Page 1

Երկուշաբթի, 3 Մարտ 2014

9րդ Տարի, Թիւ 36 էջ 1

è²Î زØàôÈ

ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

Enk;r Sargis Minas;an Arvanazau Fa\rap;takan S1 Kondakin :u S1 N;rshs <norfali <qan,anin Kiraki4 ";trouar 9, 2014, a5au7t;an vame 10!30-in4 "asatina\i S1 Grigor Lousauoric :k;[;zuo\ mh= patarag;z ;u qarox;z J;mis Bar;=an A5a=nord3 G;r,1 T1 |ownan Arq1 Thrthr;an!

>ACIK YANO|:AN

A5a=nord Srbaxan F7r bar;.7souj;amb ;u mi=nordouj;amb4 a\d 7r enk;r Sargis Minas;an ardar7rhn arvananzau ;pisoposap;tn m;r ;u patouakan fa\rap;t3 N1S1&1T1T1 Gar;gin B1 Am;na\n Fa\oz Kajo[ikosi ko[mh ir;n ,noroufa6 fa\rap;takan S1 Kondakin ;u S1 N;rshs <norfali <qan,anin! A\s b;rkrali parg;uatrman a5ijow4 F1B1E1 Miouj;an Faraua\in Gali`ornio\ m;6 entaniqe3 gl.auorouj;amb <r=anaka\in Warcouj;an vra=an at;nap;t3 enk;r Grigor Garakh7x;ani4 g;[;zik mta6oume oun;za6 hr arvanawa\;l fiurasirouj;amb me patou;lou ;u ,norfauor;lou famar F1B1E1 Miouj;an Libanani <r=anaka\in warcouj;an m7t ;r;soun tarin;rou waric tn7rhn4 Miouj;an pa,t7naj;rj3 9>7snak0i tas taroua\ .mbagir4 fraparakagir4 girq;rou f;[inak4 qa[aqakan farz;rou fmout m;knaban3 enk;r Sargis Minas;ane! *** An] me yancnalou famar4 k*es;n phtq h or anor f;t gor6 oun;naq4 m7thn ,'oum oun;naq ;u qani me tarin;rou wra\ ;rkaro[ 6an7joujiun me fastathq! M;nq enk;r Sargis Minas;anin m7t 40 tarih au;li 6an7j ;nq LibananhnLos Any;les! Anor f;t gor6a6 ;nq \atkaphs fasarakakan k;anqin mh=1 orqan xinq m7thn yanczanq4 an ansafman7rhn arvanazau m;r siro\n ;u \arganqin1 orqan m7thn 6an7j ;[anq ir wastakin4 fiazanq anor fasarakakan 'or]a5ouj;an ;u a,.at;laoyin wra\!

Դաւանելով ռամկավար եւ ազատական սկզբունքներ, կը հաւատանք բազմակարծութեան եւ ազատ խօսքի իրաւունքի: Հետեւաբար՝ հոս հրատարակուած գրութիւնները անպայման չեն արտայայտեր խմբագրութեանս տեսակէտը: Կամքէ անկախ սպրդած վրիպակներու պարագային, կ՛ապաւինինք յօդուածագիրներուն եւ մեր ընթերցողներուն ներողամտութեան:


Երկուշաբթի, 3 Մարտ 2014

9րդ Տարի, Թիւ 36

էջ 2

Enk;r Sargis ;u enk;roufi Xarminh Minas;ann;re

Ba\z a\s bolorhn w;r ;u au;lin4 m;xi famar an]naphs4 enk;r Sargis Minas;an an=n=;li dro,m me dra6 h m;r k;anqin mh=4 patya5 da5nalow or m;nq an.x;li7rhn kapouinq fraparakagrouj;an ;u mamouli a,.atanqn;roun! An hr or xis m[;z4 or im k;anqi a5a=in ;r;q j[jakzoujiunn;re gr;m 9>7snak0i famar4 orphs F1B1E1 Miouj;an Ph\rouji M,akouja\in |an]na.oumbi at;nadpir ;u F1B1E1 Miouj;an Iraqi gor6ounhouj;anz j[jakiz! Anor m[oumow4 qa=al;ranqow ;u f;tapndoumow groua6 a\d ;r;q j[jakzoujiunn;re oc mia\n 9>7snak0i mh= ;r;uzan4 a\l3 anonq 9Xarj7nq0 ;u 9Ararat0 7raj;rj;roun mh= al lo\s t;san3 ,norfiu enk;r Sargis Minas;anin! Anonz lo\s en6a\oune fay;li anaknkal hr in6i famar4 ;u a\d 7rouenh sks;al m;6ago\n fayo\qow kapou;za\ fa\ mamoulin4 j[jakzoujiunn;r ;u \7doua6n;r gr;low! Enk;r Sargis Minas;anin famar fa\ mamoule4 krjakan fastatouj;an me nman4 fa\ dprouj;an srboujiun men hr! Anor famar4 fa\ mamouli mh= ;r;uzo[ iuraqanciur ba5 ;u na.adasoujiun4 phtq h or ella\ xousp4 bar;kirj ;u ans.al4 .oraphs famoxou;low or 9ckar6hq enj;rzo[e ci t;sn;r4 ci .7sir0! A\d bolore t;sa6 ;nq 9>7snak0in .mbagrouj;an ;u manauand 9Nor &r0in .mbagrap;touj;an 7r;roun! Ba5in .orago\n imastow b6a.ndir4 kou5 tramabanouj;amb ;u kaxmak;rpcakan wau;rakan karo[oujiunn;rou thr h Sargis Minas;an! Ph\rouji ir gras;n;ake4 Los Any;lesi ir .mbagratoune ir;nz kokikouj;amb ou maqrouj;amb m;6aphs ke tpauorhin a\z;loun;re!

ՌԱԿ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նորագոյն նախաձեռնութիւնը՝ ի սպաս Հայ դպրութեան


Երկուշաբթի, 3 Մարտ 2014

9րդ Տարի, Թիւ 36

էջ 3

Ph\rouji ir gras;n;ake4 Los Any;lesi ir .mbagratoune ir;nz kokikouj;amb ou maqrouj;amb m;6aphs ke tpauorhin a\z;loun;re! Enk;r Sargis Minas;ani fraparakagrouj;an 9fauatamq0e ;[a6 H4 or fa\ mamoule fa\ dati4 fasarakakan k;anqi4 m;r m,ako\ji tara6man4 fa\;rhn l;xoui ousouzman4 vo[owrdakanazman m;6ago\n axdakn h! Fa\ mamoule4 a5anz s;[ani ;u grata.taki4 fa\ dprouj;an famalsaran men h! Isk fa\ vo[owourdi ;u m,ako\ji apafow go\at;uoumi ;u m;r axga\in bolor ;raxn;rou irakanazman amrakou5 .aris.e ke fandisana\ Ma\r Fa\r;niqe! *** Enk;r Sargis Minas;an 6na6 h Damaskos! "oqr tariqin Libanan ke 'o.adroui ;u ke \aya.h Ph\rouji `ransakan mi=nakarg dproze4 apa F1B1E1 Miouj;an |owakim;an Manouk;an ;rkrordakan warvarane4 ormh ;tq k*anzni Ph\rouji Am;rik;an Famalsaran ;u 1957-in k*auarth a\s famalsarani :uropa\i Ardi Patmouj;an bavine! No\n tarin ke sksi 6a5a\;l F1B1E1 Miouj;an orphs <r=anaka\in Warcouj;an waric tn7rhn! Ir ;ritasardakan auiunow ;u an]nouraz nouiroumow4 ir pa,t7nawarouj;an ,r=anin F1B1E Mioujiune Libanani mh= ir Osk;dare apr;zau! A\d tarin;roun4 F1B1E1 Mioujiune Libanani mh= oun;zau baxmajiu nor miauorn;r4 Wafram "a'ax;an Jat;ra.oumbe4 Sargis "asqal;ani para.oumbe4 skaoutakan ,at a,.o\v .oumb;r4 Sanouz mioujiunn;r4 Asp;tn;rou .oumb4 ,at a,.ouvazau :ritasardaz Enk;rakzoujiune4 baxmat;sak gor6ounhoujiunn;r oun;nalow4 Fa\astanhn mtauorakann;r ;u arou;sti gor6icn;r frauir;low! A\d tarin;roun Miouj;an miazan libananafa\ ga[ouji bar;gor6ouj;an titann;r4 oronz ,norfiu baxmazan F1B1E1 Miouj;an warvarann;re Libanani mh=! Oun;zanq F1B1E1 Miouj;an :rouand Fiusis;an fa\agitakan fimnarke ;u a\s baxmabno\j ou baxmajiu gor6ounhouj;an a5enj;r4 tasnapatik angam au;lzan Miouj;an ko[mh fa\ ousano[n;roun troua6 krjajo,akn;re! Isk 1972-in bazoume katarou;zau libananafa\ouj;an par6anqe fandisazo[4 Ph\rouji Xoqaq hl Plaj ja[amasin mh= slazo[ Al;q Manouk;an g;[ak;rt k;drone4 no\ninqn F1B1E1 Miouj;an axgam;6ar na.agaf Tiar Al;q Manouk;ani n;rka\ouj;amb! No\n tarin bazoume katarou;zau na;u Jhqh;an M,akouja\in Miouj;an Yemmh\xi ja[i fo\ak;rt k;dronin! A\s bolori ;tin4 incphs mi,t ;u amhnour;q4 kangna6 hin Miouj;an andamakzoujiune4 Miouj;an gor6icn;re ;u pa,t7nhoujiune4 oronz [;kawarn hr Sargis Minas;an!


Երկուշաբթի, 3 Մարտ 2014

9րդ Տարի, Թիւ 36

էջ 4

1986-in enk;r Sargis Minas;an Miaz;al Nafangn;r ke t;[a'o.oui! An

Los Any;les fasn;loun phs4 takauin toun-t;[4 gor6 cgta6 mas kaxm;z <r=anis F1B1E1 Miouj;an4 Jhqh;ani ;u %AK-i ,arq;roun4 da5nalow 9Nor &r0i .mbagra p;t! Axga\in-qa[aqakan ir \7doua6n;row ;u jargmanoujiunn;row4 ba\z manauand ir maqramaqour ;u m;[rafam fa\rhnow4 mi,t al 'nt5oua6 gro[me ;[au ;u ke ,arounakh mnal! Sargis Minas;ani \7doua6n;re inc niuji masin al or ellan4 m;6 fayo\qow ke kardazouin! 1990-hn i w;r Sargis Minas;an4 orphs 9Nor &r0i .mbagrakan kaxmi andam ;u a,.atakiz4 ir m;6 n;rdroume oun;za6 h m;r j;rjin! Enk;r Sargis Minas;an fraparakagrakan ir faroust wastakin ko[qin frataraka6 h na;u w;z fatorn;r oronzmh omanq jargmanoua6 ;n angl;rhni! Fatorn;roun m;6 mase ke kaxm;n qronikagroujiunn;r4 Fa\ Dati nouiroua6 ;u F1B1E1 Miouj;an k;anqhn a5noua6 niuj;r! M;r sir;li bar;kame ;rkar tarin;r na;u gor6a6 h orphs Los Any;lesi dprozakan zanzi gradaranap;t! Fimnadirn;rhn h Los Any;lesi Corq Marxpani Fa\r;nakzakan Miouj;an ;u 2012-hn sks;al ke warh a\s miouj;an warcouj;an at;nap;ti pa,t7ne! M;r sir;li ;rhz enk;ro=3 Sargis Minas;ani parg;uatrman oura. a5ijow4 srtax;[oun oura.ouj;amb ke ,norfauor;nq s'iu5qafa\ a\s baxmawastak gor6ice4 ir;n ;u ir jankagin ko[akiz3 ;rkaram;a\ krjakan m,ak enk;roufi Xarminhin k*es;nq1 9Arvani ;u ardar04 ;u anonz ma[j;low qa=a5o[=4 ;rkar k;anq ;u noranor 6a5a\oujiunn;r ;u st;[6agor6oujiunn;r4 \7gout ;u i 'a5s m;r vo[owourdin!

Los Any;les4 Miaz;al Nafangn;r

www.facebook.com/RAGmamoul


Սիրելի ընթերցող, ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ խմբագրութիւնը հաճոյքը ունի ձեզ տեղեկացնելու, թէ այսուհետեւ ամէն Երկուշաբթի օրուայ թիւով մենք պիտի հրատարակենք խմբագրութեանս ուղղուած ձեր նամակները: Ձեր նամակը կամ կարծիքը նախնըտրաբար պէտք է վերաբերի վերջին 7 օրերուն ընթացքին մեր հրատարակած մէկ յօդուածին: Պէտք է նկատի ունենալ նաեւ, թէ ձեր նամակը ենթակայ պիտի ըլլայ որոշ խմբագրումի:

We are glad to inform you that RAG MAMOUL will have a “Letter to the Editor” section, where on every Monday we will publish your letters and opinions. Your letter should preferably refer to an article that has appeared within the last seven days, and must include the writer's full name, address and phone numbers. Letters may be edited and shortened for space. Send a Letter to the Editor to: ragmamoul@gmail.com


Advertise in

è²Î زØàôÈ Make it reach to our 25000+ worldwide subscribers everyday

Promotional Price List Duration Yearly Contract Monthly Contract

Weekly Contract

Daily Contract

Size

Price

Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner

US 999$ US 599$ US 399$ US 199$ US 149$ US 59$ US 159$ US 59$ US 29$ US 59$ US 29$ US 9$ (Offer valid till 31/03/14)

All non-profit/charity events’ ads are published for free

Contact: ragmamoul@gmail.com RAG MAMOUL is published and spread Monday to Friday all year round


ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ նպատակն է ազգային մեր յոյզերն ու մտահոգութիւնները տարածել աշխարհի չորս ծագերը՝ հրապարակելով Հայրենի թէ Սփիւռքահայ մտաւորականներու յօդուածները, հայրենիքի եւ զանազան գաղութներու վերաբերող թղթակցութիւններ, ինչպէս նաեւ ՌԱԿ-ի հետ առնչուող հաղորդագրութիւններ, աւելի քան 25000 ե-նամակի հասցէատէրերու, բոլորն ալ՝ Հայ ժողովուրդի զաւակներ: Օրէ օր աճող մեր հասցէացանկը առիթը կուտայ յօդուածագիրներու, իրենց մտքի պտուղը հանդիսացող ու կարեւոր հարցեր լուսարձակի տակ առնող գրութիւններ, մեր միջոցով, յանձնելու հազարաւոր Հայորդիներու ուշադրութեան: MONTH, YEAR VOL # ISSUE # Օգտուելով ժամանակակից հնարաւորութիւններու շնորհած այլեւայլ միջոցներէն եւ հաւատարիմ մեր առաքելութեան, օրական մէկ նիւթի դրութեամբ, ամէնէն արագ, ոչ-դասական եւ բոլորին հասանելի կերպով, մեզի ուղարկուած յօդուածներն ու թղթակցութիւնները, մեր գրասենեակներուն մէջ սիրով խմբագրելէ ետք, պիտի հասցնենք բոլոր անոնց, որոնք ծարաւ են ազգային առումով կենսական հարցերու հրապարակային քննարկման եւ, առ հասարակ՝ Հայկականութեան:

è²Î زØàôÈ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ Պատասխանատու Խմբագիր՝ ԱՍԱՏՈՒՐ ՏԷՎԼԵԹԵԱՆ Խմբագրական Կազմ՝ ԴՈԿՏ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ (Լոս Անճելըս, ԱՄՆ) ԿԱՍԻԱ ՃՂԱԼԵԱՆ (Գահիրէ, Եգիպտոս) ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ (Պէյրութ, Լիբանան) ՀԱՅԿ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ (Մոնթրէալ, Գանատա) ՅԱԿՈԲ ՉԱՄՔԷՐԹԷՆԵԱՆ (Սիտնի, Աւստրալիա) ԱԼԻՆ ՊԱԼԵԱՆ (Տուպայ, ԱՄԷ) ԿԱՐԱՊԵՏ ՍԱՅԱՊԱԼԵԱՆ (Մարսէյլ, Ֆրանսա) ՏԻԱՆԱ ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ (Պուէնոս Այրէս, Արժանթին) Վարչական Պատասխանատու՝ ԱՆԱՀԻՏ ՉԷՕՐԷՔՃԵԱՆ

Hayg Nahabed and other Armenian Legends introduces young readers to the legendary Armenian heroes like: Hayg Nahabed, Vahakn the Dragon Killer, Dork Ankegh, Ara the Handsome, and King Dikran Yervantian. Edited By: Sevag Hagopian Illustrated By: David Bedrossian

Հեռ. +374 77 00 22 11 Հեռատիպ +1 647 435 0800 ե-նամակ՝ ragmamoul@gmail.com

Order through email:

hagopiansevag@gmail.com

Monday 3 03 14, volume # 9, issue # 36  

RAG MAMOUL’s aim is to produce, broadcast and publish a digital communication journal that will be distributed throughout a vast network of...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you