Page 1

koncertnĂ­ sezĂłna

2017/18


HRAJEME PRO VÁS SRDCEM


Vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí Vás opìt po roce pozdravit u pøíležitosti zahájení nové koncertní sezóny 2017/2018 naší Severoèeské filharmonie Teplice. Jsem velmi potìšen, že mohu již øadu let sledovat vývoj tohoto hudebního tìlesa a radovat se z jeho úspìchù nejenom zde v Teplicích, ale po celé Evropì a již podruhé i mimo evropský kontinent. Osobnì si velmi vážím pøítomnosti Severoèeské filharmonie u nás. Myslím, že plnì zapadá do konceptu moderního mìsta, které však má svou historii a nezamìnitelný charakter, který je dán nejenom lázeòstvím, ale právì i èinností filharmonikù. I tuto sezónu naše mìsto navštíví øada významných umìlcù svìtové úrovnì. Teplice si tak stále zachovávají povìst mìsta s bohatou kulturní tradicí. Pøeji Severoèeské filharmonii Teplice úspìšnou koncertní sezónu, vnímavé posluchaèe a mnoho pøíjemných spoleèných hudebních zážitkù. Vìøím, že se na nìkterém z koncertù spoleènì potkáme. Jaroslav Kubera primátor mìsta Teplice


Vážení posluchaèi, milí abonenti, dostává se Vám do rukou katalog nové koncertní sezóny 2017-2018, která bude zajímavá nejen výbìrem dramaturgie, ale také nás bìhem ní èeká mnoho nových událostí. Tou první, kterou bych rád zmínil, je oslava 180 let stálého orchestru v Teplicích a 70 let pováleèného znovuobnovení jeho èinnosti. Je až neuvìøitelné, že v bøeznu 2018 uplyne již deset let od slavnostního koncertu, kterým jsme si za pøítomnosti vìtšiny dosavadních šéfdirigentù pøipomnìli pøedchozí výroèí a vydali knihu o historii naší filharmonie, sahající až do roku 1838. Nadcházející novou koncertní sezónou se zároveò završí pìtileté období našeho dosavadního šéfdirigenta Alfonsa Scarana, pro kterého je tato sezóna v roli šéfdirigenta Severoèeské filharmonie poslední. Chtìl bych mu proto již nyní jménem všech èlenù naší filharmonie podìkovat za jeho vynikající práci, která byla pøínosem nejen pro nás, ale vìøím, že výbìrem a novým pohledem na dramaturgii i pro Vás posluchaèe a návštìvníky našich koncertù. To však neznamená, že nebude již s naším orchestrem nadále vystupovat, velmi rádi ho opìt pøivítáme pøi jeho hostování v našem orchestru bìhem následujících sezón. Bylo nám a bude i nadále ctí s ním spolupracovat a dovolte, abych mu i za Vás tímto popøál mnoho úspìchù v jeho dalším umìleckém i osobním životì. Od podzimu 2016 probíhal výbìr nového šéfdirigenta a v souèasné dobì je již rozhodnuto. Snad mi odpustíte, že Vám jeho jméno ještì oficiálnì nesdìlím, jeho funkèní období totiž zaène až od øíjna 2018 a další koncertní sezónu 2018-2019 bude pøipravovat spoleènì s umìleckou radou on. Mohu jen naznaèit, že se jedná o dirigentskou osobnost, jejíž jméno pro Vás nebude jistì neznámé a že po dvaceti letech jsme se rozhodli zvolit zástupce èeské dirigentské školy. Tímto však již velmi pøedbíhám a rád bych Vám spoleènì s dosavadním šéfdirigentem pøedstavil koncertní sezónu, která nás teprve èeká, a pozval Vás na naše abonentní koncerty. Zachovali jsme osvìdèený poèet i model všech abonentních koncertù, proto se spoleènì s námi mùžete tìšit na 17 symfonických a 7 komorních koncertù, které se v rámci ní uskuteèní. Pøi výbìru dramaturgie jsme kladli velký dùraz na to, abychom Vám mohli pøedstavit jak nová díla, která se u nás ještì nehrála, tak i atraktivní a posluchaèsky vdìèné skladby. Budete tak mít možnost vyslechnout napøíklad dílo Zdeòka Merty Century Dance pro trubku a orchestr, Beatles go Baroque Petera Breinera, Èajkovského Patetickou symfonii, Planety Gustava Holsta èi Zjasnìnou noc Arnolda Schönberga. Neménì zajímavými budou koncerty prémiového cyklu C, kde nás Alfonso Scarano pøenese do Itálie pøi koncertì s podtitulem Viva Italia, nebo kdy bude Charles Olivieri-Munroe dirigovat koncert s podtitulem Sport a hudba. Souèástí tohoto cyklu je též tradièní vánoèní koncert, na kterém zazní nejen Rybova Èeská mše vánoèní, ale i Missa Brevis Jiøího Pavlici, inspirovaná lidovými písnìmi, na kterou se já osobnì již nyní velmi tìším. Doufám, že tak uspokojíme všechny naše posluchaèe, nebo budou mít k dispozici široký výbìr svìtového repertoáru všech hudebních stylù a období. Nerad bych zapomnìl na komorní koncerty øady K v Zahradním domì, které si již získaly mnoho posluchaèù a pomalu se stávají tradicí. Díky nim máte možnost poznat sólovou èi komorní hru èlenù naší filharmonie a zároveò mají naši filharmonici možnost interpretovat jinou, než symfonickou hudbu. Vážení posluchaèi, vìøím, že Vás naše koncertní nabídka zaujme a že se budeme, tak jako dosud, setkávat v plném koncertním sále. Vážíme si Vaší pøíznì, za kterou bych Vám chtìl jménem všech èlenù Severoèeské filharmonie Teplice podìkovat. Dovolte mi, abych závìrem podìkoval i jménem Vaším našemu zøizovateli, statutárnímu mìstu Teplice, za jeho stálou a významnou podporu, Ústeckému kraji, Ministerstvu kultury Èeské republiky a všem dalším donátorùm z øad spoleèností, uvedených na následujících stránkách. Tìším se na shledání s Vámi na našich symfonických i komorních koncertech a pøeji Vám mnoho umìleckých zážitkù. Mgr. Roman Dietz øeditel Severoèeské filharmonie Teplice


Vážení abonenti a posluchaèi, milovníci hudby, jsem velmi potìšen, že Vás mohu pøivítat v nové sezónì 2017-2018, která je zde mou pátou a zároveò poslední sezónou na postu šéfdirigenta Severoèeské filharmonie Teplice. Jak už je naší tradicí, také tento rok jsme pøipravili úžasnou hudební cestu od A. Vivaldiho až k A. Schoenbergovi, s velkým množstvím výjimeèných sólistù a hostujících dirigentù vysoké úrovnì. U pøíležitosti zahájení nové koncertní sezóny znovu pøivítáme italskou vycházející hvìzdu Francescu Dego, tentokrát s Koncertem pro housle Maxe Brucha. Èeká nás ale øada dalších zajímavých jmen. Kromì èeských hvìzd Ivana Ženatého a Jitky Èechové budete mít možnost vyslechnout Calogera Palerma, soloklarinetistu Concertgebow Amsterdam, Leonarda Colafeliceho, vítìze Cleveland Competition a Rubistein v Tel Avivu, stejnì tak jako Daniela Fradkina z Izraele, jednoho z nejlepších svìtových hráèù na violu d´amore, který rovnìž patøí na dlouhý seznam mladých hudebníkù pocházejících z Èeské republiky, Itálie a Thajska. Jsem velmi hrdý, že Vám mohu pøedstavit dynamickou, moderní a stimulující dramaturgii, díky které budeme spoleènì pokraèovat v objevování nového a uceleného kulturního panoramatu. Tím zároveò vysvìtluji, proè bude uvedena Zjasnìná noc Arnolda Schoenberga, zde v Teplicích vùbec poprvé, dále svìtová premiéra Koncertu pro violu d´amore Aharona Harlapa, ale také cyklus italských komorních árií v podání Paola Tostiho, stejnì tak jako Symfonie è. 4 Es dur Antona Brucknera, která zde bude uvedena poté, co tu pøed dvìma lety zaznìla jeho Symfonie è. 8. Chtìl bych touto cestou podìkovat všem èlenùm Severoèeské filharmonie Teplice, od øeditele Romana Dietze po technika Martina Markowicze, pøes Albrechta, Pavla, Magdalénu, administrativní pracovníky a každého èlena orchestru, kterého jsem se uèil poznávat v prùbìhu ètyø nádherných let. Mnoho díkù patøí také naší excelentní koncertní mistryni Nadì Slavíèkové a všem výjimeèným kolegùm, kteøí vždy pracovali s velkou intenzitou a profesionalitou. Ve svém srdci si navždy uchovám gesta, pohledy, laskavost a péèi, které se mi dostalo vždy po koncertech, bìhem zkoušek a v každých dalších momentech. Nikdy na Teplice nezapomenu. S úctou Váš Alfonso Scarano šéfdirigent Severoèeské filharmonie Teplice


Vážení pøátelé a milovníci hudby, je mi velkou ctí, že Vás mohu pøivítat v nové koncertní sezónì 2017-2018, která bude opìt sezónou jedineèné hudby, výborných sólistù a našeho skvìlého orchestru Severoèeské filharmonie Teplice. Rád bych Vás touto cestou ujistil, že Vaše spoluúèast na návštìvnosti mých koncertù je pro mne stejnì dùležitá, jako jejich dirigování. Ve skuteènosti jste to právì Vy, spoleènì s naším orchestrem, kdo mne inspiruje k umìlecké èinnosti v tomto speciálním koutu Èeské republiky. Mé uznání trvá nadále, stejnì jako pokraèuje i má podpora tohoto kulturního pokladu, který v Teplicích máme. Tìším se na brzké setkání s Vámi. S pøáním všeho nejlepšího Charles Olivieri-Munroe èestný šéfdirigent Severoèeské filharmonie Teplice


Dechové kvinteto SÈF Martin Zuber pøíèná flétna Iveta Trojanová hoboj, anglický roh Petr Kubík klarinet

Pavel Stanìk lesní roh Radovan Skalický fagot Jan Czech basklarinet

Gioachino Rossini

Pøedehra k opeøe Vilém Tell v úpravì pro dechové kvinteto

Paul Taffenel

Kvintet g moll, op. 2

Claude Debussy

Suita è. 2 pro dechové kvinteto

Leoš Janáèek

Mládí, dechový sextet s basklarinetem

koncert

K1

komorní cyklus

11/10/2017


Severoèeská filharmonie Teplice je jediným profesionálním symfonickým orchestrem v Ústeckém kraji. Zakládací listina a úøední schválení orchestru nese letopoèet 1838. Od konce 19. století uvádìl orchestr pravidelné cykly symfonické hudby v provedení nejžádanìjších dirigentù a sólistù té doby. Koncertovali zde nejvìtší osobnosti svìtové hudby, napø. dirigenti Eugen d´Albert, Richard Strauss, klavíristé Ferruccio Busoni, Conrad Ansorge, Emil Sauer, Ernö Dohnányi, Frederic Lamond, houslisté Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaÿe, Bronislav Huberman, Fritz Kreisler, Alexander Peènikov, Henri Marteau, violoncellisté David Popper, Julius Klengel, Hugo Becker, Anton Hekking, pìvkynì Lili Lehmannová, Ernestina Schumann-Heinkeová a mnoho dalších. V létì absolvoval orchestr okolo 150 lázeòských a 18 symfonických koncertù a v zimní sezónì cykly vážné symfonické hudby. Øídí je kromì hudebního øeditele Willeho hostující dirigenti, mezi nimi napø. Siegfried Wagner, Alexander Zemlinský nebo Felix von Weingartner. Vystupovali zde i všichni velcí èeští houslisté poèínaje Josefem Slavíkem a konèe Janem Kubelíkem. Èinnost mìstského orchestru skonèila koncem druhé svìtové války v souvislosti s uzavøením mìstského nìmeckého divadla. V roce 1948 vzniklo nové hudební tìleso - Mìstský lázeòský orchestr. Postupnì se zde vystøídala celá øada dirigentù, napø. Miloslav Bervíd, Bohumil Berka, Martin Turnovský, Libor Pešek a Vladimír Válek. V roce 1972 pøišel na místo øeditele a šéfdirigenta Jaroslav Soukup. Rozšíøil poèetní stav orchestru, který od roku 1979 nesl název Severoèeská státní filharmonie. Po listopadových událostech roku 1989 se ujal šéfdirigentského místa Jan Štván a od roku 1991 Tomáš Koutník. Pod jeho taktovkou dochází k natoèení všech symfonií Franze Schuberta na 4 CD. V létì roku 1997 odchází z Teplic šéfdirigent Tomáš Koutník, nicménì období jeho pùsobení v Teplicích je pøíznivci orchestru i veøejností považováno za významnou éru SÈF. Rovnocennou náhradou za odstupujícího šéfdirigenta se stává od èervence 1997 mladý kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe, pøicházející ze Státní filharmonie Brno. Nová dramaturgie, srozumitelná a pøístupná širokým vrstvám posluchaèù, pøináší naprostý zvrat v návštìvnosti abonentních koncertù. Charles Olivieri-Munroe pøivádí do Teplic øadu významných svìtových umìlcù, vèetnì monacké princezny, klavíristky Caroline Murat. Tato spolupráce vyvrcholila v roce 1999 koncertem v Monte Carlu za pøítomnosti mnoha významných svìtových osobností spoleèenského života. Na tomto koncertì, jehož výtìžek byl vìnován Weizmannovì nadaci, vystoupil i svìtovì proslulý houslista Maxim Vengerov. Šéfdirigent SÈF Charles Olivieri-Munroe je zván na prestižní koncertní pódia po celém svìtì. Diriguje pøední orchestry a zdokonaluje svou dirigentskou èinnost, která vyvrcholila v kvìtnu 2000, kdy získává 1. cenu v dirigentské soutìži Pražské jaro. Od roku 2001 Severoèeská filharmonie Teplice výraznì rozšíøila své zahranièní i tuzemské aktivity. Bìhem roku 2004 absolvovali tepliètí filharmonikové 140 koncertù, z toho 52 v zahranièí. Více jak 400 000 posluchaèù v Nìmecku, Itálii, Rakousku, Španìlsku, Švýcarsku, Monaku, Francii, Belgii, Dánsku, Portugalsku, Chorvatsku, Slovinsku, Maïarsku, Slovensku, Srbsku, na Maltì a dalších zemích, mìlo možnost seznámit se se stoupající umìleckou kvalitou orchestru. Zahranièní kritiky vyzdvihovaly pøedevším mladé obsazení orchestru, souhru a celkový umìlecký dojem. Filharmonie zaèíná pùsobit ve významných evropských centrech, napø. v Mnichovì, Berlínì, Basileji, Paøíži, Valencii, Lisabonu, Bìlehradì, Budapešti, Záhøebu, Ljubljani, Bordeaux, Toulouse, Grenoblu, Madridu, Vallettì a dalších mìstech. Úspìchy v zahranièí následnì pøinášejí nová pozvání ke koncertní èinnosti a prestiž SÈF. Pravidelnì též úèinkuje na významných koncertních pódiích hudebních festivalù, napøíklad Pražské jaro, Janáèkùv máj, Festival Èeský Krumlov, Janáèkovy Hukvaldy, Mahler Jihlava Hudba tisícù, Festival Mitte Europa, Èeské doteky hudby aj. Je pravidelným hostem koncertù pražského Rudolfina nebo Obecního domu v Praze a v dalších velkých mìstech v Èechách i na Moravì. Na podzim roku 2013 absolvovala Severoèeská filharmonie Teplice turné do Asie, kde navštívila postupnì Vietnam, Kambodžu, Hong Kong, Singapur, Malajsii a Brunej. Koncertovala za pøítomnosti velvyslancù, vládních èinitelù a královských rodin napøíklad v hanojské Opera House, malajském Dewan Filharmonik Petronas v Kuala Lumpur, nebo v kambodžském Phnom Penhu èi v brunejském Bandar Seri Begawan. Nicménì tìžištìm umìlecké pùsobnosti i nadále zùstává èinnost pro mìsto a jeho kulturu. Díky bohaté zahranièní spolupráci a díky výborným zahranièním kontaktùm s agenturami, mùže SÈF zvát do své domácí dramaturgie øadu vynikajících svìtových umìlcù, napøíklad Misha Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz, Kun-woo Paik aj. Zároveò tepliètí filharmonikové nezapomínají ani na mládež a poøádají mnoho koncertù vìnovaných právì jim, budoucím abonentùm a posluchaèùm, kteøí mají jedineènou možnost poznat velký symfonický orchestr. V lednu 2012 nastoupil do funkce hlavního hostujícího dirigenta italský dirigent Alfonso Scarano, který se od øíjna 2013 stává novým šéfdirigentem Severoèeské filharmonie Teplice. Spoleènì se v listopadu 2013 pøedstavili italskému publiku na prestižním koncertì v Teatro Luciano Pavarotti v Modenì s díly L. Janáèka a P. I. Èajkovského. Severoèeská filharmonie je zøizována statutárním mìstem Teplice a je jím zároveò povìøena poøádáním a organizaèním zajištìním Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena, který byl založen v roce 1964. Od roku 2004 se tento festival rozšíøil z pùvodních 5 koncertù v Teplicích na souèasných 21 komorních i symfonických koncertù v dalších 12 mìstech. Svou bohatou umìleckou èinností se Severoèeská filharmonie Teplice stává významnou kulturní institucí kraje, která sdružuje nejlepší profesionální umìlce v regionu, a která se nemalou mìrou podílí na kulturním životì mìsta Teplic a celého Ústeckého kraje.


Petr Iljiè Èajkovskij

Romeo a Julie

koncert

A1

Max Bruch

symfonický cyklus

Koncert pro housle è. 1 g moll

12/10/2017

Petr Iljiè Èajkovskij

Symfonie è. 6 h moll, op. 74 „Patetická”

Alfonso Scarano

Francesca Dego / Itálie housle


The North Czech Philharmonic Teplice The first official document from the National Council, which is responsible for Teplice’s spa music, dates back to February 1831. From the onset of 1838, preparations took place to get the spa orchestra up and running. The key was a document provided by the governor of the district of Litomeric which enabled the orchestra to gain full statute on April 14, 1838. It was no longer necessary to dismiss the 36 members of the seasonal orchestra as half of the players were soon fully engaged all year round. In 1886, Karl Wosahlo took hold of the town orchestra’s baton, primarily taking credit for being the first to establish symphony concerts on a regular basis. At that time, Teplice’s spas were at their prime hosting concerts with the finest personalities the world of music had to offer. For example, conductors Eugen d´Albert, Richard Strauss, pianists Ferruccio Busoni, Conrad Ansorge, Emil Sauer, Ernö Dohnányi, Frederic Lamond, violinists Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaye, Bronislav Hubermann, Fritz Kreisler, Alexander Peènikov, Henri Marteau, celloists David Popper, Julius Klengel, Hugo Becker, Anton Hekking, singers Lili Lehmannová, Ernestina Schumann-Heinke and many others. All great Czech violinists performed here from Josef Slavic to Jan Kubelik. A more notable character that succeeded Johannes Reichert in 1922 was Oskar Konrad Wille, who divided the orchestra into four categories according to the level of demand and with corresponding entrance fees – spa concerts, working-class concerts including an introductory text, people’s concerts and philharmonic concerts with world acclaimed soloists while increasing the number of members to 90 musicians. In the summer, the orchestra performed approximately 150 spa and 18 symphony concerts and cycles of symphony music during the winter season. The orchestra was not only led by Wille himself, but also by guest conductors like Siegfried Wagner, Alexander Zemlinsky or Felix von Weingartner and Richard Strauss. In the years 1938 - 1945 Bruno Schestak was the last Chief conductor of the orchestra in Teplice, but at the end of the Second World War, the closing of the town’s German theatre marked the end of the thriving orchestra’s concerting era. After 1945, orchestras from other places started to come together in Teplice. On January 11, 1948, the town’s council gave Sedmidubsky a proposal for restoring the once renowned spa orchestra. Next in line was twenty-seven year old graduate of Prague’s conservatoire Josef Hrnèíø whose main concern was to stabilise the orchestra. Within its first year, the Town Spa Orchestra performed 180 concerts. The orchestra was transferred to the care of the Regional Authorities in Usti nad Labem, expanding to 60 musicians. Following Bervíd’s departure in 1956, the post of artistic director and head conductor was granted to Bohumil Berka, graduate of Prague’s conservatoire, who came from Moravia’s Philharmonic in Olomouc where he worked alongside of František Stupka. Following Martin Turnovský was Libor Pešek from the season of 1963 until the end of the season of 1969 and the next three seasons were led by Vladimír Válek – both amongst the best of the Republic and highly acclaimed around the world. In 1972, Jaroslav Soukup was named director and head conductor. At that time, the orchestra had established a good reputation and stable contacts with several Czech cities. Jaroslav Soukup worked on solving the needs of the orchestra and on increasing the size of the body that had been bearing the name North Czech Philharmonic of Teplice since 1979. Jaroslav Soukup belonged to those who came with the idea to build a concert hall in Teplice that would meet the criterion of contemporary requirements. Regional authorities accepted his plans and needs and soon a concert hall was created in the newly built Cultural Centre. In 1983 and 1985, the philharmonic set out on concert tours to Spain and later on to Italy, Austria and Germany, always achieving excellent results and receiving positive responses and invitations. In November of 1989, the philharmonics situation didn’t differ much from other orchestras in the Republic. This is what led to changes of head conductors during December of the very same year. The post was assigned to Jan Štván, who had previously been working as second director. The desire for higher quality led the new management to offer the position of head conductor to Tomáš Koutník, who had previously had several years of experience with artistic leadership of Ostrava’s Janáèek Philharmonic. It was soon clear that the step was a positive one shown by the gradual increase in attendance of season subscription concerts and also in the quality of the orchestra’s performances. In the summer of 1997, Tomáš Koutník left his post as Teplice’s head conductor nevertheless leaving behind what is regarded by avid followers of the orchestra and the public to be an unforgettable era in the history of the NCP. An equivalent substitute was discovered at the State Philharmonic of Brno for the resigning head conductor. Taking over as head conductor in July 1997 was young Canadian conductor Charles OlivieriMunroe. A new interpretation of music appreciated by and accessible to a wide range of listeners caused a notable increase in the attendance of season subscription concerts. The new head conductor and the NCP artistically influenced each other creating a unique relationship. Charles Olivieri-Munroe brought to Teplice a number of world famous artists including the Princess of Monaco Caroline Murat. This collaboration reached its peak in 1999 with a concert in Monaco in the presence of numerous world renowned personalities of society. World celebrated violinist Maxim Vengerov also performed at the concert which donated its proceeds to the Weizman Foundation. Head conductor Charles Olivieri-Munroe was invited to prestigious concert podiums all over the world. He conducted acclaimed orchestras and perfected his work as a conductor which reached its peak in 2000 when he was awarded first prize for conducting at the Prague Spring competition. Based on the results of the ensuing recruitment, Roman Dietz was appointed director by the council of Teplice on October 1, 2000. At that time, the orchestra found itself in a complicated financial situation and the only way out was to find new resources, to increase tour activities and to gain sponsors. From 2001, the NCP markedly increased its activities at home and abroad. During 2004, the philharmonic of Teplice performed 142 concerts of which 52 took place abroad. A very significant project was the undertaking of tours across Europe – the most extensive yet by the orchestra, in which it visited 25 cities in 11 European countries from Slovakia and Hungary through Serbia, Croatia, Slovenia, France, Spain, Portugal to Denmark and Germany. The orchestra played in cities such as Bratislava, Belgrade, Zagreb, Ljubljana, Madrid, Lisbon, Berlin, Munich, Basil, Paris, Valencia, Prague and many other cities which would follow in inviting the prestigious NCP to perform for them. Foreign critics remarked on the predominance of young musicians in the orchestra, the teamwork and the overall musical impression. In January 2005 the Philharmonic was invited to give a concert in conjunction with the National Orchestra of Malta in the Mediterranean Conference Centre of Valletta to celebrate the recent joining of Malta and the Czech Republic into the European Union. The North Czech Philharmonic regularly performs in prestigious domestic music festivals like the Prague Spring International Festival, the Antonín Dvoøák Festival, the Beethoven Music Festival, the Èeský Krumlov Festival, the Gustav Mahler Festival, the Leoš Janáèek Festival and others. In autumn 2013 the North Czech Philharmonic Teplice absolved a concert tour to Asia, where the orchestra visited Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Singapur, Malajsia and Brunei. The orchestra played by the attendance of the royal families as in the capital of Malajsia, Kuala Lumpur, in the concert hall Dewan Filharmonik Petronas or in Phnom Penh, the capital of Cambodia or in Brunei in Bandar Segi Begawar. In the future years there are planned concert tours to Thailand and China, but also to Brasil, Chile, Argentinia or Uruguay. Foreign critics often point out the mostly young make up of the orchestra, and its energetic, emotional and soulful ensemble playing. At home in Teplice the North Czech Philharmonic performs alongside the most famous contemporary musicians, such Misha Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz, Kun-woo Paik and others. At the same time the orchestra devotes many concerts to younger audiences in the form of educational concerts. Since 1964 the North Czech Philharmonic is also responsible for running the Ludwig van Beethoven Music Festival in recognition of the composer who not only visited this urban home of the orchestra but was also inspired by the town and its surroundings to write several of his most famous compositions. From 2013 Alfonso Scarano (Italy) is appointed to the position of the Chief conductor of the North Czech Philharmonic Teplice.


Hector Berlioz

Øímský karneval, pøedehra pro orchestr, op. 9

Camille Saint-Saëns

Koncert pro violoncello è. 1 a moll, op. 33

Gustav Holst

koncert

Planety, op. 32

B1

symfonický cyklus

19/10/2017

Charles Olivieri-Munroe

Camille Thomas / Francie violoncello


Die Nordböhmische Philharmonie Teplice ist das einzige professionelle Symphonieorchester im Bezirk Ústí. Die Gründungsurkunde und die amtliche Bestätigung tragen die Jahreszahl 1838. Bis ins Ende des 19. Jahrhunderts gab das Orchester regelmässige Zyklen symphonischer Musik unter Mitwirkung der gefragtesten Dirigenten und Solisten jener Zeit. Hier konzertierten die grössten Persönlichkeiten der Weltmusikszene, beispielsweise die Dirigenten Eugen d´Albert, Richard Strauss, die Pianisten Ferruccio Busoni, Conrad Ansorge, Emil Sauer, Ernö Dohnányi, Frederic Lamond, die Geiger Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaÿe, Bronislav Hubermann, Fritz Kreisler, Alexander Peènikov, Henri Marteau, die Violoncellisten David Popper, Julius Klengel, Hugo Becker, Anton Hekking, die Sängerinnen Lili Lehmann, Ernestine Schumann-Heinke und viele andere mehr. Im Sommer absolvierte das Orchester in etwa 150 Kur- und 18 Symphoniekonzerte und in der Wintersaison Zyklen ernster symphonischer Musik. Diese Zyklen leiteten ausser dem Musikdirektor Wille Gastdirigenten, unter ihnen beispielsweise Siegfried Wagner, Alexander Zemlinský oder auch Felix von Weingartner. Ebenso traten hier auch die grossen tschechischen Geiger auf, angefangen von Josef Slavík bis hin zu Jan Kubelík. Die Tätigkeit des städtischen Orchesters endete zum Ende des zweiten Weltkrieges in Zusammenhang mit der Schliessung des deutschen Theaters. Im Jahre 1948 entstand ein neuer Klangkörper – das städtische Kurorchester. Im Laufe der Zeit wechselten sich hier eine ganze Reihe von Dirigenten ab, z. B. Miloslav Bervíd, Bohumil Berka, Martin Turnovský, Libor Pešek und Vladimír Válek. Im Jahre 1972 übernahm Jaroslav Soukup die Funktion des Intendanten und Chefdirigenten. Er vergrösserte das Orchester, welches seit 1979 den Namen Nordböhmische staatliche Philharmonie Teplice trug. Nach den Ereignissen im November 1989 nahm sich Jan Štván der Position des Chefdirigenten des Orchesters an, ab 1991 Tomáš Koutník. Unter seiner Leitung wurden sämtliche Symphonien Franz Schuberts auf 4 CDs aufgenommen. Im Sommer 1997 verliess Tomáš Koutník als Chefdirigent Teplice, nichtsdestotrotz wird der Zeitraum seines Wirkens in Teplice von Anhängern des Orchesters und der Öffentlichkeit als bedeutende Ära der Nordböhmischen Philharmonie Teplice angesehen. Zu einem gleichwertigen Ersatz für den scheidenden Chefdirigenten wird im Juli 1997 der junge kanadische Dirigent Charles Olivieri-Munroe, welcher von der Brünner Philharmonie kam. Eine neue Dramaturgie, verständlich und einer breiten Schicht an Zuhörern zugänglich, bedeutete einen eindeutigen Umschwung in den Besucherzahlen der Abonnementskonzerte. Der neue Chefdirigent und die Nordböhmische Philharmonie Teplice beinflussen sich sehr stark auf künstlerischer Ebene. Charles Olivieri-Munroe bringt eine Reihe bedeutender Künstler von Weltformat nach Teplice, einschliesslich der Prinzessin von Monaco, der Pianistin Caroline Murat. Diese Zusammenarbeit fand im Jahre 1999 in Monte Carlo im Rahmen eines Konzertes, welchem zahlreiche international bedeutende Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens beiwohnten, ihren Höhepunkt. Bei diesem Konzert, dessen Erlös der Weizmann-Stiftung gewidmet war, trat auch der international angesehene Geiger Maxim Vengerov auf. Der Chefdirigent der Nordböhmischen Philharmonie Teplice, Charles Olivieri-Munroe, ist auf prestigeträchtige Konzertpodien auf der ganzen Welt eingeladen. Er dirigiert namhafte Orchester und vervollkommnet seine dirigentische Tätigkeit, welche ihren Höhepunkt im Mai 2000 hatte, als er den 1. Preis beim Dirigierwettbewerb im Rahmen des Festivals Prager Frühling gewann. Seit dem Jahre 2001 erweiterte die Nordböhmische Philharmonie Teplice ihre Aktivitäten im In- und Ausland deutlich. Im Verlaufe des Jahres 2004 absolvierten die Teplitzer Philharmoniker 140 Konzerte, davon 52 im Ausland. Mehr als 400 000 Zuhörer in Deutschland, Italien, Österreich, Spanien, in der Schweiz, in Monaco, Frankreich, Belgien, Dänemark, Portugal, Kroatien, Slowenien, Serbien, auf Malta und in anderen Ländern, hatten die Gelegenheit, sich mit der steigenden künstlerischen Qualität des Orchester bekannt zu machen. Die ausländische Kritik legte dabei grossen Wert auf die junge Besetzung des Orchesters, sowie auf dessen Zusammenspiel und den künstlerischen Gesamteindruck. Die Philharmonie beginnt in bedeutenden europäischen Zentren zu wirken, beispielsweise in München, Berlin, Basel, Paris, Valencia, Lissabon, Belgrad, Budapest, Zagreb, Ljubliana, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Madrid, La Valletta und in weiteren Städten. Die Erfolge im Ausland bringen neue Einladungen zur Konzerttätigkeit und Prestige. Die Nordböhmische Philharmonie Teplice gastiert ebenso auf den Konzertpodien in Prag und weiteren Städten in Böhmen, Mähren und der Slowakei. Nichtsdestotrotz liegt der Schwerpunkt des künstlerischen Wirkens weiterhin in der Tätigkeit für die Stadt und deren Kultur. Dank der Zusammenarbeiten im Ausland und der ausgezeichneten Kontakte zu Agenturen ist die Nordböhmische Philharmonie Teplice in der Lage, eine ganze Reihe bedeutender Künstler von Weltformat in ihre Dramaturgie einzubinden, beispielsweise Misha Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz, Kun-woo Paik und andere. Gleichzeitig vergessen die Teplitzer Philharmoniker auch nicht die Jugend und veranstalten eine Reihe von Konzerten, welche gerade diesen, den zukünftigen Abonnenten und Zuhörern, die die einzigartige Möglichkeit haben, ein grosses Symphonieorchester kennen zu lernen, gewidmet sind. Im Januar 2012 trat der italienische Dirigent Alfonso Scarano sein Amt als ständiger Gastdirigent an, ab Oktober 2013 wird er neuer Chefdirigent der Nordböhmischen Philharmonie Teplice. So beginnt eine neue Ära der Teplitzer Philharmonie, welche in den Jahren 2013 und 2014 auch Konzerttourneen in aussereuropäische Länder absolvieren wird. Im Herbst 2013 absolvierte die Nordböhmische Philharmonie Teplice eine Tournee nach Asien, wo sie nacheinander Vietnam, Kambodscha, Hong Kong, Singapur, Malajsien und Brunei besuchte. Das Orchester trat im Beisein der königlichen Familien auf, so beispielsweise in Malajsien in Kuala Lumpur im Saal Dewan Filharmonik Petronas oder in Kambodscha in Phnom Penh sowie in der Hauptstadt Bruneis Bandar Segi Begawar. Für die weiteren Jahren werden bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt Turneen nach Thailand und China, aber ebenso nach Brasilien, Chile, Argentinien und Uruguay vorbereitet.

Träger der Nordböhmischen Philharmonie ist die statutarische Stadt Teplice und das Orchester ist von dieser auch zur Veranstaltung und Organisation des Musikfestivals Ludwig van Beethoven beauftragt, welches im Jahre 1964 gegründet wurde. Im Jahre 2004 wurde das Festival von ursprünglich 5 Konzerten in Teplice auf derzeit 21 Kammermusik- und Symphoniekonzerte ausgeweitet, welche in 12 weiteren Städten stattfinden. Durch ihre umfangreiche künstlerische Tätigkeit wird die Nordböhmische Philharmonie Teplice zu einer bedeutenden kulturellen Institution des Bezirks, welche die besten professionellen Künstler der Region vereint und sich in nicht unwesentlichen Masse am kulturellen Leben der Stadt Teplice und des gesamten Bezirks Ústí beteiligt.


Robert Schumann

Faust Ouverture

koncert

Robert Schumann

Koncert pro klavír a moll, op. 54

Igor Stravinskij

26/10/2017

Pulcinella, baletní suita

Igor Stravinskij

Pták Ohnivák, baletní suita

Alfonso Scarano

A2

symfonický cyklus

Jitka Èechová klavír


Halíø trio Eduardo García Salas housle Jana Podolská violoncello Václav Mácha klavír

Enrique Granados Trio C dur, op. 50

Antonín Dvoøák

Trio f moll, op. 65

koncert

K2 komorní cyklus

08/11/2017


Bedøich Smetana

Vltava, symfonická báseò z cyklu Má vlast

Gustav Mahler

Písnì potulného tovaryše

Leoš Janáèek

Suita z opery Liška Bystrouška

Antonín Dvoøák

koncert

Symfonické variace pro velký orchestr, op. 78

B2

symfonický cyklus

16/11/2017

Charles Olivieri-Munroe

Filip Bandžak baryton


koncert

Ludwig van Beethoven

A3

Koncert pro housle D dur, op. 61

Antonín Dvoøák

symfonický cyklus

Legendy, op. 59

Petr Altrichter

30/11/2017

Ivan Ženatý housle


Antonín Rejcha

Ouvertura D dur in 5/8, op. 25

Antonín Dvoøák

Koncert pro klavír g moll, op. 33

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Symfonie è. 4 A dur „Italská”, op. 90

koncert

B3

symfonický cyklus

07/12/2017

Alfonso Scarano

Lenka Korbelová klavír


Igor Barboi Trio Igor Barboi akordeon Martin Herbst akustická kytara Vojtìch Èermák violoncello Frank Marocco Song for Astor Frank Marocco Samba de van Nuys Severino Dias de Oliveira (Sivuca) De Bom Grado Severino Dias de Oliveira (Sivuca) João e Maria Severino Dias de Oliveira (Sivuca) Feira de Mangaio Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema

Zequinha de Abreu Tico Tico Pedro Raymundo Escadaria Ernesto Nazareth Apanhei-te Cavaquinho Astor Piazzolla Libertango Luiz Bonfa Black Orpheus

koncert

K3 komorní cyklus

13/12/2017


Vánoèní koncert Jiøí Pavlica

Missa brevis pro sóla, smíšený sbor a orchestr

Jakub Jan Ryba

Èeská mše vánoèní

Lucie Silkenová soprán Karolína Bubleová Berková alt Aleš Voráèek tenor Pavel Švingr bas pìvecké sbory Ústeckého kraje

David Švec

koncert

C1

prémiový cyklus

21/12/2017


Wolfgang Amadeus Mozart

Symfonie è. 35 D dur, K. 385, „Haffnerova”

Wolfgang Amadeus Mozart

Koncert pro klarinet A dur, K 622

Arnold Schönberg

Zjasnìná noc, op. 4

Alfonso Scarano

Calogero Palermo / Itálie klarinet

koncert

A4

symfonický cyklus

11/01/2018


Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efek vní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod.

www.svs.cz


North Czech Capella

Tomáš Kadlubiec

Tomáš Olšer

Samuel Barber Adagio pro smyèce Antonio Vivaldi Koncert pro housle c moll „Il Sospetto” Antonín Rejcha Variace pro fagot a smyèce Astor Piazzolla Ètvero roèních dob

Radovan Skalický

koncert

K4 komorní cyklus

17/01/2018


Zdenìk Merta

Century Dance pro trubku a orchestr

Kurt Weill

Žebrácká opera, svita pro dechy

Leonard Bernstein

Symfonické tance z West Side Story

koncert

B4

symfonický cyklus

01/02/2018

Marko Ivanoviè

Ondøej Jureèka trubka


Zdenìk Fibich

Bouøe, symfonická báseò, op. 46

Leoš Janáèek Adagio

Bohuslav Martinù

Koncert pro hoboj, H. 353

Josef Suk

Pohádka, op. 16

Charles Olivieri-Munroe

Vilém Veverka hoboj

koncert

A5

symfonický cyklus

08/02/2018


Smyècové kvarteto SÈF David Pospíšil, Tatiana Badian housle Petr Pospíšil viola Hynek Schütz violoncello

František Xaver Richter Kvartet è. 1 C dur, op. 5

Ludwig van Beethoven Kvartet è. 4 c moll, op.18

Antonín Dvoøák Kvartet è. 12 F dur, op. 96 „Americký”

koncert

K5 komorní cyklus

14/02/2018


Giacomo Puccini

Preludio Sinfonico A dur, op. 1

Aharon Harlap

Koncert pro violu d’amore (premiéra)

Ludwig van Beethoven

Symfonie è. 5 c moll, op. 67 „Osudová“

koncert

B5

symfonický cyklus

01/03/2018

Alfonso Scarano

Daniel Fradkin / Izrael viola d'amore


Sport a hudba Julius Fuèík

Bill Conti

Émile Waldteufel

Vangelis

Vjezd gladiátorù

Bruslaøi

František Kmoch

Na motoru

Gonna Fly Now, arr. Olav Lervik

Chariots of Fire

Sport-Medley:

Let èmeláka

Kung-fu Fighting (Carl Douglas), The Boxer (Paul Simon) arr. Michael Fuchs

Šavlový tanec

One Moment in Time

Nikolaj Rimskij-Korsakov

Aram Chaèaturjan

Albert Hammond/John Bettis

koncert

a další

C2

prémiový cyklus

08/03/2018

Charles Olivieri-Munroe


5 DŮVODŮ, PROČ BÝT U VZP Klienti naší pojišťovny se vždy mohou spolehnout na: komplexní zdravotní péči na území celé ČR největší počet smluvních zdravotnických zařízení celorepublikovou síť poboček VZP benefity pro všechny věkové skupiny možnost on-line komunikace s VZP

VZP je se 6 miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice, existuje od roku 1992 a dlouhodobě patří k základním pilířům systému zdravotnictví v ČR.

www.vzp.cz


Spoleèný koncert Hobojového tria a Teplického dechového tria Hobojové trio: Blažena Vinšová Miroslava Ladová hoboje Jana Nygrýnová anglický roh

Teplické dechové trio: Zuzana Èajková Lukáš Èajka klarinety Pavel Ulman fagot

Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento è. 2 B dur pro dva klarinety a fagot, KV 439b

Ludwig van Beethoven Trio C dur pro dva hoboje a anglický roh, op. 87

Vojtìch Nudera Divertimento è. 2 F dur

Julius Fuèík Rondo pro dechové trio

koncert

K6 komorní cyklus

14/03/2018


Antonín Dvoøák

Zlatý kolovrat, symfonická báseò, op. 109

Mario Castelnuovo-Tedesco

Koncert pro dvì kytary, op. 201

César Franck

A6

symfonický cyklus

22/03/2018

Symfonie d moll

Tomáš Koutník

koncert

Matìj Freml, Patrik Vacík kytary


Antonio Vivaldi

Ètvero roèních dob

Peter Breiner

Beatles go Baroque Concerto grosso in the style of Corelli Concerto grosso in the style of Bach Concerto grosso in the style of Vivaldi

koncert

B6

symfonický cyklus

05/04/2018

Roman Patoèka housle


FiveBrass a Pøemysl Kšica Skladby autorù J. S. Bacha, G. F. Händela, H. Purcella, Ch.-M. Widora, E. Gigouta

Michal Èerný pozoun

Karel Kála trubka

Karel Vencour trubka koncert

K7 komorní cyklus

11/04/2018

Milan Podolský tuba

Pavel Stanìk lesní roh

Pøemysl Kšíca varhany


Petr Iljiè Èajkovskij

koncert

Koncert pro klavír è. 1 b moll, op. 23

Anton Bruckner

Symfonie è. 4 Es dur „Romantická”

Alfonso Scarano

Anant Changwaiwit / Thajsko klavír

A7

symfonický cyklus

19/04/2018


Viva Italia Gioacchino Rossini

Pøedehry z oper Lazebník Sevillský, Signor Bruschino, Popelka, Italka v Alžíru, Straka zlodìjka, Semiramis

Francesco Paolo Tosti

9 komorních árií pro tenor a orchestr Ideale, A‘ vucchella, Marechiare, Visione, Vorrei, Senza di te, Notte bianca, Arcano, Per morire

koncert

C3

prémiový cyklus

26/04/2018

Alfonso Scarano

Marco Ciaponi / Itálie tenor


Bedøich Smetana

Šárka, symfonická báseò z cyklu Má vlast

Sergej Rachmaninov

Koncert pro klavír è. 2 c moll, op. 18

Dmitrij Šostakoviè

Symfonie è. 5 d moll, op. 47

koncert

B7

symfonický cyklus

10/05/2018

Alfonso Scarano

Leonardo Colafelice / Itálie klavír


Zøizovatelem Severoèeské filharmonie je statutární mìsto Teplice

Koncerty se konají za podpory Ústeckého kraje a Ministerstva kultury ÈR


øeditel Roman Dietz šéfdirigent Alfonso Scarano èestný šéfdirigent Charles Olivieri-Munroe námìstek øeditele Pavel Bašus manažer orchestru Albrecht Müller koncertní provoz a marketing Magdaléna Jenèíková ekonomka Renata Markowiczová úètárna Dana Košáková tajemník orchestru Zdenìk Vaník notový archiv Kvìtoslav Moucha technika Martin Markowicz Michal Martinec Pavel Stanìk

1. housle Naïa Slavíèková koncertní mistr Robert Galyáš zástupce koncertního mistra Tatiana Badian Irena Dietzová Šárka Karasová Blanka Koòáková Jiøí Kuchválek Štìpánka Ordošová Martina Prosková Lenka Šimonová Martina Šímová Monika Zimanyi Petr Zimanyi 2. housle Tomáš Olšer vedoucí skupiny Milan Galyáš zástupce vedoucího skupiny David Pospíšil zástupce vedoucího skupiny Evžen Šubrt èestný zástupce vedoucího skupiny Ludmila Kavanová Blanka Karnetová Eliška Krèková Ludìk Kusý Dana Todtová Ondøejka Zimanyiová violy Pavel Beran vedoucí skupiny Vendula Svobodová Marie Doskoèilová Irena Kirsová Anna Kleknerová Václava Machová Petr Pospíšil violoncella Jana Podolská koncertní mistr Vojtìch Èermák zástupce koncertního mistra Olga Anufrijenková Pavel Kirs Jan Krèek Marek Vancl Jana Vintrová Radko Živkov

kontrabasy Martin Suske vedoucí skupiny Radim Sanktus zástupce vedoucího skupiny Jan Doskoèil Jiøí Malina Robert Redlich Zdenìk Vaník

trubky Vít Kareš vedoucí skupiny Karel Vencour zástupce vedoucího skupiny Karel Kála Tomáš Kareš Jiøí Skalic

harfa Lukáš Dobrodinský

lesní rohy Pavel Stanìk vedoucí skupiny Andrej Trepalin zástupce vedoucího skupiny Barbora Èerná Jaroslav Keller Michaela Macourková Michal Skalský

flétny Anna Nešverová vedoucí skupiny Martin Zuber zástupce vedoucího skupiny Lenka Haunerová Martin Kùda hoboje Blažena Vinšová vedoucí skupiny Miroslava Ladová zástupce vedoucího skupiny Martin Beneš František Bublík Jana Nygrýnová klarinety František Kolaøík vedoucí skupiny Petr Kubík zástupce vedoucího skupiny Jan Czech Lukáš Èajka Petr Kašpar Hana Tauchmanová fagoty Ladislav Bubeníèek vedoucí skupiny Pavel Ulman zástupce vedoucího skupiny Tereza Krátká Radovan Skalický

pozouny Michal Èerný vedoucí skupiny Miroslav Rùžièka zástupce vedoucího skupiny Daniel Joneš Petr Stoèes tuba Milan Podolský bicí Libuše Šperková vedoucí skupiny Michal Martinec zástupce vedoucího skupiny Jiøí Cikryt František Šiška


Pøehled abonentních koncertù SÈF Teplice v sezónì 2017/2018

Symfonický cyklus A

Symfonický cyklus B

Komorní cyklus K

Prémiový cyklus C

12.10. 2017 26.10. 2017 30.11. 2017 11.01. 2018 08.02. 2018 22.03. 2018 19.04. 2018

19.10. 2017 16.11. 2017 07.12. 2017 01.02. 2018 01.03. 2018 05.04. 2018 10.05. 2018

11.10. 2017 08.11. 2017 13.12. 2017 17.01. 2018 14.02. 2018 14.03. 2018 11.04. 2018

21.12. 2017 08.03. 2018 26.04. 2018

Koncerty Symfonických cyklù A, B, C se konají v Koncertním sále Domu kultury Teplice v 19.00 hodin. Koncerty Komorního cyklu K se konají v Zahradním domì Teplice v 19.00 hodin.

ZMÌNA TERMÍNU, PROGRAMU A ÚÈINKUJÍCÍCH VYHRAZENA POØIZOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH A AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMÙ JE PØI KONCERTECH ZAKÁZÁNO


Objednací kupón na koncertní sezónu 2017/18 Jméno, pøíjmení: Adresa. PSÈ: Telefon, mobil:

Závaznì objednávám:

CYKLUS

POÈET VSTUPENEK

abonentní cyklus A poèet: 7 koncertù

900Kè

sleva* / poèet: 7 koncertù

700 Kè

900 Kè

sleva* / poèet: 7 koncertù

700 Kè

700 Kè

sleva* / poèet: 7 koncertù

500 Kè

1 600 Kè

sleva* / poèet: 14 koncertù

1 200 Kè

1 800 Kè

sleva* / poèet: 17 koncertù

1 400 Kè

2 300 Kè

sleva* / poèet: 24 koncertù

1 800 Kè

abonentní cyklus B poèet: 7 koncertù

abonentní cyklus K poèet: 7 koncertù

abonentní cyklus A+B poèet: 14 koncertù

abonentní cyklus A+B+C poèet: 17 koncertù

abonentní cyklus A+B+C+K poèet: 24 koncertù *pro držitele prùkazu ZTP, dùchodce a studenty


Pøedplatné a vstupné Ceny pøedplatného:

Bonusy pro abonenty:

Abonentní vstupenka na 7 koncertù Symfonický cyklus A: pro držitele prùkazu ZTP, dùchodce a studenty:

900,-Kè 700,-Kè

Abonentní vstupenka na 7 koncertù Symfonický cyklus B: pro držitele prùkazu ZTP, dùchodce a studenty:

900,-Kè 700,-Kè

Abonentní vstupenka na 7 koncertù Komorní cyklus K: pro držitele prùkazu ZTP, dùchodce a studenty:

700,-Kè 500,-Kè

Abonentní vstupenka na 14 koncertù cyklus A+B: pro držitele prùkazu ZTP, dùchodce a studenty:

1 600,-Kè 1 200,-Kè

Abonentní vstupenka na 17 koncertù Symfonický cyklus A+B+C: pro držitele prùkazu ZTP, dùchodce a studenty:

1 800,-Kè 1 400,-Kè

Abonentní vstupenka na 24 koncertù cyklu A+B+C+K: pro držitele prùkazu ZTP, dùchodce a studenty:

2 300,-Kè 1 800,-Kè

Prémiový cyklus C si mohou zakoupit pouze držitelé abonentní vstupenky na cyklus A+B, nelze jej zakoupit pouze k cyklu A, cyklu B nebo k cyklu K, ani samostatnì. Ceny vstupného na jednotlivé koncerty: Plné vstupné na jeden koncert cyklu A nebo B: Plné vstupné na jeden koncert cyklu C: Plné vstupné na jeden koncert cyklu K:

Abonenti, kteøí si zakoupí jakoukoliv abonentní vstupenku, získají: - Slevu 50% na všechny koncerty konané v rámci 54. roèníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2018 - Zvýhodnìnou cenu až 50% na vybrané mimoøádné koncerty poøádané Severoèeskou filharmonií Teplice v prùbìhu koncertní sezóny 2017-2018 Abonenti, kteøí si zakoupí cyklus A+B získají navíc: - Možnost dokoupit si za zvýhodnìnou cenu 200,- Kè prémiový cyklus C obsahující další tøi koncerty - Zdarma CD se záznamem koncertu SÈF Teplice Prodej abonentních vstupenek: Prodej pøedplatného zahajujeme v pondìlí 1. èervna 2017 Pro stávající abonenty rezervujeme jejich místa do 30. èervna 2017 Prodej abonentních vstupenek bude ukonèen 20. èervence 2017 Prodej abonentních vstupenek se nebude konat ve dnech 14.,15. a 16. èervna a 5., 6. a 7. èervence.

Abonentky je možné zakoupit v hotovosti v sídle Severoèeské filharmonie Teplice, Mírové námìstí 2950, Dùm kultury Teplice, 3. patro. Pondìlí – ètvrtek 9.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00 hodin. V jiný èas po telefonické domluvì na èísle (+420) 411 440 215. 160,-Kè 200,-Kè 120,-Kè

Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty: vždy 21 dní pøed koncertem Pokladna Domu kultury Teplice pondìlí – støeda ètvrtek – pátek sobota nedìle

9.00 – 20.00 hod. 9.00 – 22.00 hod. 14.00 – 22.00 hod. 14.00 – 20.00 hod.

telefon: (+420) 417 515 940 e-mail: pokladna@dkteplice.cz | online rezervace: www.dkteplice.cz


Mùžete nás kontaktovat: Severoèeská filharmonie Teplice Mírové námìstí 2950, 415 01 Teplice Øeditel / Managing Director / Intendant: Mgr. Roman Dietz tel.: (+420) 411 440 037 e-mail: dietz.sev.filharmonie@seznam.cz Námìstek øeditele / Assistant Director / Stellvertretender Intendant: Bc. Pavel Bašus tel.: (+420) 411 440 024 e-mail: basus.sev.filharmonie@seznam.cz Manažer orchestru / Orchestra Manager / Orchestermanager Bc. Albrecht Müller tel.: (+420) 411 440 036 e-mail: muller.sev.filharmonie@seznam.cz Koncertní oddìlení, marketing a PR / Concert Co-ordinator, Marketing and PR / Konzertkoordinator, Marketing und PR: Bc. Magdaléna Jenèíková tel.: (+420) 411 440 215 e-mail: jencikova.sev.filharmonie@seznam.cz

Ekonomka / Economist / Ökonomin: Ing. Renata Markowiczová tel.: (+420) 411 440 218 e-mail: markowiczova.sev.filharmonie@seznam.cz Úètárna / Accountant / Rechnungsabteilung: Dana Košáková tel.: (+420) 411 440 217 e-mail: kosakova.sev.filharmonie@seznam.cz Notový archiv / Library Archive / Notenarchiv: Kvìtoslav Moucha tel.: (+420) 411 440 219 e-mail: archiv.scf@seznam.cz e mail: www:

sev.filharmonie@seznam.cz www.severoceskafilharmonie.cz,www.scf.sf.cz www.alfonsoscarano.com www.olivieri-munroe.com

facebook: Severoèeská filharmonie Teplice

Vydala: Severoèeská filharmonie Teplice, Mírové námìstí 2950,415 01 Teplice Texty: kolektiv autorù SÈF Grafická úprava: Filip Meisel Použité fotografie: archiv SÈF Teplice Tisk: RS Design Teplice SÈF Teplice je èlenem Asociace symfonických orchestrù a pìveckých sborù ÈR

© 2017 Severoèeská filharmonie Teplice


www.severoceskafilharmonie.cz

SČF Teplice koncertní katalog 2017-2018  
SČF Teplice koncertní katalog 2017-2018  
Advertisement