Page 1

SNAPsen

Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening August 2010

s. 2: s. 2: s. 3: s. 4: s. 5: s. 6: s. 6: s. 7:

Indhold Nyhedsbrev i nyt layout Jane Østergaard om budgetforhandlingerne Sundt drikkevand i Aalborg kommune Kulturbro-Aalborgs Oplevelsespark Efterlønnen – en del af et stærkt velfærdssamfund Børnepenge – en universel ydelse? „Dokumentation“ Kalender


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening August 2010

SF Aalborg Tlf: 20 71 15 26 

Nyhedsbrev i nyt layout Vi byder hermed velkommen til første nummer af- Husk også at give besked om det, hvis du ændrer SNAPsen i dets nye layout. Nyhedsbrevet vil frem- mailadresse. Du kan gøre det selv ved hjælp af loover udkomme fire gange om året. gin på sf.dk, eller ved at sende en mail til sf@sf.dk. Det er altid dit ansvar at melde adresseændring Modtager du vores nyhedsbreve med posten, men hvis du får en ny mailadresse. har en mailadresse, så oplys adressen til SF centralt: sf@sf.dk. Så får partiet mere overskud til politisk aktivitet.

Jane Østergaard om budgetforhandlingerne „Som alle ved betyder den indgåede økonomiaftale ml. KL og regeringen at kommunernes økonomi det kommende år er særdeles stram. SF har i KL’s bestyrelse sammen med socialdemokraterne stemt for økonomiaftalen, selvom jeg personligt mener at det ville have været en klogere beslutning at overtale socialdemokraterne til at stemme imod. Jeg mener at vi ved at stemme for, alt for nemt kan blive reduceret til administratorer af regeringens politik. Vi vil nemlig i en ny regering konkret vise at der kan føres ansvarlig økonomisk politik på en anden måde! Således kan vi også se frem til et særdeles stramt budget i Aalborg kommune. Nulvækst betyder i realiteten nedskæringer, idet man ikke kan fastholde det nuværende serviceniveau samtidig med at der er stigende udgifter til ældre, handicappede og socialt udsatte. Det er med andre ord ikke tiden til ønsker om serviceudvidelser og nye investeringer. Vi skal bruge vores indflydelse i budgetforhandlingerne til at mindske konsekvenserne for de dårligst stillede i kommunen - det er og vil altid være SF’s 1. prioritet.“

Jane Østergaard Gruppeformand Medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Side 2  SNAPsen  August 2010  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening August 2010

SF Aalborg Tlf: 20 71 15 26 

Sundt drikkevand i Aalborg kommune Af Erik Busse I miljøgruppen arbejder vi meget med en politik for at sikre rent drikkevand. Det er ikke nogen enkel sag, fordi så forskellige interesser spiller ind som en tåbelig regering, en usædvanlig natur og udnyttelsen af overfladen. Hvis vi tager naturen først, så bor størstedelen af kommunens indbyggere ovenpå en kridtknold som med største fornøjelse lader alt fra overfladen pøse ned i grundvandsmagasinet. Det vil sige, at regnvandet fører en stor del af landbrugets overflødige gødning og plantegifte med ned. Tilstanden er kritisk overalt i kommunen og indgrebene er utilstrækkelige, fordi man ikke i tilstrækkelig grad sætter grænser for landbruget. Hvis overfladevandet får stadig større koncentrationer af skidtet, så kan vi ikke klare det ved bare at bore dybere. Regeringens „indsats“ er et udtryk for dens evige trang til at centralisere og ensrette samfundet. Med udgangspunkt i en sammenligning af vandpriserne i hele landet har man fastsat et standardbeløb som kommunerne må opkræve for sikre deres drikkevandsinteresser. Med Aalborgs svampede undergrund, som lader alt sive igennem er det beløb helt utilstrækkeligt, sådan at man bliver ude af stand til som tidligere, at foretage de nødvendige opkøb af arealer i indvindingsområderne.

OSD-områder (Områder med særlige drikkevandsinteresser). De ligger „i vejen“ for byudviklingsprojekter, og vi må derfor til stadighed kæmpe for at OSD bliver taget alvorligt og holdes fri for bebyggelse, så sjusk med olie, benzin og affaldsstoffer fra industri, gift fra parcelhushaver osv. ikke afløser landbrugets griseri. Byrådet har mulighed for at ekspropriere til virkeliggørelse af en lokalplan. Grundejerne er fritaget for skat af erstatningen ved en ekspropriation. Grundejeren er også fritaget for skat af en erstatning ved en frivillig aftale, hvis byrådet kunne have eksproprieret uden at gøre det. Især den sidste løsning er i begge parters interesse, når byrådet kan vedtage en lokalplan for et område, hvor arealanvendelsen ønskes ændret. Da der altså nu takket være regeringens rigide ensretningstankegang ikke er mulighed for at opkræve tilstrækkelige midler over vandafgiften, er det en opgave ved de kommende budgetforhandlinger at få afsat et årligt beløb til noget så vitalt som sikring af vores drikkevand ved opkøb af arealer. Miljøgruppen har udarbejdet et mere teknisk notat omkring en helhedsorienteret indsats for at beskytte grundvandet. Dette notat kan læses på hjemmesiden sf-aalborg.dk.

Udover landbrugets interesse i at udnytte jorden er byggeinteresser også en trussel mod de såkaldte

Side 3  SNAPsen  August 2010  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening August 2010

SF Aalborg Tlf: 20 71 15 26 

Kulturbro-Aalborgs Oplevelsespark Kulturbro-Aalborgs Oplevelsespark i Strandparken Læs mere om oplevelsesparken og selve projektet blev indviet 23. juli. Der er tale om 300 betonskulp- med etableringen af en rekreativ cykel- og gangbro turer lavet af studerende fra AAU, UCN og AMU. ved jernbanebroen på kulturbroaalborg.dk. Næste projekt er to vertikale vindmøller, der bliver Vi bringer her en lille fotomontage fra indvielsen: etableret ude i vandet som vindskulpturer. Udformningen blev også vist ved indvielsen.

Indvielse af Kulturbro-Aalborgs Oplevelsespark i Strandparken

Side 4  SNAPsen  August 2010  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening August 2010

SF Aalborg Tlf: 20 71 15 26 

Efterlønnen en del af et stærkt velfærdssamfund Af Tore Lindvang Efterlønnen er en varm kartoffel, som ingen rigtigt helhjertet tør tage fat på. Faktum er dog, at efterlønnen er en af de problemstillinger, vi er nødt til at overveje for at kunne finansiere fremtidens velfærdssamfund. For det er – hvordan man end vender og drejer det – et velfærdsgode, der koster samfundet mange penge. Knap 24 mia. årligt. Penge, der i disse år efter højrefløjens udsultning af velfærden i form af skattestop og -lettelser i høj grad mangler på skolerne, sygehusene og til de socialt udsatte.

Overskuddet til at foretage sig noget, der giver glæde og indhold i livet efter et langt arbejdsliv, skal vi som samfund kunne bære. Det er det, der er hele meningen med efterlønnen, og et rigt samfund skal give sine borgere den mulighed for at stoppe op, mens der stadig er noget ved det hele.

Men efterlønnen er ikke tænkt til mennesker, der efter måske 25-30 års stillesiddende arbejde har lyst til at trække sig uden at være nedslidte. Den Visse liberale kræfter argumenterer for, at efterløn- skal ikke ses som en tidlig mulighed for tilbagenen skal afskaffes og at de nedslidte derfor skal til- trækning, hvor behovet ikke reelt eksisterer. kendes førtidspension i stedet. I mine øjne er det en meget uværdig afslutning på et langt arbejdsliv. Før- Derfor er det også nødvendigt, at efterlønsordningen tidspension emmer af sygeliggørelse og af at blive bliver gjort meget mere fleksibel, således at den bligjort til en klient i „Systemet“, samtidig med at det ver målrettet dem, der er nedslidte, hvad enten det ofte indebærer et omfattende visitationsforløb. Det er fysisk eller psykisk. Med en fremtidig demograer ikke en fair og værdig behandling af mennesker, fisk sammensætning, der giver helt nye udfordrinder er nedslidte på grund af mange års hårdt arbejde. ger for velfærdssystemet, er vi nødt til at prioritere udgifterne. Og efterlønnen er et af de steder, hvor vi Efterlønnen skal ikke afskaffes! Efterlønnen er et må kigge nøgternt på tingene og trimme ordningen, rigtigt godt og ansvarligt tilbud ment til de menne- så vi på samme tid har råd til at beholde efterlønnen sker, der er nedslidte efter år på arbejdsmarkedet. til dem, der har behovet og have verdens bedste og Et tegn på et sundt og stærkt velfærdssamfund. mest omsorgsfulde velfærdssamfund. Mennesker, der har knoklet hele livet fx på fabrik, som håndværkersvend eller SOSU-hjælper og har I bund og grund er det en del af den gode hensigt betalt skat med glæde, men som 60-årige ikke om at yde efter evne og nyde efter behov. Det er et har mere „at komme med“, skal selvfølgelig have spørgsmål om solidaritet. muligheden for at trække sig tilbage og nyde livet mens kroppen stadig giver lov til netop at nyde. FAKTA: Tore deltog i juni 2010 i en urafstemning som folketingskandidat mod Karl Bornhøft. LINK: torelindvang.dk

Side 5  SNAPsen  August 2010  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening August 2010

SF Aalborg Tlf: 20 71 15 26 

Børnepenge en universel ydelse? Af Lars Hoffmeyer Novrup Hjemmehjælp og kollektiv transport for ældre samt børnepenge bliver igen og igen trukket frem i debatten om finansieringen af fremtidens danske velfærdssamfund. Skal eksempelvis børnepenge stadig være omfattet af princippet om universel ydelse, som er en grundsten i de nordiske velfærdsstater. Eller kan man netop her tillade sig en ordning, hvor der kun er tale om „fattighjælp“, man skal gøre sig fortjent til? Hvilke argumenter er der for og imod?

le skat, vil der dog stadig være mange rettigheder som skatteborger stadigvæk. Imod: Er princippet først brudt en gang kan det gøres på alle andre områder, så også brug af folkeskoler, biblioteker og sygehuse kun er gratis for det „fattige“ flertal. I parentes bemærket kan onde tunger sige, at „de rige“ i forvejen bruger de private alternativer. Om alle omstændigheder bliver der tale om en opsplitning i befolkningen i A og B hold, hvilket kan gå ud over sammenhængskraften i samfundet. „De rige“ vil også miste incitamentet til overhovedet at betale skat, hvis ikke man får noget igen. Hvor grænsen mellem „rig“ og „fattig“ skal gå bliver også en genstand for diskussion og er der i det hele taget mange penge at spare, hvis eksempelvis de 10 procent rigeste danskere ikke længere kan få børnepenge eller selv skal betale hjemmehjælp?

For: I en tid med mangel på folk i den arbejdsdygtige alder og et stigende antal af ældre, der skal forsørges, er det nødvendigt at skære i velfærden nogle steder. Enkelte områder indenfor generelle velfærdsydelser kan godt pilles ud af den nordiske velfærdsmodel for at sikre den samlede models overlevelse. Børnepenge og rabat til pensionister for brug af offentlig transport kan være et eksempel herpå. Selvom man som „rig“ vil miste nogle Debatten kan fortsætte på SF Aalborgs Facebookrettigheder og måske også incitamentet til at beta- gruppe.

”Dokumentation” Link til aktuelt officielt dokument

En plan som konkretiseres i vejledninger og cirkulærer fra ministerierne og først der kender vi de Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om egentlige konsekvenser. Men det må formodes at genopretning af dansk økonomi: de kortvarige besparelser på det statslige niveau vil betyde merudgifter på langt sigt på det kommuhttp://www.fm.dk/Publikationer/2010/Aftale%20 nale niveau. om%20genopretning%20af%20dansk%20oekonomi.aspx

Side 6  SNAPsen  August 2010  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening August 2010

SF Aalborg Tlf: 20 71 15 26 

Kalender Kalenderen vil ikke nødvendigvis give et fuldt dækkende billede af de afholdte møder/arrangementer. Hjemmesidens kalender vil altid vise den opdaterede version. Mere konkrete beskrivelser af mødernes indhold og hvor de afholdes, vil også kunne læses på hjemmesiden, samt i de mails der udsendes til de SF medlemmer, vi har en mailadresse på.

Arrangmenterne vil også løbende blive slået op på SF Aalborgs Facebookgruppe. Tilmelding er kun nødvendig til madklubben Røde Kro, hvilket sker hos formanden to dage før madklubben afholdes. Husk at også bestyrelsesmøder og kommunalgruppemøder er åbne for alle medlemmer.

Du kan desuden abonnere på SF’s kalender som iCal-kalender via adressen: webcal://ical.me.com/ potzo/SF%20Kalender.ics August

Oktober

16. august: Bestyrelsesmøde 19. august: Kommunalpolitisk Baggrundsgruppemøde

4. oktober: Bestyrelsesmøde 11. oktober: Medlemsmøde 27. oktober: Røde Kro

September 6. september: Bestyrelsesmøde 13. september: Medlemsmøde nr. 1 om kommunens budget 2011 22. september: Røde Kro 23. september: Kommunalpolitisk Baggrundsgruppemøde 27. september: Medlemsmøde nr. 2 om kommunens budget 2011

November 1.november: Bestyrelsesmøde 18. november: Kommunalpolitisk Baggrundsgruppemøde 24. november: Røde Kro December 6. december: Bestyrelsesmøde

Side 7  SNAPsen  August 2010  SF Aalborg 

SNAPsen August 2010  

Nyhedsbrev fraSocialistisk Folkeparti Aalborg, august 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you