Page 1

GELECEĞİN DÜNYASI

TUNA ATLI UYSAL

BUGÜN HAYAL YARIN GERÇEK Bir gün gelecek, sabah uyandığımızda farklı bir dünyada bulacağız kendimizi; mutanlar, ucubik

yaratıklar,

robotlar

olacak

hayatımızda. ġiddet, öfke ve kan kokacak sokaklar. Bu farklı dünya ĢaĢırtmayacak hiç bizi. Kimi savaĢçı, katil, kimi komik, zararsız, kimi büyücü, kimi geçmiĢten, kimi gelecekten, uzaydan… Hepsiyle tanıĢıyoruz biz. Nereden mi? Çizgi filmler, animeler, mangalar, filmler, fantastik kitaplar… kafamızı çevirdiğimiz her karede varlar. Gelecekçilik! Geleceğimizi tasarlamaya “Nasıl bir gelecek?” sorusuna yanıt aramaya çalıĢırken, kapitalizm, tüketim araçlarını sonuna kadar kullanmaya devam ediyor. Tasarlanan geleceğin toplum tarafından sindirilmesi ve sorunsuz bir geçiĢ süreci için gelecek tasarlayıcıların hedef kitlesiyse çocuklarımız. “Müzeleri, kitaplıkları ve her türlü akademiyi yıkmak istiyoruz.” diyordu Ģair Marinetti 1909’da. Bugünü geçerek geleceği, onun dinamik varlığına ulaĢmayı amaç edinmiĢ olan fütürist Marinetti sürat ve

saldırganlığı övmüĢ, edebiyatta iĢlenecek

konular saldırgan hareketler, kavga ve dövüĢtür, demiĢti manifestosunda. Fütürizm akımının kendini fazlaca hissettirdiği çizgi filmler, çocuklarımızın hayal dünyasında Ģu anki gerçekliğin dıĢında farklı bir dünya oluĢturmuĢtur bile. Bizler bu dünyaya hayal gücü diyoruz, daha doğrusu demek istiyoruz .Fakat atılacak her adımın süper güçler tarafından planlandığı dünyamızda, mutantları, ucubik yaratıkları, düĢündükçe kendime Ģu soruyu sormadan yapamıyorum: Neden çizerlerin büyük bir çoğunluğu aynı hayali kurguluyor? Bu bir tesadüf mü? Çizgi film piyasasını tekelinde tutan Amerikan Disney firması bu piyasaya yeni bir yaklaĢım sunan Japon animeleri de tekeline almıĢ, Japonya’nın önde gelen çizgi film stüdyolarıyla ortaklık anlaĢmaları yaparak animelere sponsorluk iĢini üstlenmiĢtir. Büyükler için hazırlanan Japon mangaları (çizgiroman) animasyon dünyasına kazandırılmıĢ çocukların izlemesinde bir sakınca görülmeden beraberinde gelen çizgi film oyuncakları ile geleceğimizi oluĢturacak çocukların tüketimine sunulmuĢtur. Bütün bu senaryolar M. Gen (geleceği planlama) projesinin basamakları bence, biz basamakları tırmanmaya devam ederken laboratuar kapıları ardında bütün bu yaratıklar karĢımıza çıkacakları zamanı bekliyorlar…

DEĞĠġĠM ANCAK ĠÇERĠDEN AÇILABĠLEN BĠR KAPIDIR.

9-bugün hayal yarın gerçek  

Bir gün gelecek, sabah uyandığımızda farklı bir dünyada bulacağız kendimizi; mutanlar, ucubik yaratıklar, robotlar olacak hayatımızda. ġidde...

Advertisement