Page 1

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

INLEDNING PODCASTS ENHANCED PODCASTING PODCAST PRODUCER SCREENCASTS SLIDECASTS

1 1 1 1 2 2

2

MÅL

3

3

GENOMFÖRDA DELAKTIVITETER

4

3.1 KURSER 3.1.1 Kurs DM2578 XML FÖR PUBLICERING 3.1.2 Kurs DM2033 INTERAKTIV MEDIETEKNIK 3.1.3 KURS TNM065 DOKUMENTSTRUKTURER I NORRKÖPING 3.1.4 STATISTIK FÖR OVANSTÅENDE PODCASTS/SLIDECASTS 3.1.5 KURS SF1637 DIFFERENTIALEKVATIONER OCH TRANSFORMER III 3.1.6 KURS DD2387 PROGRAMSYSTEMKONSTRUKTION MED C++ 3.1.7 KURS DM2578 SOCIAL MEDIA TECHNOLOGIES 3.1.8 KURS DH1607 LÄRANDE OCH IKT - PROJEKTKURS 3.2 EXAMENSARBETEN 3.2.1 EXJOBB HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I MEDIETEKNIK 3.2.2 EXJOBB CL-PROGRAMMET 3.2.3 EXAMENSARBETE INOM MATEMATIK 3.3 ÖVRIGT 3.3.1 SPRIDNINGS OCH INSPIRATIONSSEMINARIUM 3.3.2 MÖTEN MED APPLE 3.3.3 PODCAST PRODUCER 3.3.4 DEMO FÖR MEDIAGRUPPEN SAMT HELSINKI INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 3.3.5 SCREENCASTS AV ANVÄNDNING AV IT-HJÄLPMEDEL 4 4.1 4.2 4.3 5

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR PRODUKTION OCH DISTRIBUTION LOKALER ARBETSTID UTVÄRDERING

5.1 UTVECKLA OCH UTVÄRDERA DE PEDAGOGISKA MÖJLIGHETER (OCH BEGRÄNSNINGAR) SOM GES MED ENHANCED PODCASTS PÅ KURSER 5.2 UTVÄRDERA EFFEKTERNA PÅ INLÄRNINGEN 5.3 UTVÄRDERA STUDENTINTRESSET AV PODCASTS OCH ENHANCED PODCASTS I UNDERVISNINGEN 5.4 UTVÄRDERA INTRESSET HOS LÄRARE PÅ KTH FÖR ANVÄNDNING AV ENHANCED PODCASTS I UNDERVISNINGEN 5.5 UTVÄRDERA DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA, PRIMÄRT I FORM AV MINSKAD ELLER ÖKAD ARBETSTID

4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12


5.6 5.7

UTVÄRDERA PÅVERKAN PÅ LOKALBEHOVET (UNDERVISNINGSSALAR) UTFORSKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANVÄNDA PODCAST FÖR INFORMATIONSSPRIDNING INTERNT OCH/ELLER EXTERNT PÅ KTH

12

6

13

FRAMTID

12

BILAGA 1: ENKÄTRESULTAT FRÅN KURS DM2517 XML FÖR PUBLICERING

14

BILAGA 2: ENKÄTRESULTAT FRÅN KURS DM2033 INTERAKTIV MEDIETEKNIK

24

BILAGA 3. ENKÄTRESULTAT FRÅN SF1637

32

FRÅGOR OM KVALITET FRÅGOR OM ANVÄNDANDE FRÅGOR OM FUNKTIONALITETEN MOBILITET ÖPPNA FRÅGOR FRÅGOR FÖR DIG SOM INTE ANVÄNT ÖVNINGARNA

32 33 39 42 45 48


1 Inledning Projektet syftade till att introducera och stödja användning av podcasting och audiovisuella digitala lärobjekt i undervisning på kurser på KTH, i första hand på campusbaserad kurser och i andra hand på uppdragsutbildningar och distanskurser. Dessutom skulle undersökas förutsättningar för att använda podcast för intern och/eller extern informationsspridning på KTH. Projektet startade hösten 2007 och löpte under ett läsår och involverade ett tiotal lärare på CSC, inom Media, MDI och datalogi. Lärarna introducerades till enhanced podcasting under en endagsworkshop och erbjöds stöd att producera podcast inom ramen för någon av sina kurser, samt delta i en fortgående utveckling och utvärdering både av denna och närliggande tekniker i sin undervisning. Dessutom har ett antal examensarbeten genomförts inom ramen för projektet. Projktet finansierades genom bidrag från LIKA-projektet.

1.1 Podcasts Podcasts är ett sätt att distribuera filer. Till skillnad från vad många tror behöver det inte röra sig om ljud och/eller video, utan vilka filformat som helst kan användas, t.ex. pdf-filer. Det som skiljer podcasts mest från andra sätt att distribuera filer är att man använder RSS (Really Simple Syndication) för att på ett enkelt sätt kunna meddela om en ny mediafil lagts till. Detta tillåter användare att prenumerera på flera olika podcasts och utan vidare handgrepp automatiskt kunna ladda ner filerna till sin dator, iPod, mobiltelefon eller liknande. När filerna väl laddats ner behövs ingen tillgång till internet. En annan vanlig missuppfattning är att det krävs en iPod för att ta del av podcasts. Så är inte fallet, utan programvara för att prenumerera på podcasts finns för vanliga datorer och för vissa mobiltelefoner.

1.2 Enhanced podcasting “Enhanced podcasting” betecknar produktion av audio-podcasts som utvidgar denna till att även inkludera synkroniserade bilder (exempelvis powerpoint-bilder eller andra illustrationer). Det går att navigera fram och tillbaka mellan bilderna, eller kapitlen som de kallas. Inom undervisningsvärlden kan Enhanced Podcasts bestå av material som distribueras inför en föreläsning eller ett seminarium (som instuderingsmaterial) eller efteråt (som repetition av föreläsning eller ersättning för dem som missade den). Podcasts kan som nämnts ovan distribueras i för studenterna lämpliga medier såsom dator (Mac & PC), Ipod, mobiltelefon och PDA. För att spela upp just Enhance Podcasts krävs dock viss programvara, exempelvis iTunes eller QuickTime. Detta kan vara en begränsande faktor. Exempelvis kan det upplevas som tekniskt komplicerat att installera programmen, administratörsrättigheter kan krävas på datorn, vissa vill av olika anledningar inte installera de aktuella programmen, och vissa programvaror finns inte för vissa plattformar såsom Linux.

1.3 Podcast Producer “Podcast Producer” betecknar en mjukvaruplattform för semi-automatiserad produktion av podcasts som kan kombinera ljud, video och inspelning av datorskärm, dock utan den synkronisering/kapitelindelning som ebjuds av Enhanced Podcasts. Produktionen är automatisk i den mening att läraren, efter att ha gjort nödvändiga

1


förinställningar via ett webbgränssnitt, bara behöver sätta igång inspelningen, avsluta den och sedan “skicka iväg” denna för automatisk produktion och distribution i valda format. Till skillnad från Enhanced podcasting kräver Podcast Producer större investeringar i form av hård- och mjukvara, liksom teknisk support. Det är inte heller på samma sätt skalbart vad gäller relation mellan investeringskostnader och antal användare. Podcast Producer är plattformsoberoende med avseende på produktion på klientsidan, men kräver en eller flera servrar med Mac OS X. Även om Podcast Producer är tänkt att fungera som en modul som enkelt ska kunna integreras med existerande system, fanns det anledning att beakta hur det ska fungera tillsammans med och harmonisera med liknande system på KTH och som var under utveckling av IT-enheten (streaming server med Flash och Windows Media Player). Det fanns önskemål om att olika användare (såväl lärare som studenter) skulle kunna lägga in metadata som skulle vara sökbara och fungera som medel för att ranka användning och värdet på enskilda podcasts (jfr rankning av filmer eller hotell). Av dessa och andra skäl fanns det anledning att betrakta läsåret 2007-2008 som en utvecklingsfas då det fanns möjlighet att testa systemet tekniskt såväl som pedagogiskt, vilket kunde ske i anslutning till projekt med Enhanced podcasting. Förutom att kunna fungera som stöd för undervisning på KTH, skulle Podcast Producer kunna bli ett värdefullt stöd för forskargrupper både lokalt på KTH och för samarbete med forskare och forskargrupper på andra universitet.

1.4 Screencasts Ett format som visade sig användbart var screencasts, det vill säga inspelning av dataskärm med ljud. Screencasts i sig är inget eget filformat, utan lagras som vanliga videofiler. Dessa videofiler kan sedan distribueras på ett antal olika sätt, varav podcasts är en distributionskanal.

1.5 Slidecasts Slidecasts är ett begrepp som introducerasts av företaget Slideshare Inc. Slideshare tillhandahåller en gratis webbtjänst, till vilken vem som helst kan publicera sina Powerpointpresentationer, vilka sedan blir tillgängliga för alla eller valda personer via ett webbgränssnitt. En stor fördel med detta är att ingen programvara krävs för att titta på dessa Powerpointpresentationer, annat än en webbläsare som stöder Adobe Flash. Slidecasts är en utvidgning av deras tjänst, där det även är möjligt att lägga till ett synkroniserat ljudspår till en presentation. Funktionsmässigt blir det likvärdigt med formatet Enhanced Podcasts, men skillnaderna att internetuppkoppling krävs, men att speciell programvara inte krävs för att kunna se presentationerna. Nyligen har även en mobil version av Slideshare lanserats som möjliggör delning av Powerpointpresentationer direkt via mobiltelefoners inbyggda webbläsare, dock utan de möjigheter att inkludera ljud som finns i slidecasts.

2


2 Mål Projektets mål var att •

Utveckla och utvärdera de pedagogiska möjligheter (och begränsningar) som ges med enhanced podcasts på kurser

Utvärdera effekterna på inlärningen

Utvärdera studentintresset av enhanced podcasts och närliggande tekniker i undervisningen

Utvärdera intresset hos lärare på KTH för användning av enhanced podcasts och närliggande tekniker i undervisningen

Utvärdera de ekonomiska förutsättningarna, primärt i form av minskad eller ökad tid som lärare behöver lägga ner på kurser (anpassning av material, produktionstid, minskad/ökad tid att svara på frågor till studenter)

Utvärdera påverkan på lokalbehovet (undervisningssalar)

Utforska förutsättningarna för att använda podcast för informationsspridning internt och/eller externt på KTH

3


3 Genomförda delaktiviteter 3.1 Kurser Totalt genomfördes podcastaktiviteter i sju kurser, och erfarenheterna av dessa beskrivs nedan.

3.1.1 Kurs DM2578 XML för publicering

Denna kurs förbereddes genom att samtliga föreläsningar även producerades och publicerades som Enhanced Podcasts före själva kursen startade, vilket blev tio podcastepisoder som var mellan 15 och 52 minuter långa med ett genomsnitt på 34 minuter. Det fanns alltså möjlighet för studenterna att ta del av samtliga föreläsningar redan innan kursen började. Till skillnad från normala podcasts producerades alltså inget nytt material, utan allt material fanns tillgängligt redan från början. Under själva kursen hölls motsvarande föreläsningar i föreläsningssal. Föreläsningarna var starkt powerpointbaserade med tämligen mycket information på varje slide. Föreläsningarna och powerpointbilderna var också starkt kopplade till datorlaborationer, och tidigare år har de utdelade åhörarkopiorna av powerpointbilderna använts flitigt under laborationerna. Studenterna upplevde många fördelar med detta system. 90% tittade på podcasts och där 93% gav svaret 4 eller 5 (där 5 = "håller med fullständigt") på frågan om de ansåg det var mycket användbart med podcasts. Friheten att inte behöva vara på en viss plats en viss tid var av stort värde, likaså möjligheten att repetera föreläsningar i efterhand. Det fanns starka önskemål om att använda det i fler kurser. En viktig synpunkt som framkom var just att kapitelindelningen var extra värdefull. Det var mycket enkelt att direkt navigera till just det avsnitt studenten ville se, utan att behöva "spola" i en videosekvens. Se bilaga 1 för samtliga kommentarer från kursenkäten som relaterade till podcasts. Svar från kursenkäten som relaterar till podcasts återfinns i bilaga 2. För produktion av de podcasts som användes i kursen användes programvaran ProfCast. Proceduren för att göra podcasts med denna programvara är följande: •

Läraren sätter sig exempelvis på sitt tjänsterum och ser till att han/hon inte blir störd.

En mikrofon kopplas in till datorn, som för detta program måste vara en Macintosh

Programmet ProfCast startas och läraren uppmanas öppna en powerpoint/keynotepresentation

Läraren trycker därefter på "record" och håller sedan sin föreläsning, i detta fall utan åhörare. Programvaran håller ordning på synkroniseringen av bildväxlingarna och ljudet.

När inspelningen är klar trycker läraren på "stop"

Via några knapptryckningar läggs inspelningen upp som en enhanced podcast åtkomlig via internet. För eventuell efterbearbetning kunde materialet exporteras till exempelvis programmet "Garageband". Att faktiskt i efterhand gå och exempelvis lägga till en slide med tillhörande ljud visade sig dock vara tämligen omständig, bland annat på grund av skillnader i ljudinspelningarna.

4


I denna kurs gjordes även inspelningarna tillgängliga via mobiltelefon (3gp-format). Detta stötte på flera problem och svårigheter: •

Bilderna i Enhanced Podcasts är kvadratiska. Vid visning på skärm innebär inte det några reella problem, men vid visning på mobiltelefoner är man mån om att utnyttja skärmytan så väl som möjligt. De flesta telefoner har ett 4:3-format, vilket innebär att 25% av bildpunkterna inte används. Lösningen för detta var att spara PowerPointpresentationen som png-bilder, och sedan använda Garageband för att byta ut de ursprungliga kvadratiska bilderna i podcastepisoden med dessa 4:3-bilder. Därefter öppnas podcastepisoden i QuickTime från vilket exporten till 3gp-format sker. I exporten beskärs så videon så de svarta partierna tas bort.

Problem med synkningen mellan ljud och bild. Lösningen blev att välja en framerate på 1 sekund, vilket gjorde att synkroniseringsfel högst blev 1 sekund.

Problem med kompabilitet mellan olika telefoner. Exporten testades på Nokiatelefoner och där fungerade den bra, men för exempelvis SonyEricsson fungerade den mycket dåligt, i synnerhet synkroniseringen mellan ljud och bild.

Potentiellt problem med upplösningen. Just de presentationer som användes i denna kurs hade förberetts för att fungera på små skärmar, såsom mobiltelefoner, vilket krävde en teckengrad på ca 28 punkter. Denna teckengrad går att läsa på en tvåtumsskärm med upplösning 320x240 pixlar, men knappast med sämre upplösning.

Stora filer. 3gp-filerna är riktiga videofiler, medan enhanced podcasts är ljudfiler med tillhörande stillbilder. Ljud och stillbilder är mindre datakrävande än videofiler, även om de som här är anpassade för mobila enheter.

3.1.2 Kurs DM2033 Interaktiv Medieteknik

Denna kurs genomfördes efter DM2517 XML för publicering med en målgrupp bestående av högskoleingenjörsstudenter snarare än civilingenjörsstudenter. Exakt samma material som fanns i kurs DM2517 kunde dock återanvändas vilket innebar att minimalt med extra tid behövde läggas på att distribuera samma podcasts. Nytt för denna kurs var att materialet inte enbart fanns tillgängligt som Enhanced Podcasts, utan även som "Slidecasts" (se ovan). Proceduren för att tillgängliggöra föreläsningarna för denna kurs som slidecasts var följande: •

Extrahera ljudspåret från respektive podcastepisod med hjälp av exempelvis QuickTime samt lägg upp detta som en mp3-fil på en webbserver. Detta kräver alltså att man har tillgång till en webbserver med tämligen mycket diskutrymme, i denna kurs ca 150MB.

Öppna podcastepisoden i t.ex. QuickTime för att kunna se tidpunkterna för bildbytena

Använd gränssnittet på Slideshare.net för att lägga till dessa tidkoder. På detta sätt erhålles alltså en synkroniserad presentation av stillbilder och ljud som är åtkomlig direkt i en webbmiljö. Den stora fördelen är att ingen speciell programvara krävs för att titta på presentationerna. Nackdelarna är att ljudfilerna laddas varje gång en student vill titta på en viss episod, samt att det inte finns möjligheter för mobil åtkomst.

5


Kursutvärderingen visade liknande resultat som i DM2517, med skillnaden att det här även fanns frågor om slidecasts kontra podcasts. Slidecasts visade sig vara något mer populära i genomsnitt, men bägge teknikerna hade sina förespråkare. Värt att notera är dock att dessa studenter var tämligen teknik- och mediakompetenta, varför installation av olika programvaror för att kunna se podcastepisoder inte innebar någon större tröskel. Bland mindre tekniska studentgrupper är sannolikt Slidecasts att föredra då de inte kräver speciell mjukvara, även om man då förlorar mobilitetsaspekterna. Svar från kursenkäten som relaterar till podcasts återfinns i bilaga 2.

3.1.3 Kurs TNM065 Dokumentstrukturer i Norrköping

Exakt samma podcasts och slidecasts har även används i den snarlika kursen TNM065 Dokumentstrukturer vid Civilingenjörsprogrammet i medieteknik i Norrköping 2007. Till skillnad från ovanstående kurser genomfördes här inga föreläsningar fråntaget en introföreläsning, utan de podcasts/slidecasts som fanns var den enda möjligheten att ta del av föreläsningsmaterialet. En doktorand agerade handledare på de datorlaborationer och det projekt som ingick i kursen. Kursen och dess upplägg fick mycket goda utvärderingsresultat bland studenterna.

3.1.4 Statistik för ovanstående podcasts/slidecasts

De podcasts/slidecasts som använts i ovanstående tre kurser har även återanvänts i samma kurser under hösten 2008. För podcastepisoderna finns ingen statistik för antal nedladdningar, men mer relevant statistik finns för de slidecasts som gjordes, där varje gång någon tittar på dem loggas. Totalt har ca 160 studenter haft tillgång till dessa slidecasts under två år. De fyra slidecasts utan tillhörande examinationsmoment har besökts i genomsnitt 364 gånger, de med bonusgivande examinationsmoment har besökts i genomsnitt 1251 gånger och de med obligatoriskt tillhörande examinationsmoment har besökts i genomsnitt 2004 gånger eller drygt 12 gånger per styck per student. Till detta tillkommer alla som föredragit att se föreläsningarna som podcasts i stället för slidecasts. Då många poängterat vikten av att omedelbart kunna navigera till exakt de moment i en presentation man just för tillfället är intresserad av är det sannolikt så att studenterna inte sett hela presentationerna i sin helhet varje gång, utan besökt just de avsnitt de behövt för tillfället. Å andra sidan visar statistiken endast ett besök även om studenten under en och samma session tittat på en viss del av en presentation flera gånger. Sammanfattningsvis kan dock sägas att studenterna i hög grad utnyttjat möjligheten att titta på material flera gånger i efterhand, i synnerhet för moment direkt kopplade till examination. Värt att notera är också att studenterna inte utnyttjat möjligheterna att kommentera Slidecasts, där anonyma eller icke-anonyma kommentarer kan läggas in på varje enskild bild. Trots att de setts totalt 13225 gånger har endast tre kommentarer gjorts, och ingen av dessa har rört själva innehållet.

3.1.5 Kurs SF1637 Differentialekvationer och Transformer III

I denna kurs prövades videopodcasts i matematik, alltså inte de Enhanced Podcasts som beskrivs ovan. Två examensarbetande studenter utredde produktionsteknik och pedagogik för att spela in matematikövningar och distribuera dessa via kursens aktivitet i KTHs Learning Management System, PingPong. En doktorand, tillika övningsassistent på kursen, anlitades också för att spelas in när han höll övningar i en studiomiljö utan studenter. Erfarenheterna var att det krävdes ganska mycket för att få bra kvalitet. Det krävdes bra kamera och stativ, en väl förberedd övning och att man i förväg visste hur många tavlor som skulle krävas, samt en övningsassistent som skrev tydligt med tillräckligt bra krita och tillräckligt stora bokstäver. Efterbearbetningen tog också tämligen mycket tid i anspråk, men sannolikt kan lösningar i stil med Podcast Producer lösa många av de produktionstekniska problemen.

6


Svar från kursenkäten som relaterar till podcasts återfinns i bilaga 3.

3.1.6 Kurs DD2387 Programsystemkonstruktion med C++

I denna kurs uppstod behovet av att använda Enhanced Podcasts genom att läraren blev sjuk i tre veckor, och därför behövdes ett sätt att kunna leverera föreläsningar utan att själv vara på plats. Läraren producerade ett antal podcastepisoder, vilka dock inte utvärderades närmare i kursen. Läraren själv ansåg att ett problem var att det inte på något enkelt sätt gick att göra animeringar av "bullets" i Enhanced Podcasts, där istället hela bilden visas på en gång. Han ansåg det svårt att få den pedagogiska lösning han ville ha utan denna funktionalitet. Alternativet med screencasts, där hela skärmen spelas in tillsammans med ljud, ansåg han mindre attraktiv främst beroende på storleken på de slutliga filerna med denna lösning.

3.1.7 Kurs DM2578 Social Media Technologies

I denna kurs ingick ett antal moment där studenter behövde använda diverse olika webbtjänster. Istället för att göra textbeskrivningar av de moment som skulle göra, valde kursledaren att spela in screencasts med ljud av motsvarande moment, och distribuera dessa via KTHs learning management system PingPong. Instruktionsfilmer gjordes med Snapz Pro på en Macintosh. Sex instruktionsfilmer skapades, alla kring en minut långa. Antal nedladdningar av filmerna varierade mellan fem och elva per film, att ställas i relation till antalet deltagare på kursen vilket var 29.

3.1.8 Kurs DH1607 Lärande och IKT - projektkurs

I denna projektkurs (obligatorisk för årskurs 2 och 3 på Civilingenjör och Lärarprogrammet (CL) med inriktning mot IT/Data) fick studenterna under HT07 utarbeta pedagogiska tillämpningar av Learning Management Systems (LMS) som Fronter, Mondo och PingPong för användning i gymnasieskolan. Studenterna utvecklade undervisningsstöd i kurser på gymnasieskolan, främst inom matematik och datateknik, men även inom språk. Enhanced Podcasts var ett återkommande inslag i dessa tillämpningar.

3.2 Examensarbeten Inom ramen för och i anslutning till projektet genomfördes tre exjobb.

3.2.1 Exjobb högskoleingenjörsprogrammet i medieteknik

Två studenter på högskoleingenjörsprogrammet i medieteknik inledde och genomförde under våren 2007 en studie för att utveckla stöd till lärare på CSC-skolan. Studenterna genomförde en workshop där KTH-lärare fick lära sig använda programmet profcast för att producera Enhanced podcast. Lärarna tog med sig egna PowerPoint-presentationer för att ha som lärmaterial. Dessa lärare skulle sedan få hjälp av studenterna med att redigera sina Enhanced podcast i programmet Garageband. Tyvärr fick studenter endast fåtal informanter/lärare. Studenterna skrev trots detta samman en preliminär rapport, som dock aldrig färdigställdes.

3.2.2 Exjobb CL-programmet

En student på Civilingenjör och Lärarprogrammet (CL), Stefan Knutsson, genomförde ett exjobbsprojekt i MDI om olika former av digitala stöd i undervisning på gymnasiets B-kurs i fysik, ett projekt som var förlagt på Östra Reals gymnasieskola i Stockholm och med stöd av Learning Lab på KTH. Exjobbet heter "Utveckling av lärares digitala kompetens". Enligt rapporten är den digitala teknikutvecklingen den största utmaningen som skolan ställts inför sedan boktryckarkonsten. Flera förutsättningar för lärares arbete har förändrats i dag. Lärarens roll och hur man ser på lärare kommer att förändras i grunden. För att kunna verka i denna skola behöver lärare en "digital kompetens". Examensarbetet behandlar hur man kan utveckla denna kompetens och vilka faktorer som

7


påverkar denna. I examensarbetet används en utvecklingsmodell för lärares digitala kompetens. I en fältstudie visas att det går att utveckla en lärares digitala kompetens med ganska enkla medel. Det är enligt Knutsson främst tre faktorer som påverkar utvecklingen av lärares digitala kompetens: tillgång till datorutrustning; tillgång till för skolan anpassad mjukvara; och utbildning av lärare. Som en del i sin studie utarbetades PowerPoint-presentationer som fanns tillgängliga i olika format och plattformer, bland annat mobila medier och som podcasts. För en förändring och utveckling av lärandeprocessen måste enligt Knutsson lärarens och elevens pedagogiska teorigrund vara i fokus, inte den digitala tekniken. Eftersom framtidens lärare enligt Knutsson inte längre kommer att ha monopol på kunskap i klassrummet, så kommer den traditionella lärarrollen förändras. Knutsson menar att framtidens lärare kommer att bli en coach med uppdrag att stödja elevernas lärande. En datorstödd skolmiljö bemöts mycket positivt av elever och försiktigt positivt av de lärare som deltog i studien. Det måste starta en professionell produktion av programvara för användande i skolan. Enligt Knutsson lärare alla måste utbildas så de har en tillräcklig digital kompetens för att kunna agera i morgondagens skola. Exjobbet "Utveckling av lärares digitala kompetens" presenterade på CSC-skolan den 12 december 2008.

3.2.3 Examensarbete inom matematik

Se ovan under kurs SF1637. Examensarbetet är ännu ej färdigställt.

3.3 Övrigt 3.3.1 Spridnings och inspirationsseminarium

2007-06-04 genomfördes ett inspirations- och spridningsseminarium, där Leif Dahlberg och Björn Hedin från KTH/CSS samt Robert Karlsson från Apple Sweden presenterade Podcasts, Enhanced Podcasts och ProfCast. I inbjudan skickades även med en länk till just en podcastepisod som presenterade seminariet (episoden finns tillgänglig på http://hedin.mobi/blog/wp-content/uploads/PingPongPodcast-sv.m4a och bör laddas ner till datorn och öppnas i exempelvis QuickTime, då den kommer se väldigt liten ut om den öppnas direkt i en webbläsare). Deltagarna kom huvudsakligen från KTH, men det fanns även representanter från Försvarshögskolan och Lärarhögskolan närvarande. Efter seminariet följde en workshop i datasal där de som önskade fick pröva på att själv göra en Enhanced Podcasts.

3.3.2 Möten med Apple

Under våren och hösten 2007 genomfördes flera möten med Apple Sweden, både på deras kontor på Kungsgatan och på KTH. Syftet med dessa möten var dels att undersöka förutsättningar för att köpa in och drifta Podcast Producer antingen på KTH eller i samarbete med andra svenska universitet, dels att få hjälp/stöd från Apple för att genomföra pedagogiska workshop på Apple och KTH. Förutom medverkan på workshop skulle Apple bidra med mjukvara (profcast) och en del hårdvara (hörlurar med mikrofon). Apple Sweden stödde även de två högskoleingenjörernas examensarbete. Samarbetet med Apple Sweden initierades genom ett möte med Europachefen för Apple på BETT (London) i januari 2007.

3.3.3 Podcast Producer

Systemgruppen på CSC-skolan deltog i ett flertal aktiviteter hos Apple för att lära sig mer om Podcast Producer (se ovan) och installerade även en sådan server. Två personer från systemgruppen på CSC fick möjlighet att delta i en systemutvecklingskonferens i San Fransisco sommaren 2007. Några KTH-lärare visade intresse för att testa denna lösning, men då projektet inte förlängdes fanns inte längre några resurser för att vidare utvärdera denna lösning. Erfarenheterna visar dock att det var tämligen komplext att sätta upp och konfigurera en Podcast Producer-miljö.

8


3.3.4 Demo för mediagruppen samt Helsinki Institute of Information Technology Erfarenheterna av att använda podcasts i undervisning samt en demonstration av hur produktion och publicering av Enhanced Podcasts går till gjordes för medieteknikgruppen vid KTH samt för forskare från Helsinki Institute of Information Technology.

3.3.5 Screencasts av användning av IT-hjälpmedel

Två screencasts som visar hur man i praktiken använder PingPong för att skapa inlämningsuppgifter och hantera kursenkäter har gjorts med hjälp av webbtjänsten ScreenToaster (http://www.screentoaster.com). Denna webbtjänst tillåter inspelning och publicering av ljud och dataskärm direkt i webbläsaren, utan installation av några externa programvaror. Dessa screencasts har presenterats för studierektorsgruppen vid CSC-skolan, och har lett till ökad användning av ovan nämnda hälpmedel. Ytterligare en screencast som visar hur man på CSCskolan kan redigera kurshemsidor hemifrån har gjorts och distribuerats internt på mediagruppen.

9


4 Ekonomiska förutsättningar 4.1 Produktion och distribution För att producera en Enhanced podcasts från en Powerpoint- eller keynotepresentation krävs i dagsläget i praktiken en Macintosh med Powerpoint eller Keynote, programvaran ProfCast samt en mikrofon. För att distribuera en podcast krävs en webbserver med en del hårddiskutrymme, vilket normalt redan finns i universitetens infrastruktur och annars kan hyras billigt från ett webbhotell. Själva produktionen av en Enhanced Podcast beror på ambitionsnivå. I de Enhanced Podcasts som användes i kurs DM2517 gick det ungefär åt 2,5 gånger så lång tid som själva podcastepisodens längd, fördelat på att först förbereda sig som inför en vanlig föreläsning (40%), därefter att läsa in materialet (40%), och sedan publicera materialet (20%). Om det är tänkt att resultatet även ska vara användbart i en iPod med liten skärm krävs att typsnitt och textstorlek anpassas för den lilla skärmen. Erfarenheter visade att linjära typsnitt såsom Verdana med en teckengrad på minst 28 punkter krävdes. Eventuell export till mobiltelefoner kräver separat hantering, och kan kräva större teknisk kompetens och mer manuella handgrepp. Den viktigaste parametern blir dock livslängden på de lärobjekt som skapas. Om materialet har en livslängd på många år, eller kan återanvändas i många kurser blir kostnaderna låga. I de tre kurser beskrivna ovan där samma material använts, kommer materialet sannolikt kunna återanvändas i tre kurser under åtminstone fyra år, vilket innebär att produktionskostnaderna slås ut över tolv kurstillfällen.

4.2 Lokaler Erfarenheterna av kurserna där samtliga föreläsningar även fanns tillgängliga som podcasts/slidecasts visade att ca 25% av studenterna valde att även gå på föreläsningarna i sal. Erfarenheterna från kursen i Norrköping visar att det även gick att ge motsvarande kurs helt utan vanliga föreläsningar. I de aktuella kurserna förekom ca 12 timmar föreläsningar i sal, vilka kunde ändras från en övningssal med 40 platser till ett seminarierum med ca 10 platser. I Norrköpingsfallet minskade lokalbehovet till noll. I ekonomiska termer innebär en minskning från 12 timmar i övningssal till noll timmar en besparing på 4800:-

4.3 Arbetstid Arbetstiden är normalt den största kostnaden vad gäller föreläsningar. De schabloner som finns på många lärosäten är att en föreläsningstimme motsvarar en "lektorstimme" som är ca 4 vanliga timmar. I ovanstående exempel där 12 timmar föreläsning i en kurs helt kan ersättas med podcasts blir besparingen således 48 timmar. Normalt självkostnadspris för en lärare på KTH är drygt 500:-, vilket innebär att besparingen blir ca 25.000:- per kurs. Utslaget över 12 kurstillfällen som ovan ger det besparingar i storleksordningen 300.000:-. Detta kräver dock att podcasts helt ersätter föreläsningarna, vilket i de flesta fall troligen inte är önskvärt, och vilket endast torde fungera i vissa kurser.

10


5 Utvärdering 5.1 Utveckla och utvärdera de pedagogiska möjligheter (och begränsningar) som ges med enhanced podcasts på kurser Det var framför allt två aspekter som lyftes fram som positiva av studenterna: flexibilitet och repetition. Flexibiliteten bestod i frihet att kunna ta del av föreläsningar när och var de ville. Många studenter arbetar parallellt med studierna, läser många kurser samtidigt eller bor långt bort från Campus. Att då kunna ta del av föreläsningar de annars skulle missat eller tvingats göra kompromisser för att kunna gå på upplevdes som mycket positivt. Den andra aspekten som framfördes var möjligheten till repetition, något som ökar inlärningseffekten av föreläsningar. Loggarna från de Slidecasts som användes visar att de flesta föreläsningar öppnades i snitt mer än tio gånger per student. Den största nackdelen är att interaktionen minskar, och att det inte finns möjlighet att omedelbart ställa frågor. Detta kan i viss mån hanteras genom att även ha traditionella föreläsningar, handledningstillfällen och/eller digitala diskussionsfora.

5.2 Utvärdera effekterna på inlärningen Att finna direkta orsakssamband rörande inlärning är som bekant svårt i en icke-experimentell miljö: olika kursomgångar fungerar olika, och många små faktorer kan ge stora effekter på resultaten. Det kan dock konstateras att betygen och examinationsgraden ökade något i samtliga kurser när podcasts införts, samt att studenterna generellt sett var mycket positiva vilket sannolikt ledde till större engagemang i kursen. Att nästan samtliga i kursen i Norrköping fullföljde kursen, trots att de inte hade några traditionella föreläsningar, är också en klar indikation på att de lärde sig kursinnehållet.

5.3 Utvärdera studentintresset av podcasts och enhanced podcasts i undervisningen Studentintresset för enhanced podcasts och slidecasts var mycket stort. Frågan "Jag anser att podsändningarna var mycket användbara", där svarsmöjligheterna var 1-5 på en likertskala, gav ett genomsnittligt svar på 4,53. Fritextsvaren i enkäterna var också nästan entydigt mycket positiva. Här återges ett axplock: - Det är ett riktigt bra initiativ det här, som jag tycker man borde ta inom flera kurser, för att lärande ska kunna ske utan gränser. - Förtsätt med Podcast. - Mycket bra initiativ, skulle vilja ser mer av sådant här i andra kurser. - Lärare på vår tekniska högskola skulle behöva lära sig lite teknik. Podcast är mycket bra för inlärningen. Höj teknikförståelsen bland lärarna och få eleverna att lära sig mer. KTH lever kvar lite i ett gammal inlärningssystem som inte passar hur studenternas situation har utvecklats med tiden. Det är många bollar som skall hållas i luften nu för tiden för en student. Då krävs flexibilitet om man skall lyckas pussla ihop det hela. Podcast är bra, deal with it lärare! Se enkätsvaren i bilaga 1-3 för samtliga synpunkter.

11


5.4 Utvärdera intresset hos lärare på KTH för användning av enhanced podcasts i undervisningen Trots att fullständig support vad gällde teknik, inspelning, redigering med mera erböjds lärarna var det relativt få lärare som faktiskt prövade att använda podcasts i sina kurser, åtminstone initialt. Det allt viktigaste skälet till att inte prova på podcasts tycks ha varit brist på tid. Trots att den faktiska åtgången av tid, beroende på upplägg, kan vara ganska liten och att extra tid som lades ner kunde tillgodoräknas i bemanningen, upplevdes det som ett extra moment som kändes lägre prioriterat än övriga kursrelaterade åtgärder som måste vidtagas. Vidare fanns en uppenbar oro hos vissa lärare för att eventuella felsägningar som yttras under en föreläsning skulle bevaras för evigt. Dessutom bör beaktas att inte alla kurser är lika lämpade att medieras via podcasts.

5.5 Utvärdera de ekonomiska förutsättningarna, primärt i form av minskad eller ökad arbetstid Se ovan

5.6 Utvärdera påverkan på lokalbehovet (undervisningssalar) Se ovan under "ekonomiska förutsättningar".

5.7 Utforska förutsättningarna för att använda podcast för informationsspridning internt och/eller externt på KTH Den enda aktiviteten som genomfördes som faller under denna rubrik var de screencasts som gjordes av administrativa system som distribuerades i studierektorsgruppen. Inga aktiviteter avseende extern informationsspridning genomfördes.

12


6 Framtid Inom ramen för detta projekt har fyra olika tekniker används: först användes Enhanced Podcasts, senare började SlideCasts användas, därefter videoinspelningar och slutligen screencasts. En viktig erfarenhet är att nya format och distrubutionskanaler utvecklas hela tiden. Det är därför viktigt att inte låsa in sig i en teknikmiljö som det sedan är svårt att migrera från. Det är således viktigt att lagra originalmaterial med hög kvalitet som sedan kan exporteras när nya system och format dyker upp. Inom de projekt som beskrivs ovan utnyttjades inte det som huvudsakligen skiljer podcasts från andra mediedistributionsformer, nämligen möjligheten att publicera nytt aktuellt material under kursens gång, och att studenten kan prenumerera på ett stort antal podcastkällor. Relativt få studenter ägde en iPod och kunde således inte utnyttja de mobilitetsfördelar podcasts ger. I kombination med att bredband och mobilt bredband blir allt vanligare minskar behovet av att kunna se material off-line. De extra handgrepp som krävs för att installera rätt programvara och prenumerera på en podcast är troligen ett hinder för många studenter, såväl tekniskt bevandrade som mindre tekniskt bevandrade. Möjligheten att, som med Slidecasts, kunna ta del av föreläsningarna direkt i en webbmiljö är då troligen viktigare än att distribuera dem som podcasts. Samtidigt föredrog många studenter podcasts före slidecasts, och några utnyttjade även de mobila möjligheterna. Så länge originalmaterialet finns tillgängligt finns möjligheter att publicera samma material både som podcasts och som slidecasts.

13


Bilaga 1: Enkätresultat från kurs DM2517 XML för publicering 4. Enkätsvar: Lärarna i kursen hade goda pedagogiska ambitioner.

Besvarad av 30 personer - Grymt med podcasts! - Mycket bra med podcasts! - Mycket pedagogiskt, att hela kursinnehållet fanns på webben i olika format är inte bara föredömligt för just denna kurs utan det underlättande också vid genomförandet av labbar och projekt - Suverän idé med podcastade föreläsningar!

14. Enkätsvar: Synpunkter på utformning och organisation av kursen:

Besvarad av 16 personer - Jättebra med det fria upplägget. Podcastsen var extremt värdefulla för mig!

15. Enkätsvar: Synpunkter på föreläsningar och övningar:

Besvarad av 16 personer - De jag var på var bra. Mycket bra med podcaster! - Det jag gick på var kanske inte pedagogiskt helt fulländade men de innhöll verkligen precis vad man behövde använda sig av senare vilket gjorde dem värdefulla. Sedan om man inte lyckades förstå någonting under föreläsningen som man senare behövde kolla tillbaka på under laborationerna fanns det både pod-cast och pdf. En studentdröm. Bort med anteckningsblocken, fram med datorerna. Go, go teknisk högskola! - Utmärkt att de även kan göras i efterhand vilket man ofta är intresserad av - Väldigt bra med podcasts även om jag hade svårt att få dem att fundera på min mobil. Kanske säger mer om mobilen än casten. Man kunde hur som helst planera sin tid bättre.

17. Enkätsvar: Synpunkter på kurslitteraturen:

Besvarad av 16 personer - Kurslitteratur? Förelänsingsanteckningar + Podcast + Google = Funkar alldeles utmärkt.

22. Enkätsvar: Tittade du på några av kursens podsändningar? Besvarad av 30 personer alternativ Ja Nej fördelning 90% 10% antal (27) (3)

23. Enkätsvar: Om du svarade "nej" på frågan ovan, skriv eventuella orsaker till att du inte tittade på podsändningarna. Besvarad av 3 personer Kommentar: - De var relativt svåra att hantera och fungerade inte på min mobil, SonyEricsson K800i - Ej tid - Lyckades inte få igång dem.

14


24. Enkätsvar: Att kunna repetera innehållet är mycket viktig. Besvarad av 27 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 0% 4% 11% 48% 37% antal (0) (1) (3) (13) (10) Medelvärde: 4,2

25. Enkätsvar: Att inte vara bunden till en viss TID (som vanliga föreläsningar) är mycket viktigt. Besvarad av 27 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 0% 11% 15% 44% 30% antal (0) (3) (4) (12) (8) Medelvärde: 3,9

26. Enkätsvar: Att inte vara bunden till en viss PLATS (som vanliga föreläsningar) är mycket viktigt. Besvarad av 27 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 0% 7% 22% 30% 41% antal (0) (2) (6) (8) (11) Medelvärde: 4

27. Enkätsvar: Att ha en vanlig föreläsning som tar upp samma sak som pod/slidesändningen är mycket viktigt. Besvarad av 27 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 4% 4% 37% 33% 22% antal (1) (1) (10) (9) (6) Medelvärde: 3,7

28. Enkätsvar: Att omedelbart kunna ställa frågor till föreläsaren är en mycket viktigt i vanliga föreläsningar Besvarad av 27 personer

15


alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 4% 7% 30% 41% 19% antal (1) (2) (8) (11) (5) Medelvärde: 3,6

29. Enkätsvar: Att kunna gå framåt, bakåt och "hoppa" mellan bilderna i en podsändning är mycket viktigt. Besvarad av 27 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 0% 0% 0% 52% 48% antal (0) (0) (0) (14) (13) Medelvärde: 4,5

30. Enkätsvar: Jag anser att podsändningarna var mycket användbara. Besvarad av 27 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 0% 0% 7% 41% 52% antal (0) (0) (2) (11) (14) Medelvärde: 4,4

31. Enkätsvar: Totalt sett föredrar jag podsändningar framför vanliga föreläsningar. Besvarad av 27 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 11% 19% 48% 11% 11% antal (3) (5) (13) (3) (3) Medelvärde: 2,9

32. Enkätsvar: Beskriv eventuella tekniska problem du upplevde med podsändningarna, slidesharesändningarna eller mobilvarianterna av föreläsningarna. Besvarad av 7 personer Kommentar: - För att podcastarna ska kunna fungera fullt ut så måste man väl ha Quicktime eller Itunes. Eftersom att jag använder PC så är jag lite emot Mac & Itunes å allt sådant. Men jag upptäckte de här SlideShare av mistag (http://www.slideshare.net/bjornh/xml-och-dtd/) när jag googlade runt lite. Det är ett bättre alternativ. Den borde jag ha hittat från början. Jag vet inte om du har länkat till den någonstans. Jag hittade den inte förän nu i

16


alla fall - Först vill jag säga att podsändningarna fungerade som väldigt bra komplement till vanliga föreläsningar men jag tror inte på att ersätta dom helt. Det är viktigt för många att kunna ställa frågor omedelbart till läraren. Det enda problem jag hade var när jag skulle titta på sändningarna i mobilen. Dom startade som dom skulle men efter ca 3 sekunder hängde sig mobilen. Jag har en Nokia N70 och jag vet inte varti problemet ligger. - Jag hade problem att få podsändningarna att fungera bra i ipoden (ipod video/classic). Den ville tolka dem som ljudspår, dock såg man massa streck i timelinen för varje slide(byte)... La inte så mycket tid på det, kan ha vart "fel" version av itunes eller nåt. Tittade mest PDF. - klockrent. - Lite svårt att få igång webbversionerna.. Dålig upplösning. Ibland dåligt ljud. - Störde mig på att det inte fanns någon större variant som lämpade sig för att se på dator. En specifik kategori för att se på datorns bildskärm - Tyckte det var lite meck att prenumerara på sändningarna i iTunes som jag försökte mig på. Fick det aldrig riktigt att funka med att kunna välja kapitel/slide. Fick spola istället.

33. Enkätsvar: Beskriv hur du använt podcastarna (varför och i vilka situationer, antal gånger, hur har du navigerat i dem mm, har du tittat på hela sändningen eller vissa delar mm). Besvarad av 23 personer Kommentar: - 1 gång då jag missade en föreläsning pga. schemakrock. Jag såg hela podssändningen men hoppas lite fram och tillbaka. - Dels så har jag gått igenom dem en gång var för sig, därefter har jag återvänt till olika avsnitt när jag sökt information medan jag arbetat med labbarna. - Har bla gått igenom podcastarna för att repetera ett avsnitt inför labbarna. - Har tittat på podcasts om jag missat en föreläsning samt som repetition. Om jag missat föreläsning kollade jag på hela sändningen, annars på vissa delar. - Hemma i iTunes. Under laborationer i skolan med PDF:er. - hemma vi datorn. Innan föreläsningen som förberedelse och den enda gången jag missade en föreläsningen. Såg hela sändnningen. Har dessutom använd pdf-podcasts om och om igen vid projektet och inl-uppg. Speciellt den om xslt. - I början av kursen tittade jag på hela sendningar då jag missade föreläsningar p.g.a. schemakrockar. Detta för att känna att jag hängde med. Senare vart det precis som med vanliga föreläsningar, teorin från dem gav inte så mycket att bara ta in utan att man har något problem för stunden som man kan lösa m.h.a. informationen som presenteras. D.v.s. att jag senare tog upp vissa föreläsningar kanske 10 -15ggr, framförallt xslt-delen när vi började labba. Jag navigerade i dem genom att spola fram och tillbaka via progressbaren. Det hände också att jag kombinareade pdf-versionen med podcasten genom att först läsa om det jag funderade omkring i labben för att sedan kolla på podcasten om ämnet om jag inte förstod det. - Ibland för att jag inte kunnat medverka på föreläsningen. Annars för att kunna gå tillbaka om man missat något. Fast om jag gått tillbaka använde jag oftast endast pdf:erna. Missade jag en föreläsning så lyssnade och tittade jag på den.. - Inför lab när jag missat vanlig föreläsning. - Innan någon labb såg jag igenom podcasten för det området som en repetition. Sedan använde jag mest PDF för skärm. Jag gick på i stort sett alla föreläsningar "live" så jag tittade inte så mycket på podcasts med ljud och bild utan gick mest tillbaka till PDF:arna och tittade efter syntax och detaljer i kommandon. Det blir nog lätt så att man inte orkar se hela podcasts om man inte ställt in sig på att "nu ska ja gå på föreläsning hemma". Man är så van vid att allt ska gå fort och man är rastlös. Men det är väldigt bra med förklaring till det man ser om det är något som är lite svårare. - Jag använde dem då jag inte kunnat närvara vid en föreläsning och för att uppfriska minnet vid laboration. Vid båda tillfällena såg jag podcasten utan att "hoppa". - Jag har bara testat denna SlideShare nu. Men poddarna funkar likadant och dem har jag kört lite grann. Men jag har nog använt de stora pdf:erna mest för att kunna se bättre (poddarna är lite små) men jag har lyssnat på

17


samtliga. Summerat: Jag har sett alla podcasts minst en gång, precis som att gå på en föreläsning. Sen så vet jag ju vad som sagts, sen så har jag gått tillbaka i PDF för att använda informationen (kopiera eller läsa) till labbarna bl.a. Då är det enklare att använda dem (PDF). - Jag har tittat på de flesta sändningarna men mest då jag inte haft möjlighet att gå på lektionerna. Det är klart att det blir lättare att inte gå på lektionen men jag tycker att det är ett fullgott komplement. Även när jag har velat repetera och om jag suttit med labbar har jag tittart - Jag har tittat på de podcasts vars föreläsningar jag har missat samt skrivit ut slidsen. - Jag missade några av föreläsningarna pga av krockar med andra kurser och då var det bra att i efterhand använda podsändningen. Jag anände de hemma på min bärbara dator. Kollade igenom dem som om det var en föreläsning, backade nog någon gång för att upprepa något.. - Kollade alltid innan jag inledde labbandet och gick sedan tillbaka för att se specifikt hur grejjer fungerade. - Kollade igenom dem en gång, och sen hoppade jag i PDF:en när jag gjorde labbarna för att komma ihåg syntax osv. - När jag missat en föreläsning så har det varit väldigt bra att det har funnits podcasts. - När jag satt och labbade och kom till något som jag inte kunde men som hade gåtts igenom på en föreläsning så använde jag podcastsen för att ta igen det jag missat/behövde. - När jag skulle göra labbarna. Ibland tittat på hela när jag har missat en föreläsning. Sedan tittat på delar när det är något speciellt jag behöver veta för att klara en lab. - om man missat en föreläsning. - Om man var för lat för att gå på en föreläsning så var det bra att kunna ta igen den. Det var också bra om man ville repetera från en föreläsning, att ha som handledning i någon labb. - Podcasterna hjälpte mig att hinna ifatt och komma i fas med föreläsningarna.

34. Enkätsvar: Om du hoppat över föreläsningar på grund av att föreläsningarna ändå fanns tillgängliga som podcasts, skriv några rader om anledningen/anledningarna. Besvarad av 11 personer Kommentar: - Dels schemakrockar men mest beroende på att jag har haft väldigt mycket denhär terminen. I och med att föreläsningarna har funnits som podcasts så har man alltid kunnat gå tillbaka till det man missat om man kännt att man har behövt det. - Det har ju hänt men då är det främst för att jag har haft något annat som krockat och då valt det för att det har funnits podsändningar. - Försov mig kanske..? - hade ett extremt tidskrävande projekt under hösten, som gjorde att jag sällan hade tid att gå på föreläsningarna. Detta gjorde det så värt att kunna kolla på föreläsningen när jag kom hem. Helt sjukt bra! Såhär borde det vara på alla kurser, särskilt på media. - Har inte närvarat på många föreläsningar för de har krockat med andra ämnen. - Har inte varit på nåra fysiska föreläsningar, allt på podcasts för det är enklare och smidigare - ibland har man hoppat över då saker krockar. - Jag har hoppat över föreläsningar p.g.a. schemakrockar. Jag tycker att det viktiga med podcast är att man kan få föreläsningen när man behöver den - d.v.s när man skall läsa problem med informationen som presenteras. Det är ofta ett långt hopp mellan teori och praktik. Det går inte bara att ta in allting i ett kunskapspaket som sedan skall användas då paketet består av en hel kurs. Lärande är en process inte ett löpande band á la lär -> gör. - Om det var svårt att hinna till en föreläsning så ansträngde man sig inte lika mycket som vanligt eftersom man då kunde kolla på podcasten. - Tar det en timma att komma till skolan är man inte alltid pigg på att åka dit, även om jag tycker att det hade varit bättre att gå på de fysiska föreläsningarna. - Under början av hösten så jobbade jag mycket dagtid och hade därför inte möjlighet att närvara i skolan på flera av föreläsningarna. Att på valfri tid kunna gå igenom dem på egen hand var därför guld värt!

18


35. Enkätsvar: Skriv med egna ord eventuella andra aspekter du anser var bra med föreläsningspodsändningar. Besvarad av 16 personer Kommentar: - * Upprepa delar man inte förstår * Slippa anteckna * Lättare att förstå saker när någon berättar, än om man skulle behöva läsa in en missad föreläsning på egen hand * Visar på tekniker högst relevanta för kursen XML, RSS, Podcasts. * Kan prata högt med kursare samtidigt som man kollar, fråga varandra, pausa osv osv - bra att kunna kolla upp i efterhand - Det bästa med podcastarna jämfört med andra föreläsnings-slides som andra lärare lägger upp var faktumet att du berättade till dem. - Det bästa är ju att man inte halkar efter lika mycket om man skulle få förhinder. Det coolaste är att man kan kolla på dom i mobilen. Mycket bra ur repeteringssynpunkt också. - Det kändes som att det satsades på oss studenter, jag personligen uppskattade verkligen att de fanns. - Har väl tömt ut det mesta. För min egen del är de oslagbara föreläsningsanteckningar. Jag gillar inte att anteckna under vanliga föreläsningar. Det stör min koncentration så att jag inte hinner lyssna. Detta har de flesta kurser på KTH idag löst genom att dela ut papper eler att lägga upp PowerPoints på nätet. Jag är emellertid en mycket starkt auditiv person när det gäller inlärning. Jag lär mig mycket bättre när jag får höra något än när jag läser samma sak. På det sättet är podcasts underbara. - Jag är ganska duktig på att ta till mig saker i textformat, men jag vet med mig att jag lär mig saker mycket fortare om jag samtidigt får det berättat för mig. Föreläsningspodsändningarna är bra för att lära sig vissa delar ganska så snabbt och att kunna repetera sådan som man inte riktigt kommer ihåg. - Kapitel, ljud till texten. - Längden var bra. 90 minuter hade blivit mastigt. - Mycket praktiskt om man missar föreläsningar. - Om man inte har tid att ta sig till en föreläsning så känns det tryggt att veta att man kan ta del av det mest relevanta som sagts i föreläsningarna när man har tid för det och på sätt ändå kunna hänga med "tåget" - Om man missar en föreläsning eller eventuellt för distansstudier. - Podsändningarna blir som föreläsningar utan feedback och är synnerligen bra att ha om man av någon anledning missar de vanliga föreläsningarna. - se ovan - Som sagt ej varken tid eller platsbundet vilket underlättar för oss nattugglor - Tid/plats och möjligheten att hoppa fram och tillbaka är de viktigaste.

36. Enkätsvar: Skriv med egna ord eventuella andra aspekter du anser var dåligt med föreläsningspodsändningar Besvarad av 14 personer Kommentar: - De gjorde att man valde bort kursens föreläsningar i förmån för annat i och med att man visste att man kunde ta igen de senare. - De minskade "viljan" att gå på de fysiska föreläsningarna. Något som jag tror att JAG hade lärt mig mer av. - De är inte dåliga. Alla former av extrastöd för inlärning i kurser är bra. Go podcasts! - det gör att många inte kommer på fl. - Det skulle väl vara möjligheten att fråga, men det kan ju skötas med mail eller tas upp på labb-tillfälle. - Egentilgen inga. - Finns egentligen inget dåligt, det skulle vara om dom fanns på bekostnad av riktiga föreläsningar. Men nu när de finns som ett komplement så ser jag absolut inget negativt med det alls. - Ingen direkt feedback. Var tvungen att installera I-tunes. - Ljud och bildkvalitet kunde varit högre.

19


- När du är på en föreläsning är det bara föreläsningen i fokus. När du tittar på en podsändning kan du förlora koncentrationsförmågan pga. allt kring dig som du också kan göra. - se ovan - Ser gärna högre upplösningar. Tror inte att bandbredden är något att oroa sig för. - som sagt tidigare, en version för datorn vore fint. - Upplösningen, möjligheten att kopiera

37. Enkätsvar: Skriv med egna ord eventuella förbättringsförslag? Besvarad av 6 personer Kommentar: - Det skulle gärna ha fått vara lite fler föreläsningar över lag där det gicks igenom lite grundliggare de olika teknikerna, exempelvis XML Schemas och avancerad XSLT. - Inga direkta tankar om förbättringar. Jag tycker det har varit bra! - som sagt tidigare, en version för datorn vore fint, typ powerpoint med ljud vet jag att andra löst det som, detta kanske är allt för komplicerat att skapa. - Svårt. Jag tror du gjorde det men en sak som skulle göra podcasten bättre är en rejäl intro till det hela på någon av det första föreläsningarna. T.ex. kan du visa hur det går till i mobilen. - Video? :) Nädå, det är skönt att dom är hyfsat lightweight. - Öka upplösningen på bilder. Ibland kunde man knappt se vad det stod, för att upplösningen var så dålig. Även på webbvarianterna av podcastsen.. Öva lite på mikrofonhanteringen.

38. Enkätsvar: Hur ställer du dig till påståendet: Jag vore mycket intresserad av att se föreläsningspodsändningar på iPod/mobil på "skräptid", som när man väntar på pendeltåg, åker tåg eller buss etc (förutsatt att jag ägde lämplig utrustning). Besvarad av 30 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 10% 13% 20% 30% 27% antal (3) (4) (6) (9) (8) Medelvärde: 3,5

Kommentar: - Antagligen inte.. Men det finns en liten chans.. - För rörigt för att koncentrera sig. - Har inte testat, men kanske skulle vara bra. - Hellre hemma på datorn. - jag hade tillochmed glömt bort det! jag kolla/lyssna på flera föreläsningar på min ipod när jag var i transit osv. Oslagbart! - Jag tycker att det är enklare att ta in information när jag slipper bakgrundsljud och andra störelement. - Kanske inte det mest användbara då jag gärna kollar på dem under tiden jag arbetar praktiskt. Men är man lite tekniknörd så är man.

20


39. Enkätsvar: Hur ställer du dig till påståendet: Jag vore mycket intresserad av att kunna se podsändningarna i min mobil, även om möjligheten att hoppa mellan olika bilder inte finns, utan hela föreläsningen blir en vanlig videofil? Besvarad av 30 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 10% 23% 30% 20% 17% antal (3) (7) (9) (6) (5) Medelvärde: 3,1

Kommentar: - Att kunna hoppa mellan avsnitten är mycket trevligt. I en videofil kan man ju spola. - Bara man kan spola i den på en enkelt sätt så. Detta mycket i och med att användningstiden - i streck - för en mobil inte är lika lång som för en dator. Då vill man verkligen kunna hoppa den de intressanta delarna. - Det räcker att ha den som videofil där man ofta kan spola fram och tillbaka. - Det skulle nog vara bra. - eftersom du inte kan ställa frågor är det viktigt att kunna hoppa mellan bilder - För omständigt. - Har bra ipod / dålig mobil så... men för andra så är det säkert aktuellt.

40. Enkätsvar: Om du använde, eller försökte använda, de mobilanpassade podsändningarna eller tittade på podcastarna i en iPod, beskriv dina erfarenheter. Besvarad av 9 personer Kommentar: - Använde i min SonyEricsson K800i, men det fungerade inte. Bilderna svischade förbi och var osynkade med ljudet. - blev aldrig av - Det gjorde jag inte. Kom mig aldrig för med det. - Funkade bra - funkar superbra. - Hade ej möjlighet. - Inga - Lyckades inte få in det som video/(ljud+bild) i ipoden om jag minns rätt. Utan den tolkade det som en ljudfil. dock såg man streck i timelinen för slidebyten - Som jag sa tidigare hade jag problem med att spela upp dem i min Nokia N70. Vet inte vad det beror på. Den hänger sig efter ngra sekunder.

41. Enkätsvar: Skriv med egna ord varför eller varför inte du skulle vilja se olika typer av videobaserat undervisningsmaterial (t.ex. videoinspelningar av föreläsningar, övningar, slidecasts mm) i en (bra) mobil, och även i vilka situationer och vilken typ av material du skulle vara intresserad av att se på detta sätt. Besvarad av 16 personer

21


Kommentar: - det stora behovet är ju att kunna få tag på materialet i efterhand, huruvida det är i mobilen ipoden eller på datorn är ovesäntligt - Eftersom att man är prylgalen tycker jag att allt som går att göra i en mobil är intressant och roligt . Så personligen skulle jag vara mycket positiv till liknande lösningar och möjligheter. Man har ju alltid mobilen med sig och det är alltid bra att repetera föreläsningar. Bara att ha föreläsningsslidesen tillgängliga i mobilen skulle vara kanon. Det går ju med pdf men många har ju för små skärmar för att det ska fungera bra. - Jag brukar aldrig orka plugga på tunnelbanan/pendeltåg eller någonsin när jag reser. Jag brukar vara så uttråkad att jag asbolut inte vill plugga. Skulle jag se material då, så måste det nog vara nöje. Så att man slipper tänka, bara ta in. - Jag har svårt för att ta till mig information på det sätt som krävs för att lära mig något när jag sitter på tunnelbanan. Då passar det bättre med förströelse i mobilen. - Jag pluggar inte när jag reser. - Jag skulle kunna tänka mig att se undervisningsmaterial i mobilen. Man har ju inget bättre för sig när man är påväg till skolan. Men jag reser bara 20 min så det blir inga jättelånga sekvenser man hinner se. SlideCasts var välidgt spännande att använda. Föreläsningar fungerar bra att se på. - Jag skulle tänka mig att använda en mobil på strötid men har en för dålig just nu. Verkligen, jag kan nog säga att jag saknar det lite nu. - Jag tror det handlar lite om en vane sak. Jag har en mobil som klarar video och pdf, men brukar inte använda den till sånt ändå. Jag har inte så mycket "skräptid" tror jag. - Långa tider på pendeltåget hade det varit perfekt! - Min mobil är inte avancerad nog för sådant varför det inte varit aktuellt. - Nu har jag nästan alltid tillgång till dator. Även på tåget. Då finns det ingen anledning att sitta och titta på mobilen. Även om det är en bra mobil får den ändå aldrig lika stor skärmyta. - Personligen kan jag bara tänka mig se podcastsen hemma, framför datorn. Då kan man anteckna och hoppa i video på ett smidigare sätt. - screencasts är ju intressant med kodexempel ev. - Smidigt, flexibelt, platsoberoende. Pendeltågssituationen som nämnts ovan men också i situationer där internetanslutning ej finns att tillgå. Videoinspelningen medför föreläsningens frågor och dess feedback vilket medför en fördel gentemot podsändningarna. - Som sagt slipper jag helst störelement. För mig har det fungerat bra att kolla på podcaster hemma på datorn. På pendeltåg/tunnelbana är det för stökigt. - Vid resor till och från skolan vore det perfekt. Bara man kan använda en pausfunktion samt komma tillbaks till där man var efter att man stängt av mediaspelaren. Det vore perfekt istället för att t ex. läsa en bok om ämnet eller annan kurs såsom jag brukar göra på resor.

44. Enkätsvar: Slutligen, skriv ner övriga synpunkter och kommentarer om podsändningarna som inte täckts av frågorna. Besvarad av 5 personer Kommentar: - Lärare på vår tekniska högskola skulle behöva lära sig lite teknik. Podcast är mycket bra för inlärningen. Höj teknikförståelsen bland lärarna och få eleverna att lära sig mer. KTH lever kvar lite i ett gammal inlärningssystem som inte passar hur studenternas situation har utvecklats med tiden. Det är många bollar som skall hållas i luften nu för tiden för en student. Då krävs flexibilitet om man skall lyckas pussla ihop det hela. Podcast är bra, deal with it lärare! - Upplevde att när man såg på podsändningarna med en dator var slidesen fortfarande anpassade till en mobil skärm vad gäller storleken, med begränsad möjlighet till förstoring( som går att göra med iTunes om jag inte minns fel, men inte helt tillfredställande). en mer webläsaroptimerad variant hade inte varit fel

22


23


Bilaga 2: Enkätresultat från kurs DM2033 Interaktiv Medieteknik 4. Enkätsvar: Lärarna i kursen hade goda pedagogiska ambitioner.

Besvarad av 23 personer

- Ibland kändes det som att man kastade sig in i labbarna med huvudet före, var man inte förberedd/hade stora förkunskaper blev det mycket svårt att komma igång. Men hjälpen från de streamade föreläsningarna var guld värda, en stor eloge för dem, pedagogiken med poäng är optimal!

5. Enkätsvar: Lärarna motiverade mig att göra ett gott arbete. Besvarad av 23 personer

- lagom, podsändningar gjorde ju att man inte behövde gå till lektionerna, man fick mindre kontakt med läraren. Men fördelarna väger tyngre än nackdelarna.

14. Enkätsvar: Synpunkter på utformning och organisation av kursen:

Besvarad av 11 personer

- Bra upplägg och bra med slideshares. - Mycket bra utformning speciellt med alla podcasts etc. - Podcast var perfekt för mig.

15. Enkätsvar: Synpunkter på föreläsningar och övningar:

Besvarad av 10 personer

- Bra med podcasts. Man kan ju bläddra tillbaka och lyssna igen de delar man inte förstog. - Fint med podcast! - Mycket bra att föreläsningar fanns på podcast om man hade missat något eller ville gå igenom det igen... - Mycket bra med nedladdningsmöjligheten. - podcasten var iof bra - Väldigt bra föreläsare, Podcasten innehöll allt viktigt som man ska kunna.

22. Enkätsvar: Tittade du på några av kursens podsändningar? Besvarad av 23 personer

alternativ Ja Nej fördelning 96% 4% antal (22) (1)

23. Enkätsvar: Om du svarade "nej" på frågan ovan, skriv eventuella orsaker till att du inte tittade på podsändningarna.

Besvarad av 1 personer Kommentar:

- Jag tycker att podsändningarna var rätt grej trots att jag inte tittade på det. Anledningen för detta är att man kan

24


inte ställa eventuella frågor och få svar direkt eller att man kommentera vad man tycker om föreläsningarna.

24. Enkätsvar: Att kunna repetera innehållet är mycket viktig. Besvarad av 22 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 0% 0% 9% 18% 73% antal (0) (0) (2) (4) (16) Medelvärde: 4,6

25. Enkätsvar: Att inte vara bunden till en viss TID (som vanliga föreläsningar) är mycket viktigt. Besvarad av 22 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 5% 18% 9% 5% 64% antal (1) (4) (2) (1) (14) Medelvärde: 4

26. Enkätsvar: Att inte vara bunden till en viss PLATS (som vanliga föreläsningar) är mycket viktigt.

Besvarad av 22 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 5% 5% 14% 14% 64% antal (1) (1) (3) (3) (14) Medelvärde: 4,3

27. Enkätsvar: Att ha en vanlig föreläsning som tar upp samma sak som pod/slidesändningen är mycket viktigt. Besvarad av 21 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 10% 5% 33% 29% 24% antal (2) (1) (7) (6) (5) Medelvärde: 3,5

28. Enkätsvar: Att omedelbart kunna ställa frågor till föreläsaren är en mycket viktigt i vanliga föreläsningar

25


Besvarad av 22 personer alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 0% 5% 32% 32% 32% antal (0) (1) (7) (7) (7) Medelvärde: 3,9

29. Enkätsvar: Att kunna gå framåt, bakåt och "hoppa" mellan bilderna i en podsändning är mycket viktigt. Besvarad av 22 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 0% 0% 5% 36% 59% antal (0) (0) (1) (8) (13) Medelvärde: 4,5

30. Enkätsvar: Jag anser att podsändningarna var mycket användbara. Besvarad av 22 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 0% 0% 9% 18% 73% antal (0) (0) (2) (4) (16) Medelvärde: 4,6

31. Enkätsvar: Totalt sett föredrar jag podsändningar framför vanliga föreläsningar. Besvarad av 22 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 5% 9% 41% 18% 27% antal (1) (2) (9) (4) (6) Medelvärde: 3,5

32. Enkätsvar: Föredrog du podcastversionerna eller slideshareversionerna. Skriv varför i kommentarrutan (kryssa i "vet ej" om du bara använde den ena versionen + kommentar)

Besvarad av 22 personer

alternativ Podcast klart bäst Podcast bättre Spelar ingen roll Slideshare bättre Slideshare klart bäst Vet inte fördelning 0% 14% 32% 5% 14% 36% antal (0) (3) (7) (1) (3) (8)

26


Kommentar: - Använde båda och tyckte de var lika bra i stort sett. Slideshows kanske gör det lite lättare att förstå med både text o bild. medan podcasts kunde man lyssna på i princip vart som helst. Men i överlag var det de lika bra. - ibland fungerade inte uppkopplingen dvs tog lång tid att ladda sidorna - Jag tycker att tekniken bakom podcast är bättre än slideshare, visst jag använde slideshare en del också, men eftersom jag är mindre familjär med podcast. Så var det något nytt och intressant. - Måste säga att jag inte tittade så mycket på materialet även om jag missade mer än 80% av föreläsningarna. Kunskapen i dessa ämnen finns redan mycket väl dokumenterat på webben, dessutom hade jag väldigt mycket kunskap innan. - podcast är begransad av programvara och hade dålig upplösning. vägrar installera itunes - Prövade knappt podcastsen så jag kanske inte är så bra på att avgöra. - Skönare att titta på med en större skärm. - Änvände podcast och vanliga pdf. Föredrog podcast men bara på iPod. På datorn hade jag pdf för att kolla saker jag undrade.

33. Enkätsvar: Beskriv eventuella tekniska problem du upplevde med podsändningarna, slidesharesändningarna eller mobilvarianterna av föreläsningarna. Besvarad av 5 personer

Kommentar: - Bilden kan stanna upp ibland. - Inga - Jag hade problem med slideshowsen att få dem att bli större. Nu vet jag inte om det var något knas med min webbläsare Safari, eller om det var något enkelt knep som jag missade om hur man kunde göra dem större. - Jag har en iPod Touch med Safari, men man kan inte ladda ner podcast direkt till iPoden utan måste gå vägen via datorn(vad jag vet....?). - Man fick se bilderna som en cd.. inte helskärm alltså.. de la sig med musiken...

34. Enkätsvar: Beskriv hur du använt podcastarna (varför och i vilka situationer, antal gånger, hur har du navigerat i dem mm, har du tittat på hela sändningen eller vissa delar mm). Besvarad av 14 personer Kommentar: - använde de innan och under jag gjorde labbar, det hjälpte mycket - För att repetera det som togs upp på föreläsningar. Samt de föreläsningar jag inte gick på. - För att se förläsningen - Först kollade jag podcasts bara lite på datorn, men fastnade inte för det utan tyckte att det funkade bättre att bläddra i en pdf om jag undrade något. Sedan fick jag en iPod av en slump, och då upptäckte jag att det var en helt annan sak att använda den. Plötsligt var hela jag "mobil" fast jag aktivt lyssnade på en föreläsning. Den lilla skärmen är lätt att hantera och det är bara att plocka upp den när man undrar något eller vill se texten. Den går att hantera och greppa med en hand och man behöver inte ens sitta upp för att göra detta. Man kan ha den liggandes på huvudkudden och bara lyfta upp den vid behov när man lyssnar. Den är mycket användarvänlig på det sättet. Jag tycker att det skilde mycket mellan iPod och dator, med iPoden blev det en aha-upplevelse och jag gick igenom flera föreläsningar på den och det var ett mycket värdefullt komplement till mina studier. Den skapade nya och oväntade tillfällen till inlärning. När det gäller själva materialet har jag både gått igenom hela föreläsningar till en början och sedan delar av föreläsningar. Jag hoppar gärna fram och tillbaka i materialet och hoppar mellan föreläsningar också ganska snabbt. På så sätt anpassar jag ju det jag tar in direkt till mig och mina

27


behov. - Gick inte på så många föreläsningar så när jag tittade så var det p.g.a. jag ville kolla föreläsningsmaterialet. - Gick mest på lektionerna men var inne och kikade lite på slides´n. Tycker det var utmärkt komplement annars. - Haft inlagt på ipoden och tittat när jag haft tid över. Ibland skummat igenom snabbt , lätt o hoppa över stycken om man känner för det. Samtidigt som jag tittat på podcasten tittade jag på pdferna. då kunde jag bläddra runt i föreläsningen men ändå bara lyssna utan o spola. - Har sett dem i iTunes på dator. Fungerade bra. Om det uppstod ett frågetecken var det bara att gå tillbaka och repetera. - Har tittat på dem till labbarna och projektet. Framför allt XSLT-slideshare. - Ibland tittate jag på dem efter föreläsningarna lite som en reminder om vad vi gått igenom. Samt att jag hoppade mycket i sändningarna, när jag kände att den här delen kunde jag redan etc. - Jag har tittat på alla podcasterna och tittat på hela sändningen. - Jag har tittat på delar eller ibland hela sändningen. - Jag kollade oftast 2 gånger med en kompis och pratade om det vi såg samtidigt, jag ser hela sändningar. Sen är det inga svårigheter. - Provade lite i början men jag föredrog de vanliga föreläsningarna och använde podc. som komplement om det behövdes.

35. Enkätsvar: Om du hoppat över föreläsningar på grund av att föreläsningarna ändå fanns tillgängliga som podcasts, skriv några rader om anledningen/anledningarna. Besvarad av 10 personer

Kommentar: - Det kändes inte nödvändigt att gå på föreläsningarna då det var bättre att sitta framför datorn och testa sig fram direkt efter att man tittat på slideshare. - Det va såpas väl förklarat i podcasten att man inte behövde gå till föreläsningen - Enklare att se förläsningen utan att vara där på plats om man jobbar samma dag. - Främsta anledningen är att man jobbar sidan om och hinner inte på alla föreläsningar. - Ibland rent av lathet, samt att ibland så kände jag att det räckte med podcastsen. - jag har inte hoppat över några föreläsningar - Jag jobbar och bor en bit ifrån skolan, så lösningen låg perfekt till hands, för jag vinner bara tid på det. - nej - personligen har jag haft tre i slutändan mycket krävande och krockande kurser samtidigt, vilket ledde till extrem tidsbrist. därför var podcasts en livräddare. - Tidsbrist pga andra projekt i skolan.

Besvarad av 10 personer Kommentar: - Att man inte behöver gå till förläsningen. - att man kunde repetera saker som man inte förstog - Bra och utförliga. Flexibiliteten. - Jag tycker att även om jag nu inte följde det fullt ut så är det en väldigt bra trygghet att kunna titta tillbaka på, för att skapa sig en förståelse i efterhand, och det är ett ganska skönt sätt att ta in information på också som kan bli ganska avslappnat som komplement till att läsa boken. - Jag tycker de var bra dp jag är van att titta på liknande varianter när jag till exempel har lärt mig Flash. Det var också bra med att ha föreläsningarna på PDF då det ibland bara var någon enstaka grej som man ville kolla upp som man tidigare sett på slideshare.

28


- Kursen blev mycket mer friare. Jag behövde inte åka ifrån ekerö för att lyssna på en föreläsning speciellt om jag hade mycket annat att göra den dagen. utan jag kunde ta del av informationen hemma istället, vilket är guld i mina ögon. - Lätt tillgängligt! - Om man inte känner för att gå på föreläsning så finns materialet på webben. - Till skillnad från tex vanlig kurslitteratur så representerar sändningarna kursinnehållet för kursen, och man får på så sätt möjlighet att verkligen uppfatta och inte missa någon viktig del av kursinnehållet. Det ger alla en chans att klara av kursen och sätter själva kunskapen i fokus. Man kan lätt repetera delar som är lite oklara. - Väldigt bra tempo, och man kunde själv ta sin tid och förstå.

37. Enkätsvar: Skriv med egna ord eventuella andra aspekter du anser var dåligt med föreläsningspodsändningar Besvarad av 8 personer Kommentar: - Att man inte kan ställa frågor under tiden - Det kräver kanske lite disciplin, men eftersom att jag tycker att detta är ett roligt ämne och är väldigt motiverad har det inte varit något problem. - Det som är lite bristfälligt är att man inte kan ställa frågor om man inte förstår det som förklaras. - Dålig ljudkvalitet. - Ibland om man inte förstår beskrivningen så skulle det vara skönt med en lärare till hands. Fast det va oftast väldigt lätt att lösa genom att fråga klasskamrater som fanns oftast nära till hands. - Inga - Inget negativt. - inte alltid lätt att se texten på sändningen. därför tittade jag på pdf (när jag lyssnade via dator).

38. Enkätsvar: Skriv med egna ord eventuella förbättringsförslag? Besvarad av 7 personer

Kommentar: - Du får gärna ha med mer avancerade slides/podcasts där du går igenom lite klurigare saker, t.ex. hur man ska gå till väga för att kunna göra en projektet i RoR eller Java. Inget du behöver föreläsa om men det skulle ju uppskattas, både under kursen och i efterhand. - Filma förläsningen? - Ha ett frågeforum på bilda angående slideshares där man inte behöver vänta allt för länge för att få svar på en eventuell fråga. - hmmm... - Jag skulle gärna vilja sett va de andra i kursen har åstadkommit. - Puffskydd till miccen - Större bild om det går.

39. Enkätsvar: Hur ställer du dig till påståendet: Jag vore mycket intresserad av att se föreläsningspodsändningar på iPod/mobil på "skräptid", som när man väntar på pendeltåg, åker tåg eller buss etc (förutsatt att jag ägde lämplig utrustning).

29


Besvarad av 23 personer alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 4% 4% 35% 17% 39% antal (1) (1) (8) (4) (9) Medelvärde: 3,8 Kommentar: - Ja, men har inte en mobil man kan titta på podcasts i. - Jag kollade alldrig i mobilen. Men jag tror inte att det skulle ge nått. Man skulle inte kunna koncentrera sig tillräckligt bra. - När som helst annars på vilken skräptid som helst, men inte på fordon, pga åksjuka. - Tyvärr mitt mobilen är inte modernt:) Vi fattiga studenterna som har CSN väntar på bättre tiden, kanske redan på nästa år! (sista examen) :)

40. Enkätsvar: Hur ställer du dig till påståendet: Jag vore mycket intresserad av att kunna se podsändningarna i min mobil, även om möjligheten att hoppa mellan olika bilder inte finns, utan hela föreläsningen blir en vanlig videofil? Besvarad av 23 personer

alternativ 1 2 3 4 5 fördelning 4% 13% 39% 26% 17% antal (1) (3) (9) (6) (4) Medelvärde: 3,4 Kommentar: - Som jag svarade där uppe, hoppas prova detta nästa år! :) - Tycker inte video gör sig bra på små datorer och jag ser inga fördelar mot bild podcasts.

41. Enkätsvar: Om du använde, eller försökte använda, de mobilanpassade podsändningarna eller tittade på podcastarna i en iPod, beskriv dina erfarenheter.

Besvarad av 7 personer

Kommentar: - Det gick väldigt bra för mig, jag kollade några gånger under resor till jobbet eller till skolan. Vilket funkade utmärkt, inga tekniska problem precis. - Jag föredrog dem på datorn. - kunde inte kolla på den i min mobil :( vet inte varför det gick. min mobil verkar kunna läsa podcasts. - problem med liten text. Man fokuserar mer på vad som sägs än texten som presenteras i poden. Vilket kan vara bra och dåligt. Men bra för dig som lärare att känna till. - Små texter.

30


42. Enkätsvar: Skriv med egna ord varför eller varför inte du skulle vilja se olika typer av videobaserat undervisningsmaterial (t.ex. videoinspelningar av föreläsningar, övningar, slidecasts mm) i en (bra) mobil, och även i vilka situationer och vilken typ av material du skulle vara intresserad av att se på detta sätt. Besvarad av 10 personer

Kommentar: - Att kunna bläddra är jätteviktigt. På så sätt individanpassas materialet hos användaren, jag kan enkelt ta del av det jag vill/behöver veta. Material kan till innehållet vara föreläsningar, men jag tror inte att en regelrätt vidoeinspelning av en föreläsning är lika givande, det är just berättarrösten tilsammans med bilderna som återskapar föreläsningen där jag när jag lyssnar/tittar befinner mig, jag vill inte se någon annans rum som i en videoinspelning, då försvinner närvaron i presentationen jag tar del av här och nu. Tror jag. Jag har bara erfarenhet av de presentationerna som funnits i denna kurs. Jag skulle ta del av materialet hemma, och på så sätt kunna vara mer flexibel, orka mer, kunna utnyttja tid på ett konstruktivt sätt samt prestera bättre i studieintensiva perioder. - Det är helt ok att se den hemma på mobilen då man inte blir störd av ovässen, jag kan inte koncentrera mig bra när det är ovässen. - Då behöver man inte vara bunden till en tid och plats. - Främst, för att jag blir lätt trött på en mobil och att det finns andra störningar i en mobil. Jag stänger alltid av mobilen när jag pluggar, just för att jag itne vill bli störd av samtal. Annars ser jag inga invändningar mot tekniken. Jag tycker vi ska ha ett sådant alternativ hela tiden, känns skönt med många alternativ. - Jag kan tänka mig att se ett flertal föreläsningar på ipod, det finns en hel del tillfällen när man kan känna sig mer motiverad att studera än en tisdag morgon klockan åtta. Tåg, buss, etc är bra tillfällen att fånga upp information på. - jag skulle vilja se mycket mer av sådant här, det gör informationen så mycket mer lätt att nå, ta del av. Men samtidigt vill jag inte att man helt ska gå över till po/slieshow visningar, för amn vil fortf. träffa folk i kursen för diskussion etc. - Man vill ju ha en dator så att man kan testa sakerna i samband med att man hör podcasten. Man skulle säkert få ut nått men inte lika mycket som en dator. - Mer avancerade saker. Då inkluderar jag detta i slideshares också eftersom jag inte har en bra mobil :-) - När man skall titta på videobaserat undervisningsmaterial bör man ha ganska god tid på sig att sitta ned och titta. Så är det inte på tunnelbanan då man inte åker särskilt länge innan det är dags att gå av. Man bör också ha lugnt omkring sig så att man koncentrerar sig på vad som sägs. Material jag skulle kunna tänka mig att se på mobilen skulle vara sådant där ljudet är viktigare än bilden då det är sådan liten skärm så det ändå blir svårt att se. - situationer som är lämpliga är främst resor, tex på tunnelbanan.

45. Enkätsvar: Slutligen, skriv ner övriga synpunkter och kommentarer om podsändningarna som inte täckts av frågorna.

Besvarad av 4 personer Kommentar:

- Det är ett riktigt bra initiativ det här, som jag tycker man borde ta inom flera kurser, för att lärande ska kunna ske utan gränser. - Förtsätt med Podcast. - Mycket bra initiativ, skulle vilja ser mer av sådant här i andra kurser.

31


Bilaga 3. Enkätresultat från SF1637 Frågor om kvalitet 1 = Håller inte med alls 6 = Håller med fullständigt

Bildkvaliteten var tillräckligt bra för att kunna uppfatta vad som skrevs.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

0%

5,3%

36,8%

26,3%

10,5%

21,1%

antal

(0)

(1)

(7)

(5)

(2)

(4)

Medelvärde (för siffer-svar): 4,05 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

Bildstorleken var tillräckligt stor.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

5,3%

31,6%

21,1%

10,5%

31,6%

0%

(1)

(6)

(4)

(2)

(6)

(0)

antal

Medelvärde (för siffer-svar): 3,32 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

32


Ljudkvaliteten var tillräckligt bra för att kunna uppfatta vad som sades.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

0%

0%

10,5%

10,5%

52,6%

26,3%

antal

(0)

(0)

(2)

(2)

(10)

(5)

Medelvärde (för siffer-svar): 4,95 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

Ljud- och bildkvaliteten ihop var tillräckligt bra för att kunna ta till sig innehållet.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

0%

0%

26,3%

21,1%

31,6%

21,1%

antal

(0)

(0)

(5)

(4)

(6)

(4)

Medelvärde (för siffer-svar): 4,47 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

Frågor om användande Hur ofta har du kommit i kontakt med videoinspelat undervisningsmaterial?

alternativ

Aldrig

Någon enstaka gång

Ibland

Ofta

fördelning

33,3%

55,6%

5,6%

5,6%

(6)

(10)

(1)

(1)

antal

18 har svarat av 51 (35%) Max antal val: 1

33


Har du tillgång till Internet hemma?

alternativ

Ja

Nej

fördelning

89,5%

10,5%

(17)

(2)

antal

19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

Var har du tittat på videoklippen?

antal fördelning alternativ 16

84,2%

Hemma

7

36,8%

I skolan

0

0%

På annan plats

19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 3

Om du befann dig på en plats med folk omkring dig (till exempel i en datasal i skolan), upplevde du att ljudet störde din omgivning?

alternativ

Ja

Nej

Vet ej

fördelning

21,1%

26,3%

52,6%

(4)

(5)

(10)

antal

19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

34


De videoinspelade räkneövningarna har varit till nytta för mig i kursen.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

5,3%

5,3%

10,5%

31,6%

26,3%

21,1%

(1)

(1)

(2)

(6)

(5)

(4)

antal

Medelvärde (för siffer-svar): 4,32 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

Jag har använt videoövningarna för att förbereda mig inför övningstillfällena.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

26,3%

42,1%

15,8%

10,5%

0%

5,3%

(5)

(8)

(3)

(2)

(0)

(1)

antal

Medelvärde (för siffer-svar): 2,32 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

Jag har använt videoövningarna för att få fler exempel efter övningstillfällena.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

10,5%

10,5%

5,3%

21,1%

36,8%

15,8%

(2)

(2)

(1)

(4)

(7)

(3)

antal

Medelvärde (för siffer-svar): 4,11 19 har svarat av 51 (37%)

35


Max antal val: 1

Jag har använt videoövningarna istället för att gå på övningstillfällena.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

31,6%

31,6%

0%

10,5%

21,1%

5,3%

(6)

(6)

(0)

(2)

(4)

(1)

antal

Medelvärde (för siffer-svar): 2,74 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

Jag har tittat på videoövningarna av ren nyfikenhet, utan att haft användning av de i pluggandet.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

26,3%

26,3%

0%

21,1%

15,8%

10,5%

(5)

(5)

(0)

(4)

(3)

(2)

antal

Medelvärde (för siffer-svar): 3,05 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

Jag tror att jag kommer ha användning av de videoinspelade övningarna när jag pluggar inför tentan.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

10,5%

0%

5,3%

5,3%

31,6%

47,4%

(2)

(0)

(1)

(1)

(6)

(9)

antal

Medelvärde (för siffer-svar): 4,89

36


19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

Om videoinspelat material fanns tillgängligt i större skala i fler kurser skulle det vara positivt för mitt lärande.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

0%

0%

5,3%

0%

15,8%

78,9%

antal

(0)

(0)

(1)

(0)

(3)

(15)

Medelvärde (för siffer-svar): 5,68 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

Jag är positivt inställd till möjligheten att komplettera tids- och platsbundna kursmoment med extra videoinspelat undervisningsmaterial.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

0%

5,3%

5,3%

0%

5,3%

84,2%

antal

(0)

(1)

(1)

(0)

(1)

(16)

Medelvärde (för siffer-svar): 5,58 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

37


Jag är positivt inställd till möjligheten att ersätta vissa tids- och platsbundna kursmoment med videoinspelat undervisningsmaterial.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

26,3%

0%

15,8%

26,3%

5,3%

26,3%

(5)

(0)

(3)

(5)

(1)

(5)

antal

Medelvärde (för siffer-svar): 3,63 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

Har tillgången till videoövningar påverkat din närvaro på övningstillfällena?

alternativ

Ja, jag har vart på fler övningar än om de inte funnits.

Ja, jag har vart på färre övningar än om de inte funnits.

Nej.

fördelning

10,5%

5,3%

84,2%

(2)

(1)

(16)

antal

19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

38


Frågor om funktionaliteten 1 = Håller inte med alls 6 = Håller med fullständigt

Möjligheten att kunna pausa, repetera och spola i materialet är viktig.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

0%

5,3%

0%

5,3%

10,5%

78,9%

antal

(0)

(1)

(0)

(1)

(2)

(15)

Medelvärde (för siffer-svar): 5,58 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

Möjligheten att kunna se materialet när man vill, i motsats till en tidsbestämd övning, är viktig. I kommentarsfältet: Varför? I Vilka situationer?

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

0%

0%

0%

10,5%

31,6%

57,9%

antal

(0)

(0)

(0)

(2)

(6)

(11)

Medelvärde (för siffer-svar): 5,47 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1 Kommentar: - När man pluggar och och vill ha en genomgång - Flexibilitet i lärandet, jag kanske inte är på topp just den tiden lektionen ges. - Jag tyckte att videomaterialet var oerhört användbart då man satt hemma och inte kunde komma på vad som riktigt skulle räknas eller på vilket sätt. - I alla situationer! - Om man inte har möjlighet bokat tillfälle (t.ex. pga jobb, tandläkare, krockande kurser, sovmorgon m.m.) känns det skönt att det finns möjlighet att ändå kunna ta del av

39


informationen. Dessutom mycket bra vid repetitioner, samt om man inte fullt förstod första gången, eller om det gick snabbt. - En fördel är att man kan bälja att se materialet då man presterar som bäst, och inte bara för att det tidsmässigt passar skolan. - när man har tid att se dem. - Om man t.ex. inte har möjlighet att gå på en övning (schema krock eller liknande) så kan man ändå få se läraren räkna en del relevanta tal, vilket är en mycket bra ide. - Man kan bestämma själv när man vill använda sig av magterialet. Hemmma när man fastnar och inte kommer vidare kan det vara ett komplement. - Ger mindre press. Man kan göra det när man känner att man har tid.

Möjligheten att kunna se materialet var man vill, i motsats till en platsbestämd övning, är viktig. I kommentarsfältet: Varför? I Vilka situationer?

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

0%

5,3%

10,5%

0%

31,6%

52,6%

antal

(0)

(1)

(2)

(0)

(6)

(10)

Medelvärde (för siffer-svar): 5,16 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1 Kommentar: - just pga att man kan kika på dem när man räknar själv på "fritiden:)" - Undviker situerat lärande - Samma motivering som ovan; ibland har man ingen möjlighet att vara närvarande. - om man tex är sjuk eller har förhinder att komma på övningar så är de bra! - när man har tid att se ska platsen man är på inte vara något problem för att man ska kunna se videon - Om man har schemakrock, är borta eller liknande så kan man fortfarande få se tal räknas. - Istället för att lägga en timme på resan till KTH för att gå på en övning kan man lägga den timmen på att plugga.

40


Jag tycker att PingPong har fungerat bra som distributionskanal för videomaterialet.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

0%

10,5%

5,3%

10,5%

31,6%

42,1%

antal

(0)

(2)

(1)

(2)

(6)

(8)

Medelvärde (för siffer-svar): 4,89 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

Att inte omedelbart kunna ställa frågor till läraren är något jag saknar.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

10,5%

21,1%

15,8%

21,1%

15,8%

15,8%

(2)

(4)

(3)

(4)

(3)

(3)

antal

Medelvärde (för siffer-svar): 3,58 19 har svarat av 51 (37%) Max antal val: 1

41


Mobilitet Kort bakgrund: Fyra av de fem mest sålda mobiltelefonerna i Sverige idag kan visa videofilmer med exakt samma kvalitet och upplösning som videoövningarna i kursen. Spridningen av mobiltelefoner, teknikutvecklingen och kraftigt minskade kostnader för mobil dataöverföring gör att videobaserat material på internet snart "gratis" kan vara tillgängligt för alla direkt i mobiltelefoner. Hur ställer du dig till följande påståenden under förutsättning att du ägde en mobiltelefon enligt ovan med i princip gratis datatrafik. 1 = Håller inte med alls 6 = Håller med fullständigt

Jag vore mycket intresserad av att via mobil kunna ta del av videobaserade matematikövningar.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

17,6%

11,8%

11,8%

17,6%

23,5%

17,6%

(3)

(2)

(2)

(3)

(4)

(3)

antal

Medelvärde (för siffer-svar): 3,71 17 har svarat av 51 (33%) Max antal val: 1 Kommentar: - det kan nog bli lite överdrivet att ta det i det mobila världen...för litet format på videon helt dumt är det nog ändå inte:) - kul möjlighet, speciellt om man pendlar mycket; men jag skulle själv troligen inte använda tjänsten annat än om jag t.ex. reste bort och inte hade tillgång till dator. - Min telefon har en allt för liten display för att kunna läsa texten som skrivs på tavlan. - om det var bra kvalite - skulle vara härligt/tidssparande att t.ex. kunna se på en övning på bussen. - Kräver headset för ljudet.

42


Jag vore mycket intresserad av att via mobil kunna ta del av andra typer av videoinspelat kursrelaterat undervisningsmaterial.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

17,6%

11,8%

0%

29,4%

17,6%

23,5%

(3)

(2)

(0)

(5)

(3)

(4)

antal

Medelvärde (för siffer-svar): 3,88 17 har svarat av 51 (33%) Max antal val: 1 Kommentar: - som ovan - Vore trevligt att ha möjligheten; även om jag kanske inte skulle använda mest på just mobilen. se ovan. - I kurser där vad som sägs är vikigare än vad som skivs skulle det vara en hållbar lösning.

Jag vore mycket intresserad av att via mobil kunna ta del av olika typer av videoinspelat kursrelaterat undervisningsmaterial på "skräptid", som när man väntar på pendeltåg, åker tåg eller buss, rasten mellan föreläsningar etc.

alternativ

1

2

3

4

5

6

fördelning

5,9%

11,8%

17,6%

5,9%

23,5%

35,3%

(1)

(2)

(3)

(1)

(4)

(6)

antal

Medelvärde (för siffer-svar): 4,35 17 har svarat av 51 (33%) Max antal val: 1 Kommentar: - det alternativet var tilltalande - Vid mer lättsamma kurser kanske, men diff.ekvationer (som i detta fall) skulle jag nog inte slita fram på busshållplatsen. Möjligen för att diskutera med en klasskompis. - Jag lär knappast ha den diciplinen att förmå mig själv att utnttja den tiden till studer.

43


Skriv med egna ord varför eller varför inte du skulle vilja se videobaserat undervisningsmaterial i din mobil, och även i vilka situationer och vilken typ av material du skulle vara intresserad av att studera på detta sätt.

12 har svarat av 51 (23%) Kommentar: - För stökigt runtomkring mig. Speciellt matte då jag inte kan göra anteckningar samtidigt som jag åker buss eller liknande. - Jag skulle gärna vilja se videoinspelat material i mobilen, men mer som ett komplement till undervisningen än som ersättning för undervisningstid. Det är till elavernas fördel att på ett lättillgängligt sätt kunna studera olika undervisningsmoment oberoende av tid och rum. Vi elever tar till oss materialet på olika sätt och jag är öppen till att ha mer undervisning via LMS (som i det här fallet Bilda), podcasting etc. Jag tror att den här metoden är särskillt bra att använda sig av i de kurser då man "låser sig fast" vid rädslan, och tankar som "vilken svår och jobbig kurs, eftersom jag inte förstod nåt på föreläsnigen kommer jag nog inte kunna plugga själv hemma sen...". Ni känner nog själva ige situationen... Jag tror att videobaserat undervisnningsmaterial skulle med fördel kunna användas inom de kurser inom matteinstitutionen och fysikinstitutionen. - Allmänt säger jag bara: FLER VIDEOÖVNIGAR på nätet... De var superBRA MOBILT=JA - Telefoner är till för att ringa med, eller i värsta fall att smsa med. - jag åker mkt pendeltåg och då skulle de va bra att utnyttja den tid. - En mobiltelefon har en allt för liten display för att jag på ett tillfredställande sätt ska kunna ta del av videobaserat undervisningsmaterial. Jag föredrar högupplöst material på datorskärm. - om det fungerade bra skulle jag kanske använda det. av det man hört från tv sändningar till mobil dröjer det nog ett tag innan det blir bra bild. jag kan inte tänka mig att sitta och titta på en bild där man inte ser vad det står. tycker de videoinlägg som är upplagda här är i alldeles för litet format... jag ser knappt vad det står... tror inte det blir bättre om man överför det till en mobil - jag skulle gärna se det i min mobil, eftersom den är mer lättillgänglig än datorn, dvs man kan använda den på buss, tunnelbana osv. Det som är intressant att se på detta sätt är övningar, men även möjligtvis en kortare sammanfattning av föreläsningarna. Det har vid flera tillfällen hänt att jag inte kunnat gå på vissa föreläsningar (även om jag i flesta fallen prioriterat denna kurs) och att då kunna få en kort sammanfattning vore väldigt bra (t.ex. utan bevis och med korta men beskrivande exempel). Kompletterande kursmaterial skulle också kunna vara trevligt att få, om bra sådant finns tillgängligt. - Föreläsningar, övningar, etc. skulle jag vilja kunna få i mobil, eller åtminstone till datorn. Kan "gå på en föreläsning" flera gånger.

44


Öppna frågor Nu har du svarat på alla flervalsfrågor, det sista momentet är öppna frågor, där du har möjlighet att med egna ord beskriva dina upplevelser, tankar och funderingar. Vi skulle verkligen uppskatta om du tog dig tid och skrev ett par rader på frågorna nedan.

Om du haft kontakt med videoinspelat undervisningsmaterial förut: I vilken form? Hur upplevde du det?

12 har svarat av 51 (23%) Kommentar: - Japp. MIT open courseware. Googla på det. Hur bra som helst, har räddat mitt skinn i många mattekurser. - Japp, i kursen DH1607 (t.ex.) hade vi en föreläsning med podcasting. Det var trevligt, bekvämt och givande att kunna se och lyssna via den egna ipoden när jag satt på t-banan. - Nej, bortsett från sett utbildningsfilmer i klassrummet. Dessa var tråkiga. - Nej, det har jag inte. - Jag har använt mig av det fria undervisningsmaterial som MIT tillhandahåller. (http://ocw.mit.edu/) - powerpoint presentation där någon pratade till bilderna. det var bra tycker jag, lärde mig en hel del på dem. - Ja, vi har haft tre föreläsningar i en C++ kurs som var som videomaterial (eftersom vår föreläsare var sjuk en längre tid och inte kunde ge föreläsningarna). Det var i form av en powerpoint presentation med ljud (dvs föreläsaren som pratade). - Föreläsning via Marratech, d.v.s. föreläsningarna måste ses en gång i realtid vid ett fast tillfälle. Då går det att spela in dem och se dem fler gånger. Detta är att föredra, annars blir det att man försöker se alla första gången innan tentan. Dessutom spelas frågor och svar som ställs under en föreläsning in.

Vad upplevde du positivt med försöket?

15 har svarat av 51 (29%) Kommentar: - Roligt att fanns. - Försök till förnyelse, mycket praktiskt sätt att lära sig. - Det var trevligt, bekvämt och givande att kunna se och lyssna via den egna ipoden när jag satt på t-banan. - ALLT absolut allt - Fler övningar, oberoende på plats och tid. - Har tyvärr inte gett det så mycket tid; men jag gillar idéen skarpt. Ger mer frihet och möjlighet att ta till sig informationen på egen tid. Bra komplement till anteckningar vid t.ex. tentaplugg.

45


- bra förklarade uppgifter, bra valda uppgifter. bra ljud. - Det positiva är att det är plats- och tidsoberoende. - bra alternativ till övn. - Det var helt klart bättre än inga föreläsningar alls och skulle kunna fungerat bra som kompletterande material, men det bör inte ersätta föreläsningar. - Jag kan se lösningarna när jag själv vill och behöver. Kan pausa och titta på de hur många gånger jag vill. - Att dessa kan ses när man vill, kompletterande till föreläsningarna. D.v.s. samma fördel som ovan förutom att föreläsningen inte kan spelas in.

Vad tycker du skulle kunna göras bättre?

14 har svarat av 51 (27%) Kommentar: - Större videos. Alla övningar + föreläsningar inspelade. - det var stundvis svårt att läsa vad som stod, eftersom displayaen är ganska liten och texten ännu mindre. - Lite större bild kanske - Jag skulle nog kunna få ut mer om jag ställde mej vid en dator med fungerande ljud, men annars är jag nöjd. - Inga idéer just nu; endast att det vore ännu bättre i större utsträckning. (alltså fler filmer) - lite större bild. - Högre upplösning på videoklippen. - bilden i videoklippen. - Synkningen i powerpoint var inte den bästa, men detta berodde till stor del på att detta inte var planerat,utan till viss del ihopstressad. - Större bild - Möjlighet till lite högre upplösning. Man såg vad som skrevs på tavlan, men det var ändå lite litet. Eftersom att jag såg dem via datorn kändes det som onaturligt låg upplösning, men upplösningen var ju anpassad till mobiltelefon också. Val mellan mobil- och datorupplösning.

Övriga tankar och kommentarer.

12 har svarat av 51 (23%) Kommentar: - Bra initiativ, hoppas KTH gör fler saker tillgängligt via video och kommer ifatt MIT på den punkten. - ovanstående är nog bra att ta till sig när det handlar om videosända övningar via mobilen. - Helt underbar komplettering till de vanliga övningstillfällena!!!!!!!!!!!

46


- Inga övriga tankar. Jättebra idé; kul att någon äntligen gjorde nått sådant här. Tack. (Ej haft möjlighet att svara på blanketten innan, hoppas att det var till hjälp även om det är sent.) - Ett bra intiativ med videoinspelat övningsmaterial. - bra idé, dålig bild. - I allmänhet tror jag videoövningar/föreläsningar kan vara bra som komplement, men inte som ersättning av det vanliga utbudet med övningar/föreläsningar. - Bra för mig och det har hjälpt mig i kursens gång. Skulle gärna se fler uppgifter från kursen. - Inspelning av de vanliga föreläsningarna. För att ändå få folk att delta på dessa föreläsningar kan man få kvittera ut en inspelning vid föreläsningens slut.

47


Frågor för dig som inte använt övningarna Har du hamnat här har du förmodligen uppgett att du inte vart inne och tittat på räkneövningarna. Stämmer det, är det ändå viktigt för oss att veta varför du inte tagit dig tid att titta på övningarna. Om det är för att du inte haft tid, att det inte intresserat dig eller för att du helt enkelt inte visste om det eller något annat skäl. Skriv gärna ett par rader, och klicka därefter på "Lämna in"-knapen nedan! Tack.

6 har svarat av 51 (11%) Kommentar: - Jag ämnar fortfarande att se övningsfilmerna, men har tyvärr inte haft tid ännu. Det känns som om filmerna kan vara värdefulla inför tentamen, men just nu är andra tentor mer pockande. - Det verkar helt klart som en bra idé att ha videoövningar om man av någon anledning missar en övning. Jag har personligen varit på alla övningarna under kursens gång och inte känt något behov. Vissa däremot kanske vill ha en repetition för att förstå bättre. - det sög - Har inte haft tid. Har gått på de schemalagdaövningarna med Hans Ringström som varit jättebra. Bra initiativ dock eftersom de bara är ett fåtal på de schemalagdaövningarna. - har inte haft tid än..men är mycket möjligt att jag senare tittar på dom

48

Podcast från KTH  

En rapport på 50 sidor där KTH utvärderar hur Podcast har fungerar läsåret 2007-2008

Podcast från KTH  

En rapport på 50 sidor där KTH utvärderar hur Podcast har fungerar läsåret 2007-2008

Advertisement