Page 1

លេខ៤២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

អ្នកដឹកនាំយវុ ជនប្តជ េ ជ ា្ញ ស ើ្រ រស ើ យកការចំណាកស្រក ុ សុវត្ថភា ិ ព នៅវទ េ កា ិ យុវជន MTV EXIT

" យុវជនជាភ្នក ា ងា ់ រផ្លស ា ប ់ ។ ្រែ ចូរបន្តធើកា ្វ ររួមគ្នដ ា ម ើ ប្ ក ី សាង ប្រទស េ កម្ពជា ុ មានសុវត្ថិភាព ដែលកុមារកម្ពុជាគ្របរ់ ប ូ អាចរស់នៅដោយជីវត ិ ពេញបរិបរូ ណ៍...." > ទំពរ័ ២

"បន្ទប ា ម ់ កខ្ញគ ំុ ត ិ ថា ខ្ញអា ំុ ចធ្វា ើប ន" អ្នកដឹកនំយ ា វុ ជនរបស់អង្គការ

កុមារអាចចូលរួម និងលក ើ ឡង ើ នូវកង្វលក ់ ង ុ្ន

> ទំពរ័ ៤

> ទំពរ័ ៥

ទសស្ នៈពិភពលោក ឆ្លះុ បញ្ចង ំា ពីវទ េ កា ិ យុវជន អិម ធី វី អ៊ក ី សត ី៊

វទ េ កា ិ សាធារណៈ

ស្រី មាស សប្ ថថានឹងមិនឲយ្ គជ េ ញ ួ ដូរម្តងទៀតទេ សរសេរដោយ សុខ វិចកា ិ្ឆ មន្តទ ី្រ នា ំ ក់ទន ំ ងអភិវឌឍ្ ន៍ឲ ​ យ្ មានការផ្លស ា ប ់ ្រែ

អត្ថបទរឿង

បស ្រ ន ិ បើឯងចង់ទៅ

តំបន់ជនបទក្នង ុ បទ ្រ ស េ កម្ពជា ុ ដល ែ ជាប់ នឹងពំ្រ

ប្រទល់បទ ្រ ស េ ថ។ ៃ ជីវត ិ របស់សី្រ មាស មានការ លំបាកណាស់។ នាងបានពឹងផ្អក ែ លើកម ុ្រ ហ៊ន ុ

ឯកជនជស ើ្រ ពលករ ដល ែ បញ្ជន ូ ពលការិនទៅ ី ធ្វើ ការនៅប្រទស េ ម៉ឡ ា ស េ ។ ី៊ ឪពុកម្តយ ា របស់នាង

និងស្រមា ី សបានជួបអ្នកជស ើ្រ រើសដំបង ូ ពីពះ្រោ មានក្មង េ សជា ី្រ ចន ើ្រ នៅក្នង ុ ភូមិ របស់ពក ួ គេបាន ធ្វច ើ ណា ំ កសក ុ្រ ទៅធ្វើការនៅបទ ្រ ស េ ម៉ឡ ា ស េ ី៊ ដរែ ។ ដំបង ូ នាងមិនបានយល់ព្រមទៅធ្វើការនៅ

បទ ្រ ស េ ម៉ឡ ា ស េ ទ ី៊ េ នាងបានសុអ ំ ក ្ន ជស ើ ្រ រើស

របៀបធ្វក ើ ច ិ កា ្ច រផ្ទះ និងនិយាយភាសាម៉ឡ ា ស េ ។ ី៊

បទ ្រ ស េ កម្ពជា ុ វិញ ឯងតវូ្រ អារកដឯ ៃ ងឥឡូវនេះ

ស្រី មាស មានអាយុ ១៨ឆ្នំា គា ួស្រ រនាងរស់នៅ

បានបង្ខច ំ ត ិ ស ្ត ក ា្ន នៅ ់ ក្នង ុ កម ុ្រ ហ៊ន ុ ដើមប្ រ ី ៀនពី

បើសន ិ នាងអាចទៅមើលសម្ភរា កម ុ្រ ហ៊ន ុ ជាមុន

ដល ែ មានទីតង ា ំ នៅក្នង ុ ទីកង ុ ្រ ភ្នព ំ ញ េ ។ នាងបាន

សី្រ មាស បាននិយាយថា "ខ្ញត ំុ វូ្រ គេវាយធ្វើបាប ជាចដ ើ្រ ងដោយនាយកសម ី្រ ក ា្ន ់ ពេលដែល

ខ្ញរ ំុ ៀនភាសាម៉ឡ ា ស េ ី៊ និងបានហាត់ពរី បៀបធ្វើ ការផ្ទះ។ ពេលខ្លះខ្ញច ំុ ង់គច េ ចេញពីកន្លង ែ នោះ ប៉ន ុ ទ ែ្ត រា្វ តវូ្រ បានចាក់សោ និងមានរបងខ្ពស។ ់

ក្មង េ សៗ ី្រ ទំង ា អស់រម ួ ទំង ា ខ្ញរំុ ស់នៅដូចអ្នកទោស អញ្ចង ឹ "។

ធ្វដ ើ ណ ំ រើ ទៅកាន់ទក ី ង ុ្រ ភ្នព ំ ញ េ ជាមួយ ហើយ

ទីបផ ំ ត ុ ពេលវេលាក៏បានមកដល់សមប ្រា ស ់ ្រីមាស

ជាមួយក្មង េ សផ ី្រ ស្ ង េ ទៀត។

នាងតវូ្រ បានដាក់ឲយ្ ធ្វើការភ្លម ា ៗ។ រៀងរាល់ថៃ្ង

បន្ទាប់ពី២ថ្ងៃក្រោយមកទីបំផុត ស្រីមាសបាន

ដល់កណ្តល ា យប់ បោសសម្អត ា ផ្ទះចំនន ួ ៥ខ្នង។

អ្នកជស ើ្រ រើសបានបង្ខឲ ំ យ្ ស្នក ា នៅ ់ ក្នង ុ កម ុ្រ ហ៊ន ុ

សមច េ ្រ ចិតត ្ត ឡ ្រ ប់មកផ្ទះវិញ ប៉ន ុ ម ែ្ត ខ េ យ្ ល់មន ិ បាន

អនុញត ា្ញ ឲយ្ នាងមកទេ ដរាបណានាងបង់លយ ុ ឲយ្ កម ុ្រ ហ៊ន ុ ចំនន ួ ១២៥ដុលរា្ល ដើមប្ ស ី ង សមប ្រា កា ់ រ ធ្វដ ើ ណ ំ រើ អាហារ និងថ្លៃសក ា្ន នៅ ់ របស់នាងនៅ

ក្នង ុ កម ុ្រ ហ៊ន ុ ។ សមា ី្រ ស គ្មន ា លុយទេ ដូចះនា េ្ន ងក៏

ទៅបទ ្រ ស េ ម៉ឡ ា ស េ ។ ី៊ ពេលសមា ី្រ សបានមកដល់ សមា ី្រ ស ភា្ញក់នៅម៉ង ោ ៤ ពក ឹ្រ និងធ្វើការរហូត

សមា ី្រ ស មិនបានញុាំ បាយឆ្ងញ ា ទ ់ ក េ ង ុ្ន ជីវត ិ របស់

នាងរស់នៅបទ ្រ ស េ ម៉ឡ ា ស េ ។ ី៊ អាហារពេលព្រក ឹ

របស់នាងមានតន ែ ប ំ ង ័ុ ពីរបន្ទះប៉ណ ុ ះោ្ណ មីសមប ្រា ់ អាហារថ្ងត ៃ ង ្រ ់ និងនាងមិនដល ែ បានហូបអាហារ ពេលល្ងច ា ទេ។ មូលមតិលេខ ៤២

ខែមករា ឆ្នាំ២០១២


ជីវត ិ កំសត់ណាស់ និងមានការលំបាកជាចន ើ្រ

សី្រ មាស បានសន្លបប ់ ន្ទប ា ព ់ អា ី រកដនា ៃ ងរួច។

ពីសទ ិ រិ ្ធ បស់ខំ ុ ្ញ និងល្បច ិ កលអ្នកជួញដូរ។ខ្ញច ំុ ក ែ ចាយ

ដេកជាមួយសមា ី្រ ស​ហើយម្ចស ា ផ ់ ះ្ទ ស្រីវាយធ្វើ

មិនយូរប៉ន ុ ន ា្ម នាងតវូ្រ បានគេបញ្ជន ូ មកបទ ្រ ស េ

បទពិសោធន៍ដព ៏ បា ិ ករបស់ខនៅ ំ ុ ្ញ ប្រទស េ ម៉ឡ ា ស េ ។ ី៊

ដូចជាមិនចេះចប់សោះ។ ម្ចស ា ផ ់ ះ្ទ បស ុ្រ ពយា ្ យាម បាបនាង។

ស្រមា ី សបាននិយាយថា "ថ្ងម ៃ យ ួ បព ្រ ន្ធមស ា្ច ផ ់ ះ្ទ ស្តប ី ន្ទស ោ និងវាយធ្វបា ើ បខ្ញហ ំុ យ ើ និយាយថាខ្ញំុ ខ្ចល ិ ហើយធ្វព ើ ត ុ ជារវល់។ បន្ទប ា ម ់ កនាងក៏ឲយ្

កាំបត ិ មួយមកខ្ញហ ំុ យ ើ និយាយថា "បើឯងចង់ទៅ

ប្រទស េ កម្ពជា ុ វិញ ឯងតវូ្រ អារកដឯ ៃ ងឥឡូវនេះ"។ ស្រី មាស បានចក ែ ចាយទំង ា ទឹកភ្នក ែ រហាមថា "ខ្ញំុ បានសមច េ្រ ចិតកអា ្ត រកដរៃ បស់ខំុ្ញ ពីពះ្រោ ខ្ញអ ំុ ស់

សងឃ្ ម ឹ ក្នង ុ ការធ្វកា ើ រជាអ្នកថែទផ ា ំ ះ្ទ សមប្ ង ែ ជាមួយ មនុសស្ ជាចន ើ្រ ដល ែ ចិត្តអាកក ្រ ច ់ ពោ ំ ះខ្ញ។ ំុ ខ្ញគ ំុ ន ា្ម

ផ្លវូ ត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេ ហើយបស ្រ ន ិ បើខនៅ ំុ្ញ តធ ែ ើ្វ

ការនៅបទ ្រ ស េ ម៉ឡ ា ស េ ី៊ ខ្ញន ំុ ង ឹ ស្លប ា នៅ ់ ថ្ងៃណាមួយ ដោយសារការធ្វើការធ្ងនគ ់ ន ា្ម បក ្រា ខ ់ ប ែ ប ែ នេះ។ ខ្ញព ំុ ត ិ ជានឹកគសា ូ្រ ររបស់ខំុ្ញ ដូចះេ្ន ពេលខ្ញឭ ំុ ថា ខ្ញំុ

ប្រហល ែ ជាតវូ្រ បានគេបញ្ជនទៅ ូ បទ ្រ ស េ កម្ពុជា វិញ ខ្ញម ំុ ន ិ បានគិតពីគះ្រោ ថ្នក ា អ ់ ីទា ្វ ង ំ អស់។

ពេលនាងដឹងខ្លន ួ ឡើង នាងស្ថត ិ នៅក្នង ុ មន្ទរី ពេទយ្ ។ កម្ពជា ុ វិញ។ សមា ី្រ ស បានមកដល់ផះជា ្ទ មួយនឹង

វិបត្តផ ិ វូ្ល ចិត្ត ហើយនាងគិតថា នាងកំពង ុ ស្ថត ិ ក្នង ុ

សុបន ិ ។ សមា ី្រ សបាននិយាយថា "ខ្ញគ ំុ ត ិ ថា វាជា

សុបន ិ ហើយខ្ញអ ំុ ល ួ ដើមកនិយាយមិនចេញពេលខ្ញំុ ជួបសមាជិកគ្រួសាររបស់ខំជា ុ្ញ លើកដំបង ូ ។ ខ្ញខ ំុ ច ា្ល មនុសស្ ចំឡក ែ ៗ។ ខ្ញន ំុ យា ិ យជាមួយតស ែ មាជិក

គសា ូ្រ រខ្ញប ំុ ណ ុ៉ ះោ្ណ ។ ខ្ញម ំុ ន ិ ចង់ជឿទេថា ខ្ញំនៅ ុ ទីនះេ ជាមួយគ្រួសាររបស់ខម ំុ្ញ ង ្ត ទៀត។ ខ្ញន ំុ ង ឹ មិនទៅធ្វើ ការម្តងទៀតនៅបទ ្រ ស េ ម៉ឡ ា ស េ ទ ី៊ "េ ។

សមា ី្រ ស តវូ្រ បានបញ្ជនទៅ ូ ឲយ្ បុគល ្គ ក ិ អង្គការ

ទសស្ នៈពិភពលោក នគ ៃ មង ្រោ បឆ ្រ ង ាំ ការជួញដូរ មនុសស្ ក្នង ុ តំបន់មគ េ ង្គដល ែ តាយុទា ្ធស ស្តទ ្រ ២ ី តាមរយៈអភិបាលសក ុ្រ រុកគ ្ខ រិ ។ ី ស្រីមាសបាន

ជាមួយក្មង េ សដ ី្រ ទទ ៃ ៀតក្នង ុ ភូម។ ិ ខ្ញប ំុ ប ្រា គ ់ ព េ ី

ខ្ញបា ំុ នលើកទឹកចិតក ្ត មា ុ រតូចៗឲយ្ ខិតខំរៀនសូត្រ

និងរកការងារធ្វផ ើ ស្ ង េ ទៀតនៅក្នង ុ ស្រក ុ វាមាន សុវត្ថភា ិ ពជាង"។

ក្នង ុ ការឆ្លះុ បញ្ចង ំា នេះ សមា ី្រ ស បាននិយាយថា "ខ្ញំុ រក ី រាយចំពោះការវិលតឡ ្រ ប់មកផ្ទះវិញ ហើយមាន មនុសស្ ល្អដច ូ បុគល ្គ ក ិ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោក

ដល ែ បានផ្តលកា ់ រគំទ ា ដ ្រ ល ៏ ្អ និងផ្តលឲ ់ យ្ ខ្ញន ំុ វូ មុខរបរ ថ្មម ី យ ួ ។ ពួកគេបានជួយខ្ញឲ ំុ យ្ បើកហាងលក់

ចាប់ហយ ួ៊ មួយនៅមុខផ្ទះ។ ខ្ញអា ំុ ចរក លុយបាន

ចន ើ្រ ជួយគសា ូ្រ ររបស់ខ។ ំុ្ញ ខ្ញស ំុ ងឃ្ ម ឹ ថា ខ្ញន ំុ ង ឹ ក្លយ ា ជាពាណិជក ្ជ រម្នក ា នៅ ់ ថ្ងអ ៃ នាគត"។

សម្គល ា ់ សមា ី្រ ស មិនមន ែ ជាឈ្មះោ ពិតរបស់នាងទេ

ទទួលការបក ឹ ្រ សា ្ និងការគំទ ា ផ ្រ ក ែ្ន ផ្លវូ ចិតព ្ត គ ី មង ្រោ ។ នាងបាននិយថា "ខ្ញំបា ុ នចូលរួមវគ្គបណ្តះុ បណ្តល ា របស់អង្គការទសស្ នៈពិភពលោក ស្តព ី ី ១០ ប្រការ

ដល ែ អ្នកតវូ្រ ដឹងពីការជួញដូរមនុសស្ " ឥឡូវខ្ញយ ំុ ល់

ក្រម ុ យុវជនវ័យក្មង េ ផលិតខសែ្ ភាពយន្តសព ី្ត កា ី រចំណាកស្រក ុ គ្មន ា សុវត្ថិភាព សរសេរដោយ សុខ វិចកា ិ្ឆ មន្តទ ី្រ នា ំ ក់ទន ំ ងអភិវឌឍ្ ន៍ឲ ​ យ្ មានការផ្លស ា ប ់ ្រែ បជា ្រ ជនភាគចន ើ ្រ ធ្វច ើ ំណាកសកទៅ ុ ្រ កាន់បទ ្រ ស េ ថៃ និងម៉ឡ ា ស េ ី ៊ ហើយយើងគិតថាវាគ្មន ា សុវត្ថិភាព

សម្លង េ យុវជន

ពីពះ្រោ មានមេខយ្ ល់បោកបស ្រា ជា ់ ចន ើ្រ "។

"គមង ្រោ ដំបង ូ របស់យង ើ បានថតទិដា ្ឋភ ពទូទៅ

ស្តអ ី ព ំ កា ី រចំណាកសក ុ្រ ហើយយើងបានបប ើ្រ ស ្រា ់

ក្នង ុ សហគមន៍របស់ពក ួ គេ។

ហ៊ន ុ ហឿន អាយុ២០ឆ្នាំ ជាមេដក ឹ នំយ ា វុ ជន និង ជាអ្នកដឹងនំរ ា ឿង បាននិយាយថា"យើងបាន

សម្រច េ ចិតថ ្ត តខ្សភា ែ ពយន្តសអ ី ្ត ព ំ កា ី រចំណាកសក ុ ្រ គ្មន ា សុវត្ថភា ិ ពពីពះ្រោ វាបានកើតឡើងនៅក្នង ុ

សហគមន៍របស់យង ើ និងទូទាង ំ បទ ្រ ស េ កម្ពុជា។

មូលមតិលេខ ៤២

ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

នឹងគះ្រោ ថ្នក ា ច ់ ន ើ្រ ។

អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកដល ែ អាចឲ្យយុវជន

សក ុ្រ គ្មន ា សុវត្ថភា ិ ពទំង ា អស់នៅក្នង ុ សហគមន៍"។

ដើមប្ ច ី ក ែ រំលក ែ អំពកា ី រចំណាកស្រក ុ គ្មន ា សុវត្ថិភាព

ទៅកាន់បទ ្រ ស េ ផស្ ង េ ទេ ដោយសារតែវាប្រថយ ុ

ខ្ញក ំុ បា ៍ នចក ែ ចាយភាពយន្តនះេ ជាមួយសមាជិក យើងបយ ្រ ទ ុ ប ្ធ ឆ ្រ ង ាំ និងលុបបំបាត់ការចំណាក

ផ្តម ើ ផលិតខស្ ភា ែ ពយន្តរបស់ពក ួ គេជាលើកទី២

ចិតម ្ត ន ិ អនុញត ា្ញ ឲ ិ យ្ កូនៗរបស់ពក ួ គេចណា ំ កស្រក ុ

ខស្ ភា ែ ពយន្តតវូ្រ បានឧបត្ថមដោយកម្មវិធីបញ ្ភ ្ឈប់

ក្លប ិ កុមារ និងកុមារផស្ ង េ ទៀតក្នង ុ សហគមន៍។

មកពីកម្មវធ ិ អ ី ភិវឌ្ឍន៍តប ំ ន់សក ុ្រ លើកដក ែ បានចាប់

យន្ត បានសង្កត េ ឃើញថាអ្នកភូមខ ិ ះបា ្ល នសម្រច េ

ខស្ ភា ែ ពយន្តនោះដើមប្ អ ី ប់រប ំ ្រជាជនក្នង ុ សហគមន៍

របស់យង ើ តាមរយៈការផស្ ព្វផសា ្ យភាពយន្តនះេ ។

នៅថ្ងទ ៃ ១ ី ០ នដ ៃ ម ើ ខធ ែ ូ្ន យុវជនវ័យក្មង េ មួយកម ុ ្រ

សហគមន៍មក យុវជនដល ែ ជាអ្នកផលិតខ្សភា ែ ព-

ឈូន ចាន់ធី ជាអ្នកថតវីដេអូក៏ទន្ទឹងរង់ចំាយ៉ាង

រីករាយដើមប្ ធ ី ឲ ្វើ យ្ មានការផ្លស ា ប ់ រជា ូ្ត មួយការខិត ខំបង ឹ្រ បជា ្រែ លើកទី២នេះដរែ ។

ចាន់ធី បាននិយាយថា "ឥឡូវខ្ញស ំុ ាំុ ជាមួយកាមេរា៉

ហើយដឹងពីរបៀបបប ើ្រ ស ្រា វា ់ បានយ៉ង ា ល្អទៀត

ផង។ ខ្ញរំុ ក ី រាយជាមួយការងារនេះណាស់ ហើយ

ខ្ញស ំុ ងឃ្ ម ឹ ថាខស្ ភា ែ ពយន្តនះេ នឹងជួយអប់រប ំ ្រជាជន ផស្ ង េ ទៀត ជាពិសស េ យុវជន និងកុមារស្តព ី កា ី រ ចំណាកសក ុ្រ គ្មន ា សុវត្ថិភាព"។

បន្ទប ា ព ់ បា ី នចាក់បង្ហញ ា ជាលើកទីមយ ួ នៅក្នង ុ

ការជួញដូរមនុសស្ ក្នង ុ ផ្នក ែ គោលនយោបាយរបស់ វ័យក្មង េ មានគំនត ិ សរសេរសាច់រឿង ថត និងផលិត វឌ ី អ ី ខ ូ ៗ ី្ល ដោយពួកគេផល ា្ទ ន ់ យា ិ យពីបញ្ហដ ា ល ែ ពួកគេបានឃើញថា មានសារសំខាន់ចពោ ំ ះ

សហគមន៍របស់ពក ួ គេ។ តាមរយៈខ្សភា ែ ពយន្ត

របស់ពក ួ គេ យុវជនក្មង េ ៗ ទំង ា នេះសង្ឃម ឹ ថានឹង

នំន ា វូ ការផ្លស ា ប ់ រូ្ត ចំពោះសហគមន៍របស់ពក ួ គេនង ិ ធ្វឲ ើ យ្ មានឥទ្ធព ិ លទៅលើកម ុ្រ នានាដើមប្ ធ ី ើកា ្វ រ

សមច េ្រ ចិតដ ្ត ប ៏ ស ្រ រើ មួយជាពិសស េ ពេលធ្វើការ ចំណាកសក ុ្រ ។


សម្លង េ យុវជន

អ្នកដឹកនាំយវុ ជនប្តជ េ ជ ា្ញ ស ើ្រ រស ើ យកការចំណាកស្រកដ ុ ោយសុវត្ថិភាពនៅក្នង ុ វេទកា ិ យុវជន MTV EXIT បញឈ្ ប់ការកង េ ប្រវញ ័ ្ច និងជួញដូរមនុសស្ សរសេរដោយ សុខ វិចកា ិ្ឆ មន្តទ ី្រ នា ំ ក់ទន ំ ងអភិវឌឍ្ ន៍ឲ ​ យ្ មានការផ្លស ា ប ់ ្រែ ភ្នព ំ ញ េ ថ្ងទ ៃ ី ១៤ ដល់ ១៧ ខធ ែ ូ្ន អ្នកដឹកនំយ ា វុ ជន

របស់រាជរដ្ឋភ ា បា ិ លកម្ពុជា អិម ធី វី អ៊ក ី សត ី៊ និង

អ្នកចូលរួមតវូ្រ បានបង ែ ចក ែ ជា ៤ក្រម ុ ដើមប្ ច ី ល ូ

ផ្តគ ំុ ក ា្ន ង ុ្ន ទីកង ុ្រ ភ្នព ំ ញ េ ដើមប្ ស ី ក ិ សា ្ ពីអព ំ ជ ើ ញ ួ ដូរ

សមប ្រ សមល ្រួ យុវជន"។

រូប ការសរសេរសាច់រឿង និងនិយាយនៅតាម

ចំនន ួ ៤៦ រូបនៅទូទាង ំ ប្រទស េ កម្ពុជា បានប្រមល ូ មនុសស្ និងពីវធ ិ ដ ី ល ែ ពួកគេអាចការពារខ្លន ួ និង

សហគមន៍របស់ពក ួ គេពផ ី លវិបាកនកា ៃ រចំណាក ស្រក ុ គ្មន ា សុវត្ថភា ិ ព។

ការបង្កត ើ វេទកា ិ យុវជនថ្នក ា ជា ់ តិបឆ ្រ ង ា ំ ការជួញដូរ មនុសស្ ដល ែ បានរៀបចំឡង ើ ដោយ អិម ធី វី

អ៊ក ី ស៊ត ី និងអង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពជា ុ ​គឺ

ចង់បងៀ្រ នជំនាញដែលនឹងធ្វឲ ើ យ្ សកម្មជនយុវជន កម្ពជា ុ គ្របគ ់ ង ្រ បស ្រ ទ ិ ្ធភាពយល់ដង ឹ ពីយទ ុ ្ធនាការ

ប្រឆង ាំ ការជួញដូរមនុសស្ ណែនំព ា ស ី កម្មភាពដូច ជាវិធសា ី សម ្ត្រ យ ួ នកា ៃ រទំនាក់ទន ំ ងពីសារសំខាន់

ចំពោះសង្គម និងលើកកម្ពសឧ ់ បករណ៍រលកធាតុ អាកាសជាវិធីមួយធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការកាន់តធ ែ ំ ឡើងៗ និងពងក ី្រ បណ្តញ ា ដល់បជា ្រ ជន

សហគមន៍ភម ា្ល ៗ។

ដើមប្ ទ ី ទ ្រ ង ្រ កា ់ រដឹកនំភា ា ពជោគជ័យយុទ្ធនាការ

សមប ្រា ស ់ ក ិ ាសាលា ្ខ រយៈពេល ៣ថ្ងន ៃ ះេ ។ អិម ធី វី អ៊ក ី ស៊ត ី និងគំទ ា កា ្រ រចូលរូមមេដក ឹ នំយ ា វុ ជន

ដើមប្ រ ី ៀបចំពត ឹ្រ កា ិ្ត រណ៍ការ ធ្វព ើ យ្ ះុ ហាកយាត្រា ពាសពេញបទ ្រ ស េ កម្ពុជានៅក្នង ុ ឆ្នាំ ២០១២។

កញ្ញា អេសើ្ទ ហាលីម នាយិកាអង្គការទសស្ នៈ-

ពិភពលោកកម្ពជា ុ បានមានបា ្រស សន៍ថា "ខ្ញំមា ុ ន ការលើកទឹកចិត្តជាខ្លង ំា ដោយឃើញពីការគំទ ា ្រ

ស្ថន ា ប័នដគ ៃ រូ របស់យង ើ បានរួមគ្នប ា ម ្រ ល ូ ផ្តំុ

កញ្ញា បានមានបា ្រស សន៍ថា "យុវជនជាភ្នក ា ់ងារ

ផ្លស ា ប ់ ។ ្រែ ចូរបន្តធកា ើ្វ ររួមគ្នដ ា ម ើ ប្ ី កសាងប្រទស េ

កម្ពជា ុ មានសុវត្ថិភាព ដល ែ កុមារកម្ពុជាគប ្រ រ់ ប ូ អាចរស់នៅដោយជីវត ិ ពេញបរិបរូ ណ៍"។

លោក ម៉ត ា លាហ្វ គឺជាប្រធានគមង ្រោ យុទ្ធនាការ បឆ ្រ ង ាំ ការកេងបវ្រ ញ ័ ្ច និងការជួញដូរមនុសស្ របស់ អិម ធី វី អ៊ក ី សត ី៊ បានមានបា ្រស សន៍ថា "យើង

រំភប ើ ដល ែ បានតឡ ្រ ប់មកបទ ្រ ស េ កម្ពុជាម្តងទៀត ជាមួយនឹងបើកដាក់នវូ សកម្មភាពជាសេរថ ី រី្ម បស់

យុវជន ជាជំហានផស្ ង េ មួយទៀតឆ្ពសទៅ ់ កាន់

ការលើកម្ពសកា ់ រយល់ដង ឹ របស់យវុ ជន។ យើង

នឹងបន្តតឡ ្រ ប់មកគំទ ា ច ្រ លនាថ្នក ា ជា ់ តិបឆ ្រ ង ាំ

ការជួញដូរមនុសស្ នៅទីនះេ ក្នង ុ បទ ្រ ស េ កម្ពុជា"។ អិម ធី វី បានមកដល់បទ ្រ ស េ កម្ពុជានៅឆ្នំា

២០០៨។

ថ្ងទ ៃ ១ ី នស ៃ ក ិ ាសាលា ្ខ គឺផត ោ្ត លើការអប់រម ំ ដ េ ក ឹ នំា

យុវជនចំពោះការជួញដូរមនុសស្ មានន័យដូចម្តច េ និងធានាឲយ្ យុវជនយល់ឲយ្ កាន់តច ែ បា ្ ស់ពប ី ញ្ហា ដល ែ ពួកគេនង ឹ ធ្វយ ើ ទ ុ នា ្ធ ការ។

ថ្ងប ៃ ន្តបន្ទប ា ទ ់ ៀត គឺនយា ិ យពីរបៀបបប ើ្រ ស ្រា ់

រួមការបង្កត ើ សិកាសាលា ្ខ ដូចជាការគូរប ូ ការថត ទីសាធារណៈ។ កម ុ្រ នីមយ ួ ៗតវូ្រ បានផ្តលន ់ វូ

ការបឈ ្រ មនៃសារទំនាក់ទន ំ ង "ជ្រស ើ រើសការ ចំណាកសុវត្ថភា ិ ព" តាមរយៈការច្នប ៃ ឌ ្រ ត ិ ដ៏ធំ របស់ខន ួ្ល ពួកគេផល ា្ទ ។ ់

យុវជនដល ែ អ្នកចូលរួម តវូ្រ បានផ្តលឲ ់ យ្ នូវទូរស័ព្ទ

ដទ ៃ ន ំ ប ើ មួយគឿងជាមួយនឹងការភ្ជប ា អ ់ ន ុី ធឺណត េ ឲយ្ បប ើ្រ ស ្រា ដោ ់ យឥតគិតថ្លរៃ យៈពេលមួយឆ្នំា

ដូចះេ្ន ពួកគេអាចបន្តនវូ បណ្តញ ា ចែកចាយព័តមា ៌ ន ពីការជួញដូរមនុសស្ និងការចំណាកស្រក ុ បន្ទប ា ព ់ ី

សិកាសាលា ្ខ តវូ្រ បានបញ្ចប។ ់ អ្នកចូលរួមទំង ា អស់

បានរៀនពីរបៀបបប ើ្រ ស ្រា ប ់ ព ្រ ន ័ ផ ្ធ ស្ ព្វផ្សាយសង្គម ដើមប្ ទ ី នា ំ ក់ទន ំ ង និងលើកទឹកចិតគ ្ត ទៅ ា្ន វិញទៅ

មក ហើយនៅតប ែ ន្តធប ើ្វ ច្ចប ុ ប្ ន្នភាពពីយទ ុ ្ធនាការ របស់ពក ួ គេ។

នៅយប់ថទ ៃ្ង ១ ី ៧ ខធ ែ ូ្ន អិម ធី វី អ៊ក ី ស៊ត ី បានរៀប

ចំការបគ ្រ ត ំ ននៅ ី្ត្រ ស្តត ា អូឡព ាំ ក ិ ដែលមានយុវជន បមា ្រ ណជា ៤០,០០០នាក់ បានចូលរួមទស្សនា ការសម្តង ែ ពីសល ិ ប្ ករ លប្ ៗ ី របស់បទ ្រ ស េ កម្ពុជា

កម ុ្រ តារាចមៀ្រ ង American Band Click Five កម ុ្រ ដារាចមៀ្រ ង កូរេ៉ After School។

ការច្នប ៃ ឌ ្រ ត ិ និងបច្ចក េ វិទយា ្ សង្គមដើមប្ ផ ី រសើ្ញ ារ។ មូលមតិលេខ ៤២

ខែមករា ឆ្នាំ២០១២


សម្លង េ យុវជន

"បន្ទប ា ម ់ កខ្ញគ ំុ ត ិ ថា ខ្ញអា ំុ ចធ្វា ើប ន" អ្នកដឹកនំយ ា វុ ជនអង្គការទសស្ នៈពិភពលោក ឆ្លះុ បញ្ចង ំ ពីវទ េ កា ិ យុវជន អិម ធី វី អ៊ក ី សត ី៊ សរសេរដោយ សុខ វិចកា ិ្ឆ មន្តទ ី្រ នា ំ ក់ទន ំ ងអភិវឌឍ្ ន៍ឲ ​ យ្ មានការផ្លស ា ប ់ ្រែ

កុយ សម្ផសស្ មានអាយុ១៩ឆ្នាំ នៅស្វយ ា ប៉ក ា "ខ្ញស ំុ ្រលាញ់គ្រួសាររបស់ខំុ្ញ ហើយខ្ញស ំុ ្រលាញ់យវុ ជនវ័យក្មង េ ទំង ា អស់ ជាពិសស េ យុវតី។ ខ្ញច ំុ ង់ឲយ្ ពួកគេមានសុវត្ថភា ិ ពគប ្រ គ ់ ។ ា្ន ខ្ញរ ំុ ៀនបានចនជា ើ្រ មួយអង្គការទសស្ នៈពិភពលោក អំពកា ី រជួញដូរ មនុសស្ ។ ខ្ញខ ំុ ច ា្ល ខ្លាំ ងណាស់ការជួញដូរមនុសស្ ប៉ន ុ យ ែ្ត ង ើ អាចដោះសយ ្រា បញ្ហន ា ះេ បាន"។

"បួនថ្ងន ៃ ះេ អស្ចរា យ្ ណាស់ពព ី ះ្រោ មានអ្នកសមប ្រ សមល ្រួ បក ្រ បដោយជំនាញ បងៀ្រ នយើងពីរបៀប

គូររូប ការថតរូប ការនិយាយជាសាធារណៈ ការសរសេរសាច់រឿង និងសម្តង ែ រឿង ហើយនិងណែនំា យើងពីរបៀបបប ើ្រ ស ្រា អ ់ ន ុី ធឺណត េ និងបព ្រ ន ័ ផ ្ធ ស្ ព្វផ្សាយសង្គម។ ខ្ញំុ រំភប ើ ខ្លាំ ងណាស់ ពេលខ្ញទ ំុ ទួល

បានទូរស័ពដ ្ទ ព ៃ វ ី ទ េ កា ិ នេះ។ វាលើកទឹកចិតខ ្ត ឲ ំុ្ញ យ្ ខំសក ិ សា ្ រៀនសូតហ ្រ យ ើ ខ្ញព ំុ ត ិ ជាចង់ដង ឹ បន្ថម ែ ទៀត អំពព ី ភ ិ ពលោក"។

"គប ្រ ម ់ រ េ ៀននីមយ ួ ៗខ្ញបា ំុ នរៀននៅទីនះេ ខ្ញន ំុ ង ឹ ចក ែ ចាយដល់សមាជិកគា ួស្រ រខ្ញម ំុ ន ុ គេ បន្ទប ា ម ់ ក

សមាជិកកុមារក្លប ិ ទាំងអស់ និងអ្នកជិតខាងផងដរែ ។ ខ្ញំមា ុ នផន ែ ការក្នង ុ ចិតខ ្ត រំុ្ញ ច ួ ហើយថានឹងសម្តង ែ រឿង និងធ្វយ ើ ទ ុ នា ្ធ ការនៅក្នង ុ សហគមន៍របស់ខ"ំុ្ញ ។

សុភក ័ ្រ អាយុ១៩ឆ្នាំ រស់នៅខេតា ្តប ត់ដប ំ ង ដែលបានជាប់លខ េ ១ ក្នង ុ ការគូរប ូ ពល េ ធ្វល ើ ហា ំ ត់សាកល្បងដំបង ូ នៅក្នង ុ សិកាសាល ្ខ ា

"ថ្ងទ ៃ ម ី យ ួ នវ ៃ ទ េ កា ិ ខ្ញបា ំុ នសម្គល ា ឃ ់ ញ ើ ថា យុវជនផស្ ង េ ទៀតមើលទៅហាក់បដ ី ច ូ ជាសកម្មខាំ្ល ង ណាស់ ហើយពួកគេឆត ា្ល វ័យខ្លាំ ងណាស់។ ខ្ញនៅ ំុ ស្ងៀម ហើយស្តប ា កា ់ រចក ែ ចាយរឿងរបស់ពក ួ គេ ជាមួយក្រម ុ "។

"ខ្ញរ ំុ ៀនបានចន ើ្រ ពីយវុ ជនទំង ា អស់ និងអ្នកសមប ្រ សមល ្រួ ជាចន ើ្រ ។ ខ្ញព ំុ ពជា ិ រំភប ើ ហើយវាមិនគួរ

ឲ្យជឿថា គំនរូ របស់ខត ំុ្ញ វូ្រ បានគេជស ើ្រ រើសជាគំនរូ លេខមួយក្នង ុ ចំណោមយុវជន ៤៦នាក់។ បន្ទប ា ់ មកខ្ញបា ំុ នគិតថា ខ្ញអា ំុ ចធ្វើបាន។ ខ្ញន ំុ ង ឹ ចក ែ ចាយចំណះេ ដឹងរបស់ខទ ំុ្ញ ង ាំ អស់ឲយ្ មិតរ្ត បស់ខំុ្ញ ពេលខ្ញំុ ត្រឡប់មកផ្ទះវិញ"។

"ខ្ញន ំុ ង ឹ ធ្វឲ ើ យ្ អស់ពស ី មត្ថភាពរបស់ខដ ំុ្ញ ម ើ ប្ ល ី ក ើ ទឹកចិតយ ្ត វុ ជនផស្ ង េ ទៀតនៅក្នង ុ ភូមដ ិ ម ើ ប្ ប ី យ ្រ ទ ុ ្ធ ប្រឆង ាំ ការជួញដូរមនុសស្ ហើយខ្ញន ំុ ង ឹ ចក ែ ចាយដល់អក ្ន ដល ែ ចង់ចណា ំ កសក ុ្រ "។

"ខ្ញបា ំុ នរៀនពីរបៀបបប ើ្រ ស ្រា អ ់ ធ ុី ណ ឺ ត េ តាមរយៈវេទកា ិ នេះ។ ខ្ញស ំុ បបា ្ យចិតន ្ត ង ឹ ឭពីអក ្ន មកពីសប ា្ថ ន ័

ផ្សង េ ទៀតដូចជា រដ្ឋភ ា បា ិ លកម្ពុជា អាស៊ន ា និងឯកអគ្គរដទ ្ឋ ត ូ បទ ្រ សជា េ ចន ើ្រ ទៀតដល ែ គំទ ា ន ្រ វកា ូ រ ប្រយទ ុ ប ្ធ ឆ ្រ ង ាំ អំពជ ើ ញ ួ ដូរមនុសស្ ។ ខ្ញស ំុ ងឃ្ ម ឹ ថាអំពជ ើ ញ ួ ដូរមនុសស្ នឹងលង ែ កើតមានទៀតនៅក្នង ុ ប្រទស េ "។

មូលមតិលេខ ៤២

ខែមករា ឆ្នាំ២០១២


ការចូលរួមរបស់កមា ុ រ

កុមារអាចចូលរួម និងលក ើ ឡង ើ នូវកង្វលក ់ ង ុ្ន វទ េ កា ិ សាធារណៈ សរសេរដោយ ឡាយ រតនា មន្តទ ី្រ នា ំ ក់ទន ំ ងព័តមា ៌ ន នៅថ្ងទ ៃ ០ ី ៨ ខធ ែ ូ្ន ឆ្នាំ ២០១១ អង្គការទសស្ នៈពិភព លោក បានសហការជាមួយអាជ្ញធ ា រសក ុ ្រ បរិបរូ ណ៍ ខេតក ្ត ព ំ ង់ឆង ំា្ន ដើមប្ រ ី ៀបចំវទ េ កា ិ សាធារណៈស្តព ី ី

"ការលើកម្ពសកា ់ រថទ ែ គ ាំ ទ ាំ ្រ សេវាបមក ើ្រ មា ុ រគប ្រ ់

រូបឲ្យទទួលបានជីវត ិ ពេញបរិបណ ូ "៍ ។

គោលបំណងនវ ៃ ទ េ កា ិ សាធារណៈនេះ គឺដម ើ ប្ ធ ី ើ្វ ឲ្យសេវាផ្នក ែ សង្គមកាន់តប ែ ស ្រ រើ ឡើងដូចជា ការការពារកុមារ ការអប់រំ ការថទ ែ ស ាំ ខ ុ ភាព

កិចកា ្ច រសង្គម ការអនុវត្តចបា ្ ប់ និង ការចុះសំបត ុ ្រ កំណត ើ ។ វេទកា ិ តវូ្រ បានសមប ្រ សមល ្រួ ដោយ

ការសួរ និងឆ្លយ ើ សំនរួ ដល ែ ទាក់ទងនឹងសុខភាព ការអប់រំ និងសេវាសង្គមរវាងកុមារសហគមន៍ និងមន្តរា ី្រ ជការដល ែ ពាក់ពន ័ ។ ្ធ

លោក សេង ឈុនឡេង ជាប្រធានកម្មវធ ិ ក ី មា ុ រ

កំព្រា និងកុមារងាយរងគះ្រោ របស់អង្គការទសស្ នៈ ពិភពលោកមានប្រសាសន៍ថា"តាមរយៈព្រឹត្តិ-

ការណ៍នះេ អ្នកចូលរួមមានឱកាសដើមប្ ត ី ស៊ម ូ តិ ទៅលើ បញ្ហទ ា ទៅ ូ និងការស្វង ែ រកការអនុវត្តន៍

សេវាកម្មដប ៏ ស ្រ រើ មួយ។ ជាងនេះទៅទៀត កុមារ ត្រវូ បានលើកសម្លង េ របស់ពក ួ គេឡង ើ ជាមួយ

អាជ្ញធ ា រ និងមន្តរា ី្រ ជការ"។ ក្នង ុ នាមជាសិសស្ ឆាយ សមប្ ត្តរិ តនា និងមិតរ្ត បស់ គាត់ ចាន់ ធារ៉ា បានលើកនូវកង្វលក ់ ង ុ្ន វេទកា ិ និង ពម ្រ ទាំងបានប្តជ េ ច ា្ញ ល ូ រួមក្នង ុ ដំណោះសយ ្រា ។

សមប្ ត្តរិ តនា បាននិយាយថា "យើងនឹងចក ែ ចាយ

លើសពីនះេ ទៀត លោកគអ ូ្រ ក ្ន គម ូ្រ យ ួ ចំនន ួ មិន

បងៀ្រ នមេរៀន ដល ែ សំខាន់ៗនៅក្នង ុ សាលារៀន គាត់បងៀ្រ នមេរៀនសំខាន់នោះនៅម៉ង ោ រៀនគួរ ដល ែ តមវូ្រ ឲយ្ សិសស្ តវូ្រ ទៅរៀនហើយបង់លយ ុ គួរ"។

នូវចំណះេ ដឹងដល ែ យើងបានសិកសា ្ ពីវទ េ កា ិ នេះ

បន្ទប ា ព ់ ព ី ត ឹ្រ កា ិ្ត រណ៍នះេ ចប់ កម ុ្រ អ្នកចូលរួមដូចជា

សាលារៀន។ យើងសងឃ្ ម ឹ ថាលោកគអ ូ្រ ក ្ន គូ្រ

បានធ្វកា ើ រឆ្លះុ បញ្ចង ំា ថាអ្វគ ី រួ តធ ែ ឲ ើ្វ យ្ ប្រសរើ ឡើង

ទៅដល់មត ិ ភ ្ត ក ័ ទ ្រ ង ាំ អស់ទាង ំ នៅក្នង ុ និងក្រៅ

មានការអត់ធត ្ម ជា ់ មួយនឹងសិសសា ្ នុសស ិ ស្ ពះ្រោ មានបញ្ហដ ា​ ល ែ បង្កដោយគប ូ្រ ងៀ្រ ន ដូចជា

របៀបដល ែ លោកគអ ូ្រ ក ្ន គដា ូ្រ ក់ពន ិ យ ័ សិសស្ ។

មន្តរា ី្រ ជការនិងបុគល ្គ ក ិ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក ដោយផ្តត ោ លើបញ្ហដ ា ល ែ បានលើក និងធ្វផ ើ ន ែ ការ ឲយ្ បស ្រ រើ សមប ្រា រ ់ ៀបចំវទ េ កា ិ សាធារណៈនា ពេលកយ ្រោ ។

ការតស៊ម ូ តិ

សន្នស ិ ទ ិ ស្តព ី កា ី រតស៊ម ូ តិថក ា្ន ជា ់ តិ សរសេរដោយ ណាវ ចាន់ថារិទ្ធ ជំនយ ួ ការការិយាល័យផ្នក ែ សរសេរ

និងអ្នកដល ែ ពាក់ពន ័ ទ ្ធ ង ាំ អស់ដម ើ ប្ ស ី ង ែ្វ រកការ អន្តរាគមន៍ដម ើ ប្ ដោ ី ះសយ ្រា បញ្ហដ ា ធ ី ន ី្ល ះេ ។

សន្នស ិ ទ ិ ក៏បានផ្តលឲ ់ យ្ អ្នកចូលរួមទំង ា អស់នវូ ឱកាស ដើមប្ យ ី ល់ពច ី បា ្ ប់កាន់តប ែ ស ្រ រើ ឡើង និងយុទ-្ធ សាសថ ្ត្រ ក ា្ន ជា ់ តិ និងគោលនយោបាយរបស់

រដ្ឋភ ា បា ិ ល ដល ែ រួមចំណក ែ អភិវឌឍ្ ន៍ដម ើ ប្ ជ ី ៀស ឲយ្ ផុតពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើប្រជាជន កក ី្រ ។ ្រ ភ្នព ំ ញ េ ថ្ងទ ៃ ី ២២-២៣ ខែវច ិ កា ិ ្ឆ ឆ្ន២ ំ ា ០១១- គមង ្រោ សវ្រា ជវ្រា យុទា ្ធស សអ ្ត្រ ភិវឌឍ្ ន៍ តំបន់ជាយកង ុ្រ របស់អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពជា ុ បាន

សហការរៀបចំសន្នស ិ ទ ិ ស្តព ី កា ី រតស៊ម ូ តិថក ា្ន ជា ់ តិ ជាមួយអង្គការចំនន ួ ១៧។ ប្រធានបទសមប ្រា ឆ ់ ំា្ន នេះ គឺ "ធ្វកា ើ ររួមគ្នដ ា ម ើ ប្ ី អភិបាលកិចធ ្ច នធាន

ធម្មជាតិ និងការអនុវត្តនផ ៍ ន ែ ការអភិវឌឍ្ ន៍ជាតិ"។ មានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា ៣០០នាក់បានចូល

រួមក្នង ុ សន្នស ិ ទ ិ នេះរួមមាន មន្តរា ី ្រ ជការ អ្នកតំណាង ពីអង្គការនានា ប្រជាជនដល ែ រងផលប៉ះពាល់

ដោយជំលោះដីធដ ី្ល ល ែ មកពី២៤ ខេត-្ត កង ុ្រ និង

អ្នកតំណាងផ្នក ែ ចបា ្ ប់។ លោក សម ឹ៊ ដារា ជាប្រធានគមង ្រោ សវ្រា ជវ្រា

អភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់ជាយកង ុ្រ បានមានបា ្រស សន៍ថា "វាមានសារសំខាន់ចពោ ំ ះប្រជាជនដល ែ ទទួល

រងផលប៉ះពាល់ដោយជំលោះដីធី្ល និងស្ថប ា ន ័ ពាក់ ព័ននា ្ធ នាដើមប្ ព ី ភា ិ កសា ្ រួមគ្នល ា ប ើ ញ្ហដ ា ធ ី ន ី្ល ះេ ។

ថ្មៗ ី នេះដីធក ី្ល ព ំ ង ុ មានបញ្ហដ ា ក ៏ គ ៅ្ត គុក"។

អ្នកចូលរួមតវូ្រ បានចក ែ ជា ៣កម ុ្រ នៅក្នង ុ សន្នស ិ ទ ិ នេះដើមប្ ព ី ភា ិ កសា ្ និងលើកឡើងនូវកង្វលរ់ បស់ ពួកគេ និងធ្វកា ើ រស្នស ើ ទៅ ំុ កាន់អង្គការមិនមន ែ

រដ្ឋភ ា បា ិ ល ម្ចស ា ជ ់ ន ំ យ ួ និងជាពិសស េ រដ្ឋភ ា បា ិ ល

លោកសម ី៊ ដារា បានមានបា ្រស សន៍ថា "ឆ្នន ំា ះេ រដ្ឋភ ា បា ិ លហាក់បដ ី ច ូ ជាឆ្លយ ើ តបទៅកាន់បញ្ហា

ជនរងគះ្រោ បានចន ើ្រ និងសំណរើ មានច្រន ើ ជាង

ពីឆម ំា្ន ន ុ ដោយសារអ្នកចូលរួម ដល ែ មានបញ្ហាកាន់ តរែ ក ី ដុះដាល។ ជាងនេះទៅទៀតព្រត ឹ ិកា ្ត រណ៍ថក ា្ន ់ ជាតិនះេ ជាធម្មតាតវបា ូ្រ នបរ្រា ព្ធឡងជា ើ រៀងរាល់ ៣ខម ែ ង ្ត ដោយអង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពជា ុ បម ្រ ល ូ ផ្តគ ំុ ា្ន ជាមួយរដ្ឋភ ា បា ិ ល អាជ្ញធ ា រ អង្គការ

មិនមន ែ រដ្ឋភ ា បា ិ លនានា និងប្រជាជនដែលរស់

នៅក្នង ុ តំបន់គោលដៅរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោក ដើមប្ ធ ី កា ើ្វ រពិភាក្សាទៅលើការទន្ទន ្រា យក ដី និងការចុះបញ្ជដ ី ធ ី "ី្ល ។ មូលមតិលេខ ៤២

ខែមករា ឆ្នាំ២០១២


ព័តមា ៌ នខ្លៗ ី

ទិវាសិទម ិ្ធ នុសស្ អន្តរជាតិ

កិចព ្ច ភា ិ កសា ្ ស្តព ី កា ី រអប់រក ំ ង ុ្ន កម្មវធ ិ ទ ី រូ ទសស្ ន៍​CTN

កិចព ្ច ភា ិ ក្សារបស់កម្មវធ ិ ទ ី រូ ទសស្ ន ៍ ៍ CTN ស្ដព ី ទ ី វា ិ សិទម ិ្វ នុសស្ អន្ដរជាតិខប ួ

កិចព ្ច ភា ិ កសា ្ ស្ដព ី ប ី ន ំ ន ិ ជីវត ិ ក្នង ុ កម្មវធ ិ អ ី ប់ររំ បស់សន ា្ថ យ ី ទ ៍ រូ ទស្សន៍ CTN

សារសំខាន់ណាស់សមប ្រា ម ់ នុសស្ រស់នៅក្នង ុ សង្គម។ មនុសស្ គប ្រ រ់ ប ូ អាច

" កុមារគប ្រ រ់ ប ូ គួរតគ ែ ត ិ ពីសារសំខាន់នកា ៃ រសិកសា ្ របស់ពក ួ គេ ព្រោះវា

លើកទី៦៣ លោកញ៉ម ែ វណ្ណថន មានបា ្រស សន៍ថា "សិទម ិ្វ នុសស្ គឺមាន រស់នៅដោយសេចក្ដថ ី ថ ៃ្ល រូ្ន និងយុតធ ិ្ដ ម៌ដច ូ ះេ្ន យើងតវូ្រ ស្គល ា ថ ់ ដ ៃ្ង វ៏ ស ិ ស េ វិសាលនេះ"។

អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពជា ុ ជាអង្គការមួយក្នង ុ ចំនោមអង្គការក្រៅ

រដ្ឋភ ា បា ិ លទាំងដប់បំ្រា ដល ែ បានឧបត្ថមល ្ភ ើការៀបចំទវា ិ សិទម ិ្ធ នុសស្ អន្ដរជាតិនៅសួនសេរភា ី ពសមប ្រា ឆ ់ ន ំា្ន ះេ ។ការបរ្រា ឰថ្ងន ៃ ះេ ធ្វើ ឡើងកម ្រោ

ប្រធានបទ "បព ្រ ន ័ ឯ ្ធ ករាជយ្ និងសេរភា ី ពក្នងកា ុ របញ្ចញ េ មតិគជា ឺ មូលដ្ឋន ា

គ្រះឹ នៃយត ុ ធ ិ្ដ ម៌សង្គម ក្នង ុ ការគោរពសិទម ិ្ធ នុសស្ " ដល ែ មានអ្នកចូលរួមជាង ២០០០នាក់បានដង្ហរែ កប្ ន ួ ដោយមានកាន់បដាពាកយ្ ស្លក ោ ក្នង ុ ដ។ ៃ

ទិវាពិភពលោកប្រយទ ុ ប ្ធ ា ្រឆ ង ំ មេរោគអេដស៍

កាលពីថទ ៃ្ង ១ ី ៩ ខធ ែ ូ្ន កន្លងទៅ លោកសឿម វណ្ណា មានប្រសាសន៍ថា ជាពន្លស ឺ មប ្រា អ ់ នាគតរបស់ពក ួ គេ"។

ក្នង ុ កំឡង ុ ពេលកម្មវធ ិ ព ី ភា ិ កសា ្ លោក វណ្ណាបានផ្ដត ោ លើបន ំ ន ិ ជីវត ិ ដែល ជាផ្នក ែ ដ៏សខា ំ ន់នក ៃ ម្មវធ ិ អ ី ប់ររំ បស់អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពុជា ជាពិសស េ តាមរយៈកម ុ្រ កុមារនិងយុវជនក្លប ិ ។ តាមរយៈការបណ្ដះុ

បណ្ដាលបំនន ិ ជីវត ិ យុវជននិងកុមារបានក្លយ ា ជាភ្នក ា ងា ់ រនៃការបំផស ា្ល ់

បំបស ្រែ ង្គមដើមប្ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍ និងកសាងសន្ដិភាពក្នង ុ សហគមន៍របស់ពក ួ គេ។

ការប្ររា ព្ធពធ ិ ប ី ណ ុ យ្ ណូអល ែ

នៅថ្ងទ ៃ ី ២០ ខធ ែ ូ្ន បុគល ្គ ក ិ របស់កម្មវធ ិ អ ី ភិវឌឍ្ ន៍តប ំ ន់សក ុ្រ លើកដក ែ បាន

កាលពីទ២ ីៃ ៣ ខធ ែ ក ូ្ន ន្លងទៅ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពុជា និង

ចម្លងថ្មី គ្មន ា ការរើសអើង និងគ្មន ា ការស្លប ា ។ ់

នៅការិយាល័យថ្នក ា ជា ់ តិ ដោយមានការអញ្ជញ ើ ចូលរួមពីបគ ុ ល ្គ ក ិ

បរ្រា ព្ធទវា ិ អេដស៍ពភ ិ ពលោក កម ្រោ ប្រធានបទ "ការឈានទៅរកគ្មានការ គោលបំណងនព ៃ ត ឹ្រ កា ិ្ត រណ៍នះេ គឺដម ើ ប្ ផ ី រើ្ញ សារទៅកាន់សហគមន៍នានា និងអាជ្ញធ ា រថា មេរោគអេដស៍ និងអេដស៍ គឺជាបញ្ហរា ម ួ ហើយវាមិនមន ែ ជាបញ្ហរា បស់អក ្ន ផ្ទក ុ មេរោគអេដស៍តឯ ែ ងនោះទេ។

មានប្រជាជនជាង ៣០០នាក់បានចូលរួមពត ឹ ្រ ្តិការណ៍នះេ កម ្រោ អធិបតីភាព របស់ លោក ទី្រ គង់ ជាប្រធានតំបន់បត ្រ ប ិ តិ្តការភូមភា ិ គខាងជើងរបស់ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពជា ុ ។

លោកបានមានប្រសាសន៍ថា "អង្គការទសស្ នៈពិភពលោក មិនដល ែ ពង ្រ យ ើ

កម ុ្រ ហ៊ន ុ វហ ី ស្ ន ិ ហ្វន ា បា ់ នរៀបចំអបអរសាទរពិធប ី ណ ុ យ្ ណូអល ែ ប្រចាំឆំា្ន ទាំងអស់ពម ្រ ទាំងគា ួស្រ ររបស់ពក ួ គេផងដរែ និងបរ្រា ឰខួបកំណត ើ

ពះ្រ យេសូ៊ ដល ែ បានយាងមកផន ែ ដីដោយបំភព ឺ្ល ភ ិ ពងងឹត ប្រធានបទ " បំភដ ឺ្ល ល់អក ្ន អង្គយ ុ នៅក្នង ុ ភាពងងឺត" គម្ពរី លូកា ជំពក ូ ១ៈ៧៨-៧៩។

លោកចាប វិបល ុ នាយកតំបន់បត ្រ ប ិ ត្ដិការ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោក

កម្ពជា ុ បានមានបា ្រស សន៍ថា "ការបរ្រា ឰថ្ងខ ៃ ប ួ កំណត ើ ព្រះយេសគ ូ៊ មា ឺ ន អត្ថនយ ័ យ៉ង ា ជល ្រា ជប ្រៅ ផ ំ ត ុ សមប ្រា ជ ់ វី ត ិ របស់គស ិ្រ ប ្ត រិសទ ័ ។ ពះ្រ យេសគ ូ៊ ជា ឺ អំណោយដ៏សខា ំ ន់បផ ំ ត ុ សំរាប់គស ិ្រ ប ្ត រិសទ ័ ។

កន្តយ ើ ចំពោះបញ្ហន ា ះេ ទេ ហើយយើងខិតខំធកា ើ្វ រដើមប្ ទ ី ប់សត ា្ក រា ់ ល់ទមង ្រ ់

កម្មវធ ិ រី ម ួ មានការចៀ្រ ងចំរៀងថ្វយ ា បង្គ កា ំ រអានពះ្រ គម្ពី រ របាំជន ូ ពរ

ដោយសាជំងអ ឺ ដ េ ស៍ជាចន ើ្រ ។ យើងរក ី រាយដល ែ បានជួបជាមួយអ្នកជំងឺ

ល្ខន ោ ស្ដព ី ក ី ណ ំ ត ើ ពះ្រ យេសូ៊ និងការអធិសន ា្ឋ ។

ការរើសអើងទំង ា អស់ ចំពោះអ្នកជំងអ ឺ ដ េ ស៍ និងកុមារដែលឪពុកម្តយ ា ស្លប ា ់ អេដស៍ ដល ែ ដើរតួយង ា៉ សំខាន់កង ុ ្ន ការអភិវឌឍ្ ន៍សហគមន៍ និងបានចូលរួម ក្នង ុ សកម្មភាពនានាៗដូចជា សកម្មភាពកសិករគំរូ និងសកម្មភាពប្រធាន

ក្រម ុ សន្ស។ ំ យើងរួមគ្នឈា ា នទៅរកគ្មន ា ការចម្លងថ្មី គ្មានការរើសអើង និង គ្មន ា ការស្លប ា "់ ។

មូលមតិលេខ ៤២

ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

លប្ ង ែ សួរ​និងឆ្លយ ើ សំនរួ ភ្លម ា ៗស្ដព ី ក ី ណ ំ ត ើ ពះ្រ យេសូ៊ ការសម្តង ែ


ផ្តត ោ លើយទ ុ សា ្ធ ស្ត្រ

តើមានអ្វក ី ព ំ ង ុ កត ើ ឡង ើ ជាមួយយុទ្ធសាស្ររ្ត បស់យង ើ ? ឯកសារយុទ្ធសាស្តរ្រ បស់យង ើ ត្រវូ បានបញ្ចប់ ជាស្ថព ា រហើយ..... យុទសា ្ធ ស្ត្រ ថ្នក ា ជា ់ តិរបស់យង ើ និងយុទា ្ធស ស្ត្រ

.....ហើយយង ើ ចំាបាច់តវូ្រ គិតពីរបៀបវាស់ វែងនូវការវិវឌឍ្ របស់យង ើ ក្នង ុ ការធ្វឲ ើ យ្ មាន ការផ្លស ា ប្តរូ កត ើ ឡង ើ

តាមផ្នក ែ ដ៏ចន ើ្រ របស់យង ើ ត្រវូ បានបញ្ចប់ជាស្ថព ា រ

យើងកំពង ុ គិតពីវធ ិ សា ី សអ ្ត្រ នុវត្តដម ើ ប្ វា ី ស់វង ែ

មានឯកសារសមប ្រា ទា ់ ញយកមកបប ើ្រ ស ្រា ព ់ ី

ដានពីការវិវឌឍ្ របស់យង ើ បាន ការបង្កត ើ នូវដំណរើ

នៅក្នង ុ ឆ្នសា ំា រពើពន ័ ្ធ ២០១១ នេះ ហើយ

Cambodia Bulletin Board >​ផ្នក ែ គប ្រ គ ់ ង ្រ យុទសា ្ធ ស្ត។ ្រ

....ប៉ន ុ មា ែ្ត នរឿងជាច្រន ើ ដែលត្រវូ ធ្វើ ដើមប្ ប ី ែ្រ ក្លយ ា យុទសា ្ធ ស្ររ្ត បស់យង ើ ទៅជាសកម្មភាព ឯកសារយុទា ្ធស ស្តត ្រ ាមផ្នែកនានាមិនបាននំា

ការផ្លស ា ប ់ រូ្ត ក្នង ុ គោលបំណង ដល ែ យើងអាចតាម ការនានាសមប ្រា កា ់ រតត ូ្រ ពិនត ិ យ្ ដល ែ បានកសាង បព ្រ ន ័ ្ធវាស់វង ែ ដល ែ បានកសាងរួចរាល់នៅនឹង កន្លង ែ ។

ដូចះេ្ន នេះជាអាទិភាពសង្ខេបជាច្រន ើ ដម ើ ប្ ី ប្រែកយ ា្ល យុទ្ធសាស្រ្តទៅជាសកម្មភាព

យើងឆ្ពះោ ទៅហួសពីការផ្លស ា ប ់ រូ្ត ទិសដៅរបស់

១. ការធ្វឲ ើ យ្ ផន ែ ការរបស់យង ើ រក ី ចមន ើ្រ ឡើង

ឯកសារតវូ្រ ក្លយ ា ជាផ្នក ែ មូយរបស់ យើងដើមប្ ី

វង ែ របស់យង ើ ដើមប្ ធ ី ប ើ្វ ត ្រ ប ិ ត្តកា ិ រពីមយ ួ ថ្ងៃទៅ

យើងទេ។ អាទិភាព និងវិធសា ី សនា ្ត្រ នានៅក្នុង ធ្វឲ ើ យ្ មានឥទ្ធព ិ លទៅលើអដ ី្វ ល ែ យើងធ្វើ និងពី របៀបដែលយើងតវូ្រ អនុវត្តយទ ុ ា ្ធស ស។ ្ត្រ

យង ើ ម្នក ា ៗ ់ ត្រវូ ដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រមានន័យដូច ម្តច េ ចំពោះយើង និងក្រម ុ ការងាររបស់យង ើ តរើ បៀបផ្លស ា ប ់ រូ្ត អ្វដ ី ល ែ នឹងកើតឡើង..... យើងកំពង ុ ធ្វកា ើ រអនុវត្តផន ែ ការមួយដល ែ យក គោលដៅយុទសា ្ធ ស្តរ្រ បស់យជា ើ ធំ និងបំបក ែ

យុទសា ្ធ សឲ ្ត្រ យ្ មានការផ្លស ា ប ់ រូ្ត តូចទៅតូចទៅដល ែ អាចយល់បាន និងអាចគប ្រ គ ់ ្រងបានសមប ្រា ់

នាយកដ្ឋន ា និងកម ុ្រ នានា។ យើងក៏កព ំ ង ុ អភិវឌឍ្ ន៍ ឧបករណ៍ដម ើ ប្ ទ ី នា ំ ក់ទន ំ ងឲ្យមានការផ្លស ា ប ់ ទ ្រែ ង ាំ អស់នះេ ក្នង ុ វិធសា ី សដ ្ត្រ ល ែ ធ្វឲ ើ យ្ បុគល ្គ ក ិ យល់នវូ ផ្នក ែ ខុសៗគ្នរា បស់អង្គការ។

ដល ែ ភ្ជប ា ទៅ ់ នឹងយុទសា ្ធ សដ ្ត្រ ល ែ មាន រយៈពេល មួយថ្ងរៃ បស់យង ើ

២. ការបកសយ ្រា និងទំនាក់ទន ំ ងយុទា ្ធស សក ្ត្រ ង ុ្ន វិធដ ី ល ែ ធ្វឲ ើ យ្ យុទសា ្ធ សច ្ត្រ បា ្ ស់លាស់ឡង ើ សមប ្រា ប ់ គ ុ ល ្គ ក ិ

៣. ការបើកបព ្រ ន ័ រ្ធ បស់យង ើ ចំពោះការតត ូ្រ ពិនត ិ យ្ យុទសា ្ធ ស្ត្រ

សមប ្រា កា ់ រចេញផសា ្ យមូលមតិលខ េ បន្តបន្ទប ា ់ សមប ្រា ឆ ់ ន ំា្ន ះេ យើងនឹងធ្វប ើ ច្ចប ុ ប្ ន្នភាពឲយ្ បាន ទៀងទាត់ពកា ី រវិវឌឍ្ យុទា ្ធស ស្ត្រ ព្រមទាំងការ

ណែនំឲ ា យ្ ស្គល ា ព ់ ប ី ភ ្រ ពធនធាន​នង ិ ឧបករណ៍

ទំនាក់ទង ំ នានាទៅកាន់លោកអ្នក និងជួយលោក

តើលោកអ្នកមានសំណរួ ពីយទ ុ ា ្ធស ស្រដ ្ត រែ ឬទេ?

យុទសា ្ធ ស្រ្តទៅក្នង ុ សកម្មភាពការងារ។ សូម

ជំនាញយុទា ្ធស ស្ដន ្រ ង ឹ ឆ្លយ ើ តបនៅក្នង ុ មូលមតិ

អ្នក និងក្រុមរបស់លោកអ្នកក្នុងការអនុវត្ត លោកអ្នករង់ចាអា ំ នមូលមតិលខ េ បន្ទប ា !់

សូមផ្ញរើ អុម ី ល ែ៉ មកកាន់យង ើ ខ្ញំុ យើងខ្ញមា ំុ នអ្នក

លេខបន្ទប ា ។ ់

ព្រត ឹ កា ិ្ត រណ៍កង ុ្ន ខែមករា ថ្ងទ ៃ ៣ ី ​ខែមករា ឆ្ន២ ំា ០១២,​ភ្នព ំ ញ េ

ថ្ងទ ៃ ១ ី ៦​ខម ែ ករា ឆ្ន២ ំា ០១២,​ភ្នព ំ ញ េ

ការគួរសម និងជូនពរឆ្នថ ំា ដ ី្ម ល់ថក ា្ន ដ ់ ក ឹ នាំរាជរដ្ឋភ ា បា ិ ល

ស្តព ី កា ី រប្រឆាង ំ ការជួញដូរមនុសស្

ថ្នក ា ដ ់ ក ឹ នាំអង្គការទសស្ នៈពិភពលោកកម្ពុជាចូលសម្តង ែ

អង្គការទស្សនៈពិភពលោករៀបចំសន្នស ិ ទ ិ ថ្នក ា ត ់ ប ំ ន់

ថ្ងទ ៃ ៩ ី ​ខែមករា ឆ្ន២ ំា ០១២,​ភ្នព ំ ញ េ

ថ្ងទ ៃ ២ ី ១​ខម ែ ករា ឆ្ន២ ំា ០១២,​ភ្នព ំ ញ េ

កម្មវធ ី រី បស់បណ្តញ ា ទូរទសស្ ន៍កម្ពជា​ ុ ស្តព ី ប ី ញ្ហស ា ខ ុ ភាពកុមារ

ទស្សនៈស្ត​ី្រ មកពីសហរដ្ឋអាមេរក ិ

បុគល ្គ ក ិ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកបានចូលរួមជាវាគ្មន ិ ក្នង ុ

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកស្វគ ា មន៍គណៈប្រតភ ិ ូ

ថ្ងទ ៃ ១ ី ២​ខែមករា ឆ្ន២ ំា ០១២,​ព្រះវិហារ

អង្គការទសស្ នៈពិភពលោកប្រគល់រថយន្តជន ូ ដល់ រដ្ឋភ ា បា ិ ល

មូលមតិលេខ ៤២

ខែមករា ឆ្នាំ២០១២


អធិសន ា្ឋ សម្រប ា ក ់ មា ុ រ

កុមារកំពរា្រ ស់នៅក្នង ុ ស្ថន ា ភាពជំងរឺ ាំុ រ៉ៃ សរសេរដោយ សុខ វិចកា ិ្ឆ មនទ ី្ត្រ នា ំ ក់ទន ំ ងអភិវឌឍ្ ន៍ឲយ្ មានការផ្លស ា ប ់ ្រែ ស្ររី ត ័ ្ន មានអាយុ ១៨ឆ្នំា និងបងបស ុ្រ របស់នាង

សរី្រ ត ័ ន ្ន យា ិ យថា "ដោយសារតខ ែ ម ំុ្ញ ល ើ ទៅយ៉ប ា ់

ពិនត ិ យ្ សុខភាពនៅក្នង ុ សហគមន៍ និងរាជធានី

ក្នង ុ ផ្ទះតូចមួយបក ្រ ស ់ ង ័ ស ្ក ចា ី ស់ៗ និងជញ្ជង ំា

បងបស ុ ្រ ខ្ញដោ ំ ុ យពាក្យសំដម ី ន ិ សមរម្យ ហើយ

វេជប ្ជ ណ្ឌត ិ ជនជាតិអាមេរក ិ ដែលគាត់ធប ើ្វ ស េ កកម្ម

ឈ្មះោ វុធ ដល ែ មានអាយុ ១៩ឆ្នំា ពួកគេរស់នៅ សឹករិចរឹលធ្វព ើ ស ី ក ឹ្ល ត្នត ោ ។ សរី្រ ត ័ ្ន និងវុធ រស់នៅ ជាមួយជីដន ូ ចាស់ ដល ែ មានអាយុ ៧០ឆ្ន។ ំា

ឪពុកម្តយ ា របស់ពក ួ គេបានស្លប ា ដោ ់ យសារជំងឺ អេដស៍អស់ជាចន ើ្រ ឆ្នម ំា កហើយ។ ដូចះេ្ន ពួកគេ ត្រវូ រស់នៅដោយឆ្លងកាត់ការលំបាកជាចន ើ្រ ។

ពួកគេសម ្គ ខ្លាំ ងណាស់ មានពោះប៉ង ោ ធំ និងមាន ស្បក ែ ស្ងត ួ ស្លក េ ស្លាំ ង។ ពួកគេទង ាំ ពីរមើលទៅ ដូចជាមិនបានញញឹមជាយូមកហើយ។

ជីវត ិ ពិបាកណាស់សមប ្រា ស ់ រី ្រ ត ័ ្ន វុធ និងជីដន ូ ចាស់ ជរារបស់ពក ួ គេ។ តាមធម្មតាពួកគេគានអា ្ម ហារ ហូបគ្របគ ់ ន ្រា នោ ់ ះទេ។ វុធ បានចក ែ ចាយទំង ា

ក្រៀមក្រថា ំ "អាហារប្រចំថ ា រៃ្ង បស់យង ើ គឺមានតែ

ស្លក ឹ អម្ពល ិ បុកជាមួយអំបល ិ ប៉ណ ុ ះោ្ណ ហើយពេល ខ្លះក៏សត ្ល ត ី្រ ច ូ ៗញុាំ "។

ស្រីរ័ត្ន និងវុធមើលទៅមានលក្ខណៈខុសប្លែកពី កុមារផ្សង េ ទៀត។ ពួកគេតច ូ និងមានមុខដល ែ

មើលទៅចាស់ជាងអាយុរបស់ពក ួ គេ ហើយពួក

គេរស់នៅដោយដឹងថា ពួកគេគន ា្ម សុខភាពល្អ។ ស្ររី ត ័ យ ្ន ខ ំ ស្ ក ឹ ខស្ ល ួ "ខ្ញច ំុ ក ុ ពោះស្ទរើ តរ ែ ៀងរាល់

យប់ ហើយវាធ្វឲ ើ យ្ ខ្ញដ ំុ ក េ មិនស្កបស ់ ល ្ក ់ ភ្នក ែ ខ្ញចា ំុ ប់ ផ្តម ើ ស្រវំង ា បណ្តរើ ៗ"។

កុមារដទផ ៃ ស្ ង េ ទៀតនៅក្នង ុ ភូមន ិ យា ិ យឲយ្ ខ្ញំុ និង

ហៅពួកយើងថា "ហេ! អាតាកញ្ចស ា មីយាយ កញ្ចស ា "់ ។

ដូនចាស់បានមានបា ្រស សន៍ថា "ខ្ញំមានអា ុ រម្មណ៍

កៀ្រ មកំ្រ ពីពះ្រោ ចៅរបស់ខច ំុ្ញ ក ុ ពោះជាញឹកញាប់

ហើយខ្ញម ំុ ន ិ ដឹងថាតវូ្រ ធ្វអ ើ ក ី្វ ព ្រៅ លា ី បបង េ្រ ក្រឡា លើពោះរបស់ពក ួ គេ។ តព ែ ក ួ គេនៅតឈ ែ ចា ឺ ប់ ហើយយំដដែល"។ "លោកវិជប ្ជ ណ្ឌត ិ បានមាន

ភ្នព ំ ញ េ ។ បុគល ្គ ក ិ បានបញ្ជន ូ ពួកគេទៅជួបលោក

តាមកប៉ល ា ម ់ កកាន់ខត េ ព ្ត ះ្រ សីហនុកាលពីឆម ំ ា ្ន ន ុ ។ ប៉ន ុ ស ែ្ត ខ ុ ភាពរបស់ពក ួ គេមន ិ បានប្រសរើ ឡើយ។ សរី្រ ត ័ ន ្ន យា ិ យថា "ពេលខ្លះខ្ញយ ំុ នៅ ំ ពេលយប់

ដោយសារតច ែ ក ុ ពោះខ្លាំ ងពេក ទោះបីជាបុគល ្គ ក ិ អង្គការទសស្ នៈពិភពលោក បានបន្តជយ ួ ខ្ញឲ ំុ យ្ ជួប

លោកគ្រព ូ ទ េ យ្ ជាច្រន ើ ។ ខ្ញព ំុ ត ិ ជាចង់មានសុខភាព ល្អ និងមានជីវត ិ រក ី រាយណាស់"។

ប្រសាសន៍ថាមានសាច់ដះុ ក្នងពោ ុ ះពួកគេ វាអាច

សរី្រ ត ័ ្នបាននិយាយថា "ខ្ញស ំុ ងឃ្ ម ឹ ថា ខ្ញំអា ុ ចក្លាយជា

ដើមប្ វី ះកាត់។ អ្វគ ី ប ្រ យ ់ ង ា៉ តវូ្រ ការលុយដើមប្ ដោ ី ះ

ហើយវុធនិយាយថា "ខ្ញច ំុ ង់កយ ា្ល ជាគ្រព ូ ទ េ យ្ ម្នក ា ់

ពយា ្ បាលបានបស ្រ ន ិ បើយង ើ មានលុយគប ្រ គ ់ ន ្រា ់

សយ ្រា ប៉ន ុ យ ែ្ត ង ើ កណា ្រ ស់"។

ដូនចាស់រកបក ្រា ច ់ ណ ំ ល ូ បានតិចតួចដោយការរក អុស និងបេះស្លក ឹ អម្ពល ិ នៅក្នង ុ ភូមល ិ ក់ ដើមប្ ទ ី ញ ិ អាហារ។

នៅពេលដល ែ សរី្រ ត ័ ្នមានអាយុ ១៨ឆ្នំា នាងមិន

ចង់ឲយ្ ខ្លន ួ នាងមើលទៅតូចល្អត ិ និងអាកក ្រ ម ់ ល ើ

ទេ។ គ្រួសាររបស់សរី្រ ត ័ ត្រ ្ន វូ បានឧបត្ថមដោយ ្ភ

គមង ្រោ សហគមន៍ថទ ែ ក ាំ មា ុ រនក ៃ ម្មវធ ិ អ ី ដ េ ស៍

របស់អង្គការទសស្ នៈពិភពលោក ដល ែ រួមមាន

ការសិកសា ្ និងតមវូ្រ ការជាមូលដ្ឋន ា របស់ពក ួ គេ។ បុគល ្គ ក ិ គមង ្រោ បានពយា ្ យាមរកមធ្យោបាយជា

ចន ើ្រ ដើមប្ ប ី ញ្ជន ូ បងប្អន ូ បង្កត ើ ទាំងពីរនាក់នះេ ទៅ

អ្នកគដ ូ្រ ល ៏ ម ្អ ក ា្ន ប ់ ស ្រ ន ិ បើខមា ំុ្ញ នសុខភាពល្អ"។

ពីពះ្រោ ខ្ញច ំុ ង់ពយា ្ បាលអ្នកគ្របគ ់ ា្ន ប៉ន ុ ខ ែ្ត ម ំុ្ញ ន ិ ដឹងទេ

ថាខ្ញអា ំុ ចក្លយ ា ជាគព ូ្រ ទ េ យ្ នោះទេពព ី ះ្រោ ពេលនេះ ខ្ញឈ ំុ ឺ ហើយខ្ញមា ំុ នអារម្មណអ ៍ ស់សង្ឃម ឹ "។

ពួកគេបានចក ែ ចាយថា "យើងចង់មានសុខភាព ល្អ និងរស់ឲយ្ បានយូរ ដូចះេ្ន យើងអាចមើលថែ លោកយាយរបស់យង ើ ដល ែ ចាស់ជរា"។

សូមចងចាំពស ី រី្រ ត ័ ្ន និងវុធ

ក្នង ុ សេចក្តអ ី ធិសន ា្ឋ របស់អក ្ន ដម ើ ប្ ឲ ី យ្

ព្រះជាម្ចស ា បា ់ នលូកព្រះហស្ថពាប ្យ ាល

និងការពារពួកគេ ដូចះេ្ន ពួកគអា េ ចរស់នៅ ដោយមានជីវត ិ ពេញបរិបរូ ណ៍

មូលមតិលេខ ៤២

ខែមករា ឆ្នាំ២០១២


សម្រប ា ជា ់ ព័តមា ៌ ន

កំណាព្យ

ទិវាសិទម ិ្ធ នុសស្ " កំណាពយ្ បទពាក្យបប ំ្រា ី "

សរសរដោយ ណាវ ចាន់ថារិទិ្ធ

ជំនយ ួ ការការិយាល័យផ្នក ែ សរសេរ

ខួបទីហក ុ បីទវា ិ សិទម ិ្ធ នុសស្ បជា ្រ សប ី្រ ស ុ្រ បរ្រា ព្ធនវូ សិទិ្ធ ថ្ងទ ៃ ដ ី ប់ធជា ូ្ន ថ្ងព ៃ ស ិ ដ ិ ្ឋ បជា ្រ មានសិទរិ្ធ ស់ដោយថ្លថ ៃ រូ្ន ។

ត្រក ី ព ្រ តពុល ត្រក ី ព ្រ តជាពពួកត្រម ី យ ួ ប្រភទ េ មានស្បក ែ គគត ្រា

ភ្នកភ ់ ង ើ្ល សង្គម ្រា នៅកម្ពជា ុ សាស្ដ្របានរកឃើញសារធាតុតត េ ដ ្រា ល ុ

ធ្មញ េ មុត ហើយវាអាចបំបង ោ៉ ខ្លន ួ ពេលជួបសតវូ្រ

ដុកសិននៅក្នង ុ គឿ្រ ងក្នង ុ នត ៃ ក ី្រ ព ្រ តដូចជាថ្លម ើ

សាប និងសមុទ្រ ហើយមានរូបរាងវានិងទំហំ

ផងដរែ មាននៅសាច់ដំុ និងសប្ ក ែ របស់វា។ ដូចះេ្ន

ឬពេលយើងប៉ះវា។ តក ី្រ ព ្រ តអាចរស់នៅក្នង ុ ទឹក ប្លែកៗគ្នាអាស្រ័យនឹងតំបន់ដល ែ វារស់នៅ តែ ត្រក ី ព ្រ តសមុទធ ្រ ជា ំ ងតក ី្រ ព ្រ តទឹកសាប។

ត្រក ី ព ្រ តតវូ្រ បានគេយកធ្វម ើ ប ូ្ហ ដូចតដ ី្រ ទទ ៃ ៀត

ដែរហើយវាជាទីពញ េ និយមសមប ្រា ប ់ រទេសនៅ

សំបក ុ ពង និងពោះវៀន។ កព ្រៅ ន ី ះេ គេរកឃើញ

សពា ្រ ប់សន ិ មុននឹងយកវាធ្វម ើ ប ូ្ហ ។ ការធ្វរើ បៀប នេះគឺកាត់បន្ថយសារធាតុពល ុ បានចន ើ្រ ។

យោងតាមឯកសារពេទយ្ ឈ្មះោ (អីមដ េ ស ី ន ិ នែត)

រៀងរាល់ឆជ ំា្ន ន ួ កាលអ្នកខ្លះបានស្លប ា ផ ់ ងដរែ នេះ

៣០ ទៅ៤៥នាទីបន្ទប ា ព ់ ប ី រិភោគវា"។ អាការដំបង ូ

ថា មានទាហានជប៉ន ុ បានស្លប ា ២ ់ .៥០០នាក់ គឺ

បបូរមាត់ចញ េ ទឹកមាត់រកកល់កត ួ្អ ។ កព ្រៅ ន ី ះេ

យោងតាមឯកសារវិទយា ្ សាស្ដដ ្រ ែលបានបង្ហញ ា

ពីចន្លះោ ពីឆ១ ំា្ន ៩៤៥-១៩៧៥ ហើយបទ ្រ ស េ ចិន

គឺមានម្នក ា ទៅ ់ ពីរនាក់ជារៀងរាល់ឆោ ាំទ្ន ះបីជាមាន ការហាមឃាតលក់តក ី្រ ព ្រ តនៅតាមទីផសា ្ រ និង

ភោជនីយដ្ឋន ា យ៉ង ា ណាក្ដ។ ី ដោយឡក ែ នៅកម្ពជា ុ ក្នង ុ ឆ្ន២ ំ ា ០១១ ក្នង ុ ខេតពោ ្ដ ធិសាត់ និងខេតក ្ដ ណ្ដាល មានមនុសស្ ជាង ២០នាក់បានពុលតក ី្រ ព ្រ ត និង ស្លប ា ព ់ រី នាក់ពះ្រោ តែពក ួ គេបរិភោគតក ី ្រ ព ្រ ត។

លោកទូច សៀងតានា ឯកទេស មច្ឆាជាតិបាន

ពន្យល់ពម ី ល ូ ហេតុ ដល ែ នាំឲយ្ ពុលតក ី្រ ព ្រ តក្នង ុ វិទយ្ អា ុ ស៊ស ី រេ ថា ី "បភ ្រ ទ េ តក ី្រ ព ្រ តដល ែ ពុលគឺ

នៅលើសប្ ក ែ មានចំនច ុ ខ្មធ ៅ ម ំ យ ួ ហើយនៅក្នង ុ ចំនច ុ ខ្មន ៅ ះេ មានចំនច ុ កហ ្រ មតូចមួយនៅចំ

កណ្ដាល។ តក ី្រ ព ្រ តបភ ្រ ទ េ នេះគឺ មានសារធាតុ តេតដ ្រា ល ុ ដុកសិននៅក្នង ុ ខ្លន ួ របស់វា ដល ែ ជា

សារធាតុពល ុ "។ តេតដ ្រា ល ុ ដុកសិនមួយមីលក ី ម ្រា

អាចសម្លប ា ជ ់ វី ត ិ មនុសស្ បានដោយងាយ។ តេត-្រា ដុលដុកសិននៅក្នង ុ តក ី្រ ព ្រ តសមុទធ ្រ ម ំ យ ួ អាច

ខ្មរែ បានរួបរួមគប ្រ ប ់ ក្សដៃគូ ដើមប្ ផ ី ះោ្ដ ប្ដរូ យកសន្ដភា ិ ព។

តវូ្រ ប្រលាត់យកសប្ ក ែ ចេញ រួចយកគឿ្រ ងក្នង ុ

ចេញ ហើយប្រឡាក់នង ឹ អំបល ិ និងហាលថ្ងឲ ៃ យ្

អាស៊ី ពិសស េ បទ ្រ ស េ ចិន និងបទ ្រ ស េ ជប៉ន ុ ។

ទោះបីជាយ៉ង ា នេះក្ដី មានមនុសស្ ពុលតក ី្រ ព ្រ តជា

រាស្ដរ្រ ងវេទនាអស់ពល េ ជាយូរ

តម្លស ៃ ទ ិ ថ ិ្ធ ៃថ ្ល អ ា្ល ស្ចរា យ្ ជាតិសាសន៍នានាសុខសន្ដិភាព មានយុតធ ិ្ដ ម៌កត ើ ជាដ៏រាប មិនយកឈ្នះបៀ្រ បដោយប្រអ ើ ណា ំ ច។

បានបង្ហញ ា ថា "អាការពុលតក ី្រ ព ្រ តកើតឡើងពី

ស្ដង ែ ឡើងដោយស្ពក ឹ ខ្លន ួ សញ ្រា អណ្ដាត និង

វាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បព ្រ ន ័ ប ្ធ ្រសាទ ធ្វើឲ្យសាច់

សូមឱយ្ រដ្ឋព ា យា ្ យាមបំពញ េ រាស្ដម ្រ ន ិ ទោម្នញគោ េ រពកោធខ្លច ា រាស្ដត ្រ វូ្រ ការសិទម ិ្ធ ន ិ មានភ័យខ្លច ា គប ្រ គ ់ អ ា្ន ង់អាចរិះគន់តវ៉។ ា

ដុគា ំ ង ំ មិនកមក ើ្រ បេះដូងឈប់ដរើ ជាដើម។

មកដល់ពល េ នេះមិនទាន់មានថ្នប ំា នសា ្ បសារធាតុ

បប ែ នេះនៅឡើយទេ គេគន ្រា ត ់ ព ែ យា ្ បាលអាការ

ដល ែ ស្ដង ែ ចេញមកប៉ណ ុ ះោ្ណ ។ មុននឹងយកអ្នកជំងឺ ទៅកាន់មន្ទរី ពេទយ្ ត្រវូ ធ្វឲ ើ យ្ គេកត ួ្អ ដើមប្ ឲ ី យ្ ជាតិពល ុ

ចេញមកក។ ្រៅ ម្យ៉ង ា ទៀតតវូ្រ ដាក់គឲ េ យ្ ដេកផ្អៀង ក្នង ុ ករណីសន្លបហ ់ យ ើ ក្អត ួ និងជួយគេឲយ្ ដកដង្ហម ើ

សូមឱយ្ ឯករាជយ្ ផ្នក ែ តុលាការ កាត់កប ី្ដ ប ែ ណាសូមមានតម្លាភាព គោរពធម្មនញ ុ ជា ្ញ ចបា ្ ប់ថៃថ ្ល ា្ល ទាំងរដស ្ឋ ភាគិតប្រយោជន៍រាស។ ្ដ្រ

បានជាប់។ បើគអា េ ចឆ្លងផុតពីរយះពេល ២៤ម៉ង ោ នោះគេចៀសផុតពីគះ្រោ ថ្នក ា ហ ់ យ ើ ។

វិធប ី ង្ករា គឺ កុប ំ រិភោគតក ី្រ ព ្រ តដល ែ មានចំណច ុ អុច ខ្មធ ៅ នៅ ំ លើសប្ ក ែ ហើយនៅចំកណ្ដាលនៃចណ ំ ច ុ អុចខ្មធ ៅ នោ ំ ះគឺមានចំនច ុ កហ ្រ មតូចមួយ។ ម៉យា ្ ង ទៀតតវូ្រ ព្រលាត់សប្ ក ែ វាចេញ ដោយយកគឿ្រ ង ក្នង ុ ចេញ បន្ទប ា ម ់ កប្រឡាក់នង ឹ អំបល ិ រួចហាល ថ្ងឲ ៃ យ្ សពា ្រ ប់បន្ដច ិ មុននឹងយកទៅធ្វម ើ ប ូ្ហ ។

សម្លប ា ម ់ នុសស្ បានជាង៣០នាក់។ អ្នកវិទយា ្ -

មូលមតិលេខ ៤២

ខែមករា ឆ្នាំ២០១២


ផ្នក ែ សុខភាព៖

ការថទា ែ ទា ំ រក

អ្នកសរសេរ, អ្នកបកប្រែ, និងអ្នកថតរូប លោក អាល់ប៊ឺត យូ ប្រធានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និងសារព័ត៌មាន អ្នកស្រី ឡាយ​រតនា

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន លោក គង់ សុភ័ក្រ

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធឌីជីថល កញ្ញា សុខ វិច្ឆិកា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែ

ការដោះស្រយ ា បព្ហាា ជាមួយកូនតូចរបស់អក ្ន ក្នង ុ ពល េ អាយុពី សូនយ្ ទៅ ប្រម ំា យ ួ ខែ អ្នកនឹងបានអនុវត្ដនន ៍ វូ អ្វដ ី ល ែ លោកអ្នកបានរៀន

ពីការរក ី ចម្រន ើ របស់កមា ុ រពីពត ឹ ្រ ប ិ ្ដ តម ្រ ន ុ ដោយគិត

ថាតោះមូលហេតអ ុ ដ ី ្វ ល ែ ធ្វឲ ើ យ្ ទារកមានអាបប្ កិរយា ិ បែបនេះ។ ការអនុវត្ដនន ៍ ះេ នឹងជួយលោកអ្នក ឆ្លយ ើ តបដោយបស ្រ ទ ិ ភា ិ្ធ ព។

ការប្រឈមមុខចមប្ ងៗសមប ្រា ឪ ់ ពុកម្ដយ ា គឺការ ដោះសយ ្រា បញ្ហជា ា មួយការយំរបស់ទារកតូច។ សូមស្រមថា ៃ .....

កូនតូចរបស់លោកអ្នកអាយុដប់សបា្ដហបា ៍ ននឹង កំពង ុ យំអស់រយៈពេលជាចន ើ្រ នាទី។

សូមគិតពីអៗ ី្វ ដល ែ លោកអ្នកបានអានក្នង ុ

ព្រត ឹ ប ិ្ដ ត្រមល ូ មតិសព ី្ដ ដ ី ណា ំ ក់កាលនកា ៃ រវិវឌឍ្

របស់កមា ុ រក្នង ុ លេខមុន។ ឥឡូវនេះចូរកត់តន ្រា វូ

ហេតផ ុ លជាចន ើ្រ ដល ែ អស់លោកអ្នកអាចធ្វើបាន ចំពោះការយំរបស់កន ូ លោកអ្នក។

តើលោកអ្នកបានរួមបញ្ចល ូ ហេតផ ុ លដូចខាង

• បំបៅគាត់ • តត ្រួ ពិនត ិ យ្ ដើមប្ ឲ ី យ្ បក ្រា ដថាគ្មន ា សត្វខាំ ឬប៉ះពាល់ដល់គាត់

• ដោះសំលៀកបំពាក់ ឬដកភួយចេញ • ស្លៀកសំលៀកបំពាក់ ឬដណ្តបភ ់ យ ួ • តត ្រួ ពិនត ិ យ្ កម្ដៅគាត់ • លួងនាងដោយការបំពរេ ការចៀ្រ ង ឬបីបម • អង្អល ែ ខ្នងនាងថ្នមៗ ហើយបើនាងនៅតយ ែ ទ ំ ៀត សូមគិតពីអដ ី្វ ល ែ

អស់លោកអ្នកបានអាននូវពត ឹ្រ ប ិ្ដ តល ្រ ខ េ មុនស្ដព ី ី ដំណាក់កាលនកា ៃ រអភិវឌឍ្ ន៍។

តើអស់លោកអ្នកបានរួមបញ្ចល ូ ហេតផ ុ លដូចខាង

• ការឈឺចាប់ដល ែ លោកអ្នករកមិនឃើញ • ជំងដ ឺ ល ែ លោកអ្នករកមិនឃើញ • ហើមពោះ

ត្រជាក់ពក េ កន្ទបសើម ការឈឺ ភ័យខ្លច ា

បស ្រ ន ិ បើអក ្ន បានគិតពីហត េ ផ ុ លខាងលើដរែ

ការត្រវូ ការអោបថ្នក ា ថ ់ ម ្ន ការតវកា ូ្រ រយោល

ឬបីបម

• ជាសញ្ញកា ា រយំជា ់ ធម្មតា សូមអបអរសាទរ! លោក

អ្នកបានអនុវត្ដនន ៍ វូ ចំណះេ ដឹងស្ដព ី ក ី មត ិ្រ នកា ៃ រ

ប្រសន ិ បើដច ូ អ្វខា ី ងលើ សូមអបអរសាទរ! លោក អ្នកបានអនុវត្ដនវូ ចំណះេ ដឹងស្ដព ី ក ី មត ិ្រ នកា ៃ រ

អភិវឌ្ឍន៍របស់លោកអ្នក ដោយរកឃើញមូលហេតុ ដែលនាំឲយ្ កូនយំ។

អភិវឌឍ្ ន៍របស់កមា ុ រ ដើមប្ ស ី ង ែ្វ រកមូលហេតដ ុ ល ែ នាំឲយ្ កូនយំ។

សូមចងចាំថាទារកមិនយំដម ើ ប្ ធ ី ឲ ើ្វ យ្ អ្នកខឹង

នោះទេ។ ទារកមិនយល់ថាអស់លោកអ្នកមាន

អារម្មណយ ៍ ង ា៉ ម៉ច េ នោះទេ។ ទារកយំដោយសារ

ឥឡូវនេះសូមសម ្រ ៃ ............

នៅពេលពល ្រ ប់មយ ួ កូនតូចអាយុដប់សប្ដហ ា ៍

លោក លីឈាង សីហា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយ លោក អ៊ុំ វ៉ាន់ដេត​ បុគ្គលិកហាត់ការផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

អ្នកកែសម្រួល លោក អាល់ប៊ឺត យូ ប្រធានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និងសារព័ត៌មាន អ្នកស្រី ឡាយ​រតនា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន កញ្ញា សុខ វិច្ឆិកា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែ

រចនា និងកាច់ទំព័រ លោក លីឈាង សីហា មន្ត្រីទំនាក់ទំនងផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយ

កម ្រោ ឬទេ ៖

កម ្រោ ឬទេ៖

ការឃ្លន ា ការសក េ្រ ទឹក ឈឺចាប់ ក្ដព ៅ ក េ

លោក ណាវ ចាន់ថារិទ្ធ ជំនួយការការិយាល័យផ្នែកសរសេរ

តគ ែ ត េ វូ្រ តយ ែ ។ ំ

របស់អក ្ន កំពង ុ យំអស់រយៈពេល ៣០នាទី។

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និង

សារព័ត៌មាន សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោកអ្នកដែល​បានចូលរួមចំណែកក្នុង ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី៤១នេះ។

យើង ខ្ញុំ សូមស្វាមគមន៍ជានិច្ចចំពោះ រាល់ព័ត៌មាននានាសម្រាប់លេខបន្ទាប់។​ សូមផ្ញើព័ត៌មានរបស់កម្មវិធីអ្នក រូបថត

ទស្សនៈរបស់បុគ្គលិកនិងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

មកកាន់ខ្ញុំបាទ លីឈាង សីហា តាមរយៈ seyha_lychheang@wvi.org ឬក៏ផ្ញើសំបុត្រ

មកកាន់នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន ឲ្យបានមុនថ្ងៃសុក្រ ទី២៧​ខែមករា ឆ្នាំ២០១២។ សូមអរគុណ!

លោកអ្នកបានសាកលប្ ង៖

អង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពុជា

អគារលេខ ២០, ផ្លូវ៧១, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់,​ខណ្ឌចំការមន,​ប្រអ​ប់សំបុត្រលេខ៤៧៩ភ្នំពេញ-ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥-២៣-២១៦ ០៥២​| ទូរសារ៖ +៨៥៥-២៣-២១៦ ២២០

មូលមតិលេខ ៤២

ខែមករា ឆ្នាំ២០១២អីុម៉ែល៖ cambodia@wvi.org | www.worldvision.org.kh

Moul Matte No42_Khmer  

This is the 5th edition of World Vision Cambodia Internal Newsletter in Khmer.

Advertisement