Page 1

លេខ៤៦ ខឧ ែ សភា ឆ្ន២ ំា ០១២

�បធានបទ៖ សុខភាពមាតា និងទារក

ខវេ ន ិ ចង េ ឃីន នាំសម្លង េ របស់យវុ ជនជូនដល់ លោកនាយករដ្ឋមន្ដី្រ

"ខេវន ិ ចេងឃីន ជួបជាមួយនាយករដ្ឋមនី ្ដ្រ ហ៊ន ុ សន ែ និងចក ែ រំលក ែ ពីការងារអង្គការទសស្ នៈពិភពលោកក្នង ុ បទ ្រ ស េ កម្ពា ុជ ..." > ទំពរ័ ៤

គម្រង ោ លើកកម្ពសស ់ ខ ុ ភាពកុមារក៏ធស ើ្វ ម្រប ា អ ់ ង្គការ ទសស្ នៈពិភពលោកផងដរែ > ទំពរ័ ៣

ចិញម ឹ្ច កូនដោយទឹកដោះម្ដយ ា ឬក៏ទក ឹ ដោះគោ? > ទំពរ័ ១២

ជីវត ិ ថ្មរី បស់សាវិនសម្រប ា ក ់ ន ូ ៗរបស់នាង សរសេរដោយ អ៊ត ួ សុភាព អ្នកសមប ្រ សមល ួ្រ គមង ្រោ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ (មីកា ូស្រ រជាតិ)

អត្ថបទរឿង

មិនបានបង្កន ើ បរិមាណ និងគុណភាពអាហារ បំបន ៉ នោះទេ"។

ខ្ញបា ំុ ននាំកន ូ របស់ខទៅ ំុ្ញ ទទួល

វ៉ក ា សា ់ ង ំ បង្ករា ជំងចា ឺ បា ំ ច់ផស្ ង េ ៗ ហើយ ខ្ញប ំុ បៅ ំ កូនរបស់ខដោ ំុ្ញ យទឹកដោះសុទ្ធ ក្នង ុ អំឡង ុ ពេល៦ខដ ែ ប ំ ង ូ

លី សាវិន អាយុ២៥ឆ្នំា បានរៀបការរួចដោយមាន កូនបស ុ្រ ពីរនាក់ រស់នៅខេតា ្ដប ត់ដប ំ ង។ ប្ដរី បស់ នាងជាកសិករ។

ពេលសាវិនមានផ្ទោ ៃព ះកំណត ើ កូនដំបង ូ របស់

នាង បុគល ្គ ក ិ កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌ្ឍន៍តប ំ ន់ ក្រម ុ សុខភាព

ភូមិ និងបុគល ្គ ក ិ មណ្ឌលសុខភាពក្នង ុ ភូមរិ បស់នាង

បានពយា ្ យាមដើមប្ អ ី ប់រនា ំ ងស្ដអ ី ព ំ កា ី រការពារពីជង ំ ឺ ឆ្លង ដូចជាការបរិភោគទឹកដាំពះុ អនាម័យបរិសន ា្ថ និងអនាម័យខ្លន ួ បណ ្រា និងសមន ្រា ក ្ត ង ុ្ន មុង ជាដើម។

សាវិនមិនបានយកចិតទ ្ត ក ុ ដាក់នវូ អ្វដ ី ល ែ ពួកគេ

ប្រង ឹ បង ្រែ ធ្វើ និងបង ្រ ៀ្រ ននោះទេ។

សាវិន បានថ្លង ែ ថា "កយ ្រោ ពីមានផ្ទោ ៃព ះបាន ៧ខែ ខ្ញបា ំុ នបស ្រ ត ូ ក ្រ ន ូ ដំបង ូ របស់ខំដោ ុ្ញ យឆ្មប បូរាណនៅផ្ទះក្នង ុ ខធ ែ ូ្ន ឆ្ន២ ំា ០០៦"។

"ខ្ញបា ំុ នទៅពិនត ិ យ្ ផ្ទោ ៃព ះមុនពេលសម្រាលនៅ

មណ្ឌលសុខភាពពីរដង ទទួលថ្នគ ំា ប ្រា សា ់ រជាតិ

ដែក ទទួលចាក់ថប ំា្ន ង្ករា តេតាណូស ប៉ន ុ ខ ្ដែ ម ំុ្ញ ន ិ

បានបន្ដលប េ ថ្នគ ំា ប ្រ ច ់ ន ំ ន ួ នោះទេ។ខ្ញបា ំុ នបរិភោគ តែអាហារធម្មតាៗកំឡង ុ ពេលមានផ្ទោ ៃព ះ ហើយ

នាងសមន ្រា ្តនៅលើគ្រែដោយឆ្អរើ ភ្លង ើ បន្ទប ា ព ់ កា ី រ បស ្រ ត ូ ក ្រ ន ូ ដំបង ូ របស់នាងដើមប្ រី កសា ្ កម្ដៅ ផឹកថ្នំា និងសប ្រា រា ូ ណ។ ការអនុវត្តនន ៍ ះេ គឺលប ្អ ផ ំ ត ុ តាម បប ែ ជំនឿបូរាណដល ែ ពួកគេបានជឿអាចនាំឲយ្

ឈាមរត់បានល្អ មើលទៅដូចក្មង េ មានសប្ ក ែ ល្អ និងចៀសផុតពីជង ំ ស ឺ ន្លក ា ឆ ់ ង ឹ្អ ។ ម្ដយ ា សាវិនបាន បងៀ្រ នទម្លប ា ទា ់ ង ំ អស់នះេ ដល់សាវិន។

សាវិន បានថ្លង ែ "កូនតូចរបស់ខម ំុ្ញ ន ិ បានទទួល

វ៉ក ា សា ់ ង ំ ការពារនោះទេ"។ "ខ្ញប ំុ នក ្ដ ត ់ ណ ំ ក់ទក ឹ ឲយ្ កូនរបស់ខក ំុ្ញ ង ុ្ន រយៈពេលបីមង ោ៉ បន្ទប ា ព ់ ក ី ត ើ

ហើយខ្ញចា ំុ ប់ផម ើ្ដ ផល ្ដ អា ់ ហារឲយ្ គេពល េ គាត់

អាយុពប ី ទៅ ី បួនខព ែ ព ី ះ្រោ ខ្ញឃ ំុ ញ ើ គាត់តច ូ ពេក

ហើយទឹកដោះរបស់ខមា ំុ្ញ នមិនគប ្រ គ ់ ន ្រា ផ ់ ងដរែ ។ ខ្ញម ំុ ន ិ បានរៀបចំអាហារូបត្ថមស ្ភ មប ្រា ក ់ ន ូ បស ុ្រ របស់ខឡ ំុ្ញ យ ើ កាលពីមន ុ ខ្ញម ំុ ន ិ មានអនាម័យ

ក្នង ុ ការថរែ ទាំកន ូ របស់ខដ ំុ្ញ ច ូ ះេ្ន គាត់តង ែ តឈ ែ ឺ ដោយជំងរា ឺ ក ជំងគ ឺ ន ុ្រ និងបញ្ហផ ា វូ្ល ដង្ហម ើ "។ មូលមតិលេខ ៤៦

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២


បន្ទប ា ព ់ កា ី រប្រឈមបញ្ហាយង ា៉ ច្រន ើ ជាមួយកូន ដំបង ូ នៅខែមករា ឆ្ន២ ំា ០០៩ សាវិនក៏មាន ផ្ទៃពោះកូនទីពរី ។

សាវិន បានថ្លង ែ ថា "កំឡង ុ ពេលមានផ្ទោ ៃព ះបរី ្ដ បស់

សាវិន បានថ្លង ែ ថា"ខ្ញំបា ុ ននាំកន ូ របស់ខំទៅ ុ្ញ ទទួល

បបរគឺការចមះុ្រ ដោយគប ្រា អ ់ ង្ករជាមួយបន្លព ែ ណ៌

របស់ខដោ ំុ្ញ យទឹកដោះសុទក ្ធ ង ុ្ន អំឡង ុ ពេល៦ខែ

ជក ្រូ ឬសាច់មាន់) និងបង េ្រ ឆា។ សាវិនមិនបាន

វ៉ក ា សា ់ ង ំ បង្ករា ជំងចា ឺ បា ំ ច់ផស្ ង េ ៗ ហើយខ្ញប ំុ បៅ ំ កូន ដំបង ូ "។

បត ៃ ង ផ្លល ែ ៅ្ព ស៊ត ុ លឿង សាច់ (សាច់តី្រ សាច់

បន្ថម ែ សារធាតុមសៅ ្ ស៊ប ុ នោះទេ ហើយនាងបាន

ដាក់ចម្រះុ ក្នង ុ ម្សៅវីតាមីនរៀងរាល់ពរី ថ្ងម ៃ ង ្ដ សមប ្រា ់

ខ្ញត ំុ ង ែ តបា ែ ននាំខទៅ ំុ្ញ កាន់មណ្ឌលសុខភាពដើមប្ ី

សាវិនបានទទួលការបណ្ដះុ បណ្ដល ា ពីកមគា ុ្រ ទ ំ ្រ

មានសារជាតិដក ែ "។

គាំទ្រដោយកម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់របស់អង្គការ

សាវិនបានថ្លង ែ ថា "កូនបសទា ុ្រ ង ំ ពីរនាក់របស់ខំុ្ញ

ប្រសាសន៍ថា "ខ្ញំមា ុ នការយល់ដង ឹ អំពកា ី ររៀបចំ

ពួកគេមានសុខភាពល្អហយ ើ រឹងមាំ។ ពួកគេមន ិ មាន

ពិនត ិ យ្ ផ្ទៃពោះ និងលើកទឹកចិតខ ្ដ ឲ ំុ្ញ យ្ លេបថ្នគ ំា ប ្រា ់

កម ុ្រ គាំពារសុខភាពភូមត ិ ង ែ មកសួរសុខទុកខ ្ខ ដ ំុ្ញ ល់ ផ្ទះ។​"អស់លោកអ្នកដឹងទេ បន្ទប ា ព ់ ក ី ណ ំ ត ើ កូនទី ពីររបស់ខំ ុ ្ញ ខ្ញប ំុ បៅ ំ ដោះកូនភ្លម ា ខ្ញម ំុ ន ិ បានបនក ្ដ ់

តំណក់ទក ឹ ឲ្យគាត់ដច ូ កូនទីមយ ួ ទេ។ ខ្ញបា ំុ នទទួល វីតាមីនA ជាតិដក ែ និងអាស៊ត ី ហ្វល ូ ក ី ថ្នទ ំា លា ំ ក់

សុខភាពភូមិ និងពីបគ ុ ល ្គ ក ិ មណ្ឌលសុខភាពដោយ ទស្សនៈពិភពលោកសក ុ្រ សំឡត ូ បានមាន

មុនផ្តលក ់ ណ ំ ត ើ កូន ដូចជាការសនស្ ថ ំ វិកា ការគិត

អំពព ី ល េ វេលា ទីកន្លង ែ និងធ្មបសមល ្រា កូនឲយ្ និង ត្រៀមរៀបចំកយ ្រោ ពេលសមល ្រា កូន"។

សត្វលត ិ្អ និងខ្ញម ំុ ន ិ បានដេកលើគដោ ្រែ យឆ្អរើ ភ្លង ើ

សាវិនបានទទួលនូវការបក ឹ្រ សា ្ និងការអប់រផ ំ ងដរែ

អាហារដោយមានសារធាតុបប ំ ន ៉ "។

នាងបានចូលរួមសកម្មភាពជាចន ើ្រ ដូចជាសប្ដហ ា ៍

ឬផឹកស្រាថ្នប ំា រា ុ ណដូចមុននោះទេ។ខ្ញបា ំុ នបរិភោគ ដោយសារតែសាវិនបរិភោគបានប្រសរើ នាង

កត់សម្គល ា ថា ់ សុខភាពក៏បស ្រ រើ ឡើងដែរ។ នាង មិនមានភ្នក ែ ស្លង ំា ឬស្លក េ ស្លង ំា ដៃជង ើ ឡើយ។ នាងពោរពេញដោយថាមពល។

ស្ដព ី អ ី នាម័យបរិសន ា្ថ និងអនាម័យខ្លន ួ បណ ្រា ។ បំបៅដោះកូនពិភពលោកក្នង ុ ឆ្ន២ ំា ០១០ និង

យុទនា ្ធ ការប្រម ើ សៅ ្ វីតាមីនហើយការបង្ហញ ា ពីរបៀប ចំអន ិ ។ ពត ឹ ្រ កា ិ ្ដ រណ៍នះេ បានផ្លស ា ប ់ រកា ូ្ដ រអនុវត្ដចអ ំ ន ិ អាហារក្នង ុ សក ុ្រ ជាពិសស េ ការរៀបចំអន ិ បបរ

កូនរបស់នាង។

ចូលចិតទ ្ត ទួលទានបបរពិសស េ នេះខ្លង ំា ណាស់។ ជំងទ ឺ "េ ។

ការផ្លស ា ប ់ ខ ្រែ ង ំ ា ្ល របស់សាវិន បានធ្វឲ ើ យ្ ប្រធានកម ុ ្រ សុខភាពភូមិ និងបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាព បាន

ជស ើ ្រ រស ើ នាងជាម្តយ ា គំរក ូ ង ុ្ន ខម ែ ថ ិ នា ុ ឆ្ន២ ំា ០១១។ នាងបណ្ដះុ បណ្ដល ា អ្នកដទស ៃ ព ី្ត កា ី រចិញម ឹ្ច ទារក

និងកុមារតូច និងលើកទឹកចិតអ ្ដ ក ្ន ជិតខាងរបស់នាង ឲយ្ បស ើ្រ វា េ មណ្ឌលសុខភាព។ នាងចក ែ រំលក ែ ផង ដរែ ជាមួយសហគមន៍របស់នាងសព ី្ដ អា ី ហារូបត្ថម្ភ កុមារ និងការចិញម ឹ្ច មាន់។

ភ្ញៀវរបស់យង ើ

ពិសស េ ។

អាកនីស តីង បានទសស្ នកិចល ្ច ក ើ ដំបង ូ មកកាន់បទ ្រ ស េ កម្ពា ុជ ក្នុងនាមជា ថ្នក ា ដ ់ ក ឹ នាំបា ្រច ត ំ ប ំ ន់អាសខា ី៊ ងកើត

សរសេរដោយ អាល់បត ឺ៊ យូ ប្រធានទំនាក់ទន ំ ងព័តមា ៌ ន និងសារព័តមា ៌ ន រយៈពេលបួនខែកង ុ្ន តួនាទីរបស់ខន ួ្ល អាកនីស តីង

បានចំណាយពេលវេលា ធ្វទ ើ សស្ នកិចា ្ចជ លើកដំបង ូ

របស់គាត់មកកាន់បទ ្រ ស េ កម្ពា ុជ ក្នងនា ុ មជាថ្នក ា ់ ដឹកនាំ ប្រចាំតប ំ ន់អាស៊ខា ី ងកើត។ មុនពេលមក

កាន់តណ ំ ង ែ ជាថ្នក ា ដ ់ ង ឹ នាំប្រចាំតប ំ ន់កង ុ្ន ខែមករា

ឆ្ន២ ំា ០១២ អាកនីស ធ្លប ា ធ ់ ជា ើ្វ ប្រធានប្រតប ិ ត្ដិការ សមប ្រា អ ់ ង្គការទស្សនៈពិភពលោកហុងកុងអស់ រយៈពេលជាងដប់ឆ។ ំា្ន

កំឡង ុ ពេលបួនថ្ងន ៃ ដ ៃ ណ ំ រើ ទស្សនកិចរ្ច បស់គាត់

ក្នង ុ ខម ែ សា េ អាកនីស បាទស្សនកិចម ្ច ណ្ឌលរបស់ កម្មវធ ិ ស ី រា្ដ លទ្ធភាពកុមារីរងគះ្រោ ការចុះជួបកុមារ តាមផ្លវូ នៅពេលយប់នៅផ្សារអូឫស្សី និងកម្មវធ ិ ី

មូលមតិលេខ ៤៦

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២

អភិវឌ្ឍន៍តប ំ ន់សក ុ្រ បរិបណ ូ ២ ៍ ដល ែ ទទួលការ

ឧបត្ថមដោ ្ភ យអង្គការទស្សនៈពិភពលោកហុងកុង។ អាកនីស បានមានបា ្រស សន៍ថា "ខ្ញស ំុ ច ើ្ង សរសើរ

ដោយពះ្រ និងដឹងពីសទ ិ រិ្ធ បស់ពក ួ គេហយ ើ គេអាច

ចូលរួមបាន។ ខ្ញឃ ំុ ញ ើ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោក កម្ពជា ុ កំពង ុ ធ្វក ើ ច ិ ្ចការទាំងអស់នះេ "។

បុគល ្គ ក ិ អង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពជា ុ ជាពិសស េ

"ខ្ញស ំុ ម ូ លើកទឹកចិតប ្ដ គ ុ ល ្គ ក ិ អង្គការទសស្ នៈពិភព-

និងសេចក្ដថ ី ថ ៃ្ល រូ្ន ដល់កមា ុ រ។ការដឹងថាមានអនាគត

អ្វៗ ី ក្នង ុ ព័នក ្ធ ច ិ ដ ្ច ល ែ អស់លោកអ្នកកំពង ុ ធ្វើ សូមនឹក

លើរបៀបដល ែ ពួកគេធកា ើ្វ រ ដើមប្ ផ ី ល ្ដ ក ់ ស ី្ដ ង្ឃម ឹ

សមប ្រា ក ់ មា ុ រនៅក្នង ុ បទ ្រ ស េ កម្ពុជានោះគឺសខា ំ ន់"។

យើងតវ្រូ បានផល ្ដ ន ់ វូ គោលដៅនានាដើមប្ វា ី យតម្លៃ

លោក ឱយ្ ផ្ដត ោ ការយកចិតទ ្ដ ក ុ ដាក់បន្តថម ែ ទៀត។ ចាំដល់ជវី ត ិ បស ្រ រើ ឡើងសមប ្រា ក ់ មា ុ រ និងពីរបៀប ដល ែ យើងចង់ឱយ្ មានផលប៉ះពាល់ដល់កមា ុ រ"។

ទៅលើលទ្ធផលដើមប្ ជ ី វី ត ិ បស ្រ រើ ឡើងសមប ្រា ក ់ មា ុ រ

"ខ្ញប ំុ ក ្រា ដថាដល់ឆ២ ំា្ន ០១៤ អង្គការទស្សនៈពិភព-

តវ្រូ បានទទួលការអប់រំ តវ្រូ បានផល ្ដ ក ់ ស ី្ដ ្រលាញ់

ល្អៗលើកច ិ កា ្ច រទាំងអស់នះេ "។

របស់យង ើ មានន័យថាកុមារត្រូវបានថទា ែ យ ំ ង ា៉ ល្អ

លោកកម្ពជា ុ អាចបង្ហញ ា ពួកយើងនូវសមត្ថភាព


ការលើកកម្ពសស ់ ខ ុ ភាពកុមារ

កំណាព្យ

ជីវត ិ ដំបង ូ " កំណាពយ្ បទពាក្យបប ំ្រា ី "

សរសេរដោយ ណាវ ចាន់ថារិទិ្ធ

គម្រង ោ លើកកម្ពសស ់ ខ ុ ភាពកុមារក៏ធស ើ្វ ម្រប ា ់ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកផងដរែ

ជំនយ ួ ការការិយាល័យផ្នក ែ សរសេរ

សុខភាពទារកហើយនិងមាតា គឺជាកត្តត ា វ្រូ យល់គប ្រ គ ់ ា្ន

សរសេរដោយ ណាវ ចាន់ថារិទិ្ធ ជំនយ ួ ការការិយាល័យផ្នក ែ សរសេរ កម្មវធ ិ ស ី ខ ុ ភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភ នអ ៃ ង្គការទសស្ នៈ-

យិន សុភស ័ ម្ដយ ា ទារិកាអាយុ១១ខែ និងជាបុគល ្គ ក ិ

ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដយ ា ដល់បគ ុ ល ្គ ក ិ ។

ចិញម ឹ ្ច កូនរបស់គាត់ជាមួយការបំបៅកូនដោយ

ពិភពលោកកំពង ុ ធ្វកា ើ រលើកកម្ពសច ់ ណ ំ ះេ ដឹងស្តព ី ី វេជប ្ជ ណ្ឌត ិ មារី ម៉ហា ូ ន ប្រធានជាន់ខស ្ព ន ់ ក ៃ ម្មវធ ិ ី សុខភាពអាហារូបត្ថម្ភ អេដស៍ និងអនាម័យ ទឹក ស្អត ា បានមានប្រសាសន៍ថា"អំឡង ុ ពេលទារក

អាយុបម ំ ្រា យ ួ ខែដប ំ ង ូ មាតាគួរតប ែ បៅ ំ ទឹកដោះ សុទត ្ធ ម ែ យ ួ គត់ ពះ្រោ វាផ្ដលឲ ់ យ្ ទារកនូវអង់ទក ី រ ពីធម្មជាតិដម ើ ប្ កា ី រពារជំងឺ និងធ្វឲ ើ យ្ ខួរកបា ្ ល លូតលាស់បានល្អ"។

យោងតាមរបាយការណ៍សង ្ទ ម ់ តិដល ែ ត្រូវបាន

ចាប់ផម ើ ្ដ ចិញម ឹ ្ច កូនតូចជាមួយមសៅ ្ ទឹកដោះគោពេល

ចិញម ឹ ្ច ទារករបស់គព េ ០ ី ទៅ៦ខដោ ែ យទឹកដោះ

ម្ដយ ា និងម្សៅទឹកដោះគោ។ ពះ្រោ តមា ែ តាតវ្រូ វិល

តឡ ្រ ប់ទៅធ្វកា ើ រវិញបន្ទប ា ព ់ ស ី មក ្រា មាតុភាពរយៈ

ពេលបីខ។ ែ ភាគច្រន ើ នៃពក ួ គេបានថ្លែងថាពួកគេគឺ មមាញឹកខ្លង ំា ជាមួយការងារយ៉ង ា ចន ើ ្រ រីឯពួកគេខះ្ល ទៀតតវ្រូ ធ្វដ ើ ណ ំ រើ ទៅខេតា ្ដជ ញឹកញ៉ប ា ់ ឬផ្ទះរបស់ ពួកគេគនៅ ឺ ឆ្ងយ ា ពីការិយាល័យ។

ហុក ភារមយ្ មនអ ី្ដ្រ ភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពផ្នែកគាពា ំ រ

មាតា និងទារកបានមានប្រសាសន៍ថា "ទន្ទម ឹ នឹង អង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពជា ុ តវ្រូ បានលើក

កម្ពសកា ់ របំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដយ ា ដល់បា ្រជ សហគមន៍ យើងក៏ចង់លក ើ កម្ពសកា ់ រងារនេះនៅ

ការិយាល័យរបស់ពក ួ យើងផងដរែ ។ ដូចះេ ្ន បន្ទប ា ព ់ ី លទ្ធផលស្ទងម ់ តិនះេ កម្មវធ ិ ស ី ខ ុ ភាព និងអាហារូ-

បត្ថមន ្ភ ង ឹ មានផែនការដើមប្ ប ី ណ្ដះុ បណ្ដល ា បុគល ្គ ក ិ

របស់យង ើ ស្ដព ី កា ី របំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដយ ា ក្នង ុ

តវ្រូ ការបំបន ៉ គាំពាររក្សា

បីខ។ ែ "ខ្ញច ំ ុ បា ្រ ច់ទក ឹ ដោះទុកសមប ្រា ក ់ ន ូ របស់ខម ំុ្ញ ន ុ ពេលខ្ញទៅ ំ ុ ធ្វកា ើ រ ទោះបីជាយង ា ៉ នេះក្ដទ ី ក ឹ ដោះរបស់

ខ្ញម ំុ ន ិ គប ្រ គ ់ ន ្រា ស ់ មប ្រា ក ់ ន ូ របស់ខឡ ំុ្ញ យ ើ ។ ហើយខ្ញំុ

បានសមច េ ្រ ចិតច ្ដ ញ ិ ម ឹ្ច នាងជាមួយម្សៅទឹកដោះគោ

អំឡង ុ នាងមានអាយុមន ុ ពេលបម ំ្រា យ ួ ខែ។ ពិតមែន

ចាក់ថកា ំា្ន រពារសុខភាពល្អក។ ្រៃ ទឹកដោះដំបង ូ រស់បស ្រ រើ ណាស់ ទារកអាចឈ្នះរោគាចង្រៃ

ហើយការផល ្ដ ទ ់ ក ឹ ដោះសុទត ្ធ ម ែ យ ួ គត់អឡ ំ ង ុ បីខែ

ចមះុ ្រ (ទឹកដោះម្ដយ ា ជាមួយម្សៅទឹកដោះគោ)"។

និងតាមកម្មវធ ិ អ ី ភិវឌ្ឍន៍តប ំ ន់បហ ្រ ល ែ ជា៧៣%

បៀ្រ បបីដច ូ តប្ ង ូ មានរស្មថ ី ា្ល

គាត់ចាប់ផម ើ ្ដ បន្តការងារបន្ទប ា ព ់ ស ី មក ្រា រយៈពេល

តប ែ ណ ុ៉ ះោ ្ណ បំបៅកូនដោយទឹកដោះសុទត ្ធ ម ែ យ ួ

ដំបង ូ ។ មានបុគល ្គ ក ិ សនៅ ី្ដ្រ ការិយាល័យថ្នក ា ា ់ជ តិ

គឺមយ ួ ពាន់ថជ ៃ្ង វី ត ិ ដំបង ូ

ទឹកដោះម្ដយ ា សុទអ ្ធ ឡ ំ ង ុ ពេលបីខដ ែ ប ំ ង ូ ។ គាត់បាន

ដំបង ូ កូនតូចរបស់ខបា ំុ្ញ នធំធាត់លហ ្អ យ ើ សុខភាព

មុខគត់ដល់កន ូ របស់ពក ួ គេកង ុ ្ន អំឡង ុ ពេលបម ំ ្រា យ ួ ខែ

ដើមប្ ធា ី នាជីវត ិ ថ្លៃថ។ ា្ល

អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកមានបទពិសាធន៍ពកា ី រ

ធ្វឡ ើ ង ើ កម ុ ្រ ការងារផ្នក ែ សុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភ និងនាយកដ្ឋន ា តស៊ម ូ តិ មានបុគល ្គ ក ិ សត ី ្រ ១ ែ ៤%

វិធថ ី ទា ែ ព ំ យា ្ បាលបង្កា

បនប ្ដ បៅ ំ បន្ថម ែ ចំណី

គឺរង ឹ មាំខង ំ ា ្ល បើបៀ្រ បធៀបនឹងនាងទទួលនូវអាហារ

ប្រាជ្ញឆ ា ត ា្ល វ៉ធ ៃ ធា ំ ត់កាយា។

នាងបានបន្ថម ែ ទៀតថា "ខ្ញច ំុ ង់ឃញ ើ បុគល ្គ ក ិ តាម

រីឯមាតាមានគភ៌កង ុ្ន ផ្ទៃ

មូលដ្ឋន ា ទាំងអស់បបៅ ំ កូនរបស់ពក ួ គាត់ដោយទឹក

បំបន ៉ ចំណស ី ខ ុ ភាពរក្សា

ដោះម្ដយ ា "។ ហើយគួតមា ែ ននូវបន្ទបទា ់ រកសមប ្រា ់

បុគល ្គ ក ិ នៅតាមមូលដ្ឋន ា ។ និងមានទូទក ឹ កកសមប ្រា ់ រកសា ្ ទឹកដោះម្តយ ា ផងដែរ។ អង្គការទស្សនៈពិភព-

លោកគួរតក ែ ណ ំ ត់គោលការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយ

មណ្ឌលសុខភាពពយា ្ បាលប្រក ឹ សា ្ ចៀសផុតបញ្ហនា ា ពេលសមល ្រា ។

ដើមប្ ល ី ក ើ ទឹកចិតព ្ដ ក ួ គាត់ឲយ្ បំបៅកូនដោយទឹក ដោះម្ដយ ា សុទក ្ធ ឡ ំ ង ុ ពេលបម ំ្រា យ ួ ខែដប ំ ង ូ "។

លោកសី ្រ ណុប វ៉ន ា ធ ់ ី ប្រធានជាន់ខស ្ព ់នាយកដ្ឋន ា តស៊ម ូ តិ បានមានប្រសាសន៍ថា "គមង ្រោ លើក

កម្ពសស ់ ខ ុ ភាពកុមារ នៃនាយកដ្ឋន ា តស៊ម ូ តិ នឹង

គង ្រោ លើកកម្ពសកា ់ របំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដយ ា

នេះវល ើ វីហស្ ន ិ ក្នង ុ ព័នក ្ធ ច ិ ្ច ឆ្លយ ើ តបជានិចអ ្ច ប់រព ំ យា ្ បាល សុខភាពសហគមន៍គន ា្ម រោគរាលដាល ជីវត ិ តកា ្រ លមានដល់កមា ុ រ។

ដល់បគ ុ ល ្គ ក ិ ស្រី និងប្រស ុ ហើយស្នរើ សុទៅ ំ ថ្នក ា ់ ដឹកនាំអង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពា ុជ ដើមប្ ី

ពិចារណាចំពោះលទ្ធផលនៃការស្ទងម ់ តិ។ ខ្ញស ំុ ង្ឃម ឹ ថាអង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពា ុជ នឹងលើកទឹក ចិតប ្ដ គ ុ ល ្គ ក ិ សដ ី្ដ្រ ម ើ ប្ ផ ី ល ្ដ កា ់ របំបៅកូនដោយទឹក ដោះម្ដយ ា ឲយ្ បានប្រសរើ ជាងមុន"។

ការធ្វឲ ើ យ្ ពួកគាត់យល់នវូ សារសំខាន់នកា ៃ របំបៅកូន ដោយទឹកដោះម្ដយ ា ហើយលើកទឹកចិតព ្ដ ក ួ គាត់ឲយ្ អនុវត្ដវាជាមួយកូនរបស់ពក ួ គាត់"។

មូលមតិលេខ ៤៦

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២


ខវេ ន ិ ចង េ ឃីន នាំសម្លង េ របស់យវុ ជនជូនដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ដី្រ

ខេវន ិ ចេងឃីន ជួបជាមួយនាយករដ្ឋមនី្ដ្រ ហ៊ន ុ សន ែ និងចក ែ រំលក ែ ពីការងារអង្គការទសស្ នៈពិភពលោកក្នង ុ បទ ្រ ស េ

កម្ពជា ុ ។ ការសង្កតធ ់ ន ្ង ជា ់ ពិសស េ គឺត្រូវបានដាក់តនា ួ ទីឲយ្ យុវជនក្នងកា ុ រកសាងអនាគតឱយ្ កាន់តប ែ ស ្រ រើ ឡើងសមប ្រា ់ កម្ពជា ុ ។ ខេវន ិ ចេងឃីន បានបគ ្រ ល់ជន ូ សំបត ុ ប ្រ ន ួ ចបា ្ ប់ និងគំនរូ ដល ែ បានសរសេរ និងគូរដោយអ្នកដឹកនាយ ំ វុ ជន របស់គមង ្រោ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោក។

ខេវន ិ ចេងឃីន ជួបជាមួយយុវជនបួននាក់ដល ែ បានសរសេរសំបត ុ ្រ និងវិចត ិ ក ្រ រដល ែ បានគូររូបសន្ដិភាពសមប ្រា ់ លោកនាយករដ្ឋមន។ ី្ដ្រ ខេវន ិ តំណាងឱយ្ យុវជនទាំងអស់នៅថ្ងជ ៃ ន ំ ប ួ របស់គាត់ជាមួយនាយករដ្ឋមន។ ី្ដ្រ យុវជន

បានសរសេរសំបត ុ ប ្រ ង្ហញ ា នូវក្តស ី ងឃ្ ម ឹ របស់ពក ួ គេចពោ ំ ះកម្ពា ុជ និងបញ្ហប ា ឈ ្រ មុខក្នង ុ សហគមន៍របស់ពក ួ គេ។

ខេវន ិ ចេងឃីន ទសស្ នាក្លប ិ កុមារក្នង ុ កម្មវធ ិ អ ី ភិ​វឌឍ្ ន៍តប ំ ន់សក ុ្រ លើកដក ែ ដល ែ នៅទីនោះគាត់រៀនពីវធ ិ សា ី ស្ដ្រ

របស់យវុ ជនដល ែ កំពង ុ ធ្វឱ ើ យ្ មានផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍របស់ពក ួ គេ។

ខេវន ិ ចេងឃីន និង ជីនហូ ជី សំណះេ សំណាលជាមួយអ្នកសី្រ រិន សារ៉ន េ និងគា ្រួស ររបស់គាត់ដល ែ ទទួលបាន

ផលបយោ ្រ ជន៍យង ា៉ ចន ើ្រ ពីបក ្រា ក ់ ម្ចរី បស់ពក ួ គេពក ី ម ុ្រ ហ៊ន ុ វីសន ិ ហ្វន ា ក ់ ង ុ្ន កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់សក ុ្រ លើកដក ែ ។

សព្វថន ៃ្ង ះេ ពួកគេមានភាពជោគជ័យទៅលើមខ ុ របរបញ្ចល ូ ភ្លង ើ អាគុយ ហើយគាត់កក ៏ ព ំ ង ុ ចិញម ឹ្ច កូនជក ្រូ ផងដរែ ។

មូលមតិលេខ ៤៦

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២


ភ្ញៀវរបស់យង ើ

៥ ៦

ខេវន ិ ចេងឃីន ទសស្ នកិចនៅ ្ច កន្លង ែ បម ្រ ល ូ ផលពោតរបស់កសិករ ក្នង ុ កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់សក ុ្រ លើកដក ែ ។​​​​​​​​​​

ខេវន ិ ចេងឃីនចូលរួមគមង ្រោ បំផស ា្ល ប ់ ប ំ ក ្រែ មា ុ រតាមផ្លវូ ក្នង ុ កំឡង ុ

ចុះសាកសួរសុខទុកព ្ខ ល េ រាតី្រ ដើមប្ ច ី ក ែ រំលក ែ ដល់កមា ុ រនូវវិធកា ី រ

ពារខ្លន ួ ឯង ពិសស េ មនុសស្ ប្លក ែ ៗ និងមនុសស្ ដល ែ បហ ្រ ល ែ ជាចង់ បង្កគះ្រោ ថ្នក ា ់ និងរំលោភបំពានដល់ពក ួ គេ។

ខេវន ី ចេងឃីនទសស្ នកិចម ្ច ណ្ឌលស្តរា នីតស ិ មប្ ទាកុមារីរងគះ្រោ

និងស្តប ា រ ់ ឿងនក ៃ ស ី្ត ងឃ្ ម ឹ ជាចន ើ្រ ពីជនរងគះ្រោ រួចផុតពីការជួញដូរ

និងពីជនរងគះ្រោ ម្នក ា ក ់ ព ំ ង ុ រស់នៅបក ្រ បដោយជីវត ិ ពេញបរិបណ ូ ៌ បន្ទប ា ព ់ បា ី នធ្វស ើ មាហរណកម្មទៅសហគមន៍វញ ិ ។

ខេវន ិ ចេងឃីន ចក ែ ចាយពីពះ្រ បន្ទល ូ និងសកម្មភាពដំណរើ

ទសស្ នកិចរ្ច បស់គាត់​កង ុ្ន បទ ្រ ស េ កម្ពា ុជ ដល់បគ ុ ល ្គ ក ិ អង្គការ

ទសស្ នៈពិភពលោក និងកម ុ្រ ហ៊ន ុ វីសន ិ ហ្វន ា ់ ក្នង ុ កំឡង ុ ពេល

ថ្វយ ា បង្គំ នៅការិយាល័យជាតិរបស់អង្គការទសស្ នៈពិភពលោក។

មូលមតិលេខ ៤៦

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២


សម្លង េ យុវជន

អ្វដ ី ល ែ យុវជនថ្លង ែ ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ដី្រ នឿន ហ៊ន ុ អាយុ២៥ឆ្នំា ជាប្រធានក្លប ិ យុវជនឃុពា ំ មរាំង សក ុ្រ លើកដក ែ ខេតក ្ដ ណ្ដល ា សរសេរ

រៀបរាប់ថា "យើងមានបណ្តាញការពារកុមារដល ែ ត្រូវបានចូលរួមដោយកម ុ្រ អ្នកស្មគ ័ ច ្រ ត ិ ដ ្ដ ចជ ូ ា

យុវជន កុមារ កម ុ្រ ឪពុកម្ដយ ា អាជ្ញធ ា រគប ្រ ល ់ ដា ំ ប់ថក ា្ន ដ ់ ល ែ គាំទន ្រ ង ិ កិចស ្ច ហការជាមួយអង្គការ

សង្គមសវី៊ ល ិ ។ ដើមប្ ឆ ី យ ើ្ល តបគប ្រ ព ់ ល េ វេលានូវបញ្ហាទាង ំ ឡាយដល ែ កើតឡើង ត្រូវមានការគាំទ្រ ពីអាជ្ញធ ា រគប ្រ ល ់ ដា ំ ប់ថក ា្ន ់ និងអង្គការករ្រៅ ដ្ឋភ ា ិបាល។ នោះជំរញ ុ ឲយ្ ខ្ញំុ និងយុវជនដទៃទៀតដើមប្ ី ចូលរួមសកម្មភាពបមស ើ្រ ហគមន៍ដច ូ ជាការអប់រប ំ ា ្រជ ជន ឪពុកម្ដយ ា យុវជន និងកុមារស្ដព ី អ ី ព ំ ើ

េនឿន ហ៊ន ុ ២០ �សុកេលើកែដក

ហិងសា ្ ក្នង ុ គសា ួ្រ រ សិទិ្ធ កិច្ចការពារកុមារ"។

ហុង ហៀង អាយុ១៨ឆ្នំា ប្រធានកម ុ្រ យុវជននៅឃុព ំ ក ្រែ ដាច់ សក ុ្រ លើកដក ែ ខេតក ្ដ ណ្ដល ា

សរសេរថា "ក្នង ុ នាមខ្ញក ំុ ម ុ្រ យុវជនស្មគ ័ ច ្រ ត ិ ដ ្ដ ល ែ បមស ើ្រ ហគមន៍ ខ្ញច ំុ ង់ជមប ្រា លោក អ៊នា ំុ យក

រដ្ឋមនថា ី្ដ្រ យើងខ្ញត ំុ ង ែ តទ ែ ទួលចំណះេ យ៉ង ា ចន ើ្រ តាមរយៈការបណះុ្ត បណ្ដល ា រៀបចំឡង ើ ដោយ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពជា ុ ។ យើងខ្ញទា ំុ ង ំ អស់គាអា ្ន ចបង្ហញ ា សមត្ថភាពរបស់ពក ួ យើង

ដូចជាការសមប ្រ សមល ួ្រ កុមារ និងយុវជនក្លបជ ិ ាដើម។ យើងខ្ញំទា ុ ង ំ អស់គច ា្ន ល ូ រួមការប្រជក ំុ ង ុ្ន

ហុង េហៀង ១៨ �សុកេលើកែដក

ភូមិ និងឃុហ ំ យ ើ យើងខ្ញទា ំុ ង ំ អស់គទ ា្ន ទួលបានចំណះេ យ៉ង ា ចន ើ្រ ដូចះេ្ន ពួកយើងខ្ញំអា ុ ចចៀសផុត ពីការរំលោភបំពាន។ ពួកយើងទទួលបានបទពិសោធន៍យង ា៉ ចន ើ្រ ពីការងារជាមួយកុមារក្លប ិ យុវជនក្លប ិ និងបុគល ្គ ក ិ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពជា ុ ផងដរែ "។

អេង សុខឃីន អ្នកផ្តលប ់ ក ឹ្រ សា ្ ក្លប ិ កុមារក្នង ុ ភូមអ ិ រូ លាវៀ សក ុ្រ ភ្នស ំ ច ួ្រ ខេតក ្ដ ព ំ ង់សឺ្ព សរសេរថា"ខ្ញំុ

ចង់បង្ហញ ា នូវកក ី្ដ តញ ្ដ រូ្ញ បស់ខជ ំុ្ញ ន ូ ចំពោះសមច េ្ដ នាយករដ្ឋមនន ី្ដ្រ ព ៃ ះ្រ រាជាណាចកក ្រ ម្ពា ុជ ដែលបាន អនុញត ា្ញ អ ិ ង្គការទសស្ នៈពិភពលោកមានវត្ដមានក្នង ុ បទ ្រ ស េ កម្ពា ុជ ដើមប្ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍សហគមន៍

ដែលខ្ញក ំុ ព ំ ង ុ រស់នៅ។ ជាមួយនឹងការគាំទ្រយ៉ង ា ពេញទំហង ឹ ពីសណា ំ ក់រាជរដ្ឋភ ា ិបាលកម្ពា ុជ និង

េអង សុឃន ី �សុកភំ�� សួច

អាជ្ញធ ា រក្នង ុ តំបន់ បា ្រជ សហគមន៍របស់កយអា ួ្ម ចទទួលបានចំណះេ យ៉ង ា ចន ើ្រ និងផ្លស ា ប ់ ្រែ កាន់តប ែ ស ្រ រើ ឡើង"។

គីម សុខស្រមា ី ន អាយុ១៨ឆ្នំា សមាជិកក្លប ិ ក្នង ុ ភូមស ិ ា្ល ស្រក ុ សំរោងទងសរសេរថា "ការសិកសា ្ ជាអ្វី

ដល ែ ជំរញ ុ ខ្ញឲ ំ ុ យ្ កាន់តព ែ យា ្ យាមសិកសា ្ ថម ែ ទៀត។ មានពេលមួយខ្ញក ំុ ព ំ ង ុ រៀនគូរគំនរូ នៅការិយាល័យ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោក ខ្ញបា ំុ នឃើញបុគល ្គ ក ិ សរី្រ បស់អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកម្នក ា ក ់ ព ំ ង ុ

ធ្វកា ើ រជាមួយកុព ំ យ្ ទ ូ រ័ របស់គាត់ ជាមួយនឹងបុគល ្គ ក ិ សៗជ ី្រ ាចន ើ្រ ទៀត។ ខ្ញំបា ុ នគិតហើយខ្ញច ំុ ង់ធើ្វ

ការងារល្អដច ូ ពួកគាត់ ដូចះេ្ន ខ្ញត ំុ វ្រូ តព ែ យា ្ យាមដើមប្ កា ី រសិកសា ្ របស់ខំបា ុ្ញ នលទ្ធផលល្អបផ ំ ត ុ ។ ខ្ញត ំុ វ្រូ

គីម សុខ�សីមាន ១៨ �សុកសំេរាងទង

តែធខ ើ្វ ន ូ្ល ដូចជាដើមឈូកដល ែ ដុះចេញពីភក់ ប៉ន ុ ផ ្ដែ ឈ ា្ក ក ូ ល្អសត ា្អ "។ គំនរូ របស់សខ ុ សមា ី្រ នឆ្លះុ

បញ្ចង ំា ពីសប ុ ន ិ នា ្ត ថ្ងអ ៃ នាគតរបស់នាង ដល ែ ត្រូវបានជស ើ្រ រស ើ ធ្វា ើជ អំណោយដល់សម្តច េ ហ៊ន ុ សែន ដល ែ ផ្តលជ ់ ន ូ ដោយផ្ទល ា ដោ ់ យលោក ខេវន ិ ចេងឃីន។

នី វណ្ណន េ អាយុ១៥ឆ្នំា ជាប្រធានក្លប ិ កុមារក្នង ុ ភូមព ិ ធ ្រៃ ំ ឃុស ំ ន្លង ុ សក ុ្រ ខសា ្ ច់កណ្ដល ា

ខេតក ្ដ ណ្ដល ា សរសេរថា"ខ្ញស ំុ ងឃ្ ម ឹ ថាលោកអ៊ស ំុ មច េ្ដ នឹងជួយតំបន់ដល ែ គ្មន ា អង្គការក្រៅ រដ្ឋភ ា បា ិ លឲយ្ រីកចមន ើ្រ ដូចសហគមន៍ខដ ំុ្ញ រែ ។ ខ្ញស ំុ ងឃ្ ម ឹ ថាបា ្រជ ជនខ្មែរទាង ំ អស់គោរព

សឡា ្រ ញ់ និងគាំទ្រលោកអ៊ស ំុ ម្តច េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ េ ហ៊ន ុ សន ែ គប ្រ ៗ ់ គ្នដ ា ម ើ ប្ ី

នី វេណ�ន ១៥ �សុកខ្�ាច់កណ�ាល

មូលមតិលេខ ៤៦

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២

បទ ្រ ស េ ជាតិកាន់តរែ ក ី ចមន ើ្រ នៅថ្ងៃអនាគតមិនសាបសូនយ្ "។


សម្លង េ យុវជន

យុវជនអង្គការទសស្ នៈពិភពលោកពិភាកសា ្ ជាមួយឯកឧត្តម ហ៊ន ុ ម៉ន ា ី សរសេរដោយ អ៊ំុ វ៉ន ា ដ ់ ត េ ការីទនា ំ ក់ទន ំ ងព័តមា ៌ ន នៅថ្ងទ ៃ ១ ី ១ ខឧ ែ សភា ជំនស ួ ឲយ្ សម្តច េ អគ្គមហា

នាយកអង្គការទសស្ នៈពិភពលោកអន្តរជាតិ

ដែលយើងកំពង ុ ធ្វនៅ ើ ក្នង ុ សហគមន៍របស់យង ើ "។

របស់លោកមកកាន់បទ ្រ ស េ កម្ពុជានៅដើមខែ

ឃើញប្រទស េ កម្ពជាក ុ យ ា ្ល ជាប្រទស េ អភិវឌឍ្ ន៍ ហើយ

សេនាបតីតជោ េ ហ៊ន ុ សន ែ ឯកឧត្តម ហ៊ន ុ ម៉ន ា ី

ខេវន ិ ចេងឃីន កំឡង ុ ពេលដំណរើ ទសស្ នកិច្ច

ទស្សនៈពិភពលោកកម្ពជា ុ ដើមប្ កោ ី តសសើរ និង

ឧសភា។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសុឲ ំ យ្ ឯកឧត្តម

បានធ្វទ ើ សស្ នកិច្ចការិយាល័យជាតិអង្គការ

ពិភាក្សាជាមួយយុវជន ដល ែ បានចូលរួមចំណក ែ

ការងារផ្លស ា ប ់ រូ្ត ជាវិជ្ជមានសមប ្រា ស ់ ហគមន៍របស់ ពួកគេ។

ការចូលរួមរបស់យវុ ជនដល ែ បានសរសេរសំបត ុ ្រ

និងបានគូរគំនរូ ហើយតវ្រូ បានជស ើ្រ រស ើ សមប ្រា ់ ធ្វប ើ ទបង្ហញ ា ជូននាយករដ្ឋមន្តី្រ ដោយលោក

ហ៊ន ុ ម៉ន ា ី ដើមប្ ជ ី ប ួ និងថ្លង ែ អំណរគុណយុវជន ក្នង ុ នាមជាតំណាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត។ ី្រ

អេង សុខន ី អាយុ២០ ជាទីបក ឹ្រ សា ្ ក្លប ិ យុវជនមកពី ខេតក ្ត ព ំ ង់សឺ្ព បាននិយាយថា "ខ្ញគ ំុ ត ិ ថា នេះជា ឱកាសល្អពព ី ះ្រោ វាកមន ្រ ង ឹ បានជួបឯកឧត្តម

សុខន ី បានបន្ថម ែ ថា "ក្នង ុ នាមជាយុវជន ខ្ញច ំុ ង់

ខ្ញច ំុ ង់ឃញ ើ ជីវភាពរស់នៅរបស់បា ្រជ ជនកម្ពា ុជ ទាំងអស់បានរីកចមន ើ្រ ឡើងនៅថ្ងៃអនាគត"។ ឯកឧត្តម ហ៊ន ុ ម៉ន ា បា ី នលើកទឹកចិតយ ្ត វុ ជនឲ្យ

ខិតខំបង ឹ្រ បង ្រែ រៀនសូត្រ និងបន្តធា ើជ្វ ពលរដ្ឋល្អ

ដើមប្ ធ ី ឲ ើ្វ យ្ សហគមន៍របស់ពក ួ គេបស ្រ រើ ឡើង ។

ហ៊ន ុ ម៉ន ា ី ដើមប្ ប ី ង្ហញ ា ពីគន ំ ត ិ របស់យង ើ និងអ្វី

យុវជនអង្គការទស្សនៈពិភពលោកចូលរូមរាំចង្វក ា ម ់ ឌ ា៉ ហ ី ស្ ន ុ ដើមប្ ប ី ប ំ ក ែ ឯកត្តកម្មពភ ិ ពលោក សរសេរដោយ អ៊ំុ វ៉ន ា ដ ់ ត េ ការីទនា ំ ក់ទន ំ ងព័តមា ៌ ន នៅថ្ងទ ៃ ២ ី ៨ ខម ែ សា េ ឆ្ន២ ំា ០១២ យុវជនកម្មវធ ិ ី

ម៉យ ា មករា អាយុ១៨ឆ្នំា ជាសមាជិកយុវជនក្លប ិ

បានចូលរួមកំណត់តព ្រា ភ ិ ពលោកទី៤៥៤ ក្នង ុ

និយាយថា "កម្ពា ុជ ចំបា ា ច់តវ្រូ បង្ហញ ា ពិភពលោក

អង្គការទសស្ នៈពិភពលោក នៅទីកង ុ្រ ភ្នព ំ ញ េ

ការរាំចង្វក ា ម ់ ឌ ា៉ ហ ី ស្ ន ុ ដ៏ចន ើ្រ បំផត ុ ដល ែ រៀបចំ

ដោយកម្មវធ ិ ី "ឡូយ៩" ដល ែ ផលិតដោយអង្គការ បី បី សី៊ មេឌា អ៊ក ែ សន ិ៊ នៅមុខវត្តបទុមវត្ត។ ី

នៅក្នង ុ ឆ្ន២ ំា ០១១ យុវជននៅក្នង ុ បទ ្រ ស េ បារាំង

របស់អង្គការទសស្ នៈពិភពលោក បានមាន

ថាយើងក៏អាចបង្កត ើ បវ្រ ត្តា ិស ស្ត្រដ៏សាមញ្ញមយ ួ ពីការរួបរួម និងការចូលរួមផងដរែ "។

លោក បច ិ៉ ពិសី ជាអ្នកសមប ្រ សម្រល ួ គមង ្រោ របស់អង្គការ បី បី សី៊ មេឌាអ៊ក ែ ស៊ន ិ បានមាន

បានបំបក ែ ឯកត្តកម្មមានអ្នករាច ំ ន ំ ន ួ ៤៥៩នាក់

ប្រសាសន៍ថា "គោលបំណងនព ៃ ត ឹ្រ ិកា ្ត រណ៍នះេ

ឯកត្តកម្មដល ែ មានអ្នកចូលរួមរាំចង្វក ា ម ់ ឌ ា៉ ហ ី ស្ ន ុ

រួមក្នង ុ ពត ឹ្រ ្តកា ិ រណ៍វបប្ ធម៌ជាវិជាមា ្ជ ន ហើយយើង

ហើយឥឡូវយុវជនបទ ្រ ស េ កម្ពជា ុ បានបំបក ែ ចំនន ួ ១.១០០នាក់។

មានបំណងលើកទឹកចិតយ ្ត វុ ជនវ័យក្មង េ ឲ្យចូល ក៏ចង់បង្កត ើ កំណត់តព ្រា ភ ិ ពលោកសមប ្រា ់

ពះ្រ រាជាណាចករ្រ បស់យង ើ ផងដែរ"។

មូលមតិលេខ ៤៦

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២


ការងារសង្ខប េ របស់ ADP

ប្រជាសហគមន៍សបបា ្ យរីករាយជាមួយសុខភាពល្អ ក្នង ុ ស្រក ុ សោ ំរ ងទង សរសេរដោយ ណាវ ចាន់ថារិទិ្ធ ជំនយ ួ ការការិយាល័យផ្នក ែ សរសេរ កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌ្ឍន៍តប ំ ន់សក ុ្រ សំរោងទងបានចាប់ផម ើ្ដ

ចំនន ួ នៃមល ូ និធបា ិ នកើនឡើងជារៀងរាល់ឆំា្ន

ឆ្លងតាមរបាយការណ៍របស់មណ្ឌលសុខភាពបាន

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកប្រចាំបទ ្រ ស េ ណូវល ែ -

(១៧.៩៦២ ដុលរា្ល ) ។

ការយល់ដង ឹ ទាបពីការថទា ែ នោ ំ ះទេ។ បុគ ុ ល ្គ ក ិ

សកម្មភាពតាំងពីឆ១ ំា្ន ៩៩៧ ដែលឧបត្ថម្ភដោយ

សឺឡង់។ បច្ចប ុ ប្ ន្នកម្មវធ ិ អ ី ភិវឌ្ឍន៍តប ំ ន់បានកំពង ុ ធ្វើ ការផ្ដត ោ លើគមង ្រោ កុមារទំនក ុ បម្រង ុ និងគមង ្រោ សុខភាព និងអាហារូបត្ថមក ្ភ ង ុ្ន ៨៨ភូមិ ៤ឃុ។ ំ

ក្នង ុ ឆ្ន២ ំា ០០៨ គមង ្រោ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ តវ្រូ បានបើកនៅកម្មវធ ិ អ ី ភិវឌ្ឍន៍តប ំ ន់គដ ឺ ម ើ ប្ ល ី ក ើ

កម្ពសច ់ ណ ំ ះេ ដឹង ការអនុវត្ដនរ៍ បស់កម ុ្រ គ្រសា ួ រស្ដី ពីសខ ុ ភាពមាតា និងទារកឱ្យកាន់តប ែ ស ្រ រើ ឡើង

អាហារូបត្ថម្ភ និងការស្វង ែ យល់វធ ិ ថ ី ទា ែ ស ំ ខ ុ ភាព។ ហើយវាទទួលបានកាន់តប ែ ស ្រ រើ ឡើងនូវគុណភាព ល្អផក ែ្ន សេវាសុខភាព និងព័តមា ៌ នដល់គា ្រួស រ

ទាំងអស់ ពិសស េ មាតា និងកុមារងាយរងគះ្រោ កម ្រោ អាយុពរី ឆ្ន។ ំា

កុមារជាច្រន ើ ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ គឺងាយទទួលនូវជំងឺ

កង្វះអនាម័យ និងប្រជាសហគមន៍មន ិ ចង់បស ើ្រ វា េ មណ្ឌលសុខភាពពេលដែលពួកគេឈ។ ឺ

ស្នដ ា ស ៃ ខា ំ ន់ៗភាគច្រន ើ នៃការអនុវត្ដនគ ៍ មង ្រោ គឺ

សកម្មភាពមូលនិធស ិ មធម៌ដល ែ តវ្រូ បានបស ើ ្រ មប ្រា ់

ជួយប្រជាជនដល ែ ខ្វះខាតថវិកាដើមប្ ថ ី ទា ែ ស ំ ខ ុ ភាព។

មតិរបស់បគ ុ ល ្គ ក ិ

ហើយបច្ចប ុ ប្ ន្នគមា ឺ ន ៧១.៨៤៨.៥០០ រៀល

មកដល់ពល េ នេះ ថវិកាមូលនិធស ិ មធម៌តវ្រូ បាន ប្រល ើ ម ើ ធ្យោបាយធ្វដ ើ ណ ំ រើ ទៅកាន់មណ្ឌល សុខភាព និងទិញថ្នព ំា យា ្ បាល។

វាបានជួយដល់សស ី្ដ្រ មល ្រា កូននៅមណ្ឌល

សុខភាពចំនន ួ ៦០២ករណី និងជួយសមល ួ្រ មធ្យោបាយធ្វដ ើ ណ ំ រើ ដល់ អ្នកផ្ទក ុ មេរោគ

អេដស៍ចន ំ ន ួ ៦៧នាក់ដម ើ ប្ ទៅ ី កាន់មណ្ឌល

សុខភាព និង៥១៨ករណីទៀតសមប ្រា ប ់ ា ្រជ ជន

ទូទៅ។ បច្ចប ុ ប្ ន្នសមាជិកគសា ួ្រ រដល ែ ចូលរួមថវិកា វិភាគទានមានចំនន ួ ៦៧៥គា ្រួស រ។

អាជ្ញធ ា រ និងដគ ៃ ស ូ ខា ំ ន់ៗបាននឹងកំពង ុ តែក្លាយជា អ្នកគ្របគ ់ ង ្រ មូលនិធឯ ិ ករាជយ្ យោងតាមគំនត ិ ផច ួ្ដ ផ្ដម ើ និងការតាំងចិតរ្ដ បស់ពក ួ គេដម ើ ប្ ស ី កម្មភាព

មានអាយុយរូ អង្វង ែ ។ តាមរយៈការបណ្ដះុ បណ្ដល ា សមត្ថភាព និងសកម្មភាពលើកកម្ពសល ់ កា ើ រ

យល់ដង ឹ ប្រជាសហគមន៍សបបា ្ យរីករាយជាមួយ

សុខភាពល្អ ហើយពួកគេផស ា្ល ប ់ ដ ្រែ ម ើ ប្ ថ ី ទា ែ ស ំ ខ ុ ភាពសមប ្រា ក ់ ន ូ ៗរបស់ពក ួ គេ។

ឱយ្ ដឹងថាមិនមានកុមារ និងសស ី្ដ្រ ប ា្ល ់ដោយសារ

មណ្ឌលសុខភាពនិងកម ុ្រ គាំទស ្រ ខ ុ ភាពភូមត ិ ង ែ តែ តាមដានយ៉ង ា ខ្ជប ា ខ ់ ន ួ្ជ ដល់សហគមន៍ពស ិ ស េ

សមា ី្ដ្រ នផ្ទោ ៃព ះ និងកុមារមានអាយុកម ្រោ ពីរឆ្ន។ ំា កញ្ញា ជួន ដាវីត ប្រធានសទ ី្ដ ក ី ម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់ សក ុ្រ សំរោងទងបានមានបា ្រស សន៍ថា" ដើមប្ ី

ទទួលបានស្នដ ា កា ៃ រងាររបស់ពក ួ យើង យើងតវ្រូ តែ ពងង ឹ្រ សមត្ថភាពដល់ដគ ៃ ស ូ ខា ំ ន់ៗក្នង ុ តំបន់ដច ូ ជា បុគល ្គ ក ិ មណ្ឌលសុខភាព កម ុ្រ គាំទស ្រ ខ ុ ភាពភូមិ

កម ុ្រ បក ឹ្រ សា ្ ឃុដ ំ ល ែ តង ែ តនៅ ែ យ៉ង ា ខ្ជប ា ខ ់ នជ ួ្ជ ាមួយ

សហគមន៍កង ុ ្ន ការផ្សព្វផសា ្ យចំណះេ ដឹងផ្នក ែ សុខភាព និងការអនុវតន ្ដ ល ៍ ៗ ្អ ។ ពិសស េ ជាងនេះទៅទៀត វបប្ ធម៌នកា ៃ ររំលក ែ តាមរយៈមូលនិធស ិ ហគមន៍

អាចជួយសហគមន៍ដោះសយ ្រា ករណីបន្ទន ា ដ ់ ច ូ ជា ការចំណាយលើមប ូ្ហ អាហារ និងការធ្វដ ើ ណ ំ រើ ក្នង ុ

កំឡង ុ ពេលពួកគេ ឬគសា ួ្រ ររបស់ពក ួ គេទទួលការ ពយា ្ បាល"។

កញ្ញា បន្ថម ែ ទៀតថា "ការសនស្ ល ំ យ ុ ចូលគ្នត ា ែ

បរំ្រា យរៀលប៉ណ ុ ះោ្ណ អាចធ្វឱ ើ យ្ មានការផ្លស ា ប ់ រូ្ដ "។

កមត ិ្រ ខ្ពសន ់ ក ៃ ង្វះអាហារូបត្ថមនៅតែបន្តបណ្តាលឲ្យមាន បញ្ហាសុខភាពដែលកុមារ និងម្តាយវ័យក្មេងៗ ្ភ បានជួបទ ្រ ះនៅក្នង ុ បទ ្រ ស េ កម្ពា ុជ ។ ជាមួយសុខមា ុ លភាពកុមារគះឹ្រ និងជាស្នល ូ របស់កច ិ ្ចការអង្គការ ទសស្ នៈពិភពលោក កម ុ្រ សុខភាព និងអាហារូបត្ថមក ្ភ ង ុ្ន កិចស ្ច ហបត ្រ ប ិ ត្តិការយ៉ង ា ស្នទជ ិ ាមួយផ្នក ែ

អនាម័យទឹកស្អត ា និងកម ុ្រ ការងារផ្នក ែ អេដស៍កព ំ ង ុ ធ្វើការឆ្ពោះទៅរកកញ្ចបស ់ ល ូ្ន នភ ៃ ស្តុតាងដែល បានដាក់វធា ិ នការចូលទៅក្នង ុ កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់ជាចន ើ្រ ដល ែ នឹងរួមចំណក ែ ក្នងការកា ុ ត់បន្ថយ

អតម ្រា រណមាតា ទារក និងកុមារមានអាយុកម ្រោ ៥ឆ្ន។ ំា វិធានការទាំងនេះនឹងផ្តត ោ លើ ១០០០ថ្ងដ ៃ ប ំ ង ូ

នជ ៃ វី ត ិ ពីការចាប់ផម ើ្ត ចំពោះ កំណត ើ ទី២របស់កមា ុ រ (-២ ទៅ +២៤ ខ) ែ ដល ែ ជាកំឡង ុ ពេលដ៏គះ្រោ ថ្នក ា ់ បំផត ុ ក្នង ុ ការកំណត់យកការយល់ដង ឹ និងការអភិវឌឍ្ ន៍ផែករា ្ន ងកាយរបស់កមា ុ រ។

វេជប ្ជ ណ្ឌត ិ ម៉រា ី ម៉ហា ូ ន

ប្រធានជាន់ខស ្ព ក ់ ម្មវធ ិ ស ី ខ ុ ភាព អាហារូបត្ថម្ភ អដ េ ស៍ និងអនាម័យទឹកស្អត ា

មូលមតិលេខ ៤៦

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២


ផ្តត ោ លើយទ ុ សា ្ធ ស្ត្រ

ការទទួលស្គល ា យ ់ ទ ុ ា ្ធស ស្តត ្រ ាមផ្នែកសុខភាព កំពង ុ ស្ថត ិ ក្នង ុ ការអង្កត េ មើល

កម ុ្រ ផ្នក ែ សុខភាពថ្នក ា ជា ់ តិ និងស្ថប ា ន ័ គប ្រ គ ់ ង ្រ យុទា ្ធស ស បា ្ត្រ នប្រកាសចែកចាយនូវ របាយការណ៍ដល ែ មាន៤ទំពរ័ និងវីដអ េ ូ ដើមប្ ជ ី យ ួ ដល់បគ ុ ល ្គ ក ិ មូលដ្ឋន ា ឲយ្ យល់ពី យុទសា ្ធ ស្រ្តតាមផ្នក ែ សុខភាពរបស់អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពា ុជ ។

នៅក្នង ុ ខឧ ែ សភា ធនធានថ្មៗ ី ទាំងនេះនឹងត្រូវបានចក ែ ចាយទៅកម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់ជាច្រន ើ

និងអាចតវ្រូ បានប្រើដោយប្រធាន និងថ្នក ា ដ ់ ក ឹ នាំកម ុ្រ ដើមប្ ី បងៀ្រ នបុគល ្គ ក ិ អំពរី បៀបអង្គការ

ទសស្ នៈពិភពលោក នឹងតវ្រូ បង្ហញ ា ពីសខ ុ ភាព មាតា និងទារកសមប ្រា រ់ យៈពេល ៥ឆ្ន ទៅ ំា មុខទៀត។ សូមទទួលយកនូវឯកសារថតចម្លងរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងន ៃ ះេ !

សមប ្រា ព ់ ត ័ មា ៌ នបន្ថម ែ សូមទាក់ទងទៅកាន់៖

លោក តែ ជីឡាយ មន្តប ី្រ ច្ចក េ ទេសសមប ្រា ក ់ ម្មវធ ិ ស ី ខ ុ ភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ ០១២ ៨៦​៥៥ ៨៤

chilay_te@wvi.org

PMIS/Horizon

តើអជា ី្វ PMIS/Horizon? PMIS = កម្មវធ ិ គ ី ប ្រ គ ់ ង ្រ បព ្រ ន ័ ព ្ធ ត ័ មា ៌ ន PMIS គឺជាបព ្រ ន ័ អ ្ធ ន្តរជាតិដល ែ បានរៀបចំឡង ើ

ដើមប្ ថ ី រែ កសា ្ រាល់ពត ័ មា ៌ នរបស់កម្មវធ ិ ី និងគមង ្រោ ទាំងអស់ ដល ែ ទុកនៅកន្លង ែ តម ែ យ ួ ។ ហើយ

បុគល ្គ ក ិ គប ្រ ក ់ មត ិ្រ ដូចជាបុគល ្គ ក ិ កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍

តំបន់ ការិយាល័យថ្នក ា ជា ់ តិ ការិយាល័យផល ្ដ ជ ់ ន ំ យ ួ ការិយាល័យថ្នក ា ត ់ ប ំ ន់ និងការិយាល័យអន្តរជាតិ

អាចទទួលព័តមា ៌ នទាំងនោះបានដូចៗគ្ន។ ា បច្ចប ុ ប្ ន្ន នេះ PMIS អាចជួយផងដរែ នូវមធ្យោបាយក្នង ុ ការ

ធ្វកា ើ រងារ ដូចជាការត្រត ួ ពិនត ិ យ្ មើល និងការអនុមត ័ លើឯកសារ ជាពិសស េ LEAP/DME សមប ្រា ់ កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់នានា។ នាពេលអនាគត

ប្រពន ័ ន ្ធ ះេ វានឹងជួយដល់ការគប ្រ គ ់ ង ្រ ថវិកាជំនយ ួ និងថវិកាមិនមន ែ ពីកម្មវធ ិ ទ ី ន ំ ក ុ បមង ុ្រ ។

ក្នង ុ ខែមថ ិ នា ុ ឆ្ន២ ំា ០១២ ឈ្មះោ PMISនេះ នឹង

ផ្លស ា ប ់ រូ្ដ ទៅជា Horison ដើមប្ ឆ ី ះុ្ល បញ្ចង ំា ថាតើ ប្រពន ័ ន ្ធ ះេ នឹងជួយការងាររបស់ពក ួ យើងយ៉ង ា

ដូចម្តច េ ក្នង ុ កត់តព ្រា ត ័ មា ៌ នដល ែ នឹងជួយ ដើមប្ ជ ី វី ត ិ បស ្រ រើ ឡើងសមប ្រា ក ់ មា ុ រ។

• មុនខក ែ ញ្ញា ២០១២-២០១៧ កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌ្ឍន៍ តំបន់ទាង ំ ២៧ (៦១%) នឹងប្រប ើ ស ្រា ់ PMIS/ Horison ដើមប្ ព ី ន ិ ត ិ យ្ មើលឯកសាររៀបចំ

បច្ចប ុ ប្ ន្ន PMIS/Horison កំពង ុ តែ ដំណរើ ការ

ផែនការសកម្មភាព

រាយការណ៍មកវិញពីការចូលរួមរបស់ពក ួ យើង

• កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់ចន ំ ន ួ ៩ក្នង ុ តំបន់បត ្រ ប ិ តិ្ដ ការណ៍ចន ំ ន ួ ២ (សៀមរាប និងកំពង់ធ) ំ គឺកព ំ ង ុ អនុវត្តន៍ PMIS/Horison។

• ៣១ (៧២%) នក ៃ ម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់ទាង ំ អស់ ភាគចន ើ្រ នឯ ៃ កសាររបស់ពក ួ គេបានបញ្ចល ូ ទៅលើគហ េ ទំពរ័ PMIS/Horison ។

ផែនការអនាគត • នៅខឧ ែ សភា កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់ទាង ំ អស់ បញ្ចល ូ ឯកសាររបស់ពក ួ គេទាង ំ អស់ ឬមួយ ចំនន ួ ធំកង ុ្ន PMIS/Horison ។

កម្មវធ ិ ី និងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ។ ំា្ន

• ខឧ ែ សភា នឹងមានវគ្គបណះុ្ត បណល ្តា ដល់

បុគល ្គ ក ិ ពាក់ពន ័ ក ្ធ ង ុ្ន ការរៀបចំ ឬត្រត ួ ពិនត ិ យ្ រៀបចំឯកសារឡើងវិញ

• ខម ែ ថ ិ នា ុ សិកាសា ្ខ លាថ្នក ា ត ់ ប ំ ន់សព ី្ត ី Horison ប្រពត ឹ ្រ ឡ ្ត ង ើ នៅទីកង ុ ្រ បាងកកនឹងមានការចូលរួម ដោយកម ុ្រ អនុវតន ្ដ ៍ PMIS/Horison ថ្នក ា ជា ់ តិ

• ខម ែ ថ ិ នា ុ នឹងមានវគ្គបណ្ដះុ បណ្ដល ា ស្តព ី ី PMIS/Horison ថ្នក ា ជា ់ តិ • ខក ែ ក្កដា គប ្រ ក ់ ព ំ យ្ ទ ូ រ័ ទាំងអស់របស់បគ ុ ល ្គ ក ិ ដល ែ ពាក់ពន ័ ន ្ធ ង ឹ តវ្រូ បានដំឡង ើ កំរត ិ ដើមប្ ី ទទួលបាននិងអាចបប ើ្រ ស ្រា ់ Horison ។

មូលមតិលេខ ៤៦

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២


វីសន ិ ហ្វន ា ់

វីសន ិ ហ្វន ា ់ និងការខិតខំបង ឹ្រ ប្រង ែ ធ្វឲ ើ យ្ ជីវត ិ ប្រសរើ ឡើង សរសេរដោយ បុគល ្គ ក ិ កម ុ្រ ហ៊ន ុ វីសន ិ ហ្វន ា ់ សី ្រ នី អាយុ១៣ឆ្នំា រៀននៅថ្នក ា ទ ់ ៦ ី រស់នៅជាមួយ

បក ្រា ម ់ យ ា្ដ របស់នាងរកចំណល ូ បានពីហាងលក់

នេសាទហើយម្ដយ ា របស់នាងបង្កត ើ ហាងលក់

គប ្រ គ ់ ន ្រា ស ់ មប ្រា ច ់ ញ ិ ម ឹ្ច កូនទាំងបព ំ្រា រី នាក់ទ។ េ

បងប្អន ូ ៧នាក់ និងឪពុករបស់នាងដល ែ ជាអ្នក

គ្រឿងទេសតូចមួយក្នង ុ សក ុ្រ ស្អង ា ខេតក ្ដ ណ្ដល ា ។ ក្នង ុ ឆ្ន២ ំា ០០៩ បន្ទប ា ព ់ អ ី ក ្ន ភូមម ិ ក ា្ន បា ់ នណនា ែ ំ

ម្តយ ា របស់សន ី្រ ទៅ ី វីហស្ ន ិ ហ្វន ា ់ ម្ដយ ា សន ី្រ បា ី ន ទទួលបក ្រា ក ់ ម្ចស ី មប ្រា ប ់ ប ើ្រ ស ្រា ច ់ ន ំ ន ួ

៦០០.០០០រៀល (១៥០ដុលរា្ល ) ដើមប្ ទ ី ញ ិ

ឧបករណ៍នសា េ ទ និងបង្កន ើ មុខរបរលក់គឿ្រ ង ទេស។ បក ្រា ក ់ ម្ចអា ី ចជួយឲយ្ បងបស ុ្រ បងសី្រ

របស់សន ី្រ មា ី នមុខរបរផ្ទល ា ខ ់ ន ួ្ល ដូចជាលក់អាគុយ និងស្ករទាញក្នង ុ ភូមផ ិ ងដរែ ។ ទោះបីទាង ំ នេះជា

មុខរបរតូចមន ែ ប៉ន ុ ព ្ដែ ក ួ គេអាចរកចំណល ូ បន្ថម ែ

ដើមប្ ផ ី ត ្គ ផ ់ ង ្គ គ ់ សា ួ្រ រ។ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនូវ ចំណល ូ ម្ដយ ា សន ី្រ ី មានលទ្ធភាពសងបក ្រា ល ់ ក ើ ទីមយ ួ ហើយស្នរើ សុខ ំ ប ី្ច ន្ថម ែ ទៀត។

មុនពេលទទួលបក ្រា ក ់ ម្ចល ី ក ើ ដំបង ូ ពីកម ុ្រ ហ៊ន ុ វីសន ិ ហ្វន ា ់ គសា ួ្រ រសន ី្រ បា ី នបឈ ្រ មមុខនឹងកី្ដ

គឿ្រ ងទេសគឺតច ិ តួចបំផត ុ ហើយមិនអាចផ្គតផ ់ ង ្គ ់ មានពេលមួយនោះ សន ី្រ មា ី នជំងគ ឺ ន ុ្រ ឈាមធ្ងនធ ់ រ្ង ដល ែ អាចផ្ដច ា ជ ់ វី ត ិ នាងបើសន ិ ម្ដយ ា របស់នាង មិនបថ ្រ យ ុ ខ្ចល ី យ ុ អ្នកជិតខាងដើមប្ ព ី យា ្ បាល នាងនោះទេ។

សន ី្រ បា ី នថ្លង ែ ថា "បន្ទប ា ព ់ កា ី រទទួលបក ្រា ក ់ ម្ចព ី ី

កម ុ ្រ ហ៊ន ុ វីហស្ ន ិ ហ្វន ា ់ ស្ថន ា ភាពរស់នៅរបស់គសា ួ្រ រ

ខ្ញក ំុ ព ំ ង ុ តបា ែ នបស ្រ រើ ឡើង ហើយជីវត ិ របស់ខបា ំុ្ញ ន ផ្លស ា ប ់ "្រែ ។

ថ្ងន ៃ ះេ ម្ដយ ា របស់សន ី្រ ក ី ព ំ ង ុ មានផន ែ ការខ្ចប ី ក ្រា ់ បន្ថម ែ ទៀតពីកម ុ្រ ហ៊ន ុ វីសន ិ ហ្វន ា ដ ់ ម ើ ប្ ព ី ងក ី្រ មុខរបររបស់គាត់បន្ថម ែ ។

សន ី្រ ថ ី ង ែ្ល អំណរអរគុណចំពោះកម ុ្រ ហ៊ន ុ វីសន ិ -

ហ្វន ា ស ់ មប ្រា កា ់ រឧបត្ថមគ ្ភ សា ួ្រ ររបស់នាង ហើយ ជួយពួកគេកក ្រោ ឡើងពីសប ុ ន ិ ្តអាកក ្រ ន ់ ជ ៃ វី ត ិ ។

លំបាកជារៀងរាល់ថ។ ៃ្ង ជារៀងរាល់ថឪ ៃ្ង ពុករបស់

សន ី្រ ក ី ព ំ ង ុ បង ឹ្រ បង ្រែ សិកសា ្ យ៉ង ា ខ្លង ំា ក្ល។ ា នាងជា

ប៉ន ុ គា ្ដែ ត់មន ិ មានឧបករណ៍គប ្រ គ ់ ន ្រា ឡ ់ យ ើ ។

ណាស់ ហើយតង ែ តទ ែ ទួលបានពិនល ុ្ទ ល ្អ ក ើ ច ិ ្ចការ

នាងពយា ្ យាមនេសាទត្រស ី មប ្រា ធ ់ ម ើ ្វ ប ូ ្ហ ដើមប្ គ ី ា ្រួស រ

“ ៤

សិសស្ ល្អហយ ើ ឆ្លត ា វ។ ៃ នាងកម្រទៅសាលាយឺត

របស់នាង។ នាងមិនដែលគិតថាបោះបង់ការសិកសា ្ នោះទេ ទោះបីនាងមកពីគសា ួ្រ រក្រក ី ក ្រ ៏ដោយ។ នាងកំពង ុ គិតដើមប្ ទ ី ទួលបានការអប់រខ ំ ស ្ព ់ និង

សម ្រ ៃក ៉ យ ា្ល ជាវេជប ្ជ ណ្ឌត ិ នាអនាគត។

ខ្ញអា ំុ ចមានអាហារដល ែ មានវីតាមីនគ្របគ ់ ន ្រា រ់ ម ួ មានសាច់ បន្លែ ផ្លឈ ែ ើ បីពល េ ក្នង ុ មួយថ្ងៃ និងជាពិសស េ ទឹកស្អត ា ។ សុខភាពរបស់ខគ ំុ្ញ ល ឺ ហ ្អ យ ើ ខ្ញគ ំុ ត ិ ថាអ្វៗ ី គឺលព ្អ ត ិ មែន...

មូលមតិលេខ ៤៦

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២


អធិសន ា្ឋ សម្រប ា ក ់ មា ុ រ

ព្រះជាម្ចស ា បា ់ នឃើញកុមារងាយរងគ្រះោ ខ្លងនៅ ំា ស្រក ុ ស្វយ ា ចក េ សរសេរដោយ ឡាយ​រតនា មនទ ី្ដ្រ នា ំ ក់ទន ំ ងព័តមា ៌ ន ដាំ ស្រនា ី ង អាយុ១១ឆ្នំា និងប្អន ូ បស ុ្រ ពីរនាក់

ដោយសារសនា ី្រ ងជាកូនចប្ ងក្នង ុ គា ្រួស រ នាងតវ្រូ

ចេញពីកន ូ តូចៗដោយទុកឲយ្ នៅជាមួយជីដន ូ ជីតា

ជីដន ូ អាយុ៦៨ឆ្នក ំា ម ្រោ ដំបល ូ ខ្ទមដ៏តច ូ មួយបក ្រ ់

របស់នាង។ នាងចំអន ិ អាហារ ដងទឹក និងមើល

នៅវ័យក្មង េ ណាស់។ បើសន ិ ពួកគេធល ំ ម ្ម ពួកគេ

ជាមួយប្អន ូ ជីដន ូ មួយរបស់នាងកំពង ុ រស់នៅជាមួយ ស័ងស ្ក ដ ី ល ែ ងាយដួលរលំដោយខ្យល់បក់ខង ំ ា ្ល ។

ឪពុកម្ដយ ា របស់សនា ី្រ ងបានបក ែ បាក់គាតា ្ន ង ំ ពី

នាងនៅតូចៗម្លះ៉េ ។ ភាពកក ី្រ ្រ និងការមិនទទួលខុ សតវ្រូ របស់មយ ា្ត នាងដល ែ បានចាកចោល

ស្រនា ី ង ប្អន ូ បស ុ្រ និងប្អន ូ ជីដន ូ មួយជាមួយជីដន ូ

ដ៏កស ំ ត់មក ា្ន ។ ់ ជាយូរឆ្នម ំា កហើយ ម្តយ ា របស់ពក ួ គេមន ិ ដែលមកមើលពួកគេនោះទេ។

ស្រនា ី ង ប្អន ូ បស ុ្រ និងបងប្អន ូ ជីដន ូ មួយរបស់នាង រស់នៅតវ្រូ ទីពង ឹ លើជដ ី ន ូ ជរារបស់ពក ួ គេ។ ជីដន ូ

តវ្រូ ទៅស៊ឈ ី ល ួ្ន ធ្វកា ើ រតាមសច ្រែ កា ំ រឲយ្ គេដោយ

ទទួលខុសតវ្រូ ការងារផ្ទះចន ើ្រ បន្ទប ា ព ់ កា ី រសិកសា ្ ថទា ែ ប ំ ន ូ្អ ៗបស ុ្រ របស់នាង។ កយ ្រោ ពីការសិកសា ្ ជួនកាលនាង និងប្អន ូ ជីដន ូ មួយរបស់នាងដល ែ

មានអាយុតណា ំ លនឹងនាងត្រូវទៅស្វង ែ រកអាហារ

ដូចជា តី្រ កង្កប ែ ឬបេះស្លក ឹ អំពល ិ ដើមប្ ធ ី ា ើជ្វ

អាហារ។ ថ្ងៃមានសំណាងខ្លះ ពួកគេអាចរកបាន

របស់ទាង ំ នេះ។ ប៉ន ុ ែជា ្ត ញយៗដង សមាជិក

គសា ួ ្រ រសនា ី ្រ ងបរិភោគបាយជាមួយអំបល ិ ម្ទស េ ។ ប្រជាជនកម្ពា ុជ មានវបប្ ធម៌ជយ ួ គ្នាទៅវិញទៅមក។

អ្នកជិតខាងសនា ី្រ ងគឺសន ែ ចិតល ្ដ ។ ្អ ជួនកាល ពួក គេយកអាហារឲយ្ គា ្រួស រស្រីនាង។

ដូរយកអង្ករដើមប្ ច ី ញ ិ ម ឹ ្ច ពួកគេទាង ំ បួននាក់។ ដោយ

ដាំ បួន អាយុ៧០ឆ្នំា ជាអ្នកជិតខាងរបស់ស្រីនាង

ជរាឈឺ និងមិនអាចទៅធ្វើការងារបានទេ។

សនា ី្រ ង។ ថ្ងខ ៃ ះ្ល ពួកគេមន ិ មានអាហារបរិភោគទេ

សារតែខះ្វ អាហារបរិភោគ និងជរាភាព ជីដន ូ

ថៃម ្ង យ ួ នាខឧ ែ សភា ជីដន ូ ជរារបស់ស្រីនាងបាន

ធ្លក ា ខ ់ ន ួ ្ល ឈឺយង ា៉ ខ្លង ំា ។ គាត់មន ិ អាចទៅធ្វើការងារ

ថ្លង ែ ថា "ខ្ញមា ំុ នអារម្មណ៍អាណិតអាសូរគា ្រួស រ

ប៉ន ុ ខ ្ដែ ផ ំុ្ញ ល ្ដ អា ់ ហារឲយ្ ពួកគាត់ដម ើ ប្ ប ី រិភោគតាម អ្វដ ី ល ែ ខ្ញអា ំុ ចជួយបាន"។

នៅសច ្រែ កា ំ រដូចសព្វដងនោះទេ។ គាត់អាចតម ឹ្រ

មាន២៣០គសា ួ្រ រក្នង ុ ភូមរិ បស់ស្រីនាង ដល ែ មាន

ដល ែ ព័ទជ ្ធ វំុ ញ ិ ដោយកុមារកំពង ុ សក េ ្រ ឃ្លន ា អាហារ

បន្ទយ ា មានជ័យ។ ភាពកក ី្រ ្របានបង្ខអ ំ ក ្ន ភូមភា ិ គ

តែទទួលដំណក់ថស ំា្ន រី៊ ម ូ៉ និងសមន ្រា ្តនៅលើគ្រែ ទាំងបួននាក់។

ឈ្មះោ ថាភូមព ិ ង្រ ឃុតា ំ ផូ សក ុ្រ ស្វយ ា ចេក ខេត្ដ

របស់ពក ួ គេ។ សនា ី្រ ង និងបងប្អន ូ របស់នាងស្ថត ិ

នឹងអាចធ្វច ើ ណា ំ កស្រក ុ ដើមប្ ធ ី ើកា ្វ រនៅប្រទស េ ថៃ ដូចអ្នកជិតខាងរបស់ពក ួ គេធស ើ ្វ ព្វថដ ៃ ្ង រែ ។ ពួកគេ

មិនអាចគិតបានឃើញវង ែ ឆ្ងយ ា នោះទេ ពេលសួរ

ពួកគេថាចង់ធកា ើ្វ រងារអ្វីនោះ ចម្លយ ើ របស់ពក ួ គេ ដូចៗគ្នា "ខ្ញច ំុ ង់ធជា ើ្វ កម្មករសំណង់នៅប្រទស េ ថ"ៃ ឬ "ខ្ញច ំុ ង់ដកដំឡង ូ មីនៅបទ ្រ ស េ ថៃ"។

នៅចុងឆ្ន២ ំា ០១០ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោក

បានធ្វកា ើ រជាមួយឃុច ំ ន ំ ន ួ បីកង ុ្ន ស្រក ុ ស្វយ ា ចេក។

លោកយឹម ពេជន ្រ រី ត្ន័ បធា ្រ នកម្មវធ ិ អ ី ភិវឌ្ឍន៍តប ំ ន់ សក ុ ្រ ស្វយ ា ចេកបានមានបា ្រស សន៍ថា "ព្រះជាម្ចស ា ់ បញ្ជន ូ ពួកយើងមកធ្វកា ើ រជាមួយកុមារងាយរងគះ្រោ ខ្លង ំា ។ កុមារទាំងនេះកំពង ុ តប ែ ឈ ្រ មជាមួយកង្វះ អាហារូបត្ថម្ភ បឈ ្រ មនឹង ការកេងប្រវញ ័ ក ្ច ម្លង ំា

ពលកម្ម និងបឈ ្រ មមុខជាមួយការបោះបង់ការ

សិកសា ្ ។ ដើមប្ ជ ី យ ួ ពួកគេ យើងតវ្រូ ដាក់អាទិភាព

ការងាររបស់យង ើ ។ ទីមយ ួ គឺសដ េ ក ្ឋ ច ិ ស ្ច ហគមន៍

សុខភាពជាអាទិភាពទីពរី ការអប់រជា ំ អាទិភាពទីបី និងជំនាញនិងបំនន ិ ជីវត ិ ជាអាទិភាពទីបន ួ "។

ចន ើ្រ ធ្វកា ើ រជាកម្មករនៅបទ ្រ ស េ ថ។ ៃ ពួកគេចាក

សូមអធិសន ា្ឋ រួមគ្នស ា ម្រប ា ក ់ មា ុ រ និងបា ្រជ សហគមន៍របស់សីនា ្រ ង។ កុមារត្រវកូ ារ

ការថរែ កសា ្ ពីឪពុកម្ដយ ា របស់ពក ួ គេ ដូចះេ្ន យើងអធិសន ា្ឋ ដល់ឪពុកម្ដយ ា របស់ពក ួ គេ សូមឈប់ចាកចញ េ ពីកន ូ ៗដោយសារតច ែ ណា ំ កស្រកទៅ ុ ប្រទស េ ថៃ

មូលមតិលេខ ៤៦

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២

១១


ផ្នក ែ សុខភាព៖

ការបំបៅដោះកូន

ចិញម ឹ្ច កូនដោយទឹកដោះម្ដយ ា ឬក៏ទក ឹ ដោះគោ? ហេតអ ុ បា ី្វ នជាអង្គការសុខភាពពិភពលោក ក្រសង ួ

VS

អ្នកជំនាញអាហារូបត្ថមល ្ភ ក ើ កម្ពស់ការបំបៅកូន

ដោយទឹកដោះម្តយ ា រីឯក្រម ុ ហ៊ន ុ ផលិតចំណអា ី ហារ សមប ្រា ទា ់ រកលើកកម្ពសកា ់ របំបៅទឹកដោះគោ

ចម្លយ ើ សាមញ្ញៗគឺថាអង្គការសុខភាពពិភពលោក និងកស ្រ ង ួ សុខាភិបាលកំពង ុ តែឆយ ើ្ល តបទៅនឹង

ការបញ្ជក ា អ ់ ះអាងរបស់អក ្ន វិទយា ្ សាស្ដ្រ រីឯកម ុ ្រ ហ៊ន ុ គឺដម ើ ប្ ទា ី ក់ទាញទីផសា ្ រតែមយ ួ គត់លផ ើ លិតផល របស់ពក ួ គេ។

កស ្រ ង ួ សុខាភិបាលណែនាឱ ំ យ្ បំបៅដោះកូនដោយ

ទឹកដោះម្ដយ ា គឺផក ែ្អ លើការបញ្ជក ា អ ់ ះអាងរបស់អក ្ន វិទយា ្ សាស្ដ្រតាមរយៈឯកសារស្រាវជ្រាវជាច្រើន

ដល ែ បង្ហញ ា ថាការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដយ ា

មានគុណភាពប្រសរើ ជាងការបំបៅកូនដោយទឹក ដោះគោ។

ទោះបីជាក្រម ុ ហ៊ន ុ ផលិតទឹកដោះគោប្រភា ើ សា

• ទឹកដោះម្ដយ ា ធ្វកា ើ រផ្លស ា ប ់ រូ្ត សមាសភាពរបស់វា ដោយយោងតាមតមវ្រូ ការរបស់ទារកប៉ន ុ ម ្ដែ ្សៅ ទឹកដោះគោមិនអាចធ្វដ ើ ច ូ ះេ្ន បានទេ។

• ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដយ ា គឺមានសុវត្ថ-ិ

ភាព មិនចម្លងរោគនិងបាក់តរេ ី ប៉ន ុ ្ដែការបំបៅកូន ដោយទឹកដោះគោបហ ្រ ល ែ អាចនឹងមានការ ចម្លងមេរោគ អនាម័យតម ឹ្រ តវ្រូ ។

• ទឹកដោះម្ដយ ា ផល ្ដ ឱ ់ យ្ ទារកនូវអង់ទក ី រពីធមា ្មជ តិ ការពារជំងហ ឺ យ ើ បង្កន ើ ឱយ្ ខួរកបា ្ លវឆ ៃ ត ា្ល ប៉ន ុ ្ដែ ម្សៅទឹកដោះគោមិនអាចធ្វបា ើ នដូចះេ្ន ឡើយ។

• ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដយ ា មិនបង្កគះ្រោ ថ្នក ា អ ់ ឡ ី្វ យ ើ ដល់ទារក ប៉ន ុ កា ្ដែ របប ើ្រ ស ្រា ់

បច្ចក េ ទេសដែលមានន័យដូចជាធ្វឲ ើ យ្ បព ្រ ន ័ ្ធការពារ

ម្សៅទឹកដោះគោបងោ ្ករ គតច ្រ ៀក និងផ្លវូ ដង្ហម ើ

បស ្រ រើ ឡើងក៏ដោយ ប៉ន ុ ស ែ្ត ច េ ក្ដប ី កា ្រ សទាំងនេះ

ទឹកដោះម្ដយ ា ។

រាងកាយ និងការលូតលាស់ផក ែ្ន ខួរក្បាលកាន់តែ

គឺមន ិ មានមូលដ្ឋន ា ត្រម ឹ តវ្រូ ឡើយ។ គោលបំណង របស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ ទាំងនេះគឺដម ើ ប្ រី កបក ្រា ច ់ ណ ំ ញ េ ប៉ន ុ ម ្ដែ ន ិ មែនដើមប្ ធ ី ឱ ើ្វ យ្ កូនរបស់អស់លោកអ្នក មានសុខភាពរឹងមាំឡយ ើ ។

អ្នកផលិតទឹកដោះគោ និងអ្នកវិទយា ្ សាសដ ្ដ្រ ង ឹ ថា

ទឹកដោះម្ដយ ា ជាអាហារល្អបផ ំ ត ុ សមប ្រា ទា ់ រក(ទឹក ដោះម្ដយ ា គឺលប ្អ ផ ំ ត ុ )។

ទឹកដោះម្ដយ ា មានសារធាតុសកម្មមយ ួ ចំនន ួ ដែល

ទឹកដោះគោមិនមាន។ អ្នកផលិតព្យាយាមធ្វឱ ើ យ្ ទឹក ដោះគោដូចជាទឹកដោះម្ដយ ា ប៉ន ុ ព ្ដែ ក ួ គេមន ិ អាច

ធ្វបា ើ នពះ្រោ តែធាតុផស្ ភា ំ គច្រន ើ នៃទក ឹ ដោះម្ដយ ា មិនអាចផលិតបានក្នង ុ រោងចក្រឡយ ើ ។

មសៅ ្ ទឹកដោះគោធ្វឡ ើ ង ើ ពីទក ឹ ដោះរបស់គោដែល ដាក់កដៅ ំ ហើយបន្ថម ែ សារធាតុផស្ ង េ ៗដើមប្ ធ ី ឱ ើ្វ យ្

រចនាសម្ផន ័ ្ធ និងបត ្រូ អ េ ន ុី និងកាបូហាយដត ្រា របស់ វាឲយ្ ដូចនឹងទឹកដោះម្តយ ា ។ ប៉ន ុ ្ដែវាមិនអាចដូចគ្នា ទាំងសង ុ្រ នោះទេ។

ការពិតមួយចំនន ួ រវាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះ ម្ដយ ា ​និងការបំបៅដោយម្សៅទឹកដោះគោ៖

លោក អាល់ប៊ឺត យូ ប្រធានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និងសារព័ត៌មាន អ្នកស្រី ឡាយ​រតនា

សុខាភិបាល អ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈ និង

ដើមប្ ស ី ខ ុ ភាពរឹងមាំ និងភាពឆ្លត ា វៃរបស់ទារក?

អ្នកសរសេរ, អ្នកបកប្រែ, និងអ្នកថតរូប

រាករូស និងស្លប ា ភ ់ ម ា្ល ៗខ្ពសជា ់ ងទារកបៅ

អ្នកផលិតមិនបប ្រា អ ់ ស់លោកអ្នកនូវការពិតទាំងអស់

នេះឡើយពះ្រោ ខណៈនោះអតិថជ ិ ននឹងឈប់ទញ ិ

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន លោក គង់ សុភ័ក្រ

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធឌីជីថល កញ្ញា សុខ វិច្ឆិកា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែ លោក ណាវ ចាន់ថារិទ្ធ ជំនួយការការិយាល័យផ្នែកសរសេរ លោក លីឈាង សីហា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយ លោក អ៊ុំ វ៉ាន់ដេត​ ការីទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

អ្នកកែសម្រួល លោក អាល់ប៊ឺត យូ ប្រធានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និងសារព័ត៌មាន អ្នកស្រី ឡាយ​រតនា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន កញ្ញា សុខ វិច្ឆិកា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែ

រចនា និងកាច់ទំព័រ លោក លីឈាង សីហា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយ

ម្សៅទឹកដោះគោទៀត។

ទឹកដោះម្តយ ា គ្មន ា មេរោគ ផ្សឡ ំ ង ើ ពីសារធាតុចញ ិ ម ឹ្ច គ្របគ ់ ន ្រា ល ់ ឥ ្អ តខ្ចះោ ដល ែ កូនរបស់អស់លោកអ្នក តវ្រូ ការ ហើយវានឹងមិនធ្វឱ ើ យ្ កូនរបស់អស់លោក អ្នកឈឺឡយ ើ ។ កុមារដល ែ ចិញម ឹ្ច ដោយទឹកដោះ

ម្ដយ ា មានជំងត ឺ ច ិ តួចជាងកុមារដល ែ បៅទឹកដោះ

គោ។សូមកុទោ ំ រទន់ទៅតាមការផស្ ព្វផសា ្ យ និងការ ឃោសនាដល ែ មិនតម ឹ្រ តវ្រូ ឬធ្វើតាមអ្វដ ី ល ែ អ្នក

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និង

សារព័ត៌មាន សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោកអ្នកដែល​បានចូលរួមចំណែកក្នុង ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី៤៦នេះ។

យើង ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះ

មានទ្រពយ្ សមប្ ត្តិ អ្នកមានកេរឈ ៍្តិ ះោ្ម ធ្វដ ើ ម ើ ប្ ភា ី ព

រាល់ព័ត៌មាននានាសម្រាប់លេខបន្ទាប់។​

រកចំណល ូ បានរាប់លានដុលរា្ល ហើយទោះបីជាពួក

ទស្សនៈរបស់បុគ្គលិកនិងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ស្រណក ុ មសៅ ្ ទឹកដោះគោគឺជាការធ្វជ ើ ន ំ ញ ួ ដល ែ គេថង ែ្ល បែបណាក៏ដោយការពិតមានតម ែ យ ួ គត់គឺ

ទឹកដោះម្តយ ា គឺជាអាហារល្អបផ ំ ត ុ សម្រាប់ទារកហើយ ស្រគ ី្ត ប ្រ រ់ ប ូ អាចចិញម ឹ្ច កូនដោយទឹកដោះ និងអាច

ផលិតទឹកដោះបានគ្របគ ់ ន ្រា ស ់ មប ្រា ក ់ ន ូ របស់គាត់។ បើមានចម្ងល់ សូមទំនាក់ទន ំ ងមកកាន់ផក ែ្ន

សុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភ យើងខ្ញរំុ ក ី រាយដើមប្ ី

សូមផ្ញើព័ត៌មានរបស់កម្មវិធីអ្នក រូបថត

មកកាន់ខ្ញុំបាទ លីឈាង សីហា តាមរយៈ seyha_lychheang@wvi.org ឬក៏ផ្ញើសំបុត្រ

មកកាន់នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

និងសារព័ត៌មានឲ្យបានមុនថ្ងៃសុក្រ ទី១៥​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២។ សូមអរគុណ!

ជួយលោកអ្នក។

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពុជា

អគារលេខ ២០, ផ្លូវ៧១, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់,​ខណ្ឌចំការមន,​ប្រអ​ប់សំបុត្រលេខ៤៧៩ភ្នំពេញ-ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥-២៣-២១៦ ០៥២​| ទូរសារ៖ +៨៥៥-២៣-២១៦ ២២០ មូលមតិលេខ ៤៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ អីុម៉ែល៖ cambodia@wvi.org | www.worldvision.org.kh

Moul Matte No46_Khmer  

This is the World Vision Cambodia Newsletter in Khmer for the month of May.

Advertisement