Page 1

OfGodsandGl amour : T heMar yandMi c hael J ahar i sGal l er i esof Gr eek, Roman, andBy z ant i neAr t

Wi t hov er150ex c ept i onall oansf r om pr i v at ec ol l ec t i onsandpubl i ci ns t i t ut i ons ar oundt hewor l dc ompl ement i ngt heAr tI ns t i t ut eofChi c ago' sownr i c hhol di ngs , t hi si naugur al di s pl ayal l owst hemus eum t opr es entf ort hef i r s tt i met heor i gi ns andear l ydev el opmentofWes t er nar tf r om t hedawnoft het hi r dmi l l enni um B. C. t ot het i meoft hegr eatBy z ant i neEmpi r e.T henew s unl i tgal l er i esenc i r c l i ng Mc Ki nl oc kCour tt akev i s i t or sonaj our neyt hr ought hebegi nni ngsofWes t er nar t . T hepr oj ec twasf orr el oc at i ngandi ns t al l i ngmanygal l er i esatt heAr tI ns t i t ut eof Chi c ago.T hei dent i t yoft heI ns t i t ut i onandi t sc her i s hedhi s t or yar eamongt he manyi ngr edi ent st hathav edi r ec t edt hedes i gnoft hes egal l er i es . T he depar t ment of Des i gn and Cons t r uc t i on wor ked c l os el y wi t h wHY Ar c hi t ec t ur e,mus eum admi ni s t r at i on,t r us t ees ,andot her st ounder s t andt he c ont ex toft henewgal l er yanddev el opav i s i onf ort hemus eum asawhol easi t mov esi nt ot he f ut ur e.T he dev el opmentoft hi sgal l er ypr ov i ded a uni que oppor t uni t yf ort hei ns t i t ut i ont or edef i nehowanc i entar ti sbot hdi s pl ay edand c ons er v ed. Di s pl ayc as ewor kwasdes i gnedt obeasmi ni malandt r ans par entas pos s i bl e whi l e att he s ame t i me bei ng engi neer ed t os t r i c ts ec ur i t y and c ons er v at i ons t andar ds .I nt er ac t i v edi s pl ay satkeyobj ec t swer ei nc or por at ed i nt ot hec as ewor kandgal l er ydes i gnt opr ov i dev i s i t or swi t hf ur t heri ns i ghti nt o anc i entar tandt hec ons er v at i onpr oc es s . T heAr tI ns t i t ut eofChi c agoGal l er yRenov at i onPr oj ec t20122013 AsaPl anni ngCoor di nat or , Iwasr es pons i bl ei ndr awi nggal l er ypl ansands ec t i onsas wel l aspar t i c i pat i ngi ndoc ument at i onandv i s ual i z at i on. As s oc i at eVi c ePr es i dent : Ber ni c eChu Di r ec t orofDepar t mentofDes i gnandCons t r uc t i on: Sar aUr i z ar HeadCur at or : Kar enManc hes t er

6newbyzantine1  
Advertisement