Page 1

หน้า

ข่าวสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจําสัปดาห์

17-25 กันยายน 2557


ข่าวสารจากศธ. I เรื่อง/ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ I เรียบเรียง : ธเนศ

คําสัง่ มอบอํานาจ ให้ รมช.ศธ.สัง่ และปฏิบตั ริ าชการแทน พ ล เ รื อ เ อ ก ณ ร ง ค์ พิ พั ฒ น า ศั ย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ลงนามใน คําสั่งมอบอํานาจให้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และ พลโท สุ ร เชษฐ์ ชั ย วงศ์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ กระทรวงศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน รมว.ศธ. ได้ลงนามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 885/2557 ลงวันที่ 17 กันยายน 2557 เรื่อง มอบ อํานาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่ง และปฏิบัติราชการแทน ดังนี้ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ พ ล เ รื อ เ อ ก ณ ร ง ค์ พิ พั ฒ น า ศั ย ดํ ารงตํ าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร นายกฤษณพงศ์ กี ร ติ ก ร และ พลโท สุ ร เชษฐ์ ชั ย ว ง ศ์ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง รั ฐ ม น ต รี ช่ ว ย ว่ า ก า ร กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 นั้น เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ข อ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย สะดวก รวดเร็ ว ตอบสนองความต้ อ งการของ ประชาชน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 และมาตรา 45 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.2546 รั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง มอบอํ า นาจในการสั่ ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการ ดํ า เนิ น การตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการแทน ดังต่อไปนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกฤษณพงศ์ กีรติกร) 1)การบริหารราชการเกี่ยวกับงานในอํานาจ หน้าที่ของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด และ ในกํ า กั บ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประกอบด้ ว ย สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา,สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ,

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), สถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (องค์การมหาชน),โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยในกํากับ 2)การบริ ห ารราชการเกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนการสอน, การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, การพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการ วัดและประเมินผลการศึกษา 3)การตอบกระทู้ถาม ชี้แจงญัตติ การเสนอ และชี้ แ จงกฎหมาย หรื อ ภารกิ จ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ รั ฐ สภา ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นราชการหรื อ หน่วยงานหรือภารกิจ ตามข้อ 1) และข้อ 2) 4)งานอื่ น ๆ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง ศึกษาธิการมอบหมาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกฤษณพงศ์ กีรติกร) 1)การบริหารราชการเกี่ยวกับงานในอํานาจ หน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดและ ในกํ า กับ ของกระทรวงศึก ษาธิก าร ประกอบด้ ว ย สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน , สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา และ สํ า นั ก งาน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 2)การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานคดี ข อง กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย การดําเนินการ ทางอนุญาโตตุลาการ ดําเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีล้มละลาย และคดีต่างๆ ตลอดจนฟ้องแย้งหรือ เข้าเป็นโจทก์ หรือจําเลย หรือแก้ต่างคดีทั้งปวงต่อ ศาล ที่ มี เ ขตอํ า นาจเหนื อ คดี นั้ น ๆ รวมทั้ ง แต่ ง ตั้ ง ทนายความคนเดียวหรือหลายคนเพื่อดําเนินคดีใน ศาลยุ ติ ธ รรม และมอบอํ า นาจหรื อ มอบฉั น ทะให้ ดําเนินคดีในศาลปกครอง, การร้องทุกข์ หรือถอน คําร้องทุกข์ในคดีอาญา กรณีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้เสียหาย,การดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ไป ในทางจําหน่ายสิทธิ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความ อี ก ฝ่ า ย ห นึ่ ง เ รี ย ก ร้ อ ง ก า ร ถ อ น ฟ้ อ ง ก า ร ประนี ป ระนอมยอมความ การสละสิ ท ธิ หรื อ ใช้ สิ ท ธิ ใ นการอุ ท ธรณ์ ห รื อ ฎี ก า หรื อ ในการขอให้ พิจารณาคดีใหม่, การรับเงิน เอกสาร หรือสิ่งของ อื่นใดจากศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือจาก คู่ความหรือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง,การดําเนินกระบวน พิจารณาในชั้นบังคับคดี ยื่นคําขอรับชําระหนี้ ในคดี ล้มละลาย ตลอดจนการนําเจ้าพนักงานบังคับคดีทํา การยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา รับรู้การ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึด ยื่นคําร้องขอเฉลี่ยใน ทรัพย์ของลูกหนี้ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดได้ในคดี อื่นและการแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อมอบหมายให้ กระทํ า กิ จ การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง ข้างต้น

หน้า 2

3)การดําเนินการเกี่ยวกับความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย การแต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง ความรับผิดทางละเมิดและการวินจิ ฉัยสัง่ การ ว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจํานวนเท่าใด และการวินิจฉัยสั่ง การอื่นใด รวมทั้งการดําเนินการทั้งหลายอืน่ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2538 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 4)การบริ ห ารราชการเกี่ ย วกั บ ภารกิจ ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อม เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นและการพั ฒ นา การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5)การตอบกระทู้ ถ าม ชี้ แ จงญั ต ติ การเสนอและชี้แจงกฎหมาย หรือภารกิ จ อื่นๆ ที่เกี่ยวกับรัฐสภา ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือภารกิจ 6) งานอื่ น ๆ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ในการสั่ ง และปฏิ บัติ ร าชการแทน ดังกล่าว ให้ยกเว้นเรื่องการนําความกราบ บัง คมทู ล เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ เรื่ อ งนโยบาย เรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คล การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง การย้ า ย และการ ดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือน สามัญตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึน้ ไป เรื่องที่จะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรีที่ระบุว่าเป็นอํานาจหน้าที่ ข อ ง รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ศึกษาธิการโดยตรง เรื่องที่จะต้องนําเสนอ นายกรัฐมนตรีพิจารณาและเรื่องที่สมควรให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พิ จ ารณาสั่ ง การ โดยเฉพาะเรื่ อ งที่ เ ป็ น ภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต้องมี การประสานงานหรื อ ดํ า เนิ น การในส่ ว น ราชการ องค์ ก รในกํ า กั บ และหน่ ว ยงาน ต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การ ดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ ของกระทรวง ศึก ษาธิ ก ารมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและบรรลุ ต าม นโยบาย ทั้ ง นี้ เมื่ อ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ กระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิบัติราชการแทน ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจแล้ ว ให้ นํ า เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ โดยเร็ว


หน้า 3

ศธ.เตรียม ประกาศ โรงเรียนท่อง บทอาขยาน “ค่านิยม

12ประการ” กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนําบท กลอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ จั ด ทํ า และมอบให้ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่ต่อไปยัง หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจะจัดทําเป็นประกาศ ก ร ะ ท ร ว ง ใ ห้ รั ฐ ม น ต รี ล ง น า ม เ พื่ อ ประกาศใช้และปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป สื บ เ นื่ อ ง จ า ก เ มื่ อ วั น ที่ 1 1 กรกฎาคม 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรั ฐ มนตรี แ ละหั ว หน้ า คณะ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบ ค่ า นิ ย ม 12 ประการ ให้ ทุ ก หน่ ว ยทหาร กําลังพล และประชาชน ยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดี งามให้กับสังคมไทย พร้อมกับรณรงค์ให้ เผยแพร่ค่านิยม 12 ประการนี้ไปในสังคม วงกว้าง ก่อนที่ในวันที่ 12 กันยายน พล.อ. ประยุทธ์ ได้แถลงนโยบายย้ําเรื่องนี้อีกครั้ง โดยระบุ ใ ห้โรงเรี ย นติดค่ า นิ ย ม 1 2 ประการ เพื่อให้เด็กท่องเป็นบทอาขยาน และปฏิบัติตามให้ได้ด้วยนั้น ขณะนี้ นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ จั ด ทํ า ค่ า นิ ย มหลั ก ของคนไทย 12 ประการ ดังกล่าว โดยปรับเป็นบทกลอนง่ายต่อการ จํ า พร้ อ มมอบให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ เผยแพร่ ต่ อ ไปยั ง หน่ ว ยงานและ

สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาท่องได้ เข้าใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได้ โดยบทกลอนค่านิยมหลัก 12 ประการ ดังภาพ ด้าน ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.เตรียมนํา แนวทางที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้มาดําเนินการเผยแพร่ขยายผลต่อไป ซึ่งส่วนตัวคิดว่าเมื่อ เด็กท่องได้แล้วก็ควรต้องปฏิบัติได้ด้วย และไม่เฉพาะนักเรียนเท่านั้น แต่คิดว่าข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทุกคน ควรนําไปปฏิบัติอย่างจริงจังเช่นกัน โดย ศธ.จะตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการนําค่านิยมหลัก 12 ประการไปสู่การ ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งไม่เฉพาะนําไปสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการนําไปใส่ไว้ในการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ และการวัดประเมินผล ด้วย ซึ่งเวลานี้มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านส่งคู่มือแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาให้ แล้ว ดังนั้น ศธ.จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจัดทําเป็นร่างประกาศ เพื่อให้สถานศึกษานํา ค่านิยมหลัก 12 ประการไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และนําเสนอให้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ลงนามประกาศใช้ และหลังจากนั้นทุกสถานศึกษาก็สามารถ นําไปปฏิบัติได้ทันที


แวดวงสพม.1 I เรื่อง : ธเนศ I ภาพ : โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม-ธเนศ

หน้า 4

สพม.1 และ สพม.2 ร่วมสืบสานสายใย หัวใจสีแดง2557

สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 จั ด งาน “สื บ สานสายใย หั ว ใจสี แ ดง 2557” เพื่ อ แสดง มุทิตาจิตแก่ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สพม.1 และ สพม.2 ที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2557 เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 19 กั น ยายน 2557 โดยแบ่ ง เป็ น กิ จ กรรมภาคเช้ า และภาคค่ํ า นํ า โดย ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1 และนายสัจจา ศรีเจริญ ผอ.สพม.2 โดยความร่ ว มมื อ จากผู้ บ ริ ห ารเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในสพม.1และ2 ซึ่ ง ปี นี้ สพม.1 เป็นเจ้าภาพโดยมีกิจกรรมใน ภาคเช้า ณ บริเวณ ลานสุ ข ภาพ สวนหลวงพระราม 8 โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นายเสน่ห์ ขาวโต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และร่วมทําบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรม โยคะ กิจกรรมแอโรบิค และเดินเพื่อสุขภาพ

ภาคค่ํ า จั ด ขึ้ น ณ หอประชุ ม กองทั พ เรื อ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีผู้บริหาร และ อดี ต ผู้ บ ริ ห ารของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หลายท่ า น อาทิ ดร.สุ วั ฒ น์ เงินฉ่ํา อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาและเลขาปฏิรูปการศึกษา นายกว้าง รอบคอบ อดี ต อธิ บ ดี ก รมสามั ญ ศึ ก ษา นายบรรจง พงศ์ ศ าสตร์ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวง ศึ ก ษาธิ ก าร นายมั ง กร กุ ล วานิ ช อดี ต รองเลขาธิ ก าร กพฐ. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1 นายสัจจา ศรีเจริญ ผอ.สพม.2 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพม.1 และ2 ที่เกษียณอายุราชการ ในปี ป ระมาณ 2557 และแขกผู้ มี เ กี ย รติ ร่ ว มพิ ธี ซึ่ ง ในสั ง กั ด สพม.1 มีผ้เู กษียณอายุราชการ ประกอบด้วย นายกิตติ ทองเกิด รองผอ.สพม.1 , ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ที่เกษียณอายุราชการจํานวน 7 ท่ า น ได้ แ ก่ นายสมเกี ย รติ เจริ ญ ฉิ ม ผอ.ร.ร.จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐาราม วิทยาคม, นางสุภาณี โลหิตานนท์ ผอ.ร.ร.ศึกษานารี, น.ส.นวลอนงค์ อินทุดม ผอ.ร.ร.วัดสังเวช, นางฏาทกาญจน์ อุสตัส ผอ.ร.ร.สามเสน-


หน้า 5

วิ ท ยาลั ย , นายบุ ญ ธรรม พิ ม พาภรณ์ ผอ.ร.ร.ราชวิ นิ ต มัธยม, นายนิพนธ์เสือก้อน ผอ.ร.ร.วัดราชโอรส และนาย ประเสริฐ ผุดผ่อง ผอ.ร.ร.วัดนวลนรดิศ และรองผอ.ร.ร.สังกัด สพม.1 จํานวน 12 ท่าน ท้ายสุดของงานสืบสานสายใย หัวใจสีแดง คือการ ทําพิธีส่งมอบหัวใจสีแดง จากสพม.1 ให้แก่สพม.2 เพื่อเป็น เจ้าภาพในปีงบประมาณ 2558 ต่อไป สําหรับการจัดงาน “สืบสานสายใย หัวใจสีแดง” นั้น เป็นประเพณีดั้งเดิมของกรมสามัญศึกษา ที่จัดขึ้นเพื่อแสดง มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ระดับบริหารของกรม และการศึ ก ษาที่ ไ ด้ อุ ทิ ศ ตน ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความวิ ริ ย ะ อุตสาหะ ทุม่ เทแรงกาย ผูบ้ ริหารโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงาม เป็นการเชิดชูเกียรติและคุณงาม ความดีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการที่มีความสําคัญและมี คุณค่าอย่างยิ่ง เป็นกําลังสําคัญใช้ความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการบริ ห ารมาเป็ น ระยะเวลายาวนาน ทําประโยชนต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ปู ช นี ย บุ ค คล ซึ่ ง หลั ง จากที่ มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น โครงสร้าง ระบบบริหาร จวบจน กระทั่งมีสํานักงานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในระดั บ ต่ อ มานั้ น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2 ยังเล็งเห็นคุณค่า ประเพณี ดัง กล่ า ว จึ ง ได้ สื บ สานการจัด ประเพณี ดั ง กล่ า ว ต่อเนื่องกันมา โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ เป็นประจําทุกปี


หน้า 6

กษิณานุสรณ์ มุทติ าคารวะ สพม.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ดร.อานนท์ สุ ข ภาคกิ จ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 และกลุ่ ม โรงเรี ย นในสั ง กั ด สพม.1 ทั้ ง 6 กลุ่ ม โรงเรี ย น ร่ ว มกั น จั ด งาน “กษิณ านุส รณ์ มุทิต าคารวะ สพม.1” เพื่อเป็น การแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ใน งบประมาณ 2557 ผู้ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ ในงบประมาณ 2557 ประกอบด้ ว ยนายกิ ต ติ ทองเกิ ด รอง ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย น จํ า นวน 7 ท่ า น ได้ แ ก่ นายสมเกี ย รติ เจริ ญ ฉิ ม ผอ.ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม, นางสุภาณี โลหิตานนท์ ผอ.ร.ร.ศึกษานารี, น.ส.นวลอนงค์ อิ น ทุ ด ม ผอ.ร.ร.วั ด สั ง เวช, นางฏาทกาญจน์ อุส ตัส ผอ.ร.ร.สามเสนวิทยาลัย, นายบุญธรรม พิมพาภรณ์ ผอ.ร.ร.ราชวินิต มัธยม, นายนิพนธ์ เสือก้อน ผอ.ร.ร.วัดราชโอรส และนายประเสริฐ ผุดผ่อง ผอ.ร.ร.วัดนวลนรดิศ รองผู้อํานวยการ โรงเรี ย น จํ า นวน 12 ท่ า น ได้ แ ก่ นางวนิ ด า สว่ า งชั ย ร.ร.ราชวิ นิ ต มั ธ ยม, นางแสงเดื อ น ประพันธ์ รองผอ.ร.ร.ราชวินิต มัธยม,นางพนมพร ปิยธรรมภรณ์ รองผอ.ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์, นายนิพนธ์ อุทก รองผอ.ร.ร.สตรีวัดระฆัง, นาย ทวีศักดิ์ ปุณะตุง รองผอ.ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุ น เที ย น,นายทวี สุนทรวัฒน์ รองผอ.ร.ร. วัดนวลนรดิศ, นายประดิษฐ์ พึ่งตําบล รองผอ.ร.ร.

จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม, นายสมชาย ภู่ สุ โ ข รองผอ.ร.ร.เตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา, นางนพมาศ บริสุทธิ์ธรรม รองผอ.ศึกษานารี และนายคุณากร ศรีคง รองผอ.ร.ร.นวมินทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยาพุ ท ธมณฑล และ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจําในสังกัด สพม.1 ร่วมงาน เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 18 กั น ยายน 2557 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ภายในงาน “กษิ ณ านุ ส รณ์ มุ ทิ ต า คารวะ สพม.1” ประกอบด้วยการทําบุญตัก บาตรพระสงฆ์ 60 รูป พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้เ กษี ย ณราชการ การแสดงมุท ตาจิ ตแก่ ผู้ เกษียณอายุราชการฯด้วยการมอบมาลัยกร การแสดงของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และรับประทานอาหารร่วมกัน


หน้า 7

โรงเรียนสังกัด สพม.1 ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจําปี 2557 สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มอบหมายให้ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็ น คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร ทางการศึ ก ษา ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แก่ครูสังกัด สํานักงานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จํานวน 26 รุ่น จํานวน 5,090 คน ในระหว่าง เดือนสิงหาคม-กันยายน 2557 ในสัปดาห์นี้มีการพัฒนาอบรม ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2557 จํานวน 4 รุ่น ในรุ่นที่ 21-26 โดยโรงเรียน บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ดําเนินการพัฒนารุ่นที่ 21 ผู้เข้าอบรมเป็นครูในสังกัดสพม.2 และสพม.3 โรงเรียน ชิโนรสวิทยาลัย ดําเนินการพัฒนารุ่นที่ 22 ผู้เข้าอบรมเป็นครู ในสั ง กั ด สพม.17 และ สพม.42 โรงเรี ย นวั ด บวรมงคล ดําเนินการรุ่นที่ 23 ผู้เข้าอบรมเป็นครูในสังกัด สพม.4 และ สพม.10 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ดําเนินการพัฒนารุ่นที่ 24 ผู้เข้าอบรมเป็นครูในสังกัดสพม.1และสพม.9 และในระหว่าง วันที่ 23-25 กันยายน 2557 จํานวน 2 รุ่นได้แก่ โรงเรียน มักกะสันพิทยา ดําเนินการพัฒนารุ่นที่ 25 ผู้เข้าอบรมเป็น ครูในสังกัดสพป.ปราจีนบุรี1,2 และสพป.นครนายก โรงเรียน ที ปั ง กรวิ ท ยาพั ฒ น์ (ทวี วั ฒ นา) ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ฯ ดําเนินการพัฒนารุ่นที่ 26 ผู้เข้าอบรมเป็นครูในสังกัดสพป. ประจวบ2,สพป.ระยอง 2 และสพป.จั นทบุรี 1 โดยได้รั บ เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากรศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความรู้แก่ครูผู้เข้าร่วมการพัฒนา

รุ่นที่ 21-26 สังกัด สพฐ.


หน้า 8

โรงเรียนสังกัด สพม.1 ดําเนินการพัฒนาครู ด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ได้ รั บ มอบหมายจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา ขั้นพื้นฐานให้เป็นคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ในรุ่น ที่ 1 และ 2 โดยรุ่นที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เป็น ผู้ ดํ า เนิ น การ ในระหว่ า งวั น ที่ 19-21 กั น ยายน 2557 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยผู้รับการพัฒนาเป็น ครูในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้แก่ นนทบุ รี เขต 1,สระบุ รี เขต 1และ2, สุ พ รรณบุ รี เขต 3, ชัยนาท และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ เขต5, เขต6, เขต 7 และ เขต10 ส่ ว นรุ่ น ที่ 2 โรงเรี ย น มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ เป็นผู้ดําเนินการ ในระหว่างวันที่ 202 2 กั น ย า ย น 2 5 5 7 ณ โ ร ง แ ร ม ท า ว น์ อิ น ท า ว น์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้รับการพัฒนาเป็นครู ในสํานักงานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ได้ แ ก่ เพชรบุ รี 1และ2, ประจวบ1และ2, ราชบุรี 1และ2, สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนาบุ รี 1 ,2,3และ4 และนครนายก ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อํานวยการสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การพั ฒ นาฯ และบรรยายพิ เ ศษ พร้ อ มทั้ ง พบปะและให้ กําลังใจกับคณะทํางานและผู้เข้ารับการพัฒนา การพั ฒ นาครู ด้ า นวิ ช าการ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากร มี ค วามเข้ า ใจถึ ง หลักการ การวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถสร้าง เครื่องมือวัดและประเมินผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม แนวทางการทดสอบระดั บ ชาติ การสอบ O-NET และ PISA และสามารถทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ


แวดวงสพม.1 I เรื่อง : ธเนศ I ภาพ : ธเนศ-วรพงษ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1

หน้า 9

สพม.1 ร่วมกับ สวนกุหลาบ ธนฯ จัดอบรมการบูรณาการ Tablet เพื่อการจัดการเรียนการสอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดอบรม เชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาคอมพิวเตอร์ พกพา(Tablet) เพื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน แก่ ครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัด สพม.1 โดยไม่จํากัดกลุ่ม สาระและระดับชั้น โรงเรียนละ 4 ท่าน ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2557 ณ ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุ ง เทพมหานคร โดยนายจตุ ร งค์ เปรมชั ย พร รอง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ และใน โอกาสนีว้ า่ ทีร่ อ้ ยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ได้FaceTime ผ่าน Smart Phone มาพบปะผูเ้ ข้าอบรมด้วย


แวดวงโรงเรียน I เรื่อง : ธเนศ

I ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1

หน้า 10

โรงเรียนวัดราชาธิวาส จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล 2557 นายอนั น ต์ ระงั บ ทุ ก ข์ ผู้ ต รวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ประธานในพิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรี ในงานวันสันติภาพสากล 2557 ร่วมด้วย พลเอก เทอดศั ก ดิ์ มารมย์ ประธานมู ล นิ ธิ ส หพั น ธ์ สั น ติ ภ า พ ส า ก ล แ ล ะ Dr. Gwang-Jo Kim ผู้อํานวยการสํานักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร อ่า นสารของเลขาธิ ก ารองค์ ก ารสหประชาชาติ และนายอมริ น ทร์ พิ ม ลรั ต นไพบู ล ย์ ผู้ แ ทน นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวั ด ราชาธิ ว าส อ่ า นสารของ เลขา ธิ ก า รองค์ ก ารสหประชาชาติ โดยมี ผู้ อํ า นวยการสมทบ โตสุ รั ต น์ ผู้ อํ า นวยการ โรงเรียนกล่าวต้อนรับคณะผู้มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส วั น ที่ 21 กั น ยายนของทุ ก ปี องค์ ก าร สหประชาชาติกําหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกจะร่วมรําลึก และรณรงค์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ความ ร่ ว มมื อ ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สัน ติภ าพทั่ ว โลก มู ล นิ ธิส หพั น ธ์สั น ติ ภ าพสากล (ประเทศไทย) เป็ น องค์ ก รที่ ดํ า เนิ น งานเพื่ อ ส่งเสริมสันติภาพในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของคณะ ม น ต รี เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง อ ง ค์ ก า ร สหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council : UNECOSOC) มี ค วา ม ตระหนักและปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในการสร้าง กิ จ กรรมและความร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ นํ า มาซึ่ ง “สันติภาพ” โดยมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมรําลึกและ รณรงค์เนื่องในวันสันติภาพสากลมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 10 ปี และได้เริ่มขยายกิจกรรมรณรงค์ อ่ า นสารสั น ติ ภ าพ ของผู้ นํ า ประเทศและ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติและยืน สงบนิ่ง ร่วมจิตอธิษฐาน เป็นเวลา 1 นาที ในโรงเรียนเพื่อ รณรงค์ แ ละสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก แห่ ง สั น ติ ภ าพให้ กั บ นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษาเริ่ ม ตั้ ง แต่ ปี 2 552 โดย

ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรี ย นราชนั น ทาจารย์ ส ามเสน กรุงเทพมหานคร สํานักงานตํารวจ แห่งชาติ วิทยาลัย 2 และจังหวัดต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม กิจกรรม ในสถานการณ์ ข องประเทศไทย ปัจจุบันยังมี ปัญหาด้าน ความขัดแย้ง การ แบ่งฝ่าย ปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม บางมด ทั้งของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและใน ภาพรวมของประเทศ ในปี 2557 นี้ มูลนิธิ สหพันธ์สันติภาพสากลฯ จึงมีความตั้งใจที่ จะขยายกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพ ของผู้ นํ า ดั ง กล่ า วและ ยื น สงบนิ่ ง ร่ ว มจิ ต อธิ ษ ฐานเป็ น เวลา 1 นาที ในสถานศึ ก ษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่ ว ประเทศให้ อ อกไปเป็ น วงกว้ า งมากขึ้ น น้อยใน เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระ เจ้ า อยู่ หั ว ฯ เนื่ อ งในมหามงคลเฉลิ ม พระ ชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ทั้ ง เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก และเยาวชน เจ้าหน้าของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระ นวล รัช มหากรุ ณ าธิ คุ ณ ด้ ว ยการสร้ า งพลั ง แห่ ง สันติภาพร่วมกันทั้งประเทศ นอกจากโรงเรียนวัดราชาธิวาสแล้ว ยั ง มี โ ร ง เ รี ย น อี ก ห ล า ย แ ห่ ง ใ น สั ง กั ด สํ า นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา เขต 1 ที่จั ด กิ จ กรรมรํ า ลึ ก และรณรงค์ เ นื่ อ งในวั น สั น ติ ภ าพสากลด้ว ยเช่ น กั น อาทิ โรงเรีย น ธนบุรีฯ บางมดวิ ท ยา “สี สุ ก หวาดจวนอุ ป ถั ม ภ์ ” โรงเรี ย นที ปั ง กรวิ ท ยาพั ฒ น์ ( วั ด น้ อ ยใน) ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ฯ โรงเรี ย นนวลนรดิ ศ วิ ท ย า ค ม รั ช มั ง ค ล า ภิ เ ษ ก โ ร ง เ รี ย น อุ บ ล รั ต น ร า ช กั ญ ญ า ร า ช วิ ท ย า ลั ย สามเสน 2 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนธนบุรวี รเทพีพลารักษ์


หน้า 11

นักเรียนบวรนิเวศ บรรพชาสามเณร ถวาย เป็ นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณวังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยีย่ มโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนวลนรดิศ การก่อสร้าง อาคารเรียน “เจริญ ทั่งทอง” ,อาคารท้องฟ้าจําลอง “ศ.ดร.สุชาติ ธ า ด า ธํ า ร ง เ ว ช ” , ห้ อ ง ส มุ ด อั จ ฉ ริ ย ะ ค รู ส ม มู ล โ ง่ ว ลิ พั ฒ น์ ” ,”เรื อ นประชาสั ม พั น ธ์ ” , “ห้ อ งปฏิ บั ติ ธ รรมนํ า นั่ ง สมาธิ” พร้อมทั้งเปิด “ห้องศูนย์การเรียนอาเซียน โรงเรียนวัด นวลนรดิศ” โดย นายประเสริฐ ผุดผ่อง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัด นวลนรดิศ คณะครู กรรมการองค์กรที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557.

วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ องค์ ก รสนั บ สนุ น ได้ จั ด กิ จ กรรม นาคากตั ญ ญุ ต า บรรพชาสามเณร ในโอกาส ครบ 1 ปี แห่ ง การ สิ้นพระชนม์ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพิธีปลงผม และถวายผ้าไตร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 และมีพิธี บรรพชา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 และเดินทางไป ปฏิบัติธรรมเสริมสร้างมหากุศล ถวายเป็นพระกุศล แด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก ณ วั ด สิ ริ น ธรเทพรั ต นาราม จังหวัดนครปฐม โดยมีพิธีลาสิกขา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.

มุทติ าจิต คุณครูสวนกุหลาบวิทยาลัย ศิ ษ ย์ เ ก่ า สวนกุ ห ลาบฯ รุ่ น 112 เป็ น เจ้ า ภาพ จั ด งาน มุทิตาจิต แด่คุณครูสวนกุหลาบวิทยาลัยผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2557 เป็นวัฒนธรรมและความทรงจําที่งดงามสําหรับ ชาวสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย ...แบบอย่ า งที่ ดี ที่ สุ ด ของน้ อ งๆ รุ่ น ต่อไป.

ชมรมดนตรีไทย เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ชมรมดนตรี ไ ทย โรงเรี ย นวั ด นวลนรดิ ศ รับรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจํ า ปี พุ ท ธศั ก ราช 2557จาก คณะกรรมการจั ด งานวั น เยาวชนแห่ ง ชาติ ในวั น เยาวชนแห่งชาติ 2557.


หน้า 12

Scan me

สรุปข่าว สพม.1 ประจำสัปดาห์ 17-25 กันยายน 57  
สรุปข่าว สพม.1 ประจำสัปดาห์ 17-25 กันยายน 57  
Advertisement