Page 1

1. COPY

3. INTERNET FAX

4. SCAN

5. FAX

2. PRINTER

D410

6.

TEL.460-1114

FAX.460-1866

(02) 538-5850 (02)2279-3781 (02) 703-8275 (02)6932-5850 (031) 853-8610 (031) 706-2114 (032) 546-5850 (033) 761-5536 (042) 254-5850 (063) 278-1001 (062) 511-5850 (053) 981-3322 (055) 263-4060 (051) 583-5850 (02) 460-1270 (041) 532-9730 (051) 583-5850

(02) 460-1451

(02) 460-1786 (02) 460-1781 (02) 460-1645

(02)2039-6666 (02)2039-7799 (02)6932-5860 (02) 531-4215 (031)853-8610 (031)706-5114 (032)541-5252 (033)761-5151 (042)257-5591 (063)273-0100 (062)528-4331 (053)982-3501 (055)263-4060 (051)512-4060 (043)715-1101 (064)711-3351

1588- 5850 080-900-5850

1301


High Quality & High Productivity

High Quality & High Productivity

1,200dpi

600dpi

600dpi

)URQWVLGH VFDQ

'

1 Steps

2 Steps 6ZLWFKEDFN

%DFNVLGH VFDQ

2XWSXW

3 Steps

'

65$

450 mm 457 mm 420 mm

1 Steps!

297mm

'

320 mm

ቖ໙&

1,200dpi

1,200dpi

1,200dpi

600dpi

1,200dpi

600dpi

600dpi 1,200dpi

ቖ໙%

&&'6FDQVIURQWEDFNVLGHV

311 mm

600dpi ቖ໙$

3 Steps!

&&'6FDQVIURQWVLGHV

'XSOH[ VFDQ $:LGH

$

1 Steps 2XWSXW


%RRWXS

26VWDUWXS

:DUSFRQWURO 6KRUWHQHGWLPH WKURXJK:DUS

0DLQXQLW):  DSSOLFDWLRQVWDUWXS

6WDUWFRQWUROWDVN FUHDWLRQ&RQWUROWDVN FHDWLRQFRPSOHWH

:DUSFRQWURO  6QDSVKRW GDWH

6WDUWFRQWUROWDVN FUHDWLRQ&RQWUROWDVN FHDWLRQFRPSOHWH

COPY

03 MARCH

S

22

Monday

M

T W T

Tuesday

24

Wednesday

PM

ABC

S

March 28 29 30 31

23

AM

Noon

© FranklinCovey Co.

F

S

M

T W T

F

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2010 Week 12

ABC

ABC

PRINT

FAX

SCAN

High Speed & High Productivity

%RRWXS


Smart User Interface

PRINT

Smart User Interface

0RELOH 3'$

86%

ሃഩ

᎞ฟ

36

3&/

7:$,1

60%

)73

႔බ႗

:HE'$9

86%

*ውཨ

႖ቫ௟ ውཨ

ሃഩ ႖ቫ௟ውཨ

ሃഩ,3 ውཨ

3& ውཨ

76, 5RXWLQJ

3');0/ 'LUHFW3ULQW

SCAN

FAX

COPY ሃഩ

᎞ฟ

,3ውཨ


Smart User Interface

Eco & Stylish Design

Eco & Stylish Design

Blank page detectedScan original Eliminate blank page Print or send'ŕ˝ąŕś†á„”

D402

D401

D400

4094wh

3529wh

2972wh

'ŕ˝ąŕś†á„”

D412

D411

D410

2710wh

2092wh

1645wh

Network

,QWHUIDFHVHFWLRQ /$186%

Network

+'' FRQWUROOHU

,QWHUIDFHVHFWLRQ /$186%

+'' FRQWUROOHU

,PDJH SURFHVVLQJ VHFWLRQ &38

0DLQPHPRU\

&RUH

66'

,PDJH SURFHVVLQJ VHFWLRQ &38

0DLQPHPRU\

&RUH

66'

PPV

ŕ˝¨á‡ľŕźŁŕąłáŒźŕťĽ

PPV

/X[

ŕ¸–ŕŹ¨/X[áŒźŕťĽ

/X[

: P$#9

ŕź˘ŕş…áƒ„ŕ´źŕŞ?༢

: P$#9


Complete Security & Multi Solution

Complete Security & Multi Solution

신도리코 D410  

신도리코 D410 복사기

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you