Page 1


Vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí, že Vás mohu pøivítat u pøíležitosti zaèátku nové koncertní sezóny Severoèeské filharmonie Teplice právì v tomto významném roce. Naše filharmonie si letos pøipomíná výroèí 180 let od svého založení, a to je nejenom dùvod k radosti, ale pøedevším k vyjádøení díkù, uznání a podpory pro hudební tìleso s takovou historií, které v našem mìstì máme. Koncerty naší filharmonie pøitom nezní jen v samotných Teplicích. Jsem velmi rád, že se za léta novodobé existence podaøilo orchestru prosadit na významných kulturních místech po celé Evropì, ale jméno našeho mìsta spoleènì s hudbou prezentovat i v daleké Asii nebo Jižní Americe. Orchestr za dlouhou dobu své pùsobnosti urazil významnou cestu, bìhem níž se stal respektovaným hudebním tìlesem, které nám do Teplic pøináší nejen zážitky z krásných koncertù, ale také øadu zvuèných jmen hudebního svìta. Chtìl bych tímto podìkovat nejenom vedení filharmonie, ale všem jednotlivým hudebníkùm, kteøí s tímto orchestrem mnohdy spojili své profesní životy a vytvoøili jeho souèasnou podobu. A nejen podobu filharmonie, ale celého lázeòského mìsta Teplice, k nìmuž hudba neodmyslitelnì patøila a bude patøit i v budoucnosti. Proto budu velmi rád, když se na nìkterém z koncertù v našem mìstì spoleènì potkáme. Pøeji nám všem proto hodnì krásných spoleèných hudebních zážitkù. Jaroslav Kubera primátor statutárního mìsta Teplice


Vážení posluchaèi, milí abonenti, dovolte, abych Vás jménem všech èlenù Severoèeské filharmonie Teplice pøivítal na prahu nové koncertní sezóny 2018-2019 a pøedstavil Vám zcela novou dramaturgii koncertù. Zámìrnì jsem použil slovní spojení „zcela nová dramaturgie“, nebo již letmým pohledem dlouholetý návštìvník našich koncertù pozná rozdíl od dramaturgií pøedešlých let. Dosavadní šéfdirigent Alfonso Scarano završil uplynulou sezónou své pìtileté období u nás a vìøím, že mu mohu i za Vás podìkovat za jeho pùsobení v Teplicích, které bylo jistì oboustranným pøínosem. Pøeji mu, aby ve svém novém pùsobišti, Thailand Philharmonic Orchestra v Bangkoku, našel mnoho pøíznivcù a prožil stejné úspìchy, jako v Teplicích. Po více než dvaceti letech se naše filharmonie rozhodla jmenovat šéfdirigenta, který by reprezentoval èeskou dirigentskou školu. Jednání probíhala bezmála dva roky a na poèátku roku 2017 došlo po vzájemné dohodì ke koneènému rozhodnutí jmenovat novým šéfdirigentem Severoèeské filharmonie Teplice Vám jistì velmi dobøe známého vynikajícího dirigenta Petra Vronského, který dosud pùsobil jako šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc. V zápìtí jsem jej povìøil, aby navrhl dramaturgickou koncepci své první koncertní sezóny v Teplicích. Výsledek jeho pøedstav mùžete nyní spatøit na následujících stranách a já osobnì, èlenové umìlecké rady i èlenové celé filharmonie vìøíme, že osloví pøíjemnì i Vás, nebo klade velký dùraz na prezentaci èeských skladatelù a interpretù pøi zachování repertoáru s díly svìtových skladatelù. Nadcházející sezóna nebude jen ve znamení pøíchodu nového šéfdirigenta, ale pøipomeneme si i výroèí 180 let založení stálého orchestru v Teplicích a 70 let jeho pováleèného znovuobnovení. Èasto se v èeském hudebním prostøedí diskutuje o tom, který orchestr je v Èechách nejstarší, zda orchestr v Mariánských Lázních, Karlových Varech èi v Teplicích. Zatímco Mariánské Láznì uvádìjí rok založení orchestru 1821, Karlovy Vary rok 1835, jednalo se v obou mìstech jen o sezónní orchestr, který v malém poètu od deseti do tøiceti hudebníkù hrával pouze v letní lázeòské sezónì na kolonádách, vìtšinou za dobrovolné pøíspìvky bez stálého angažmá a platu, a celoroèní èinnost zahájil až o desítky let pozdìji. V Teplicích se první zmínky o lázeòských koncertech datují již k roku 1802, ovšem za oficiální založení stálého orchestru s celoroèní èinností v Teplicích považujeme až spojení teplického a šanovského orchestru v roce 1838, kdy novì založený orchestr èítal více než 30 profesionálních hudebníkù, kteøí pobírali plat a poøádali jak letní lázeòské koncerty, tak mimosezónní stálé koncerty. Nejde však o to, který orchestr je starší, smyslem tìchto øádkù je, abychom si vážili tradic a historie, kterou nám naši pøedci zanechali a snažili se ji udržovat a pøedevším dále rozvíjet. Historie teplického orchestru je velmi bohatá, málokterý orchestr se mùže pyšnit tím, že doprovázel nejvìtší svìtové umìlce, jakými byli napøíklad Pablo de Sarasate, Eugene Ysaye, Fritz Kreisler, Pablo Casals, nebo že jej dirigovali Siegfried Wagner, Richard Strauss, Alexander Zemlinský èi Felix von Weingartner a již na konci 19. století èítal více než 90 hudebníkù. Z pùvodnì lázeòského orchestru se vyvinula filharmonie koncertující po celém svìtì od Jižní Ameriky, pøes vìtšinu zemí Evropy, až po exotické asijské zemì, jakými jsou Brunej, Kambodža, Vietnam èi Malajsie. Proto jsme se rozhodli vydat reedici knihy o historii naší filharmonie, jejíž text obsahuje nejen další novì získané poznatky z historie, ale i informace o posledních deseti letech naší èinnosti, které uplynuly od jejího prvního vydání. Kniha bude pøedstavena na slavnostním koncertì 15. listopadu 2018, vìnovanému nejen našemu výroèí, ale také 100. výroèí založení první republiky. Vážení posluchaèi, tìším se, že se potkáme opìt na 17 symfonických a 7 komorních koncertech, které se v rámci nové sezóny uskuteèní. Tìším se, že spoleènì pøivítáme špièkové umìlce, jakými jsou jistì Pavel Šporcl, Karel Košárek, Kateøina Javùrková, Terezie Fialová nebo Bohuslav Matoušek, oba naše nejlepší pìvecké sbory Pražský filharmonický sbor a Èeský filharmonický sbor Brno a vyslechneme spoleènì øadu krásných skladeb èeských i svìtových autorù. Tìším se též na velmi pøíjemnou atmosféru pøi všech koncertech, kterou spoluvytváøíte Vy a díky níž se naši filharmonici snaží podat jen ty nejlepší umìlecké výkony. Vìøím, že Vás naše koncertní nabídka uspokojí a že náš krásný koncertní sál, který nám mohou ostatní závidìt, bude vždy zcela zaplnìn. Závìrem mi dovolte, abych podìkoval nejen Vám za Vaši pøízeò, ale i našemu zøizovateli, statutárnímu mìstu Teplice, za jeho stálou a významnou podporu, Ústeckému kraji, Ministerstvu kultury Èeské republiky a všem dalším donátorùm z øad spoleèností, uvedených na následujících stránkách. Mgr. Roman Dietz øeditel Severoèeské filharmonie Teplice


Vážení pøátelé, jsem velmi rád, že do 180. sezóny Severoèeské filharmonie Teplice mohu vstoupit spoleènì s Vámi. Známe se již dlouhá léta, kdy jsem zde pùsobil jako hostující dirigent. Ale je dobøe známo, že spolupráce s hostujícím dirigentem, která trvá jen týden, a spolupráce trvalá je veliký rozdíl. Budeme se tedy snažit o to, abychom naše interpretaèní pøedstavy co nejdøíve vyladili do krásného akordu, z kterého byste mìli radost i Vy. Severoèeská filharmonie Teplice je orchestr plný výrazných muzikantských osobností a mùže si troufnout i na nejobtížnìjší díla orchestrální literatury. A to, že jsem èeský dirigent, mùžete vidìt již z našich programù, kde èeská hudba dostává vìtší prostor. Musím na sebe prozradit, že jsem ale i zastáncem provádìní hudby soudobé. Samozøejmì v rozumné míøe! Vždy díla Mozarta èi Beethovena byla za jejich života také soudobá a hrála se! A zvláštì to platí o soudobé hudbì èeské. Vždy kdo jiný by ji mìl hrát, když ne my a kdy, když ne teï. A pro koho, když ne pro Vás – èeské publikum. A historie sama poté rozhodne, která díla se stanou vìènými a která ne. S tvorbou programové nabídky to není vùbec lehké. Jsme pøesvìdèeni, že Vám nabízíme ty nejlepší kombinace, ale povzdechnìme si s Boženou Nìmcovou ústy její babièky: „Není na svìtì èlovìk ten, aby se zalíbil lidem všem“. A tak vážení pøátelé, tìším se na naše setkávání v našem krásném sále a pøeji Vám pouze pøíjemné a povznášející zážitky. Petr Vronský šéfdirigent Severoèeské filharmonie Teplice


Vážení pøátelé a milovníci hudby, je mi velkým potìšením pøivítat vás v roce, který je výjimeèný díky oslavám 100. výroèí vzniku spoleèného státu Èechù a Slovákù, ale i díky výroèí 180 let založení profesionálního orchestru v Teplicích. Jak jistì oèekáváte, orchestr v sezónì 2018-2019 pøedstaví široké spektrum hudebních skladeb z rùzných období klasické hudby a také rùzných žánrù. Jako vždy se tìším na to, že vám spoleènì s umìlci pøedstavím známá, ale i ménì známá hudební díla. Velmi mì tìší, že mùžeme v našem orchestru pøivítat Petra Vronského jako nového šéfdirigenta. Jsem pøesvìdèen, že jeho dlouholeté zkušenosti a znalosti budou pøínosem pro další rozvoj orchestru. Doufám, že se vám rùznorodá paleta umìlcù a hudebních dìl, které prezentujeme v tomto katalogu, bude líbit a jako vždy se tìším na to, že se uvidíme a uslyšíme na výjimeèných ètvrteèních koncertních veèerech. Váš Charles Olivieri-Munroe èestný šéfdirigent Severoèeské filharmonie Teplice


koncert

Zahajovací inauguraCní koncert Bedøich Smetana Má vlast, cyklus šesti symfonických básní

Petr Vronský / dirigent

A1 symfonický cyklus 04 / 10 / 2018


Severoèeská filharmonie Teplice je jediným profesionálním symfonickým orchestrem v Ústeckém kraji. Zakládací listina a úøední schválení orchestru nese letopoèet 1838. Od konce 19. století uvádìl orchestr pravidelné cykly symfonické hudby v provedení nejžádanìjších dirigentù a sólistù té doby. Koncertovaly zde nejvìtší osobnosti svìtové hudby, napø. dirigenti Eugen d´Albert, Richard Strauss, klavíristé Ferruccio Busoni, Conrad Ansorge, Emil Sauer, Ernö Dohnányi, Frederic Lamond, houslisté Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaye, Bronislav Huberman, Fritz Kreisler, Alexander Peènikov, Henri Marteau, violoncellisté David Popper, Julius Klengel, Hugo Becker, Anton Hekking, pìvkynì Lili Lehmannová, Ernestina Schumann-Heinkeová a mnoho dalších. V létì absolvoval orchestr okolo 150 lázeòských a 18 symfonických koncertù a v zimní sezónì cykly vážné symfonické hudby. Øídí je kromì hudebního øeditele O. K. Willeho hostující dirigenti, mezi nimi napø. Siegfried Wagner, Alexander Zemlinský nebo Felix von Weingartner. Vystupovali zde i všichni velcí èeští houslisté poèínaje Josefem Slavíkem a konèe Janem Kubelíkem. Èinnost mìstského orchestru skonèila koncem druhé svìtové války v souvislosti s uzavøením mìstského nìmeckého divadla. V roce 1948 vzniklo nové hudební tìleso - Mìstský lázeòský orchestr. Postupnì se zde vystøídala celá øada dirigentù, napø. Miloslav Bervíd, Bohumil Berka, Martin Turnovský, Libor Pešek a Vladimír Válek. V roce 1972 pøišel na místo øeditele a šéfdirigenta Jaroslav Soukup. Rozšíøil poèetní stav orchestru, který od roku 1979 nesl název Severoèeská státní filharmonie. Po listopadových událostech roku 1989 se ujal šéfdirigentského místa Jan Štván a od roku 1991 Tomáš Koutník. Pod jeho taktovkou dochází k natoèení všech symfonií Franze Schuberta na 4 CD. V létì roku 1997 odchází z Teplic šéfdirigent Tomáš Koutník, nicménì období jeho pùsobení v Teplicích je pøíznivci orchestru i veøejností považováno za významnou éru SÈF. Rovnocennou náhradou za odstupujícího šéfdirigenta se stává od èervence 1997 mladý kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe, pøicházející ze Státní filharmonie Brno. Nová dramaturgie, srozumitelná a pøístupná širokým vrstvám posluchaèù, pøináší naprostý zvrat v návštìvnosti abonentních koncertù. Charles Olivieri-Munroe pøivádí do Teplic øadu významných svìtových umìlcù, vèetnì monacké princezny, klavíristky Caroline Murat. Tato spolupráce vyvrcholila v roce 1999 koncertem v Monte Carlu za pøítomnosti mnoha významných svìtových osobností spoleèenského života. Na tomto koncertì, jehož výtìžek byl vìnován Weizmannovì nadaci, vystoupil i svìtovì proslulý houslista Maxim Vengerov. Šéfdirigent SÈF Teplice Charles Olivieri-Munroe je zván na prestižní koncertní pódia po celém svìtì. Diriguje pøední orchestry a zdokonaluje svou dirigentskou èinnost, která vyvrcholila v kvìtnu 2000, kdy získává 1. cenu v dirigentské soutìži Pražské jaro. Od roku 2001 Severoèeská filharmonie Teplice výraznì rozšíøila své zahranièní i tuzemské aktivity. Bìhem roku 2004 absolvovali tepliètí filharmonikové 140 koncertù, z toho 52 v zahranièí. Více jak 400 000 posluchaèù v Nìmecku, Itálii, Rakousku, Španìlsku, Švýcarsku, Monaku, Francii, Belgii, Dánsku, Portugalsku, Chorvatsku, Slovinsku, Maïarsku, Slovensku, Srbsku, na Maltì a dalších zemích, mìlo možnost seznámit se se stoupající umìleckou kvalitou orchestru. Zahranièní kritiky vyzdvihovaly pøedevším mladé obsazení orchestru, souhru a celkový umìlecký dojem. Filharmonie zaèíná pùsobit ve významných evropských centrech, napø. v Mnichovì, Berlínì, Basileji, Paøíži, Valencii, Lisabonu, Bìlehradì, Budapešti, Záhøebu, Ljubljani, Bordeaux, Toulouse, Grenoblu, Madridu, Vallettì a dalších mìstech. Úspìchy v zahranièí následnì pøinášejí nová pozvání ke koncertní èinnosti a prestiž SÈF. Pravidelnì též úèinkuje na významných koncertních pódiích hudebních festivalù, napøíklad Pražské jaro, Janáèkùv máj, Festival Èeský Krumlov, Janáèkovy Hukvaldy, Mahler Jihlava Hudba tisícù, Festival Mitte Europa, Èeské doteky hudby aj. Je pravidelným hostem koncertù pražského Rudolfina nebo Obecního domu v Praze a v dalších velkých mìstech v Èechách i na Moravì. V lednu 2012 nastoupil do funkce hlavního hostujícího dirigenta italský dirigent Alfonso Scarano, který se od øíjna 2013 stává novým šéfdirigentem Severoèeské filharmonie Teplice. Spoleènì se v listopadu 2013 pøedstavili italskému publiku na prestižním koncertì v Teatro Luciano Pavarotti v Modenì s díly L. Janáèka a P. I. Èajkovského. Na podzim roku 2013 absolvovala Severoèeská filharmonie Teplice turné do Asie, kde navštívila postupnì Vietnam, Kambodžu, Hong Kong, Singapur, Malajsii a Brunej. Koncertovala za pøítomnosti velvyslancù, vládních èinitelù a královských rodin napøíklad v hanojské Opera House, malajském Dewan Filharmonik Petronas v Kuala Lumpur, nebo v kambodžském Phnom Penhu èi v brunejském Bandar Seri Begawan. Na jaøe roku 2017 uskuteènila s velkým úspìchem turné do Jižní Ameriky, kde vystoupila na prestižních pódiích ve mìstech Santiago de Chile, San Juan, Cordoba, Rosario a Buenos Aires. Od záøí 2018 je jmenován novým šéfdirigentem Petr Vronský, který pøináší do dramaturgie nové prvky z dùrazem na èeskou hudbu. Tìžištìm umìlecké pùsobnosti zùstává pøedevším èinnost pro mìsto a jeho kulturu. Díky bohaté zahranièní spolupráci a díky výborným zahranièním kontaktùm s agenturami, mùže SÈF Teplice zvát do své domácí dramaturgie øadu vynikajících svìtových umìlcù, jakými jsou napøíklad Misha Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz, KunWoo Paik, nebo doprovázet na koncertních zájezdech svìtové umìlce, kterými byli mimo jiné David Lomelí èi José Carreras a další. Zároveò tepliètí filharmonikové nezapomínají ani na mládež a poøádají mnoho koncertù vìnovaných právì jim, budoucím abonentùm a posluchaèùm, kteøí mají jedineènou možnost poznat velký symfonický orchestr. Severoèeská filharmonie je zøizována statutárním mìstem Teplice a je jím zároveò povìøena poøádáním a organizaèním zajištìním Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena, který byl založen v roce 1964. Od roku 2004 se tento festival rozšíøil z pùvodních 5 koncertù v Teplicích na souèasných 20 komorních i symfonických koncertù v dalších 10 mìstech. Svou bohatou umìleckou èinností se Severoèeská filharmonie Teplice stala významnou kulturní institucí kraje, která sdružuje nejlepší profesionální umìlce v regionu, a která se nemalou mìrou podílí na kulturním životì mìsta Teplic a celého Ústeckého kraje.


koncert Antonio Bazzini Smyècový kvartet è. 6 F dur, op. 82, 3. vìta „Saltarello“ Michal K. Oginsky Polonéza a moll „Polská louèení“ Fidelis Zitterbart jr. Fantastický valèík A dur, IFZ 22, Introdukce a 3 variace Petr Iljiè Èajkovskij Marche a Trepak z baletu Louskáèek, op. 71 John Downland Earl of Derby, His Galliard, Melancholy Galliard, My Lady, Hundson’s Puffe Friedrich Kiel Valèík, op. 73 Anonym El Vito Ernesto Lecuona Malaguena Luis Maravilla Toque con Alegria y Sol Anton Rubinstein Smyècový kvartet è. 2, op. 17

Collegium SÈF Teplice Markéta Dietzová / 1. housle Irena Dietzová / 2. housle Pavel Beran / viola Olga Anufrijenková / violoncello Vladimír Gonèarov / tanec Annamaria Voltolini / tanec Václav Bùžek, Jan Šturm, Šimon Pøibyl, Michaela Slavíková / kytary

K1 komorní cyklus 10 / 10 / 2018


The North Czech Philharmonic Teplice The first official document from the National Council, which is responsible for Teplice’s spa music, dates back to February 1831. From the onset of 1838, preparations took place to get the spa orchestra up and running. The key was a document provided by the governor of the district of Litomeric which enabled the orchestra to gain full statute on April 14, 1838. It was no longer necessary to dismiss the 36 members of the seasonal orchestra as half of the players were soon fully engaged all year round. In 1886, Karl Wosahlo took hold of the town orchestra’s baton, primarily taking credit for being the first to establish symphony concerts on a regular basis. At that time, Teplice’s spas were at their prime hosting concerts with the finest personalities the world of music had to offer. For example, conductors Eugen d´Albert, Richard Strauss, pianists Ferruccio Busoni, Conrad Ansorge, Emil Sauer, Ernö Dohnányi, Frederic Lamond, violinists Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaye, Bronislav Hubermann, Fritz Kreisler, Alexander Peènikov, Henri Marteau, celloists David Popper, Julius Klengel, Hugo Becker, Anton Hekking, singers Lili Lehmannová, Ernestina Schumann-Heinke and many others. All great Czech violinists performed here from Josef Slavic to Jan Kubelik. A more notable character that succeeded Johannes Reichert in 1922 was Oskar Konrad Wille, who divided the orchestra into four categories according to the level of demand and with corresponding entrance fees – spa concerts, working-class concerts including an introductory text, people’s concerts and philharmonic concerts with world acclaimed soloists while increasing the number of members to 90 musicians. In the summer, the orchestra performed approximately 150 spa and 18 symphony concerts and cycles of symphony music during the winter season. The orchestra was not only led by Wille himself, but also by guest conductors like Siegfried Wagner, Alexander Zemlinsky or Felix von Weingartner and Richard Strauss. In the years 1938 - 1945 Bruno Schestak was the last Chief conductor of the orchestra in Teplice, but at the end of the Second World War, the closing of the town’s German theatre marked the end of the thriving orchestra’s concerting era. After 1945, orchestras from other places started to come together in Teplice. On January 11, 1948, the town’s council gave Sedmidubsky a proposal for restoring the once renowned spa orchestra. Next in line was twenty-seven year old graduate of Prague’s conservatoire Josef Hrnèíø whose main concern was to stabilise the orchestra. Within its first year, the Town Spa Orchestra performed 180 concerts. The orchestra was transferred to the care of the Regional Authorities in Usti nad Labem, expanding to 60 musicians. Following Bervíd’s departure in 1956, the post of artistic director and head conductor was granted to Bohumil Berka, graduate of Prague’s conservatoire, who came from Moravia’s Philharmonic in Olomouc where he worked alongside of František Stupka. Following Martin Turnovský was Libor Pešek from the season of 1963 until the end of the season of 1969 and the next three seasons were led by Vladimír Válek – both amongst the best of the Republic and highly acclaimed around the world. In 1972, Jaroslav Soukup was named director and chief conductor. At that time, the orchestra had established a good reputation and stable contacts with several Czech cities. Jaroslav Soukup worked on solving the needs of the orchestra and on increasing the size of the body that had been bearing the name North Czech Philharmonic of Teplice since 1979. Jaroslav Soukup belonged to those who came with the idea to build a concert hall in Teplice that would meet the criterion of contemporary requirements. Regional authorities accepted his plans and needs and soon a concert hall was created in the newly built Cultural Centre. In 1983 and 1985, the philharmonic set out on concert tours to Spain and later on to Italy, Austria and Germany, always achieving excellent results and receiving positive responses and invitations. In November of 1989, the philharmonics situation didn’t differ much from other orchestras in the Republic. This is what led to changes of head conductors during December of the very same year. The post was assigned to Jan Štván, who had previously been working as second conductor. The desire for higher quality led the new management to offer the position of chief conductor to Tomáš Koutník, who had previously had several years of experience with artistic leadership of Ostrava’s Janáèek Philharmonic. It was soon clear that the step was a positive one shown by the gradual increase in attendance of season subscription concerts and also in the quality of the orchestra’s performances. In the summer of 1997, Tomáš Koutník left his post as Teplice’s chief conductor nevertheless leaving behind what is regarded by avid followers of the orchestra and the public to be an unforgettable era in the history of the NCP. An equivalent substitute was discovered at the State Philharmonic of Brno for the resigning head conductor. Taking over as chief conductor in July 1997 was young Canadian conductor Charles OlivieriMunroe. A new interpretation of music appreciated by and accessible to a wide range of listeners caused a notable increase in the attendance of season subscription concerts. The new head conductor and the NCP artistically influenced each other creating a unique relationship. Charles Olivieri-Munroe brought to Teplice a number of world famous artists including the Princess of Monaco Caroline Murat. This collaboration reached its peak in 1999 with a concert in Monaco in the presence of numerous world renowned personalities of society. World celebrated violinist Maxim Vengerov also performed at the concert which donated its proceeds to the Weizman Foundation. Head conductor Charles Olivieri-Munroe was invited to prestigious concert podiums all over the world. He conducted acclaimed orchestras and perfected his work as a conductor which reached its peak in 2000 when he was awarded first prize for conducting at the Prague Spring competition. Based on the results of the ensuing recruitment, Roman Dietz was appointed director by the council of Teplice on October 1, 2000. At that time, the orchestra found itself in a complicated financial situation and the only way out was to find new resources, to increase tour activities and to gain sponsors. From 2001, the NCP markedly increased its activities at home and abroad. During 2004, the philharmonic of Teplice performed 142 concerts of which 52 took place abroad. A very significant project was the undertaking of tours across Europe – the most extensive yet by the orchestra, in which it visited 25 cities in 11 European countries from Slovakia and Hungary through Serbia, Croatia, Slovenia, France, Spain, Portugal to Denmark and Germany. The orchestra played in cities such as Bratislava, Belgrade, Zagreb, Ljubljana, Madrid, Lisbon, Berlin, Munich, Basil, Paris, Valencia, Prague and many other cities which would follow in inviting the prestigious NCP to perform for them. Foreign critics remarked on the predominance of young musicians in the orchestra, the teamwork and the overall musical impression. In January 2005 the Philharmonic was invited to give a concert in conjunction with the National Orchestra of Malta in the Mediterranean Conference Centre of Valletta to celebrate the recent joining of Malta and the Czech Republic into the European Union. The North Czech Philharmonic regularly performs in prestigious domestic music festivals like the Prague Spring International Festival, the Antonín Dvoøák Festival, the Beethoven Music Festival, the Èeský Krumlov Festival, the Gustav Mahler Festival, the Leoš Janáèek Festival and others. In autumn 2013 the North Czech Philharmonic Teplice absolved a concert tour to Asia, where the orchestra visited Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Singapur, Malajsia and Brunei. The orchestra played by the attendance of the royal families as in the capital of Malajsia, Kuala Lumpur, in the concert hall Dewan Filharmonik Petronas or in Phnom Penh, the capital of Cambodia or in Brunei in Bandar Segi Begawar. In spring 2017 it was very successful tour in South America - Santiago de Chile, San Juan, Cordoba, Rosario a Buenos Aires. Foreign critics often point out the mostly young make up of the orchestra, and its energetic, emotional and soulful ensemble playing. At home in Teplice the North Czech Philharmonic performs alongside the most famous contemporary musicians, such Misha Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz, Kun-Woo Paik, José Carreras, David Lomelí and others. At the same time the orchestra devotes many concerts to younger audiences in the form of educational concerts. Since 1964 the North Czech Philharmonic is also responsible for running the Ludwig van Beethoven Music Festival in recognition of the composer who not only visited this urban home of the orchestra but was also inspired by the town and its surroundings to write several of his most famous compositions. From 2013 Alfonso Scarano (Italy) is appointed to the position of the chief conductor of the North Czech Philharmonic Teplice and from september 2018 is appointed to the position new chief conductor Petr Vronský.


koncert

Antonín Dvoøák Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53 Daniel Doura Sinfonía Argentina

Èeský filharmonický sbor Brno

Pavel Šporcl / housle

B1 symfonický cyklus 18 / 10 / 2018

Petr Fiala / sbormistr

Roberto Montenegro / dirigent (Uruguay)


Die Nordböhmische Philharmonie Teplice ist das einzige professionelle Symphonieorchester im Bezirk Ústí. Die Gründungsurkunde und die amtliche Bestätigung tragen die Jahreszahl 1838. Bis ins Ende des 19. Jahrhunderts gab das Orchester regelmässige Zyklen symphonischer Musik unter Mitwirkung der gefragtesten Dirigenten und Solisten jener Zeit. Hier konzertierten die grössten Persönlichkeiten der Weltmusikszene, beispielsweise die Dirigenten Eugen d´Albert, Richard Strauss, die Pianisten Ferruccio Busoni, Conrad Ansorge, Emil Sauer, Ernö Dohnányi, Frederic Lamond, die Geiger Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaye, Bronislav Hubermann, Fritz Kreisler, Alexander Peènikov, Henri Marteau, die Violoncellisten David Popper, Julius Klengel, Hugo Becker, Anton Hekking, die Sängerinnen Lili Lehmann, Ernestine Schumann-Heinke und viele andere mehr. Im Sommer absolvierte das Orchester in etwa 150 Kur- und 18 Symphoniekonzerte und in der Wintersaison Zyklen ernster symphonischer Musik. Diese Zyklen leiteten ausser dem Musikdirektor Wille Gastdirigenten, unter ihnen beispielsweise Siegfried Wagner, Alexander Zemlinský oder auch Felix von Weingartner. Ebenso traten hier auch die grossen tschechischen Geiger auf, angefangen von Josef Slavík bis hin zu Jan Kubelík. Die Tätigkeit des städtischen Orchesters endete zum Ende des zweiten Weltkrieges in Zusammenhang mit der Schliessung des deutschen Theaters. Im Jahre 1948 entstand ein neuer Klangkörper – das städtische Kurorchester. Im Laufe der Zeit wechselten sich hier eine ganze Reihe von Dirigenten ab, z. B. Miloslav Bervíd, Bohumil Berka, Martin Turnovský, Libor Pešek und Vladimír Válek. Im Jahre 1972 übernahm Jaroslav Soukup die Funktion des Intendanten und Chefdirigenten. Er vergrösserte das Orchester, welches seit 1979 den Namen Nordböhmische staatliche Philharmonie Teplice trug. Nach den Ereignissen im November 1989 nahm sich Jan Štván der Position des Chefdirigenten des Orchesters an, ab 1991 Tomáš Koutník. Unter seiner Leitung wurden sämtliche Symphonien Franz Schuberts auf 4 CDs aufgenommen. Im Sommer 1997 verliess Tomáš Koutník als Chefdirigent Teplice, nichtsdestotrotz wird der Zeitraum seines Wirkens in Teplice von Anhängern des Orchesters und der Öffentlichkeit als bedeutende Ära der Nordböhmischen Philharmonie Teplice angesehen. Zu einem gleichwertigen Ersatz für den scheidenden Chefdirigenten wird im Juli 1997 der junge kanadische Dirigent Charles Olivieri-Munroe, welcher von der Brünner Philharmonie kam. Eine neue Dramaturgie, verständlich und einer breiten Schicht an Zuhörern zugänglich, bedeutete einen eindeutigen Umschwung in den Besucherzahlen der Abonnementskonzerte. Der neue Chefdirigent und die Nordböhmische Philharmonie Teplice beinflussen sich sehr stark auf künstlerischer Ebene. Charles Olivieri-Munroe bringt eine Reihe bedeutender Künstler von Weltformat nach Teplice, einschliesslich der Prinzessin von Monaco, der Pianistin Caroline Murat. Diese Zusammenarbeit fand im Jahre 1999 in Monte Carlo im Rahmen eines Konzertes, welchem zahlreiche international bedeutende Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens beiwohnten, ihren Höhepunkt. Bei diesem Konzert, dessen Erlös der Weizmann-Stiftung gewidmet war, trat auch der international angesehene Geiger Maxim Vengerov auf. Der Chefdirigent der Nordböhmischen Philharmonie Teplice, Charles Olivieri-Munroe, ist auf prestigeträchtige Konzertpodien auf der ganzen Welt eingeladen. Er dirigiert namhafte Orchester und vervollkommnet seine dirigentische Tätigkeit, welche ihren Höhepunkt im Mai 2000 hatte, als er den 1. Preis beim Dirigierwettbewerb im Rahmen des Festivals Prager Frühling gewann. Seit dem Jahre 2001 erweiterte die Nordböhmische Philharmonie Teplice ihre Aktivitäten im In- und Ausland deutlich. Im Verlaufe des Jahres 2004 absolvierten die Teplitzer Philharmoniker 140 Konzerte, davon 52 im Ausland. Mehr als 400 000 Zuhörer in Deutschland, Italien, Österreich, Spanien, in der Schweiz, in Monaco, Frankreich, Belgien, Dänemark, Portugal, Kroatien, Slowenien, Serbien, auf Malta und in anderen Ländern, hatten die Gelegenheit, sich mit der steigenden künstlerischen Qualität des Orchester bekannt zu machen. Die ausländische Kritik legte dabei grossen Wert auf die junge Besetzung des Orchesters, sowie auf dessen Zusammenspiel und den künstlerischen Gesamteindruck. Die Philharmonie beginnt in bedeutenden europäischen Zentren zu wirken, beispielsweise in München, Berlin, Basel, Paris, Valencia, Lissabon, Belgrad, Budapest, Zagreb, Ljubliana, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Madrid, La Valletta und in weiteren Städten. Die Erfolge im Ausland bringen neue Einladungen zur Konzerttätigkeit und Prestige. Die Nordböhmische Philharmonie Teplice gastiert ebenso auf den Konzertpodien in Prag und weiteren Städten in Böhmen, Mähren und der Slowakei. Nichtsdestotrotz liegt der Schwerpunkt des künstlerischen Wirkens weiterhin in der Tätigkeit für die Stadt und deren Kultur. Dank der Zusammenarbeiten im Ausland und der ausgezeichneten Kontakte zu Agenturen ist die Nordböhmische Philharmonie Teplice in der Lage, eine ganze Reihe bedeutender Künstler von Weltformat in ihre Dramaturgie einzubinden, beispielsweise Misha Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz, Kun-Woo Paik, José Carreras, David Lomelí und andere. Gleichzeitig vergessen die Teplitzer Philharmoniker auch nicht die Jugend und veranstalten eine Reihe von Konzerten, welche gerade diesen, den zukünftigen Abonnenten und Zuhörern, die die einzigartige Möglichkeit haben, ein grosses Symphonieorchester kennen zu lernen, gewidmet sind. Im Januar 2012 trat der italienische Dirigent Alfonso Scarano sein Amt als ständiger Gastdirigent an, ab Oktober 2013 wird er neuer Chefdirigent der Nordböhmischen Philharmonie Teplice. So beginnt eine neue Ära der Teplitzer Philharmonie, welche in den Jahren 2013 und 2014 auch Konzerttourneen in aussereuropäische Länder absolvieren wird. Im Herbst 2013 absolvierte die Nordböhmische Philharmonie Teplice eine Tournee nach Asien, wo sie nacheinander Vietnam, Kambodscha, Hong Kong, Singapur, Malajsien und Brunei besuchte. Das Orchester trat im Beisein der königlichen Familien auf, so beispielsweise in Malajsien in Kuala Lumpur im Saal Dewan Filharmonik Petronas oder in Kambodscha in Phnom Penh sowie in der Hauptstadt Bruneis Bandar Segi Begawar. Im Frühjahr 2017 durchgeführt Philharmonie eine erfolgreiche Tour durch Südamerika, wo sie Konzerte in renommierten Städten von Santiago de Chile, San Juan, Córdoba, Rosario und Buenos Aires hatten. Ab September 2018 wird er neuer Chefdirigent der Nordböhmischen Philharmonie Teplice tschechischer dirigent Petr Vronský. Träger der Nordböhmischen Philharmonie ist die statutarische Stadt Teplice und das Orchester ist von dieser auch zur Veranstaltung und Organisation des Musikfestivals Ludwig van Beethoven beauftragt, welches im Jahre 1964 gegründet wurde. Im Jahre 2004 wurde das Festival von ursprünglich 5 Konzerten in Teplice auf derzeit 20 Kammermusik und Symphoniekonzerte ausgeweitet, welche in 10 weiteren Städten stattfinden. Durch ihre umfangreiche künstlerische Tätigkeit wird die Nordböhmische Philharmonie Teplice zu einer bedeutenden kulturellen Institution des Bezirks, welche die besten professionellen Künstler der Region vereint und sich in nicht unwesentlichen Masse am kulturellen Leben der Stadt Teplice und des gesamten Bezirks Ústí beteiligt.


koncert

Carl Maria von Weber Euryanthe, pøedehra k opeøe, op. 81 Felix Mendelssohn-Bartholdy Koncert pro housle a orchestr e moll, op. 64 Robert Schumann Symfonie è. 1 B dur, op. 38 „Jarní”

Elena Tanski / housle (Rakousko)

Charles Olivieri-Munroe / dirigent

A2 symfonický cyklus 08 / 11 / 2018


koncert

K2 Charles Gounod Petite symphonie Jean Françaix Sept danses Bohuslav Martinù Kuchyòská revue, suita z baletu, H. 161 A

Dechová harmonie SÈF Teplice a hosté Anna Nešverová, Martin Zuber / flétny Martin Beneš, Miroslava Ladová / hoboje Petr Kubík, Jan Czech / klarinety Radovan Skalický, Tereza Krátká / fagoty Jaroslav Keller, Michaela Macourková / lesní rohy Karel Vencour / trubka David Danel / housle Vojtìch Èermák / violoncello Michaela Hajíèková / klavír Vít Spilka / dirigent

komorní cyklus 14 / 11 / 2018


koncert

B2 symfonický cyklus 22 / 11 / 2018

Carl Maria von Weber Koncert pro fagot a orchestr F dur, op. 75 Anton Bruckner Symfonie è. 3 d moll, WAB 103 „Wagnerovská“

Petr Vronský / dirigent


koncert

Johann Sebastian Bach Air, ze suity è. 3 D dur, BWV 1068 Georg Philipp Telemann: Kanonická sonáta in D Wolfgang Amadeus Mozart Duo pro housle a violu è. 1 G dur, KV 423 Jan Václav Kalivoda Duo pro housle a violu è. 2 G dur Michael Haydn Sonáta è. 1 C dur pro housle a violu, MH 335 Astor Piazzola Libertango v úpravì pro housle a violu

OK DUO Tomáš Olšer / housle Blanka Karnetová / viola

K3 komorní cyklus 28 / 11 / 2018


koncert

Leoš Janáèek Balada blanická, symfonická báseò Jiøí Gemrot Koncert pro klavír a orchestr Bohuslav Martinù Symfonie è. 4, H 305

Karel Košárek / klavír

A3 symfonický cyklus 06 / 12 / 2018

Charles Olivieri-Munroe / dirigent


koncert

C1

Vánocní koncert Jiøí Ignác Linek Sinfonia pastoralis C dur Johann Georg Albrechtsberger Koncert pro altový trombon a orchestr B dur Jakub Jan Ryba Èeská mše vánoèní

Michal Èerný / trombon Michaela Rózsa Rùžièková / soprán Sylva Èmugrová / alt Václav Vallon / tenor Luboš Skala / bas Pìvecké sbory Ústeckého kraje Marek Štilec / dirigent

prémiový cyklus 20 / 12 / 2018


koncert

B3 symfonický cyklus 10 / 01 / 2019

Fryderyk Chopin Koncert pro klavír a orchestr è. 2 f moll, op. 21 Jean Sibelius Symfonie è. 1 e moll, op. 39

Charles Olivieri-Munroe / dirigent

Andrew von Oeyen / klavír (USA)


koncert

K4 komorní cyklus 16 / 01 / 2019

Johann Sebastian Bach Koncert pro dvì cembala c moll, BWV 1060 Zdenìk Lukáš Concerto grosso, op. 36 Georg Philipp Telemann Koncert pro violu G dur, TWV 51:G9 Antonio Vivaldi Ètvero roèních dob

North Czech Capella Tomáš Kadlubiec, Tomáš Olšer / housle Vendula Svobodová / viola Jana Podolská / violoncello Štìpánka Skalická, Kamila Dubská / cembalo


Komplexní regenerace bytových domù

TERMO + holding, a.s.

TERMOCON s.r.o.

Všeboøická 239/9

Valentinská 557

400 01 Ústí nad Labem

417 31 Novosedlice

E info@termoholding.cz

I 800 111 191

w w w. t e r m o h o l d i n g. c z

T +420 472 743 844


koncert

Václav Riedlbauch Instrumentální mše Jaroslav Køièka Nostalgie Gustav Mahler Symfonie è. 1 D dur „Titan“

Petr Vronský / dirigent

A4 symfonický cyklus 24 / 01 / 2019


koncert

B4 George Bizet Arlézanka, suity è. 1 a 2 (výbìr) Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez pro kytaru a orchestr Rodion Šèedrin Carmen suite pro smyèce a bicí nástroje

Petr Vronský / dirigent

£ukasz Kuropaczewski / kytara (Polsko)

symfonický cyklus 07 / 02 / 2019


koncert

K5 komorní cyklus 13 / 02 / 2019

Swingové melodie

Five Brass Michal Èerný / pozoun Karel Kála / trubka Milan Podolský / tuba Pavel Stanìk / lesní roh Karel Vencour / trubka


koncert

Manuel de Falla Tøírohý klobouk, suity z baletu è. 1 a è. 2 Jan Václav Hugo Voøíšek Grand rondeau concertant D dur, op. 25 pro klavír, housle, violoncello a orchestr Albert Roussel Symfonie è. 3 g moll, op. 42

Charles Olivieri-Munroe / dirigent

A5 symfonický cyklus 21 / 02 / 2019

ERRAI trio Patrik Sedláø / housle, Marie-Anna Myšíková / klavír Anna Boiprav / violoncello


ITALSKÁ RESTAURACE

+420 | 417 637 780


koncert

B5 Richard Wagner Tristan a Isolda, Pøedehra a Isoldina Smrt z lásky Richard Strauss Koncert pro lesní roh è. 2 Es dur Wolfgang Amadeus Mozart Symfonie è. 41 C dur, KV 551 „Jupiter“

Kateøina Javùrková / lesní roh

symfonický cyklus 07 / 03 / 2019

Ronald Zollman / dirigent (Belgie)


koncert

K6 Wolfgang Amadeus Mozart Smyècový kvartet è. 19 C dur „Disonantní“, KV 465 Johannes Brahms Smyècový kvartet è. 1 c moll, op. 51

komorní cyklus 13 / 03 / 2019

Smyècové kvarteto SÈF Teplice David Pospíšil, Tatiana Badian / housle Petr Pospíšil / viola Hynek Schütz / violoncello


partner South America Tour 2017


koncert

C2

Antonín Dvoøák Svatební košile, kantáta na text K. J. Erbena, op. 69

Veronika Holbová / soprán

Pražský filharmonický sbor

Ivan Kusnjer / baryton

Lukáš Vasilek / sbormistr

prémiový cyklus 21 / 03 / 2019

Petr Nekoranec / tenor

Petr Vronský / dirigent


koncert

Felix Mendelssohn-Bartholdy Pohádka o krásné Meluzínì, koncertní pøedehra, op. 32 Václav Trojan Pohádky pro akordeon a orchestr Nikolaj Rimskij-Korsakov Zlatý kohoutek, suita z opery

Marcela Halmová / akordeon

A6 symfonický cyklus 28 / 03 / 2019

Gerd Müller-Lorenz / dirigent (Nìmecko)


koncert

K7 Ludwig van Beethoven Trio pro klarinet, violoncello a klavír B dur, op. 11 „Gassenhauer“ Paul Juon Klavírní trio a moll, op. 17 Béla Bartók Kontrasty pro housle, klarinet a klavír

Halíø trio Eduardo Garcia Salas / housle Jana Podolská / violoncello Václav Mácha / klavír Petr Kubík / klarinet, j. h.

komorní cyklus 03 / 04 / 2019


koncert

B6 Johannes Brahms Schicksalslied, op. 54 Petr Eben Koncert pro klavír a orchestr Ludwig van Beethoven Kristus na hoøe Olivetské, op. 85

symfonický cyklus 04 / 04 / 2019

Stanislav Vavøínek / dirigent

Terezie Fialová / klavír

Èeský filharmonický sbor Brno

Petr Fiala / sbormistr


koncert

velikonocní koncert Antonín Dvoøák Vodník, symfonická báseò, op. 107 Camille Saint-Saëns Danse macabre, symfonická báseò, op. 40 Ferenc Liszt Tanec smrti, parafráze na Dies irae pro klavír a orchestr Johannes Brahms Tragická pøedehra d moll, op. 81 Sergej Rachmaninov Rapsodie na Paganiniho téma pro klavír a orchestr, op. 43

Jan Vojtek / klavír

Petr Vronský / dirigent

C3 prémiový cyklus 18 / 04 / 2019


koncert

Bedøich Smetana Scherzo z Triumfální symfonie E dur, op. 6 Bohuslav Martinù Koncert pro housle, klavír a orchestr, H 342 Antonín Dvoøák Symfonie è. 9 e moll, op. 95 „Z Nového svìta“

Jiøí Kollert / klavír

Eduard Kollert / housle

A7 symfonický cyklus 25 / 04 / 2019

Petr Vronský / dirigent


koncert

Bohuslav Martinù Intermezzo pro orchestr, H 330 Bohuslav Martinù Koncertantní suita pro housle a orchestr, H 276 Leoš Janáèek Koncert pro housle a orchestr „Putování dušièky“ Vítìzslav Novák Slovácká suita, op. 32

Petr Vronský / dirigent

B7 symfonický cyklus 09 / 05 / 2019

Bohuslav Matoušek / housle


øeditel Roman Dietz šéfdirigent Petr Vronský èestný šéfdirigent Charles Olivieri-Munroe námìstek øeditele Pavel Bašus manažerka orchestru Magdaléna Jenèíková koncertní provoz Milena Schejbalová ekonomika Renata Markowiczová úètárna Dana Košáková tajemník orchestru Zdenìk Vaník notový archiv Kvìtoslav Moucha technika Martin Markowicz Michal Martinec Pavel Stanìk

1. housle Naïa Slavíèková koncertní mistr Robert Galyáš zástupce koncertního mistra Tatiana Badian Petr Borùvka Irena Dietzová Šárka Karasová Blanka Koòáková Jiøí Kuchválek Štìpánka Ordošová Martina Prosková Lenka Šimonová Martina Šímová Monika Zimanyi Petr Zimanyi 2. housle Tomáš Olšer vedoucí skupiny Milan Galyáš zástupce vedoucího skupiny David Pospisil zástupce vedoucího skupiny Evžen Šubrt èestný zástupce vedoucího skupiny David Danel Zdenìk Ferenc Ludmila Kavanová Karolína Kocnová Eliška Krèková Ludìk Kusý Dana Todtová violy Pavel Beran vedoucí skupiny Marie Doskoèilová Irena Kirsová Anna Kleknerová Václava Machová Petr Pospíšil Vendula Svobodová

violoncella Jana Podolská koncertní mistr Vojtìch Èermák zástupce koncertního mistra Olga Anufrijenková Pavel Kirs Alena Kramerová Jan Krèek Marek Vancl Jana Vintrová Eliška Vlasáková Radko Živkov kontrabasy Martin Suske vedoucí skupiny Radim Sanktus zástupce vedoucího skupiny Jan Doskoèil Jiøí Malina Robert Redlich Zdenìk Vaník harfa Lukáš Dobrodinský flétny Anna Nešverová vedoucí skupiny Martin Zuber zástupce vedoucího skupiny Lenka Haunerová Martin Kùda hoboje Blažena Vinšová vedoucí skupiny Mirka Ladová zástupce vedoucího skupiny Martin Beneš František Bublík Jana Nygrýnová klarinety František Kolaøík vedoucí skupiny Petr Kubík zástupce vedoucího skupiny Hana Bahníková Jan Czech Lukáš Èajka Zuzana Èajková

fagoty Ladislav Bubeníèek vedoucí skupiny Pavel Ulman zástupce vedoucího skupiny Tereza Krátká Radovan Skalický trubky Vít Kareš vedoucí skupiny Karel Vencour zástupce vedoucího skupiny Karel Kála Tomáš Kareš Jiøí Skalic lesní rohy Pavel Stanìk vedoucí skupiny Andrej Trepalin zástupce vedoucího skupiny Barbora Èerná Jaroslav Keller Michaela Pospíšilová Michal Skalský pozouny Michal Èerný vedoucí skupiny Miroslav Rùžièka zástupce vedoucího skupiny Daniel Joneš Petr Stoèes tuba Milan Podolský bicí Libuše Šperková vedoucí skupiny Michal Martinec zástupce vedoucího skupiny Jiøí Cikryt František Šiška


Pøehled abonentních koncertù SÈF Teplice v sezónì 2018/2019

Symfonický cyklus A

Symfonický cyklus B

Komorní cyklus K

Prémiový cyklus C

04.10. 2018 08.11. 2018 06.12. 2018 24.01. 2019 21.02. 2019 28.03. 2019 25.04. 2019

18.10. 2018 22.11. 2018 10.01. 2019 07.02. 2019 07.03. 2019 04.04. 2019 09.05. 2019

10.10. 2018 14.11. 2018 28.11. 2018 16.01. 2019 13.02. 2019 13.03. 2019 03.04. 2019

20.12. 2018 21.03. 2019 18.04. 2019

Koncerty Symfonických cyklù A, B, C se konají v Koncertním sále Domu kultury Teplice v 19.00 hodin. Koncerty Komorního cyklu K se konají v Zahradním domì Teplice v 19.00 hodin.

ZMÌNA TERMÍNU, PROGRAMU A ÚÈINKUJÍCÍCH VYHRAZENA POØIZOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH A AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMÙ JE PØI KONCERTECH ZAKÁZÁNO


Objednací kupón na koncertní sezónu 2018/19 Jméno, pøíjmení: Adresa. PSÈ: Telefon, mobil:

Závaznì objednávám:

CYKLUS

POÈET VSTUPENEK

abonentní cyklus A poèet: 7 koncertù

900 Kè

sleva* / poèet: 7 koncertù

700 Kè

900 Kè

sleva* / poèet: 7 koncertù

700 Kè

700 Kè

sleva* / poèet: 7 koncertù

500 Kè

1 600 Kè

sleva* / poèet: 14 koncertù

1 200 Kè

1 800 Kè

sleva* / poèet: 17 koncertù

1 400 Kè

2 300 Kè

sleva* / poèet: 24 koncertù

1 800 Kè

abonentní cyklus B poèet: 7 koncertù

abonentní cyklus K poèet: 7 koncertù

abonentní cyklus A+B poèet: 14 koncertù

abonentní cyklus A+B+C poèet: 17 koncertù

abonentní cyklus A+B+C+K poèet: 24 koncertù *pro držitele prùkazu ZTP, seniory a studenty


Pøedplatné a vstupné Ceny pøedplatného:

Bonusy pro abonenty:

Abonentní vstupenka na 7 koncertù Symfonický cyklus A: pro držitele prùkazu ZTP, seniory a studenty:

900 Kè 700 Kè

Abonentní vstupenka na 7 koncertù Symfonický cyklus B: pro držitele prùkazu ZTP, seniory a studenty:

900 Kè 700 Kè

Abonentní vstupenka na 7 koncertù Komorní cyklus K: pro držitele prùkazu ZTP, seniory a studenty:

700 Kè 500 Kè

Abonentní vstupenka na 14 koncertù cyklus A+B: pro držitele prùkazu ZTP, seniory a studenty:

1 600 Kè 1 200 Kè

Abonentní vstupenka na 17 koncertù Symfonický cyklus A+B+C: pro držitele prùkazu ZTP, seniory a studenty:

1 800 Kè 1 400 Kè

Abonentní vstupenka na 24 koncertù cyklu A+B+C+K: pro držitele prùkazu ZTP, seniory a studenty:

2 300 Kè 1 800 Kè

Abonenti, kteøí si zakoupí cyklus A+B získají navíc: Možnost dokoupit si za zvýhodnìnou cenu 200,- Kè prémiový cyklus C obsahující další tøi koncerty Zdarma CD se záznamem koncertu SÈF Teplice Prodej abonentních vstupenek: Prodej pøedplatného zahajujeme v pondìlí 4. èervna 2018 Pro stávající abonenty rezervujeme jejich místa do 29. èervna 2018 Prodej abonentních vstupenek bude ukonèen 23. èervence 2018 Prodej abonentních vstupenek se nebude konat ve dnech 2.-6.7. 2018 a 11.-13.7. 2018.

Abonentky je možné zakoupit v hotovosti v sídle Severoèeské filharmonie Teplice, Mírové námìstí 2950, Dùm kultury Teplice, 3. patro. Pondìlí – ètvrtek 9.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00 hodin. V jiný èas po telefonické domluvì na èísle (+420) 411 440 215.

Prémiový cyklus C si mohou zakoupit pouze držitelé abonentní vstupenky na cyklus A+B, nelze jej zakoupit pouze k cyklu A, cyklu B nebo k cyklu K, ani samostatnì. Ceny vstupného na jednotlivé koncerty: Plné vstupné na jeden koncert cyklu A nebo B: Plné vstupné na jeden koncert cyklu C: Plné vstupné na jeden koncert cyklu K:

Abonenti, kteøí si zakoupí jakoukoliv abonentní vstupenku, získají: Slevu 50% na všechny koncerty konané v rámci 55. roèníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2019. Zvýhodnìnou cenu až 50% na vybrané mimoøádné koncerty poøádané Severoèeskou filharmonií Teplice v prùbìhu koncertní sezóny 2018-2019.

200 Kè 250 Kè 150 Kè

Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty: vždy 21 dní pøed koncertem Pokladna Domu kultury Teplice pondìlí, pátek sobota, nedìle

9.00 – 20.15 hod. 13.00 – 20.15 hod.

Pùl hodiny pøed zaèátkem budou rezervované vstupenky uvolnìny do prodeje. Vyzvednìte si své vstupenky vèas. telefon: (+420) 417 515 940 e-mail: pokladna@dkteplice.cz | online rezervace: www.dkteplice.cz


Mùžete nás kontaktovat: Severoèeská filharmonie Teplice Mírové námìstí 2950, 415 01 Teplice Øeditel / Managing Director / Intendant: Mgr. Roman Dietz tel.: (+420) 411 440 037 e-mail: dietz.sev.filharmonie@seznam.cz Námìstek øeditele / Assistant Director / Stellvertretender Intendant: Bc. Pavel Bašus tel.: (+420) 411 440 024 e-mail: basus.sev.filharmonie@seznam.cz Manažerka orchestru / Orchestra Manager / Orchestermanager, Marketing a PR / Marketing and PR / Marketing und PR: Bc. Magdaléna Jenèíková tel.: (+420) 411 440 036 e-mail: jencikova.sev.filharmonie@seznam.cz

Ekonomka / Economist / Ökonomin: Ing. Renata Markowiczová tel.: (+420) 411 440 218 e-mail: markowiczova.sev.filharmonie@seznam.cz Úètárna / Accountant / Rechnungsabteilung: Dana Košáková tel.: (+420) 411 440 217 e-mail: kosakova.sev.filharmonie@seznam.cz Notový archiv / Library Archive / Notenarchiv: Kvìtoslav Moucha tel.: (+420) 411 440 219 e-mail: archiv.scf@seznam.cz e mail: www:

sev.filharmonie@seznam.cz www.severoceskafilharmonie.cz,www.scf.sf.cz

facebook: Severoèeská filharmonie Teplice Koncertní oddìlení / Concert Co-ordinator / Konzertkoordinator: Milena Schejbalová tel.: (+420) 411 440 215 e-mail: schejbalova.sev.filharmonie@seznam.cz

Vydala: Severoèeská filharmonie Teplice, Mírové námìstí 2950, 415 01 Teplice Texty: kolektiv autorù SÈF Grafická úprava: Filip Meisel Použité fotografie: archiv SÈF Teplice a Štìpán Hon Tisk: Tiskárna STIPO, s.r.o., Jílové-Martinìves SÈF Teplice je èlenem Asociace symfonických orchestrù a pìveckých sborù ÈR

© 2018 Severoèeská filharmonie Teplice


www.severoceskafilharmonie.cz

Profile for Roman Dietz

Katalog SČF Teplice 2018-19  

Katalog koncertní sezóny SČF Teplice 2018-19

Katalog SČF Teplice 2018-19  

Katalog koncertní sezóny SČF Teplice 2018-19

Advertisement