Page 1

លេខ៤៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២

�បធានបទ៖ ទឹក

កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់សក ុ្រ ពញាឮខេតក ្ដ ណ្ដល ា អបអរសាទរជោគជ័យអនាម័យទឹកស្អត ា

" គសា ្រួ រជាចន ើ ្រ បានផ្លស ា ប ់ រូ ្ដ ពីទលា ំ ប់ចាស់ដោយសំអាតបរិសន ា ្ថ ជុវំ ញ ិ ផ្ទះរបស់ពក ួ គេ ដាំទក ឹ លាងដៃមន ុ បរិភោគអាហារ..." > ទំពរ័ ៤

វេទកា ិ បគ ្រ ត ំ ន្ដ្អ ីរ ង្គការទសស្ នៈពិភពលោកក្នង ុ ខេតព្ ្ដ ះរ វិហារ ដើមប្ ល ី ក ើ កម្ពសអ ់ នាម័យ និងសុខភាព > ទំពរ័ ៣

ទទួលទានទឹកចន ើ្រ ដើមប្ ជ ី វី ត ិ បស ្រ រើ > ទំពរ័ ៨

ទឹកនាំនវូ សុខភាពល្អ និងសុវត្ថិភាពដល់កមា ុ រ សរសេរដោយ ឡាយ រតនា មន្តទ ី្រ នា ំ ក់ទន ំ ងព័តមា ៌ ន

អត្ថបទរឿង

នអ ៃ ង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពជា ុ បានមាន

តាំងពីយង ើ បានទទួលធុងចមះ្រោ ទឹកមក កូនរបស់នាងខ្ញស ំុ បបា ្ យ

រីករាយនឹងមានសុខភាពល្អ ហើយ យើងបានចំណញ េ បក ្រា ទ ់ ៀតផង

កុមារទំនក ុ បម្រង ុ ពីរនាក់គឺសង ួ សន ី ្រ ត ែ អាយុ១២ឆ្នំ ា

" ពីមន ុ ជាធម្មតាកូនៗរបស់នាងខ្ញត ំុ ង ែ តមា ែ ន

និងប្អន ូ បស ុ្រ របស់នាងឈ្មះោ ណារាក់ អាយុ៨ឆ្នំា

ជំងរា ឺ ក"។ ខ្ញច ំុ ណា ំ យបក ្រា យ ់ ង ា៉ ហោចណាស់

យកទឹកញុាំ ពីផះ្ទ ទៅជាមួយជារៀងរាល់ពក ួ គេទៅ

ជួបគព ូ ្រ ទ េ យ្ "។

ដល ែ រស់នៅស្រក ុ ពញាឮ ខេតក ្ដ ណ្ដល ា តែងតែ

សាលារៀន។ គ្រា ួស រស្រន ី ត ែ ទទួលទានទឹកស្អត ា ចេញពីធង ុ ចមះ្រោ ផ្ដលដោ ់ យអង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពជា ុ ។

ផេង សុខនឿក ជាម្ដយ ា ស្រន ី ត ែ បានថ្លែងថា

"តាំងពីយង ើ បានទទួលធុងចមះ្រោ ទឹកមក កូនៗ របស់នាងខ្ញស ំុ ប្បាយរីករាយនឹងមានសុខភាពល្អ ហើយយើងបានចំណញ េ បក ្រា ទ ់ ៀតផង"។

១០០.០០០៛ ( ​ ២៥ដុលរា្ល )រាល់ពល េ យើងទៅ ចំងាយប្រហល ែ ជា៤៥គីឡម ូ ត ែ៉ ពីទក ី ង ុ្រ ភ្នព ំ ញ េ

មានសហគមន៍ជាចន ើ្រ ក្នង ុ សក ុ្រ ពញាឮខ្វះខាត ទឹកស្អត ា ប្រប ើ ស ្រា ់ ខ្វះអនាម័យ និងទម្លប ា ់

អនាម័យល្អនៅមានការខ្វះខាត ដល ែ អាចនាំ

ឲ្យសុខភាពមិនសូវល្អ ពិសស េ នៅរដូវបង ំ្រា ។ លោកនង ដាវីត បា ្រធ នកមវ្ម ធ ិ អ ី នាម័យទឹកស្អត ា

បសា ្រ សន៍ "សមប ្រា គ ់ សា ្រួ រកក ី្រ ្រ ការខ្វះខាត

អនាម័យ និងទឹកស្អត ា បប ើ្រ ស ្រា ធ ់ ឲ ើ្វ យ្ ការចំណាយ

ក្នង ុ ការរស់កន ើ ឡើង ប្រភពចំណល ូ ថយចុះ បំផញ ា ្ល សុខមាលភាពនិងធ្វឲ ើ យ្ ជីវត ិ កាន់តមា ែ នហានិភយ ័ ពិសស េ កុមារ"។

សន ី្រ ត ែ និងណារាក់ធប ា្ល ផ ់ ក ឹ ទឹកមិនស្អត ា ។

សុខនឿកបាននិយាយថា "ពីមន ុ ពេលកូនៗ របស់នាងខ្ញស ំុ ក េ្រ ទឹកពួកគេតង ែ តប ែ ្រញាប់ បញា ្រ ល់ផក ឹ ទឹក។ ពួកគេផក ឹ ទឹកឆៅ"។

សុខនឿកបានបន្ថម ែ ទៀតថា "ឥឡូវនេះជាមួយ

នឹងធុងចមះ្រោ ទឹក ខ្ញម ំុ ន ិ បាច់ចណា ំ យពេលចន ើ្រ ដើមប្ ដា ី ទ ំ ក ឹ ឬចំណាយពេលដើមប្ រី កអុសដូច មុនទេ"។

អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកបានសង់អណ្តង ូ ពីរ

ផងដរែ ដល់ភម ូ ស ិ ន ី្រ ត ែ ។ គសា ្រួ រសន ី្រ ត ែ និងអ្នក ជិតខាងបប ើ្រ ស ្រា ទ ់ ក ឹ អណ្តងនៅខា ូ ងកយ ្រោ ផ្ទះ

របស់នាង។

មូលមតិលេខ ៤៤

ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២


សន ី្រ ត ែ បានថ្លង ែ " ខ្ញប ំុ ទ ើ្រ ក ឹ ពីអណ្ដង ូ ដើមប្ ដា ី បា ំ យ លាងចាន ងូត បោកសំលៀកបំពាក់"។

សុខនឿកបានថ្លង ែ "ពីមន ុ ពេលមានអណ្តង ូ

ខ្ញត ំុ វូ្រ ដើរទៅកាន់សះ្រ ទឹក ដែលមានចម្ងយ ា

បហ ្រ ល ែ ១០០ម៉ត ែ ព ្រ ផ ី ះ្ទ ។ ដើមប្ ទៅ ី ដល់សះ្រ ទឹក

"កូនៗរបស់នាងខ្ញគ ំុ មា ឺ នសំណាងខ្លង ំា ណាស់

កព ្រៅ កា ី របប ើ្រ ស ្រា ស ់ មប ្រា ង ់ ត ូ បោកសំលៀក

ពិសស េ កូនស្រី ពះ្រោ ពួកគេមានទឹកប្រគ ើ ប ្រ គ ់ ន ្រា ។ ់

បំពាក់ សន ី្រ ត ែ យល់នវូ សារបោ ្រយ ជន៍ការថរែ កសា ្

ខ្លង ំា ណាស់ ពេលកូនសត ី្រ វូ្រ ធ្វដ ើ ណ ំ រើ ទៅងូត ឬ

របស់នាង។ នាងថ្លង ែ " ខ្ញត ំុ ង ែ តលា ែ ងដប ៃ ន្ទប ា ព ់ ី

បើសន ិ មិនមានអណ្តង ូ ទេនោះ ខ្ញន ំុ ង ឹ មានក្ដីបារម្ភ ដងទឹកនៅឯសះ្រ ម្តងៗ "។

អនាម័យខ្លន ួ ឯង ដល ែ នាងបានរៀនពីការបជ ្រ ក ំុ ប ិ្ល ការចាកចេញពីបងន ្គ ់ ហើយមុនពេលញុាំ អាហារ"។

យើងតវូ្រ ឆ្លងកាត់ពគ ្រៃ ម ុ ធ ោ្ព ដ៏កស ្រា ។ ់ ហើយជួន

សុខនឿកក៏អត ួ ពីការផ្លស ា ប ់ រូ្ដ ទម្លប ា រ់ បស់អក ្ន ភូមិ

ដើមប្ ធា ី នាសុខភាពនប ៃ ្រជាសហគមន៍ ពិសស េ

តម ែ យ ួ ដងក្នង ុ មួយថ្ងៃ មុនព្រលប់។ ហើយខ្ញត ំុ វូ្រ

យល់បានប្រសរើ ឡើងស្ដព ី ស ី ខ ុ ភាព និងយកចិត្ដ

ចំនន ួ ៦៧ ហើយបានផ្ដលវ់ គប ្គ ណ្តះុ បណ្ដល ា និង

កាលឈ្លង ើ ទាមពួកយើង។ ខ្ញត ំុ វូ្រ ទៅងូតទឹកបាន ទៅជាមួយមិតភ ្ដ ក្តិ និងបងស្ររី បស់ខ"ំុ្ញ ។

"ពីមន ុ ខ្ញភ ំុ យ ័ ខ្លច ា ក្នង ុ ការដើរទៅស្រះទឹកម្នក ា ឯ ់ ង ខ្ញភ ំុ យ ័ ខ្លច ា ពីការចាប់រលោ ំ ភ"។

នាង។ នាងថ្លង ែ ថា "អ្នកភូមរិ បស់នាងខ្ញំមា ុ នការ ទុកដាក់ដល់សខ ុ ភាពកូនៗរបស់ពក ួ គេដច ូ ជា

អនាម័យខ្លន ួ បណ ្រា កូនៗរបស់ពក ួ គេ។ ពួកគេងត ូ ទឹកហើយសម្អត ា ខ្លន ួ បណ ្រា កូនៗរបស់ពក ួ គេជា ទៀងទាត់ ដល ែ ផ្ទយ ុ គ្នន ា ង ឹ កាលពីពល េ មុន។

កំឡង ុ រដូវបង ំ្រា ស្រះមិនមានទឹកគ្របគ ់ ន ្រា ស ់ មប ្រា ់ អ្នកភូមរិ បស់នាងដើមប្ ប ី ើ្រ និងផឹកនោះទេ។ ភាគ

ជាពិសស េ ទៀតនោះកុមារបានរៀនពីទម្លប ា លា ់ ង ដៃរបស់ពក ួ គេមន ុ ពេលទទួលទានអាហារ"។

ចន ើ្រ នព ៃ ក ួ គេគអា ឺ ចងូតទឹកបានតែមង ្ដ ប៉ណ ុ ះោ្ណ

កុមារ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកបានផ្តលអ ់ ណ្តង ូ ចំណះេ ដឹងស្ដព ី អ ី នាម័យក្នង ុ កមវ្ម ធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់ សក ុ្រ ពញាឮ។

លោក ដាវីត មានប្រសាសន៍ថា "ការងាររបស់ពក ួ

យើងគឺដម ើ ប្ ធា ី នាថាសហគមន៍ ពិសស េ កុមារទទួល បានទឹកប្រកបដោយគុណភាព សុវត្ថិភាព បរិមាណ គប ្រ គ ់ ន ្រា ស ់ មប ្រា ប ់ ប ើ្រ ស ្រា ់ និងទទួលទាន" ។

ការផ្តលកា ់ រយល់ដង ឹ ជាសាធារណៈ

ក្នង ុ មួយថ្ងៃ ។

បញ្ហស ា ខ ុ ភាព និងអាហាររូបត្ថមត ្ភ វបូ្រ ានលើកឡើងក្នងកា ុ របគ ្រ ត ំ នី្ត្រ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពជា ុ ក្នង ុ កង ុ្រ បាត់ដប ំ ង សរសេរដោយ អ៊ំុ វ៉ន ា ដ ់ ត េ បុគល ្គ ក ិ ហាត់ការផ្នក ែ ទំនាក់ទន ំ ង និងបោះពុមផ ្ព ្សាយ គមង ្រោ សុខភាពអាហារូបត្ថមម ្ភ ក ី ្រូសារជាតិរបស់

អាំ សុភាពអាយុ២៨ឆ្នំា បាននិយាយថា "ខ្ញំុ

មានអ្នកទសស្ នាជាង២.០០០នាក់នៅក្នងក ុ ារបគ ្រ ំ

ប្រគត ំ ន្រី្ត "បបរពិសស េ ដល ែ ខ្ញបា ំុ នធ្វឲ ើ យ្ កូនបស ុ្រ

និងបុគល ្គ ក ិ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោក។

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពជា ុ ក្នង ុ កិចស ្ច ហការ

សប្បាយរីករាយដល ែ ខ្ញអា ំុ ចចូលរួមទសស្ នាការ

បាត់ដប ំ ង បានរៀបចំការប្រគត ំ ន្រស ី្ត ព ី្ត ស ី ខ ុ ភាព

អាយុ៩ខែរបស់ខមា ំុ្ញ នគឿ្រ ងផស្ ដ ំ ច ូ ជា ស៊ត ុ តី្រ

ជាមួយការិយាល័យប្រតប ិ ត្តស ិ ខ ុ ភាពស្រក ុ ខេត្ត និងអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នង ុ វត្តពោធិវង្ស ឃុស ំ ង ឹ្ន

សង្កត ា ច ់ កា ំ រសំរោង ក្រង ុ បាត់ដប ំ ង ខេត្តបាត់ដប ំ ង នាថ្ងទ ៃ ១ ី ៦ ខែកម ុ ៈ្ភ ឆ្ន២ ំា ០១២។

ការបគ ្រ ត ំ ន្រីជា ្ត ពិសស េ នេះមានគោលបំណងដើមប្ ី

សាច់ជក ូ្រ និងបន្លប ែ ត ៃ ងគប ្រ ប ់ ភ ្រ ទ េ ហើយបន្ទប ា ់ ពីខធ ំុ្ញ វា ើ្វ ហើយ ខ្ញន ំុ ង ឹ ចប ្រ ល់បបរពិសស េ ជាមួយ ម៉សៅ ្ វីតាមីន។ កព ្រៅ ប ី បរពិសស េ ខ្ញន ំុ ង ឹ រៀបចំ ចេកស្ងរោ ឲ្យកូនបស ុ្រ ខ្ញហ ំុ ប ូ ផងដរែ "។

ផស្ ព្វផសា ្ យ និងបង្កន ើ ចំណះេ ដឹងដល់ ម្តយ ា និង

ការប្រគត ំ នរី្ត្រ ម ួ មានការសម្តែងជាចមៀ្រ ង ការ

ល្អជាពិសស េ ការបំបៅដោះកូនការផ្តល់អាហារបន្ថម ែ

ការដាក់បង្ហញ ា បដា ការបញ្ចង ំា ខស្ ភា ែ ពយន្ត

ទារក និងសហគមន៍សកា ី្ត រថែរក្សាកុមារតូចឲ្យបាន និងម៉សៅ ្ វីតាមីន។ ការអនុវត្តទាំងអស់នះេ គឺចាបា ំ ច់ ចំពោះការកាត់បន្ថយអតម ្រា រណៈរបស់មាតា និង អតម ្រា រណៈរបស់កមា ុ រអាយុកម ្រោ ៥ឆ្ន។ ំា

មូលមតិលេខ ៤៤

ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២

បញ្ចង ំា ផ្ទង ំា បង្ហញ ា ខ្នត ា ធំ ការសម្តង ែ រឿងកំបង ែ្ល ការចែកខិតប ្ត ណ្ណ និងសំណរួ ចម្លយ ើ យករង្វន ា ព ់ ី អង្គការទស្សនៈពិភពលោក។

តន្តន ី្រ ះេ រួមមាន ប្រជាជនសហគមន៍ មន្ត្រីរាជការ មាស ច័ន្ទតារា ជាអ្នកគព ូ្រ ទ េ យ្ និងជាអនុបា ្រធ ន បត ្រ ប ិ ត្តស ិ ខ ុ ភាពសក ុ្រ បាត់ដប ំ ង បានមាន

បសា ្រ សន៍ថា "យើងសូមលើកទឹកចិតឲ ្ត យ្ សីមា ្ត្រ ន

ផ្ទៃពោះទាំងអស់ទៅមណ្ឌលសុខភាពដើមប្ ព ី ន ិ ត ិ យ្

សុខភាពឲយ្ បានទៀងទាត់ និងទទួលគប ្រា ថ ់ ាំជា ្ន តិ ដក ែ បន្ថម ែ ។ សគ ី្ត្រ រួ សមល ្រា កូននៅក្នង ុ មណ្ឌល

សុខភាពដើមប្ ស ី វុ ត្ថភា ិ ពម្តយ ា និងកូន។ បន្ទប ា ព ់ ី សមល ្រា រួច យើងសូមឲយ្ អ្នកម្តយ ា ដល ែ មានកូន

ថថ ី្ម ង ោ្ម បំបៅកូនដោយទឹកដោះដំបង ូ យ៉ង ា ហោច ណាស់ឲយ្ បាន៦ខ"ែ ។


ការផ្តលកា ់ រយល់ដង ឹ ជាសាធារណៈ

វេទកា ិ បគ ្រ ត ំ ន្ដ្អ ីរ ង្គការទសស្ នៈពិភពលោកក្នង ុ ខេតព្ ្ដ ះរ វិហារ ដើមប្ ល ី ក ើ កម្ពសអ ់ នាម័យ និងសុខភាព

សរសេរដោយ អ៊ំុ វ៉ន ា ដ ់ ត េ បុគល ្គ ក ិ ហាត់ការផ្នក ែ ទំនាក់ទន ំ ង និងបោះពុមផ ្ព ្សាយ គមង ្រោ សកម្មភាពប្រកបដោយនិរន្ដរភាពដើមប្ ី

ព្រត ឹ កា ិ្ដ រណ៍នះេ មានគោលបំណងដើមប្ ល ី ក ើ

អាហារូបត្ថម្ភ របស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោក

អាហារូបត្ដម្ភ អនាម័យទឹកស្អត ា ការបង្ករា ជំងឺ និង

ប្រឆាំងភាពក្រក ី ្រ ភាពស្រក េ ឃ្លន ា និងកង្វះ

ហៅថា (សាហ្វម ា ) និងអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ជវី ភាព

កសិករ ក្នង ុ កិចស ្ច ហការណ៍ជាមួយមន្ទរី សុខាភិបាល និងមន្ទរី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេតព ្ដ ះ្រ វិហារ បានរៀបចំ វេទកា ិ បគ ្រ ត ំ នព ី្ដ្រ ស ិ ស េ មួយដើមប្ ល ី ក ើ កម្ពស់

សុខភាព និងអនាម័យកម ្រោ ប្រធានបទ "សុខភាព និងអនាម័យសហគមន៍យង ើ "។

វេទកា ិ បគ ្រ ត ំ នប ី្ដ្រ ព ្រ ត ឹ្រ ឡ ្ត ង ើ ក្នង ុ ភូមព ិ រី ៖ ភូមណា ិ រុង ឃុឆ ំ ប ែ ពីរ ស្រក ុ ឆែប ខេតព ្ដ ះ្រ វិហារកាលពីថទ ៃ្ង ៩ ី

ខក ែ ម ុ ៈ្ភ និងភូមយា ិ ង ឃុយា ំ ង ស្រក ុ ជាំកសា ្ ន្ត ខេត្ដ

ពះ្រ វិហារកាលពីថទ ៃ្ង ១ ី ១ ខែកម ុ ៈ្ភ ។ មានប្រជាជន ចន ើ្រ ជាង៨០០នាក់កង ុ្ន ភូមណា ិ រុង និង១.២០០

នាក់ទៀតក្នង ុ ភូមយា ិ ងបានចូលរួមការប្រគត ំ ន។ ី្ត្រ អ្នកដល ែ ចូលរួមទស្សនារួមមានអាជ្ញធ ា រក្នង ុ តំបន់ បជា ្រ ជន មនរី្ដ្រ ដ្ឋភ ា បា ិ ល និងបុគល ្គ ក ិ អង្គការ ទសស្ នៈពិភពលោក។

វេជប ្ជ ណ្ឌត ិ ដង ែ អង្គរា បូស បានមានប្រសាសន៍ថា

កម្ពសស ់ ព ី្ដ សា ី រសំខាន់នស ៃ ខ ុ ភាពមាតានិងទារក

"ខ្ញចា ំុ ប់អារមណ ្ម ជា ៍ ខ្លង ំា នឹងការបគ ្រ ត ំ នី្ដ្រ ពះ្រោ ខ្ញំុ

ទប់សត ា្ក កា ់ រចំណាកសក ុ្រ ទៅកាន់បទ ្រ ស េ ផស្ ង េ ៗ

យ៉ង ា ចន ើ្រ ដូចះេ្ន ខ្ញអា ំុ ចធ្វា ើក រប៉ន ា ប ់ ្រមាណទុកជា

និងប្រទស េ ជិតខាងដោយគ្មន ា សុវត្ថិភាព។

វាន់ ថានី អាយុ ១៩ឆ្នំា ដល ែ បច្ចប ុ ប្ ន្ននាងជាស្ដី្រ មានផ្ទៃពោះបានថ្លង ែ ថា "ខ្ញំមា ុ នសេចក្ដរី ក ី រាយ

យ៉ង ា កល ្រៃ ង ែ ដល ែ ខ្ញអា ំុ ចចូលរួមនូវការបគ ្រ ត ំ នី្ដ្រ

បានឃើញអ្នកភូមរិ ស់នៅជុវំ ញ ិ ទីនោះគឺមានព្រៃ

មុននឹងមានការបឈ ្រ មគះ្រោ ថ្នក ា ខ ់ ង ំា្ល នឹងជំងរា ឺ ក និងជំងគ ឺ ន ុ្រ ឈាមកំឡង ុ ពេលរដូវវសសា ្ "។ "ដូចះេ្ន គប ្រ ប ់ ជា ្រ សហគមន៍តវូ្រ តប ែ ង ុ្រ បយ ្រ ត ័ ្នទៅនឹង លទ្ធភាពនៃការរាតតបា ្ តនជ ៃ ង ំ ទា ឺ ង ំ នេះ"។

នេះ។ គឺខយ ំុ្ញ ល់ដង ឹ ពីការតត ្រួ ពិនត ិ យ្ សុខភាពជា

គមង ្រោ សាហ្វម ា របស់អង្គការទសស្ នៈពិភពលោក

អនាម័យ សមន ្រា ក ្ត ង ុ្ន មុងដល ែ ជល ្រ ក់ថា ាំក្ន រពារ

សារថរែ ទាំសខ ុ ភាពជាសំខាន់។ ពួកយើងម្នក ា ៗ ់

ទៀងទាត់នៅមណ្ឌលសុខភាព បរិភោគទឹកមាន

មូសជាដើម"។

វេទកា ិ តន្ដបា ី្រ នសម្ដង ែ នូវទសស្ នីយភាពចមៀ្រ ង

រឿងកំបង ែ្ល ការបង្ហញ ា បដាពាកយ្ ស្លក ោ ការបញ្ចង ំា

ខ្សភា ែ ពយន្ត និងកមវ្ម ធ ិ ស ី ន ំ រួ ចម្លយ ើ មេរៀនជាមួយ មន្ទរី សុខាភិបាល មន្ទរី អភិវឌឍ្ ន៍ជនបទ និងអ្នក

បានបង្កត ើ បដារពាកយ្ ស្លោកជាចន ើ្រ ដល ែ រួមមាន តវូ្រ តជា ែ ផ្នក ែ នដ ៃ ណោ ំ ះសយ ្រា សុខភាពក្នងភា ុ ព ជាដគ ៃ ជា ូ មួយអង្គការករ្រៅ ដ្ឋភ ា ិបាល"។

គមង ្រោ សាហ្វម ា តវូ្រ បានទទួលការឧបត្ថមថ ្ភ វា ិក រ ដោយសហគមន៍អរឺ ប ុ៉ ។

ពាក់ពន ័ ផ ្ធ ស្ ង េ ៗទៀត។

មូលមតិលេខ ៤៤

ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២


ការងារសង្ខប េ របស់ ADP

កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់សក ុ្រ ពញាឮ ខេតក ្ដ ណ្ដល ា អបអរសាទរជោគជ័យ អនាម័យទឹកស្អត ា

សរសេរដោយ ណាវ ចាន់ថារិទិ្ធ ជំនយ ួ ការការិយាល័យផ្នក ែ សរសេរ កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់សក ុ្រ ពញាឮរបស់អង្គការ

ឈូក សំណាង អ្នកសមប ្រ សមល ្រួ គមង ្រោ ផ្នក ែ

តប ែ ណ ុ៉ ះោ្ណ ប៉ន ុ អ ែ្ដ ក ្ន ភូមជា ិ អ្ន​កចំណាយថវិកាផ្ទល ា ់

២០០៦ ដល ែ មានជំនយ ួ ឧបត្ថមព ្ភ អ ី ង្គការទសស្ នៈ-

នគ ៃ មង ្រោ របស់យង ើ គឺ ផ្ដលន ់ វូ អនាម័យទឹកស្អត ា

ស្នដ ា គ ៃ ភ ឺ ម ូ ប ិ ប ើ្រ ស ្រា ប ់ ងន ្គ អ ់ នាម័យចាប់ពឆ ី ំា្ន

ទស្សនៈពិភពលោកកម្ពជា ុ បានចាប់ផម ើ្ដ ក្នង ុ ឆ្នំា

ពិភពលោកកាណាដា និងអង្គការទសស្ នៈពិភព-

លោកសហរដ្ឋអាមេរក ិ ។ បច្ចប ុ ប្ ន្នកមវ្ម ធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍ តំបន់នះេ តវូ្រ បានផ្ដលថ ់ វិកាដោយអង្គការ

ទស្សនៈពិភពលោកជប៉ន ុ ។ ថន ី្ម ះេ កមវ្ម ធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍ តំបន់កព ំ ង ុ អនុវត្ដលគ ើ មង ្រោ បំផស ុ ចលនា

សហគមន៍ គមង ្រោ កុមារទំនង ុ បមង ុ្រ សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ គមង ្រោ សន្ដស ិ ខ ុ សប្ ៀង និង

គមង ្រោ អនាម័យទឹកស្អត ា នៅក្នង ុ ៣៤ភូម។ ិ ឃុំ

៣ទៀតកំពង ុ ទទួលថវិកាពីអង្គការទសស្ នៈពិភពលោកជប៉ន ុ ផងដរែ ដើមប្ ធ ី ឲ ើ្វ យ្ ការរស់នៅរបស់ កុមារឲ្យមាននិរន្ដរភាព និងគា ួស្រ ររបស់ពក ួ គេ ហើយបង្កន ើ ភាពជាដគ ៃ ក ូ ង ុ្ន សហគមន៍។

អនាម័យទឹកស្អត ា បង្ហញ ា នូវតួនាទីមយ ួ យ៉ង ា

សំខាន់កង ុ្ន កមវ្ម ធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់ពញាឮ ពះ្រោ តែ សហគមន៍ទទួលបានតិចតួចនូវទឹកស្អត ា សេវា អនាម័យ ការដឹកនាំសកម្មភាពអនាម័យល្អ បណ្ដល ា ឲយ្ សុខភាពមិនបានបស ្រ រើ ។

លើកម្ពសកា ់ រយល់ដង ឹ ផ្នក ែ សុខភាព និងអនាម័យ ការរកសា ្ សប្ ៀង និងសំអាតបរិសន ា្ថ ជុវំ ញ ិ ផ្ទះ។

យើងលើកទឹកចិតផ ្ដ ងដរែ ឲយ្ គសា ្រួ រនីមយ ួ ៗ

បប ើ្រ ស ្រា ប ់ ងន ្គ អ ់ នាម័យ។

លោកសំណាង បានមានប្រសាសន៍ថា៖ "​កមវ្ម ធ ិ ី

អភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់ពញាឮផ្នក ែ គមង ្រោ អនាម័យទឹកស្អត ា បានចាប់ផម ើ្ដ ក្នង ុ ឆ្ន២ ំា ០០៦កយ ្រោ កិចស ្ច ហការ

ជាមួយកស ្រ ង ួ អភិវឌឍ្ ន៍ជនបទ អាជ្ញធ ា រក្នង ុ តំបន់ គប ូ្រ ងៀ្រ ន និងប្រជាសហគមន៍។ មានស្នដ ា ៃជា ចន ើ ្រ រួមមានសង់អណ្ដង ូ ទឹកចំនន ួ ៦៧ អាងទឹក

ភ្លៀងចំនន ួ ៤ និងបងន ្គ ៧ ់ សមប ្រា សា ់ លា សះ្រ

ចំនន ួ ៣ ដល ែ បំពាក់ដោយឧបករណ៍បម ូ ទឹកពីសះ្រ

ខ្លន ួ ដើមប្ ស ី ង់វា។ កមវ្ម ធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់បានទទួល ២០១០-២០១១ "។

លោកបក ្រា ់ សឿន ប្រធានកមវ្ម ធ ិ អ ី ភិវឌ្ឍន៍តប ំ ន់ ពញាឮបានមានប្រសាសន៍ថា៖ "ខ្ញព ំុ តជា ិ មាន

មោទភាពចំពោះអ្នកភូមិ ដល ែ បានទទួលទឹកស្អត ា

និងការអនុវត្ដនអ ៍ នាម័យ ហើយយល់ដង ឹ ពីសខ ុ ភាព និងអនាម័យការរស់នៅ"។

គសា ្រួ រជាចន ើ្រ បានផ្លស ា ប ់ រូ្ដ ពីទលា ំ ប់ចាស់ដោយ សំអាតបរិសន ា្ថ ជុវំ ញ ិ ផ្ទះរបស់ពក ួ គេ ដាំទក ឹ លាង ដម ៃ ន ុ បរិភោគអាហារ។ ឥឡូវសហគមន៍គរឺ ង ឹ មាំ ដោយសនស្ ព ំ ល េ វេលា និងបក ្រា ់ ពិសស េ ពួកគេ អាចការពារបាននូវជំងដ ឺ ង្កត ា ផ ់ ស្ ង េ ៗ។

ការផ្ដលធ ់ ង ុ ចមះ្រោ ទឹកស្អត ា ចំនន ួ ៦៤០ និងអប់រំ

នៅឆ្នប ំា ន្ទប ា ់ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកនឹងបន្ដ

ចំណោមភូមទា ិ ង ំ ៣៤គឺបប ើ្រ ស ្រា ប ់ ងន ្គ អ ់ នាម័យ។

១៩ សះ្រ ទឹក៤ បងន ្គ ១ ់ តាមសាលា ហើយបន្ដ

អនាម័យដល់ប្រជាសហគមន៍។ មាន៧ភូមក ិ ង ុ្ន អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកមិនចំណាយថវិកា

ដើមប្ ស ី ង់បងន ្គ ស ់ មប ្រា អ ់ ក ្ន ភូមនោ ិ ះទេ គន ្រា ត ់ ែ

ផ្ដលកា ់ រអប់រំ និងផ្ដលក ់ ច ិ ស ្ច ហការល្អដល់ពក ួ គាត់

មតិរបស់បគ ុ ល ្គ ក ិ

អនាម័យទឹកស្អត ា មានប្រសាសន៍ថា៖" គោលដៅ

ធ្វកា ើ រជាមួយអាជ្ញធ ា រ អ្នកពាក់ពន ័ ្ធដោយសង់អណង ូ ្ដ លើកកម្ពសកា ់ រយល់ដង ឹ ផ្នក ែ អនាម័យនិងបណ្ដះុ

បណ្ដល ា ប្រធានសហគមន៍ អប់រដ ំ ល់ភម ូ ៥ ិ បន្ថម ែ ទៀតឲយ្ ក្លយ ា ជាភូមប ិ ប ើ្រ ស ្រា ប ់ ងន ្គ អ ់ នាម័យ។

ការបន្ទរោ បង់កប ្រៅ ងន ្គ អា ់ ចបណ្តាលឲយ្ មានផលប៉ះពាល់ដល់សខ ុ ភាព កិតយ ិ្ត ស និងសុវត្ថិភាពបុគល ្គ

របស់បជា ្រ ជនសហគមន៍។

ដោយសារតលា ែ មកពាសវាលពាសកាល កាកសំណល់ទាង ំ នោះអាចហូរនាំមកនូវជាមួយបាក់តរេ ប ី ក ្រ ប ដោយគះ្រោ ថ្នក ា ច ់ ល ូ ទៅបភ ្រ ពទឹក ដល ែ បណ្តាលឲយ្ មនុសស្ និងសត្វងាយនឹងឈឺ ឬបំពល ុ បរិសន ា្ថ ដែល នាំមកនូវក្លន ិ មិនល្អ។ ជាងនេះទៅទៀត បស ្រ ន ិ បើគន ា្ម បងន ្គ ់នៅផ្ទះទេ ប្រជាជន ជាពិសស េ កុមារងាយ

បឈ ្រ មនឹងសត្វពស់ចក ឹ ការរំលោភបំពានផ្លវូ ភេទ និងគះ្រោ ថ្នក ា ផ ់ ស្ ង េ ៗ។ ដើមប្ កា ី ត់បន្ថយភាពប្រថយ ុ

ប្រថានបណ្តាលមកពីការបន្ទរោ បង់ពាសវាលពាសកាល អង្គការទស្សនៈពិភពលោកសហការជាមួយដៃគូ និងអាជ្ញធ ា រដើមប្ អ ី ប់រប ំ ្រជាជនសហគមន៍ឲយ្ យល់ដង ឹ ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបន្ទោរបង់បង្គន់តាមផ្ទះ។

លោក នង ដាវីត

ប្រធានកម្មវធ ិ អ ី នាម័យទឹកស្អត ា

មូលមតិលេខ ៤៤

ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២


កំណាព្យ

សម្លង េ យុវជន

ជីវត ិ និងទឹក " កំណាពយ្ បទពាក្យបប ំ្រា ី "

សរសេរដោយ ណាវ ចាន់ថារិទិ្ធ

ជំនយ ួ ការការិយាល័យផ្នក ែ សរសេរ

បជា ្រ រាសខ ្ត្រ ះ្្ល របឈមបញ្ហា ជាចន ើ្រ បា ្រក រនៅសហគមន៍ ខ្វះទឹកបប ើ្រ ស ្រា ជា ់ បញ្ហធ ា ំ

យុវជនកម្ពជា ុ ស្ថត ិ នៅជំហរបា ្រឆ ង ំ ការជួញដូរមនុសស្ នៅក្នង ុ ទីកង ុ្រ ហាណូយ

ឌីន ចាន់ណារិទិ្ធ អាយុ២២ឆ្នំា បាននិយាយទៅកាន់

និងរៀនបានពីបច្ចក េ ទេសជាចន ើ្រ ថម ែ ទៀតដើមប្ ី

មន្តជា ី្រ ន់ខស ្ព ល ់ ក ើ ទីបប ំ្រា ី និងបជ ្រ ថ ំុ ក ា្ន ម ់ ហាផ្ទៃ

ដូរមនុសស្ និងការចំណាកសក ុ្រ ។ ជាពិសស េ ខ្ញំបា ុ ន

កាលពីថទ ៃ្ង ១ ី ៤-១៦ ខក ែ ម ុ ៈ្ភ នៅក្នង ុ ទីកង ុ្រ ហាណូយ ប្រទស េ វៀតណាមនោះថា "ការចំណាកសក ុ្រ

បណ្តាលឲយ្ យុវជនកង េ្ម ៗជាចន ើ្រ ក្លយ ា ជាជនងាយ រងគះ្រោ ពីការកេងបវ្រ ញ ័ ្ច និងការជួញដូរ"។

ចាន់ណារិទិ ្ធ បាននិយាយថា "ការចូលរួមរបស់យវុ ជន

នៅក្នង ុ ការផ្សព្វផសា ្ យការយល់ដង ឹ និងការអប់រក ំ មា ុ រ នៅក្នង ុ សហគមន៍គស ឺ ខា ំ ន់ខង ំា្ល ណាស់ដម ើ ប្ កា ី ត់

បន្ថយការចំណាកសក ុ្រ ដោយបថ ្រ យ ុ បា ្រថ នរបស់ ពួកគេ"។

"យើងចង់ឃញ ើ រដ្ឋភ ា បា ិ លបទ ្រ ស េ ទាំងបម ំ្រា យ ួ

(ក្នង ុ តំបន់មគ េ ង្គ)បង្កន ើ ធនធានដើមប្ ប ី យ ្រ ទ ុ ប ្ធ ្រឆាំង នឹងអំពជ ើ ញ ួ ដូរមនុសស្ ដោយផស្ ព្វផសា ្ យការយល់

ដឹងនៅតាមសាលារៀន កសាងសមត្ថភាពយុវជន

ពង្រង ឹ ការអនុវត្តនច ៍ បា ្ ប់ដល ែ ទាក់ទងនឹងការជួញដូរ មនុសស្ និងអនុញត ា្ញ ឲយ្ យុវជន និងកុមារមាន សម្លង េ នៅក្នង ុ កិចប ្ច ជ ្រ ជា ំុ ន់ខស ្ព "់ ។

បន្ទប ា ព ់ ក ី ច ិ ប ្ច ជ ្រ អ ំុ ស់រយៈពេល៣ថ្ងៃ ចាន់ណារិទិ្ធ

បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមួយនឹងបទ ពិសោធន៍ថៗ ី្ម ជាច្រន ើ និងការរីករាយជាថម ី្ម ង ្ត ទៀតចំពោះទំនល ួ ខុសត្រវូ ក្នង ុ នាមជាយុវជនតស៊ម ូ តិ។

ចាន់ណារិទិ្ធ បាននិយាយថា "ខ្ញំបា ុ នរៀនពីបញ្ហា

របស់យវុ ជននៅបទ ្រ ស េ បផ ំ្រា ស្ ង េ ទៀតដល ែ ពួក គេបានជួបបទ ្រ ះ។ ខ្ញបា ំុ នរៀនសហការជាមួយ

ប្រទស េ ផស្ ង េ ទៀតដើមប្ រី ម ួ សម្លង េ ដើមប្ ត ី ស៊ម ូ តិ

ជីវត ិ អាសយ ័្រ ទៅលើទក ឹ ភ្លៀង បប ្រែ ល ្រួ មិនទៀងជួនភ្លៀងជួនរាំង

សរសេរដោយ អាល់បត ឺ៊ យូ បា ្រធ នទំនាក់ទន ំ ងព័តមា ៌ ន និងសារព័តមា ៌ ន

ក្រម ុ មនជា ី្ត្រ ន់ខស ្ព រ់ បស់រាជរដ្ឋភ ា ិបាល ក្នង ុ កិចប្រ ្ច ជុំ

ពិបាកស្ទរើ យំនារដូវបង ំ្រា ។

ដីបក ែ កហ ្រ ង ែ ក្ដហ ៅ ត ួ ហែងខ្លង ំា វាជារនាំងនាំឲយ្ ក្រក ី ។ ្រ

ដោះសយ ្រា ជាមួយបញ្ហដ ា ល ែ ទាក់ទងនឹងកាជួញ រៀនពីរបៀបកំណត់បញ្ហអា ា ទិភាព"។

ចាន់ណារិទិ្ធ និងមិតភ ្ត ក្ត២ ិ ៥នាក់ទៀតនៅក្នង ុ ក្លប ិ

យុវជនរបស់គាត់បានកំពង ុ នឹងធ្វា ើក រផស្ ព្វផ្សាយ ការយល់ដង ឹ ពីអព ំ ហ ើ ង ិ សា ្ ការជួញដូរមនុសស្

ការចំណាកសក ុ្រ និងសិទក ិ្ធ មា ុ រដល់ប្រជាជន

សហគមន៍របស់គាត់ ជាពិសស េ កុមារ តាមរយៈ

កមវ្ម ធ ិ ទ ី ក ឹ នអ ៃ ង្គការយើង ស្ថប ា នាឡើងសះ្រ អណ្តង ូ ល្អ ស្ដរា ពក ្រែ តពា ្រ ង ំ ជួយរាសក ្ដ្រ ក ី្រ ្រ បានជោគជ័យល្អគរា ឺ ស្ដស ្រ ខ ុ សាន្ដ។ ផ្ដលធ ់ ង ុ ចមះ្រោ បនស្ ទ ុ ទ ្ធ ក ឹ ស្អត ា

វេទកា ិ សាធារណៈ កិចប ្ច ជ ្រ នា ំុ នា ការសម្តង ែ សិលប្ ៈ និងការដើរដង្ហរែ កប្ ន ួ ។

ចាន់ណារិទិ្ធ រស់នៅក្នង ុ ទីកង ុ្រ ភ្នព ំ ញ េ បានចូល រួមជាមួយជាមួយអង្គការទសស្ នៈពិភពលោក

កម្ពជា ុ ចាប់តាង ំ ពីដម ើ ឆ្នំា ២០០៨មកម៉ះេ្ល ។ គាត់ បានចូលរួមវគប ្គ ណ្តះុ បណ្តាលផស្ ង េ ៗជាចន ើ្រ

អប់រស ំ ម្អត ា ថប ែ រិសន ា្ថ រស់មានអនាម័យគប ្រ ភ ់ ម ូ ដ ិ ន ា្ឋ បញ្ចៀសរោគបានសុខភាពធានា។ សូមជួយការពារទឹកឲ្យបានល្អ

ដល ែ រៀបចំដោយអង្គការទសស្ នៈពិភពលោកស្តព ី ី សិទក ិ្ធ មា ុ រ ការការពារកុមារ ការប្រឆាំងនឹង

ការជួញដូរមនុសស្ និងការតស៊ម ូ តិ។ គាត់ជាយុវជន ម្នក ា ក ់ ង ុ្ន ចំណោមយុវជនដល ែ សកមប ្ម ផ ំ ត ុ ការធ្វើ

ការងារតស៊ម ូ តិនៅក្នង ុ សហគមន៍របស់គាត់ជាមិត្ត

ជីវត ិ បវរបស ្រ រើ គ្របគ ់ ា្ន ទាំងមនុសស្ សត្វរក ុ ា ្ខជ តិនានា សុទត ្ធ ត ែ វូ្រ ការអត់ទក ឹ មិនបាន។

អប់រម ំ ត ិ ។ ្ត គាត់កទ ៏ ទួលបានវគប ្គ ណ្តះុ បណ្តាល ស្តព ី ី ការសម្តង ែ ល្ខន ោ កាយវិការ និងរៀបចំផលិតផល

ល្ខន ោ ក្នង ុ សហគមន៍គាត់ដល ែ លើកឡើងពីបញ្ហា

ជួញដូរកុមារ។ ក្នង ុ ឆ្ន២ ំា ០១០ ចាន់ណារិទក ិ្ធ បា ៏ ន ចូលរួមវេទកា ិ យុវជនថ្នក ា ជា ់ តិសព ី្ត កា ី រជួញដូរ

និងការធ្វច ើ ណា ំ កសក ុ្រ ។ វេទកា ិ យុវជនថ្នក ា ់ជាតិ

បានផ្តលចា ់ ន់ណារិទន ិ្ធ វូ ឱកាសជាតំណាងឲយ្ យុវជន នៅក្នង ុ សហគមន៍របស់គាត់។

មូលមតិលេខ ៤៤

ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២


ភ្ញៀវរបស់យង ើ

នាយកបត ្រ ប ិ តរិ្ដ បស់អង្គការទសស្ នៈ

ម្ចស ា ជ ់ ន ំ យ ួ ដ៏ធន ំ អ ៃ ងកា ្គ រទស្សនៈពិភព-

ប្រក ឹ សា ្ ឃើញនូវបោ ្រយ ជន៍នកា ៃ របំផស ុ

តស៊ម ូ តិដម ើ ប្ កា ី រការពារកុមារ

ពិភពលោកហុងកុង និងសមាជិកកម ុ្រ ចលនាសហគមន៍

សរសេរដោយ អាល់បត ឺ៊ យូ បា ្រធ នទំនាក់ទន ំ ងព័តមា ៌ ន និងសារព័តមា ៌ ន

លោកសហរដ្ឋអាមេរក ិ ចូលរួមដង្ហរែ ក្បន ួ សរសេរដោយ អាល់បត ឺ៊ យូ បា ្រធ នទំនាក់ទន ំ ងព័តមា ៌ ន និងសារព័តមា ៌ ន កាលពីថទ ៃ្ង ១ ី ៦ ខក ែ ម ុ ៈ្ភ កន្លងទៅលោក រិច ស្ទន ើ (Rich Stearns) នាយក

នអ ៃ ង្គការទសស្ នៈពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរក ិ និងកម ុ្រ អ្នកផ្ដលជ ់ ន ំ យ ួ ដ៏ធំ

លោក ឃេវន ិ (Kevin Chiu) ឈយ្ ូ នាយកបត ្រ ប ិ ត្ដអ ិ ង្គការទសស្ នៈ

ទាំង១៤នាក់បានចូលរួមដង្ហក ែ ប្ ន ួ ជាមួយយុវជនរាប់រយនាក់កង ុ្ន កម្មវធ ិ ី

ប្រសរើ ថែមទៀតស្តព ី កា ី របំផស ុ ចលនាសហគមន៍ដល ែ មានផលដល់ជវី ត ិ

ពារកុមារដោយផ្ដត ោ ជាពិសស េ លើពលកមក ្ម ុមារ។ ការកាន់បដាពាក្យ

ទស្សនកិចរ្ច បស់ពក ួ គេទៅកាន់កមវ្ម ធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់កង ុ្ន សក ុ្រ បរិបរូ ណ៍២

ភរិយា និងកូនសរី្រ បស់លោក ពម ្រ ទាំងអ្នកផ្ដលជ ់ ន ំ យ ួ បានសក ្រែ បញ្ចញ េ

ពិភពលោកហុងកុង និងសមាជិកកម ុ្រ បក ឹ្រ សា ្ ពីររូបបានយល់ដង ឹ កាន់ត

អភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់សក ុ្រ លើកដក ែ ដើមប្ ល ី ក ើ កំពស់ការយល់ដង ឹ ស្ដព ី ក ី ច ិ ា ្ចក រ

កាន់តប ែ ស ្រ រើ សមប ្រា ក ់ មា ុ រតាមរយៈកុមារទំនក ុ បមង ុ្រ ក្នង ុ កំឡង ុ ដំណរើ

ស្លក ោ និងការសក ្រែ ជ័យឃោសនៅជាប់ជាមួយយុវជនតស៊ម ូ តិ លោករិច

កាលពីដម ើ ខក ែ ម ុ ៈ្ភ ។

សម្លង េ របស់ពក ួ គេដម ើ ប្ ស ី ទ ិ ស ិ្ធ រេ ភា ី ពរបស់កមា ុ រ ហើយជំរញ ុ សហគមន៍ឲយ្

សមាជិកក្រម ុ បក ឹ្រ សា ្ បានជួបសំណះេ សំណាលជាមួយកម ុ្រ សគ្រ ័្ម ចិត្ត

ទសស្ នាផងដរែ នូវពត ឹ្រ ា ិក្ដ រយុទ្ធនាការស៊ម ូ តិមយ ួ ដល ែ មានការសម្ដង ែ

សហគមន៍ ដល ែ ជាអ្នកបង្កត ើ សាលារៀនមតេយយ្ និងបង្កត ើ កមវ្ម ធ ិ ី

យុវជនកម ្រៅ ង ោ៉ សិកសា ្ ដើមប្ ប ី ងៀ្រ នកុមារអំពប ី ន ំ ន ិ ជីវត ិ ដូចជា ទម្លប ា ់ អនាម័យការរស់នៅឲយ្ បានសមរមយ្ ។ លោកឃេវន ិ និងសមាជិក

ធានាបានថាកុមារគប ្រ រ់ ប ូ បានទៅសិកសា ្ ។ កម ុ្រ អ្នកផ្ដលជ ់ ន ំ យបា ួ នចូលរួម ដោយយុវជន ដល ែ បានបង្ហញ ា នូវគះ្រោ ថ្នក ា ន ់ អ ៃ ព ំ ហ ើ ង ិ សា ្ ក្នង ុ គ្រា ួស រ និងការជួញដូរ។

ក្រម ុ ប្រក ឹ សា ្ បានចូលទសស្ នកិច ក្ច ារជួបជុដោ ំ យតត ្រួ ពិនត ិ យ្ ពីកមា ុ រ ដល ែ

ការដង្ហរែ ក្បន ួ និងព្រត ឹ ា ិក្ដ រណ៍នយ ៃ ទ ុ ្ធនាការបានប្រពត ឹ្រ ឡ ្ត ងនៅ ើ ថ្ងច ៃ ង ុ កយ ្រោ

កុមារហើយចក ែ រំលក ែ រាល់បញ្ហដ ា ល ែ បានកើតឡើង។

កម្ពជា ុ ។ ពួកគេបានទសស្ នកិចផ ្ច ងដរែ នូវគមង ្រោ បំផស ា្ល ប ់ ក ្រែ មា ុ រតាមផ្លវូ

លើដណ ំ រើ ទសស្ នកិចប ្ច ថ ី ជា ៃ្ង មួយអង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពុជា

កមវ្ម ធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់កមា ុ រនក ៃ ស ី្ដ ងឃ្ ម ឹ និងកម ុ្រ ហ៊ន ុ វីសន ិ ហ្វន ា ក ់ ង ុ្ន កម្មវធ ិ ី

នៅទីនោះកម ុ្រ សហគមន៍មយ ួ កំពង ុ បំពញ េ ភារកិចដ ្ច ម ើ ប្ ច ី ះុ ឈ្មះោ

គណប្រតភ ិ អ ូ ង្គការទសស្ នៈពិភពលោកហុងកុងបានធ្វទ ើ សស្ នកិច្ច

ផងដែរនូវគមង ្រោ បំផស ា្ល ប ់ ប ំ ក ្រែ មា ុ រតាមផ្លវូ គមង ្រោ ស្ដរា នីតស ិ មប្ ទា កុមារីរងគះ្រោ និងសកម្មភាពកម ុ្រ ហ៊ន ុ វីសន ិ ហ្វន ា ។ ់

នដ ៃ ណ ំ រើ ទសស្ នកិចរ្ច យៈពេលបថ ំ្រា ជា ៃ្ង មួយអង្គការទសស្ នៈពិភពលោក គមង ្រោ ស្ដរា នីតស ិ មប្ ទាកុមារីរងគះ្រោ សកម្មភាពអភិវឌឍ្ ន៍សដ េ ក ្ឋ ច ិ ក ្ច ង ុ្ន អភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់កស ី្ដ ងឃ្ ម ឹ និងសន្ដភា ិ ព។

ម្ចស ា ជ ់ ន ំ យ ួ ដ៏ធគ ំ ជា ឺ ផ្នក ែ នក ៃ ម ុ្រ បក ឹ្រ សា ្ ដឹកនាំថក ា្ន ់ជាតិរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរក ិ ដល ែ ជាអ្នកគាទ ំ ច ្រ ោ ំព ះយុទ្ធនាការសមប ្រា ់

កុមារគ្របរ់ ប ូ ដែលផ្ដលជ ់ ន ំ យ ួ សមប ្រា ក ់ ម្មវធ ិ កា ី រពារកុមារជុវំ ញ ិ ពិភពលោក។ សូមថ្លង ែ អំណរគុណជាពិសស េ និងសូមកោតសរសើរដល់បា ្រធ នកម្មវធ ិ ី និង ប្រធានកមវ្ម ធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់ និងបុគល ្គ ក ិ គមង ្រោ ទាំងអស់ដល ែ ជួយធ្វឲ ើ យ្ ដំណរើ ទសស្ នកិចន ្ច ះេ ទទួលបានជោគជ័យ!

មូលមតិលេខ ៤៤

ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២


អធិសន ា្ឋ សមប ្រា ក ់ មា ុ រ

ម្ដយ ា និងកូនសប ី្រ នា ំ្រា ក់ដល ែ គ្មន ា ជមក ្រ ស្នក ា ់នៅ សរសេរដោយ សុខ វិចកា ិ្ឆ មន្ដទ ី្រ នា ំ ក់ទន ំ ងអភិវឌឍ្ ន៍ឲយ្ មានការផ្លស ា ប ់ ្រែ នាងជាស្ដម ី្រ ម េ យ ា៉ ម្នក ា រ់ ស់នៅជាមួយកូនសប ី្រ ំ្រា

ជីវត ិ គឺពបា ិ ក និងគះ្រោ ថ្នក ា ណា ់ ស់សមប ្រា ស ់ ្រីនាង

នាងជាម្តយ ា បានថ្លែងថា "ខ្ញធ ំុ ប ា្ល ជ ់ ល ួ បន្ទបស ់ ក ា្ន ់

ហើយបានលាចាកពីបព ្រ ន្ធកនដោ ូ យគ្មន ា បនស្ ល់

មុខនឹងគះ្រោ ថ្នក ា ព ់ ស ី ណា ំ ក់ជង ើ កាងក្នង ុ តំបន់

មួយខ។ ែ ខ្ញឈ ំុ ប់ជល ួ បន្ទបត ់ ទៅទៀតពះ្រោ ខ្ញគ ំុ ន ា្ម

នាក់។ ប្ដរី បស់នាងស្លប ា ដោ ់ យសារជំងគ ឺ នចា ុ្រ ញ់ អ្វសោ ី ះកព ្រៅ កា ី បូបចាស់ពរី បីដល ែ ជាកមស ្ម ទ ិ ្ធ ផ្ទល ា ខ ់ ន ួ្ល នោះទេ។

កូនស្រច ី ប្ ងអាយុ៩ឆ្នដ ំា ល ែ មានឈ្មោះថាសន ី្រ ូ

កូនស្រទ ី ព ី រី ឈ្មះោ សន ី្រ ី អាយុ៨ឆ្នំា កូនទីបឈ ី ះោ្ម ស្រវា ី អាយុ៥ឆ្នំា កូនសទ ី្រ ប ី ន ួ ឈ្មះោ ស្រីជា អាយុ ៤ឆ្នំា និងកូនសពៅ ី្រ ម្នក ា ទ ់ ៀតគឺសពៅ ី្រ អាយុ ៣ឆ្ន។ ំា

ដងផ្លវូ ជាផ្ទះ និងជាទីកន្លង ែ ការងាររបស់ពក ួ គេ។ រៀងរាល់ពល េ ថ្ងៃ និងយប់ កុមារីទាង ំ ប្រាំនាក់

ប្រកបរបរដើរសុទា ំ ន ដូចះេ្ន ម្ដយ ា ពួកគេអាចទិញ បាយដើមប្ ប ី រិភោគ។ ពួកគេមន ិ មានអ្វប ី រិភោគ

សោះបើសន ិ បើពក ួ គេសទា ំុ នមិនបាន។ សំលៀក បំពាក់របស់ពក ួ គេគដា ឺ ច់ដាច និងមានក្លនសា ិ យ ភាយមិនល្អ។

កុមារីទាង ំ បនា ំ្រា ក់មានសក់រញ ួ ភ្នក ែ ធំ ចិញម ើ្ច

កស ្រា ់ ធ្មញ េ មិនសើ្ម ដូចៗគ្ន។ ា ជារៀងរាល់រាតី្រ

ពួកគេសម្រាកនៅក្បែរដងផ្លូវដ៏កខ្វក់ក្បែរច្រាំង

ទន្លច េ តុមខ ុ ឬជួនកាលសមន ្រា ្តនៅកម ្រោ ស្ពន ា ។

និងកូនសទា ី ្រ ង ំ បនា ំ្រា ក់របស់គាត់។ ពួកគេបឈ ្រ ម និងជំងប ឺ ណ្ដល ា មកពីកង្វះអនាម័យ ឬបណ្ដល ា

មកពីមស ូ ខាំ។ ប៉ល ូ ស ី តង ែ តម ែ កជារៀងរាល់ថៃ្ង

ដើមប្ រ ី ៀបចំសណ្តាប់ធប ា្ន តា ់ មផ្លវូ ដូចះេ្ន ពួកគេតវូ្រ តស ែ ង ែ្វ រកទីកន្លង ែ ដើមប្ លា ី ក់ខន ួ ។

បុគល ្គ ក ិ គមង ្រោ បំផស ា្ល ប ់ ប ំ ក ្រែ មា ុ រតាមផ្លវូ របស់

អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពជា ុ បាននឹងកំពង ុ តែ

ពយា ្ យាមទទួលកុមារីទាង ំ នោះចូលក្នង ុ មណ្ឌល

ប៉ន ុ ែម ្ត យ ា្ត របស់កមា ុ រីមន ិ មានឆន្ទៈដោយសារតែ

កុមារីទាង ំ នេះគីជាអ្នករកចំណល ូ សមប ្រា គ ់ ា ួស្រ រ

តាមរយៈការសុទា ំ នគេ។ សន ី្រ ជា ូ កូនសច ី្រ ប្ ងបាន ថ្លង ែ ថា"ខ្ញច ំុ ង់រៀនអាន និងសរសេរ ហើយខ្ញច ំុ ង់ មានផ្ទះមួយដើម្បីស្នាក់នៅ"។ ពីមុនស្រីនូបាន

ស្នក ា នៅ ់ មណ្ឌលកុមារទំពាង ំ ស្នងឬស្សី ប៉ន ុ ែបា ្ដ ន សមប ្រា ត ់ ម ឹ្រ តរែ យៈពេលខ្លប ី ណ ុ៉ ះោ្ណ ។ នាងពិតជា

រីករាយ ហើយស្រឡាញ់ការសិកសា ្ នៅក្នង ុ មណ្ឌល។ ជាអកុសលម្ដយ ា របស់នាងបានហៅនាងតឡ ្រ ប់ ទៅរស់នៅតាមដងផ្លវូ វិញ ពះ្រោ នាងបស ្រ ព្វសំុ

នៅជាមួយកូនរបស់ខ។ ំុ្ង វាមានតម្ល២ ៃ ០ដុលរា្ល ក្នង ុ

លុយគប ្រ គ ់ ន ្រា ជ ់ ល ួ វាឡើយ ដូចះេ្ន ជម្រស ើ តែមយ ួ គត់របស់ខគ ំុ្ញ រឺ ស់នៅតាមដងផ្លវូ "។

តាមរយៈការសាកសួរទៅកាន់សន ី្រ ូ នូវអ្វដ ី ែលនាង ចង់បាននោះ នាងបានឆ្លយ ើ តឡ ្រ ប់វញ ិ ថា "ខ្ញច ំុ ង់

ទៅសាលា មានអាហារឆ្ងញ ា ៗ ់ ដើមប្ ហ ី ប ូ សំលៀក បំពាក់សត ា្អ ៗដើមប្ ស ី ៀ្ល កពាក់ ហើយខ្ញច ំុ ង់មាន ជមក ្រ សមរមយ្ សមប ្រា ស ់ ក ា្ន នៅ ់ "។

នាងបាននិយាយថា "ខ្ញំអា ុ ចអនុញត ា្ញ ឲ ិ យ្ កូន

សរី្រ បស់ខស ំុ្ញ ក ា្ន នៅ ់ មណ្ឌលអង្គការទស្សនៈ

ពិភពលោកបាន បើសន ិ ខ្ញមា ំុ នមុខរបរការងារ

ដូចះេ្ន ខ្ញអា ំុ ចចិញម ឹ្ច ខ្លន ួ បាន។ ខ្ញច ំុ ង់បានរទេះរុញ មួយដើមប្ ល ី ក់មរូ្ជ ផ្លឈ ែ ើ និងអាហារសម្រននៅ ់

តាមមាត់ទន្លេ ដូចះេ្ន កូនសរី្រ បស់ខម ំុ្ញ ន ិ ចាំបាច់ដរើ សុទា ំ នទៀតឡើយ។ ឥឡូវនេះការសុទា ំ នជា

ជមស ើ្រ តម ែ យ ួ គត់របស់កន ូ សខ ី្រ ដ ំុ្ញ ម ើ ប្ រី កបក ្រា ់ ទិញអាហារ" ។

ទានបំផត ុ ក្នង ុ ចំណោមបងប្អន ូ របស់នាង។

ពួកគេសមក ្រា ដោយគ្មន ា កន្ទល េ ភួយ ឬខ្នយ ើ នោះទេ។

និងកូនសទា ី្រ ង ំ បរំ្រា បស់គាត់ សូមឲយ្ គាត់ឆាប់ទទួលបានឱកាសបស ្រ រើ

សូមយកឯកសារណនា ែ ស ំ មប ្រា ដា ់ ក់តាមខ្លន ួ ស្តព ី ា ីក រធ្វើ MSC

ឥឡូវនេះ ដើមប្ រី ល ំ ក ឹ ឲយ្ ចាំឡង ើ វិញ! វាជាឯកសារដាក់តាមខ្លន ួ និងអាចបប ើ្រ ស ្រា បា ់ ននៅពេលដល ែ អ្នកកំពង ុ អនុវត្ត MSC។

ក្នង ុ ការចិញម ឹ្ច កូនសទា ី្រ ង ំ អស់របស់

គាត់​ដូចះេ្ន ពួកគេអាចទៅសាលារៀន និងមានសុវត្ថភា ិ ព។

MSC

តើអក ្ន ចាំបានទេបជ ំ្រា ហា ំ ននកា ៃ រធ្វើ MSC?

សូមអធិសន ា្ឋ សមប ្រា នា ់ ង

បស ្រ ន ិ បើអក ្ន មានចម្ងលអ ់ ី្វ សូមទាក់ទងមកកាន់ កញ្ញស ា ខ ុ វិចកា ិ្ឆ តាមរយៈ

អីម ុ ល ែ៉ vichheka_sok@wvi.org ឬ

ទូរស័ពល ្ទ ខ េ 0៧៨ ៩០០ ៤៦៦

មូលមតិលេខ ៤៤

ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២


ផ្នក ែ សុខភាព៖

ទឹក

ទទួលទានទឹកចន ើ្រ ដើមប្ ជ ី វី ត ិ បស ្រ រើ បើគន ា្ម ទឹក រាងកាយរបស់អស់លោកអ្នកនឹងឈប់ ដំណរើ ការយ៉ង ា ពិតបក ្រា ដ។ ទឹកមានទម្ងន់ពាក់ កណ្តាលនឹងទម្ងនដ ់ ងខ្លន ួ របស់អក ្ន ។ បើគន ា្ម ទឹក ក្នង ុ អំឡង ុ ពីរបីថឡ ៃ្ង ង ើ ទៅ អ្នកមិនអាចរស់បាន

ទេ។ អ្នកជំនាញភាគចន ើ្រ ផ្ដលគ ់ ន ំ ត ិ ឲយ្ ផឹកទឹកពី ៨ ទៅ១០កវែ ជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ។ ៃ្ង

រាង្គកាយរបស់អស់លោកអ្នកទទួលជាតិទក ឹ មិន

មែនតាមរយៈតែការទទួលទានទឹកមួយមុខនោះ

ទេ។ អាហារជាចន ើ្រ ក៏មានជាតិទក ឹ ។ ផ្លឈ ែ ើមាន សារធាតុទក ឹ គួរសមដរែ ហើយអ្នកអាចដឹងបានថា មានសារធាតុទក ឹ បានពេលដល ែ ខាំទៅទន់ៗ។

ហេតអ ុ បា ី្វ នជាទឹកមានសារសំខាន់ខង ំា្ល ម្លះេ ? យើងត្រវូ បានបង្កត ើ ឡើងដោយសារធាតុទក ឹ ៖

ចាប់ព៦ ី ០ ទៅ ៧០ ភាគរយនរា ៃ ងកាយគឺតវបា ូ្រ ន បង្កត ើ ឡើងដោយទឹក។ ឈាម សាច់ដំុ កោសិកា

និងផ្នក ែ ផស្ ង េ ៗទៀតនរា ៃ ងកាយរបស់អស់លោក អ្នកគឺតវូ្រ បង្កត ើ ដោយសារធាតុទក ឹ ផងដរែ ។

ភេសជ្ជៈដទទ ៃ ៀតមិនអាចផត ្គ ផ ់ ង ្គ ទ ់ ក ឹ ឲយ្ អ្នកបាន

គ្របគ ់ ន ្រា នោ ់ ះទេ៖ ភេសជ្ជៈដល ែ មានជាតិកាហ្វេ អីន ុ ជាពិសស េ សូដា ធ្វឲ ើ យ្ អ្នកកាន់តស ែ ក េ្រ ទឹក ថែមទៀតពេលដល ែ បានទទួលទានវាកយ ្រោ

មក។ នេះគឺដោយសារតែកាហ្វអ េ ន ុី បង្កឲយ្ បត់ជង ើ តូចកាន់តច ែ ន ើ្រ និងបណ្តាលឲយ្ អ្នកកាន់តអ ែ ស់

ជាតិទក ឹ ។ និយាយឲយ្ ងាយ សូដា និងភេសជ្ជៈដទៃ

ទៀតមិនអាចបំពញ េ ជាតិទក ឹ ឲយ្ រាងកាយល្អដច ូ ទឹកនោះទេ។

អ្នកសរសេរ, អ្នកបកប្រែ, និងអ្នកថតរូប លោក អាល់ប៊ឺត យូ ប្រធានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និងសារព័ត៌មាន អ្នកស្រី ឡាយ​រតនា

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន លោក គង់ សុភ័ក្រ

កង្វះជាតិទក ឹ បណ្តាលឲយ្ អស់កម្លង ំា ៖ កង្វះជាតិទក ឹ

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធឌីជីថល

ទឹកសំខាន់ណាស់សមប ្រា កា ់ ររំលាយអាហារ៖ តើ

កញ្ញា សុខ វិច្ឆិកា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែ

ជាមូលហេតច ុ ប ំ ងបណ្តាលឲយ្ អស់កម្លង ំា ។

អ្នកចាំបានទេថារាងកាយរបស់អកភា ្ន គច្រន ើ បង្កត ើ

ដោយសារជាតិទក ឹ និងតវូ្រ ការទឹកជាចាំបាច់ដម ើ ប្ ី

លោក ណាវ ចាន់ថារិទ្ធ ជំនួយការការិយាល័យផ្នែកសរសេរ

ឲយ្ រាងកាយមានដំណរើ ការល្អ? ពិតហើយ ទឹក

មានតួនាទីជយ ួ សមល ្រួ ដល់ការរំលាយអាហារ។

លោក លីឈាង សីហា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយ

ទឹកជួយឲយ្ ឈាមរត់បានល្អ៖ ទឹកជាដើមចមដ៏

លោក អ៊ុំ វ៉ាន់ដេត​ បុគ្គលិកហាត់ការផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

សំខាន់សមប ្រា ឲ ់ យ្ ដំណរើ ឈាមរត់បានល្អ។ ពេល

អ្នកទទួលទានទឹកកាន់តច ែ ន ើ្រ កមត ិ្រ អុកសស ី៊ ន ែ

នៅក្នង ុ ឈាមនឹងកើនឡើងដល ែ ធ្វឲ ើ យ្ ដំណរើ វិលជុំ ឈាមល្អ និងពងង ឹ្រ សុខភាពទូទៅ។

ទឹកជួយជមះុ្រ ជាតិពល ុ ៖ តមង ្រ នោមដើរតួនាទីជា ចមះ្រោ ។ តដ ែ ម ើ ប្ ធ ី កា ើ្វ រងារ វាតវកូ្រ ារទឹកគប ្រ ់

គន ្រា ។ ់

អ្នកកែសម្រួល លោក អាល់ប៊ឺត យូ ប្រធានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និងសារព័ត៌មាន អ្នកស្រី ឡាយ​រតនា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

ទឹកជួយដុតបំផញ ា្ល ខ្លញ ា ៖ ់ ទទួលទានទឹកអាចជួយ

កញ្ញា សុខ វិច្ឆិកា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែ

បត ូ ្រ អ េ ន ុ ី និងពង្រង ឹ តួនាទីរបស់សាច់ដក ំុ ងរា ុ្ន ងកាយ

រចនា និងកាច់ទំព័រ

អ្នកមានរូបរាងរាវ។ ខ្វះជាតិទក ឹ បណ្តាលការសំយោគ ក៏ថយចុះ។

ដោយទឹកមានសារសំខាន់ណាស់ អ្នកអាចសងស្ យ ័

លោក លីឈាង សីហា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយ

ថាតើអក ្ន បានទទួលទានទឹកបានគប ្រ គ ់ ន ្រា ឬ ់ នៅ។ ជារៀងរាល់ថៃ្ង មិនមានអ្វដ ី ល ែ បញ្ជក ា ថា ់ មនុសស្ ធំ ឬកុមារបានទទួលទានទឹកបានគប ្រ គ ់ ន ្រា ឬ ់ មិទាន់ គប ្រ គ ់ ន ្រា នោ ់ ះទេ។ ជារឿយៗ មនុសស្ ចូលចិត្ត

ទទួលទានជាមួយអាហារ និងពេលដល ែ សក េ្រ

ខ្លង ំា ។ នៅពេលដល ែ អ្នកទទួលរងកម្តៅ និងធ្វើ

លំហាត់បណ ្រា អ្នកតវូ្រ ការទឹកកាន់តច ែ ន ើ្រ ថម ែ

ទៀត។ ចូរបក ្រា ដថាអ្នកទទួលទឹកបន្ថម ែ នៅពេល

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និង

សារព័ត៌មាន សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោកអ្នកដែល​បានចូលរួមចំណែកក្នុង ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី៤៤នេះ។

យើង ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះ

ដល ែ មានអាកាសធាតុកៅ ជា ្ត ពិសស េ ពេលដល ែ

រាល់ព័ត៌មាននានាសម្រាប់លេខបន្ទាប់។​

ជាមួយអ្នកពេលអ្នកធ្វដ ើ ណ ំ រើ ។

ទស្សនៈរបស់បុគ្គលិកនិងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

អ្នកហាត់កឡា ី ។ អ្នកគួរតយ ែ កទឹកដាក់ដបទៅ

សូមផ្ញើព័ត៌មានរបស់កម្មវិធីអ្នក រូបថត

មកកាន់ខ្ញុំបាទ លីឈាង សីហា តាមរយៈ seyha_lychheang@wvi.org ឬក៏ផ្ញើសំបុត្រ

មកកាន់នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

និងសារព័ត៌មានឲ្យបានមុនថ្ងៃសុក្រ ទី៣០​

ប្រភព៖

ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។ សូមអរគុណ!

• http://kidshealth.org/kid/stay_healthy/food/water.html • http://www.dirjournal.com/health-journal/why-is-drinking-water-so-important/ • http://www.webmd.com/diet/features/6-reasons-to-drink-water

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពុជា

អគារលេខ ២០, ផ្លូវ៧១, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់,​ខណ្ឌចំការមន,​ប្រអ​ប់សំបុត្រលេខ៤៧៩ភ្នំពេញ-ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥-២៣-២១៦ ០៥២​| ទូរសារ៖ +៨៥៥-២៣-២១៦ ២២០ មូលមតិលេខ ៤៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ អីុម៉ែល៖ cambodia@wvi.org | www.worldvision.org.kh

Moul Matte No44_Khmer  

This is the World Vision Cambodia Internal Newsletter Khmer version.

Moul Matte No44_Khmer  

This is the World Vision Cambodia Internal Newsletter Khmer version.

Advertisement