Page 1

หน้า

ข่าวสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจําสัปดาห์

1-9 กันยายน 2557


รายงานพิเศษ I เรื่อง : ธเนศ I ภาพ : ธเนศ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1

รายการพิเศษ

หน้า 2

“นโยบาย”

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 นายปรเมษฐ์ โมลี ผู้ อํานวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางเบญญา ภา คงรอด ผู้ อํานวยการโรงเรี ย นสตรี วิ ท ย า น า ย เ ชิ ด ศั ก ดิ์ ศุ ภ โ ส ภ ณ ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบ วิทยาลัย และนักเรียน สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วม รายการถ่ายทอดสด รายการพิเศษ

นโยบายสํ า นั ก งานคณะกรรมการ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ง บประมาณ พ . ศ . 2 5 5 8 จั ด โ ด ย สํ า นั ก ง า น คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เมื่ อ วั น ที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 16.00 - 17.00 น. ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น์ โ ม เ ดิ ร์ น ไ น น์ โดยมี น ายสุ รั ต น์ ศิล ปอนั น ต์ ประธาน คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน น า ย ก ม ล ร อ ด ค ล้ า ย เ ล ข า ธิ ก า ร คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ร่วมเสวนา ผู้แทนผู้อํานวยการเขตพื้นที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ มั ธ ยมศึ ก ษา ร่ ว มตอบข้ อ ซั ก ถามจาก

ผู้ชมทางบ้านทางโทรศัพท์ 10 ท่าน ครู และนั ก เรี ย นสั ง กั ด ประถมศึ ก ษา และ มั ธ ยมศึ ก ษา เข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง การเสวนา ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยกําลัง จะก้าวเข้าสู่ประชาชมอาเซียน และมีกฎ บัตรร่ ว มกั น ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องประชากรใน ประเทศ ด้วยการให้ประชากรได้เข้าถึง โอกาสต่ า งๆอย่ า งเท่ า เที ย มกั น และ รากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศก็ คือ การศึกษา รวมไปถึงการส่งเสริมการ ฝึกอบรม การพัฒนาขีดความสามารถใน การแข่งขัน การเข้ าถึงเทคโนโลยีแ ละ น วั ต ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ร ว ม ทั้ ง ก า ร ใ ช้ ภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นภาษากลาง ในการสื่อการกันระหว่างภูมิภาค เพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของ ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึง ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ เด็ก ไทยให้ มี ความรู้ควบคู่กับคุ ณธรรม เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน โดยสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการกํากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดูแล เด็ ก ในวั ย เรี ย นทุ ก ประเภท เช่ น เด็ ก ทั่วไป เด็กผู้พิการทุพพลภาพ เด็กด้อย โอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้เ ข้า ถึ ง การศึ ก ษาอย่ างเท่ า เทีย มกั น “สพฐ. ใส่ ใ จ มุ่ ง มั่ น พั ฒ นา การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ให้ มี คุ ณ ภาพและมี ม าตรฐานระดั บ สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย” ยกระดับการศึกษาในทุกมิติที่ส ะท้อน จากผลการประเมิ นคุณภาพผู้เรียนใน ระดับชาติและระดับนานาชาติ พบว่า คะแนนในการทดสอบกลางใน 5 วิชา หลัก(O-NET) ป.6 ,ม.3 และม.6 ไม่ถึง ร้ อ ยละ 50 คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเมื่ อ เปรียบเทียบกันนานาชาติ เช่น ในการ สอบ PISA และ TIMSS ที่แม้ ค ะแนน จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็ ยั ง ไม่ ถึ ง ระดั บ ประเทศที่ พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามในการ ด้านโอกาสทางการศึกษา แม้เด็กไทยส่วนใหญ่ได้รับ โอกาสทางการศึกษา โดย มีอัตราเข้าเรียนค่อนข้างสูง และอัตราการออกกลางคัน ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบางส่วนใน กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มีรายได้ต่ําสุด ยังไม่ สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาได้


หน้า 3

และยั ง มี ก ลุ่ ม เด็ ก ที่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะไม่ ประสบความสํ า เร็ จ ในการเรี ย นและ เสี่ยงต่อการออกกลางคัน เมื่อพิจารณา ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ดการ ใ น ค ว า ม พยายามกระจายอํานาจของการบริหาร จั ดการสู่สํ านั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษา และสถานศึ ก ษา เพิ่ ม ความสะดวก คล่องตัว และเพื่อการมีส่วนร่วมในการ บริ ห ารจั ด การพบว่ า ยั ง ทํ า ได้ เ ป็ น ส่ ว น น้ อ ย ขณะที่ ใ นเวที ป ระชาคมโลก โดยเฉพาะความสามารถของนั ก เรี ย น ไ ท ย ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น กั บ น า น า ช า ติ การศึ ก ษาไทยยั ง คงไม่ ส ามารถเตรี ย ม ความพร้อมให้กับนักเรียนให้มีศักยภาพ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่ เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของ ประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดับ สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ในตน มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ แ ข็ ง แกร่ ง และเหมาะสม เป็นพื้นฐานสําคัญในการ เรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและการดํารงชีวิต ในอนาคต

สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา ขั้ น พื้ น ฐานจึ ง กํ า หนดนโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบ และ กระบวนการ การจัดการการศึกษาขั้น พื้ น ฐานทั้ ง ระบบให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สําเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม 2. เร่ ง พั ฒ นาความแข็ ง แกร่ ง ทาง การศึ ก ษา ให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท รวมถึ ง เด็ ก พิ ก ารและด้ อ ย โอกาส เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ มเข้ า สู่ การศึ ก ษาระดั บ สู ง และโลกของการ ทํางาน

3. เร่ ง ปรั บ ระบบสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งไปในทิ ศ ทาง เดี ย วกั น มี ก ารประสานสั ม พั น ธ์ กั บ เนื้ อ หา ทั ก ษะและกระบวนการเรี ย น การสอน 4. ยกระดั บ ความแข็ ง แกร่ ง มาตรฐาน วิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริม ให้เกิดความรับผิดชอบที่เกิดกับนักเรียน และสอดคล้องกับวิชาชีพ 5. เร่งสร้างระบบให้สํานักงานเขตพื้นที่ ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น อ ง ค์ ก ร คุ ณ ภ า พ ที่ แ ข็ ง แ ก ร่ ง แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี คุ ณ ภาพและ มาตรฐานได้เป็นอย่างดี 6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กร ที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมี วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ชัดเจน 7. สร้ า งระบบการควบคุ ม การจั ด การ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูล สารสนเทศและข่ า วสาร เกี่ ย วกั บ กระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อม บริบูรณ์ และมีนโยบายการประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม 8. สร้ า งวั ฒ นธรรมใหม่ ใ นการทํ า งาน เร่ ง รั ด การกระจายอํ า นาจและความ รับผิดชอบ ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้ เ ป็ น แบบร่ ว มคิ ด ร่ ว มทํ า การมี ส่ ว น ร่ ว มและการประสานงานสามารถใช้


หน้า 4

เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา 9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสมและเป็น ธรรม ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น หนุ น ให้ ก าร เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ ตามภาระหน้าที่ 10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัว และอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมได้ และทํ า ให้ ก ารศึ ก ษานํ า การแก้ ปั ญ หา สําคัญของสังคม 11. ทุ่ ม เทมาตรการเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาที่ พั ฒ นาล้ า หลั ง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมได้คุณภาพ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นต้ อ งเสี ย โอกาสได้ รั บ การศึกษาที่มีคุณภาพ

บนพื้นฐานของความเป็นไทย

ในโอกาสนี้ มี ค รู แ ละนั ก เรี ย น โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งนักเรียน ได้รับ รางวั ล เหรี ย ญทองในการแข่ ง ขั น ภาษาเยอรมันโอลิมปิกระหว่างประเทศ (Internationale Deutscholympiade VIII) สําหรับนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมัน เป็นภาษาต่างประเทศ ในรุ่น A2 เป็น อั น ดั บ 1 ของโลก ณ เมื อ งแฟรงก์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี เนื้ อ เร็ ว ๆนี้ ได้ ม าให้ แนวคิด และประสบการณ์ ใ น การจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม นักเรียนให้มีความเป็นเลิศ ในรายการ เป้าหมายในการปฏิรปู การศึกษา ด้วย

ของสํ านั ก งาน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้

1. มุ่ ง มั่ น พั ฒ นานั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ ทั่วถึงเสมอภาค และมีคุณภาพ 2. ครูแ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ ง ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความ เป็นมืออาชีพ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นกระจาย อํานาจและการมีส่วนร่วม 4. การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล จะมองเห็ น ทัก ษะและความสามารถของนั ก เรี ย น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึง ความถนั ด ของนั ก เรี ย นในแต่ ล ะด้ า น ดังเช่นนางสาวปุญญิศา แสงปรีชารัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้ได้รับรางวัล เหรียญทองในการแข่งขันภาษาเยอรมัน โอลิมปิกระหว่างประเทศ (Internationale Deutscholympiade VIII) สํ า ห รั บ นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นภาษาเยอรมั น เป็ น ภาษาต่ า งประเทศ ในรุ่ น A2 ณ เมือ ง แฟรงก์ เ ฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี และ นางสาวธมนวรรณ เสตะปุระ โรงเรียน เตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ นผู้ ร่ ว มแข่ ง ขั น ได้รับรางวัล เกี ยรติคุณประกาศในการ แข่ ง ขั น ในนอกจากนั้ น แง่ มุ ม ของครู ประจําชั้นและครูผู้สอน ควรพัฒนาครู ด้ ว ย โดยครู จ ะต้ อ งเก่ ง ในวิ ช าที่ ส อน เข้าใจเนื้ อหาโดยละเอียด และมีความ ทั น สมั ย ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลก และสื่ อ สารภาษาต่ า งประเทศได้ ที่ สําคัญที่สุดสําหรับครูและนักเรียน ต้อง เก่งและดี นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นคนดี และกลับมาพัฒนา ประเทศได้ในอนาคต ส่วนครูจะต้องมี จริย ธรรม ศีล ธรรม และสอนนัก เรีย น บนพื้นฐานความดี

อาจารย์ชัชชัย จิตต์ชุ่ม อาจารย์ หมวดวิ ช าภาษาต่ า งประเทศที่ ส อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นอาจารย์ ผู้ ดู แ ล กล่ า วว่ า การพั ฒ นาเด็ ก ในยุ ค ปั จ จุ บั น ให้ เ ก่ ง ได้ ครู ป ระจํ า ชั้ น ครู ที่ นางสาวปุ ญ ญิ ศ า แสงปรี ช ารั ต น์ ปรึ ก ษา และครู ผู้ ส อนจะต้ อ งดู แ ล

โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองในการแข่ ง ขั น ภา ษ า เ ยอร มั น โอ ลิ มปิ กร ะ ห ว่ า ง ประเทศ อันดับ 1 กล่าวถึงการเตรียมตัวว่า มีการปรับมุมมองการเรียน โดย


หน้า 5

มุ่งที่จะเรียนรู้เนื้อหา และทํากิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อ พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ทักษะชีวิตร่วมกันผู้อื่นด้วย ด้ า นนางสาวธมนวรรณ เสตะปุ ร ะ โรงเรี ย นเตรี ย มอุดมศึกษา เพื่อนผู้ร่วมแข่งขัน กล่าวถึงความได้เปรียบของการมี ความสามารถสื่อสารได้หลายภาษาว่า สามารถนําไปใช้ประกอบ อาชีพในอนาคต เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ตนเอง สําหรับการเรียน ภาษาเยอรมั น ให้ ป ระสบ ความสํ า เร็จ จะต้อ งใช้ค วาม ตั้ ง ใจ มุ่ ง มั่ น มี ใ จรั ก โดยใน ชี วิ ต ประจํ า วั น ได้ ห าความรู้ ด้ า นภาษานอกห้ อ งเรี ย น ผ่านการชมภาพยนตร์และสื่อ

ออนไลน์ ภ าษาต่ า งประเทศทั้ ง ภาษาเยอรมั น และ ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ไ ด้รับโอกาสจากครอบครั ว และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้การสนับสนุนมาโดย ตลอด หากประเทศไทยในทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมไทย หั น มาให้ ค วามสํ า คั ญ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึกษา ร่วมมือกันพัฒนาอย่างจริงจัง จะส่งผลให้ ความสามารถของประเทศไทย เมื่อเทียบกับประเทศ อื่ น ๆในโลก คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไทยของเราจะก้ า วสู่ มาตรฐานสากล

ที่มา : รายการพิเศษ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ออกอากาศสถานี โ ทรทั ศ น์ โ มเดิ ร์ น ไนน์ เมื่ อ วั น ที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 16.00 - 17.00 น. ขอบคุณภาพจากโรงเรียนสังกัด สพม.1


แวดวงสพม.1 I เรื่อง : ธเนศ I ภาพ : ธเนศ-วรพงษ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1

หน้า 6

สพม.1 ประชุมปฏิบตั ิการ การใช้ผลการประเมิน คุณภาพภายในและภายนอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมปฏิบัติการการใช้ผลการประเมิน คุณภาพภายในและภายนอก ระหว่างวันที่ 9-10 กั น ยายน 2557 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 2 อาคาร หอประชุมพญาไท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 โดยนายศรี รั ต น์ รั ต นราศรี รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 เป็ น ประธานเปิ ด งาน มี ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียนที่ ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้างาน ประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้างานแผนงาน ของสถานศึกษา 67 โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ สพม.1 ทั้ ง สิ้ น 230 คน เข้า ร่ ว มประชุ ม ได้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก ร ศ . ด ร . สุ ช า ด า บ ว ร กิ ติ ว ง ศ์ ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยสํ า นั ก งานรั บ รอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ยอด เรือน สุตะพรหม ผู้ประเมินอภิมานภายนอกระดับ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ของสํ า นั ก งานรั บ รอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ มหาชน) รศ.ดร.สุ พั ก ตร์ พิ บู ล ย์ อดี ต อาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประธานคณะกรรมการเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา มัธยมศึกษา เขต 3 และ ดร.คมศร วงษ์รักษา รอง ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ

นายศรีรัตน์

รศ.ดร.สุชาดา ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา(องค์ ก าร มหาชน) หรือสมศ. เป็นวิทยากรในการ ประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ระบบและหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก าร ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.2553 และประกาศคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 กําหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และกํากั บ ดู แ ลของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และให้ สถานศึ ก ษาต้ อ งนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก ไ ป ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา ประกอบกัน ในปีงบประมาณ 2557 นี้สถานศึกษาใน

นายบัณฑิต สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ได้ รั บ การ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในและการ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ครบถ้ ว นทุ ก โ ร ง เ รี ย น จึ ง จํ า เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ที่ สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มัธยมศึกษา เขต 1 และสถานศึกษา จะต้ อ งนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ ภายในและภายนอก มาใช้ ใ นการ วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ ทบทวนปรั บ ปรุ ง แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา และระบบการประกั น คุ ณ ภ า พ ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใช้ผลการประเมินคุณภาพ ภายในและภายนอก ตามโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งการประกัน คุณภาพภายในสถานศึก ษาเพื่อ การ พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน และ สามารถใช้ผลการประเมินคุณภาพทั้ง ภายในและภายนอกในการจัดทําหรือ ท บ ท ว น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง สถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนา ระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


หน้า 7

โรงเรียนสังกัด สพม.1 ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา ด้านการวัดและ ประเมินผลการศึกษา ประจําปี 2557

ปรเมษฐ์ โมลี ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมฯ

ว่าทีร่ อ้ ยตรี อานนท์ ผอ.สพม.1

อาจารย์ทองสุข รวยสูงเนิน

สุภาณี โลหิตานนนท์ ผอ.ร.ร.ศึกษานารี

จาตุรงค์ เปรมชัยพร รองผอ.สพม.1

สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มอบหมายให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึ ก ษา ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 แก่ ค รู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา ในภาคกลางและตะวั น ออก สํ า นั ก งาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 26 รุ่น จํานวน 5,090 คน ในระหว่ า งเดื อ นสิ ง หาคม-กั น ยายน 2557 โดยในสั ป ดาห์ นี้ มี ก ารพั ฒ นาอบรม จํ า นวน 5 รุ่ น ระหว่ า งวั น ที่ 3-7 กั น ยายน 2557 ในรุ่ น ที่ 13-17 โดย โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ และแจงร้อนวิทยา ดําเนินการ พัฒนารุ่นที่ 13(สพป.นนทบุรีเขต1-2และ14(สพป.อยุธยาเขต 2 สมุ ท รปราการเขต1-2) ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดพุทธบูชา ดําเนินการพัฒนารุ่นที่ 15(สพป.ชลบุรี2-3 ,สระแก้ว2) ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี ดําเนินการพัฒนารุ่นที่ 16(สพป.สระบุ รี เขต1,สระแก้ ว เขต1,อยุ ธ ยา เขต1) ณ ที่ 17(สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2,ชลบุรี เขต 1,ปทุมธานี เขต 2) ณ โรงแรมทาวน์ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี โรงเรียนทีปังกรวิทยา- อิน ทาวน์ กรุ ง เทพมหานคร ได้ รับ เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากรศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ พัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ดําเนินการพัฒนา รุ่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความรู้แก่ครูผู้เข้าร่วมการพัฒนา


หน้า 8

อ.ก.ค.ศ. สพม.1 ประชุมสัญจรและเยีย่ มโรงเรียนวัดบวรมงคล

คณะอนุ ก รรมการข้ า ราชการครู แ ละ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมสัญจรและ เยี่ยมโรงเรียนวัดบวรมงคล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องบวรวิวรรธน์ โรงเรียนวัด บวรมงคล กรุงเทพมหานคร นายประพันธ์ บุญ

เกียรติประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.1 เป็น ประธานการประชุ ม โดยประธาน คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน วัดบวรมงคล ผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่า บวรมงคล ผู้ แ ทนชุ ม ชน ผู้ อํ า นวยการ โรงเรี ย นในกลุ่ม โรงเรีย นกลุ่ มที่ 3 สพ ม.1 ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล รองผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย น ครู แ ละ นักเรียนให้การต้อนรับ ในการสั ญ จรไปยั ง โรงเรี ย นวั ด บวรมงคล ครั้งนี้ อ.ก.ค.ศ.สพม.1 ได้ชม นิ ท รรศการผลงานของนั ก เรี ย นที่ จั ด แสดงไว้เพื่ อต้อ นรับ อาทิ นิท รรศการ

อาเซี ย นโดยกลุ่ ม สาระต่ า งๆ โล่ รางวัลความสําเร็จของนักเรียนและ ครู นิ ท รรศการโครงการปรั ช ญา เศรษฐกิ จ -พอเพี ย ง โครงการเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น โครงการ โรงเรี ย นประชาธิ ป ไตยตั ว อย่ า ง โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และอาคาร สถานที่ โครงงานวิทยาศาสตร์ และ ผลงานภาพวาดของนักเรียน นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารแสดงชุ ด เอกลักษณ์ไทย การแสดงเล่านิทาน ภาษาอั ง กฤษ เรื่ อ ง “กบ กั บ วั ว ” ของนัก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง ร่ า งกาย ม.1-ม.3 ซึ่ ง ได้ รั บ รางวั ล เ ห รี ย ญ เ งิ น ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี การศึ ก ษา 2556 การขั บ ร้ อ งเพลง ภาษาอั ง กฤษ การขั บ ร้ อ งเพลงจี น แ ล ะ ก า ร แ ส ด ง ชุ ด ร า ก ไ ท ย ใ ห้ ผู้ร่วมงานรับชมอีกด้วย


แวดวงโรงเรียน I เรื่อง : ธเนศ I ภาพ : ธเนศ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1

หน้า 9

วัดน้อยใน รองชนะเลิศ อันดับ2 ประกวดร้องเพลงและลีลา มัธยมศึกษา Neo star project2 โรงเรี ย นที ปั ง กรวิ ท ยาพั ฒ น์ วั ด น้ อ ยใน ในพระ ราชูปถัมภ์ฯ ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศโครงการ ประกวดร้องเพลงและลีลาประกอบเพลงระดับมัธยมศึกษาทั่ว ประเทศ โครงการNeo star project2 มัธยม พร้อมเช็คเงิน สด มูลค่า 300,000 บาท จาก บริษัทนีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่น แนล จํากัด.

วัดน้อยนพคุณ ชนะเลิศบาสเกตบอลนักเรียน 15 ปี ชิงแชมป์ ประเทศไทย ผู้อํานวยการมนัส ปิ่นนิกรและคณะนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 20,000บาท ในการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรายการ “สปอนเซอร์ไทยแลนด์แชมป์เปี้ยนชิพ 2014” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬา โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยคุณครูพงษ์ศักดิ์ แก้วใจดี เป็นผู้ฝึกสอน.

ทวีธาภิเศกชนะเลิศฟุตซอลไมโล อายุไม่เกิน15ปี นั ก เรี ย นทวี ธ าภิ เ ศกชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น "ไมโลซีเรียล ฟุตซอล แชมเปียนส์ 2014" รอบชิง ชนะเลิ ศ รุ่ น เยาวชนอายุ 13-15 ปี ได้ รั บ ถ้ ว ย ชนะเลิ ศ พร้ อ มเงิ น รางวัล มู ล ค่า 50,000 บาท โดยคุณครูธนพล วงษ์วิทย์ เป็นผู้ฝึกสอน.


หน้า 10

นัก เรี ย นศึ ก ษานารี วิ ท ยา ตัว แทนเยาวชนไทย ฝึ กซ้อ ม ฟุตบอล ณ Real Madrid C.F. สเปน

ด.ช.กฤษฎา

เด็กชายกฤษฎา พลแก้ว ชั้นม.1/10 โรงเรียนศึกษา นารี วิ ท ยา ได้ รั บ คั ด เลื อ ก จากสถาบั น สอนฟุ ต บอล ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ไ ป ร่ ว ม ฝึ ก ซ้ อ ม แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ประสบการณ์ ยังสโมสรเรอัล มาดริด(Real Madrid C.F.) ราชอาณาจักรสเปน โดยคัดเยาวชนทักษะก้าวหน้า 20 คน จาก 800 คน เพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2557 ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน เพื่อให้ เยาวชนของสถาบันฟุตบอลกรุงเทพมหานคร พัฒนาทักษะ การเล่นฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้น และเรียนรู้ประสบการณ์การ เล่ น และฝึ ก ทั ก ษะกั บ นั ก ฟุ ต บอลอาชี พ ของสโมสรฟุ ต บอล เรอัล มาดริด.

กองลูกเสือฤทธิณรงค์รอน ร่วมพิธี บันทึกความร่วมมือ ด้านลูกเสือ กองลูกเสือจิตอาสาสู่สากล โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่ ว มพิ ธี ล งนามบั น ทึก ข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ ระหว่ า งกรม ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสํานักงาน ลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 4 อาคารสํ า นั ก พิ จ ารณา ภาพยนตร์และวีดีทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง วัฒนธรรม ถนนรัชดาภิเษก.

นักเรียน ม.6 สวนกุหลาบ ปี การศึกษา 2556 คะแนนรวม O-NET สู ง สุ ด ในประเทศ นายพงศ์ พ ล นิ มิ ต รปั ญ ญา อดีตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึ ก ษา 2556 โรงเรี ย นสวน กุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย คะแนนรวมสู ง สุ ด ในการสอบ O-NET ชั้ น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ประเภทโรงเรียนมัธยม ขนาดใหญ่ พิ เ ศษ เข้ า รั บ รางวั ล จาก ศ.นพ.เกษม วั ฒ นชั ย องคมนตรี ในงานครบรอบ 9 ปี สทศ. “วัดผลเพื่อพัฒนา นํา คุณค่ า การศึ ก ษาไทย” เฉลิ ม ฉลอง 130 ปี แ ห่ง การวัด และ ประเมิ น ผลการศึ ก ษาไทย เมื่ อ วั น ที่ 3 กั น ยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร.


โรงเรียนเด่นประจําสัปดาห์ I เรื่อง/ภาพ : โรงเรียนทวีธาภิเศก, ข่าวสดรายวัน ประจําวันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2557 I เรียบเรียง : ธเนศ

หน้า 11

ทวีธาภิเศกคว้าแชมป์ ไมโลซีเรียล ฟุตซอล แชมเปี ยนส์ 2014 รุน่ เยาวชนอายุ 13-15 ปี ปิดแมตช์ไปอย่างสนุกสนานสําหรับการแข่งขัน "ไมโลซีเรียล ฟุตซอล แชมเปียนส์ 2014" รอบชิงชนะเลิศ รุ่นเยาวชนอายุ 13-15 ปี ระหว่างทีมโรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ กับทีมโรงเรียนถนอม ราษฎร์บํารุง จ.ตาก จัดโดยผลิตภัณฑ์อาหารเช้า ไมโลซีเรียล โฮล เกรน บริ ษั ท เนสท์ เ ล่ (ไทย) จํ า กั ด ร่ ว มกั บ กรมพลศึ ก ษา และ สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ( ส พ ฐ . ) กระทรวงศึกษาธิการ น้องเจ ด.ช.จุตินันท์ รักษาทรั พย์ กั ปตันทีม โรงเรียนทวีธา ภิเศก ทีมชนะเลิศในปีนี้ เผยความรู้สึกว่า ดีใจมากที่ชนะในการแข่งขัน ครั้งนี้ เพราะเราทุ่มเทฝึกซ้อมและตั้งใจเล่นอย่างมาก กีฬาฟุตซอลเป็น กีฬาที่สนุก ต้องอาศัยทักษะในการเล่น ความว่องไว ทีมเวิร์ก ต้องรู้จัก คิ ด พ ลิ ก แ พ ล ง แ ล ะ น้องเจ น้องบิ๊ก แ ก้ ปั ญ ห า เ ฉ พ า ะ ห น้ า ประโยชน์ ข องการเล่ น กี ฬ ามี เ ยอะมาก ไม่ ใ ช่ เ ฉ พ า ะ ทํ า ใ ห้ ร่ า ง ก า ย แข็ ง แรงเท่ า นั้ น ยิ่ ง รั บ หน้ า ที่ เ ป็ น กั ป ตั น ที ม ยิ่ ง ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ หมั่นฝึกฝนตนเอง คอยชักชวนให้เพื่อนๆ อยู่ในกรอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และขยันฝึกซ้อม "อยากให้ จัด การแข่ ง ขัน แบบนี้ ไปเรื่อยๆ เพราะเป็น สนามให้ เยาวชนได้ประลอง ก้าวเดินตามความฝันของพวกเรา เป็นการพัฒนา ฝึ ก ฝนทั ก ษะการเล่ น ฟุ ต ซอล ที่ สํ า คั ญ ทํ า ให้ รู้ จั ก ใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ ไม่ไปหมกมุ่นในสิ่งที่ไม่ดี เพราะเราต้องเอาเวลามาฝึกซ้อม การเล่นกีฬาทําให้เราได้อะไรมากมาย อยากให้เพื่อนๆ ทุกคนหันมาเล่น กีฬาให้มากขึ้น"

ด้า น น้อ งบิ๊ก ด.ช.ธนายุทธ ระวัง ชื่ อ หนึ่ง ในสมาชิ ก ที ม โรงเรียนทวีธาภิเศก ที่สามารถยิงประตูนําชัย เล่าเสริมว่าชื่นชอบ และเริ่มเล่นฟุตซอลมาตั้งแต่ 9 ขวบ ฟุตซอลเปิดโอกาสให้ได้เล่นใน หลากหลายตําแหน่ง รู้จักการเคลื่อนที่ว่องไว ร่างกายแข็งแรง มี ระเบียบวินัย คิดเป็นระบบมากขึ้น ในการแข่งขันครั้งนี้นอกจากจะ ฝึ ก ซ้ อ มอย่ า งหนั ก แล้ ว ยั ง นํ า เทคนิ ค ที่ โ ค้ ช สอน และอาศั ย ความ ได้เปรียบทางร่างกายที่เป็นคนตัวใหญ่เข้ามาช่วย จนทําให้ทีมคว้าชัย ชนะได้ "หลังจากที่เล่นฟุตซอลมาตลอดทําให้ ได้เห็นพัฒนาการของ ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ความคิด อารมณ์ การรู้จักหน้าที่ ความ รับผิดชอบ รู้จักแบ่งเวลา การได้ลงสนามจริงทําให้เราได้เห็นข้อดี ข้อด้อยของตนเอง ช่วยให้รู้ศักยภาพของตัวเอง อยากเชิญชวนให้ เพื่ อ นๆ หัน มาเล่ น กี ฬ า เพราะกีฬ าช่ว ยให้ ส มองผ่อ นคลาย และ อยากให้พ่อแม่ทุกคนให้ความสําคัญเข้ามามีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ ลูกได้มาเล่นกีฬา เพราะกีฬาช่วยทําให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง มีเพื่อน มีสังคมที่ดีและห่างไกลจากสิ่งไม่ดีได้" ขณะที่ โค้ชธนพล วงษ์วทิ ย์ ผูฝ้ กึ สอนทีมโรงเรียนทวีธาภิเศก และศิษย์เก่าของโรงเรียน เล่าว่ารู้สึกภาคภูมิใจมากที่วันนี้ได้เห็น น้องๆ ในทีมทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริง เพราะหน้าที่ของโค้ช ต้องคอยผลักดัน ฝึกสอน ดึงทักษะการเล่นของแต่ละคน ออกมา ใน แต่ ล ะวั น เราจะมี ต ารางฝึ ก ซ้ อ มชั ด เจน แบ่ ง เวลาเรี ย น ฝึ ก ซ้ อ ม เพื่อให้พวกเขาได้เรียนและทํากิจกรรมเต็มที่


หน้า 12

Scan me

สรุปข่าวสพม.1ประจำสัปดาห์ 1-9 กันยายน 57  
สรุปข่าวสพม.1ประจำสัปดาห์ 1-9 กันยายน 57  
Advertisement