Page 1

! ÆÝãå»ë ¹áõ As you

N 1 / 2011


ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ

civil society

2

·»Ý¹»ñ

gender

8

ë»é³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛáõÝ

sexual health

12

Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñ

human rights

14

Ùß³ÏáõÛÃ

culture

18

ֳݳå³ñÑáñ¹

traveler

22

ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ

events

26

ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

services

28


´³ñÇ ·³Éá°õëï §ÆÝãå»ë ¹áõ¦ Ýáñ³ëï»ÕÍ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³Ý¹»ë: øá ¹³ïÇÝ »Ýù ѳÝÓÝáõÙ Ñ»ï³ùñùÇñ Ñá¹í³ÍÝ»ñ ï³ñ³µÝáõÛà ûٳݻñáí: гݹ»ëÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»É ³ÛÝåÇëÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ, áñáÝù ó³íáù Ñ³×³Ë ³Ýï»ëíáõÙ »Ý ¨ ÉáõÍáõÙ ã»Ý ëï³ÝáõÙ: гݹ»ëáõ٠ϳñáÕ »ë ·ïÝ»É Ñá¹í³ÍÝ»ñ ë»é³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÑÇÙݳѳñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ: ²Ûëï»Õ ï»Õ ·ï³Í §Øß³ÏáõÛæ µ³ÅÝáõÙ ù»½ ÏÝ»ñϳ۳óÝ»Ýù å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ` å³ïÙáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ÆëÏ §Ö³Ý³å³ñÑáñ¹¦ Ëáñ³·ñáí ѳïí³ÍÁ ÝíÇñí³Í ¿ г۳ëï³Ý ׳ݳå³ñÑáñ¹áÕ Ù³¹ñϳÝó å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ Çñ»Ýó ³ñϳÍÝ»ñÇÝ: гݹ»ëáõÙ Áݹ·ñÏí³Í »Ý ݳ¨ ï³ñµ»ñ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ݳ˳ӻéÝí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: Welcome to the "As you" newborn e-magazine! We offer you some interesting articles on various themes to judge upon. The major aim of the e-magazine is to represent the changes and activities occurring in civil society, raise such social issues that are often neglected and unfortunately are not being addressed. In this e-magazine, you may find articles about sexual health, human rights and about gender issues. In "Culture" section, we will present you stories about history outside the history. And the "Traveler" section is dedicated to the histories about Armenia by people through Armenia, their impressions and adventures. The periodical includes information about activities undertaken by various NGOs and services provided by them.


ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ

civil society

§Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ "Public Information and Need of Knowledge" non-governmental organization §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ-Ý ëï»ÕÍí»É ¿ 2007 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÙÇ ËáõÙµ »ñÇï³ë³ñ¹ ¨ »é³Ý¹áõÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÇëïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áíù»ñ Ýå³ï³Ï áõÝ»ÇÝ ÑÇÙÝ»Éáõ ÙÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, áñÁ Ͻµ³Õí»ñ ë»é³Ï³Ý ׳ݳ׳ñÑáí ÷á˳ݳÏíáÕ í³ñ³ÏÝ»ñÇ, ØƲì-Ç Ï³Ý˳ñ·»Éٳٵ ¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ùµ: γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ѳÝñáõÃÛ³ÝÝ ³í»ÉÇ Ñ³ÛïÝÇ ¿ Çñ ³Ý·É»ñ»Ý ѳå³íٳٵ` áñå»ë öÆÜø (PINK) ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñóÏáõÙ ÙÛáõë ÝáõÛݳÝáõÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ï³ñµ»ñ³Ïí»Éáõ ѳٳñ ³ÛÝ ³Ýí³ÝíáõÙ ¿ öÆÜø ²ñÙ»Ýdz: Æñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ëϽµÇó ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ë»é³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý, ë»é³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑáí ÷á˳ÝóíáÕ í³ñ³ÏÝ»ñÇ ¨ ØƲì/ÒƲÐ-Ç í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ, ³Ýíï³Ý· ë»é³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ í³ñù³·ÍÇÝ Ýå³ëï»Éáõ ѳٳñ: سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ëáó»ÉÇ ËÙµ»ñÇ ÁݹáõÝÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ, ç³ÝáõÙ ¿ Ýí³½»óÝ»É ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙÁ` ѳëï³ï»Éáí Ùß³ÏáõóÛÇÝ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ¨ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ ѳñ·³ÝùÇ ÙÇç³í³Ûñ Ù»ñ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ: ÐÎ-Ý Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ͳí³ÉáõÙ ¿ ¨° ºñ¨³ÝáõÙ, ¨° г۳ëï³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: §î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, ÏñÃáõÃÛáõÝ, ѳÕáñ¹³ÏóáõÃÛáõݦ Ï»ÝïñáÝáõÙ (ºñ¨³ÝáõÙ), áñÁ µ³óí»É ¿ Üáñí»·Ç³ÛÇ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ç³Ï-

2

Public Information and Need of Knowledge NGO was created in 2007 by a group of young and enthusiastic civil society activists who aimed to establish an organization which would be dedicated to the prevention of sexually transmitted infections, HIV and human rights protection. It is more popular in the mainstream public as PINK with its English abbreviation, and in international arena to differ from similar organizations of other countries, they call it PINK Armenia. Starting from the very first day of its functioning, the organization conducts activities to raise public awareness regarding sexual health, sexually transmitted infections and HIV/AIDS, to promote safe sexual relations and behavior. In the sphere of human rights protection the organization promotes the ideas of equality and acceptance of vulnerable groups and is eager to reach the elimination of any kind of discrimination by establishing the environment of cultural sensitivity and respect toward diversity in our society. The activities of the NGO are taking place both in Yerevan and in the regions of Armenia. At the “Information, Education, Communication” centre (Yerevan), which was opened with the support of the Norwegian Ministry of Foreign


óáõÃÛ³Ùµ, ³Ûó»ÉáõÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý Ù³ëݳÏó»É ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇÝ, ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇÝ, ýÇÉÙ»ñÇ ¹ÇïáõÙÝ»ñÇÝ, ë»é³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³Ýí׳ñ ¨ ³Ý³ÝáõÝ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É, Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý û·ïí»Éáõ ·ñ³¹³ñ³ÝÇó áõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: âÝ³Û³Í Çñ »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇùÇÝ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ ѳçáÕí»É ¿ ³ãùÇ ÁÝÏÝ»É Çñ ó÷³ÝóÇÏ, µ³ó ¨ ÝíÇñÛ³É ³ß˳ï³Ýùáí: ²ÛÝ Ñ³ëï³ï»É ¿ ϳÛáõÝ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛáõÝ ë»é³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ ·áñÍáÕ ï»Õ³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: öÆÜø ²ñÙ»ÝÇ³Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ §Ð³ñ³íÏáíϳëÛ³Ý Çñ³í³å³ßïå³ÝÝ»ñÇ ó³ÝóǦ ¨ §ÒƲÐ-Ç ËݹñÇ »íñáå³Ï³Ý ß³ñÅٳݦ ³Ý¹³Ù: 2010 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ûáà ÐÎ-Ý»ñ, Ý»ñ³éÛ³É öÆÜø ²ñÙ»ÝdzÝ, ϳ½Ù³íáñ»óÇÝ §Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃ۳ݦ Ïá³ÉÇódzÝ, áñÁ Ó¨³íáñí»ó ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ½áÑ` ùë³Ý³ÙÛ³ ¼³ñáõÑÇ ä»ïñáëÛ³ÝÇ áÕµ»ñ·³Ï³Ý Ù³Ñí³Ý ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ: Îá³ÉÇódzÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ öÆÜø ²ñÙ»ÝÇ³Ý ç³ÝáõÙ ¿ å³ßïå³Ý»É ϳݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ í»ñç ï³É г۳ëï³ÝáõÙ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³ÝÁ: г۳ëï³ÝáõÙ ë»é³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý, ØƲì/ÒƲÐ-Ç ¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳѳñó»ñáí ½µ³Õ-íáÕ ÙÇ ß³ñù ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ³ÏïÇí ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ßÝáñ-ÑÇí §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ-Ý Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ ï³ñ³µÝáõÛà ѳÝñ³ÛÇÝ ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ºñ¨³ÝáõÙ, ¨ г۳ëï³ÝÇ Ù³ñ½»ñáõÙ: ¶áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÝٳݳïÇå ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ ³Ùáõñ ÑÇÙù ѳݹÇë³ó³í §ÒƲÐ-Ç ËݹñÇ ç³ï³·áíáõÃÛ³Ý ËٵǦ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³ ݳ˳ӻéÝáÕÝ»ñÝ »Ý §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦, §Æñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑ, Çñ³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇϦ, §Î³Ý³Ýó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»Ýïñáݦ ¨ §¸ñ³-

Affairs, the visitors have the possibility to participate in trainings, discussions, movie screenings, receive free of charge and anonymous counseling regarding sexual health and human rights, use the library and other services provided by the organization. Despite its young age, the organization has managed to excel with its transparent, open and dedicated work. It has established strong cooperation with local and international organizations functioning in the sphere of sexual health and human rights protection. PINK Armenia is a member of “South Caucasus Network of Human Rights Defenders” and “AIDS Action Europe”. In 2010 seven NGOs including PINK Armenia have established the Coalition “To Stop Violence against Women” formed on the occasion of the tragic death of 20 year old Zaruhi Petrosyan, a victim of domestic violence. Within the frames of the coalition, PINK Armenia strives to protect women’s rights and to put an end to domestic violence in Armenia. Due to the active cooperation with several organizations which are concerned with sexual health, HIV/AIDS and human rights protection issues in Armenia, “Public Information and Need of Knowledge” NGO has conducted various public and social events in Yerevan and in the regions of Armenia. These strong ties between the partners have brought them to the idea of creation of “Advocacy Group on AIDS”. The initiators of it are Public Information and Need of Knowledge, Real World Real People, Women Resource Center and Positive People Armenian Network NGOs. The group aims to take joint actions for the rights advocacy and rights protection of vulnerable groups and bring public attention to the importance and urgency of sexual health issues. PINK Armenia is also one of the undertakers of the Human Rights House. This body will unite 12 organizations working in various fields related to human rights protection aiming to create “one access door” services. In November 2010 this organization has

3


ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ

civil society

Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳÛÏ³Ï³Ý ó³Ýó¦ ÐÎÝ»ñÁ: ÊáõÙµÁ Ýå³ï³Ï áõÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝ»É Ñ³Ù³ï»Õ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ëáó»ÉÇ ËÙµ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ç³ï³·áíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ 먻é»É ѳÝñ³ÛÇÝ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ë»é³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ íñ³: öÆÜø ²ñÙ»ÝÇ³Ý Ý³¨ §Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ï³Ý¦ ÑÇÙݳ¹Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: ²Ûë ϳéáõÛóÁ ÏÙdzíáñÇ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ 12 ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` Ýå³ï³Ï áõݻݳÉáí ëï»ÕÍ»É §Ù»Ï ¹áõé¦ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ ³Ûë ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ëÏë»ó §´³½Ù³½³ÝáõÃÛáõݦ Íñ³·ÇñÁ` Üáñí»·Ç³ÛÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ²Ûë Íñ³·ÇñÁ öÆÜø ²ñÙ»ÝdzÛÇ ³ÝÓݳϳ½ÙÇ ÝíÇñí³ÍáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙÝ ¿ ³ÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ ¨ ëϽµáõÝùÝ»ñÇÝ, áñáÝù ÁÝÏ³Í »Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý áõ ï»ëɳϳÝÇ ÑÇÙùáõÙ: Ø»Ï ³ÛÉ Íñ³·Çñ, áñ öÆÜø ²ñÙ»ÝÇ³Ý ëÏë»É ¿ 2011 à ³åñÇÉÇ 1-Çó` §Ø»Ýù ¨ Ù»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ¦ Íñ³·ñÇ ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ Ñáí³Ý³íáñíáõÙ ¿ §ø³áõÝûñ÷³ñà ÆÝûñÝ»ßÝɦ ѳ۳ëï³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ ÏáÕÙÇó: ²Ûë µ³½Ù³÷áõÉ Íñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ýí³½»óÝ»É ³ÝѳݹáõñÅáÕ³Ï³Ý ¨ Ëïñ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ȶ´î (É»ëµáõÑÇ, ·»Û, µÇë»ùëáõ³É, ïñ³Ý뷻ݹ»ñ) ³ÝÓ³Ýó Ýϳïٳٵ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ï³ñ³µÝáõÛà µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ ¨ ç³ï³·áí»É Ýñ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ: §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ-Ý ù³ç³É»ñáõÙ ¿ µáÉáñÇÝ ÉÇÝ»É Ù»ñ »ñÏñÇ ³ÏïÇí ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ, ³ç³Ïó»É ϳéáõóáÕ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñ·³í³×Ù³ÝÁ: ºÃ» Ñ»ï³ùñùñí³Í »ù öÆÜø ²ñÙ»ÝdzÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ µ³ó ¿ û·ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: سñÇÝ» سñ·³ñÛ³Ý

4

launched ‘’Diversity’’ project by the financial support of Ministry of Foreign Affairs of Norway. This project is one of the expressions of the dedication of the staff of PINK Armenia to the values and principles underlying its mission and vision. Another project, which PINK Armenia has launched on the April 1, 2011, is the continuation of “We and Our Rights” project supported by Counterpart International Armenia. The goal of this multistage project is to decrease intolerant and discriminative attitude toward LGBT community in various spheres of societal life and to advocate for their rights protection. Public Information and Need of Knowledge NGO encourages everyone to be active citizens of our country, contribute to the constructive changes and to the prosperity of the civil society. If you are interested in activities of PINK Armenia, organization is open for help and any kind of contribution. Marine Margaryan


§Î³Ý·Ý»óñáõ ѳßíÇãÁ¦ ѳÝñ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙ “Stop the counter” public event ¸»Ïï»Ùµ»ñ / December 1, 2009

§Ø»Ýù ¨ Ù»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ¦ ѳٳÅáÕáí "We and Our Rights" conference سÛÇë / May 4, 2010

§ÈáõÛë»ñ ³Ýѳٳñ, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦ ѳÝñ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙ “Many lights for human rights” public event سÛÇë / May 16, 2010

§¶Çï»ÉÇù ¨ Çñ³íáõÝù¦ ¹³ëÁÝóó "Knowledge and rights" training ²åñÇÉ / April 5, 2011

Ø»ñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿ Ò»ñ å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛáõÝÁ Our mission is Your protection

5


civil civil society society

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ

´³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ D

i

v

e

r

s

i

t

y

ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÙÇ ³ÙµáÕç ¹³ñ³ßñç³Ý ¿ ³Ýó»É: ¸³ñ³ßñç³Ý, »ñµ ·áí»ñ·íáõÙ ¿ñ ÙdzÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÁ, áõñ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ù³ë»é, Ùdzï³ññ Ùß³ÏáõÛà ¿ñ Ï»ñïíáõÙ µáÉáñ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÜáõÛÝ Ó¨áí ¿ñ Ï»ñïíáõ٠ݳ¨ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ³½¹áõÙ ¿ñ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý áÉáñïÇ íñ³: ÊêÐØ ÷Éáõ½áõÙÇó Ñ»ïá` å³ÛÃÛáõÝ. å»ïáõÃÛáõÝÝ ÁÝïñ»ó ¹»åÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ, ³½³ïáõÃÛáõÝ, ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ (áñáßÝ»ñÁ ¹»é¨ë ¶áñµ³ãáíÝ ¿ñ ѳëóñ»É Ý»ñÙáõÍ»É): ²Ýѳï³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³Ýù áõݻݳÉáõ Çñ³íáõÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ËáëùÇ ³½³ïáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³½³ï ÇÝùݳ³ñï³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ Ù»Í Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ïñí»ó Ù»ñ »ñÏñáõÙ` áñå»ë Ýáñ ³ñÅ»ùÝ»ñ: ÆѳñÏ», ÇÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý` ÐéáÙÁ ÙÇ ûñáõÙ ãÇ Ï³éáõóí»É, Ýٳݳå»ë г۳ëï³ÝáõÙ ¹»é¨ë ãÇ Ï³éáõóí»É áõ ѳëï³ïí»É ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÝ áõ ûñ»ÝùÇ ·»ñÇßËáõÙÁ, ¨ ³Ý»Éáõ ¹»é¨ë ß³ï µ³Ý ϳ: ò³íáù, ¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñÝ áõ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ùdzݷ³ÙÇó ï»ÕÇ ã»Ý áõÝ»ÝáõÙ. ¹³ ÙÇ »ñϳñ ׳ݳå³ñÑ ¿, áñÁ å»ïù ¿ ϳéáõó»É áõ ³ÝóÝ»É: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÁ å»ïù ¿ ç³Ýù áõ Ý»ñáõÅ Ý»ñ¹ÝÇ »ñÏÇñÝ ³í»ÉÇ µ³ñ»Ï»óÇÏ ¹³ñÓÝ»Éáõ ѳٳñ: Üå³ï³Ï áõݻݳÉáí ѳëÝ»Éáõ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý, ÷áËѳñ·³ÝùÇ ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý` §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ù»ÏݳñÏ»ó §´³½Ù³½³ÝáõÃÛáõݦ Íñ³·ÇñÁ` ³é³ç³¹ñ»Éáí ѳݹáõñÅáճϳÝáõÃÛ³Ý, ѳñ·³ÝùÇ ¨ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ: Ø»ñ ûñ»ñáõÙ, ó³íáù, ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ Ý»áݳóÇëï³Ï³Ý ¨ ͳÛñ³Ñ»Õ ³½·³ÛݳÙáÉ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ ³×: ²é³í»É ó³í³ÉÇ ¿, áñ ѳ׳Ë

6

A huge Soviet era is gone now. It was an era when homogeneousness was propagated, when there was designed similar culture for all brotherly republics. The same way politics was formed, which naturally was affecting the social sphere. After the collapse of USSR – boom! The state has taken the path leading towards democracy, freedom, liberty, equality (some of those concepts and ideas were already presented to (former) USSR by Gorbachev). Individualism, assurance of human rights, protection of one’s privacy and freedom of expression emerged as new values for our country. Of course “Rome wasn’t built in a day”, so is not so far built democracy and rule of law in Armenia and there is still a lot to be done. Positive changes, unfortunately, do not come overnight usually; it’s rather a long way to build and to pass and the very civil society has to input efforts and attempts in its turn to make the country more prosperous. “Public Information and Need of Knowledge” NGO launched “Diversity” project, willing to reach a high level of acceptance of diversity,


³½·³ÛݳÙáÉáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó ¹³ ù³ñá½áÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝϳÉíáõÙ ¨ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ áñå»ë ³½·³ÛݳϳÝáõÃÛáõÝ, ³í»ÉÇÝ` áñå»ë ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝ: ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÑÇÙùáí Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áïݳѳñáõÙÝ»ñÁ, ûï³ñ³í³ËáõÃÛáõÝÁ[1], ÝáõÛݳë»é³í³ËáõÃÛáõÝÁ[2], Ý»áݳóǽÙÁ, ï·ÇïáõÃÛáõÝÝ áõ ³Ý·ñ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ÙdzÛÝ ÏͳÕÏ»Ý, »Ã» Éáõñç ù³ÛÉ»ñ ãÓ»éݳñÏí»Ý: سñ·Çݳɳóí³Í ¨ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí³Í ËÙµ»ñÁ Ï»ÝóñÏí»Ý å³ïí³½ñÏÙ³Ý áõ ÏÙÝ³Ý Ë³ñ³Ýí³Í ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë áñ ³Ûëûñ ¿, »Ã» ³Ûë ËݹÇñÝ»ñÇÝ ã³Ýñ³¹³éݳÉ, Éé»É ¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ Ï³Ù å³ñ½³å»ë ³Ýï»ë»É ¹ñ³Ýó ·áÛáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ËÇëï ϳñ¨áñ ¿ å³Ûù³ñ»É ϳñÍñ³ïÇå»ñÇ, ³ÝѳݹáõñÅáճϳÝáõÃÛ³Ý, ûï³ñ³í³ËáõÃÛ³Ý, ÝáõÛݳë»é³í³ËáõÃÛ³Ý, ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÑÇÙùáí Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù, ³Û¹ ÃíáõÙ` ȶ´î[3] Ýϳïٳٵ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ ó³Ýϳó³Í ï»ë³ÏÇ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù` ÑÇÙÝí³Í ï³ñÇùÇ, ë»éÇ, ·»Ý¹»ñÇ, ë»é³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý íñ³: ²Ûë Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ ï³Ý»Ý ¹»åÇ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³é³çù³ßÙ³ÝÝ áõ ³í»ÉÇ Ñ³ÙÁݹ·ñÏáõÝ ÁÝϳÉÙ³ÝÁ ¨° áñå»ë ï»ëáõÃÛáõÝ, ¨° áñå»ë ·áñÍÝ³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃ` ÏÇñ³é»ÉÇ ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùáõÙ, Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ï³ñµ»ñ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñÇ, ˳ËïáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, ¹ñ³Ýù ½»Ïáõó»Éáõ ¨ ³ÛÉ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë Íñ³·ÇñÁ Ýå³ï³Ï ¿ Ñ»ï³åݹáõÙ ³é³ç µ»ñ»É ¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, ëÝ»É ¨ ï³ñ³Í»É ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ å³Ûù³ñ»É µ³ó³ë³Ï³Ý ï³µáõÝ»ñÇ, ϳñÍñ³ïÇå»ñÇ ¹»Ù ¨ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ëïñ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ã»½áù³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: гÝñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù ÐÎ

mutual respect and cultural sensitivity by promoting the ideas of tolerance, respect, and understanding. Nowadays, sadly, the rise of neo-Nazi movements and ultranationalists is registered. It’s a pity, but often activists of these movements take ultra-nationalist or neo-Nazi ideas for and represent them as nationalism, even worse – as patriotism. Gender based human rights violations, xenophobia, homophobia, neo-Nazism, ignorance and illiteracy will do nothing but flourish, if no serious actions are taken, if these issues remain unaddressed or silenced, or ignored, and the marginalized and discriminated groups will be defamed as ‘good’ as nowadays. Addressing and fighting the issues of stereotypes, intolerance, xenophobia, homophobia, discrimination based on gender, including LGBT*- related issues are highly important for this project, as well as generally are the issues of any kind of discrimination based on age, sex, gender, sexual orientation. The activities and events organized during “Diversity” project shall lead to the promotion and to better understanding of human rights both as a theory and as a practical tool to use in daily life, realities and situations, as well as in case of abuses, abuse reporting, etc. This project aims to bring positive changes, nurture and spread the ideas of equality, civil society, as well as to fight the negative taboos, stereotypes and to eliminate discriminative attitudes of the society. Public Information and Need of Knowledge NGO

_______________________ [*] LGBT – Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders. We also consider and accept Queers, Intersexuals and individuals without any determined gender. _______________________ [1 úï³ñ³í³ËáõÃÛáõÝÁ (ùë»ÝáýáµÇ³) ûï³ñ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ í³ËÝ áõ ѳϳÏñ³ÝùÝ ¿: [2] ÜáõÛݳë»é³í³ËáõÃÛáõÝ (ÑáÙáýáµÇ³) ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ µÝáõó·ñáõÙ ¿ áñå»ë µ³ó³ë³Ï³Ý ¨ Ëïñ³Ï³Ý³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝù É»ëµáõÑÇ, ·»Û, µÇë»ùëáõ³É, ùíÇñ ËÙµ»ñÇ Ýϳïٳٳµ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ñ³×³Ë ïñ³Ý뷻ݹ»ñ ¨ ÇÝï»ñë»ùëáõ³É Ù³ñ¹Ï³Ýó Ýϳïٳٵ: [3] È»ëµáõÑÇ, ·»Û, µÇë»ùëáõ³É, ïñ³Ý뷻ݹ»ñ: гßíÇ »Ý ³éÝí³Í ݳ¨ ùíÇñ, ÇÝï»ñë»ùëáõ³É, ¨ áã Ñëï³Ï ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛ³Ùµ ³ÝѳïÝ»ñÁ:

7


gender

·»Ý¹»ñ

ÆÝãÇ Ï³ñáÕ ¿ µ»ñ»É ÉéáõÃÛáõÝÁ What can cause silence ´éÝáõÃÛáõÝÁ ýÇ½Ç³Ï³Ý áõÅÇ, Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ¨/ϳ٠ëå³éݳÉÇùÇ ¹Çï³íáñÛ³É ÏÇñ³éáõÙÝ ¿ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó, ËÙµ»ñÇ Ï³Ù Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ, áñÁ ѳݷ»óÝáõÙ ¿ ϳ٠µ³ñÓñ ѳí³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñ³Ý·»óÝ»Éáõ íݳëí³ÍùÝ»ñÇ, Ù³Ñí³Ý, Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý íݳëÝ»ñÇ, ûñ½³ñ·³óÙ³Ý, ϳٳ½ñÏáõÃÛ³Ý: γݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛáõÝÝ ³Ûëûñ ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³Í »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇó ¿ ¨ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ÑÇÙݳËݹÇñ ¿: ²ß˳ñÑÇ ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõ٠ϳݳÛù »ÝóñÏíáõÙ »Ý û ° ýǽÇϳϳÝ, û° ë»é³Ï³Ý, û° ýÇݳÝë³Ï³Ý, û° Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ÇÝãå»ë Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ÁÝï³ÝÇùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë: ²ß˳ñÑáõ٠ϳݳÝó Ýϳïٳٳµ µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É íÇ׳ϳ·ñáõÃÛáõÝÁ ³Õ³Õ³ÏáÕ ¿: г۳ëï³ÝáõÙ ¨ë Çñ³íÇ׳ÏÁ Ññ³ï³å ÉáõÍáõÙÝ»ñ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ: î³ñµ»ñ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½ ¹³ñÓ³í ÙÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýù. г۳ëï³ÝáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏÇÝ Çñ ÏÛ³ÝùÇ ÁÝóóùáõÙ ³Ù»Ý³ùÇãÁ ·áÝ» Ù»Ï ³Ý·³Ù »ÝóñÏí»É ¿ µéÝáõÃÛ³Ý, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë »ñ¨áõÛÃÇ Ù³ëÇÝ Ñ³×³Ë ãÇ ËáëíáõÙ: ¸³ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ ³½·³ÛÇÝ Ùï³Í»É³Ï»ñåáí ¨ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñáí. Ý»ñÁÝï³Ý»Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ ã»Ý µ³ñÓñ³Ó³ÛÝíáõÙ Ñ³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ, ϳݳÝó Ýϳïٳٳµ µéÝáõÃÛ³Ý Ã»Ù³Ý ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¿ ¹³éÝáõÙ: î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ ¹³ñÓ»É »Ý ß³ï ϳñ¨áñ ËݹñÇ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ ¨ ³Ûë ѳٳï»ùëïáõ٠ѳïϳå»ë ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³Ýó»ñÝ »Ý, áñ Ýå³ëïáõÙ »Ý ËݹñÇ Ñ³ÕóѳñÙ³ÝÁ: 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ Facebook ¨ Youtube ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³Ýó»ñáõ٠ѳÛïÝí»ó ÙÇ ï»ë³ÝÛáõÃ, áñÁ å³ïÙáõÙ ¿ñ ùë³Ý³ÙÛ³

8

Violence is the deliberate use of physical power or the power as such and/or is the threat toward the individuals, groups or communities which leads or has a high potential to lead to injuries, death, psychological traumas, incomplete development, infirmity. Violence against women is one of the most widespread phenomena nowadays and is a global problem. Women face physical, sexual, financial, psychological violence both in their families and outside in various countries. World statistics regarding the violence against women is alarming. In Armenia, too, the situation demands urgent actions. The result of the research done by several NGOs has shown that every woman in Armenia has faced this or that form of violence at least once in her lifetime, although this topic is not discussed often. It is conditioned by national mentality and family values: the internal problems of families are not outspoken in the society. The topic of violence against women is becoming more actual year after the year in com-


¼³ñáõÑÇ ä»ïñáëÛ³ÝÇ ¹³Å³Ý ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 30-ÇÝ` ųÙÁ 20:00-ÇÝ, ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇó áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ø³ëÇëÇ µ³ÅÝáõ٠ѳÕáñ¹áõÙ ¿ñ ëï³óí»É, áñ §·³Ý·áõÕ»ÕÇ Ñ»Ù³ïáÙ³, ³ç Ó»éùÇ 2-ñ¹ Ù³ïÇ ÙÇçÇÝ ý³É³Ý·Ç ÷³Ï Ïáïñí³Íù` ³é³Ýó ï»Õ³ß³ñÅÇ, ¨ Ù³ñÙÝÇ ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñÇ ³ñݳ½»ÕáõÙÝ»ñ¦ ³Ëïáñáßٳٵ Çñ»Ýó Ùáï ¿ñ ÁݹáõÝí»É 1990 Ã. ÍÝí³Í ¼³ñáõÑÇ ä»ïñáëÛ³ÝÁ: ÜáõÛÝ ûñÁ ¼³ñáõÑÇ ä»ïñáëÛ³ÝÁ ï»Õ³÷áËí»É ¿ñ ¾ñ»µáõÝÇ» ´/Î, áñï»Õ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ` ųÙÁ 03:00-ÇÝ, ٳѳó»É ¿ñ: ܳ˳ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ Ó»éù µ»ñí³Í óáõóÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ¼³ñáõÑÇÝ å³ñµ»ñ³µ³ñ Í»ÍÇ ¿ »ÝóñÏí»É ³ÙáõëÝáõ` Ú³ÝÇë ê³ñÏÇëáíÇ ÏáÕÙÇó: ¸»åùÇ ûñÁ` ë»åï»Ùµ»ñÇ 26-ÇÝ ¨ë, ³Ï³Ý³ï»ëÝ»ñÇ íϳÛáõÃÛ³Ùµ, ݳ ¹³Å³Ý Í»ÍÇ ¿ »ÝóñÏ»É ä»ïñáëÛ³ÝÇÝ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó»É »Ý í»ñáÝßÛ³É íݳëí³ÍùÝ»ñÁ: ¼³ñáõÑÇÝ ¨ Ú³ÝÇëÝ ³Ùáõëݳó»É »Ý 2008 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇÝ: ²ÙáõëÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ¼³ñáõÑÇÝ å³ñµ»ñ³µ³ñ ¹³Å³Ý Í»ÍÇ ¿ »ÝóñÏí»É ³ÙáõëÝáõ ¨ ëÏ»ëñáç ÏáÕÙÇó` ÁݹÑáõå ÙÇÝ㨠ٳñÙÝÇ íñ³ ϳåïáõÏÝ»ñ, ³ñÛáõݳÑáëáõÃÛáõÝ, áõ߳ó÷áõÃÛáõÝ: ¼³ñáõÑáõ ѳñ³½³ïÝ»ñÁ åݹáõÙ »Ý, áñ Ù³Ñí³ÝÇó ³é³ç ݳ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ß³ñáõÝ³Ï ¹³Å³Ý Í»ÍÇ ¿ »ÝóñÏí»É ï³ÝÁ` ÙÇÝ㨠ÑÇí³Ý¹³Ýáó ï»Õ³÷áËí»ÉÁ, ÇÝãÇÝ ³Ï³Ý³ï»ë »Ý »Õ»É ݳ¨ ѳñ¨³ÝÝ»ñÁ, áíù»ñ ³Û¹ Ù³ëÇÝ óáõóÙáõÝù »Ý ïí»É سëÇëÇ áëïÇϳÝáõÃÛáõÝáõÙ: ¼³ñáõÑáõ Ù³Ñí³Ý ûñÁ ѳñ¨³ÝÝ»ñÁ Ùï»É »Ý Ýñ³Ýó ïáõÝ ¨ ï»ë»É, û ÇÝãå»ë »Ý Ýñ³Ý áïù»ñÇ ï³Ï ·ó»É, ÍÝÏÝ»ñÝ áõ Ù³ïÝ»ñÁ Ïáïñ»É, ·ÉáõËÁ ç³ñ¹»É áõ µ»ñ³ÝÁ ßáñ Ùïóñ»É, áñ ³ñݳÑáëáõÃÛáõÝÁ ¹³¹³ñÇ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ Çñ ïÕ³ÛÇÝ ³ë»É ¿, áñ ½³Ý·Ç áõ áëïÇϳÝáõÃÛáõÝ Ï³ÝãÇ: ºñµ ëÏ»ëáõñÝ áõ ³ÙáõëÇÝÝ ÇÙ³ó»É »Ý áëïÇϳÝÝ»ñÇ Å³Ù³ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ¼³ñáõÑáõÝ Í»Íí³Í íÇ׳ÏáõÙ ·Éáñ»É »Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇó ó³Í, ÝáñÇó ù³ñß ïí»É ïáõÝ, áñå»ë½Ç Ýñ³Ýó ³å³óáõó»Ý, áñ ¼³ñáõÑÇÝ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇó ¿ ·Éáñí»É áõ ç³ñ¹áõ÷ßáõñ »Õ»É:

parison to the previous years. The information technologies have become very important in voicing the issue and in this context the very social networks contribute to the solution of the problem. On October 1 2010, a video appeared on Facebook and Youtube which was telling about the brutal murder of twenty year-old Zaruhi Petrosyan. On 30th September 2010, at 20:00, a report was received at the police station of Masis from the hospital that Zaruhi Petrosyan, born in 1990, was delivered there with “cranial brain hematoma, closed fracture of middle phalange of the second finger of the right hand and bruises in different parts of her body”. The same day Zaruhi Petrosyan was transferred to “Erebuni” medical center where she passed away on October 1, at 03:00. According to the testimonies acquired during the investigation, Zaruhi was periodically beaten by her husband, Yanis Sarkissov. On the day of the crime, on September 26th, according to the testimonies of the eyewitnesses, he has severely beaten Petrosyan in the result of which the injuries described above were caused. Zaruhi and Yanis married in March 2008. After her marriage, Zaruhi was periodically beaten by her husband and mother-in-law, up to the point of bruises, bleeding and faints. Zaruhi’s relatives claim that she was barbarically beaten for several days at home before being transferred to the hospital on the day of her death, which was witnessed by the neighbors as well who gave testimonies in the police station of Masis. The neighbors entered their house the day of Zaruhi’s death and saw how she was thrown on the ground and beaten, how her ankles and fingers were broken, head smashed and the mouth shut by a cloth, so that the bleeding would stop. Then, one of the neighbors told her son to call the police. When the mother-in-law and the husband knew the police was on its arrival, they pushed Zaruhi down the stairs and took back home, in order to prove that she fell from the stairs and crushed.

9


·»Ý¹»ñ

gender

¼³ñáõÑÇ ä»ïñáëÛ³ÝÇ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ³Ûë ¹»åùÁ Ù»Í ³ÕÙáõÏ µ³ñÓñ³óñ»ó ÇÝãå»ë ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³Ûù»ñáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ: Üå³ï³Ï áõݻݳÉáí Ñ»ï³Ùáõï ÉÇÝ»É ¼³ñáõÑÇ ä»ïñáëÛ³ÝÇ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹³ñ ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ËóݻÉáõ ѳٳñ ·áñÍÇ Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÁ` 7 ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëï»ÕÍí»ó §Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٳµ µéÝáõÃ۳ݦ Ïá³ÉÇódzÝ: ºÉÝ»Éáí Çñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÇó` Ïá³ÉÇóÇ³Ý Ñ»ï³Ùáõï ¿ ÉÇÝáõÙ ¼³ñáõÑÇ ä»ïñáëÛ³ÝÇ áÕµ»ñ·³Ï³Ý Ù³Ñí³Ý ¹»åùÇ ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ÷áñÓáõÙ ¿ ³å³Ñáí»É ·áñÍÇ Ã³÷³ÝóÇÏ ÁÝóóùÁ: §Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٳµ µéÝáõÃ۳ݦ Ïá³ÉódzÛÇÝ ³Ý¹Ù³ÏóáõÙ »Ý` §Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ³é³Ýó µéÝáõÃ۳ݦ ÐÎ, §Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»Ýïñáݦ ÐÎ, §Î³Ý³Ýó ³ç³ÏóÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ / Âáõý»ÝÏÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù¦, §Î³Ý³Ýó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»Ýïñáݦ ÐÎ, §¼³Ý·³Ï³ïáõݦ ´ÐÎ, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ, §ê»é³Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Ï»Ýïñáݦ ÐÎ, §ÀÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Ï»Ýïñáݦ ÐÎ: Îá³ÉÇóÇ³Ý Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ ÙÇ ß³ñù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 25-ÇÝ` γݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ûñÁ, ϳ½Ù³Ï»ñå»ó »ñÃ` ÝíÇñí³Í ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý ½áÑ»ñÇ ¨ ¼³ñáõÑÇ ä»ïñáëÛ³ÝÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ: Îá³ÉÇóÇ³Ý Ïáã ³ñ»ó ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ÙÇ³Ý³É Ï³Ý³Ýó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇÝ ÝíÇñí³Í 16-ûñÛ³ÏÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ` ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 25-Çó ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 10-Á, Ïá³ÉÇódzÛÇ ³Ý¹³Ù ÐÎ-Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ÙÛáõë ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ: ºñÃÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ áõÕÕ»óÇÝ µ³ó ݳٳÏ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ Ýñ³Ýó áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ññ³íÇñ»É ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳËݹñÇÝ: ØÇçáó³éÙ³Ý ÁÝóóùáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåí»ó ëïáñ³·ñ³Ñ³í³ù ϳݳÝó

10

The tragic case of Zaruhi Petrosyan created an outcry both in social networks and among NGOs. Aiming to claim fair trial and to foster transparency of the case, seven NGOs created the coalition “To Stop Violence against Women”. Based on its main aim the Coalition pursues the inspection of the tragic case of Zaruhi Petrosyan and tries to ensure the transparency of the process. The members of the Coalition “To Stop Violence against Women” are: “Society Without Violence” NGO, “Women Rights Center” NGO, “Women Assistance Center/ Toufenkian Foundation”, “Women Resource Center” NGO, “Zangakatun” Charitable NonGovernmental Organization, “Public Information and Need of Knowledge” (PINK Armenia) NGO, “Sexual Assault Crisis Center” NGO, “Domestic Violence Sexual Assault Crisis Center”.

The Coalition has organized series of actions during the short period of its functioning. On November 25, the International Day for the Elimination of Violence against Women, a march was organized in memory of the victims of domestic violence and of Zaruhi Petrosyan. The coalition urged people to join the sixteenday event dedicated to the phenomenon of violence against women, from 25th November till 10th December organized by the member NGOs of the Coalition. The participants of the march handed an open letter to the appropriate governmental bodies, the aim of which was to attract their attention regarding the problem. During the march a petition was organized for adoption of appropriate mechanisms and punishment for the pre-


¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛáõÝÁ ϳÝ˳ñ·»ÉáÕ ¨ å³ïÅáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇ áõ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù»Ë³ÝǽÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ¨ å³ñï³¹Çñ ÏÇñ³éÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ ç³ï³·áí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: γ½Ù³Ï»ñåí»ó ݳ¨ ¹ñ³Ù³Ñ³í³ù` ݳ˳ï»ëí³Í ¼³ñáõÑáõ 1.5 ï³ñ»Ï³Ý ¹ëï»ñ ѳٳñ: 2011 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 31-ÇÝ §ØÇ° ÉéÇñ, µ³ñÓñ³Ó³ÛÝÇ°ñ¦, §à°ã ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³ÝÁ¦, §20-³ÙÛ³ ¼³ñáõÑÇ ä»ïñáëÛ³ÝÁ ٳѳó»É ¿ ³ÙáõëÝáõ ¨ ëÏ»ëñáç ÏáÕÙÇó ¹³Å³Ý Í»ÍÇ Ñ»ï¨³Ýùáí¦ ¨ µ³½Ù³ÃÇí ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ñáõݳÏáÕ ³ÛÉ óáõó³å³ëï³éÝ»ñáí Ïá³ÉÇódzÛÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ µáÕáùÇ ³Ïódz ¿ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¶É˳íáñ ¹³ï³Ë³½áõÃÛ³Ý ß»ÝùÇ ¹ÇÙ³ó` å³Ñ³Ýç»Éáí ³ñ¹³ñ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ ³ÝóϳóÝ»É ¼³ñáõÑÇ ä»ïñáëÛ³ÝÇ Ù³Ñí³Ý ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñÁ å³ñ½»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ¨ ³ñ¹³ñ ¹³ï³í×Çé ϳ۳óÝ»É: ØdzųٳݳÏÛ³ ³Ïódz ¿ñ ³Ýóϳóíáõ٠ݳ¨ Èáë ²Ýç»É»ëáõÙ §Human Rights Council¦-Ç Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ, áñÁ Ïáã ¿ñ ³ÝáõÙ í»ñ³óÝ»É Ð³Û³ëï³Ýáõ٠ϳݳÝó ѳݹ»å µéÝáõÃÛáõÝÁ: Îá³ÉÇódzÛÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ï³ñ³µÝáõÛà ѳݹÇåáõÙÝ»ñ »Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ Çñ³í³µ³ÝÇ, ¼³ñáõÑáõ ѳñ¨³ÝÝ»ñÇ, ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ, ùñáç, ùñáç ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ, ¼³ñáõÑáõ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÇ, ÷³ëï³µ³ÝÝ»ñÇ, ¹³ï³Ë³½Ý»ñÇ Ñ»ï` ó³ÝϳݳÉáí ËÃ³Ý»É ·áñÍÇ ³ñ¹³ñ ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ å³Ñ³Ýç»Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý å³ïÇÅ Ù»Õ³íáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛÅÙ ¼³ñáõÑÇ ä»ïñáëÛ³ÝÇ ¹»åùÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë ÁÝóóùÇ Ù»ç ¿: §Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃ۳ݦ Ïá³ÉÇóÇ³Ý ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ³ÏïÇí Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÁÝóóùÇÝ ¨ Ý»ñ¹ÝáõÙ ¿ ç³Ýù»ñ Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ѳٳñ: Üí³ñ¹ سñ·³ñÛ³Ý

vention and castigation of the violence against women and children.

On 31st January 2011 the representatives of the Coalition organized a protest in front of the main building of the Prosecution Office with “Don’t be silent, speak up!”, “20 year-old Zaruhi Petrosyan has died because of the brutal beat of her husband and mother-in-law”, “No to the domestic violence!” and other posters containing various messages claiming a fair investigation to clarify the circumstances of the death of Zaruhi and to adjudicate a fair verdict. A simultaneous action was taken in Los Angeles, with the initiative of “Human Rights Council” that was calling for ending the violence against women in Armenia. The members of the coalition organize various meetings with the lawyer, neighbors of Zaruhi, professors, her sister and her family, her friends, attorneys and prosecutors wishing to stimulate a fair lawsuit and an appropriate punishment for the culpable. Now the lawsuit of Zaruhi Petrosyan’s case is still in the process. The Coalition “To Stop Violence against Women” continues taking active participation in the process of lawsuit and puts all the efforts to achieve its goal. Nvard Margaryan

11


ë»é³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛáõÝ

sexual health

ÈéáõÃÛáõÝÁ ÉáõÍáõÙ ã¿ Silence is not a solution ÒƲÐ-Ç ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ûñ. ë³ ³ÛÝ ûñÝ ¿, »ñµ ³ß˳ñÑÁ ÏñáõÙ ¿ ϳñÙÇñ ųå³í»Ý ¨ ù³ÛÉ»ñ ¿ Ó»éݳñÏáõÙ ÒƲÐ-Á ϳݷݻóÝ»Éáõ ѳٳñ: ÒƲÐ-Ç ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ûñ. ë³ ³ÛÝ ûñÝ ¿, »ñµ áã µáÉáñ ѳۻñÁ, ë³Ï³ÛÝ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝáõÙ »Ý ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ÑÇÙݳѳñóÁ Ù»ñ »ñÏñáõÙ: 2008 Ã.-Çó Ç í»ñ ³Ûë ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ß˳ïáõÙ »Ý ÙdzëÇÝ, ³ÝóϳóÝáõÙ ÙdzóÛ³É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ¨ ëï»ÕÍáõÙ ³Ùáõñ Ý»ñáõÅ ØƲì-Ç í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ³½»ÏÙ³Ý, ϳÝ˳ñ·»ÉÙ³Ý, µáõÅÙ³Ý, ËݳÙùÇ ¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: 2010 Ã.-ÇÝ Ø²Î-Ç ØƲì/ÒƲÐ-Ç ÙdzóÛ³É Íñ³·ñÇ, زÎ-Ç ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ ¨ ²é³ù»ÉáõÃÛáõÝ ²ñ¨»Éù ѳ۳ëï³ÝÛ³Ý Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ ï»Õ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÝóϳóñÇÝ ÙdzóÛ³É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙ` ÝíÇñí³Í ÒƲÐ-Ç ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ûñí³Ý: ØÇçáó³éáõÙÁ ³Ýóϳóí»ó ÒƲÐ-Ç Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ³ñß³íÇ §Ð³ÙÁݹѳÝáõñ ѳë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ ¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñ¦ Ëáñ³·ñÇ Ý»ñùá: §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦, §Æñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑ, Çñ³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇϦ, §Î³Ý³Ýó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»Ýïñáݦ, §¸ñ³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳÛÏ³Ï³Ý ó³Ýó¦, §ÒƲÐ-Ç Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»Ýïñáݦ, §ÎñÃáõÃÛáõÝ Ñ³ÝáõÝ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³Ýٳݦ, §Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ï³ñÙÇñ ˳ãÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõݦ ¨ §²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, íÇ׳ϳ·ñáõÃÛáõݦ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙdzëÇÝ Ù߳ϻóÇÝ ·ñùáõÛÏ, áñï»Õ ½»ï»Õí³Í »Ý Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áïݳѳñáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

12

World AIDS Day – this is the day when the world wears red ribbon and takes actions to stop AIDS. World AIDS Day in Armenia – this is the day when not all Armenians but at least several NGOs are raising the worldwide issue in the country. Since 2008 those NGOs work together, organize joint events and build stronger capacity for HIV awareness, prevention, treatment, care and human rights protection. In 2010 UNAIDS, UNDP and Mission East Armenian Branch supported local organizations to conduct joint event dedicated to the World AIDS Day. Event was prepared according to the World AIDS Campaign’s slogan “Universal Access and Human Rights”. PINK Armenia together with Real World Real People, Women Resource Center, Positive People Armenian Network, National Center for AIDS Prevention, Education in the Name of Health, Armenian Red Cross Society and Public Health Information Statistics created booklets with stories, telling the cases of human rights violations addressed to the people living with HIV, men having sex with men, people involved in prostitution, migrants, injecting drug users, women,


å³ïÙáÕ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ` áõÕÕí³Í ØƲìáí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó, áíù»ñ ë»é³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï, Ù³ñÙݳí³×³éáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñ·ñ³íí³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó, ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ, Ý»ñ³ñϳÛÇÝ ÃÙñ³¹»Õ û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ ¨ ϳݳÝó, ³ÛÝ ËݹÇñÝ»ñÇÝ, áñáÝó Ýñ³Ýù ѳݹÇåáõÙ »Ý ÁÝï³ÝÇùáõÙ, ³ß˳ï³í³ÛñáõÙ ¨ ÁݹѳÝñ³å»ë ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç: ¶ñùáõÛÏÝ»ñÁ µ³Å³Ýí»óÇÝ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇÝ, ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇÝ ¨ ÙÛáõë ÑÛáõñ»ñÇÝ` ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ Ø²Î-Ç ØƲì/ÒƲÐ-Ç ÙdzóÛ³É Íñ³·ñÇ Ù³ÙÉá ³ëáõÉÇëÇ Å³Ù³Ý³Ï: ²Û¹ ûñÁ` »ñ»ÏáÛ³Ý, ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ ݳ¨ »ñÃ, áñÝ ³Ýó³í ºñ¨³ÝÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÷áÕáóÝ»ñáí` µ³Å³Ý»Éáí ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ÝÛáõûñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÙÇçáó³éÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí ýÉ»ßÙáµ»ñ: ºñÃÇ ³éç¨Çó Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ÷áõãÇÏÝ»ñÇó å³ïñ³ëïí³Í Ù»Í Ï³ñÙÇñ ųå³í»Ý: ܳËáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³Ýóáñ¹ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ѳñóÝáõÙ ¿ÇÝ. §ÆÝãá±õ »ù ³Ûë ÙÇçáó³éáõÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É, 㿱 áñ г۳ëï³ÝáõÙ ÒƲРãϳ¦: Æ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝ ³Û¹ Çñ³íÇ׳ÏÇÝ` ³ÛÅÙ Ù³ñ¹ÇÏ ³í»ÉÇ Çñ³½»Ïí³Í »Ý: ØƲì-Ç Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï 3 ÑÇÙÝ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñÝ »Ý. Çñ³½»ÏáõÙ, ç³ï³·áíáõÙ ¨ å³ßïå³Ýí³Í í³ñù³·ÇÍ: ºÃ» Ù»Ýù ·Çï»Ýù ØƲì-Ç, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹ñ³ ï³ñ³ÍÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ¨ ϳÝ˳ñ·»ÉÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ѳñó ¿ Í³·áõÙ ³ñ¹Ûáù ¹ñë¨áñáõ±Ù »Ýù å³ßïå³Ýí³Í í³ñù³·ÇÍ: ¸³ ¿ å³ï׳éÁ, áñ ¹»é ß³ï ³Ý»ÉÇù áõÝ»Ýù éÇëϳÛÇÝ í³ñù³·ÇÍÁ ϳÝË»Éáõ ѳٳñ: ºí DZÝãÝ ¿ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ. »ñµ»ù ãÉé»Ýù áõ Ëáë»Ýù ³Û¹ ³Ù»ÝÇ Ù³ëÇÝ, ѳñóÝ»Ýù, »Ã» ã·Çï»ù, Çñ³½»Ï ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ` ï»Õ»Ï³óÝ»Ýù ÙÛáõëÝ»ñÇÝ, å³ßïå³Ý»Ýù Ù»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ û·Ý»Ýù ç³ï³·áí»É ³ÛÉáó Çñ³íáõùÝ»ñÁ ¨ë:

the problems that they face in families, at workplace and generally in the society. The booklet was available during the UNAIDS press conference on December 1st for journalists, parliamentarians, civil society representatives and other guests.

سÙÇÏáÝ Ðáíë»÷Û³Ý

Mamikon Hovsepyan

That evening a march was organized in the central streets of Yerevan, distributing info materials and spreading the message “Silence is not a solution”. During the march we had flashmobs. In front of the march participants were holding big red ribbon made of balloons. To compare, if last year young people were passing by and asking: “Why are you having this event? We don’t have AIDS in Armenia,” this time people were more aware. For HIV prevention there are 3 main steps: awareness, advocacy and safe behavior. In case we know about HIV, also about the ways of transmission and how to prevent it, but do we behave safer? That is the reason that we have a lot to do in order to prevent the practicing of risky behavior. And which is the most important – never keep silence and talk about it, ask if you don’t know, inform others when you are aware, protect your rights and help to advocate for others’ rights as well.

13


Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñ

human rights

лÉëÇÝÏÛ³Ý ³ëáódzódzÛÇ 2010Ã. ½»ÏáõÛóÁ ÐÐ-áõÙ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³íÇ׳ÏÇ Ù³ëÇÝ Helsinki Association 2010 report on human rights situation in the RA Ü»ñϳ۳óÝáõÙ »Ýù §Ð»ÉëÇÝÏÛ³Ý ²ëáódzódzÛÇ” 2010Ã. г۳ëï³ÝáõÙ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³íÇ׳ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³Ù»Ý³ÙÛ³ ½»ÏáõÛóÇó ѳïí³ÍÝ»ñ: ¼»ÏáõÛóáõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ ϳñ»ÉÇ ¿ ÙdzÝ߳ݳÏáñ»Ý ÷³ëï»É, áñ г۳ëï³ÝáõÙ Ïáåïáñ»Ý ˳ËïíáõÙ »Ý Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ ÑÇÙݳñ³ñ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 2010 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ݳ˳ӻéÝí»É »Ý ÙÇ ß³ñù ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ù³ëݳíáñ³å»ë` ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ϳï³ñí»É ÊáëùÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ÙáõÉÇÝ ³éÝãíáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ: úñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ݳ˳ӻéÝí»É ݳ¨ §ÄáÕáíÝ»ñ, ѳí³ùÝ»ñ, »ñûñ ¨ óáõÛó»ñ ³ÝóϳóÝ»Éáõ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ:

ÊáëùÇ ³½³ïáõÃÛáõÝ ¨ ¼ÈØ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ËáëùÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ ³Ùñ³·ñí³Í ¿ ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ: Ðá¹í³Í 27-Á ³Ùñ³·ñáõÙ ¿` §Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ áù áõÝÇ Çñ ϳñÍÇùÝ ³½³ï ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Çñ³íáõÝù: ²ñ·»ÉíáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõÝ Ñ³ñϳ¹ñ»É Ññ³Å³ñí»Éáõ Çñ ϳñÍÇùÇó ϳ٠÷áË»Éáõ ³ÛÝ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ áù áõÝÇ ËáëùÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù, Ý»ñ³éÛ³É` ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ ÷Ýïñ»Éáõ, ëï³Ý³Éáõ, ï³ñ³Í»Éáõ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ó³Ýϳó³Í ÙÇçáóáí` ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó: Èñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ

14

We present passages from “Helsinki Association” 2010 report on human rights situation in Armenia. The report states one may unequivocally state that human rights and fundamental freedoms are violated in Armenia. In 2010, government of Armenia initiated series of legislative changes, in particular changes were made regarding freedom of speech and in the field of laws regarding the press. Legislative changes were initiated in the law “On conducting meetings, assemblies, rallies and demonstrations”.

Freedom of Speech and Mass Media In the Republic of Armenia, the right of freedom of speech is set by the Constitution of


»ñ³ß˳íáñíáõÙ ¿` å»ïáõÃÛáõÝÁ »ñ³ß˳íáñáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý, ÏñóϳÝ, Ùß³ÏáõóÛÇÝ ¨ ųٳÝó³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ ³é³ç³ñÏáÕ ³ÝÏ³Ë Ñ³Ýñ³ÛÇÝ é³¹ÇáÛÇ ¨ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ¦: 2010Ã. ÊáëùÇ ³½³ïáõÃÛ³ÝÁ ³éÝãíáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïáõ٠ϳï³ñí»É »Ý ÙÇ ß³ñù ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Áëï ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ, áõÝ»ÇÝ ¨’ ¹ñ³Ï³Ý, ¨’ µ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñ: سëݳíáñ³å»ë`ÐÐ øñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 164-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ ݳ˳ï»ëáõÙ ¿ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ Éñ³·ñáÕÇ ³ß˳ï³ÝùÇÝ ÙÇç³Ùï»Éáõ ¹»åùáõÙ:

Æñ³í³å³ßïå³ÝÝ»ñ §Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ” ÐÐ ûñ»ÝùÁ (ÁݹáõÝí³Í ¿ 2001 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 4-ÇÝ) ϳñ·³íáñáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï ÙdzíáñáõÙÝ»ñ ϳ½Ù»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýó ³Ý¹³Ù³·ñí»Éáõ Ù³ñ¹áõ` ë³Ñٳݳ¹ñáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Çñ³íáõÝùÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ͳ·áÕ Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ϳåí³Í ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ÉáõͳñÙ³Ý Ñ»ï: úñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ áñ¨¿ ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñáí ½µ³ÕíáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ѳñó»ñáõÙ, »Ã» í»ñçÇÝÇë Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ã»Ý ѳϳëáõÙ ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ëáõÛÝ áÉáñïÁ ϳñ·³íáñáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ: 2009Ã. г۳ëï³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ݳ˳ӻéÝí»É ¿ñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»É §Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ: 2010Ã. ³åñÇÉÇ 15-ÇÝ ²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÐÎ-Ý»ñÇÝ áõÕ³ñÏí»ó ³ñ¹»Ý í»ñ³Ùß³Ïí³Í ûñÇݳ·ÇÍÁ, ÇÝãÁ ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñ»É ¿ñ ÐÎ-Ý»ñÇ ³é³ç³ñÏáí: ÐÎ-Ý»ñÇ Ï³ñÍÇùáí, ë³Ï³ÛÝ, í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ¹»åùáõÙ ¿É áãÇÝã ãÇ ÷áËí»É` í»ñëïÇÝ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Éáí, áñ

RA. Article 27 claims that “Everyone shall have the right to freely express his/her opinion. No one shall be forced to recede or change his/ her opinion. Everyone shall have the right to freedom of expression including freedom to search for, receive and impart information and ideas by any means of information regardless of the state frontiers. Freedom of mass media and other means of mass information shall be guaranteed. The state shall guarantee the existence and activities of an independent and public radio and television service offering a variety of informational, cultural and entertaining programs”. In 2010, series of changes were implied regarding the law of freedom of speech. According to experts, the changes had both positive and negative sides. In particular, 164th article has set responsibility in case if one interferes into the work of a journalist.

Human rights defenders The law of RA on “Public organizations” (adopted on December 4, 2001) regulates the legal relations arising while exercising the constitutional right of a person to form public associations in Republic of Armenia and pertains to the formation, activities, re-organization and dissolution of public organizations. The legislation is not anticipating any restrictions for forming an NGO that would address human rights, if the aims of the last are not contradicting to the Constitution of RA and to the laws regulating this area.

15


2011Ã. Ù³ñïÇ 10-ÇÝ, ÄݨáõÙ, Ødzíáñí³Í ²½·»ñÇ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ ¹ÇÙ³ó гñ³íÏáíϳëÛ³Ý Çñ³í³å³ßïå³ÝÝ»ñÇ ó³ÝóÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É »Ý ³Ïódz гñ³í³ÛÇÝ ÎáíϳëáõÙ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É, ³Û¹ ÃíáõÙ` ÊáëùÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý, ѳí³ùÝ»ñÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ç å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíϳëÇ ù³Õµ³Ýï³ñÏÛ³ÉÝ»ñÇ:

On March 10th 2011, members of the South Caucasus Network of Human Rights Defenders organised action for the protection of human rights: freedom of expression, freedom of assembly, as well as for the protection of the political prisoners of the South Caucasus in front of the UN Office in Geneva.

ݳ˳ï»ëíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýå³ï³Ï »Ý Ñ»ï³åݹáõÙ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ë³ÑÙ³Ý»É Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ: гë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ë³ÑٳݻÉáõ Ýå³ï³Ï ¿ Ñ»ï³åݹáõ٠ݳ¨ ÐРγé³í³ñáõÃÛ³Ý 2010Ã. û·áëïáëÇ 5-Ç áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëï»ÕÍí³Í ÐÐ ²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ` ûñ»Ýùáí ݳ˳ï»ëí³Í ³é³ÝÓÇÝ áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ûñÇݳϳÝáõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝÁ:

Ê³Õ³Õ Ñ³í³ùÝ»ñ гٳӳÛÝ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý (Ñá¹í³Í 6)` ÐÐ-áõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÁ гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ç µ³ÕϳóáõóÇã Ù³ëÝ »Ý ¨ ¹ñ³Ýù ·»ñ³Ï³ »Ý ³½·³ÛÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ, ѻ勉µ³ñ §Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙݳñ³ñ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ

16

In 2009, Armenian authorities planned to make changes to the law on “NGOs”. On April 15th 2010, following NGO requests, the Ministry of Justice sent them a draft law. According to NGO representatives, however, nothing had been changed and expressed concern that the aim of intended changes was to gain control over NGO activities. The establishment of the Department of Control Over Illegal Activities of Non-Commercial Organisations by the Armenian government on 5th August 2010 was also linked to assuming control over NGO activities.

Peaceful assemblies According to the Constitution (article 6), the international treaties are a constituent part of the legal system of the Republic of Armenia and they shall prevail. Thus, the freedoms guaranteed by the “Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms” (article 11), “International Covenant on Civil and Political Rights” (articles 21; 22) cannot be


ÏáÝí»ódzÛáí (Ñá¹í³Í 11), §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ßݳ·ñáí (Ñá¹í³ÍÝ»ñ 21; 22) »ñ³ß˳íáñí³Í ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý ϳñáÕ ë³Ñٳݳ÷³Ïí»É ÐÐ Ý»ñùÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ: ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý 3-ñ¹ Ñá¹í³Í, ѳٳӳÛÝ áñÇ. §Ø³ñ¹Á, Ýñ³ ³ñųݳå³ïíáõÃÛáõÝÁ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñ »Ý: ä»ïáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ` ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ëϽµáõÝùÝ»ñÇÝ áõ ÝáñÙ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý: ä»ïáõÃÛáõÝÁ ë³Ñٳݳ÷³Ïí³Í ¿ Ù³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñáí ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáí` áñå»ë ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ·áñÍáÕ Çñ³íáõÝù¦: ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý 43-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÝ ³Ùñ³·ñáõÙ ¿, áñ Ù³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ϳñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É г۳ëï³ÝÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ:

ȶ´î Çñ³íáõÝùÝ»ñ гٳӳÛÝ ½»ÏáõÛóÇ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ ȶ´î (É»ëµáõÑÇ, ·»Û, µÇë»ùëáõ³É, ïñ³ëÝ·»Ý¹»ñ) ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áïݳѳñáõÙÁ: âÝ³Û³Í È¶´î ³ÝÓÇù ß³ñáõݳÏíáõÙ »Ý å³ñµ»ñ³µ³ñ »ÝóñÏí»É µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ýñ³Ýù µáÕáùÝ»ñ ã»Ý Ý»ñϳ۳óÝáõÙ` Ëáõë³÷»Éáí Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝÇó, ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Í³Õñ³ÝùÇÝ ³ñųݳݳÉáõó ¨ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÏñÏݳÏÇ µéÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí»Éáõó:

restricted by the internal legislation of RA. The third article of the Constitution of RA: “The human being, his/her dignity and the fundamental human rights and freedoms are an ultimate value. The state shall ensure the protection of fundamental human and civil rights in conformity with the principles and norms of the international law. The state shall be limited by fundamental human and civil rights as a directly applicable right.” The second part of the article 43 of the Constitution states that limitations on fundamental human and civil rights and freedoms may not exceed the scope of the international commitments of the Republic of Armenia.

LGBT rights According to the report, the rights of LGBT community /Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/ are still violated. Despite the representatives of LGBT community are periodically subjected to violence, they do not file any complaint in order to avoid publicity, mockery from the society and double violations from the side of law enforcement bodies. The report of Helsinki Association is available in the website of the organization http://www.hahr.am/ translated by Sevak Kirakosyan

лÉëÇÝÏÛ³Ý ³ëáódzódzÛÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »ù Ý»ñµ»éÝ»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÛùÇó. http://www.hahr.am/files/report2011_1.pdf

17


Ùß³ÏáõÛÃ

culture

ÜdzÝùËÝáõÙ ¨ ÊÝáõÙÑáû÷ Niankhkhnum and Khnumhotep º·ÇåïáëÁ ÙÇßï ¿É »Õ»É ¿ ·ñ³íÇã áõ Ó·áճϳÝ: Ðݳ·áõÛÝ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñ ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ·áÛ³ï¨»ó ¨ ÷Éáõ½í»ó Çñ ÇëÏ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý Ý³Ë³å³ß³ñÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ å³ï׳éáí, ó³Ûëûñ ¿É ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ Ùá·³Ï³Ý ÑÙ³Ûùáí áõ Çñ ÙÇëïÇÏ Ùß³ÏáõÛÃáí ·»ñ»É áõ ½Ù³ÛÉ»É ß³ï»ñÇÝ: Egypt was always attractive and magnetic. One of the oldest civilizations that survived for millenia and collapsed because of its own conservative prejudices and traditions, it still fascinates and enchants many by its magical charm and mystic culture. лï³ùñùÇñ »Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ “New York Times” ¨ “The Sunday Times” ûñûñÇó: êïáñ¨ ÏͳÝáóݳÝù Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÁݹѳÝñ³óí³Í µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ: 1964 Ãí³Ï³ÝÇÝ ¿ñ, γÑÇñ»Ç Ùáï³Ï³ÛùáõÙ, ѳÛïÝÇ ²ëïÇ׳ݳíáñ (æáë»ñÇ) ´áõñ·Ç Ùáï (Step Pyramid), ê³ù³ñ³ Ý»ÏñáåáÉÇëáõÙ (Ü»ÏñáåáÉÇë - Ù»éÛ³ÉÝ»ñÇ ù³Õ³ù` ËÙµ³·ñÇ ÏáÕÙÇó): Üáñ³Ñ³Ûï µáõñ·Á ã³åß»óñ»ó ³ñù³Û³Ï³Ý ÙáõÙdzݻñáí ϳ٠÷³Ûɳï³ÏáÕ ·³ÝÓ»ñáí: ê³Ï³ÛÝ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÁ ϳݷ ³é³Ý, »ñµ Çñ»Ýó ɳÙåÇ Ï»ñáëÇÝÇ ÉáõÛëÁ ßáÕ³ó ³Ù»Ý³ëáõñµ ë»ÝÛ³ÏÇ å³ïÇ íñ³ÛÇ ³ñí»ëïÇ ·áñÍÇ íñ³: âÝ³Û³Í ³½Ýí³Ï³Ý ã¿ÇÝ, Ýñ³Ýù Ù»Í å³ïíÇ ¿ÇÝ ³ñųݳó»É ¹ÕÛ³ÏáõÙ áñå»ë ó·³íáñÇ Ù³ïݳѳñ¹³ñÝ»ñ Ùáï³íáñ³å»ë Ù.Ã.³. 2380 – 2320 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ` ÐÇÝ Â³·³íáñáõÃÛ³Ý ÑÇÝ·»ñáñ¹ ¹ÇݳëïdzÛÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ³·³íáñÇÝ ËݳٻÉÁ ³½Ýí³µ³ñá ½µ³ÕÙáõÝù ¿ñ: Ðݳ·»ïÝ»ñÝ ³åß³Í ¿ÇÝ: ÐÇÝ º·ÇåïáëáõÙ ËÇëï ͳÛñ³Ñ»Õ »Ý ¹»åù»ñÁ, »ñµ ¿ÉÇï³ñ ¹³Ùµ³ñ³ÝáõÙ ³Ù÷á÷íáõÙ ¿ñ »ñÏáõ ïÕ³Ù³ñ¹, ³ÛÝ ¿É` ѳí³ë³ñ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳñ·³íÇ׳ÏÝ»ñáí: سÑ׳ÛÇÝ ³Û¹ ï³×³ñÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ ³ñ³ñí»É »Ý áñå»ë §Ë³Õ³ÕáõÃ۳ݦ í³Ûñ Ý߳ݳíáñ ÙÇ ³ÛñÇ, Çñ ÏÝáç ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ºñϳñ ï³ñÇÝ»ñ Ýñ³Ýó ¹³Ùµ³ñ³ÝÇ ³ñí»ëï³ß³ï å³ï»ñÁ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³é³ñϳ »Ý »Õ»É` á·»ßÝã»Éáí µ³½Ù³ÃÇí ÙïáñáõÙÝ»ñ:

18

Interesting are the articles of “New York Times” and “The Sunday Times”: It was back in 1964, outside Cairo, near the famous Step Pyramid in the necropolis of Saqqara. The newfound tomb yielded no royal mummies or dazzling jewels. But the explorers stopped in their tracks when the light of their kerosene lamp shined on the wall art in the most sacred chamber. Having no blue blood, they received grace in the palace as manicurists of pharaoh, circa 2380-2320 B.C., during the reign of fifth dynasty of the Old Kingdom. Taking care after the pharaoh was a noble occupancy. Archaeologists were taken aback. It was extremely rare in ancient Egypt for an elite tomb to be shared by two men of apparently equal standing. The usual practice was for such mortuary temples to be the resting place of one prominent man, his wife and children. Over the years, the tomb’s wall art has been subjected to learned analysis, inspiring considerable speculation.


¸³Ùµ³ñ³ÝÇ ÙáõïùÁ. ì»ñ¨Ç ï»ùëïÝ ³ëáõÙ ¿. §Â³·³íáñÇ íëï³Ñí³Í ³ÝÓ, Ù³ïݳѳñ¹³ñÝ»ñÇ í»ñ³Ï³óáõ` ÊÝáõÙÑáû÷: ³·³íáñÇ íëï³Ñí³Í ³ÝÓ, Ù³ïݳѳñ¹³ñÝ»ñÇ í»ñ³Ï³óáõ` ÜdzÝùËÝáõÙ¦ (ËÙµ³·ñÇ Ù»Ýϳµ³ÝáõÃÛáõÝ): Ò³Ë ÏáÕÙáõÙ ·ñí³Í ¿. §Â³·³íáñÇ íëï³Ñí³Í ³ÝÓ, ¹ÕÛ³ÏÇ ³í³· Ù³ïݳѳñ¹³ñ` ÊÝáõÙÑáû÷¦ (ËÙµ³·ñÇ Ù»Ýϳµ³ÝáõÃÛáõÝ): ²ç ÏáÕÙáõÙ. §Â³·³íáñÇ íëï³Ñí³Í ³ÝÓ ¹ÕÛ³ÏÇ ³í³· Ù³ïݳѳñ¹³ñ` ÜdzÝùËÝáõÙ¦ (ËÙµ³·ñÇ Ù»Ýϳµ³ÝáõÃÛáõÝ): The entrance to the Tomb: The text above literally states: “Overseer of Manicurists in Palace, King’s Acquaintance Khnumhotep. Overseer of Manicurists in Palace, King’s Acquaintance Niankhkhnum” (editor’s interpretation). On the left: “Confidant in Royal Palace, King’s Acquaintance, Chief of Manicurists, Manicurist Khnumhotep (editor’s interpretation). And on the right: “Confidant in Royal Palace, King’s Acquaintance, Chief of Manicurists, Manicurist Niankhkhnum” (editor’s interpretation). лÝó ÙáõïùÇ Ý»ñëáõÙ »ñÏáõ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ (·ñÏ³Í Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ) Ýëï³Í »Ý ³ÃáéÇ íñ³` áÕçáõÝ»Éáí ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÝíÇñ³µ»ñáÕÝ»ñÇÝ ¨ Çñ»Ýó ¹³Ùµ³ñ³ÝÇ ³Ûó»ÉáõÝ»ñÇÝ: Here just inside the entrance, the two men (embracing each other) sit in chairs greeting the offering bearers and visitors to their tomb. ºñÏáõ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó å³ïÏ»ñÁ, ÙÇÙÛ³Ýó Ó»éù»ñÁ µéݳÍ, ÑëÏÇã ßñç³·³ÛáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»ÉÇë: ì»ñáÝϳñ³·ñÛ³ÉÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É Ý³Ë³ÙáõïùÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ å³ïÇ íñ³: ÜdzÝùËÝáõÙÝ ³é³çÝáñ¹áõÙ ¿ ÊÝáõÙÑáû÷ÇÝ ¹»åÇ Çñ»Ýó ¹³Ùµ³ñ³ÝÇ Ëáñù»ñÁ: Illustration of the two men holding hands and walking on a tour of inspection can be seen on the southern wall of the entrance hall. Niankhkhnum leads Khnumhotep by the hand into the inner spaces of their tomb.

¸³Ùµ³ñ³ÝÇ ÙáõïùÇ Ùáï` å³ïÇ íñ³, áñå»ë Ù»Ï ³ÙµáÕç³Ï³Ý ³ÝáõÝ ÷áñ³·ñí³Í »Ý ÜdzÝùËÝáõÙÇ ¨ ÊÝáõÙÑáû÷Ç ³ÝáõÝÝ»ñÁ: ºñÏáõ ³ÝáõÝÝ»ñÝ ¿É å³ñáõݳÏáõÙ »Ý ÏáõÅÇ ï»ëù áõÝ»óáÕ ÑÇ»ñá·ÉÇýÁ, áñÁ Ï³í³·áñÍ ÊÝáõÙ ²ëïÍá ³ÝáõÝÝ ¿: ÜdzÝùËÝáõÙ ³ÝáõÝÝ ³ç ÏáÕÙáõÙ, ÏáõÅÇ ¨ ³ÝùÇ Ýß³ÝÇ Ñ»ï, óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë §ÊÝáõÙÁ ÏÛ³Ýù áõÝǦ: Ò³Ë ÏáÕÙáõÙ ÊÝáõÙ ³ÝáõÝÁ, ÏáõÅÇ ¨ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇ»ñá·ÉÇýÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §ÊÝáõÙÁ µ³í³ñ³ñí³Í ¿¦: Ðáû÷ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ˳ճÕáõÃÛáõÝ Ï³Ù µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇ íñ³ Ù»éÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñå»ë ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ ¹ñí³Í ѳóÇ µáùáÝ: ´³óÇ ÊÝáõÙ ²ëïÍáÝ í»ñ³µ»ñ»Éáõó, ËÝáõÙ ÑÇ»ñá·ÉÇýÁ ݳ¨ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ñ §Ùdzóí³Í¦ ¨ §Ùdzíáñ»É¦ ¨ ѻﳷ³ÛáõÙ Ý»ñ³é»ó ³ÛÉ ÇÙ³ëïÝ»ñ ¨ë` §·áñͳÏÇóÝ»ñ, áõÕ»ÏÇóÝ»ñ, ÁÝÏ»ñÝ»ñ¦, ÝáõÛÝÇëÏ` §Ù»Ï ï³Ý Ù»ç ³åñáÕÝ»ñ¦: Ðݳñ³íáñ ¿, áñ ë³ µ³é³Ë³Õ ¿, ¨ »ñÏáõ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÙdzëÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ýß³Ý³Ï»É §ØdzëÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ ¨ ÙdzëÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ù»ç¦: Here at the entrance to that part of the tomb carved into the rock, the names of Niankhkhnum and Khnumhotep are inscribed as one name over the doorway. Both have the jar hieroglyph which is the name of the potter god Khnum. The name Niankhkhnum on the right with the jar and the ankh sign is translated as “Khnum has life.” The name Khnumhotep on the left with the jar and the offering sign means “Khnum is satisfied.” Hotep means “peace” or “satisfaction” and is a hieroglyph of a loaf of bread on a table as an offering for the dead. The name Khnum besides being a reference to the god Khnum also meant “joined together” and “to unite with” and later included “associates, companions, friends”, and even “house mates”. Their names inscribed together above the entrance to the rock-cut chamber, may be a design element to suggest a play on words, meaning “joined in life and joined in peace”.

19


Ùß³ÏáõÛÃ

culture ¼áѳë»ÝÛ³ÏáõÙ ¿, áñ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë ³Ù»Ý³ÇÝïÇÙ ÝϳñÝ»ñÁ: Üñ³Ýù ßñç³å³ïí³Í »Ý Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñáí, µ³Ûó ϳݳÛù Ý»ñϳ۳óí³Í ã»Ý: ºñÏáõëÇ ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ѳëϳݳÉÇ ã¿: ºÕµ³ÛñÝ»±ñ ¿ÇÝ, ·áõó» ½á±õÛ· »Õµ³ÛñÝ»ñ, Ùáï ÁÝÏ»ñÝ»±ñ ¿ÇÝ, ÙÇ·áõó» ëÇñ»Ï³ÝÝ»±ñ: γ٠·áõó» µáÉáñÁ ÙdzëDZÝ: àÕç³ÙÇï ÷³ëï³ñÏÝ»ñáí ϳñ»ÉÇ ¿ å³ßïå³Ý»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¨ µáÉáñ í»ñáÝßÛ³É ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ:

It is here at the offering chapel that the most intimate portrayals appear. Their children surround them, but the wives are not represented here. The relationship between the two men is not clear. Are they brothers? Could they be twin brothers? Are they close friends or are they lovers? Are they all of the above? A reasoned argument can be made defending any and all of these positions. ¼áѳë»ÝÛ³ÏÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý å³ïÇ íñ³ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ½áõÛ·Á óáõó³¹ñí³Í ¿ ³Ù»Ý³Ùï»ñÙÇÏ ·ñϳ˳éÝáõÃÛ³Ý å³ïÏ»ñáí, áñÁ ÃáõÛɳïñ»ÉÇ ¿ñ ÑÇÝ »·Çåï³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ Ï³ÝáÝÝ»ñáí: ÜdzÝùËÝáõÙÝ ³ç ÏáÕÙáõÙ ¿` µéÝ³Í Çñ ½áõ·ÁÝÏ»ñáç ³ç ݳ˳µ³½áõÏÁ, ÇëÏ ÊÝáõÙÑáû÷Á` Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ, Ó»éùÝ Çñ ½áõ·ÁÝÏ»ñáç Ù»çùÇ íñ³` ³Ùáõñ µéÝ»Éáí Ýñ³ áõëÁ: ÎñÏÇÝ »ñÏáõëÇ ùûñÝ Çñ³ñ »Ý ßáß³÷íáõÙ ¨ ³Ûë ³Ý·³Ù Ýñ³Ýó Çñ³ÝÝ»ñÝ ³ÛÝù³Ý Ùáï »Ý, áñ Çñ»Ýó ·áïÇÝ»ñÇ íñ³ÛÇ Ï³å»ñÁ ϳñÍ»ë Çñ³ñ »Ý ÑåíáõÙ, ·áõó» ÝáõÛÝÇëÏ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ »Ý ϳåí³Í: ²Ûëï»Õ` Çñ»Ýó ÙdzóÛ³É ¹³Ùµ³ñ³ÝÇ ³Ù»Ý³³ÝÓÝ³Ï³Ý Ù³ëáõÙ, »ñÏáõëÁ ϳݷáõÝ »Ý` ѳí»ñÅáñ»Ý ·ñϳ˳éÝí³Í: On the eastern wall of the offering chamber, the identical pair is shown in the most intimate embrace possible within the canons of ancient Egyptian art. Niankhkhnum is on the right grasping his companion’s right forearm; Khnumhotep, on the left, has his left arm across the other man’s back, tightly clasping his shoulder. Again the tips of the men’s noses are touching and this time their torsos are so close together that the knots on the belts of their kilts appear to be touching, perhaps even tied together. Here, in the innermost private part of their joint-tomb, the two men stand in an embrace meant to last for eternity.

âÝ³Û³Í ÏáÕáåïÇãÝ»ñÁ ¹³Ùµ³ñ³ÝÁ Ù³ùñ»É »Ý Ù³ëáõÝùÝ»ñÇó, å³ïÇ å³ïÏ»ñÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»óÇÝ ã³÷³½³Ýó ϳñ¨áñ ³ÏݳñÏÝ»ñ ³Û¹ï»Õ ·ïÝíáÕ §ï³Ýï»ñ»ñǦ Ù³ëÇÝ: º·Çåï³µ³ÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÝ ÁݹáõÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ï»ëáõÃÛáõÝÁ, áñ ¹³Ùµ³ñ³ÝÇ §ï³Ýï»ñ»ñÁ¦ ëáíáñ³Ï³Ý ½áõÛ· »Õµ³ÛñÝ»ñ »Ý: ²Ûë í³ñϳÍÁ ٻͳٳë³Ùµ ³é³ç³¹ñ»É ¿ æáÝ ´»ÛÝëÁ` Ñݳ·»ï ²Ý·ÉdzÛÇ úùëýáñ¹Ç ѳٳÉë³ñ³ÝÇó: ¶ñÇ· ðǹÁñÝ ¿ ³ÛÝ ³ÝÏ³Ë ·ÇïݳϳÝÁ ê³Ý üñ³ÝóÇëÏáÛÇó, áí ³é³ç³¹ñ»É ¿ ½áõÛ·Ç ÝáõÛݳë»é³Ï³Ý ÉÇÝ»Éáõ í³ñϳÍÁ:

20

While grave robbers had stripped the tomb of relics, the wall paintings revealed tantalising hints about its original occupants. Most Egyptologists accept the normal-twins interpretation advanced most prominently by John Baines, an archaeologist at the University of Oxford in England. Greg Reeder is the independent scholar from San Francisco that promoted the theory of the couple being gay. Because the embraces of heterosexual couples in the tomb art convey an implicit erotic and sexual relationship, and perhaps the belief of


ø³ÝÇ áñ ¹³Ùµ³ñ³Ý³ÛÇÝ ³ñí»ëïáõÙ ï³ñ³ë»é³Ï³Ý ½áõÛ·»ñÇ ·ñϳ˳éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñáõݳÏáõÙ »Ý ¿ñáïÇÏ ¨ ë»é³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ·áõó» ³Ý¹ñ³ß˳ñÑáõÙ ¹ñ³Ýó ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝ, å³ñáÝ ðǹÁñÝ áõ Çñ ÏáÕÙݳÏÇóÝ»ñÁ åݹáõÙ »Ý, áñ »ñÏáõ ïÕ³Ù³ñ¹ å³ïÏ»ñáÕ ÝٳݳïÇå ÝϳñÝ»ñÁ ÝáõÛÝ ÇÙ³ëïÝ áõÝ»Ý` Ýñ³Ýù ѳí³Ý³µ³ñ ÝáõÛݳë»é³Ï³Ý ½áõ·ÁÝÏ»ñÝ»ñ »Ý: àõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ññ³íÇñ»Éáí ³Ù»Ý³ÇÝïÇÙ å³ïÏ»ñÝ»ñÇó Ù»ÏÇ íñ³` ðǹÁñÝ ³ëáõÙ ¿. §Üñ³Ýù ³ÛÝù³Ý Ùáï »Ý Ï³Ý·Ý³Í ÙÇÙÛ³Ýó, áñ áã ÙdzÛÝ ¹»Ù ³é ¹»Ù »Ý, ùÇà ³é ùÇÃ, ³ÛÉ Çñ»Ýó ·áïÇÝ»ñÇ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ ¹ÇåáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó` ÙdzóÝ»Éáí Çñ»Ýó Çñ³ÝÝ»ñÁ: ºÃ» ³Ûë å³ïÏ»ñáõÙ ÝáõÛݳë»é ½áõÛ·Ç ÷á˳ñ»Ý ³ñ³Ï³Ý ¨ Ç·³Ï³Ý ³ÝѳïÝ»ñÇ å³ïÏ»ñÝ»ñ ÉÇÝ»ÇÝ, ³å³ å³ñ½ ÏÉÇÝ»ñ` ÇÝã »Ýù ï»ëÝáõÙ¦: ä³ßïå³Ý»Éáí Çñ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÁ` å³ñáÝ ðǹÁñÝ ³ë³ó, áñ ³ÛÉ ·ñϳ˳éÝÁíáÕ ³ÙáõëÇÝÝ»ñÇ ¨ ϳݳÝó ï»ë³ñ³ÝÝ»ñÇÝ ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ã¿ ³Ýï»ëíÇ: ܳ ³í»É³óñ»ó, àõ»ÉëáõÙ Çñ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, áñ ϳ Ýáñ ³å³óáõÛó, áñ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó Ù»ÏÝ ³í»ÉÇ ßáõï ¿ñ ٳѳó»É, ù³Ý »ñÏñáñ¹Á: ²ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ »ñÏáõëÝ ¿É ÁÝï³ÝÇù »Ý áõÝ»ó»É (ÏÇÝ ¨ »ñ»Ë³Ý»ñ – ËÙµ³·ñÇ ÏáÕÙÇó) ãÇ ¹Çï³ñÏíáõÙ áñå»ë ÝáõÛݳë»é³Ï³Ý ï»ëáõÃÛ³ÝÁ ѳϳ¹ñíáÕ, ³ëáõÙ »Ý »·Çåï³µ³ÝÝ»ñÁ: ÆÝãå»ë ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿ñ ÁݹáõÝí³Í, Ýñ³Ýù ÝáõÛÝå»ë ѳí³Ý³µ³ñ »ñ»Ë³Ý»ñ »Ý áõÝ»ó»É, áñå»ë½Ç í»ñçÇÝÝ»ñë Ñá· ï³Ý»ÇÝ Çñ»Ýó Ù³ëÇÝ ¨ ѳí»ñÅáñ»Ý å³Ñå³Ý»ÇÝ Çñ»Ýó ÝíÇñí³Í ¨ Çñ»Ýó µ³ñ»Ï»óáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ ÏáõéùÁ (ݳËÝÇÝ»ñÇ å³ßï³ÙáõÝùÇ ÙÇ ï»ë³Ï - ËÙµ³·ñÇ ÏáÕÙÇó): ä³ïÏ»ñÝ»ñáõÙ Ýñ³Ýó ϳݳÛù áõ »ñ»Ë³Ý»ñÁ §íï³ñí»É¦ »Ý »ïݳٳë: ØÇ áñÙݳÝϳñáõÙ, »ñµ ÙÇÝ㨠³Ý¹ñ³ß˳ñÑ Çñ»Ýó ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ »ñÏáõëÁ í³Û»ÉáõÙ »Ý í»ñçÇÝ ÁÝÃñÇùÁ, ÜdzÝùËÝáõÙÇ ÏÝáç å³ïÏ»ñÁ Í»÷í»É ¿ ¹³Ùµ³ñ³ÝÁ ½³ñ¹³ñ³Í ³ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ÊÝáõÙÑáû÷Ç ÏÇÝÝ ÁݹѳÝñ³å»ë ãϳ:

its continuation in the afterlife, Mr. Reeder and his allies contend that similar scenes involving the two men have the same significance, that they presumably are gay partners. Calling attention to the most intimate scene of the two embracing men, Mr. Reeder said: ‘’They are so close together here that not only are they face to face and nose to nose, but so close that the knots on their belts are touching, linking their lower torsos. If this scene were composed of a male-female couple instead of the same-sex couple we have here, there would be little question concerning what it is we are seeing.’’ Defending his interpretation, Mr. Reeder said the similarity of the embracing scenes with those of husbands and wives should not be dismissed. He further noted, in his lecture in Wales, new evidence that he said suggested that one of the men died well before the other. The fact that the two men had families is not seen as contradicting the gay hypothesis, Egyptologists said. Like others of the time, the two men would presumably have sired children to carry on after them and maintain the cult dedicated to their well-being through eternity. Their wives and children are relegated to the background. In one scene, in which the two men share a final banquet before their journey into the afterlife, Niankhkhnum’s wife has been plastered over by the craftsmen who decorated the tomb. Khnumhotep’s spouse fails to make an appearance. Sevak Kirakosyan ²ÕµÛáõñÝ»ñÁ / Sources: http://www.egyptology.com/niankhkhnum_khnumhotep/index.html The New York Times article: http://select.nytimes. com/gst/abstract.html?res=F70E10FA3C540C738 EDDAB0994DD404482 The Sunday Times article: http://www.timesonline. co.uk/tol/news/uk/article784046.ece http://www.ancientegyptianfacts.com/ancientegyptian-marriages.html http://www.touregypt.net/featurestories/marriage. htm

ê¨³Ï ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý

21


ֳݳå³ñÑáñ¹

traveler

úï³ñ»ñÏñ³óÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ Foreigner in the homeland

– γñÍ»ë` Ò»ñ µ³ËïÁ µ»ñ»ó, áñ Ò»ñ ÏáÕùÇÝ Ýëï»óÇ, - ³ë³ó ݳ` ѳݻÉÇë Çñ ³Õí»ëÇ ÙáñÃáõó ·É˳ñÏÁ ¨ ѳñÙ³ñ»óñ»ó Çñ ɳÛݳͳí³É Ù³ñÙÇÝÁ` Ç ÃÇíë ѳۻñÇ ÍáíÇ, áñ ·ñ³í»É ¿ÇÝ ØáëÏí³ÛÇó ºñ¨³Ý ·Ý³óáÕ ÃéÇãùÁ: ÆÝùݳÃÇéÁ ÙáÝá¿ÃÝÇÏ ¿ñ` ÉÇ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýóáí áõ ϳݳÝóáí, áñáÝó ³ñï³Ñ³ÛïÇã ¹»Ùù»ñÁ µÇÍ ³é µÇÍ ù³Ý¹³Ïí³Í áõ ÷áñ³·Áñí³Í ¿ÇÝ ï³ñµ»ñ ųٳݳÏÝ»ñÇó áõ í³Ûñ»ñÇó »ÏáÕ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÝ»ñáí` ѳÛïÝÇ ÙdzÛÝ ÎáíϳëÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ: îÕ³Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ å³Ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ·áõÙ³ñ í³ëï³Ï»Éáõó Ñ»ïá ·³ÉÇë ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë ³Ýó ϳóÝ»Éáõ, ϳݳÛù, áíù»ñ ³Ûó»ÉáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ëáíáñáÕ Çñ»Ýó ¹ëïñ»ñÇÝ, áñáÝù ÙdzÛÝ »ñ»ù ų٠ѻé³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ¿ÇÝ ³åñáõÙ ÇÝùݳÃÇéáí Ù»ÏÝ»Éáõ å³ñ³·³ÛáõÙ, ÇÝãÁ ûñ¨ë Ñ»éáõ ¿ñ Ýñ³Ýó ѳٳñ: Üñ³ ³ÝáõÝÁ ÈáõëÇÝ» ¿ñ: ܳ ѳñóñ»ó` ³ñ¹Ûáù »ë ºñ¨³ÝÇó ¿Ç, µ³Ûó »ñµ µ»ñ³Ýë µ³ó ³ñ»óÇ å³ï³ë˳ݻÉáõ` ÇÙ Ù»Õ»¹³ÛÇÝ ³Ïó»ÝïÁ

22

“It seems you’re lucky that I sat next to you,” she said as she took off her fox fur cap and settled her large body among the sea of Armenians occupying the flight from Moscow to Yerevan. The plane was mono-ethnic, full of men and women whose expressive faces were carved and etched with line after line of stories and experiences from times and places known only to residents of the Caucasus. Men who were coming to spend a few months in Armenia after earning wages to sustain their families, women who were visiting their daughters, studying at universities only three hours away by plane, but still too many kilometers away as far as they were concerned. Her name was Lusine. She asked me where I was from in Yerevan, but as soon as I opened my mouth to answer, my melodic accent gave way to the fact that I was a foreigner headed to a homeland. “It’s my first time in Armenia,” I blurted out with a smile. It was immediately after that I got my first taste of the Armenian hospitality so widely


µ³ó³Ñ³Ûï»ó ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ »ë ѳÛñ»ÝÇù ·Ý³óáÕ ûï³ñ»ñÏñ³óÇ »Ù: – ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù »Ù г۳ëï³ÝáõÙ,- ³ñï³µ»ñ»óÇ »ë ÅåÇïáí: лÝó ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ¿ñ, áñ ׳߳ϻóÇ ³ÛÝù³Ý ѳÛïÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ: ܳ áãÇÝã ã³ë³ó, áõÕÕ³ÏÇ Ùáï»ó³í, µéÝ»ó ¹»Ùùë ¨ ѳٵáõñ»ó` ϳñÍ»ë ï³ïÇÏë ÉÇÝ»ñ: ܳ µ³ó³ïñ»ó, áñ Çñ ÁÝï³ÝÇùÝ ¿É, ÇÙ ÁÝï³ÝÇùÇ ÝÙ³Ý, Æñ³ÝÇó ¿ñ, ݳ ß³ï »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇùáõÙ ¿ñ »Ï»É г۳ëï³Ý, µ³Ûó Ñå³ñï ¿ñ ³ÛÝ å»ïáõÃÛáõÝáí, áñÇó »Ï»É ¿ñ: ܳ óáõÛó ïí»ó Çñ ³ñ¹áõ½³ñ¹Á. ëáõï³Ïáí Ù³ï³ÝÇ, áñÁ ß»ÕáõÙ ¿ñ Ýñ³ í³ñ¹³·áõÛÝ »ÕáõÝ·Ý»ñÇó, áñáÝù å»ïù ¿ áñ Éí³ó³Í ÉÇÝ»ÇÝ Ñ³½³ñ³íáñ ³Ù³ÝÝ»ñ, áëÏÛ³ Ó»éݳßÕó` »ñÏáõëÝ ¿É Çñ³Ý³Ï³Ý ͳ·Ù³Ý: ܳ ÇÝÓ Ñ³ñóñ»ó` ÇÝãáõ ¿Ç ·Ýáõ٠г۳ëï³Ý, Ñ»ïá ÁÝÃñÇùÇ Ññ³íÇñ»ó: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá å³ïÙ»ó Çñ 13 ÃáéÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¨ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ÇÝãù³Ý ϳñ× ¿ñ г۳ëï³ÝáõÙ ÇÙ ÙݳÉáõ ųٳݳÏÁ` ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÇó ÇÝãáñ ɳí û·áõï ù³Õ»Éáõ ѳٳñ: ܳ Ãí³ñÏ»ó Çñ µáÉáñ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ³ë³ó` áñï»Õ ¿ÇÝ ³åñáõÙ ¨ ÇÝã ¿ÇÝ ³ÝáõÙ: ²ë³ó` »ñµ í³Ûñ»çù ϳï³ñ»Ù, ³Ýå³ÛÙ³Ý ½³Ý·³Ñ³ñ»Ù ÍÝáÕÝ»ñÇë, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýù ϳÝѳݷëï³Ý³ÛÇÝ: ܳ ó³íáõÙ ¿ñ, áñ ÙÇ Ñ³í»ñÅáõÃÛáõÝ ¿, ÇÝã ã¿ñ ï»ë»É Çñ` Èáë ²Ýç»É»ëáõÙ ³åñáÕ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ: ܳ ϳï³ñ»É³å»ë ѳÙá½í³Í ¿ñ` »Ã» Ãí³ñÏ»ñ µáÉáñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, »ë Ï׳ݳã»Ç Ýñ³Ýó: ¶ÉËáõÙë â³ÛÏáíëÏáõ §Ø³ñ¹áõÏ-ç³ñ¹áõϦ ß³ñ³Ýí³·Á ÑÝã»ó ÙÇÝã ìÇÏïáñdz ³ÝáõÝáí »ñÇï³ë³ñ¹ ݳí³Ù³ïáõóáÕáõÑÇÝ óáõó³¹ÁñáõÙ ¿ñ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñáõÙ ³ÏÁÝϳÉíáÕ Ï³ñ·Á, ÇëÏ Í˳ËáïÝ»ñ ÷ëï³óÝáÕ Ñ³Û ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ëáí³Í ³ãù»ñÁ Ó·íáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ÇÝãå»ë Ù³·ÝÇëÝ»ñ: ÈáõëÇÝ»Ý Ýϳï»ó, áñ Ýáóï»ïñáõÙë ·ñ³éáõÙÝ»ñ »Ù ϳï³ñáõÙ, ¨ ÏÍÏí»ó ë³éó»å³ï å³ïáõѳÝÇ ¨ Çñ í³ñ¹³·áõÛÝ ·áñÍ³Í åáÝãáÛÇ ÙÇç¨. »ë ³é³çÇÝ Ù»ÕùÁ ·áñÍ»óÇ` Ó³ËÉÇÏ ¿Ç: – ȳí ã¿,- ³ë³ó ݳ:- ø»½ ã»±Ý ëáíáñ³óñ»É ×Çßï Ó»éùáí ·ñ»É:

spoken of. She didn’t say anything, just reached over, grabbed my face and gave me a kiss as if she was my own grandmother. She explained that her family, like mine, was originally from Iran, that she had come to Armenia at a very young age, but was proud from the country she descended from. She pointed out her jewelry, a ruby encrusted ring that dangled from pink nails that must have washed a thousand plates, a gold chain link bracelet, both of Iranian origin. She asked me why I was going to Armenia, then invited me over for dinner. Then she told me about her 13 grandchildren, and how my stay was too incredibly short to get anything worthwhile out of the trip. She recounted all of her children’s names, where they lived and what they did. She told me to make sure I call my parents when I land. They would be worried, you know. She lamented about relatives she hadn’t seen for eons who lived in Los Angeles. If she told me all their names, she was absolutely sure I would know who they are. The Nutcracker suite played over head while a young stewardess named Viktoria demon-

strated emergency procedures should there be trouble, as the hungry eyes of Armenian men who were shuffling cigarettes gravitated towards her like magnets. Lusine caught me writing in my notebook, and there, squished in between the ice cold window and her pink crocheted poncho, I had committed my first sin: I was a lefty. “That’s not good!” she said. “Didn’t they teach you to write with the correct hand?”

23


ֳݳå³ñÑáñ¹

traveler

²Û¹ å³ÑÇó ëÏë³Í ¿ñ, áñ Ç٠׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝë ѳëï³ïí»ó. г۳ëï³Ý` ϳ˳ñ¹³ÝùÇ, ٻɳٳÕÓáõÃÛ³Ý, ÷³Õ³ùß³ÝùÇ ¨ ѳϳëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñÏÇñ: ØÇ í³Ûñ, áñÁ å³ñÍ»ÝáõÙ ¿ ÐéáÙÇó 29 ï³ñáí Ù»Í Çñ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáí, áõñ ÑÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ Ñå³ñïáñ»Ý Ï³Ý·Ý³Í »Ý Çñ»Ýó ϳéáõóáÕÝ»ñÇ ë»ñáõݹݻñÇ Ñ³Ù³ñ, áõñ ϳݳÛù ³íÉáõÙ »Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ ³í»ÉÝ»ñáí, áñáÝù ³ñ¨ÙïÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ËáѳÝáóÝ»ñÇ å³ï»ñÇÝ ÷³Ïóí³Í ¹»Ïáñ³ïÇí ½³ñ¹»ñÇ »Ý ÝÙ³Ý, áõñ ¹»ÕÇÝ ëáí»ï³Ï³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝÇó Ùݳó³Í ·³½Ç Éó³Ï³Û³ÝÝ»ñÝ »Ý ¹³ï³ñÏ Ï³Ý·Ý³Í` ÙdzÛÝ í³ñ¹³·áõÛÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ïáݳͳéÝ»ñÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ: ØÇ í³Ûñ, áñÝ áõÝÇ ³ÛÝù³Ý ɳí ëÝáõݹ, áñ ù»½ ÃíáõÙ ¿` ³Ù»Ý ÏÍ»Éáí ѳÙï»ëáõÙ »ë ºñÏÇñÁ, áõñ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ, ÏÛ³ÝùÝ áõ ³éûñÛ³Ý Ñ»Õ»ÕáõÙ »Ý ù»½: ØÇ í³Ûñ, áõñ ·ñ»Ã» Ùdzݷ³ÙÇó ½·áõÙ »ë ³éûñÛ³ ÏÛ³Ýùǹ ³Ýϳñ¨áñáõÃÛáõÝÁ, áõñ ëݳѳí³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ÃÛáõñÁÙµéÝáõÙÝ»ñÝ ³ÛÝ å³ñ½ µ³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñ ëáíáñ³µ³ñ ÏÁݹáõÝ»ë ³ÛÝå»ë ÇÝãå»ë ϳ ÏáÕù ÏáÕùÇ »Ý ÁÝóÝáõÙ ÙÇ ÅáÕáíñ¹Ç ïÝï»ë³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, áñÁ ųÝï³ËïÇ å»ë ѳÕóѳñ»É ¿ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ ¨ ½³íÃÇãÝ»ñ, »ñÏñ³ß³ñÅ»ñ ¨ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÇÝãáñ Ó¨áí ϳñáÕ³ó»É ¿ ·á۳層É: ²Ûá, ·á۳層ÉÝ ¿ г۳ëï³Ý µ³éÇ ÑáÙ³ÝÇßÁ` ³Ûë ÷áùñÇÏ, ó³Ù³ùáí ßñç³å³ïí³Í »ñÏñÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ ÷áÕáó³ÛÇÝ ßÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñÇ Ù³ëÇÝ ß³ï»ñÁ ã»Ý Éë»É ¨ ٻͳٳëÝáõÃÛáõÝÁ »ñµ»ù ãÇ ¿É ³Ûó»ÉÇ: ƱÝã áõÝÇ ³é³ç³ñÏ»Éáõ ³Û¹ г۳ëï³ÝÁ: ²Ûë Ëáñ¹áõµáñ¹ г۳ëï³ÝÁ, áñÁ ѳëáõݳó»É ¿ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý áõ ѻճ÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, áõñ Áݹѳï³ÏÛ³ ·Çß»ñ³ÛÇÝ ³ÏáõٵݻñÁ ¹³éÝáõÙ »Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ë»é³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý ³ß˳ñÑ ¨ ëÇñ»Ï³ÝÝ»ñÁ ѳٵáõñíáõÙ »Ý ųٳݳϳÏÇó ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ßáÛáÕ Ã÷»ñÇ ³ñ³ÝùáõÙ: ²Ûë ϳ˳ñ¹³Ï³Ý г۳ëï³ÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ³ÙµáËÇ Ù»ç ëáíáñ³µ³ñ Ëáñï³ÏíáÕ Ó³ÛÝ»ñÁ Éë»ÉÇ ÉÇÝ»Ý` ɳí ÉÇÝÇ, û í³ï ÉÇÝÇ: ²Ûë г۳ëï³ÝÁ ÷áË»ó ÇÝÓ: ²ÛÝ Ã³÷³Ýó»ó

24

It was there that the tone of my trip would be set – Armenia, a land of charm, melancholy, endearment and contradictions. A place that boasts a capital city 29 years older than Rome, where ancient churches proudly stand among the descendants of their erectors, where women sweep the streets with brooms that look like decorative wall pieces found in Western kitchens, where yellow Soviet area gas stations stand empty, with only electric pink mini Christmas trees to keep them company. A place with food so good, you feel like you’re tasting the Earth with every bite, where emotions, life and realities overwhelm you with swift punches in the gut. A place where you’re made aware of the triviality of your regular life almost immediately, where superstitions and misconceptions about what you most probably take for granted run side by side stark with economic hardships of a people who have been plagued by wars and conquerors, earthquakes and genocides – and still somehow managed to survive. Yes, survival, a word that is synonymous with Armenia for the people and street dogs of this little landlocked country that many haven’t heard of and most will never visit. What does it have to offer, this Armenia? This rugged Armenia that is ripe for change and revolution, where underground night clubs translate into a world of social and sexual freedom and lovers kiss in between the bushes that caress an architectural feat of a modern art museum. This Armenia that’s magical, that allows voices that normally would be drowned out in a crowd to be heard loud and clear, for better or worse. This Armenia has changed me. It has penetrated my being in ways which words surrender to


ÇÙ ¿áõÃÛ³Ý Ù»ç`ë³éݳßÝãáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ñóáõÝùÝ»ñáí, µ³é»ñáí ³ÝÝϳñ³·ñ»ÉÇ Ó¨áí: – г۳ëï³Ý ·³ÉÁ ¹Åí³ñ ¿ ÙdzÛÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù,- Ù»ÏÝ ³ë³ó ÇÝÓ,- ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ³Ýë³ÑÙ³Ýáñ»Ý Ñ»ßï: ²ÛëåÇëÇÝ ¿ г۳ëï³ÝÁ ù»½ ¹³ñÓÝáõÙ: ²ÛÝ ×³ÝÏáõÙ ¿ ù»½` ³ÝÏ³Ë ³½·³ÛÇÝ å³ïϳݻÉáõÃÛáõÝÇó¹: ²ÛÝ Ñ³ëáõݳÝáõÙ ¿ Ù»ç¹` »ñ³ÏÝ»ñǹ Ù»ç ³ñ۳ݹ Ñ»ï ßñç³Ý³éí»Éáí ¨ Ù³ñëáõÙ ¿ Ï»ñ³Í¹ ëÝáõݹÁ: ø»½ ó³í ¿ å³ï׳éáõÙ ³ÛÝå»ë, áñ ϳñáÕ³Ý³ë ·Ý³Ñ³ï»É Çñ å³ï׳é³Í ѳ×áõÛùÁ ¨ »ñµ»ù µ³ó ãÇ ÃáÕÝáõÙ ù»½: ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù г۳ëï³Ý ·Ý³Éáõó Ñ»ïá ϳ ÙÇ ã·ñí³Í ûñ»Ýù, ÉÇÝÇ ¹³ ³ÝÓݳ·ñáõÙ¹ û ³ÛÉáõñ` ¹áõ åÇïÇ ÝáñÇó í»ñ³¹³éݳë: ì»ó ³ÙÇë Ñ»ïá, ùë³Ý ï³ñÇ Ñ»ïá, ÁÝï³ÝÇùáí, ÁÝÏ»ñÝ»ñáí ϳ٠ٻݳÏ, ÝáñÇó Ïí»ñ³¹³éݳë, áñáíÑ»ï¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ¹³ßïÇÝ ¹Åí³ñ ¿ ¹ÇÙ³¹ñ»É, ³ÛÝ ù»½ Ó·áõÙ ¿ Ñ»Ýó áñ Ýñ³ÝÇó Ñ»é³ÝáõÙ »ë: ºñµ ÇÝùݳÃÇéÁ í³Ûñ»çù ϳï³ñ»ó, »ë ÈáõëÇÝ»ÇÝ ÁݹáõÝ»óÇ Ñ³ñ³½³ï Ù³ñ¹áõ å»ë, ÇÝãå»ë ݳ ÇÝÓ ÁݹáõÝ»ó: êå³ë»óÇ, áñ ݳ ѳí³ùÇ Çñ Çñ»ñÝ áõ ·É˳ñÏÁ ѳ·ÝÇ: ²Ýó³Ýù ÙdzÏóãÇ ÙÇçáí ¨ û¹³Ý³í³Ï³Û³Ý Ùï³Ýù ³é³íáïÛ³Ý Å³ÙÁ 4:00-ÇÝ: ´»éÇ áõ ³ÝÓݳ·ñ³ÛÇÝ ëïáõ·Ù³Ý ˳éݳß÷áÃÇ Ù»ç ÏáñóñÇ Ýñ³Ý: γ٠¿É ݳ ÇÝÓ Ïáñóñ»ó: ܳ Íñ³·ñ»É ¿ñ Çñ ÏáÝï³ÏÝ»ñÝ ÇÝÓ ÷á˳Ýó»É, µ³Ûó ·áñÍÁ ¹ñ³Ý ãѳë³í: §ºñµ ѳçáñ¹ ³Ý·³Ù ³Ûëï»Õ ÉÇÝ»ë, ϳÛó»É»ë ÇÝÓ áõ »ë ù»½ ÏÑÛáõñ³ëÇñ»Ù¦,³ë»É ¿ñ ÇÝÓ: ²Û¹å»ë ¿É ã÷á˳ݳÏí»óÇÝù Ñ»é³ËáëÇ Ñ³Ù³ñÝ»ñáí, ÇëÏ ÈáõëÇÝ»Ý û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇó ³ÝÑ»ï³ó³í` ·Ý³Éáí Çñ ïáõÝ, ºñ¨³ÝÇó ÙÇ ù³ÝÇ ÏÇÉáÙ»ïñ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: ´³Ûó, ·Çï»ù, Ñ»ï³ùñùÇñ ½·³óáõÙ áõÝ»Ù, áñ »ë Ýñ³Ý ¨ г۳ëï³ÝÁ ÝáñÇó »Ù ï»ëÝ»Éáõ: îÇ»½»ñùÝ ¿ ³Û¹å»ë å³Ñ³ÝçáõÙ:

– expressed in chills and tears. “Coming to Armenia is only hard the first time,” someone said to me. “Every trip after that becomes infinitely easier.” This is what Armenia does to you. It grabs you, regardless of ethnicity. It grows in you, pumping with the blood in your veins and digesting the food you eat. It causes you pain so you can appreciate its pleasure and never lets go. The thing about the first time in Armenia, is that it is an unwritten rule, in your passport or otherwise, that you will return again. In six months, in 20 years, with family, friends or alone, you will return again, because the magnetic field of Armenia is hard to resist, it pulls you back in as soon as you leave. When the plane landed, I had adopted Lusine as my own, as she had done me. I waited for her to gather her belongings and put her hat back on. We walked down the connector and into the airport together at 4 a.m. Somewhere along the shuffle of luggage and passports and lines, I lost her. Or she lost me. She had planned on giving me her information, but we never got to that. “Next time you’re here, you’ll come over and I’ll make you dinner,” she had said to me. Numbers were never exchanged and Lusine vanished from the airport to her home a few miles outside Yerevan. But you know, I have a funny feeling I’ll be seeing her and Armenia again. The universe demands it. Liana Aghajanian IANYAN mag An independent Armenian publication

Èdzݳ ²Õ³ç³ÝÛ³Ý IANYAN mag гÛÏ³Ï³Ý ³ÝÏ³Ë Ññ³å³ñ³Ïáõ٠óñ·Ù³Ý»ó ê¨³Ï ÎÇñ³ÏáëÛ³ÝÁ

25


events

ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ

¶³ÉÇù ÙÇçáéáõÙÝ»ñ ³åñÇÉ, Ù³ÛÇë, ÑáõÝÇë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ Upcoming events in April, May and June

Ñ»é./tel. 010 561396 pinkarmenia.org

Ñ»é./tel. 094 565626 womenofarmenia.org

²åñÇÉÇ April

سÛÇë May

ÐáõÝÇë June

5-6, 11-12, 13-14, 19-20

áñáßí³Í ã¿ not defined

áñáßí³Í ã¿ not defined

¸³ëÁÝóó. §¶Çï»ÉÇù ¨ Çñ³íáõÝù¦ Training: “Knowledge and Rights”

14

13

10

¸³ëÁÝóó ë»é³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Training on sexual health

22

20

17

29

27

24

»ñ»ùß³µÃÇ Tuesdays

»ñ»ùß³µÃÇ Tuesdays

»ñ»ùß³µÃÇ Tuesdays

ß³µ³Ã Saturdays

ß³µ³Ã Saturdays

ß³µ³Ã Saturdays

áñáßí³Í ã¿ not defined

áñáßí³Í ã¿ not defined

áñáßí³Í ã¿ not defined

áñáßí³Í ã¿ not defined

áñáßí³Í ã¿ not defined

áñáßí³Í ã¿ not defined

üÇÉÙ»ñÇ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝ Movie screenings Øß³ÏáõóÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ Cultural meetings øÝݳñÏáõÙ. §´éÝáõÃÛáõÝ Ï³Ý³Ýó ѳݹ»å¦ Discussion on “Violence Against Women” üÇÉÙ ³ÏáõÙµ Film club ÎÝáç Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñ Women’s human rights ÆÙ Ù³ñÙÇÝÁ, ÇÙ Çñ³íáõÝùÁ My body - my rights

гïáõÏ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Special events 15 17

ÈéáõÃÛ³Ý ûñ Day of Silence лßïáóÇ Ù»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ The vagina monologues 4

§Ø»Ýù ¨ Ù»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ¦ “We and Our Rights” ÒƲÐ-Ç ËݹñÇ ç³ï³-

15 17

ÒƲÐ-Çó ٳѳó³ÍÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇ Ùá·áíáõÃÛ³Ý ËáõÙµ Ù³í³éáõÃÛáõÝ / AIDS Candlelight Memorial Advocacy Group on AIDS

ÐáÙáýáµÇ³ÛÇ ¨ ïñ³ÝëýáµÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ûñ / IDAHO

ÌÇ³Í³Ý ýÉ»ß Rainbow flash ²Ûë ï³ñÇ ¨ë öÆÜø-Á ¨ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ÏÙÇ³Ý³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÌÇ³Í³Ý üÉ»ß ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ` Ýß»Éáõ ÐáÙáýáµÇ³ÛÇ ¨ ïñ³ëýáµÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñÁ (Ƹ²Ðú): This year also PINK and friends will join the international RainbowFlash event to celebrate the International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHO).

26


§¶Çï»ÉÇù ¨ Çñ³íáõÝù¦ ¹³ëÁÝóó "Knowledge and Rights" training §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ-Ý Üáñí»·Ç³ÛÇ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ §¶Çï»ÉÇù ¨ Çñ³íáõÝù¦ »ñÏûñÛ³ ¹³ëÁÝóóÝ»ñ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ùdzíáñ»É »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ ³ÛÝåÇëÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ßáõñç, ÇÝãåÇëÇù »Ý Ùß³ÏáõóÛÇÝ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ, ѳñ·³ÝùÁ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ËÙµ»ñÇ Ýϳïٳٵ, ѳݹáõñÅáճϳÝáõÃÛáõÝÁ, ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ: ¸³ëÁÝóóÁ ³Ýí׳ñ ¿, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ݳ¨ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï åÇïáõÛùÝ»ñÇ ÷³Ã»Ã ¨ ëáõñ×Ç ÁݹÙÇçáõÙ: ²ÛÝ ³ÝóϳóíáõÙ ¿ ºñ¨³ÝáõÙ ¨ Ù³ñ½»ñáõÙ: سÛÇë ¨ ÑáõÝÇë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñ ÞÇñ³ÏÇ ¨ Èáéáõ Ù³ñ½»ñáõÙ: Public Information and Need of Knowledge NGO with the support of Foreign Affairs Ministry of Norway is implementing “Knowledge and Rights” 2-day training course, which aims to unite youth around such values as cultural diversity, respect towards different groups in the society, tolerance, equality, human rights, democracy, civil society etc. The training is free of charge including training materials and coffee-break. It takes place in Yerevan and regions. In May and June training courses to be conducted in Shirak and Lori Marzes.

лßïáóÇ Ù»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ The vagina monologues ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ѳۻñ»Ýáí ѳٻó»ù Éë»Éáõ §Ð»ßïáóÇ Ù»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦: ²Ûë µ»Ù³¹ñáõÃÛ³Ùµ г۳ëï³ÝÁ ÙdzÝáõÙ ¿ V-Day ϳݳÝó áõ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å µéÝáõÃÛ³Ý í»ñ³óÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ß³ñÅÙ³ÝÁ: ØÇçáó³éáõÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ г۳ëï³ÝÇ Î³Ý³Ýó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³Ù³íáñÝ»ñÝ áõ ³ß˳ï³Ï³½ÙÁ, Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ½³Ý·³Ñ³ñ»É` 094-565626 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí: For the first time in Armenian, come and listen to the “Vagina Monologues”. With this performance, Armenia joins the global V-Day movement to end violence against women and girls. This event is sponsored by the volunteers and collective of the Women’s Resource Center of Armenia, for details, please call 094-565626.

27


services

ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

²ÛëáõÑ»ï ¹áõù ϳñáÕ »ù ϳñ× Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ë»é³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ áõÕ³ñÏ»É Ó»ñ µçç³ÛÇÝ Ñ»é³ËáëÇó Already you can ask questions about sexual health via sms sending message to

+374 96

280 290

ѳٳñáí, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»ñÇÝ 9:00-18:00 ¨ Ù»Ï Å³Ùí³ ÁÝóóùáõÙ ëï³Ý³É å³ï³ë˳ÝÁ: and in one hour during working days from 9am to 6pm receive the answer of your question. * ̳é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ·³ÝÓíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Ó»ñ µçç³ÛÇÝ ûå»ñ³ïáñÇ ë³Ï³·ÇÝÁ, ѳí»ÉÛ³É í׳ñ ãÇ ·³ÝÓíáõÙ * For each sms your operator will charge only its usual cost, there is no extra charge for the service.

ê»é³í³ñ³ÏÝ»ñÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý, Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ ë»é³Ï³Ý ³Ýíï³Ý· í³ñù³·ÍÇ Ëñ³ËáõëÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎ-Ý Ù³ïáõóáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ³Ýí׳ñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

- å³Ñå³Ý³ÏÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ - ÉáõµñÇ·»É ùëáõÏÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ - ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ - ØƲì-Ç í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ

For prevention of sexually transmitted infections, awareness raising and promotion of safe sexual behavior, “Public Information and Need of Knowledge” NGO provides following services free of charge:

distributing condoms distributing lubricants counseling HIV testing Ñ»é./tel. 010 561396

§ÆÝãå»ë ¹áõ¦ ѳݹ»ëÇó ÝÛáõûñ û·ï³·áñÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ ÑÕáõÙÁ å³ñï³¹Çñ ¿ Materials taken from "As you" magazine need to be referenced гݹ»ëÁ ³ÝÏ³Ë ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³ÕµÛáõñ ¿, Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ ¿ §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù¦ ÐÎÇ, ·áñÍÁÝÏ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÏïÇíÇëïÝ»ñÇ ç³Ýù»ñáí, ¨ Üáñí»·Ç³ÛÇ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ: The magazine is an independent information source published by efforts of Public Information and Need of Knowledge NGO, partner organizations and activists, and by financial support of Norwegian Ministry of Foreign Affairs.


²ÚÈ ÂºÄ ¶Ìºð OTHER HOTLINES

ÀÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý Domestic violence

0800 80850 010 542828 010 440740

Âñ³ýÇÏÇÝ·Ç ½áÑ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý For the victims of trafficking

0800 50558 0800 80801

ºñ»Ë³Ý»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Children protection

0800 61111 ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙµ` Üí³ñ¹ سñ·³ñÛ³Ý ê¨³Ï ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý Ø³ñÇÝ» سñ·³ñÛ³Ý Ø³ÙÇÏáÝ Ðáíë»÷Û³Ý Working group: Nvard Margaryan Sevak Kirakosyan Marine Margaryan Mamikon Hovsepyan

ܳ˳ӻéÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ѳïáõÏ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ »Ýù ѳÛïÝáõÙ ²¹ñÇÝ» î»ñ-äáÕáëÛ³ÝÇÝ ÈáõëÇÝ» ì³Û³ãÛ³ÝÇÝ Üáñ³ÛñÇÝ ØÇϳ ²ñïÛ³ÝÇÝ ÈáõëÇÝ» ³ɳÉÛ³ÝÇÝ ²Ýáõß äáÕáëÛ³ÝÇÝ ÜÇݳ гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇÝ Î³Ý³Ýó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇÝ Ñ»é./tel. +374 10 561396 email: info@pinkarmenia.org

For initiative and support special thanks to: Adrineh Der-Boghosian Lusine Vayachyan Norayr Mika Artyan Lucine Talalyan Anush Poghosyan Nina Harutyunyan Women’s Resource Center

asyou.pinkarmenia.org


asyou.pinkarmenia.org

²åñÇÉ, 2011à April, 2011

As You! / Ինչպես դու  
As You! / Ինչպես դու  

A new bilingual (Armenian and English) e-mag telling about civil society, sexual health, gender and LGBT issues and similar topics, mostly...

Advertisement