สุขภาพป่า ประเทศไทย 2560

Page 1

สุขภาพป่า


สุขภาพป่า

คืออะไร ?


ทาไม ? ต้องประเมินสุขภาพป่า

http://wallpapers-image.ru/2560x1440/funny/wallpapers/wallpapers-funny-23.jpg


แผนที่แสดงกลุ่มป่าที่สาคัญในประเทศไทย 1. ลุม่ น ้ำปำย-สำละวิน 2. ศรี ลำนนำ-ขุนตำล 3. ดอยภูคำ-แม่ยม 4. แม่ปิง-อมก๋อย 5. ภูเมี่ยง-ภูทอง 6. ภูเขียว-น ้ำหนำว 7. กลุม่ ป่ ำภูพำน 8. กลุม่ ป่ ำพนมดงรัก-ผำแต้ ม 9. กลุม่ ป่ ำดงพญำเย็น-เขำใหญ่ 10. กลุม่ ป่ ำตะวันออก(รอยต่อ 5 จังหวัด) อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สตั ว์ป่ำ

11. กลุม่ ป่ ำตะวันตก 12. กลุม่ ป่ ำแก่งกระจำน 13. กลุม่ ป่ ำชุมพร 14.. กลุม่ ป่ ำคลองแสง-เขำสก 15. กลุม่ ป่ ำเขำหลวง 16. กลุม่ ป่ ำเขำบรรทัด 17. กลุม่ ป่ ำฮำลำ-บำลำ 18. หมูเ่ กำะสิมลิ นั -พีพี-อันดำมัน 19. หมูเ่ กำะอ่ำงทอง-อ่ำวไทย


หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสุขภาพป่า

1 พื้นที่ป่า

2 สัตว์ป่า

3

4

ภัยคุกคาม

ประสิทธิภาพ การจัดการ


หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสุขภาพป่า พื้นที่ปา่ ขนาดพื้นที่ ความต่อเนื่อง ของผืนป่า ความหลากหลาย ของประเภทป่า แนวเชื่อมผืนป่าระบบนิเวศ

สัตว์ปา่ ความหลากชนิด ของสัตว์ป่า จานวนชนิด สัตว์ป่าที่ถูกคุกคาม สัตว์ผลู้ ่าขนาดใหญ่

ภัยคุกคาม พื้นที่บุกรุก การล่าสัตว์/เก็บ หาของป่า/ตัดไม้ ปศุสัตว์/โรคระบาด จานวนชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

สัตว์กินพืชขนาดใหญ่

การท่องเที่ยว

ประสิทธิภาพ การจัดการ ลาดตระเวน หน่วยพิทักษ์ป่าและ อัตรากาลัง แผนการจัดการ ระดับพื้นที่

แผนการจัดการ ระดับกลุ่มป่า


พื้นที่ป่า


พื้นที่ป่า (ขนาดพื้นที่ป่า)

หมำยเหตุ: แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย. สำนักอุทยำนแห่งชำติ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช, 2557


พื้นที่ป่า (ความต่อเนื่องของผืนป่า)

หมำยเหตุ: โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมในกำรจัดทำแนวเชื่อมต่อทำงนิเวศวิทยำของผืนป่ ำในกลุม่ ป่ ำที่สำคัญของประเทศไทย


พื้นที่ป่า (ความหลากชนิดของป่า)

หมายเหตุ: ฐำนข้ อมูลกลุ่มป่ าที่สาคัญในประเทศไทย ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สตั ว์ป่า กรมอุทยานฯ


พื้นที่ป่า (แนวเชื่อมผืนป่าระหว่างประเทศ)

หมำยเหตุ: แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย. สำนักอุทยำนแห่งชำติ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช, 2557


พื้นที่ป่า 4

3

2

1

0

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1


สัตว์ป่า


สัตว์ป่า (ความหลากชนิดของสัตว์ป่า)

-

-

หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลบัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำของกลุม่ ป่ ำพนมดงรัก – ผำแต้ ม

-

-


สัตว์ป่า (จานวนสัตว์ป่าที่ถูกคุกคาม)

หมำยเหตุ: - ไม่มีข้อมูล


สัตว์ป่า (สัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่)

หมายเหตุ: สถำนภำพของสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยน ้ำนมขนำดใหญ่ในประเทศไทย, กลุม่ งำนวิจยั สัตว์ป่ำ สำนักอนุรักษ์สตั ว์ป่ำ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช


สัตว์ป่า (สัตว์กินพืชขนาดใหญ่)

หมายเหตุ: สถำนภำพของสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยน ้ำนมขนำดใหญ่ในประเทศไทย, กลุม่ งำนวิจยั สัตว์ป่ำ สำนักอนุรักษ์สตั ว์ป่ำ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช


สัตว์ปา่ 4

3

2

1

0

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1


ภัยคุกคาม


ภัยคุกคาม (การบุกรุก)

หมายเหตุ: ตำรำงแสดงข้ อมูลพื ้นที่รับผิดชอบและพื ้นที่บกุ รุกด้ วยภำพถ่ำยดำวเทียม THEOS ปี 2557 รำยป่ ำอนุรักษ์


ภัยคุกคาม 4

3

2

1

0

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1


ประสิทธิภาพ การจัดการ


ประสิทธิภาพการจัดการ (หน่วยพิทักษ์) ร้อยละ

ประสิทธิภาพการจัดการ (หน่วยพิท

หมายเหตุ: ฐำนข้ อมูลหน่วยพิทกั ษ์ สำนักอนุรักษ์ สตั ว์ป่ำ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช


ประสิทธิภาพการจัดการ 4

3

2

1

0

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1


รวม 2 ปัจจัย (พื้นที่ป่า และสัตว์ป่า) 4

3

2

1

0

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


รวมทั้ง 4 ปัจจัย 4

3

2

1

0

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.