Page 1

លេខ៤៧ ខែមថ ិ នា ុ -កក្កដា ឆ្ន២ ំ ា ០១២

�បធានបទ៖ ការការពារកុមារ

ពិធលា ី គ្នដ ា ផ ៏ ម ែ្អ ល្ហម ែ សមប ្រា ក ់ ញ្ញអ ា ស ែ ើ្ទ ហាលីម នៅក្នុងពិធីដ៏ក្តុកក្តួល និងរំជួលចិត្ត នាថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា បុគ្គលិកអង្គការទស្សនៈពិភពលោក និងក្រុមហ៊ុនវីសិនហ្វាន់ រាប់រយនាក់ បានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្លែងអរគុណ.... > ទំពរ័ ៤

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកបរ្រា ព្ធទវា ិ ពិភពលោក

សមាជិកសភាកាណាដាទទួលបទពិសោធន៍

> ទំពរ័ ៣

> ទំពរ័ ៦

បឆា ្រ ង ំ ពលកម្មកមា ុ រ១២មិថនា ុ

ពីការការពារកុមារក្នង ុ បទ ្រ ស េ កម្ពា ុជ

នីបានលះបង់កស ី្ដ ខ ុ របស់នាងដើមប្ ក ី ម ុ្រ គា ួស្រ រ សរសេរដោយ សុខ វិចកា ិ្ឆ មន្តទ ី្រ នា ំ ក់ទន ំ ងអភិវឌឍ្ ន៍ឲយ្ មានការផ្លស ា ប ់ ្រែ

អត្ថបទរឿង

ពេលនេះ ខ្ញម ំុ ល ើ ឃើញពិភពលោក ស្រសស ់ ត ា្អ ណាស់។ ខ្ញស ំុ ា ្រល ញ់

ខ្ញឈ ំុ ះោ្ម នី។ ខ្ញមា ំុ នអាយុ១៦ឆ្ន។ ំា ខ្ញស ំុ ា ្រល ញ់

ខ្ញមា ំុ នម្ដយ ា ដល ែ មិនដល ែ មើលថទា ែ ក ំ ន ូ ៗទេ។

ខ្ញស ំុ ្រលាញ់ឈះោ្ម នេះណាស់ ហើយវាស្ដប ា ៅ ់ទ

លេងបៀច្រន ើ ជាងសា ្រល ញ់កន ូ ៗ។ ឪពុករបស់

ពិរោះចំពោះខ្ញ។ ំុ

ខ្ញមា ំុ នសញ្ជត ា ដ ិ ម ើ ជាជនជាតិវៀតណាម។ក្រម ុ

គសា ួ្រ ររបស់ខរំុ្ញ ស់នៅប្រទស េ វៀតណាម។ ខ្ញធ ំុ ប ា្ល ់

ម្ដយ ា របស់ខញ ំុ្ញ ៀនលេងបៀ។ គាត់សា ្រល ញ់ការ ខ្ញបា ំុ នស្លប ា អ ់ ស់រយៈពេលជាចន ើ្រ ឆ្នម ំា កហើយ

ដោយសារការលិចទូក ហើយគាត់បានបាត់ខន ួ្ល ។ ខ្ញន ំុ ក ឹ គាត់ខង ំា្ល ណាស់។

ខ្ញខ ំុ ង ឹ នឹងម្ដយ ា របស់ខណា ំុ្ញ ស់ពល េ គាត់យកប្ដី

បយោ ្រ ជន៍មក ា្ន ស ់ មប ្រា គ ់ សា ួ្រ រ។

មក គាត់មន ិ ដល ែ អើពច ើ ពោ ំ ះប្អន ូ ៗរបស់ខំុ្ញ និង

ទៀត ហើយគាត់មានផ្ទៃពោះ។ តាំងពីពល េ នោះ ខ្ញទ ំុ ។ េ ខ្ញបោ ំុ ះបង់ការសិកសា ្ ហើយនៅផ្ទះ និង មើលថែបន ូ្អ ៗ។

ខ្ញមា ំុ នអារម្មណថា ៍ ខ្ញម ំុ ន ិ បានទទួលក្ដស ី ្រលាញ់ពី ម្ដយ ា របស់ខសោ ំុ្ញ ះ។ ខ្ញស ំុ ន ែ អាណិតប្អន ូ ៗដល ែ

កំពង ុ តស ែ ក ិ សា ្ ហើយពួកតវូ្រ ការការថទា ែ ព ំ ខ ី ។ ំុ្ញ ខ្ញំុ ចង់ទញ ិ ផ្ទះសមប ្រា ប ់ ន ូ្អ សៗ ី្រ របស់ខំុ្ញ និងចង់មាន

ការងារល្អនៅផ្ទះ ដូចះេ្ន ខ្ញអា ំុ ចមើលថទា ែ ប ំ ន ូ្អ សៗ ី្រ របស់ខឲ ់ំុ្ញ យ្ បានល្អ។ ខ្ញដ ំុ ច ូ ជាម្ដយ ា របស់ពក ួ គេដរែ ពះ្រោ ពួកគេមន ិ បានទទួលភាពកក់កព ៅ្ដ ម ី យ ា្ដ របស់ខសោ ំុ្ញ ះឡើយ។

មានពេលមួយមានអ្នកជិតខាងម្នក ា ដ ់ ល ែ មានអាយុ

រៀនថ្នក ា ទ ់ ៨ ី (នៅប្រទស េ វៀតណាម)។ខ្ញស ំុ ា ្រល ញ់ ការសិកសា ្ ហើយខ្ញស ំុ ម ្រ ច ៃ៉ ង់កាយជា ្ល មនុសស្ មាន

តគា ែ ត់តវូ្រ ការលុយឲយ្ ប្ដថ ី រី្ម បស់គាត់ធន ើ្វ េសាទ សមប ្រា ខ ់ ន ួ្ល គាត់។

ទស្សនៈពិភពលោក និងចង់ឃញ ើ

ឈ្មះោ នី ហើយខ្ញច ំុ ង់ឲយ្ អ្នកដទៃហៅខ្ញថា ំុ នីពះ្រោ

ជីដន ូ ពះ្រោ ម្ដយ ា របស់ខបា ំុ្ញ នលក់ផះ្ទ ដោយសារ

ហើយលុយមួយចំនន ួ ទៀតគាត់ទញ ិ គឿ្រ ងអលង្កា

ក្រម ុ គសា ួ្រ រ ខ្ញស ំុ ា ្រល ញ់អង្គការ ប្អន ូ ៗរបស់ខល ំុ្ញ ត ូ ធំធាត់បានល្អ

ប្អន ូ ៗរបស់ខំុ្ញ និងខ្ញបា ំុ នប្ដរូ ទៅរស់នៅជាមួយ

បហ ្រ ល ែ ជា៥០ឆ្ន។ ំា គាត់មានចៅសម ី្រ ក ា្ន ដ ់ ល ែ ខ្ញំុ

ស្គល ា យ ់ ង ា៉ ចបា ្ ស់។ អ្នកជិតខាងចំណាស់មក ា្ន ន ់ ះេ បានពយា ្ យាមជាចន ើ្រ ដងដើមប្ ន ី យា ិ យជាមួយ

ម្ដយ ា និងជីដន ូ របស់ខំុ្ញ ដើមប្ ស ី ំុ ឲយ្ ខ្ញម ំុ កធ្វកា ើ រនៅ

កាសណ ី៊ ូ នៅបទ ្រ ស េ កម្ពុជា។ ប៉ន ុ ែម ្ដ យ ា្ដ និងជីដន ូ មូលមតិលេខ ៤៧

ខែមិថុនា-កក្កដា ឆ្នាំ២០១២


របស់ខម ំុ្ញ ន ិ បានយល់ពម ្រ ឡើយពះ្រោ ពួកគាត់ចង់

គ្រសា ួ ររបស់ខបា ំុ្ញ នទទួលលុយរបស់ខម ំុ្ញ ង ្ដ ម្កល ា

ពេលនេះមានសុវត្ថភា ិ ព ពេញ ដោយក្ដស ី ា ្រល ញ់

ល្ងច ា ថ្ងម ៃ យ ួ អ្នកជិតខាងដដែលបានមករកខ្ញំុ និង

ខ្ញទ ំុ ទួលបានដប់ដល ុ រា្ល សមប ្រា ភ ់ ៀ្ញ វម្នក ា ់ ហើយខ្ញំុ

ខ្ញចា ំុ ប់ផម ើ្ដ ចូលចិតអ ្ដ ក ្ន បក ឹ្រ សា ្ យោបល់របស់ខំុ្ញ

គាត់បាននិយាយថាខ្ញន ំុ ង ឹ ទទួលបានការងារធ្វក ើ ង ុ្ន

តម្រវូ ឲ្យធ្វអ ើ ញ្ចង ឹ ។

ធ្វកា ើ របៀ្រ បធៀប ស្ថន ា ភាពរបស់ខំនៅ ុ្ញ បទ ្រ ស េ

ឲយ្ ខ្ញនៅ ំុ ផ្ទះ និងចិញម ឹ្ច បីបាច់បន ូ្អ ៗនៅផ្ទះ។

និយាយបញ្ចះុ បញ្ចល ូ ខ្ញំុ ពេលខ្ញនៅ ំុ ផ្ទះតែម្នក ា ឯ ់ ង។ កាសណ ី៊ ូ ក្នង ុ ទីកង ុ្រ ភ្នព ្មំ ញ េ ហើយខ្ញអា ំុ ចរកចំណល ូ

បានច្រន ើ នៅទីនោះ។ ដូចះេ ្ន ខ្ញអា ំ ុ ចជួយគ្រួសារដោយ ផ្ញប ើ ក ្រា ជា ់ រៀងរាល់ខដ ែ ល់ពក ួ គេ។ ឮអញ្ចង ឹ ខ្ញំបា ុ ន

សម ្រ ស ើ ម ្រ ថា ៃ៉ ខ្ញន ំុ ង ឹ មានលទ្ធភាពទិញផ្ទះសមប ្រា ់ គសា ួ្រ រ ហើយខ្ញន ំុ ង ឹ អាចក្លាយជាជាងអ៊ត ុ សក់ល្អ ម្នក ា ់ និងនៅជាមួយប្អន ូ ៗរបស់ខគ ំុ្ញ ប ្រ ព ់ ល េ ។

ខ្ញបា ំុ នសម្រច េ ចិតៅ ្ដទ ភ្នព ំ ញ េ ជាមួយសច ី្ដ្រ ណា ំ ស់ ម្នក ា នោ ់ ះ។ ចៅស្ររី បស់គាត់កម ៏ កជាមួយដែរ។

តាមពិតទៅស្ដី្រ ចំណាស់មក ា្ន ន ់ ះេ មានហាងកាហ្វេ តូចមួយ នៅប៉យ ោ ប៉ត ែ ដែលស្ថត ិ នៅក្បរែ ព្រដ ំ ន ែ

បទ ្រ ស េ កម្ពជា ុ -ថៃ។ សច ី្ដ្រ ណា ំ ស់មក ា្ន ់នោះបានឲ្យ ខ្ញធ ំុ កា ើ្វ រនៅហាងកាហ្វេនោះ។

មានអតិថជ ិ នជាច្រន ើ ដែលបានមកហើយផឹក

កាហ្វ។ េ ចៅស្រី សច ី្ដ្រ ណា ំ ស់ ចេញទៅករ ្រៅ ៀង រាល់យប់។ មានពេលមួយចៅស្រីគាត់បានបប ្រា ់

ខ្ញថា ំុ នាងរកលុយបានច្រនដោ ើ យសារតែនាងលក់ ខ្លន ួ ។ ហើយស្ដច ី្រ ណា ំ ស់កបា ៏ ននិយាយបប ្រា ខ ់ ឱ ំុ្ញ យ្

លក់ពហ ្រ ា ្មច រី ដោយសារតែវាងាយសយ ួ ្រ រកលុយ។ ពេលខ្ញឮ ំុ ពីភាពងាយស្រល ួ រកលុយបែបនេះ ខ្ញន ំុ ក ឹ សម ្រ ទ ៃ៉ ញ ិ ផ្ទះថ្មឲ ី យ្ ប្អន ូ ៗ ហើយខ្ញអា ំុ ចត្រលប់ទៅ ផ្ទះវិញ។

ប៉ណ ុ ះោ្ណ ហើយខខ ែ ះ្ល ពួកគេមន ិ បានទទួលសោះ។ យកលុយទាំងអស់ឲយ្ ទៅស្ដច ី្រ ណា ំ ស់ពះ្រោ គាត់ មានភ្ញៀវខ្លះបានពយា ្ យាមបញ្ចះុ បញ្ចល ូ ខ្ញឲ ំុ យ្ បើ្រ ថ្នញ ំា ៀន ប៉ន ុ ខ ែ្ដ ម ំុ្ញ ន ិ ដល ែ បទ ើ្រ ព េ ះ្រោ ខ្ញដ ំុ ង ឹ ថាវា

មិនល្អ។ ខ្ញឃ ំុ ញ ើ មាន ពីរបីនាក់ដល ែ រស់នៅកប្ រែ ហាងកាហ្វេ ពួកគេបថ ើ្រ ញ ំា្ន ៀនរៀងរាល់ថៃ្ង បើ

មិនអញ្ចង ឹ ទេរាងកាយពួកគេនង ឹ ញ័រ ហើយស្លក េ

ស្លង ំា ។ ខ្ញបា ំុ នបដិសធ េ ភ្ញៀវទាំងអស់ដល ែ ចង់ឲយ្

ប្រថ ើ ញ ំា្ន ៀនមុននឹងគេងជាមួយពួកគេ។ មានភ្ញៀវ មួយចំនន ួ បពា ើ្រ កយ្ គំហកគំហង ែ ខ្លង ំា ៗដាក់ខ។ ំុ្ញ

ព្រក ឹ មួយ មានភ្ញៀវខ្មរែ ម្នក ា ស ់ ៀ្ល កពាក់ឯកសណ្ឋន ា ធម្មតា មកផឹកកាហ្វេ ហើយគាត់បាននិយាយថា គាត់តវូ្រ ការសដ ី្រ ក េ ជាមួយយប់នះេ ហើយគាត់ សួរតើមានសី្រ ឬអត់។ ខ្ញបា ំុ នបប ្រា គា ់ ត់ថាមាន

ស្រស ី មប ្រា គា ់ ត់។ ដល់ពល េ ល្ងច ា សប ្រា ត ់ មា ែ ន ប៉ល ូ ស ី ជាចន ើ្រ មកហាងកាហ្វា េច ប់ខន ួ្ល ខ្ញំុ សី្ដ្រ ចំណាស់ និងចៅសរី្រ បស់គាត់។

ខ្ញត ំុ វូ្រ បានបញ្ខន ូ ទៅអង្គការក្ដស ី ងឃ្ ម ឹ ពិភពលោក ក្នង ុ ខេតស ្ដ ៀមរាប។ ប៉ន ុ នៅ ែ្ដ ទីនោះមិនមាន

នរណាម្នក ា ច ់ ះេ និយាយភាសាវៀតណាម ដូចះេ្ន ពួក គេបានបញ្ជន ូ ខ្ញម ំ ុ កអង្គការទស្សនៈពិភពលោកដោយ

សារនៅអង្គការទសស្ នៈពិភពលោក មានអ្នកបក ឹ្រ សា ្ យោបល់ដល ែ ចេះនិយាយភាសាវៀតណាម។ ចូលមកនៅមណ្ឌលនាវាថ្មីរបស់អង្គការ

ទទួលភ្ញៀវពី ៨ ទៅ ៩ នាក់កង ុ្ន មួយថ្ង។ ៃ ខ្ញឈ ំុ ចា ឺ ប់

មិនរីករាយសោះ ហើយខ្ញព ំុ ត ិ ជាចង់តល ្រ ប់ទៅ

ខ្លង ំា នៅថ្ងដ ៃ ប ំ ង ូ ដែលខ្ញគ ំុ ង េ ជាមួយភ្ញៀវ ប៉ន ុ ខ ែ្ដ គ ំុ្ញ ន ា្ម វិធណា ី ឲយ្ ប្រសរើ ជាងនេះដើមប្ រី កលុយទេ នេះជា

វិធត ី ម ែ យ ួ គត់ដល ែ ខ្ញអា ំុ ចរកលុយចិញម ឹ ្ច កម ុ ្រ គសា ួ ្រ រ ខ្ញ។ ំុ ខ្ញផ ំុ ល ្ដ ល ់ យ ុ ដល់សច ី្រ្ដ ណា ំ ស់នោះរៀងរាល់ខែ ដើមប្ ឲ ី យ្ គាត់ផរើ្ញ មកក្រម ុ គ្រសា ួ រខ្ញំុ ដែលរស់នៅឯ បទ ្រ ស េ វៀតណាម។ ខ្ញបា ំុ នដឹងថាសច ី្ដ្រ ណា ំ ស់

ម្នក ា នោ ់ ះបានយកលុយរបស់ខំុ្ញ ដោយសារតែកម ុ្រ

ដល ែ គាត់នយា ិ យភាសាវៀតណាម។ ខ្ញំបា ុ ន

វៀតណាម រស់នៅជាមួយកម ុ្រ គ្រួសាររបស់ខំុ្ញ

ការងារខ្ញនៅ ំុ ប៉យ ោ ប៉ត ែ និងការស្នក ា ់នៅមណ្ឌល។ ខ្ញស ំុ ្រលាញ់មណ្ឌលជាទីបផ ំ ត ុ ដោយសារតគ ែ ប ្រ ់

គ្នច ា ត ិ ល ្ដ ្អ យកចិតទ ្ដ ក ុ ដាក់លខ ើ ហ ំុ្ញ យ ើ ខ្ញបា ំុ នរៀន សូតច ្រ ន ើ្រ អំពកា ី រធ្វម ើ បអាហា ូ្ហ រ រៀនភាសាខ្មរែ រៀនពីការដាំបន្លែ និងអំពកា ី រកង ្រ អង្ក។ ំា

ខ្ញទ ំុ ទួលបានសេចក្ដស ី ា ្រល ញ់ និងការយកចិតទ ្ដ ក ុ ដាក់ដល ែ ខ្ញម ំុ ន ិ ដល ែ ទទួលបានកន្លងមកក្នង ុ ជីវត ិ របស់ខ។ ំុ្ញ ពេលនេះខ្ញមា ំុ នអារម្មណថា ៍ ខ្ញំមា ុ ន

សំណាងណាស់ដល ែ បានស្គល ា អ ់ ង្គការទសស្ នៈពិភពលោក។ ខ្ញស ំុ ្រលាញ់អក ្ន បក ឹ្រ ្សាយោបល់

ដល ែ មានឈ្មះោ ថាគីម ដូចម្ដយ ា របស់ខអ ំុ្ញ ញ្ចង ឹ ។ ខ្ញចា ំុ ត់ទក ុ គាត់ជាម្ដយ ា ទីពរី របស់ខំុ្ញ ហើយខ្ញន ំុ ង ឹ មិនភ្លច េ គាត់ទក េ ង ុ្ន មួយជីវត ិ នេះ។

ខ្ញម ំុ ន ិ សបបា ្ យចិត្ដដោយសារខ្ញន ំុ ង ឹ តវូ្រ ធ្វើ

សមាហរណកម្មតល ្រ ប់ទៅបទ ្រ ស េ វៀតណាមវិញ ឆាប់ៗនេះ។ ខ្ញន ំុ ង ឹ នឹកអ្វៗ ី ទាំងអស់នៅមណ្ឌល។ ប៉ន ុ វា ែ្ដ ជាជីវត ិ ហើយខ្ញត ំុ វូ្រ ទៅ និងមើលថប ែ ន ូ្អ ៗ របស់ខ។ ំុ្ញ ខ្ញន ំុ ង ឹ រៀនពីការធ្វស ើ ក់នៅបទ ្រ ស េ

វៀតណាម។ ខ្ញស ំ ុ ងឈ្ ម ឹ ថាខ្ញន ំុ ង ឹ អាចបើកហាងធ្វស ើ ក់ តូចមួយក្នង ុ បទ ្រ ស េ វៀតណាមអញ្ចង ឹ ខ្ញអា ំុ ចនៅ

ជាមួយប្អន ូ ៗរបស់ខគ ំុ្ញ ប ្រ ព ់ ល េ ហើយខ្ញន ំុ ង ឹ មើលថែ ពួកគេឲយ្ បានល្អ។ ខ្ញន ំុ ង ឹ មិនឲយ្ ប្អន ូ ៗរបស់ខធ ំុ្ញ ដ ើ្វ ច ូ

បន្ទប ា ព ់ នោ ី ះមក ខ្ញល ំុ ក់ខន ួ្ល ។ ខ្ញគ ំុ ង េ ជាមួយបុរស ជាចន ើ្រ នាក់ ពួកគេជាជនជាតិថៃ និងចិន។ ខ្ញំុ

និងការយកចិតទ ្ដ ក ុ ដាក់។

ទស្សនៈពិភពលោកលើកដំបង ូ ខ្ញមា ំុ នអារម្មណ៍ ប្រទស េ វៀតណាមវិញដើមប្ ជ ី ប ួ ជុក ំ ម ុ្រ គសា ួ្រ រខ្ញ។ ំុ

នៅឯមណ្ឌល ខ្ញម ំុ ន ិ និយាយរកនរណាទាំងអស់។ អ្នកប្រក ឹ សា ្ យោបល់ដល ែ និយាយភាសារវៀតណាម ពិតជាល្អនង ឹ ខ្ញណា ំុ ស់។ គាត់តង ែ និយាយពាកយ្

ល្អៗមកខ្ញជា ំុ ភាសាវៀតណាម ហើយគាត់លក ើ

អ្វដ ី ល ែ ខ្ញបា ំុ នជួបនោះទេ។

ពេលនេះ ខ្ញម ំុ ល ើ ឃើញពិភពលោកសស ្រ ស ់ ត ា្អ ណាស់។ ខ្ញស ំុ ា ្រល ញ់កម ុ្រ គ្រួសារ ខ្ញស ំុ ្រលាញ់

អងកា ្គ រទសស្ នៈពិភពលោក និងចង់ឃញ ើ ប្អន ូ ៗ របស់ខល ំុ្ញ ត ូ ធំធាត់បានល្អ។

កំណត់សម្គល ា ៈ់ នីជាឈ្មះោ ដែលនាងដាក់ដោយខ្លន ួ ឯង។

ទឹកចិតខ ្ដ ឲ ំុ្ញ យ្ មានសង្ឃម ឹ ក្នង ុ ជីវត ិ ដោយសារខ្ញំុ

ទូរស័ពទា ្ទ ន់ហត េ កា ុ រណ៍ បស ្រ ន ិ បើអក ្ន ដឹង ឬមានការសងស្ យ ័ ពីករណីរលោ ំ ភផ្លវូ ភេទកុមារ ឬអំពជ ើ ញ ួ ដូរមនុសស្ ឬអំពធ ើ ើអា ្វ ជីវកម្មផវូ្ល ភេទ ឬពេសយា ្ ចារកុមារ

សូមរាយការណ៍ជាបន្ទន ា ទៅ ់ កាន់ការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុសស្ និងការពារអនីតជ ិ ន តាមរយៈទូរស័ព្ទទាន់ហត េ ុការណ៍លខ េ ៖ ថ្នក ា ជា ់ តិ៖ ០២៣​៩៩៧​៩១៩

ភ្នព ំ ញ េ ៖ ១៧ ២៧៦ ២២២

ខេតបា ្ដ ត់ដប ំ ង៖ ០១៧ ២៥៦ ២២២

ខេតក ្ដ ណ្ដល ា ៖ ០១២ ៩៥៧ ៩៥១

ខេតក ្ដ ព ំ ង់ឆង ំា្ន ៖ ០១៧៣២៦២២២

ខេតតា ្ដ កវែ ៖​០៩៧ ៧៧៨០ ០០៥

ខេតស ្ដ ៀមរាប៖ ​០១៧ ២៥៨ ២២២

ខេតក ្ដ ព ំ ង់ធំ ៖ ​០១៧ ២៥៤ ២២២

ខេតប ្ដ ន្ទយ ា មានជ័យ៖​០១៧ ២៦០ ២២២

ខេតព ្ដ ះ្រ វិហារ៖ ​០១២ ២៦៦​២៣៨

ខេតក ្ដ ព ំ ង់ស៖ ឺ្ព ០៩៧ ៧៧៨០ ០១៨ / ០១៦ ៧០១ ៦៣២

បណ្ដញ ា ទូរស័ពជ ្ទ ន ំ យ ួ កុមារកម្ពជា ុ ១២៨០ លេខទូរស័ពទា ្ទ ន់ហត េ កា ុ រណ៍ការពារកុមារ របស់អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពុជា ០១៧ ៦៦៦ ៧១៧ / ០១៧ ៦៦៦ ៨៧៣

មូលមតិលេខ ៤៧

ខែមិថុនា-កក្កដា ឆ្នាំ២០១២


ការផ្តលកា ់ រយល់ដង ឹ ជាសាធារណៈ

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកបរ្រា ព្ធទវា ិ ពិភពលោក ប្រឆាំងពលកម្មកុមារ១២មិថនា ុ សរសេរដោយ អ៊ំុ វ៉ន ា ដ ់ ត េ ការីទនា ំ ក់ទន ំ ងព័តមា ៌ ន កាលពីថទ ៃ្ង ១ ី ២ ខម ែ ថ ិ នា ុ អង្គការទសស្ នៈពិភព-

បដា ពាកយ្ ស្លក ោ និងកូនសៀវភៅផស្ ព្វផសា ្ យសារ

យោងតាមអង្គការ សហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថា

ពលកម្មកមា ុ រក្នង ុ កិចស ្ច ហបត ្រ ប ិ ត្ដិការជាមួយ

ដើមប្ ប ី ញ្ចបព ់ លកម្មកមា ុ រ។

នាក់ ស្ថត ិ ក្នង ុ ពលកម្មកមា ុ រ និង១១៥លាននាក់កង ុ្ន

លោក គមង ្រោ បំផស ុ ចលនាសងម ្គ ដើមប្ ល ី ប ុ បំបាត់ អង្គការលីកាដូ បានបរ្រា ពខ ្ធ ប ួ លើកទី១១នទ ៃ វា ិ ពិភពលោកបយ ្រ ទ ុ ប ្ធ ្រឆាំងពលកម្មកុមារកម ្រោ

ប្រធានបទ "ខ្ញប ំុ ញ្ជន ូ កូនទៅសាលារៀន ចុះអ្នក

សំខាន់ៗដើមប្ ល ី ក ើ កម្ពសកា ់ រយល់ដង ឹ និងចូលរួម

នៅទូទាង ំ សកលលោក មានកុមារចំនន ួ ២១៥លាន ចំណោមកុមារទាំងអស់នះេ កំពង ុ ស្ថត ិ ក្នង ុ ទម្រង់

សាម រដ្ឋា មកពីសក ុ្រ បាត់ដប ំ ងបានថ្លែងថា

ពលកម្មធន ្ង ធ ់ រ្ង ។

"កាលពីខនៅ ំុ្ញ ក្មង េ ខ្ញបា ំុ នរស ើ អេតចាយដើមប្ ី

ឧបត្ថមគ ្ភ សា ួ្រ រ។" នាងបានថ្លង ែ ទៀតថា" ពេល

ជីដន ូ របស់រដ្ឋា ឈ្មះោ អឿម បានថ្លង ែ ថា "គ្រួសារ

ព្រត ឹ ្តកា ិ រណ៍នះេ មានការចូលរួមដោយមនុសស្ ជាង

យាយតារបស់ខំុ្ញ ហើយបញ្ចះុ បញ្ចល ូ ពួកគាត់ដម ើ ប្ ី

និងខ្ញត ំុ ង ែ តែទៅរស ើ អេតចាយ។ ជួនកាលខ្ញត ំុ វូ្រ

ការយល់ដង ឹ លើកទឹកចិតឲ ្ដ យ្ ឪពុកម្ដយ ា យុវជន អ្នក

អងកា ្គ រ។ នៅពេលខ្ញបា ំុ នរស់នៅទីនោះ ខ្ញបា ំុ នស្នើ

វិញ?" នៅសួនចបា ្ រនាគបាញ់ទក ឹ កងបា ុ្រ ត់ដប ំ ង។ ២.៥០០នាក់ ដល ែ មានគោលបំណងលើកកម្ពស់ ជួលកុមារ អាជ្ញធ ា រ រដ្ឋភ ា បា ិ ល និងសាធារណជន ទូទៅដើមប្ ច ី ល ូ រួមក្នង ុ ការបយ ្រ ទ ុ ប ្ធ ្រឆាំងទប់សត ា្ក ់ និងលុបបំបាត់រាល់ទមង ្រ ធ ់ ន ្ង ធ ់ រ្ង ពលកម្មកុមារ។

ការដើរដង្ហរែ កប្ ន ួ ពីវត្តទល ួ តាឯកទៅកាន់សន ួ នាគ បាញ់ទក ឹ ការបគ ្រ ត ំ នី្ដ្រ ការចក ែ ខិតបណ្ណពត ័ ា ៌ម ន

មួយនោះ អងកា ្គ រទសស្ នៈពិភពលោកបានជួប

អនុញត ា្ញ ឲ ិ យ្ ខ្ញទៅ ំុ រៀននៅក្នង ុ មណ្ឌលសំចតរបស់ សុរ ំ ៀនជំនាញអ៊ត ុ សក់។ ឥឡូវខ្ញបា ំុ នក្លយ ា ជា

របស់ខក ំុ្ញ ក ី្រ ្រ ហើយជារៀងរាល់ថៃចៅ ្ង ស្ររី បស់ខំុ្ញ ចំណាយពេលមួយយប់ដម ើ ប្ រ ី ស ើ អេតចាយ។"

គាត់បានថ្លង ែ ទៀតថា " ថ្ងម ៃ យ ួ បុគល ្គ ក ិ អង្គការ ទសស្ នៈពិភពលោកបានមកផ្ទះរបស់ខដ ំុ្ញ ម ើ ប្ ី

ជាងអ៊ត ុ សក់ហយ ើ ។"

កញ្ញា សាម រដ្ឋា បានថ្លង ែ ទៀតថា "ខ្ញស ំុ ម ូ អំពាវនាវ ដល់ឪពុកម្ដយ ា គប ្រ រ់ ប ូ សូមបញ្ជន ូ កូនទៅសាលា និងសូមកុឲ ំ យ្ ពួកគេធកា ើ្វ រងារធ្ងនៗ ់ "។

ពនយ្ ល់ និងបញ្ចះុ បញ្ចល ូ ខ្ញឲ ំុ យ្ អនុញត ា្ញ ចៅស្របា ី ន

ទៅសាលា។ ឥឡូវនេះចៅសរី្រ បស់ខំុ្ញ មានមុខរបរ សមរមយ្ ហើយអាចជួយដល់គសា ួ្រ រ។"

ការចូលរួមរបស់កមា ុ រ

ការបក ្រ ត ួ កីឡាបាល់ទាត់មត ិ ្ដភាពពងង ឹ្រ បណ្ដញក ា ារពារកុមារ សរសេរដោយ អ៊ំុ វ៉ន ា ដ ់ ត េ ការីទនា ំ ក់ទន ំ ងព័តមា ៌ ន បាល់ទាត់មត ិ ្ដភាពដើមប្ រី ត ឹ ចំណងមិត្ដភាពរវាងក្លប ិ

រិទី្ធ អាយុ១៨ឆ្នម ំា កពីសង្កត ា វ់ ត្ដភំ្ន ខណ្ឌដន ូ ពេញ

យើងជឿថានេះនឹងជួយកិចខ ្ច ត ិ ខំបង ឹ្រ បង ្រែ ពងង ឹ្រ

រីករាយដោយចូលរួមក្នង ុ ការបក ្រ ត ួ កីឡាបាល់ទាត់

កីឡាបាល់ទាត់មកពីតប ំ ន់ផស្ ង េ ៗ និងកមនា ុ្រ នា។ បណ្តាញការការពារកុមារារបស់យង ើ ដើមប្ កា ី រពារ កុមារាពីការរំលោភបំពាន និងការកេងបវ្រ ញ ័ ។ ្ច "

គមង ្រោ កូនបស ុ្រ ខ្ញធ ំុ ើកា ្វ រជាមួយកុមារារងគះ្រោ

ពីការរំលោភបំពានផ្លវូ ភេទ កុមារាងាយរងគះ្រោ កាលពីថទ ៃ ្ង ៧ ី ខម ែ ថ ិ នា ុ គមង ្រោ កូនបស ុ្រ ខ្ញំុ របស់

អងកា ្គ រទស្សនៈពិភពលោក បានបងត ើ្ក ឲយ្ មានការ ប្រកត ួ បាល់ទាត់មត ិ ្តភាពរវាងក្លបបា ិ ល់ទាត់ទាង ំ ៩ មកពីកង ុ្រ ភុព ំ ញ េ នៅវិទយា ្ ល័យបឹងតប ្រ ក ែ ដើមប្ ី

ពង្រង ឹ មិត្ដភាពក្លប ិ និងបណ្ដញ ា ការពារកុមារា។ អ្នកស្រម ី ន ៉ បូរណា ី ប្រធានគមង ្រោ កូនបស ុ្រ ខ្ញំបា ុ ន មានប្រសាសន៍ថា "យើងបានរៀបចំការបក ្រ ត ួ

ពីការលក់ពលកម្ម កុមារតាមផ្លវូ កុមាររស ើ អេតចាយ

និងកុមាររងគះ្រោ ពីការកេងបវ្រ ញ ័ ្ច និងពេសយា ្ ក្នង ុ

ទីកង ុ្រ ភ្នព ំ ញ េ ។ គោលបំណងនគ ៃ មង ្រោ គឺការពារ

ទប់សត ា ្ក ់ និងការការពារកុមារាពីការរំលោភបំពាន

កង ុ្រ ភ្នព ំ ញ េ បានថ្លង ែ ថា "ខ្ញំមា ុ នអារម្មណស ៍ ប្បាយ នេះ ពះ្រោ ភាគចន ើ្រ មិតរ្ដ បស់ខំុ្ញ និងខ្ញម ំុ ន ិ មាន

ពេលវេលាគប ្រ គ ់ ន ្រា ដ ់ ម ើ ប្ ល ី ង េ កីឡាបាល់ទាត់ នោះទេ។ ភាគចន ើ្រ ពួកយើងគឺរវល់ជាមួយការ

សិកសា ្ ការរកចំណល ូ ចិញម ឹ្ច ជីវត ិ តាមរយៈការរើស សំរាមដើមប្ ល ី ក់។ ខ្ញគ ំុ ត ិ ថាការបក ្រ ត ួ កីឡាបាល់

ទាត់នះេ គឺលព ្អ ះ្រោ វាគប ្រ គ ់ ង ្រ ពួកយើងពីការធ្លក ា ់ ចូលក្នង ុ កម ុ្រ មនុសស្ ដល ែ បព ្រ ត ឹ្រ ក ិ្ដ ហ ំ ស ុ និង សេពគឿ្រ ងញៀនជាដើម។"

ផ្លវូ ភេទតាមរយៈការកសាងសមត្ថភាព ការពងង ឹ្រ

ក្នង ុ កម្មវធ ិ ប ី ទ ិ ការបក ្រ ត ួ គមង ្រោ កូនប្រស ុ ខ្ញំបា ុ ន

កុមារាការពារខ្លន ួ ឯងបាន។

ក្លប ិ កីឡាបាល់ទាត់ផសា ្ រតូច ក្លប ិ កីឡាបាល់ទាត់

បណ្ដញ ា និងលើកកម្ពសកា ់ រយល់ដង ឹ ដល ែ អាចឲយ្

ផ្ដលពា ់ នរង្វន ា ស ់ មប ្រា ប ់ ក ី ម ុ្រ ជាប់ចណា ំ ត់ថក ា្ន មា ់ ន វិទយា ្ ល័យចបា ្ រអំពៅ និងក្លប ិ កីឡាបាល់ទាត់ ស្ទង ឹ មានជ័យ។

មូលមតិលេខ ៤៧

ខែមិថុនា-កក្កដា ឆ្នាំ២០១២


ពិធលា ី គ្នដ ា ផ ៏ ម ែ្អ ល្ហម ែ សមប ្រា ក ់ ញ្ញអ ា ស ែ ើ្ទ ហាលីម នៅក្នង ុ ពិធដ ី ក ៏ ក ុ្ត ក្តល ួ និងរំជល ួ ចិត្ត នាថ្ងទ ៃ ី ៣១ ខក ែ ក្កដា បុគល ្គ ក ិ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក និងក្រម ុ ហ៊ន ុ វីសន ិ ហ្វន ា ់ រាប់រយនាក់ បានមកជួបជុគ ំ ដ ា្ន ម ើ ប្ ថ ី ង ែ្ល អំណរគុណ កញ្ញា អស ែ ើ្ទ ហាលីម សមប ្រា កា ់ របម្រដ ើ ស ៏ ះោ្ម ត្រងរ់ បស់គាត់ និងកោតសរសើរពីផលប៉ះពាល់ ជាវិជ្ជមានដល ែ គាត់បានសមច េ្រ ដល់កមា ុ រ និងសហគមន៍​នៅទូទាង ំ ប្រទស េ កម្ពុជា តាមរយៈការ ដឹកនាំរបស់គាត់។ កញ្ញា អែសើ្ទ បម្រអ ើ ង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពុជា ក្នង ុ តំណង ែ ជានាយិកាប្រចាប ំ ទ ្រ ស េ ចាប់ពឆ ី ំា្ន ២០០៦​ដល់ ២០១២។

មូលមតិលេខ ៤៦

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២


ពិធលា ី គ្នរា បស់នាយិកាប្រចាប ំ ទ ្រ ស េ

មូលមតិលេខ ៤៦

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២


សមាជិកសភាកាណាដាទទួលបទពិសោធន៍ពកា ី រការពារកុមារក្នង ុ បទ ្រ ស េ កមា ្ពុជ

លោកសី្រ អីសា ុ ប៊ល ែ ម៉រូ ន ី សមាជិកសភាកាណាដា មើល

សកម្មភាពបងៀ្រ នពេលយប់របស់កមា ុ រ ទាំងទឹកមុខញញឹម ជាមួយ លោក សាន ផារ៉ន ែ ប្រធានគមង ្រោ បំផស ា្ល ប ់ ក ្រែ មា ុ រតាមផ្លវូ

លោក ឌីន អាលីសន ុ សមាជិកសភាកាណាដា បង្ហញ ា ចំណាប់

អារម្មណល ៍ ​ើ លាភ ដល ែ ជាមិតអ ្ត ប់រម ំ ត ិ ្ត ពីការបង្រៀនកុមារតាមផ្លវូ ពីរបៀបការពារខ្លន ួ ពួកគេ ក្នង ុ កំឡង ុ ពេលសកម្មភាពបង្រៀនពេល យប់ របស់គមង ្រោ បំផស ា្ល ប ់ ក ្រែ មា ុ រតាមផ្លវូ

លោក វេន អីស ុ ើ្ទ សមាជិកសភាកាណាដា ត្រត ួ ពិនត ិ យ្ កិច្ចការផ្ទះ របស់សស ិ ស្ ម្នក ា ់ កំឡង ុ ពេលម៉ង ោ សិកសា ្ នៅមណ្ឌលទំពាង ំ ស្នងឬសស្ ី

មូលមតិលេខ ៤៦

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២

រូបថតជាកម ុ្រ របស់សមាជិកសភាកាណាដា​និងក្រម ុ មិតអ ្ត ប់រម ំ ត ិ ្ត

នៅមណ្ឌលទំពាង ំ ស្នងឬសស្ ី


ភ្ញៀវរបស់យង ើ

សមាជិកសភាកាណាដា លោកសី្រ វៃ យ៉ង ំា (កណ្តាល) លោក ឌីន

អាលីសន ុ (ឆ្វង េ ) និង​លោក រ៉ស ា ហាយប៊ត ឺ ​ស្តប ា ក ់ ង េ្ម បស ុ្រ ដល ែ

ចូលរួមក្នង ុ បណ្តាញការពារក្មង េ បស ុ្រ នគ ៃ មង ្រោ កូនបស ុ្រ ខ្ញំុ

លោកសី្រ អីសា ុ ប៊ល ែ ម៉រូ ន ី សមាជិកសភាកាណាដា កំពង ុ លេងជាមួយ

សមាជិកសភាកាណាដា បង្ហាញការរួបរួមគ្នាជាមួយយុវជន នៅក្នង ុ

កុមារម្នក ា ់ កំឡង ុ ពេលដំណរើ ទសស្ នកិចគ ្ច មង ្រោ កូនបស ុ្រ ខ្ញំុ

កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់កមា ុ រនក ៃ ស ី្ត ងឃ្ ម ឹ ក្នង ុ សង្កត ា ស ់ យ ា្វ ប៉ក ា ដើម ់ ប្ ី ការពារកុមារ និងប ​ ញ្ចបអ ់ ព ំ ហ ើ ង ិ សា ្ ក្នង ុ គ្រួសារ និងការជួញដូរ

សមាជិកសភាកាណាដា ស្តប ា យ ់ វុ ជនបង្ហញ ា ពីរបៀបយុវជន និងកុមារក្លប ិ បានបំផស ា្ល ប ់ ជ ្រែ វី ត ិ របស់ពក ួ គេ និងសហគមន៍ របស់ពក ួ គេ

រូបថតជាកម ុ្រ របស់សមាជិកសភាកាណាដា និងយុវជនក្លប ិ នៅកម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់កមា ុ រនក ៃ ស ី្ត ងឃ្ ម ឹ

មូលមតិលេខ ៤៦

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២


សារព័តមា ៌ ន

កម្មវធ ិ វី ទ ិ យ្ មា ុ នជំហរប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារ សរសេរដោយ ណាវ ចាន់ថារិទិ្ធ ជំនយ ួ ការការិយាល័យផ្នក ែ សរសេរ ល្ខន ោ និយាយក្នង ុ វិទយ្ ុ អេហអ ្វ ម ឹ ១០២ នម ៃ ជឈ្ មណ្ឌល សម្លង េ ស្ដបា ី្រ នផសា ្ យរឿងកុមារីបម្រើតាមផ្ទះម្នក ា ់ ត្រវូ ដែលបានរំលោភដោយម្ចស ា ផ ់ ះ្ទ ដល ែ នេះជា រឿងតំណាងឲយ្ ករណីសោកនាដកម្មរាប់រយពាក់ ព័នជា ្ធ មួយកុមារកម្ពុជា។

កុមារបមកា ើ្រ រងារតាមផ្ទះគឺជាប្រធានបទមួយក្នង ុ ចំណោមប្រធានបទបួនស្ដព ី ព ី លកម្មកមា ុ រទមង ្រ ់

ធ្ងនធ ់ រ្ង សមប ្រា ក ់ ម្មវធ ិ វី ទ ិ យ្ ហៅ ុ ថា "កុមារ និងពលកម្ម" ដោយបានរៀបចំដោយគមង ្រោ បំផស ុ ចលនា សង្គមដើមប្ ល ី ប ុ បំបាត់ពលកម្មកមា ុ រ។

កម្មវធ ិ ក ី ច ិ ព ្ច ភា ិ កសា ្ ក្នង ុ រយៈពេលមួយម៉ង ោ នេះមាន គោលបំណងដើមប្ ល ី ក ើ កម្ពសកា ់ រយល់ដង ឹ និង ផ្សព្វផសា ្ យសារដល់អក ្ន ស្ដប ា ់ ពិសស េ ដល់ឪពុក

ម្ដយ ា គ្របរ់ ប ូ ដើមប្ យ ី ល់ពផ ី លវិបាកនកា ៃ រងារកុមារ បម្រតា ើ មផ្ទះដូចជាអំពហ ើ ង ិ សា ្ ការចាប់រលោ ំ ភ និងគះ្រោ ថ្នក ា ផ ់ ស្ ង េ ៗទៀត។

លោកប៉ន ែ ចាន់ត្រា មនត ី្ដ្រ ស៊ម ូ តិសមប ្រា គ ់ មង ្រោ

បំផស ុ ចលនាសងម ្គ ដើមប្ ល ី ប ុ បំបាត់ពលកម្មកមា ុ រ បានមានប្រសាសន៍កង ុ្ន កម្មវធ ិ វី ទ ិ យ្ ថា ុ "ខ្ញស ំុ ម ូ អំពាវ

នាវឲយ្ មានការពង្រងកា ឹ រអនុវត្ដច្បាប់ និងផ្ដន្ទាទោស យ៉ង ា ធ្ងនធ ់ រ្ង ដល់ជនល្មស ើ នឹងពលកម្មកមា ុ រ និង អ្នករំលោភបំពានមកលើកមា ុ រ។" គាត់បានមាន

ប្រសាសន៍បន្ដទៀតថា "ឪពុកម្ដយ ា គ្របរ់ ប ូ ឈប់ បញ្ជន ូ កូនរបស់ខន ួ្ល ទៅធ្វកា ើ រ ប៉ន ុ ប ែ្ដ ញ្ជន ូ ពួកគេ

ទៅសាលារៀន។" ភាពកក ី្រ ្រ អំពហ ើ ង ិ សា ្ ក្នង ុ គ្រួសារ កង្វះការយល់ដង ឹ ការពង ្រ យ ើ កន្ដយ ើ និងភាពមិនបង ុ្រ បយ ្រ ត ័ រ្ន បស់ ឪពុកម្ដយ ា ជាមូលហេតច ុ មប្ ងនព ៃ លកម្មកមា ុ រ។

ការងារតាមផ្ទះមានផលប៉ះពាល់យង ា៉ អាកក ្រ ៅ ់ទ

លើជវិ ត ិ កុមារទាំងផ្លវូ កាយ និងផ្លវូ ចិត។ ្ដ កព ្រៅ បា ី ត់ បង់ឱកាសសិកសា ្ កុមារអាចទទួលរងការរំលោភ

បំពានតាមវិធផ ី ស្ ង េ ៗដូចជាតាមរយៈពាក្យសំដី និង កាយវិការមិនសមរមយ្ ដល ែ ធ្វឲ ើ យ្ ប៉ះទងច ិ្គ ផ្លវូ ចិត្ដ

ដល់កមា ុ រ បណ្តាលឲយ្ បាក់ទក ឹ ចិត្ត និងអស់សងឃ្ ម ឹ ។ យោងតាមរបាយការណ៍សប ា្ទ ស្ទងរ់ បស់វទ ិ យា ្ ស្ថន ា ស្ថត ិ ជា ិ តិកង ុ្ន ឆ្ន២ ំា ០០៣ មានកុមារបម្រើតាមផ្ទះ ជិត២៨.០០០នាក់ នៅទីកង ុ្រ ភ្នព ំ ញ េ ។ បច្ចប ុ ប្ ន្ន

នេះ មិនមានតួរលេខណាមួយជាក់លាក់បង្ហញ ា អំពត ី ល ួ ខ េ កុមារបមតា ើ្រ មផ្ទះថាកើន ឬថយចុះ

នោះទេ លុះតត ្រា មា ែ នការសវ្រា ជវ្រា ថ្ម។ ី ទោះបី

ជាយ៉ង ា ណា ចំនន ួ ពលកម្មកមា ុ រតាមផ្ទះថយចុះ អាសយ ័្រ ទៅនឹងភាពកក ី្រ ថ ្រ យចុះដរែ ។

ដើមប្ ដោ ី ះសយ ្រា បញ្ហន ា ះេ គមង ្រោ បំផស ុ ចលនា សងម ្គ ដើមប្ ល ី ប ុ បំបាត់ពលកម្មកមា ុ រសហការ

ជាមួយរដ្ឋភ ា បា ិ ល អង្គការដគ ៃ ក ូ រ្រៅ ដ្ឋភ ា ិបាល

ដើមប្ អ ី ប់រប ំ ជា ្រ សហគមន៍ និងកម ុ្រ ហ៊ន ុ ឯកជន

រួមមានម្ចស ា ស ់ ប ិ ប្ កម្មឡឥដ្ឋ នយោជក តាមរយៈ សកម្មភាពពជាចន ើ្រ ដូចជាវគស ្គ ក ិ ាសាល ្ខ ា

ក្បន ួ ដង្ហជ ែ ះិ កង់ដម ើ ប្ ប ី ញ្ចបព ់ លកម្មកមា ុ រ

ការដង្ហក ែ ប្ ន ួ ការបគ ្រ ត ំ នី្ត្រ និងផស្ ព្វផ្សាយតាម

បព ្រ ន ័ ្ធសារព័តមា ៌ ន កាសត ែ បដាពាក្យស្លក ោ វិទយ្ ុ និងទូរទសស្ ជា ៍ ដើម។

ជារៀងរាល់ឆំា្ន គមង ្រោ បំផស ុ ចលនាសង្គមដើមប្ ី លុបបំបាត់ពលកម្មកមា ុ រ មណ្ឌលសំចតក្នង ុ ខេត្ដ

បាត់ដប ំ ងបានទទួលកុមារបម្រើការងារជាង១២០

នាក់មកពីសប ិ ប្ កម្មឡឥដ្ឋ រស ើ អេតចាយ កុមារីមន ិ

ទាន់គប ្រ អា ់ យុបម្រើការងារក្នង ុ កន្លង ែ កំសាន្ដដចជា ូ ក្លប ិ ខារ៉អ ា ខ ូ ជា េ ដើម។

នៅមជឈ្ មណ្ឌល កុមារទទួលបានការអប់រក ំ ្រៅ

បព ្រ ន ័ ្ធ សម្ភរា សិកសា ្ ការពិគះ្រោ យោបល់ ជំនាញ

បំនន ិ ជីវត ិ អាហារពីរពេល ដំណរើ កំសាន្ដ ការថែទាំ សុខភាព រៀនវគប ្គ ណ្ដះុ បណ្ដល ា ជំនាញមុនពេល

ពួកគេតឡ ្រ ប់ចល ូ ទៅសាលារដ្ឋ ឬទៅគ្រួសាររបស់ ពួកគេ។ គ្រសា ួ រនៃកមា ុ រនៅមជ្ឈមណ្ឌលបានទទួល ផងដរែ នូវបក ្រា ឧ ់ បត្ថមប ្ភ ប ្រា ប ់ ងត ើ្ក មុខរបរដើមប្ ី អភិវឌឍ្ ជីវភាពរស់នៅ។

ការផ្តលកា ់ រយល់ដង ឹ ជាសាធារណៈ

សរសេរដោយ ណាវ ចាន់ថារិទិ្ធ ជំនយ ួ ការការិយាល័យផ្នក ែ សរសេរ លោកប៉ន ែ ចាន់ត្រា មនត ី្ដ្រ ស៊ម ូ តិនគ ៃ មង ្រោ បំផស ុ ចលនាសងម ្គ ដើមប្ ល ី ប ុ បំបាត់ពលកម្មកមា ុ របាន

មានប្រសាសន៍ថា "សារទាំងនេះមានន័យអប់រំ និង

លើកកម្ពសកា ់ រយល់ដង ឹ ដល់សាធារណៈជន ពិសស េ ម្ចស ា ក ់ ម ុ ្រ ហ៊ន ុ ស្ដព ី ព ី លកម្មកមា ុ រនិងសិទក ិ្ធ មា ុ រ និង

ស្វង ែ រកកិចគា ្ច ទ ំ ្រ និងអំពាវនាវបញ្ចប់រាល់ទម្រងធ ់ ន ្ង ់ ធ្ងរពលកម្មកមា ុ រ។"

កុមារមកពីគសា ួ្រ រក្រក ី ប ្រ ផ ំ ត ុ នៅទូទាង ំ ប្រទស េ

កម្ពជា ុ តង ែ ជាប់ពាក់ពន ័ ន ្ធ ង ឹ សកម្មភាពគះ្រោ ថ្នក ា ។ ់ គប ្រ ប ់ ្រធានបទ "រួមគ្នល ា ប ុ បំបាត់ពលកម្មកុមារ

ដើមប្ ស ី ទ ិ ម ិ ្ធ នុសស្ និងយុតធ ្តិ ម៌សងម ្គ " យើងរួមគ្នា ដើមប្ ល ី ប ុ បំបាត់ពលកម្មកមា ុ រ តវូ ្រ បញ្ចន ូ កូនទៅ

សាលារៀន កុប ំ ញ្ជន ូ កូនទៅធ្វើការងារ កម្ពុជាបញ្ចប់ រាល់ទមង ្រ ធ ់ ន ្ង ធ ់ រ្ង ពលកម្មកមា ុ រមុនឆ្ន២ ំ ា ០១៦ ជា សារបានលើកនៅក្នង ុ ទិវាពលកម្មកុមារអន្ដរជាតិ ទី១២ ខក ែ ក្ដដា ២០១២ ។

មូលមតិលេខ ៤៧

កុមារជាង៣១៣.០០០នាក់ ធ្លក ា ក ់ ង ុ្ន ទម្រង់ការកេង បវ្រ ញ ័ ធ ្ច ន ្ង ធ ់ រ្ង ដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀន និង

ពេសយា ្ ចារ។ កុមារជាច្រននា ើ ក់ទៀតចំណាយពេល វេលាយ៉ង ា ច្រន ើ នៅតាមសអ ្រែ ប ំ ល ិ ធ្វើការក្នងរោ ុ ង

ចក្រ ឬអូសរទេះឥដ្ឋចល ូ ដើមប្ ឆ ី យ ើ្ល តបនឹងតម្រវូ ការ នកា ៃ រកើនឡើងឧស្សាហកម្ម។ តាមរបាយការណ៍ ស្ទងម ់ តិរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិឆ២ ំា្ន ០០៣

បានបង្ហញ ា ថាកុមារម្នក ា ក ់ ង ុ្ន ចំនោមកុមារដប់នាក់ ខែមិថុនា-កក្កដា ឆ្នាំ២០១២

មានអាយុលស ើ ៧ឆ្នជា ំា ប់ទាក់ទងទៅនឹងការងារ បម្រតា ើ មផ្ទះ ធ្វើការនៅតាមផ្ទះក្នង ុ ទីកង ុ្រ ។

ពិធន ី ះេ បានរៀបចំឡង ើ នៅឯសួនច្បារវត្ដភំដោ ្ន យ

មានអ្នកចូលរួម១២០នាក់។ ព្រត ឹ ិកា ្ត រណ៍បានបញ្ចប់ ដោយក្បន ួ ដង្ហរែ កង់បមា ្រ ណចំនន ួ ១០០កង់តាម

បណ្ដយ ោ ផ្លវូ ចំងាយ៥គីឡម ូ ត ែ ក ្រ ង ុ្ន ទីកង ុ្រ ភ្នព ំ ញ េ ។ យុទនា ្ធ ការនេះទទួលជំនយ ួ ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ

ទស្សនៈពិភពលោក អង្គការពលកម្មអន្ដរជាតិ និង

ផ្តច ួ ផ្តម ើ ឡើងដោយ គណៈកម្មធ ា កា ិ រអន្តរសហជីព

ប្រឆាំងពលកម្មកមា ុ រដល ែ រួមមាន សហភាពការងារ

កម្ពជា ុ និងភ្នក ា ងា ់ រអនុវត្ត(ITUCL)អង្គការពលកម្ម

អន្តរជាតិ កម្មវធ ិ អ ី ន្តរជាតិលប ុ បំបាត់ពលកម្មកុមារ (IOL-IPEC) សហភាពសហព័នស ្ធ ហជីពជាតិ

កម្ពជា ុ (CCTU) សម្ពន ័ ស ្ធ ហព័នស ្ធ ហជីពការងារ ជាតិកម្ពជា ុ (CNC) និងក្រសង ួ ការងារនិងបណ្តះុ បណ្តាលវិជជ ា្ជ វី ៈ។


កំណាព្យ

សកម្មភាពបុគល ្គ ក ិ

រួមគ្នទ ា ប់សត ា្ក ់ ពលកម្មកមា ុ រ " កំណាពយ្ បទកាកគតិ "

សរសេរដោយ ណាវ ចាន់ថារិទិ្ធ

ជំនយ ួ ការការិយាល័យផ្នក ែ សរសេរ

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកបរ្រា ឰទិវារំឮក វិញណ ា្ញ ក្ខនអ ្ធ ក ្ន ស្លប ា ដោ ់ យសារជំងអ ឺ ដ េ ស៍

មើលចុះកុមារ! រស់កង ុ្ន បញ្ហា ពះ្រោ តែកក ី្រ ្រ មិនបានសិកសា ្ ក្លយ ា ជាកម្មករ វាសនាមិនល្អ ធ្វកា ើ រធ្ងរធ្ងន។ ់

សរសេរដោយ ណាវ ចាន់ថារិទិ្ធ ជំនយ ួ ការការិយាល័យផ្នក ែ សរសេរ ជារៀងរាល់ឆំ ា ្ន ក្នង ុ ខែឧសភា អង្គការទសស្ នៈពិភព-

លោកសេង ឈុនឡេង ប្រធានកម្មវធ ិ ក ី មា ុ រកំព្រា

អ្នកស្លប ា ដោ ់ យសារជំងអ ឺ ដ េ ស៍ ។ឆ្នន ំ ា ះេ ជាខួបលើក

លោកកម្ពជា ុ បានមានប្រសាសន៍ថា "យើងនៅតែ

លោកតែងតែបរ្រា ព្ធទវា ិ ពិភពលោករំឭកវិញណ ា ្ញ ក្ខន្ធ ទី២៩នៃទវា ិ នេះ ដែលមានប្រធានបទ "យើងរួមគ្នា លើកកម្ពសស ់ ខ ុ ភាព និងសេចក្ដថ ី ថ ៃ ្ល រូ ្ន "។

ក្នង ុ កម្មវធ ិ ថ ី យ ា ្វ បង្គថ ំ ច ៃ ្ង ន្ទ មានអ្នកចូលរួមជាង១៥០ នាក់មកពីអង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពុជា និង

ក្រម ុ ហ៊ន ុ វីសន ិ ហ្វន ា បា ់ នពាក់បព ូ ណក ៌ ហ ្រ មនៅលើ អាវរបស់ពក ួ គេដម ើ ប្ ប ី ង្ហញ ា នូវការរំលក ែ ទុក្ខ និង

អធិសន ា ្ឋ ដល់អក ្ន ស្លប ា ច ់ ន ំ ន ួ ៥១.០០០នាក់ ដោយ

សារជំងអ ឺ ដ េ ស៍កង ុ ្ន ប្រទស េ កម្ពុជាអំឡង ុ ១០ឆ្នក ំ ា ន្លង ទៅ គ្រសា ួ ររបស់ពក ួ គេ កុមារកំពរ្រា និងកុមារងាយ

និងកុមារងាយរងគះ្រោ នអ ៃ ង្គការទសស្ នៈពិភព-

បន្ដធកា ើ ្វ រជាមួយរដ្ឋភ ា បា ិ ល អង្គការករ្រៅ ដ្ឋភ ា ិបាល បជា ្រ សហគមន៍ដម ើ ប្ ី ថទា ែ ស ំ ខ ុ ភាព អ្នកដល ែ រង ផលប៉ះពាល់ពជ ី ង ំ អ ឺ ដ េ ស៍ ជាពិសស េ កុមារកំព្រា

និងកុមារងាយរងគះ្រោ ។ ហើយយើងនៅតច ែ ងចាំ

ដល់ពក ួ គេ និងផ្ដលស ់ ច េ ក្ដថ ី ថ ៃ ្ល រូ ្ន ដល់ពក ួ គេ។ យើង ចង់ឲយ្ ពត ឹ ្រ កា ិ ្ដ រណ៍នះេ រួមចំណក ែ ដល់យទ ុ ្ធសាស្ដ្រ សូនយ្ បី គឺ សូនយ្ មិនចម្លងជំងអ ឺ ដ េ ស៍ថី ្ម សូនយ្ មិន

មានការរស ើ អើងចំពោះអ្នកជំងអ ឺ ដ េ ស៍​និង សូនយ្

នៅតាមបនបា។ វាអាចប៉ះពាល់ ប្រយោលឬផ្ទល ា ់ ជីវត ិ កុមារ ទាំងផ្លវូ កាយចិត្ដ ទន់ខ្សោយប្រាជ្ញា ឬអាចពិការ សុខភាពទម ្រោ ទឌ ុ្រ ។ នេះហើយបញ្ហា សូមឲយ្ រដ្ឋា រួមគ្នប ា យ ្រ ទ ុ ្ធ អងកា ្គ រសហគមន៍ ទប់សត ា្ក រ់ ល ំ ត់ ប្ដជ េ ាមោ ្ញ ះមុត ការពារកុមារ។ តវូ្រ ពងង ឹ្រ ចបា ្ ប់ ធ្វើដោយបា ្រញ ប់ ឲ្យបានខ្លង ំា ក្លា

បច្ចប ុ ប្ ន្ននះេ មាន ៤.៣៨៦គសា ួ ្រ រ បានរងផល

ផងដែរដែលមានអ្នកចូលរួមជាង១,៧០០នាក់

និងកុមារងាយរងគះ្រោ ចំនន ួ ៤.០១៤នាក់ រួមទាំង

ដែលជាអាជ្ញធ ា រ និងប្រជាសហគមន៍។

សិបប្ កម្មឡឥដ្ឋ លីសង ែ រក ែ ពន់ បម្រកា ើ មគុណ

មិនមានអ្នកស្លប ា ដោ ់ យសារជំងអ ឺ ដ េ ស៍។"

រងគះ្រោ ។ នៅតាមកម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់នានានៃ

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពជា ុ ក៏បរ្រា ឰទិវានេះ

ការងារតាមផ្ទះ អាចពើបបទ ្រ ះ រំលោភទារុណ

ប៉ះពាល់ដោយសារជំងអ ឺ ដ េ ស៍ ហើយកុមារកំព្រា

ផ្ដនជ ា្ទ នល្មស ើ បងប ្ក ញ្ហា ប្រប ើ ស ្រា ក ់ មា ុ រ ពលកម្មធន ្ង ធ ់ រ្ង ។

កុមារផ្ទក ុ មេរោគអេដស៍ចន ំ ន ួ ៣២៣នាក់ទទួល ការឧបត្ថមព ្ភ អ ី ង្គការទសស្ នៈពិភពលោក។

សាក្សរី ស់កង ុ្ន ព័នក ្ធ ច ិ អ ្ច ង្គការទស្សនៈពិភពលោក

ភ្ញៀវរបស់យង ើ

សរសេរដោយ ណាវ ចាន់ថារិទិ្ធ ជំនយ ួ ការការិយាល័យផ្នក ែ សរសេរ សហការី និងខ្ញព ំុ ត ិ ជាមានមោទនភាពចំពោះ

សហការីនប ៃ គ ុ ល ្គ ក ិ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក

កម្ពជា ុ បានធ្វដ ើ ម ើ ប្ អ ី ភិវឌ្ឍក្នង ុ ប្រទស េ កម្ពុជា។"​

នៅមានជីវត ិ បន្ទប ា ព ់ រី បបប្រលយ ័ ពូជសាសន៍

ស្នដ ា ព ៃ ក ួ យើងដែលអង្គការទស្សនៈពិភពលោក លោកកាល់ ហារីស បានរៀបរាប់ឡង ើ វិញផងដែរ

លោក កម្ពជា ុ ក្នង ុ អំឡង ុ ឆ្ន១ ំា ៩៧៣-១៩៧៥ បាន មាន ប្រសាសន៍កង ុ្ន កម្មវធ ិ ថ ី យ ា្វ បង្គថ ំ ច ៃ្ង ន ័ ្ទ ទី២៨

ខឧ ែ សភា នៅការិយាល័យថ្នក ា ជា ់ តិថា "ថ្ងន ៃ ះេ ខ្ញំុ មានឯកសិទដ ិ្ធ ឧ ៏ ត្ដង ុ ឧ ្គ ត្ដមកល ្រៃ ង ៃ ចំពោះការមក កាន់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពុជាជាថ្ម។ ី

ខ្មរែ ក្រហម។

នូវបេសកកម្មអង្គការទស្សនៈពិភពលោកក្នង ុ

កញ្ញអ ា ស ែ ើ្ទ ហាលីម នាយិកាបា ្រច ប ំ ទ ្រ ស េ នៃ

អងកា ្គ រទសស្ នៈពិភពលោកបានសងាេ្គ្រ ះអ្នកជំងឺ

ប្រសាសន៍ថា "លោកកាល់ ហារីស ជាទីបន្ទល ា ល ់ ្អ

អំឡង ុ ទសស្ វត្សន៍ទ៧ ី ០មុនពេលរបបខ្មរែ ក្រហម។ លោកកាល់ ហារីស នាយកអង្គការទសស្ នៈពិភព-

កម្ពជា ុ ត្រម ឹ តែពរី បីនាក់រម ួ ទាំងកាល់ ហារី ប៉ណ ុ ះោ្ណ

២៦.០០០នាក់ និងបានផ្ដលផ ់ ះ្ទ ៣២.០០០ខ្នង

ដល់គសា ួ្រ រក្រក ី ។ ្រ អំឡង ុ សងម ្គ្រា សុវី ល ិ ក្នង ុ ឆ្នំា ១៩៧០-១៩៧៥ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក

បានធ្វកា ើ រជាមួយជនភៀសសឹកតាមរយៈ

ការផ្ទលស ់ វា េ សុខភាព ស្បៀងអាហារ និងជម្រក ស្នក ា នៅ ់ ។

អងកា ្គ រទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពជា ុ បានមាន

សមប ្រា អ ់ ង្គការទសស្ នៈពិភពលោកដោយលើទក ឹ

ចិតដ ្ដ ល់ពក ួ យើងឲយ្ រួមចំណក ែ យ៉ង ា ខ្លង ំា ក្លន ា វូ គ្រប់ សកម្មភាពដើមប្ អ ី ភិវឌឍ្ សហគមន៍។ ទោះបីយង ើ

បានមានបញ្ហក ា ង ុ្ន អំលង ុ របបខ្មរែ ក្រហមយ៉ង ា ណា ក្ដី ពះ្រ ជាម្ចស ា នៅ ់ តបា ែ នពងក ី្រ ព័នក ្ធ ច ិ រ្ច បស់

ទង ្រ ។ ់ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកពង្រក ី ខ្លនកា ួ ន់ តធ ែ ឡ ំ ង ើ ៗ។

មូលមតិលេខ ៤៧

ខែមិថុនា-កក្កដា ឆ្នាំ២០១២


ការងារសង្ខប េ របស់ ADP

កិចកា ្ច រពារកុមារក្នង ុ កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌ្ឍន៍តប ំ ន់កមា ុ រនក ៃ ស ី្ដ ង្ឃម ឹ សរសេរដោយ ណាវ ចាន់ថារិទិ្ធ ជំនយ ួ ការការិយាល័យផ្នក ែ សរសេរ កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌ្ឍន៍តប ំ ន់កមា ុ រនៃកស ី្ដ ង្ឃម ឹ បានបើកក្នង ុ

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកសហការជាមួយ

អ្នកសស ី ្រ វី ៊ សុភាព ប្រធានកម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់កមា ុ រ

ទសស្ នៈពិភពលោកកាណាដា។ ក្នង ុ ចំណោមបញ្ហា

ដោយផ្តដោ ំុ យសហគមន៍រម ួ មានយុវជន គណៈ-

ការពារកុមារគឺមានប្រយោជន៍ និងជួយយ៉ង ា ចន ើ្រ

ឆ្ន២ ំា ០០៤ ដោយទទួលការឧបត្ថមព ្ភ អ ី ង្គការ

បឈ ្រ មចម្បងៗដែលកម្មវធ ិ អ ី ភិវឌ្ឍន៍បានធ្វើការ

ការងារជួញដូរកុមារ ពលកម្មកុមារ ការរំលោភបំពាន ផ្លវូ ភេទមកលើកមា ុ រជាបញ្ហដ ា ល ែ កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌ្ឍន៍ លើកយកមកបង្ហញ ា ។

បច្ចប ុ ប្ ន្ននះេ កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌ្ឍន៍តប ំ ន់ធកា ើ្វ រលើគមង ្រោ លើកកម្ពសស ់ មត្ថភាពសេដក ្ឋ ច ិ ស ្ច ហគមន៍ដម ើ ប្ ី

ជីវត ិ បស ្រ រើ ឡើងសមប ្រា ក ់ មា ុ រ ពង្រង ឹ សមត្ថភាព សហគមន៍ដម ើ ប្ ស ី ខ ុ មា ុ លភាពកុមារ កសាងក្ដី សងឃ្ ម ឹ សមប ្រា ក ់ មា ុ រក្រក ី ្រតាមតំបន់ជាយក្រង ុ

បំផស ុ ចលនាសហគមន៍ដម ើ ប្ កា ី រពារកុមារ និង

កុមារទំនក ុ បម្រង ុ ក្នង ុ ១០ភូមក ិ ង ុ្ន តំបន់គោលដៅ និងពីរសហគមន៍។

គោលបំណងនៃកច ិ កា ្ច រពារកុមារក្នង ុ ក្ដស ី ង្ឃម ឹ គឺ

រដ្ឋភ ា បា ិ ល និងអង្គការករ្រៅ ដ្ឋភ ា បា ិ លផស្ ង េ ទៀត កម្មធ ា កា ិ រការពារកុមារ និងបណ្តាញការពារកុមារ។ ឥឡូវនេះប្រជាជនសហគមន៍យល់ដង ឹ និងផ្ដល់

តម្លៃទៅលើតនា ួ ទី និងការទទួលខុសតវូ្រ នគ ៃ ណៈ កម្មធ ា កា ិ រការពារកុមារ និងបណ្តាញការពារកុមារ ដើមប្ គា ី ទ ំ ្រ និងអន្តរាគមន៍កង ុ្ន បញ្ហាទាក់ទងនឹង កិចកា ្ច រការពារកុមារ។

ប្រជាសហគមន៍គអា ឺ ចទទួលបានចំណះេ ដឹងថ្មៗ ី

ជាច្រន ើ និងយល់ដង ឹ តាមរយៈវេទកា ិ រសាធារណៈ

ស្ដព ី ច ី បា ្ ប់ប្រឆាំងការដូរមនុសស្ ពលកម្មកុមារ និង

អំពហ ើ ង ិ សា ្ ក្នង ុ គសា ួ្រ រ។ យុវជនបានតស៊ម ូ តិ និង

ចូលរួមនូវតួនាទីសខា ំ ន់ៗក្នង ុ ការកសាងសមត្ថភាព ប្រជាសហគមន៍ និងបានផ្ដលវ់ គប ្គ ណ្ដះុ បណ្ដល ា

ហើយយល់ដង ឹ ពីសវុ ត្ថភា ិ ពផ្ទល ា ខ ់ ន ួ្ល និងវគស ្គ ក ិ សា ្

កសាងសមត្ថភាពអាជ្ញធ ា រ ប្រជាសហគមន៍យវុ ជន

ពីវថ ិ ស ី ន្ដភា ិ ព។ កុមារ និងយុវជនក្លប ិ យល់ពស ី ទ ិ ិ្ធ

កុមារពីការរំលោភបំពាន និងការជួញដូរផ្លវូ ភេទ

របស់ពក ួ គេ ពិសស េ វិធដ ី ម ើ ប្ កា ី រពារខ្លន ួ ឯង និង

និងកុមារដោយបងត ើ ្ក យន្ដការដើមប្ កា ី រពារ សុវត្ថិភាព ហើយមានជំនាញ និងប្រពន ័ ដ ្ធ ម ើ ប្ កា ី រពារកុមារ។

កុមារ និងការយល់ដង ឹ ពីគះ្រោ ថ្នក ា ក ់ ង ុ្ន សហគមន៍

នក ៃ ស ី្ត ងឃ្ ម ឹ បានមានប្រសាសន៍ថា "សកម្មភាព

សមប ្រា ស ់ ហគមន៍កង ុ្ន កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់កមា ុ រ

នក ៃ ស ី្ដ ងឃ្ ម ឹ ពះ្រោ វាឆ្លយ ើ តបទៅនឹងសេចក្ដត ី វូ្រ ការ និងករណីបន្ទន ា ក ់ ង ុ្ន សហគមន៍របស់ពក ួ គេ។" គាត់

បានថ្លង ែ ទៀតថា "គម្រោងនេះផ្ដលឲ ់ យ្ ប្រជាសហគមន៍ យុវជន និងកុមារ សមត្ថភាពដូចះេ្ន ពួកគេអាចអនុវត្ដ នូវតួនាទី និងភាពទទួលខុសតវូ្រ កាន់តមា ែ ន

បស ្រ ទ ិ ា ្ធភ ព និងមានផលដើមប្ ឆ ី យ ើ្ល តប គាំទដ ្រ ល់ កិចកា ្ច រពារកុមារកាន់តប ែ ស ្រ រើ ។"

អងកា ្គ រទសស្ នៈពិភពលោកនឹងបន្ដធកា ើ្វ រជាមួយ

អាជ្ញធ ា រ យុវជន និងកុមារ។ គមង ្រោ នឹងលើកទឹក

ចិតយ ្ដ វុ ជនក្លប ិ អនុវត្ដថវិកាមួយផ្នក ែ តូចសមប ្រា កា ់ រ

រៀបចំកប ិ្ល យុវជន និងក្លប ិ កុមារ ហើយបម ្រ ល ូ ផ្តំុ និង ធ្វស ើ មាហរណកម្មផន ែ ការរបស់យវុ ជន កុមារ និង គណៈកម្មធ ា កា ិ រការពារកុមារ ទៅក្នង ុ ផន ែ ការ វិនយោ ិ គឃុំ និងសង្កត ា ។ ់

វិធរា ី យការណ៍ហត េ កា ុ រណ៍នកា ៃ ររំលោភបំពាន លើកមា ុ រ។

ទូរទស្សន៍ CNN សម្ភស ា ន៍ លោក រ ​ ៃ៉ សាណូ៖

WVC លើសារព័តមា ៌ ន

ពីទាហានកុមារ ក្លាយជាជីវត ិ ផ្លស ា ប ់ ្រែ

បុគល ្គ ក ិ អងកា ្គ រទសស្ នៈពិភពលោករបស់យង ើ លោករ៉ៃ សាណូ តវូ្រ បានសម្ភស ា ន៍ដោយ លោកបណ្ឌត ិ សាន់ចៃ ហប ុ្គ តា បុគល ្គ ក ិ របស់ទរូ ទសស្ ន៍ CNN នាថ្ងទ ៃ ១ ី ២ ខក ែ ក្កដា!

លោកសាណូបានរៀបរាប់ពកា ី រផ្លស ា ប ់ រ្រែ បស់គាត់ពទា ី ហានកុមារក្នង ុ កំឡង ុ សម័យខ្មរែ ក្រហម​

ទៅការបងត ើ្ក កម ុ្រ គសា ួ្រ រផ្ទល ា ខ ់ ន ួ្ល របស់គាត់ ហើយឈានទៅការផ្តល់ការស្តរា ឡើងវិញ និងផ្តល់

ក្តស ី ងឃ្ ម ឹ ដល់កមា ុ រដល ែ ជួបវិបត្តទា ិ ង ំ ឡាយ។ ការសម្ភស ា ន៍នះេ បានថតនៅមណ្ឌលនាវាថ្ម!ី ហើយ បានចាក់ផសា ្ យក្នង ុ កម្មវធ ិ ច ី ង ុ សប្តហ ា រ៍ បស់បណ្ឌតស ិ ាន់ចៃ ហបតា ុ្គ លើកញ្ចកទ ់ រូ ទស្សន៍ CNN

សហរដ្ឋអាមេរក ិ និង CNN អន្តរជាតិ។ លោកអ្នកអាចទសស្ នាកម្មវធ ិ តា ី មរយៈលីងខាងកម ្រោ ៖

http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2012/07/12/tsrpkg-gupta-cambodia-child-soldier-looks-back.cnn

១០

មូលមតិលេខ ៤៧

ខែមិថុនា-កក្កដា ឆ្នាំ២០១២


ការតស៊ម ូ តិ

"ដីជាជីវត ិ " វគ្គបណ្ដះុ បណ្ដល ា ការសាងសមត្ថភាពនិងកិចព ្ច ិភាក្សាវែកញែកពីបញ្ហដ ា ធ ី ី្ល សរសេរដោយ ណាវ ចាន់ថារិទិ្ធ ជំនយ ួ ការការិយាល័យផ្នក ែ សរសេរ

ចបា ្ ប់ដធ ី ហ ី ្ល យ ើ និងបទពិសោធន៍សមប ្រា អ ់ ក ្ន ចូលរួម ដោយផ្សព្វផសា ្ យនូវចំណះេ ដឹងទូទៅ និងធ្វឲ ើ យ្ មាន ប្រសទ ិ ា ្ធភ ពដល់ប្រជាសហគមន៍។

ជាមួយការយល់ដង ឹ នេះ ប្រជាសហគមន៍មានទឹក

ចិតព ្ដ ភា ិ ក្សាបក ្រ បដោយផ្លផ ែ ា្ក និងតសូម ៊ តិយង ា៉

ត្រជាក់ជាមួយតំណាងរដ្ឋភ ា ិបាលដើមប្ ដោ ី ះសយ ្រា បញ្ហដ ា ជ ី លោ ំ ះ។

កាលពីចង ុ សបា្ដហន ៍ ខ ៃ ឧ ែ សភា អ្នកចូលរួម៣៦នាក់ មកពីអងកា ្គ រករ្រៅ ដ្ឋភ ា បា ិ ល១៦បានចូលរួមវគ្គ បណ្ដះុ បណ្ដល ា រយៈពេល ពីរថ្ងៃ ស្តព ី ច ី បា ្ ប់ដធ ី ី្ល រៀបចំដោយអង្គការទស្សនៈពិភពលោក នៅ ភោជនីយដ្ឋន ា ទន្លបា េ សាក់ ក្រង ុ ភ្នព ំ ញ េ ។

វគប ្គ ណ្ដះុ បណ្ដល ា មានគោលបំណងដើមប្ ល ី ក ើ

កម្ពសស ់ មត្ថភាពដល់កម ុ្រ ដៃគស ូ ង្គមស៊វី ល ិ ដែល ធ្វកា ើ រយ៉ង ា ជិតស្នទ ិ ្ធជាមួយប្រជាសហគមន៍ និង

ផ្ដលច ់ ណ ំ ះេ ដឹង កិចព ្ច ភា ិ ក្សា និងការឆ្លះុ បញ្ចង ំា ស្ដព ី ី

"យើងដឹងហើយថាសហគមន៍អាចយល់ និងអាច តស៊ម ូ តិបានដោយជោគជ័យទៅកាន់រដ្ឋភ ា បា ិ ល និងកម ុ្រ ហ៊ន ុ ។"

ជីវត ិ បស ្រ រើ ឡើងសមប ្រា ក ់ មា ុ រ។"

ចំការ និងរកចំណល ូ ពីដធ ី ។ ី្ល ដីធឲ ើ្វ យ្ មាននិរន្ដរភាព

របស់អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកក្នង ុ ទីកង ុ្រ ភ្នព ំ ញ េ

បានបដិសធ េ ពីការចុះបញ្ជដ ី ធ ី ីនោ ្ល ះ និងទទួលបណ្ណ កម្មសទ ិ ដ ិ្ធ ធ ី នៅ ី្ល ពេលឆាប់ៗបន្ទប ា ព ់ ព ី យា ្ យាមអស់ រយៈពេលយូរ ដោយការធ្វកា ើ រតសូម ៊ តិដម ើ ប្ ច ី ះុ

ដើមប្ ទ ី ទួលបានកម្មសទ ិ ដ ិ្ធ ធ ី ។ ី្ល

បាល និងអង្គការករ្រៅ ដ្ឋភ ា បា ិ លដែលពាក់ពន ័ ។ ្ធ

១,៦៦៦ហិកតា សមប ្រា ប ់ ្រជាជន៣០០គ្រួសារថា

ប្រសាសន៍ថា សហគមន៍បក ី ង ុ្ន តំបន់គោលដៅ

យុទ្ធសាស្ដអ ្រ ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់ជាយកង ុ្រ បានមាន

អភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់ជាយក្រង ុ សហការជាមួយក្រសង ួ

ដគ ៃ គ ូ មង ្រោ នៃកច ិ ស ្ច ហប្រតប ិ ត្ដិការជាមួយរដ្ឋភ ា -ិ

គាត់បានមានប្រសាសន៍ យោងលើលទផ ្ធ លដីចន ំ ន ួ

គាត់បានបន្ថម ែ ទៀតថា " ដីជាជិវត ិ ពួកគេធស ើ្វ ្រែ

ឈ្មះោ ហើយសហគមន៍បន ួ ផស្ ង េ ទៀតកំពង ុ តែ

រៀបចំដន ែ ដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ដម ើ ប្ ព ី ង្រង ឹ

ឆ្លយ ើ តបទៅនឹងបញ្ហន ា ះេ ។"

លោក ស៊ម ឹ តារា ជាប្រធានគមង ្រោ សវ្រា ជវ្រា

នេះជាវគប ្គ ណ្ដះុ បណ្ដល ា លើកទីបហ ំ្រា យ ើ ដែល

បានធ្វឡ ើ ង ើ ដោយគមង ្រោ សវ្រា ជវ្រា យុទ្ធសាស្ដ្រ

រដ្ឋភ ា បា ិ លកំពង ុ ស្វង ែ រកដំណោះសយ ្រា ដោយ និង

នៅថ្ងដ ៃ ណា ំ លគ្នានៅសណ្ឋគា ា រអីម ុ ភើរៀល អង្គការ ទសស្ នៈពិភពលោក និងអងកា ្គ រករ្រៅ ដ្ឋភ ា បា ិ លផស្ ង េ ទៀតបានធ្វវ ើ ទ េ កា ិ សាធារណៈ មួយជាមួយដប់

គណបកស្ នយោបាយស្ដព ី គោ ី លនយោបាយធានា សុវត្ថភា ិ ពដីធី្ល និងការគប ្រ គ ់ ង ្រ ធនធានធម្មជាតិ។

ផ្សារភ្ា្ជ ប់ទនា ំ ក់ទន ំ ងជាមួយអ្នកពាក់ពន ័ ផ ្ធ ងដរែ

ពត ឹ្រ កា ិ្ដ រណ៍គស ឺ មប ្រា អ ់ ក ្ន ចូលរួមស្ដប ា ់ និងសួរសំនរួ ទៅកាន់តណា ំ ងគណបកស្ នយោបាយនីមយ ួ ៗ

លោក តារា បានមានប្រសាសន៍កង ុ្ន វគប ្គ ណ្ដះុ -

បណ្ដល ា ថា " ថ្ងន ៃ ះេ យើងបានរៀនពីចបា ្ ប់ដធ ី គ ី្ល ឺ

មានប្រយោជន៍ដល់ការងាររបស់ពក ួ យើងដើមប្ ី

ដោះសយ ្រា ទំនាស់ដធ ី ី្ល និងផ្ទះសំបង ែ សមប ្រា ប ់ ្រជា សហគមន៍។ ទំនាស់ដធ ី ជា ី្ល បញ្ហធ ា ម ំ យ ួ ក្នង ុ បទ ្រ ស េ កម្ពជា ុ ហើយបានរងផលប៉ះពាល់ទទៅ ូ ដល់ការ

អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍។ រាជរដ្ឋភ ា បា ិ លនិងអង្គការក្រៅ

ហើយតំណាងគណបកស្ នយោបាយទាំងអស់

បង្ហញ ា នូវគោលនយោបាយ និងការប្ដជ េ រា្ញ បស់ខន ួ្ល ដើមប្ ដោ ី ះសយ ្រា ដីទនា ំ ស់ និងការធានាសុវត្ថិភាព

ដីធ។ ី ្ល មានអ្នកចូលរួម២០៤នាក់ ជាប្រជាសហគមន៍ អងកា ្គ រករ្រៅ ដ្ឋភ ា បា ិ ល អ្នកតំណាងគណបកស្

នយោបាយបប ំ្រា ន ួ ដល ែ ជាបេកជ ្ខ នសមប ្រា កា ់ រ បោះឆ្នត ោ ឃុស ំ ង្កត ា នា ់ ថ្ងទ ៃ ៣ ី ខឧ ែ សភា។

ភ្ញៀវរបស់យង ើ

នៅពេលឆ្នប ៃ ឌ ្រ ត ិ ជួបនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ សកម្មជនយុវជនសហរដ្ឋអាមរេ ក ិ មកទស្សនកិចក ្ច ម្ពជា ុ សរសេរដោយ ណាវ ចាន់ថារិទិ្ធ ជំនយ ួ ការការិយាល័យផ្នក ែ សរសេរ

ក្រម ុ ACT:S (www.worldvisionacts.org)

វបប្ ធម៌ ហើយបញ្ហប ា ឈ ្រ មមុខជាចន ើ្រ ដល ែ កុមារ

ទស្សនៈពិភពលោកដល ែ ធ្វកា ើ រជាមួយមនុសស្

ការកេងបវ្រ ញ ័ ។ ្ច ពួកគេកបា ៏ នរៀនផងដរែ ពីវធ ី ដ ី ល ែ

សកម្មជនយុវជនអាមេរក ិ គឺសកម្មជនរបស់អង្គការ

អងកា ្គ រទសស្ នៈពិភពលោកកំពង ុ ធ្វកា ើ រកាត់បន្ថយ

៣០.០០០នាក់។ ពួកគេធកា ើ្វ រជាមួយនិសស្ ត ិ

កុមារងាយរងគះ្រោ ពិសស េ តាមរយៈសហគមន៍

មហាវិទយា ្ ល័យដោយធ្វើ "សកម្មភាពឆ្នប ៃ ឌ ្រ ត ិ " នៅក្នង ុ បរិវណ េ មហាវិទយា ្ ល័យរបស់ពក ួ គេកង ុ្ន

សហគមន៍របស់ពក ួ គេ។ គោលបំណងរបស់ពក ួ គេ គឺលក ើ កម្ពសកា ់ រយល់ដង ឹ និងការធ្វស ើ កម្មភាព ក្នង ុ ខម ែ ថ ិ នា ុ នេះមានសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរក ិ

ចំនន ួ ដប់នាក់បានមកទស្សនកិចអ ្ច ង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពជា ុ ។ ក្រម ុ ទស្សនកិចអ ្ច ញ្ជញ ើ មក

រួមមានបុគល ្គ ក ិ អង្គការទស្សនៈពិភពលោកអាមេរក ិ និងបុគល ្គ ក ិ ស្មគ ័ ច ្រ ត ិ ដ ្ដ ល ែ ជាអ្នកថតរូប ថតវីដអ េ ូ និងអ្នករចនា។

ជួបបទ ្រ ះចំពោះអំពជ ើ ញ ួ ដូរ ការរំលោភបំពាន និង

តស៊ម ូ តិដម ើ ប្ យ ី កចិតទ ្ត ក ុ ដាក់ដល់អក ្ន ដទនៅ ៃ លើ ពិភពលោក។ ពួកគេតវូ្រ បានជំរញ ុ ដោយជំនឿ

របស់ពក ួ គេនាកា ំ រយកចិតទ ្ត ក ុ ដាក់ដល់ញដ ា្ហ ល ែ ប្រជាជនក្រក ី ក ្រ ព ំ ង ុ បឈ ្រ ម។

ការបំផស ុ ចលនាយុវជនកម្ចថ ី វិកាខ្នត ា តូច។

នៅទីបញ្ចបន ់ កា ៃ រទសស្ នៈកិចក ្ច ម ុ្រ ACT:S អាច

បម ្រ ល ូ យកសាច់រឿងដល ែ ឆេះឆួលជាចន ើ្រ តាម

រយៈវីដអ េ ូ និងរូបថតនក ៃ មា ុ រ និងគសា ួ្រ រដល ែ ពួក

គេតវូ្រ បានជួយតាមរយៈអង្គការទសស្ នៈពិភលោក និងកម ុ្រ ហ៊ន ុ វីសន ិ ហ្វន ា ។ ់

ក្នង ុ ប្រទស េ កម្ពជា ុ ពួកគេបានទទួលការយល់ដង ឹ ដោយស៊ជ ី រៅ ំ ចំពោះបវ្រ ត្ដសា ិ សប្រ ្ត្រ ទេសនិង

មូលមតិលេខ ៤៧

ខែមិថុនា-កក្កដា ឆ្នាំ២០១២

១១


វីសន ិ ហ្វន ា ់

"វីសន ិ ហ្វន ា ់ និង កុមារ" វីដអ េ ដ ូ ល ែ ឆ្លះុ បញ្ចង ំា អំពផ ី លប៉ះពាល់ជាវិជា ្ជម នដល់ ការសិកសា ្ របស់កមា ុ រតាមរយៈបក ្រា ក ់ ម្ចខ ី ត ា្ន តូច សរសេរដោយ បុគល ្គ ក ិ កម ុ្រ ហ៊ន ុ វីសន ិ ហ្វន ា ់ វីដអ េ ដ ូ ល ែ មានរយៈពេល៥នាទីមយ ួ ដល ែ បានឆ្លះុ

គីរម ី ន្ត សក ុ្រ សៀមរាប ខេតស ្ត ៀមរាប។ សួន

គសា ួ្រ ររបស់គាត់មានភាពប្រសរើ ឡើង ជាពិសស េ

ខ្វយ ា ខ្វលជា ់ ងគេគម ឺ ន ិ មែនការហត់នឿយរបស់

តាមរយៈការប្រប ើ ស ្រា ប ់ ក ្រា ក ់ ម្ចខ ី ត ា ្ន តូចដល ែ ផ្តល់

កម្ចរី បស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ វីសន ិ ហ្វន ា ់ ដែលធ្វឲ ើ យ្ ខ្ញម ំុ ន ិ

បញ្ចង ំា អំពកា ី រតស៊រូ បស់សម ី្ត្រ ក ា្ន ដ ់ ម ើ ប្ ឲ ី យ្ ជីវភាព

គឺដម ើ ប្ ឲ ី យ្ កូនៗរបស់គាត់បានចូលរៀនគ្របៗ ់ គ្នា ដោយគះឹ ្រ ស្ថន ា មីកហ ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថ។ ុ

កាលពីថទ ៃ ្ង ី ៣០ ឧសភា ២០១២ នៅខេតស ្ត ៀមរាប

នីបានរៀបរាប់ថា៖ "កាលពីមន ុ រឿងដែលខ្ញំុ

ខ្ញទ ំុ េ គឺការសិកសា ្ របស់កន ូ ៗខ្ញ។ ំុ អរគុណចំពោះ ចាំបាច់បារម្ភពីការសិកសា ្ របស់កន ូ ៗខ្ញទ ំុ ៀត ឡើយ។"

វីដអ េ ខ ូ ន ី្ល ះេ តវូ្រ បានដាក់បង្ហាញដោយក្រម ុ ហ៊ន ុ

"ខ្ញស ំុ បបា ្ យចិត្តណាស់ដល ែ បានចូលរៀននឹង

មួយ កម ្រោ ប្រធានបទ ការពងង ឹ្រ នូវភាពក្លៀវក្លា

ម្នក ា ។ ់ " នេះជាសម្តរី បស់កមា ុ រី ខុម ភ្លក ុ កូនស្រី

វីសន ិ ហ្វន ា ( ់ កម្ពជា ុ ) នៅក្នង ុ សន្នស ិ ទ ិ បា ្រច ត ំ ប ំ ន់

របស់កសិករតាមរយៈការកប ែ ហ ្រែ រិ ញ្ញវត្ថជ ុ នបទ ថ្មី ហើយវាតវូ្រ បានទទួលការចាប់អារម្មណយ ៍ ង ា៉

ចន ើ្រ ពីសណា ំ ក់អក ្ន ទសស្ នា ដោយផ្តត ោ សំខាន់

ទៅលើលទផ ្ធ លជាវិជ្ជមានរបស់បក ្រា ក ់ ម្ចខ ី ត ា្ន តូច

ក្នង ុ ការបើកបង្ហញ ា អំពស ី ក្តន ា ព ុ លរបស់កមា ុ រ និង អនាគតដ៏ភស ឺ្ល ង ា្វ របស់ពក ួ គេនាពេលអនាគត។ សួន នី មានអាយុ ៤៦ឆ្នំា គឺជាម្តាយមាក ្ន ដ ់ ល ែ មានជីវត ិ តស៊ូ ដើមប្ ផ ី ត ្គ ផ ់ ង ្គ ជ ់ វី ភាពគ្រួសារ និង បញ្ជន ូ កូនឲយ្ បានទៅសាលារៀននៅក្នង ុ ភូមិ

“ ៤

គេ។ នៅពេលធំឡង ើ ខ្ញច ំុ ង់កយ ា្ល ជាគ្រប ូ ង្រៀន របស់សន ួ នី។

ភាពជាដៃគជា ូ មួយអង្គការទស្សនៈពិភពលោក

កម ុ្រ ហ៊ន ុ វីសន ិ ហ្វន ា ល ់ ក ើ ស្ទយ ួ ជីវត ិ កុមារឲ្យកាន់

នឹងផ្តលស ់ ក្តន ា ព ុ លរុងរឿងឲ្យ មនុសស្ ជំនាន់

តប ែ ស ្រ រើ ឡើងតាមរយៈការផ្តលប ់ ក ្រា ក ់ ម្ចខ ី ត ា្ន

តូច ពម ្រ ទាំងសេវាហិរញ្ញវត្ថផ ុ ស្ ង េ ៗដល់គ្រួសារ

យើងប្តជ េ ធ ា្ញ ឲ ើ្វ យ្ មានបំលាស់បយ ្រែ រូ អង្វង ែ ដល ែ កយ ្រោ ៗទៀត ។

របស់ពក ួ គេ។ កិចកា ្ច ររបស់យង ើ គឺផល ្ត អ ់ ណា ំ ច

ព័តមា ៌ នលម្អត ិ អំពវី ដ ី អ េ ន ូ ះេ សូមទៅកាន់

ដល់អតិថជ ិ នឲ្យទទួល បានជោគជ័យក្នង ុ

គេហទំពរ័ ខាងកម ្រោ ៖

អាជីវកម្មរបស់គេ ដែលនឹងផ្តលល ់ ទ្ធភាពដល់

កូនៗរបស់គធ េ ធា ំ ត់បក ្រ បដោយ សុខភាពល្អ

http://www.visionfund.com.kh/ media/video-center/191-visionfundcambodia-and-children

និងមានការសិកសា ្ អប់រំ ប្រសរើ ជាងមុន ។ ក្នង ុ

កាលពីមន ុ រឿងដល ែ ខ្ញខ ំុ យ ា្វ ខ្វលជា ់ ងគេគម ឺ ន ិ មែនការហត់នឿយរបស់ខទ ំុ្ញ េ គឺការសិកសា ្ របស់កន ូ ៗខ្ញ។ ំុ អរគុណចំពោះកម្ចរី បស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ វីសន ិ ហ្វន ា ់ ដខែល ែ មិថធ្វ ឲ ើ យ្ ាខ្ញឆ្ន ម ំុ ាំ២ន ិ ០១២ ចាំបាច់បារម្ភពីការសិកសា ្ របស់កន ូ ៗខ្ញទ ំុ ៀតឡើយ។ ុនា-កក្កដ

មូលមតិលេខ ៤៧


អធិសន ា្ឋ សមប ្រា ក ់ មា ុ រ

សូមអធិដន ា្ឋ សមប ្រា ក ់ មា ុ រជុវំ ញ ិ ជំងអា ឺ ថ៌កបា ំ ង ំ ឲ្យតវបា ូ្រ នដោះសយ ្រា សរសេរដោយ ឡាយ​រតនា មន្ដទ ី្រ នា ំ ក់ទន ំ ងព័តមា ៌ ន អងកា ្គ រសុខភាពពិភពលោកនិងក្រសង ួ សុខាភិបាល កម្ពជា ុ បានជូនដំណង ឹ ថាមានមេរោគដល ែ បងឲ ្ក យ្ មានជំងដ ឺ ល ែ យើងមិនស្គល ា ់ ហើយជំងន ឺ ះេ បាន

សម្លប ា ជ ់ វី ត ិ កុមារជាង៦០នាក់កង ុ្ន បទ ្រ ស េ កម្ពុជា តាំងពីខម ែ សា េ មកម៉ះេ្ល ។

យោងទៅតាមសេចក្ដប ី ្រកាស មេរោគបងជ ្ក ង ំ ឺ

រួមទាំងអង់តរេ វូ៉ រី ស ុ ៧១ (អាកា. អីវុ -ី ៧១ ជាញឹក

ញាប់ចញ េ នៅជើង ដៃ និងមាត់)ស្ដប ិ្រ តូកស ូ និង ដាំង។ ការបប ើ្រ ស ្រា ព ់ ពួកថ្នស ំា រេ្ដ អ ូ៉ ត ុី មិនសម

ស្រប អាចធ្វឲ ើ យ្ បព ្រ ន ័ ស ្វ ន ំ៊ា ង ឹ មេរោគចុះខ្សោយ និងធ្វឲ ើ យ្ ជំងកា ឺ ន់តធ ែ ន ្ង ទៅ ់ ៗ។

រាជរដ្ឋភ ា បា ិ លកម្ពុជាបានបិទសាលាមតេយយ្ និង សាលាបឋមសិកសា ្ ទាំងអស់ចន ំ ន ួ ពីរសប្ដហ ា ម ៍ ន ុ វិសស្ មកាលដើមប្ កា ី រពារការឆ្លងនជ ៃ ង ំ អ ឺ វុី -ី ៧១។

ជាធម្មតា ការឈប់កង ុ្ន វិសមកាលគឺចាប់ផមនៅ ើ្ដ ថ្ងទ ៃ ៣ ី ១ខក ែ ក្ដដា។

ផ្ដលឱ ់ វាទស្ដព ី ស ី ខ ុ ភាពដល់បគ ុ ល ្គ ក ិ អង្គការ ទស្សនៈពិភពលោក

នៅដើមខក ែ ក្ដដា អង្គការសុខភាពពិភពលោក

ា យ្ នៅដោយឡែក • ទុកកុមារដែលមានរោគសញ្ញឲ

និងកស ្រ ង ួ សុខាភិបាលកម្ពុជាបានសហការរួមគ្នា ដើមប្ ស ី វ្រា ជវ្រា នូវជំងជ ឺ ង ំ អា ឺ ថក ៌ បា ំ ង ំ នេះ។

ជំងអា ឺ ថ៌កបា ំ ង ំ បានចាប់ផមដោ ើ្ដ យមានកម្ដឡ ៅ ង ើ ខ្លង ំា និងមានរោគសញ្ញប ា ះ៉ ពាល់ លើបព ្រ ន ័ ដ ្ធ ង្ហម ើ ហើយបព ្រ ន ័ ប ្ធ ្រសាទដល ែ បងឲ ្ក យ្ មានការចុះខ្សោយ

ដោយដកដង្ហម ើ ញាប់ៗ។បភ ្រ ពសំខាន់នកា ៃ របង្ក គឺមកពីភាគខាងតប្ ង ូ នប ៃ ទ ្រ ស េ ។

ភាគចន ើ្រ នអ ៃ ក ្ន ជំងគ ឺ មា ឺ នអាយុចន្លះោ ពីពរី ឆ្នៅ ាំទ បីឆហ ំា្ន យ ើ ភាគចន ើ្រ បានស្លប ា ក ់ ង ុ្ន រយៈពេល២៤ ម៉ង ោ នកា ៃ រចូលមកកាន់មន្ទរី ពេទយ្ ។

ឲយ្ បានឆាប់បផ ំ ត ុ តាមដល ែ អាចធ្វើទៅបាន។

• នៅផ្ទះជាមួយកូនរបស់អស់លោកអ្នក បើសន ិ ពួកគេមានជំងដ ឺ ម ើ ប្ ច ី ៀសវាងនៃការឆ្លងជំងឺ បន្ថម ែ ទៀត។

• ចៀសពីទក ី ន្លង ែ ដល ែ មានមនុសស្ ម្នច ា ន ើ្រ លុះតត ្រា មា ែ នការចាំបាច់។

• បើសន ិ កូនរបស់អស់លោកអ្នកបង្ហញ ា នូវ

រោគសញ្ញណា ា មួយឬក៏ធក ា្ល ខ ់ ន ួ្ល ឈឺ សូមទៅ ជួបវេជប ្ជ ណ្ឌត ិ ជាបន្ទន ា ។ ់

• ផ្ដលដ ់ ណ ំ ង ឹ ដល់អក ្ន គប ្រ គ ់ ង ្រ របស់អក ្ន • បើសន ិ អស់លោកអ្នកមិនមានការសម្រះុ សម្រល ួ ណាមួយដើមប្ ថ ី ទា ែ ក ំ ន ូ នៅផ្ទះសូមដាកច្បាប់

សូមអធិដន ា្ឋ សមប ្រា ក ់ ច ិ ្ចគាំពារកុមារកម្ពា ុជ ជពីជង ំ ន ឺ ះេ

ឈប់សមក ្រា ពយា ្ បាលជំងឬ ឺ ឈប់សមក ្រា ប ់ ា ្រច ំ ឆ្នំា ឬចបា ្ ប់សមក ្រា បន្ថម ែ ។

និងសូមឲ្យឆ្លយ ើ តបសមរម្យដើមប្ ក ី មា ុ រនិងកម ុ្រ គ្រួសារ របស់ ពួកគដ េ ល ែ បានរងផលប៉ះពាលពីជង ំ ន ឺ ះេ ។

• បើសន ិ ជាចាំបាច់ អ្នកគប ្រ គ ់ ង ្រ សូមធ្វើការ ជាមួយបុគល ្គ ក ិ របស់អស់លោកអ្នក និង

អនុញត ា្ញ ច ិ បា ្ ប់សមប ្រា ព ់ ក ួ គេដម ើ ប្ ធ ី ើនៅ ្វ ផ្ទះ។

មូលមតិលេខ ៤៧

ខែមិថុនា-កក្កដា ឆ្នាំ២០១២

១៣


ផ្នក ែ សុខភាព៖

ការទូនន ា្ម កូន

ការស្រឡាញ់ និងគោលការណ៏លក ើ ទឹកចិតក ្ដ ន ូ ៗ

យើងបហ ្រ ល ែ ជាមមាញឹកខ្លង ំា ជាមួយការងារ ប៉ន ុ ែ្ដ យើងចង់ឲយ្ មានសុភមង្គលក្នង ុ ជីវត ិ គ្រសា ួ រ។ឪពុក

ម្ដយ ា ដល ែ ស្រឡាញ់កន ូ ៗរបស់ខន ួ្ល នឹងធ្វអ ើ ៗ ី្វ ដែល ល្អបផ ំ ត ុ ដើមប្ ព ី ក ួ គេ។តម្រវូ ការចំណាយពេលវេលា ទាំងពីរក្នង ុ កម្រត ិ និងគុណភាពពេលវេលារួមទាំង ការជំនយ ួ និងលើកទឹកចិត។ ្ដ

ពះ្រ គម្ពស ី ភា ុ សិត ជំពក ូ ១៣ៈ២៤ និងជំពក ូ

២៣ៈ១៣-១៤ ចែងថា " អ្នកណាដែលមិនសូវប្រើ រំពាត់ នោះឈ្នះោ ថាស្អបក ់ ន ូ តែអកណា ្ន ដែល

សឡា ្រ ញ់កន ូ វិញ នោះឧស្សាហ៍វាយប្រដៅវា។កុំ

រុញវានឹងវាយប្រដៅកូនឡើយ ត្បត ិ បើវាយនឹងរំពាត់ ក៏វាមិនស្លប ា ដ ់ រែ គឺឯងនឹងគន ្រា ត ់ វា ែ យរំពាត់បណ ុ៉ ះោ ្ណ ហើយយ៉ង ា នោះ នឹងជួយព្រលង ឹ វាឲ្យរួចពីសន ា្ថ ឃុំ ពល ្រ ង ឹ មនុសស្ ស្លប ា ។ ់ "

ពះ្រ គម្ពស ី ង្កតធ ់ ន ្ង ទៅ ់ លើសារសំខាន់នវៃ ន ិ យ ័ ។ វា អស្ចរា យ្ ណាស់ដល ែ យើងត្រវូ មានរបៀបជាច្រន ើ

ដើមប្ ក ី យ ា្ល ជាមនុសស្ ដែលមានប្រយោជន៍ ហើយ

វាងាយស្រល ួ រៀនពេលយើងនៅក្មង េ ។ កុមារដែល មិនមានវិនយ ័ នៅពេលធំឡង ើ តែងតែមន ិ ស្ដប ា ់

បង្គប ា ់ មិនរំពង ឹ ថាបានត្រម ឹ ត្រវូ នោះទេ ហើយជា

លទផ ្ធ លវាពិបាកទទួលយកដោយការគោរពប្រកប ដោយក្ដរី ក ី រាយ។

គន្លះឺ ខាងកម ្រោ នេះសមប ្រា វ់ ន ិ យ ័ និងការលើក ទឹកចិតដ ្ដ ល់កន ូ ៗ • បង្ហញ ា នូវនូវគោលការណ៍គោរព ការថទា ែ ក ំ ន ូ ដូចគ្នន ា ង ឹ វិធដ ី ល ែ អស់លោកអ្នកថែទាដ ំ ល់

មនុសស្ សំខាន់ផស្ ង េ ៗក្នង ុ ជីវត ិ របស់អស់លោក អ្នក វិធដ ី ល ែ អស់លោកអ្នកចង់ឲយ្ កូនបស ុ ្រ កូន សដ ី្រ ម ើ ប្ ថ ី ទា ែ អ ំ ស់លោកអ្នកនិងអ្នកដទៃ។

• លទភា ្ធ ពទទួលបានគំនត ិ ផស្ ង េ ៗសមប ្រា រ់ យៈ

គ្មន ា គន្លះឹ ក្នង ុ ការធ្វអ ើ ទា ី្វ ង ំ អស់។

• យកចិតទ ្ដ ក ុ ដាក់នវូ អត្ដចរឹត តាមមើលនិងយក

ចិតទ ្ត ក ុ ដាក់លអ ើ ដ ី្វ ល ែ កើតមានឡើង។ កុរំ ង់ចាំ

រហូតដល់កន ូ រត់ចញ េ ពីការឃុគ ំ ង ្រ នោះឡើយ។

• និយាយលើកទឹកចិតៅ ្ដទ កាន់ពក ួ គេដោយ

អនុញត ា ្ញ ឲ ិ យ្ យល់ដង ឹ បន្ថម ែ នូវគោលការណ៍

ផស្ ង េ ៗ ឲយ្ ពួកគេឮអ្នកនិយាយពីចន ំ ច ុ ល្អរបស់ ពួកគេ និងមោទនភាពចំពោះសកម្មភាពល្អៗ របស់ពក ួ គេ ហើយសកម្មភាពដទទ ៃ ៀតទៅ កាន់មនុសស្ ផស្ ង េ ៗ។

• បង្ហញ ា នូវគំនត ិ ផ្ទល ា ខ ់ ន ួ្ល ដោយមិនធ្វឲ ើ យ្ កុមារ

អៀនខ្មស ា ច ់ ពោ ំ ះអ្នកដទៃ ជារឿយៗ ការផ្លស ា ់

គ្នព ា ប ី ញ្ហអ ា ម ី្វ យ ួ ដោយភាគច្រន ើ ជាគំនត ិ ល្អៗ។

• បស ើ្រ កម្មភាពជំនស ួ ឲយ្ នូវការថ្លង ែ នូវគំនត ិ

កុន ំ យា ិ យអ្វទា ី ង ំ អស់ ពេលណាកូនណាម្នក ា ់

កញ្ញា សុខ វិច្ឆិកា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែ

"ចោល ទៅខយ្ ល់"។ ដើរចេញឬក៏ទៅកាន់ដៃ

រចនា និងកាច់ទំព័រ

ផ្ដលព ់ ល េ ឲយ្ កូន "ឲយ្ គេបានឮ" នូវអ្វដ ី ល ែ គេ

លោក លីឈាង សីហា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយ

ភាពឈឺចាប់ ជំនស ួ ដោយការឆ្លយ ើ តប

កូនហើយផ្លស ា ទៅ ់ កាន់ទក ី ន្លង ែ ផស្ ង េ ទៀត។ ទើបតន ែ យា ិ យ។ ជារឿយៗ គាត់នង ឹ ព្យាយាម ធ្វ"ើ ឲ្យត្រម ឹ តវូ្រ ដោយខ្លន ួ ឯង"ឬការសុទោ ំ ស។

• ការនិយាយសំលង េ តិច ជំនស ួ ឲយ្ ការសក ្រែ គំហក ឬជជក ែ ដោយសំលង េ ឮៗ និយាយ សំឡង េ តិចរបស់អស់លោកអ្នកធ្វឲ ើ យ្ ភ្ញក ា ់

ឲ្យបានចបា ្ ស់លាស់ចន ើ្រ ។

យើង ហើយដឹងនិងធ្វបា ើ ននូវអ្វដ ី ល ែ គេមន ិ ធ្លប ា ់ បានរៀន។ ការរំពង ឹ គិតរបស់យង ើ មានការចបា ្ ស់ លាស់សមប ្រា ត ់ យ ែ ង ើ តែកន ូ ៗរបស់យង ើ អាច

អ្នកស្រី ឡាយ​រតនា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

និយាយពីអម ី ្វ យ ួ មិនសមរមយ្ ឬពោរពេញដោយ

ឲយ្ ខ្ញ"ំុ (ជំនស ួ ការរត់លង េ ជំវុ ញ ិ ហាង)។

ជារឿយៗយើងរំពង ឹ គិតថាកូនៗយល់ពច ី ត ិ រ្ត បស់

លោក លីឈាង សីហា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយ

លោក អាល់ប៊ឺត យូ ប្រធានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និងសារព័ត៌មាន

កិរយា ិ មិនសមរម្យ។ "សូមជួយយកក្រច ូ ៦មក

• ចំណាយពេលវេលាដើមប្ ប ី ង្រៀនពីគោលការណ៏

លោក ណាវ ចាន់ថារិទ្ធ ជំនួយការការិយាល័យផ្នែកសរសេរ

លោកអ្នក។ ជួនកាលអងយ ុ្គ ក្នង ុ រថយន្ដជជក ែ

វាជួយអ្នកឲយ្ ស្ថត ិ ក្នង ុ ភាពគប ្រ គ ់ ង ្រ ខ្លន ួ និងគិត

ឲយ្ ពួកគេធដ ើ្វ ច ូ ះេ្ន ឬអត់។

កញ្ញា សុខ វិច្ឆិកា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែ

អ្នកកែសម្រួល

បង្កត ើ ទីកន្លង ែ មួយឲយ្ ដូចនៅក្នង ុ ផ្ទះរបស់អស់

នោះគឺអាចទទួលបានមកវិញជាមួយអាកប្ប-

ពួកគេនង ឹ ធំឡង ើ នឹងដូចពួកយើង តើយង ើ ចង់

លោក គង់ សុភ័ក្រ

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធឌីជីថល

ហាងលក់ទន ំ ញ ិ បន្ទបរ ់ ៀន ផសា ្ រទំនប ើ ដោយ

មានបញ្ហា ហើយពិសស េ ក្នង ុ ភោជនីយដ្ឋន ា

ភាពភ្ញក ា ផ ់ ល ើ ្អ ធ្វឲ ើ យ្ មានការយកចិតទ ្ត ក ុ ដាក់។

ការ។ កូនៗមើលយើងគ្របព ់ ល េ វេលា ហើយ

អ្នកស្រី ឡាយ​រតនា

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

លោក អ៊ុំ វ៉ាន់ដេត​ ការីទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

ផ្អល ើ ដល់កន ូ ដល ែ មានសំលង េ ខ្សោយជាង។

បង្ហញ ា ឲ្យកូនតាមរយៈឧទាហរណ៏ របៀបធ្វើ

លោក អាល់ប៊ឺត យូ ប្រធានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និងសារព័ត៌មាន

ប្ដរូ គំនត ិ ផ្ទល ា ខ ់ ន ួ្ល ដោយការនិយាយពេលដែល

ពេលយូរ ដោយផ្ដលឲ ់ យ្ កូននូវអ្វៗ ី ដោយធ្វដ ើ ច ូ

• អស់លោកអ្នកចង់បង្ហញ ា នូវគំនត ិ អត្ដចរឹតគំរូ

អ្នកសរសេរ, អ្នកបកប្រែ, និងអ្នកថតរូប

• អាកបប្ កិរយា ិ សមន ្រា ម ្ត យ ួ ភ្លត ែ -ការសមក ្រា ។

ជាធម្មតាការសំរាន វាសមល ួ្រ ឲយ្ មានឥរិយាបទ ល្អបស ្រ រើ ។

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និង

សារព័ត៌មាន សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោកអ្នកដែល​បានចូលរួមចំណែកក្នុង ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី៤៧នេះ។

យើង ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះ រាល់ព័ត៌មាននានាសម្រាប់លេខបន្ទាប់។​ សូមផ្ញើព័ត៌មានរបស់កម្មវិធីអ្នក រូបថត

ទស្សនៈរបស់បុគ្គលិកនិងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

• អាកបប្ កិរយា ិ លើកទឹកចិតស ្ដ ទ ិ្ន ស ិ្ធ ល ា្ន ទីបញ្ចប់

មកកាន់ខ្ញុំបាទ លីឈាង សីហា តាមរយៈ

លោកអ្នកថាគេជាមនុសស្ ពិសស េ និងតវូ ្រ បាន

មកកាន់នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

នៅថ្ងណា ៃ មួយ សូមរំលក ឹ ដល់កន ូ របស់អស់

ស្រឡាញ់។ជួយគាត់ឲយ្ មើលអ្វៗ ី ក្នង ុ ផ្លវូ ល្អរាប់

តាំងពីថព ៃ្ង ម ី ស្ ល ិ និងថ្ងប ៃ ន្តដល ែ នឹងមកដល់។

seyha_lychheang@wvi.org ឬក៏ផ្ញើសំបុត្រ

និងសារព័ត៌មានឲ្យបានមុនថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២។ សូមអរគុណ!

ប្រភព៖ • http://www.odu.edu/~kkersey/101s/101principles.shtml

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពុជា

អគារលេខ ២០, ផ្លូវ៧១, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់,​ខណ្ឌចំការមន,​ប្រអ​ប់សំបុត្រលេខ៤៧៩ភ្នំពេញ-ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥-២៣-២១៦ ០៥២​| ទូរសារ៖ +៨៥៥-២៣-២១៦ ២២០ មូលមតិលេខ ៤៧ ខែមិថុនា-កក្កដា ឆ្នអីាំ២ុម ០១២ ៉ែល៖ cambodia@wvi.org | www.worldvision.org.kh

Moul Matte No47_Khmer  

This is the newsletter of World Vision Cambodia for the month of June-July in Khmer.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you