Page 1

ข่าวสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจําสัปดาห์

1-7 ตุลาคม 2557


ข่าวสารจากศธ. I เรื่อง/ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ I เรียบเรียง : ธเนศ

ครม.แต่งตังข้าราชการ

ระดับสูง ศธ. 5 ราย พลเรื อ เอก ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย รั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้อนุมัตแิ ต่งตั้งข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ รวม 5 ราย รมว.ศธ.กล่ า วว่ า คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 5 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 1) นายพินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษา แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ สภาการศึกษา 2) นายวัชรินทร์ จําปี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายพินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา

นายวัชรินทร์ จําปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3) นายกมล ศิรบิ รรณ ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4) นายรังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านนโยบายและ แผน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 5) นายพิษณุ ตุลสุข ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร นายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็น "กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี" โดยให้มี ผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป ซึ่งในส่วน

นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศธ. ได้เสนอชื่อให้ นายธีระเกียรติ เจริญ เศรษฐศิ ล ป์ เป็ น ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ประจํากระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ

ครม.มีมติให้ชว่ งปี ใหม่ 2558 หยุดยาว 5 วัน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 1 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้วันที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดปีใหม่เพิ่มเติม เพือ่ กระตุ้นการเดินทางและการท่องเทีย่ ว โดยการกําหนดวันหยุดเพิ่มดังกล่าว ส่งผลให้ช่วงปีใหม่ 2558 มีวันหยุดยาวปีใหม่ทั้งสิ้น 5 วัน คือตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557-4 มกราคม 2558 1


สพฐ. มอบแนวปฏิบตั เิ กียวกับ ค่านิยมหลัก 12 ประการ สูก่ ารปฏิบตั ิ ดร.กมล รอดคล้ า ย เลขาธิ ก าร คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ทําหนังสือ แจ้งไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาทั่วประเทศเพื่อ ให้โรงเรี ยนนํ า แนวปฏิบัติ เกี่ย วกับค่ านิย ม 12 ประการ ไปสู่การปฏิบัติ ตามที่คณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายต้องการสร้าง คนในชาติและประเทศให้มีความเข็มแข็ง ตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ โดย ได้กําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นหลักได้แก่ 1. ให้ ส ถานศึ ก ษาผนวกค่ า นิ ย ม หลัก 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ทุก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ และจั ด กิ จ กรรม พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการประกวด เล่ า เรื่ อ ง อ่ า นทํ า นองเสนาะ ท่ อ งบท อาขยาน คั ด ลายมื อ แต่ ง เพลง กาพย์ กลอน ฯลฯกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คม ศึก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรม การเรีย นรู้ ต ามแหล่ง ประวัติศาสตร์ ทํ า โครงการ/โครงานตามแนวพระราชดํ า ริ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ มี ก าร ประกวดวาดภาพ ร้ อ งเพลงเกี่ ย วกั บ วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น 2. ให้ ส ถานศึ ก ษาปลู ก ฝั ง และ พั ฒ นาค่ า นิ ย มหลั ก 12 ประการให้ กั บ นักเรียนอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง เน้น การปฏิ บั ติ จ ริ ง ในชี วิ ต ประจํ า วั น จนเกิ ด เป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ให้มีการพัฒนา และประเมินอย่างเข้มข้นในแต่ละระดับชั้น

ได้แก่ ชั้นป.1-3 เน้นด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์(ข้อ1) ความกตัญญู(ข้อ3) และการมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย(ข้อ8) ชั้น ป.4-6 เน้นด้านซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน (ข้อ2) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน(ข้อ4)และมีความเข้มแข็งทั้งกายใจ(ข้อ11) ชั้น ม.1-3 เน้นด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย(ข้อ5) เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง (ข้อ7) และปฏิบัติตามพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ข้อ9) และชั้น ม.4-6 เน้นในด้านมีศีลธรรม รักษาความสัตย์(ข้อ6) ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ10)และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม(ข้อ12) 3. ให้สถานศึกษากําหนดวิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลัก12ประการให้เหมาะสมกับวัย และศักยภาพผู้เรียน เช่น ระดับประถมศึกษา ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านบทเพลง นิทาน เหตุ ก ารณ์ หรือ การศึ ก ษาจากแหล่ ง เรี ย นรู้ต่ า งๆอาทิ สถานที่ จ ริ ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ หน่วยงานตามโครงการพระราชดําริ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ระดับมัธยมศึกษา ให้เรียนรู้ผ่าน การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ชี ว ประวั ติ บุ ค คลสํ า คั ญ บุ ค คลที่ ทํ า คุณประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือเหตุกาณณ์สําคัญในอดีตและปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาการ อยู่ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ 4. ให้ผู้บริหารสถานศึกษากํากับ ติดตาม นิเทศการดําเนินงานเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 5. ให้ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาติ ด ตาม นิ เ ทศ และประเมิ น สถานศึ ก ษาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผลที่ ชัดเจน นอกจากนี้ สพฐ.ได้จัดทําบทเพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการเสร็จเรียบร้อย แล้ว จะให้นายณเดชน์ คูกิมิยะ และ นางสาวอุรัสยา เสปอร์บันด์ หรือญาญ่า นักแสดง ชื่อดังเป็นผู้ขับร้อง เพื่อให้โรงเรียนนําไปเปิดทํากิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น เต้นออก กําลังกาย หรือใช้ประกอบการแสดงจินตลีลา รวมทั้งจะกําหนดเป็นตัวชี้วัดด้านความดี ความชอบของผู้บริหารและเขตพื้นที่การศึกษาด้วย

2


แวดวงสพม.1 I เรื่อง : ธเนศ I ภาพ : ศูนย์พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)สพม.1-เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1

โรงเรียนสังกัด สพม.1 ดําเนินการพัฒนาครู ด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับ มอบหมายจากสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ เ ป็ น คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 4 รุ่น โดยในสัปดาห์นี้ มีการดําเนินการพัฒนาจํานวน 2 รุ่น ในรุ่นที่ 3-4 โดยรุ่นที่ 3 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เป็นผู้ดําเนินการ ผู้รับการพัฒนาเป็นครู ในสังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอยุธยาเขต1-2 อ่างทอง/ลพบุรเี ขต1-2/สิงห์บรุ อี ทุ ยั ธานีเขต1-2 รุน่ ที่ 4 โรงเรียน สุวรรณพลับพลาพิทยาคม เป็นผู้ดําเนินการ โดยผู้รับการพัฒนา เป็ น ครู ใ นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จันทบุรี1-2,ฉะเชิงเทรา1-2,ชลบุรี1-3,ปราจีนบุรี1-2,ระยอง1-2, สระแก้ว1-2, ตราด,สมุทรปราการ ดําเนินการ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ได้รบั เกียรติจากว่าทีร่ ้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผูอ้ ํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานใน พิธีเปิดการพัฒนาฯ และบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งพบปะและให้ กําลังใจกับคณะทํางานและผู้เข้ารับการพัฒนาและนายธีรทัศน์ โชติ รั ต น์ รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แก่ ผูร้ บั การพัฒนา การพัฒนาครู ด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากร มีความเข้าใจถึงหลักการ การวัดและ ประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา สามารถสร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด และ ประเมินผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการทดสอบ ระดับชาติ การสอบ O-NET และ PISA และสามารถทําวิจยั ในชัน้ เรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

3


ศูนย์พฒ ั นาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน(ลูกเสือ) สพม.1 ฝึ กอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผูก้ าํ กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขันความรูท้ วไปและขั ั นความรูเ้ บืองต้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกับสมาคม ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน และโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ศูนย์พฒ ั นาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน(ลูกเสือ) สพม.1 จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร วิชาผูก้ ํากับลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ ขัน้ ความรูท้ วั่ ไปและขัน้ ความรู้เบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือชัว่ คราวศูนย์พฒ ั นา บุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” ได้รับเกียรติจาก นางงามพิศ ลวากร รองผู้อํานวยการสํานักงานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 เป็ น ประธานเปิ ด การฝึ ก อบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษา และ ผู้สนใจ จํานวน 70 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และทักษะ ในการวางแผนการฝึกอบรมเยาวชนแผนใหม่ตามแนวทางของสํานักงาน ลูกเสือโลกมีทักษะทางลูกเสือ สามารถจัดกิจกรรมสําหรับเยาวชนตาม กระบวนการลู ก เสื อ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถบริ ห ารและ ดํ า เนิ น งานในกองลู ก เสื อ ได้ อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ พัฒ นากิ จ การ ลูกเสือให้แพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น

4


กิจกรรม สพม.1 I เรื่อง/ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.1

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืนทีการศึกษา ครังที 64 ปี การศึกษา 2557 สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะดํ า เนิ น การประกวดแข่ ง ขั น เพื่ อ คัดเลือกตัวแทนที่ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1 ในระดับเขตพื้นที่ เข้าแข่งขันระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี ในระดั บ เขตพื้ น ที่ มี จํ า นวนผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ทั้ ง หมด หลั ง ปิ ด ระบบลงทะเบี ย น ออนไลน์แล้ว มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน 4,512 ทีม นักเรียน 10,550 คน และครูผฝู้ กึ สอน 6,517 คน เริ่มแข่ง ขันระดับเขตพื้น ที่ในระหว่า ง วันที่ 3-20 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์แข่งขัน ระดับเขต สพม.1 โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ , กิจ กรรมพั ฒ นาผู้เ รี ยน และการศึ ก ษาพิเ ศษ (เรียนร่วม) รายละเอียดตามตารางการแข่งขัน สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผสู้ มัครดําเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการแข่งขันโดย ในระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2557 ขอให้ ผู้สมัคร ตรวจสอบรายชื่อ ตัวสะกด คํานํ าหน้า ให้ถูกต้อง วันที่ 11 ตุลาคม 2557 จนถึงวันเข้าแข่งขัน สามารถพิมพ์บัตรประจําตัวผู้เข้าแข่งขันระดับ เขตพื้นที่ สามารถตรวจสอบรายชื่อ/เปลี่ยนตัวได้ *หากมีการแก้ไขและเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน หลังจากวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ขอให้ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ผู้เข้าแข่งขันฯ แนบเอกสารขอเปลี่ยนตัว พร้อมหนังสือ เรียน ประธานศูนย์แข่งขันฯ ขอเปลี่ยนตัว http://central64.sillapa.net/sm-bkk1/ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม (ในเมนูหลัก)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 4962 หรือ 0 2354 4960 ต่อ 111 e-mail: artsesao1@gmail.com กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.1 (อรพินท์ เจริญผล) 5


ครูดี โรงเรียนเด่น นักเรียนเก่ง I เรื่อง/ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1

ผูบ้ ริหาร และครู สพม.1 ได้รบั คัดเลือกเข้ารับรางวัล

“คุรุสดุด”ี ประจําปี 2557 คุรุสภาได้ดําเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาผู้ปฏิบัติตนตาม จรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อยกย่องเชิด ชู เกี ยรติ คุณ และส่ งเสริ ม ให้ ผู้ ประกอบวิ ช าชีพทางการศึก ษา มี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดยประกาศรายชื่ อ ผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และ เกียรติบัตร ประจําปี 2557 มีผู้ได้รับคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผูบ้ ริหารการศึกษา ได้แก่ ว่าทีร่ อ้ ยตรีดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประเภทศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นายบัณฑิต แท่นพิทกั ษ์ ศึกษานิเทศก์ ประเภทผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ นายชั ย อนั น ต์ แก่ น ดี ผู้อํานวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก ประเภทครู มี 5 ท่าน ได้แก่ 1.นางสาววิทยาภรณ์ สุขสนธิวงศ์ ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 2.นางสาวปาจรีย์ วัชชวัลคุ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา 3.นางสาวสุดาวัลย์ โสตะจินดา ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

4.นายปราโมทย์ น้ํายาง ครูโรงเรียนสตรีวิทยา 5.นายชาญ ขุ้ยสุข ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า รั บ รางวั ล ในพิ ธี ม อบ เครื่ อ งหมายเชิ ด ชู เ กี ย รติ “คุ รุ ส ดุ ดี ” ประจํ า ปี 2557 ณ หอประชุ ม คุ รุ ส ภา สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร เ มื่ อ วั น ที่ 6 ตุ ล า ค ม 2 5 5 7 โดยพลเรื อ เอก ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย รั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจําปี 2557 นายวิ เ ชี ย ร ชุ ติ ม าสกุ ล ผู้ อํ า นวยการ โรงเรียนมั ธยมวั ดดุ สิ ตาราม ได้รับคั ดเลือกจาก โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง เข้า รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจําปี 2557 ด้านบริหารการศึกษา ในงานคนดี ความดี แทน คุณแผ่นดิน โดยฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมสถานบันวิจยั จุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

6


ครูดี โรงเรียนเด่น นักเรียนเก่ง I เรื่อง/ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1

ขอแสดงความยินดี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 มี คํ า สั่ ง เลื่ อ น วิทยฐานะเป็นผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ใ ห้ กั บ น า ง ฎ า ท ก า ญ จ น์ อุ ส ตั ส ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

โรงเรียนสังกัด สพม.1 ได้รบั คัดเลือกเป็ นสถานศึกษาดีเด่น ทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพืนบ้าน ประจําปี 2557

สวนกุหลาบฯ ชนะเลิศ รณรงค์เยาวชน ประพฤติตนเป็ นคนดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ ในการรณรงค์ให้เยาวชนและคนในชาติประพฤติ ตนเป็นคนดี จากการประกวดนิทรรศการ “เหลียวหลังแลหน้า รู้รักสามัคคี เราจะเป็นคนดี” ในการปฐมนิเทศค่ายพัฒนาผู้นํา เยาวชน “เราจะเป็นคนดี” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม พลเอกสุจินดา คราประยูร โรงเรียนทวีธาภิเศก

โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบ วิทยาลัย โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ และ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับ คัดเลือกจาก กระทรวงวั ฒนธรรม ให้ เป็นสถานศึกษา ดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน ประจําปี 2557 ระดับมัธยมศึกษา โดยเข้ารับโล่ เมื่อ วั น ที่ 26 กั น ยายน 2557 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรั ล ด์ กรุงเทพมหานคร ประกาศผลการคั ด เลื อ ก[http://www.culture.go.th/thai/ images%5Cstories/attention/5709/dcp486.pdf]

นักเรียนสันติราษฎร์ ประกวดวงดนตรีลูกทุง่ ชิงช้าสวรรค์ นักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เข้าประกวดแข่งขันวง ดนตรีลูกทุ่ง เพลง อนุสรณ์ศรีปราชญ์ ซึ่งมีทั้งนักเรียนผู้พิการ ทางสายตาและนั ก เรี ย นปกติ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ในรายการ ชิ ง ช้ า สวรรค์ ปี 9 ฤดู ฝ น รอบแรก ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557

7


โรงเรียน สังกัด สพม.1 ได้รบั คัดเลือก เข้ารับรางวัล

“คนดีศรีสยาม” โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ แ ก่ โรงเรี ย นที ปั ง กรวิ ท ยาพั ฒ น์ (ทวี วั ฒ นา) ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ฯ โรงเรี ย นวั ด ราชบพิ ธ โรงเรี ย นวั ด อิ น ทาราม โรงเรี ย นสวนอนั น ต์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม และ โรงเรียนวัดประดู่ในทรง ธรรม ได้รับคัดเลือก รับรางวัลเกียรติคุณคนของแผ่นดินตามรอยพระ ยุคลบาท รางวัล “คนดีศรีสยาม” สาขาคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล โดยคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ ราชัน "รัฐ ราษฎร์ รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ถวายความดี เพื่อพ่อหลวง" ได้จัดการประกาศรางวัลนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ด้วยตระหนัก

ถึงคุณค่าแห่งการทําความดี ตามพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัส โดยคัดเลือกผู้ที่ทําคุณประโยชน์ ด้านศาสนา ด้านสังคม และประเทศชาติ รวมทั้ง บุคคลผู้ประพฤติดี ปฏิบัติตนในวัฒนธรรมอันดีงาม ทุ ก สาขาอาชี พ ให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล เพื่ อ เป็ น บุ ค คล ต้นแบบคนดี เป็นแบบอย่างชีวิตที่สร้างแรงบันดาล ใจให้ ค นไทยร่ ว มกั น ทํ า ความดี ต ามรอยพระยุ ค ล บาทและสนองคุณแผ่นดิน โดยมีบุคคลจากหลาย สาขาอาชีพได้รับรางวัลประทาน รวม 120 ราย ซึ่ง มี ทั้ ง พระภิ ก ษุ ข้ า ราชการตํ า รวจ และบุ ค คลใน วงการบันเทิง

นักเรียนสวนฯ เหรียญเงินโอลิมปิ ก โลกและอวกาศ ระหว่างประเทศ

IESO 2014 นายฆนรุจ จันทรทองดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับ เหรี ย ญเงิ น จากการเป็ น ผู้ แ ทนประเทศไทย เข้า แข่ง ขั น วิ ท ยาศาสตร์ โ ลกและอวกาศ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 ปี 2557 (IESO 2014-Spain) โดยแข่งขันเมื่อ 22-29 กันยายน 2557 ณ ประเทศสเปน

Spain 8


เอืออาสาทวีธาฯ สูล่ านวัด โรงเรียนทวีธาภิเศก ร่วมกับชุมชนบางกอกใหญ่ โครงการ ทรู ปลูกปัญ ญา บริ ษัท ทรู และองค์การวิทยาศาสตร์แ ห่ง ชาติ (อพวช.) จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนและบุคคลที่ สนใจ ในวันที่ 6,7,13,20,27 และ 28 กันยายน 2557 ภายใต้ชื่อ งาน “เอื้ออาสาทวีธาฯ สู่ลานวัด” ซึ่งเป็นนิทรรศการเชิงตลาดนัด นักเรียนสามเสนฯ ผ่านเข้ารอบ ย้อนยุค รัตนโกสินทร์ ริมแม่น้ําเจ้าพระยา โดยมีการสาธิตงาน Blind Auditions ศิ ล ปะไทย อาทิ การทํ า หั ว โขน(เครื่ อ งศิ ร าภรณ์ ) การเขี ย น จิตรกรรมไทย การทําขนมไทย การจําหน่ายสินค้าอาหารและ ในรายการThe Voice Thailand Season 3 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น อิมเมจ - สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ นักเรียนโรงเรียน การแสดงโขน การแสดงหุ่นกระบอก การบรรเลงดนตรีไทยและ สามเสนวิทยาลัย ผ่านรอบ Blind Auditions การประกวด ดนตรีสากล ณ ลานวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แข่ ง ขั น ประชั น เสี ย งร้ อ ง เพลง : Falling Slowly ใน รายการ The Voice Thailand Season 3 ออกอากาศเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2557 ร่วมเชียร์และให้กําลังใจน้องอิมเมจ ในThe Voice Thailand Season 3 ออกอากาศวั น อาทิตย์เวลา 17.15 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

รสท. นํานักเรียนเรียนรูท้ กั ษะพิธีกร งานประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียน รัตนโกสินทร์ ส มโภชบางขุ นเทียน นํ า นักเรียน จํา นวน 42 คน และครูผู้ควบคุมดูแล จํานวน 8 คน เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ทักษะพิธีกรข่าวและการสร้างสรรค์ภาพข่าว" และศึกษาดู งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและบ้านฟ้าใสรีสอร์ท อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2557 9


แวดวงโรงเรียน I เรื่อง : ธเนศ

I ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.1

โรงเรียนกลุม่ 5 สพม.1 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “สะเต็มศึกษา” กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 5 สังกัด สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สะเต็ม ศึ ก ษา แก่ ค รู ใ นสั ง กั ด ในระหว่ า งวั น ที่ 2-3 ตุ ล าคม 2557 ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีดร. อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 เป็ น ประธานเปิ ด งานและบรรยายพิ เ ศษ นายประมาณ ชู พิ พั ฒ น์ ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นมั ธ ยมวั ด สิ ง ห์ ประธานกลุ่ ม โรงเรี ย น กลุ่ ม ที่ 5 นายสุ พ จน์ หล้ า ธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา และผู้อํานวยการโรงเรียน สัง กัดกลุ่มที่ 5 ให้ก ารต้อนรับ ซึ่งได้รับเกี ยรติจาก ดร.อภิสิท ธิ์ ธงไชย นักวิชาการ สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี(สสสวท.)เป็นวิทยากร “สะเต็มศึกษา”(science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ก าร เ รี ย นรู้ ที่ บูรณาการ การจัดการศึกษาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับขั้นการศึกษาพื้นฐาน อาชีว ศึก ษา อุด มศึก ษาและรวมทั้ง การศึ ก ษาตลอดชีวิต โดยมี เป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ประชากรรุ่นใหม่ได้มีความรู้และทักษะ การเรี ย นรู้ ใ นทางสร้ า งสรรค์ แ บบใหม่ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน ศตวรรษที่ 21 ที่โลกเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว จํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาทั ก ษะในการดํ า รงชี วิ ต เพื่ อ ให้ เยาวชนไทยก้าวสู่การแข่งขันกับประชากรโลกได้ รวมทั้งเมื่อก้าว เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558(คศ.2015) “เสต็มศึกษา”นั้น จะช่วยพลิกโฉมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิชา เคมี ฟิสิ ก ส์ ชีว วิ ท ยา รวมทั้ งวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และวิ ศ วกรรมศาสตร์ โดยสเต็มศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาเหล่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่เน้นการบูรณาการการเรียนรู้การนําไปใช้และการฝึกการ คิดเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการใหม่ ๆไม่ใช่การเรียนที่เน้น การท่องจําหรือการเรียนเพื่อนําไปสอบเท่านั้น ซึ่งการเรียนแบบ สะเต็ ม ศึ ก ษานั้ น จะเน้ น การลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยครู ผู้ ส อนมี

ความสําคัญอย่างยิ่งที่จะตั้งคําถามให้เด็กสนใจและเรียนรู้ว่าสิ่งที่ เรียนในห้องเรียนนั้นเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจําวันของเรา การพัฒนาขีดความสามารถของครู องค์ประกอบในการถ่ายทอด ความรู้และการกระตุ้นให้นักเรียนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ งบประมาณที่ จ ะมาดํ า เนิ น การโดยการกระทํ า ที่ เ ป็ น ระบบใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่น กระทรวงไอซีที มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและชุมชนที่ จะต้องให้ความร่วมมือ เพื่อให้การเรียนการสอนแนวใหม่นี้ให้มี ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล รวมทั้งการออกแบบการเรียนการ สอนที่เหมาะสมกับนักเรียนได้

10


Scan me

อ่านออนไลน์ทนีี

Sesao1focus ข่าว สพม.1 ประจำสัปดาห์ 1-7 ตุลาคม 2557  
Sesao1focus ข่าว สพม.1 ประจำสัปดาห์ 1-7 ตุลาคม 2557  
Advertisement