Page 1

หน้า

ข่าวสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจําสัปดาห์

10-16 กันยายน 2557


ข่าวสารจากศธ. I เรื่อง/ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ I เรียบเรียง : ธเนศ

หน้า 2

10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค์ พิพฒ ั นาศัย ประจําปี งบประมาณ 2558 พ ล เ รื อ เ อ ก ณ ร ง ค์ พิ พั ฒ น า ศั ย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ม อ บ น โ ย บ า ย ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี งบประมาณ 2558 แบ่ ง เป็ น 5 นโยบายทั่ ว ไป 7 นโยบายเฉพาะ(ดํ า เนิ น การให้ เ ห็ น ผลใน 1 ปี) และ10 นโยบายเร่งด่วน(ดําเนินการ ให้ เ ห็ น ผลใน 3 เดื อ น) ในฉบั บ นี้ จึ ง ขอ นํ า เสนอ 10 นโยบายเร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง มี รายละเอียดดังนี้ 1. เร่งสํารวจและให้ความช่วยเหลือ เยียวยา รวมทั้งฟื้นฟูโรงเรียน สถานศึกษา นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู อ าจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์อุทกภัย โดยเร็ว 2. เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและ เหตุ ท ะเลาะวิ ว าทของนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ะ ศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ ภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพื่อจูงใจ ให้นักเรียนนักศึกษา พ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับ การศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิม่ มากขึน้ 4. ทบทวนหลักสู ตร การเรียนการ สอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิ เ คราะห์ มี เ วลาทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา ความรู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ทั ก ษ ะ แ ล ะ ประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยม หลั ก มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สร้ า งวิ นั ย จิ ต สํ า นึ ก ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม

การยึ ด มั่ น ในสถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจ ในการเป็นคนไทย 5. เร่ ง พิ จ ารณาทบทวนการ อุ ด หนุ น รายหั ว แก่ นั ก เรี ย นในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง ของภาครั ฐ และเอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ การเรี ย นของนั ก เรี ย นสายอาชี พ อาชี ว ศึ ก ษา และการช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ยากจน พิการ และด้อยโอกาส 6 . เ ร่ ง ข ย า ย บ ท บ า ท ข อ ง ภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบ การศึ ก ษา โดยเฉพาะการจั ด ทํ า ข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ เอกชนในการให้การสนับสนุนและการ รั บ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาเข้ า ทํ า งานหลั ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษา และการสนั บ สนุ น อื่น ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น 7. เร่ ง ปรั บ ระบบการบรรจุ ค รู และการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้ เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่มี ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาด แคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และ ครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 8. เร่งทบทวนมาตรการการจัด กิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษา ในสถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ และ

มาตรการติ ด ตาม ควบคุ ม การ ลั ก ลอบการจั ด กิ จ กรรมรั บ น้ อ งทั้ ง ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ให้ เ ป็ น ไปในแนวทางที่ ส ร้ า งสรรค์ ปลอดภั ย ปราศจากการใช้ ค วาม รุ น แรง การละเมิ ด และคุ ก คามทาง เพศ รวมทั้ ง ไม่ ขั ด ต่ อ หลั ก ศี ล ธรรม ขนบประเพณี อั น ดี ง าม และเป็ น ไป ตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยให้ มี ผ ล บั ง คั บ ใช้ ใ ห้ ทุ ก สถาบั น การศึ ก ษา ยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ อ ย่ า ง เคร่งครัด 9. เร่งทบทวนมาตรการความ ปลอดภั ย สํ า หรั บ สถาบั น การศึ ก ษา ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศน ศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการ ความปลอดภั ย ในการเดิ น ทางและ การขนส่ ง เป็ น หมู่ ค ณะของนั ก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ครู อ าจารย์ และบุค ลากร ทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ ทุ ก สถาบั น การศึ ก ษายึ ด ถื อ เป็ น แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 1 0 . เ ร่ ง ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม นโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องกับด้านการศึ กษาทั้งที่เป็น หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบหลั ก และหน่ ว ย สนั บ สนุ น ให้ เ ห็ น ผลในทางปฏิ บั ติ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และเป็ น ไปตาม เป้ า หมายและกรอบระยะเวลาที่ กําหนด

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี งบประมาณ 2558 ฉบับเต็มได้ที่นี่ http://www.reo.moe.go.th/doc/policymoe58.pdf


หน้า 3

เลขาธิการ กพฐ. ร่วมแถลงข่าว 17 ปี เพชรยอดมงกุฎ พระธรรมภาวนาวิ ก รม ประธานมูล นิ ธิ ร่ม ฉั ต ร และดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแถลงข่าว “17 ปี เพชรยอด มงกุฎ” เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ใต้ พ ระมหามณฑป วั ด ไตรมิ ต รวิ ท ยารามวรวิ ห าร กรุงเทพมหานคร โดยมีสถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพในการ แข่งขันทั้ง11แห่ง และโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ได้ร่วม จัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย โครงการเพชรยอดมงกุฎเกิดจาความริเริ่มของ ดร.อุบล เล่นวารี อดีตที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีเพื่อการ เรี ย นการสอน สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อครั้งดํารงตําแหน่ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ง า น ก า ร ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อ จะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางคุณภาพการศึกษา ของโรงเรี ย นให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง

และเต็มศักยภาพ เป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอน โดย มี เ ป้ า หมายมุ่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพที่ ตั ว เด็ ก และมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา โรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร จํานวน 38 โรงเรียนที่โรงเรียนกระทรวงศึกษาการสงวนไว้สําหรับ เป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาชั้นนํา ของประเทศ โดยครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ.2541 เป็นการจัดการ แข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ เ พชรยอดมงกุ ฎ เพื่ อ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์แก่เยาวชนของประเทศให้ สามารถแข่งขนกับนานาอาระประเทศ แต่ เ นื่ อ งจากไม่ มี ง บประมาณจั ด การแข่ ง ขั น ดร.อุ บ ล เล่ น วารี จึ ง ได้ ไ ปกราบนมั ส การขอความเมตตาจากพระพรหม มังคลาจารย์ ( พระราชภาวนาวิก รม นามในขณะนั้น ) ผู้ ช่วยเจ้ า อาวาสวั ด ไตรมิ ต รวิ ท ยาราม เป็ น ประธานมู ล นิ ธิ ร่ ม ฉั ต ร ช่ ว ย อุปถัมภ์รางวัลทุนการศึกษาในการแข่งขัน โดยได้รับความร่วมมือ จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ธนาคารออมสิ น และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ -


หน้า 4

แห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ปัจจุบั นโครงการเพชรยอดมงกุ ฎมีก ารแข่งขั น ทั้งหมด 11 รายการ ดังนี้ 1.การแข่งขันประวัติศาสตร์ 2.การแข่งขันภาษาไทย 3.การแข่งขันพระพุทธศาสนา 4.การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ 5.การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 6.การแข่งขันคณิตศาสตร์ 7.การแข่งขัน ประติ ม ากรรม 8.การแข่ ง ขั น เคมี 9.การแข่ ง ขั น ภาษาญี่ปุ่น 10. การแข่งขันภาษาจีน 11. การแข่งขัน ภาษาอังกฤษ

กําหนดการแข่งขันมีดังนี้ วันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 การแข่งภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันที่ 19 ตุลาคม 2557 การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2(ระดับอุดมศึกษา) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วั น ที่ 1 -2 พฤศจิ ก ายน 2557 การแข่ ง ขั น พระพุทธศาสนา ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2557 การแข่ ง ขั น ภาษาญี่ ปุ่น ครั้งที่ 9(ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานและ อุ ด มศึ ก ษา) ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล รัตนโกสินทร์ วั น ที่ 22-23 พฤศจิ ก ายน 2557 การแข่ ง ขั น ภาษาไทย ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย วั น ที่ 29-30 พฤศจิ ก ายน 2557 การแข่ ง ขั น ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา และวันที่ 1 ธันวาคม 2557 การแข่งขันประติมากรรม ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


แวดวงสพม.1 I เรื่อง : ธเนศ I ภาพ : ธเนศ-วรพงษ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1

หน้า 5

สพม.1 เข้าร่วมประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที 64 ปี การศึกษา 2557 ระดับภาคภาคกลางและภาคตะวันออก ดร.งามพิ ศ ลวากร รองผู้ อํ า นวยการ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็ น ผู้ แ ทนผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เข้าร่วมประชุม เตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปี การศึกษา 2557 ระดับภาคภาคกลางและภาค ตะวั น ออก เมื่ อ วั น ที่ 10 กั น ยายน 2557 ณ ห้ อ งประชุ ม สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ดร.สุวิทย์ มูลคํ า ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม โดยเชิญ นายแสงไทย มีสุนทร ผู้อํานวยการสํานักพัฒนา กิจกรรมนักเรียนให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน ซึ่งมีผู้อํานวยการสํานักงานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ผู้ อํ า นวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในพื้ น ที่ ภ าคกลางและ ตะวันออกจํานวน 12 จังหวัด เข้าร่วมประชุม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปี การศึกษา 2557 ระดับภาคภาคกลางและภาค ตะวันออก จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนนทบุรแี ละพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เขต 2 และ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพ จะมีพธิ เี ปิด และพิ ธี ปิ ด ในวั น ที่ 19 ธั น วาคม 2557 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ในคราวประชุมครั้งนี้ ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ แ จ้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ นั ก เรี ย น และครูผู้ฝึกสอนในเขตพื้นที่ ภาคกลางและตะวั น ออก นายแสงไทย มีสุนทร สมั ค รโดยลงทะเบี ย นผ่ า น ดร.สุวิทย์ มูลคํา  ระบบออนไลน์แล้วขอให้ คัดลอกสําเนาการสมัครไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเป็น ข้อมูลสํารองในกรณีที่ระบบอาจเกิดผิดพลาดโดยไม่ได้คาดคิด พร้อมทั้งมีการ จับฉลากลําดับการแข่งขันในระดับภาคฯ ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญ ทองชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยสพม.1 ได้ลําดับการแข่งขันใน โซนแข่งขันที่ 1 ลําดับที่ 33 และโซนแข่งขันที่ 2 ลําดับที่ 8


หน้า 6

คณะกรรมการเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หารือ การจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัด สพม.1 คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก า รศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ประชุ ม หารื อ การจั ด การ ศึ ก ษา ของโรงเรี ย นสั ง กั ด สพม.1 เมื่ อ วั น พฤหัส บดีที่ 11 กัน ยายน 2557 ณ ห้องอาหาร ปลาอยู่ เ ย็ น ถนนราชพฤกษ์ กรุ ง เทพมหานคร โดยได้ นํ า นโยบาย สํ า นั ก งานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ร่วมหารือที่ประชุม ด้วย จึงขอนําข้อมูลมาเผยแพร่ให้ได้รับทราบโดย สรุปดังนี้ 1 นโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1. เร่งปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มี ประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก 2. เร่ง พั ฒ นาความแข็ ง แกร่ ง ทางการศึ ก ษา ให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท รวมถึ ง เด็ ก พิ ก าร และด้อยโอกาส โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด 3. เร่ง ปรั บ ระบบสนั บ สนุน การจัด การศึ ก ษาให้ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครู แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ความสามารถและทั ก ษะที่ เ หมาะสมกั บ การ พัฒนาเรียนรู้ 5. เร่งสร้างระบบให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง 6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความ เข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน 7. สร้ า งระบบการควบคุ ม การจั ด การการ เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน และมีนโยบายการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 1

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน เร่งรัด การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 9. เร่ ง ปรั บ ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม 10. มุ่ ง สร้ า งพลเมื อ งดี ที่ ตื่ น ตั ว และอยู่ ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 11. ทุ่ ม เทมาตรการเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ สถานศึ ก ษาที่พั ฒ นาล้ า หลั ง และโรงเรี ย น ขนาดเล็กที่ไมได้คุณภาพ 2 มาตรฐานสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษา พ.ศ. 2557 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ ความเป็ น เลิ ศ เป็ น การดํ า เนิ น งานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บรรลุ ตามเป้ า หมาย โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งและ พั ฒ นากระบวนการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ยึ ด การสร้า ง ความเข้มแข็ ง ด้ว ยการพัฒ นาให้ เป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ก ารกระจาย อํ า นาจและเปิ ด โอกาสให้ มี ส่ ว นร่ ว ม จาก ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง มี ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ ประเมินผล และนิเทศการศึก ษาเพื่ อให้ไ ด้ ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 การบริ ห ารและการจั ด การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เป็นการบริหาร และการจั ด การศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึง การบริหารและการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในความรับผิดชอบของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพส่งผล ถึง คุณ ภาพการจัดการศึก ษา ที่ ต้อ งการให้ เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษา

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริ หารและการจัด การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผลการดําเนินงาน ที่บรรลุเป้าหมาย และ ส่ ง ผลดี ต่ อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร ทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ชุมชน และผู้เรียน

นโยบาย สพฐ. 2558 (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สรุปข่าวสพม.1ประจําสัปดาห์ 1-9 กันยายน 57 หน้า2-5 [http://issuu.com/sesaoonegennew/docs/sesao1focusweekly1-9sep2014/1]) มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 อ่านเพิ่มเติมได้ที่[http://issuu.com/sesaoonegennew/docs/obecstandard2014/1]

2


หน้า 7

25 โรงเรียนสังกัด สพม.1 ได้รบั คัดเลือกให้เป็ น “สถานศึกษาพอเพียง ประจําปี 2556”

โรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” ในงานโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา(ภาคกลางและภาคตะวันออก) โดยนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ หอประชุ ม พิ ฆ เนศวร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ พระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

โรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ได้รับหาประกาศ เป็นสถานศึกษาพอเพียง ประจําปี 2556 มีทั้งสิ้น 25 โรงเรี ย นได้ แ ก่ 1.โรงเรี ย นฤทธิ์ ณ รงค์ ร อน 2. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 3. โรงเรียน วัดรางบัว 4. โรงเรียนศึกษานารี 5. โรงเรียน วัดน้อยนพคุณ 6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุ รี 7. โรงเรี ย นสุ ว รรณารามวิ ท ยาคม 8. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 9. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 10. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 11. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 12. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วั ด น้ อ ยใน)ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ฯ 13. โรงเรี ย น วั ด บ ว ร ม ง ค ล 1 4 . โ ร ง เ รี ย น ส ต รี วิ ท ย า 15. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 16. โรงเรียนมัธยมวั ด สิ ง ห์ 1 7 . โ ร ง เ รี ย น ม ห ร ร ณ พ า ร า ม 18. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 19. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 20. โรงเรียน ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 21. โรงเรียนไชยฉิมพลี วิ ท ยาคม 22. โรงเรี ย นศี ล าจารย์ พิ พั ฒ น์ 23. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 24. โรงเรียน บ า ง ม ด วิ ท ย า " สี สุ ก ห ว า ด จ ว น อุ ป ถั ม ภ์ " 25. โรงเรี ย นสตรี วั ด อั ป สรสวรรค์ และมี สถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษา พอเพียง ประจําปี 2555 จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และโรงเรียนวัด ราชโอรส เข้ารับเกียรติบัตรด้วยเช่นกัน


หน้า 8

ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่บคุ ลากร ผูเ้ กษียณอายุราชการ สพม.1

นายกิตติ ทองเกิด

นายชาติ แจ่มนุช

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จั ดงานแสดงมุทิ ตาจิ ตแก่ บุค ลากรผู้ ปฏิ บัติ หน้าที่ ใ น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 11 กั น ยายน 2557 ณ ห้ อ ง อ า ห า ร ป ล า อ ยู่ เ ย็ น ถ น น ร า ช พ ฤ ก ษ์ กรุงเทพมหานคร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุ ณ ารั ก ษ์ ประธานกรรมคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 1 และว่ า ที่ ร้อ ยตรี ดร. อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ได้ ก ล่ า วแสดงความ ชื่นชมยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ มีคณะกรรมการ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ผู้ บ ริ ห าร สํานักงานเขตพื้นที่ และบุคลากร ร่วมงาน

นางจุฑาภัณฑ์ บุพศิริ

นายประเสริฐ ผุดผ่อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผู้เกษียณอายุราชการ ที่ปฏิบัติ หน้าที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติ ทองเกิด รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่


หน้า 9

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายชาติ แจ่มนุช ศึกษานิเทศก์ สพม.1 นางจุฑาภัณฑ์ บุพศิริ นักวิชาการศึกษา สพม.1 และใน โอกาสนี้ได้เชิญนายประเสริฐ ผุดผ่อง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัด นวลนรดิศ กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร การศึกษา ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีนี้เช่นเดียวกัน ร่วมรับ การแสดงมุทิตาจิต จาก คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากร สพม.1 โดยมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียน สุวรรณพลับพลาพิทยาคม ให้ได้รับชม


หน้า 10

สพม.1 จัดงานเกษียณอายุราชการแก่ลกู จ้างประจํา ในสังกัด “มุทติ า สังสรรค์ วันเกษียณ” น า ย จ ตุ ร ง ค์ เ ป ร ม ชั ย พ ร ร อ ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด งาน “มุ ทิ ต า สั ง สรรค์ วั น เกษี ย ณ” แก่ ลู ก จ้ า งประจํ า สั ง กั ด สพม.1 ที่ เ กษี ย ณ อายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ณ ห้อง ประชุ ม โรงเรี ย นวั ด ราชโอรส โดยมี น าง สุภาณี โลหิตานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียน ศึกษานารี นายพิษณุ ศรีพล ผู้อํานวยการ โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น และลู ก จ้ า งประจํ า ใน สังกัด ร่วมงาน กิจกรรม มุทิตา สังสรรค์ วันเกษียณ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต แก่ ลู ก จ้ า งประจํ า ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่เกษียณอายุ ราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็น ขวั ญ กํ า ลั ง ใจ และสั ง สรรค์ แลกเปลี่ ย น ความคิดเห็น ในหมู่ลูกจ้างประจํา โดยใน ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ นี้ มี ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จํ า ที่ เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 24 ท่าน จาก 2 1 โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก า ร อนุ เ คราะห์ ส ถานที่ แ ละงบประมาณจาก ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.1 เครือข่าย ผู้ ป กครองโรงเรี ย นและนั ก เรี ย นและครู โรงเรียนวัดราชโอรส และชมรมพนักงาน ขับรถยนต์กรุงเทพมหานคร


หน้า 11

โรงเรียนสังกัด สพม.1 ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจําปี 2557 สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มอบหมายให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็ น คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร ทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 แก่ ค รู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มั ธ ยมศึ ก ษา ในภาคกลางและตะวั น ออก สํ า นั ก งาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 26 รุ่น จํานวน 5,090 คน ในระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557 โดยในสัปดาห์นี้มีการพัฒนาอบรม ระหว่างวันที่ 1214 กั น ยายน 2557 จํ า นวน 3 รุ่ น ในรุ่ น ที่ 18-20 โดย โรงเรี ย นมหรรณพาราม ดํ า เนิ น การพั ฒ นารุ่ น ที่ 18 ผู้ เ ข้ า อบรมเป็นครูในสังกัดสพม.6 และสพม.18 โรงเรียนวันพุทธ บูชา ดําเนินการพัฒนารุ่นที่ 19 ผู้เข้าอบรมเป็นครูในสังกัด สพม.7 และ สพม.5 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง ดําเนินการ รุ่ น ที่ 20 ผู้ เ ข้ า อบรมเป็ น ครู ใ นสั ง กั ด สพม.8 และ สพม.1 ได้รับเกียรติจากวิทยากรศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ให้ความรู้แก่ครูผู้เข้าร่วมการพัฒนา

รุ่นที 18-20 สังกัด สพฐ.


หน้า 12

Scan me

สรุปข่าว สพม.1 ประจำสัปดาห์ 10-16 กันยายน 57  
สรุปข่าว สพม.1 ประจำสัปดาห์ 10-16 กันยายน 57  
Advertisement