Page 1

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

1


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

2


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

3


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

4


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

5


KAMUOYUNA SESLENİŞ

Hizmetle dolu 9 Yılı’n ardından... Hizmetle, başarıyla dolu 9 yıl. Marmara'nın incisi Bilecik'imizde; 2004 yılından bu yana, hizmetkârı olmakla onurlandığım hemşerilerimin teveccühüyle kalkınma hamlesinin meşalesini yaktık. Önümüzde hizmete, yeniliğe, değişime, gelişmelere aç bir şehir vardı. Üst üste yığılmış, rafa kaldırılmış, istekler vardı şehrimde. Künyesi zaferlerle, kahramanlıklarla, inançla, aşkla dolu olan bu topraklara yapılacak olan ve nedense hep ertelenen işlerin farkındalığı ile yola koyulduk. Aynı eksende, aynı düşüncede, iyiye ve güzele erişmede bir ve beraber olduğumuz, aynı yolda yürüdüğümüz, kimi zaman aynı türküyü söylediğimiz tüm hemşerilerimle, Milletvekillerimizle, genel idaremizle, meclis üyelerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, Bilecik'te kolektif bir şekilde hareket ettiğimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla daima başarıyı aradık. Hiçbir zaman rastgele hedeflerle hareket etmedik. Büyük düşündük. Şanlı ecdadın bizlere emanet ettiği bu toprakları layık olduğu mertebeye eriştirebilmenin stratejisini hep birlikte belirledik. Kararlılığımızdan, azmimizden, inancımızdan asla ve asla ödün vermedik. En dayanılmaz çaresizliklerle boğuştuğumuz anda sabır en büyük yardımcımız oldu. Bilecik'te sizlerle birlikte büyük işler başardık, başarmaya da devam ediyoruz. Çağın gereksinimleri çerçevesinde kaynaklarımızı en verimli ve en etkin şekilde kullanmaya özen gösteriyor, hizmet kalitesinin yükseltilmesine ve yapılacak olan projelerin planlı ve programlı bir şekilde yönlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Attığımız her adımın, harcadığımız her kuruşun muhasebesini en ince ayrıntısına kadar tutuyoruz. İşte bizler bu inanç ve aşkla geleceğe yürüyoruz. Konumu itibari ile buram buram tarih kokan bu şehirde hak ve adalet ilkeleriyle, hoşgörüyle, sevgiyle saygıyla, bir ve beraberce hizmet etmenin bahtiyarlığını yine sizlerle paylaşıyoruz.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

6


2012 yılı, her açıdan Bilecik'te büyük gelişmelerin yaşandığı ve şehrin önünü açacak büyük yeniliklerin rotasının çizildiği bir yıl olmuştur. Önümüze koyduğumuz çalışma takvimimiz yerinde ve zamanında işlemiştir. Fiziki, sosyal ve kültürel projelerimiz kapsamında, şehrin Türkiye Ulusal ve Uluslararası ve Dünyadaki tanıtımına büyük katkı sağlayacağını, akıllarda yer edeceğini planladığımız yeni projelerimizle Güçlü Hemşeri, Güçlü Belediye anlayışıyla 2013 yılına merhaba dedik.

2004 yılından bu yana tüm bu çalışmalarımızda ve yapacaklarımızda bizlerden desteğini, güvenini, dualarını esirgemeyen bizleri sabırla takip eden tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Bilecik'te başlattığımız kalkınma atağı ve hizmet seferberliğinde fikirlerimizi, projelerimizi paylaştığımız, bizimle aynı vizyon ve misyona sahip ortak hedefler altında kenetlendiğimiz birlikte karar aldığımız meclis üyelerimize ve gecesini gündüzüne katan vefakar çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

2012 yılında gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızı faaliyet raporumuzda sizlerle paylaşıyoruz.

Daima iyiye ve güzele olan yolculuğumuz devam ediyor.

Selam ve Saygılarımla...

Selim YAĞCI Bilecik Belediye Başkanı

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

7


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

8


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

9


İÇİNDEKİLER Başkanın Sunuşu........................................................................................................................5 İçindekiler................................................................................................................................9 I-GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon ................................................................................................................11 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ...........................................................................................14 C- İdareye İlişkin Bilgiler ........................................................................................................17 1- Fiziksel Yapı .............................................................................................................17 2- Örgütsel Yapı ............................................................................................................18 2.1- Belediyenin Organları ................................................................................18 2.1.1- Belediye Meclisi .....................................................................................18 2.1.2- Belediye Encümeni .................................................................................20 2.1.3- Belediye Başkanı .....................................................................................21 2.2- Belediyenin Kurumsal Yapısı .....................................................................22 2.3 – Organizasyon Yapısı...……………………………………………………23 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ................................................................................ 24 4- İnsan Kaynakları ......................................................................................................26 5- Sunulan Hizmetler ...................................................................................................27 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ................................................................................27 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri .................................................................................................28 B- Temel Politikalar ve Öncelikler ............................................................................................28 III- FAALİYETLERE İLİSKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler ..........................................................................................................................29 1- Bütçe Uygulama Sonuçları ........................................................................................29 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar .................................................................31 3- Mali Denetim Sonuçları .............................................................................................34 B- Performans Bilgileri ..............................................................................................................34 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ..........................................................................................34 1.1- Özel Kalem Müdürlüğü ..............................................................................35 1.2- Hukuk İsleri Müdürlüğü..............................................................................81 1.3- Yazı İsleri Müdürlüğü..................................................................................87 1.4- Mali Hizmetler Müdürlüğü .......................................................................104 1.5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ...................................................................115 1.6- Fen İsleri Müdürlüğü ................................................................................124 BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 10


1.7- Veteriner İşleri Müdürlüğü .......................................................................158 1.8- Temizlik İşleri Müdürlüğü .......................................................................166 1.9- İtfaiye Müdürlüğü ....................................................................................175 1.10- Zabıta Müdürlüğü ..................................................................................185 1.11- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ............................................200 1.12- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü .........................................................215 1.13- Park ve Bahçeler Müdürlüğü ................................................................ 234 1.14- Mezarlıklar Müdürlüğü…………………………………………………271

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler ........................................................................................................................288 B- Zayıflıklar ..........................................................................................................................289 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER ………………………………………………………………………………………….......…289

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

11


I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON, VİZYON ve KALİTE POLİTİKASI

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

12


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

13


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

14


Kurumsal B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15.maddelerinde şu şekilde tanımlanmıştır: Belediyenin görev ve sorumlulukları Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 Md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

15


Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

16


o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu tasıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu tasıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karsı suç isleyenler Devlet malına karsı suç islemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 17


Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir. Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir. Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir. C- İDAREYE İLİSKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Belediyemiz, İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde bulunan ve Belediyemizce restore edilerek hizmete açılan tarihi Rüştiye İdadisi binasında halkımıza hizmet vermektedir. Belediye Meclisi toplantı salonu, Belediye Encümeni toplantı salonu, Başkanlık Makamı, Başkan Yardımcılığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ana binada hizmetlerini sürdürmektedir. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 18


İtfaiye Müdürlüğü ile Fen İsleri Müdürlüğü atölye binası ve araç parkı Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde Yapımı tamamlanmış teknolojik donanımları bulunan hizmet binalarında hizmet vermektedir. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ise Hürriyet Mahallesi Karaçay Mevkiinde hizmet vermektedir. Belediyemiz Evlendirme Memurluğu sosyal-kültürel etkinliklerin yapıldığı kültür sitesi ise Gazipaşa Mahallesi Kurtul sokakta faaliyetlerine devam etmektedir. 2- Örgütsel Yapı Bu bölümde Belediyenin organları ve kurumsal yapısı üzerinde bilgi verilecektir. 2.1- Belediyenin Organları Belediyenin organları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun İkinci Kısmında Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı olarak ifade edilmiştir. Bilecik Belediyesi Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak Meclis kararı ile örgütsel yapısını teşkilatlandırmış olup, bu kadrolara atamalar Belediye Başkanı tarafından yapılıp Belediye Meclisi bilgisine sunulur. Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür. 2.1.1- Belediye Meclisi Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Meclise belediye başkanı, katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onunda katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 19


5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinde Meclisin görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yapişlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

20


p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. 2.1.2- Belediye Encümeni Belediye Encümeninin ne şekilde oluşacağı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre “Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında; İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.” hükmüne istinaden Belediye Encümeni 2012 yılında Belediye Başkanı’nın başkanlığında belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği üç üye ile Mali Hizmetler, Yazı İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinden oluşmuştur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez. Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 34. maddesinde Belediye Encümeninin görev ve yetkileri su şekilde tanımlanmıştır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 21


c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 2.1.3- Belediye Başkanı Belediye başkanı, belediye idaresinin bası ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinde Belediye Başkanının görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 22


2.2- Belediyenin Kurumsal Yapısı 2012 yılı sonu itibariyle örgütsel yapımız aşağıdaki şekilde oluşmuştur: Belediye Başkanı Belediye Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

23


2.3 - BİLECİK BELEDİYESİ ORGANİZASYON YAPISI: BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE ENCÜMENİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETÇİ BAŞKAN YARDIMCISI (SEÇİLMİŞ)

BAŞKAN YARDIMCISI (MEMUR)

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

24


BİLGİ VE TEKNLOJİK KAYNAKLAR Belediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Belediye birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Birimi görev yapmaktadır. Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Belediye Merkez Binasında otomasyon sistemlerinin alt yapısının oluşturulması amacıyla Veri Kablolaması, katlar arası iletişim ağlarının yapılandırılarak Ağ sistemi, sistem odasının tesisi ve bileşenlerin alt yapısı kurularak çalışır hale getirilmiştir. Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarı (firewall), log kayıt cihazı, yönetilebilir switch, virüs koruma programları (anti virüs), casus yazılım koruma programları (anti spyware), uygulamalarını içermektedir. Ayrıca her bilgisayarda lisanslı anti virüs programı mevcuttur. Bilgi İşlem Birimine ait sistem odasından tüm belediye birimlerine internet hizmeti dağıtılarak belediye birimlerine sürekli internet erişimi sağlanmıştır. İnternet erişim hizmeti olarak kesintisiz 10Mbps Metro Ethernet hizmeti kullanılmaktadır. Belediye Otomasyon Sistemi kapsamında; tüm birimlerin merkezi bir veri tabanına bağlanarak bilgilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Hizmet sağlayıcı aracılığıyla çalışan Otomasyon Sistemi Programının sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesi sağlanmaktadır. Kullanıcılara belirli zamanlarda Bilgi İşlem ve Hizmet Sağlayıcı tarafından eğitimler verilmektedir. Otomasyon Sistemi Programının eğitim, destek ve portal hizmetleri yıllık destek sözleşmeleri ile 7/24 kesintisiz olarak Hizmet Sağlayıcı tarafından karşılanmaktadır. Belediye mükelleflerin sicil, gayrimenkul bilgilerine güvenilir bir şekilde ulaşıp hizmetlerin daha hızlı yürütülmesi amacıyla Nüfus ve Tapu Müdürlükleriyle gerekli protokolleri imzalayarak Kimlik Paylaşım Sistemi ve TAKBİS veri sistemlerini kullanmaktadır. Ayrıca 2012 yılı itibari ile Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile eş zamanlı çalışma sistemine geçişinin ardından e-devlet kapısından girilen E-devlet entegrasyon yazılımları sayesinde Bilecik Belediyesi ile ilgili kendilerine ait işlemleri takip etmek isteyen vatandaşlar turkiye.gov.tr üzerinden de giriş yaparak istedikleri bilgiye ulaşabilmektedir. Belediye birimlerine ve kullanıcılara ait veriler sistem odasında bulunan bir veri depolama sunucusu vasıtasıyla korumalı bir şekilde yedeklenmektedir. E-posta hizmetleri sistem odasında bulunan bir sunucu ile düzenlenerek Elektronik Posta Yönetiminin güvenli bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Kullanıcı ve birim resmi epostaları ilgili kişilere dağıtılmış bulunmaktadır. Belediye Resmi Web Sayfasının yayını (www.bilecik.bel.tr) daha hızlı erişim, güncelleme ve güvenlik için sistem odasında bulunan sunucu üzerinden yapılmaktadır. Web sayfasının düzenlemesi, güncellemeleri, bakım ve yedekleme işlemleri Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki görevli personeller tarafından yürütülmektedir. E-belediyecilik hizmetleri kapsamında e-belediye sistem modülü web sayfasına yerleştirilmiş olup, talep eden mükelleflere şifreleri verilerek sicillerine ait işlemleri görebilmektedirler. Belediye birimleri bünyesinde bulunan bilgisayarların tamir bakım ve onarım işlemleri Bilgi İşlem tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda; belediye bünyesinde kullanılan bilgisayarların genel kontrol ve bakımları yapılarak, eksikleri tespit edilmekte, gerek duyulan bilgisayarların parçaları değiştirilmekte yâda kullanılmaz veya hizmet gereksinimlerini karşılamayan bilgisayarlar yenileri ile değiştirilmektedir. Belediye hizmet binasında bulunan bilgisayar sistemlerinin ve sistem odasının ani elektrik arıza ve kesintilerinden etkilenmemesi için 3 adet Güç kaynağı kesintisiz olarak çalışmaktadır. Ayrıca uzun süreli elektrik arıza ve kesintilerinde hizmetlerin aksamaması için belediye sistemi 1 adet jeneratör yardımı ile desteklenmektedir. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

25


Belediye birimleri bünyesinde bilişim hizmetlerinden yararlanan tüm bilgisayar kullanıcılarının donanım ve işletim sistemi arızalarının giderilmesi ve bilgisayarların yerel ağ üzerinde daha güvenli çalışması için güvenlik ayarlarının ve güncelleştirmelerinin yapılması, uç kullanıcıların güvenlik ve yerel ağ kullanımı konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Teknik Destek Hizmeti çalışmalarına önem verilmektedir. Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında kullanılan donanımların cins ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DONANIM CİNSİ BİLGİSAYARLAR Sunucu (Ana Makine) Sunucu (Veri Depolama) Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar El Bilgisayarları GÜVENLİK CİHAZLARI Güvenlik Duvarı Log Kayıt Cihazı AĞ CİHAZLARI MetroEthernet Switch ADSL Modem Yönetilebilir Switch Kablosuz Erişim Noktası ÇEVRE BİRİMLERİ (Fotokopi/Yazıcı/Tarayıcı vb.) Fotokopi Makinesi Çok Amaçlı Ürünler (Fotokopi/Yazıcı/Tarayıcı/Faks) Siyah/Beyaz Lazer Yazıcı Renkli Lazer Yazıcı Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı Nokta Vuruşlu Yazıcı Çizici Tarayıcı YAZILIM ÜRÜNLERİ SUNUCU YAZILIMLARI Windows Server 2012 Standard Windows Server 2003 R2 Standard Windows Server 2012 CAL (Sunucu Erişim Lisansı) Microsoft SQL Server 2012 Standard (Veri Tabanı Yönetim Sistemi Lisansı) VMware vSphere 5 Standard (Sanallaştırma Sistemi Lisansı) GÜVENLİK ESET NOD32 Anti virüs Business Edition KULLANICI YAZILIMLARI Windows 7 Professional Microsoft Office Ev İş 2010 Türkçe Microsoft Office 2003 Professional BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

MİKTARI (Adet) 4 1 68 25 4 1 1 1 1 5 4 2 16 14 4 3 11 1 1

2 2 100 2 4 100 92 29 3 Sayfa

26


4- İnsan Kaynakları Belediyemizde 2012 yılı sonu itibariyle 66 memur, 75 işçi ve 27 tam zamanlı sözleşmeli personel olmak üzere toplam 163 personel görev yapmaktadır. PERSONEL DURUMU ( 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE )

2011

2012

DEĞİŞİM ORANI (%)

MEMUR

62

66

6,4

SÖZLEŞMELİ

18

27

50

İŞÇİ

78

75

-3,9

TOPLAM

158

168

6,3

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

27


5- Sunulan Hizmetler Belediyemiz mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla temel olarak aşağıdaki hizmetleri kendi imkânları, hizmet satın alma veya üçüncü kişilere kiralama yoluyla sunmaktadır: a) İmar hizmetleri, b) Su ve kanalizasyon hizmetleri, c) Ulaşım hizmetleri, d) Kentsel alt yapı hizmetleri, e) Coğrafî ve kent bilgi sistemleri hizmetleri, f) Çevre ve çevre sağlığı hizmetleri, g) Temizlik ve katı atık hizmetleri, h) Şehir içi trafik hizmetleri, i) Park, bahçe ve yeşil alan hizmetleri, j) Kültür ve sanat hizmetleri, k) Tanıtım hizmetleri, l) Sosyal yardım hizmetleri, m) Gençlik ve spor hizmetleri n) Nikâh hizmetleri o) Zabıta hizmetleri p) İtfaiye hizmetleri, q) Defin ve Mezarlık hizmetleri vb. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinde ifade edildiği gibi Belediye Başkanı, Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare eder. Belediye personelini atar, Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetler. Belediye Başkanı, Belediye personelinin disiplin amiridir. Her Müdürlüğün başında olan birim müdürü kendi biriminin sevk ve idaresinden sorumludur. Birim müdürleri aynı zamanda harcama yetkilisi, personelinin disiplin amiridir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği Belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az besten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu Mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

28


II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Temizlik, altyapı, su ve kanalizasyon, ulaşım, park-bahçe hizmetleri gibi temel sorunlarını halletmiş, herkesin hemşerisi olmaktan gurur duyacağı, yaşamaktan haz alacağı bir şehir oluşturmak, halkın yasam standartlarını yükseltmek, İlimizin sosyal, kültürel, ekonomik yönden kalkınmasına katkıda bulunmak, İlimizde Kent Konseyi, Dernek, Vakıf, Meslek Odaları vb. Sivil Toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek ortak akıl oluşturmak, İlimizde bulunan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin büyümesi ve kapasitesinin artırılması için gerekli desteği vermek, Osmanlı Devletinin kurulduğu, Şeyh Edebalı diyarı ilimizi, öncelikle Türkiye’ye sonra Dünya’ya tanıtmak, İlimizi Geçmiş ve Geleceğin buluştuğu, Güven ve Huzur veren bir kültür, sanat ve turizm şehri haline getirmek, Vatandaşlarımızın hafta sonlarını veya boş vakitlerini huzur içinde geçirebilecekleri ortak yaşam alanları çoğaltmak, İlimiz şehir içi trafiğini rahatlatacak tedbirleri almak, Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve ülke sporuna katkıda bulunmak amacıyla spor alanları oluşturmak, B- Temel Politikalar ve Öncelikler 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini etkin, verimli, kaliteli, tarafsız, eşit bir şekilde bütün vatandaşlarımıza sunmaktır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

29


III- FAALİYETLERE İLİSKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A - MALİ BİLGİLER: 1 -Bütçe Uygulama Sonuçları GELİR BÜTÇESİ: 2012 Mali yılı içerisinde 41.324.252,00.-TL gelir tahmin edilmiş, buna karşılık; Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir Sermaye Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Red ve İadeler

: : : : : :

5.346.337,85.-TL 6.938.575,90.-TL 1.613.725,79.-TL 2.274.232.04.-TL 15.043.271,63.-TL 84.268,37.-TL

Olmak üzere toplam 31.216.143,21.-TL gerçek gelir sağlanmıştır. Buna göre 2012 yılı Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı % 75,53 olmuştur. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinde ki şartlar dâhilinde personel giderlerinin gerçekleşen bütçe gelirine oranlandığında 2012 yılı personel giderleri %19,3 olmuştur. Bütçe formülü açısından sıralamaya tabi tutulduğunda gelir türleri rakamlar ile aşağıdaki gibidir. AÇIKLAMA

No

2003

TAHSİL EDİLEN 2011

2012

1

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

321.298,00

1.715.872,54

2.050.981,84

2

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Gelirleri

443.157,00

963.626,67

1.120.473,33

3

Harçlar

83.461,00

929.164,90

1.401.299,37

4

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

151.453,00

508.227,59

773.583,31

5

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

4.091,00

765.063,22

1.023.989,39

6

Kurumlar Hasılatı

0,00

2.804.258,75

4.435.415,07

7

203.963,00

1.163.688,14

1.479.171,44

20.000,00

916.887,96

2.274.232,04

9

Kira Gelirleri Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar Faiz Gelirleri

18,00

419.183,96

446.245,93

10

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

11

Para Cezaları

12

Diğer Çeşitli Gelirler

13

Taşınmaz Satış Gelirleri

14

Taşınır Satış Gelirleri

15

Red ve İadeler

8

TOPLAM

1.864.020,00

13.997.753,07 12.562.614,86

60.009,00

410.204,88

653.165,74

248.544,00

1.532.507,62

1.381.245,10

91.818,00

2.953.090,18

1.613.425,79

4.091,00

0,00

300,00

-38.176,68

84.268,37

3.495.923,00

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

29.079.529,48 31.216.143,21 Sayfa

30


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

31


GİDER BÜTÇESİ

:

01 Ocak 2012 tarihinden 31 Aralık 2012 tarihine kadar 2012 yılı bütçemiz 41.324.252,00.-TL olarak tahmin edilmiştir. Devreden ödenekle (Asker Aile Yardımı) 2.891.19.-TL toplamı ile 41.327.143,19.-TL olmuştur. AÇIKLAMA

No

GİDER

1

Personel Giderleri

6.508.193,99

2

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

1.163.276,73

3

Mal ve Hizmet alımları

4

Faiz Giderleri

526.429,33

5

Cari Transferler

734.025,08

6

Sermaye Giderleri

10.105.150,89

19.409.318,72 TOPLAM

38.446.394,74

2012 Yılı tahmini Bütçesinde oluşan giderler yılı içerisinde; giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosunda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir. Buna göre 2012 yılı gider bütçesi gerçekleştirme oranı: %93 olmuştur. 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 2010 Yılı

Kurumsal Kod.1

Kod.2

Kod.3

Ko d.4

46

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

TL

2011 Yılı Kr

TL

Cari Yıl (2012) Kr

TL

Kr

Belediye ve Bağlı İdareler

16.035.105

93

31.297.823

81

38.446.394

74

Bilecik İli

16.035.105

93

31.297.823

81

38.446.394

74

İl Belediyesi

16.035.105

93

31.297.823

81

38.446.394

74

46

11

46

11

02

46

11

02

02

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

636.308

91

604.718

33

741.535

93

46

11

02

18

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

173.529

66

203.985

27

239.231

40

46

11

02

24

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

88.847

66

108.925

47

183.639

21

46

11

02

25

108.746

18

183.698

33

440.347

60

46

11

02

26

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0

00

0

00

0

00

46

11

02

30

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

6.856.678

32

18.131.716

42

20.813.098

94

46

11

02

31

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2.105.900

77

2.733.667

07

2.725.752

09

46

11

02

32

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.436.103

77

2.907.610

91

2.097.085

71

46

11

02

33

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

657.839

24

578.215

08

778.714

77

46

11

02

34

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.662.168

87

2.779.881

30

3.304.353

64

46

11

02

35

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

138.552

08

201.703

61

850.918

41

46

11

02

36

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

632.530

56

726.556

07

795.941

27

46

11

02

37

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

537.899

91

1.206.978

23

2.139.874

22

46

11

02

38

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

0

00

930.167

72

2.872.794

95

46

11

02

39

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

0

00

0

00

463.106

60

BÜTÇE GİDERLERİ SAYFA TOPLAMI

16.035.105

93

31.297.823

81

38.446.394

74

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

16.035.105

93

31.297.823

81

38.446.394

74

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

32


Örnek-90 İl Belediyesi BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Fonksiyonel Kod. 1 2 3 4 01 01 01 01

01

01

01

01

03

01

03

01 01

00

01 01

00

2010 Yılı BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

2011 Yılı

Cari Yıl (2012)

TL

Kr

TL

Kr

TL

Kr

GENEL KAMU HİZMETLERİ Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işler, Dışişleri Hizmetleri

3.161.281

68

3.890.057

79

4.793.612

83

1.007.432

41

1.101.327

40

1.604.754

14

Yasama ve yürütme organları hizmetleri

918.584

75

992.401

93

1.421.114

93

Yasama ve yürütme organları hizmetleri

918.584

75

992.401

93

1.421.114

93

Dışişleri hizmetleri

88.847

66

108.925

47

183.639

21

Dışişleri hizmetleri

88.847

66

108.925

47

183.639

21

Genel Hizmetler

2.153.849

27

2.788.730

39

2.725.752

09

Diğer genel hizmetler

2.153.849

27

2.788.730

39

2.725.752

09

Diğer genel hizmetler Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

2.153.849

27

2.788.730

39

2.725.752

09

0

00

0

00

463.106

60

0

00

0

00

463.106

60

0

00

0

00

463.106

60

1.289.554

62

1.303.400

56

1.574.656

04

Güvenlik Hizmetleri

2.546

44

0

00

0

00

Trafik güvenliği hizmetleri

2.546

44

0

00

0

00

Trafik güvenliği hizmetleri

2.546

44

0

00

0

00

Yangından Korunma Hizmetleri

657.839

24

578.215

08

778.714

77

Yangından korunma hizmetleri

657.839

24

578.215

08

778.714

77

Yangından korunma hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

657.839

24

578.215

08

778.714

77

629.168

94

725.185

48

795.941

27

629.168

94

725.185

48

795.941

27

629.168

94

725.185

48

795.941

27

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

433.762

68

0

00

0

00

Ulaştırma Hizmetleri

433.762

68

0

00

0

00

Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri

433.762

68

0

00

0

00

Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri

433.762

68

0

00

0

00

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

2.751.712

56

2.779.881

30

3.304.353

64

Atık Yönetimi Hizmetleri

2.662.168

87

2.779.881

30

3.304.353

64

Atık yönetimi hizmetleri

2.662.168

87

2.779.881

30

3.304.353

64

Atık yönetimi hizmetleri

2.662.168

87

2.779.881

30

3.304.353

64

03 01 03

09

03

09

01 01

00 09

01 09

09

09

09

01 01

00

03 01 03 01

03

01

03

03 03

00 02

03 02

00

02

00

03 03

00 09

03 09

09

03 09

09

03

00

04

Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri

05 04 05

01

05

01

04 04

00

05 01 05 01

00

01

00

05 05

00

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

33


02 Atık Su Yönetimi Hizmetleri

89.543

69

0

00

0

00

Atık su yönetimi hizmetleri

89.543

69

0

00

0

00

Atık su yönetimi hizmetleri İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

89.543

69

0

00

0

00

7.423.017

07

21.039.327

33

22.910.184

65

Toplum Refahı Hizmetleri

7.423.017

07

21.039.327

33

22.910.184

65

Toplum refahı hizmetleri

7.423.017

07

21.039.327

33

22.910.184

65

Toplum refahı hizmetleri

7.423.017

07

21.039.327

33

22.910.184

65

SAĞLIK HİZMETLERİ

138.552

08

201.703

61

850.918

41

Halk sağlığı hizmetleri

138.552

08

201.703

61

850.918

41

Halk sağlığı hizmetleri

138.552

08

201.703

61

850.918

41

Halk sağlığı hizmetleri DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

138.552

08

201.703

61

850.918

41

675.005

96

1.883.113

82

4.673.714

57

Dinlenme ve spor Hizmetleri

383.449

25

966.456

56

2.921.593

38

Dinlenme ve spor hizmetleri

383.449

25

966.456

56

2.921.593

38

Dinlenme ve spor hizmetleri

383.449

25

966.456

56

2.921.593

38

Kültür Hizmetleri

291.556

71

916.657

26

1.752.121

19

Kültür hizmetleri

291.556

71

916.657

26

1.752.121

19

Kültür hizmetleri SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler Sosyal güvenliği bulunmayanlara sağlanan hizmetler Sosyal güvenliği bulunmayanlara sağlanan hizmetler Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri Sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri

291.556

71

916.657

26

1.752.121

19

162.219

28

200.339

40

338.954

60

162.219

28

200.339

40

0

00

162.219

28

200.339

40

0

00

162.219

28

200.339

40

0

00

0

00

0

00

338.954

60

0

00

0

00

338.954

60

0

00

0

00

338.954

60

BÜTÇE GİDERLERİ SAYFA TOPLAMI

16.035.105

93

31.297.823

81

38.446.394

74

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

16.035.105

93

31.297.823

81

38.446.394

74

05 02

00

02

00

05 05

00

06 02 06 02

00

02

00

06 06

00

07 04 07 04

00

04

00

07 07

00

08 01 08 01

00

01

00

08 08

00 02

08 02

00

02

00

08 08

00

10 07 10 07

00

07

00

10 10

00 08

10 08

08

08

08

10 10

00

Örnek-91

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

34


3- Mali Denetim Sonuçları 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereği Belediye Meclisi'nce Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 3 üyeden oluşan Denetim Komisyonu oluşturulmuş olup, 2011 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleri komisyonca denetlenmektedir. B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2012 yılında Belediyemizce yapılan faaliyet ve projeler müdürlükler itibariyle şöyledir:

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

35


1.1- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1-Müdürlüğümüzün Görevleri Özel Kalem Müdürlüğü; başkanın günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak, başkanın bütün kurum, kuruluş, kişiler ile olan ilişkilerini düzenlemek, randevu taleplerini değerlendirip programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak, başkanı ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak, belediye birimleri arasında koordinasyonun teminini sağlamak, başkanın her türlü yazılı, sözlü emirlerini, talimatlarını ve genelgelerini ilgili birimlere ulaştırmak, sonuçlarını takip etmek gibi hizmetleri yürütmektedir 2-Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görev alanına giren bütün konularda mer’i mevzuat dahilinde yetkilerini kullanır. 3-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz; yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetki sırasında, belediye başkanına karşı sorumludur. B- İdareye ilişkin Bilgiler. 1-Fiziksel Yapı: Özel Kalem Müdürlüğü, belediye ana hizmet binasının 2. Katındadır. Müdürlüğümüz; Başkanlık Makamı, müdür odası, bekleme salonu ve sekretaryadan oluşmaktadır. 2- Örgüt Yapısı: Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

36


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

37


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Özel Kalem Müdürlüğünde; 4 bilgisayar, 1 Faks cihazı, 1 Fotokopi cihazı, 7 özel kalem telefon hattı, 1 iç hat telefon bulunmaktadır. 4- İnsan Kaynakları: Müdürlüğümüzde görev yapan 1 müdür, 1 sekreter, 1 yakın koruma, 2 şoför, 3 odacı bulunmaktadır. 5- Sunulan Hizmetler: Kamuoyu ile Belediye Başkanı arasında güçlü bir bağ kurmak. 2- AMAÇ VE HEDEFLER A- Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri Amaçlarımız         

Başkanlık makamının protokol iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmek. Temsil ağırlama tören iş ve işlemlerini planlamak, koordine etmek ve yapmak, Başkanlık makamının resmi ve özel haberleşmelerini yürütmek, Başkanlığın emirleri üzerine ilgili müdürlükler, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak, Anma ve tören gerektiren özel günlere ilişkin “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce” yürütülecek faaliyetlerin protokol işlerinin yürütülmesini sağlamak, Belediye Başkanı ile görüşme talebinde bulunanların görüşmelerini belirli bir program dâhilinde planlamak, Başkanlıkça istenilen belge ve bilgileri birimlerden temin ederek, Başkanlığa sunmak, Başkanlık Makamının medya ile olan ilişkilerinin protokol işlerini yürütmek, Belediye Başkanının zamanını en iyi şekilde değerlendirerek etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

38


Hedeflerimiz

Hedef No

Stratejik Hedef

Faaliyet / Proje

1

İlimiz ile ilgili hizmetlerde koordinasyon sağlanacak.

Birim müdürleri ile her hafta değerlendirme toplantısı yapmak. İl protokolü ve resmi kurumlarla görüşmeler yapmak.

2

Belediyedeki hizmetlerin mevzuata uygun yürütülmesine katkıda bulunmak.

Bütün müdürlüklerin yılda bir kez iç denetiminin yapılmasını sağlamak.

3

Temsil ve ağırlama faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek.

Gerekli hazırlık ve organizasyonların yapılması.

4

Vatandaşın memnuniyeti ile belediye hizmetlerindeki dikkatlilik ve hataları düzeltme düzeyini artırmak.

Vatandaştan gelen talep ve şikâyetlerin ilgili müdürlüklere iletilmesi, sonuçlarının Başkanlık Makamına bildiriminin yapılması.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

39


B- Temel Politikalar ve Öncelikler: Her türlü iç ve dış ilişkilerde doğru bilgi verilmesi, belediye birimleri ile planlı ve programlı bir şekilde çalışılması, vatandaş ile Başkanlık Makamı arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, zamanın en iyi şekilde kullanılması ve Başkanın günlük, haftalık ve aylık programlarının hazırlanması müdürlük olarak en büyük önceliğimizdir. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER: A-Mali Bilgiler Bütçe Harcama Raporu

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK BELEDİYESİ Bütçe Toplamı

Harcanan

46.11.02.02.01.01.01.00.05.01.01 MEMURLAR

205.818,00

255.716,26 101,74

124

46.11.02.02.01.01.01.00.05.01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

83.264,00

0

0

46.11.02.02.01.01.01.00.05.01.05 DİĞER PERSONEL

125.501,00

197.341,24 1.159,76

157

46.11.02.02.01.01.01.00.05.02.01 MEMURLAR

38.974,00

42.432,02

141,98

109

46.11.02.02.01.01.01.00.05.02.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

18.693,00

12.502,51

2.590,49

67

46.11.02.02.01.01.01.00.05.02.05 DİĞER PERSONEL

2

0

2

0

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA

1.000,00

0

1.000,00

0

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

65.009,00

44.855,90

20.153,10

69

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.03 YOLLUKLAR

5.001,00

2.687,48

2.313,52

54

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.04 GÖREV GİDERLERİ

1.009,00

393,1

615,9

39

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.05 HİZMET ALIMLARI

69.014,00

91.452,05

561,95

133

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLE

35.000,00

64.819,20

2.180,80

185

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK

35.002,00

29.336,17

5.665,83

84

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE

2.000,00

0

2.000,00

0

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER

3

0

3

0

46.11.02.02.01.01.01.00.05.05.01 GÖREV ZARARLARI

1

0

1

0

46.11.02.02.01.01.01.00.05.06.01 MAMUL MAL ALIMLARI

30.002,00

0

2

0

46.11.02.02.01.01.01.00.05.06.03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

1

0

1

0

46.11.02.02.01.01.01.00.05.09.01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ

5.000,00

0

0

0

46.11.02.02.01.01.01.00.05.09.06 YEDEK ÖDENEK

60.000,00

0

0

0

46.11.02.02.08.01.00.00.05.03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

5

0

5

0

46.11.02.02.08.01.00.00.05.03.04 GÖREV GİDERLERİ

1

0

1

0

46.11.02.02.08.01.00.00.05.03.05 HİZMET ALIMLARI

4

0

4

0

46.11.02.02.08.01.00.00.05.03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE

1

0

1

0

780.305,00

741.535,93 38.769,07

780.305,00

741.535,93 38.769,07

Genel Hesap Kodu

Açıklama

Sayfa Toplamı Genel Toplam

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Kalan Odenek 264

Büt.Or%

95

Sayfa

40


GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL FAALİYETLER Faaliyet ve Proje Bilgileri:  Başkanın her türlü sözlü ve yazılı emirleri, talimatları ve genelgeleri ilgili kişilere veya birimlere iletilmiş, gerekli duyurular yapılmış olup sonuçları takip edilerek Başkana bilgi verilmiştir.  Başkanın il protokolü, kamu kurum ve kuruluşları ile olan toplantı ve randevuları düzenlenmiş ve katılımı sağlanmıştır.  Başkanın konferans, sempozyum ve panel programları düzenlenmiş ve katılımı sağlanmıştır.  Başkanın heyet ağırlamaları ve heyet toplantıları programlanarak misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması sağlanmıştır.  Başkanımıza gelen tebrik, düğün, tören, açılış, toplantı, yemek vb. davetiyeleri takip edilerek Başkanlık Makamına arz edilmiştir.  Başkanımızın ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın sevinçli günleri olan açılış, düğün, nikah, nişan töreni ve sünnet düğünlerine katılımı, özel hediye takdimi yapılması sağlanmıştır.  Başkanımız, ilimizde yaşayan vatandaşımızın acılı günü olan cenazelerin çoğuna bizzat katılmış, katılamadığı cenazelerde ise yakınları ile telefon görüşmesi yaparak veya evlerinde ziyaret ederek taziyelerini iletmesi sağlanmıştır.  Başkanımız yoğun programı sebebiyle katılamadığı tören ve toplantılara Başkanlık Makamı adına gerekli telgraf, mesaj, çelenk ya da çiçek gönderilmiş, katılamayacağı bildirilmiştir.  Kamu kurum, kuruluş ve çeşitli alanlarda yapılan yönetim değişiklikleri ve atamalarda başkanımızın adına kutlama mesajı gönderilmiştir.  Bayramlarda sesli mesaj yolu ile vatandaşların bayramları tebrik edilmiştir.  Başkanımızdan randevu talep edenlerin Başkan ile görüşmesi sağlanmış ve misafirler en iyi şekilde ağırlanmıştır.  Başkanın makamında bulunmadığı zamanlarda belediyemizi ziyarete gelen vatandaşlarımız sekreter tarafından ilgili Başkan Yardımcılarımıza yönlendirilmiştir. 

Belediyemizin tüm organizasyonlarında, resmi ve dini bayramlarda ilimizdeki sivil toplum kuruluşları, protokol ve siyasi parti mensuplarına tebrik SMS’leri mesajları gönderilmiştir. Ayrıca ilimizdeki faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bayram ziyaretleri organize edilmiştir.

 Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, e-mail yolu ile Başkanlık Makamına gelen dilek, istek ve şikayetler; ilgili müdürlüklere iletilerek, tamamına yakını cevaplandırılmış olup, gelen cevaplar yine aynı yolla ilgilisine ulaştırılmıştır.  2012 yılında düzenli aralıklarla esnaf ziyaret programı düzenlenmiş, esnaf gruplarımızla özel kahvaltı programlarınla buluşulmuş, Başkanımızın il esnafı ile bire bir görüşmesi sağlanmış, çeşitli dernek ve spor kulüpleri ziyaretleri organize edilerek BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

41


sorunları hakkında görüş ve öneriler alınmış, sonuçları takip edilerek belediye çalışmalarımız ile ilgili bilgiler verilmiştir.  Başkanımızın, 2012 yılı içerisinde bilgimiz dahilinde; hasta olan, doğum yapan, hacca giden vatandaşlarımızı bizzat evlerinde ziyaret ederek iyi dileklerini iletmesi için ziyaretler tertip edilmiştir.  İlimizde ve ilimize bağı köylerde gerçekleştirilen bahar şenlikleri kutlamalarına katılım sağlanmıştır.  Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile ortaklaşa düzenlenen Nevruz Programına ev sahipliği yapılmıştır, gelen misafirler en iyi şekilde ağırlanmıştır.  6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Ahilik ve Şeyh Edebali Kültür Şenliklerine katılım sağlanmıştır.  İlimize bağlı Söğüt ilçemizde gerçekleşen ve hükümet yetkililerimizin katıldığı Ertuğrul Gazi’yi Anma etkinlikleri takip edilmiştir.  İlimizde bulunan okullar ziyaret edilerek okul müdürleri, okul öğretmenleri ve okul aile birlikleriyle fikir alışverişinde bulunularak, istek ve sorunları incelenmiştir.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Malhun hatun İlköğretim Okul Müdürü, öğrencileri ve “Geleceğin Başkan Adayının” Başkanımızın makamına yapmış olduğu ziyaret organize edilmiştir.  (Başkanlık Makamına geçen öğrencilerinden Kübra Demir.)

öğrencimiz

Malhunhatun

İlköğretim

Okulu

 2012 yılı Ramazan Ayı münasebeti ile Başkanlığımız tarafından il protokolü, sivil toplum kuruluşları, çeşitli toplum ve topluluklara Ramazan İftarı düzenlenmiştir.  2012 yılı Ramazan Ayı münasebeti ile ilimiz camilerinde (Mısırlı kıraat birincisi hafız Muhsin Nur El-Garini) Kur’an-ı Kerim dinletisi organize edilmiştir.  İlimizde faaliyet gösteren basın kuruluşları ile yapılan etkinlikler ve projeler hakkında bilgilendirme ve basın toplantıları düzenlenmiştir.  Başkanımızın her türlü il dışı ve Bakanlık ziyaretleri ile ilgili randevuları organize edilmiştir.  2012 yılı içerisinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve birçok yetkili Başkanlık Makamında ve müdürlüğümüzde ağırlanmıştır.  2012 yılında Başkanımızın da üyesi olduğu birlik toplantıları organize edilmiştir.  Belediyemizin gerçekleştirdiği ve yapımı devam eden projeler Başkanımız tarafından yerinde incelenmiştir.  İlimizde düzenlenen kültür-sanat programlarına müsait olduğu sürece Başkanımızın katılımı sağlanmıştır.  İlimizde düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine en yüksek düzeyde Başkanımızın katılımı sağlanmıştır.  Müdürlüğümüzde 2012 yılına ait gelen ve giden birçok evrak işlem görmüştür. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

42


IV – KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: A- Üstünlükler:  İlgili mevzuat ve yönetmeliğin uygulanması kolaylığı  Her türlü teknik donanıma sahip olması  Başkanlık makamı ile halk arasında güçlü bir bağ oluşturabilme yeteneği B- Zayıflıklar:  Fiziksel mekân yetersizliği 5- ÖNERİ ve TEDBİRLER Müdürlüğümüz tarafından 2012 Mali Yılı içerisinde Bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmış olup, faaliyetlerimizde plan değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştığımız sorunlarda çözüme yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

43


2012 YILI BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZIN ETKİNLİK VE FAALİYETLERİ;

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL’ü Ziyareti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL’ü Ziyaret

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

44


Başbakan Müsteşar Yardımcısı Ruhi ÖZBİLGİÇ Ziyareti

Tarım İl Müdürü Alparslan DANKAZ’a Ziyaret

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

45


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammed AKGÜL’e Ziyaret

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne Ziyaret

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

46


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat KILIÇ’ın Başkanlık Makamına Ziyareti BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

47


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali YILDIRIM’ın İlimize Yaptığı Ziyaret

Bilecik Milletvekili Sayın Fahrettin POYRAZ’ın Başkanlık Makamına Yaptığı Ziyaret BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

48


Bilecik Milletvekili Sayın Bahattin ŞEKER’in Başkanlık Makamına Yaptığı Ziyaret

Söğüt İlçe Kaymakamı Sayın Mitat GÖZEN’in Başkanlık Makamına Ziyareti

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

49


Öğrenci Konseyi’nin Başkanlık Makamına Ziyareti

Bayramlaşma (2012 Yılı Ramazan Bayramı)

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

50


2012 Yılı Esnaf Ziyaretleri

Esnaf Ziyaretleri

Esnaf Ziyaretleri BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

51


Esnaf Ziyaretleri

Esnaf Ziyaretleri

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

52


Basın Ziyaretleri

Basına Ziyaret

Basına Ziyaret BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

53


Basına Ziyaret

Okul Ziyaretleri

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

54


Okul Ziyaretleri

Okul Ziyaretleri

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

55


Hastane Ziyaretleri

Hastane Ziyaretleri

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

56


Hastane Ziyaretleri

Hastane Ziyaretleri

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

57


Sevgi Evleri Ziyareti

Huzurevi Ziyaretleri

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

58


Huzurevi Ziyaretleri

Ev Ziyaretleri

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

59


Ev Ziyaretleri

Ertuğrul Gazi’yi Anma Şenlikleri

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

60


Ertuğrul Gazi’yi Anma Şenlikleri

Ertuğrul Gazi’yi Anma Şenlikleri BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

61


Üniversite Öğrencileri İle Kahvaltı

Basın Mensupları İle Kahvaltı

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

62


Esnaf Bayanlar İle Kahvaltı

Belediye Basketbol Takımı İle Kahvaltı

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

63


Mahalle Muhtarları İle Toplantı

Çocuk Festivali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

64


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

65


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Yaz Spor Okulları Açılış Programı

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

66


Yaz Spor Okulları Açılış Programı

Festivaller

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

67


Festivaller – Emre AYDIN konseri

Gençlik Festivali – Betül DEMİR konseri

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

68


Düğün Törenlerine Katılım

Düğün Törenlerine Katılım

Düğün Törenlerine Katılım BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

69


İl Protokolü İle Ramazan İftarı

Belediye Personeli İle Ramazan İftarı

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

70


Vatandaş İle Ramazan İftarı

Şehit Aileleri İle Ramazan İftarı

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

71


Belediye Meclis Üyeleri ve Eşleri İle İftar Yemeği

Ramazan Etkinliklerine Katılım

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

72


Ramazan Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat KILIÇ’ın Katılımlarıyla Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası Açılışı

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

73


Kermes Açılışı

Ertuğrulgazi Mahallesi 112 Acil Servis Açılışı BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

74


Eyaf Expo Engelsiz Yaşam Fuarına Katılım

Eyaf Expo Engelsiz Yaşam Fuarına Katılım BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

75


Ana-Baba Okulu Eğitim Semineri

Ana-Çocuk Yaşam Merkezi Açılış Töreni

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

76


Ana-Çocuk Yaşam Merkezi Açılış Tören

Bilecik Belediyesi Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi Açılışı

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

77


Bilecik Belediyesi Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi Açılışı

Kiraz Festivali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

78


Kiraz Festivali

Marmara Belediyeler Birliği Toplantısı BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

79


Marmara Belediyeler Birliği Toplantısı

BEBKA Toplantısına Katılım BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

80


BEBKA Toplantısı

TDBB ( Türk Dünyası Belediyeler Birliği Toplantısı) - 2012 BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

81


1.2- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1-GENEL BİLGİLER: A- Yetki Görev ve Sorumluluklar: Hukuk İşleri Müdürlüğü, Bilecik Belediye Meclisinin 01.08.2006 tarih ve 2006 / 54 sayılı kararıyla kurulmuştur. B- İdareye İlişkin Bilgiler: 1- Fiziksel Yapısı: Bilecik Belediye Hizmet Binasının 2. katında bulunan Hukuk işleri birimi odasında 2 odadan oluşan mekânda hizmet vermektedir. 2- Örgüt Yapısı:

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

82


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

83


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Müdürlüğümüzde 3 bilgisayar, 2 yazıcı, 1 telefon, 1 dış hattan oluşmaktadır. Bünyemizde kullanılan BELSİS, UYAP ( yargı programı ) ve Sinerji takip programlarını icra ve davaları hazırlamak ve takip etmek amacıyla kullanılmaktadır. 4- İnsan Kaynakları: Bünyesinde 1 Hukuk İşleri Müdürü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi kapsamında yer alan 2 tam zamanlı sözleşmeli avukat ve 1 memur personel bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler Hukuk İşleri Müdürlüğünün görevleri adli, idari yargı organları ile vergi mahkemeleri ve tahkim kurulları gibi her türlü resmi mercilerde Başkan adına Belediyeyi temsil etmektir. Bu misyonu yerine getirirken, her türlü davada Başkan adına hareket etmek, Belediyemiz alacaklarını takip ve tahsil etmek, aleyhimize yapılan icra takiplerinde gerekli her türlü icra muamelelerini yerine getirmek, duruşmalı olarak yapılan tüm yargı safahatlarına ve keşiflere katılmak gibi görevler tarafımıza yüklenmiştir. Bu bağlamda Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak 2012 yılı içerisinde: ( Ayrıntılı tablo aşağıda sunulacaktır ) 2. AMAÇ VE HEDEFLER: -

Bilecik Belediye Başkanlığının tüm hukuksal sorunlarına; Anayasa, kanunlar ve ilgili tüm yasal mevzuata göre gereken özen ve çabuklukta çözümler getirmek,

-

Başkanlık Makamının ve diğer birimlerin çözemedikleri tereddüde düştükleri hukuksal konular hakkında ilgililere gerekli bilgileri vermek, uygulamaya yönelik görüş bildirmek,

-

Yargı organlarında açılmış ve açılacak olan her türlü dava ve icra takip işlerinde yasa hükümleri, ilmi ve kazai içtihatlara göre Belediye hak ve alacaklarının iddia, savunma ve yürütülmesini sağlamak,

-

İlk derece mahkemelerinde ve yüksek yargı organlarındaki duruşmalarda hazır bulunmak, keşiflere katılmak, faaliyetlerinde bulunulmuştur. Bu faaliyetleri yürütürken, gerekli her türlü yazılı kaynaklar ile BELSİS programı,

UYAP İcra ve mevzuat – içtihat programı, e-imza yazılımı, İCRAMATİK takip programı ve Sinerji mevzuat programı kullanılmıştır. Ayrıca internet bağlantısı yoluyla ihtiyaç duyulan her kaynağa ulaşılmıştır. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

84


3 – FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER: A-

Mali Bilgiler:

Bütçe Harcama Raporu

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK BELEDİYESİ Bütçe Toplamı

Harcanan

Kalan Odenek

Büt.Or%

46.11.02.24.01.01.03.00.05.01.01 MEMURLAR

38.768,00

30.060,47

272,53

78

46.11.02.24.01.01.03.00.05.01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

40.333,00

83.066,11

1,89

206

46.11.02.24.01.01.03.00.05.02.01 MEMURLAR

3.000,00

4.873,25

26,75

162

46.11.02.24.01.01.03.00.05.02.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

9.918,00

13.402,79

15,21

135

46.11.02.24.01.01.03.00.05.03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

4.502,00

878,8

623,2

20

46.11.02.24.01.01.03.00.05.03.03 YOLLUKLAR

502

2.052,21

449,79

409

46.11.02.24.01.01.03.00.05.03.04 GÖREV GİDERLERİ

35.501,00

48.749,80

1.451,20

137

46.11.02.24.01.01.03.00.05.03.05 HİZMET ALIMLARI

6.602,00

0

2

0

46.11.02.24.01.01.03.00.05.03.07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK 10.500,00

555,78

144,22

5

46.11.02.24.01.01.03.00.05.03.09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER

3

0

3

0

46.11.02.24.01.01.03.00.05.05.01 GÖREV ZARARLARI

1

0

1

0

46.11.02.24.01.01.03.00.05.06.01 MAMUL MAL ALIMLARI

20.000,00

0

0

0

46.11.02.24.01.01.03.00.05.09.01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ

1

0

1

0

46.11.02.24.01.01.03.00.05.09.06 YEDEK ÖDENEK

17.000,00

0

0

0

Genel Hesap Kodu

Açıklama

Sayfa Toplamı Genel Toplam

186.631,00 183.639,21

2.991,79

186.631,00 183.639,21

2.991,79

98

B- Performans Bilgileri: 1-

Faaliyet ve Proje ilgileri

Müdürlüğümüze ayrılan bütçe, yasal mevzuat çerçevesinde ve kamu yararı gözetilerek, ihtiyaçlarımıza yönelik harcamalarda kullanılmıştır. Bu bağlamda belediyemiz alacaklarının tahsilinin daha hızlı ve etkin sağlanması amacıyla icra takip programı alınmıştır. 2012 yılında Hukuk İşleri Müdürlüğünden geçen dava ve icra takip işlemleri şu şekilde gerçekleşmiştir: BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

85


MAHKEME

DEVREDEN

YENİ AÇILAN

KARARA ÇIKAN

DERDEST

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

4

23

10

21

SULH HUKUK MAHKEMESİ

2

1

3

-

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2

-

1

1

SULH CEZA MAHKEMESİ

101

4

105

-

İŞ MAHKEMESİ

6

-

5

1

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

-

-

-

-

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

-

22

12

10

İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ

8

36

18

26

İCRA DAİRESİ (*)

4

235

57

182

* Bilecik İcra Müdürlüğündeki dosyalarımızın bir kısmı 6111 sayılı yapılandırma yasası gereği yapılandırıldığından ödemeleri takip edilmektedir. Bilecik İcra Müdürlüğünde derdest olan icra dosyaları ise ağırlıklı olarak kira alacağı, su kullanım bedeli alacakları ve Diğer Harcamalara Katılım Payı alacaklarından oluşmaktadır. 6183 sayılı yasaya tabi olan bazı vergi vb. alacaklar da yine İcra Müdürlüğü vasıtasıyla takip edilmektedir. * İdari ve Vergi Mahkemelerinde ise (özellikle imar değişikliği, idari işlemin iptali ve minibüs işi ve ödeme emrinin iptali ) konulu davalar görülmektedir. * Asliye Hukuk davalarında (özellikle kamulaştırma bedel tespiti) yoğunluk yaşanmıştır. * Bunun yanında iş ilişkisinden kaynaklanan bazı ihtilaflar İş Mahkemesinde görülmektedir. İş davalarının neredeyse tamamına yakını sonuca kavuşturulmuştur. * Belediye Encümenimizce verilen para cezalarının itirazları da Sulh Ceza Mahkemesinde yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

86


* Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan davalar kullanım bedeli ve alacak şeklinde yine yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. * Asliye Ceza Mahkemesinde “ mühür fekki ve kamu malına zarar verme ” dosyalarımız bulunmakta olup kamu malına zarar verme dosyası yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. * İcra Hukuk Mahkemesinde belediyemiz kira borcunu ödemeyenlere karşı davalar açılmıştır. Ayrıca müdürlüğümüz tarafından, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında Bilecik Mahkemeleri, İcra Daireleri ve Resmi kurumlardan gelen tellal görevlendirmeleri taleplerinin takibi yapılarak, 2012 yılında 104 satış dosyasının 1. ve 2. satışlarına katılım sağlanmıştır. 4- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Üstünlükler:     

Belediyemiz adına yapılan adli davaların zamanında yapılması İcra takiplerinin hazırlanmasına özel bir takip programının belediyemiz tarafından temin edilmesi İcra takiplerinin tahsili amacıyla belediyemizde mevcut bulunan BELSİS programından faydalanılması İcra takipleri aynı zamanda elektronik imza aracılığıyla da görülebilmektedir. Dosyalarda anlık değişimler bu şekilde takip edilebilmektedir. Müdürlüğümüze ait 2 oda bulunması müdürlüğümüze artı bir değer katmaktadır. Zayıflıklar:

 

İdari mercii olarak Eskişehir’de bulunan idare mahkemesine bağlı olmamız sebebiyle birçok evrakımızı muhabereli şekilde Bilecik adliyesi aracılığıyla gönderilmektedir. Dava harç ve giderlerinin ne kadar olacağının tahmin edilememesi nedeniyle mevcut ayrılan ödeneğin yetmeme riski bulunmaktadır

5- ÖNERİ ve TEDBİRLER Müdürlüğümüz tarafından 2012 Mali Yılı içerisinde Bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmış olup, faaliyetlerimizde plan değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştığımız sorunlarda çözüme yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

87


1.3- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1-GENEL BİLGİLER: Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen toplantı hazırlıklarının yapılması, alınan kararların yazılması ve ilgili yerlere iletilmesi işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir. A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 1- Fiziksel Yapısı: Yazı işleri Müdürlüğü; Bilecik Belediye Binası’nın 2. Katında Kuzey istikametindeki odada içerisinde; 1 müdür odası ve iç içe geçmiş servis odasından oluşmaktadır. 2- Örgüt Yapısı:

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

88


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

89


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :     

Bilgisayar Yazıcı Fotokopi Makinesi Telefon (Dış Hat) Telefon (İç Hat)

: 6 Adet : 2 Adet : 1 Adet : 1 Adet : 2 Adet

4- İnsan Kaynakları:  Müdür

:1

 Birim Yetkilisi

:1

 Memur

:4

 Toplam

:6

5- Sunulan Hizmetler: 6- Yönetim İç Kontrol Sistemi : D- Meclisle İlgili Görevler :  5393 Sayılı yasanın Belediye Meclisine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar.

yüklediği

sorumlulukların

yerine

 Meclis toplantılarının gündemini yasada belirtildiği gibi hazırlar ve en az üç gün önceden üyelere bildirir ve ilan edilmesini sağlar.  Meclis toplantı tutanaklarını tutar, toplantıları kayda alır, kayıtların çözümlemesini yapar ve tutanağa dökerek arşivler.  Meclis kararlarını yazar ve birer nüshasını arşivler.  Meclis gündemini ve kararları internette yayınlatır. E-Encümenle ilgili Görevler:  5393 Sayılı yasanın Belediye Encümenine verdiği görevlerin yerine getirilmesini sağlar.  Raportörler aracılığı ile encümen kararları yazılır, başkan ve üyelere imzalatır.  Yazılan kararları kayıt defterine karar numarası vererek kaydeder ve karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır.  Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

90


F-Gelen ve Giden Evrak Kayıt ve Evlendirme İle İlgili Görevler: Belediyeye vatandaşlar ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen yazıları teslim alınır, kontrol edilerek ilgili birimlere havale edilen evrakların bilgisayar kayıtları yapılarak zimmet defterine kaydedilir ve ilgili birimlere ulaştırılır. Belediyemiz birimlerinden de vatandaşa ve resmi veya kurum ve kuruluşlara gönderilecek evrak ve zarflar da teslim alınarak bu evraklar bilgisayar kayıtlarına işlenir ve zimmet defteri karşılığında P.T.T. ’ye teslim edilir. 3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- YAZI İŞLERİ : Yazı İşleri bürosunca Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, evrak-dilekçe kayıt, ilan ve bilgi edinme işlemleri yürütülmektedir. Meclis İşlemleri : 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve 1 sayılı kararı Belediye Meclisinin her ayın ilk haftası Salı günü toplanmasına, tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine karar verilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Belediye Meclisi tatil ayı olarak belirlenen Ağustos ayı dışında her ayın ilk haftası Salı günleri düzenli olarak toplanmıştır. Belediye Meclisince 2012 yılında tatil olan Ağustos ayı dışında 15 toplantı ve 15 birleşim yapılmış olup, toplam 66 adet karar alınmıştır. Alınan kararlar müdürlüğümüzce yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği Belediye Başkanı tarafından belirlenen meclis gündemi en az üç gün önceden meclis üyelerine bildirilmiş, ayrıca Belediyemizin ilan panosunda ve internet sayfasında yayınlanmıştır. 2012 yılında meclis tarafından alınan kararlara karşı Belediye Başkanlığınca itiraz edilmediğinden alınan kararların tamamı kesinleşmiş, kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Valilik Makamına gönderilmiştir. Valilik Makamınca Meclis kararları aleyhine İdari yargıya başvurulmamıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği Belediye Meclisince aşağıdaki ihtisas komisyonları oluşturulmuştur: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye meclisinin 04.01.2012 tarih ve 2 sayılı kararı ile Belediyemizin 2011 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 3 üyeli Denetim Komisyonu oluşturulmuş, yapılan gizli oylama sonucunda komisyon üyeliklerine Ali ÖKTEM, Süleyman ÖZDEMİR ve Raşit SÜNETCİ seçilmişlerdir. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

91


(Belediye Meclis Toplantısı – 2012)

Belediye Meclisinin 01.05.2012 tarih ve 17 sayılı kararı ile görev süresi bir yıl olmak üzere 3 üyeli Plan ve Bütçe Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine Yıldız YILDIRIM HAVADAR, Rujdi ŞENTÜRK ve Sinan ŞENŞAR’ ın seçilmelerine karar verilmiştir. Belediye Meclisinin 01.05.2012 tarih ve 18 sayılı kararı ile görev süresi bir yıl olmak üzere 3 üyeli İmar Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine İbrahim ULUDAĞ, Süleyman ÖZDEMİR ve Zafer ATASEV’ in seçilmelerine karar verilmiştir. Belediye Meclisinin 01.05.2012 tarih ve 20 sayılı kararı ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği alınması gereken vergi, resim harç ve ücretlerin tespit edilebilmesi amacıyla görev süresi bir yıl olmak üzere 3 üyeli Ücret ve Tarife Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine Münevver GEYİK, Yıldız YILDIRIM HAVADAR ve Semih TUZAK’ ın seçilmelerine karar verilmiştir. Belediye Meclisinin 01.05.2012 tarih ve 19 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait gayri menkullerin kiralarını tespit etmek amacıyla görev süresi bir yıl olmak üzere 3 üyeli Kira Tespit Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine Ali ÖKTEM, Münevver GEYİK,

ve

Fatma TATAR’ ın seçilmelerine karar verilmiştir. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesi gereği Meclis görüşmeleri divanın sorumluluğunda müdürlüğümüz personeli tarafından tutanağa geçirilmiş ve başkanlık divanı tarafından imzalanmıştır. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 10. maddesi gereği birleşimlere ilişkin karar tutanakları bir sonraki birleşimden önce Meclis üyelerine gündemle birlikte dağıtılmıştır. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

92


MECLİS KARARLARI

2011

2012

63

66

MECLİS KARARLARI 2011

2012

66

63

Encümen İşlemleri : 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereği encümen üyelerinin bir yıllık görev sürelerinin dolması nedeniyle yapılan gizli oylama sonucunda Belediye Meclisinin 03.04.2012 tarih ve 14 sayılı kararı ile meclis üyeleri İbrahim ULUDAĞ, Münevver GEYİK ve Yıldız YILDIRIM HAVADAR Encümen üyeliğine seçilmişlerdir. Ayrıca birim amirlerinden Mali Hizmetler Müdürü Kadri ŞENTÜRK, Yazı İşleri Müdürü Abdullah TETİK ve İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdullah AY Başkanlık Makamınca Encümen üyeliğine seçilmişlerdir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereği Belediye Encümeninin 03/01/2012 tarih ve 1 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin 2012 yılı toplantılarının her hafta Salı günü saat:16:00’da yapılmasına karar verilmiş ve Encümen toplantıları her hafta Salı günü düzenli olarak toplanmıştır. 2012 yılı içerisinde toplam 56 adet Encümen toplantısı yapılmış olup, Başkanlık Makamınca havale edilen konular görüşülerek bu toplantılarda 490 adet karar alınmıştır. Alınan Encümen kararları müdürlüğümüzce yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmiştir. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

93


ENCÜMEN KARARLARI

2011

2012

725

490

ENCÜMEN KARARLARI 2011

2012

490 725

Evrak İşlemleri: 2012 yılı içerisinde Belediyemize çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel kuruluşlardan 4377 adet evrak, vatandaşlarımızdan 5141 adet dilekçe gelmiş olup, gelen evrak ve dilekçeler gelen evrak ve dilekçe defterine kayıt edildikten sonra havale edilen birimlere dağıtımı yapılmıştır. Belediyemiz müdürlüklerinden vatandaşlar ile çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel kuruluşlara gönderilen 4335 adet evrak, giden evrak defterine kayıt edildikten sonra zimmet defteri veya posta yolu ile gönderilmiştir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

94


EVRAK İŞLEMLERİ

EVRAK TİPİ

2011

2012

GELEN EVRAK

3469

4377

DİLEKÇE

3850

5141

GİDEN EVRAK

3715

4335

EVRAK İŞLEMLERİ Gelen Evrak

Giden Evrak

6000

4000

3469 3715 3850

Dilekçe

4377 4335

5141

2000 0

2011

2012

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 16.01.2006 tarih ve 2006/2 sayılı Bilgi edinme hakkı ile ilgili Yıllık Rapor konulu Genelgesi, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 30’uncu maddesi ve 27/04/2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 44’üncü maddesi uyarınca Belediyemize 2012 yılında yapılan bilgi edinme başvuruları ile ilgili yıllık rapor müdürlüğümüzce düzenlenerek 2013 yılı Ocak ayı sonuna kadar Valilik Makamına gönderilmiştir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

95


BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI

VERİLER

2011

2012

Bilgi edinme başvurusu toplamı

31

64

Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular

31

45

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

-

12

Reddedilen* başvurular toplamı

-

7

Gizli yada sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

-

-

Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular

-

-

Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı

-

-

2012 yılında çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Belediye Başkanlığımıza ilan edilmek üzere gönderilen toplam 405 adet ilan evrakı müdürlüğümüzce ilan edilmiş, ilan edildiklerine dair tutanaklar düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilmiştir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

96


B- İNSAN KAYNAKLARI: Belediyemizde memur, işçi, sözleşmeli personel gibi çeşitli statülerde çalışan personelin bütün özlük işlemleri müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Belediyemizde 31.12.2012 tarihi itibariyle 66 memur, 75 işçi ve 27 tam zamanlı sözleşmeli personel olmak üzere toplam 168 personel görev yapmaktadır. PERSONEL DURUMU ( 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE )

2011

2012

DEĞİŞİM ORANI (%)

MEMUR

62

66

6,4

SÖZLEŞMELİ

18

27

50

İŞÇİ

78

75

-3,9

TOPLAM

158

168

6,3

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

97


- 2012 yılında naklen başka kurumlardaki görevlere atanarak kurumumuzdan ayrılan 1 memur personel bulunmaktadır. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan 2 memur personel kurumumuza naklen atanarak, 2 memur personel açıktan atanarak görevlerine başlamışlardır. - 2012 yılında emekliye ayrılan memur personelimiz bulunmamaktadır. - 2012 yılında 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak işçi kadrosunda istihdam edilen 1 kadrolu işçimiz emekliye ayrılmıştır. Kişilerin emekliliklerine esas emeklilik onayları, kıdem tazminatı hesaplama ve ödemelerine ilişkin iş ve işlemler ile işten ayrılışlarına ilişkin tüm yazışmalar Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü, Disk-Genel İş Sendikası, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile usulüne uygun bir şekilde yapılmıştır. - Yine aynı kanuna tabi olarak çalışmakta olan 1 kadrolu işçimiz kendi isteği ile işten ayrılmış, 1 kadrolu eski hükümlü işçimizin hapis cezası nedeni ile iş sözleşmesi feshedilmiştir. - 2012 yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden görev yapmakta olan bir personelimiz statü değişikliği nedeni ile görevinden ayrılmıştır. - 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi çerçevesinde Belediyemizde 2012 yılında 27 tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmıştır.

2012 YILI PERSONEL HAREKETLERİ 01.01.2012 İTİBARİ İLE AÇIKTAN ATAMA GELEN GİDEN EMEKLİYE AYRILAN İSTİFA TOPLAM

MEMUR 63 2 2 1 66

SÖZLEŞMELİ 19 9 1 27

İŞÇİ 78 2 1 75

2012 yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personellerin net ücretleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 11/01/2012 tarih ve 350 sayılı Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler konulu Genelgesi doğrultusunda Belediye Meclisimizin 03/01/2012 tarih ve 2012/4 ve 07/02/2012 tarih ve 2012/7 sayılı kararları ile tespit edilmiş ve imzalanan sözleşme örnekleri vize edilmek üzere Bilecik Valilik Makamına gönderilmiştir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

98


DOLU – BOŞ KADRO DURUMU (31.12.2012 İTİBARİ İLE) DOLU

BOŞ

TOPLAM

MEMUR

93 *

215

308

İŞÇİ

75

32

107

* 27 sözleşmeli personel dahildir.

DOLU-BOŞ KADRO DURUMU Dolu

350 300 250 200 150 100 50 0

Boş

Toplam

308 215 93

107

75

32 Memur

İşçi

Belediyemizde görevli personellerin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, etkinlik ve sorumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliklerini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları sağlamak amacıyla hazırlanan Bilecik Belediyesi 2012 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı Türkiye Belediyeler Birliği ile Bilecik Belediyesi işbirliği ile 13-17 Şubat 2012 tarihleri arasında Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapılmıştır. 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda oluşturulan dolu ve boş memur norm kadrolarının maaşlarına esas BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

99


tutulacak yan ödeme ve özel hizmet cetvelleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10/01/2012 tarihli Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler konulu Genelgesi gereğince düzenlenerek vize edilmek üzere İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilmiştir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi gereği Belediyemizde çalışan ve işten ayrılan özürlü personel sayısı ve özürlü memur talepleri Devlet Personel Başkanlığının internet sitesine elektronik ortamda gönderilmiştir. Belediye Meclisimizin 03/01/2012 tarih ve 3 sayılı kararı ile Belediyemizde görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücreti belirlenmiştir. 2012 yılı içerisinde; Her ayın ilk haftası bir önceki aya ait işçi personel durum çizelgeleri elektronik olarak Türkiye İş Kurumu Bilecik İl Müdürlüğüne, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi kapsamında çalışan tüm personelin işe giriş ve her türlü ayrılma nedeni ile İşe Giriş Bildirimi ve İşten Ayrılma Bildirimleri iş görmezlik belgeleri ve iş kazası bildirimleri elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna, Nisan-Temmuz-Ekim ve Ocak aylarının 10 una kadar Kurumumuzda istihdam edilen personellere ait formlar Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne, Mevcut Memur kadroları üçer aylık dönemler sonu itibariyle Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne, Kurumumuz personel durumuna ilişkin İl Envanteri her yıl Şubat ayı sonu itibari ile Valilik Makamı İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne, Kurumumuz İl Brifing raporu Temmuz ve Aralık ayı itibari ile Valilik Makamı İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne, Kurumumuzda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta olan memurların memur sendikalarına üyelik sayısını gösteren ve 15 Mayıs 2012 tarihi itibari ile tutulan tutanak Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilmiştir. 2012 yılı içerisinde Belediyemizde 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışmakta olan işçilerin, aynı Kanun ve Toplu İş Sözleşmesi gereği hakları olan; 4 adet 13 günlük Devlet ikramiyesi, 2 adet 30 günlük sendika ikramiyesi, izin yardımı, tahsil yardımı, Ramazan Bayramı yardımı, Kurban Bayramı yardımı, giyim yardımı, kömür yardımı, yemek yardımı, 1 Mayıs yardımı vb. tüm sosyal yardımların tahakkukları yapılarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

100


2012 yılı içerisinde Kurumumuzda çalışmakta olan tüm personelin maaş ve sosyal haklarına ait tahakkukları her ayın en geç 14 ünde Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. 2012 yılı içerisinde işçi personellere ait Sigortalı Hizmet Belgesi ve Sigortalı Matrah Tutarı Tahakkuk Fişleri maaş dönemini takip eden ayın en geç 7’si itibari ile bilgisayar ortamında düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına düzenli bir şekilde gönderilmiştir. Aynı şekilde memur personellerin aylık emekli kesenek bilgileri her ayın en geç 25'i itibari ile bilgisayar ortamında düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına düzenli bir şekilde gönderilmiştir. 2012 Yılı içerisinde Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programları kapsamında “Bilecik Belediyesi Başkanlığı mücavir alan sınırları içerisinde “ Çevre Düzenlemesi ve Çevre Temizliği Projesi” 01/04/2012-28/12/2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve noter aracılığıyla yapılan kura sonucu projede toplam 15 işçi çalıştırılmış, bu proje kapsamında çalışan tüm personelin işe giriş-çıkış ve aylık sigorta bildirimleri, bordro icmal tahakkukları birimimiz tarafından yapılmıştır. Bu çalışanlara ait günlük devam çizelgeleri Türkiye İŞKUR internet sitesine elektronik ortamda haftalık olarak bildirilmiştir. 2012 yılı içerisinde 14/04/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ gereği Belediyemizde 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin Birinci fıkrasının C bendi kapsamında sigortalı sayılan tüm personelin hizmet ve özlük bilgilerinin tümü Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlana web tabanlı HİTAP adı verilen programa elektronik olarak aktarılmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

101


A- MALİ BİLGİLER: 1- Bütçe Uygulama Sonuçları: Müdürlüğümüzün 01/01/2012 - 31/12/2012 Dönemi Bütçe Harcama Raporu aşağıdadır.

Genel Hesap Kodu

Açıklama

46.11.02.18.01.01.01.00.05.01.01.01 46.11.02.18.01.01.01.00.05.01.01.02 46.11.02.18.01.01.01.00.05.01.01.03 46.11.02.18.01.01.01.00.05.01.01.04 46.11.02.18.01.01.01.00.05.01.01.05 46.11.02.18.01.01.01.00.05.01.01.06 46.11.02.18.01.01.01.00.05.02.01.06 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.02.01 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.02.09 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.03.01 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.03.02 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.04.02 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.04.03 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.05.02 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.05.04 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.05.09 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.07.01 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.08.01 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.09.01 46.11.02.18.01.01.01.00.05.05.01.02 46.11.02.18.01.01.01.00.05.09.01.01 46.11.02.18.01.01.01.00.05.09.06.01 Genel Toplam

Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Sosyal Haklar Ek Çalışma Karşılıkları Ödül ve İkramiyeler Sosyal Güvenlik Kurumuna Kırtasiye ve Büro Malzeme Diğer Tüketim Mal ve Malz. Yurtiçi Geçici Görev Yol. Yurtiçi Sürekli Görev Yol Yasal Giderler Ödenecek Vergi, Resim, H Haberleşme Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler Diğer Hizmet Alımları Menkul Mal Alım Giderler Hizmet Binası Bakım ve O Kamu Personeli Tedavi ve Sosyal Güvenlik Kurumları Personel Giderlerini Karş Yedek Ödenek

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Bütçe Kalan Bütçe Harcanan Toplamı Ödenek Or. % 70.000,00 68.865,97 1.134,03 98 62.000,00 77.708,23 -15.708,23 125 1.000,00 900,00 100,00 90 21.000,00 25.232,71 -4.232,71 120 1,00 0,00 1,00 0 1,00 0,00 1,00 0 29.688,00 28.767,96 920,04 97 4.400,00 1.280,00 3.120,00 29 9.000,00 0,00 9.000,00 0 501,00 475,68 25,32 95 1.600,00 925,45 674,55 58 9.000,00 189,00 8.811,00 2 1500,00 0,00 1500,00 0 26.000,00 24.450,00 1.550,00 94 1.000,00 0,00 1.000,00 0 6.001,00 8.342,00 -2.341,00 139 11.000,00 2.094,00 8.906,00 19 1,00 0,00 1,00 0 1,00 0,00 1,00 0 35.000,00 0,00 35.000,00 0 4.000,00 0,00 4.000,00 0 24.000,00 0,00 24.000,00 0 317.694,00 239.231,40 78.462,60 75

Sayfa

102


2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: Müdürlüğümüzün 2012 yılı gider bütçesi 317.694,00.-TL olarak belirlenmiş, ancak gerçekleşen gider 239.231,40.-TL olmuştur. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 75 olmuştur. 2012 yılında bir memur personelimizin emekliye ayrılabileceği öngörülerek 35.000.-TL emekli ikramiyesi ödeneği konulmuş, ancak emekliye ayrılan personel olmaması nedeniyle bu ödenek kullanılmamıştır. Yine yedek ödenek olarak konulan 24.000.-TL’lik ödenekte kullanılmamıştır. 3- Mali Denetim Sonuçları: 2012 yılından her hangi bir mali denetim yapılmamıştır 4- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler: Belediyemize gelen iş sahipleri ile ilişkileri daha yoğun olan Yazı İşleri Müdürlüğü, üstlendiği hizmeti yerine getirirken, hizmetin yerine getirilmesinde görev yapan tüm personelin, sorumlu oldukları görevlerini beklenilen ölçü ve düzeyde yerine getirmesine önem ve ağırlık vererek, birim personelimiz daha etkin, verimli, süratli işleyiş sağlamaktadır. Yazı İşleri Müdürlüğü hizmetlerin görülmesinde, sürekli kendini yenileyen, yetiştirici, yol gösterici ve aydınlatıcı bir hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi için halkla ve personelle her yönden bağlantı ve uyum içinde çalışmakta ve çalışmaya devam edecektir. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

103


* Teknolojik yeterlilik * Ekonomik durumun yeterli olması * Bilgi birikimli ve deneyimli kadro * Kurum ve birim içi iletişim ve dayanışma * Bilişim alt yapısının ileri seviyede olması * İhtiyaç duyulan programların temini B-Zayıflıklar: * Çalışma ortamının yetersizliği * Çalışma ortamının yazın çok sıcak olması 5- ÖNERİ ve TEDBİRLER Müdürlüğümüz tarafından 2012 Mali Yılı içerisinde Bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmış olup, faaliyetlerimizde plan değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştığımız sorunlarda çözüme yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

104


1.4- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A- Yetki Görev ve Sorumluluk: -

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

-

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

-

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

-

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

-

İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

-

Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

-

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

-

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

-

İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

-

İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

-

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

-

Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

-

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

-

Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

105


B- İdareye İlişkin Hususlar: 1- Fiziksel Yapı: Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediyemiz hizmet binasında dört ayrı bölümde hizmet vermektedir. 2- Örgüt Yapısı: Mali Hizmetler Müdürlüğünün altında Tahakkuk, Tahsilât, Satın alma, Ambar ve Muhasebe birimleri olarak yapılanmıştır.

Tahakkuk ve Tahsilat birimi: İlgili birimlerde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, Belediyemizce tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken, vergi, harç ve ücretlerin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmaktadır. 2012 yılı içerisinde KPS ( Kimlik Paylaşım Sistemi ) aracılığıyla mükelleflerin sicil bilgilerine erişim sağlanmıştır. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Birimi ile yürütülen ortak çalışmada, numarataj çalışmalarından da yararlanılarak mükelleflere ait emlak beyanı, su abone, tapu bilgileri, TUİK adresleri ile örtüştürülerek adres ve beyan kayıtları düzenlenmiştir. Satınalma ve Ambar Birimi: Birimimiz, taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin taşınır işlem fişlerini düzenlenmesi, taşınır ve demirbaş kayıtları işlemlerin yapılması ve taşıtların muayene ve sigorta işlemlerinin yerine getirilmesi görevlerini yürütmektedir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

106


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

107


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları: Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak Bilgi ve Teknoloji anlamda halkımızın erişimini en hızlı bir şekilde sağlayacak yazılım ve donanım sistemi kurulmuş olup; Tüm servislerde internet erişimi mevcuttur. Tahakkuk Servisinde 6 adet bilgisayar, 4 adet yazıcı, Tahsilât servisinde 6 adet bilgisayar, 6 adet yazıcı ve Kredi Kartı ile tahsilât ve bunun yanı sıra 8 banka (Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Ing Bank, Ziraat Bankası, Halkbank, Finansbank ve Denizbank ) ile yapılan anlaşma ile otomatik ödeme talimatı tahsilât, PTT ile yapılan anlaşma gereği PTT’den tahsilat yapılarak ödemeleri kolaylaştırmak için sayın halkımızın arzına sunulmuştur. Ambar ve Satın Alma (Taşınır Kayıt Kontrol) servisinde 3 adet bilgisayar ve 3 adet yazıcı mevcuttur. Muhasebe servisinde 5 adet bilgisayar, 4 adet yazıcı olmak üzere toplam 20 adet bilgisayar, 17 adet yazıcı ile teknolojiyle bütünleşmiş durumdadır. 4- İnsan Kaynakları: Tahakkuk Biriminde 5 memur, 2 işçi, 1 Sözleşmeli Personel, tahsilat Biriminde 3 memur 1 işçi, 1 Sözleşmeli Personel, Ambar ve Satın Alma Biriminde 2 işçi, 1 Sözleşmeli Personel, Otogar Tahsilat veznesinde 2 memur, 1 işçi, Muhasebe Biriminde 2 memur 1 işçi olmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğünde 1 müdür, 1 Muhasebe Yetkilisi Vekili, 13 memur, 6 işçi ve 3 sözleşmeli personel görev yapmaktayız.

5- Sunulan Hizmetler: Bütçe gelirlerinin Tarh, Tahakkuk, tahsil ve harcama sürecinde halkımızın memnuniyeti ile yasal yükümlülüklerimiz arasındaki ince çizgi korunarak görev yapmaktayız. Teknoloji ve İletişim alanında gerekli gelişmeleri yakından takip edip uygulamaktayız. Otomatik ödeme, kredi kartı ile ödeme, PTT aracılığıyla ödeme, posta çeki ile ödeme, 2 adet bankada vezne tahsilatı yapılmakta olup sanal post ile internet üzerinden ödemelerin yapılabilmesi için, gerekli altyapı çalışmalarına devam edilmektedir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

108


6- Yönetim ve İç Kontrol : Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununda bahsedildiği üzere Encümen üyeliği görevi daimi üye olarak yerine getirilmiştir. Bütçeye gelir getirmek yada bütçeden ödenek kullandırmadan yapılacak olan yatırımlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre oluşan ihale komisyonu aynı zamanda Encümen üyeleri tarafından yerine getirildiğinden ihale komisyonu üyesi olarak görev yapılmaktadır. Yine bütçeden ödenek kullandırılmak kaydıyla yapılan Mal ve Hizmet Alımları ve yapım ihalelerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda da Mali Hizmetler Müdürlüğü görev yapmaktadır. Belediyenin idari ve karar organı olarak görev yapan Encümen Komisyonları Belediyemizde Meclisten ödenek tahsis edilen Harcama birimlerinden karara bağlanarak Mali konulara ilişkin üst yöneticiye Encümen üyesi olarak bilgi vermektedir. Bütün bu ek görevlerin yanında yönetici sıfatı ile bir bütçe mali yılı içinde oluşan mali nitelikteki para ve para ile ifade edilen olayları belli bir prensip içinde yapılması için kontrol ve idari görev tarafımdan yapılmaktadır. Bütçe ile belirlenen gelirlerin Tarh – Tahakkuk ve Tahsilat sürecinin yasal süre ve çerçevede yürütmek ve muhasebeleştirmektir. Gerçekleşen bu gelirlerin yine yasal çerçeve

içerisinde

giderlerin

oluşturulması

için

kontrol

görevi

tarafımdan

yürütülmektedir. Dolayısıyla bir mali yıl içinde bütçe ile konan ve gerçekleşen gelir ve giderlerin kesin hesabının hazırlanarak Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclisince oluşturulan denetim komisyonuna bilgi ve belgeleri sunmak ve onaylanan kesin hesabı Sayıştay’a sunmak üzere hazır hale getirmek müdürlüğüm yönetim ve kontrolündedir.

II - AMAÇ VE HEDEFLER: Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak bütün mükelleflerimizin, Belediyemizle alakalı her türlü abone ve beyan işlemlerindeki adres bilgileri ile TUİK’e kayıtlı adres verilerinin eşleştirme işlemlerinin devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

109


III-FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRİLMELER: A - Mali Bilgiler: Bütçe Harcama Raporu

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK BELEDİYESİ Bütçe Toplamı

Harcanan

Kalan Odenek

Büt.Or%

46.11.02.31.01.03.09.00.05.01.01 MEMURLAR

538.777,00

534.385,96

2.541,04

99

46.11.02.31.01.03.09.00.05.01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

3

65.000,42

102,58

2166681

46.11.02.31.01.03.09.00.05.01.03 İŞÇİLER

151.183,00

146.989,40

4.193,60

97

46.11.02.31.01.03.09.00.05.01.04 GEÇİCİ PERSONEL

15.000,00

26.728,80

3.271,20

178

46.11.02.31.01.03.09.00.05.02.01 MEMURLAR

101.000,00

90.835,78

10.164,22

90

46.11.02.31.01.03.09.00.05.02.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

2

9.702,00

0

485100

46.11.02.31.01.03.09.00.05.02.03 İŞÇİLER

23.090,00

26.291,31

4.798,69

114

46.11.02.31.01.03.09.00.05.03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

260.001,00

364.736,16

25.264,84

140

46.11.02.31.01.03.09.00.05.03.03 YOLLUKLAR

2.501,00

1.265,74

1.235,26

51

46.11.02.31.01.03.09.00.05.03.04 GÖREV GİDERLERİ

1.501,00

15.633,91

7.867,09

1042

46.11.02.31.01.03.09.00.05.03.05 HİZMET ALIMLARI

187.005,00

277.001,03

3,97

148

46.11.02.31.01.03.09.00.05.03.07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK

79.501,00

152.649,57

1.851,43

192

46.11.02.31.01.03.09.00.05.03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE

1.000,00

1.864,40

1.135,60

186

46.11.02.31.01.03.09.00.05.03.09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER

2

0

2

0

46.11.02.31.01.03.09.00.05.04.02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERL

150.000,00

526.429,33

570,67

351

46.11.02.31.01.03.09.00.05.05.01 GÖREV ZARARLARI

155.333,00

155.333,00

0

100

46.11.02.31.01.03.09.00.05.05.03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU

431.746,00

330.905,28

100.840,72 77

46.11.02.31.01.03.09.00.05.05.08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLA

390.191,00

0

241

0

46.11.02.31.01.03.09.00.05.06.01 MAMUL MAL ALIMLARI

1

0

1

0

46.11.02.31.01.03.09.00.05.09.01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ

20.000,00

0

0

0

46.11.02.31.01.03.09.00.05.09.06 YEDEK ÖDENEK

150.000,00

0

8.000,00

0

Genel Hesap Kodu

Açıklama

Sayfa Toplamı Genel Toplam

2.657.837,00 2.725.752,09 172.084,91 2.657.837,00 2.725.752,09 172.084,91 103

GELİR BÜTÇESİ: 2012 Mali yılı içerisinde 41.324.252,00.-TL gelir tahmin edilmiş, buna karşılık; Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir Sermaye Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Red ve İadeler

: 5.346.337,85.-TL : 6.938.575,90.-TL : 1.613.725,79.-TL : 2.274.232.04.-TL : 15.043.271,63.-TL : 84.268,37.-TL

Olmak üzere toplam 31.216.143,21.-TL gerçek gelir sağlanmıştır. Buna göre 2012 yılı Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı % 75,53 olmuştur.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

110


Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinde ki şartlar dahilinde personel giderlerinin gerçekleşen bütçe gelirine oranlandığında 2012 yılı personel giderleri %19,3 olmuştur. Bütçe formülü açısından sıralamaya tabi tutulduğunda 2012 yılı gelir türleri aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

AÇIKLAMA Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Harçlar Başka Yerde sınıflandırılmayan Vergiler Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kurumlar Hasılatı Kira Gelirleri Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan alınan pay Para Cezaları Diğer çeşitli gelirler Taşınmaz Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Red ve İadeler TOPLAM

GİDER BÜTÇESİ

TAHSİL EDİLEN 2.050.981,84.1.120.473,33.1.401.299,37.773.583,31.1.023.989.39.4.435.415,07.1.479.171,44.2.274.232.04.446.245,93.12.562.614,86.653.165,74.1.381.245,10.1.613.425,79.300,00.84.268,37 31.216.143,21.-

:

01 Ocak 2012 tarihinden 31 Aralık 2012 tarihine kadar 2012 yılı bütçemiz 41.324.252,00.-TL olarak tahmin edilmiştir. Devreden ödenekle (Asker Aile Yardımı) 2.891.19.-TL toplamı ile 41.327.143,19.-TL olmuştur. Bütçe formülü açısından sıralamaya tabi tutulduğunda 2012 yılı gider kalemleri aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir AÇIKLAMA

No

GİDER

1

Personel Giderleri

6.508.193,99

2

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

1.163.276,73

3

Mal ve Hizmet alımları

4

Faiz Giderleri

526.429,33

5

Cari Transferler

734.025,08

6

Sermaye Giderleri

10.105.150,89

19.409.318,72 TOPLAM

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

38.446.394,74

Sayfa

111


1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: ( Kalite Yönetim Sistemleri Faaliyetleri )

15 Mayıs 2012 tarihinde Bilecik Belediye Başkanlığı ve Danışmanlık firması arasında yapılan sözleşme ile ISO 9001:2008 Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları başlatılmıştır. Tüm saha çalışmalarımız 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmiş ve denetime hazır hale getirilmiştir. Saha ziyaretleri 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılarak Yönetim Danışmanı tarafından ön denetim gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler planlanarak iyileştirme sonuçlarına ulaşılmıştır. İlk olarak 09- Haziran 2012 tarihinde Belediyemiz işçi kadrosuna ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi ve 10 Haziran 2012 de OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi Yönetim Danışmanı tarafından verilmiştir. Katılımcılara sertifika düzenlenmiştir.16-17 Haziran 2012 tarihinde Belediyemiz memur ve idari kadrosuna ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Yönetim Danışmanı tarafından verilmiştir. Katılımcılara sertifika düzenlenmiştir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

112


14 Temmuz 2012 tarihinde tüm Memur ve İdari kadroya OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi ve 15 Temmuz 2012 tarihinde Kalite Yönetim Ekibinde bulunan personele ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi, Yönetim Danışmanı tarafından verilmiştir.

180 Eğitim sertifikası ve Belge Teslim Töreni Eğitime katılan personelimiz toplamda 180 adet sertifika almaya hal kazanmıştır. .Tüm birim müdürlüklerinin İş akış Süreçlerini hazırlanmıştır. Ramak kala (Tehlike Önlenme) Formları, Personel Öneri ve Şikâyet Formları, Arıza Bildirim Formları, Makine EkipmanEnvanter Listeleri hazırlanmıştır. Eylül ayı içerisinde, Tüm Müdürlükler ve birimlerin Proses ve Hedef Planları ve Görev tanımları sahada hazırlanmıştır. 16-19 Kasım 2012 Tarihinde Kalite İç Denetçileri İle Tüm Birim Müdürlüklerinde denetim gerçekleştirilmiştir.

26 Kasım 2012 Tarihinde Tüm Bölüm Müdürlerinin Katıldığı YGG –Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı Yapılmıştır. ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme denetimi Türk Akreditasyon Kurumu onaylı Uluslararası Bağımsız belgelendirme kuruluşu tarafından 3-4 Aralık 2012 tarihinde yapılmıştır. Denetime 4 bağımsız Baş Denetçi iştirak etmiştir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

113


Bağımsız Baş Denetçilerin Denetim Görüntüleri

Bağımsız Baş Denetçiler ile yapılan toplantı Görüntüleri MARKA BAŞVURULARIMIZ: Marka Şehir olma yolunda hedefleri olan Belediyemizde; Kalite Yönetim sistemi Çalışmalarına paralel olarak Bilecik Belediyesine ait Marka tescil işlemlerinin yapılması için aşağıdaki marka başvurularının Türk Patent Enstitüsüne yapılmasını sağlamış bulunmaktayız.(EKİM 2012)       

Bilecik Belediye Başkanlığı Logosu Bilkart Bilkart11 Şeyh Edabali Ertuğrulgazi Osmanlı Arması Renkli Osmanlı Arması 3 Boyutlu

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

114


TPE ( TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ ) YAPILAN MARKA BAŞVURULARI.

Osmanlı Arması

3D Osmanlı Arması

Bilkart

Bilecik Belediyesi

Şeyh Edebali

Bilkart11

Ertuğrul Gazi

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: A-Üstünlükler:  Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak müdürlüğümüze bağlı ( tahakkuk, tahsilat, satınalma, muhasebe ) birimleriyle etkin ve verimli bir şekilde koordinasyon sağlanması.  Tüm birimlerin kendi aralarında katma değer sağlayan etkileşimleri.  Tüm birimlerin vatandaş ile olan birebir sıcak diyalog ve etkileşimleri. B-Zayıflıklar:  Çalışmalarımız sırasında karşılaşılan tehditler fırsata dönüştürülerek giderilmeye çalışılmıştır. V-ÖNERİ ve TEDBİRLER: Müdürlüğümüz tarafından 2012 Mali Yılı içerisinde Bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmış olup, faaliyetlerimizde plan değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştığımız sorunlarda çözüme yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

115


1.5- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1-GENEL BİLGİLER: A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: Misyon doğrultusunda, gerek ilgili yasa ve yönetmeliklerin, gerekse Belediye Başkanı veya meclisinin vermiş bulunduğu yetkiler doğrultusunda sorumluluk bilinci içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz faaliyetlerini sürdürmektedir. Sürdürülen faaliyetler ve verilen hizmetler doğrultusunda tüm vatandaşlara eşit davranmak; yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkileri sonuna kadar kullanmak; yasaya uygun olmayan konuların da gerekçeleri ile birlikte vatandaşlara anlatmak, Müdürlüğümüzün genel prensipleri arasında yer almaktadır. B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1- Fiziksel Yapı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Hizmet binasının arka tarafında bulunan (Eski Belediye Meclisi Salonu) tek katlı binada; bir müdür odası, üç servis ve bir arşivden oluşan mekanda faaliyet göstermektedir. 2- Örgüt Yapısı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Bir Vekil Müdür, 1 (bir) şehir plancısı, 1 (bir) harita mühendisi, 1 (bir) inşaat mühendisi, 1 (bir) bilgisayar mühendisi, 1 (bir) elektronik mühendisi, 1 (bir) bilgisayar programcısı, 2 (iki) harita teknikeri, 1 (bir) inşaat teknikeri, 1 (bir) inşaat teknisyeni, 1 (bir) harita teknisyeninden müteşekkil 11 (on bir) kişilik ekiple faaliyetlerini sürdürmektedir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

116


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

117


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Belediyemizce uzun süreden beri kuruluş çalışmaları sürdürülen Kent Bilgi Sisteminin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilintili olan bölümü % 98 oranında tamamlanmıştır. Coğrafi Bilgiler Bölümü ile Yönetim Bilgileri altında 2 ana unsurdan oluşan Kent Bilgi Sisteminin şuan itibari ile tek eksiği, kadastral parsellerin sayısal hale getirilmesi işidir. Bu işin yapımı İl Kadastro Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında olduğundan, Belediyemizce her hangi bir işlem yapılamamıştır. Ancak 2013 yılı itibari ile Kadastro Genel Müdürlüğünce Bilecik Kent Merkezinin sayısallaştırılması işleminin tamamlanmış olması ile Kent bilgi sisteminin imar ile ilintili olan bölümü % 100 oranında tamamlanmış olacaktır. Kent bilgi sistemi kapsamında vatandaşlarımız Belediyemize gelmek zorunda kalmadan imar bilgisini Belediyemiz Web sayfasından öğrenebilmektedirler. İmar Müdürlüğümüzce inşaat ruhsatları ve iskan belgeleri Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi doğrultusunda internet ortamından verilmektedir. Genel anlamda teknolojik donamı yeterli seviyededir. İmar personeli ise, güncel olarak imar ile ilgili her türlü gelişime ve değişimleri internet ortamından izlenmekte ve uygulamaktadır. Gerektiğinde, anlaşılmayan konular üzerinde meslek içi eğitimleri yapılmaktadır. 4- İnsan Kaynakları: 11 kişilik bir kadro ile hizmet vermekte olan imar müdürlüğü personelinin haftalık dış görevlere çıkması halinde, idarede doğan boşluk idaredeki personelin gayretleri ile doldurulmaya çalışılmaktadır. Ancak genellikle yaz aylarına rastlayan izin dönemlerinde, izinler her ne kadar dönüşümlü verilmeye çalışılsa da İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki personelin tamamına yakını sözleşmeli olduğundan Müdürlüğe vekalet konularında sıkıntı yaşanabilmektedir. Memur takviyesi veya sözleşmelilerin memur kadrosuna alınması bu ve benzeri sıkıntıların aşılmasını sağlayacaktır. Müdürlüğümüzde 1 (bir) mimar ve 1 (bir) makine mühendisine ihtiyaç duyulmaktadır. 5-Sunulan Hizmetler: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün temel görevleri; a) Şehrin nüfus yapısını, sosyal yaşamını, sanayi ve konut gelişimini, diğer komşu illerle entegrasyon noktalarını izlemek ve geçmişten gelen verilerle bütünleştirilip, geleceğe yönelik senaryolar üretmek, b) Üretilen senaryolar doğrultusunda 25-30 yıllık projeksiyon belirlemek ve belirlenen projeksiyona uygun gelişme imar planlarının yapımını sağlamak, c) Yapılmış bulunan imar planlarının sürdürülebilirliğini sağlamak, olarak 3 ana başlık altında sıralanabilir. Belediye Meclisince yetkilendirilmiş bulunan İlbank A.Ş. tarafından İmar Planlarının yapım çalışmaları tamamlanmış olup, Belediye Meclisimizin 06.11.2012 tarih ve 50 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Mevcut imar planları doğrultusunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce sürdürülen hizmetler ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Tevhit, ifraz ve terk işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Terk işlemi tamamlanan ve umumun kullanımına yönelik yol, park, otopark, yeşil alan, spor alanı, ağaçlandırılacak alan gibi yerlerin; kullanıma hazır hale getirilmesi yönünde ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması, Yapılmakta olan alt yapı ya da üst yapı çalışmalarının imar planına uygun olup olmadığının denetlenmesi ya da başlayacak olan çalışmaların başlangıçta doğru yönlendirilmesi; İnşası düşünülen yapılara ait imar durumlarının çıkarılarak; imar planı, İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapıların ruhsatlandırılması, Ruhsatı verilmiş bulunan yapıların projesine, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

118


yapılmasının denetlenmesi, Bir kısmı ya da tamamı bitirilmiş olan yapıların gerekli teknik incelemelerinin yapılmasının sonucunda bir kısmına veya tümüne ait yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi, Kaçak yapılaşmanın önlenmesi, yönünde gerekli arazi kontrollerinin yapılması, Yönetimce uygun görülen alanlarda 3194 sayılı kanunun 18. madde uygulamasının yapılması 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yönetimi ve iç kontrolü, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili tarafından gerçekleştirilmektedir. 2- AMAÇ VE HEDEFLER: A - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü biriminin amaç ve hedefleri: İmar ve şehircilik Müdürlüğünün temel amacı Bilecik kent merkezini ortalama 30 yıllık bir projeksiyonda gerek teknik alt yapı donanımları, gerek sosyal ve kültürel donanımları ile çağdaş kentler seviyesine taşımaktır. 30 yıllık bir projeksiyonda 100.000 olması tahmin edilen kent nüfusuna yetecek kadar iskân alanının yanında teknik ve sosyal altyapı hazırlıklarının başlatılması temel hedef olarak seçilmiştir B - Temel Politikalar ve Öncelikler: İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik personelinin ortak çalışmaları sonucunda, 30 yıllık bir projeksiyonda, gerek 3.Organize Sanayi Bölgesinin kurulması, gerekse Üniversite çalışmalarının tamamlanması sonucunda, göç alma ihtimalide göz önünde tutularak, geçmiş yıllardaki nüfus artış oranları da dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda nüfusun 100.000’lere ulaşması kaçınılmaz olacaktır. Bu durumda öncelikle Kent planlamasının yapılması gerektiği düşünülmüş olup; en son 1983 yılı itibari ile hali hazır haritaların ve imar planlarının yapıldığı, bu tarihten itibaren her hangi bir yenileme yapılmadığı gibi talepler doğrultusunda gerçekleştirilen plan tadilatlarının planlara yansıtılmadığı da göz önüne alınarak; İlbank A.Ş.’ye (İller Bankası) yaptırılan halihazır haritalar tamamlanmış olup, Belediyemize resmi anlamda teslimatı gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında ilgili tüm kuruluşların görüşleri alınmış olup, imar planı yapımına başlanmış ve 06.11.2012 tarihi itibari ile çalışma tamamlanmıştır. Belediyemize teslim edilen halihazır haritalar sayısal ortama aktarılmış durumdadır. İmar Planlarının akabinde yapılması düşünülen bölgesel 3194/18. madde uygulamaları ile imar plan uygulaması sağlanarak, planlara uygun düzenli bir kent oluşumu hedeflenmektedir. Nihai hedef ise kent bilgi sisteminin % 100 oranında tamamlanarak, personelimizin çok daha kısa sürede ve doğru bir şekilde hizmet vermesini sağlamak; kaçak yapılaşmayı uydu kanalı ile takip etmek ve Bilecik’i kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılına modern ve çağdaş olmanın yanında tarihi ve kültürel donanımları ile birlikte taşımaktır. C-Diğer Hususlar: Kent bilgi sistemine yönelik olarak başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda tapu bilgisi, kadastro ve Belediyemize yapılan beyan bilgileri ile su abonelik karşılaştırılarak beyanlardaki eksiklikler ve beyanı olmayan taşınmazlar tespit edilerek Belediyenin gelir kaybına uğraması engellenmeye çalışılmaktadır. Alt yapı çalışmaları (özellikle doğalgaz hatlarının) döşenmesi esnasında imar planında var olup, henüz açılmayan bazı imar yollarının vatandaşların talebi ve muvafakati doğrultusunda açılması sağlanmıştır. Bu esnada İl Belediyeleri arasında ilgili yasa ve yönetmeliklere en uygun uygulamanın Belediyemiz tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bu noktada Belediyemiz İmar konusunda danışılan Belediye konumuna gelmiştir. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

119


III-FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRİLMELER: A-Mali Bilgiler: 2003-2012 yılları için oluşturulan bütçe ve yapılan harcama tablosu çıkarılıp yıllara göre grafiklendirilmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 2012 yılı toplam bütçesi 3.585,755 TL ve toplam harcaması 2.097,086 TL olarak gerçekleşmiştir. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

sayfa 120


2003-2012 yılları içinde verilen ruhsat adedi, mesken bağımsız bölüm sayısı, işyeri bağımsız bölüm sayıları yıllara göre aşağıda grafiklendirilmiştir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

sayfa

121


Mali Bilgiler: Bütçe Harcama Raporu Bütçe Harcama Raporu

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.

BİLECİK BELEDİYESİ Bütçe Toplamı

Harcanan

Kalan Odenek

Büt.Or%

46.11.02.32.06.02.00.00.05.01.01 MEMURLAR

166.554,00

209.993,53

1.560,47

126

46.11.02.32.06.02.00.00.05.01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

257.557,00

305.500,31

556,69

119

46.11.02.32.06.02.00.00.05.01.03 İŞÇİLER

0

0

0

0

46.11.02.32.06.02.00.00.05.02.01 MEMURLAR

25.900,00

30.784,60

115,4

119

46.11.02.32.06.02.00.00.05.02.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

52.222,00

48.110,92

4.111,08

92

46.11.02.32.06.02.00.00.05.02.03 İŞÇİLER

0

0

0

0

46.11.02.32.06.02.00.00.05.03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

47.004,00

25.643,47

21.360,53

55

46.11.02.32.06.02.00.00.05.03.03 YOLLUKLAR

2.003,00

1.949,26

53,74

97

46.11.02.32.06.02.00.00.05.03.04 GÖREV GİDERLERİ

13.502,00

42.210,45

6.291,55

313

46.11.02.32.06.02.00.00.05.03.05 HİZMET ALIMLARI

133.507,00

49.185,00

78.822,00

37

46.11.02.32.06.02.00.00.05.03.07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK 41.500,00

40.745,40

754,6

98

46.11.02.32.06.02.00.00.05.03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE

1.000,00

0

1.000,00

0

46.11.02.32.06.02.00.00.05.03.09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER

3

0

3

0

46.11.02.32.06.02.00.00.05.05.01 GÖREV ZARARLARI

45.000,00

0

2.000,00

0

46.11.02.32.06.02.00.00.05.06.01 MAMUL MAL ALIMLARI

30.003,00

88.146,00

11.857,00

294

46.11.02.32.06.02.00.00.05.06.03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

550.000,00

215.232,00

334.768,00 39

46.11.02.32.06.02.00.00.05.06.04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE K

2.050.000,00 1.039.584,77 10.415,23

51

46.11.02.32.06.02.00.00.05.09.01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ

20.000,00

0

0

0

46.11.02.32.06.02.00.00.05.09.06 YEDEK ÖDENEK

150.000,00

0

15.000,00

0

Genel Hesap Kodu

Açıklama

Sayfa Toplamı

3.585.755,00 2.097.085,71 488.669,29

Genel Toplam

3.585.755,00 2.097.085,71 488.669,29 58

B-Performans Bilgileri: Müdürlüğümüze 2012 yılında inşaat ruhsatı müracaatlarını değerlendirerek; RUHSAT ADEDİ YENİ YAPI 97 RUHSATI YENİLEME 36 RUHSATI İLAVE RUHSAT 1 TADİLAT 52 RUHSATI TOPLAM 186 2011 Yılı İnşaat Ruhsat Sayısı.

MESKEN BAĞ. BÖL. SAYISI 1259

İŞYERİ BAĞ. BÖL. SAYISI 86

279

124

26 328

52

1892

262

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

122


Toplam 186 adet ruhsatın; bağımsız bölüm olarak, 1892 adedi mesken, 262 adedi işyeri ruhsatıdır. Yine 2012 yılı içinde; 1456 adet mesken ve 92 adet işyeri için toplam 218 adet Yapı Kullanma izin belgesi verilmiştir. RUHSAT ADEDİ YENİ YAPI 86 RUHSATI YENİLEME 42 RUHSATI İLAVE RUHSAT 1 TADİLAT 65 RUHSATI TOPLAM 194 2012 Yılı İnşaat Ruhsat Sayısı.

MESKEN BAĞ. BÖL. SAYISI 1074

İŞYERİ BAĞ. BÖL. SAYISI 176

142

6

15 303

2 28

1534

212

2012 Yılında; 2011 yılına göre verilen inşaat ruhsat adedinde azalma görülmesine karşın, bu inşaat ruhsatlarının verildiği mesken ve işyeri sayısında oransal olarak belirgin bir artış gözlenmektedir. Bu durum; alınan inşaat ruhsatlarının daha fazla inşaat alanını kapsadığını, kat yüksekliklerinin fazla olduğu kent merkezi için düzenlendiğini; dolayısıyla kent merkezinde belirli bir Kentsel Yenilemenin gerçekleşmekte olduğunu göstermektedir. 2012 yılı sonuna kadar Bilecik İlave ve Revizyon İmar Planı Yapım İşi devam ettiğinden İmar plan tadilatı başvuruları alınamamıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze; 2012 yılı içinde Resmi kurum ve Vatandaşlardan olmak üzere 2601 adet evrak girişi yapılmış, 2015 adet cevabi, talep ve bilgi evrak çıkışı yapılmıştır. Ancak; inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurularında, başvuru sonucu elden teslim edildiğinden cevabi yazılara eklenmemiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce; düzenli olarak yapılan inşaat kontrollerine devam edilmiştir. İmar konuları ile ilgili olarak ceza yasasının ilgili maddeleri sürekli olarak vatandaşlara anlatılmış ve kaçak yapı yapımı engellenmiştir. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, sürekli ve belli periyotlarda yapılması gereken görevleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Ancak personel yetersizliğinden dolayı proje üretimi yönünde zaman zaman sıkıntıya düşüldüğü gibi önemli aksamalarda gözlenmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan teknik personel takviyesi ile bu aksaklığın giderileceği ve daha olumlu bir performansla çalışılacağı düşünülmektedir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

123


IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: A-Üstünlükler: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, Müdür vekili olarak atanan bir Şehir Plancısı, sözleşmeli statüsünde çalıştırılan bir şehir plancısı, bir harita mühendisi ve bir inşaat mühendisinin mevcudiyeti bir üstünlük olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer üstünlükler ise; teknik donanımın yenilenmesi, kent bilgi sistemine yönelik programın geliştirilmesi, tekniker ya da teknisyen statüsündeki personelimizin tecrübesi ve işine bağlılığı şeklinde sıralanabilir B-Zayıflıklar: Proje-planlama, ruhsat, harita, hakediş ve numarataj birimlerinin oluşturulamaması, kent bilgi sisteminin henüz tamamlanmamış olması, yapı kontrolleri için rahatça araç temin edilememesi zayıflıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. V-ÖNERİ ve TEDBİRLER: Müdürlüğümüz tarafından 2012 Mali Yılı içerisinde Bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmış olup, faaliyetlerimizde plan değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştığımız sorunlarda çözüme yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

124


1.6- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1-GENEL BİLGİLER: A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1-Fiziksel Yapı: Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi Hizmet Binasının 1. katında müdürlük, teknik elemanlar ve büro personeli ile, İtfaiye Binasının yanında ise müdürlüğe bağlı bayındırlık, atölye, elektrik ve su işleri personelleri ile hizmet vermektedir. 2-Örgüt Yapısı:

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

125


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

126


3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Müdürlüğümüzde 6 adet bilgisayar, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet yazıcı bulunmaktadır. Atölye biriminde ise 1 adet bilgisayar ve 1 adet yazıcı mevcuttur. Bilgisayarlarda kullanılan yazılımlar lisanslı olup, ihtiyaçlar doğrultusunda (betonarme yapılar, çelik yapılar, hakkedişler, statik hesaplar, mimari vb.) personellerimizin talepleri ile temin edilmektedir. Bunların yanı sıra güncel olarak müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda mevzuat vb. değişiklikler ve yenilikler takip edilmekte, gerektiğinde seminer, hizmet içi eğitim gibi faaliyetlerle personelimizin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 4-İnsan Kaynakları: Müdürlüğümüzde; (1) Müdür Vekili (Peyzaj Mimarı-Memur), (2) Adet İnşaat Mühendisi (Sözleşmeli personel), (1) Adet Mimar (Sözleşmeli personel), (2) Adet İnşaat Teknikeri (Sözleşmeli personel) (1) Adet Bilgisayar İşletmeni (Engelli Kadrosu-İşçi), olmak üzere toplam (72) personel mevcuttur. 5-Sunulan Hizmetler: Yapılan hizmetlerin en önemli saç ayaklarından birini oluşturmaktadır. Şehrin gelişimi için şehirde yaşayan insanların sağlık, dinlenme, oturma refahı için sosyal- kültürel teknik altyapı, üst yapı hizmetlerini sağlamak ve mevzuatlar doğrultusunda gerekli etüt, plan, proje işlerini planlamak, yapmak ve yaptırmaktır. 5.1-Evrak İşlemleri: a-b) Resmi kurumlardan gelen yazılar ve vatandaşlardan gelen dilekçeler: Gelen dilekçeler Yazı İşleri Müdürlüğü'nce (evrakın kaydı ve ilgili birime havalesi), Fen İşleri Müdürlüğü (büro memurunca evrakın zimmetle teslim alınması, gelen evrakın müdürlük kayıt defterine işlenmesi), Fen İşleri Müdürlüğü'nce (evrakın incelemesi ve ilgili teknik elemana havalesi), Fen İşleri Müdürlüğü havale edilen evrakın büro elemanınca zimmet defterine kaydı ve teknik elemana zimmetle teslimi ve ilgili teknik elemanca gereğinin yapılması. c)Daire dışı yazışmalar: Konusuna göre müdürlükçe yazılan yazılar Belediye Başkanı'nın ya da yetki verilen Belediye Başkan Yardımcısı'nın ismi açılıp, giden evrak defterinden sayı verilerek ilgili kuruma veya üçüncü şahıslara bildirilir. (d) Daire içi yazışmalar: Başkanlıkça ve diğer müdürlüklerden gelen yazışmalarda aynı silsile izlenir ve gerekli görülenler Başkanlık Makamı'na (Encümen'e/Meclis'e) (giden evrak defterinden sayı verilerek) müzekkere yazılır ve alınan karara istinaden gereği yapılır. 5.2- Yatırımlar: a)Belediye iş gücü ile yapılan yatırımların denetimi, sevk ve idaresi: a1)Belediyemiz imkânları ile kanalizasyon, yağmur ve içme suyu hattı döşeme işleri a2) Yola terk edilen imar yollarının iş makinaları ile açtırılması a3)Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların su, kanalizasyon, vb. yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirip gerekli izinlerin vatandaşlarca ilgili kurumlardan izin alınması sonucu, bağlantı yerlerinin gösterilmesi, yol bozma harcı alınması için de arazideki ölçümlemelerin yapılması ve işin takibi.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

127


b) İhale sureti ile yapılan yatırımların denetimi, sevk ve idaresi: b1) 2886 D.İ.K. ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümlerine göre; Yatırıma yönelik metraj ve yaklaşık maliyetlerin hazırlanması b2) Yapım, mal ve hizmet alımı ihalelerinin hazırlanması, sonuçlandırılması c)Kontrollük hizmetleri: c1)4734 sayılı K.İ.K'na göre hazırlanan ihaleler sonucu arazide ölçümleme, ataşman krokisi, pursantaj, metraj, yeşil defter, ara hakediş, (varsa) fiyat farkı, kesin hesap, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması. d) Etüt, plan ve proje tasarlama işleri: e) Ödenek Talep dosyalarının hazırlanması: Muhtelif inşaatlara yönelik parasal konularla ilgili çeşitli bakanlıklardan ve kuruluşlardan istenilmek üzere ödenek talep dosyası düzenlemek. g) Diğer İşler: Belediye bünyesindeki sorumlu birimler (Bayındırlık, atölye, su,elektrik ) her türlü altyapı, bakım, onarım işlerini takip eder ve uygular. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Fen İşleri Müdürlüğünün yönetimi ve iç kontrolü, Fen işleri Müdür V. tarafından gerçekleştirilmektedir. 2- AMAÇ VE HEDEFLER: Çağdaş bir kentsel tasarım anlayışı ve fen ilkeleri doğrultusunda, şehrimizin alt ve üst yapısının günümüze ve yarınımıza hitap edecek şekilde düzenleme ve çalışmalarla sorunsuz hale getirmek temel hedefimizdir. Temel Politikalar ve Öncelikler: Kentin yaşanabilirliğini ve kentlinin yaşam kalitesini arttırmak temel politikamız ve önceliğimizdir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

128


III -FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER: A- Mali Bilgiler: Bütçe Harcama Raporu

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK BELEDİYESİ Genel Hesap Kodu

Açıklama

Bütçe Toplamı Harcanan

Kalan Odenek

Büt.Or%

46.11.02.30.06.02.00.00.05.01.01

MEMURLAR

43.652,00

60.499,95

152,05

139

46.11.02.30.06.02.00.00.05.01.02

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

139.753,00

202.951,68

101,32

145

46.11.02.30.06.02.00.00.05.01.03

İŞÇİLER

3.120.007,00

2.730.831,08

308.875,92 88

46.11.02.30.06.02.00.00.05.01.05

DİĞER PERSONEL

1

0

1

0

46.11.02.30.06.02.00.00.05.02.01

MEMURLAR

8.252,00

10.551,42

200,58

128

46.11.02.30.06.02.00.00.05.02.02

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

28.963,00

32.383,93

79,07

112

46.11.02.30.06.02.00.00.05.02.03

İŞÇİLER

505.001,00

566.522,61

30.778,39

112

46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.01

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA

15.001,00

14.727,36

273,64

98

46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

560.006,00

905.838,81

9.867,19

162

46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.03

YOLLUKLAR

2.002,00

1.685,50

316,5

84

46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.04

GÖREV GİDERLERİ

10.507,00

50.199,79

2.307,21

478

46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.05

HİZMET ALIMLARI

172.010,00

85.757,88

66.252,12

50

46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.07

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK 305.003,00

450.291,75

9.711,25

148

46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.08

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE

206.001,00

325.224,25

2.776,75

158

46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.09

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER

3

0

3

0

46.11.02.30.06.02.00.00.05.05.01

GÖREV ZARARLARI

45.000,00

0

0

0

46.11.02.30.06.02.00.00.05.06.01

MAMUL MAL ALIMLARI

410.005,00

262.000,00

148.005,00 64

46.11.02.30.06.02.00.00.05.06.02

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD

100.000,00

0

0

46.11.02.30.06.02.00.00.05.06.05

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİ

13.075.002,00 15.113.632,93 153.369,07 116

46.11.02.30.06.02.00.00.05.09.01

PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ

10.000,00

0

10.000,00

0

46.11.02.30.06.02.00.00.05.09.06

YEDEK ÖDENEK

1.300.000,00

0

0

0

Sayfa Toplamı

20.056.169,00 20.813.098,94 743.070,06

Genel Toplam

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

0

20.056.169,00 20.813.098,94 743.070,06 104

Sayfa

129


B-Performans Bilgileri: S.No 1 2 3 4

İşin Adı Bilecik Belediyesi (Merkez) Bahçelievler Mahallesi KültürKongre Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Bilecik Belediyesi (Merkez) Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi İnşaatı Yapım İşi Bilecik Belediyesi (Merkez)’de Temel Malzemesi, Mıcır vb. Malzemeler Mal Alım İşi Bilecik Belediyesi (Merkez) Muhtelif Cadde ve Sokaklarda (BSK) Sıcak Asfalt Kaplama ve Prefabrik Beton Parke, Bordür Taşı Döşenmesi

Tamamlanma Durumu %87 % 100 % 100 % 100

5

Bilecik Belediyesi (Merkez) Akaryakıt Mal Alımı İşi

% 100

6

Bilecik Belediyesi (Merkez) Buz Pisti Binası Yapım İşi

% 100

7

Bilecik Belediyesi (Merkez) Kombine Kanal Açma (Vidanjör) Aracı % 100 Mal Alımı

8

Bilecik – İstanbul – Eskişehir Devlet Karayolu, Şehir İçi Geçişi Üzerinde Hürriyet ve Bahçelievler Mahallelerini Bağlayan Üst Geçide Asansör Alımı ve Montajı Mal Alımı

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

% 90

Sayfa

130


1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: 1- YAPILAN/DEVAM EDEN İHALELER

S. No

1.1

İşin Adı

Bilecik Belediyesi (Merkez) Bahçelievler Mahallesi KültürKongre Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (İ.K.No:2010/88725)

Niteliği

İhale İşin Usulü Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

Yapım

Açık İhale Usulü

8.640.000,00 -TL

8.640.000,00-TL (%5,3185 İş Artışı) + (%4,6745 İş Artışı) =9.503.394,80-TL+ KDV

14.072.787, 52-TL

(İş devam ediyor)

Belediyemizce 2010 yılı içerisinde ihale edilen Bahçelievler Mahallesi Kültür-Kongre Merkezi İnşaatı halen devam etmekte ve tesis içerisinde cep sineması, kongre salonu, otopark, kafeterya vb. piesler bulunmakta olup; inşaat bitirildiğinde Bilecik’imizin kentsel, sosyal, kültürel dokusuna önemli bir katkıda bulunularak halkımızın hizmetine sunulacaktır. 6220 m² arsa üzerinde 2265 m² alana yerleşen yapı dilatasyonlar ile ayrılmış 2 blok olarak tasarlanmıştır. Yapıda 2200 m² kapalı otopark, 8 adet sanatçı kulisi, 500 m² sergi ve nikah salonları, 650 koltuk kapasiteli çok amaçlı salon, idari yönetim odaları, konferans salonu, fuaye/kafe alanları, sinema salonu, atölye ve 1360 m² çok amaçlı açık teras alanları bulunmaktadır. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

131


S. No

1.2

İşin Adı

Niteliği

Bilecik Belediyesi Yapım (Merkez) Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi İnşaatı Yapım İşi (İ.K.No:2011/195266)

İhale İşin Usulü Yaklaşık Maliyeti (TL) Açık 248.518,41 İhale -TL Usulü

İşin sözleşme Bedeli (TL) 236.500,00TL

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV 236.500,00-TL +(8,922 İş Artışı) 257.601,66-TL

Belediyemizce 2011 yılında ihale edilen Bilecik Belediyesi (Merkez) Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi İnşaatı Yapım tamamlanmış olup iki katlı betonarme karkas inşaat (BEBKA) Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı ve Belediyemiz iş birliği ile oluşan ve ilimizin kültür, el sanatlarının yapılıp sergileneceği bir tesis olarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bilecik'in Türkiye ve Dünya genelinde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı El Sanatlarını yeniden canlandırmaya yönelik çeşitli kurslar düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

132


S.No

1.3

İşin Adı

Niteliğ i

Bilecik Belediyesi Mal (Merkez)’de Temel Alımı Malzemesi, Mıcır vb. Malzemeler Mal Alım İşi (İ.K.No:2012/20154)

İhale Usulü Pazarlık Usulü (21/f)

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL) 141.843,9 0-TL

İşin sözleşme Bedeli (TL) 131,896,0 0-TL

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV 131,896,00-TL+ (%19,99 İş Artışı) = 158.275,16-TL

Şehrimizdeki altyapı çalışmaları ve kış sezonu nedeni ile bozulan şehir içi yolları bir an önce çamurdan kurtararak halkımızın hizmetine sunulması amacıyla, yolların belediyemiz işgücü ile onarılması, ham yolların ıslahı ve diğer alt yapı çalışmaları (yol, su ve kanalizasyon hatlarının yapımı) esnasında ihtiyaç duyulan temel malzemesi, mıcır, inşaat taşı kum vb malzemeler aşağıdaki miktarlarda alınmış ve kullanılmıştır;

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

133


SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7

S.No

1.4

İMALATIN CİNSİ

ÖLÇÜ BİRİMİ Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton

25 lik temel malzemesi 50 lik temel malzemesi 0,5 taş tozu Balans Malzemesi Mıcır İnşaat Taşı 0,3 kum İşin Adı

Niteliğ i

Bilecik Belediyesi Yapım (Merkez) Muhtelif İşi Cadde ve Sokaklarda (BSK) Sıcak Asfalt Kaplama ve Prefabrik Beton Parke, Bordür Taşı Döşenmesi (İ.K.No:2012/30091)

İhale Usul ü Açık İhale

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL) 6.793.470, 93- TL

İşin sözleşme Bedeli (TL) 6.499.126, 30 - TL

MİKTARI 23.459,31 3.152,00 850,55 620,00 1.451,90 213,05 30,10 Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV 6.499.126,30 + (%19,99 İş Artışlı) = 7.798.924,00 - TL

Belediyemizce 2012 yılı içerisinde Bilecik Belediyesi(Merkez) Muhtelif Cadde ve Sokaklarda (BSK) Sıcak Asfalt Kaplama ve Prefabrik Beton Parke, Bordür Taşı Döşenmesi yapım işi 2012 yılı içerisinde bitirilmiş olup şehrin muhtelif cadde ve sokaklarına 21.849,64 m² 10x20x6 cm Renkli Beton Parke Taşı, 13.894,93 m² h=8 cm Renksiz Beton Parke Taşı, 24.126,55 mt 12x22x50 cm Beton Bordür Taşı, 811,81,00 mt 15x30x70 cm Beton Bordür Taşı, 4.709,00 m² 40x40x60 cm Görme Engelli ( Sarı Renkli Noktalı ve Kanallı) Uyarı, Yönlendirme Taşı döşenmiş, 337,87,00 m³ Ocak taşı İle 200 Dz. lu Taş Duvar imalatı yapılmış ve 42.349.85 ton (BSK) sıcak asfalt kaplama yapılmış ve şehrin kentsel dokusunun yenilenmesine katkı sağlanmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

134


Asfaltlama Çalışmaları - 2012

Asfaltlama Çalışmaları - 2012

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

135


S. No

İşin Adı

Niteliğ i

Bilecik Belediyesi Mal (Merkez) Akaryakıt Alımı Mal Alımı İşi (İ.K.No:2012/36419)

1.5

İhale İşin Yaklaşık Usulü Maliyeti (TL) Açık İhale

460.204,80TL

İşin sözleşme Bedeli (TL) 378,030,00 -TL

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV 378,030,00 -TL

Belediyemizce yapılan ihale sonucunda, Belediyemizin Başkanlık/Özel Kalem Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü araçlarına yönelik olarak Euro dizel, kurşunsuz 95 oktan benzin şeklinde akaryakıt ürünleri peyderpey alınmıştır.

S. No

1.6

İşin Adı

Niteliği

Bilecik Belediyesi Yapım (Merkez) Buz Pisti İşi Binası Yapım İşi (İ.K.No:2012/54033)

İhale Usulü Açık İhale

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL) 495.498,0 8 - TL

İşin sözleşme Bedeli (TL) 374.000,00 - TL

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV 374.000,00 – (+%9,958 İş Artışlı = 411.244,73-TL

Hamsu Vadisi’ nin içerisinde konumlanan, buz pistinin yanı sıra kafe ve dinlenme alanlarıyla hizmet verecek modern bir proje tasarlanmıştır. 435 m² kapalı alanda buz pisti, kafe, soyunma odaları, wc, mutfak ve 300 m² açık teras kafe alanları bulunmaktadır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

136


Vidanjör

S.No

1.7

İşin Adı

Niteliği

Bilecik Belediyesi Mal (Merkez) Kombine Alımı Kanal Açma (Vidanjör) Aracı Mal Alımı (İ.K.No:2012/62940)

İhale Usulü Açık İhale

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL) 292.500,0 0 - TL

İşin sözleşme Bedeli (TL) 262.000,00 - TL

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV 262.000,00 - TL

Belediyemiz sınırları içerisinde oluşan katı ve sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine ve vatandaşlarımızın zaman zaman karşılaştıkları kanalizasyon sorunlarının günümüz teknolojik imkânlarıyla kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla Belediyemiz makine parkına 1 adet Kombine Kanal Açma (Vidanjör) Aracı Mal Alımı gerçekleştirilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

137


Bahçelievler – Hürriyet Mahallesi Üstgeçit – 2012 S. No

1.8

İşin Adı

Niteliği

Bilecik – İstanbul – Mal Eskişehir Devlet Alımı Karayolu, Şehir İçi Geçişi Üzerinde Hürriyet ve Bahçelievler Mahallelerini Bağlayan Üst Geçide Asansör Alımı ve Montajı Mal Alımı (İ.K.No:2012/166605)

İhale Usulü Pazarlık Usulü (21/f)

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL) 139.881,91 - TL

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İşin sözleşme Bedeli (TL) 137.000,00 - TL

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV 137.000,00 - TL

Sayfa

138


BELEDİYEMİZ İŞ GÜCÜ VE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN İMALATLAR YAPTIRILAN İMALAT CİNSİ:

MİKTARI

ÖLÇÜ BİRİMİ

1-h:8cm Beton Kilit Parke Taşı Döşenmesi:

1.1.

Beşiktaş Mahallesi Ulutepe Sk.1.810,00 m² Çiflik Cad.1.364,00 m² Malazgirt Sk.69,80 m² taş döşenmiştir.

1.2.

İstasyon Mahallesi Cami Kebir Sk.221,00 m² ve 250,00 m² Pazaryeri Sk.300,00 m² Yenipazar Sk. 90,00 m² Eski Şose Sk.315,00 m² Mezarlık Sk.315,00 m² Şen Sok.135 m² taş döşenmiştir. İller Bankası Su Hattı ve Doğalgaz hattının geçtiği muhtelif cadde ve sokaklar 600,00 m²

1.3

İsmetpaşa Mahallesi Nişancı Sk.320,40 m² taş döşenmiştir.

1.4

İstiklal Mahallesi Belediyemize ait Sekizdeğirmen Mevkii 330 Ada 59 Parselde 300,00 m² taş döşenmiştir.

1.5

Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Sk. 505,00 m² taş döşenmiştir.

1.6

Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi İçi -İller Bankası Su Hattı geçen yerler 650,00 m²

1.7

Şehir içi muhtelif Cadde ve sokaklarda Doğalgaz geçen yerlerde yolları tamiri 500,00 m²

1.8

Şehir içinde muhtelif cadde ve sokaklarda OEDAŞ geçen yerlerde tretuvarların tamiri 100,00 m²

Ayrıca; İsmetpaşa Mahallesi Yetiştirme Yurdu önü, Hürriyet Mahallesi Şeyh Edebali Üniversitesi ek binası önü ve İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı yanı ve Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepesi’nde toplamda 848 m² alan h=8 cm renksiz beton parke taşı ile döşenmiştir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

139


2-H=6 cm Renkli ve Naturel Beton Parke Taşı Döşenmesi:

2.1 Hürriyet Mahallesi Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi Önü Otoparkı 791,55 m² taş döşenmiştir. Edebali Üniversitesi Belediye Durakları 60,00 m² (Gülümbe) Edebali Üniversitesi Karayolu üstü -Üst geçit altı Durak Yeri. 60,00 m² Küçük sanayi altı anayol kenarı durak yerleri 63,00 m² Şehir içinde muhtelif cadde ve sokaklarda Doğalgaz geçen yerlerde tretuvarların tamiri 250,00 m² Soğuksu mevkiinde bulunan belediyemiz su kuyularında 700m² taş döşenmiştir. Ayrıca; İsmetpaşa Mahallesi Yetiştirme Yurdu önü, Hürriyet Mahallesi Şeyh Edebali Üniversitesi ek binası önü ve İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı yanı ve Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepesi’nde toplamda 930 m² alan h=6 cm renksiz beton parke taşı ile döşenmiştir. 3-10x20x6 cm Renkli Beton Parke Taşı Döşenmesi 3.1

Hürriyet Mahallesi Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi Önü Tretuvarı 126,00 m²

3.2.

Beşiktaş Mahallesi Çiflik Caddesi 150,00 m²

4-12x22x50 cm Beton Bordür Döşenmesi 

İstiklal Mahallesi Belediyemize ait Sekizdeğirmen Mevkii 330 Ada 59 Parselde 193,00 mt Kent Ormanı Yolu 500,00 mt taş döşenmiştir.

İstasyon Mahallesi Camikebir sok.30,00 mt taş döşenmiştir.

İsmetpaşa Mahallesi Nişancı sok.49,00 mt taş döşenmiştir.

Beşiktaş Mahallesi Malazgirt Sok.14,00 mt Çiflik Cad.350,00 mt Ulutepe Sok.287,00 mt

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

mt

mt.

Sayfa

140


Hürriyet Mahallesi Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezi Önü tretuvarı 90,00 mt

 Edebali Üniversitesi Durak Yerleri 70,00 mt  Edebali Üniversitesi Karayolu üstü -Üst geçit altı Durak Yeri. 10,00 mt  Küçük sanayi altı anayol kenarı durak yerleri 70,00 mt  Şehir içinde muhtelif cadde ve sokaklarda OEDAŞ geçen yerlerde tretuvarların tamiri 50,00 mt  Şehir içi muhtelif cadde ve sokaklarda Doğalgaz geçen yerlerde yolları tamiri 150,00 mt 4.12 Belediyemize ait Sekizdeğirmen Mevkii 330 Ada 59 Parselde 200 mt beton bordür taşı döşenmiştir. Ayrıca; İsmetpaşa Mahallesi Yetiştirme Yurdu önü, Hürriyet Mahallesi Şeyh Edebali Üniversitesi ek binası önü ve İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı yanı ve Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepesi’nde toplamda 319 mt alanda 12x22x50 cm beton bordür taşı döşenmiştir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

141


5-Ocaktaşı İle 200 Dz.lu Taş Duvar Yapılması

m3

5.1 Hürriyet Mahallesi Osmanlı El Sanatları Merkezi Önü 895,00 m³ Taş Duvar Yapılması.

Edebalı Üniversitesi Karayolu üstü -Üst geçit altı Durak Yeri. 30,00 m³ Taş Duvar Yapılması. 5.2. Osmangazi Mahallesi Mahalle Konağı yanında bulunan alanda 106,36m³ taş duvar ve 56,72 m² derz tapım işi yapılmıştır. 6-h:8 cm'lik Renkli Granit Küp Taş (Kemer taş) Kent Ormanı 1597,00 m² kemer taşı döşenmesi.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

mt

Sayfa

142


7-13x25x30cm Beton Yağmur Oluğu Taşı Döşenmesi

mt

7.1. Hürriyet Mahallesi Osmanlı El Sanatları Merkezi Önü 123,00 mt beton yağmur oluğu taşı döşenmesi. 8- Su Bazlı İç Cephe Boyası

8.1 İstiklal Mahallesi Bilecik Belediye Misafirhanesi İç cephesi 497,00 m² 8.2 Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Mahallesi Mahalle Konağı’nın dış cephesi ve muhtar odası boyanmıştır. (149m²) 9-Su Bazlı Dış Cephe Boyası

9.1 İstiklal Mahallesi, Bilecik Belediye Sarayı Binası Dış Cephesi 1200,00 m²

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

143


10-Sürme Esaslı Su Yalıtımı

 Gazipaşa Mahallesi Belediye Kültür Sitesi Çatısı 712m² su yalıtımı yapılmıştır. Ayrıca ilgili alanda şap atılması amacıyla 19 m³ hazır beton temin edilmiştir.

 Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Mahallesi Mahalle Konağı’nın çatısına 261m² su yalıtımı yapılmıştır. 11-Yağmur Suyu Mazgalı Yapılması

adet

11.1 Ertuğrulgazi Mahallesi Akasya 1 Sk. 2 adet (0,60x1,20 ) Abbaslık Köy yolu 1 adet (0,60x1,20) Öksüzoğlu Sk. 1 adet (0,60x1,20) Şehit Ayhan Ünver Sk. 1 adet ( 0,60x 1,20) Ünver Sk. 1 adet ( 0,60x 9,00) Ş. Tahsin Büyükçoban Cad. 1 adet (0,60x 1,20) Egemenlik Cad. 1 Adet ( 0,60x1,20) 11.2 Eskişehir-İstanbul Karayolu Üzeri Şelale Kafe Önü 1 adet (0,60x6,00) Devlet Hastanesi Önü 1adet (0,60x 7,00) Polis Evi Önü 1 adet ( 0,60x 1,20) Kültür Kongre Merkezi Binası Önü 1 adet ( 0,60x 1,20) Devlet Hastanesi karşısı üst geçit altı 1 adet ( 0,60x 1,20)

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

144


Yağmursuyu Mazgal Yapımı – 2012

11.3

Bahçelievler Mahallesi

Necmettin Şener Cad. 1 adet (0,60 x 1,20) 11.4

Hürriyet Mahallesi

Dumlupınar Cad. 1 adet (0,60 x 10,00) Laleli Sok. 1 adet ( 0,60 x 1,80) 11.5 İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sk. 1 adet ( 0,60x 1,20) 12- HDPE Koruge Buru ile Yağmur Suyu Hattı Döşenmesi 12.1

mt

Ertuğrulgazi Mahallesi

Ünver Sk. 180 mt Egemenlik Cad.100 mt Hakan Sk.150 mt Kayhan Sk.270 mt Polis Evi karşısı Eskişehir-İstanbul Karayolu üzeri 110 mt,

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

145


Yağmursuyu hattı Döşenmesi – 2012 12.2

İstiklal Mahallesi

Tarım Sk.100 mt 13- HDPE Koruge Boru ile Kanalizasyon Hattı Döşenmesi

mt

13.1 Pelitözü Göl Parkta, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce ihale edilen Amfi Tiyatroya 160,00 mt, 13.2 İstasyon Mah. Aşağıköy yolu likör fabrikası menfezi: 60,00 mt 13.3 Ertuğrulgazi Mah. PTT blokları altı Kanalizasyon hangarı deşarjı: 200,00 mt 13.4 Hürriyet Mah. Osmanlı El Sanatları Merkezi kanalizasyon hattı: 90,00 mt Köpek barınakları: 35,00 mt Çöplüğün ıslah edilmesi amacıyla belirli noktalara havalandırma bacası yapılması suretiyle; 420,00 mt Kayı Sk. ve Papatya Sk 660 mt 200 lük muflu koruge boru, 20 adet 200 lük koruge dirsek, 20 adet 200x200 koruge muflu conta alınarak kullanılmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

146


Ayrıca ; 2012 yılı içerisinde Müdürlüğümüzün Gelen Evrak Defterine 892 adet evrak kaydedilmiş ve 1045 adet giden evrak tanzim edilmiştir. 2012 yılında sıcak asfalt yapılan imar yollarındaki kanalizasyon baca kapaklarının yükseltilmesi amacıyla değiştirilmesi/yenilenmesi / 158 adet 2012 yılında dilekçe ile müdürlüğümüze başvurup kazı izni talep etmek suretiyle, takibi yapılan kazı sayısı / 152 adet Anayol üzerindeki orta refüj ve tretuvar kenarı bordürlerinin boyanması ( Kullanılan dış cephe boyası: 26 kova, kullanılan selülozik tiner: 7 kova, kullanılan yol çizgi boyası: 7 kova) Belediyemizce, muhtelif cadde sokaklarımızda, karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere; 20.500,00 kg 2x8 kırılmış ve elenmiş kaya tuzu ve 2x8 kırılmış ve elenmiş kaya tuzu temin edilmiştir.

Kar Kürüme ve Tuzlama Çalışmaları - 2012 İlimiz Merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Selöz Sk. ve Hizmet Sk, İsmetpaşa Mahallesi Kader Sk ve İbrahimbey Caddesi ile şehir içi su arızalarında kullanılmak üzere 620 mt pprc boru, 95 ad pprc manşon, 230 ad pprc dirsek, 80 ad. pprc dişli dirsek, 68 ad. pe boru, 155 ad hdpe boru flanş adaptöre füzyon manşon ve döküm kelepçe alınarak temiz su hatları çekilmiştir. İstasyon Mahallesi Düğün Salonu ve Yurt olarak kullanılan, mülkiyeti belediyemize ait binada alüminyum dere (283m²) ve alüminyum kalkan ile baca dibi (206m²) işleri yaptırılmıştır. Ayrıca akan çatısı aktarılmış, elden geçirilmiş, kırık olan kiremitleri yenilenmiş, kırık olan tahta ve mahya kiremitleri değiştirilirmiştir. İsmetpaşa ve Beşiktaş Mahalle Konakları’nın iç cepheleri boyanmıştır. (toplamda 600m²)

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

147


3-BELEDİYEMİZCE YAPILAN İHALELİ İŞLER SURETİYLE YÜKLENİCİLERE YAPTIRILAN İMALATLAR: YAPTIRILAN İMALAT CİNSİ:

MİKTARI

1-10x20x6 cm Renkli Beton Parke Taşı Döşenmesi:

ÖLÇÜ BİRİMİ 21.849,64

1.1 Ertuğrulgazi Mahallesi                       

Kayhan Sk.- Öksüzoğlu Sk: 364,09m² Kayhan Sk:136,42 m² Akasya 1 Sk:648,23 m² Sevilay Cad, Akasya 1 Sk. ve Güven Sk. : 206,77 m² Sevilay Cad.: 844,01 m² Esen 1 Sk:112,78 m² Şehit Erkan Alyanak Cad.: 833,80 m² Gülşen Sk.:167,62 m² Gülşen Sk., Ezgi Sk.475,36 m² Okul 1 Sk. : 265,16 m² Ş. Tahsin Büyükçoban Cad.:1.054,24 m² Egemenlik Cad.:455,95 m² Ünver Sk.: 157,39 m² Abbaslık Köy Yolu: 1.651,41 m² Cennet Cad. ve Hakkı Sk. : 501,71 m² Kaynak Cad. ve İdil Sk. : 576,96 m² Ezgi Sok. ve Arı Sk. : 392,88 m² Alp Sok. ve Sevilay Cad.: 227,59 m² Edebalı 1 ve Ünver Sk. : 275,32 m² Poyraz Sk., Dumlupınar Cad. ve Evim Sk.: 889,24 m² Göçmen Sk: 91,59 m² Esen 1 Sk: 15,04 m² Bağlar Cad.: 767,26 m²

1.2 Bahçelievler Mahallesi            

İstiklal Cad.:1.090,21 m² İstiklal Cad. , Sezin Sk., Beylerbeyi Cad.: 445,17 m² Arabacı Sk: 518,32 m² Barış Sk: 242,99 m² İstanbul-Eskişehir Kara yolu: 1.455,91 m² Meşelik Cad.: 199,61 m² Eski Bursa Cad., Necmi Kadıoğlu Cad.: 549.67 m² Necmi Kadıoğlu Cad. ve Eski Bursa Cad. 623,63 m² İstiklal Cad.: 689,79 m² Atakent Cad.:781,83 m² Umut 1 Sk. : 88,17 m² Eski Bursa Cad.ve İstiklal: 323,31 m²

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

148


1.3 İsmetpaşa Mahallesi   

Hadi Arıncı Cad.: 237,06 m² Kader Sk: 107,92 m² Çağrı Sk: 79,95 m²

1.4 Beşiktaş Mahallesi  

Okul 1 Sk : 265,16 m² Çiftlik Cad.: 704,74 m²

1.5 İstasyon Mah. 

Belediye Yüzme Havuzu Otoparkı 2.335,38 m²

2-H=8 cm Renksiz Beton Parke Taşı Döşenmesi

13.894,93 m²

2.1 Ertuğrulgazi Mahallesi  

Mert Sk.: 435,81 m² Vatan Cad., Elvan Sk. ve Caner Sk.: 996,36 m²

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

149


2.2 İsmetpaşa Mahallesi  Batı Sk.: 919,14 m²  Yayla Sk., Hamzabey Sk. ve Kader Sk: 3.536,08 m²  Park Sk. ve Lale Sk.:1.541,84 m² 2.3 Beşiktaş Mahallesi   

Çiftlik Cad. : 3.283,49 m² Okul 1 Sk.: 696,25 m² Sümbül Sk. ve Park Sk.: 1492,97 m²

2.4 Gazipaşa Mahallesi 

Remziye Güven Sk.:247,20 m²

2.5 İstasyon Mahallesi 

Mezarlık Sk:745,79 m²

3- 12x22x50 cm Beton Bordür Taşı Döşenmesi

24.126,55

mt

3.1. Ertuğrulgazi Mahallesi                    

Ş. Tahsin Büyük Çoban Cad:1225,35 mt Bağlar Cad.: 932,66 mt Egemenlik Cad.:1.024,30 mt Abbaslık Köy Yolu: 904,24 mt Cennet Cad. ve Hakkı Sk.: 558,60 mt Kaynak Cad.ve İdil Sk.: 1.181,96 mt Alp Sk.: 242,10 mt Ünver Sk. ve Erdal 1 Sk.: 351,35 mt Poyraz Sk.: 414,95 mt Elvan Sk. , Vatan Sk. ve Caner Sk.: 290,55 mt Göçmen Sk:125,50 mt Kayhan Sk. ve Öksüzoğlu Sk :524,58 mt Akasya 1 Sk. ve Güven Sk.:573,95 mt Sevilay Cad.: 980,55 mt Eser Sk.: 310,51 mt Akasya 1 Sk.: 341,95 mt Ş. Erkan Alyanak Cad.:334,03 mt Ş. Erkan Alyanak Cad. ve Kayhan Sk.:754,16 mt Gülşen Sok. ve Ezgi Sk.: 650,11 mt Ezgi Sk.:360,96 mt

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

150


3.2. Hürriyet Mahallesi 

Dumlupınar Cad.: 264,57 mt

3.3. Beşiktaş Mahallesi 

Çiftlik Cad.:1.022,28 mt

3.4. Bahçelievler Mahallesi           

Umut 1 Sk.:102,30 mt Eski Bursa Cad. ve Necmi Kadıoğlu Cad.: 898,99 mt Necmi Kadıoğlu Cad.: 407,63 mt İstiklal Cad.:1.912,55 mt Atakent Cad.:709,90 mt Beylerbeyi Cad.:592,40 mt Arabacı Sk.:931,10 mt İstanbul-Eskişehir Karayolu: 124,70 mt Barış Sk., Sarmaşık Sk. ve Ondokuzmayıs Cad.:1178,68 mt Eski Bursa Cad.:467,15 mt Eski Bursa Cad.- İstiklal Cad. Kesişimi :111,00 mt

3.5. İsmetpaşa Mahallesi     

Batı Sk.:107,70 mt Yayla Sok., Hamzabey Sk. ve Kader Sk. : 715,24 mt Hadi Arıncı Cad. ve Kayhan Sk.:450,50 mt Okul 1 Sk.: 308,85 mt Park Sk. ve Lale Sk.:381,85 mt

3.6. Hürriyet Mahallesi 

Dumlupınar Cad.: 264,57 mt

3.7. İstasyon Mahallesi  

Mezarlık Sok.:246,83 mt Belediye Yüzme Havuzu Otoparkı: 523,20 mt

3.8. Gazipaşa Mahallesi 

Remziye Güven Sk.:316,20 mt

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

151


4- 40x40x60 cm Görme Engelli ( Sarı Renkli Noktalı ve Kanallı) Uyarı, Yönlendirme Taşı Döşenmesi: 4.709,00 m² 4.1. Bahçelievler Mahallesi           

Necmi Kadıoğlu Cad.: 38,30 m² Necmi Kadıoğlu Cad. ve Eski Bursa Cad.:316,03 m² İstiklal Cad ve Eski Bursa Cad. Kesişimi.: 6,32 m² Atakent Cad.: 100,88 m² Eski Bursa Cad.:6,32 m² İstiklal Cad. ,Sezin Sk., Beylerbeyi Cad.:50,80 m² Beylerbeyi Cad.:70,44 m² İstiklal Cad.:70,26 m² Arabacı Sk.:183,92 m² İstanbul-Eskişehir Karayolu:294,00 m² Eski Bursa Cad. ve Necmi Kadıoğlu Cad.:103,78 m²

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

152


4.2 Ertuğrulgazi Mahallesi                   

Ş. Tahsin Büyükçoban Cad.:289,31 m² Egemenlik Cad.:238,65 m² Bağlar Cad.:270,85 m² Ünver Sk.:103,20 m² Abbaslık Köy Yolu: 22,58 m² Cennet Cad. ve Hakkı Sk.: 320,00 m² Kaynak Cad. ve İdil Sk.: 390,30 m² Alp Sk. ve Sevilay Cad.: 119,00 m² Edebalı 1 ve Ünver Sk.: 57,10 m² Poyraz Sk., Dumlupınar Cad. ve Evim Sk.: 325,30 m² Göçmen Sk: 95,31 m² Kayhan Sk. ve Öksüzoğlu Sk.: 77,77 m² Kayhan Sk.:27,21 m² Akasya 1 Sk. ve Güven Sk.:102,32 m² Sevilay Cad.: 295,80 m² Akasya 1 Sok.:41,52 m² Şehit Erkan Alyanak Cad.: 42,94 m² Şehit Erkan Alyanak Cad. ve Kayhan Sk.: 78,28 m² Gülşen Sk. ve Ezgi Sk.: 147,26 m²

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

153


4.3 Beşiktaş Mahallesi 

Çiftlik Cad.:305,85 m²

4.4 İsmetpaşa Mahallesi 

Kader Sk: 117,40 m²

5-Ocaktaşı İle 200 Dz. lu Taş Duvar Yapılması

337,87,00 m³

5.1 Bahçelievler Mahallesi 

Atakent Cad.: 28,49 m³

Eski Bursa Caddesi – İstiklal Caddesi Köşesi : 66,06 m³

Eski Bursa Caddesi : 117,13 m³

5.2. Ertuğrulgazi Mahallesi 

Pazar Pazarı: 35,15 m³

Öksüzoğlu Sk : 91,04 m³

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

154


6-15x30x70 cm Beton Bordür Taşı Döşenmesi

811,81,00 mt

6.1 Bahçelievler Mahallesi 

İstanbul-Eskişehir Karayolu: 811,81 mt

7- BSK Sıcak Asfalt Kaplama Yapılması

42.349,85 ton

2012 YILINDA BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM SICAK ASFALT KAPLAMA YAPILAN SOKAKLAR HÜRRİYET MAHALLESİ:   

Sanayii 10 No’ lu Sok. Sanayii 5 No’ lu Sok. Uluçınar sok.

-Site Cad. -Atılgan Sok. -Selvi Sok.

ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ: -Sevilay Sok. -Ezgi Sok. -Kayhan Sok. -Güven Sok. -Yediler Cad. -Akasya 1. Sok. -Öksüzoğlu Sok. -İnci Sok. -Gülşen Sok. -Şehit Ayhan ÜNVER Cad. -Alp Sok. -Bağlar Cad. -Abbaslık Köy Yolu -Şehit Tahsin BÜYÜKÇOBAN Cad . -Arı Sok. -Cennet Cad. -Eser Sok. -Bahçelievler Sok.

-Cezmi Sok. -Kayhan Sok. -Yediler Sok. -Erdal 1. Sok. -Bağlar Cad. -Hakkı Sok. -İdil Sok. -Kaynak Cad. -Özden Sok. -Ünver Sok. -Murat Sok. -Selvi 1.Sok. -Poyraz Sok. -Cinas Sok. -Egemenlik Cad. -Funda Sok. -Selin Sok.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

155


BAHÇELİEVLER MAHALLESİ:

-İstiklal Cad. -Galip Sok. -Gülseren Sok. -Açelya Sok. -Necmi Kadıoğlu Cad. -İstiklal Sok. -Birel 2. Sok. -Atakent Cad.

-Hürriyet Cad. -Eski Bursa Cad. -Bilye Sok. -Nergis Sok. -Atalay Sok. -Necmettin ŞENER Cad. -Karaca Sok. -Işıklı Sok.

-Yılmaz Sok. -Selvi Sok. -Uçar Sok. -Yalı Sok. Arabacı Sok. -Ada Sok. -Sezin Sok. -Umut Sok. -Sümbül Sok.

-Sarmaşık Sok. -Sezai Sok. -Çarşı Sok. -Genç Sok. -Burçak Sok. -Beylerbeyi Cad. -Ümit Sok. -Yeşim Sok.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

156


İSMETPAŞA MAHALLESİ: -Futbol Sk. -Yurt Sok.

-Hakalmaz Sok.

BEŞİKTAŞ MAHALLESİ: -Hadi ARINCI Cad.

-Şehit Mesut BİLİR Cad.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

157


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

158


1.7 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1-GENEL BİLGİLER: A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1-Fiziksel Yapı: Veteriner işleri müdürlüğü hizmet binası hürriyet mahallesi Karaçay mevkiinde belediye çöplüğünün üst kısmında hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz 1 veteriner hekim odası1 personel odası 1 ameliyathane 1muayene odası 1 duş 1 tuvalet olmak üzere kurulmuştur. Binamız haricinde 1 kedi kulübesi 5 köpek kulübesi ve bir kanatlı bakım ünitesi olarak hizmet vermektedir. 2-Örgüt Yapısı:

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

159


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

160


3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Veteriner işleri bünyemizde ameliyatta kullanılan aletlerin sterilasyonu için kullanılan kuru hava sterilazatörü ameliyat masası hayvan yakalama aparatları mevcuttur. Barınakta barındırılan hayvanların sahiplendirilmesi için web sitemiz mevcuttur. Bu web sitesinde yapılan işlemler, tedaviler, aşılamalar ve kısırlaştırılmış hayvanlar hakkında bilgi ve resimlere ulaşılmaktadır. Kısırlaştırılan hayvanlara kulak küpesi takılmaktadır ve yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır 4-İnsan Kaynakları: Veteriner işleri müdürlüğü; Bir müdür vekili bir veteriner hekim bir işçi ve 2 bekçiden oluşmaktadır. 5- Sunulan Hizmetler: Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve hayvan sağlığını korumak amacıyla yıl boyu ücretsiz kuduz aşısı yapılmakta, kliniğimize getirilen hayvanlara ayakta muayene ve tedavi hizmeti verilmekte, sahipli hayvanlara mikroçip takılarak kayıt altına alınmaktadır. Halk ve çevre sağlığı alanında; sivrisineklere yönelik larva ve uçkun ilaçlaması yapılmakta, açık ve kapalı alanlarda pire, kene, hamamböceği, fare vb. mücadelesi yürütülmekte, gerekli hallerde dezenfeksiyon da yapılmaktadır. Başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ile ilgili olarak; sokak hayvanları toplamakta, geçici bakımevine götürülen bu hayvanlara başta kuduz olmak üzere diğer bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı aşılama, paraziter hastalıklara karşı ilaçlama ve tedavi hizmetleri verilmekte, kısırlaştırıldıktan ve kulaklarına küpe takıldıktan sonra sahiplendirilmekte ya da alındıkları ortama geri bırakılmaktadır. Ayrıca gıda işyerlerinin denetimi yapılmakta, eğitim ve proje geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Petshop Çalışanları ve Yerel Koruma Görevlisi Eğitimleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, ev ve süs hayvanları satış yerlerinde çalışanların zorunlu eğitimleri Eskişehir Veteriner Hekimler Odası işbirliği ile gerçekleştirilmekte ve eğitimlerini tamamlayanlar sertifika alabilmektedir. Eğitimler; CİTES Sözleşmesi, Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Yaban Hayatı, Ev ve Süs Hayvanlarının Satışı ve Barındırma Yerleri Yönetmeliği, hayvan ekolojisi ve davranışları, hasta hayvanların tanınması, hayvan bakımı ve beslenmesi, hayvanlarda zoonoz hastalıklar, halk sağlığı, kısırlaştırma aşılama, barındırma ve sahiplendirme, iletişim becerileri başlıklarında eğitim verilmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmak için Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne başvuru yapan hayvan severlere belediyemiz tarafından düzenlenen eğitimlerde veteriner hekimimiz eğitmen olarak görevlendirilmekte ve katılanlara katılım belgesi verilmektedir Kurban yeri satım ve kesim yeri belirlemesini yapmak ve kurban kesimlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yapılmasını sağlamak.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

161


6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Veteriner işleri müdürlüğünün yönetim ve iç kontrolü veteriner işlerinden sorumlu başkan yardımcısı, veteriner işleri müdür vekili tarafından yapılmaktadır. 2- AMAÇ VE HEDEFLER: Amaç ve hedefleri: -

-

İnsancıl yöntemlerle sokak hayvanlarının sayısının azaltılması. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi. Sokak hayvanlarından kaynaklanan zoonoz hastalıkların önlenmesi. Hayvanlardan kaynaklanan şikâyetlerin önlenmesi. Isırık vakalarının takibi(karantina). Havaya atılan insektisit ilaçla zararlının teması sağlanarak, öldürülmesi amaçlanır. Temel etki, zararlı yoğunluğunda hızlı bir azalma sağlamaktır. Bu nedenlere bağlı olarak uygulama alanında mutlaka zararlının bulunması gereklidir Gıda denetlemelerinde amaç halkımızın temiz ve hijyenik gıdalarla beslenmesini sağlamak. Hedef olanakta ilimizde ak masaya gelen şikâyetleri en aza indirmek ve sokak hayvanlarında gelen zararları ve çevre kirliliklerini en aza indirmek temel hedefimizdir.

Temel Politikalar ve Öncelikler: Bilecik Belediye mezbahası bitirilerek kesim yapılmaya başlaması halkımızın temiz ve hijyenik gıda alması. Sokaktaki hayvanlar kısırlaştırılarak aşılanarak zoonoz hastalıkların ve çevre kirliliğinin önüne geçmek ve üremenin engellenerek uzun vadeli bir çalışmanın yapılması. Mevcut hayvan barınağımızın büyütülerek doğal yaşam alanı haline dönüştürülmesi.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

162


III-FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRİLMELER: A-Mali Bilgiler: Bütçe Harcama Raporu

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK BELEDİYESİ Bütçe Toplamı

Harcanan

Kalan Odenek

Büt.Or%

46.11.02.35.07.04.00.00.05.01.01 MEMURLAR

32.503,00

0

27.003,00

0

46.11.02.35.07.04.00.00.05.01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

40.001,00

45.365,72

135,28

113

46.11.02.35.07.04.00.00.05.01.03 İŞÇİLER

4.002,00

0

4.002,00

0

46.11.02.35.07.04.00.00.05.02.01 MEMURLAR

4.000,00

0

4.000,00

0

46.11.02.35.07.04.00.00.05.02.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

8.000,00

6.772,69

1.227,31

85

46.11.02.35.07.04.00.00.05.02.03 İŞÇİLER

3

0

3

0

46.11.02.35.07.04.00.00.05.03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

113.010,00

54.862,93

58.147,07

49

46.11.02.35.07.04.00.00.05.03.03 YOLLUKLAR

502

0

502

0

46.11.02.35.07.04.00.00.05.03.04 GÖREV GİDERLERİ

2.004,00

0

2.004,00

0

46.11.02.35.07.04.00.00.05.03.05 HİZMET ALIMLARI

54.507,00

13.599,50

7.907,50

25

46.11.02.35.07.04.00.00.05.03.07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK

8.002,00

10.856,00

146

136

46.11.02.35.07.04.00.00.05.03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE

100.000,00

95.150,00

4.850,00

95

46.11.02.35.07.04.00.00.05.03.09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER

3

0

3

0

46.11.02.35.07.04.00.00.05.05.01 GÖREV ZARARLARI

1

0

1

0

46.11.02.35.07.04.00.00.05.06.01 MAMUL MAL ALIMLARI

15.000,00

0

0

0

46.11.02.35.07.04.00.00.05.06.05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİ

500.006,00

624.311,57 694,43

125

46.11.02.35.07.04.00.00.05.06.07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM

4

0

4

0

46.11.02.35.07.04.00.00.05.09.01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ

1

0

1

0

46.11.02.35.07.04.00.00.05.09.06 YEDEK ÖDENEK

80.000,00

0

0

0

961.549,00

850.918,41 110.630,59

961.549,00

850.918,41 110.630,59 88

Genel Hesap Kodu

Açıklama

Sayfa Toplamı Genel Toplam

B-Performans Bilgileri: Veteriner işleri müdürlüğümüz 2012 yılında 301 adet köpek 50 adet kedi kısırlaştırma yapmıştır. Ayrıca 400 adet köpek kuduz 60 adet köpek karma aşısı uygulanmıştır. Bu kısırlaştırılan köpeklerden 55 adeti sahiplendirilmiştir. Geri kalanları alındığı ortama geri bırakılmıştır. Kurban satış yerinde yaklaşık olarak 40 büyükbaş 250 küçükbaş hayvan satışı yapılmıştır. Mezbahamızda da 40 büyükbaş 15küçükbaş hayvan kesimi yapılmıştır. Yıl içinde 50 gıda satış işletmesine denetimde bulunulmuştur.2012 yılında 1000lt ilaçla larva ve uçkun ilaçlaması yapılmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

163


1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 2012 yılı içerisinde; -Tarım İl Müd. Orman Su İşleri Müd. Beraber Petshop kurulması komisyonuna katıldı. -Şehre satış için getirilen balıkların kontrolü -Kasapları Denetlenmesi -Gıda satışı yapılan işyeri denetimleri -Kurban pazarları ve kurbanlık kesimi yapılan yerlerin denetlenmesi -Karasinek, sivrisinek ve larvasit ilaçlaması -Sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolü başlıkları altındaki işleri yürütmüştür. -İlimizde faaliyet gösteren Petshop İşyerlerine Eğitim düzenlenmesi -2012 yılında 301 adet hayvan kısırlaştırıldı. -2012 yılında 250 adet hayvan kuduz aşısı, 51 adet karma aşı uygulandı. -2012 yılında Tarım İl Müd. Orman Su İşleri Müd. ve Belediyemiz tarafından ilimizdeki Pet Şopçulara Eğitim düzenlendi. -2012 yılında hayvan severlere eğitim düzenlendi.

-2012 yılında Tarım İl Müd. Orman Su İşleri Müd. ve Belediyemiz tarafından oluşturulan komisyonla Petshop denetimleri gerçekleştirildi. Şehrimizde pazar ve pazartesi günlerinde kurulan halk pazarlarında satışa sunulan balıkların düzenli olarak veteriner hekimince kontrolü yapılmış ve yapılmaktadır. Şehrimizde et ve et mamulleri satışı yapan kasap şarküteri ve marketlerin düzenli bir şekilde denetimi yapılmış ve yapılmaktadır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

164


İlimizde sadece kurbanlık hayvan satışı için kurulan pazarının denetimimde sıkı bir şekilde yapılmış hastalık odaklı mahallerden hayvan getirilmesi önlenmiştir. Yine kurban bayramında toplu kurbanlık kesimi yapılan yerlerin denetimi yapılmıştır. herhangi bir hastalık vakasında anında müdahale yapabilmek için yapılan bu çalışmada bir hastalık şikayeti olmaması için azami özen gösterilmiştir. Başıboş sokak köpeklerinin ıslahı amacıyla Belediyemiz bünyesindeki geçici bakım evinde oluşturulan hayvanların kısırlaştırma ve tıbbi müdahalenin yapılabilmesi için ameliyathane oluşturulmuştur. Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığınca gerekli koordinasyon sağlanmış köpek kısırlaştırma ve ıslahı yapılıp kulaklarına küpe takılarak doğal ortamına da bırakılanlarda olmuştur.

Oluşan ısırık vakalarında İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanıp gerekli koruma ve kontrol sağlanmış herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır. Şehrimizde 2012 yılı içeresinde karasinek ve sivrisinek ilaçlamalarını devam edildiği gibi ilaçlamalar özellikle larvaların bulunabileceği yerlere ağırlıklı olarak yapılmıştır. İlimiz Merkez Köylerde ve bazı İlçelerde görülen vahşi hayattan evcil hayvanlara bulaştığı tespit edilen kuduz vakasının İlimiz Merkeze Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orman Su İşleri Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ile ortak çalışma yapılmıştır. Şehrimizde Yaz döneminde ortaya çıkan Kırım Kongo Keneleri ve diğer haşerelerle mücadele edilmiş muhtemelen olabilecek ve barınabilecek yerlerin periyodik olarak ilaçlamaları yapılmış yine bu mücadelede de İlimizde ciddi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır. Sonuç olarak Belediyemiz 2012 Yılında Toplum Sağlığını birebir ilgilendiren her türlü olaya önceden tedbir almış ve bu konuda tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile özel sektörün tüm imkânlarından faydalanılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne 2012 Yılı içerisinde olası salgın hastalık ve diğer çalışmalar için; 961.549,00 TL Ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek Bütçe prensibi

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

165


içerisinde kontrollü bir şekilde harcanmış personel gideri dahil tüm mal ve malzeme ve ekipman gideri için 850.918,00TL harcanmıştır. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü 2012 yılı içerisinde olası salgın hastalıklar için ve halk sağlığını birebir ilgilendiren her türlü mücadeleyi Belediyemiz Veteriner Hekimi ve diğer kuruluşlarla birlikte gerekli tedbir alınmış ve olumsuz Vaka İlimizde yaşanmamıştır. IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: A-Üstünlükler:  Mevcut barınağımızın etkin olarak faaliyette olması  Şikâyetlerin imkânlar doğrultusunda zamanında değerlendirilmesi  Hayvanlara müdahale açısından ekipmanların yeterli olması  Hayvanların mama ile beslenmesi  Kırık ve çıkık haricinde tüm tedavilerin yapılması (ameliyat ) B-Zayıflıklar:  Ziyaretçilerin barınağa ulaşımının zor olması V- ÖNERİ ve TEDBİRLER Müdürlüğümüz tarafından 2012 Mali Yılı içerisinde Bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmış olup, faaliyetlerimizde plan değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştığımız sorunlarda çözüme yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

166


1.8- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Belediye Başkanlığımız ve mücavir alan sınırları içerisindeki tüm katı atıkların toplanması ve taşınması, cadde ve sokakların el ile süpürülmesi, ana arterlerin makine ile süpürülmesi, pazaryerleri, cadde ve sokakların yıkanması, kış aylarında yaya kaldırımlarının, merdivenlerin kar ve buz temizliği, yaz aylarında park ve bahçe ile arsaların, tüm şehir içi yol kenarlarının temizliği işini 4734 kamu ihale kanunun 19. maddesine göre ihaleye çıkarmak. 2- Gerçekleştirilen ihale sonrası yüklenici firma ile sözleşme imzalamak. 3- Yüklenici firmanın ihale şartnamesinde ki şartlar dâhilinde çalışmalarını denetlemek. 4- Yüklenici firmanın hakkedişlerini aylık olarak hazırlamak. 5- Tıbbi atıkların “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda toplanmasını, lisanslı sterilizasyon tesisinde bertaraf edilmesini sağlamak. 6- Şehrin temizliği ve halkımıza sağlıklı yaşam alanları hazırlanabilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak. 7- Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak/caddelerin ve pazaryerlerinin yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını takip etmek. 8- Temizlik çalışmalarını yürüten yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimi sağlamak, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesini sağlamak. 9- Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğinin engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak. 10- Bitkisel Atık Yağların Denetimi ve takibini yapmak. 11- Çevre ile ilgili Müdürlüğe gelen her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak. 12- Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak. 13- Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak. 14- Ambalaj Atıklarının Kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek amacıyla plan ve proje hazırlayarak çalışma yapmak. 15- Atık Pillerin toplanması ve yetkili kuruluşlara bertaraf ve geri dönüşümü için gönderilmesini sağlamak. 16- Tüm yazışmaların ve evrakların takibini yapmak/yaptırmak. 17- Her yılsonunda Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanmasını sağlamak. B-İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Ana hizmet binası içerisinde giriş katında, Mezarlıklar Müdürlüğü ile aynı odada faaliyet göstermektedir. 2-Örgüt Yapısı Temizlik İşleri Müdürlüğü örgüt yapısı içerisinde, bir müdür kadrosu vardır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

167


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

168


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 1 bilgisayar, 1 yazıcı, 1 telefon bulunmaktadır. 4-İnsan Kaynakları Müdürlük bünyesinde 1 Müdür vekili olmak üzere 1 personel mevcuttur. Yüklenici müteahhit firma 16 vasıflı 49 vasıfsız olmak üzere 65 personel ile görev yapmaktadır. 5- Sunulan Hizmetler: - Ambalaj Atıkları toplama hizmeti. - Bitkisel Atık toplama hizmeti - Atık Pil toplama Hizmeti - Evsel Atık toplama ve bertaraf hizmeti - Çevre Eğitimleri - Çevre bilinci oluşturulması için, etkinlik, yarışma, çevre gezileri düzenlemek. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: C- Görev Tanımları Müdür: a) Belediye karar organlarının aldığı karar doğrultusunda Temizlik hizmetlerinin ihale edilmesini sağlar b) Birimin harcama yetkilisidir. c) Birim çalışma raporunun hazırlanmasından sorumludur. d) Birim harcama evraklarının kontrolünden sorumludur. e) Amirlerinin vermiş olduğu görevleri yapar ve yaptırır. II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri Verilen görev, yetki ve sorumlulukla, çalışma usul ve esaslara göre hizmet vermeyi amaçlamaktadır. B-Temel Politikalar ve Öncelikler Karar ve uygulamalarında şeffaf Belediyecilik anlayışı içerisinde, kaliteli, eşit, tarafsız ve üretken bir hizmet anlayışı ile tüm vatandaşlarımıza hizmet etmektir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

169


III- FALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler: Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Harcama Raporu

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK BELEDİYESİ Bütçe Toplamı

Harcanan

Kalan Odenek

Büt.Or%

46.11.02.34.05.01.00.00.05.01.01 MEMURLAR

7

0

7

0

46.11.02.34.05.01.00.00.05.01.03 İŞÇİLER

6

0

6

0

46.11.02.34.05.01.00.00.05.02.01 MEMURLAR

2

0

2

0

46.11.02.34.05.01.00.00.05.02.03 İŞÇİLER

3

0

3

0

46.11.02.34.05.01.00.00.05.03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

50.004,00

49.816,04

187,96

100

46.11.02.34.05.01.00.00.05.03.03 YOLLUKLAR

3

0

3

0

46.11.02.34.05.01.00.00.05.03.04 GÖREV GİDERLERİ

3

0

3

0

46.11.02.34.05.01.00.00.05.03.05 HİZMET ALIMLARI

3.220.006,00 2.975.334,68 4.671,32

Genel Hesap Kodu

Açıklama

92

46.11.02.34.05.01.00.00.05.03.07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK 6.001,00

2.060,00

3.941,00

34

46.11.02.34.05.01.00.00.05.03.09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER

3

0

3

0

46.11.02.34.05.01.00.00.05.05.01 GÖREV ZARARLARI

1

0

1

0

46.11.02.34.05.01.00.00.05.06.01 MAMUL MAL ALIMLARI

1

156.898,56

2,44

1568985

46.11.02.34.05.01.00.00.05.06.02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD

100.001,00

120.244,36

256,64

120

46.11.02.34.05.01.00.00.05.06.03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

2

0

2

0

46.11.02.34.05.01.00.00.05.06.04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE K

1

0

1

0

46.11.02.34.05.01.00.00.05.06.05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİ

1

0

1

0

46.11.02.34.05.01.00.00.05.09.01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ

1

0

1

0

46.11.02.34.05.01.00.00.05.09.06 YEDEK ÖDENEK

200.000,00

0

22.600,00 0

Sayfa Toplamı Genel Toplam

3.576.046,00 3.304.353,64 31.692,36 3.576.046,00 3.304.353,64 31.692,36 92

B-Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri Kuruluş ve Kurtuluşun beşiği olan güzel şehrimizin gelecek nesillere temiz, güvenli, yaşanabilir bir kent bırakma olgusu içinde bilinçli ve düzenli programlar oluşturarak özverili bir kadroyla görev yapan birimimiz, şehrimizin temizliği için tüm yıl boyunca ara vermeden çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Verimli ve üretken bir ekiple 2012 yılında yaptığımız bu hizmet sonraki yıllarda artarak devam edecektir. Belediye Başkanlığımız sınırları içerisindeki tüm katı atıkların ve tıbbi atıkların toplama, taşıma ile cadde, sokak ve boş arsaların süpürülerek temizlenmesi, ana arterlerin makine ile süpürülmesi, pazar yerleri, cadde ve sokakların yıkanması, kış aylarında yaya kaldırımlarının kar ve buz temizliği, yaz aylarında park ve bahçelerin, tüm şehir içi yol kenarlarının temizlik işleri 2012 yılı için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre yapılan açık ihale neticesinde, ihaleyi kazanan Duru Çevre Yönetim Sistemleri Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmiştir. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

170


İhaleyi almaya hak kazanan yüklenici firma 2012 yılı kent içi temizlik hizmetlerini; Başkanlığımızca tahsis edilen İstasyon Mahallesi Yenipazar Sokaktaki Belediyemize ait alanda, 6 adet 7 m3 kapasiteli baskılı atık kamyonu, 1 adet süpürge aracı, 1 adet sekiz ton kapasiteli arazöz, 1 adet damperli kamyonet, iki tanesi belediyemize tahsis edilmek üzere toplam 4 adet binek aracı ve en az 65 personel çalıştırmak şartları dâhilinde Başkanlığımız Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ana esaslar ve çalışma programı dahilinde vermiştir. 6 adet hidrolik sıkıştırmalı katı atık toplama aracıyla iki vardiya halinde çalışılarak şehrimiz genelinde bulunan çöp konteynerlerine bırakılan katı atıklar her gün düzenli bir şekilde toplanarak, şehir merkezinden 4 Km uzaklıkta bulunan Karaçay Mevkiinde belirlenmiş olan alana taşınarak bertaraf edilmiştir. Bu alanda döküm çalışmaları yapılan atıkların çevresel zararlarının minimum seviyelere indirgenmesi için kepçe ve dozer yardımıyla çalışmalar yapılmıştır. Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren tıbbi atık üreticileri tarafından üretilen tıbbi atıkların “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda 2012 yılında imzalanan protokol ile İnte-Ary İş Ortaklığı tarafından toplanıp yine aynı firma tarafından Eskişehir İlinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’ne taşınıp yine “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda bertarafı sağlanmaktadır. 2012 yılında ilimizde toplam 72.736 kg tıbbi atık toplanıp bertaraf edilmiştir. Mahallelerimiz, cadde ve sokaklar ile pazaryerleri belirli aralıklarla ve düzenli olarak yıkanmaktadır. Merkezde bulunan tüm camilerimizin süpürülmesi belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Bu amaçla Müdürlüğümüz bünyesine 1 adet “Yol Süpürme Aracı” katmıştır. .

Bilecik Belediyesi Yol Süpürme Aracı – 2012

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

171


Belediyemiz sınırları içerisinde, ambalaj atıklarının (kağıt-karton, içecek karton kutuları, cam, metal, plastik vb.) kaynağında (ev, endüstri, ticarethane, işyeri, okul, hastane, vb.) evsel nitelikli katı atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesi ve bu konuda 24.08.2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca toplama sisteminin kurulması amacıyla 31.01.2011 tarihinde camkağıt-metal atık değerlendirme temizlik işleri firması ile protokol imzalanmıştır. Protokol hükümleri gereğince Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanıp ayrıştırılması işi söz konusu firma tarafından yürütülmektedir. Yapılan protokol çerçevesinde ilimiz sınırları içerisinde bulunan tüm ilköğretim okullarımızda toplamda 900 öğrenciye “Geri Dönüşüm” konulu çevre eğitimleri verilmiştir.

Çevre Eğitimlerinden Görüntüler - 2012 BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

172


Çevre Eğitimlerinden Görüntüler - 2012 Eskiyen çöp konteynerlerini değiştirmek ve yeni ihtiyaç duyulan yerlere konulmak üzere 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre yapılan açık ihale neticesinde, 75 adet 400 litrelik galvanizli çöp konteyneri ve 230 adet 800 litrelik galvanizli çöp konteyneri satın alınmış ve alınan bu konteynerlerden toplamda yaklaşık 170 tanesinin bu amaç doğrultusunda tüm mahallelerimize dağıtımı yapılmıştır.

Konteyner - 2012

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

173


Belediyemiz sınırları içerisinde oluşan Bitkisel Atık Yağların toplanması taşınması ve bertarafı için 11.05.2011 tarihinde ilgili teknik firma ile protokol imzalanmıştır. Toplama çalışmaları sonucu 2012 yılı içinde ilimizde lisanslı firmalar tarafından toplanan bitkisel atık yağ miktarı 13.340 kg’ dır Belediyemiz Atık Pillerin Toplanması, Taşınması ve Bertarafı Projesi kapsamında TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi) ile protokol imzalamıştır. Bu kapsamda ilimizdeki tüm okullarımıza toplama kapları yerleştirilmiş yine aynı çerçevede okullarımızda “Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması” başlatılmıştır. Müdürlüğümüz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında, tüm ilköğretim okullarımızdan gelen 35 adet Çevre Kulübü öğrencimiz için 07 Haziran 2012 tarihinde Biosun Pamukova Entegre Katı Atık Tesisine teknik bir gezi düzenlemiştir.

Çevre Gezilerinden Görüntüler – 2012

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

174


2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen kent içi genel temizlik hizmetlerinin verilmesinde çok ciddi sorun ve aksaklıklar yaşanmayarak, oluşan küçük sorunlara da zamanında müdahale edilerek hizmet halkımıza en iyi şekilde sunulmuştur IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: A-Üstünlükler: Şehrin her noktasının ulaşılabilir ve yakın mesafede olmasından dolayı Müdürlüğümüze iletilen istek ve şikayetlerin yüklenici ile koordineli olarak kısa zamanda yerine getirilmesi Şehrin her noktasına araçların ulaşabilme imkanı olması, yeterli ve donanımlı araç sayısı B-Zayıflıklar: Konteyner dağıtılması sırasında, vatandaşların konteynerlerin konulacağı yerlerle alakalı olarak kendi aralarındaki anlaşmazlıkları, birinin isteyip diğerinin istememesi gibi sıkıntılar ekiplerimizi zorlamaktadır. V-ÖNERİ ve TEDBİRLER: Müdürlüğümüz tarafından 2012 Mali Yılı içerisinde Bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmış olup, faaliyetlerimizde plan değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştığımız sorunlarda çözüme yönelik gerekli tedbirler alınmıştır

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

175


1.9- İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 1 -GENEL BİLGİLER: A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: Müdürlüğümüz 1 İtfaiye Müdürü, 1 İtfaiye Amir V. 7 İtfaiye Şoförü, 11 İtfaiye Eri olmak üzere toplam 20 kişilik personeliyle 3 ekip olarak her türlü afet ve tüm itfaiyelik olaylara müdahale etmekte ve tüm itfaiye araç ve gereçlerinin devamlı kullanıma hazır olmalarını sağlamaktadır B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1-Fiziksel Yapı: Bilecik Küçük Sanayi Sitesi 5. sokakta bulunan Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü binasında bulunan, evrak kayıt odası, bir mutfak ve dinlenme alanı, üst katında ise soyunma odasından oluşmaktadır. 2-Örgüt Yapısı:

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

176


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

177


3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: İtfaiye olaylarında zaman çok önemlidir, bu hassasiyet göz ardı edilemez, tüm personelimiz bunun bilincinde olup buna göre çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgi ve teknolojik kaynaklar, günün şartlarına göre bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek çalışmalara ilişkin kanun yönetmelik, tebliğ, tüzük ve genelgeler incelenerek gerekli yenilikler uygulanmaktadır. Müdürlüğümüz günün teknolojik gelişmelerine paralel olarak personelin eğitimini araç ve gereçlerin modernizasyonunu günün şartlarına uygun hale getirmiştir. Birimimiz kendini itfaiyecilik konularında devamlı yenilemekte ve yenilemeye devam etmektedir. Vatandaşlardan gelen olumlu ve olumsuz tepkilerden her zaman yararlanılmıştır. İtfaiyecilikle ilgili konular her fırsatta halka anlatılarak halk bilinçlendirilmiştir. İtfaiye Müdürlüğünde 1 adet yazıcı, 2 adet bilgisayar, 1 adet telefon, 2 adet yangın ihbar telefonu bulunmaktadır. 4-İnsan Kaynakları: İtfaiye Müdürlüğünde 1 müdür, 1 itfaiye amiri, 7 itfaiye şoförü, 11 itfaiye eri olmak üzere toplam 20 kişiden oluşmaktadır 5-Sunulan Hizmetler: İtfaiye Müdürlüğünün temel görevleri; - Yangın Söndürme hizmetleri - Arama Kurtarma hizmetleri - Sulama ve Yıkama hizmetleri - Eğitim, Tatbikat ve bilgilendirme hizmetleri 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: İtfaiye Müdürlüğünün yönetimi ve iç kontrolü, İtfaiye Müdürü ve ağlı itfaiye amiri tarafından gerçekleştirilmektedir. 2- AMAÇ VE HEDEFLER: Temel Politikalar ve Öncelikler: Şehrin istekleri çerçevesinde en iyi hizmeti verebilecek donanım ve teknolojileri takip ederek itfaiye amirliğinin potansiyelini güçlendirmek temel politikamızdır. Ayrıca Halkı, oluşabilecek afetler ve yangınlar ile ilgili olarak eğitimler, tatbikatlar vererek, risk faktörlerini en aza indirmek temel amacımızdır. C-Diğer Hususlar: Çöplükte çıkacak potansiyel yangınlara önlem olarak uygun olduğunda çöplüğün ıslah edilmesine, teraslamanın yapılması.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

178


3-FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER: A- Mali Bilgiler: Bütçe Harcama Raporu

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK BELEDİYESİ Bütçe Toplamı

Harcanan

46.11.02.33.03.02.00.00.05.01.01 MEMURLAR

316.002,00

240.025,51 75.976,49

76

46.11.02.33.03.02.00.00.05.01.03 İŞÇİLER

253.249,00

312.001,74 1.247,26

123

46.11.02.33.03.02.00.00.05.02.01 MEMURLAR

29.000,00

34.231,28

768,72

118

46.11.02.33.03.02.00.00.05.02.03 İŞÇİLER

39.856,00

54.656,90

3.199,10

137

46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA

2.000,00

0

2.000,00

0

46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

72.516,00

70.924,11

1.591,89

98

46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.03 YOLLUKLAR

1.501,00

1.449,60

51,4

97

46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.04 GÖREV GİDERLERİ

3.505,00

2.715,51

789,49

77

46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.05 HİZMET ALIMLARI

11.706,00

0

11.706,00

0

46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK

55.002,00

62.710,12

12.291,88

114

46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE

55.001,00

0

35.001,00

0

46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER

3

0

3

0

46.11.02.33.03.02.00.00.05.05.01 GÖREV ZARARLARI

1

0

1

0

46.11.02.33.03.02.00.00.05.06.01 MAMUL MAL ALIMLARI

150.002,00

0

90.002,00

0

46.11.02.33.03.02.00.00.05.06.07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM

6

0

6

0

46.11.02.33.03.02.00.00.05.09.01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ

7.000,00

0

0

0

46.11.02.33.03.02.00.00.05.09.06 YEDEK ÖDENEK

90.000,00

0

73.000,00

0

1.086.350,00

778.714,77 307.635,23

1.086.350,00

778.714,77 307.635,23 72

Genel Hesap Kodu

Açıklama

Sayfa Toplamı Genel Toplam

Kalan Odenek

Büt.Or%

B-Performans Bilgileri: 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: İtfaiye Müdürlüğü binamızda 5 adet itfaiye aracını muhafaza edebileceğimiz kapalı garajımız mevcut olup, idari binada diğer hizmet birimleriyle hizmetlerimize daha koordineli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:    

A-Üstünlükler: Donanımı ve Tecrübeli Personelin Müdürlüğümüzde bulunması. Ekipmanların gelişen teknolojilerden faydalanılarak yenilenmesi. Sık sık eğitimler yapılarak deneyimlerin arttırılması. Söndürme araçlarının yenilenmesi

B-Zayıflıklar:  Hizmet işlerini yürütmek amacıyla hizmet aracına ihtiyaç duymaktayız.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

179


V-ÖNERİ ve TEDBİRLER: Müdürlüğümüz tarafından 2012 Mali Yılı içerisinde Bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmış olup, faaliyetlerimizde plan değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştığımız sorunlarda çözüme yönelik gerekli tedbirler alınmıştır 2012 YILI ARAÇ DÖKÜMÜ

ARACIN MARKASI

ARACIN ÖZELLİKLERİ

MİKTARI

1

BMC

Acil durumlarda öncü araç

1

2

FORD 2524

30 metre otomatik hidrolik merdivenli 6 ton su kapasiteli

1

3

FORD CARGO

24 metre otomatik hidrolik merdivenli 5 ton su kapasiteli

1

4

FATİH

Seyyar merdivenli, köpüklü 5 ton su kapasiteli

1

5

FORD

Köpüklü 5 ton su kapasiteli

1

TOPLAM

5 Adet

24 saat faaliyet gösteren bir birim olduğumuzdan birçok konuda halkımızla Belediye arasında irtibat sağlayarak sorunların ilgili müdürlüklere iletimi yapılmaktadır. Bunlar sırasıyla çöp ile ilgili sorunlar ve şikâyetlerin temizlik şirketine iletilmesinde, Zabıta Müdürlüğü ile ilgili şikayet konularının Zabıta müdürlüğüne iletilmesinde, su arızalarının ve su patlaklarının su arıza tamir ekiplerine iletilmesinde buna benzer konularda İtfaiye Müdürlüğü olarak sorunların iletilmesinde Belediye birimleriyle koordineli çalışmalar yürütülmüştür

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

180


İtfaiye Müdürlüğümüzce 01/01/2012 -31/12/2012 tarihleri arasında toplam 93 adet yangına müdahalede bulunulmuştur. 2012 YILI ACİL OLAYLAR İSTATİSTİK BİLGİLERİ EV VE İŞYERİ YANGINL ARI

ARAÇ YANGINL ARI

OCAK

3

1

ŞUBAT

6

MART

6

NİSAN

4

MAYIS

2

2

1

HAZİRAN

2

1

2

TEMMUZ

1

2

7

2

10

1

1

12

2

1

AYLAR

AĞUSTOS EYLÜL

1

EKİM

1

KASIM ARALIK

5

TOPLAM

31

OT VE ORMAN YANGINLARI

DİĞER YANGINLAR

TRAFİK KAZALARI

SU BASKINLARI

1 2

4 2

1

4

2

1

13

1

1

40

GENEL TOPLAM

2

2

2

9

8

101

Bu yangınların 13 âdeti elektrik kontağından, 5 âdeti ocak, soba, kalorifer kazanından, 15 âdeti baca tutuşmasından, 6 âdeti sigara ve kibritten, 2 âdeti akaryakıttan, 1 adeti patlayıcı maddeden, 51 adeti de diğer sebeplerden çıkmış olup, 10 adeti tamamen yanmış, 66 adeti kısmen yanarak kurtarılmış, 17 adeti de başlangıçta müdahale ederek söndürülmüştür. Bina, işyeri vb. yerlerde mahsur kalan insan ve hayvanların kurtarılması çalışmaları yapılmıştır. Aşırı yağış olan günlerde su baskını meydana gelen yerlerde motopompla suların çekilmesi ve temizliği yapılmıştır. Şehrimizde meydana gelebilecek su baskınlarına müdahale için motopomplar mevcut olup her zaman kullanıma hazır halde tutulmaktadır. Şehrimize yağan şiddetli ve uzun süreli yağmurlardan dolayı meydana gelen su baskını şikâyeti alınmış olup, motopomplar ve itfaiye araçları ile müdahale edilerek gerekli raporlar tanzim edilmiştir. Ayrıca şehrimizde meydana gelebilecek şiddetli fırtınadan dolayı yollara, araçların ve evlerin üstlerine düşebilecek ve elektrik tellerine zarar verebilecek ağaçlar kesim motoru ile müdahale edilerek zararsız hale getirilmiştir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

181


GÜNLÜK YAPILAN İŞLER Çeşitli nedenlerden dolayı şehirde meydana gelen su sıkıntılarında halkımızın su ihtiyacının karşılanması amacıyla İtfaiye araçları ile su ihtiyacının giderilmesine yönelik su dağıtımları yapılmış, İtfaiye Müdürlüğümüzden kendi ihtiyaçları için su talebinde bulunanlara ücret karşılığı su verilmiş olup, bunun karşılığında 436,60 TL gelir elde edilmiştir. Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün yol ve parke döşeme çalışmalarında su ihtiyaçları Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır. Yaz gününde mahalle ve sokakların ön sulama ile sulanması yapılmıştır. Belediyemizin diğer birimleriyle İşbirliği kurularak, yeni açılan yolların stabilize çalışmalarında (yol sulaması), yeni dökülen betonların sulanmasında, is makinelerine su ikmal islerinde, kaldırım, menfez, duvar sulamalarında, havuz doldurma vs. çalışmalarında yardımcı olunmuştur. Ayrıca merdivenli araçlarımızla da yüksek ağaçların budanması, şehrimizde yapılan sosyal faaliyetlerle ilgili uyarıcı afislerin, çeşitli bayrakların asılması indirilmesi ve hoparlör kontrol çalışmaları, yeni montaj ve tamiratı, elektrik, ışık vs. tamiratlarına yardımcı olunmuştur.

Eğitim ve Toplantı Görüntüleri - 2012

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

182


AYLAR

BACA TEMİZLEME

OCAK

ARAZÖZLE SU VERME

İTFAİYE UYGUNLUK RAPORU

1

7

ŞUBAT

MART

9

1

İTFAİYE MUAYENE RAPORU

2

3

NİSAN

6

MAYIS

6

2

HAZİRAN

8

1

TEMMUZ

2

AĞUSTOS

4

EYLÜL

2

12

EKİM

1

4

KASIM

1

9

ARALIK TOPLAM

1

4 3

3

GENEL TOPLAM

74

6

86

İtfaiye Müdürlüğü Faaliyet Tablosu - 2012 Belediyemiz adına duyuru amaçlı düzenlenen afiş ve pankartların asılması ve toplanması çalışmaları yapılmıştır. İnsanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla meskenlerin, işyerlerinin, resmi kurum ve kuruluş bacalarının resmi ücret karşılığı temizlenmesi, kış aylarında kullanıma uygun hale getirilmesi sağlanmış, baca temizleme ücreti olarak 566,00 TL gelir elde edilmiştir. Kış aylarında tehlike arz etmemesi açısından çatılardan sarkan buzların alınması sağlanmıştır. İtfaiye Müdürlüğümüzce 01/01/2012 - 31/12/2012 tarihleri arasında 80 adet işyerine yangın ve patlamalara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu verilmiştir. İtfaiye Müdürlüğümüzce 01/01/2012 - 31/12/2012 tarihleri arasında itfaiye muayene rapor ücreti olarak 14.383,50 TL gelir elde edilmiştir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

183


EĞİTİM VE DENETİM İtfaiye Müdürlüğümüzce yıllık eğitim programı hazırlanmış olup, bu eğitim programı dahilinde her gün düzenli olarak araç bakımı, spor ve eğitim programı uygulanmaktadır. İtfaiye Müdürlüğümüzce, Sivil Savunma ve 112 acil ekipleriyle koordineli olarak resmi kurumlar, okullar, fabrikalar vb. gibi kurumlarda eğitim ve bilgilendirme amaçlı tatbikatlar yapılmıştır. İtfaiye Müdürlüğümüz kapsamında itfaiye personelimizin sürekli ve her durumda hazır bulunuşluluk göstermeleri için, periyodik olarak tatbikatlar yapılmaktadır.

Eğitim ve Tatbikatlardan Görüntüler - 2012

Yangın ve Müdahaleler - 2012

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

184


İtfaiye Araçlar ve Park alanları - 2012

İtfaiye Araçlar ve Park alanları - 2012

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

185


1.10- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ I- GENEL BİLGİLER En iyi ve en güzel hizmete sahip olması gerektiğine inandığımız İlimiz sakinlerinin memnuniyetini sağlık, selamet ve refahını arttırmak için çalışmak. En üstün kalitede hizmet sunabilmek ve yapılan çalışma ve hizmetlerimizi halkın ihtiyaçları doğrultusunda ve tam zamanında sunmak ilke olarak benimsenmiştir. Vizyonumuz İlimiz genelinde devriye gezen ekiplerin sayısı ve denetimler arttıkça belediye suçları azalacaktır. Belediye Zabıtası olarak ceza yazan değil, vatandaşı bilgilendiren, olaylara güler yüzlü ve olumlu yaklaşan yönümüzle halkın sempatisini kazanmak ve zabıtanın imajını olduğundan daha iyi yönde geliştirmek için Müdürlük olarak gayretli olmayı ve örnek bir müdürlük olmayı hedefliyoruz. A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediye zabıtası kanun tüzük ve yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının kendisine yüklediği görevleri yerine getirebilmesi için belediye sınırları içerisinde: 1. Bu yerlerin faaliyette bulunmaları için tespit olunan günün belirli saatlerinde umuma açık yerlere girmeye, burada gerekli kontrolleri yapmaya, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ilgili belgeler istemeye ve haklarında tutanak düzenlemeye, 2. Kapalı olması gerekirken açık olduğu tespit edilen yerlere girmeye, mevzuata aykırı davranan ilgililer hakkında tutanak düzenlemeye ve kovuşturma yapmaya, 3. Belediye suçu işleyen kimseler hakkında kanuni işlem yapmaya ve bunlardan belediye meclisinin kararları çerçevesinde maktu cezayı gerektireni işleyenlere ceza tertip ve bu cezayı tahsil etmeye, 4. Boşaltılması veya yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar ve emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere diğer görevlilerle birlikte girmeye, 5. Savaş gibi olağanüstü hallerde veya yangın, deprem, su baskını gibi tabii afetler halinde yardım veya ikaz maksadı ile ve zaman kaybına tabi olmaksızın ev, dükkan ve müesseselere girmeye, 6. Belediye emir ve yasaklarına aykırı davranışları sebebiyle hakkında işlem yapılmak üzere mevzuata uyması istenen fakat bu isteğe uymayıp ayrıca direnen ve kimliğini açıklamaktan da kaçınan kimseleri en yakın polis veya zabıta dairesine, muhalefet halinde zorla götürmeye, 7. Genel olarak, kanun ve tüzüklerde belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemeye, 8. Belediyenin taşınır veya taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri, usulünce önlemeye, 9. Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde kaldırım, tretuvar gibi kısımları izinsiz işgal edenleri men etmeye,

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

186


10. Motorlu kara taşıtlarının, park etmek suretiyle, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımları işgallerini önlemeye, 11. Herkesin gelip geçtiği umumi yol, kaldırım ve meydanlarda gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önlemeye, 12. Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini sağlık ilgilerinin isteği üzerine imha etmeye, 13. Sahipsiz olup beldede başıboş dolaşan hayvanları muhafaza altına almaya ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel bulunanların itlafını sağlamaya, 14.Trafik kuruluşunun bulunmadığı belgelerde halkın selamet ve güvenliği bakımından araçların şehir veya kasaba içi geçişlerini geçici olarak düzenlemeye, 15. Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, yerleri veya havayı kirletenler, pazar ve panayır yerlerinde geliş gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tenbihatta bulunmaya ve uymayanları men etmeye yetkilidir. Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. 3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek. 5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak. 6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek. 7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak. 8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak. 9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

187


suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak. 11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak. 12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. 13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak. 14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre ceza evinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak. 15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak. 16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, 17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak. 18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak. 19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak. 20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

188


21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek. 22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak. 23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek. 24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek. 25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. b) İmar ile ilgili görevleri; 1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek. 2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak. 3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak. 4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek. c) Sağlık ile ilgili görevleri; 1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak. 2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak. 3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

189


4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek. 5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek. 7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek. 8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak. 10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak. 11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak. ç) Trafikle ilgili görevleri; 1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek. 2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

190


3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak. 4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek, 5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak. 6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek. 7) Şehirler arası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. d) Yardım görevleri; 1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak. 2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. Belediye zabıtasının sorumluluğu Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Müstakil görevi olan memur yalnız başına bu hizmetten sorumlu olduğu gibi ortaklaşa görev sahibi olanlar görevlerinden dolayı birlikte sorumludurlar. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Zabıta Müdürlüğü, Belediye Ana Hizmet Binası içinde birinci katta müdür ve personelinin bir arada bulunduğu bir odada faaliyetlerini sürdürmektedir. 2- Örgüt Yapısı Zabıta Müdürlüğünün hiyerarşik yapısı; a-) Zabıta Müdürü b-) Zabıta Amiri c-) Zabıta Komiseri d-) Zabıta Memurları

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

191


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

192


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Zabıta Müdürlüğümüzde yazışmalarda kullanmak üzere 2 adet bilgisayar ve 3 adet yazıcı, personelin diğer birim ve kendi aralarında hızlı bir iletişim kurması amacıyla Zabıta Memurlarımızın hepsinde telsiz amaçlı telefon bulunmaktadır. 3- İnsan Kaynakları 2012 yılı sonu itibariyle Zabıta Müdürlüğümüzde fiilen görev yapan 1 Zabıta Müdür Vekili, 1 Zabıta Amir Vekili, 10 Zabıta Memuru ve müdürlüğümüzde görevlendirilen 6 personelimiz olmak üzere toplam 18 personel mevcuttur. 5- Sunulan Hizmetler İç İşleri Bakanlığı Belediye Zabıta Yönetmeliği, Bilecik Belediyesi Belediye Yasakları Ve Kurallarına İlişkin Yönetmelik ve 5393 sayılı Belediye Kanunu yetki görev ve sorumlulukları kapsamında belediyemiz imkanları dahilindeki hizmetlerin tamamını sunmak. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Müdürlüğümüz, 2012 yılında Belediye Başkanına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Zabıta Müdürü, birim personelinin sicil ve disiplin amiridir. 2012 yılı sonu itibariyle Harcama yetkisi görevi Zabıta Müdürüne ait olup, 2012 mali yılı için müdürlüğümüzce 1 asil 1 yedek gerçekleştirme görevlisi belirlenmiştir. II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri Müdürlüğümüz; kendisine verilen görev, yetki ve sorumlukla çalışma usul ve esaslarına göre hizmet vermeyi amaçlamaktadır. B- Temel Politikalar ve Öncelikler Belediye karar ve uygulamalarında şeffaf belediyecilik anlayışı içerisinde; üretken, kaliteli, tarafsız, eşit bir hizmet sunmaktır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

193


III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Sonuçlar

Bütçe Harcama Raporu

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK BELEDİYESİ Genel Hesap Kodu

Açıklama

Bütçe Toplamı

Harcanan

Kalan Odenek

Büt.Or%

46.11.02.36.03.09.09.00.05.01.01 MEMURLAR

530.002,00 486.752,10

43.249,90

92

46.11.02.36.03.09.09.00.05.01.03 İŞÇİLER

0

0

0

0

46.11.02.36.03.09.09.00.05.02.01 MEMURLAR

93.672,00

81.165,93

12.506,07

87

46.11.02.36.03.09.09.00.05.02.03 İŞÇİLER

0

0

0

0

46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA

1

0

1

0

46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

62.507,00

100.161,94

345,06

160

46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.03 YOLLUKLAR

1.002,00

1.065,34

36,66

106

46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.04 GÖREV GİDERLERİ

2.002,00

18.307,37

694,63

914

46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.05 HİZMET ALIMLARI

18.503,00

17.700,76

802,24

96

46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK

45.005,00

90.787,83

4.217,17

202

46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE

1.000,00

0

900

0

46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER

3

0

3

0

46.11.02.36.03.09.09.00.05.05.01 GÖREV ZARARLARI

35.000,00

0

0

0

46.11.02.36.03.09.09.00.05.06.01 MAMUL MAL ALIMLARI

35.008,00

0

35.008,00

0

46.11.02.36.03.09.09.00.05.06.02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD

2

0

2

0

46.11.02.36.03.09.09.00.05.06.08 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DI

1

0

1

0

46.11.02.36.03.09.09.00.05.09.01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ

10.000,00

0

10.000,00

0

46.11.02.36.03.09.09.00.05.09.06 YEDEK ÖDENEK

70.000,00

0

0

0

46.11.02.36.10.07.00.00.05.03.09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER

2.001,00

0

2.001,00

0

Sayfa Toplamı Genel Toplam

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

905.709,00 795.941,27

109.767,73

905.709,00 795.941,27 109.767,73 88

Sayfa

194


B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Çalışması 2012 YILINDA BELEDİYEMİZCE VERİLEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI SIHHİ İŞYERİ

179 Adet

GAYRİSIHHİ İŞYERİ

43 Adet

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ

19 Adet

TOPLAM 241 Adet

2012 yılında Ruhsatsız Faaliyetten Dolayı Mühürleme Cezası Verilen İşyeri Sayısı

14 Adet İşyerine Toplam 2.366,00-TL para cezası verilmiştir.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerlerine, ruhsat alıncaya kadar mühürleme cezası ve para cezası verilmiştir.

394 Sayılı Kanun Çalışması

394 SAYILI HAFTA TATİLİ KANUNUNA İSTİNADEN VERİLEN 265 ADET TATİL GÜNÜ RUHSATLARI Hafta Tatil Ruhsatı Olmadan tatil günleri 22 Adet işyerine Toplam 2.948,00- TL para Faaliyet Gösteren İşyerlerine Verilen cezası verilmiştir. Cezalar

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

195


Trafik ile İlgili Hususlar

Bilecik Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliğine istinaden İlimizde servis taşımacılığı yapacak araçların izin belgeleri ile Bilecik Belediyesi Şehir İçi Minibüs Yönetmeliğine istinaden şehir içi toplu taşımacılık yapan minibüslere Müdürlüğümüzce izin belgeleri verilmektedir.

2012 YILINDA ŞEHİR İÇİ MİNİBÜS VE SERVİS ARAÇLARINA VERİLEN CEZALAR TOPLAM

Şehir İçi Minibüs Yönetmeliğine İstinaden

16 adet araç sahibine

169,00-TL

Özel Servis Araçları Yönetmeliğine İstinaden

5 adet araç sahibine

169,00-TL

Otogar Tembihnamesine İstinaden

3 adet araç sahibine

2.704,00-TL TOPLAM 845,00-TL TOPLAM 169,00-TL 507,00-TL

TOPLAM

4.056,00-TL

İzinsiz Servis Taşımacılığı yapan araç sahiplerine Bilecik Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliğine istinaden idari para cezası verilmiştir. 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Çalışması

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU GÖRE 2012 YILINDA ZABITA MEMURLARIMIZCAUYGULANAN İDARİ YAPTIRIM PARA CEZALARI 5326 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ

KANUN MADDESİNİN AÇIKLAMASI

İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAK SAYISI

TOPLAM CEZA MİKTARI

36/1.MADDESİ

Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişilere

1 ADET

82,00-TL

37.MADDESİ

Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişilere

34 ADET

2.788,00-TL

38/1.MADDESİ

Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere

14 ADET

1.148,00-TL

38/2.MADDESİ

Kaldırımlara İzin Olmaksızın İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere

34 ADET

10.342,00-TL

41/4.MADDESİ

İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişilere

5 ADET

3.357,00-TL

42/1.MADDESİ

Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişilere

2 ADET

338,00-TL

90 ADET

18.055,00-TL

TOPLAM

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

196


Diğer Zabıta Tutanaklarına İstinaden Verilen Cezalar

Diğer Zabıta Denetimlerine istinaden Belediye Encümenince verilen Para Cezaları Bilecik Belediyesi Zabıta Yönetmeliğine Aykırılıktan verilen Cezalar

TOPLAM 18 adet 3.042,00-TL

Ölçü Ayar Memurluğu İle İlgili Çalışmalar 2012 yılı içerisinde Ölçü Ayar Memurluğumuza merkez ilçemizde 125 kişi beyanname vermiş, toplam 186 adet ölçü ve tartı aletinin toleransları dahilinde doğru çalıştığı görülüp damgaları yapılmıştır. Yanlış ölçü ve tartı yapan 8 adedi ise hatalı bulunarak kullanımdan men edilmiştir. 1 yıl boyunca yapılan ani denetimler ve muayenelerde herhangi bir kanunsuzluk durumuna rastlanmamıştır. Diğer ilçe ve belde belediyelerimizden ise 142 kişi beyanname vermiş, toplam 268 adet ölçü ve tartı aletinin toleransları dahilinde doğru çalıştığı görülüp damgaları yapılmıştır. 5 adet ölçü ve tartı aleti hatalı bulunarak kullanımdan men edilmiştir Fiyat Araştırması 2012 yılında diğer kurumlardan ve şahıslarca belediyemizden talep edilen rayiç fiyat araştırmaları zabıta memurlarımızca yapılmıştır. 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması Hakkındaki Çalışmalar 4207 Sayılı Kanun Uygulamalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi İl Merkez Ekibinde bulunan 5 ekipte Müdürlüğümüz bünyesinden görevlendirilen 5 Zabıta Memuru görev almaktadır. Asker Ailesi Yardımları ile İlgili Çalışmalar 2012 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüzce asker ailesi yardım talebinde bulunan vatandaşlarımıza yönelik inceleme araştırmaları yapılmıştır. Fiyat Etiket ve Gıda Denetim Çalışmaları Şehrimizde bulunan bakkal, market, lokantalara yönelik olarak 2012 yılı içerisinde Fiyat Etiketi denetimine tabi tutulmuştur.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

197


Kuaför, Berber ve Hamam Denetim Çalışmaları İl Hıfzıssıhha Meclisi kararına istinaden Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa olarak Kuaför, Berber ve Hamam Denetimleri yapılmaktadır. Kömür Denetim Çalışması İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapılarak şehrimize kaçak kömürün girişi engellenmektedir. 2nci Jnd. Eğt. Tug. K.lığı İle İlgili Çalışmalar 2nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan acemi erlerin yemin töreninde ilimize gelen ailelerine yardımcı olunmaktadır. Yemin töreni nedeniyle Nizamiye girişi etrafında satış yapan esnaflar uyarılarak seyyar satıştan men edilmektedir. Cenaze İşleri İle İlgili Çalışmalar Şehrimizde vefat eden kişilerin evlerine gidilerek Belediye Başkanımız adına cenaze sahibine başsağlığı dilenerek defin, nakil ve yıkama konusunda yardımcı olunmaktadır. Cenaze naklinde de Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılarak yol emniyeti sağlanmaktadır. 6 Eylül Şenlik Çalışmaları Şeyh Edebali Kültür ve Sanat Şenliklerinde, Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Ekiplerimizin ortak çalışması sağlanarak organizasyonun güvenli bir ortamda geçmesi sağlanmaktadır. İl Kültür Müdürlüğü İle İlgili Çalışmalar İl Kültür Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Maliye ve Zabıta Müdürlüğümüzce kurulan komisyonca şehrimizde bandrolsüz CD ve DVD denetimleri sürdürülmektedir. Pazar Çalışması İlimizde pazartesi günleri kurulan kapalı pazarda görev yaparak pazarımızın düzenini sağlayıp vatandaşlarımızın daha sağlıklı, kaliteli, güzel ve güvenli alışveriş yapmaları sağlanmaktadır. Pazar günleri Ertuğrulgazi Mahallesinde kurulan köylü pazarımızın sevk ve düzeni nöbetçi zabıta memurları tarafından sağlanmaktadır. Sebze ve tuhafiye pazarında yer ücretlerini ödemeyip geciktirenler ve yerlerini temizlemeden giden pazarcı esnaflarımızı zabıta personeli olarak uyarıp, bu uyarılarımızı dikkate almayan esnafımızın yerleri kapatılarak 1 hafta ticaretten ve ve sanattan men cezası verilmektedir. Pazartesi günleri dışında şehrimizde megafonla seyyar satış yapan esnaf satıştan men edilerek gerekli işlemler yapılmaktadır. Pazartesi günleri kurulan pazarda ve cuma günleri cami önünde bulunan dilenciler Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışma sonucu dilenciler tarafımızdan toplanarak gerekli işlem yapılmaktadır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

198


Fırın Denetim Çalışması Şehrimizde bulunan fırınlarda satışa sunulan ekmeklerin gramaj denetimine ilişkin olarak 2012 yılı içerisinde denetimlere tabi tutulmuştur Lokanta Denetim Çalışması İlimiz genelinde lokantalara yapılan denetimlerde görülen eksikliklerde esnafımıza uyarılarda bulunulmuştur. Belediye Birimleri ile İlgili Çalışmalar Belediyemizin Fen İşleri, İmar, Mali Hizmetler, Yazı İşleri Müdürlüğü, Tahakkuk Servisi, Tahsilat Servisi, Bayındırlık gibi belediyemizin tüm birimlerine Zabıta Müdürlüğümüzce yardımcı olunmaktadır. Ramazan ayında davul çalmak isteyen kişilerin mahallelere dağıtımı tarafımızca sağlanmıştır. 2012 yılı içerisinde Belediyemiz Bilgi Edinme Merkezine gelen 17 adet başvurudan; 17 tanesi olumlu cevaplanarak bilgi ve belgelere erişim hakkı sağlanmıştır. 2012 yılı içerisinde Müdürlüğümüze Belediyemiz Akmasa Birimince yönlendirilen şikayetler değerlendirilmiş ve şikayetlerin tamamı sonuca bağlanmıştır. 

Genel Evrak Çalışması

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI GENEL EVRAK KAYITLARI Gelen Yazılar

1418 Adet

Giden Yazılar

1096 Adet

Diğer Hususlar Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve hafta sonu cumartesi ve pazar günleri süresince zabıta personeli olarak günlük nöbetler tutularak halkımızın daha rahat ve huzur içinde bayram geçirmeleri sağlanmakta, gelen şikayetler anında değerlendirilmektedir. Belediye binamızın güvenliği için mesai saatleri dışında personelimiz 24 saat görev yapmaktadır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

199


4- Performans Değerlendirme Tablosu ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2011 – 2012 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU

2011 Kadro Durumu

Ruhsat Çalışmaları

1 1

Zabıta Memuru

10

Kadro Durumu

1 1

Zabıta Memuru

10 6

6

Zabıtada Görevlendirilmiş Personel

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı

221 adet ruhsat verilmiştir.

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı

241 adet ruhsat verilmiştir

Ruhsatsız İşyerlerine Verilen Cezalar

11 adet mühürleme ve T oplam 1.694,00 T L Para Cezası

Ruhsatsız İşyerlerine Verilen Cezalar

14 adet mühürleme cezası ve T oplam 2.366,-00 T L Para Cezası

Hafta Tatili Ruhsatı

265

Haf ta Tatil Ruhsatı Olmadan tatil günleri Faaliyet G österen İşyerlerine Verilen Cezalar

22 Adet işyerine T oplam 2.948,00T L para cezası verilmiştir.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu Çalışması Minibüs Yönetmeliği ve O togar Tembihnamesine istinaden verilen Cezalar

Ruhsat Çalışmaları

136 adet ruhsat verilmiştir.

35 adet İd.Ypt.Kr.T utanağı T oplam : 3.848,00 T L para cezası

205 adet ve T oplam 31.163,00T L Para Cezası verilmiştir.

Diğer Çeşitli Zabıta Denetimlerine 2 adet tutanak ve T oplam 1.350,52İstinaden T L Para Cezası

Ö lçü Ayar İle İlgili Çalışmalar

Zabıta Müdür V. Zabıta Amir V.

Zabıtada Görevlendirilmiş Personel

Hafta Tatili Ruhsatı

Şehir İçi Toplu Taşımacılık Denetlemeleri

2012

Zabıta Müdür V. Zabıta Amir V.

Beyanlar Damgalanan (Doğru) İptal Edilen (Hatalı)

Merkez İlçe 57

İlçeler 177

135

400

1

17

5326 sayılı Kabahatler Kanunu Çalışması

Şehir İçi Toplu Taşımacılık Denetlemeleri

Minibüs Yönetmeliği, Özel Servis Araçları Yönetmeliği ve Otogar Tembihnamesine istinaden verilen Cezalar

90 adet İdari Yaptırım Karar T utanağı T oplam: 18.055,00-T L para cezası

24 adet T oplam 4.056,00-T L Para Cezası verilmiştir.

Diğer Çeşitli Zabıta Denetimlerine İstinaden (Belediye Zabıta 18 adet tutanak ve toplam 3.042,00Yönetmeliğine aykırılıktan) T L para cezası Verilen Para CezalarıVerilen Para Cezaları

Ö lçü Ayar İle İlgili Çalışmalar

Beyanlar Damgalanan (Doğru) İptal Edilen (Hatalı)

Merkez İlçe 125

İlçeler 142

186

268

8

5

IV- BİRİMİN KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Birimimizde çalışan personel konularında gerekli tecrübeye sahiptir. Teknolojik donanıma sahiptir. Fiziksel açıdan yeterli bir ortamda çalışılmaktadır. B- Zayıflıklar Birimimizin zayıf bir yönünün olmadığı değerlendirilmektedir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Hedeflere ulaşmada ve performans kriterlerini yakalamada birimlerin koordinasyonu çok önemli bir etkendir. Bunun için birimler arası koordinasyonun seviyesi arttırılmalı ve bu konuda üst seviyeye ulaşılmalıdır. Kurumda çalışan personelin gerek il içinde gerek il dışında düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına katılımının sağlanması, personelin değişen mevzuattan ve diğer kurum uygulamalarından haberdar olmaları açısından faydalı olacaktır. Yine kurumda çalışan personelin belirli aralıklarla kurum içinde hizmet içi eğitime alınmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir. BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

200


1.11- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ I-GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR a) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile Belediye Başkanının gözetim ve denetimi altında görevlerini yapar. Bilecik Belediyesi’nin her türden yazılı, sözlü, görsel basın kurumları ile halk ile ilişkilerini, ilgili kanunlar ve yönetmeliğin kendisine verdiği vazife sorumluluklar çerçevesinde yürütülmesini sağlar. b) Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilecik Belediyesi Başkanlık Makamınca belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapar. Ayrıca hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla sorumludur. c) Belediyemiz birimlerinin yapmış olduğu faaliyetleri ve hizmetleri kamuoyuna ve basına etkin şekilde aktarmak, d) Vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin, aksayan konularda yaptığı başvuruları ilgili birimlere iletmek, e) Basınla ilişkilerin amaç hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapmak. f) Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçer. g) Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara verir ve takip eder. h) Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Bilecik belediyesinin leh ve aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili olarak Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcılarına düzenli olarak rapor vermek. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv oluşturmak. ı) Belediye Başkanının medya ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek. i) Belli zamanlarda çıkartılan Bilecik Bülteni için gerekli olan araştırmaları ve çalışmaları yaptırır. Web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp Bilgi İşlem Merkezi ile koordinasyon halinde sitenin sürekli güncelliğini sağlamak. j) Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak sinevizyon gösterilerini düzenlemek. k) Belediyenin hizmetlerinin alt yapısının birimlerin etkinliklerinin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek. l) Halkın yönetimden bilgi edinme hakkının göz önüne alınarak yürütülen faaliyetler ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlanır ve Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantıları organize etmek. m) Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek. n) Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımının yapılmasını, basılmasını sağlar, çalışmaları kontrol etmek. o) Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyallerin basım yayım ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür. Etkin bir biçimde yapılması için gerekli organizasyonu ve etkinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak. ö) Belediye Başkanı tarafından çeşitli sivil toplum örgütleri vb. Belediye yönetiminin belirli dönemlerde bir araya gelerek toplantı yapmalarını, Belediyenin hizmetlerinin müzakere

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

201


edilmesini sağlayan organizasyonlar düzenler. Ayrıca belirli günlerde düzenlenen halk günlerinde yapılan çalışmaların tanıtımını yapmak. p) Bilecik Belediyesinin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikayetlerini almak. Belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşa bilgi vermek amacıyla kurulan Ak Masa çalışmaları etkin ve verimli bir şekilde yürütmek. r) Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek, bu alanda faaliyetlerin etkinliğini arttıracak önlemleri belirlemek üzere anket çalışmaları hazırlamak 1 - Fiziksel Yapı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Başkanlığa bağlı ve 2012 yılından itibaren Müdürlük olarak, Belediye binamızın 1. katında hizmet vermekte olup, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminden oluşmaktadır. 2 - Örgüt Yapısı:

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

202


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

203


B- Organizasyon Şeması ve Sorumluluk Alanları 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Müdürlüğümüz hizmetlerini en verimli şekilde yerine getirmek amacıyla 4 adet Bilgisayar ve bunlara bağlı 2 adet yazıcı, 2 adet fotoğraf makinesi, 1 adet kamera ile hizmet vermektedir. 4-İnsan Kaynakları: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Memur ve 3 Sözleşmeli Memur olmak üzere 4 personel görev yapmaktadır. 5- Sunulan Hizmetler: Belediyemiz ve Belediye Başkanımız ile ilgili haberlerin günlük kupür halinde hazırlanması, Görsel basında Belediyemiz ve Belediye Başkanımız ile ilgili haberlerin takibinin yapılması, yaptırılması. Belediye Başkanı ve Belediye ile ilgili olarak her tür basın aracılığı ile çıkmış bulunan haberlerin ve yorumlardan yanlış aksettirilen veya eksik bilgi verilen haberlerin ilgili birimler vasıtasıyla doğrularını tespit etmek ve bu doğru haberlerin ilgili ve gerekli yerlerde yayınlanmasını sağlamak.

Basın Mensupları ile yapılan Toplantı – 2012

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

204


Belediye Başkanlığımızca yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların, her tür basın ve yayın araçları vasıtasıyla halkın bilgilerine sunmak ve halkı, kurumun çalışmalarından haberdar olmalarını sağlamak.

TRT Kurumunun Belediye Başkanımızla Yapmış Olduğu Röportaj -2012

Cine5’in Belediye Başkanımızla Yapmış Olduğu Röportaj -2012

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

205


Belediye Başkanımızın, Kanal A’nın düzenlediği Programa Katılımı -2012

Belediye Başkanımızın, TV em’in düzenlediği Programa Katılımı -2012

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

206


Başkanlık Makamının ve Belediye birim müdürlerinin basın toplantıları, yapılan ziyaretleri ile katıldıkları diğer önemli toplantıları, icraatlarını ve faaliyetlerini muhabirler, kameramanlar, fotoğrafçılar ve gerekli teknik ekipmanlar ile izlemek, derlemek görsel ve basılı materyaller haline getirilmesi ve dağıtımını sağlamak. Başkanlık Makamınca uygun görülen birimlerin fotoğraf çekimi ve fotoğraf çoğaltma işlemlerini yapmak ve ilgili yerlere ulaştırmak. Başkanlığımızın birimlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak film, video film, afiş, broşür, kitapçık türü materyaller hazırlamak veya hazırlatmak bu türden çalışmaların halka iletilmesini sağlamak.

Minik Eller Güçlü İller Projesi – 2012

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

207


Müdürlüğümüzce yayınlanan her türden basılı malzemenin abone adreslerini ve dağıtım listelerini hazırlamak ve adreslerin bilgisayardan etiket halinde dökümünün alınmasını ve her türden dağıtım vasıtaları ile ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.

Belediye ile ilgili tüm açılışların takibi, kamuoyuna ve basına duyurumunu sağlamak. Belediyemiz birimlerince gerçekleştirilen çalışmaların ve düzenlenen kültürel etkinliklerin fotoğraf ve video çekimlerinin çoğaltılarak kamuoyuna duyurumunun yapılması, yazılı ve görsel basına iletilmesi, arşivlenmesi. Belediyemiz çalışmaları ile ilgili afiş, broşür, dergi, kitap, kaset ve CD’lerin basımı ve her türden dağıtım vasıtaları ile ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak. Belediyemizce gerçekleştirilen açılış, temel atma törenleri ve kültürel faaliyetler için telefon, faks veya davetiye yolu ile protokol davetlerini yapmak.

Davetiye – 2012 Basılı ve görsel yayınların hazırlanması ve halka ulaşacak şekilde dağıtımının yapılması, Özel günler ile ilgili davetiye hazırlanması ve ilgili yerlere ulaştırılması. Belediye Başkanlığımızca yapılan icraat ve faaliyetler doğrultusunda belirli aralıklarla kamuoyu yoklamaları ve anket yaparak şeffaf belediyecilik doğrultusunda halkında yapılan ve yapılacaklarda söz sahibi olmasını sağlamak.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

208


Belediye Başkanlığımızın “GELİŞEN BİLECİK’İN SESİ” yayınlarının aylık periyotlar halinde hazırlanarak; ilgili kurumlara, ilimiz ve ülke genelinde gazete temsilciliklerine, üst düzey bürokratlarımıza dağıtımı birimimizce yapılmaktadır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

209


Aylık Bilecik Belediyesi Bülteni “Gelişen Bilecik’in Sesi” - 2012

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

210


4- Halkla İlişkiler Bürosu Bünyesinde 2012 Yılında Sunulan Hizmetler;

Akmasa – 2012 Halkla İlişkiler birimi aracılığı ile halkın şikâyetlerinin acil cevaplandırılması. Halkla ilişkiler hizmetlerinde bütünlük etkili verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlayıp, Belediyelerden yana kamuoyu oluşturmak, halkın Belediye’ye Belediye’nin halka karşı hak ve görevlerinin korunması yapılan çalışmalardan halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme aşamasından sonra kamuoyu ölçme ve değerlendirme yapılması gibi görevler büyük bir itina ile yürütülmektedir. Yetkili personel gerek telefon ve Internet ortamı sayesinde gerekse yüz yüze gelen görüş öneri ve şikâyetleri direk kayda alarak gerekli birimler ile görüşmeleri sağlayarak, şikayeti ve önerisi olan kişiye en kısa zamanda cevap vermekle yükümlüdür. Yetkili personel cenaze işleri kapsamında cenaze yakınlarıyla irtibata geçerek, cenaze defin işlerinden diğer işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. Belediyemiz ve Belediye Başkanımız, diğer resmi kurumlar ile ilgili duyuru ve anons yapılması gereken konuyu anons sistemi ve ilimizde faaliyet gösteren Radyo kanallarıyla halka duyurulması hususunda büyük görev üstlenir. Halkla ilişkiler büromuza 2012 yılı içinde 407 adet çağrı alınmış olup, ilgili Müdürlüklere havalesi yapılarak gereğinin yapılması sağlanmıştır. Ayrıca, Halkla ilişkiler büromuz her gün belediyemize gelen vatandaşlarla görüşerek vatandaşa destek vermeye, sorunları dinlemeye ve çözüm üretmeye devam etmektedir. 5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: a) Müdür birimini başkanlığa karşı temsil eder. b) Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenler. c) Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

211


d) Müdürlük bütçesinin, performans programının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlar ve uygular. e) Diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. f) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı yasaya dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar çerçevesinde ve zamanında yapılmasını sağlar. Bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar. II- AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Yerel yönetimin bir birimi olarak; açık, güvenilir, saydam, verimli, etkili ve kaliteli hizmet vermek ve Belediyemizin, yerel ve ulusal, görsel ve yazılı medyada daha fazla ve doğru haberlerle yer almasını sağlamaktır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlar belediyenin imajının istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetmek. Halkı bilgilendirici broşür, bülten, belediye web sayfası, anket vb. çalışmaları yapmak. Vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konuları en kısa zamanda belediyenin diğer birimleriyle çözüme kavuşturmak, ilgililerine bilgi verilmesini sağlamak. Birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmak, halk meclisi veya Belediye Başkanının halkı bilgilendirici çalışmalarını koordine etmek. Belediyemizce yapılan etkinliklerin koordinesini sağlamak, Bilecik açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili etkinlikleri düzenlemek için belediyenin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmektir. B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER: Müdürlüğümüzün sahip olması gereken ve sistem içerisinde diğer birimlerle güçlenerek büyüyecek olan ilkelerimiz ve değerlerimiz, saygılı, şeffaf, adil, demokratik, hızlı, yüksek çalışma ahlakı, üstün hizmet anlayışı, verimlilik, güvenilirlik, tarafsızlık, yeniliklere açık, güler yüzlü, etkili, modern, gelişimci, sürekli hizmet anlayışına sahip olmak. İç iletişimi sağlıklı, bilginin erişilebilir olduğu, birimler arasında hizmete ilişkin eşgüdümü kolaylıkla kurulabilen ve çalışanların kurumsal kimlik ve vizyonuna uygun davrandıkları bir kurum olmak. Belediyemizin yürüttüğü ve planladığı çalışmaları vatandaşlarımıza ve ilgili birimlere duyurabildiği, ulusal ve uluslararası ilişkileri geliştiren bir kurum olmak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Bilecik Belediyesi’nin her türden yazılı, sözlü, görsel basın kurumları ve halk ile ilişkilerinin yürütülmesini sağlar. Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin eğitim ve kültür etkinliklerini değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış eğitim ve kültür seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemekle sorumlu olup, çalışmalarını ilgili kanunlar ve yönetmeliğin kendisine verdiği vazife ve sorumluluklar çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

212


III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME A- Mali Bilgiler Bütçe Harcama Raporu BİLECİK BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALK. İLİŞ. MÜD.

Genel Hesap Kodu

Açıklama

Bütçe Toplamı

Harcanan

Kalan Odenek

Büt.Or%

46.11.02.25.01.01.01.00.05.01.01 MEMURLAR

29.803,00

29.342,63

460,37

98

46.11.02.25.01.01.01.00.05.01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

56.376,00

94.202,88

173,12

167

46.11.02.25.01.01.01.00.05.01.03 İŞÇİLER

42.001,00

0

4.001,00

0

46.11.02.25.01.01.01.00.05.02.01 MEMURLAR

5.500,00

4.830,31

669,69

88

46.11.02.25.01.01.01.00.05.02.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

6.305,00

15.102,02

202,98

240

46.11.02.25.01.01.01.00.05.02.03 İŞÇİLER

10.000,00

0

1.000,00

0

46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

81.006,00

89.869,00

3.137,00

111

46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.03 YOLLUKLAR

1.004,00

243,44

760,56

24

46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.04 GÖREV GİDERLERİ

509

0

509

0

46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.05 HİZMET ALIMLARI

68.015,00

48.145,22

4.869,78

71

46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLE

65.000,00

147.883,50 2.116,50

228

46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK 27.003,00

10.728,60

4.274,40

40

46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE

1.000,00

0

1.000,00

0

46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER

2

0

2

0

46.11.02.25.01.01.01.00.05.05.01 GÖREV ZARARLARI

1

0

1

0

46.11.02.25.01.01.01.00.05.05.04 HANE HALKINA YAPILAN TRAN

6

0

6

0

46.11.02.25.01.01.01.00.05.06.01 MAMUL MAL ALIMLARI

25.000,00

0

0

0

46.11.02.25.01.01.01.00.05.09.01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ

3.000,00

0

3.000,00

0

46.11.02.25.01.01.01.00.05.09.06 YEDEK ÖDENEK Sayfa Toplamı Genel Toplam

45.000,00 0 0 466.531,00 440.347,60 26.183,40 466.531,00 440.347,60 26.183,40

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

0 94

Sayfa

213


1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2012 Mali Yılı Bütçe ödeneğinden müdürlüğümüz faaliyetleri için 466.531,00 TL. ödenek aktarılarak Yıllık Bütçe 466.531,00 TL. olmuştur. 2012 yılı içinde 440.347,60 TL. harcanmış olup, geriye 26.183,40 TL. kalmıştır. 3- Mali Denetim Sonuçları Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzce 2012 yılı içerisinde yapmış olduğu ödeme evrakları ve taşınır mal işlem fişlerinin dosyalanması Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. B- PERFORMANS BİLGİLERİ -

Faaliyet ve Proje Bilgileri

2012 Mali yıl içerisinde Müdürlüğümüze 79 adet gelen evrak kaydedilmiş, 89 adet giden evrak tanzim edilmiş olup, 2012 yılı tahmini bütçe hazırlanmış ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen istatistik çalışmaları yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmıştır. -

Performans Sonuçlarının değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz Belediye Meclisimizin almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları kanunlar çerçevesinde görevi en iyi şekilde ifa etmeye çalışmış, diğer Müdürlüklerle koordinasyon sağlayarak çalışmalarını yürütmüştür.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

214


IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER: Bilecik Belediyesinin; plan program ve projeleri konusunda Belediyemiz ile basın ve kamuoyu arasında sağlıklı bilgi akışının gerçekleştirilmesi için basın bülteni, süreli ve süresiz yayın, CD, VCD, DVD, internet, billboard, pankart, afiş gibi yazılı, görsel ve sanal araçların kullanılması. B- ZAYIFLIKLAR: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak belediyemiz hizmetlerini en seri ve en etkin bir şekilde tanıtımı yapılmakta ve Basın Yayın Büromuzdan medya organlarına servis yapılan tüm haberlerimiz yerel ve ulusal yayın organlarında yayınlanmakta olup, bu anlamda bir aksama olmamaktadır. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Müdürlüğümüz tarafından 2012 Mali Yılı içerisinde Bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmış olup, faaliyetlerimizde plan değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştığımız sorunlarda çözüme yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

215


1.12- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ I-GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR -

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup, Bilecik Belediye sınırları içerisinde (gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.

 Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak,  Belediye Başkanın talimatı üzerine ilimizde bulunan yoksul, Muhtaç ve özürlü vatandaşlarımıza gerekli yardımlarda bulunmak.  Asker ailelerine yardım edilmesi iş ve işlemlerini mevzuat hükümlerine göre yürütmek,  Çeşitli medeniyetlerin hatıralarının bir arada bulunduğu Bilecik İlinde tarihi mekanları aslına uygun olarak korumak, elden geldiği kadar tarihi kimlik oluşturmak,  Bilecik’in tarihinin yazılması, bölgedeki tarihi kültürel değerlerin işlendiği halkın kültür düzeyini yükseltecek mahalle, semt, sokak tarihçelerini ve şehircilik anlayışını içeren eserler ve kültür sanat ağırlıklı yayınların hazırlanması, “Halk Kitapları”nın basılıp yayınlanmasını sağlamak. Bu seride Sağlıklı yaşama, Temizlik ve Sağlığımız, Zararlı Alışkanlıklardan Korunma, Aile yapımız ve Aile Huzuru Nasıl Sağlanır, Eğitimde Başarının Yolları, Huzurlu Bir Mahalle Nasıl Olmalı gibi konuları işlemek; uygun olan mekanlarda konferans, panel, seminer, tiyatro gösterileri ve benzeri kültürel ve sosyal etkinlikleri, bölgeyi ilgilendiren festivaller düzenlemek,  Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencileri eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak, çeşitli kaynak ve klasik eserler, antoloji ve belgeler temin etmek, satın almak, ilgili eserleri yayınlamak,  Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları, park ve kültür merkezlerini kullanmak,  İl bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençlere yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak.  Çeşitli kültürel konularda yarışmalar düzenlemek, bu yarışmaları halka duyurmak, başvuruları kabul etmek, ödül törenleri düzenlemek, bu yarışmaların sonuçlarını yayınlamak,  Alkol, sigara, kumar gibi kötü alışkanlıklardan toplumu korumak maksadıyla yayınlar yapmak, fikir planında bu felaketleri anlatmak ve huzurlu yaşama yolunu göstermek,  İlde kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları ile müşterek çalışmalar yapmak, BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

216


 Sportif faaliyetlerde bulunmak. Spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek,  Amatör Spor Kulüplerinin faaliyetlerine destek olmak,  Milletimize mal olmuş milli ve edebi şahsiyetleri ile ilgili anma toplantıları düzenlemek,  Tarihi, Kültürel mekân ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak. 1 – Fiziksel Yapı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye binamızın 1. katında hizmet vermekte olup, Kültür ve Sosyal İşler biriminden oluşmaktadır. 2 – Örgüt Yapısı:

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

217


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

218


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Müdürlüğümüz hizmetlerini en verimli şekilde yerine getirmek amacıyla 3 adet Bilgisayar ve bunlara bağlı 1 adet yazıcı ile hizmet vermektedir. 4- İnsan Kaynakları: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir: BİLECİK BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 160 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür, 1 Memur olmak üzere 1 sözleşmeli personel olmak üzere 3 personel görev yapmaktadır. 5-Sunulan Hizmetler; Belediyemiz Kültürel Projeleri Kapsamında;  8 Mart Dünya Kadınlar Gününde; Kadınlarımızın birlik ve beraberliğini dostluk ve kardeşliğini en güzel şekilde anlatacak olan bir etkinlik düzenledik.

 Mevlana’yı anma gecesi tertip ettik.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

219


 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklarımızın doyasıya eğlenmeleri düşüncesiyle Çocuk Festivali düzenledik.

 Türkiye ve Dünya gündemine oturan önemli gün ve haftalar kapsamında il düzeyinde öğrencilerimiz arasında çeşitli yarışmalar düzenledik.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

220


 15 Mayıs ve 19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlerimize özel şölenler ve etkinlikler düzenledik.

 Hayatımızın bir parçası olan engelli kardeşlerimize yönelik etkinlikler düzenledik.

 Çocuklarımızın spor yaparak daha sağlıklı yetişmeleri düşüncesiyle yaz spor okulları açtık.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

221


 Çocuk sinemamızda çocuklarımızın eğitimlerine ve eğlenmelerine katkı sağlayacak ücretsiz gösterimler yaptık

 Sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir gelecek için doğa yürüyüşleri düzenledik

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

222


 Tarih ve Kültür gezileri yaptık.

 Bilecik'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenledik.

 Bilecik'in fethini kutladık ve çeşitli etkinlikler düzenledik.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

223


 Eğitime %100 destek veriyoruz. Bu kapsamda ilimizde ve merkeze bağlı köylerimizin ilköğretim 1. sınıf öğrencilerine her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz okuma – yazma setleri dağıttık. Okul kütüphanelerimizin gerekli arşivlerini temin ettik. Bunun yanında kırtasiye yardımları yaptık. Aynı zamanda ilimizdeki tüm öğretmen odalarımızı öğretmenlerimize layık bir şekilde yeniliyoruz.

 Sanata büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda bağlama, ney ve gitar kursları açtık. Aynı zamanda Türk halk müziği korosu oluşturduk, Türk Halk Müziği konserleri düzenledik.

 Her yıl Söğüt ilçemizde düzenlenen Ertuğrul Gaziyi anma şenliklerine katılım sağlıyor, şenlikler kapsamında kurduğumuz otağımızda gelen devlet erkanını ve misafirlerimizi ağırladık, İlimizi ve Belediyemizi layıkıyla temsil ettik.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

224


Ramazan Ayı boyunca gerek çocuklarımız için gerekse vatandaşlarımız için etkinlikler düzenledik. Ramazan çarşısı oluşturduk. Aynı zamanda kurduğumuz iftar evinde hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle Ramazan ayı boyunca iftar ikramı yaptık. Mahalle Konaklarımızda bayanlar için mukabeleler okuttuk. Mısırlı Hafız Muhsin Nur El Garini her akşam farklı bir camimizde Kur’an-ı Kerim okuyarak gönülleri meşk etmesine vesile olduk.

 Bursa-Eskişehir- Bilecik Kalkınma Ajansı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen proje kapsamında kurulan Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezimizde Halk Eğitim Müdürlüğü, El Sanatları Merkezi ve İŞKUR İl Müdürlüğünün de paydaşı olduğu el sanatları kursları tertip ettik.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

225


 Engelli kardeşlerimize ait olan Engelsiz Ulaşım aracımızla 24 saat kesintisiz hizmet sunduk.

 Yıl içerisinde uluslararası boyutta tertip edilen fuarlara katıldık.

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde kurduğumuz ve öğrencilerimizin sosyal paylaşım merkezi haline gelen Öğrenci Otağımızda öğrencilerimize çeşitli fırsatlar ve imkanlar sağladık.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

226


 Üniversite öğrencilerimize ve personellerine il düzeyinde çeşitli fırsatlar sunan BİLKART uygulamasını başlattık.

 Aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve bilinçli aileler yetiştirilmesi düşüncesiyle Ana Baba Okulu projesi başlattık ve bu mevzuda birçok ailemizin bilgi sahibi olmasını sağladık.

 Mahallelerimizde Ana Çocuk Yaşam ve Spor Merkezleri açtık.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

227


Yeni doğan yavrularımız için hazırladığımız proje ile gerek aile bütçesine katkı sağlama gerekse yeni doğan yavrumuzun ihtiyacı olan tüm malzemelerin temini hususunda başlattığımız Minik Eller Güçlü İller Paketi ile ailelerimize destek verdik 

Mahalle Konaklarımızı amacına uygun bir şekilde kullanıyoruz.

Aşure günü çerçevesinde kurduğumuz aşure sofrasında binlerce vatandaşımıza aşure dağıtıyoruz.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

228


 Belediyemizin üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler birliği ile birlikte Türk Dünyası Kültür Şöleni düzenledik.

 Türk Dünyasından bir çok ozan ve şairin katılımıyla Türk Dünyası Aşıklar Şöleni tertip ettik.

 Kadın Konuk Evi tertip ederek, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne işletilmesi yönünde bir protokolle teslim ettik.

 Bizler Bilecik'imizde hiçbir vatandaşımızın darda, açta ve açıkta kalmasını istemiyoruz. Sosyal yardımlarımıza aralıksız devam ediyoruz.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

229


 Gerek il düzeyinde gerekse il dışında Sivil Toplum Kuruluşlarınca yapılan birçok etkinliğe katılım ve katkı sağlandı.

 İstanbul Bilecikliler Derneğince düzenlenen Osmangazi'yi anma şenliklerine desteklerimizle katıldık.

 Çeşitli panel ve konferanslar tertip ettik.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

230


 İlimizin kültürünü tanıtan televizyon programları yaptık.

 Tarihimizi ve kültürümüzü en iyi şekilde temsil eden şanlı mehter takımımızın konserleri sürekli hale getirdik.

Belediyemiz Sosyal Projeleri Kapsamında;  2012 yılı içerisinde Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan dar gelirli 1.000 ailemize gıda yardımı yapılmıştır, yardımlarımız devam etmektedir.  2012 yılı içerisinde 450 aileye yakacak yardımı yapılmıştır, yardımlarımız devam etmektedir.  2012 yılı itibari ile 4109 sayılı yasaya göre 26 ailemiz Asker ailesi yardımı almıştır.  2012 yılı içinde Kurban Bayramı'nda kurban kesemeyen 400 aileye kurban eti yardımı yapılmıştır.  2012 yılı içinde Minik Eller Güçlü İller projesi kapsamında 240 aileye bebek hediye seti verilmiştir, hediyelerimiz devam etmektedir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

231


 Çeşitli nedenlerden dolayı Belediyemiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Encümenimizin verdiği yetki dâhilinde gerek nakdi gerekse ayni yardımlar yapılmıştır.  Ramazan ayı çerçevesinde kurduğumuz iftar evinde 600 vatandaşımız iftar etme imkânı bulmuştur.  İlimizde bulunan özürlü vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tekerlekli sandalye yardımları yapılmıştır. 12 aileye tekerlekli sandalye yardımı yaptık.

6- Yönetim Ve İç Kontrol Sistemi: Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yönetimi ve iç kontrolü, Kültür Sosyal İşler Müdür Vekili tarafından gerçekleştirilmektedir. II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Müdürlüğümüzün Amaç Ve Hedefleri: Yerel yönetimin bir birimi olarak; açık, güvenilir, saydam, verimli, etkili ve kaliteli hizmet vermek. Kültür ve sosyal işler konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlar belediyenin imajının istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetmek. Belediyemizce yapılan etkinliklerin koordinesini sağlamak, Bilecik açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili etkinlikleri düzenlemek. Sosyal yardım talebinde bulunan vatandaşlarımızın yardım talepleri incelenerek sosyal yardım taleplerini tespit ederek yardımlarını en kısa sürede ulaşmasını sağlamak. B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER: Müdürlüğümüzün sahip olması gereken ve sistem içerisinde diğer birimlerle güçlenerek büyüyecek olan ilkelerimiz ve değerlerimiz, saygılı, şeffaf, adil, demokratik, hızlı, yüksek çalışma ahlakı, üstün hizmet anlayışı, verimlilik, güvenilirlik, tarafsızlık, yeniliklere açık ve güler yüzlü olmak önceliğimizdir İK BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 175

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

232


III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME A- Mali Bilgiler Bütçe Harcama Raporu

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.

BİLECİK BELEDİYESİ Genel Hesap Kodu

Açıklama

Bütçe Raporu

Harcanan

Kalan Odenek

Büt.Or%

46.11.02.37.08.01.00.00.05.03.02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

33.000,00

37.008,43

3.991,57

112

46.11.02.37.08.01.00.00.05.03.04

GÖREV GİDERLERİ

1

0

1

0

46.11.02.37.08.01.00.00.05.03.05

HİZMET ALIMLARI

40.000,00

11.790,00

28.210,00

29

46.11.02.37.08.01.00.00.05.03.08

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE

1

0

1

0

46.11.02.37.08.02.00.00.05.01.01

MEMURLAR

55.710,00

56.417,20

42,8

101

46.11.02.37.08.02.00.00.05.01.02

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

33.003,00

0

33.003,00

0

46.11.02.37.08.02.00.00.05.01.03

İŞÇİLER

6

0

6

0

46.11.02.37.08.02.00.00.05.02.01

MEMURLAR

10.115,00

9.964,00

151

99

46.11.02.37.08.02.00.00.05.02.02

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

7.640,00

0

7.640,00

0

46.11.02.37.08.02.00.00.05.02.03

İŞÇİLER

3

0

3

0

46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

120.006,00

152.762,08

2.243,92

127

46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.03

YOLLUKLAR

1.002,00

208,68

793,32

21

46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.04

GÖREV GİDERLERİ

18.009,00

72.570,00

5.439,00

403

46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.05

HİZMET ALIMLARI

149.514,00

172.346,04

2.167,96

115

46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.06

TEMSİL VE TANITMA GİDERLE

750.000,00

983.837,98

27.162,02

131

46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.07

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK

49.003,00

280.576,28

5.426,72

573

46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.08

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE

5.000,00

23.438,93

561,07

469

46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.09

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER

2

0

2

0

46.11.02.37.08.02.00.00.05.05.01

GÖREV ZARARLARI

1

0

1

0

46.11.02.37.08.02.00.00.05.06.01

MAMUL MAL ALIMLARI

15.000,00

0

0

0

46.11.02.37.08.02.00.00.05.09.01

PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ

5.000,00

0

5.000,00

0

46.11.02.37.08.02.00.00.05.09.06

YEDEK ÖDENEK

150.000,00

0

0

0

46.11.02.37.10.08.08.00.05.03.02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

80.000,00

91.167,80

11.832,20

114

46.11.02.37.10.08.08.00.05.03.09

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER

3.000,00

0

3.000,00

0

46.11.02.37.10.08.08.00.05.05.04

HANE HALKINA YAPILAN TRAN

186.894,19

247.786,80

35.357,39

133

Sayfa Toplamı

1.711.910,19 2.139.874,22 172.035,97

Genel Toplam

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

1.711.910,19 2.139.874,22 172.035,97 125

Sayfa

233


BİLECİK BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 176 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2012 Mali Yılı Bütçe ödeneğinden Müdürlüğümüz faaliyetleri için Tahmini 1.711.910,19 TL ödenek konmuş, yıl içerisinde 600.000,00 TL ödenek aktarılarak Yıllık Bütçe 2.311.910,19 TL olmuştur. 3- Mali Denetim Sonuçları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce 2012 yılı içerisinde yapmış olduğu ödeme evrakları ve taşınır mal işlem fişlerinin dosyalanması Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bİ İLECİK BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 177 B- PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri 2012 Mali yıl içersin de Müdürlüğümüze 1524 adet gelen evrak kaydedilmiş, 572 adet giden evrak tanzim edilmiş olup, 2012 yılı tahmini bütçe hazırlanmış ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen istatistik çalışmaları yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmıştır. Performans Sonuçlarının değerlendirilmesi Müdürlüğümüz Belediye Meclisimizin almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları kanunlar çerçevesinde görevi en iyi şekilde ifa etmeye çalışmış, diğer Müdürlüklerle koordinasyon sağlayarak çalışmalarını yürütmüştür. IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler:  Mahalle konaklarının etkin kullanılmasını  Üniversite ile olan güçlü bağlar  Bilecik’e ait sanatsal eserlerin ortaya çıkarılması B-Zayıflıklar:  Tarih şehri olmamıza rağmen şehrin tanıtımının yetersiz olması  Fiziki mekân yetersizliği  Sanatsal ve kültürel etki V-ÖNERİ ve TEDBİRLER: Müdürlüğümüz tarafından 2012 Mali Yılı içerisinde Bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmış olup, faaliyetlerimizde plan değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştığımız sorunlarda çözüme yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

234


1.13- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ I-GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilecik Belediye Meclisi’nin 07/09/2010 tarih ve 79 sayılı kararı ile kurulmuş olup; Görev ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir: a) Doğal ve Kültürel peyzajdan en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yarar sağlamayı hedefler, korunması, geliştirilmesi ve bakımı için çaba gösterir. b) İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirir ve uygulamasını yapar / yaptırır. c) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, form budama, yabani ot alımı, çapalama, park ve bahçelerdeki ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımını yapar / yaptırır. d) Şehrin estetiği için görsel materyalleri (çiçeklik, havuz vb.) projelendirir, uygulama yapar / yaptırır. e) Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak. f) Müdürlük görev alanları içerisinde bulunan kaldırım ve refüjlerdeki ağaç ve çalı grubu bitkilerin bakımı ve korunmasını sağlar. g)Görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla teminini sağlar, h)Park ve Bahçelerin oluşturulmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan çim, ağaç ve çalı grubu bitkiler ile mevsimlik çiçek, zemin döşemesi, bordür taşı, kent mobilyaları, çocuk oyun grupları, vb. materyallerin teminini yapar, i)Müdürlük yazışmalarını ve büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütür. j)Yürürlükteki ihale mevzuatlarına göre yapım, hizmet, mal, danışmanlık hizmetlerine ait ihaleleri yapar / yaptırır. k)Yasalarca öngörülen diğer görevleri yapar. l) Başkanlık Makamının vereceği diğer emirleri yerine getirir. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-Fiziksel Yapı: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Sarayı hizmet binasının giriş katında, kendisine ait bir odada faaliyet göstermektedir. 2- Örgüt Yapısı: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bir Vekil Müdür ve ile Bir Ziraat Mühendisi ile yürütülmektedir. Ayrıca dışarıdaki işleri yaptırmak amacıyla 2011 yılı içerisinde yaptığımız “Bilecik Belediyesi Sınırları İçerisindeki Kent İçi Park ve Bahçelerin Bakım ve Onarımları ile Çevre Düzenleme İşleri Hizmet Alımı” ihalesi ile 16 adet personel alımı gerçekleştirilmiştir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

235


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

236


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Müdürlüğümüze ait 1 (bir) bilgisayar,1 (bir) dizüstü, 1(bir) fotokopi makinası, 1 (bir) adet telefon, Ayrıca; park bahçe vs. yerlerin bakım onarım düzenleme işlerinde kullanılmak üzere: çim biçme makinaları, çim biçme traktörü, motorlu testereler, su motoru, arabalı ilaçlama makinası, sırt pompaları, motorlu tırpan ve çeşitli aletler (kazma, kürek, bel, manila, fırça çapa, çepin, el arabaları vb.) bulunmaktadır. Kullandığımız teknolojik ekipmanlar, zaman içerisinde personel sayımızın artması durumunda gerekli teknolojik ekipmanlar temin edilmektedir. 4- İnsan Kaynakları: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bir Vekil Müdür ile bir Ziraat Mühendisi ile yürütülmektedir. Hizmet alanının genişliği göz önünde bulundurulduğunda ve özellikle iş yoğunluğunun arttığı yaz mevsiminde aksaklıklara imkan verilmemesi adına en az bir teknik personelin (Peyzaj Mimarı) müdürlüğümüz bünyesine katılması yararımıza olacaktır. 5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün yönetimi ve iç kontrolü Park ve Bahçeler Müdür Vekili tarafından gerçekleştirilmektedir. II - AMAÇ VE HEDEFLER A - Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün Amaç ve Hedefleri: Çağdaş bir kentsel tasarım anlayışı ve peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda yeşil alan uygulamalarının yapılarak kentin yaşanabilirliğini ve kentlinin yaşam kalitesini arttırmaktır. B - Temel Politikalar ve Öncelikler: İnsanlarımızın yeşil alan ve parklara, yarınlarımızın olan çocuklarımızın oyun alanlarına, tüm insanlığın temiz ve düzenli bir çevreye özleminin arttığı bir dönemde park ve bahçe, çocuk oyun alanları, spor alanları, yaya yürüyüş ve koşu yolları ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri projelendirmek temel politikamız olacak, tüm bu projeleri hayata geçirmek faaliyetlerimizde öncelik arz edecektir. Şehrimizin doğal ve kültürel kaynaklarını koruma ve yönetme temelinde, fiziksel çevremizi işlevsel kılmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırma yönünde toplumun her kesiminin rahatlıkla faydalanabileceği yeşil alanlar ve spor alanları ile geleceğimizin teminatı çocuklarımız için kaliteli ve güvenli oyun alanları oluşturmaktır

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

237


III-FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER A-Performans Bilgileri: 11 adet yeni park alanı oluşturulması 10 adet oyun grubu kurulması 34 adet spor aleti kurulması 3 adet park alanı revizyon çalışmaları 9826 m3 yeşil alan oluşturulmak üzere bitkisel toprak serilmesi 48.994,746 m2 park alanlarında ve refüjlerde toprak tesviyesi 653604,6m2 park ve refüj alanlarda çim biçimi 47.248,502m2 yeşil alan oluşturulması 3204 adet çeşitli fidan, çalı, ağaç vs. dikimi 32.130 adet mevsimlik (yazlık) çiçek dikimi 20.828 adet mevsimlik (kışlık) çiçek dikimi 8.678 adet Fidan çanak açılması 157 adet fidanın hereklenmesi 776 adet ağaç kireçleme Süs havuzları bakım onarım ve temizliği 406.854,23 m2 alanda yabancı ot temizliği 14.497,51 m2 park alanı temizliği 199.300 adet çeşitli fide, fidan çalı budamaları İlkbahar ve sonbahar gübrelemeleri Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla kimyasal mücadele 1185,333m2 oyun ve spor alanlarına kauçuk parke döşenmesi 1.826,40 m. 12x22x50 cm lik beton bordür örme işi 1.053,95m2 8cm lik renkli kemer taşı döşenmesi 7.240,889 m2 6cm lik beton kilitli parke döşenmesi 885,20m. 15x30x70cm lik beton bordür döşenmesi 1.826,40m. 12x22x50cm lik beton bordür döşenmesi vs. çalışmalarıyla hizmet vermektedir. 1-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILINDA YAPILAN İHALELER Sıra No: 1

İşin Adı:

Niteliği:

İhale Usulü:

Bilecik Belediyesi (Merkez) Cumhuriyet Mahallesi Hamsu Vadisi Projesinde Kullanılmak Üzere Figürlü Çocuk Oyun Grubu vb. Malzemeleri Mal Alım İşi (2012/13921)

Mal Alımı (İş Bitti)

Pazarlık Usülü (21-f)

Sıra No:

İşin Adı:

2

Bilecik Belediyesi (Merkez)Muhtelif Parklarda Kullanılmak Üzere Çocuk Oyun Grupları, Fitness Aletleri ve Kauçuk Parke Mal Alım İşi (2012/67900)

Yüklenici Tahakkuk Eden Miktar+KDV 36.900,00TL

Niteliği:

İhale Usulü

Mal Alımı (İş Bitti)

Açık İhale Usulü

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Yüklenici Tahakkuk Eden Miktar+KDV 295.875,00TL

Sayfa

238


Bu iş ile aşağıdaki mal kalemleri temin edilmiştir. Sıra Malzemenin Cinsi No 1 Ad/Tk İki Platformlu Oyun Grubu : 2 adet kare platform, 1 adet dikdörtgen platform, h=100cm 2 adet polietilen merdiven, 2 adet polietilen kare çatı, h=100cm 1 adet düz kaydırak, h=200cm 1 adet helezon kaydırak, 3 adet platform 1 bariyeri, 2 adet pencere pano, 1 adet ikili salıncak. 2 1 Ad Döner Platform : 2200mm çapında döner platform. 1 Ad/Tk İki Platformlu Ahşap Oyun Grubu : 3 adet kare platform, h=100cm 2 adet ahşap merdiven, h=100cm 1 adet polietilen dalgalı kaydırak, h=100cm 1 adet polietilen tüp kaydırak, h=200cm polietilen spiral kaydırak, 1 adet renkli levhalı pano, h=100cm 1 adet polietilen tırmanma, 2 adet polietilen konik çatı, 2 adet polietilen pencere pano, 1 adet polietilen fanus tüp geçit, 1 adet ikili 3 salıncak. 1 Adet Bel Esnetme Aleti : Aynı anda üç kişinin kullanımına olanak verecek şekilde bir ayrı oturma ve iki ayrı döner platform ekipmanına sahip olacaktır. 4 h:1120mm, genişlik: 1358mm, uzunluk: 1354mm. 1 Adet Bisiklet ve Step Aleti : Aynı anda iki kişinin kullanımına olanak verecek şekilde bir oturma ve pedal ekipmanı ile bir kişilik step ekipmanına sahip 5 olacaktır. h:1321mm, genişlik: 1358mm, uzunluk: 1492mm. 1 Adet Bacak Esnetme ve Çalıştırma Aleti : Aynı anda iki kişinin kullanımına olanak verecek şekilde üretilecektir. h:1186mm, genişlik: 599mm, 6 uzunluk:1076mm. 1 Adet İkili Esneme ve Çalıştırma Aleti : Aynı anda iki kişinin kullanımına olanak verecek şekilde üretilmiş olacaktır. h: 1483mm, genişlik: 1176mm, 7 Uzunluk:2445mm. 1 Uzay Yürüyüşü Aleti: Tek kişilik kullanımına olanak verecek şekilde 8 üretilecektir. h:1351mm, genişlik:1176mm, uzunluk:1197mm 1 m² Kauçuk Parke (Yapıştırıcısı Dahil) : Kauçuk Parkeler 400x400x20mm 9 ebatlarında olacaktır.

Sıra No:

İşin Adı:

Niteliği

İhale Usulü

3

Bilecik Belediyesi(Merkez) Pelitözü Göleti Amfi Tiyatro (Açık Hava Tiyatrosu)İnşaatı Yapım İşi (2012/134144)

Yapım İşi (İş Devam Ediyor)

Açık İhale Usulü Anahtar Teslim Götürü Bedel

Sıra No:

İşin Adı:

Niteliği

İhale Usulü

4

Bilecik Belediyesi (Merkez) Karasu Sosyal Yaşam Adası ( Spor Tesisleri, 3 adet Betonarme Karkas Bina ve Çevre Düzenlemesi 2012/112423)

Yapım İşi (İş Devam Ediyor)

Açık İhale Usulü (Anahtar Teslim Götürü Bedel)

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Miktarı Ölçü Birimi

10 10

ad/tk ad

2

ad/tk

15

ad

15

ad

15

ad

15

ad

15

ad

3000

Yüklenici Tahakkuk Eden Miktar+KDV 270.000,00TL

Yüklenici Tahakkuk Eden Miktar+KDV 2.659.000,00 TL

Sayfa

239


Sıra No:

İşin Adı:

Niteliği

İhale Usulü

5

Bilecik Belediyesi (Merkez) Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Bulunan Pelitözü Göleti Gölpark’ta Kullanılmak Üzere Köprü Temalı Çocuk Oyun Grubu Mal Alım İşi(2012/131393)

Mal Alımı

Pazarlık Usülü (21-f)

Yüklenici Tahakkuk Eden Miktar+KDV 121.000,00TL

Bu iş ile aşağıdaki mal kalemi temin edilmiştir. Sıra Malzemenin Cinsi No 1

Köprü Temalı Çocuk Oyun Grubu

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Miktarı

Ölçü Birimi

1.00

Adet/Takım

Sayfa

240


2-2012 YILINDA YENİ YAPILAN/REVİZYONU YAPILAN PARKLAR, REFÜJLER 2.1. 2011 YILINDA YENİ YAPILAN PARKLAR VE REFÜJLER 2.1.1.Beşiktaş Mahallesi Sefa Sokak Park Alanı:

Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

241


2.1.2.Ertuğrulgazi Mahallesi Uğur Kent Sitesi Arkası Park Alanı:

Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

242


2.1.3.Ertuğrulgazi Mahallesi Meltem Yapı Konutları Önü Park Alanı:

Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

243


2.1.4.Hürriyet Mahallesi Kapalı Sebze Pazar Yanı Park Alanı:

Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

244


2.1.5.Hürriyet Mahallesi Kadın Sığınma Evi Bahçesi Alanı:

Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

245


2.1.6.Bahçelievler Mahalle Konağı Park Alanı:

Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

246


2.1.7.Osmangazi Mahalle Konağı Park Alanı:

Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Eski Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

247


2.1.8.Osmangazi Mahallesi Toki K2 Yanı Park Alanı:

Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

248


2.1.9.Pelitözü Köyü Gölpark Çocuk Adası Park Alanı:

Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

249


2.1.10.Bahçelievler Mahallesi Özgün Sitesi Yanı Parkı:

Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

250


2.1.11.İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Cami Yanı Dinlenme Alanı:

Park Alanının Eski Hali

Park Alanın Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

251


2.2.2012 YILINDA REVİZYONU YAPILAN PARKLAR, REFÜJLER VS. 2.2.1. 75. Yıl Cumhuriyet Parkı

Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

252


2.2.2.Şelale Çocuk Parkı:

Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

253


2.2.3. Eskişehir - İstanbul Asfaltı Küçük Sanayi Sitesi Rampası Genişletilen Yan bantlar:

Yan bantların Eski Hali

Yan Bantların Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

254


2.2.4.Eskişehir- İstanbul Asfaltı Tugay Komutanlığı- Küçük Sanayi Sitesi Arası Orta Refüj: Tugay Komutanlığı- KSS Arası Orta Refüjün Eski Hali

Tugay Komutanlığı- KSS Arası Orta Refüjün Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

255


2.2.5.Eskişehir- İstanbul Asfaltı Küçük Sanayi Sitesi - OSB Arası Orta Refüj: 2.2.6. Eskişehir- İstanbul Asfaltı OSB-Pelitözü Kavşağı Arası Orta Refüj:

OSB-Pelitözü Kavşağı Arası Orta Refüjün Eski Hali

OSB-Pelitözü Kavşağı Arası Orta Refüjün Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

256


2.2.7.Hürriyet Mahallesi Bala hatun Anaokulu:

Balahatun Anaokulu’ nun Eski Hali

Balahatun Anaokulu’ nun Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

257


2.2.8. Hürriyet Mahallesi Günebakan Parkı:

Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

258


MUHTELİF İŞLER ÇİMLENDİRİLECEK ALANLARA BİTKİSEL TOPRAĞIN SERİLMESİ: (9826m3) Eskişehir - İstanbul Asfaltı Küçük Sanayi Sitesi Rampası Genişletilen Yanbantlar:1440m3 Hürriyet Mahallesi Bala hatun Anaokulu ve Çevresi:160m3 Eskişehir - İstanbul Asfaltı KSS- OSB girişi Arası Orta Refüj:1632m3 Beşiktaş Mahallesi Mavikent Önü Park:80m3 İsmetpaşa Mahallesi Şelale Çocuk Parkı:64m3 Aşağıköy Aqua Park:64m3 Bahçelievler Mahallesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Önü:32m3 Ertuğrulgazi Mahallesi Meltem Yapı Konutları Önü Park Alanı:80m3 Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebalı Üniversitesi Öğrenci Otağı:96m3 Beşiktaş Mahallesi Sefa Sokak Parkı:112m3 İstiklal Mahallesi Dedeoğlu Cami Yanı Dinlenme Alanı:64m3 Aşağı köy Aqua Park Otopark Alanı Çiçeklikleri:64m3 OSB Önü - Pelitözü Kavşağı Arası Orta Refüj:5472m3 Bahçelievler Mahallesi Konağı Çevre Düzenlemesi:160m3 Ertuğrulgazi Mahallesi Uğurkent Sitesi Arkası Park:144m3 Eskişehir - İstanbul Asfaltı OSB Önü Yeşil Alan Tamiri:24m3 Hürriyet Mahalle Konağı Çevre Düzenlemesi:210m3 Hürriyet Mahallesi Günebakan Parkı:16m3 Hürriyet Mahallesi Kadın Sığınma Evi Bahçesi:40m3 olmak üzere toplam;9826 m3 bitkisel toprak serilmiştir. PARK ALANLARI VE REFÜJLERİN TOPRAK TESVİYELERİ: (48994,746m2) Osmangazi Mahallesi Toki K2 Yanı Park Alanı:127,440m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Meltem Konutları Yanı Park Alanı:1360m2 Cumhuriyet Mahallesi Edebali Sokak Park Alanı:710,594 m2 Beşiktaş Mahallesi Mavikent Önü Park:1058m2 Bahçelievler Mahallesi Uğur MUMCU Parkı2: 5190,45m2 Eskişehir –İstanbul Karayolu KSS- OSB Girişi Arası Orta Refüj:4496m2 Hürriyet Mahallesi Balahatun Anaokulu Çevresi:3098,742m2 İsmetpaşa Mahallesi Şelale Çocuk Parkı:523m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Tavşantepe Parkı:560m2 İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Cami Yanı Dinlenme Alanı:52m2 Eskişehir- İstanbul Karayolu KSS Rampası Yanbant Bitkilerin Önü:3375m2 Eskişehir –İstanbul Karayolu OSB Kavşağı - Pelitözü Kavşağı Arası Orta Refüj:4493m2 Besşiktaş Mahallesi Nene Hatun Parkı:485,52m2 Pelitözü Köyü Gölpark Çocuk Adası Çevresi: 4800m2 Bahçelievler Mahalle Konağı:1663m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Uğurkent Arkası Park Alanı: 2950m2 Hürriyet Mahalle Konağı:8250m2 Hürriyet Mahallesi Günebakan Parkı:5406m2 Hürriyet Mahallesi Kadın Sığınma Evi: 396m2 olmak üzere toplam; 48994,746m2 alanda toprak tesviyesi yapılmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

259


HAFRİYAT ATILMASI: Hürriyet Mahallesi Kadın Sığınma Evi:16m3 Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı: 48m3 olmak üzere; toplam; 64m3 hafriyat atılmıştır. PARK ALANLARININ ÇİM BİÇİMİ:(653604,6m2) Ocak Ayında;---Şubat Ayında;---Mart Ayında;45115,13m2 Nisan Ayında:42901,24 m2 Mayıs Ayında;108314,32m2 Haziran Ayında;109655,37 m2 Temmuz Ayında;80566,84m2 Ağustos Ayında;86792,19m2 Eylül Ayında;87501,5m2 Ekim Ayında;40482,01 Kasım Ayında;52276m2 Aralık Ayında;----- olmak üzere; Toplam: 653604,6m2 alanda çim biçimi yapılmıştır. YEŞİL ALAN OLUŞTURMA: (47248,502m2 ) Eskişehir - İstanbul Karayolu Tugay Komutanlığı - KSS Girişi Arası Orta Refüj: 4037m2 Hürriyet Mahallesi Balahatun Anaokulu:3098,742m2 Eskişehir - İstanbul Karayolu KSS- OSB Arası Orta Refüj:4496m2 Bahçelievler Mahallesi Uğur MUMCU Parkı2: 5190,45m2 Osmangazi Mahalle Konağı:1320m2 Bahçelievler Mahallesi Tavşantepe Parkı:560m2 Beşiktaş Mahallesi Mavikent Önü Park:1058m2 Meltem Yapı Komutları Yanı Park:1360m2 Beşiktaş Mahallesi Sefa Sokak Parkı:10100m2 İsmetpaşa Mahallesi Şelale Çocuk Parkı:2600m2 İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Cami Yanı Dinlenme Alanı:52m2 Eskişehir - İstanbul Karayolu OSB- Pelitözü Kavşağı Arası Orta Refüj:4493m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Uğurkent Park:2940m2 Bahçelievler Mahalle Konağı:1663m2 Pelitözü Köyü Gölpark Çocuk Adası Çevresi: 4280m2 olmak üzere toplam 47248,502m2 alanda yeşil alan oluşturulmuştur. MEVSİMLİK ÇİÇEKLERİN SÖKÜLMESİ Mevsimine göre ömrü sona ermiş mevsimlik çiçeklerin sökülerek bu alanların temizlenmesi işi yapılmıştır. FİDE, FİDAN, MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİMİ: Hürriyet Mahallesi Kapalı Sebze Pazarı Yanı; 12 adet Dişbudak, 1 adet Pittosporum bitkisi , 6 adet Dağ Muşmulası, 4 adet Oya ağacı, 6 adet Hanım Tuzluğu dikimi Bahçelievler Mahallesi Malhatun İlköğretim Okulu Arkası Park Alanı: 50 adet fidan dikimi Eskişehir – İstanbul Karayolu Akasya altı Mevkii - OSB Girişi Arası Orta Refüj: 2800 adet gülfidanı dikimi

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

260


Aşağı köy Aqua Park: 4 adet 8 metre boyunda, 10 adet 3metre boyunda Palmiye ağacı dikimi. Ertuğrulgazi Mahallesi Yücekent Sitesi Yanı Park:45 adet Alev ağacı, 1 adet Mavi Ladin ağacı, 2 adet Yeşil Ladin ağacı dikimi. Ertuğrulgazi Mahallesi Meltem Yapı Konutları Yanı Park Alanı: 26 adet Alev ağacı,4 adet Mavi Ladin, 5 adet Yeşil Ladin dikimi. Ertuğrulgazi Mahallesi Tavşantepe Parkı:17 adet Alev ağacı,24 adet Yeşil Ladin dikimi. Aşağıköy Aqua Park Otopark Alanı Çiçeklikleri:17 Mavi Ladin, 23 Yeşil Ladin dikimi. İsmetpaşa Mahalle Konağı:24 adet Yeşil Ladin ağacı dikimi Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi Üzeri Ağaçlık Alan:95 adet Çam ağacı dikimi Bahçelievler Mahalle Konağı:26 adet Yeşil Ladin, 2 adet Mazı bitkisi dikimi yapılmıştır. 32130 Adet Yazlık Mevsimlik Çiçek ( Ateş çiçeği, petunya, iri kadife)dikimi: Belediye Sarayı, muhtelif yerlerde bulunan beton saksılar, Osmangazi Heykeli, Osmanlı Arması, Şehit Asker Anıtı, Atatürk Heykeli, Şehitler Parkı, Şeyh Edebalı Üniversitesi Öğrenci Otağı, Şeyh Edebalı Türbesi, OEDAŞ- OSB arası orta refüj vs. alanlara yazlık mevsimlik çiçek dikilmiştir.

Çiçek Dikim Çalışmaları - 2012

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

261


Çiçek Dikim Çalışmaları - 2012

20828 adet kışlık mevsimlik(süs lahanası, hercai menekşe)çiçek dikimi: Belediye Sarayı, Muhtelif yerlerde bulunan beton saksılar, Osmangazi Heykeli, Osmanlı Arması, Şehit Asker Anıtı, Atatürk heykeli, Şehitler Parkı, Şeyh Edebalı Üniversitesi Öğrenci Otağı, Şeyh Edebalı Türbesi, OEDAŞ- OSB arası orta refüj gibi vs. alanlara kışlık mevsimlik çiçek dikilmiştir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

262


Peyzaj Düzenlemesi - 2012

Peyzaj Düzenlemesi - 2012

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

263


FİDAN/ÇALI VS. BİTKİ YER DEĞİŞİMİ Aşağıköy Aqua Park: :10 adet Palmiye ağacı saksılardan toprak zemine alındı. FİDAN ÇANAKLARININ AÇILMASI:(8678 ADET) Eskişehir- İstanbul Karayolu Akasya altı- OSB girişi orta refüjx3: 8496 adet gül fidanı Beşiktaş Mahalle Konağı:20 adet İsmetpaşa Mahallesi Çınar Park:11 adet fidan Hürriyet Mahallesi Şeyh Edebalı Parkı:52 adet fidan Uğur MUMCU Parkı:151 adet olmak üzere toplam 8678 adet fidan çanağı açılmıştır. FİDAN HEREKLEME İŞİ:(157ADET) Akasya altı orta refüj:153 adet Aqua Park:4 adet olmak üzere toplam; 157 adet fidana herekleme işlemi yapılmıştır. FİDAN GÖVDELERİNİN KİREÇLENMESİ:(776 ADET) Uğur MUMCU Parkı:98 adet Muhtelif Cadde ve Sokaklar:678 adet olmak üzere toplam;776 fidana kireçleme işlemi uygulanmıştır.

Parkların Bakımı - 2012 YABANCI OT GAZEL TEMİZLİĞİ:(406.854,23M2) Ocak Ayında;12.878,08 m2 Şubat Ayında;3375 m2 Mart Ayında;----Nisan Ayında;----Mayıs Ayında;104865,56 m2 Haziran Ayında;98819,11m2 Temmuz Ayında;76988,9m2 Ağustos Ayında;48236,28m2 Eylül Ayında;708,13m2

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

264


Ekim Ayında;83,883m2 Kasım Ayında;39393,15m2 Aralık: Ayında;21506,14m2 olmak üzere toplam;406.854,23 m2 alanda yabancı ot temizliği yapılmıştır. PARK TEMİZLİĞİ(14497,51m2) İstiklal Mahallesi Refik ASLAN ÖZTÜRK Parkı:855,11m2 İsmetpaşa Mahallesi Çınar Park:339,25m2 Hürriyet Mahallesi Şeyh Edebalı Parkı:1299,69m2 Bahçelievler Mahallesi Uğur MUMCU Parkı 1:1095,69m2 İstasyon Mahallesi Mustafa SEVEN Parkı:2947m2 İstasyon Mahallesi İstasyon Parkı:1070,60m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Sakarya Parkı331,00m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Gündüzbey Parkı:512,92m2 Ertuğrulgazi Mahalle Konağı:3134,13m2 Beşiktaş Mahallesi Yeşil Park:536,87m2 İsmetpaşa Mahalle Konağı:2375,10m2 olmak üzere 14497,51 m2 park alanında park temizliği yapılmıştır. BUDAMA ÇALIŞMALARI / KURU AĞAÇ VS.LERİN ÇIKARILTILMASI(GÜL,FİDAN, AĞAÇ, ÇALI vs.) (199300 ADET) Budama; Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bulunan Kent Ağaçları x2: 1356 adet Cumhuriyet Mahallesi Şeyh Edebalı Türbesi Zincirli Kaya Önü Serviler:6 adet Muhtelif Parklarda bulunan ağaç, çalı vs. Bitkiler: 720 adet Eskişehir – İstanbul Karayolu Tugay Komutanlığı - Trafik Şube Müdürlüğü arası yanbant çalı bitkilerix3:162000 adet Eskişehir – İstanbul Karayolu Akasya altı- OSB arası orta refüj güllerx2: 5632x2=11264 adet Hürriyet Mahallesi Balahatun Anaokulu:10 adet ağaç Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Halı saha önü:14 adet İstiklal Mahallesi Kent Ormanı:30 adet Eskişehir – İstanbul Karayolu Akasya altı- OSB arası orta refüj güller x4:22528 adet Osmangazi Mahallesi Salkım Parkı çalı bitkileri:650 adet İsmetpaşa Mahallesi Meteroloji Müdürlüğü Bahçesi:2 adet İsmetpaşa Mahalle Konağı:4 adet Hamsu Vadisi Asma Köprü Üzerindeki Engel Teşkil Eden Ağaçlar:5 adet Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bulunan Kent Ağaçlarının alt yeni sürgünlerinin Alınması:250 adet Aşağıköy Agua Park ve Çevresi:6 adet ağaç İsmetpaşa Mahallesi Mazharbey Sokak No:13 1 adet ağaç (dilekçeli) Osmangazi Mahallesi Osmangazi Cami Yanı: 1 adet ağaç (dilekçeli) Cumhuriyet Mahallesi Aşağı Çarşı Sokak:1 adet ağaç (talepli) Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Parkı Çalı Bitkileri: 272 adet İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak:1 adet ağaç(talepli) Hürriyet Mahallesi Hamsu Vadisi:75 adet İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi No:57/A: 1 adet Osmangazi Mahallesi Kadı Yokuşu Sokak: 1 adet ağaç (talepli) Hürriyet Mahallesi Şeyh Edebalı Parkı: 52 adet Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı:48 adet olmak üzere; toplam; 199300 adet bitkinin budaması yapılmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

265


Kesim; Cumhuriyet Mahallesi Şeyh Edebalı Türbesi:8 adet İstiklal Mahallesi Refik ARSLAN ÖZTÜRK Caddesi:3 adet Ertuğrulgazi Mahallesi Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yanı:1 adet Cumhuriyet Mahallesi Erenler Sok. No:7 1 adet(talepli) olmak üzere toplam; 13 adet kuru ağaç kesimi yapılmıştır. SOĞUK HAVA KOŞULLARINDAN AĞAÇLARIN KORUNMASI: Kış donlarından koruma amaçlı Aqua Park’ ta ( Su Eğlence Dünyası) bulunan 14 Palmiye ağacının sarılması işlemi yapıldı. GÜBRELEME ÇALIŞMALARI: a) Ticari Gübreler: 1-%33 Amonyum Nitrat Gübrelemesi: İlk Baharda tüm park bahçeler, orta refüjler, yan bantlar vb. yeşil alanlarda -%33 Amonyum Nitrat Gübrelemesi yapılmıştır. 2-Di Amonyum Fosfat Gübrelemesi: Sonbaharda tüm park bahçeler, orta refüjler, yan bantlar vb. yeşil alanlarda Di Amonyum Fosfat Gübrelemesi yapılmıştır. 3- Ozmocote Gübrelemesi: Akasya altı - OSB arası orta refüj gül fidanları : 5632 adet gül fidanına ozmocote gübrelemesi yapılmıştır. b)Ahır Gübresi Kış mevsimi başlangıcında; Akasya altı - OSB arası orta refüjde bulunan 5632 adet gül fidanına ahır gübresi verilmiştir. SULAMA HATTI DÖŞEME İŞİ/ SULAMA HORTUMLARININ SERİLMESİ İŞİ: Üst Sulama Sistemi; Sulama sisteminin mevcut olmadığı park bahçeler, refüjler, yan bantlar sulama tankeri ile, Sulama sisteminin mevcut olduğu yerler ise; sulama hortumu ve mini sipring sistemi ile sulanmaktadır. Trafik Şube Müdürlüğü Yamaç Alan:100 m damlama boru (değiştirme) Alt Sulama Sistemi; OSB önü – Pelitözü Kavşağı Arası Orta Refüj:350m. Sulama tesisatı döşenmiştir. SULAMA KONTROLLERİ: Tüm park bahçe, orta refüjler, yan bantlar: Sulama hattının olmadığı yerlerin arasöz ile sulanması işlemi yapılmıştır. Sulama sisteminin mevcut olduğu yerlerin gün içinde kontrolleri ve tamirleri yapılmıştır SULAMA SİSTEMLERİNİN TOPLANMASI: Yaz mevsiminin sonu itibariyle sulama sistemlerinin(Sulama hortumları ve mini sipring sistemleri) toplanması işlemi yapılmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

266


KİLİTLİ BETON PARKE- BETON BORDÜR DÖŞEME/TAMİR İŞİ: 6 lık Kilitli Beton Parke Döşenmesi İşi: ( 7240,889m2 m2) Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Yanı Park Alanı:185 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Meltem Konutları Yanı:353m2 İsmetpaşa Mahallesi Şelale Çocuk Parkı:85,927 m2 Osmangazi Mahallesi Toki K2 Önü Park Alanı:113,4 m2 Bahçelievler Mahallesi Özgün Sitesi Yanı Parkı:178,5m2 Beşiktaş Mahallesi Sefa Sokak Parkı:292m2 Beşiktaş Mahallesi Mavi Kent Önü Park:200m2 Osmangazi Mahallesi Osmangazi Parkı:227m2 Cumhuriyet Mahallesi Balahatun Anaokulu:626m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Yücekent yanı Park:14,5m2 Hürriyet Mahallesi Günebakan Parkı:367,31m2 Gazipaşa Mahallesi Gaziler Parkı:25,59m2 Bahçelievler Mahalle Konağı:624m2 Pelitözü Köyü Gölpark Çocuk Adası:676,637m2 Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı:348m2+34m2(Basketbol sahası yanı fitness aletleri zemini) Hürriyet Mahallesi Kadın Sığınma evi:98,96m2 Hürriyet Mahallesi Hürriyet Parkı:257,655m2 olmak üzere toplam 7240,889m2 adet 6’lık kilitli parke döşenmesi işi yapılmıştır. 12x22x50cm Beton Bordür Taşı Döşenmesi:(1826,40m) Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Yanı Park Alanı:42 m Osmangazi Mahallesi Toki K2 önü Park Alanı:14m Ertuğrulgazi Mahallesi Meltem Konutları Yanı:210m Bahçelievler Mahallesi Özgün Sitesi Yanı Parkı:90m Beşiktaş Mahallesi Sefa Sokak:215m Beşiktaş Mahallesi Mavi Kent Önü Park:182m Osmangazi Mahallesi Osmangazi Parkı:79m Cumhuriyet Mahallesi Balahatun Anaokulu:115m Hürriyet Mahallesi Hürriyet Parkı:62,50m Ertuğrulgazi Mahallesi Yücekent Yanı Park:2m bordür ilave Hürriyet Mahallesi Günebakan Parkı:95m İsmetpaşa Mahallesi Şelale Çocuk Parkı:125m Bahçelievler Mahallesi Uğur MUMCU Parkı:4,40m Bahçelievler Mahalle Konağı:150m Gazipaşa Mahallesi 75 . Yıl Cumhuriyet Parkı:68,50m Hürriyet Mahallesi Kadın Sığınma Evi Bahçesi:62m İstiklal Mahallesi Kent Ormanı Çay Bahçesi:310m olmak üzere toplam;1826,40m bordür döşenmiştir. 15x30x70cm Beton Bordür Taşı Döşenmesi:(885,20m) Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Yanı Park Alanı:120m Osmangazi Mahallesi Toki K2 Önü Park Alanı:21m OSB Önü - Pelitözü Kavşağı Arası Orta Refüj:725m Bahçelievler Mahallesi Uğur MUMCU Parkı1:19,20m olmak üzere;885,20 metre 70 lik bordür döşenmiştir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

267


8 cm Renkli Kemer Taşı Döşenmesi: (1.053,95m2) İstiklal Mahallesi Kent Ormanı Çay Bahçesi:1.053,95 m2 alan 8 cm lik kemer taşı döşenmiştir. Atatürk Bulvarı Orta Refüj Tuğla Tamiri: Bilecik (Merkez) şehir içi mevkii orta refüjde trafik kazaları nedeniyle bozulan 32 metre pres tuğla tamiri yapılmıştır. Mermer tamiri: Cumhuriyet Mahallesi Şehitler Parkı 4m2 Atatürk Bulvarı Osmanlı Arması:1,21m2 Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Orta Refüj Havuz:0,911m2 Bahçelievler Mahallesi 32 Evler Parkı:11.740m2 İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı Saat Kulesi Önü:1,172m2 olmak üzere toplam; 17.077 m2 alanda mermer tamiri yapılmıştır. BADANA/BOYA İŞİ Bilecik(Merkez) muhtelif cadde ve sokaklar, orta refüjler, yan bant bordürlerinin boyanması işi yapıldı. OYUN GRUBU MALZEMELERİNİN İNDİRİLMESİ Bilecik Belediyesi (Merkez)Muhtelif Parklarda Kullanılmak Üzere Çocuk Oyun Grupları, Fitness Aletleri ve Kauçuk Parke Mal Alım İşi ile alınan malzemelerin Belediye Atölyemize indirilmesi işi yapıldı. TABELA MONTAJI - ANKAJ KOYMA İŞİ İpek yolu Parkı tabelası montajı yapıldı. Atatürk Bulvarı Elit Kuruyemiş karşısı orta refüj ve Osmanlı Arması – Üst geçit arası orta refüje toplam 3 adet ‘’DİKKAT YOL BOYUNCA REFÜJ SULAMASI YAPILMAKTADIR’’ tabelalarının montajları yapılmıştır. Tavşantepe Parkı’na 2 adet basketbol pota ankrajlaması yapılmıştır. HAVUZ TAMİRİ/ BAKIMI/YAPIMI/ TEMİZLİĞİ Süs Havuzu Temizlikleri: İsmetpaşa Mahallesi Şelale Park x1defa İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı karşısı orta refüj x6 defa İstiklal Mahallesi Osmanlı Arması x4 defa Atatürk Bulvarı Atatürk Heykeli x6 defa Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Meydanı x4 defa Atatürk Bulvarı Belediye Sarayı havuzları x4defa Atatürk Bulvarı Şehit Asker Anıtı x1defa olmak üzere havuzların temizlikleri yapılmıştır. OYUN GRUBU ZEMİNİ KAUÇUK PARKE DÖŞEME İŞİ :.....M2 Hürriyet Mahallesi Balahatun Anaokulu:168m2 Beşiktaş Mahallesi Mavikent önü Park:94,29 m2 İsmetpaşa Mahallesi Şelale Çocuk Parkı:80m2 Hürriyet Mahallesi Günebakan Parkı:62,85m2 Osmangazi Mahallesi Toki K2 yanı Park:112,0325m2 Pelitözü Köyü Gölpark Çocuk Adası:668,16m2 olmak üzere toplam; 1185,333 m2 kauçuk parke döşeme işi yapılmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

268


KALIP ÇAKILMASI ve SÖKÜLMESİ Pelitözü Köyü Gölpark Çocuk Adası oyun grubu ankraj yerine beton atılması için kalıp çakılması beton donduktan sonra kalıbın sökülmesi işi yapıldı. BETON ATILMA İŞİ: 41 M3 75.Yıl Cumhuriyet Parkı: 2 adet Fitness Aleti Ankrajı:2m3 (tamir) Tavşantepe Parkı: Mini Basketbol Sahası:22m3 Pelitözü Köyü Gölpark Çocuk Adası Oyun Grubu Ankrajı:17m3 olmak üzere; toplam:41m3 beton atımı yapılmıştır. MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARA BETON SAKSI KOYULMASI İŞİ: Trafik Komisyonu Kararıyla; Cumhuriyet Mahallesi Leke Jeans Önü:3 adet Atatürk Bulvarı Simit Sarayı Köşe: 3 adet beton saksı Belediyemiz tarafından koyulmuştur. Belediyemiz Kararıyla; İstiklal Mahallesi Çilek Mobilya: ilave 1 adet Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Cami önü:2 adet İstiklal Mahallesi Şerif Paşa Cami:2 adet Osmangazi Mahallesi Güneş Toki Kurtuluş Cami:5 adet Hürriyet Mahallesi Osmanlı El Sanatları girişi:4 adet beton saksı Belediyemiz tarafından konulmuştur. HASTALIK ZARARLI VE YABANCI OTLARLA MÜCADELE: a) İnsektisit ilaçlaması: Osmangazi Mahalle Konağı: Akasya altı- OSB önü arası orta refüj gül fidanları: Ertuğrulgazi Mahallesi Meltem Konutları Yanı Park Alanı: Bahçelievler Mahallesi Uğur MUMCU Parkı1(fidanlar) Bahçelievler Mahallesi Huzur Parkı(fidanlar) Organize Sanayi Bölgesi Karşısı Orta Refüj(fidanlar): Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bulunan Kent Ağaçları: İstiklal Mahallesi Kent Ormanı Çay Bahçesi:2lt Akasya altı- Organize Sanayi Bölgesi arası orta refüj güller:(2 sefer) Tugay Komutanlığı- Kardelen Düğün Salonu Arası Yan Bant Bitkiler: Tugay Komutanlığı- Ercan Petrol Arası Gül fidanları: Cumhuriyet Mahallesi Ali Rıza Özkay Cad. No:42/A kent ağacı (talepli) çeşitli zararlı böceklerle mücadele yapılmıştır. b) Herbisit mücadelesi: Gazipaşa Mahallesi Emre Deniz ÜN Parkı Beşiktaş Mahalle Konağı İsmetpaşa Mahalle Konağı İsmetpaşa Mahalle Yeşil Park Beşiktaş Mahallesi Ali ERSOY Parkı Beşiktaş Mahallesi Mavikent önü Park Beşiktaş Mahallesi Sefa Sokak Parkı Ertuğrulgazi Mahallesi Meltem Konutları Yanı Park Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı Atatürk Bulvarı Belediye Sarayıx2 Osmangazi Mah.Güneş Toki Sağlık Ocağı Bahçesinde yabancı otlarla mücadele yapılmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

269


c)Salyongozit ilaçlaması: Akasya altı – Organize Sanayi Bölgesi Karşısı Orta Refüjde bulunan güllerde salyangoz zararlıları ile mücadele yapılmıştır. OYUN GRUBU – SPOR ALETLERİ KURULMASI a) OYUN GRUBU:(10 adet ) Hürriyet Mahallesi Balahatun Anaokulu(Ahşap Oyun grubu) Ertuğrulgazi Mahallesi Meltem Konutları Yanı Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Yanı Park Alanı Osmangazi Mahallesi Toki K2 yanı Beşiktaş Mahallesi Sefa Sokak Park Alanı Ertuğrulgazi Mahallesi Uğurken Sitesi Arkası Park Alanı Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı Hürriyet Mahallesi Kadın Sığınma Evi Bahçesi Cumhuriyet Mahallesi Hamsu Vadisi (Figürlü Oyun Grubu Takımı Hürriyet Mahalle Konağı(Ahşap Oyun Grubu) olmak üzere 10 takım oyun grubu parkara monte edilmiştir. b) SPOR ALETLERİ Ertuğrulgazi Mahallesi Yücekent Yanı Park: 3adet Ertuğrulgazi Mahallesi Meltem Konutları Yanı Park:3 adet Beşiktaş Mahallesi Mavikent Önü Park:3 adet Gazipaşa Mahallesi 75.Yıl Cumhuriyet Parkı:3 adet+5 adet Bahçelievler Mahallesi Özgün Sitesi Yanı:3 adet Beşiktaş Mahallesi Sefa Sok:4 adet Ertuğrulgazi Mahallesi Uğurkent:5 adet İsmetpaşa Mahallesi Şelale Çocuk Parkı:5 adet olmak üzere toplam; 34 adet spor aleti kurulmuştur. KAR KÜRÜME İŞİ: Kış mevsiminin yoğun kar yağışlı günlerinde muhtelif cadde ve sokaklarda, kaldırımlarda, Cami girişlerinde, şehir içi muhtelif merdivenlerde kar kürüme işi yapılmıştır. MALZEME TAMİRLERİ /DEPO DÜZENLEME ÇALIŞMALARI Alet, makine vb. malzemelerin tamir, bakım ve onarımları yapılarak kullanılabilir duruma getirilmiştir. TRAVERS SÖKÜM Hamsu Vadisi projesinde kullanılmak üzere; Devlet Demir Yoları Şube Müdürlüğü’ nden hibe olarak alınan atık traverslerin demir plakalarının sökülmesi işi yapılmıştır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

270


IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A - Üstünlükler Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün teknolojik kaynaklara rahatlıkla erişme imkanı ve belediyemizin ekonomik gücü, müdürlüğümüzün şu andaki üstünlükleridir. B – Zayıflıklar Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 1 (bir) adet Peyzaj Mimarı ihtiyacı sıkıntıların en başta gelenidir. Zaman içerisine gerek personel, gerekse makine parkı anlamında desteklenecek müdürlüğümüz, halkımıza çok daha nitelikli hizmet verebilecektir. V – ÖNERİ VE TEDBİRLER Müdürlüğümüz tarafından 2012 Mali Yılı içerisinde Bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmış olup, faaliyetlerimizde plan değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştığımız sorunlarda çözüme yönelik gerekli tedbirler alınmıştır. .

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

271


1.15 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 1- GENEL BİLGİLER A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- Bilecik Belediyesi hudutları dâhilinde faaliyet gösteren Mezarlıklar Müdürlüğü'nün İdari yapılanması, görev, yetki ve sorumluluk alanları, mezarlık, cenaze ve defin işlemleri ile çalışma esaslarını belirlemektir. MADDE 2- Bu yönetmelik, Belediye sınırları içinde hizmet veren Mezarlıklar Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma kuralları ile mevcut ve yeni açılacak mezarlıkların ihdasını, koruma ve güzelleştirme ile bakım hizmetlerini ayrıca cenaze teçhiz, tekfin, nakil ve tüm defin hizmetlerinin ne şekilde yapılacağını kapsar. Hukuki Dayanak MADDE 3- (1) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/a, 18/m maddeleri, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı Müdürlüğümüz Bilecik Belediye Başkanlığı Hizmet binasının giriş katında olup, Bir müdür odasından oluşmaktadır. 2 – Örgüt Yapısı

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

272


BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

273


3 – Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Mezarlıklar Müdürlüğünde 3 Bilgisyar,1 yazıcı ve fotokopi Makinesi,1 adet dış telefon hattı, 1 adet iç telefon hattı ile hizmet vermektedir. 4- İnsan Kaynakları Mezarlıklar Müdürlüğünde 1 Müdür,1 görevli şoför, 1, idareci 1.ekip sorumlusu 1. Gassal 3 şoför 17.düz işçi toplam 25 personel ile hizmet vermektedir. Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü 06.09.2011 Tarihi ve Karar Sayısı/44 sayılı Meclis kararıyla başlamış olup, 01.01.2012 tarihinde çalışmalara başlamıştır. 2 - MALİ BİLGİLER:  Bütçe Uygulama Sonuçları: Müdürlüğümüzün 01/01/2012 - 31/12/2012 Dönemi Bütçe Harcama Raporu aşağıdadır.

Bütçe Harcama Raporu

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK BELEDİYESİ Bütçe Toplamı

Harcanan

Kalan Odenek

Büt.Or%

46.11.02.39.01.09.09.00.05.01.01 MEMURLAR

40.778,00

45.887,13

1.390,87

113

46.11.02.39.01.09.09.00.05.01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

10

0

10

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.01.03 İŞÇİLER

10

0

10

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.02.01 MEMURLAR

7.764,00

6.367,11

1.396,89

82

46.11.02.39.01.09.09.00.05.02.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

3

0

3

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.02.03 İŞÇİLER

3

0

3

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA

4

0

4

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

7

1.545,00

8.462,00

22071

46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.03 YOLLUKLAR

3

206,02

0,98

6867

46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.04 GÖREV GİDERLERİ

6

0

6

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.05 HİZMET ALIMLARI

302.517,00

371.343,22 6.173,78

123

46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLE

2

0

2

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK

23.505,00

30.845,26

17.659,74

131

46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE

200.001,00

4.165,34

120.631,66 2

46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER

3.001,00

2.747,52

253,48

92

46.11.02.39.01.09.09.00.05.06.01 MAMUL MAL ALIMLARI

50.002,00

0

50.002,00

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.06.02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD

1

0

1

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.06.03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

0

0

0

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.06.04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE K

1

0

1

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.06.05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİ

1

0

1

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.06.06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONA

1

0

1

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.09.01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ

6.000,00

0

6.000,00

0

46.11.02.39.01.09.09.00.05.09.06 YEDEK ÖDENEK

70.000,00

0

28.500,00

0

46.11.02.39.10.08.08.00.05.03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

0

0

0

0

703.620,00

463.106,60 240.513,40

703.620,00

463.106,60 240.513,40 66

Genel Hesap Kodu

Açıklama

Sayfa Toplamı Genel Toplam

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

274


ARAÇ VE GEREÇ DURUMU Cenaze aracı

3 Adet

Cenaze yılama aracı

2 Adet

Otobüs

1 Adet

Kompresör (hilti)

1 Adet

Jeneratör

1 Adet

Sırt tırpanı

6 Adet

Tabut

11 Adet

Soğutuculu tabut

2 Adet

Ağaç kesme motoru

2 Adet

TOPLAM

29 Adet

 2012 yılı 18.01.2012 itibariyle hizmet alımı yapıldı. Hizmet alımında; 1 adet Gassal,1 adet ekip sorumlusu, 1 adet şöför,15 adet düz işçi toplamda 17 personel alındı.  Alo 188 hattı kurularak tüm operatörlerden aranabilecek şekilde çalışmalar yapıldı.  Belediye sınırlarımız içinde çıkan tüm cenazelerin, mezar kazımı, yıkama, sevk, tahta, kefen vb. tüm hizmetleri birimimiz vermeye başladı.  Belediyemiz sınırları içerisinde olan mezarlıkların defin kayıtları bilgisayar ortamına aktarılması ve istatistiki bilgilerin alınması için formlar oluşturuldu.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

275


 İlk olarak müdürlüğümüze bağlı olan(Şeyh Edebali türbesi, Bilecik şehir Mezarlığı, istasyon mahalle Mezarlığı, soğuksu mezarlığı) gezilerek yapılması gerekenler planlandı. Bu planlama neticesinde ilk olarak Şeyh Edebali türbesin temizlik ve bakımının yapılmasına başlandı.  Şehitlik levhaları yenilendi.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

276


 Türbe çevresindeki ağaçların diplerinin temizliği ve budama işlemleri yapıldı

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

277


 Türbe çevresindeki ağaçların diplerinin temizliği ve budama işlemleri yapıldı

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

278


 Edebali Türbesinin temizliğinin bitiminde soğuksu mezarlığının temizliği yapıldı. Eski hali

Yeni hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

279


 Soğuksu Mezarlığı temizleme işleminden sonra istasyon mezarlığı temizleme ve bakım işlemleri yapıldı.

Eski hali

Eski hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

280


Yeni hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

281


 İstasyon mezarlığının bitiminde şehir mezarlığı temizleme ve bakım işlerine başlandı. Eski hali

Çalışmalardan Görüntüler

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

282


Yeni hali

Yeni hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

283


Yeni Hali

Belediye Başkanı Selim YAĞCI’nın Mezarlık Denetim Görüntüleri

Belediye Başkanı Selim YAĞCI’nın Mezarlık Denetim Görüntüleri

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

284


 Mezarlıklarımızı temizleme ve bakımı devam ederken mezarlıklardaki binalarımızı bakımlıları yapılmıştır. Eski Hali

Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

285


İstasyon ve soğuksu mezarlıklarının etrafındaki çitlerin yenilenmesi ve belediye antetli tabelaların takım işlemleri yapıldı. Eski Hali

Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

286


Eski Hali

Yeni Hali

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

287


DEFNEDİLEN MEZAR SAYILARI 01/01/20212 - 31/12/2012 Tarihleri Defnedilen Cenaze Defnedilen Şehit Toplam

114 Adet 0 114 Adet

3 - İDARİ SOSYAL VE TEKNİK HİZMETLER Müdürlüğümüz defin ve diğer işlemlerle ilgili bilgileri anında değerlendirerek vatandaşlarımızın hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Belge ve bilgiler bilgisayar ortamında hazırlanarak ilgili ünitelere ve cenaze yakınlarına verilmektedir. Sevk, idare ve kontrol mekanizması sürekli canlı tutulmaktadır. Mezarlık alanları temizlik ve bakım onarım hizmetleri sistemli bir şekilde sürdürülmektedir.

4 - YIKAMA, KEFEN, DEFİN VE DİĞER İŞLEMLER Cenaze yakını talebi doğrultusunda, yıkama, kefenleme, defin ve diğer işlemler dini kurallara uygun olarak nizami bir şekilde yapılmaktadır. Cenaze yakınlarının Müdürlüğümüze telefon ederek adres vermeleri neticesinde cenaze ile ilgili tüm işler eksiksiz yerine getirilmektedir. Tüm vatandaşlarımızın cenaze işlemleri ücretsiz olarak yapılmaktadır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

288


IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler İlimiz; Osmanlı’nın Kuruluş ve Cumhuriyet’in kurtuluş beşiği rolü ile büyük bir Tarihi, Kültürel ve sosyoekonomik öneme sahiptir. Biz Bilecik Belediyesi olarak; Görkemli tarihimizi, Kültürümüzü, Gelenek ve Göreneklerimize sahip çıkarak, gelecek nesillere bu köklü tarih ve kültür mirasını muhafaza ederek, nesilden nesile aktarılması çabasındayız. Bu kapsamda, her yıl tarihi ve köklü öz kaynaklarımızı kullanarak, ilimizin Ulusal ve Uluslararası alanda tanıtımlar, etkinlikler, şenlikler yapma fırsatına sahibiz. Belediyemizce, her yıl teknik, teknolojik ekipmanların ve araç filosunun yenilenmesi ve genişletilmesiyle, vatandaşlarımıza etkin ve çabuk ulaşarak en iyi hizmeti verme üstünlüğüne sahibiz. Birçok Büyükşehir, İl, İlçe Belediyesinde henüz kurulmayan, Uluslararası ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri ve tecrübeli uzman kadrosu ile, Uluslararası standartlarda hizmet vermenin haklı gururunu yaşamaktayız. Bu kapsamda, Şeyh Edebali Hz.’nin düsturu olan “İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın.” anlayışını Belediyemize entegre edilerek, merkezine “insanı” koymuştur. Her hizmette, planladığımız her çalışmada, projelendirdiğimiz tüm faaliyetlerde daima “önce insan” görüşü ile Belediye Başkanımız Sayın Selim YAĞCI’nın liderliğinde, Belediyecilik hizmetlerini yerine getirmekteyiz. Kentteki hemşerilerimizin istek ve beklentilerini önemseyerek; onların doğumundan, düğününe, yaşamından, ölümüne kadar tüm hayatında yanlarında olmak için hep birlikte çalışmaktayız. İlimizin hızlı bir şekilde büyümesi ile beraber, Belediye hizmet alanlarımızda da buna göre genişleme olmaktadır. Teknik uzman kadromuz her yıl, çalışmaların genişlemesiyle artış göstermektedir.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

289


B- Zayıflıklar: Belediyemiz hizmet ağının genişlemesiyle mevcut hizmet binamızın yetersiz kalması, ek hizmet binasına ihtiyaç duymamıza neden olmaktadır. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Belediyemiz bütçesi için yeni gelir kaynaklarının oluşturulması ve öz gelirlerin arttırılması, yatırım programımızda yer alan projelerin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

290


MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun “III/A – Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.(Bilecik – 28.02.2012)

Kadri ŞENTÜRK Mali Hizmetler Müdürü

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

291


İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst Yönetici olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Bilecik – 28.02.2012)

Selim YAĞCI Belediye Başkanı

BİLECİK BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayfa

292

Bilecik,Belediyesi,Faaliyet,Raporu, 2012  

BİLECİK BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

Bilecik,Belediyesi,Faaliyet,Raporu, 2012  

BİLECİK BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

Advertisement