ 2,5 105 Hz. ∞Ó ÔÈ ˘¤Ú˯ÔÈ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 1.533 m/s, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘¤ÚË¯Ô˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢Â‰Ô̤ӷ

5

™˘¯ÓfiÙËÙ· f=2,5 10 Hz ∆·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘: ˘=1,533 m/s

∑ËÙÔ‡ÌÂÓ·

µ·ÛÈ΋ Â͛ۈÛË

ª‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜: Ï

U·̷ÙÔ˜=Ï f

§‡ÛË

m 1.530 υκυµατος , λ = s υκυµατος = λ ⋅ f ‹ λ = 2, 5 ⋅ 105 Hz f

‹ Ï=0,0612 m ‹ 61,2 mm

5.5

∂ÈÎfiÓ· 5.17 ∆Ô Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∂›Û˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÛÙ·ı› ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÌÈ·˜ Û˘Û΢‹˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÏÌÔÁÚ¿ÊÔ˜. ™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘Û΢‹.

º

kef05.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È µÈÔÏÔÁ›·

ÀÔÎÂÈÌÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‹¯Ô˘

∆· ˯ËÙÈο ·̷ٷ ·ÓȯÓ‡ÔÓÙ·È Ì ‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı¤ÙÔ˘Ó Û ٷϿÓÙˆÛË. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ‰¤ÎÙË Â›Ó·È Ë ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÌÈÎÚfiʈӷ ‹ ÙÔ Ù‡Ì·ÓÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÈÔ‡ Ì·˜. ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ· ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Ì ·ÏÌÔÁÚ¿ÊÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÌÈ· ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ Ô˘ ·˘Ùfi ·ÓȯÓ‡ÂÈ (ÂÈÎfiÓ· 5.17). √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÓȯÓ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ì ٷ Ù‡Ì·Ó· ÙˆÓ ·ÊÙÈÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ. ÙÔ˘ ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ‹¯Ô ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ‡„Ô˜, Ë ·ÎÔ˘ÛÙfiÙËÙ· Î·È Ë ¯ÚÔÈ¿. ⁄„Ô˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó Ô͇ ‹ „ËÏfi ‹¯Ô ·fi ¤Ó· ‚·Ú‡ ‹ ¯·ÌËÏfi ‹¯Ô. ∆Ô ‡„Ô˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜. ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙfiÛÔ „ËÏfiÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ‹¯Ô˜.

∂ÈÎfiÓ· 5.18 √ Ù˙›Ù˙Èη˜, ·Ó Î·È ·Ú¿ÁÂÈ ‹¯Ô˘˜ ·fi 7.000-100.000 ∏z, ÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ Ù· fi‰È· ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÛÙË ÎÔÈÏÈ¿ ÙÔ˘, ·ÎÔ‡ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜.

106

∆· fiÚÈ· Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÒÓ ‹¯ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ·fi ¿ÓıÚˆÔ Û ¿ÓıÚˆÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‚·Ú‡ÙÂÚÔ˘˜ Î·È Ô͇ÙÂÚÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ·' fi,ÙÈ


kef05.qxd

10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·107

∫∂º∞§∞π√ 5 ª∏Ã∞¡π∫∞ ∫Àª∞∆∞ ¤Ó·˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ˙ÒˆÓ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 5.2. ¶π¡∞∫∞™ 5.2 √ƒπ∞ ™Àá√∆∏∆∞™ ∞∫√À™∆ø¡ ∏Ãø¡ ™∂ ¢π∞º√ƒ∞ ∂ªµƒπ∞ √¡∆∞

16–20.000 ∏z

15–50.000 ∏z

60–65.000 ∏z

100–15.000 ∏z

150–150.000 ∏z

100–120.000 ∏z

∞Ó ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ ‰È··ÛÒÓ (ÂÈÎfiÓ· 5.19) ‹ ·Ó ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ì ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÙË ¯ÔÚ‰‹ ÌÈ·˜ ÎÈı¿Ú·˜, ÙfiÙ ·˘Ù¿ ¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï¿ÙÔ˜. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·Îԇ̠ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ‹¯Ô. ∞ÎÔ˘ÛÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Û ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜, ·ÛıÂÓ›˜ Î.Ï. ∏ ·ÎÔ˘ÛÙfiÙËÙ· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÊÙ› Ì·˜ οı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜. ∏ ·ÎÔ˘ÛÙfiÙËÙ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ∆Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ ·ÊÙ› Â›Ó·È ÈÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ÛÙȘ ÌÂÛ·›Â˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ (ÂÚ›Ô˘ 1.000 Hz) ·' fi,ÙÈ ÛÙȘ ¯·ÌËϤ˜ Î·È ÙȘ ˘„ËϤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜. °È· ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÂÓfi˜ ‹¯Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë Îϛ̷η ÓÙÂÛÈÌ¤Ï (decibel, dB) Ë ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜. ∆· Ìˉ¤Ó ÓÙÂÛÈÌ¤Ï ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ‹¯Ô Ô˘ ÌfiÏȘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, ÂÓÒ Ô ‹¯Ô˜ 120 dB ÚÔηÏ› fiÓÔ ÛÙ· ·ÊÙÈ¿. ªÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ηٿ 10 dB ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‹¯Ô ¤ÓÙ·Û˘ 10 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘, ηٿ 20 dB ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‹¯Ô ¤ÓÙ·Û˘ 100=102 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È Î·Ù¿ 30 dB ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‹¯Ô ¤ÓÙ·Û˘ 1000=103 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘. ◊¯ÔÈ Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·Ù¿ 10 dB ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ‹¯Ô˘˜ ‰ÈÏ¿ÛÈ·˜ ·ÎÔ˘ÛÙfiÙËÙ·˜.

∂ÈÎfiÓ· 5.19 ŸÙ·Ó ÙÔ ‰È··ÛÒÓ Ù·Ï·ÓÙÒÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï¿ÙÔ˜, Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ·˘Í¿ÓÂÙ·È.

¶π¡∞∫∞™ 5.3 Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∂™ ∆πª∂™ ∂¡∆∞™∏™ ∏Ã√À

10 dB

30 dB

50 dB

70 dB

90 dB

120 dB

107


10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·108

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ªÔÚԇ̠ӷ ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ‹¯Ô˘˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË ‚ÈÔÏ› Î·È ÎÏ·Ú›ÓÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÔÈ ‹¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ‡„Ô˜ Î·È ÙË ›‰È· ·ÎÔ˘ÛÙfiÙËÙ·. ∆Ô ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ËÁ¤˜ ÙˆÓ ‹¯ˆÓ ϤÁÂÙ·È ¯ÚÔÈ¿. ∞fi ÙÈ fï˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ¯ÚÔÈ¿; ∞Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ·ÏÌÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο fiÚÁ·Ó· Ù· ÔÔ›· ·›˙Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÓfiÙ·, ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ (ÂÈÎfiÓ· 5.20‚). ∏ ¯ÚÔÈ¿ Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ¯¿ÚË ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜.

º

kef05.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ªÔ˘ÛÈ΋

∂ÈÎfiÓ· 5.20 ¡fiÙ˜ Î·È º˘ÛÈ΋: ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ·ÏÌÔÁÚ¿ÊÔ˘ (·) ∞fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÓfiÙ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ. (‚) ∆˘ ›‰È·˜ ÓfiÙ·˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ

ÂÚˆÙËÛÂȘ

 ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ¤Ì·ı˜:

ªË¯·ÓÈο ·̷ٷ, ·̷ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ 1.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ·. ∫‡Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È fiÙ·Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ........................... ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ........................... ....... Î·È ........................... ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÌÈ· ¿ÏÏË. ∆· ·̷ٷ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ..................... ·̷ٷ. ∆· ................. ·̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈο ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ·) ¢È·‰›‰ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· .................... ̤۷ Î·È fi¯È ÛÙÔ .................. ‚) ªÂٷʤÚÔ˘Ó .................... ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ..................... ‚. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ .................... ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ .................... ÂÓfi˜ ·̷ÙÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Î˘Ì¿ÙˆÓ: ·) ∆Ô .................... ·̷ fiÔ˘ Ù· .................... ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Ù·Ï·ÓÙÒÓÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ· ÛÙË .................... .................... ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜. ∆· ·̷ٷ ·˘Ù¿ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· .................... ÛÒÌ·Ù· Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È .................... Î·È .......................... ‚) ∆Ô .................... ·̷ fiÔ˘ Ù· .................... ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Ù·Ï·ÓÙÒÓÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙË .................... ................ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜. ∆· ·̷ٷ ·˘Ù¿ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙ· ...................., .................... Î·È .................... ÛÒÌ·Ù· Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È .................... Î·È .................... Á. ™ÙÔ ÂÁοÚÛÈÔ Î‡Ì· ÙÔ ................ ................ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÎÔÈÏ¿‰ˆÓ ‹ ÔÚ¤ˆÓ. ™ÙÔ ‰È¿ÌËΘ ·̷ ÙÔ .................... .................... ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ .................... ‹ .................... ‰. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ Û' ¤Ó· ̤ÛÔ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ................. Ù˘ ................ Â› ÙÔ ................. ................. ∏ Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ................. ................. Ù˘ .................. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿-

108


kef05.qxd

10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·109

∫∂º∞§∞π√ 5 ª∏Ã∞¡π∫∞ ∫Àª∞∆∞

Ù·È ·fi ÙÔ ................. ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜. ∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ................. ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ‰È¿‰ÔÛ˘. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÛÔ ‰È¿‰ÔÛ˘ Ù· ................. ·̷ٷ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Ì ................. Ù·¯‡ÙËÙ· ·’ fi,ÙÈ Ù· ‰È·Ì‹ÎË. 2.

ŒÓ·˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÌÈ· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Ú¿‚‰Ô Ì‹ÎÔ˘˜ 3 m. ªÂ ¤Ó· ÛÊ˘Ú› ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ ·Ú¯Èο Û ‰È‡ı˘ÓÛË Î¿ıÂÙË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Ú¿‚‰Ô Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜.

3.

¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ›‰Ë ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘. ∂›‰Ô˜ ·̷ÙÔ˜ ∂ÁοÚÛÈÔ Î‡Ì· ¢È¿ÌËΘ ·̷

4.

∆ÚfiÔ˜ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ ∆·Ï¿ÓÙˆÛË ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ ∆·Ï¿ÓÙˆÛË Î¿ıÂÙË ÚÔ˜ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘

¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì ™ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚıfi Î·È Ì § ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ. ·. ∆· ·̷ٷ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ‡ÏË Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ‚. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÔÚ¤ˆÓ ‹ ÎÔÈÏ¿‰ˆÓ. Á. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜. ‰. ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ¤Ó· ·̷. Â. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÛÔ ‰È¿‰ÔÛ˘ Ù· ÂÁοÚÛÈ· ·̷ٷ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ·’ fi,ÙÈ Ù· ‰È·Ì‹ÎË. ◊¯Ô˜

5.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ·. √È Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ............. ·̷ٷ Ù· ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ............... ·̷ٷ Î·È Â›Ó·È ................ ŸÙ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ·̷ٷ Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·ÊÙ› Î·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ............... ·fi 20 ∏z Î·È ............... ·fi 20.000 ∏z ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ............... Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ................ ∞Ó Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 20 ∏z ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ..............., ÂÓÒ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 20.000 ∏z ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È .................... ‚. ∆· ˯ËÙÈο ·̷ٷ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Û ..............., ............... Î·È ................... ‰ÂÓ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ...................

6.

∫¿Ô˘ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÚËÍË. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ó· ΢ÎÏÒÛÂȘ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË. ¶ÚÒÙ· ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙË ‰fiÓËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·Îԇ̠ÙÔÓ ÎÚfiÙÔ ‰ÈfiÙÈ: ·. √ ·¤Ú·˜ ·ÔÚÚÔÊ¿ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ·’ fi,ÙÈ ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ‚. ∆· ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ·̷ٷ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Ì Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. Á. ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ‰. ∆· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Ù·Ï·ÓÙÒÓÔÓÙ·È Ì Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ï¿ÙÔ˜ ·’ fi,ÙÈ ÔÈ ‰ÔÌÈÎÔ› Ï›ıÔÈ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÂÂȉ‹ ÔÈ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ôχ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ˜. Â. ∫·Ì›· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ¤Á΢ÚË.

7.

∏ ÛÂÈÚ‹Ó· ÂÓfi˜ ÂÚÈÔÏÈÎÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ·Ú¿ÁÂÈ ‹¯Ô Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ 1.200 ∏z. √ ‹¯Ô˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ÙË ª·Ú›· Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÙÔ ™¿‚‚· Ô˘ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ οÓÂÈ ¤Ó· Ì·ÎÚÔ‚Ô‡ÙÈ. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ó· ΢ÎÏÒÛÂȘ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË. ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ª·Ú›· ›ӷÈ: ·) ÌÈÎÚfiÙÂÚË, ‚) ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, Á) ›‰È· Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ™¿‚‚·˜.

109


kef05.qxd

10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·110

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

 ∂Ê¿ÚÌÔÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È ÁÚ¿„ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ªË¯·ÓÈο ·̷ٷ, ·̷ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ 8.

™ÙÔ ÛÎÔÈÓ› Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 5.2 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ·̷. ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (¤ÙÛÈ ÚÔηÏÂ›Ù·È Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ·Ì·Íȉ›Ô˘). ∞fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·;

9.

¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Ù· ۈ̷ٛ‰È· ÂÓfi˜ ̤ÛÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‰›‰ÂÙ·È ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi ·̷. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÂÁ¤ıË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘, Ò˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ò˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜;

10.

∏ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ µ Î·È ° ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 5.9 Â›Ó·È 80 cm ¶fiÛË ·fiÛÙ·ÛË ‰È·Ó‡ÂÈ ÙÔ Î‡Ì· Ô˘ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÎÔÈÓ› Û ¯ÚfiÓÔ ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘;

11.

ŒÓ· ·̷ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Û οÔÈÔ Ì¤ÛÔ. ∞Ó ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜, Ò˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È: ·) Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜; ‚) ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜;

12.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÂÓfi˜ ·̷ÙÔ˜ ÙÈ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ì Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó·; ŸÙ·Ó ¤Ó· ·̷ ÚÔÛ›ÙÂÈ ¿Óˆ Û' ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ Ë ·Ú¯È΋ Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ·ÎÙ›Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÛÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ·fi ÌÈ· ÁˆÓ›·. ¶Ò˜ ϤÁÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Î·È Ì ÔÈ· Û¯¤ÛË Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È;

13.

™’ ¤Ó· ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÂÈÛÌfi ÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ÛÂÈÛÌÈÎfi ·̷ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛÙÂÚÂfi ÊÏÔÈfi Ù˘ Á˘ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡. ∞fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹. ŸÙ·Ó ÙÔ ÛÂÈÛÌÈÎfi ·̷ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘ı̤ӷ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÙfiÙ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È: ·) ÌfiÓÔ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘, ‚) ÌfiÓÔ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ·, Á) ÌfiÓÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜, ‰) Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ·, Â) Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜, ÛÙ) Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜, ˙) Î·È Ù· ÙÚ›·, Ë) ηӤӷ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. ◊¯Ô˜

14.

™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ º˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Á˘¿ÏÈÓÔ˜ ÎÒ‰ˆÓ·˜ Û·Ó ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ·ÓÙÏ›·˜ Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎÒ‰ˆÓ· ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·¤Ú· ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. √ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙË Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ¿ Û·˜ ÙË Ã·ÚԇϷ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ¤Ó· ͢ÓËÙ‹ÚÈ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 15 ÏÂÙ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÙÔÔıÂÙ› ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÒ‰ˆÓ· ϤÁÔÓÙ¿˜ Û·˜ fiÙÈ ÌfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ ı· Û·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ‚Á›Ù ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Ó· ·›ÍÂÙÂ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi 30 ÏÂÙ¿ οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÛÙË Ã·ÚԇϷ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ fiÙÈ ¤Î·Ó ϿıÔ˜ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÂÂȉ‹ ̤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËΠηӤӷ˜ ‹¯Ô˜. ∂ΛÓË ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹ Î·È ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ó· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ. ªfiÏȘ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ·Ê·ÈÚ› ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ó· ˯›. ¶Ò˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë;

15.

¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ‰È·‰Ôı› Ô ‹¯Ô˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ̤ÛÔ˘;

16.

™ÙË ı¤ÛË ∞ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ „·Ú¿˜ Ì ÙË ‚¿Úη ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ı¤ÛË µ ¤Ó·˜ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο˜. ∫·È ÔÈ ‰˘Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ∞√=√µ Î·È ·ÊÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›˜ ÙÔÓ ›Ó·Î· 5.1, ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊı›˜ ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ÙÔ ÏÔ›Ô; ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.

17.

ªÈ· ÛÂÈÚ‹Ó· ÂÎ¤ÌÂÈ ‹¯Ô. ¶Ò˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·¤Ú·; ¶Ò˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ù˘ ÛÂÈÚ‹Ó·˜;

110


kef05.qxd

10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·111

∫∂º∞§∞π√ 5 ª∏Ã∞¡π∫∞ ∫Àª∞∆∞

18.

19.

™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î· 5.4 Ó· ÁÚ¿„ÂȘ Ù· ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘; ƒ˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰È·ÎfiÙË ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ‹Ó·. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ó· ΢ÎÏÒÛÂȘ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË.

¶π¡∞∫∞™ 5.4 ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi

ÀÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi

·. ™˘¯ÓfiÙËÙ· ‚. ŒÓÙ·ÛË Á. ∫˘Ì·ÙÔÌÔÚÊ‹

i. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘: ·) ı· ·˘ÍËı›, ‚) ı· ÌÂȈı›, Á) ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ›‰È·. ii. ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ·: ·) ı· ·˘ÍËı›, ‚) ı· ÌÂȈı›, Á) ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ›‰È·. iii. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜: ·) ı· ·˘ÍËı›, ‚) ı· ÌÂȈı›, Á) ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ›‰ÈÔ. iv. TÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜: ·) ı· ·˘ÍËı›, ‚) ı· ÌÂȈı›, Á) ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ›‰ÈÔ. 20.

ŒÓ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÚÔÎ ·›˙ÂÈ Û ÌÈ· ÛÙ¿ıÌË ¤ÓÙ·Û˘ 80 dB. ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ‹¯Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÎÚÔ·Ù‹˜ fiÙ·Ó Ë ÛÙ¿ıÌË ¤ÓÙ·Û˘ ·Ó¤‚ÂÈ: ·) ÛÙ· 90 dB; ‚) 100 dB;

∞Û΋ÛÂȘ

·ÛÎËÛÂȘ

ªË¯·ÓÈο ·̷ٷ, ·̷ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ 1.

∏ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ µ Î·È ° ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 5.9 Â›Ó·È 80 cm, ÂÓÒ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô˘ Ù·Ï·ÓÙÒÓÂÙ·È ÙÔ ¯¤ÚÈ Â›Ó·È 5 Hz. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ÛÙÔ ÛÎÔÈÓ›.

2.

™Â ÌÈ· ÏÂοÓË Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÓÂÚfi Ú›¯ÓÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ˘ 2 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÔfiÙ ۯËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î‡Ì·Ù· ÓÂÚÔ‡. ªÂÙÚ¿˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙËÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ 10 cm. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ.

3.

ŒÓ· ·È‰› Ú›¯ÓÂÈ 24 ÌÈÎÚ¤˜ ÂÙÚԇϘ ÙÔ ÏÂÙfi ÛÙ· ‹ÚÂÌ· ÓÂÚ¿ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘. ¶·Ú·ÙËÚ› ÌÈ· Ì¿Ï· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 20 m ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ ÙȘ ÂÙÚԇϘ ÙËÓ ÔÔ›· ‚ϤÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi 10 s ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÚÒÙË ¤ÙÚ· ¤ÂÛ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘.

4.

™Â ÌÈ· ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË ·Ú¿¯ıËÎ·Ó ÂÁοÚÛÈ· ·̷ٷ Ô˘ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 5 km/s Î·È ‰È·Ì‹ÎË Î‡Ì·Ù· Ô˘ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 9 km/s. ŒÓ·˜ ÛÂÈÛÌÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 400 km ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡. ¶ÔÈÔ Â›‰Ô˜ Î˘Ì¿ÙˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÚÒÙÔ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌÔÁÚ¿ÊÔ; ªÂ fiÛË ¯ÚÔÓÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡Ì·;

5.

ŒÓ·˜ „·Ú¿˜ ·Ú·ÙËÚ› ÌÈ· ÛËÌ·‰Ô‡Ú· Ó· ·Ó·‰‡ÂÙ·È Î·È Ó· ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ‰È¤Ï¢ÛË Ù·¯‡ÏÔÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. ∞Ó Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È 2,5 m/s Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ 7,5 m, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ o „·Ú¿˜ ÙË ÛËÌ·‰Ô‡Ú· Ó· ·Ó·‰‡ÂÙ·È Û ¯ÚfiÓÔ 1 min; ◊¯Ô˜

6.

√ °È¿ÓÓ˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô ÌÈ·˜ ‚ÚÔÓÙ‹˜ ÌÂÙ¿ ·fi 10 s ·ÊÔ‡ ‚ϤÂÈ ÙËÓ ·ÛÙÚ·‹. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ Ô ‹¯Ô˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 340 m/s, ÌÔÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Û ÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô °È¿ÓÓ˘ ÂΉËÏÒıËÎÂ Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÎΤӈÛË;

7.

À¤Ú˯ÔÈ ÌÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· 15 kHz ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∞Ó Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜ Â›Ó·È 1,5 km/s ÂÚ›Ô˘ (fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ·Ï·ÙfiÓÂÚÔ), fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÙˆÓ ˘ÂÚ‹¯ˆÓ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜;

111


kef05.qxd

10-09-2007

16:19

™ÂÏ›‰·112

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

8.

°ÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ Ë Î·Ì¿Ó· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÔ˘ ¯Ù˘¿ οı ∫˘Úȷ΋ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙȘ 8 Ë ÒÚ· ÙÔ Úˆ›. ∆Ô Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ·¤¯ÂÈ 1.020 m ·fi ·˘Ù‹. ∂Û‡ Î·È Ô Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ηÌ¿Ó·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·; ·) ™˘Ì‚Ô˘Ï‡ÛÔ˘ ÙÔÓ ›Ó·Î· 5.1 Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ÔÈ· ÒÚ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ηÌ¿Ó·˜. ‚) ÀÔÏfiÁÈÛ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 200 Hz.

9.

ŒÓ·˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÌÈ·˜ ¯·Ú¿‰Ú·˜ Ì ηٷÎfiÚ˘Ê· ÙÔȯÒÌ·Ù· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÙÚÔÙ·ÈÓ›·. ™Ù¤ÎÂÙ·È Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ÊˆÓ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ Ù· ηٷÎfiÚ˘Ê· ÙÔȯÒÌ·Ù·. ∏ Ë¯Ò ·fi ÙÔ ¤Ó· ÙÔ›¯ˆÌ· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È 2 s ·ÊfiÙÔ˘ ÊÒÓ·ÍÂ Î·È ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È 2 s ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ë¯Ò. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Â›Ó·È 340 m/s, fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ¯·Ú¿‰Ú·˜;

¶∂ƒπ§∏æ∏ ❑ ∫‡Ì· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È fiÙ·Ó ¤Ó· ̤ÛÔ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Û ¿ÏÏË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ‡ÏË. ❑ ªË¯·ÓÈο ·̷ٷ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·̷ٷ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ··ÈÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·¤Ú·˜, ÓÂÚfi, ÛÎÔÈÓ›, ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ. ❑ ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Ù· ·̷ٷ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÂÁοÚÛÈ· Î·È ‰È·Ì‹ÎË. ™Ù· ÂÁοÚÛÈ· Ù· ۈ̷ٛ‰È· Ù·Ï·ÓÙÒÓÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ· ÚÔ˜ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜, ÂÓÒ ÛÙ· ‰È·Ì‹ÎË ·Ú¿ÏÏËÏ· Û ·˘Ù‹. ❑ ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔ Î‡Ì· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜. ❑ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ (∆) Î·È Û˘¯ÓfiÙËÙ· (t) ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ 1 Ù·Ï·ÓÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ Î‡Ì·: f = . T ❑ ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÂÓfi˜ ·̷ÙÔ˜ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ·̷ÙÔ˜ Â› ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ·. ❑ ∆· ‰È·Ì‹ÎË Ì˯·ÓÈο ·̷ٷ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· ·fi ÙȘ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ë¯ËÙÈο Î·È ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· ̤۷: ÛÙÂÚ¿, ˘ÁÚ¿, ·¤ÚÈ·. ¢ÂÓ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓfi. ❑ ∆· ˯ËÙÈο ·̷ٷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘¯ÓfiÙËÙ· 20 Hz ¤ˆ˜ 20.000 Hz ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ fiÙ·Ó Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÊÙ› Ì·˜ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‹¯ÔÈ. ∏¯ËÙÈο ·̷ٷ ÌÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 20 Hz ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ˘fi˯ÔÈ, ÂÓÒ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 20.000 Hz ˘¤Ú˯ÔÈ. ❑ ∆· ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ·. ∏ ·ÎÔ˘ÛÙfiÙËÙ· Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÊÙ› Ì·˜ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ ¯ÚÔÈ¿ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Î˘Ì·ÙÔÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.

µ∞™π∫√π √ƒ√π ªË¯·ÓÈÎfi ·̷

∞ÎÔ˘ÛÙfiÙËÙ·

⁄„Ô˜

∂ÁοÚÛÈÔ Î‡Ì·

¢È¿ÌËΘ ·̷

¶Ï¿ÙÔ˜

¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

™˘¯ÓfiÙËÙ·

ÃÚÔÈ¿

ª‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜

∂ÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ·̷

112


kef06.qxd

10-09-2007

16:22

™ÂÏ›‰·113


kef06.qxd

10-09-2007

16:22

™ÂÏ›‰·114


10-09-2007

16:22

™ÂÏ›‰·115

∫∂º∞§∞π√

6

ºÀ™∏ ∫∞π ¢π∞¢√™∏ ∆√À ºø∆√™ ºø™: ∞¶√ ∆∏ ªÀ£√§√°π∞ ™∆∏ ∆∂á√§√°π∞ º

kef06.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È πÛÙÔÚ›·

™ÙȘ Ì˘ıÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ Ï·ÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‚·ÛÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. ∆Ô Êˆ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ıÂÚÌÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ „˘¯ÚÔ‡. ™ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ ÙÔ Êˆ˜ Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÂÙ¤˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ì ۋڷÁÁ˜, Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Î.¿.

6.1

ºˆ˜: fiÚ·ÛË Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

ºˆ˜ Î·È fiÚ·ÛË

∂ÈÎfiÓ· 6.1 1Ë ¿Ô„Ë: ŸÏ· Ù· ÔÚ·Ù¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÛˆÌ·Ù›‰È· Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜ Î·È ‰ÈÂÁ›ÚÔ˘Ó ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ fiÚ·Û˘.

∆· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ËÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∞ÏÏ¿ Ò˜ ‚ϤÔ˘ÌÂ; ∆È ÂÓÓÔԇ̠̠ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË «Ú›Í ÌÈ· Ì·ÙÈ¿»; ª‹ˆ˜ ÂÓÓÔԇ̠fiÙÈ Î¿ÙÈ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‚ϤÔ˘ÌÂ; °È·Ù› ‚ϤÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È fi¯È ÙË Ó‡¯Ù·; ∞Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Ì ÙËÓ fiÚ·ÛË. ∏ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ fiÚ·ÛË √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ fiˆ˜ Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜, Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÂÚÌ‹Ó¢·Ó ÙËÓ fiÚ·ÛË ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Î¿ı ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ·Ú·ÙËÚԇ̠ÂÎ¤ÌÂÈ ÛˆÌ·Ù›‰È·. ∆· ۈ̷ٛ‰È· ·˘Ù¿ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜ Î·È ‰ÈÂÁ›ÚÔ˘Ó ÙËÓ fiÚ·ÛË (ÂÈÎfiÓ· 6.1). ∏ ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË fï˜ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ fiÚ·ÛË ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ∂Ì‰ÔÎÏ‹, ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ∂˘ÎÏ›‰Ë. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹, ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ fiÙ·Ó Ú‡̷ ʈÙÈ¿˜ (ı›ÔÓ ˘Ú) ÂͤگÂÙ·È ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Î·È ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ (ÂÈÎfiÓ· 6.2).

∂ÈÎfiÓ· 6.2 2Ë ¿Ô„Ë: «£Â›ÔÓ ˘Ú» ÂÎ¤ÌÂÙ·È ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Î·È ¤ÙÛÈ ‚ϤÔ˘ÌÂ.

ªfiÏȘ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. Ô ÕÚ·‚·˜ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ ∞ϯ¿˙ÂÓ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÚÒÙË ¿Ô„Ë Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. πÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ, ·Ó ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ÂÍÂÚ¯fiÙ·Ó Ú‡̷ ʈÙfi˜, ÙfiÙÂ

ªÔÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊı›˜ ¤Ó· Âȯ›ÚËÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂȘ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¿Ô„Ë;

115


kef06.qxd

10-09-2007

16:22

™ÂÏ›‰·116

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ˘ Í Â Ù Ë ‰ È · › Ûı Ë Û‹ ÛÔ ˘ ¿ Ù ∞Ó

ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì fiÏ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Û ·fiÏ˘ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ fiÚ·ÛË

∂ÈÎfiÓ· 6.3 µÏ¤Ô˘Ì ÙË ÛÂÏ‹ÓË ÁÈ·Ù› ʈٛ˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ∏ ÛÂÏ‹ÓË Â›Ó·È ÂÙÂÚfiʈÙÔ ÛÒÌ·.

∞Ó Ë ÛÂÏ‹ÓË ‹Ù·Ó ·˘ÙfiʈÙÔ ÛÒÌ·, ı· ›¯·Ì ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ. ªÔÚ›˜ Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÚfiÙ·ÛË;

°È· Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi Ó· ¤¯Ô˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ·ÓÔȯٿ. ¶Ú¤ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ó· ʈٛ˙ÂÙ·È. ŒÙÛÈ ‚ϤÔ˘Ì ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ë ·Ó˘·ÚÍ›· ʈÙfi˜. ∆· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù· ‚ϤÔ˘Ì ›Ù ÂÂȉ‹ Ù· ›‰È· Â›Ó·È ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Êˆ˜, Î·È Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·˘Ùfiʈٷ (ÂÈÎfiÓ· 6.4·), ›Ù ÂÂȉ‹ ʈٛ˙ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏϘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜ Î·È Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÂÙÂÚfiʈٷ (ÂÈÎfiÓ· 6.3). ŒÓ· ÂÙÂÚfiʈÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â·ÓÂÎ¤ÌÂÈ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Û’ ·˘Ùfi (ÂÈÎfiÓ· 6.4‚). ŸÙ·Ó ʈ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ Ù· ÔÙÈο ·ÙÙ·Ú·. ∏ ‰È¤ÁÂÚÛË ·˘Ù‹ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙÔ Û‹Ì· Î·È ‚ϤÔ˘ÌÂ.

ºˆ˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∆Ô Êˆ˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÂÈ· Ë ÔÔ›· ‚ÔÏ›·˜. ŒÙÛÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ

∂ÈÎfiÓ· 6.4 ™‡Á¯ÚÔÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ fiÚ·ÛË. (·) ∏ Ï¿Ì· ÂÎ¤ÌÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ʈ˜: Â›Ó·È ·˘ÙfiʈÙÔ ÛÒÌ·. (‚) ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÊˆÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Ï¿Ì·: Â›Ó·È ÂÙÂÚfiʈÙÔ ÛÒÌ·. (Á) µÏ¤Ô˘Ì ÙË Ï¿Ì· ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜ Êı¿ÓÂÈ Êˆ˜ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ·¢ı›·˜ ·fi ·˘Ù‹. µÏ¤Ô˘Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜ Êı¿ÓÂÈ Êˆ˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜ Ô˘ Â·ÓÂÎ¤ÌÂÙ·È ·fi ·˘Ùfi.

Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤Ú·ÔÙÂÏ› ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÎÙÈÓÔË ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· fiˆ˜ οı ÌÔÚÊ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Û ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜.

Ÿˆ˜ ›‰·ÌÂ Î·È ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ì ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·, Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì ٷ ʈÙfiÓÈ·. ∫¿ı ʈÙfiÓÈÔ ÌÂٷʤÚÂÈ ÌÈ· ηıÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ºˆÙfiÓÈ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ʈ˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó fiÏ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ›‰È· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∆Ô ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ ʈÙfiÓÈ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ʈ˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ∆· ʈÙfiÓÈ· fï˜ ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi Ù· ʈÙfiÓÈ· ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘. ªÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ù˘ ʈÙÂÈÓ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∆Ô Êˆ˜ ÚÔηÏ› ı¤ÚÌ·ÓÛË °È·Ù› fiÙ·Ó ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÊˆÙ›˙ÂÙ·È ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È; ŸÙ·Ó ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·È ÊˆÙfiÓÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÔÌÈÎÔ‡˜ Ï›ıÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¿ÙÔÌ· ‹ ÌfiÚÈ·, ÙfiÙ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÎÈÓËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ıÂÚÌÈ΋. ™ÙÔ˘˜ ËÏÈ·ÎÔ‡˜ ıÂÚÌÔۛʈÓ˜ ·ÍÈÔÔÈԇ̠ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜ ÁÈ· Ó· ıÂÚÌ¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ÓÂÚfi. ∆Ô Êˆ˜ ÚÔηÏ› ΛÓËÛË ŸÙ·Ó ÂÎı¤ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·ÎÙÈÓfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜ ‹ ÛÙÔ Êˆ˜ ÂÓfi˜ ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ˘ ʈÙÈÛÙÈÎÔ‡, ÙfiÙ ٷ ÙÂÚ‡ÁÈ¿ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È (ÂÈÎfiÓ· 6.5). ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÊˆÙÔÓ›ˆÓ Ô˘ ÚÔÛ›ÙÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÎÙÈÓfiÌÂÙÚÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÚ˘Á›ˆÓ ÙÔ˘.

∂ÈÎfiÓ· 6.5 ∆Ô ·ÎÙÈÓfiÌÂÙÚÔ Â›Ó·È Û˘Û΢‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· Á˘¿ÏÈÓË ÊÈ¿ÏË Î·È ¤Ó·Ó ηٷÎfiÚ˘ÊÔ ¿ÍÔÓ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ù· ÙÂÚ‡ÁÈ·. ∞fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÊÈ¿Ï˘ ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂı› ۯ‰fiÓ fiÏÔ˜ Ô ·¤Ú·˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ÙÂÚ‡ÁÈ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ·.

116

∆Ô Êˆ˜ ÚÔηÏ› ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ∞fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ; ∆· Ú¿ÛÈÓ· ̤ÚË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ʈÙfiÓÈ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ


10-09-2007

16:22

™ÂÏ›‰·117

∫∂º∞§∞π√ 6 ºÀ™∏ ∫∞π ¢π∞¢√™∏ ∆√À ºø∆√™ ʈÙÔÓ›ˆÓ ÚÔηÏ› ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË. ∫·Ù¿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ·Ú¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÁÏ˘Îfi˙Ë (›‰Ô˜ ˙¿¯·Ú˘). ªÂ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¯ËÌÈ΋ Ô˘ ·ÔıË·ÂÙ·È ÛÙË ÁÏ˘Îfi˙Ë (ıÚÂÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ).

º

kef06.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ÃËÌ›· Î·È µÈÔÏÔÁ›·

∆Ô Êˆ˜ ÚÔηÏ› ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ∂›‰·Ì ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ fiÙÈ Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙË ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ËÏÂÎÙÚÈ΋. ™ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÛ¤˘, ÛÙ· ËÏȷο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰È·ÛÙËÌÈο Ô¯‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙÔȯ›· ÛÙ· ÔÔ›· Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÈ΋. ∆Ô Êˆ˜ ÚÔηÏ› ÙËÓ fiÚ·ÛË

∂ÈÎfiÓ· 6.6 ∞˘Ùfi ÙÔ ˆÎ¿ÓÈÔ „¿ÚÈ ÂÎ¤ÌÂÈ Êˆ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘.

ŸÙ·Ó Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ʈ˜ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙ· ÔÙÈο ·ÙÙ·Ú· Î·È ÙÂÏÈο Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¯ËÌÈ΋ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ËÏÂÎÙÚÈ΋. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Û‹Ì· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÔÙÈÎÔ‡ Ó‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ fiÚ·Û˘.

¶ÔÏÏ¿ ›‰Ë ¤Ì‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ ‹ ÛÙËÓ ÍËÚ¿ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Êˆ˜. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ϤÁÂÙ·È ‚ÈÔʈÙÈÛÌfi˜. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ·ÙÙ·Ú· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÌfiÚÈ· Ù· ÔÔ›· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ. ∆· ÌfiÚÈ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Ì ÌÔÚÊ‹ ʈÙÔÓ›ˆÓ. ŒÙÛÈ Ë ¯ËÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ʈÙÂÈÓ‹.

ºˆÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜

∞Ó·˙‹ÙËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ Î·È ¯ÂÚÛ·›Ô˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Êˆ˜. ∫·Ù·Û··Û ¤Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¿ÏÌÔ˘Ì.

ºˆÙÂÈÓ‹ ËÁ‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÛÒÌ· ‹ ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ Êˆ˜. ™Â οı ʈÙÂÈÓ‹ ËÁ‹ οÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ʈÙÂÈÓ‹. ™ÙÔÓ ·Ó·Ì̤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ï·ÌÙ‹Ú· Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌÈ΋ Î·È ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ™ÙÔ ·Ó·Ì̤ÓÔ ÎÂÚ› Ë ¯ËÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ η›ÁÂÙ·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Â›Û˘ Û ıÂÚÌÈ΋ Î·È ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∏ ·ÚÈ· ËÁ‹ ʈÙÂÈÓ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË °Ë Â›Ó·È Ô ◊ÏÈÔ˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ (ÂÈÎfiÓ· 6.7). ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ʈÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∏ ʈÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì ٷ ʈÙfiÓÈ· Ô˘ ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ŒÓ· Ôχ ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Êı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Ê˘ÛÈΤ˜ ʈÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜ fiˆ˜ Ô ◊ÏÈÔ˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¿ÛÙÚ·. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ Ù¯ÓËÙ¤˜ ʈÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· Ó· ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Êˆ˜ fiˆ˜ Ë ÊÏfiÁ· ÂÓfi˜ ÎÂÚÈÔ‡ ‹ ÙÔ ˘Ú·Îو̤ÓÔ Û‡ÚÌ· ÂÓfi˜ Ï·ÌÙ‹Ú·. À¿Ú¯Ô˘Ó ıÂṲ́˜ ʈÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÒÌ·Ù· Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Êˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ô ‹ÏÈÔ˜, Ô ·¤Ú·˜ (ÊÏfiÁ· ÎÂÚÈÔ‡, ÛÈÓı‹Ú·˜, ·ÛÙÚ·‹) ‹ ÙÔ ˘Ú·Îو̤ÓÔ Ó‹Ì· ÂÓfi˜ Ï·ÌÙ‹Ú·. ™ÙȘ ıÂṲ́˜ ʈÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜ ÔÈ ‰ÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘˜ Ï›ıÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ôχ ¤ÓÙÔÓ·, Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÈÓËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ʈÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ŒÓ· ÛÒÌ· fï˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÎ¤ÌÂÈ Êˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÛÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ ʈÙÂÈÓÒÓ ‰È·ÊËÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÛÙȘ Ï¿Ì˜ ÊıÔÚÈÛÌÔ‡. ∆¤ÙÔÈ· ÛÒÌ·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È „˘¯Ú¤˜ ʈÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜.

∂ÈÎfiÓ· 6.7 ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ™ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ıÂÚÌÈ΋. ∏ ıÂÚÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì Ú‡̷ٷ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÛÙË ÊˆÙfiÛÊ·ÈÚ· ·’ fiÔ˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ™Â ÌÈ· ˘ÚËÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·Ú¿ÁÂÙ·È ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·’ fiÛË Û ÌÈ· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·‡Û˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ›Û˘ Ì¿˙·˜.

117


10-09-2007

16:22

™ÂÏ›‰·118

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

º

kef06.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·

∂ÈÎfiÓ· 6.8 ¶Â‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ϤÈ˙ÂÚ: (·) ‰Â›ÎÙ˜ ϤÈ˙ÂÚ, (‚) ‰È¿ÙÚËÛË ÌÂÙ¿ÏψÓ, (Á) ÎÔ‹ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, (‰) π·ÙÚÈ΋ ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ËÁ¤˜ ʈÙfi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ Î·È Ë ËÁ‹ ϤÈ˙ÂÚ (laser). ∏ ʈÙÂÈÓ‹ ËÁ‹ ϤÈ˙ÂÚ ÂÎ¤ÌÂÈ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ʈÙfiÓÈ· Ù˘ ›‰È·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∏ ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â›Ó·È Ôχ ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ÂÈϤÔÓ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÏÂÙ‹ Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ËÁ‹. ªÈ· ËÁ‹ ϤÈ˙ÂÚ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ôχ ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ʈÙÂÈÓ‹. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ‰È¢ڇÓÂÙ·È. ∏ ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜, ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙËÓ Ù‹ÍË ‰‡ÛÙËÎÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ∂Âȉ‹ Ë ‰¤ÛÌË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÛÙË ¯¿Ú·ÍË ‰ÚfiÌˆÓ –fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Ù˘ ª¿Á¯Ë˜– ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ̤ÙÚËÛË ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ. ∆¤ÏÔ˜ ÂÂȉ‹ ÚÔηÏ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÓÙÔÈṲ̂Ó˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ÏÂÙ¤˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ, ‹ Û·Ó Ì·¯·›ÚÈ Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ηٷÛ΢‹˜ ÚÔ‡¯ˆÓ (ÂÈÎfiÓ· 6.8).

6.2

¢È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜

∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ¶ÔÈ· ÔÚ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Êˆ˜ ηٿ ÙË ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘;

∂ÈÎfiÓ· 6.9 ∫·ıÒ˜ ÙÔ Êˆ˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ˘ÎÓ¿ Û‡ÓÓÂÊ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÏÂÙ¤˜ ‰¤Û̘ ʈÙfi˜.

ŸÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ˘ÎÓ¿ Û‡ÓÓÂÊ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Â˘ı‡ÁÚ·Ì̘ ‰¤Û̘ ʈÙfi˜ (ÂÈÎfiÓ· 6.9). §ÂÙ¤˜ ¢ı‡ÁÚ·Ì̘ ‰¤Û̘ ʈÙfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È fiÙ·Ó ·˘Ùfi ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÏÂÙ¤˜ Û¯ÈṲ̂˜ ‹ Ô¤˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÔÚÔʤ˜ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ ÛËÏ·›ˆÓ (ÂÈÎfiÓ· 6.10). ªÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ôχ ÏÂÙfiÙÂÚË ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ ·Ó Û ÚÔ‚ÔϤ· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ‰È¿ÊÚ·ÁÌ· Ì ÌÈÎÚ‹ Û¯ÈÛÌ‹ (ÂÈÎfiÓ· 6.11). ªÈ· Ôχ ÏÂÙ‹ ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ ÙËÓ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ì Ì ÌÈ· ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·ÎÙ›Ó· ʈÙfi˜ (ÂÈÎfiÓ· 6.11). ∆Ș ·ÎÙ›Ó˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ٷ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ÔÙÈ΋˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÁˆÌÂÙÚ›·˜. °È’ ·˘Ùfi Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ÔÙÈ΋.

∂ÈÎfiÓ· 6.10 ∫·ıÒ˜ ÙÔ Êˆ˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙË Û¯ÈÛÌ‹ Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Â˘ı‡ÁÚ·Ì̘ ‰¤Û̘.

118

™Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ›‰·Ì fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· ̤۷ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ›‰È˜ ȉÈfiÙËÙ˜ (ÙËÓ ›‰È· ˘ÎÓfiÙËÙ·, ÙËÓ ›‰È· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î.Ï.) Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘. ∫¿ı ˘ÏÈÎfi ̤ÛÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÙȘ ›‰È˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi ̤ÛÔ. °ÂÓÈο ̤۷ Û οı ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌ·.


kef06.qxd

10-09-2007

16:22

™ÂÏ›‰·119

∫∂º∞§∞π√ 6 ºÀ™∏ ∫∞π ¢π∞¢√™∏ ∆√À ºø∆√™

¶Ô‡ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ Êˆ˜ µÏ¤Ô˘Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È ·¤Ú·˜, ÓÂÚfi ‹ Á˘·Ï› ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¿ Î·È ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ›Ûˆ ·fi ÙÔ›¯Ô˘˜ ‹ ͇ÏÈÓ˜ fiÚÙ˜. ∆Ô Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù·. ∆· ÛÒÌ·Ù· ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ Êˆ˜ Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ‰È·Ê·Ó‹ (ÂÈÎfiÓ· 6.12·). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ù· ÛÒÌ·Ù· ̤۷ ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ Êˆ˜ Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·‰È·Ê·Ó‹ (ÂÈÎfiÓ· 6.12Á). À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÒÌ·Ù·, .¯. ÙÔ Á·Ï·ÎÙfi¯ÚˆÌÔ Ù˙¿ÌÈ, ›Ûˆ ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ηı·Ú¿ Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞˘Ù¿ Ù· ÛÒÌ·Ù· Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ËÌȉȷʷӋ (ÂÈÎfiÓ· 6.12‚).

∂ÈÎfiÓ· 6.11 ∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÁˆÌÂÙÚÈ΋˜ ÔÙÈ΋˜ √È ÏÂÙ¤˜ ‰¤Û̘ ʈÙfi˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È Ì ¢ı›˜ ÁÚ·Ì̤˜.

 EÈÎfiÓ· 6.12 (·) ∆Ô Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ‰È·Ê·Ó‹ ˘ÏÈο: Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÔÚ·Ù¿. (‚) ∆Ô Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÌÂÚÈο ̤۷ ·fi ËÌȉȷʷӋ ˘ÏÈο: Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿. (Á) ∆Ô Êˆ˜ ‰Â ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ·‰È·Ê·Ó‹ ˘ÏÈο: Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿. ∂›Ó·È ¿Ú·Á ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÏÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‰Ôı› ÙÔ Êˆ˜; •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜ Êı¿ÓÂÈ ÛÙË ÁË, ·Ó Î·È fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ Â›Ó·È ÎÂÓfi˜. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓfi.

ºˆÙfiÓÈ· Î·È ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ °È·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·Ê·Ó‹ Î·È ·‰È·Ê·Ó‹ ÛÒÌ·Ù·; °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ Â›Ó·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ʈÙfiÓÈ·. ŸÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ÚÔÛ¤ÛÂÈ Û οÔÈÔ ÛÒÌ·, Ù· ʈÙfiÓÈ· ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì ٷ ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ÛÒÌ·. ™Ù· ‰È·Ê·Ó‹ ˘ÏÈο Ù· ¿ÙÔÌ· ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó Ù· ʈÙfiÓÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â·ÓÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÊˆÙfiÓÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ٷ ·Ú¯Èο. ™Ù· ·‰È·Ê·Ó‹ ˘ÏÈο Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÊˆÙÔÓ›ˆÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ‹ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ì ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÂÏÈο ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∆· ̤ٷÏÏ· Â›Ó·È ·‰È·Ê·Ó‹. ŸÙ·Ó ÚÔÛ¤ÛÂÈ Êˆ˜ Û’ ¤Ó· ̤ٷÏÏÔ, Ù· ʈÙfiÓÈ· Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ٷ ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó. °È’ ·˘Ùfi Ù· ̤ٷÏÏ· Â›Ó·È ÛÙÈÏÓ¿ (Ï¿ÌÔ˘Ó) (ÂÈÎfiÓ· 6.13).

∂ÈÎfiÓ· 6.13 ∆· ̤ٷÏÏ· Ï¿ÌÔ˘Ó.

™ÎÈ¿ ™Â ¯ÒÚ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Û˘¯Ó¿ ·Ó·˙ËÙԇ̠οÔÈ· «ÛÎÈ¿» ÁÈ· Ó· «ÚÔÛٷ٢Ùԇ̠·fi ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜» ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ¶fiÙÂ Î·È Ò˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÛÎÈ¿; ™ÎÈ¿ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ·‰È·Ê·Ó‹ ÛÒÌ·Ù· fiÙ·Ó ·˘Ù¿ ʈٛ˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ËÁ‹. ∏ ÛÎÈ¿ ÂÓfi˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙȘ

∂ÈÎfiÓ· 6.14 ∏ Á‹ÈÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ·‰È·Ê·Ó‹˜ ÛÙËÓ ˘ÂÚÈÒ‰Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È ‰È·Ê·Ó‹˜ ÛÙÔ ÔÚ·Ùfi ʈ˜.

119


10-09-2007

16:22

™ÂÏ›‰·120

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

º

kef06.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ª·ıËÌ·ÙÈο

ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂΛӘ fiÔ˘ ‰ÂÓ Êı¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÊˆÙÂÈÓ‹ ËÁ‹, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·‰È·Ê·Ó¤˜ ÛÒÌ·. ∆Ô Êˆ˜ ‰ÂÓ «ÛÙÚ›‚ÂÈ» ·fi ÙȘ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ ·‰È·Ê·ÓÔ‡˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛÎÈ¿˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ˘ ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜. ∏ ÛÎÈ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÊˆÙfi˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ‡·ÚÍË ÊˆÙfi˜ Î·È ÙÔ ·‰È·Ê·Ó¤˜ ÛÒÌ·.

™ÎȤ˜ Á‡Úˆ Ì·˜

∂ÈÎfiÓ· 6.15 ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÛÎÈ¿˜ ∆Ô Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞° Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙÔ ∞’°’. ™‡Ìʈӷ A° O° = Ì ÙÔ ıÂÒÚËÌ· ÙÔ˘ £·Ï‹ ÈÛ¯‡ÂÈ . ¢ËÏ·‰‹ Ù· ÌÂÁ¤A ′° ′ O° ′ ıË Ù˘ ÛÎÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙË ÊˆÙÂÈÓ‹ ËÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÛÎÈ¿.

∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ÛÎȤ˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÔ˘, ‚ϤÂȘ fiÙÈ Î¿ÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û·Ê‹ fiÚÈ·. ∆¤ÙÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÛÎȤ˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ʈÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜ ÌÈÎÚÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (.¯. ÚÔ‚ÔϤ·˜) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÒÌ· ‹ ·fi ʈÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿, fiˆ˜ Ô ‹ÏÈÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· 6.15). ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ËÁ‹ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÛËÌÂȷ΋. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ fï˜ ÛÎȤ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û·Ê‹ fiÚÈ·. ™ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÛÎÈ¿˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Â›Ó·È Ë Î˘Ú›ˆ˜ ÛÎÈ¿, ÂÓÒ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÎÈ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ʈٛ˙ÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ú·ÛÎÈ¿. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ΢ڛˆ˜ ÛÎÈ¿˜ ‰ÂÓ Êı¿ÓÂÈ Î·Ì›· ·fi ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÊˆÙÂÈÓ‹ ËÁ‹, ÂÓÒ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·Ú·ÛÎÈ¿˜ Êı¿ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ·ÔÎfiÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÒÌ· (ÂÈÎfiÓ· 6.16).

™ÎȤ˜ Ô˘Ú·Ó›ˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ∏ °Ë Î·È Ë ™ÂÏ‹ÓË fiˆ˜ fiÏ· Ù· ·‰È·Ê·Ó‹ ÛÒÌ·Ù·, fiÙ·Ó ÊˆÙ›˙ÔÓÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÎÈ¿. º·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛÎÈ¿˜ Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘ Î·È Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÏ›„ÂȘ ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘.

ŒÎÏÂÈ„Ë ∏Ï›Ô˘ ∂ÈÎfiÓ· 6.16 ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Ú·ÛÎÈ¿˜. ∏ ·Ú·ÛÎÈ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È fiÙ·Ó Ë ËÁ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌÂȷ΋.

∂ÈÎfiÓ· 6.17 ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ËÏȷ΋˜ ¤ÎÏÂȄ˘.

120

ŒÓ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÛÎÈ¿˜ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ë ™ÂÏ‹ÓË ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂٷ͇ Ù˘ °Ë˜ Î·È ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘ (ÂÈÎfiÓ· 6.17). ∆fiÙÂ Ë ÛÎÈ¿ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Î·È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏÂÈ„Ë ∏Ï›Ô˘. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÚÔηÏÔ‡Û ‰¤Ô˜ ÛÙÔ˘˜


kef06.qxd

10-09-2007

16:23

™ÂÏ›‰·121

∫∂º∞§∞π√ 6 ºÀ™∏ ∫∞π ¢π∞¢√™∏ ∆√À ºø∆√™ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. √ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÛÎÈ¿˜ ‚ϤÂÈ Ó· ηχÙÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ËÏÈ·Îfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· 6.18). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÈ΋ ¤ÎÏÂÈ„Ë. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ °Ë˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·Ú·ÛÎÈ¿˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÈ· ÌÂÚÈ΋ ¤ÎÏÂÈ„Ë. ∆Ô ËÏÈ·Îfi ʈ˜ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·Ì˘‰Úfi, ÂÓÒ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·¢ı›·˜ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘.

º¿ÛÂȘ Î·È ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ ∏ ™ÂÏ‹ÓË ÂÚÈʤÚÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙË °Ë Î·È Ô ◊ÏÈÔ˜ ʈٛ˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙË ÌÈÛ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ÙËÓ ÔÔ›· ‚ϤÂÈ ¤Ó·˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ·fi ÙË °Ë ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË °Ë Î·È ÙÔÓ ◊ÏÈÔ (ÂÈÎfiÓ· 6.19). ŸÙ·Ó Ë °Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ™ÂÏ‹Ó˘ Î·È ∏Ï›Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì fiÏË ÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘: ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÛ¤ÏËÓÔ (ı¤ÛË 3). ŸÙ·Ó Ë ™ÂÏ‹ÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ °Ë˜ Î·È ∏Ï›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÚÔ˜ ÙË °Ë, ÔfiÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ·fi ÙË °Ë: ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ÙË Ó¤· ™ÂÏ‹ÓË (ı¤ÛË 1). √È Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û οı ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ Á‡Úˆ ·fi ÙË °Ë, Ë ÔÔ›· ‰È·ÚΛ 29,5 Ë̤Ú˜ ÂÚ›Ô˘ (ÛÂÏËÓÈ·Îfi˜ ·ÎÏÔ˜) (ÂÈÎfiÓ· 6.20). ∆Ô Â›Â‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÙÚԯȿ Ù˘ °Ë˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÙÚԯȿ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ Á‡Úˆ ·fi ÙË °Ë (ÂÈÎfiÓ· 6.19). ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, fiÙ·Ó Ë ™ÂÏ‹ÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 1 Î·È 3 (Ó¤· ™ÂÏ‹ÓË Î·È ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜), ™ÂÏ‹ÓË, °Ë Î·È ◊ÏÈÔ˜ Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ Ë ™ÂÏ‹ÓË ‚ÚÂı› ÛÙËÓ Â˘ı›· °Ë˜-∏Ï›Ô˘ ÙfiÙ ı· ‚ÚÂı› ÛÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ °Ë˜. ∆fiÙÂ Ë ™ÂÏ‹ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ·fi ÙË °Ë Î·È ¤¯Ô˘Ì ÔÏÈ΋ ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ (ÂÈÎfiÓ· 6.21).

∂ÈÎfiÓ· 6.18 ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÛÙ¤ÌÌ·ÙÔ˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÔÚ·Ùfi ηٿ ÙËÓ ÔÏÈ΋ ¤ÎÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘ ÛÙȘ 11/8/1999 ÛÙÔ πÚ¿Ó.

∂ÈÎfiÓ· 6.19 √È Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ fiˆ˜ ı· ÙȘ ‚Ϥ·Ì ·Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‚ÚÂıԇ̠ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.

∞ÓÙ›ıÂÙ· fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ™ÂÏ‹Ó˘ ·˘Ù‹ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ Â˘ı›· °Ë˜-∏Ï›Ô˘, ÙfiÙÂ Ë ÛÎÈ¿ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Î·È ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÔÏÈ΋ ¤ÎÏÂÈ„Ë ∏Ï›Ô˘ (ÂÈÎfiÓ· 6.17).

∂ÈÎfiÓ· 6.20 √È Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ fiˆ˜ ÙȘ ‚ϤÔ˘Ì ·fi ÙË °Ë.

 ∂ÈÎfiÓ· 6.21 ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¤ÎÏÂȄ˘ ™ÂÏ‹Ó˘. 121


kef06.qxd

10-09-2007

16:23

™ÂÏ›‰·122

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ∂ÓÒ ÌÈ· ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÂÓfi˜ ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘ Ù˘ °Ë˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· Ó‡¯Ù·, ÌÈ· ¤ÎÏÂÈ„Ë ∏Ï›Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÌÈ·˜ Ôχ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ °Ë˜.

∆·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ™Â ÌÈ· ηٷÈÁ›‰· ‚ϤÂȘ ÚÒÙ· ÙËÓ ·ÛÙÚ·‹ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ ·ÎÔ‡˜ ÙË ‚ÚÔÓÙ‹. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ Êı¿ÓÂÈ Û ۤӷ ۯ‰fiÓ ·Ì¤Ûˆ˜, ÂÓÒ Ô ‹¯Ô˜ Ì οÔÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ªÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂȘ fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ôχ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·Ú¯Èο ·fi ·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ÚԤ΢„ fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Êı¿ÓÂÈ ·Î·ÚÈ·›· ÛÙË °Ë. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ì ·ÎÚȂ›˜ Â›ÁÂȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÂÓfi Î·È Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 300.000 km/s. ¶fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜; ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 1.000.000 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ŒÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Û˘Ó¯Ҙ Ì 170 km/h ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË °Ë˜-∏Ï›Ô˘ ÂÚ›Ô˘ 100 ¯ÚfiÓÈ·. ∆Ô Êˆ˜ ‰È·Ó‡ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ·fiÛÙ·ÛË Û 8 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘. ∆ËÓ ·fiÛÙ·ÛË °Ë˜-™ÂÏ‹Ó˘ ÙË ‰È·Ó‡ÂÈ ÂÚ›Ô˘ Û 1 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ∆Ô Êˆ˜ ‰ÂÓ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· Ù·¯‡ÙËÙ· Û fiÏ· Ù· ‰È·Ê·Ó‹ ˘ÏÈο. ªÂ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓfi ‹ ÙÔÓ ·¤Ú· (ÂÈÎfiÓ· 6.22). ŒÙÛÈ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÛÙÔ Á˘·Ï› Â›Ó·È 200.000 km/s. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 6.22 Ê·›ÓÔÓÙ·È Û¯ËÌ·ÙÈο ÔÈ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÛÙÔ ÎÂÓfi Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÒÌ· ‹ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·̷. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ ÎÈÓÂ›Ù·È Ôχ ÈÔ ·ÚÁ¿ ·fi ÙÔ Êˆ˜.

∂ÈÎfiÓ· 6.22 ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ê·Ó‹ ˘ÏÈο. ™ÙÔ ÎÂÓfi Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË.

ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÓÔ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ·ÛÙÚÈÎÒÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ Êˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙË °Ë ·fi ÙÔÓ ·ÛÙ¤Ú· A ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ (ÙÔÓ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û ̷˜ ·ÛÙ¤Ú· Ô˘ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ◊ÏÈÔ). §¤ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ ∞ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ·¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ¤ÙË ÊˆÙfi˜ ·fi ÂÌ¿˜. ŒÙÔ˜ ʈÙfi˜ Â›Ó·È Ë ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Û ¤Ó· ¤ÙÔ˜.

122


10-09-2007

16:23

™ÂÏ›‰·123

º

∫∂º∞§∞π√ 6 ºÀ™∏ ∫∞π ¢π∞¢√™∏ ∆√À ºø∆√™ ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›· Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο

ŒÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È √È ˘ÂÚηÈÓÔÊ·Ó›˜ ·ÛÙ¤Ú˜ (super nova) Â›Ó·È ·ÛÙ¤ÚÈ· Ô˘ ÂÎÚ‹ÁÓ˘ÓÙ·È. √È ÔÛfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÎÚËÍ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ÊˆÙÂÈÓ‹. ∏ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÛÙ¤ÚˆÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ ÂÓfi˜ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÛÙÂÚÈÔ‡. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÂÚηÈÓÔÊ·Ó›˜ ·ÛÙ¤Ú˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÚ·ÙÔ› Ì Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ‰‡Ô ˘ÂÚηÈÓÔÊ·Ó›˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË °Ë Ì Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ 1604 Î·È ÙÔ 1987. ™ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ‰Â›¯ÓÂÙ·È Ô Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi˜ Ô˘Ú·Ófi˜ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ˘ÂÚηÈÓÔÊ·ÓÔ‡˜. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ·ÛÙÂÚÈÔ‡ ·fi ÙË ÁË Â›Ó·È 169.000 ¤ÙË ÊˆÙfi˜. °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Â›Ó·È ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ·fi ÙË °Ë ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·fiÛÙ·ÛË Û ̤ÙÚ·. ∆Ô Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ·fi ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÛÙË °Ë ‰È·ÚΛ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· t=170.000 ¤ÙË ‹

t = 169.000 ¤ÙË ⋅

350 ËÌÂÚ 24 h/ 3.600 s ⋅ ⋅ h/ ¤ÙÔ˜ ËÌÂÚ

‹ t ≈ 5, 33 ⋅ 1012 s

8 ∏ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ Â›Ó·È: ∆x = c ⋅ t = 3 ⋅ 10

m ⋅ 5, 33 ⋅ 1012 s ≈ 1, 6 ⋅ 1021 m s

ªÔÚ›˜ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·fiÛÙ·ÛË: ·) Ì ÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜; ‚) Ì ÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ Á·Ï·Í›· Ì·˜; ªÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂȘ ·Ó Ô ·Ú·¿Óˆ ˘ÂÚηÈÓÔÊ·Ó‹˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Á·Ï·Í›· Ì·˜;

∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ªÔÚԇ̠ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· ̤۷ Û ¤Ó· ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ̤ÛÔ; ∆Ô 1650 Ô °¿ÏÏÔ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ¶È¤Ú ÓÙ ºÂÚÌ¿ (Fermat) (16011665) ÚfiÙÂÈÓ ¤Ó·Ó ·Ïfi ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ÚԂϤÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË. √ ºÂÚÌ¿ ‰È·Ù‡ˆÛ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÚfiÙ·ÛË: fiÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‹ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ºÂÚÌ¿. ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ‚È¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÂÈ Û οÔÈÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ‰ÂÓ ÂÈϤÁÂÈ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì‹ÎÔ˜ ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi, ÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î.Ï. ªÂ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Î·È ÙÔ Êˆ˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰È·‰Ôı› ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·‰›‰ÂÙ·È. ™Â ¤Ó· ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ··ÈÙ› ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ì ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË (ÂÈÎfiÓ·. 6.23). flÛÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Û οı ÔÌÔÈÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi ̤ÛÔ ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌ·. ŸÙ·Ó Ë ı¤ÛË Ù˘ ËÁ‹˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·ÌÔÈ‚·›·, ÙfiÙ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ¿ÏÈ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰ÚÔÌ‹.

º

kef06.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È °ÂˆÌÂÙÚ›·

∂ÈÎfiÓ· 6.23 ∞Ú¯‹ Ù˘ ÁˆÌÂÙÚ›·˜ Î·È Êˆ˜ ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ Êˆ˜, ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ·fi ÙË ÊÏfiÁ· ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË ‰È·‰ÚÔÌ‹.

123


kef06.qxd

10-09-2007

16:23

™ÂÏ›‰·124

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ

ÂÚˆÙËÛÂȘ

 ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ¤Ì·ı˜: 1.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ·. µÏ¤Ô˘Ì ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ fiÙ·Ó …………… ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘Ùfi ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙ· ……………. Ì·˜. ∆fiÙ ÙÔ Êˆ˜ ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ Ù· …………. ·ÙÙ·Ú· Î·È Ë ‰È¤ÁÂÚÛË ·˘Ù‹ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ……………….. . ŒÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÎ¤ÌÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Êˆ˜ ÔfiÙ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È …………. ‹ Ó· Â·ÓÂÎ¤ÌÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Û ·˘Ùfi ÔfiÙ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ……………………. ‚. ∆Ô Êˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ……………….. ∏ ʈÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi Ù· .................. ∫¿ı ʈÙfiÓÈÔ ÌÂٷʤÚÂÈ …………………… ÔÛfiÙËÙ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∆Ô …………….. ÙÔ˘ ÂÎÂÌfiÌÂÓÔ˘ ʈÙfi˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÊˆÙÔÓ›ˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ›ٷÈ. Á. ª¤Û· Û οı ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ………………. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ………. ∆· ÛÒÌ·Ù· ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ Êˆ˜ Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ……………... ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ù· ÛÒÌ·Ù· ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ Êˆ˜, Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì …………...

2.

™Â ÔȘ ‹ Û ÔÈ· ·fi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚıfi; µÏ¤Ô˘Ì ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ fiÙ·Ó: ·) ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÎ¤ÌÂÈ Êˆ˜, ‚) ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÊˆÙ›˙ÂÙ·È ·fi ʈÙÂÈÓ‹ ËÁ‹, Á) ʈ˜ ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜.

3.

¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì ™ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚıfi Î·È Ì § ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ. ·. ŒÓ· ÛÒÌ· Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ Êˆ˜ Â›Ó·È ÊˆÙÂÈÓ‹ ËÁ‹. ‚. ™Â οı ʈÙÂÈÓ‹ ËÁ‹ οÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ʈÙÂÈÓ‹. Á. ªfiÓÔ Ù· ÛÙÂÚ¿ ÛÒÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Êˆ˜ fiÙ·Ó ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ‰. ŒÓ· ÛÒÌ·, ÁÈ· Ó· ÂÎ¤Ì„ÂÈ Êˆ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.

4.

¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó: ·) Û’ ¤Ó·Ó ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ï·ÌÙ‹Ú· Ô˘ ʈÙÔ‚ÔÏ›, ‚) Û ¤Ó· ·Ó·Ì̤ÓÔ ÎÂÚ›, Á) fiÙ·Ó ÙÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜ ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ ÛÙ· ʇÏÏ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ‰) fiÙ·Ó ÙÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜ ÚÔÛ›ÙÂÈ ÛÙÔ Û˘ÏϤÎÙË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ıÂÚÌÔۛʈӷ, Â) fiÙ·Ó Êˆ˜ ÚÔÛ›ÙÂÈ Û ¤Ó· ·ÎÙÈÓfiÌÂÙÚÔ.

5.

∆·ÍÈÓfiÌËÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÒÌ·Ù· Û ·˘Ùfiʈٷ Î·È ÂÙÂÚfiʈٷ: ·) ◊ÏÈÔ˜, ‚) ™ÂÏ‹ÓË, Á) ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜ (Ï·Ó‹Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›ÙË), ‰) ¶Ô‡ÏÈ· (·ÛÙÂÚÈÛÌfi˜), Â) ·Ó·Ì̤ÓÔ ÎÂÚ›.

6.

∫·Ù¿Ù·Í ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÒÌ·Ù· Û ‰È·Ê·Ó‹, ËÌȉȷʷӋ, ·‰È·Ê·Ó‹: ÓÂÚfi, ·¤Ú·˜, Á˘·Ï›, ͇ÏÔ, Á·Ï·ÎÙfi¯ÚˆÌÔ Ù˙¿ÌÈ, ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ, ¯·ÚÙ›, ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÊÈÏÌ, ¤Á¯ÚˆÌÔ Ù˙¿ÌÈ.

7.

¶fiÙÂ Î·È ÁÈ·Ù› Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÛÎÈ¿;

8.

™Â ÔÈ· Ê¿ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ™ÂÏ‹ÓË fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ¤ÎÏÂÈ„Ë ∏Ï›Ô˘; ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÛÔ˘ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏÔ Û¯‹Ì·.

9.

™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Ó· ‰Â›ÍÂȘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÎÈ¿˜-·Ú·ÛÎÈ¿˜. ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ Á‹ÈÓÔ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ fiÙ·Ó ·Ú·ÙËÚ› ÌÈ· ÔÏÈ΋ ‹ ÌÈ· ÌÂÚÈ΋ ¤ÎÏÂÈ„Ë ∏Ï›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

10.

¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì ™ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚıfi Î·È Ì § ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ. ·. ∏ ÛÎÈ¿ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÊˆÙÂÈÓ‹˜ ËÁ‹˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ‚. ∏ ·Ú·ÛÎÈ¿ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ ‰ÂÓ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· ̤۷ ÛÙÔÓ ·¤Ú·.

124


kef06.qxd

10-09-2007

16:23

™ÂÏ›‰·125

∫∂º∞§∞π√ 6 ºÀ™∏ ∫∞π ¢π∞¢√™∏ ∆√À ºø∆√™

Á. ∂ΉËÏÒÓÂÙ·È ÌÈ· ¤ÎÏÂÈ„Ë ™ÂÏ‹Ó˘ Û οı ÛÂÏËÓÈ·Îfi ·ÎÏÔ. ‰. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ¤ÎÏÂȄ˘ Ë °Ë, Ë ™ÂÏ‹ÓË Î·È Ô ◊ÏÈÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·. ∂Ê¿ÚÌÔÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È ÁÚ¿„ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: 11.

∏ ™ÂÏ‹ÓË Â›Ó·È ·˘ÙfiʈÙÔ ‹ ÂÙÂÚfiʈÙÔ ÛÒÌ·; ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.

12.

ªÔÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› Ë Ï¿‚· ÂÓfi˜ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙË Ó‡¯Ù·;

13.

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· Ê˘ÛÈ΋ ʈÙÂÈÓ‹ ËÁ‹ ÁÈ· ÙË °Ë; ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙÚÂȘ Ù¯ÓËÙ¤˜ ʈÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜.

14.

ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚ϤÂȘ ÙË ™ÂÏ‹ÓË.

15.

µÏ¤Ô˘Ì ¤Ó· ·Ó·Ì̤ÓÔ ÎÂÚ› ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ËÁ‹. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ÏÔÈfiÓ Ó· ‰Ô‡Ì ¤Ó· Û‚ËṲ̂ÓÔ ÎÂÚ›;

16.

¶Ò˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓfi; ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÙÔÓ ‹¯Ô;

17.

¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂȘ fiÙÈ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜.

18.

ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› Û ÔÌÔÁÂÓ‹ ̤۷ ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌ·.

∞Û΋ÛÂȘ 1.

º˘ÛÈ΋ Î·È °ÂˆÌÂÙÚ›·: ¶ÔÈ· ÁˆÓ›· Ú¤ÂÈ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ËÏȷΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ì ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Â›Â‰Ô ÒÛÙ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÛÎÈ¿˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ó· Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘; 2. ™ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ· Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÌÔÏ˘‚ÈÔ‡ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ·fi ÙË ÊÏfiÁ· ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÛÎÈ¿˜ ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÏ˘‚ÈÔ‡ Â›Ó·È 15 cm Î·È Ë ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ÊÏfiÁ· 20 cm. ∏ ÔıfiÓË ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Û ·fiÛÙ·ÛË 50 cm ·fi ÙË ÊÏfiÁ· ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡.

3.

º˘ÛÈ΋ Î·È °ÂˆÌÂÙÚ›·: ∞Ó ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÛÎÈ¿˜ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Â›Ó·È ÙÔ 1/3 ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘, ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÛÎÈ¿˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 18 m; ªÔÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊı›˜ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ Ô ∂Ú·ÙÔÛı¤Ó˘ ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ÛÎÈ¿˜ ÂÓfi˜ Ú·‚‰ÈÔ‡;

4.

ÀÔÏfiÁÈÛ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Êˆ˜ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ ÛÙË °Ë ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ Ë ·fiÛÙ·ÛË °Ë˜–∏Ï›Ô˘ Â›Ó·È 1.500.000.000 km.

5.

√ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ Â›Ó·È Ô ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˜ Ï·Ó‹Ù˘ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô Êˆ˜ ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Û ·˘ÙfiÓ 5,5 ÒÚ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ó· ˘Ô-

125


kef06.qxd

10-09-2007

16:23

™ÂÏ›‰·126

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

ÏÔÁ›ÛÂȘ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ. ªÔÚ›˜ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜; 6.

√ ∞ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ‹ Ô ÂÁÁ‡Ù·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ Â›Ó·È Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÚÔ˜ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·. ∆Ô Êˆ˜ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ∞ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ÛÙË °Ë ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 4,5 ¤ÙË. ·) ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ·fi ÙË °Ë. ‚) ªÔÚ›˜ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ Ë ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜; ¢›‰ÂÙ·È fiÙÈ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ›ӷÈ: 3 . 108 m/s.

7.

∆Ë Ó‡¯Ù· Ù˘ 23˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1987 Ô ÙËÏÂÛÎÔ›Ô˘ ÙÔ˘ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÂÓfi˜ ¿ÛÙÚÔ˘. ∆Ô °Ë. ¶ÔÈ· ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· Û˘Ó¤‚Ë Ë ¤ÎÚËÍË; ∂›Ó·È ÛÙÔÓ ¤Ó·ÛÙÚÔ Ô˘Ú·Ófi Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ÁËÛ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÛÔ˘.

·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ ÿ·Ó ™¤ÏÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈÛ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÛÙÚÔ ·˘Ùfi ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó 169.000 ¤ÙË ÊˆÙfi˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ; ∞ÈÙÈÔÏfi-

¶∂ƒπ§∏æ∏ ❑ µÏ¤Ô˘Ì ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ fiÙ·Ó Êˆ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘Ùfi Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜, ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ Ù· ÔÙÈο ·ÙÙ·Ú· Î·È Ë ‰È¤ÁÂÚÛË ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ. ❑ ∆· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù· ‚ϤÔ˘Ì ›Ù ÂÂȉ‹ Ù· ›‰È· Â›Ó·È ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Êˆ˜, ÔfiÙ ٷ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·˘Ùfiʈٷ, ›Ù ÂÂȉ‹ ʈٛ˙ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏϘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜, ÔfiÙ ٷ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÂÙÂÚfiʈٷ. ❑ ∆Ô Êˆ˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. ŒÙÛÈ Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· fiˆ˜ οı ÌÔÚÊ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛı› Û ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜. ∏ ʈÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi Ù· ʈÙfiÓÈ·. ∫¿ı ʈÙfiÓÈÔ ÌÂٷʤÚÂÈ ÌÈ· ηıÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ❑ ºˆÙÂÈÓ‹ ËÁ‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÛÒÌ· ‹ ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ Êˆ˜. ™Â οı ʈÙÂÈÓ‹ ËÁ‹ οÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ʈÙÂÈÓ‹. ❑ ™Â οı ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌ·. ™ÙÔ ÎÂÓfi Î·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ Êˆ˜ ‰È·Ó‡ÂÈ 300.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ˘ÏÈÎfi Û ˘ÏÈÎfi. ❑ ∆· ÛÒÌ·Ù· ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ Êˆ˜ Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ‰È·Ê·Ó‹. ∆· ÛÒÌ·Ù· ̤۷ ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ Êˆ˜ Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·‰È·Ê·Ó‹. ™ÒÌ·Ù· ›Ûˆ ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ηı·Ú¿ Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ËÌȉȷʷӋ. ❑ ∏ ÛÎÈ¿ ÂÓfi˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂΛӘ fiÔ˘ ‰ÂÓ Êı¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÊˆÙÂÈÓ‹ ËÁ‹, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È ¤Ó· ·‰È·Ê·Ó¤˜ ÛÒÌ·. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛÎÈ¿˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ˘ ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜.

µ∞™π∫√π √ƒ√π ºˆ˜

ºˆÙÂÈÓ‹ ËÁ‹

∆·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜

ºˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

¢È·Ê·Ó‹, ËÌȉȷʷӋ, ·‰È·Ê·Ó‹ ÛÒÌ·Ù·

™ÎÈ¿

ºˆÙfiÓÈÔ

126


kef07.qxd

10-09-2007

16:27

™ÂÏ›‰·127


kef07.qxd

10-09-2007

16:27

™ÂÏ›‰·128

∫∂º∞§∞π√

7

∞¡∞∫§∞™∏ ∆√À ºø∆√™

∆√ ºø™ ∂¶π™∆ƒ∂º∂π

∂ÈÎfiÓ· 7.1 ŸÙ·Ó Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ Ï›·, ÙfiÙÂ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È Î·ı·Ú‹. ŸÙ·Ó Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Â›Ó·È Ù·Ú·Á̤ÓË, Ë ÂÈÎfiÓ· Á›ÓÂÙ·È ıÔÏ‹.

¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚ϤÔ˘Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó·Ó ηıÚ¤ÊÙË ‹ ÛÙË Ï›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎfiÓ· 7.1). √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ‹ÚÂÌË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™ÙË ™‡ÚÔ Û ٿÊÔ˘˜ Ù˘ ÓÂÔÏÈıÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ (3000 .Ã.) ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙËÁ·ÓfiÛ¯ËÌ· ‹ÏÈÓ· ÛÎÂ‡Ë Ô˘ Èı·ÓfiÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ ηıÚ¤ÊÙ˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÓÂÚfi ̤۷ Û ·˘Ù¿ Î·È Î·ıÚÂÊÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ‹ÚÂÌË ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ªÂÙ·ÏÏÈÎÔ› ηıÚ¤ÊÙ˜ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ¯·ÏÎfi) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ηٿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ (3000-1000 .Ã.) (ÂÈÎfiÓ· 7.2). ªÂ ¤Ó·Ó ηıÚ¤ÊÙË Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÌÈ·˜ ‰¤ÛÌ˘ ʈÙfi˜.

7.1

AÓ¿ÎÏ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜

™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 6 ›‰·Ì fiÙÈ ¤Ó· ÂÙÂÚfiʈÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Á›ÓÂÙ·È ÔÚ·Ùfi fiÙ·Ó ÙÔ ÊˆÙ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ Â·ÓÂÎ¤ÌÂÙ·È Î·È Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜. ∆· ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜: Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ̤ÛÔ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔÓ ·¤Ú·), Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÛÔ. ŸÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ˘ÏÈÎfi, ϤÌ fiÙÈ ·Ó·ÎÏ¿Ù·È.

∂ÈÎfiÓ· 7.2 (·) √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ú¯Èο ηıÚÂÊÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ‹ÚÂÌË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. (‚) ÿÏÎÈÓÔ˜ ηıÚ¤ÊÙ˘ ÙÔ˘ 2.500 .Ã.

128


kef07.qxd

10-09-2007

16:27

™ÂÏ›‰·129

∫∂º∞§∞π√ 7 ∞¡∞∫§∞™∏ ∆√À ºø∆√™

∫·ÙÔÙÚÈ΋ ·Ó¿ÎÏ·ÛË ªÈ· Ôχ ÏÂÙ‹ ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË (fiˆ˜ Ë ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 7.3) Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ηıÚ¤ÊÙË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·ÛË, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È‡ı˘ÓÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ηÙÔÙÚÈ΋ ·Ó¿ÎÏ·ÛË. ¶fiÙ Á›ÓÂÙ·È Î·ÙÔÙÚÈ΋ ·Ó¿ÎÏ·ÛË; ªÈ· Ôχ ÏÂÙ‹ ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ÙËÓ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ì Ì ·Ú¿ÏÏËϘ ·ÎÙ›Ó˜. ŸÙ·Ó Ë ‰¤ÛÌË ÚÔÛ›ÙÂÈ Û ÌÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ Â›Ó·È Ï›·, fiˆ˜ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, ÙfiÙ fiϘ ÔÈ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË (ÂÈÎfiÓ· 7.4). °È’ ·˘Ùfi ÔÈ Î·ıÚ¤ÊÙ˜ (οÙÔÙÚ·) ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÏÂÙfi ÛÙÚÒÌ· ·ÚÁ‡ÚÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÎÏ¿ ÙÔ Êˆ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ› ηıÚ¤ÊÙ˜ ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ¯·ÏÎfi ‹ ¿ÚÁ˘ÚÔ. ∆Ô 19Ô ·ÈÒÓ· o °¿ÏÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ºÔ˘ÎÒ ÂÈÓfiËÛ ̤ıÔ‰Ô ÂÈÎ¿Ï˘„˘ Á˘·ÏÈÔ‡ Ì ¿ÚÁ˘ÚÔ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·ıÚÂÊÙÒÓ. ∂ȉ›ˆÍË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ Û·Ê›˜ Î·È Â˘ÎÚÈÓ›˜.

∂ÈÎfiÓ· 7.3 ∏ ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô Î¿ÙÔÙÚÔ.

¶ÔÈÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓ˘ ‰¤ÛÌ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔÙÚÈ΋ ·Ó¿ÎÏ·ÛË; ªÂ ÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 7.5 ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÏÂÙ‹ ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ Ô˘ ÚÔÛ›ÙÂÈ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓË, Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÎÙ›Ó˜. ∏ ·ÎÙ›Ó· Ô˘ ÚÔÛ›ÙÂÈ Î·È Ë Â˘ı›· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛÙˆÛ˘, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÁˆÓ›· Ô˘ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿^). ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë Î¿ıÂÙË Î·È Ë ·Ó·˙Ô˘Ì ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ( ÎÏÒÌÂÓË ·ÎÙ›Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÁˆÓ›· Ô˘ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘^). ŸÔÈ· Î·È Ó· Â›Ó·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Ì ÁˆÓ›· ·Ó¿ÎÏ·Û˘ (· ÚÔÛ›ÙÔ˘Û·˜ ·ÎÙ›Ó·˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ:

∂ÈÎfiÓ· 7.4 √È ÚÔÛ›ÙÔ˘Û˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ·ÎÙ›Ó˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·ÛË.

1. Ë ÚÔÛ›ÙÔ˘Û·, Ë ·Ó·ÎÏÒÌÂÓË ·ÎÙ›Ó· Î·È Ë Î¿ıÂÙË Â˘ı›· Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË (ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛÙˆÛ˘) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô (ÂÈÎfiÓ· 7.5). ^) Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË ÁˆÓ›· ·Ó¿ÎÏ·Û˘ (· ^) 2. Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ( (ÂÈÎfiÓ· 7.5): ^)=(· ^) ( √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ (1) Î·È (2) ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÓfiÌÔÈ Ù˘ ηÙÔÙÚÈ΋˜ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜.

¢È¿¯˘ÛË ŸÙ·Ó ÌÈ· Ôχ ÏÂÙ‹ ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË Û˘Ó·ÓÙ¿ ¤Ó· Ï¢Îfi ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ›, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·Ó·ÎÏÒÌÂÓË ‰¤ÛÌË. ∆· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‰ÂÓ Î·ıÚÂÊÙ›˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ·˘Ùfi. ∞fi ÙÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË (ÂÈÎfiÓ· 7.6·). ™Â οı ٤ÙÔÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÂÚ›ÙˆÛË Ï¤Ì fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ ‰È·¯¤ÂÙ·È Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Â›‰Ô˜ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ‰È¿¯˘ÛË. ¢È¿¯˘ÛË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ Êˆ˜ Â›Ó·È ÙÚ·¯È¿, fiˆ˜

∂ÈÎfiÓ· 7.5 ∞¯: Ë ·ÎÙ›Ó· Ô˘ ÚÔÛ›ÙÂÈ, ∞„: Ë ·ÎÙ›Ó· Ô˘ ·Ó·ÎÏ¿Ù·È, : Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘, ·: Ë ÁˆÓ›· ·Ó¿ÎÏ·Û˘.

129


10-09-2007

16:27

™ÂÏ›‰·130

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡. §fiÁˆ Ù˘ ‰È¿¯˘Û˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ϤÔ˘Ì ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· fiÙ·Ó ÊˆÙ›˙ÔÓÙ·È, Ó· ·Ú·ÙËÚԇ̠ÙËÓ ˘Ê‹ Î·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ∆ËÓ Ë̤ڷ Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Êˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ʈٛ˙ÂÙ·È ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ∆Ô Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ‰È·¯¤ÂÙ·È ·fi Ù· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. °È·Ù› ÌÈ· ÙÚ·¯È¿ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰È·¯¤ÂÈ ÙÔ Êˆ˜; ªÔÚԇ̠ӷ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÌÈ· ÙÚ·¯È¿ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ ÌÂ Ù˘¯·›Ô˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ (ÂÈÎfiÓ· 7.6‚). ™Â οı ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ηıÚ¤ÊÙË ÙÔ Êˆ˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·ÙÔÙÚÈ΋ ·Ó¿ÎÏ·ÛË. ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÈ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÔ› ηıÚ¤ÊÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù˘¯·›Ô˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÌÈ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ÚÔÛ›ÙÔ˘Û·˜ ‰¤ÛÌ˘ ¤¯Ô˘Ó Ù˘¯·›Â˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÏÂÙ‹ ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·Û‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÙÚ·¯È¿ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰È·¯¤ÂÙ·È ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∂ÈÎfiÓ· 7.6 (·) ∏ ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ ‰È·ÛÎÔÚ›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ÙÚ·¯È¿ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. (‚) √È ·Ú¿ÏÏËϘ ·ÎÙ›Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·ÛË ·ÔÎÙÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ.

º

kef07.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È °ÂˆÌÂÙÚ›·

∞Ó¿ÎÏ·ÛË Î·È ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ √È ÓfiÌÔÈ Ù˘ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÌËÓ¢ıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Û ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi Ë Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ··ÈÙ› ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜. ™ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ· ¤¯Ô˘Ì ۯ‰ȿÛÂÈ Èı·Ó¤˜ ÔÚ›˜ ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ·fi ÙÔ Ï·ÌÙ‹Ú· ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Î·È ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ÛÙÔ Ì¿ÙÈ. ∞Ó ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ οı ‰È·‰ÚÔÌ‹˜, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì‹ÎÔ˜ Â›Ó·È Ë ÂӉȿÌÂÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙÔ Êˆ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹. ªÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÚfiÛÙˆÛ˘ Î·È ·Ó¿ÎÏ·Û˘ Î·È Ó· Â·ÏËı‡ÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ›Û˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ Ù˘ ηÙÔÙÚÈ΋˜ ·Ó¿ÎÏ·Û˘; ∞Ú¯Èο ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ì ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Û·Ê‹ÓÂÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ.

√È ÔÚ›˜ §∞1ª Î·È §∞2ª ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ηÙÔÙÚÈ΋˜ ·Ó¿ÎÏ·Û˘. ∏ ÔÚ›· §∞ª ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ηÙÔÙÚÈ΋˜ ·Ó¿ÎÏ·Û˘. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô.

ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ‰È·Ù‡ˆÛË: ∞Ó·˙ËÙԇ̠¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞ Ô˘ Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Â›Â‰Ô (οÙÔÙÚÔ) ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ §∞+∞ª Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi. ∞fi‰ÂÈÍË: µÚ›ÛΈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª1 Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ª ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â›‰Ô. ™˘Ó‰¤ˆ ÙÔ ª1 Ì ÙÔ §, Ë Â˘ı›· ª1§ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ Â›Â‰Ô ÛÙÔ ∞. ∆Ô ∞ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛËÌ›Ô. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ: ∞ª=∞ª1 ÂÔ̤ӈ˜ §∞+∞ª=§∞+∞ª1 ‹ §∞+∞ª=ª1§. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›͈ fiÙÈ ÙÔ ª1§ Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜. §·Ì‚¿Óˆ ¤Ó· Ù˘¯·›Ô ÛËÌÂ›Ô ∞1 ÛÙÔ Â›‰Ô. £· ·ԉ›͈ fiÙÈ: §∞1+∞1ª>ª1§. ∞1ª=∞1ª1 ‹ §∞1+∞1ª=§∞1+∞1ª1, fï˜ ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Û¯‹Ì· Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ Ô Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ Ù· Û˘Ó‰¤ÂÈ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ §∞1+∞1ª>ª1§, ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ §∞+∞ª Â›Ó·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ Êˆ˜, ηıÒ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∞ ÛÙÔ ª ̤ۈ ÙÔ˘ ηÙfiÙÚÔ˘, ı· ^ =^ ^ =‰ ^ =· ^ , ‰ËÏ·‰‹  ^. ‰È¤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ ∞. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Û¯‹Ì· ηٷϋÁÔ˘Ì ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ÁˆÓ›·  Á =· ªÂÙ·ÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜: ∏ ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË ÁˆÓ›· ·Ó¿ÎÏ·Û˘.

130


kef07.qxd

10-09-2007

16:27

™ÂÏ›‰·131

∫∂º∞§∞π√ 7 ∞¡∞∫§∞™∏ ∆√À ºø∆√™

7.2

∂ÈÎfiÓ˜ Û ηıÚ¤ÊÙ˜: ›‰ˆÏ·

∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ηıÚ¤ÊÙË. ¶·Ú·ÙËÚ›˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Û ·˘ÙfiÓ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ηıÚ¤ÊÙË (οÙÔÙÚÔ) ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Â›‰ˆÏÔ. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Â›‰Ô˜, ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜ ÂȉÒÏÔ˘; ªÂ ¤Ó· Ù˙¿ÌÈ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÂÓfi˜ ÎÂÚÈÔ‡. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Ù˙·ÌÈÔ‡. ªÂ ¤Ó· ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ÌÂÙÚ¿Ì ٷ ÌÂÁ¤ıË ÎÂÚÈÔ‡ Î·È ÂȉÒÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ù˙¿ÌÈ (ÂÈÎfiÓ· 7.7). ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ì ÙÔ ÎÂÚ›. ∂›Û˘ Ë ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ù˙·ÌÈÔ‡ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ù˙·ÌÈÔ‡.

∂ÈÎfiÓ· 7.7 ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ Û Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË.

∂›‰ÔÈ Î·ıÚ¤ÊÙ˜ ¶Ò˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘; ŸÏ˜ ÔÈ ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È ÛÙÔÓ Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË Î·È ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·Ù‡ı˘ÓÛË (ÂÈÎfiÓ· 7.8). √È ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∂. ™ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓ˜ ·ÎÙ›Ó˜. √ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÂÁΤʷÏÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÚÔÂÎÙ›ÓÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ o ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‚ϤÂÈ ¤Ó· ʈÙÂÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ∂ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË. ∆Ô ∂ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ A. ∫¿ı ›‰ˆÏÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ·Ó·ÎÏˆÌ¤ÓˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi. ∆· ›‰ˆÏ· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ Â›‰ÔÈ Î·ıÚ¤ÊÙ˜ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ʷÓÙ·ÛÙÈο.

∂ÈÎfiÓ· 7.8 √È ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∞ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂.

¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ Û ¤Ó·Ó Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË; °È· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘, ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ηÙÔÙÚÈ΋˜ ·Ó¿ÎÏ·Û˘. £ÂˆÚԇ̠‰‡Ô ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∞. ∆ËÓ ∞° Ô˘ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓË °√ (ÂÈÎfiÓ· 7.8) Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ∞µ Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Î·È ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÙËÓ ›‰È· ‰È‡ı˘ÓÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ^ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË ÁˆÓ›· ÓfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘  ^ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜ ·fi ÙË °ÂˆÌÂÙÚ›· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ٷ ÙÚ›ÁˆÓ· ∞µ° Î·È ∂µ° (ÂÈÎfiÓ· 7.8). ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ∞µ°=∂µ° Î·È ¿Ú· ∞µ=∂µ. ¶ÚÔ·ÙÂÈ, ÂÔ̤ӈ˜, fiÙÈ Û ¤Ó·Ó Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË Ë ·fiÛÙ·ÛË Î¿ı ÛËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Î¿ı ÛËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Â›Ó·È ›ÛÔ Û ̤ÁÂıÔ˜ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.

∂ÈÎfiÓ· 7.9 ∫·È ÙÔ ‰ÂÍ› Á›ÓÂÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚfi! ∞Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ï¿ÌË ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ Ì·˜ ¯ÂÚÈÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ¤Ó· Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË, ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·˜ ¯¤ÚÈ.

131


kef07.qxd

10-09-2007

16:27

™ÂÏ›‰·132

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∫·Ì‡ÏÔÈ Î·ıÚ¤ÊÙ˜ ™ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÌfiÓÔÓ Â›‰Ԣ˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ì‡ÏÔ˘˜. ∫·Ì‡ÏÔÈ Î·ıÚ¤ÊÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÛÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î.·. ∫·Ì‡ÏÔ˜ ηıÚ¤ÊÙ˘ Â›Ó·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ηÏÔÁ˘·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡. ŸÙ·Ó Ë ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Â›Ó·È Î·Ì‡ÏË ÚÔ˜ Ù· ̤۷, fiˆ˜ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡, ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÎÔ›ÏÔ. ŸÙ·Ó Â›Ó·È Î·Ì‡ÏË ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ, fiˆ˜ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡, ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ΢ÚÙfi (ÂÈÎfiÓ· 7.10).

™Ê·ÈÚÈÎÔ› ηıÚ¤ÊÙ˜. ∂ÛÙ›· ÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î·ıÚÂÊÙÒÓ. ŸÙ·Ó Ë ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ηıÚ¤ÊÙË Â›Ó·È ÙÌ‹Ì· ÌÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜, Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÛÊ·ÈÚÈÎfi˜. ŒÓ·˜ ÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ηıÚ¤ÊÙ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÎÔ›ÏÔ˜ ‹ ΢ÚÙfi˜ (ÂÈÎfiÓ· 7.11). ∂ÈÎfiÓ· 7.10 ¢‡Ô ›‰Ë ηÌ‡ÏˆÓ ηıÚÂÊÙÒÓ: (·) ΢ÚÙfi˜, (‚) ÎÔ›ÏÔ˜.

¶Ò˜ ·Ó¿‚ÂÈ Ë ‰¿‰· ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ·Ê‹˜ Ù˘ ÔÏ˘Ìȷ΋˜ ÊÏfiÁ·˜; ºˆÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ (fiˆ˜ ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜), ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·Û‹ ÙÔ˘˜ Â¿Óˆ Û ÎÔ›ÏÔ Î·ıÚ¤ÊÙË, Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô (ÂÈÎfiÓ· 7.12). ∞Ó Ë ‰¿‰· ÙÔÔıÂÙËı› Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, ÙfiÙ ·Ó¿‚ÂÈ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·Û‹ ÙÔ˘˜ Â¿Óˆ Û ΢ÚÙfi ηıÚ¤ÊÙË, ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Ó. √È ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË (ÂÈÎfiÓ· 7.12). ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∂ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ‹ ÔÈ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·ÚÈ· ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ÎÔ›ÏÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ΢ÚÙÔ‡ ηıÚ¤ÊÙË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

∂ÈÎfiÓ· 7.11 ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÈ·˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈ΢ Ì¿Ï·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ηıÚ¤ÊÙ˘.

™Â ¤Ó· ÛÊ·ÈÚÈÎfi ηıÚ¤ÊÙË ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∫ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË Î·È Ë ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÎÙ›Ó· ηÌ˘ÏfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì R. ∆ËÓ Â˘ı›· ∫∂ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË Ì ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÛÙ›· ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·ÚÈÔ ¿ÍÔÓ·. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ √ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ì ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ηÙfiÙÚÔ˘. ∆ËÓ ·fiÛÙ·ÛË ∂√ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÂÛÙ›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÂÛÙȷ΋ ·fiÛÙ·ÛË Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì f. °ÂÓÈο ÁÈ· ¤Ó· ÛÊ·ÈÚÈÎfi ηıÚ¤ÊÙË ÈÛ¯‡ÂÈ: R=2⋅f. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î·ıÚÂÊÙÒÓ;

∂ÈÎfiÓ· 7.12 ∫¤ÓÙÚÔ ∫, ·ÚÈ· ÂÛÙ›· ∂, ÔÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ∫∂, ·ÎÙ›Ó· ηÌ˘ÏfiÙËÙ·˜, ÂÛÙȷ΋ ·fiÛÙ·ÛË.

132

∫¿ı ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· (ÂÔ̤ӈ˜ Î·È ¤Ó·˜ ÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ηıÚ¤ÊÙ˘) ÌÔÚԇ̠ӷ ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈÎÚ¤˜ Â›‰˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛËÌ›Ô. ∂Ô̤ӈ˜ οı ʈÙÂÈÓ‹ ·ÎÙ›Ó· Ô˘ ÚÔÛ›ÙÂÈ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ηıÚ¤ÊÙË ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Î·ÙÔÙÚÈο (ÂÈÎfiÓ· 7.12). ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ °ÂˆÌÂÙÚ›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ‹ ÔÈ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË.


kef07.qxd

10-09-2007

16:27

™ÂÏ›‰·133

∫∂º∞§∞π√ 7 ∞¡∞∫§∞™∏ ∆√À ºø∆√™

 ∂ÈÎfiÓ· 7.13 ∏ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÚ›· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ∏ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÚ›· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Û ¤Ó· ÎÔ›ÏÔ Î·ıÚ¤ÊÙË.

 ∂ÈÎfiÓ· 7.14 √ÙÈÎfi ‰›Ô Â›‰Ԣ Î·È Î˘ÚÙÔ‡ ÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ηıÚ¤ÊÙË.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜, fiÙ·Ó ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÂÓfi˜ ÎÔ›ÏÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·Û‹ ÙÔ˘˜, ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ (ÂÈÎfiÓ· 7.13). ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠·Ú¿ÏÏËÏË ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ı¿ÙÚˆÓ, ΤÓÙÚˆÓ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÁË¤‰ˆÓ Î.¿.

√ÙÈÎfi ‰›Ô √ÙÈÎfi ‰›Ô ÌÈ·˜ Û˘Û΢‹˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜. ∆· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÂÓfi˜ ηıÚ¤ÊÙË ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘, fiÙ·Ó ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË, Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜. ∂Ô̤ӈ˜, ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô ÂÓfi˜ ηıÚ¤ÊÙË, ÂÓÒÓÔ˘Ì ÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜ Ì ٷ ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË Î·È ıˆÚÒÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˆ˜ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙȘ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓ˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓ˜ ·ÎÙ›Ó˜ Î·È ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Â›Ó·È ÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô (ÂÈÎfiÓ· 7.14). ™ÙÔ˘˜ ΢ÚÙÔ‡˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË ‰¤ÛÌË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·Û‹ Ù˘, ·ÔÎÏ›ÓÂÈ. ∂Ô̤ӈ˜, fiÙ·Ó ÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ¤Ó· ΢ÚÙfi Î·È ¤Ó·Ó Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË ›‰ÈˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô ÙÔ˘ ΢ÚÙÔ‡ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ Â›‰Ԣ. ∆¤ÙÔÈÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÛÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÛÙȘ ˘ÂÚ·ÁÔÚ¤˜ (ÂÈÎfiÓ· 7.15).

∂ÈÎfiÓ· 7.15 ¢È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÔÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Î˘ÚÙÔ‡ ηıÚ¤ÊÙË.

133


10-09-2007

16:27

™ÂÏ›‰·134

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

º

kef07.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·

∂ÁÁÚ·Ê‹ Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛË ÂÓfi˜ ÔÙÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ (CD) ∏ ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ ÔÙÈÎÒÓ ‰›ÛÎˆÓ (Û‡Ì˘ÎÓˆÓ ‰›ÛΈÓ, compact disc, CD) ÚÔοÏÂÛ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ›Ù ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Â›Ù ÌÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· ›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÔıË·ÔÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. √ ÔÙÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ʇÏÏ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ: ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ˘fiÛÙڈ̷, ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ·Ó¿ÎÏ·Û˘ Î·È ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ʇÏÏÔ. ™ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ˘fiÛÙڈ̷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ¤ÓÙ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÎÔÈÏfiÙËÙ˜ Î·È ÚÔÂÍÔ¯¤˜. √È ÚÔÂÍÔ¯¤˜ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ·Ó¿ÎÏ·Û˘. °ÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· Û ÌÈ· „ËÊȷ΋ ÂÁÁÚ·Ê‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ „ËÊ›ˆÓ 0 Î·È 1. ∏ Û˘Û΢‹ ÙÔ˘ ÔÙÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ÌÈ· ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ Ô˘ ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÚÔÂÍÔ¯¤˜ Î·È ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ·fi ÙȘ ÎÔÈÏfiÙËÙ˜. ∫¿ı ·Ó¿ÎÏ·ÛË ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 1 Î·È Î¿ı ·ÔÚÚfiÊËÛË ÛÙÔ 0. ŒÙÛÈ ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÎÔÈÏÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÚÔÂÍÔ¯ÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ۇ̂·ÛË Û „ËÊÈ·Îfi ÎÒ‰Èη. ∂Âȉ‹ ÔÈ ÔÙÈÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ ‰ÂÓ Êı›ÚÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ó¤Â˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ.

7.3

¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÂȉÒÏÔ˘ Û ÎÔ›ÏÔ˘˜ Î·È Î˘ÚÙÔ‡˜ ηıÚ¤ÊÙ˜

¶Ò˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ÛÊ·ÈÚÈÎfi ηıÚ¤ÊÙË; °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ò˜ ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ Û ¤Ó· ÎÔ›ÏÔ ‹ ΢ÚÙfi ηıÚ¤ÊÙË ÌÔÚԇ̠ӷ ۯ‰ȿÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‚Úԇ̠ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ οı ÛËÌ›Ԣ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ¤Ó· ÎÔ›ÏÔ ‹ ΢ÚÙfi ÛÊ·ÈÚÈÎfi ηıÚ¤ÊÙË, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÚÂȘ ·ÏÔ‡˜ ηÓfiÓ˜: 1. ∞ÎÙ›Ó· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·Û‹ Ù˘, ·˘Ù‹ ‹ Ë ÚÔ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∂ (ÂÈÎfiÓ· 7.16·,‚). 2. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· Ë ·ÎÙ›Ó· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·Û‹ Ù˘, Á›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· (ÂÈÎfiÓ· 7.16·,‚). ∏ ÙÔÌ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó·ÎÏÒÌÂÓˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ. 3. ∆Ô Â›‰ˆÏÔ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ·. ∆Ô Â›‰ˆÏÔ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙÔ ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi οıÂÙÔ ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ·.

∂›‰ˆÏ· Û ÎÔ›ÏÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ ∂ÈÎfiÓ· 7.16 ∞Ó¿ÎÏ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ (·) ÎÔ›ÏÔ Î·È (‚) ΢ÚÙfi οÙÔÙÚÔ.

134

™Â ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ηÌ˘ÏfiÙËÙ·˜ R ÎÔ›ÏÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË ÙÔÔıÂÙԇ̠¤Ó· ʈÙÂÈÓfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÁÈ· ·Ú¿-


kef07.qxd

10-09-2007

16:27

™ÂÏ›‰·135

∫∂º∞§∞π√ 7 ∞¡∞∫§∞™∏ ∆√À ºø∆√™ ‰ÂÈÁÌ· ¤Ó· ÎÂÚ›. ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË, Û ηٿÏÏËÏË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ·˘ÙfiÓ, ÌÈ· ÔıfiÓË. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ¿Óˆ Û ·˘Ù‹ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Â˘ÎÚÈÓÒ˜ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ Â›‰ˆÏÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ÌÔÚ› Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› (ÚÔ‚ÏËı›) Î·È Û ÌÈ· ÔıfiÓË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ‹ ÛÙÔ ÊÈÏÌ ÌÈ·˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ (ÂÈÎfiÓ· 7.17·). ∆Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ›‰ˆÏÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ Î·È fi¯È ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ (ÂÈÎfiÓ· 7.17‚). °Ú·ÊÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ ∆Ô Â›‰ˆÏÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÁÚ·ÊÈο Ì ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ 1, 2 Î·È 3. ∞fi ÛËÌÂ›Ô ∞ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ʤÚÔ˘Ì ʈÙÂÈÓ‹ ·ÎÙ›Ó· ∞µ ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ·. ∏ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓË ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÛÙ›·. ∞fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ê¤ÚÔ˘Ì ·ÎÙ›Ó· ∞° Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÛÙ›·. ∏ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓË Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ·. √È ‰‡Ô ·Ó·ÎÏÒÌÂÓ˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞’ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ∞. ∞ÊÔ‡ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ó·È Î¿ıÂÙÔ ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· Î·È ÙÔ Â›‰ˆÏfi ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Â›Û˘ οıÂÙÔ. ∞fi ÙÔ ∞’ ʤڈ οıÂÙË ÚÔ˜ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ·: ÙËÓ ∞’∞’1.¶ÚÔ·ÙÂÈ ÙÂÏÈο fiÙÈ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ (ÂÈÎfiÓ· 7.17‚).

∂ÈÎfiÓ· 7.17 (·) ∂›‰ˆÏÔ Û ÎÔ›ÏÔ Î·ıÚ¤ÊÙË ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ R. (‚) °Ú·ÊÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘.

 ∂ÈÎfiÓ· 7.18 (·) ∂›‰ˆÏÔ Û ÎÔ›ÏÔ Î·ıÚ¤ÊÙË ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ΤÓÙÚÔ˘ ηÌ˘ÏfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÛÙ›·˜. (‚) °Ú·ÊÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘. ¶ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ. ŸÙ·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‚ÚÂı› ÌÂٷ͇ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÂÛÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi (ÂÈÎfiÓ· 7.18). ¶ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Û ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ı¤ÛË Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË. ∞Ó ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË, ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Â›‰ˆÏfi ÙÔ˘ ÌfiÓÔÓ ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ̤۷ Û' ·˘ÙfiÓ (ÂÈÎfiÓ· 7.19·). ∆Ô Â›‰ˆÏÔ Â›Ó·È ϤÔÓ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi. ™¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Î·È ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ. ∂›Ó·È Â›Û˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÔÚıfi (ÂÈÎfiÓ· 7.19).

∂ÈÎfiÓ· 7.19 (·) ∂›‰ˆÏÔ Û ÎÔ›ÏÔ Î·ıÚ¤ÊÙË ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù˘ f. (‚) °Ú·ÊÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘. ∆Ô Â›‰ˆÏÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ: Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi.

135


kef07.qxd

10-09-2007

16:27

™ÂÏ›‰·136

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∂›‰ˆÏ· Û ΢ÚÙÔ‡˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ ªÂ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Û ¤Ó·Ó ΢ÚÙfi ηıÚ¤ÊÙË ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, fiÚıÈÔ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi (ÂÈÎfiÓ· 7.20·,‚).

∂͛ۈÛË ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î·ıÚÂÊÙÒÓ ªÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ Û ¤Ó· ÛÊ·ÈÚÈÎfi ηıÚ¤ÊÙË; ™ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 7.21, 7.22 ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ P’Q’ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ PQ Û ¤Ó·Ó ÎÔ›ÏÔ ‹ ΢ÚÙfi ηıÚ¤ÊÙË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì Ì p Î·È p’ ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ PQ Î·È ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ P’Q’ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ √ ÙÔ˘ ηÙfiÙÚÔ˘ Î·È Ì f ÙËÓ ÂÛÙȷ΋ ·fiÛÙ·ÛË. ™‡Ì‚·ÛË ÚÔۋ̈Ó

∂ÈÎfiÓ· 7.20 (·) ∂›‰ˆÏÔ Û ΢ÚÙfi ηıÚ¤ÊÙË. (‚) °Ú·ÊÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ Û ΢ÚÙfi ηıÚ¤ÊÙË.

¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ·ÏÁ‚ÚÈο ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÚfiÛËÌ· ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ (ÂÈÎfiÓ˜ 7.21, 7.22). ™˘ÌʈÓԇ̠fiÙÈ Ù· ÚfiÛËÌ· ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ √ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈο, ÂÓÒ ·˘Ù¿ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Ó· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈο. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· 7.1 Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÚfiÛËÌ· ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔ›ÏÔ˘˜ Î·È Î˘ÚÙÔ‡˜ ηıÚ¤ÊÙ˜. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ, ÂÓÒ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ıÂÙÈÎfi fiÙ·Ó Â›Ó·È ÔÚıfi Î·È ·ÚÓËÙÈÎfi fiÙ·Ó Â›Ó·È ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ. ¶π¡∞∫∞™ 7.1 ™Àªµ∞™∂π™ °π∞ ∆∞ ¶ƒ√™∏ª∞ ∫∞∆∞ ∆∏¡ ∂º∞ƒª√°∏ ∆∏™ ∂•π™ø™∏™ ∆ø¡ ∫∞£ƒ∂º∆ø¡

∂ÈÎfiÓ· 7.21 ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÂȉÒÏÔ˘ Û ÎÔ›ÏÔ Î·ıÚ¤ÊÙË.

∫Ô›ÏÔ˜ ηıÚ¤ÊÙ˘

f ıÂÙÈÎfi

∫˘ÚÙfi˜ ηıÚ¤ÊÙ˘

f ·ÚÓËÙÈÎfi

¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ-›‰ˆÏÔ

p, p’ ıÂÙÈÎfi

º·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ›‰ˆÏÔ

p’ ·ÚÓËÙÈÎfi

ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ηÙÔÙÚÈ΋˜ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Û¯¤ÛË: 1 1 1 + = p p′ f

(7.1)

¢ËÏ·‰‹ ÌÈ· Â͛ۈÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ p Î·È p’ Ì ÙËÓ ÂÛÙȷ΋ ·fiÛÙ·ÛË f ÙÔ˘ ηÙfiÙÚÔ˘. ªÂÁ¤ı˘ÓÛË £ÂˆÚ‹ÛÙ ¤Ó· ÁÚ·ÌÌÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó· ÎÂÚ› Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Û ηıÚ¤ÊÙË ¤Ó· ÁÚ·ÌÌÈÎfi ›‰ˆÏÔ. ªÂÁ¤ı˘ÓÛË ∂ÈÎfiÓ· 7.22 ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÂȉÒÏÔ˘ Û ΢ÚÙfi ηıÚ¤ÊÙË.

136

m ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ËÏ›ÎÔ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ (P’Q’) ÚÔ˜ ÙÔ


kef07.qxd

10-09-2007

16:27

™ÂÏ›‰·137

∫∂º∞§∞π√ 7 ∞¡∞∫§∞™∏ ∆√À ºø∆√™ ( P ′Q ′ ) . ∏ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È (PQ) Ì ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÂȉÒÏÔ˘ Ì ÙË Û¯¤ÛË:

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ (PQ): m =

m=

p′ ( P ′Q ′ ) =− p (PQ)

(7.2)

™ÙËÓ Â͛ۈÛË (7.2) ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ Ù›ıÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔ·ÙÂÈ ıÂÙÈ΋ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË fiÙ·Ó ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Â›Ó·È ÔÚıfi Î·È ·ÚÓËÙÈ΋ fiÙ·Ó ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Â›Ó·È ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û ¤Ó· Â›Â‰Ô Î¿ÙÔÙÚÔ ÙÔ p Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi Î·È ÙÔ p’ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi (Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ›‰ˆÏÔ). ∆· ̤ÙÚ· ÙˆÓ p Î·È p’ Â›Ó·È ›Û· (ÂÈÎfiÓ· 7.7). ÕÚ· Ë ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÚÔ·ÙÂÈ ıÂÙÈ΋ Î·È ›ÛË Ì 1, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Â›Ó·È ÔÚıfi Î·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.

∫·ıÚ¤ÊÙ˜ Î·È Â›‰ˆÏ· ∫Ú¿ÙËÛ ¤Ó· ÎÔ›ÏÔ Î·ıÚ¤ÊÙË Ì ÙÂÓو̤ÓÔ ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÎÔ›Ù·Í ÙÔ Â›‰ˆÏfi ÛÔ˘. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘; ªÚÔÛÙ¿ ‹ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË; ªÂٷΛÓËÛ ·ÚÁ¿ ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘. ¶Ò˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ı¤ÛË Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘; ∂·Ó¿Ï·‚ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ¤Ó· ΢ÚÙfi ηıÚ¤ÊÙË.

™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ (7.1) Î·È (7.2) Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚfiÛËÌ·, ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙË ı¤ÛË, ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÛÙ·ÛË ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÊ·ÈÚÈÎfi ηıÚ¤ÊÙË.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 7.1 ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ›‰ˆÏÔ ·fi ÎÔ›ÏÔ Î·ıÚ¤ÊÙË ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ∞∞1 Ì‹ÎÔ˘˜ 2 cm ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 7.17 Û ·fiÛÙ·ÛË 30 cm ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ √ ÎÔ›ÏÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË. ∏ ·ÎÙ›Ó· ηÌ˘ÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË Â›Ó·È 20 cm. ·) ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ √ ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ‚) ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛıÔ‡Ó ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘. ¢Â‰Ô̤ӷ

∑ËÙÔ‡ÌÂÓ·

∞∞1 (Ì‹ÎÔ˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘)= +2 cm

p’ (·fiÛÙ·ÛË ÂȉÒÏÔ˘)

p (·fiÛÙ·ÛË ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘)= +30 cm

∞’∞’1 (Ì‹ÎÔ˜ ÂȉÒÏÔ˘)

µ·ÛÈ΋ Â͛ۈÛË

( A ′A 1′ ) p′ 1 1 1 + = , m= =− p p′ f AA 1 p

R (·ÎÙ›Ó· ηÌ˘ÏfiÙËÙ·˜= +20 cm

§‡ÛË ·) µ‹Ì· 1: ∂Ê·ÚÌfi˙ˆ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ

R +20 cm ‹ f= ‹ f=+10 cm. 2 2 – ∂Ê·ÚÌfi˙ˆ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙˆÓ Î·ÙfiÙÚˆÓ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹: – ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙËÓ ÂÛÙȷ΋ ·fiÛÙ·ÛË f R=2 f ‹ f =

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 + = + = = − =+ ‹ ‹ ‹ ‹ p’=+15 cm. ( +30 cm ) p ′ ( +10 cm ) p p′ f p ′ 10 cm 30 cm p′ 30 cm µ‹Ì· 2: ªÂÙ·ÊÚ¿˙ˆ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ∆Ô p’ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 15 cm ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ηÙfiÙÚÔ˘.

p′ +15 cm ‚) µ‹Ì· 1: ∂Ê·ÚÌfi˙ˆ ÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÍ›ˆÛÛË Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ˆ ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ m = ‹ m= p +30 cm A ′A 1′ 1 ( A ′A 1′ ) 1 = ‹ m=− . m= ‹ ‹ ∞’∞’1 = –1 2 +2cm AA 1 2 µ‹Ì· 2: ªÂÙ·ÊÚ¿˙ˆ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ∏ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Â›Ó·È ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ.

137


kef07.qxd

10-09-2007

16:27

™ÂÏ›‰·138

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ

ÂÚˆÙËÛÂȘ

 ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ¤Ì·ı˜: 1.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ·. ŸÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ˘ÏÈÎfi, ϤÌ fiÙÈ …………………… ‚. ŸÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÌÈ· ÏÂÙ‹ ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È‡ı˘ÓÛË, ·˘Ù‹ Ë ·Ó¿ÎÏ·ÛË Ï¤ÁÂÙ·È ……………………………. ŸÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·Û‹ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, ϤÌ fiÙÈ …………….. Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi Ù˘ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ……………….. Á. °ˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ÁˆÓ›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ …………….. Î·È ÙËÓ ……………. ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛÙˆÛ˘. °ˆÓ›· ·Ó¿ÎÏ·Û˘ Â›Ó·È Ë ÁˆÓ›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ Ù˘ …………… Î·È Ù˘ …………………… ∏ ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· ʈÙÂÈÓ‹ ·ÎÙ›Ó·, Ë ……………. Î·È Ë Î¿ıÂÙË ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÙˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ……………. ∏ ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ Â›Ó·È …………… Ì ÙË ÁˆÓ›· ……………………. ‰. ∆· ›‰ˆÏ· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ Â›‰ÔÈ Î·ıÚ¤ÊÙ˜ Â›Ó·È ………………………. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ ·fi ¤Ó·Ó Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË Â›Ó·È …………. Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË. ∂›Û˘ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Â›Ó·È …….. Û ̤ÁÂıÔ˜ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ŸÌˆ˜ Ë ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ …………… ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ………………….. Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. Â. ºˆÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·Û‹ ÙÔ˘˜ Â¿Óˆ Û ÎÔ›ÏÔ Î·ıÚ¤ÊÙË, ………………… Û ¤Ó· ÛËÌ›Ô. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·Û‹ ÙÔ˘˜ Â¿Óˆ Û ΢ÚÙfi ηıÚ¤ÊÙË, …………………. √È ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ …………………….. Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ‹ ÔÈ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ………………. ÙÔ˘ ÎÔ›ÏÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ΢ÚÙÔ‡ ηıÚ¤ÊÙË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∆ËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÂÛÙ›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ………………… ·fiÛÙ·ÛË Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì …….………… ∂Ê¿ÚÌÔÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È ÁÚ¿„ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó:

2.

°È·Ù› Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÚÔÛÙ¿ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· Ô¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È «·Ó¿Ô‰·»; 3. To Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ¶ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË. ¶ÔÈ· ‹ ÔȘ ·fi ÙȘ ·ÚÈıÌË̤Ó˜ οÚÙ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË; 4. √ ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË ‰È¿¯˘ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜; √ ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ηıÚ¤ÊÙ˜; ªÔÚ›˜ Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û¯‹Ì·;

5.

°È·Ù› ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ ¢ÎÔÏfiÙÂÚ· ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ Â›Ó·È ÙÚ·¯È¤˜ Î·È fi¯È Ï›˜ Î·È ÛÙÈÏÓ¤˜;

6.

™Â ¤Ó· ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ ÚÔÏfiÈ ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÓÓÈ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó·Ó Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË. ∞ÂÈÎfiÓÈÛ Ì ‰‡Ô ·Ï¿ Û¯‹Ì·Ù· ¿Óˆ Û ÌÈ· ÛÂÏ›‰· ¯·ÚÙ› ÙÔ ÚÔÏfiÈ Î·È ÙÔ Â›‰ˆÏfi ÙÔ˘. ∫fi„ Ì ÙÔ „·Ï›‰È ÙȘ ‰‡Ô ÂÈÎfiÓ˜. ªÔÚ›˜ Ó· Ù·˘Ù›ÛÂȘ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· ‹ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ Ù·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Ù· ÛËÎÒÛÂȘ ·fi ÙË ÛÂÏ›‰·;

138


kef07.qxd

10-09-2007

16:27

™ÂÏ›‰·139

∫∂º∞§∞π√ 7 ∞¡∞∫§∞™∏ ∆√À ºø∆√™

·ÛÎËÛÂȘ

∞Û΋ÛÂȘ 1.

ªÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ÚÔÛ›ÙÂÈ Û ¤Ó·Ó Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË Ì ÁˆÓ›· 45Æ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î¿ıÂÙË: ·) ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ·Ó¿ÎÏ·Û˘; ‚) ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ·Ó·ÎÏÒÌÂÓË Ì ÙËÓ ÚÔÛ›ÙÔ˘Û·;

2.

ºˆ˜ ·fi ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ¿ÛÙÚÔ ÚÔÛ›ÙÂÈ Û ¤Ó·Ó ÎÔ›ÏÔ Î·ıÚ¤ÊÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎÙ›Ó· ηÌ˘ÏfiÙËÙ·˜ 150 cm. ™Â ÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Î¿ÙÔÙÚÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ¿ÛÙÚÔ˘;

3.

√È ËÏȷΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÚÔÛ›ÙÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ÎÔ›ÏÔ Î·ıÚ¤ÊÙË ÔfiÙ ۯËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ Û ·fiÛÙ·ÛË 3 cm ·fi ÙÔ Î¿ÙÔÙÚÔ. ŒÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‡„Ô˘˜ 24 mm ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ·fiÛÙ·ÛË 12 cm ·fi ÙÔ Î¿ÙÔÙÚÔ: ·) ¶fiÛË Â›Ó·È Ë ÂÛÙȷ΋ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηıÚ¤ÊÙË; ‚) ¶ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ÁÚ·ÊÈο ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. Á) ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙˆÓ Î·ıÚÂÊÙÒÓ Ó· ‚ÚÂȘ ÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Î·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘.

4.

ŒÓ·˜ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔ›ÏÔ Î·ıÚ¤ÊÙË Ì ·ÎÙ›Ó· ηÌ˘ÏfiÙËÙ·˜ 40 mm ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÏfiÙËÙ· ÛÙÔ ‰fiÓÙÈ ÂÓfi˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜. ∞Ó ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ Î¿ÙÔÙÚÔ Û ·fiÛÙ·ÛË 16 mm ·fi ÙÔ ‰fiÓÙÈ, ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ;

¶∂ƒπ§∏æ∏ ❑ ŸÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ˘ÏÈÎfi, ϤÌ fiÙÈ ·Ó·ÎÏ¿Ù·È. ŸÙ·Ó Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Â›Ó·È Ï›· ÔÈ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÂÓÒ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÙÚ·¯È¿ ¤¯Ô˘Ó Ù˘¯·›·. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·ÙÔÙÚÈ΋, ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰È¿¯˘ÛË. ❑ ¡fiÌÔÈ Ù˘ ηÙÔÙÚÈ΋˜ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜: ·) ∏ ÚÔÛ›ÙÔ˘Û·, Ë ·Ó·ÎÏÒÌÂÓË ·ÎÙ›Ó· Î·È Ë Î¿ıÂÙË Â˘ı›· Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË (ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛÙˆÛ˘) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô. ‚) ∏ ÁˆÓ›· Úfi^. ÛÙˆÛ˘ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË ÁˆÓ›· ·Ó¿ÎÏ·Û˘: ^ =· ❑ ∂›‰ˆÏÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ηıÚ¤ÊÙË (οÙÔÙÚÔ). ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓ˜ ·ÎÙ›Ó˜, ÂÓÒ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ·˘Ùfi Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ❑ ∆Ô Â›‰ˆÏÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Î·È Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË. ❑ À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ›‰Ë ηÌ‡ÏˆÓ ηıÚÂÊÙÒÓ, Ô Î˘ÚÙfi˜ Î·È Ô ÎÔ›ÏÔ˜. ∆Ô Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ΢ÚÙfi ηıÚ¤ÊÙË Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, fiÚıÈÔ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi. ∆Ô Â›‰ˆÏÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ÎÔ›ÏÔ˜ ηıÚ¤ÊÙ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÛÙ›· ÙÔ˘. ❑ √ÙÈÎfi ‰›Ô ÌÈ·˜ Û˘Û΢‹˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜.

µ∞™π∫√π √ƒ√π ∞Ó¿ÎÏ·ÛË

∫˘ÚÙfi˜ Î·È ÎÔ›ÏÔ˜ ηıÚ¤ÊÙ˘

∞ÎÙ›Ó· ηÌ˘ÏfiÙËÙ·˜

∫·ÙÔÙÚÈ΋ ·Ó¿ÎÏ·ÛË

∫‡ÚÈÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜

¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ›‰ˆÏÔ

¢È¿¯˘ÛË

∫‡ÚÈ· ÂÛÙ›·

ªÂÁ¤ı˘ÓÛË

∂›‰Ԙ ηıÚ¤ÊÙ˘

139


kef08.qxd

10-09-2007

16:31

™ÂÏ›‰·140


kef08.qxd

10-09-2007

16:31

™ÂÏ›‰·141

∫∂º∞§∞π√

8

¢π∞£§∞™∏ ∆√À ºø∆√™ 8.1

¢È¿ıÏ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜

∏ ı¿Ï·ÛÛ· ‹ Ë ÈÛ›Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈÔ Ú˯¤˜ ·’ fiÛÔ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∆Ô ÌÈÛÔ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ï˘Á›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎfiÓ·. 8.1). ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ; °È· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· fiˆ˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì Ò˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÌÈ· ÏÂÙ‹ ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ fiÙ·Ó ÂÚÓ¿ ·fi ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ ÛÒÌ· Û ¿ÏÏÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· ÛÙÔ ÓÂÚfi ‹ ÛÙÔ Á˘·Ï›.

∆Ô Êˆ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ‡ÏË: ‰È¿ıÏ·ÛË ∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÌÈ·˜ ÏÂÙ‹˜ ‰¤ÛÌ˘ ʈÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· ÛÙÔ Á˘·Ï›, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ÚÔÛ›ÙÔ˘Û·˜ ‰¤ÛÌ˘ ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Á˘·Ï› ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ·fi ÙËÓ ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· (ÂÈÎfiÓ· 8.2). ∆Ô ›‰ÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙ·Ó Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È Û οı ‰È·Ê·Ó¤˜ ÛÒÌ·. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÛÙÔ Á˘·Ï› Î.·. Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. §¤Ì fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈο (Á˘·Ï›, ÓÂÚfi) Â›Ó·È ÔÙÈο ˘ÎÓfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ·¤Ú·. ŸÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ÂÚÓ¿ ·fi ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ ˘ÏÈÎfi Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ˘ÏÈÎfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ∞˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰È¿ıÏ·ÛË. ™ÙÔ 5Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Â›‰·Ì fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi ·̷ fiÙ·Ó ÂÚÓ¿ ·fi ¤Ó· ̤ÛÔ Û ¿ÏÏÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ Êˆ˜ Î·È Ù· Ì˯·ÓÈο ·̷ٷ ‰È·ıÏÒÓÙ·È.

∂ÈÎfiÓ· 8.1 ∆Ô ÎÔ˘Ù¿ÏÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· οÌÙÂÙ·È Î·ıÒ˜ ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi.

°È· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÔÚ›˙Ô˘Ì ÙË ^), fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·ÛË, Î·È ÙË ÁˆÓ›· ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ( ^ ‰È¿ıÏ·Û˘ (‰) Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ô˘ ‰È·ıÏ¿Ù·È Î·È ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÚfiÛÙˆÛ˘ (ÂÈÎfiÓ· 8.2). ªÔÚԇ̠ӷ Â·ÏËı‡ÛÔ˘Ì ÂÈÚ·Ì·ÙÈο fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ıÏ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ÓfiÌÔÈ: ·. ∏ ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· ·ÎÙ›Ó·, Ë ‰È·ıÏÒÌÂÓË Î·È Ë Â˘ı›· Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Â·Ê‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛÙˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô (ÂÈÎfiÓ· 8.2).

∂ÈÎfiÓ· 8.2 (·) ∏ ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· ‰¤ÛÌË ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Î›ÙÚÈÓË ·ÎÙ›Ó·. (‚) ∏ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓË Ì ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË. (Á) ∏ ‰È·ıÏÒÌÂÓË Ì ÙËÓ ÌÏÂ.

141


kef08.qxd

10-09-2007

16:31

™ÂÏ›‰·142

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ‚. ŸÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ÂÚÓ¿ ·fi ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ ÛÒÌ· Û ¿ÏÏÔ ÔÙÈο ˘ÎÓfiÙÂÚÔ (fiˆ˜ fiÙ·Ó ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· ÛÙÔ Á˘·Ï›), ÙfiÙ ^) Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙË ÁˆÓ›· ÚfiË ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘ (‰ ^) (ÂÈÎfiÓ· 8.2). ∞ÓÙ›ıÂÙ· fiÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ÂÚÓ¿ ·fi ÛÙˆÛ˘ ( ¤Ó· ÔÙÈο ˘ÎÓfiÙÂÚÔ Û ¤Ó· ÔÙÈο ·Ú·ÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Ë ‰È·ıÏÒÌÂÓË ·ÎÙ›Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙË ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ (ÂÈÎfiÓ· 8.3).

∂ÈÎfiÓ· 8.3 ∏ ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓÂÚfi (ÔÙÈο ˘ÎÓfiÙÂÚÔ) ÛÙÔÓ ·¤Ú· (ÔÙÈο ·Ú·ÈfiÙÂÚÔ). ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰¤ÛÌ˘ ‰È·ıÏ¿Ù·È Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·Ó¿ÎÏ·ÛË.

µ¤‚·È· ‰È¿ıÏ·ÛË (·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ˘) Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ Â›Ó·È ÌË ÌˉÂÓÈ΋. ŸÙ·Ó Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì Ìˉ¤Ó, ‰ËÏ·‰‹ fiÙ·Ó Ë ‰¤ÛÌË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÚÔÛ›ÙÂÈ Î¿ıÂÙ· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÙfiÙÂ Ë ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘ ÈÛÔ‡Ù·È Â›Û˘ Ì ÙÔ Ìˉ¤Ó. ∆Ô Êˆ˜ ÂÚÓ¿ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÛÔ, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ‰È‡ı˘ÓÛË (ÂÈÎfiÓ· 8.3).

¢È¿ıÏ·ÛË Î·È ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ™ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·ÛË Â›‰·Ì fiÙÈ ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ù˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÌËÓ¢ÙÔ‡Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Û ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi Ì ÙËÓ ›‰È· Ù·¯‡ÙËÙ·. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ··ÈÙ› ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ì ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜.

∂ÈÎfiÓ· 8.4 ∆Ô Êˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· Êı¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ „¿ÚÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi fi,ÙÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË.

ŸÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ˘ÏÈÎfi Û ¿ÏÏÔ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˘ÏÈÎfi Ë Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·’ fi,ÙÈ Â›Ó·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ, ÙfiÙÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È¿‰ÔÛ˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ Êˆ˜ ‰ÂÓ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ÔÚ›· ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi fiÔ˘ Ë Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÒÛÙ ӷ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ (ÂÈÎfiÓ· 8.4). ∆Ô Êˆ˜ ÂÔ̤ӈ˜ ‰È·ıÏ¿Ù·È.

¡fiÌÔ˜ Ù˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ (ÙÔ˘ Snell) ∂›‰·Ì fiÙÈ ÔÈ ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· ÛÙÔ Á˘·Ï› ‹ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÔÙÈο ˘ÎÓfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ‰È·ıÏÒÓÙ·È Î·È ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î¿ıÂÙÔ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ŸÛÔ Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ Î·È Ë ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È (ÂÈÎfiÓ· 8.5). ¶ÔÈ· Û¯¤ÛË Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÛÙ· ‰‡Ô ̤۷; ∆Ô 1621 Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ™ÓÂÏ (Snell) ‰È·Ù‡ˆÛ ÙË Û¯¤^) Ì ÙË ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·ÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ( ^) Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ™ÓÂÏ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ Û˘ (‰ ™ÓÂÏ (ÛÙË ‰È¿ıÏ·ÛË) ÙÔ ËÏ›ÎÔ ÙÔ˘ ËÌÈÙfiÓÔ˘ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÚfiÛÙˆÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ËÌ›ÙÔÓÔ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ‰È¿ıÏ·Û˘ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi: ) ËÌ(  ) ) =ÛÙ·ıÂÚfi ËÌ( ‰ ) ∂ÈÎfiÓ· 8.5 ™Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘.

142

ŸÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ÎÂÓfi (‹ ÙÔÓ ·¤Ú·) Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi, ÙfiÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ·ÚÈıÌfi ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ‰Â›-


10-09-2007

16:31

™ÂÏ›‰·143

∫∂º∞§∞π√ 8 ¢π∞£§∞™∏ ∆√À ºø∆√™ ÎÙË ‰È¿ıÏ·Û˘ (n) ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ÔfiÙÂ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ™ÓÂÏ ÁÚ¿ÊÂÙ·È: ) ËÌ(  ) ) = n. ËÌ( ‰ )

º

kef08.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È πÛÙÔÚ›·

∆Ô 1678 Ô ∫Ú›ÛÙÈ·Ó Ãfi˘¯ÂÓ˜ (ÂÈÎfiÓ· 8.6) ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ËÏ›ÎÔ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ c ÛÙÔ ÎÂÓfi (Î·È Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔÓ ·¤Ú·) ÚÔ˜ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˘ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi. ¢ËÏ·‰‹: ) ) c ËÌ(  ) c ËÌ(  ) ) n= = ) =n= 0 ‹ (8.1) ˘ ËÌ( ‰ ) c ËÌ( ‰ ) ∞fi ÙË Û¯¤ÛË 8.1 Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡ Â›Ó·È 1. ∂›‰·Ì fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ ̤۷ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ˘ÏÈÎfi ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi ‹ ÙÔÓ ·¤Ú·. ÕÚ· Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ˘ÏÈο Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ∞fi ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· 8.1 ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙÔ ÓÂÚfi ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ. °ÂÓÈο fiÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ ̤ÛÔ 1 Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì¤ÛÔ 2 ÈÛ¯‡ÂÈ: ) ËÌ(  ) n2 (8.2) ) = ËÌ( ‰ ) n1 ŒÙÛÈ fiÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÔÙÈο ˘ÎÓfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ (̤ÛÔ 1) ÚÔ˜ ÙÔÓ ·¤Ú· (̤ÛÔ 2) Ë Â͛ۈÛË 8.2 ÌÔÚ› Ó· ÁÚ·Ê›: ) ËÌ(  ) 1 (8.3) ) = . ËÌ( ‰ ) n ∞fi ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 8.1 ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Á˘·Ï› ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰Â›ÎÙË ‰È¿ıÏ·Û˘ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi. ÕÚ· ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ Ë ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÛÙÔ Á˘·Ï› ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi (Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ·ÎÙ›Ó· οÌÙÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ Á˘·Ï›) (ÂÈÎfiÓ· 8.7). °ÂÓÈο fiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Û ¤Ó· ̤ÛÔ, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ¤¯ÂÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙfiÛÔ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ‰È¿ıÏ·ÛË Û’ ·˘Ùfi. H Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Û ¤Ó· ̤ÛÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÊˆÙÔÓ›ˆÓ Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜. ™˘ÓÂÒ˜ Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ı· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜.

∂ÈÎfiÓ· 8.6 ∫Ú›ÛÙÈ·Ó Ãfi˘¯ÂÓ˜ (Huygens) (1629-1695) º˘ÛÈÎfi˜, ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË Ã¿ÁË Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ 1655 ¤ˆ˜ ÙÔ 1681 ¤˙ËÛ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ fiÔ˘ Î·È ¤ÁÈÓ ¤Ó· ·fi Ù· È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. ¢È·Ù‡ˆÛ ÙËÓ Î˘Ì·ÙÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È ÂÚÌ‹Ó¢Û ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·ÛË Î·È ÙËÓ ‰È¿ıÏ·Û‹ ÙÔ˘. ∞Ó·Î¿Ï˘„ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ‰·ÎÙ˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·Ó ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ ÙÔ˘. ∞Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È Â›Ï˘ÛË ÔÏÏÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ªË¯·ÓÈ΋ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó Î·È Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜. ∂ÈÓfiËÛ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ª·˙› Ì ÙÔ °·ÏÈÏ·›Ô Î·È ÙÔ ¡Â‡ÙˆÓ· ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÌÂÏȈ٤˜ Ù˘ ªË¯·ÓÈ΋˜.

¢È¿ÁÚ·ÌÌ· 8.1 ∆È̤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ‰È¿ıÏ·Û˘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο ÁÈ· ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ Êˆ˜ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· Ó·ÙÚ›Ô˘.

 ∂ÈÎfiÓ· 8.7 ™ÙÔ Á˘·Ï› ÙÔ Êˆ˜ οÌÙÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi. 143


kef08.qxd

10-09-2007

16:31

™ÂÏ›‰·144

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 8.1 ªÈ· ÏÂÙ‹ ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ ÚÔÛ›ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ì ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ^ =60Æ (ÂÈÎfiÓ· ^ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ‰È·ıÏÒÌÂÓË ·ÎÙ›Ó· Ì ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ¡· 8.7‚). ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙË ÁˆÓ›· ‰ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· 8.1. ¢Â‰Ô̤ӷ

∑ËÙÔ‡ÌÂÓ·

°ˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ^ =60Æ

^ °ˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘: ‰

¢Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (·fi ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· 8.1): n=1,33

∂Ê·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙË ‚·ÛÈ΋ Â͛ۈÛË:

µ·ÛÈ΋ Â͛ۈÛË

¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ™ÓÂÏ:

) ηµ(π) ) =n ηµ(δ)

§‡ÛË ) ) ηµ(π) ηµ60° ) =n ‹ ) = 1, 33 ‹ ηµ(δ) = ηµ60° = 0, 866 = 0, 65 1, 33 1, 33 ηµ(δ) ηµ(δ)

^ Â›Ó·È ‰ ^=40,6Æ, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÚfiÛÙˆÛ˘ ( ^=60Æ). ∏ ·ÎÙ›Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î¿ıÂ∏ ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘ ‰ ÙË ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÚfiÛÙˆÛ˘.

8.2

∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜

º·ÈÓfiÌÂÓË ·Ó‡„ˆÛË °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ·Ó‡„ˆÛË ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‹ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ Î·È ÙÔ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎfi Û¿ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÌÔÏ˘‚ÈÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎfiÓ· 8.9)

∂ÈÎfiÓ· 8.8 ∆Ô Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ıÏÒÌÂÓˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜.

∞ÎÙ›Ó˜ ʈÙfi˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜. ™ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ŒÙÛÈ ÌfiÏȘ Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ‰È¤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Ë ÁˆÓ›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ì ÙËÓ Î¿ıÂÙË Â˘ı›· ÛÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È (ÂÈÎfiÓ· 8.8). ∆Ô Ì¿ÙÈ Ì·˜ ÚÔÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó Û ·˘Ùfi Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ÛÙËÓ ÙÔÌ‹ ÙˆÓ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ. ∆Ô Êˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È „ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ÂÎÔÌ‹˜ ÙÔ˘. ª·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÏÔÈfiÓ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ô ˘ı̤ӷ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È „ËÏfiÙÂÚ· ·’ fiÛÔ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (ÂÈÎfiÓ· 8.8). √ÌÔ›ˆ˜, ÂÂȉ‹ οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÌÔÏ˘‚ÈÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ê·›ÓÂÙ·È „ËÏfiÙÂÚ· ·’ fiÛÔ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÙÔ ÌÔχ‚È Â›Ó·È Ï˘ÁÈṲ̂ÓÔ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ (ÂÈÎfiÓ· 8.9). ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

∆Ô ·fiÚ·ÙÔ Á›ÓÂÙ·È ÔÚ·Ùfi ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· ÓfiÌÈÛÌ· ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ ÂÓfi˜ ÎÂÓÔ‡ ‰Ô¯Â›Ô˘ Î·È Û ٤ÙÔÈ· ı¤ÛË ÒÛÙ ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ï¿ÁÈ· ¿Óˆ ·fi Ù· ¯Â›ÏË ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ÌfiÏȘ Ó· ÌË Ê·›ÓÂÙ·È. °¤ÌÈÛ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Ì ÓÂÚfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∂ÈÎfiÓ· 8.9. ∆Ô Â›‰ˆÏÔ Ù˘ ̇Ù˘ ÙÔ˘ ÌÔÏ˘‚ÈÔ‡ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ıÏÒÌÂÓˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ.

144

 ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· Á›ÓÂÙ·È ÔÚ·Ùfi. ¶Ò˜ ÂÚÌËÓ‡ÂȘ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi;


10-09-2007

16:31

™ÂÏ›‰·145

∫∂º∞§∞π√ 8 ¢π∞£§∞™∏ ∆√À ºø∆√™

¶·Á›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜: ÔÏÈ΋ ·Ó¿ÎÏ·ÛË ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 8.10 ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ‰¤Û̘ ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÚÔ˜ ÙÔÓ ·¤Ú·. √È ‰¤Û̘ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ·Ú¯Èο ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ›ÙÔ˘Ó ÛÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÓÂÚÔ‡-·¤Ú·. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ‰È·ıÏÒÓÙ·È Î·È ÂͤگÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓÂÚfi. ÕÏϘ ÚÔÛ›ÙÔ˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ÁˆÓ›· ÛÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È ›Ûˆ ÛÙÔ ÓÂÚfi: ÙÔ Êˆ˜ ·Áȉ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÛÔ. ∂ÈÎfiÓ· 8.10 √ÚÈṲ̂Ó˜ ·ÎÙ›Ó˜ ·Áȉ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi.

¶Ò˜ ÂÚÌËÓ‡ԢÌ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi; ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 8.11 ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Á˘·Ï› ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ∏ ·ÎÙ›Ó· Á ‰È·ıÏ¿Ù·È Î·È ÂÚÓ¿ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÌÂÓË ·fi ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÛÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ^. ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÁˆÓ›· Úfi΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·: ÈÛ¯‡ÂÈ ^ <‰ ÛÙˆÛ˘ ÙfiÛÔ Ë ‰È·ıÏÒÌÂÓË ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. °È· ÔÚÈṲ̂ÓË ÙÈÌ‹ ÏÔÈfiÓ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÚfiÛÙˆÛ˘ Ë ‰È·ıÏÒÌÂÓË ·ÎÙ›Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· (·ÎÙ›Ó· ‚). ∞˘Ù‹ Ë ÁˆÓ›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÚÈ΋ ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·^c). ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ^ ^c, ÙfiÙÂ Ë ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘ Á›ÓÂÙ·È 90Æ = Û˘ ( (‰=90Æ). ªÂ ‚¿ÛË ÙË Û¯¤ÛË 8.3 ÚÔ·ÙÂÈ: ) ) ËÌ(  ) 1 ËÌ(  ) 1 1 ) = ‹ = ‹ ËÌ c = Ô n ËÌ 9 0 n n ËÌ( ‰ )

(8.4)

°È· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁˆÓ›· ÙÔ Êˆ˜ ‰ÂÓ ÂͤگÂÙ·È. ∏ ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· ‰¤ÛÌË ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÌfiÓÔÓ ·Ó¿ÎÏ·ÛË (·ÎÙ›Ó· ·). ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÏÈ΋ ·Ó¿ÎÏ·ÛË (ÂÈÎfiÓ· 8.11).

º

kef08.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·

∂ÈÎfiÓ· 8.11 ∏ ·ÎÙ›Ó· ‚ ÂͤگÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ) 1 πÛ¯‡ÂÈ ηµπc = n . ∏ Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ‰È¿ıÏ·Û˘ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.

˘· Ï fi Û Ô ∞ Î fi Ó È Û Â ÙÔ Ì ˘

∞ÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌfi˜ ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙ·Ó ÎÈÓԇ̷ÛÙ Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ‚ϤÔ˘Ì ·fi Ì·ÎÚÈ¿ Ó· ηıÚÂÊÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ‹ ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÔfiÙ ̷˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÂÚfi. øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó Êı¿ÓÔ˘Ì ÂΛ, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÛÙÂÁÓfi. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘. √ Ô˘Ú·Ófi˜ Ô˘ ηıÚÂÊÙ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ ‹ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ë ÔÔ›· ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È fiÛÔ ÙËÓ ÏËÛÈ¿˙ÂȘ (ÂÈÎfiÓ· 8.12). ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌfi˜. ¶Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë „¢‰·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌÔ‡; √ ·ÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌfi˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fiÙ·Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ıÂÚÌfi. ŒÙÛÈ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ·fi ·˘Ùfi Ô ·¤Ú·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÂÓÒ „ËÏfiÙÂÚ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË. ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·¤Ú· ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È ¿Ú· ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ Û ·˘ÙfiÓ. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È·ıÏ¿Ù·È ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·¤Ú·. ∆ÂÏÈο ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÔÏÈ΋ ·Ó¿ÎÏ·ÛË Î·È Êı¿ÓÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÚÔÂÎÙ›ÓÂÈ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· 8.13).

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‰È¿ıÏ·ÛË ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·Ó·Ù›ÏÂÈ Î·È ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÂÈ;

∂ÈÎfiÓ· 8.12 √ Ù·ÍȉÈÒÙ˘ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÌÈ· Ï›ÌÓË.

145


10-09-2007

16:32

™ÂÏ›‰·146

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∂ÈÎfiÓ· 8.13 ∫·ıÒ˜ ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙ· ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·¤Ú· Ë Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ʈÙÂÈÓ‹˜ ‰¤ÛÌ˘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË Î·È Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Û·Ó Ó· ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ¿Óˆ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜.

¢È¿ıÏ·ÛË Û Ú›ÛÌ· ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÔÚ›· ÌÈ·˜ ʈÙÂÈÓ‹˜ ·ÎÙ›Ó·˜ ηıÒ˜ ·˘Ù‹ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ¤Ó· Ú›ÛÌ·; °È· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÌÈ·˜ ·ÎÙ›Ó·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ™ÓÂÏ. ŸÙ·Ó ÌÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ·ÎÙ›Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· ÛÙÔ Á˘·Ï› ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î¿ıÂÙË, ÂÓÒ fiÙ·Ó ÂͤگÂÙ·È ·fi ÙÔ Á˘·Ï› ÛÙÔÓ ·¤Ú· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î¿ıÂÙË. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 8.14 ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ë ÔÚ›· ÌÈ·˜ ʈÙÂÈÓ‹˜ ·ÎÙ›Ó·˜ Ô˘ ÚÔÛ›ÙÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁˆÓÈÎÔ‡ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ë ·ÎÙ›Ó·, fiÙ·Ó ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Ú›ÛÌ·, ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘. ∂ÈÎfiÓ· 8.14 ªÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ·ÎÙ›Ó· Ô˘ ÚÔÛ›ÙÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙË ‚¿ÛË ÂÓfi˜ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÂͤگÂÙ·È ·fi ·˘Ùfi ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘.

¶Ú›ÛÌ·Ù· ÔÏÈ΋˜ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ‰È¿ıÏ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ Á˘·Ï› ·fi ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· 8.1 (n=1,52) Î·È ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÛÙË Û¯¤ÛË (8.4) ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÔÚÈ΋ ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ Á˘·Ï› Â›Ó·È c=41Æ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi c=49Æ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÔÚÈ΋ (ÎÚ›ÛÈÌË) ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ Á˘·Ï› Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 45Æ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ú›ÛÌ· Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ: ·) ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ ÌÈ·˜ ‰¤ÛÌ˘ ʈÙfi˜ ηٿ 90Æ, ‚) ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È Á) ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÌÈ·˜ ʈÙÂÈÓ‹˜ ‰¤ÛÌ˘ (ÂÈÎfiÓ· 8.15).

º

kef08.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·

∂ÈÎfiÓ· 8.15 ¶Ú›ÛÌ·Ù· ÔÏÈ΋˜ ·Ó¿ÎÏ·Û˘.

∂ÈÎfiÓ· 8.16 √ÏÈ΋ ·Ó¿ÎÏ·ÛË Î·È ÎÈ¿ÏÈ· √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ÈfiÙÚ˜ (ÎÈ¿ÏÈ·) ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‰‡Ô Ú›ÛÌ·Ù· ηٿÏÏËÏ· ÙÔÔıÂÙË̤ӷ, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË (Á) Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 8.15 Ù· ÔÔ›· ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÂÙ·ÙfiÈÛË Ù˘ ʈÙÂÈÓ‹˜ ‰¤ÛÌ˘ ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù· ÎÈ¿ÏÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î·È ÈÔ Û˘Ì·Á‹.

146


10-09-2007

16:32

™ÂÏ›‰·147

∫∂º∞§∞π√ 8 ¢π∞£§∞™∏ ∆√À ºø∆√™

8.3

∞Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜

ŸÙ·Ó ÙÔ Ï¢Îfi ʈ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ¤ÛÂÈ ¿Óˆ Û ¤Ó· ·Î·ÓfiÓÈÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Á˘·ÏÈÔ‡, Û ۷Ô˘ÓfiÊÔ˘Ûη, ÎËÏ›‰· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÔÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ (ÂÈÎfiÓ· 8.17) Î.¿. ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ì ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÂÈÚ¿. ÿ‰È· ÛÂÈÚ¿ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ. ¶Ò˜ ·fi ÙÔ Ï¢Îfi ʈ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·; ∂ÈÎfiÓ· 8.17 ∆· ¯ÚÒÌ·Ù· Û ¤Ó·Ó Û‡Ì˘ÎÓÔ ‰›ÛÎÔ.

¢È¿ıÏ·ÛË ÌÔÓԯڈ̷ÙÈ΋˜ ‰¤ÛÌ˘ ʈÙfi˜ Û Ú›ÛÌ· ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 8.18 ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ë ÔÚ›· ÌÈ·˜ ÏÂÙ‹˜ ÌÔÓԯڈ̷ÙÈ΋˜ ‰¤ÛÌ˘ ʈÙfi˜ Ô˘ ÚÔÛ›ÙÂÈ Î¿ıÂÙ· ÛÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ˘ ÙÚÈÁˆÓÈÎÔ‡ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜. ªÔÓԯڈ̷ÙÈ΋ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ fiÙ·Ó ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ʈÙfiÓÈ· ÌÈ·˜ ÌfiÓÔ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ ·fi ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÂÓfi˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÒÌ·. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ú›ÛÌ·. ¶Ò˜ ÂÚÌËÓ‡ԢÌ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜; √È ‰‡Ô ·ÎÙ›Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘. ∂Âȉ‹ ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ʈÙfiÓÈ· ›‰È·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·˘Ù¿ ̤۷ ÛÙÔ Á˘·Ï› ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· Ù·¯‡ÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·ÎÙ›Ó˜ ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ô ›‰ÈÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘. ∂Ô̤ӈ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ Î·È Ë ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘ ı· Â›Ó·È ›‰È·.

∂ÈÎfiÓ· 8.18 √È ÌÔÓԯڈ̷ÙÈΤ˜ ʈÙÂÈÓ¤˜ ‰¤Û̘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÏÏËϘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ú›ÛÌ·.

∞Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ ʈÙfi˜ ∆È ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ÛÙÔ Ú›ÛÌ· ÚÔÛ¤ÛÂÈ Êˆ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓԯڈ̷ÙÈÎfi, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜; ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Ô πÛ·¿Î ¡Â‡ÙˆÓ ÂӉȷʤÚıËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi. ÕÚ¯ÈÛ ٷ ÂÈÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙÔ 1662 Û ËÏÈΛ· 20 ÂÙÒÓ fiÙ·Ó ·ÎfiÌË ‹Ù·Ó ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ ∫·›ÌÚÈÙ˙. ∞Ú¯Èο ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÏÂÙ¤˜ ʈÙÂÈÓ¤˜ ‰¤Û̘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜, ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘ Î·È ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ¤˜ Ô¤˜ ÛÙ· ·Ú·ı˘ÚfiÊ˘ÏÏ·. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· Á˘¿ÏÈÓÔ Ú›ÛÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ô‹ Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ Êˆ˜ Û ÌÈ· Ï¢΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· (ÂÈÎfiÓ· 8.19). ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÈ·˜ ¤Á¯ÚˆÌ˘ Ù·ÈÓ›·˜: ÙÔ˘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¡Â‡ÙˆÓ·˜ ηÙˇı˘Ó ÙËÓ ¤Á¯ÚˆÌË ÊˆÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Ú›ÛÌ· Î·È ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ Ô˘ ÂÍÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ï¢Îfi (ÂÈÎfiÓ· 8.20). ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô ¡Â‡ÙˆÓ·˜ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ Ï¢Îfi ʈ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚÔÛÙÂı› ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÙÂÏÈο ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÙÔ Ï¢Îfi ʈ˜ Â›Ó·È Ì›ÁÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Û ηٿÏÏËÏË ·Ó·ÏÔÁ›·. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ ʈÙfi˜ Û ¯ÚÒÌ·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ó¿Ï˘ÛË (‰È·ÛÔÚ¿) ÙÔ˘ ʈÙfi˜.

∂ÈÎfiÓ· 8.19 √ πÛ·¿Î ¡Â‡ÙˆÓ ÂÓÒ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘ Ì Ùo Ï¢Îfi ʈ˜.

º

kef08.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È πÛÙÔÚ›·

∂ÈÎfiÓ· 8.20 ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÙÔ˘ ¡Â‡ÙˆÓ·.

147


kef08.qxd

10-09-2007

16:32

™ÂÏ›‰·148

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

¢Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ¶Ò˜ fï˜ ·fi ÙÔ Ï¢Îfi ʈ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È

∂ÈÎfiÓ· 8.21 ™ÙÔ Á˘·Ï› ÌÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ·ÎÙ›Ó· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ·’ fi,ÙÈ Ë ·ÎÙ›Ó· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÌÏ ¯ÚÒÌ·. ¢ËÏ·‰‹ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÙÔ˘ Á˘·ÏÈÔ‡ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÏÂ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ·.

fiÏ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·;

°È· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ˘Ôı¤ÙÔ˘Ì fiÙÈ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÌÈ·˜ ʈÙÂÈÓ‹˜ ·ÎÙ›Ó·˜ Û’ ¤Ó· ˘ÏÈÎfi, ÂÔ̤ӈ˜ Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ «¯ÚÒÌ·» Ù˘ (ÂÈÎfiÓ· 8.21). ŒÙÛÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÙÔ˘ ÈÒ‰Ô˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ÌÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ÈÒ‰Ô˘˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÂÎÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ÂÚ˘ıÚÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· 8.22). ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ Ï¢Îfi ʈ˜ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ: ÈÒ‰Ë, ÌÏÂ, ΢·Ó‹ (Á·Ï¿˙È·), Ú¿ÛÈÓË, ΛÙÚÈÓË, ÔÚÙÔηϛ, ÎfiÎÎÈÓË Î·È Û fiϘ ÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. µÂ‚·›ˆ˜ fiÙ·Ó ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ‰¤Û̘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Êı¿ÛÔ˘Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉԇ˜ ¯ÈÙÒÓ· ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ ʈÙfi˜.

∆Ô Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ

∂ÈÎfiÓ· 8.22 ∏ ÎfiÎÎÈÓË ÊˆÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙÔ Á˘·Ï› ·’ fi,ÙÈ Ë ÌÏÂ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ Ù˘ ÎfiÎÎÈÓ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi Ù˘ ÌÏÂ. ∞fi ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ Ë ÎfiÎÎÈÓË ı· ÂÎÙÚ¤ÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÌÏÂ.

∆Ô Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ Â›Ó·È ¤Ó· ı·̷ÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜. ∆Ô Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó Ô ‹ÏÈÔ˜ Ï¿ÌÂÈ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÓÂÚÔ‡ Û’ ¤Ó· Û‡ÓÓÂÊÔ ‹ ‚Ú¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ (ÂÈÎfiÓ· 8.23). °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì Ò˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÌÈ·˜ Ôχ ÏÂÙ‹˜ ʈÙÂÈÓ‹˜ ‰¤ÛÌ˘. ∫¿ı ÛÙ·ÁfiÓ· Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Û·Ó ÌÈÎÚfi Ú›ÛÌ·. ∫·ıÒ˜ Ë ‰¤ÛÌË ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ÛÙ·ÁfiÓ· ‰È·ıÏ¿Ù·È Î·È ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÛÙ·ÁfiÓ·˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÔÏÈ΋ ·Ó¿ÎÏ·ÛË Î·È ÂͤگÂÙ·È ·ÊÔ‡ ‰È·ıÏ·ÛÙ› ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰È¿ıÏ·ÛË Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙËÓ ÚÒÙË Î·È ÚÔηÏ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ (ÂÈÎfiÓ· 8.24). ∞fi ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘.

8.4

∆Ô ¯ÚÒÌ·

∂ÈÎfiÓ· 8.23 ∆Ô Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ.

∆Ô ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ √È ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˜ Ô˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ·fi ÙË ÛÂÏ‹ÓË Â›‰·Ó ¤Ó· Ï·ÌÂÚfi ‰›ÛÎÔ Û ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ÊfiÓÙÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ·fi ÙË °Ë ‚ϤÔ˘Ì ¤Ó· Ï·ÌÂÚfi ‰›ÛÎÔ Û’ ¤Ó· ηٷÁ¿Ï·ÓÔ ÊfiÓÙÔ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜ ‹ Ù˘ ‰‡Û˘ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ·›ÚÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂ÈÎfiÓ· 8.24 ∏ ÛÙ·ÁfiÓ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È fiˆ˜ ¤Ó· Ú›ÛÌ· Î·È ÚÔηÏ› ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜.

148

¶Ô‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡; ™ˆÌ·Ù›‰È· fiˆ˜ Ù· ¿ÙÔÌ·, Ù· ÌfiÚÈ· ‹ ÎfiÎÎÔÈ ÛÎfiÓ˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ÚÔÛ›ÙÔ˘Ó ¿Óˆ


kef08.qxd

10-09-2007

16:32

™ÂÏ›‰·149

∫∂º∞§∞π√ 8 ¢π∞£§∞™∏ ∆√À ºø∆√™ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ Â·ÓÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ (ÂÈÎfiÓ· 8.25). §¤Ì ÙfiÙ fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ ÛΉ¿˙ÂÙ·È. ∏ ÔÚ·Ù‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Êı¿ÓÂÈ ÛÙË °Ë ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ, ÛΉ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Î·È «‰È·ÛÎÔÚ›˙ÂÙ·È» ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ∞fi ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ÔÚ·ÙÔ‡ ʈÙfi˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛΉ¿˙ÔÓÙ·È ÂΛӘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ È҉˜ ¯ÚÒÌ· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰È·‰Ô¯Èο ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜. ∏ È҉˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ‰È·ÛÎÔÚ›˙ÂÙ·È 10 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË. ∆Ô Êˆ˜ Á·Ï¿˙ÈÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛΉ¿˙ÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ÈÒ‰Ô˘˜ fï˜ Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘·›ÛıËÙ· ÛÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ·Ú¿ ÛÙÔ È҉˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Ì·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Á·Ï¿˙ÈÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· 8.26). √ Ô˘Ú·Ófi˜ fï˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ Á·Ï¿˙ÈÔ˜. ŸÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ۈ̷ٛ‰È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi Ù· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘, ÙfiÙ ÛΉ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÈÒ‰Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÏÂ. ∞˘Ùfi οÓÂÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Á·Ï¿˙ÈÔ˜ Î·È Ó· ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ¯ÚÒÌ· ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÛÚÔ.

∂ÈÎfiÓ· 8.25 ∆· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÎfiÎÎÔÈ ÛÎfiÓ˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Î·È ÙȘ Â·ÓÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ.

°È·Ù› ηٿ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ «‚¿ÊÂÙ·È» ÎfiÎÎÈÓÔ˜; ∂›‰·Ì fiÙÈ ÔÈ ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ÛΉ¿˙ÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÈÒ‰Ô˘˜. ∂Ô̤ӈ˜ fiÙ·Ó ÌÈ· ‰¤ÛÌË Ï¢ÎÔ‡ ʈÙfi˜ ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ı· ÂÚȤ¯ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÈÒ‰Ô˘˜ Î·È ÌÏ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· 8.26). ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌÈ· ‰¤ÛÌË Ï¢ÎÔ‡ ʈÙfi˜ Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· fiÙ·Ó Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ı· ÂÚȤ¯ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ÔÚÙÔηϛ Î·È ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· (ÂÈÎfiÓ· 8.26). ∆Ô Êˆ˜ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ fiÙ·Ó Ô ‹ÏÈÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‰È·Ó‡ÂÈ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·’ fi,ÙÈ ‰È·Ó‡ÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ŒÙÛÈ Î·Ù¿ ÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰È·‰Ô¯Èο ΛÙÚÈÓÔ˜, ÔÚÙÔηϛ Î·È ÙÂÏÈο ÎfiÎÎÈÓÔ˜. ∏ ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÂÈÚ¿ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ (ÂÈÎfiÓ· 8.27).

∂ÈÎfiÓ· 8.26 ∏ È҉˘, Ë ÌÏÂ Î·È Ë Á·Ï¿˙È· ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÛΉ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜. ŒÙÛÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ‰È¿¯˘ÙÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Á·Ï¿˙ÈÔ.

∆Ô ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ √ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÔÈÎÈÏ›· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ∆· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓ·, Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Á·Ï¿˙ÈÔ˜, Ù· ʇÏÏ· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Ú¿ÛÈÓ· (ÂÈÎfiÓ· 8.28). ∆· ¯ÚÒÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ. °È· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi fï˜ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È. ∏ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔηÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì·ÙÈÔ‡-ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ·fi ÙÔ Êˆ˜ Ô˘ ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ‹ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ·fi Ù· ÛÒÌ·Ù·.

∂ÈÎfiÓ· 8.27 ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ «‚¿ÊÂÙ·È» ÔÚÊ˘Úfi˜.

ÃÚÒÌ·Ù· ·fi ·Ó¿ÎÏ·ÛË Œ¯ÂȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ò˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ fiÙ·Ó ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ʈÙÂÈÓ‹˜ ‰¤ÛÌ˘ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘˜; ™ÙÔ Ï¢Îfi ʈ˜ ÙÔ ¿ÓıÔ˜ ÂÓfi˜ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÎfiÎÎÈÓÔ, ÂÓÒ Ù· ʇÏÏ· Ú¿ÛÈÓ· (ÂÈÎfiÓ· 8.29·). ∞Ó ÙÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ

∂ÈÎfiÓ· 8.28 √ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Â›Ó·È ¤Á¯ÚˆÌÔ˜.

149


kef08.qxd

10-09-2007

16:32

™ÂÏ›‰·150

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∂ÈÎfiÓ· 8.29 ∆Ô ¯ÚÒÌ· ÂÓfi˜ ÂÙÂÚfiʈÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘. ∆· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· ʈٛ˙ÔÓÙ·È: (·) ̠ϢÎfi ʈ˜ Î·È (‚) Ì Ú¿ÛÈÓÔ.

ʈÙÈÛÙ› Ì ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË Ú¿ÛÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, ÙfiÙ ÙÔ ¿ÓıÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ì·‡ÚÔ, ÂÓÒ Ù· ʇÏÏ· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘˜ (ÂÈÎfiÓ· 8.29‚). °È·Ù› ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ ÂÙÂÚfiÊˆÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÊˆÙ›˙ÔÓÙ·È; ∆· ·‰È·Ê·Ó‹ ÛÒÌ·Ù· ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ. ∞Ó ¤Ó· ÛÒÌ· ·Ó·ÎÏ¿ ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÔÚÚÔÊ¿ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÔÚ·Ù¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ÙfiÙ ı· Ê·›ÓÂÙ·È ÎfiÎÎÈÓÔ fiÙ·Ó ÊˆÙ›˙ÂÙ·È Ì Ï¢Îfi ‹ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ Êˆ˜. ªÂ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ¯ÚÒÌ· ı· Ê·›ÓÂÙ·È Ì·‡ÚÔ. ∆· ̤ÚË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¯ÏˆÚÔʇÏÏË ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÌfiÓÔ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ê·›ÓÔÓÙ·È Ú¿ÛÈÓ· (ÂÈÎfiÓ· 8.28). ∆Ô Ï¢Îfi Î·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ ∂ÈÎfiÓ· 8.30 ÃÚÒÌ· ·‰È·Ê·ÓÔ‡˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ¿ÓıÔ˜ ·Ó·ÎÏ¿ ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜.

∏ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ ÛÔ˘ ·Ó·ÎÏ¿ ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ‰¤Û̘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û fiÏ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·. ŒÙÛÈ fiÙ·Ó ÊˆÙÈÛÙ› ̠ϢÎfi ʈ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ï¢΋, ÂÓÒ ·Ó ʈÙÈÛÙ› Ì ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ Êˆ˜ ÂÓfi˜ ÎÂÚÈÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Î›ÙÚÈÓË. °ÂÓÈο ·Ó ¤Ó· ÛÒÌ· ·Ó·ÎÏ¿ ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û fiÏ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ʈÙÂÈÓ‹˜ ‰¤ÛÌ˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ʈٛ˙ÂÙ·È, ÂÓÒ ·Ó ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û fiÏ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÎÏ¿ η̛· ÙfiÙ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì·‡ÚÔ. ∞ÓÙÈΛÌÂÓ· fiˆ˜ ÙÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ ‹ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ì·‡Ú· ÁÈ·Ù› ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ۯ‰fiÓ fiϘ ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ÔÚ·Ùfi ʈ˜. ÃÚÒÌ·Ù· ·fi ‰È¤Ï¢ÛË ∆· ‰È·Ê·Ó‹ ¤Á¯ÚˆÌ· ÛÒÌ·Ù·, fiˆ˜ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi Ù˙¿ÌÈ, ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÔÚÈṲ̂ӷ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜. ŒÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˙¿ÌÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÔ Ï¢Îfi ʈ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÎfiÎÎÈÓÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Ó· ‰È¤ÏıÔ˘Ó, ÂÓÒ ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ (ÂÈÎfiÓ· 8.31). ∆· Û˘Ó‹ıË Ù˙¿ÌÈ· ÙˆÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ Â›Ó·È ¿¯ÚˆÌ· ÂÂȉ‹ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ʈÙÂÈÓÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û fiÏ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·.

∂ÈÎfiÓ· 8.31 ÃÚÒÌ· ‰È·Ê·ÓÔ‡˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ Ù˙¿ÌÈ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜.

150

°ÂÓÈο ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÂÓfi˜ ·‰È·Ê·ÓÔ‡˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ·˘Ùfi ·Ó·ÎÏ¿, ÂÓÒ ÂÓfi˜ ‰È·Ê·ÓÔ‡˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË.


10-09-2007

16:32

™ÂÏ›‰·151

∫∂º∞§∞π√ 8 ¢π∞£§∞™∏ ∆√À ºø∆√™

º

kef08.qxd

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È µÈÔÏÔÁ›· Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹

∆Ô ËÏÈ·Îfi ʈ˜ ∆Ô ËÏÈ·Îfi ʈ˜ Â›Ó·È Ï¢Îfi ÁÈ·Ù› ÂÚȤ¯ÂÈ ÊˆÙfiÓÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÚ·ÙÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ fï˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ʈÙfiÓÈ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ÂӉȿÌÂÛË ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ΛÙÚÈÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÈÒ‰Ô˘˜. ∂Âȉ‹ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜, Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ÈÔ Â˘·›ÛıËÙ· ÛÙÔ Êˆ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. °È’ ·˘Ùfi οÔȘ ÏÔ˘Ú›‰Â˜ Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚfiÌÔ˘˜ ‚¿ÊÔÓÙ·È Î›ÙÚÈÓ˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ‚ϤÔ˘Ì ηχÙÂÚ· Ì ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ Êˆ˜ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Ï·ÌÙ‹Ú˜ ·ÙÌÒÓ Ó·ÙÚ›Ô˘.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ

ÂÚˆÙËÛÂȘ

 ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ¤Ì·ı˜: 1.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ·. ŸÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ÂÚÓ¿ ·fi ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ ˘ÏÈÎfi Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ˘ÏÈÎfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘ ………………. ∞˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ……………………... ‚. °ˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ÁˆÓ›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ …………….. ·ÎÙ›Ó· Î·È ÙËÓ ……………. ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛÙˆÛ˘. °ˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘ Â›Ó·È Ë ÁˆÓ›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ Ù˘ …………… ·ÎÙ›Ó·˜ Î·È Ù˘ …………………… ÛÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∏ ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· ʈÙÂÈÓ‹ ·ÎÙ›Ó·, Ë ……………. Î·È Ë Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Â·Ê‹˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛÙˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ……………. Á. ŸÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ÂÚÓ¿ ·fi ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ ÛÒÌ· Û ¿ÏÏÔ ÔÙÈο ˘ÎÓfiÙÂÚÔ (fiˆ˜ fiÙ·Ó ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔÓ ^) Â›Ó·È ……………….. ·fi ÙË ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ( ^). ∞ÓÙ›·¤Ú· ÛÙÔ Á˘·Ï›), ÙfiÙÂ Ë ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘ (‰ ıÂÙ· fiÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ÂÚÓ¿ ·fi ¤Ó· ÔÙÈο ˘ÎÓfiÙÂÚÔ Û ¤Ó· ÔÙÈο ·Ú·ÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Ë ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘ Â›Ó·È …………………. ·fi ÙË ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘. ŸÙ·Ó Ë ‰¤ÛÌË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÚÔÛ›ÙÂÈ Î¿ıÂÙ· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ‰‡Ô ̤ۈÓ, ÙfiÙ ÙÔ Êˆ˜ ÂÚÓ¿ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÛÔ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ………… ‰È‡ı˘ÓÛË. ‰. ŸÙ·Ó Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ÙÈÌ‹ Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙÂ Ë ‰È·ıÏÒÌÂÓË ·ÎÙ›Ó· Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ̤ۈÓ, ÙfiÙ ·˘Ù‹ Ë ÁˆÓ›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ………….. ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ………. ªÂ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ™ÓÂÏ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÏ·ÛË ÚÔ·ÙÂÈ: 1 . °È· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁˆÓ›· Ë ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· ‰¤ÛÌË ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÌfiÓÔÓ ……………… ∆Ô ........ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ……………………. ·Ó¿ÎÏ·ÛË. ËÌ 0 =

Â. ∞Ó ¤Ó· ÛÒÌ· ·Ó·ÎÏ¿ ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û fiÏ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·, ÙfiÙ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ………… Ù˘ ʈÙÂÈÓ‹˜ ‰¤ÛÌ˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ʈٛ˙ÂÙ·È. ∞Ó ¤Ó· ÛÒÌ· ………………… ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û fiÏ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÔÚ·Ù‹˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÎÏ¿ ηӤӷ, ÙfiÙ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ……………... ∆· ‰È·Ê·Ó‹ ¤Á¯ÚˆÌ· ÛÒÌ·Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ……… Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î·È ………………… fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜.

………… Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ¯ÚÒÌ·

2.

¡· ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ™ÓÂÏ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÏ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜.

3.

¶Ò˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘;

4.

¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙË ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ Ì ÙË ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘ fiÙ·Ó ÌÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· ÛÙÔ Á˘·Ï› Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∆Ô ›‰ÈÔ fiÙ·Ó ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Á˘·Ï› ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ Û ηٿÏÏËÏÔ Û¯‹Ì· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ.

5.

∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ‰È¿ıÏ·Û˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ‹ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ¤ ÙÔ.

151


kef08.qxd

10-09-2007

16:32

™ÂÏ›‰·152

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

 ∂Ê¿ÚÌÔÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È ÁÚ¿„ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: 6.

™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Ê·›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÓfiÌÈÛÌ· ¶ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘. ™Â ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÒÛÙ ӷ ‰ÂÈ ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ·; ¡· ·Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ ÁÚ·ÊÈο ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi ÛÔ˘ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ.

7.

ªÈ· ÌÔÓԯڈ̷ÙÈ΋ ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ‰È·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ Á˘·Ï›. ™˘Ì‚Ô˘Ï‡ÛÔ˘ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· 8.1 ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ Á˘·Ï› Î·È Û¯Â‰›·Û ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ʈÙÂÈÓ‹˜ ‰¤ÛÌ˘.

8.

¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì·.

9.

∫·Ù¿ ÙȘ ˙ÂÛÙ¤˜ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ Â˘ı›˜ ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙڈ̤ÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Û˘¯Ó¿ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Û ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‚ÚÂÁ̤ÓÔÈ. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ;

10.

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 8.1 ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ¤Ó· ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Ì ÓÂÚfi. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ›˜ ÛÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡; ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ηٿÏÏËÏÔ Û¯‹Ì· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›˜ ·˘Ùfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚ›˜.

11.

ŒÓ·˜ ∂ÛÎÈÌÒÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ì ÙÔ Î·Ì¿ÎÈ ÙÔ˘ ÌÈ· ÊÒÎÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚˘ıÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÓÂÚfi. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙԯ‡ÛÂÈ ÈÔ ¿Óˆ, ÈÔ Î¿Ùˆ ‹ ηÙ¢ı›·Ó ¿Óˆ Ù˘; £· ¤Î·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ˆ˜ fiÏÔ ¤Ó· ÈÛÙfiÏÈ Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ; ªÔÚ›˜ Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û¯‹Ì·;

12.

£¤ÏÂȘ Ó· ÛÙ›ÏÂȘ ÌÈ· ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ Û ¤Ó· ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. £· ÛÎÔ‡ÛÂȘ ÈÔ ¿Óˆ, ÈÔ Î¿Ùˆ ‹ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ÛÙ·ıÌfi; £· ¤Î·Ó˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ó ·ÓÙ› ÁÈ· ‰¤ÛÌË Ï¤È˙ÂÚ ÂÎÙfiÍÂ˘Â˜ ¤Ó·Ó ‡Ú·˘ÏÔ;

13.

°ÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û ¤Ó· ÔÌÔÁÂÓ¤˜ ̤ÛÔ ·ÏÏ¿ Û ÌÈ· ÔÙÈ΋ ›Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· οÌÙÂÙ·È Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰È‡ı˘ÓÛ‹ Ù˘. ªÔÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi;

14.

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ë ÔÚ›· ÌÈ·˜ ʈÙÂÈÓ‹˜ ‰¤ÛÌ˘, ηıÒ˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ∞ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi µ. ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ˘ÏÈο ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰Â›ÎÙË ‰È¿ıÏ·Û˘; ™Â ÔÈÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ Êˆ˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·;

15.

∆Ô Á˘·Ï› ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰Â›ÎÙË ‰È¿ıÏ·Û˘ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi. ¶ÔÈÔ ˘ÏÈÎfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÈ΋ ÁˆÓ›·;

16.

™’ ¤Ó· Ú›ÛÌ· ÙÔ È҉˜ ʈ˜ ÂÎÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙË ÔÚ›· ‰È¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. °È·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi;

17.

¶ÔÈ· ¤Á¯ÚˆÌË ‰¤ÛÌË ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯Ï˘ÙËÙ· ÛÙÔ Á˘·Ï›; ∏ ÎfiÎÎÈÓË, Ë Ú¿ÛÈÓË ‹ Ë ÌÏÂ;

18.

¡· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi Û‡ÓÓÂÊÔ ÚÔÌËÓ‡ÂÈ ‚ÚÔ¯‹ ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÓÂÚÔ‡ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ·’ fiÛË ‰È·¯¤Ô˘Ó.

19.

ŒÓ· ‰È·Ê·Ó¤˜ Ù˙¿ÌÈ fiÙ·Ó ÊˆÙ›˙ÂÙ·È Ì Ï¢Îfi ʈ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÎfiÎÎÈÓÔ, ÂÓÒ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ¤Ó· Á˘¿ÏÈÓÔ ÎÔ˘Ù› Ô˘ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ‰‡Ô Ù˙¿ÌÈ· ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ ÙÔÔıÂÙԇ̠ÌÈ· Ï¢΋ ËÁ‹ ʈÙfi˜. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ı· ‰Ô‡ÌÂ;

20.

¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ Ì ™ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚıfi Î·È Ì § ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ. i. ŸÙ·Ó Ô ¡ËÏ ÕÚÌÛÙÚÔÓÁÎ, Ô ÚÒÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¿ÙËÛ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘, ¤ÛÙÚ„ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ¤Ó· Ì·‡ÚÔ Ô˘Ú·Ófi Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ Î·Ù·Á¿Ï·ÓÔ Ù˘ °Ë˜. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù›: ·) ÛÙË ™ÂÏ‹ÓË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʈÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜, ‚) Ë ™ÂÏ‹ÓË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Á) Ë ™ÂÏ‹ÓË ¤¯ÂÈ Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ‰) Ë ™ÂÏ‹ÓË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ Ó· ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜, Â) Ù›ÔÙ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿. ii. ∏ ÛÎËÓ‹ ÂÓfi˜ ı¿ÙÚÔ˘ ʈٛ˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ÚÔ‚ÔϤ· Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÌÏ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ∆Ô ¯ÚÒÌ· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ô Î›ÙÚÈÓÔ˜ Ì·Ó‰‡·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ›ӷÈ: ·) ÌÏÂ, ‚) ΛÙÚÈÓÔ, Á) Ï¢Îfi, ‰) Ì·‡ÚÔ, Â) ηӤӷ ·fi ·˘Ù¿.

152


kef08.qxd

10-09-2007

16:32

™ÂÏ›‰·153

∫∂º∞§∞π√ 8 ¢π∞£§∞™∏ ∆√À ºø∆√™

·ÛÎËÛÂȘ

∞Û΋ÛÂȘ 1.

ªÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ÚÔÛ›ÙÂÈ ÛÙËÓ Â¿Óˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÈ·˜ ÔÚıÔÁÒÓÈ·˜ Á˘¿ÏÈÓ˘ Ͽη˜ Ì ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ 60Æ, ÂÓÒ Ë ÁˆÓ›· ‰È¿ıÏ·Û˘ Ù˘ ‰¤ÛÌ˘ Â›Ó·È 35Æ. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙËÓ ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· Î·È ÙË ‰È·ıÏÒÌÂÓË ÊˆÙÂÈÓ‹ ·ÎÙ›Ó·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÛÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛÙˆÛ˘. ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ ÙË ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ Ù˘ ʈÙÂÈÓ‹˜ ‰¤ÛÌ˘ ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Ͽη˜. ∞Ó Ë Ͽη ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ·¤Ú·, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙË ÁˆÓ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂͤگÂÙ·È Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ·ÎÙ›Ó· ·fi ·˘Ù‹. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ʈÙÂÈÓ‹˜ ‰¤ÛÌ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÚÔÛ›ÙÔ˘Û·˜;

2.

¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ‰È¿ıÏ·Û˘ ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ÌÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ‰È·ıÏ¿Ù·È Ì ÁˆÓ›· 30Æ fiÙ·Ó Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ Â›Ó·È 45Æ.

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢È¿ıÏ·ÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ fiÙ·Ó ·˘Ùfi ÂÚÓ¿ ·fi ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ ˘ÏÈÎfi Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ ˘ÏÈÎfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ıÏ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ÓfiÌÔÈ: ·) ∏ ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· ·ÎÙ›Ó·, Ë ‰È·ıÏÒÌÂÓË Î·È Ë Â˘ı›· Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Â·Ê‹˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛÙˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô. ‚) ∆Ô ËÏ›ÎÔ ÙÔ˘ ËÌÈÙfiÓÔ˘ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÚfiÛÙˆÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ËÌ›ÙÔÓÔ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ‰È¿ıÏ·Û˘ Â›Ó·È ÛÙ·) ËÌ(  ) ıÂÚfi: ) =ÛÙ·ıÂÚfi (ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ™ÓÂÏ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÏ·ÛË) ËÌ( ‰ ) ¢Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ËÏ›ÎÔ n=(Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÛÙÔ ÎÂÓfi)/Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi) ‹ n=c/˘ ŸÙ·Ó ʈÙÂÈÓ‹ ·ÎÙ›Ó· ÚÔÛ›ÙÂÈ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Â·Ê‹˜ ‰˘Ô ˘ÏÈÎÒÓ, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÙÔ ÔÙÈο ˘ÎÓfiÙÂÚÔ Ì ÁˆÓ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÈ·˜ ÔÚÈ΋˜ ÁˆÓ›·˜ ÙfiÙ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÌfiÓÔ ·Ó¿ÎÏ·ÛË. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÏÈ΋ ·Ó¿ÎÏ·ÛË. ∆Ô Ï¢Îfi ʈ˜ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔ. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οı ¯ÚÒÌ·. ∆Ô Ï¢Îfi ʈ˜ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ·fi ¤Ó· Ú›ÛÌ·, ÔfiÙ ۯËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi Ê¿ÛÌ·. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÌÈ·˜ ʈÙÂÈÓ‹˜ ·ÎÙ›Ó·˜ Û’ ¤Ó· ˘ÏÈÎfi, ÂÔ̤ӈ˜ Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ «¯ÚÒÌ·» Ù˘. ∆Ô ¯ÚÒÌ· ÂÓfi˜ ·‰È·Ê·ÓÔ‡˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ·˘Ùfi ·Ó·ÎÏ¿, ÂÓÒ ÂÓfi˜ ‰È·Ê·ÓÔ‡˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ‰È¤Ï¢ÛË.

µ∞™π∫√π √ƒ√π √ÙÈο ˘ÎÓfiÙÂÚÔ ˘ÏÈÎfi

¢È¿ıÏ·ÛË

¢Â›ÎÙ˘ ‰È¿ıÏ·Û˘

√ÏÈ΋ ·Ó¿ÎÏ·ÛË

∞Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜

Ãڈ̷ÙÈÎfi Ê¿ÛÌ·

153


kef09.qxd

11-09-2007

13:35

™ÂÏ›‰·154


11-09-2007

13:35

™ÂÏ›‰·155

∫∂º∞§∞π√

9

º∞∫√π ∫∞π √¶∆π∫∞ √ƒ°∞¡∞

º∞∫√π: ∏ √ƒ∞™∏ ª∞™ ™∆√ ªπ∫ƒ√∫√™ª√ ∫∞π ∆√ ª∂°∞§√∫√™ª√

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È §ÔÁÔÙ¯ӛ·

º

kef09.qxd

√ÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ ÛÒÌ·, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi Á˘·Ï›, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·Ì‡Ï˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (ÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ‹ ΢ÏÈÓ‰ÚÈΤ˜). √È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ ÛÊ·ÈÚÈÎfi ‰Ô¯Â›Ô ÁÂÌ¿ÙÔ ÓÂÚfi ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Û ÌÈ· Ôχ ÌÈÎÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜ Ô˘ ¤ÂÊÙ ¿Óˆ ÙÔ˘ (ÂÈÎfiÓ· 9.1). ¶ÚÒÙÔÈ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ê·ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ fiÚ·Û˘. °˘·ÏÈ¿ fiÚ·Û˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË µfiÚÂÈ· πÙ·Ï›· Á‡Úˆ ÛÙ· 1825. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô ∫¤ÏÂÚ Î·È Ô °·ÏÈÏ·›Ô˜ Û˘Ó‰‡·Û·Ó ‰‡Ô Ê·ÎÔ‡˜ Î·È Î·Ù·Û··Û·Ó Ù· ÚÒÙ· ÙËÏÂÛÎfiÈ· (ÂÈÎfiÓ· 9.2). ªÂ Ù· ÙËÏÂÛÎfiÈ· ÔÈ ‰‡Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰ÈÂ‡Ú˘Ó·Ó Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÚ·ÙÔ‡ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÔÚ˘ÊfiÚˆÓ ÙÔ˘˜. √È Ê·ÎÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· fiÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ: ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÛÎÔ›ˆÓ, ÙˆÓ ÙËÏÂÛÎÔ›ˆÓ, ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ, ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÂÈÎfiÓˆÓ Î.¿.

9.1

™˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙ˜ Î·È ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ˜ Ê·ÎÔ›

∂ÈÎfiÓ· 9.1 ∆Ô ÊÏÔÁÔ‚fiÏÔ Á˘·Ï› ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘: ¡ÂʤϘ (423 .Ã.).

∂ÈÎfiÓ· 9.2 (·) ∆Ô ÙËÏÂÛÎfiÈÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô °·ÏÈÏ·›Ô˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„ οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢›·. (‚) ŒÓ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙËÏÂÛÎfiÈÔ

∞Ó ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΘ ÔÙ¤ ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ Ôχ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ı¤ÏËÛ˜ Ó· Ù· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ·ÛÊ·ÏÒ˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˜ ¤Ó· ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi Ê·Îfi. ∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì¤Û· ·fi ¤Ó· Ê·Îfi, ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™Â ÔÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‚·Û›˙ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ê·ÎÒÓ; ŸÙ·Ó ÌÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ¤Ó· Ê·Îfi, ÏfiÁˆ

155


kef09.qxd

11-09-2007

13:35

™ÂÏ›‰·156

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ οÌÙÂÙ·È Ôχ ¤ÓÙÔÓ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÚÈ· ›‰Ë Ê·ÎÒÓ: √È Î˘ÚÙÔ› Ê·ÎÔ› Â›Ó·È ·¯‡ÙÂÚÔÈ ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Î·È ÏÂÙfiÙÂÚÔÈ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÌÈ· ‰¤ÛÌË ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÛÂ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Û·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙ˜ Ê·ÎÔ›. √ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜ (ÂÈÎfiÓ· 9.3·). √È ÎÔ›ÏÔÈ Ê·ÎÔ› Â›Ó·È ÏÂÙfiÙÂÚÔÈ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Î·È ·¯‡ÙÂÚÔÈ ÛÙ· ¿ÎÚ·. ªÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÌÈ· ‰¤ÛÌË ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Û ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Û·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ˜ Ê·ÎÔ› (ÂÈÎfiÓ· 9.3‚). ∆¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ê·ÎÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÛÎfi¢ÙÚÔ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ∂1 ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ù˘ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Û·˜ ‰¤ÛÌ˘ ‹ ÔÈ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Û·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î‡ÚÈ· ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 9.4 Ê·›ÓÔÓÙ·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ Ê·ÎÒÓ Ì ÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ. ∂ÈÎfiÓ· 9.3 (·) ™˘ÁÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜. (‚) ∞ÔÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜.

∂ÈÎfiÓ· 9.4 (·) ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÎÔ›ÏÔ˘ Ê·ÎÔ‡. (‚) ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ΢ÚÙÔ‡ Ê·ÎÔ‡.

∏ ÁÚ·ÌÌ‹ ∫1∫2 Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ΤÓÙÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ Ï¤ÁÂÙ·È Î‡ÚÈÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ΢ڛԢ ¿ÍÔÓ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡. ∏ ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÂÛÙ›·˜ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÛÙȷ΋ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡. ŒÓ·˜ ÏÂÙfi˜ Ê·Îfi˜ ‰È·ıÏ¿ ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ‰¤Û̘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰È·ıÏ¿ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘. ™˘ÓÂÒ˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·ÚȘ ÂÛٛ˜ (∂1, ∂2). °È· ÏÂÙÔ‡˜ Ê·ÎÔ‡˜ ÔÈ ‰‡Ô ÂÛÙȷΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ›Û˜. °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó·˜ Ê·Îfi˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ Î·È Û¯ËÌ¿ÙˆÓ (ÂÈÎfiÓ· 9.5). °È·Ù› Ô Ê·Îfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ÏÂÙfiÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÚÔηÏ› ·fiÎÏÈÛË ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ, ÂÓÒ Ô ·¯‡ÙÂÚÔ˜ Û‡ÁÎÏÈÛË;

∂ÈÎfiÓ· 9.5 ™ÙÔ˘˜ Ê·ÎÔ‡˜ Ù· Ú›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÒÛÙÂ: (·) √È Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙ˜ Ê·ÎÔ› Ó· Â›Ó·È ·¯‡ÙÂÚÔÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. (‚) √È ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ˜ Ê·ÎÔ› Ó· Â›Ó·È ÏÂÙfiÙÂÚÔÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.

156

ªÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ôχ ÏÂÙfi ÎÔ›ÏÔ Ê·Îfi Ì ¤Ó· ÙÚÈÁˆÓÈÎfi Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÌÈ·˜ ÏÂÙ‹˜ ʈÙÂÈÓ‹˜ ‰¤ÛÌ˘ Ô˘ ÚÔÛ›ÙÂÈ ÛÙÔ Ê·Îfi ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ¿ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 8 Ì¿ı·Ì fiÙÈ, fiÙ·Ó ÌÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ·ÎÙ›Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙË ‚¿ÛË ÂÓfi˜ ÙÚÈÁˆ-


kef09.qxd

11-09-2007

13:36

™ÂÏ›‰·157

∫∂º∞§∞π√ 9 º∞∫√π ∫∞π √¶∆π∫∞ √ƒ°∞¡∞ ÓÈÎÔ‡ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ·˘Ùfi ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÔÚ›· ÒÛÙ ӷ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ (ÂÈÎfiÓ· 9.6). ŒÙÛÈ Û’ ¤Ó· ÎÔ›ÏÔ Ê·Îfi Ë ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÎÙ›Ó· ÂÎÙÚ¤ÂÙ·È ÒÛÙ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ô Ê·Îfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·ÔÎϛӈÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤Ó·˜ Ôχ ÏÂÙfi˜ Ê·Îfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ·¯‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÙÚÈÁˆÓÈÎfi Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ Î·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ (ÂÈÎfiÓ· 9.7). ŒÙÛÈ ÌÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ·ÎÙ›Ó· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· fiÙ·Ó ÂͤگÂÙ·È ·fi ÙÔ Ê·Îfi ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ô Ê·Îfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Û˘ÁÎϛӈÓ.

9.2

∂ÈÎfiÓ· 9.6 ŒÓ·˜ ·ÔÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· ÙÚÈÁˆÓÈÎfi Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡.

∂›‰ˆÏ· Ê·ÎÒÓ

ŸÙ·Ó Û ·ÚÎÂÙ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙ· Ê·Îfi ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, .¯. ¤Ó· ÎÂÚ›, ÙfiÙ Û ÔıfiÓË ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ê·Îfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ›‰ˆÏÔ Î·È ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ (ÂÈÎfiÓ· 9.9). ¶ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ Ê·Îfi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û ÔıfiÓË. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡. ¶ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Ê·Îfi. ∆Ô Â›‰ˆÏÔ Â›Ó·È ϤÔÓ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi. ∂›Ó·È Â›Û˘ fiÚıÈÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. √ Ê·Îfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ (ÂÈÎfiÓ· 9.10).

∂ÈÎfiÓ· 9.7 ŒÓ·˜ Û˘ÁÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· ÙÚÈÁˆÓÈÎfi Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡.

°Ú·ÊÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË, ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· Ê·Îfi; °È· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÁÚ·ÊÈο ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤Ó·˜ Ê·Îfi˜, ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ‚‹Ì·Ù·. ∞Ú¯Èο ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ (ÎÔ›ÏÔ˜ ‹ ΢ÚÙfi˜, Û˘ÁÎÏ›ÓˆÓ ‹ ·ÔÎϛӈÓ), ηıÒ˜ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ (ΤÓÙÚÔ Î·È ÂÛÙȷ΋ ·fiÛÙ·ÛË). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ fiˆ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡. ∆Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ›Ù ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Â›ÙÂ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Á·Ï·Í›·˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì ¤Ó· ÙËÏÂÛÎfiÈÔ, ÙÔ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ì Ì ¤Ó· ‚¤ÏÔ˜. °È· ·ÏfiÙËÙ· ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ·. °È· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ÙÔ˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ̇Ù˘ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜. ∆Ô Â›‰ˆÏÔ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· ‰‡Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô (ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡) (ÂÈÎfiÓ· 9.11).

∂ÈÎfiÓ· 9.8 ªÈ· Á˘¿ÏÈÓË ÛÊ·›Ú· ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ Û˘ÁÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜.

∂ÈÎfiÓ· 9.9 ∂›‰ˆÏÔ ÛÂ Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙ· Ê·Îfi.

157


kef09.qxd

11-09-2007

13:36

™ÂÏ›‰·158

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ∏ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÓfiÓ˜: 1. ∫¿ı ·ÎÙ›Ó· Ô˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÂÓfi˜ ΢ÚÙÔ‡, Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙÔ˜ Ê·ÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ıÏ·Û‹ Ù˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡. ∞Ó Ô Ê·Îfi˜ Â›Ó·È ÎÔ›ÏÔ˜, ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÛÙ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‰È·ıÏÒÌÂÓ˘ ·ÎÙ›Ó·˜.

∂ÈÎfiÓ· 9.10 √ Û˘ÁÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, fiˆ˜ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.

2. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÌÈ· ·ÎÙ›Ó· Ë ÔÔ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÛÙ›· ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙÔ˜ Ê·ÎÔ‡ ‹ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÛÙ›· ÂÓfi˜ ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙÔ˜ Ê·ÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ıÏ·Û‹ Ù˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ·. 3. ªÈ· ·ÎÙ›Ó· Ô˘ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÔÚ›·.

∂›‰Ë ÂȉÒÏˆÓ Û ʷÎÔ‡˜ ∂Ê·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ηÓfiÓ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÂȉÒÏˆÓ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ›‰Ë Ê·ÎÒÓ. ·. ™˘ÁÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜

∂ÈÎfiÓ· 9.11 °Ú·ÊÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙ· Ê·Îfi.

∆ÔÔıÂÙԇ̠¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó· ÎÂÚ›, Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ÂÛÙȷ΋˜. ∞Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÔıfiÓË ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ê·Îfi, ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ¿Óˆ Û ·˘Ù‹ ı· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 9.11 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ fiÛÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ÂÛÙȷ΋˜ ÙÔ Â›‰ˆÏfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ. ∂›Û˘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÁÈ·Ù› Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·ıÏÒÌÂÓ˜ ·ÎÙ›Ó˜ Î·È fi¯È ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙ˜ Ê·ÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Û ÌÈ· ÔıfiÓË ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ‹ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙÔ ÊÈÏÌ ÌÈ·˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ (ÂÈÎfiÓ· 9.12).

∂ÈÎfiÓ· 9.12 ™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂȉÒÏÔ˘ ÛÙÔ ÊÈÏÌ ÌÈ·˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜.

°È·Ù› fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›˜ ¤Ó· ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi Ê·Îfi ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ÌÂÁÂı‡ÓÂȘ (ÂÈÎfiÓ· 9.10); √ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘ÁÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜. °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÙÔ Â›‰ˆÏfi ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÔıÂÙԇ̠۠·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù˘ ÂÛÙȷ΋˜ (ÂÈÎfiÓ· 9.13). ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ıÏÒÌÂÓˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ. ™¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ›‰ˆÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ‚ÏËı› Û ÔıfiÓË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È fiÚıÈÔ (ÂÈÎfiÓ· 9.13). ‚. ∞ÔÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜

∂ÈÎfiÓ· 9.13 ™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂȉÒÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙ· Ê·Îfi fiÙ·Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù˘ ÂÛÙȷ΋˜.

158

∆Ô Â›‰ˆÏÔ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ· Ê·Îfi Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ʷÓÙ·ÛÙÈÎfi, fiÚıÈÔ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ÂÈÎfiÓ˜ 9.14, 9.15).


kef09.qxd

11-09-2007

13:36

™ÂÏ›‰·159

∫∂º∞§∞π√ 9 º∞∫√π ∫∞π √¶∆π∫∞ √ƒ°∞¡∞ ŒÓ·˜ ·ÔÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ÛÎfi¢ÙÚÔ ÌÈ·˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜. ŸÙ·Ó ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙÔ ÛÎfi¢ÙÚÔ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜, ‚ϤÂȘ ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi fiÚıÈÔ Â›‰ˆÏfi ÙÔ˘ (ÂÈÎfiÓ· 9.16). √È ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ Â›Ó·È ›‰È˜ Ì Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÚ·‚˯Ù›.

∂ÈÎfiÓ· 9.14 ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ Û’ ¤Ó·Ó ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ· Ê·Îfi Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ˘.

 ∂ÈÎfiÓ· 9.15 ™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂȉÒÏÔ˘ Û ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ· Ê·Îfi.

9.3

√ÙÈο fiÚÁ·Ó· Î·È ÙÔ Ì¿ÙÈ

∏ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ªÈ· ·Ï‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙ· Ê·Îfi Î·È ¤Ó· ¢·›ÛıËÙÔ ÊÈÏÌ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Û ¤Ó· ·‰È·Ê·Ó¤˜ ÎÔ˘Ù›. √ Ê·Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ›Ûˆ ÒÛÙ ӷ Ú˘ıÌÈÛÙ› Ë ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ê·Îfi Î·È ÛÙÔ ÊÈÏÌ. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ ÊÈÏÌ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Â›‰ˆÏÔ (ÂÈÎfiÓ· 9.17). √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÊˆÙÔÓ›ˆÓ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÊÈÏÌ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÎÏ›ÛÙÚÔ Î·È ¤Ó· ‰È¿ÊÚ·ÁÌ·. ∆Ô ÎÏ›ÛÙÚÔ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÙÔ ÊÈÏÌ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔ Êˆ˜. ∆Ô ‰È¿ÊÚ·ÁÌ· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ Êˆ˜ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÊÈÏÌ. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÊˆÙÔÓ›ˆÓ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÊÈÏÌ Î¿ı ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. ŸÙ·Ó Ù· ʈÙfiÓÈ· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÊÈÏÌ, ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÊÈÏÌ Ó· ·Ì·˘ÚÒÓÂÙ·È ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ÚÔÛ›ÙÔ˘Ó ÊˆÙfiÓÈ·. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘.

∂ÈÎfiÓ· 9.16 ∆Ô ÛÎfi¢ÙÚÔ ÌÈ·˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜.

∂ÈÎfiÓ· 9.17 ∆· ̤ÚË ÌÈ·˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜.

∆Ô ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ∆Ô ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙ˜ Ê·ÎÔ‡˜: ÙÔ Ê·Îfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜ (ÚÔÛÔÊı¿ÏÌÈÔ˜ Ê·Îfi˜) Î·È ÙÔ Ê·Îfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ (·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ Ê·Îfi˜) (ÂÈÎfiÓ· 9.18). √ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÂÛÙȷ΋ ·fiÛÙ·ÛË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛÔÊı¿ÏÌÈÔ Ê·Îfi Ô ÔÔ›Ô˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁÂı˘Ṳ̂ÓÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ›‰ˆÏÔ (ÂÈÎfiÓ· 9.18).

∂ÈÎfiÓ· 9.18 ∆· ̤ÚË Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔ›Ô˘.

159


11-09-2007

13:36

™ÂÏ›‰·160

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∂ÈÎfiÓ· 9.19 ŒÓ· ÎÔÈÓfi ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiÈÔ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰‡Ô Ê·ÎÒÓ.

∆Ô ÙËÏÂÛÎfiÈÔ ∆· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ ÙËÏÂÛÎÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ù· ›‰È· Ì ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÛÎÔ›Ô˘. ™ÙÔ ÙËÏÂÛÎfiÈÔ Ô ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÛÙȷ΋ ·fiÛÙ·ÛË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ›‰ˆÏÔ ÂÓfi˜ Ôχ Ì·ÎÚÈÓÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù˘ ÂÛÙȷ΋˜ Î·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ÚÔÛÔÊı¿ÏÌÈÔ˘ Ê·ÎÔ‡. ∆Ô Â›‰ˆÏÔ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛÔÊı¿ÏÌÈÔ. ∆Ô Â›‰ˆÏÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ô ÚÔÛÔÊı¿ÏÌÈÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁÂı˘Ṳ̂ÓÔ, ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi (ÂÈÎfiÓ· 9.19). ∂ÈÎfiÓ· 9.20 ™ÙÔȯ›· ηÙÔÙÚÈÎÔ‡ ÙËÏÂÛÎÔ›Ô˘.

√È ·ÛÙÚÔÓfiÌÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ÙËÏÂÛÎfiÈ· Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ê·ÎÔ‡˜. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ÙËÏÂÛÎfiÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·ÔÚÚfiÊËÛË ÊˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ, ·Ó Î·È ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ. ∂ÈÎfiÓ· 9.21 ∆Ô Á‹ÈÓÔ ÙËÏÂÛÎfiÈÔ: Ù· ÎÈ¿ÏÈ· ∆· ‚·ÛÈο ̤ÚË ÌÈ·˜ ‰ÈfiÙÚ·˜ (ÎÈ¿ÏÈ·).

™Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÙËÏÂÛÎfiÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ô˘Ú¿ÓÈˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ô ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ¤Ó· ÎÔ›ÏÔ Î¿ÙÔÙÚÔ (ÂÈÎfiÓ· 9.20). ∆· ÙËÏÂÛÎfiÈ· ·˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·ÙÔÙÚÈο.

∆Ô Á‹ÈÓÔ ÙËÏÂÛÎfiÈÔ

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È π·ÙÚÈ΋

∞Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ Ê·ÎÒÓ ÂÓfi˜ ÙËÏÂÛÎÔ›Ô˘ ¤Ó·Ó ÙÚ›ÙÔ Ê·Îfi ‹ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·fi ÙÚÈÁˆÓÈο Ú›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÂÙÚ·Ï‹ ·Ó¿ÎÏ·ÛË, ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÂÏÈο fiÚıÈÔ. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ÙËÏÂÛÎfiÈÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Á‹ÈÓÔ ÙËÏÂÛÎfiÈÔ. ŒÓ· ˙‡ÁÔ˜ Á‹ÈÓˆÓ ÙËÏÂÛÎÔ›ˆÓ ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ ‰›Ï· ‰›Ï· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÎÈ¿ÏÈ· (ÂÈÎfiÓ· 9.21).

º

kef09.qxd

∆Ô Ì¿ÙÈ ∂ÈÎfiÓ· 9.22 ∆· ̤ÚË ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡.

160

∆Ô Ì¿ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ۯ‰fiÓ ÛÊ·ÈÚÈÎfi Î·È Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·¯‡ÚÚ¢ÛÙÔ ˘ÁÚfi. ™ÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚfi ¿ÓÔÈÁÌ·, Ë ÎfiÚË, Î·È ›Ûˆ ·fi ·˘Ù‹ ¤Ó·˜ Ê·Îfi˜.


11-09-2007

13:36

™ÂÏ›‰·161

∫∂º∞§∞π√ 9 º∞∫√π ∫∞π √¶∆π∫∞ √ƒ°∞¡∞ √È ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ‰¤Û̘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÎfiÚ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÊˆÙÔÓ›ˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤Á¯ÚˆÌÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡, ÙËÓ ›Úȉ·, Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË. ∆Ô Êˆ˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·Ê·ÓÔ‡˜ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÎÂÚ·ÙÔÂȉ‹˜ ¯ÈÙÒÓ·˜ Î·È ‰È·ıÏ¿Ù·È ÛÙÔ Ê·Îfi Î·È ÙÔ ˘ÁÚfi. √È ‰È·ıÏÒÌÂÓ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹ ¯ÈÙÒÓ· Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ Î·È Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢·›ÛıËÙÔ˜ ÛÙÔ Êˆ˜. ∆Ô Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹ ¯ÈÙÒÓ· ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ. ∂Λ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ÔÙÈÎfi Ó‡ÚÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Ì ÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ. ∞Ó Î·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ, Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ fiÚıÈÔ˘ (ÂÈÎfiÓ· 9.22).

∂ÈÎfiÓ· 9.23 ∆· Á˘·ÏÈ¿ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ Ê·ÎÔ› Ô˘ ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· Ù˘ fiÚ·Û˘.

∆Ô Ì¿ÙÈ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ∫·Ù¿ÏÏËÏÔÈ Ì‡Â˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ Î·Ì˘ÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡, ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂÒ˜ ÙËÓ ÂÛÙȷ΋ ÙÔ˘ ·fiÛÙ·ÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹, ›Ù ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ›Ù Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Ì¿ÙÈ. ∂Ï·ÙÙÒÌ·Ù· Ù˘ fiÚ·Û˘ ∞Ó ‰È·ı¤ÙÂȘ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ηÓÔÓÈ΋ fiÚ·ÛË, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ηı·Ú¿ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 25 ÂηÙÔÛÙÒÓ ·fi ÂÛ¤Ó· (ÎÔÓÙÈÓfi ÛËÌ›Ô). ∆· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· Ù˘ fiÚ·Û˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹ ¯ÈÙÒÓ·. ªÂÚÈο ·fi Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· Ù˘ fiÚ·Û˘ ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Á˘·ÏÈÒÓ ‹ Ê·ÎÒÓ Â·Ê‹˜ (ÂÈÎfiÓ· 9.23).

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È π·ÙÚÈ΋

º

kef09.qxd

¶ÚÂÛ‚˘ˆ›·-ÀÂÚÌÂÙÚˆ›· £· ¤¯ÂȘ Èı·ÓfiÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ô‡ ÛÔ˘ ‹ ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÛÔ˘ Ó· ʤÚÓÂÈ ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰·, Û ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰ÂÈ Î·ı·ÚfiÙÂÚ·. °È·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ Ì¿ÙÈ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ Ê·Îfi ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹ ¯ÈÙÒÓ·. ∂›Û˘ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÙÔÌ· Ô ‚ÔÏ‚fi˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚¿ıÔ˜ ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi. ™ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÂÓfi˜ ÎÔÓÙÈÓÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹ ¯ÈÙÒÓ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÏ¿Ùو̷ ‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙÔ˜ Ê·ÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔηÏ› Û‡ÁÎÏÈÛË ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÒÛÙ ӷ ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹ ¯ÈÙÒÓ· (ÂÈÎfiÓ· 9.24). ª˘ˆ›· ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ –Èı·ÓfiÓ Î·È ÂÛ‡ Ô ›‰ÈÔ˜– Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó Ôχ ηı·Ú¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜.

∂ÈÎfiÓ· 9.24 ∏ ÚÂÛ‚˘ˆ›· Î·È Ë ‰ÈfiÚıˆÛ‹ Ù˘ ∫¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÂÛ‚˘ˆ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Î·ı·Ú¿ ÎÔÓÙÈÓ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∆Ô Â›‰ˆÏÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹. ŒÓ·˜ Û˘ÁÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜ ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÏ¿Ùو̷. √È ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ ‰È·ıÏÒÓÙ·È ·Ú¯Èο ÛÙÔ Ê·Îfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜, Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹.

161


11-09-2007

13:36

™ÂÏ›‰·162

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ŸÙ·Ó fï˜ ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·, ÙfiÙ ٷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ¢ÎÚ›ÓÂÈ·. °È·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ∞Ó Ô Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ·ÎÙ›Ó· ηÌ˘ÏfiÙËÙ·˜ ‹ ·Ó ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÏ‚Ô‡ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ÙfiÙ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÂÓfi˜ Ì·ÎÚÈÓÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹, Ë fiÚ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ı·Ú‹ Î·È Ï¤Ì fiÙÈ Ô ÔÊı·ÏÌfi˜ Â›Ó·È Ì˘ˆÈÎfi˜. °È· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÂÏ¿Ùو̷, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠¤Ó·Ó ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ· Ê·Îfi ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ì¿ÙÈ. √ ·ÔÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜ ÚÔηÏ› ·fiÎÏÈÛË ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Â›‰ˆÏÔ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹ ¯ÈÙÒÓ· (ÂÈÎfiÓ· 9.25). ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È π·ÙÚÈ΋

º

kef09.qxd

∂ÈÎfiÓ· 9.25 ∏ Ì˘ˆ›· Î·È Ë ‰ÈfiÚıˆÛ‹ Ù˘ ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì˘ˆ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Î·ı·Ú¿ Ù· Ì·ÎÚÈÓ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∆Ô Â›‰ˆÏÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹. ŒÓ·˜ ·ÔÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜ ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÏ¿Ùو̷.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ

ÂÚˆÙËÛÂȘ

 ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ¤Ì·ı˜: 1.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: ·. √È ……….. Ê·ÎÔ› Â›Ó·È ·¯‡ÙÂÚÔÈ ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Î·È ÏÂÙfiÙÂÚÔÈ ÛÙ· ¿ÎÚ· Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÌÈ· ‰¤ÛÌË ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Û …………………. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È …………………… Ê·ÎÔ›. √ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ Â›Ó·È ………………… Ê·Îfi˜. ‚. √È …………… Ê·ÎÔ› Â›Ó·È ÏÂÙfiÙÂÚÔÈ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Î·È ·¯‡ÙÂÚÔÈ ÛÙ· ¿ÎÚ·. ªÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÌÈ· ‰¤ÛÌË ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Û ………………... √ÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÏÔÈfiÓ ……………… Ê·ÎÔ›.

2.

∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· ·Ó·Ì̤ÓÔ ÎÂÚ› ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÊÏfiÁ· ÙÔ˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙÔ˜ Ê·ÎÔ‡. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÊÏfiÁ· ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡ Î·È ‰È·ıÏÒÓÙ·È ÛÙÔ Ê·Îfi.

3.

∆ÔÔı¤ÙËÛ ÌÈ· ËÁ‹ ϤÈ˙ÂÚ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÌÔÓԯڈ̷ÙÈ΋ ʈÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÂÓfi˜ ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙÔ˜ Ê·ÎÔ‡ Î·È Ó· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ·˘ÙfiÓ. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ù˘ ‰¤ÛÌ˘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ıÏ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ê·Îfi. ∂Ê¿ÚÌÔÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È ÁÚ¿„ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó:

4.

¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Û’ ¤Ó· ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi Î·È ¤Ó· Á‹ÈÓÔ ÙËÏÂÛÎfiÈÔ;

5.

¶ÔÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙÔ Ì¿ÙÈ; ŒÓ· ÙËÏÂÛÎfiÈÔ, ¤Ó· ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ‹ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹;

6.

√È ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ÙË ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓË. °È·Ù› ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi;

7.

¡· ˘Ôı¤ÛÂȘ fiÙÈ Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÛÔ˘ Ì˯·Ó‹ ¤¯ÂÈ ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 2 m. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı¤ÏÂȘ Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·. √ Ê·Îfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ‹ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙÔ ÊÈÏÌ; ∞ÈÙÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.

8.

°È·Ù› ¤Ó·˜ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «Á˘·Ï› Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÊˆÙÈ¿»;

162


kef09.qxd

11-09-2007

13:36

™ÂÏ›‰·163

∫∂º∞§∞π√ 9 º∞∫√π ∫∞π √¶∆π∫∞ √ƒ°∞¡∞

·ÛÎËÛÂȘ

∞Û΋ÛÂȘ 1.

£¤ÏÂȘ Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ ÙÔ Â›‰ˆÏfi ÛÔ˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· Â›Â‰Ô Î·ıÚ¤ÊÙË. ∞Ó ÛÙ¤ÎÂÛ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 1,5 m ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË, Û ÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂȘ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÛÔ˘ Ì˯·Ó‹;

¶∂ƒπ§∏æ∏ ❑ À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ›‰Ë Ê·ÎÒÓ: ÔÈ Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙ˜ Î·È ÔÈ ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ˜. ❑ ºˆÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ıÏ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙ· ‹ ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ· Ê·Îfi Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ‹ ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ❑ ∆Ô ÛËÌÂ›Ô Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ıÏÒÌÂÓˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ‹ ÙˆÓ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·ÈÈ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡. ❑ ∆Ô Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤Ó·˜ Û˘ÁÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘. ❑ √ ·ÔÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ʷÓÙ·ÛÙÈÎfi ›‰ˆÏÔ, ÔÚıfi Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ❑ √È Ê·ÎÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ fiˆ˜ ÙËÏÂÛÎfiÈ·, ÌÈÎÚÔÛÎfiÈ·, ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜. ∂ÈϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÂÏ·ÙÙˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ fiÚ·Û˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Ì˘ˆ›· Î·È Ë ÚÂÛ‚˘ˆ›·.

µ∞™π∫√π √ƒ√π ™˘ÁÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜

∫‡ÚÈÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜

ª˘ˆ›·

∞ÔÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜

√ÙÈο fiÚÁ·Ó·

¶ÚÂÛ‚˘ˆ›·

∫‡ÚÈ· ÂÛÙ›·

163


kef09.qxd

11-09-2007

13:36

™ÂÏ›‰·164


kef10.qxd

10-09-2007

16:39

™ÂÏ›‰·165


kef10.qxd

10-09-2007

16:39

™ÂÏ›‰·166


kef10.qxd

10-09-2007

16:39

™ÂÏ›‰·167

∫∂º∞§∞π√

10

√ ∞∆√ªπ∫√™ ¶Àƒ∏¡∞™

¶Àƒ∏¡∞™ ∆√À ∞∆√ª√À: √ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫√™ °π°∞¡∆∞™ √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‹‰Ë ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚԤϢÛË Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜; ∏ ·¿ÓÙËÛË ‹Ïı Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· fiÙ·Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ‰È›ۉ˘Û·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ (∂ÈÎfiÓ· 10.1). ŒÙÛÈ ¤‰ˆÛ·Ó ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ·Ù› Ô ◊ÏÈÔ˜ Î·È Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· Ï¿ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi.

10.1

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó·

∆Ô 1911 Ô ƒ¿‰ÂÚÊÔÚÓÙ (Rutherford) Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· ÛÙ· ¿ÙÔÌ·. ∞ӷχÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· fiÙÈ Ô ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘: ·) ·Ó ıˆÚËı› ÛÊ·ÈÚÈÎfi˜, ¤¯ÂÈ ·ÎÙ›Ó· 10.000 ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ‚) ¤¯ÂÈ ıÂÙÈÎfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Î·È Á) ¤¯ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ì¿˙·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∆Ô ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚÔ ·fi Ù· ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. ™ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ‰fiıËΠÙÔ fiÓÔÌ· ÚˆÙfiÓÈÔ. ∂Âȉ‹ Ô ˘Ú‹Ó·˜ Â›Ó·È ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜, Î·È ÙÔ ÚˆÙfiÓÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ·, ¿Ú· Î·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘, Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈο Ô˘‰¤ÙÂÚ·. ™˘ÓÂÒ˜ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ÚˆÙÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘ (ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ÊÔÚÙ›Ô). ∏ Ì¿˙· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 2.000 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘.

∂ÈÎfiÓ· 10.1 √È ‰ÔÌÈÎÔ› Ï›ıÔÈ Ù˘ ‡Ï˘.

°ÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û ¤Ó· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ¿ÙÔÌÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ∞˘Ùfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜, Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ∑, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ (∂ÈÎfiÓ· 10.2). √ ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¯ËÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ŸÏ· Ù· ¿ÙÔÌ· ÂÓfi˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi (∑), ‰ËÏ·‰‹ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÓ›ˆÓ. ŒÙÛÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ì ∑=6 ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· 6 ÚˆÙfiÓÈ·, ÂÓÒ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ì ∑=8 ÂÚȤ¯Ô˘Ó 8 ÚˆÙfiÓÈ·. √ ƒ¿‰ÂÊÔÚÓÙ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ‹Ù·Ó ›ÛË Ì ÙË Ì¿˙· fi¯È 6 ·ÏÏ¿ 12 ÚˆÙÔÓ›ˆÓ. °È· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·Ú·Ù‹ÚËÛË, ˘¤ıÂÛ fiÙÈ Ô ˘Ú‹Ó·˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÚˆÙfiÓÈ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·È ·fi Ô˘‰¤ÙÂÚ· ۈ̷ٛ‰È· Ì ̿˙· ۯ‰fiÓ ›ÛË Ì ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÓ›Ô˘. ∆Ô 1932 Ô ∆Û¿-

∂ÈÎfiÓ· 10.2 ∆Ô ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ fiˆ˜ ÙÔ Ê·ÓÙ¿ÛÙËÎÂ Ô ƒ¿‰ÂÊÔÚÓÙ √ ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ËÏ›Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ÚˆÙfiÓÈ· Î·È ‰‡Ô ÓÂÙÚfiÓÈ·.

167


10-09-2007

16:39

™ÂÏ›‰·168

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ÓÙÁÔ˘ÈÎ (Chadwick), ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒ¿‰ÂÊÔÚÓÙ, ·Ó·Î¿Ï˘„ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ Ô˘ ÙÔ ÔÓfiÌ·Û ÓÂÙÚfiÓÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÓÈÔ (ÂÈÎfiÓ· 10.2). ∂Âȉ‹ Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ô˘‰¤ÙÂÚ·, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘.

∂ÈÎfiÓ· 10.3 1 2 ∆· ÙÚ›· ÈÛfiÙÔ· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘: (·) ÚÒÙÈÔ 1∏, (‚) ‰Â˘Ù¤ÚÈÔ 1∏ 3 (Á) ÙÚ›ÙÈÔ 1∏.

ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È πÛÙÔÚ›·

º

kef10.qxd

∆· ÚˆÙfiÓÈ· Î·È Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÌÈ· ϤÍË ÓÔ˘ÎÏÂfiÓÈ·. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂÔÓ›ˆÓ ÂÓfi˜ ˘Ú‹Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ∞ (ÂÈÎfiÓ· 10.2). ™ÙÔȯ›· Ì ·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi ̤¯ÚÈ 20 ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ fiÏ· ›ÛÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ. ŸÌˆ˜ Ù· ‚·Ú‡ÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓÂÙÚfiÓÈ· ·’ fi,ÙÈ ÚˆÙfiÓÈ·. ∆· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÓ›ˆÓ (·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi) ·ÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ (¿Ú· Ì·˙ÈÎfi ·ÚÈıÌfi) ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÈÛfiÙÔ·. ∞

∂ÈÎfiÓ· 10.4 ÃÈÓÙ¤ÎÈ °ÈÔ˘Î¿‚· (Yukawa πdeki, 1907-1981) ™Ô‡‰·Û º˘ÛÈ΋ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È Û ËÏÈΛ· 22 ÂÙÒÓ ¤ÁÈÓ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ. √ °ÈÔ˘Î¿‚· Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ π¿ˆÓ·˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Ô˘ ‹Á ÛÙȘ ∏¶∞ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, fiÔ˘ Î·È ¤ÁÈÓ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ º˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫ÔÏÔ‡ÌÈ·. ∂›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ π¿ˆÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ Ô˘ ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ º˘ÛÈ΋˜ ÙÔ 1949.

∆· ÈÛfiÙÔ· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ∑™, fiÔ˘ ™ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ∆Ô ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ¤¯ÂÈ ÙÚ›· ÈÛfiÙÔ· (ÂÈÎfiÓ· 10.3), ÙÔ ¯ÏÒÚÈÔ 35 37 ‰‡Ô Ì ۇ̂ÔÏ· 17Cl Î·È 17Cl, ÂÓÒ ÛÙÔ Á‹ÈÓÔ ÊÏÔÈfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· 238 ÈÛfiÙÔ· ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ Ì ÈÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ 92U. ∞fi Ù· 83 ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË °Ë Û ·ÍÈfiÏÔÁË ÔÛfiÙËÙ·, ÌfiÓÔ Ù· 20 ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÌfiÓÔ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÌÔÚÊ‹. ∆· ˘fiÏÔÈ· ¤¯Ô˘Ó ·fi ‰‡Ô ¤ˆ˜ ‰¤Î· ÛÙ·ıÂÚ¿ ÈÛfiÙÔ·. ∞Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÏ· Ù· ÈÛfiÙÔ·, ÙfiÙÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ˘Ú‹ÓˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ Û 2.500. ŸÏ· Ù· ÈÛfiÙÔ· ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ô ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ¿Ú· Ù· ¿ÙÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ∂Âȉ‹ ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi, fiÏ· Ù· ÈÛfiÙÔ· ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ¯ËÌÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜. Œ¯Ô˘Ó fï˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·, ÛËÌÂ›Ô Ù‹Í˘, ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡ Î.Ï. ∂›‰·Ì Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ fiÙÈ Ù· ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ùfi ·fi ÙȘ ÂÏÎÙÈΤ˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÛΛ Ô ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ ˘Ú‹Ó·˜. ŸÌˆ˜ ÔȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó·; √ ˘Ú‹Ó·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ÚˆÙfiÓÈ· Î·È ·fi Ô˘‰¤ÙÂÚ· ÓÂÙÚfiÓÈ·. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ˆÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ¶Ô‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘Ú‹ÓˆÓ; °È·Ù› Ù· ÚˆÙfiÓÈ· ‰ÂÓ ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ;

∂ÈÎfiÓ· 10.5 ∏ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ∆· ÚˆÙfiÓÈ· ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó: (·) Ì ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ (·ˆÛÙÈΤ˜), (‚) Ì ÈÛ¯˘Ú¤˜ ˘ÚËÓÈΤ˜ (ÂÏÎÙÈΤ˜). ™Â ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 10–15 m Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ˘ÚËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Û¯Â‰fiÓ ÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È.

168

∆Ô 1935 Ô π¿ˆÓ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ °ÈÔ˘Î¿‚· (ÂÈÎfiÓ· 10.4) ÁÈ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ˘Ú‹ÓˆÓ, ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ¿ÁÓˆÛÙ˘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰‡Ó·Ì˘. ∏ ‰‡Ó·ÌË ·˘Ù‹, ·ÛÎÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Î·È Â›Ó·È ÈÛ¯˘Úfiٷٷ ÂÏÎÙÈ΋ ÒÛÙ ӷ ˘ÂÚÓÈο ÙËÓ ¿ˆÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ (ÂÈÎfiÓ· 10.5). ∞˘Ù‹ Ë ‰‡Ó·ÌË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÈÛ¯˘Ú‹ ˘ÚËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∏ ÈÛ¯˘Ú‹ ˘ÚËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ‹ ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ·ÛΛٷÈ


kef10.qxd

10-09-2007

16:39

™ÂÏ›‰·169

∫∂º∞§∞π√ 10 √ ∞∆√ªπ∫√™ ¶Àƒ∏¡∞™ ÌfiÓÔ ÌÂٷ͇ ÓÔ˘ÎÏÂÔÓ›ˆÓ Ô˘ Ë ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË -15 ·fi 10 m (ÂÈÎfiÓ· 10.6, 10.7). °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ˘Ú‹Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ¿Ú· Ôχ ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜. ∏ ˘ÚËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ·ÛÎÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÌÂٷ͇ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ, Â›Ó·È ÂÏÎÙÈ΋ Î·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÈÛ¯˘Ú‹ ÁÈ· Ù· ˙‡ÁË ÚˆÙÔÓ›Ô˘-ÚˆÙÔÓ›Ô˘, ÚˆÙÔÓ›Ô˘-ÓÂÙÚÔÓ›Ô˘ Î·È ÓÂÙÚÔÓ›Ô˘-ÓÂÙÚÔÓ›Ô˘. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì›·˜ Ù· ÚˆÙfiÓÈ· Î·È Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÌÈ· ϤÍË ÓÔ˘ÎÏÂfiÓÈ·. °È·Ù› Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ‡·ÚÍË ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÂÓfi˜ ˘Ú‹Ó·; ∆· ÚˆÙfiÓÈ· fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÈÓËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ŸÛÔ fï˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ˘ÚËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÂÍ·ÛıÂÓ› Î·È Ë ·ˆÛÙÈ΋ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ . ∞Ó fï˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ÓÂÙÚfiÓÈ·, ÙfiÙ ÌÂٷ͇ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ-ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÂÏÎÙÈΤ˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ˘ÚËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ (ÂÈÎfiÓ· 10.7) Î·È ¤ÙÛÈ Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ «ÎfiÏÏ·» Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ù· ÚˆÙfiÓÈ· Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚˆÙfiÓÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ¤Ó· ˘Ú‹Ó·, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓÂÙÚfiÓÈ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙËıÔ‡Ó Âӈ̤ӷ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚·Ú‡ÙÂÚÔ˘˜ ˘Ú‹Ó˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓÂÙÚfiÓÈ· ·fi ÚˆÙfiÓÈ·.

∂ÈÎfiÓ· 10.6 ∏ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ∆· ÓÂÙÚfiÓÈ· ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì ÈÛ¯˘Ú¤˜ ˘ÚËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ (ÂÏÎÙÈΤ˜).

∂ÈÎfiÓ· 10.7 ¡ÂÙÚfiÓÈ·: Ë ÎfiÏÏ· ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· ∆Ô ÚˆÙfiÓÈÔ µ Î·È ÙÔ ÓÂÙÚfiÓÈÔ ∞ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿. ŒÏÎÔÓÙ·È Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ˘ÚËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∆· ÓÂÙÚfiÓÈ· ∞ Î·È ¢ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Î·È ¤ÏÎÔÓÙ·È Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ˘ÚËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∆Ô ÚˆÙfiÓÈÔ ∂ Î·È ÙÔ ÓÂÙÚfiÓÈÔ ¢ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ¤ÏÎÔÓÙ·È Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ˘ÚËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∆ÂÏÈο Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ «ÎfiÏÏ·» Ë ÔÔ›· Û˘ÁÎÚ·Ù› Ù· Ì·ÎÚÈÓ¿ ÚˆÙfiÓÈ· µ Î·È ∂ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó·.

10.2

ƒ·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·

∆Ô 1896 Ô °¿ÏÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ªÂÎÂÚ¤Ï (Bekerel) ·Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ ÌÂÚÈο ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ, ÂͤÂÌ·Ó ·˘ıfiÚÌËÙ· οÔȘ «·ÎÙ›Ó˜» ÔÈ Ôԛ˜ ·Ì·‡ÚˆÓ·Ó ÙȘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ϿΘ. ∏ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ƒ¿‰ÂÚÊÔÚÓÙ Î·È ÙÔ˘˜ ¶È¤Ú Î·È ª·Ú›· ∫ÈÔ˘Ú› (Curie) (ÂÈÎfiÓ· 10.8) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ‰‡Ô Ó¤· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂͤÂÌ·Ó ·ÚfiÌÔȘ ·ÎÙ›Ó˜, ÙÔ ÔÏÒÓÈÔ Î·È ÙÔ Ú¿‰ÈÔ. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë Ê‡ÛË Î·È Ë ÚԤϢÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ «·ÎÙ›ÓˆÓ»; √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ. ¢È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ˘Ú‹Ó˜ ‰È·ÛÒÓÙ·È ·˘ıfiÚÌËÙ·. ∆· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ϤÁÔÓÙ·È Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi˜ ‰È¿Û·ÛË. ŸÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Â›Ó·È «‚·Ú‡ÙÂÚ·» ·fi ÙÔ ÌfiÏ˘‚‰Ô (·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 82) Â›Ó·È Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¿.

∂ÈÎfiÓ· 10.8 √ ¶È¤Ú Î·È Ë ª·Ú›· ∫ÈÔ˘Ú› ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.

169


kef10.qxd

10-09-2007

16:39

™ÂÏ›‰·170

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ¶Ò˜ ÂÚÌËÓ‡ԢÌ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‚·ÚÈÔ› ˘Ú‹Ó˜ ‰È·ÛÒÓÙ·È ·˘ıfiÚÌËÙ·; ™ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ˘Ú‹Ó˜ Ù· ÚˆÙfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ˘ÚËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ˘ÂÚÓÈο ‡ÎÔÏ· ÙËÓ ·ˆÛÙÈ΋ ËÏÂÎÙÚÈ΋. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Û’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ˘Ú‹Ó· Ù· ÚˆÙfiÓÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ (µ Î·È ° ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 10.9), ÔfiÙÂ Ë ÂÏÎÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ˆÛÙÈ΋. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ˘Ú‹Ó˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÙ·ıÂÚÔ› fiÛÔ ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ. ∂ÈÎfiÓ· 10.9 √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ˘Ú‹Ó˜ Â›Ó·È ·ÛÙ·ı›˜ Î·È ‰È·ÛÒÓÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ·. ∂ÈÎfiÓ· 10.10 √È ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ ·, ‚, Á Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙ·Ó ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô. ∏ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· · ¤ÏÎÂÙ·È ·fi ÌÈ· ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ͽη, Ë ‚ ¤ÏÎÂÙ·È ·fi ÌÈ· ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË, ÂÓÒ ÛÙË Á ‰ÂÓ ·ÛÎÂ›Ù·È Î·Ì›· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË.

∞ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ ·, ‚, Á ∆· Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔȯ›· ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÈÒÓ Ô˘ ‹Ú·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÙÚ›· ÚÒÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ ·, ‚ Î·È Á. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· Û ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ (ÂÈÎfiÓ· 10.10).

∂ÈÎfiÓ· 10.11 T· ÙÚ›· ›‰Ë Ù˘ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜.

ŒÙÛÈ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· · Â›Ó·È ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ 4 ۈ̿ÙÈ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˘Ú‹Ó˜ ËÏ›Ô˘ 2He, ÂÓÒ Ë ‚ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ∆¤ÏÔ˜ Ë Á Â›Ó·È ÊˆÙfiÓÈ· Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· fiˆ˜ ÙÔ ÔÚ·Ùfi ʈ˜ (ÂÈÎfiÓ· 10.11). ¢ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÒÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÈÒÓ √È ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ ·, ‚, Á ‰ÈÂÈÛ‰‡Ô˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ‡Ï˘ (ÂÈÎfiÓ· 10.12). ŒÓ· ۈ̿ÙÈÔ · Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏË Ì¿˙· Î·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·. ∂ÈϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÔfiÙ ·ÏÏËÏÂȉڿ ËÏÂÎÙÚÈο ¤ÓÙÔÓ· Ì ÙËÓ ‡ÏË.

∂ÈÎfiÓ· 10.12 ŒÓ· ÏÂÙfi ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ› Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ·. °È· Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ‚ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÏÂÙfi ʇÏÏÔ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘. √È ·ÎÙ›Ó˜ Á ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¿¯Ô˘˜. °È· Ó· ÙȘ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙÚÒÌ·Ù· ÌÔχ‚‰Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¿¯Ô˘˜.

ŒÓ· ۈ̿ÙÈÔ ‚ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È ·ÚÓËÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ›ÛÔ Ì ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘. ™˘ÓÂÒ˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Ì ¿ÏÏ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ∏ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Á Â›Ó·È Ë ÈÔ ‰˘ÂÈÛ‰˘ÙÈ΋ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ, ÁÈ·Ù› Ù· ʈÙfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚÙ›Ô Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ·fi ¤Ó· ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ ‹ ¤Ó·Ó ˘Ú‹Ó·. ∞ÔÚÚÔÊ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÛÙÔȯ›· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ fiˆ˜ Ô ÌfiÏ˘‚‰Ô˜. ¢È¿Û·ÛË ·

∂ÈÎfiÓ· 10.13 ¢È¿Û·ÛË · - ÂÎÔÌ‹ ۈ̷Ùȉ›Ô˘ · 238 √ ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ 92U ÂÎ¤ÌÂÈ ¤Ó· ۈ̿ÙÈÔ · Î·È ÌÂÙ·234 ÙÚ¤ÂÙ·È Û ˘Ú‹Ó· ıÔÚ›Ô˘ 90Th.

170

∫¿ÔÈÔÈ ˘Ú‹Ó˜ (ÌËÙÚÈÎÔ›) ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ӤԢ˜ ˘Ú‹Ó˜ (ı˘Á·ÙÚÈÎÔ›) ÂÎ¤ÌÔÓÙ·˜ ۈ̿ÙÈ· ·. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰È¿Û·ÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰È¿Û·ÛË ·. ∂Âȉ‹ Ù· ۈ̷ٛ‰È· · ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÚˆÙfiÓÈ· Î·È ÓÂÙÚfiÓÈ·, Ô ı˘Á·ÙÚÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ı· ¤¯ÂÈ Ì¿˙· Î·È ÊÔÚÙ›Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ÌËÙÚÈÎÔ‡ ˘Ú‹Ó·. √ ·ÙÔÌÈÎfi˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌfi˜ (∑) ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ηٿ ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ Ô Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ (∞) ηٿ Ù¤ÛÛÂÚȘ (ÂÈÎfiÓ· 10.13).


kef10.qxd

10-09-2007

16:39

™ÂÏ›‰·171

∫∂º∞§∞π√ 10 √ ∞∆√ªπ∫√™ ¶Àƒ∏¡∞™ ¢È¿Û·ÛË ‚ ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿Û·ÛË ‚ ·fi ÙÔ ÌËÙÚÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È ÛˆÌ·Ù›‰È· ‚. ∆· ۈ̷ٛ‰È· ‚ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ô ı˘Á·ÙÚÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ı· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ›‰È· Ì¿˙· ·ÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ·fi ÙÔ ÌËÙÚÈÎfi (ÂÈÎfiÓ· 10.14). ¶Ò˜ fï˜ ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó·, ·ÊÔ‡ Ô ˘Ú‹Ó·˜ ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·; ª¤Û· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ¤Ó· ÓÂÙÚfiÓÈÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÚˆÙfiÓÈÔ ÂÎ¤ÌÔÓÙ·˜ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ (ÂÈÎfiÓ· 10.15). ŒÙÛÈ Ô ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ (∑) ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÌÈ· ÌÔÓ¿‰·, ÂÓÒ Ô Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ (∞) ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚfi˜ (ÂÈÎfiÓ· 10.14).

∂ÈÎfiÓ· 10.14 ¢È¿Û·ÛË ‚ - ÂÎÔÌ‹ ۈ̷Ùȉ›Ô˘ ‚ 234 √ ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ ıÔÚ›Ô˘ 90Th ÂÎ¤ÌÂÈ ¤Ó· ۈ̷ٛ‰ÈÔ ‚ Î·È ÌÂÙ·234 ÙÚ¤ÂÙ·È Û ˘Ú‹Ó· ÚˆÙ·ÎÙÈÓ›Ô˘ 91Pa.

 EÈÎfiÓ· 10.15 ∂ÚÌËÓ›· Ù˘ ‰È¿Û·Û˘ ‚ ŒÓ· ÓÂÙÚfiÓÈÔ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÚˆÙfiÓÈÔ Î·È ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ. ∆Ô ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ì ÌÔÚÊ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ‚. ∫·È ÙȘ ‰È·Û¿ÛÂȘ · Î·È ‚ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ˘Ú‹Ó· ¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ‹ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiˆ˜ ϤÌ ÌÂÙ·ÛÙÔȯ›ˆÛË. ¢È¿Û·ÛË Á ¶Ò˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Á ηٿ ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÒÓ ˘Ú‹ÓˆÓ; ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‰È¿Û·ÛË · ‹ ‚ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô ı˘Á·ÙÚÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·’ ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË (ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë) ‹ fiˆ˜ ϤÌ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰ÈÂÁÂṲ́ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÎ¤ÌÂÈ ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ʈÙÔÓ›Ô˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÊˆÙfiÓÈÔ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Á Î·È ÌÂÙ·›ÙÂÈ ÛÙË ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (ÂÈÎfiÓ· 10.16).

∂ÈÎfiÓ· 10.16 √ ‰ÈÂÁÂṲ́ÓÔ˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÂÎ¤ÌÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ÌÔÚÊ‹ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ (ʈÙfiÓÈ· Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜).

∞ÓȯÓÂ˘Ù¤˜ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÒÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÈÒÓ ∆· ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ÊÈÏÌ ·Ì·˘ÚÒÓÔÓÙ·È fiÙ·Ó ¤ÊÙÔ˘Ó Â¿Óˆ ÙÔ˘˜ ۈ̷ٛ‰È· · ‹ ‚ ‹ ·ÎÙ›Ó˜ Á, ÂÔ̤ӈ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ÊÈÏÌ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Î·È ·ÎÙ›ÓˆÓ Á. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÈÔÓÈÛÌfi Ù˘ ‡Ï˘ fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÙ·È ·fi ۈ̿ÙÈ· ÌÂÁ¿Ï˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ‹ ʈÙfiÓÈ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ŸÙ·Ó ¤Ó· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ¿ÙÔÌÔ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ì ¤Ó· ۈ̿ÙÈÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î¿ÔÈ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi Ù· ۈ̿ÙÈ· Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂχıÂÚ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È ıÂÙÈο ÈfiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓȯÓ¢ÙÔ‡Ó Ì ηٿÏÏËÏË ‰È¿Ù·ÍË. √ ÈÔ ÎÔÈÓfi˜ Ù‡Ô˜ ·ÓȯÓÂ˘Ù‹ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ °Î¿ÈÁÎÂÚ (Geiger) (ÂÈÎfiÓ· 10.17). ∂ÈÎfiÓ· 10.17 ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ì ·ÓȯÓÂ˘Ù‹ °Î¿ÈÁÎÂÚ.

171


10-09-2007

16:39

™ÂÏ›‰·172

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ÈÎ ‹ ˘ÛÎ·È πÛÙÔÚ›·

º

kef10.qxd

10.3

µÈÔÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜

√ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜.

∂ÈÎfiÓ· 10.18 ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ‚fiÌ‚· Ô˘ Ú›ÊıËΠÛÙË ÃÈÚÔ̷ۛ ÛÙȘ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1945 (·) ∏ Ï¿ÙË ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ·fi Ù· ÂÁη‡Ì·Ù· Ô˘ ˘¤ÛÙË ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ù˘ ‚fiÌ‚·˜ ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÚÈÎÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁË. (‚) ∏ ÂÈÎfiÓ· ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ¤ÌÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ì·ÏÏÈ¿ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ô˘ ‰¤¯ÙËηÓ.

∂ÈÎfiÓ· 10.19 ¢ÈÂıÓ¤˜ ۇ̂ÔÏÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˘„ËÏ‹˜ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜.

¶π¡∞∫∞™ 10.1 ∞ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·

™¯ÂÙÈ΋ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·

∞ÎÙ›Ó˜ Ã Î·È Á

1

∏ÏÂÎÙÚfiÓÈ·

1,0–1,5

µÚ·‰¤· ÓÂÙÚfiÓÈ·

3–5

¶ÚˆÙfiÓÈ·

10

™ˆÌ·Ù›‰È· ·

20

µ·Ú¤· ÈfiÓÙ·

20

∏ ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÈÒÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ·˘Ù¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜.

172

ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÂÓÓÔԇ̠ÙfiÛÔ ÙȘ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¤˜ (·, ‚, Á), Ù· Ù·¯¤ˆ˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÚˆÙfiÓÈ· Î·È ÓÂÙÚfiÓÈ· fiÛÔ Î·È ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· (ʈÙfiÓÈ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜), ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ Ã. ∆· ۈ̷ٛ‰È· ‹ Ù· ʈÙfiÓÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∆· ʈÙfiÓÈ· ‹ Ù· ۈ̷ٛ‰È· ·˘Ù¿, ηıÒ˜ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ‡ÏË, Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ‰ÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ï›ıÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙ· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ù· ÔÔ›· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÈfiÓÙ·. °È’ ·˘Ùfi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÈÔÓ›˙Ô˘Û˜ ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜.

∫ÔÛÌÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ÂÎÙÈı¤ÌÂı· Â›Ó·È Ë ÎÔÛÌÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· (΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¿ÛÙÚ·) Î·È Ë ÔÔ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞Ó Î·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰Ú· ˆ˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ·Û›‰· ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚˆÙfiÓÈ· ‹ Ù· ۈ̿ÙÈ· ·, οÔȘ ÎÔÛÌÈΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÙË ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. ™Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‡„Ë Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓË. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÍÂÏ›¯ÙËΠ̤۷ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜, ÔfiÙÂ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·.

¢Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÈÒÓ √È ÈÛÙÔ› ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiÙ·Ó ‰Â¯ıÔ‡Ó Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰fiÛÂȘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ËÏȷ΋, ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ Ã Î·È fiϘ ÔÈ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¤˜ (ÂÈÎfiÓ· 10.18). ∏ ¤ÎıÂÛË Û ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Û¯ÂÙÈο ‹Ș ηٷÛÙÚÔʤ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ¤Áη˘Ì·. ∂›Ó·È fï˜ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È Û ı¿Ó·ÙÔ fiÙ·Ó ÚÔÎÏËı› Ì·˙È΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ‹ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ∆Ô fiÛÔ ÂÈΛӉ˘ÓË Â›Ó·È ÌÈ· ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ (›Ó·Î·˜ 10.1). ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜. √È ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ù ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ ËÁ¤˜, fiˆ˜ Ù· Á‹ÈÓ· ÔÚ˘ÎÙ¿, ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ë ÎÔÛÌÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·, ›Ù ·fi ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ΢ڛˆ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ (ÂÈÎfiÓ· 10.20).


kef10.qxd

10-09-2007

16:39

™ÂÏ›‰·173

∫∂º∞§∞π√ 10 √ ∞∆√ªπ∫√™ ¶Àƒ∏¡∞™

º˘ÛÈ΋ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· 226

∏ ·ÚÈ· Ê˘ÛÈ΋ ËÁ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ÙÔ Ú·‰fiÓÈÔ 88Rn, ¤Ó· ¿¯ÚˆÌÔ ·‰Ú·Ó¤˜ ·¤ÚÈÔ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ 226 Ú·‰›Ô˘ 88Ra. ∆Ô Ú¿‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÂÙÚÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∫·ıÒ˜ ‰È·Û¿Ù·È ÙÔ Ú¿‰ÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ, ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ ·¤ÚÈÔ Ú·‰fiÓÈÔ. ∆Ô Ú·‰fiÓÈÔ, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·¤ÚÈÔ, ‡ÎÔÏ· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤Ó·˜ Ù·ÎÙÈÎfi˜ ·ÂÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘ ·Ó·Ó¤Ô˘Ì Û ڷ‰fiÓÈÔ Î·È ¤ÙÛÈ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ.

∂ÈÎfiÓ· 10.20 ™˘ÓÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ËÁÒÓ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

¢fiÛÂȘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÈÒÓ ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Â›Ó·È ·ıÚÔÈÛÙÈÎfi. ∏ ‚Ï¿‚Ë ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ·ı·›ÓÔ˘Ì ·Ó ÂÎÙÂıԇ̠۠·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ‰ÂÓ ·Ôηı›ÛٷٷÈ, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙȘ ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ı· ¿ıÔ˘Ì Û ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Û ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜. ∆Ë ‰fiÛË Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ì οı ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙÚ¿Ì Û rem. ŒÓ·˜ ̤ÛÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 0,2 rem ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ªÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·ÎÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 0,02 rem. ∏ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ¿ÌÂÛÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙ· 500 rem. Œ¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› fiÙÈ Ë Ì¤ÛË ÂÎÔÌ‹ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ·fi fiÏ· Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ˙ˆ‹˜ ηٿ 5 Ë̤Ú˜, ÂÓÒ ·fi ÙÔ Ú·‰fiÓÈÔ Î·Ù¿ 40 ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜. ™˘ÁÎÚÈÙÈο ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÂÓfi˜ ·Î¤ÙÔ˘ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ οı ̤ڷ ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ ÙË Ì¤ÛË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ηٿ 6 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ·ÚÓËÙÈ΋ fï˜ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ ‹ ·fi οÔÈÔ ÛÔ‚·Úfi ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË (ÂÈÎfiÓ· 10.20). ∏ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Á Â›Ó·È Ë ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·. §ÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈΛӉ˘ÓË Â›Ó·È Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ‚ Î·È ·ÎfiÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ë ·.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

∫ÔÛÌÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· ÌÂÙÚËÙ‹ °Î¿ÈÁÎÂÚ ÛÙÔ ıÚ·Ó›Ô ÛÔ˘, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ڷ‰ÈÂÓÂÚÁfi ËÁ‹. £¤Û Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÌÂÙÚËÙ‹ Î·È Î·Ù¿ÁÚ·„ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ··ÚÈıÌ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ÏÂÙÒÓ. ∆‡ÏÈÍ ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ› Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· Î·È Â·Ó¿Ï·‚ ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ªÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ··ÚÈıÌ‹ÛÂȘ; ∆È Ù‡Ô˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ··ÚÈıÌËÙ‹; ∞ÈÙÈÔÏfiÁËÛ¤ ÙÔ. ∂·Ó¿Ï·‚ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ‰È·‰Ô¯Èο ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· Ì ʇÏÏ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ¿¯Ô˘˜ 6 mm ‹ ÌÔχ‚‰Ô˘ ¿¯Ô˘˜ 5 cm. ªÂÈÒÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··ÚÈıÌ‹ÛˆÓ; ∆È ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂȘ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜;

173


kef10.qxd

10-09-2007

16:39

™ÂÏ›‰·174

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ

ÂÚˆÙËÛÂȘ

 ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ¤Ì·ı˜: ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· 1.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı¤˜: √ ˘Ú‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ·ÎÙ›Ó· 10.000 ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ......................, ¤¯ÂÈ ...................... ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ...................... ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ...................... Î·È .................. Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È .................... √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂÔÓ›ˆÓ ÂÓfi˜ ˘Ú‹Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ...................... ·ÚÈıÌfi˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ......, ÂÓÒ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ...................... Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ....... ™ÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ·ÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ......................

2.

¡· ÂÈϤÍÂȘ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı‹ ÚfiÙ·ÛË: i. ∆Ô Ê˘ÛÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ ∞ ›ӷÈ: ·) Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ, ‚) Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ, Á) Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ, ‰) Ô ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜, Â) Ù›ÔÙ ·fi ·˘Ù¿. ii. √È ÈÛfiÙÔÔÈ ˘Ú‹Ó˜ ¤¯Ô˘Ó: ·) ›‰È˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ ∞ Î·È ÙÔ ∑, ‚) ›‰È˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ ∞ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ∑, Á) ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ ∞ Î·È ›‰È˜ ÁÈ· ÙÔ ∑, ‰) ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ ∞ Î·È ÙÔ ∑, Â) ηӤӷ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. ƒ·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·

3.

™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ٷ ›‰Ë Ù˘ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ì ٷ ۈ̷ٛ‰È· ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ›ٷÈ:

4.

¶ÔÈ· ·fi ÙȘ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¤˜ ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ʇÛË Ì ÙÔ ÔÚ·Ùfi ʈ˜;

1. ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· · 2. ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ‚ 3. ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Á

·. ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ‚. ʈÙfiÓÈ· Á. ˘Ú‹Ó˜ ËÏ›Ô˘

 ∂Ê¿ÚÌÔÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È ÁÚ¿„ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· 5.

¶Ò˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ô ·ÙÔÌÈÎfi˜ Î·È Ô Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓfi˜ ˘Ú‹Ó· fiÙ·Ó ÂÎ¤ÌÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·: i) ¤Ó· ۈ̷ٛ‰ÈÔ ·, ii) ¤Ó· ۈ̷ٛ‰ÈÔ ‚, iii) ÌÈ· ·ÎÙ›Ó· Á;

6.

™˘¯Ó¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ· ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ «ÎfiÏÏ·˜» ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ. ªÔÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù›;

7.

∆· ÚˆÙfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈÎfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô, ÂÓÒ Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ô˘‰¤ÙÂÚ·. °È·Ù› Û˘¯Ó¿ Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÓÔ˘ÎÏÂfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÎÚÈÛË; ƒ·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·

8.

™’ ¤Ó· ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ ÎÔ˘Ù› ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¤Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÊÈÏÌ. ¢›Ï· ÛÙÔ ÎÔ˘Ù› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi˜ ËÁ‹. ªÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÊÈÏÌ ¤¯ÂÈ ·Ì·˘Úˆı›. ¶ÔÈ· ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë Èı·Ó‹ ·ÈÙ›·; ∏ ËÁ‹ ÂÎ¤ÌÂÈ: i) ۈ̷ٛ‰È· ·, ii) ۈ̷ٛ‰È· ‚, iii) ·ÎÙ›Ó˜ Á. ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÔ˘.

9.

™ÙË Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi ‰È¿Û·ÛË ‚ ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·. ¶Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·ÊÔ‡ Ô ˘Ú‹Ó·˜ ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·;

174


kef10.qxd

10-09-2007

16:39

™ÂÏ›‰·175

∫∂º∞§∞π√ 10 √ ∞∆√ªπ∫√™ ¶Àƒ∏¡∞™

·ÛÎËÛÂȘ

∞Û΋ÛÂȘ 235 92

238 92

1.

¢‡Ô ÈÛfiÙÔ· ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ Â›Ó·È Ùo

2.

∆Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ¤¯ÂÈ Û‡Ì‚ÔÏÔ ∏ Î·È ·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi 1. °Ú¿„ ٷ ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÈÛÔÙfiˆÓ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Ì 0, 1 Î·È 2 ÓÂÙÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘˜.

3.

¶ÔÈ¿ ›‰Ë ۈ̷Ùȉ›ˆÓ Î·È fiÛ· ۈ̷ٛ‰È· ·fi οı ›‰Ô˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ

4.

U Î·È ÙÔ

U. ¶fiÛ· ÓÂÙÚfiÓÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ηıÂÓfi˜;

109 47

Ag;

214 82

∆Ô Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi ÈÛfiÙÔÔ ÙÔ˘ ÌÔχ‚‰Ô˘ Pb ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‚ÈÛÌÔ‡ıÈÔ Bi Ì ÂÎÔÌ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ‚. ¡· ÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ Ï‹Ú˜ ۇ̂ÔÏÔ ÙÔ˘ ÈÛÔÙfiÔ˘ ÙÔ˘ ‚ÈÛÌÔ˘ı›Ô˘ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ.

¶∂ƒπ§∏æ∏ ❑ √È ·ÙÔÌÈÎÔ› ˘Ú‹Ó˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÚˆÙfiÓÈ· Î·È ÓÂÙÚfiÓÈ·. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÂÓfi˜ ˘Ú‹Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∑. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∞. ÕÙÔÌ· Ì ˘Ú‹Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÈÛfiÙÔ·. ❑ ¶ÚˆÙfiÓÈ· Î·È ÓÂÙÚfiÓÈ· Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘. ❑ ŒÓ·˜ ·ÛÙ·ı‹˜ ˘Ú‹Ó·˜ ‰È·Û¿Ù·È, ÔfiÙ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ˘Ú‹Ó· ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· ›‰Ë Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÒÓ ‰È·Û¿ÛˆÓ. ∏ ‰È¿Û·ÛË ·: Ô ˘Ú‹Ó·˜ Ô˘ ‰È·Û¿Ù·È ÂÎ¤ÌÂÈ ÛˆÌ¿ÙÈ· · (˘Ú‹Ó˜ ËÏ›Ô˘). ∏ ‰È¿Û·ÛË ‚: Ô Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ηٿ ÙË ‰È¿Û·Û‹ ÙÔ˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ÛˆÌ¿ÙÈ· ‚ (ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· ÌÂÁ¿Ï˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜). ∏ ‰È¿Û·ÛË Á: Ô Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ηٿ ÙË ‰È¿Û·Û‹ ÙÔ˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Á (ʈÙfiÓÈ· Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜). ❑ √È ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi Ùo ›‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜.

µ∞™π∫√π √ƒ√π ¶ÚˆÙfiÓÈÔ, ÓÂÙÚfiÓÈÔ

ª·˙ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

πÛ¯˘Ú‹ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË

∞ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

πÛfiÙÔ·

ƒ·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·

∞ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ·, ‚, Á

175


kef11.qxd

10-09-2007

16:42

™ÂÏ›‰·176


kef11.qxd

10-09-2007

16:42

™ÂÏ›‰·177

∫∂º∞§∞π√

11

¶Àƒ∏¡π∫∂™ ∞¡∆π¢ƒ∞™∂π™

¶Àƒ∏¡π∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞: ∂§π•πƒπ√ ™ø∆∏ƒπ∞™ ◊ √§∂£ƒ√À °π∞ ∆∏¡ ∞¡£ƒø¶√∆∏∆∞; ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜, ›Ûˆ˜ ·ÔηχÙÂÙ·È ÛÙȘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ô˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜. ™Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1930 Ô ƒ¿‰ÂÚÊÔÚÓÙ, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi ˘Ú‹Ó· Î·È Ô ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ, Ô˘ ÚÔ¤‚Ï„ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ıˆÚÔ‡Û·Ó ·Ó¤ÊÈÎÙË ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù¯ÓËÙ‹˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 10 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ 1945, Ë Î·Ù·Û΢‹ ˘ÚËÓÈ΋˜ ‚fi‚Ì·˜ ÙÔ˘˜ ‰È¤„¢Û Ì ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ™‹ÌÂÚ·, 60 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û Ï·ÓËÙÈ΋ Îϛ̷η ‚·Û›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÙÈı¿Û¢ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

11.1

∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È ˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ

∂Ó¤ÚÁÂÈ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· °ÓˆÚ›Û·Ì fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ˘ÚËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∆· ÓÔ˘ÎÏÂfiÓÈ· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∆ËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. Œ¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› ÂÈÚ·Ì·ÙÈο fiÙÈ Ô ˘Ú‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ì¿˙· ·fi ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì¿˙· ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂÔÓ›ˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È (ÂÈÎfiÓ· 11.1). ∞˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ì·˙ÒÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ì¿˙·˜. ¶Ò˜ ÂÍËÁԇ̠ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ì¿˙·˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ú‹Ó˜; √ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ıˆڛ·˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë Ì¿˙· (m) Î·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (E) Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË: E=m⋅c2, fiÔ˘ c Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÛÙÔ ÎÂÓfi. ¢ËÏ·‰‹ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘Ú‹Ó˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· Ì¿˙·˜, ›ÛË ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ì¿˙·˜.

∂ÈÎfiÓ· 11.1 √ ˘Ú‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ì¿˙· ·fi ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì¿˙· ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂÔÓ›ˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È.

∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È ˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ∫·Ù¿ ÙËÓ ·˘ıfiÚÌËÙË Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi ‰È¿Û·ÛË ‹ ÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ˘Ú‹Ó· Ì ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ˘Ú‹Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÈ· ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ˘Ú‹ÓˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ˘ÚËÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û ÌÈ· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ‹ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÙfïÓ. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÛÔ-

177


kef11.qxd

10-09-2007

16:42

™ÂÏ›‰·178

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À ÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ì¿˙·˜ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜, Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÎÈÓËÙÈ΋ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Û ÌÈ· ˘ÚËÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û ÌÈ· ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. √È ‰‡Ô ·ÚȘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎχÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛfiÙËÙ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ˘ÚËÓÈ΋ Û¯¿ÛË Î·È Ë ˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË.

11.2 ∂ÈÎfiÓ· 11.2 ∂ÓÚ›ÎÔ º¤ÚÌÈ (Fermi) πÙ·Ïfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ·Ï˘ÛȉˆÙ‹ ˘ÚËÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ™ÈοÁÔ ÙÔ 1942. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÁÚ·Ê›ÙË ˆ˜ ÂÈ‚Ú·‰˘ÓÙ‹.

¶˘ÚËÓÈ΋ Û¯¿ÛË

∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ‰ÈÂÚ¢ӋıËΠηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1930. ∆Ô 1939 ‰‡Ô °ÂÚÌ·ÓÔ› ¯ËÌÈÎÔ› Ô Ã·Ó (Hahn) Î·È Ô ™ÙÚ¿ÛÌ·Ó (Strassman) ¤Î·Ó·Ó ÌÈ· Ù˘¯·›· ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.

∂ÈÎfiÓ· 11.3 ∏ Û¯¿ÛË ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ 235 ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ó· ·Ïfi ÚfiÙ˘Ô Ô ˘Ú‹Ó·˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Û·Ó ÌÈ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ÛÙ·ÁfiÓ· ˘ÁÚÔ‡. ∏ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÂÓfi˜ ÓÂÙÚÔÓ›Ô˘ ÚÔηÏ› ÌÈ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó·. ŸÙ·Ó Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈ ·ˆÛÙÈΤ˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÏÎÙÈΤ˜ ˘ÚËÓÈΤ˜, ÔfiÙÂ Ô ˘Ú‹Ó·˜ Û¯›˙ÂÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô.

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ º¤ÚÌÈ (Fermi) (ÂÈÎfiÓ· 11.3) ‚ÔÌ‚¿Ú‰ÈÛ·Ó Ô˘Ú¿ÓÈÔ Ì ÓÂÙÚfiÓÈ·. ∞ӷχÔÓÙ·˜ Ù· ¯ËÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ì ¤ÎÏËÍË ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ·Ú·ÁfiÙ·Ó ‚¿ÚÈÔ. √È ‰‡Ô ¯ËÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Ò˜ ÙÔ ‚¿ÚÈÔ Ì ·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi 56 ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÙÔÌÈÎfi ·ÚÈıÌfi 92. ªÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë §›˙ ª¿ÈÙÓÂÚ (Meitner) (ÂÈÎfiÓ· 11.4) Î·È Ô ºÚȘ (Frisch) ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÍ‹ÁËÛË: ÔÈ ˘Ú‹Ó˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ›¯·Ó ‰È·Û·ÛÙ› Û ‰‡Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ˘Ú‹Ó˜ ۯ‰fiÓ ›Û˘ Ì¿˙·˜. ∏ ª¿ÈÙÓÂÚ ÔÓfiÌ·Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Û¯¿ÛË. ∂ÈÎfiÓ· 11.4 √ ŸÙÔ Ã·Ó (Otto Hann) Î·È Ë §›˙ ª¿ÈÙÓÂÚ (Lize Meitner) ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ.

EÈÎfiÓ· 11.5 ∏ ‚fiÌ‚· Ô˘Ú·Ó›Ô˘ Ô˘ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÛÙË ÃÈÚÔ̷ۛ.

178

°ÂÓÈÎfiÙÂÚ· ˘ÚËÓÈ΋ Û¯¿ÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ‰È¿Û·ÛË ÂÓfi˜ ·ÛÙ·ıÔ‡˜ ˘Ú‹Ó· Û ‰‡Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ˘Ú‹Ó˜ Ì ۯ‰fiÓ ›Û˜ Ì¿˙˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÎÔÌ‹ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ŒÓ·˜ ˘Ú‹235 Ó·˜ ÙÔ˘ ÈÛÔÙfiÔ˘ ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ 92U ·ı·›ÓÂÈ Û¯¿ÛË fiÙ·Ó ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÙ·È Ì ÓÂÙÚfiÓÈ· Î·È ‰È·Û¿Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û’ ¤Ó· ˘Ú‹Ó· 141 92 ‚·Ú›Ô˘ 56Ba Î·È Û’ ¤Ó· ˘Ú‹Ó· ÎÚ˘ÙÔ‡ 36Kr, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È ÙÚ›· ÓÂÙÚfiÓÈ· (ÂÈÎfiÓ· 11.3). ∫·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ó¤· Û¯¿ÛË ÔfiÙ ÙÂÏÈο Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÌÈ· ·Ï˘ÛȉˆÙ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ∏ ·Ï˘ÛȉˆÙ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÚÁ‹ Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË, .¯. Û’ ¤Ó· ˘ÚËÓÈÎfi ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ÂÓfi˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ˘ÚËÓÈ΋˜ Û¯¿Û˘, ‹ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÎÚËÎÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiˆ˜ ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ˘ÚËÓÈ΋ ‚fiÌ‚· (ÂÈÎfiÓ· 11.5). °È· Ó· Û˘ÓÙËÚËı› ÌÈ· ·Ï˘ÛȉˆÙ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ Û¯¿ÛÈÌÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ U-235, Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÎÚ›ÛÈÌË Ì¿˙·.


kef11.qxd

10-09-2007

16:42

™ÂÏ›‰·179

∫∂º∞§∞π√ 11 ¶Àƒ∏¡π∫∂™ ∞¡∆π¢ƒ∞™∂π™ °È·Ù› ‰ÂÓ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Ô˘Ú·Ó›Ô˘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Ê‡ÛË; ™ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙÔ ÈÛfiÙÔÔ U-235 ˘¿Ú¯ÂÈ Û ·Ó·ÏÔÁ›· ÌfiÏȘ 0,7%. ∆Ô ÈÛfiÙÔÔ U-238 Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ÓÂÙÚfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÛÙ› Û¯¿ÛË. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·Ï˘ÛȉˆÙ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË Ê‡ÛË.

™¯¿ÛË Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ™ÙË Û¯¿ÛË ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ Ë Ì¿˙· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙË Ì¿˙· ÙˆÓ ·ÓÙȉÚÒÓÙˆÓ (ÂÈÎfiÓ· 11.6). ∆Ô ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ì¿˙·˜ Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÂÎχÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· ·Ï˘ÛȉˆÙ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Û¯¿Û˘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¯ËÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ η‡Û˘.

∂ÈÎfiÓ· 11.6 √ ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì¿˙· ·fi ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì¿˙· ÙˆÓ ˘Ú‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ‚·Ú›Ô˘, ÙÔ˘ ÎÚ˘ÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÈϤÔÓ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È.

¶˘ÚËÓÈÎÔ› ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ √ ˘ÚËÓÈÎfi˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÈ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ·Ï˘ÛȉˆÙ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Û¯¿Û˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∆Ô ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÛ΢‹˜ ÂÓfi˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ·Ï˘ÛȉˆÙ‹˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È 235 ·fi ÙË Û¯¿ÛË ÙˆÓ ˘Ú‹ÓˆÓ ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ 235 ( 92U) ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∞˘Ù¿ Ù· ÁÚ‹ÁÔÚ· ÓÂÙÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ú‹Ó˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ 235. °È· Ó· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ‰È·Û¿ÛÂȘ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚Ú·‰˘ÓıÔ‡Ó. ∏ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ˘Ú‹Ó˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÈ‚Ú·‰˘ÓÙ‹˜. ø˜ ÂÈ‚Ú·‰˘ÓÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÚ·Ê›Ù˘ ‹ ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÓÂÚfi. °È· Ó· Û˘ÓÙËÚËı› Ë ·Ï˘ÛȉˆÙ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ 235 ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÍËı›. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û¯¿ÛÈÌˆÓ ˘Ú‹ÓˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜. ªÂ ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ U-235 ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi 0,7% Û 3%. ™Â ¤Ó· ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘ Ù‡Ô˘ ˘ÚËÓÈÎfi ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ÂÚ›Ô˘ 200 ÙfiÓÔÈ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ Ú¿‚‰Ô˘˜ (ÂÈÎfiÓ· 11.7). ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ Û¯¿ÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·. √È Ú¿‚‰ÔÈ Ì ÙÔ Û¯¿ÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÓÂÚfi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Ú· ˆ˜ ÂÈ‚Ú·‰˘ÓÙ‹˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂٷʤÚÂÈ ıÂÚÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÂÈÎfiÓ· 11.8).

∂ÈÎfiÓ· 11.7 ƒ¿‚‰ÔÈ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙȘ ηÙ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·.

¶˘ÚËÓÈÎfi˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·˜ Î·È ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ™’ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë ıÂÚÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÂÎχÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¿ÛË ÚÔηÏ› ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ ‚Ú¿˙ÂÈ ÂÂȉ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ˘„ËÏ‹ ›ÂÛË, Ë ÔÔ›· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‚Ú·ÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 11.9 ·˘Ùfi ÙÔ ÓÂÚfi ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÌÈ· ·ÓÙÏ›· Û ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ fiÔ˘ ÚÔηÏ› ‚Ú·ÛÌfi ¿ÏÏÔ˘ ÌË Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ÓÂÚÔ‡. √ ·ÙÌfi˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÚÔ‚›ÏÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

∂ÈÎfiÓ· 11.8 ∆Ô ÓÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Î·‰È¿ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· Î·È ‰Ú· ˆ˜ ÂÈ‚Ú·‰˘ÓÙ‹˜.

179


kef11.qxd

10-09-2007

16:42

™ÂÏ›‰·180

ºÀ™π∫∏ °’ °Àª¡∞™π√À

∂ÈÎfiÓ· 11.9 ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·.

11.3

∂ÈÎfiÓ· 11.10 ∏ Ì¿˙· ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙË Ì¿˙· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ.

¶˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË

∏ ˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ù˘ Û¯¿Û˘. ™ÙË Û‡ÓÙËÍË ÂÏ·ÊÚÔ› ˘Ú‹Ó˜ Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ¤Ó·˜ ‚·Ú‡ÙÂÚÔ˜ ˘Ú‹Ó·˜. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛfiÙËÙ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∆˘ÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û‡ÓÙË͢ ·ÔÙÂÏ› Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘. ∆¤ÛÛÂÚȘ ˘Ú‹Ó˜ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ (ÚˆÙfiÓÈ·), Ì ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙ¿‰È·, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ˘Ú‹Ó· ËÏ›Ô˘. ∞Ú¯Èο ‰‡Ô ÚˆÙfiÓÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÓÂÙÚfiÓÈ·, Ù· ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓÒÓÔÓÙ·È Ì ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÚˆÙfiÓÈ·, ÔfiÙ ۯËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ô 4 ˘Ú‹Ó·˜ ËÏ›Ô˘ 2He. ∏ Ì¿˙· ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙË Ì¿˙· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ (ÂÈÎfiÓ· 11.10). ∆Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Ù˘ Ì¿˙·˜, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ì¿˙·˜. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ì¿˙·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Û‡ÓÙË͢. ∏ Û‡ÓÙËÍË Â›Ó·È Ë ËÁ‹ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Î·È Ù· ¿ÛÙÚ·. ∞Ó ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ, Ë Û‡ÓÙËÍË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿„·Ì ı· ‰È·ÎÔ› Î·È Ô ◊ÏÈÔ˜ ÙÂÏÈο ı· Û‚‹ÛÂÈ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· Ì·˜ ·˘Ùfi ÚԂϤÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› Û ÂÚ›Ô˘ 5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·. °È· Ó· Û˘Ì‚Â› Û‡ÓÙËÍË ‰‡Ô ˘Ú‹ÓˆÓ, Ú¤ÂÈ ÔÈ ˘Ú‹Ó˜ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔÓÙ¿ ÒÛÙ ӷ ˘ÂÚÓÈÎËı› Ë ·ˆÛÙÈ΋ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙËÓ ÂÏÎÙÈ΋ ˘ÚËÓÈ΋. °È· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÔÈ ˘Ú‹Ó˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÈÓËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ÕÚ· Ë Û‡ÓÙËÍË ··ÈÙ› ÙËÓ ‡·ÚÍË Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ, Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‚·ıÌÒÓ Û·Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û‡ÓÙË͢ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈΤ˜.

∂ÈÎfiÓ· 11.11 ∞ÙÔÌÈ΋ ‚fiÌ‚· Û‡ÓÙË͢ - ŒÓ·˜ ÌÈÎÚfi˜ ‚Ú·¯‡‚ÈÔ˜ ‹ÏÈÔ˜ ∏ ‰ÔÎÈÌ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‚fiÌ‚·˜ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ªÈΛÓÈ ÙÔ 1954. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¤ÎÚË͢ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ‚fiÌ‚·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÈ̘ Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ›¯Â ÙÔ Û‡Ì·Ó ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÌÂÙ¿ ÙË ªÂÁ¿ÏË ŒÎÚËÍË.

180

ÕÏÏÔ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÂÓfi˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÂÈÙ‡ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÔÏÂÌÈÎÔ‡˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ÂÈÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ‚fiÌ‚·˜ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û‡ÓÙË͢ (ÂÈÎfiÓ· 11.11). À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È Ë ıÂÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ Û‡ÓÙË͢. ∏ Û‡ÓÙËÍË ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Ë ÈÔ ÂÏȉÔÊfiÚ· ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙË


kef11.qxd

10-09-2007

16:42

™ÂÏ›‰·181

∫∂º∞§∞π√ 11 ¶Àƒ∏¡π∫∂™ ∞¡∆π¢ƒ∞™∂π™ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÊıÔÓ›· ˘ÚËÓÈÎÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ, Ë ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Û¯¿ÛË:

¶π¡∞∫∞™ 11.1 ÃÒÚ·

ÔÛÔÛÙfi (%) ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Û¯¿Û˘

ƒˆÛ›·

15

∏¶∞

20

ª. µÚÂÙ·Ó›·

20

– ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ Û‡ÓÙË͢ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÎÚ›ÛÈÌË Ì¿˙·.

µÔ˘ÏÁ·Ú›·

30

°ÂÚÌ·Ó›·

30

– £· ·ÔÊ¢¯ı› Ë Ú‡·ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·‡ÛË.

∂Ï‚ÂÙ›·

45

°·ÏÏ›·

80

™Ô˘Ë‰›·

50

– ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¿ ηٿÏÔÈ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ‹ÏÈÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi.

ÂÚˆÙËÛÂȘ

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ

 ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ¤Ì·ı˜: 1.

¡· ÂÈϤÍÂȘ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÔÚı‹ ÚfiÙ·ÛË: ∏ ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi: ·) ˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË, ‚) ˘ÚËÓÈ΋ Û¯¿ÛË, Á) ‰È¿Û·ÛË ‚, ‰) ‰È¿Û·ÛË ·, Â) Ù›ÔÙ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ.

2.

¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ˆ˜ ÛˆÛÙ‹ ‹ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË: ·. ™’ ¤Ó·Ó ˘Ú‹Ó· ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· ÓÔ˘ÎÏÂfiÓÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· Ù· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì·˙›. ‚. ™ÙË Ê‡ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔȯ›·. Á. ∏ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÒÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÈÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. ‰. ŒÓ·˜ ˘Ú‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì¿˙· ·fi ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Ì·˙ÒÓ ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂÔÓ›ˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ›ٷÈ. Â. ∏ ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ˘ÚËÓÈ΋ Û¯¿ÛË. ∂Ê¿ÚÌÔÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È ÁÚ¿„ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó:

4.

∆È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘ÚËÓÈ΋ Û¯¿ÛË Î·È ÙÈ ˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË; ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ·fi ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

5.

∆È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ì¿˙·˜ Û ÌÈ· ˘ÚËÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË;

6.

¶ÔȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ Û¯¿ÛË Î·È ÔȤ˜ ÛÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË;

¶∂ƒπ§∏æ∏ ❑ ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‰‡Ó·Ì˘. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ì¿˙·˜ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ Û¯¿ÛË ¤Ó·˜ ‚·Ú‡˜ ˘Ú‹Ó·˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚÔ˘˜ ˘Ú‹Ó˜. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË Û¯¿ÛË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÙÂÏÈο ÛÙÔ˘˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ Û ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ❑ ∫·Ù¿ ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË ‰‡Ô ÂÏ·ÊÚÔ› ˘Ú‹Ó˜ Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ‚·Ú‡ÙÂÚÔ. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È Ì ˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË. ∏ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¯ˆÚ›˜ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

µ∞™π∫√π √ƒ√π ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Û‡Ó‰ÂÛ˘

¶˘ÚËÓÈ΋ Û¯¿ÛË

ŒÏÏÂÈÌÌ· Ì¿˙·˜

¶˘ÚËÓÈ΋ Û‡ÓÙËÍË

181


kef11.qxd

10-09-2007

16:42

™ÂÏ›‰·182

ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞’).

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.

Fysiki G Gymnasiou  

Βιβλίο μαθητη, Φυσικής Γ' Γυμνασίου

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you