Page 1

www.setthasarn.econ.tu.ac.th


EEC

1


“ 1

Hub)


เศรษฐสาร ปีที่ 32 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2561)  

โครงการ EEC จะเชื่อมโยงกับข้อริเร่ิมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง BRI ของจีน ได้ดั่งฝันหรือไม่ -- อักษรศรี พานิชสาส์น แจ็ค หม่า เยือนไทย ใครได้ ใครเส...

เศรษฐสาร ปีที่ 32 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2561)  

โครงการ EEC จะเชื่อมโยงกับข้อริเร่ิมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง BRI ของจีน ได้ดั่งฝันหรือไม่ -- อักษรศรี พานิชสาส์น แจ็ค หม่า เยือนไทย ใครได้ ใครเส...

Advertisement