Page 1

SNAPsen

Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening Januar 2012

s. 2: s. 3: s. 8:

Indhold Dagsorden for generalforsamling den 28. januar Bestyrelsens beretning 2011 Kalender


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening Januar 2012

SF Aalborg, Løkkegade 20 F, 9000 Aalborg Mail: formand@sf-aalborg.dk 

Dagsorden til generalforsamling Dagsorden til SF Aalborgs ordinære generalforsamling lørdag den 28. januar 2012 kl. 13.00-17.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af dirigent Bestyrelsens forslag: Erik Ingerslev 3. Valg af to referenter Bestyrelsens forslag: Sonja Skrumsager og Lars Hoffmeyer Novrup

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt fem suppleanter Fra den nuværende bestyrelse er følgende på valg: Finn Muus Karstenskov, Sonja R. Skrumsager (genopstiller ikke), Adam Xusen Garad og Jørgen E. Jensen 10. Valg af medlemmer til regionsrepræsentantskabet

4. Bestyrelsens beretning 11. Valg af revisorer og –suppleanter 5. Regnskab og budget 12. Valg af fanebærer 6. Aktivitetsplan 7. Indkomne forslag 8. Valg af kasserer Selmer Nielsen er på valg

13. Eventuelt Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 21. januar 2012 enten pr. brev eller mail, Løkkegade 20F, 9000 Aalborg eller formand@sf-aalborg.dk.

Side 2  SNAPsen  Januar 2012  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening Januar 2012

SF Aalborg, Løkkegade 20 F, 9000 Aalborg Mail: formand@sf-aalborg.dk 

Bestyrelsens beretning 2011 Organisatorisk beretning Året har været præget af folketingsvalgkampen, med møder forud og med tre hektiske uger med stor aktivitet i partilokalerne, i storcentret og på gader og stræder. Lokalerne har i øvrigt været åbne hver lørdag formiddag. Ideen er, at der skal skabes butik- og cafestemning. Det er også på disse tidspunkter, der gøres rent i lokalerne. Ideen med at holde åbent hver lørdag kan godt udvikles noget mere, så der rent faktisk sker noget interessant, der kan trække medlemmer og sympatisører ind i lokalerne. Bestyrelse og udvalg Bestyrelsen har afholdt månedlige møder (juli undtaget). Forretningsudvalget (FU) har ind imellem bestyrelsesmøderne afholdt en lang række møder, hvor der er blevet klaret mange praktiske opgaver. En nedsat valgkampsgruppe, har afholdt møder sammen med folketingskandidaterne.

En stor debat i bestyrelsen i årets løb har været finansiering af folketingsvalgkampe, som siden 2007 har kostet partiforeningen mange penge, mens de førhen er blevet finansieret centralt. Organisatorisk og mandskabsmæssigt vil SF Aalborg som altid deltage i folketingsvalgkampe og vil også afsætte penge til kandidaterne. Men SF Aalborg fastholder at folketingsvalg økonomisk set ikke er partiforeningers hovedprioritet, da der skal spares op til kommunalvalg. Partiforeningers rolle i forbindelse med folketingsvalg tages op af SF Aalborg på landsmødet i 2012. Der efterlyses nogle klare principper imellem de forskellige niveauer i partiet. Information Der er udsendt fire nyhedsbreve med klummer, interviews, fotoreportager og oversigtskalendere, et i hvert kvartal. De bliver ikke længere vedhæftet i de mails vi sender ud, men i stedet bliver der linket til et dokument, der kan læses direkte på hjemmesiden eller downloades. SF Aalborgs Facebook-gruppe opdateres ikke længere. Der henvises i stedet til den nye officielle Facebook-side. Søg efter „SF Aalborg“ og læs opslagene på „Væggen“ og tilføj eventuelt dine kommentarer. Eller opslå egne debatemner eller kommentarer.

Bestyrelsen har haft en tæt kontakt til SFU, byrådsgruppen og kommunalpolitisk baggrundsgruppe. Bestyrelsen har også haft en god kontakt til regionsbestyrelsen og landsledelsen. Bestyrelsen behandler jævnligt et politisk tema og har bland andet afholdt temamøde med byrådsmedlem Felix Henriksen omkring udfordringer i ældre- handicap- Beskrivelser af møder og andre aktiviteter findes området. Bestyrelsesreferater kan som altid læses på hjemmeside, Facebookside, samt i de mails der på hjemmesiden. udsendes til medlemmerne forud for medlemsmøder. Der er i 2011 udsendt 30 mails inklusiv de fire Bestyrelsen har også diskuteret partiskat og der er nyhedsbreve. Derudover er det muligt at tilmelde enighed omkring de nuværende regler: Fuldtidspo- sig en SMS ordning, hvor man modtager en SMS litikere betaler 5% af bruttoindkomsten, deltidspoli- dagen før et møde. Læs mere om dette på hjemtikere 10% med visse undtagelser f.eks. politikere mesiden. på SU som får reduceret i denne. Pengene tilfalder det niveau politikeren er valgt på.

Side 3  SNAPsen  Januar 2012  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening Januar 2012

SF Aalborg, Løkkegade 20 F, 9000 Aalborg Mail: formand@sf-aalborg.dk 

Aktiviteter Der efterlyses flere medlemsmøder med folk udefra. Fællesspisningen Røde Kro har været afholdt 7 gange. Der har som politisk dessert været: Medlemmer pr. 31. december 2011: • anekdoter ved miljøforkæmper og tidligere lektor Erik Busse. • Intromøde for nye medlemmer • besøg af Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening • besøg fra Cafe Parasollen • ”Aktivist-fest og afslapning efter valgkampen” • været rejsefortælling fra Kina ved Erik Christensen og Sonja Skrumsager. • været afholdt julefrokost

A-kontingent B-kontingent C-kontingent SFU-sats I alt

135 586 112 102 405

Vi har haft en velfungerende kommunalpolitisk baggrundsgruppe gennem året, hvor der har været mange og gode diskussioner, og vi håber at kunne blive ved med at styrke og udvide den del af partiforeningen.

Tilbagegangen må for en god del tilskrives den landsdækkende tendens, men det er med stolthed og stor opbakning at SF Aalborg konstaterer, at SF nu sidder med i regering for første gang i historien.

Politisk beretning

Landspolitik Året startede ud med en del gode aktiviteter; heriDer har været afholdt 9 medlemsmøder: blandt Landsmøde, lancering og diskussion af Fair Løsning og SF’s markante vækstudspil. Vi havde • 1 kommunalpolitisk medlemsmøde med valg desuden besøg af Ole Sohn til et møde om det omaf baggrundsgruppe og diskussion af kommu- diskuterede pointsystem. nens infrastruktur • 1 møde om sundhedspolitik v/ Karl Bornhøft. Løbende rygter om og aktiviteter i forhold til det • 1 møde med valg af delegerede til landsmøde nærtstående valg dominerede foråret en del. • 1 møde omkring visioner for Aalborg Kommune med inspirerende oplæg ved inviterede Efter sommeren kulminerede det hele i en hæsblæoplægsholdere udefra. sende valgkamp, hvor specielt SFU’erne i Aalborg • 2 møder omkring kommunalt budget brillierede. Vi havde tre gode og stærke kandidater, • 1 møde omkring visioner om skole-, unge- og men fik desværre kun én valgt. Lisbeth Bech Poulsocialpolitik sen blev valgt ind i folketinget, men Karl Bornhøft • 2 møder omkring nyt principprogram måtte beklageligvis tage afsked.

Det bliver en stor udfordring at få markante SF aftryk igennem som mindste parti i en trekløverregering i mindretal, men der har allerede været hurtige resultater inden for miljø, som bl.a. SF Aalborgs stærke miljøgruppe har været en del af. Vi ser frem til at se endnu flere SF mærkesager profileret og gennemført fremover.

Også i år blev det til et storstilet 1. maj arrangement i lokalerne med morgenkaffe og flere talere. I boden i Kildeparken var der underholdende konkurrencer samt uddeling af balloner, bolsjer og politiske budskaber omkring folketingsvalget. Under bestyrelsens evaluering blev en ”1. maj ansvarlig” i Kildeparken til at koordinere foreslået. Der blev efterlyst et team af udadvendte aktivister i boden i SF Aalborg finder det vigtigt ikke at blive for usynstedet for passive bestyrelsesmedlemmer. lige i regeringsdeltagelsen og roser en god politisk

Side 4  SNAPsen  Januar 2012  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening Januar 2012

SF Aalborg, Løkkegade 20 F, 9000 Aalborg Mail: formand@sf-aalborg.dk 

ordfører i Jesper Pedersen, der allerede har været var færgelejerne ikke anlagt korrekt, så efter få ude og redegøre for partiets politik og ikke kun re- ture måtte den gamle færge atter sættes ind, da geringens politik. kajanlægget ikke kunne holde til den nye og større færge. SF Aalborg beklager at Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten ikke har flertal alene, da det ville have På teknik og miljøområdet er der igen i år behandgivet et noget rødere regeringsgrundlag. Men efter let flere store kommuneplanstillæg og lokalplaner, ti års borgerligt styre med støtte fra Dansk Folke- blandt andet for det nye universitetssygehus, for parti er det glædeligt at se en centrum-venstre byggegrundene vest for musikkens hus og for det regering, der afskaffer fattigdomsydelserne og ind- nye byområde på Østre Havn. Ligeledes skal nævkræver skat fra multinationale selskaber. nes at der nu er godkendt en ny fredningslokalplan for Godthåb Hammerværk og givet tilsagn om støtte til renovering af Himmerlands boliger i Kildeparken i Aalborg Øst.

Kommunalpolitik

I 2011 blev sommerferien for flere af SF´s byrådsmedlemmer ikke ret lang – årsagen var at høringsperioden for den nye VVM for den 3. limfjordsforbindelse var lagt hen over sommeren og det var vigtigt for os at deltage i græsrøddernes kamp mod en forbindelse over Egholm. Det er en sag, der berører mange og en ny borgerbevægelse så blandt andet dagens lys.

Der er drøftet planlægning i forhold til placering af vindmøller og biogasanlæg i kommunen – noget der er forudsætningen for den klimastrategi som byrådet skal vedtage inden jul.

I 2011 blev Nordkraft færdig og står nu som et levende kraftcentrum omkring Aalborgs kultur og fritidsliv – visionen var rigtig og alle pengene værd. Karolinelunds fremtid er blevet livligt debatteret ved en stor og bredt anlagt offentlig debat og det bliver spændende at se det fremtidige indhold i parken.

På forsyningsudvalgets område er der arbejdet med indsatsplanerne med henblik på en skrappere begrænsning af nitrat og pesticidindholdet i drikkevandet, og dermed landbruget brug af sprøjtegifte.

SF har blandt andet markeret sig i forhold til spildevandsplanlægningen i Hou og Hals, hvor vi oplevede en urimeligt lang tidsfrist til at få bragt kloakeringen i orden og har desuden gentagne gange Vi har deltaget i borgermøde i Aalborg Hallen, debat- argumenteret imod overtrædelser af lokalplaner møde på Egholm, borgermøde i Dall og derudover og bygherrer, der lader bevaringsværdige bygninhar Jørgen Andersen deltaget i faste ugentlige mø- ger forfalde. der med græsrødder i perioden op til byrådets vedtagelse af et høringssvar d.12. september 2011. På skole og kulturområdet er der arbejdet ihærdigt Resultatet blev desværre at et flertal på 18 mod 13 med inklusionsindsatsen, med 10 klassernes plabyrådsmedlemmer stemte for en linjeføring over cering og struktur. Der er ligeledes arbejdet med oEgholm – mindretallet har siden sendt deres eget timerne, deres eventuelle videreførelse og i så fald høringssvar til vejdirektoratet. i hvilken form.

En af de sager, der i år har været meget mediedækket har – sjovt nok – været regionens ønske om Der er også andre mindre heldige historier for det dispensation i forhold til den separat kloakering, forgangne år – vi fik efter mange genvordigheder der i øjeblikket foregår i kvarteret omkring sygeendelig vores fine nye Egholmfærge – desværre hus syd,

Side 5  SNAPsen  Januar 2012  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening Januar 2012

SF Aalborg, Løkkegade 20 F, 9000 Aalborg Mail: formand@sf-aalborg.dk 

Heldigvis har der året igennem været et meget enigt udvalg, der på tværs af partierne har prioriteret miljøet og været villige til at fastholde og endda skærpe miljøkravene. SF vil næste år sætte kildesortering af husholdningsaffald på dagsordenen.

Flere udvalgsmedlemmer har valgt at tage i praktik på diverse arbejdspladser f.eks. jobcentre. Det giver god indsigt i det praktiske arbejde. Der er et godt samarbejde mellem politikerne i henholdsvis familie-socialudvalget og beskæftigelsesudvalget, som har samme rådmand.

I Familie- og beskæftigelsesudvalget fylder anbringelsesområdet meget og der drøftes jævnligt forskellige anbringelsesformer og desværre også reduceringer af indsatsen. Der arbejdes også meget med inklusion i daginstitutionerne, bl.a. den ændrede støttepædagogindsats, hvor man nu kigger på hele børnegruppen frem for det enkelte barn.

På Ældre-handicap området er der sket en total omstrukturering af handicapafdelingen, alle chefstillinger har skullet genbesættes. Det har også betyder at der har været holdt igen med nye tiltag, for at sikre ro til omstruktureringen. Handicap området er nu organiseret i fem faglige specialområder, hvilket gør det overskueligt at følge udviklingen indenfor de forskellige områder. En ny og mere SF har i udvalget været fortaler for dialogen med retvisende økonomi fordeling bliver iværksat i starbrugere og medarbejderne på gulvet i den pæda- ten af 2012. gogiske indsats både på normal og specialområdet. Vi er glade for den proces, der er sat i gang på På ældreområdet arbejdes der med nye visioner området for udsatte børn og unge, hvor udvalget i om mere teknologi og det giver sig udslag i flere langt højere grad er med til at udarbejde en udvik- forsøg i starten af 2012. Der er også arbejdet melingsplan på området, så vi kan undgå konstante get med ”træning før pleje” til alle ældre. Der tilsparerunder og lukninger. bydes i første omgang den ældre aktiv træning i stedet for passiv hjælp og det er der god respons Familie-socialudvalget og beskæftigelsesudvalget på, det giver mere livskvalitet, og kan ses som en har sammen været på studietur i Stockholm og stor og god ændring af måden, hvorpå vi tager os Helsinki. I Stockholm var formålet at undersøge af vores ældre. hvordan man i Sverige arbejder med netværksanbringelser og i Helsinki hørte vi om deres arbejde Sundhed og bæredygtig udvikling. I SBU er der med de unge i forhold til uddannelse og erhverv. arbejdet med flere store kommunedækkende politikker; sundhedspolitikken med fokus på lighed i På Beskæftigelsesområdet har der været meget sundhed og på udsatte gruppers sundhed, uddanfokus på ungeindsatsen jf. den vedtagne ungestra- nelsesstrategien, frivillighedspolitikken, en solpotegi. Her er mange virksomheder, jobcentret og ud- litik, blandt andet med forbud af solarier i kommudannelsesinstitutioner i et tæt samarbejde for at nale tilbud, og med klimastrategien. bringe så mange unge som muligt i arbejde eller uddannelse. Budgetforlig SF indgik d. 29. september 2011 et bredt forlig om Aalborg kommunes budget for 2012Aalborg kan notere gode resultater bl.a. i aktive- 2015 med de øvrige partier i byrådet. Der blev ikke ringen af de unge på kontanthjælp, og er blevet et flyttet mange penge i forhold til budgetforslaget, forbillede for bl.a. den nye beskæftigelsesminister men alligevel er det lykkes os at forhandle os frem Mette Frederiksen. Der tales nu om Aalborgmodel- til forbedringer på alle tre prioriterede område. len, hvor man tager de unge alvorligt og hvor man aktiverer alle unge – også i social aktivering. Vi fik prioriteret et højere serviceniveau for unge 15-18 årige der anbringes på eget værelse, flere

Side 6  SNAPsen  Januar 2012  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening Januar 2012

SF Aalborg, Løkkegade 20 F, 9000 Aalborg Mail: formand@sf-aalborg.dk 

midler til inklusionsindsatsen/overgangen mellem børnehave og DUS og flere midler til skovrejsning i områder med særlige drikkevandsinteresser. Desuden er der andre gode takter i budgettet, det blev besluttet at oprette 100 flere studiejob i kommunen, afsat penge til fritidsjob i kommunen for udsatte unge og der blev afsat 4 mio. yderligere til skolerenoveringer i 2012.

mindretallet også kan være rådmænd/udvalgsformænd og hvor politikerne er tæt på de administrative beslutninger. Vi har derfor også brugt en del tid på at overbevise vores folketingspolitikere og ledelsen i SF om at en ny styreform bør være frivillig, men der har desværre ikke været den store lydhørhed.

Borgmesterkamp Borgmester Henning G. Jensen Vi er derfor alt i alt tilfredse med budgettet set i har i efteråret bebudet at han ikke stiller op til næforhold til den aktuelle meget restriktive kommu- ste kommunalvalg og at en enig socialdemokratisk neaftale. byrådsgruppe bakker op om Thomas Kastrup Larsen som kommende borgmesterkandidat for soForvaltningsstruktur Året har også budt på flere cialdemokraterne. Det skabte meget hurtigt røre i møder med rådmænd og gruppeformand om frem- Venstre, der nu – vist nok - har hele tre kandidater tidig forvaltningsstruktur i Aalborg kommune. Ef- til posten – Mariann Nørgaard, Tina French og Mater salget af elforsyningen er der kun meget få op- rian Geller. gaver tilbage i forsyningsforvaltningen og det har været startskuddet til en debat om forvaltningsstrukturen. I skrivende stund er processen fortsat i gang. Processen omkring forvaltningsstrukturen kan blive yderligere kompliceret af en vedtagelse af en ny styreform med flertalsstyre og enhedsforvaltninger for de store kommuner, som regeringen barsler med. VKO regeringen havde en tilsvarende reform undervejs, men den blev taget af bordet efter pres fra de borgerliges egne byrødder. I Aalborg byråd er der enighed om at vi ønsker at beholde den mellemformstyre vi har i øjeblikket, hvor politikere fra

Side 7  SNAPsen  Januar 2012  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening Januar 2012

SF Aalborg, Løkkegade 20 F, 9000 Aalborg Mail: formand@sf-aalborg.dk 

Forslag til aktivitetsplan Hver lørdag (juli undtaget): Åbent i lokalerne fra kl. 10-13. Her vil der være rengøringsturnus, salg af merchandise, ”varmestue” for kandidater og aktivister, som er på gaden samtidig etc. Februar: 6. Konstituerende bestyrelsesmøde XX. Kommunalpolitisk baggrundsgruppe 21. Medlemsmøde: Valg af delegerede til landsmøde (tilmeldingsfrist 20. marts) 29. Røde Kro Marts: 5. Bestyrelsesmøde 6. Medlemsmøde: Valg af delegerede til landsmøde (tilmeldingsfrist 20. marts) XX. Kommunalpolitisk baggrundsgruppe XX. Kommunalpolitisk medlemsmøde: valg af baggrundsgruppe XX.Kommunalpolitisk baggrundsgruppemøde 28. Røde Kro April: 2. Bestyrelsesmøde – påskeferie? XX. Kommunalpolitisk baggrundsgruppe XX. Medlemsmøde 25. Røde Kro Maj: 1. Arbejdernes Internationale Kampdag 7. Bestyrelsesmøde XX. Kommunalpolitisk baggrundsgruppe XX. Medlemsmøde 30. Røde Kro Juni: 4. Bestyrelsesmøde 5. Grundlovsdag XX. Kommunalpolitisk baggrundsgruppe XX: Eventuelt medlemsmøde

August: 13. Bestyrelsesmøde XX. Kommunalpolitisk baggrundsgruppe 21. Opstillingsmøde for spidskandidat til byrådsvalget September: 3. Bestyrelsesmøde XX. Medlemsmøde: kommunens budget 1 XX. Medlemsmøde: Kommunens budget 2 26. Røde Kro/Intro-møde Oktober: 1. Bestyrelsesmøde 3. Opstillingsmøde med valg af topkandidater til byrådsvalget samt nedsættelse af temagrupper omkring kommunalpolitisk valgprogram XX. Kommunalpolitisk baggrundsgruppe 26. Røde Kro November: 5. Bestyrelsesmøde XX.Medlemsmøde XX. Kommunalpolitisk baggrundsgruppe 28. Røde Kro/Julefrokost December: 3. Bestyrelsesmøde XX. Kommunalpolitisk baggrundsgruppe 17. Ekstraordinært bestyrelsesmøde Forretningsudvalget afholder møde forud for hvert bestyrelsesmøde samt efter behov.

Side 8  SNAPsen  Januar 2012  SF Aalborg 

SNAPsen januar 2012  

Nyhedsbrev fra Socialistisk Folkeparti Aalborg, januar 2012

SNAPsen januar 2012  

Nyhedsbrev fra Socialistisk Folkeparti Aalborg, januar 2012