Page 1

ServodanNyt nr. 13 Oktober 2009

SERVODANnyt

Indhold • Klimaledelse

for alvor Servodan er en af klimafronløberne i Sønderborg...

Den globale klimaudfordring

• Luxstat DIM Servodans velkendte Luxstat i ny "light" udgave. Installeres direkte i rummet...

• Dagslys

døgnet rundt 18 LED-dagslysarmaturer installeret hos Arne Hald A/S...

• Service ved

havnekajen 20 service-terminaler fra Gewiss gør livet lettere for bådejerne...

• Komfort, sikkerhed

Den globale opvarmning som følge af stigende CO²-udledning fra private, landbrug og ikke mindst industrien er vel uden overdrivelse den allerstørste klimamæssige udfordring, som menneskeheden nogensinde har stået overfor. Temperaturen på vores klode er steget gennem de seneste 50-100 år, og fortsætter vi med at udlede drivhusgasser i samme takt som hidtil, så vil livet på jorden, som vi kender det, blive ændret markant i de kommende 100-200 år. Som clean tech-virksomhed – og førende udbyder af intelligent lysstyring – har Servodan valgt aktivt at tage denne udfordring op og således igangsætte en række tiltag, som skal reducere vores egen CO²-emission. Dels ved at sætte fokus på processerne i vores værdikæde, dels ved at påvirke vores medarbejdere til at tænke i CO² – både på arbejde og derhjemme. Og naturligvis ved i det hele taget at arbejde hårdt for, at energibesparelse via intelligent lysstyring kommer så højt på dagsorden som muligt. Vi håber og tror, at mange flere virksomheder vælger at gøre det samme. For reelt har vi ikke noget valg, hvis vi ønsker, at kommende generationer også skal have en grøn klode at leve på!

Servolux PIR DIM type 41-233 – alt i én...

• Lysstyring gjort enkel En hurtig og enkel guide til effektiv lysstyring i 16 indendørs applikationer...

Lysstyring gjort enkel Intelligent lysstyring fra Servodan •Enkel montage og installation •Komplette løsninger til ethvert lokale •Sparer helt op til 70 % på el-regningen •Du kan altid ringe til os på tlf. 7442 4726 for at få hjælp!

Lysstyring

091015PEG-R0 · Tryk: grafisk arbejde

Kom med ind i kampen!

og energibesparelse

Din hurtig guide til den rigtige lysstyringsløsning


Klimaledelse for alvor Servodan har i over 50 år arbejdet med

ret over 1,4 mia. kWh for brugerne – eller

energibesparelse via energieffektive pro-

svarende til næsten 902.000 ton CO², som vi har bidraget til at forskåne naturen for.

dukter og løsninger, og vi har således haft

Der tages forbehold for trykfejl.

clean tech-tankegangen tæt inde på livet i mange år nu.

Og dét alene er næsten motivation nok for os til at arbejde endnu hårdere for at

Derfor er vi blandt andet gået med i projekt

sætte intelligent lysstyring mest muligt på

ZEROcompanies, som er ét af tiltagene i

dagsorden hos virksomheder, offentlige

Sønderborg Kommunes vision om at være

organisationer, grossister, el-installatører og

CO²-neutral inden 2029. Vi er pt. 20 ”klima-

rådgivere.

ServodanNyt udgives af Servodan A/S. Redaktion: Charlotte W. Hansen & Per Eggen (ansvarshavende). Servodan A/S, 6400 Sønderborg Tlf.: 7442 4726, Fax: 7442 4035 info@servodan.dk, www.servodan.dk Vi håber, du finder bladet interessant og hører meget gerne ris eller ros på tlf. 7442 4726 eller marketing@servodan.dk

frontløbere”, der som ZEROcompanies i Sønderborg Kommune bla. har forpligtet

Venlig hilsen

os til ambitiøse CO²-reduktioner, til at registrere vores klimaledelse i Carbon

Per Eggen

Disclosure Project og i det hele taget til at

Marketingchef

ServodanNyt udgives 2 gange årligt. Målgruppen er alle, der er interesserede i Servodans løsninger og produkter primært til lysstyring.

sætte vores klimaarbejde i system. Et af elementerne i vores klimaledelse har

Kl im as tr at eg i fo r Se rv od an A/ S

været at udarbejde en klimastrategi og den tilhørende klimahandlingsplan. Du kan læse klimastrategien for Servodan A/S på www.servodan.dk – eller du kan bestille et eksemplar ved enten at ringe til os på tlf. 7442 4726 eller ved sende en e-mail til marketing@servodan.dk. I klimastrategien kan du bla. læse, at Servodan gennem de seneste 50 år har solgt over 2,1 mio. lysstyringskomponenter. Alle disse mange controllere, PIR-sensorer og skumringsrelæer har sammenlagt spa-

902.000 ton CO²-besparelse … eller mere!? Vores bidrag til brugernes CO²-besparelse gennem 50 år på 902.000 ton CO² er reelt meget større. De 902.000 ton bygger nemlig på, at energibesparelsen for hver eneste af de 2,1 mio. solgte lysstyringskomponenter kun er medregnet i det år, hvor de er solgt. Men da en Servodan-komponent sagtens kan holde i både, 5, 10 eller helt op til 20 år, så er den samlede CO²-besparelse reelt meget større, som denne lille tabel viser:

Servodan lysstyring fra 1960 til 2008

Samlet CO²-besparelse ved forskellige komponent-levetider Komponenternes levetid

1 år

5 år

10 år

Samlet besparelse i kWh

1.443.199.471

7.215.997.355

14.431.994.710

901.999

4.509.998

9.019.997

Samlet besparelse i ton CO²

2


Luxstat DIM er den perfekte rumløsning til zonestyring af lys

Luxstat DIM

Helt nye muligheder for dagslysstyring

Servodans velkendte Luxstat kontrolenhed er

Der kan valgfrit anvendes et eller to tryk. Ved

Luxstat DIM indeholder daglysstyring i 2 zoner

nu på gaden i en helt ny ”light” udgave, som

to tryk kan zone 1 og 2 tændes og slukkes

med 2 applikationer:

installeres direkte i rummet og således ikke

individuelt.

kræver tilslutning i gruppetavlen. Dermed fås en optimal rumløsning, som giver mulighed for zoneopdelt dagslyslysstyring – og således giver store besparelser på el-regningen –

Controlleren indeholder også en potentialfri relæudgang, der styres direkte af bevægel-

Alle tilslutninger foretages direkte

hurtigt og enkelt. Luxstat DIM er dermed det

på Luxstat DIM, der indeholder

oplagte valg ifm. renovering og ombygning.

24 V DC strømforsyning til sen-

af en samlet enhed, der monteres decentralt. Alle eksterne enheder, såsom sensorer, tryk,

bevægelsessensor • Aut. tænd/sluk via bevægelsessensor

sessensor, f.eks. til ventilation, CTS eller lign.

samtidig med at installationen kan foretages

Luxstat DIM controller, type 77-050, består

• Manuel tænd/sluk via tryk – aut. sluk via

sorer. Alle Servodans 24 V DCbevægelsessensorer kan i øvrigt tilsluttes Luxstat DIM.

armaturer osv. tilsluttes direkte til Luxstat

Luxstat DIM er klar til drift efter op-

DIM. Hvis Luxstat DIM bliver placeret over et

sætning via de forprogrammerede

nedhængt loft, kan der tilsluttes en ekstern

fabriksindstillinger. Disse indstillinger kan

IR-modtager, type 77-910 via RJ12-stik, så-

ændres via IR-fjernbetjeningen.

ledes at IR-fjernbetjening, type 77-920, også

Læs mere om den nye Luxstat DIM på

i dette tilfælde kan benyttes til indstilling af

www.servodan.dk

Ny "light" udgave !

Luxstat DIM.

3


Dagslys døgnet rundt

Servodans trådløse Luxstat-koncept til styring af armaturer med dynamisk dagslys er ved at blive installeret i forskellige bygn Hos installatør Arne Hald A/S i Holstebro er et 60 m² stort kontor bl.a. blevet udstyret med 18 LED-dagslysarmaturer.

Dagslys 24-7

Virksomheden holder til i det nyopførte

styring af lys blev der derfor bl.a. installeret

Arne Hald A/S i Holstebro er en stor instal-

domicil på Sletten 47 i Holstebro, et stort

forskellige former for bevægelsessensorer

lationsvirksomhed med 40 ansatte, der

og moderne byggeri med alskens sty-

samt COMLUX-lysstyringsanlæg.

løser alle opgaver inden for el-installation,

ringssystemer. I forbindelse med bygning

data- og teleinstallation, alarmanlæg, sty-

af det nye domicil, der både indeholder

I et af bygningens store kontorlokaler

ring og automatik, lydanlæg, intelligente in-

administration, udstilling, værksteder, lager

valgte man at installere Servodans

stallationer, lys- og lydstyring, IT-support,

mm., blev det besluttet, at huset skulle

trådløse Luxstat-koncept til styring af

videoovervågning samt låseteknik.

udstyres med den sidste nye teknik. Til

de 14 stk., 60x60 cm store, 4-farvede LED-dagslysarmaturer uden motiv og de 4 stk. 60x60 cm store, 4-farvede LEDdagslysarmaturer med motivet ”Blue sky”. Samtlige dagslysarmaturer udsender bredspekteret dynamisk dagslys via hvide og flerfarvede LED-pærer. Kontoret har flere stort vinduespartier med godt lysindfald, så for at optimere energibesparelse, komfort og funktionsbehov, er der installeret den nyudviklede Luxstat Wireless Control type 79-050, der styrer LED-armaturerne. Lysstyringen er ligeledes

4


Fakta om Luxstat Wireless Control og dynamisk dagslys Luxstat Wireless Control er omdrejnings-

vedligeholdelsesfrie og energineutrale.

punktet i Servodans nye, trådløse lys-

Konfiguration og idriftsætning af hele syste-

styringssystem, der trådløst styrer lyset

met foretages ganske enkelt via en bruger-

i LED-/dagslysarmaturer, forsynet med

venlig Windows-baseret idriftsætnings-

Servodans trådløse Luminare Control.

software, hvormed man kan vælge mellem en række forskellige standardindstillinger.

Lyset kan styres iht. indfaldent dagslys, der kan indgå en eller flere trådløse be-

Det dynamiske dagslys skabes af 4-farvede

vægelsessensorer i styringen samt tråd-

LED-armaturer, som indeholder LED-pærer

og batteriløse tryk for manuel betjening –

i farverne rød, grøn, blå og hvid. Med disse

såsom tænd/sluk eller dæmp af belysning.

4 farver kan man skabe et bredspektret lys, der kommer så tæt på virkelighedens

ninger landet over.

Luxstat Wireless Control placeres decen-

dagslys, man kan komme. Dermed opnås

tralt i de enkelte lokaler og systemet er

en bedre trivsel for mennesker, da vi jo alle

baseret på trådløs kommunikations-

har behov for et dagligt dagslystilskud,

teknologi og installeres således med et

samtidig med at der er store besparelser

minimum af fortrådning. Alle trådløse

at hente på el-regningen pga. den meget

betjeningtryk er i øvrigt af en type, der

energivenlige LED-teknologi.

ikke behøver

De 1-farvede LED-armaturer med farven

hverken spæn-

”Warm white” kan i sagens natur ikke

dingsforsyning

skabe bredspektret dagslys, men er

eller batteri, så

lige så energieffektive som de 4-farvede

de er komplet

dagslysarmaturer.

Læs mere om Servodans trådløse Luxstat LED-koncept på www.servodan.dk

blevet koblet sammen med funktionaliteterne fra COMLUX IBI-styringen. Samtlige armaturer styres i zoner ift. indfaldent dagslys og der gennemløbes et varieret lysscenarie genem dagen, hvor lysstyrke, farver og intensitet varierer iht. et forudindstillet forløb. Og som en af brugerne af kontorlokalet, Jakob M. Knudsen, Funktionsleder i El-afdelingen, udtaler: ”Vi har opnået en rigtig behagelig belysning, som dels bidrager med det livsvigtige dagslys – selv på gråvejrsdage eller i de mørke timer, når vi arbejder længe – og som samtidig bidrager til at minimere energiforbruget takket være de energivenlige LED-pærer – som i øvrigt heller ikke afgiver nogen varme til rummet. Dermed påvirkes også energiforbruget til køling/ventilation i positiv retning. Og da LED-pærerne i gennemsnit holder 6-7 gange længere end andre lyskilder, skal vi heller ikke skifte pærer eller rør særligt ofte”.

Jakob M. Knudsen, Funktionsleder i el-afdelingen, Arne Hald A/S, Holstebro

5


God service direkte ved havnekajen 20 service-terminaler fra Gewiss gør livet lettere for bådejerne … og for Mullerup Havn Mullerup Havn, som i dag er en privatejet

Hver terminal er ligeledes udstyret med

havn, blev grundlagt helt tilbage i 1837

lyskilder samt et skumringsrelæ, der tæn-

og havnens beliggenhed på vestsiden af

der lyset, når det indstillede lux-niveau nås

Sjælland er ret unik i forhold til tursejlads,

og ligeledes slukker belysningen igen, når

fiskeri og andre naturoplevelser. Havnen

dagslyset når et fastlagt niveau.

har inden for det seneste år været igennem en omfattende renovering og Mullerup

Dermed har Mullerup Havn kunnet for-

Havn fremtræder i dag som en moderne

bedre servicen overfor havnens bådejere

havn med ca. 80 bådpladser, der både kan

markant, samtidig med at havnen har fået

betjene bådejere, lystfiskere og andre med

en pæn og energivenlig belysning.

tilknytning til vandet. Hvis du har Et element i havnens renovering var ønsket

spørgsmål til stan-

om at øge servicen for havnens bådejere

derne fra Gewiss,

ved at lette tilgangen til bla. strøm og vand,

så kontakt vores

samtidig med at havnen ønskede en bedre

Gewiss-ekspert,

belysning på og omkring bådebroerne.

Jacob Peter

Dette blev løst ved at installere 20 stk. af

Gerckens, enten

de såkaldte service-terminaler fra Gewiss

på tlf. 7342 7630

rundt om på bådebroerne. Terminalerne

eller via mail til

har forskellige specifikationer, men hver

jpg@servodan.dk

terminal indeholder mellem 2-4 strømudtag til 230 V samt 1-2 udtag til koldt vand.

6


Komfort, sikkerhed og energibesparelse … alt på én gang

Alt i én Servodans bevægelsessensor, Servolux PIR Dim type 41-233, er den første af sin art, der samler bevægelsesregistrering, skumringsrelæ, timer og dæmper i én og samme enhed. Det betyder, at det er en særdeles prisbillig og nem løsning til styring af den udendørs belysning.

Altid helt præcist Det unikke skumringsrelæ, type 41-055, er styret via et DCF-

Vintertid er lystid

radiosignal fra atomuret i

Den mørke tid er desværre ved at være

omkring bygningen og dæmpes hhv. sluk-

Frankfurt.

over os og dermed er det igen tid til at

kes, når der ikke længere er aktivitet, eller

Dermed er skum-

kigge på udendørsbelysningen omkring

når mørket viger for dagslyset igen.

ringsrelæet altid

vores hjem, arbejdsplads og andre bygninger.

uhyre nøjagtigt ift. de indstillede tidsMed en velfungerende udendørsbelysning

punkter og man skal aldrig justere for

skaber man således et lækkert lys omkring

sommer- eller vintertid. I lystændings-

Udendørs lysstyring er en af de allermest

bygningen, giver god komfort for brugerne,

perioden kan skumringsrelæet naturlig-

effektive metoder til at sikre optimal lys-

gør livet vanskeligere for indbrudstyve og

vis også programmeres til at slukke for

komfort for brugerne. Lyset tændes eller

sparer samtidig på el-regningen i forhold til

lyset efter behov – f.eks. midt om natten

dæmpes op, når der detekteres aktivitet

at have lyset tændt konstant.

eller i weekenden.

7


Lysstyring gjort enkel Lysstyrin g Nu har vi gjort det endnu nemmere for

til 70 % på den avancerede løsning med

installatører, rådgivere og grossister at spe-

dagslysstyring i 3 zoner.

cificere intelligent lysstyring i klasseværelser, kontorer, lagerhaller, gymnastiksale og en række andre anvendelsesområder.

Intelligent ly fra Servod an

•Enkel m ontag installatio n •Komplet te løsn til ethvert lokal •Sparer he lt op t 70 % på el -regn •Du kan al tid ring os på tlf. 7442 47 for at få hj ælp!

på en række forudsætninger om lokalestørrelse, brugsmønster, lysindfald osv. og så har de alle fokus på lavest mulige

for 16 forskellige applikationer i en ny bro-

komponentpris. Der kan således sagtens

chure, der er et nemt og hurtigt opslags-

laves mere avancerede løsninger, der giver

værk til at fastlægge de enkelte kompo-

endnu bedre lys-komfort for brugerne eller

nenter i en lysstyringsløsning.

endnu større energibesparelser – og som anvender andre af Servodans mange sensorer og styringer, end de foreslåede. Ring på tlf. 7442 4726 eller send en mail

løsninger med zoneopdelt dagslysstyring

til marketing@servodan.dk, hvis du vil

på den anden side. Energibesparelsen på

have tilsendt et eksemplar af brochuren.

Lysstyrin g

Din hurtig guide til den rigtig e lysstyrin gsløsnin

09101 5PEG

ter på den ene side til mere komplicerede

-R0 · Tryk: grafis k arbejd e

off-styring med kun ganske få komponen-

el

De foreslåede løsninger bygger naturligvis

Vi har nemlig samlet alternative løsninger

Alternativerne spænder fra en enkel On/

g jor t enk

g

Den kan naturligvis også downloades Fællesrum – Konferencerum – Udstillingslokale 35 % på de enkle løsninger og helt op fra www.servodan.dk. de forskellige alternativer spænder fra ca.

Fællesrum m.m.

Fællesrum m.m.

Bevægelsesstyret on/off

Dagslysstyring dæmp (1-10 V) i 2 zoner

• Kanal 1 er dagslysstyret og kanal 2 er bevægelsesstyret • Altid manuel tænd via tryk • Automatisk sluk via bevægelsessensor eller tryk • Let 230 V-installation med direkte tilslutning af belysning • Lokalestørrelse op til 50 m² • Maks. montagehøjde for PIR-sensor : 3 m

Besparelse op til:

35 %

Princip Hjælpen er nær

• Vælg mellem 2 appl. – manuel eller automatisk • Manuel tænd/sluk eller dæmp via 1 eller 2 tryk • Automatisk sluk via bevægelsessensor • Automatisk tænd/sluk via bevægelsessensor • Til montering direkte på væg • PIR-sensor, tryk og belysning tilsluttes direkte • Overstyring via IR-fjernbetjening eller tryk • Lokalestørrelse over 50 m² • Maks. montagehøjde for PIR-sensor : 3 m

Besparelse op til:

60 %

Princip

Hvis du som installatør, rådgiver eller gros-

løsning, som matcher lige netop det lokale,

sist derfor står over for bygninger og lokaler

som du står over for.

On/off Op/ned 74-593

On/off Op/ned 74-593

41-272 43-197

med særlige krav og specifikationer, så er 41-330

du naturligvis altid velkommen til at kon-

Så ring til Servodan på tlf. 7442 4726 eller

takte Servodan og230fåV AC hjælp og vejledning

send en mail til os på support@servodan.dk,

til at specificere den helt rigtige lysstyrings-

hvis du ønsker råd om lysstyring.

1-10 V

230 V AC Kanal 1

74 42 47 26 1-10 V

ServodanNyt #13  

Læs om: - Klimaledelse hos Servodan - Nye muligheder for zoneopdelt dagslysstyring med Luxstat DIM - Dagslys døgnet rundt hos Arne Hald A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you