Page 1

EDUCACIÓ INFANTIL

CRITERIS D’AVALUACIÓ Els objectius de finals de cicle d’Educació Infantil venen marcats pel Decret 181/2008 de 9 de setembre. Aquest és el punt de referència per establir els criteris d’avaluació a l’Etapa i són: 1.- Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i característiques del seu propi cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se amb la seva identificació. 2.- Participar en el joc a través del moviment, assimilant sensacions referides a l’espai i al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes. 3.- Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions afectives positives mútues. 4.- Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la pròpia cura, a les tasques escolars i en la relació amb els altres. 5.- Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural, i utilitzar els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions. 6.- Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions, emprant les mesures adequades i la seva representació gràfica. 7.- Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer patrons i verbalitzar-ho. 8.- Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori, i amb una actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües. 9.- Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. Crear de manera individual i col·lectiva petits textos i dibuixos. 10.- Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical i matemàtic i audiovisual i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (T.I.C.)

1


EDUCACIÓ INFANTIL CRITERIS D’AVALUACIÓ Per definició l’avaluació en aquesta etapa serà global, contínua i formativa, és a dir, partirem de l’observació directa i sistemàtica del procés d’aprenentatge dels nens per tal d’ajustar l’ensenyament i fer-lo coherent i eficaç. Busquem: identificar els aprenentatges adquirits, el ritme d’assoliment i treball de cada nen i les característiques de l’evolució i procés maduratiu.

Partirem de les capacitats bàsiques que els nens han de tenir en finalitzar l’etapa: -

Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma

-

Aprendre a pensar i comunicar.

-

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

-

Aprendre a conviure i habitar el món.

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ

Avaluació inicial Aquest tipus d’avaluació busca obtenir informació sobre el punt de partida a l’hora d’iniciar un procés. Per això parlem de: -

Informació d’alumnes nous.

En entrar un nou grup a P.3 es fa un intercanvi d’informació amb les Escoles Bressol d’on provenen. Aquesta informació és escrita i reflecteix el que els nens han treballat, la relació amb els adults i els altres companys i els hàbits d’autonomia adquirits. Sempre que es pot, es fa una entrevista entre les noves tutores i les anteriors. A inici de curs es fa una entrevista individualitzada amb cada família on s’intercanvia la informació que es considera important. Quan un alumne arriba nou a l’escola en un altre nivell que no sigui P.3, es demana informació a l’escola de procedència i es fa una entrevista amb la família prèvia a la incorporació del nen a l’aula.

2


EDUCACIÓ INFANTIL CRITERIS D’AVALUACIÓ -

En iniciar el nou curs.

Es fan proves orals i escrites ( fitxes de treball) per tal d’avaluar els coneixements dels nens bàsicament en les àrees instrumentals ( lectoescriptura i numeració i càlcul). Aquesta informació serveix per establir els reforços individualitzats o en petit grup i els grups de desdoblament. Si hi ha canvi de tutora, es fa una entrevista entre la tutora que tenia el grup i la que s’inicia on es parla d’aspectes generals i dels específics de cada nen. -

En iniciar una nova unitat didàctica.

En iniciar una nova unitat didàctica, sigui mitjançant l’observació directa o preguntes concretes es busca saber els coneixements que tenen els nens sobre el que es va a treballar. D’aquesta manera s’ajusta la nova proposta i es busca fer-la adequada en nivell i estimulant. Partir dels propis coneixements i de les pròpies experiències, sempre que sigui possible, ajuda a avançar amb seguretat. -

Reunió col·lectiva.

Aquesta reunió es planteja a principi de curs. Per nivells s’explica el funcionament i organització del curs, a grans trets les activitats i sortides programades, i un tema pedagògic escollit pel cicle. Garantim així que totes les famílies tenen la informació considerada bàsica i que en podem parlar conjuntament

En resum, aquest tipus d’avaluació té la funció de diagnòstic i dóna informació per ajustar els objectius de treball.

Avaluació contínua Durant el curs i formant part de les activitats, es realitzen activitats d’avaluació. L’anomenem avaluació contínua ja que segueix l’evolució dels aprenentatges dels nens. Per realitzar aquesta avaluació comptem amb molts instruments: observació directa, fitxes de treball concretes, preguntes, comprovacions, les verbalitzacions dels nens en les activitats, etc. La informació obtinguda es registra en fulls de seguiment i es té en compte per anar adequant les propostes d’ensenyament-aprenentatge a cada nen i per reforçar o ampliar allò que calgui en cada moment. D’aquest procés se’n deriven unes informacions cap a les famílies i les transmetem en les entrevistes. Durant el curs es fa una entrevista, com a mínim amb cada família. En aquesta trobada s’explica l’evolució del nen pel que fa als aprenentatges proposats, el grau d’assoliment dels objectius marcats i el procés maduratiu que va seguint.

3


EDUCACIÓ INFANTIL CRITERIS D’AVALUACIÓ A Educació Infantil es parla molt també de l’assoliment dels hàbits de treball, de l’esforç i la capacitat d’atenció. També en aquesta entrevista es parla del nen dins el grup i de la seva relació tant amb els adults com amb els altres nens. Sempre que sigui necessari es fan altres entrevistes ja sigui per demanda dels pares com de les tutores i, si cal, hi poden participar altres professionals que intervenen amb el nen: E.A.P., mestra d’Educació Especial, Mestra d’Audició i Llenguatge, etc.

Avaluació final Un cop finalitzat un procés, cal valorar el grau d’assoliment dels objectius marcats en relació amb les capacitats a assolir i amb les pròpies de cada nen. És el que direm avaluació final. -

Sessions d’avaluació

Un cop cada trimestre, quan aquest s’acaba, es reuneix la Junta d’Avaluació. Aquesta junta està formada per totes les mestres-tutores del cicle, més les mestres de reforç que intervenen a les aules, més la mestra d’educació especial i la d’audició i llenguatge. La presideix la cap d’estudis del centre que és qui en fa acta. En aquesta reunió cada mestra explica l’evolució en referència als aprenentatges de cada nen, les dificultats que pot presentar en la seva adquisició i les actituds que presenta. El conjunt d’assistents aporta allò que considera oportú i s’acorden actituds a prendre. -

Informes

A les famílies se’ls explica a través d’un informe escrit l’evolució dels seu fill i els hàbits i actituds que presenta. A Educació Infantil fem un informe en acabar el primer trimestre i un en acabar el curs. El primer d’aquests informes fa més èmfasi en les actituds i els hàbits , tot i que a P.4 i P.5 també es parla d’aprenentatges. Es busca informar de com està el nen dins el grup i dins l’aula i de com encara el procés d’aprenentatge. L’informe de final de curs valora molt més aspectes dels aprenentatges assolits, del grau en que arriba a assimilar els objectius proposats. Aquest informe es dóna en mà a les famílies ja que s’aprofita per poder explicar allò que calgui. És també l’informe que es passa al tutor que el proper curs treballarà amb els nens quan es fa la reunió de traspàs d’informació.

4


EDUCACIÓ INFANTIL CRITERIS D’AVALUACIÓ

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT L’avaluació, tal i com heu vist, ajusta molt la tasca educativa a cada infant. Cal tenir en compte que hi ha diferències maduratives importants en un grup-classe i que en aquesta etapa encara es noten molt. És per això que fem diferents actuacions per arribar en les millors condicions possibles a tothom: -

Treball per racons on es potencia l’autonomia en els aprenentatges i el treball cooperatiu

-

Desdoblaments per establir treball en petits grups en àrees instrumentals (lectoescriptura i càlcul i numeració)

-

Atencions individualitzades dins l’aula en moments puntuals

-

Activitats de reforç o d’ampliació.

-

I tot allò que es consideri oportú a cada moment.

Hi ha alumnes, però, que per dificultats físiques, sensorials, maduratives o personals, no segueixen els aprenentatges al nivell esperat. L’avaluació ens donarà la informació de quins són aquests alumnes i de quines són les dificultats que presenten. L’Equip d’Educació Especial de l’escola, que està format per les mestres d’educació especial, per la d’audició i llenguatge i per la d’aula d’acollida ( que no treballa amb els infants de la nostra etapa) valora les avaluacions fetes i prioritza els casos ens els que ha d’intervenir. Aquests nens segueixen unes sessions individualitzades o en petit grup amb aquestes especialistes. Si el seu ritme està molt allunyat del de la resta de companys, se’ls adapten els objectius i els continguts a les capacitats que mostren. Això és el que anomenem P.I. i que es fa conjuntament amb la tutora.

PROMOCIÓ DELS ALUMNES A Educació Infantil considerem que per norma no s’ha de repetir, però en casos molt excepcionals, si malgrat totes les actuacions fetes hi ha nens que no han assolit els objectius de l’etapa, a finals de cicle es pot valorar la repetició. Proposarà aquest fet la tutora i es valorarà en sessió d’avaluació tenint molt en compte:

5

-

Que la repetició pugui aportar al nen un estímul per aprendre i avançar, és a dir, que repetint pugui assolir els objectius marcats o avançar significativament.

-

Que social i emocionalment es vegi oportú de fer aquesta actuació.


EDUCACIÓ INFANTIL CRITERIS D’AVALUACIÓ -

Que el grup-classe on s’hauria d’incorporar no sigui massa nombrós i el pugui acollir en condicions.

-

Que els pares, informats de tot, hi estiguin d’acord.

En els casos d’alumnes d’incorporació tardana o de molt absentisme, es procurarà donar temps suficient a l’alumne per adaptar-se a l’escola a la seva rutina i les seves normes de funcionament i per aprendre l’idioma i els costums ( si és el cas) abans de valorar-lo. L’actuació sempre s’acordarà amb l’EAP i es seguiran les directrius que marqui l’administració.

6

Criteris d'avaluació de EI  
Criteris d'avaluació de EI  

Criteris d'avaluació de les diferents àrees curriculars de l'Educació Infantil

Advertisement