Page 1


LI GII THIU Bn ang c cun “T Ä?IN LM Ä?Pâ€? ny, chc hn bn ang quan tm, tm hiu v kh m ph v th gi i lm p ca ch em ph n chng mnh. V San tin rng – nhng b mt trong cun t in ny s lm bn thÂ?a mÂ?n v i i u Â? nhÂ?. “T Ä?IN LM Ä?Pâ€? l cun c m nang chn th­c nh€t ti t l‚ v c ch thƒc p dng nhng ki n thƒc ny thay „i th gi i mÂ… ph m v tr† thnh m‚t ng‡ˆi mua hng th‰ng minh. Cun t in ny dnh cho nhng c nhn, ch em ph n t sinh viŠn, ng‡ˆi i lm n n‚i tr‹ u cÂ? th p dng ‡‹c lm p cho mnh ng c ch v l­a chn ng mÂ… ph m phÂŒ h‹p v i da ca chnh mnh. T in s l cha khÂ?a ti t kiÂŽm thˆi gian v lm p hiÂŽu qu‘ ng c ch cho nhi u ng‡ˆi. Sewow hy vng bn c nÂ?, hiu nÂ? v p dng nÂ? to ra s­ thay „i chnh mnh. Sewow tin rng chÂ’ c•n bn c nÂ?, k t qu‘ ca bn s thay „i. – mi c€p ‚. Bi t —n v YŠu Th‡—ng San Ong Founder Sewow


LI Ä?˜ T™NG Sewow xin dnh tšng T Ä?IN LM Ä?P n nhng ng‡ˆi m , ng‡ˆi Â? lu‰n truy n c‘m hƒng cho c c con chia s› nhng gi tr tuyÂŽt vˆi n nhi u ng‡ˆi ph n trŠn khp €t n‡ c. Dnh tšng m , ng‡ˆi Â? lu‰n bi t ‡‹c gi tr tht ca con ng‡ˆi chng con. V xin dnh tšng cho nhng ng‡ˆi bn Â? Âœng hnh cÂŒng Sewow trŠn sut hnh trnh lm p v ph n, v Â? lu‰n ng h‚ v dÂ?i theo nhng ž t‡†ng iŠn rÂœ ca Sewow Sewow cÂ? th theo u„i gi€c m— tt nh€t v nhanh nh€t.

Lm sao hiu ‡‹c mÂ… ph m trang im mnh ang dÂŒng cÂ? phÂŒ h‹p v i da hay kh‰ng? Tr‡ c khi ph‘i bÂ&#x; m‚t kho‘n ti n kha kh "b€m bng lm p" hay ph‘i "chu‚t bch" m i bi t mÂ… ph m Â? h‹p v i mnh hay kh‰ng th cÂĄn 1 c ch r€t —n gi‘n Â? l TRA T Ä?IN LM Ä?P ca SEWOW c v hiu mÂ… ph m, loi da, c‰ng dng, chƒc n¢ng. Ä? tr† thnh "smart buyer" nhÂ?!


PRIMER: Kem lÂ?t, l b‡ c •u tiŠn khi make up, nhm b‘o vÂŽ da khÂ&#x;i l p n n. ChuyŠn xÂŁ lž b

mšt da nh‡: to m‚t mšt phng gip l p n n c¢ng mn h—n ; ki m d•u; gi n n lu tr‰i. Ä?a s primer nh lŠn kh‰ng mu hošc trong sut nŠn mÂ&#x;ng nh , kh‰ng thay „i sc da. BASE: L kem lÂ?t nh‡ng cÂ? mu (xanh, hÂœng, tm) gip to cn bng sc t da tr‡ c khi nh l p n n. Base xanh lm du sc da Â&#x;. Base tm, hÂœng lm hÂœng ho sc da t i. TINT MOISTURIZER: L m‚t dng kem n n nh‡ng theo kiu kem d‡¤ng cÂ? mu, phÂŒ h‹p v i nhng nng cÂ? ln da p, kh‰ng c•n che ph nhi u, da kh‰, thi u ‚  m. FOUNDATION: s‘n ph m n n to mu, gip da s ng mn v che l€p c c khuy t im ca g‡—ng mšt. Th‡ˆng cÂ? dng lÂ&#x;ng hošc ph€n. Ch€t ph€n dy h—n ph€n ph che khuy t im. POWDER: Ph€n ph gip lm kh‰ r o b mšt da, c nh l p kem n n v vy gi l p n n lu tr‰i v ki m d•u. Ch€t ph€n r€t mÂ&#x;ng nh nh‡ l p s‡—ng mˆ.


MO T SEWOW: C c b‡ c nh mšt theo thƒ t­: LÂĽT (Base/Primer) - N˜N (Foundation) - PHÂŚ (Powder) Ä? cho l p n n t­ nhiŠn th chÂ’ nŠn nh 1 trong 2 : hošc kem n n hošc ph•n n n. Kh‰ng i chÂœng 2 l p cÂŒng l n n C•n phn biÂŽt rÂ? Ph€n Ph (Powder) v Ph€n n n (Foundation) tr nh nh double 2 b‡ c n n gy nšng mšt v dy. Nhng loi kem a n¢ng nh‡ BB,CC,DD,Cushion cÂ? th dÂŒng thay 3 b‡ c LÂ?t, N n, Ph. Tuy nhiŠn c‰ng dng chnh y u v§n nh‡ l 1 l p N n. NŠn b‘o vÂŽ da v gi n n lu tr‰i v§n c•n cÂ? LÂ?t v Ph nhen. Ä?i v i nhng nng da d•u, ph€n ph l kh‰ng th thi u dÂŒ nh BB hay Cushion N u trang im th‡ˆng xuyŠn hng ngy th kem lÂ?t c­c k¨ quan trng b†i em l l p mn ng¢n c ch hn ch ti p xc da v i c c l p trang im n n ti p theo. Khi trang im mšt. N u da b caking, kh‰ng ¢n ph€n, kh‰ng mn mng. C ch tt nh€t l nŠn t€y trang lm li t •u. Tr‡ c Â?, ƒng quŠn t y t bo ch t v vŠ Toner (n‡ c c•n bng/ n‡ c hoa hÂœng cho da). Sau khi trang im, xt kho ng c€p n‡ c cho da. N u kem n n (foundation) Â? che ‡‹c h t c c khuy t im (thm, mn, qu•ng mt) th kh‰ng nh€t thi t dÂŒng kem che khuy t im (concealer). DÂŒng Concealer tr‡ c hošc sau kem n n u ‡‹c. Hy vng c c ki n thƒc trŠn y s gip chng mnh c v ‡‹c h t m€y em mÂ… ph m † nh chÂ’ bng m‚t vi T KHÂĽA —n gi‘n.


KEM Ä?A NÂŞNG BB,CC,DD,CUSHION BB cream: vi t tt ca blesmish balm, kem n n a c‰ng dng (d‡¤ng  m, kem lÂ?t, kem n n, chng nng‌). Th‡ˆng cÂ? 2 mu t‰ng da: s ng v t­ nhiŠn CC cream: vi t tt ca Color correcting , nh‡ kem BB nh‡ng cÂ? c‰ng dng i u chÂ’nh sc t da (gip lm u mu) DD cream: vi t tt ca Daily defense cream. Kem DD t„ng h‹p t€t c‘ ‡u im ca hai loi kem nÂ?i trŠn, b„ sung ch€t d‡¤ng  m, xÂĄa mˆ n p nh¢n, che khuy t im v cÂ? t c dng šc biÂŽt v i c c vÂŒng da kh‰ nh‡ khuÂŹu tay, •u gi CUSHION: l c ch gi tt ca nhng loi kem n n (foundation, BB cream, CC cream) dng n‡ c, trong ÂŽm mt chƒa nhi u lŠ kh, i kÂŽm l b‰ng ph€n, khi c•n sÂŁ dng s dÂŒng b‰ng nh€n xung mi ng mt, th€m kem rÂœi t n u lŠn mšt BCDATION: l s‘n ph m tp h‹p ca BB,CC,DD v Foundation. C‰ng dng nh‡ m‚t b‡ c n n l chnh y u MO T SEWOW: Mšc dÂŒ kem a n¢ng thay th ‡‹c kem lÂ?t, n n, ph. Nh‡ng n u xÂ?t v viÂŽc b‘o vÂŽ ng¢n c ch da khÂ&#x;i c c loi kem ph€n trang im nh‡ kem lÂ?t th kem a n¢ng kh‰ng lm ‡‹c viÂŽc ny. V vy, n u bn ph‘i trang im hng ngy, th dÂŒ dÂŒng kem BB, CC, DD hay Cushion v§n nŠn cÂ? LÂĽT nhen. C c kem a n¢ng th‡ˆng cÂ? ‚  m cao v vy i v i da d•u, hŠn h‹p d•u r€t nhanh b ch‘y v „ mu. C ch khc phc s l m‚t l p PHÂŻN PHÂŚ sau Â? kh‰ r o v ki m d•u nhÂ?. B quy t chn mu Kem a n¢ng: chn s ng h—n mu da m‚t t‰ng. Ä? khi kem „ mu xung l va. Hy vng c c ki n thƒc trŠn y s gip chng mnh c v ‡‹c h t m€y em mÂ… ph m † nh chÂ’ bng m‚t vi T KHÂĽA —n gi‘n.


C°C DÂąNG PHÂŻN TRANG Ä?IM PRESS POWDER: Ph€n ph dng nÂ?n thnh b nh. Th‡ˆng dÂŒng b‰ng mt  nh hošc dšm. Cho l p n n gi lu v che ph h—n LOOSE POWDERr: Ph€n ph dng b‚t. CÂ? th dÂŒng c hošc b‰ng mt  nh. Cho n n ph ki m d•u v t­ nhiŠn COMPACT: Ph€n dng nÂ?n cÂ? t c dng thay th b‡ c n n (foundation) v b‡ c ph (powder) TWO - WAY CAKE POWDER: T‡—ng t­ nh‡ Compact Powder. Ph€n ph cÂ? t c dng nh‡ b‡ c n n (foundation) v b‡ c ph (powder) FOUNDATION POWDER: Ph€n 2 trong 1, ‘m nhiÂŽm chƒc n¢ng ca c‘ ph€n n n v ph€n ph. PhÂŒ h‹p v i ln da p, t khuy t im h—n MINERAL POWDER: Ph€n ph b‚t kho ng lnh tnh cho da, ‡‹c to b†i c c kho ng mi nhÂ&#x;. An ton du nh cho da MO T SEWOW: Da t khuy t im hošc da d•u: nŠn i ph€n ph DÂąNG B²T Da nhi u khuy t im, c•n che ph: i ph€n ph DÂąNG NÂłN Da nhy c‘m: nŠn i nhng dÂĄng ph€n MINERAL POWDER - Ä? cÂ? l p n n mÂ&#x;ng mn, th sau khi nh lÂ?t, n n (hošc kem a n¢ng nh‡ BB,CC, Cushion) th nŠn ph ph€n ph Powder, kh‰ng nŠn ph ph•n 2 trong 1 - Mun l p n n k b dy, p v t­ nhiŠn nh‡ th ph m‚t l p s‡—ng "v‰ hnh" => dÂŒng c xoay trÂĄn l€y ph€n, sau Â? gÂ? nh r—i b t ph€n tha trŠn b‰ng rÂœi t n nha. - Khi t n št c † ngoi s t mang tai rÂœi lan nh vo trong. S gip ph€n kh‰ng b dy nhng vÂŒng "mšt ti n mšt" - Khi nh ph€n chÂ’ dšm nh chƒ kh‰ng mi c v kÂ?o da nhm c nh l p n n tt h—n G´I Âľ T SEWOW: - Ph€n ph ki m d•u tt: ELF Powder (Ph€n b‚t mu trng) cho da d•u - Ph€n ph ki m d•u tt: INNISFREE Powder - No sebum (Ph€n b‚t mu trng) cho da d•u - Ph€n ph cn chÂ’nh sc da: NYX Matte (mu da) - Ph€n ph Prep + Prime Transparent Finishing Powder – MAC ki m d•u tt (B‚t mu trng) - Stay Matte Pressed Powder – Rimmel Ph€n ph nÂ?n cÂ? mu dnh cho mi loi da, che ph tt


C°C SÂśN PH¡M TRANG Ä?IM M¸Tš EYELINER: S‘n ph m k› mt gip mt to, su v cÂ? im nh€n h—n. Th‡ˆng cÂ? - Dng ch (Eye pencil): phÂŒ h‹p cho nhng nng m i bt •u tp k› mt. NÂ?t v cho kiu t­ nhiŠn Hn Quc, nh‡ng nh‡‹c im r€t dÂş lem. - Dng Gel (Eye gel): ­ng trong hÂť, dÂŒng c i. Ch€t kh ging s p nh‡ng m h—n - Dng n‡ c (Eye liquid): to ‡ˆng k› sc nÂ?t. PhÂŒ h‹p i tiÂŽc k t h‹p cÂŒng nh mu mt. Âźt lem h—n. EYEBROW: S‘n ph m v chn my. Th‡ˆng cÂ? 2 loi: - Dng ch: gip to chn my sc nÂ?t. PhÂŒ h‹p nng no ch‡a cÂ? khu‰n chn my s½n - Dng b‚t: t­ nhiŠn h—n dng ch, phÂŒ h‹p nng Â? cÂ? s½n ‡ˆng l‰ng my EYELASH: L‰ng mi rˆi ‡‹c gn vo cui cÂŒng trong tranh im mt gip ‰i mt to v to hiÂŽu ƒng cho mu mt. EYESHADOW: Mu gip to hiÂŽu ƒng cho mt theo nhi u phong c ch kh c nhau EYE GLITTER: NhÂť bt s ng nh‡ kim tuy n nhuyÂşn gip to ‚ l€p l nh cho mt MASCARA: S‘n ph m gip ch‘i mi cong v di h—n.

MO T SEWOW: - C c b‡ c trang im trang im mt nh‡ sau: Chn my (Eyebrow) -> LÂ?t mt (Eye base) -> Mu mt (Eye shadow) -> NhÂť mt (Eye Glitter) -> K› mt (Eyeliner) -> Mascara -> L‰ng mi (Eyelash) - N u m i bt •u tp k› mt. Bn ng v‚i mua k› mt n‡ c nha, m hÂ?y bt •u bng 1 cy ch. Va ti t kiÂŽm, va dÂş na. - Ti mnh hay b nh•m gia ch k› mt (Eyeliner) v ch k› my (Eyebrow) lm Â? nha. 2 ch€t ch ny kh c nhau 1 bŠn m m, 1 bŠn cƒng h—n. NŠn tr‡ c khi mua l‡u ž kÂ… t khÂ?a trŠn cy ch nhen.


TÂźNH NÂŞNG SÂśN PH¡M WATER PROOF:Chng n‡ c, kh ng n‡ c. Kh‰ng b lem hošc nhÂĄe, m€t i khi gšp t c ‚ng hošc ti p xc v i n‡ c DERMATOLOGICALLY TESTED HYPOALLERGENIC: s‘n ph m Â? ‡‹c kim nghiÂŽm d‡ i s­ gi m s t ca b c sž, chuyŠn gia da liÂşukh‰ng th nghiÂŽm, thÂŁ nghiÂŽm s‘n ph m trŠn ‚ng vt CRUELTY FREE / NO CRUEL ANIMAL TESTING: kh‰ng thÂŁ nghiÂŽm trŠn ‚ng vt LONG LASTING: s‘n ph m cÂ? c‰ng dng lu tr‰i, b n vng MO T SEWOW: - N u trang im mt, m‚t chp sau mt lem en thui ^^. Bn ph‘i c•n n cy k› mt v mascara cÂ? tnh n¢ng WATERPROOF rÂœi! - Da nhy c‘m: ng quŠn check trŠn s‘n ph m c c t khÂ?a DERMATOLOGICALLY TESTED hošc HYPOALLERGENIC u nha. Tuy nhiŠn, trŠn th­c t , c c t ny cÂťng kh‰ng nÂ?i lŠn ‡‹c t€t c‘ v ‘m bo cho s‘n ph m. V vy, bn cÂ? th chn nhng Brand cÂ? ti ng nŠi bt cho da nhy c‘m nh‡: CLINIQUE, AVENE, BIODERMA, CENTAPHIL, PHYSIOGEL, SKINNA .


C°C SÂśN PH¡M TRANG Ä?IM M° CONTOUR / SHADING: s‘n ph m to khi ti, gip to chi u su v thon gn g‡—ng mšt, sng mÂťi HIGHLIGHT: S‘n ph m to khi s ng. Gip nh€n n„i bt g‡—ng mšt h—n BRONZER: Ph€n "da ch y nng". Gip to mu da nh‡ th ch y nng (sunburn) BLUSH POWDER: Ph€n m hÂœng dng b‚t. C•n dÂŒng c t n. Cho hiÂŽu ƒng kh c nhau tÂŒy vo k t c€u ca b‚t BLUSH CREAM: Ph€n m hÂœng dng kem. CÂ? th t n bng tay hošc b‰ng mt. Cho hiÂŽu ƒng c¢ng mng, ÂŁng hÂœng. MO T SEWOW: - Kh‰ng nh€t thi t ph‘i mua Contour/highlight chuyŠn dng. Bn cÂ? th thay th to khi s ng v khi ti bng Kem n n, Kem che khuy t im, ph€n n n, ph€n ph, m hÂœng min sao t‰ng mu s ng h—n da (lm highlight) v ti h—n da (lm contour) - Ph€n m hÂœng mu t‡—i s ng s cho c‘m gi c tr› trung h—n - Ph€n m hÂœng mu tr•m (cam €t, hÂœng €t, nu) gip ¢n gian to khi cho g‡—ng mšt G´I Âľ SÂśN PH¡M: - Highbeam ca Benifit (Khi s ng) - M hÂœng The Face Shop Pastel - lovely me ex (t‰ng mu tr› trung, k o ngt) - M hÂœng NYX (lŠn mu tt, nhi u mu r­c r¤) - M hÂœng Bare Essential (M hÂœng kho ng, an ton cho da nhy c‘m) - B‘ng to khi Becca Jaclyn Hill


KEM LÂĽT NO PHÂż H´P VI TNG LOÂąI DA NO SEBUM / OIL CUT: s‘n ph m cÂ? tnh n¢ng ki m d•u, gip lm kh‰ r o da khi trang im. Dnh cho da d•u / hŠn h‹p d•u OIL FREE: s‘n ph m kh‰ng chƒa gc d•u, nŠn phÂŒ h‹p v i da d•u. Tuy nhiŠn, kh‰ng ki m d•u nh‡ No sebum/ Oil Cut PORE: s‘n ph m gip thu nhÂ&#x; lŠ chn l‰ng, lm phng lŠ chn l‰ng hošc s o lÂ?m gip l p n n lŠn mn h—n. Dnh cho da d•u/ hŠn h‹p d•u b lŠ chn l‰ng to SMOOTH / VELVET: s‘n ph m gip da mn l, c¢ng m‡ t. PhÂŒ h‹p v i da th‡ˆng, hŠn h‹p d•u (kh‰ng ra qu nhi u d•u) LONG LASTING: s‘n ph m cÂ? c‰ng dng lu tr‰i, b n vng. PhÂŒ h‹p v i nhu c•u trang im c•n vn ‚ng ngoi trˆi. Cho mi loi da. MOISTURIZER: s‘n ph m cÂ? d‡¤ng  m. PhÂŒ h‹p v i da th‡ˆng, da kh‰, hŠn h‹p kh‰ MO T SEWOW: - Ä? nh kem lÂ?t l m‚t b‡ c c­c k¨ quan trong n u bn trang im th‡ˆng xuyŠn. V kem lÂ?t l l p mn ng¢n, hn ch viÂŽc ti p xc tr­c ti p ca da v c c l p trang im n n - ViÂŽc chn ng kem lÂ?t s gip bn cÂ? m‚t ln da c¢ng mn, l p n n lu tr‰i v kem lÂ?t gip xÂŁ lž b mšt da r€t tt - CÂ? th dÂŒng 2-3 loi kem lÂ?t trŠn cÂŒng g‡—ng mšt ti nhng vÂŒng kh c nhau x lž chuyŠn biÂŽt. V d nh‡: nh ch T vÂŒng tr n v mÂťi Primer "no sebum" ki m d•u; Ä? nh Primer "pore" vÂŒng hai bŠn c nh mÂťi che lŠ chn l‰ng. Tuy nhiŠn, kh‰ng nh chÂœng c c l p lÂ?t v i nhau nha G´I Âľ SÂśN PH¡M T SEWOW: - Kem lÂ?t ki m d•u SHINE KILLER NYX - Kem lÂ?t ph½ng lŠ chn l‰ng, mn da: PORE NYX PRIMER, LOREAL BALM, TONYMOLY POREEGG - Kem lÂ?t mn da (cho da th‡ˆng, da kh‰) : LA GIRL PRIMER SMOOTH SKIN (Chai mu trng) - Kem lÂ?t cn bng v mn da (dnh cho da Â&#x;): NYX PRIMER BASE (Chai mu xanh) - Kem lÂ?t ki m d•u MAKE UP FOREVER STEPT 1 - Kem lÂ?t mn da, d‡¤ng  m GUERLAIN PRIMER (trong sut ht mu hÂœng)


Ä?Â? l nhng DĂ€NG CĂ€ PHĂ BIĂ‚N KHI MAKE UP N˜N: Kabuki: C chuyŠn  nh ph€n ph hošc ph€n n n v c b­, xÂĄe bung v dy. th‡ˆng thn c ngn. Gip i ph€n ph u v p h—n. R€t ph„ dng khi nh ph€n b‚t v i mÂ… ph m kho ng (Mineral Make Up) Sponge: Mi ng b‰ng mt xp  nh ch€t ‡ t nh‡ kem lÂ?t, kem n n hošc kem che khuy t im, m hÂœng dng kem Puff: t‡—ng t­ nh‡ Sponge nh‡ng chuyŠn nh ch€t kh‰ (c c loi ph€n kh‰) nh‡ ph€n n n, ph€n ph. MO T SEWOW: - Ä?i ph€n bng b‰ng Puff s cho ch€t ph€n dy h—n i c. NŠn nng no mun mÂ&#x;ng mn th cƒ dÂŒng c ph t huy nhÂ? - C ch sÂŁ dng c: Xoay trÂĄn l€y ph€n -> GÂ? nh r—i b t l‡‹ng ph€n tha -> T n theo chi u c€u trc da trong ra ngoi v i lŠn - C ch sÂŁ dng b‰ng Puff: L€y ph€n -> sau Â? g€p ‰i miŠng b‰ng li l‡‹ng ph€n u khp b‰ng, tr nh nh lŠn b dy - C ch sÂŁ dng Sponge: Ä?•u to trÂĄn nhng vÂŒng r‚ng nh‡ m v tr n. Ä?•u nhÂ&#x; nhn,  nh nhng vÂŒng nh‡ khÂ?e mt, khÂ?e mÂťi, m‰i, vÂŒng thm d‡ i mt G´I Âľ SÂśN PH¡M T SEWOW: - Beautyblender Sponge (c­c k¨ n„i ti ng trong gi i beauty nhen) - Real Techniques Miracle Complexion Sponge - Bare Mineral Kabuki - ELF kabuki - BH cosmatic set brush


5 LOÂąI CĂƒ TRANG Ä?IM NĂ„NG CAO Flat Top Brush (C chuyŠn nh kem dng lÂ&#x;ng): nh‡ nh kem lÂ?t, kem n n hošc kem che khuy t im Foundation Brush (CÂ? t n n n): chuyŠn t n kem n n. C ny xon trÂĄn to hiÂŽu ƒng phun s‡—ng nh‡ Air Brush thay v t n theo chi u da. Fan Brush (C Qut) : dÂŒng i ph€n ph hošc nh contour (khi ti) . Ngoi ra, cÂĄn dn sch mu mt r t d‡ i da na. Eye Blending Brush (C lan mu mt) : dÂŒng  nh mt nhm cho hiÂŽu ƒng khÂ?i Â?. Ä? p lm lu‰n. Precesion Brush (C i nÂ?t, sÂŁa lŠi) : R€t cÂ? ch n u nng no mŠ phong c ch Ă„u MÂ… nhen. sa vi n m‰i hošc chut cho chn my sc nÂ?t Â?. MO T SEWOW: - C s 1 : Bn u cÂ? th nh cho h•u h t c c loi kem trang im dng lÂ&#x;ng hošc kem nh‡: kem lÂ?t, kem n n, kem bb. V i •u c nhÂ&#x;, kh‰ng qu to nh‡ c s 2 nŠn bn cÂ? th nh cho m hÂœng dng kem, kem che khuy t im. - C s 2: C‰ng dng ging nh‡ c s 1 tuy nhiŠn c b­ v m m bung h—n, dÂş dng  nh ton mšt c c dng kem n n m‚t c ch nhanh chÂ?ng. Bn cÂťng cÂ? th nh ph€n ph dng nÂ?n hošc b‚t sau Â? bng c ny. Tao th c nh xoay trÂĄn s cho hiÂŽu ƒng l p n n che ph mÂ&#x;ng mn nh‡ s‡—ng nh‡ khi nh m y phun n n (airbrush). - C s 3: n u t n ph€n ph cÂ? th nm mšt c xung viÂŽc ti p xc v i da ‡‹c r‚ng h—n. N u t n khi tƒc bn c•n i nÂ?t th ƒng •u c lŠn nha. - C s 4: thch h‹p lan mu mt nhm cho hiÂŽu ng m nht, hiÂŽu ƒng khÂ?i. CÂ? th tn dng  nh khi ti cho mÂťi na Â?. - C s 5: DÂŒng c i mu da , ƒng c lŠn i nÂ?t sÂŁa lŠi trang im cho l‰ng my gip sc nÂ?t h—n. Hošc cÂťng cÂ? th sÂŁa l„i cho m‰i khi ‡ˆng son b lem


Matte: Mu l. kh‰ng nhÂť. B m dnh lu Shimmer: °nh nhÂť. Nhng ht nhÂť r€t nhÂ&#x;, g•n nh‡ b‚t nhuyÂşn. nh lŠn lm n„i bt rÂ? mu sc chnh ca nÂ? Glitter: NhÂť l€p l nh v ht nhÂť to h—n shimmer Pearlescent: cÂ? m‚t cht ‚ l€p l nh nh‡ng nh h—n dÂĄng s‘n ph m Shimmer Iridescen: Th‡ˆng ‡‹c dÂŒng miŠu t‘ eyeshadow. NÂ? cÂ? ‚ bÂ?ng v ‚ l€p l nh ti a Satin: Mƒc ‚ mn v m‡ t † gia Matte v Shimmer. Kh‰ng qu nh nhÂť. cÂťng ko qu l. Dewy: Th‡ˆng nÂ?i v da. Trong tr›o v c¢ng bÂ?ng. M‡ t chƒ kh‰ng l Sheer: M‘nh v trong sut h—n. NÂ? cÂ? th gip ln da cÂ? tu„i tr‰ng s ng h—n v lm mˆ n p nh¢n Luminuos: Th‡ˆng nÂ?i v ph€n ph hošc n n. Cho bn m‚t nh nhn r­c r¤, sang trng khi t c ‚ng d‡ i nh s ng Metalic: Phong c ch nh mu meta, tƒc mu kim loi: bc, vng Âœng, xanh nh kim. MO T SEWOW: - Dnh cho nng M¸T BĂ€P/ M²T MÂź: tr nh i nhng mu ch€t nhÂť s cng khi n mt bp h—n. L t‡†ng nh€t l i mu l, nu trung tnh s› khi n mt su, b t s‡ng v to h—n. - Dnh cho nng DĂ… TIC: tn dng ti a hiÂŽu ƒng nh ÂŽn ca tiÂŽc i nhng mu nhÂť Glitter hošc Iridescen nhen. - Dnh cho nng VÂŞN PHÆNG: Mu l hošc h—i nh nhÂť Shimmer hošc Satin l phÂŒ h‹p nh€t. - Dnh cho nng HN QUÇC: Phong c ch Hn Quc lu‰n c•n ‚ trong v s ng. V vy Shimmer s  p ƒng ‡‹c yŠu c•u ny nhÂ?. - Dnh cho nng C° TÂźNH: Kh‰ng th kh‰ng thÂŁ mu mt nh Mettalic u nhen. *Th‡ˆng trŠn b‘ng mu mt s note mu pha d‡ i mŠi ‰ mu. R€t nhi u lc bt gšp nhng t khÂ?a ny. NŠn nng hÂ?y cƒ quan s t v p dng t t nhÂ?.


SON MĂˆI Lipbalm: son d‡¤ng cÂ? t c dng to ‚  m cho m‰i. Th‰ng th‡ˆng kh‰ng mu, hošc cÂ? mu nh Lipstick: Son dng thÂ&#x;i to mu dng thÂ&#x;i, th rn ‡‹c nÂ?n chšt v cÂ? nhi u mu sc kh c nhau. Liptint: son m‰i to mu dng n‡ c, to hiÂŽu ƒng ng hÂœng tiÂŽp vo lÂĄng m‰i. Tuy nhiŠn, kh‰ng cÂ? nhi u t‰ng mu. Lipcream: son m‰i to mu dng kem, cho hiÂŽu ƒng mn hošc l b m trŠm m‰i, šc tnh lu tr‰i Lip gloss: Son bÂ?ng, kh‰ng lŠn mu nhi u nh‡ng to ‚ mng, c¢ng bÂ?ng cho m‰i MO T SEWOW: - NŠn nh son d‡¤ng ngay khi m i bt •u make up. Tr nh viÂŽc xong xu‰i h t cui cÂŒng m i i son d‡¤ng rÂœi son mu sau Â?, s khi n son mau tr‰i, v kh‰ng m m m‰i tt ‡‹c. - Son tint chÂ’ nh ‡‹c lÂĄng m‰i. NŠn k t h‹p v i son mu kh c  nh h t m‰i bŠn ngoi. - L‡u ž khi chn mua son, n u th€y mu p th nhn xem ph‘i Â? l son mu hay son bÂ?ng. N u l son bÂ?ng th nh kh‰ng lŠn mu nh‡ bŠn ngoi nhn v ch€t mu r€t nh


CHÂŻT MU TRONG SÂśN PH¡M N˜N Dewy: Th‡ˆng nÂ?i v da. Trong tr›o v c¢ng bÂ?ng. M‡ t chƒ kh‰ng l Glowy: Da c¢ng bÂ?ng nhi u Matte: Da mn l Sheer: M‘nh v trong sut h—n. NÂ? cÂ? th gip ln da cÂ? tu„i tr‰ng s ng h—n v lm mˆ n p nh¢n Luminuos: Th‡ˆng nÂ?i v ph€n ph hošc n n. Cho bn m‚t nh nhn r­c r¤, sang trng khi t c ‚ng d‡ i nh s ng MO T SEWOW: - Ä? cho da hiÂŽu ƒng c¢ng bÂ?ng nh‡ Hn Quc. Nng cÂ? th dÂŒng c c loi Kem lÂ?t Primer gip lm c¢ng da. Hay c c loi highlight dng beam nhÂť bt s ng - N u i tiÂŽc nng dÂŒng ph€n ph Luminous r€t r€t p v bt s ng, lung linh lm Â? nha - N u kh‰ng thch ln da bÂ?ng, bn cÂ? th i l p n n mn nh‡ nhung bng c ch chn nhng s‘n ph m l cÂ? ghi t khÂ?a Matte, *S‘n ph m g‹i ž cho ln da c¢ng bÂ?ng: - Kem bt s ng Benefit High Beam - Becca Highlight and contour - Ph€n ph ngc Trai Guerlain Meteorites Pearls Of Powder - Kem lÂ?t bt s ngThe Face Shop Highlighter Beam - Etude House Volunm Primer * S‘n ph m g‹i ž cho ln da l mn: - NYX stay matte but not flat


C°C THAO T°C KHI MAKE UP Blend: nh nh theo chi u ngang 1 on thng nhm gip mu sc u v cÂ? ‚ lan h—n. Th‡ˆng chÂ’ ž nh mt hošc t n kem n n Apply: T dÂŒng chung chung chÂ’ thoa s‘n ph m lŠn da. L b‡ c tr‡ c ca Blend. L€y s‘n ph m v cho lŠn mšt hošc mt. Apply xong rÂœi m i Blend. Push: VŠ nh . nh€n da ph t huy t c dng ca s‘n ph m. Th‡ˆng chÂ’ thoa n‡ c cn bng tr‡ c khi make up hošc ‚ng t c vŠ nh khi nh n n. Line: k› 1 ‡ˆng mÂ&#x;ng v m‘nh. th‡ˆng chÂ’ k› mt Press: Ä?ÂŽ lu v mnh h—n push. Th‡ˆng chÂ’ viÂŽc sÂŁa cha c c s‘n ph m make up b v¤ trong make up. Nh€n v ÂŽ lu, mnh ch€t ph€n nÂ?n li v i nhau. MO T SEWOW: - Th‰ng th‡ˆng khi nh n n c•n 3 ‚ng t c sau: APPLY (Cho kem n n ch€m lŠn mšt) -> BLEND (DÂŒng c hošc b‰ng t n kem n n theo chi u ngang v lŠn) -> PUSH (Dšm nh ch€t n n Šm h—n,gi ‡‹c b n h—n trŠn da) - C c thao t c khi nh mt bao gÂœm: APPLY (L€y mu mt dšm nh lŠn b•u mt) -> BLEND (DÂŒng c lan qua li mu mt cho m‡‹t v cÂ? sc d‚ h—n) -> LINE (K› ‡ˆng vi n mt nhm mt to h—n) - Hy vng #tinlm p k ny s gip c c nng b t lng tng khi c hošc xem c c tutorial n‡ c ngoi. V hiu mnh c•n lm g khi make up nhÂ?.


Pallette: 1 b‘ng gÂœm nhi u ng¢n cÂ? th ­ng ‡‹c nhi u mu, nhi u s‘n ph m trŠn 1 h‚p. Kit / set: B‚ s‘n ph m gÂœm nhi u h‚p, nhi u s‘n ph m cÂ? tnh n¢ng kh c nhau nh‡ng cÂŒng chung m‚t concept nhm tiÂŽn l‹i cho ng‡ˆi dÂŒng. VD: B‚ kit trang im mt, kit trang im n n... Accessary: C c ph kiÂŽn i kÂŽm nhm hŠ tr‹ cho viÂŽc make up nh‡ c, b€m mi, k p tÂ?c, h‚p ­ng‌ Sample / Tester: M§u thÂŁ. Th‡ˆng tšng chƒ kh‰ng b n, Nhng m§u thÂŁ ny cÂťng th‡ˆng ‡‹c gom vo lm thnh 1 b‚ kit Minisize: s‘n ph m dÂŒng nh‡ng v i kch th‡ c hošc khi l‡‹ng nhÂ&#x; h—n bnh th‡ˆng. Mang li chi ph th€p h—n. TiÂŽn l‹i khi mang i du lch. G´I Âľ T SEWOW - Ti ViÂŽt Nam, nng cÂ? th mua nhng b‚ kit/set hay cÂĄn gi "nhng chi c h‚p beauty" ti LixiBox hošc Ma Belle Box c­c xinh v uy tn - Tr‡ c khi mua s‘n ph m full size no. Nng cÂ? th xin hošc mua sample dÂŒng thÂŁ tr‡ c nhen. - Ä?i v i Mu mt, M hÂœng th mua theo dng Pallete s gip ti mnh ti t kiÂŽm c­c k¨ m li tha hÂœ phi v tung hƒng cÂŒng make up Â?.


TÂąO SĂ… Ä?²T PH° Ph! Ngay by gi c l bn ang cm thy mnh nh mt chuyn gia, Sewow khng ngh y l mt cun sch “nh k â€?. Bn v a k t th c mt kha hc chuyn su vy. Qu tuyt ng khng nh? V n u c qun mt iu g , bn hy tm c li khi nim v ni dung m bn mun ghi nh trong cun t in ny nh!

Vy c xong bn nŠn bt tay lm g tr‡ c tiŠn? Theo g‹i ž Sewow nghž bn nŠn: - Tp h‹p t€t c‘ c c loi mÂ… ph m v phn loi chng i no. - Nh li mnh Â? make-up nh‡ th no? Ä?Â? sÂŁ dng ng ch‡a no? - Bn Â? chn ng loi mÂ… ph m phÂŒ h‹p v i da mnh ch‡a, n u ch‡a hÂ?y l­a chn li cho ng v phÂŒ h‹p h—n nhÂ?! Ä?y l cun c m nang. HÂ?y gi nÂ? bŠn mnh v tham kh‘o th‡ˆng xuyŠn nhÂ?!


N u bn mun tham gia Group chia s› nhi u b quy t th­c t h—n na, xin mˆi bn cÂ? th ¢ng kž † y nhÂ?! Wesite: https://sewow.vn/ Group facebook: https://www.facebook.com/groups/388222198037137 Fanpage: https://www.facebook.com/sewow.vn V nh vy Sewow s k t th c cun c m nang lm p Â? y nh! Cm Â?n bn rt nhiu dnh thi gian c sch v Sewow mong bn s Â?ng dÂ?ng v gi p mnh trÂ? nn xinh p v thng minh hÂ?n. Thn m n, Sewow

TỪ ĐIỂN LÀM ĐẸP  

Tại sao chúng mình nên đọc CUỐN SÁCH THÚ VỊ này nhỉ? 1. Nàng sẽ có kiến thức để lựa chọn mỹ phẩm đúng phù hợp với làn da của mình và trở th...

TỪ ĐIỂN LÀM ĐẸP  

Tại sao chúng mình nên đọc CUỐN SÁCH THÚ VỊ này nhỉ? 1. Nàng sẽ có kiến thức để lựa chọn mỹ phẩm đúng phù hợp với làn da của mình và trở th...

Advertisement