Page 1

ซันโซนิครวบรวมหนังสื อนิทานเด็กหลากหลายภาษา ทั้งไทย อังกฤษ จี น และญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาการอย่างยัง่ ยืนของเด็กไทย เราเป็ นผู้นาเข้ าปากกาพูดได้ รายแรกของประเทศ โดยปากกาอัจฉริ ยะสามารถพูดได้ เมื่อนาไปสัมผัสหนังสื อ เพื่อให้ ลกู ๆ ได้ พัฒนาทักษะด้ านภาษาอย่ างรวดเร็ วและสนุกสนาน

บริ การของเรา:

นิทาน สาหรั บ เด็ก

หนังสือ เด็ก เล็ก

หนังสือ เด็ก

หนังสือ สาหรั บ เด็ก

หนังสือ นิทาน

ปากกา พูด ได้

ปากกา อัจฉริยะ

เยี่ยมชมเรา - http://www.sunsonic.co.th/

Sunsonic new educational techonolgy for kids and adult sunsonic  
Sunsonic new educational techonolgy for kids and adult sunsonic  

ซันโซนิครวบรวมหนังสือนิทานเด็กหลากหลายภาษา ทั้งไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาการอย่างยั่งยืนของเด็กไทย เราเป็นผู้นำเข้าปากกาพูดได้ร...

Advertisement