Page 1

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

AFET MÜDAHALE PLANI

BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV YAPACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA AFAD TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR


İçindekiler İÇİNDEKİLER.......................................................................................................................................... I AFET VE ACİL DURUMYÜKSEK KURULU KARARI ..................................................................... II KISALTMALAR .................................................................................................................................... V TANIMLAR ........................................................................................................................................... VI BÖLÜM 1. GİRİŞ .................................................................................................................................. 1 1.1.AMAÇ VE KAPSAM ........................................................................................................................ 1 1.2.HUKUKİ DAYANAK ....................................................................................................................... 1 1.3.SORUMLULUK ................................................................................................................................ 1 1.4.HEDEFLER ....................................................................................................................................... 1 1.5.PLANLAMA PRENSİPLERİ ........................................................................................................... 1 1.6.PLAN TÜRLERİ VE ENTEGRASYONU ........................................................................................ 2 1.7.VARSAYIMLAR............................................................................................................................... 5 BÖLÜM 2. MÜDAHALE ORGANİZASYONU ................................................................................. 6 2.1.HAZIRLIK ......................................................................................................................................... 6 2.2.MÜDAHALE KOORDİNASYON SEVİYELERİ ............................................................................ 7 2.3.ULUSAL DÜZEYDE KOORDİNASYON BİRİMLERİ.................................................................. 7 Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu ................................................................................................. 8 Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ...................................................................................... 8 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ........................................................................ 9 Bakanlıklar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ......................................................................... 9 2.4.ULUSAL DÜZEYDE MÜDAHALE YÖNETİMİ............................................................................ 9 Operasyon servisi .............................................................................................................................. 9 Bilgi ve planlama servisi ................................................................................................................... 9 Lojistik ve bakım servisi ................................................................................................................. 10 Finans ve idari işler servisi ............................................................................................................. 10 DENETİM BİRİMİ ......................................................................................................................... 10 2.5.YEREL DÜZEYDE KOORDİNASYON BİRİMLERİ .................................................................. 10 2.6.YEREL DÜZEYDE MÜDAHALE YÖNETİMİ ............................................................................ 11 2.7.OLAY YERİ YÖNETİMİ ................................................................................................................ 11 2.8.ANA ÇÖZÜM ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI .......................................................... 112 2.9.OPERASYON SERVİSİ ACİL DURUM HİZMET GRUPLARI .................................................. 14 2.10.OPERASYON SERVİSİ ÖN İYİLEŞTİRME HİZMET GRUPLARI .......................................... 15 2.11.BİLGİ VE PLANLAMA SERVİSİ HİZMET GRUPLARI .......................................................... 18 2.12.LOJİSTİK VE BAKIM SERVİSİ HİZMET GRUPLARI ............................................................. 19 2.13.FİNANS VE İDARİ İŞLER SERVİSİ HİZMET GRUPLARI ..................................................... 20 BÖLÜM 3. FİNANSAL YÖNETİM ................................................................................................... 21 BÖLÜM 4. LOJİSTİK YÖNETİM .................................................................................................... 21 BÖLÜM 5. PLANIN TAKİBİ, GELİŞTİRİLMESİ, GÜNCELLENMESİ, EĞİTİM ve TATBİKATLAR .................................................................................................................................. 21 EK 1. ULUSAL AFET MÜDAHALE PLANI ORGANİZASYON ŞEMASI.................................... A-1 EK 2. İL AFET MÜDAHALE PLANI ORGANİZASYON ŞEMASI ................................................ A-2 EK 3. ANA VE DESTEK ÇÖZÜMORTAKLAR TABLOSU........................................................... A-3 EK 4. DESTEK İLLER TABLOSU .................................................................................................... A-4 EK 5. İL AFET MÜDAHALE PLAN FORMATI ....................................................................... A-5/A-7 EK 6.DAĞITIM ÇİZELGESİ .............................................................................................................. A-8 EK 7.DEĞİŞİKLİK CETVELİ ............................................................................................................ A-9

I


AFET VE ACİL DURUM YÜKSEK KURULU KARARI Karar Sayısı:2012/ Ekli “ Ulusal Afet Müdahale Planı” afet ve acil durumlara ilişkin müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından ....../2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Beşir ATALAY Başbakan Yardımcısı

İ. YILMAZ Milli Savunma Bakanı

A. DAVUTOĞLU Dışişleri Bakanı

M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı

E. BAYRAKTAR Çevre ve Şehircilik Bakanı

R. AKDAĞ Sağlık Bakanı

T. YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı

Ö. DİNÇER Milli Eğitim Bakanı

B. YILDIRIM Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

V. EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı

II


KISALTMALAR AADYM

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

AFAD

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

AADKK

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

İAADKK

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

AYY

Alan Yönetim Yetkilisi

BAADYM

Bakanlıkların Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri

İAADYM

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

KBRN

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer

STK

Sivil Toplum Kuruluşu

UAMP

Ulusal Afet Müdahale Planı

III


TANIMLAR Acil durum

:

Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

Afet

:

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

Afet ve acil durum yönetim merkezleri

:

Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi işlem ve haberleşme sistemleri ile donatılan merkezleri,

Hizmet grubu sorumlusu

:

Hizmet gruplarından asli sorumlu olan bakanlıkları,

Destek iller

:

AFAD tarafından belirlenen 15 bölge halinde oluşturulan il gruplarını,

Destek çözüm ortağı :

Hizmet gruplarının ana çözüm ortaklarının çalışmalarında ihtiyaç duyacağı paydaşları,

Hizmet grubu

:

Afet ve acil durumlarda yürütülen hizmetlerin niteliğine göre oluşturulan ve ulusal afet müdahale planı kapsamında hizmet grubu sorumlusunun ihtiyaç duyduğu destek gruplarını,

İncinebilir gruplar

:

Bireysel farklılıkların yanı sıra psiko-sosyal zarar görebilme riski/tehlikesi altında olan grupları,

Olay yeri yönetimi Yetkilisi

:

Olayın meydana geldiği sahada acil durum hizmetlerinin koordinasyonunu sağlayan kişidir.

Servis

:

Müdahale organizasyonu içerisinde yer alan, hizmet gruplarının bağlı olduğu ana yönetim birimlerini,

Standart operasyon prosedürü

:

Değişik afet ve tehlikeler oluştuğunda uygulanması gereken kurallar ve yapılması gereken kayıtları,

112 acil çağrı merkezleri

:

İllerde, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il sağlık müdürlüğü, il afet ve acil durum müdürlüğü ile belediye itfaiye teşkilatı ve ihtiyaç duyulacak diğer kurumların görev alanına giren acil yardım çağrılarını karşılamak üzere valilikler bünyesinde kurulan merkezleri,

ifade eder.

IV


BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1.AMAÇ ve KAPSAM Ulusal Afet Müdahale Planının (UAMP) amacı, afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak, hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasında olmak üzere müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. UAMP, ülkede yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak, bakanlık, kurum ve kuruluşlar, STK‘ lar, özel sektör ve gerçek kişileri kapsar. 1.2.HUKUKİ DAYANAK a) 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, b) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği, 1.3.SORUMLULUK Afet ve acil durum hizmetlerinin düzenlenmesinden, koordinasyonundan, denetlenmesinden ve eğitiminden AFAD sorumludur. Hizmet grubu planlarından; hizmet grubundan sorumlu olan bakanlık asli sorumlu olmakla birlikte, hizmet grubu planlarında görevlendirilen kurum ve kuruluşlar, özel sektör, STK’lar ve gerçek kişilerde ayrı ayrı sorumludurlar. İl afet müdahale planının hazırlanmasından ve uygulanmasından, il ve ilçelerde vali ve kaymakamlar sorumludur. Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda planın hazırlanmasından ve uygulanmasından üst yönetici, özel sektörde ise sahibi veya yetkili temsil organları görevli ve sorumludur. 1.4. HEDEFLER Afet ve acil durumların doğuracağı hallerle ilişkili olarak;  Hayat kurtarmak,  Yaralanmaları azaltmak,  Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek,  Müdahale çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek,  Halk sağlığını korumak ve sürdürmek,  Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak,  Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak,  İkincil afetlerin etkilerini azaltmak,  Kaynakların etkin kullanımını sağlamaktır.

1.5. PLANLAMA PRENSİPLERİ TEMEL PRENSİPLER a) Kapsamlı olması (Hazırlık, müdahale, ön iyileştirme aşamaları) b) Tüm tehlike tür ve ölçeğine dayanması 1


c) Tüm ana ve destek ortaklarını içermesi d) Ulusal ve yerel afet müdahale kapasitesini anında harekete geçirebilmeyi esas alması TAMAMLAYICI PRENSİPLER a) Etkili planlama b) Esnek ve ölçeklenebilir yapı c) İyileştirme ve geliştirme d) Koordinasyon, işbirliği, dayanışma e) Bilgi yönetimi ve iletişim f) İlgili mevzuata uygun 1.6.PLAN TÜRLERİ VE ENTEGRASYONU UAMP, ulusal boyutta afet ve acil durumlarda müdahale çalışmalarının nasıl yürütüleceğini ortaya koyan ilk üst plan olup, daha önce yapılan planlar sadece yerel düzeyde ele alınmıştır. Bu plan, muhtemel afet ve acil durumların seviyesine göre uyarlanabilir esnek ve modüler yapıya sahip müdahale organizasyon sistemini açıklamaktadır. UAMP; hazırlık, müdahale ve ön iyileştirme çalışmalarını tanımlamakta olup ulusal düzeyde hizmet gruplarının sorumlu ortaklarının hazırlayacağı ulusal hizmet grubu planlarının formatını, müdahale çalışmalarının lojistik ve finansal yönetimini, planların güncelleştirilme ilkelerini ifade etmektedir. Hizmet grubundan ana çözüm ortağı bakanlık lar da, kendi hizmet alanında, destek ortakları ile ulusal düzeyde hizmet grubu planlarını Şekil 1.1’ de ifade edilen taktik yaklaşıma göre hazırlamalı ve bu planlarda hizmet grubu ekiplerini oluşturarak, her bir ekibin görev, yetki, sorumluluk ve iş akışlarını belirlemelidir. Hazırlanan bu planlar UAMP’ ye entegre edilecektir (Şekil 1.2). İl afet müdahale planının hazırlanması amacıyla ilde bakanlıkların sorumlu olduğu hizmet grubu çalışmalarını yürütecek il teşkilatı hizmet grubu operasyonel planını hazırlayacaklardır. Operasyonel planlarda müdahale çalışmalarında görevlendirilecek personel, alet, ekipman, araç, gereç vb. kaynakların ifade edileceği envanterleri yer alacaktır. Bu planlar il afet müdahale planına eklenecektir. Hizmet grubu planları kendi içinde acil durum hizmet grup planları, ön iyileştirme hizmet grubu planları, destek ek planları olarak eklenecek ve olay türü ek planları da görev alanına göre ilgili bakanlıklar tarafından ilgili yerel teşkilatlarına hazırlatılacaktır. Bakanlıklar ve valilikler Şekil. 1.3’ de ifade edilen süreçleri dikkate alarak plan hazırlıklarını yapacaklardır. Savaş ile afetlerin halka yönelik etkilerinin benzer sonuçlar doğurması nedeni ile 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa dayanan “İl-İlçe Sivil Savunma Planları” kaldırılarak, sivil savunma konusu UAMP kapsamında değerlendirilmiştir. Sivil savunma planlarında ikaz ve alarm konusu Haberleşme Hizmet Grubu tarafından ele alınacaktır. Ayrıca 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda ifade edilen tahliye konusu Bilgi ve Planlama Servisleri içinde yer alan Tahliye ve Yerleştirme Hizmet Grubu tarafından değerlendirilecektir.

2


ULUSAL AFET YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ *

STRATEJİK

TAKTİK

ULUSAL RİSK AZALTMA PLANI

UAMP

ULUSAL İYİLEŞTİRME PLANI

ULUSAL AFET MÜDAHALE HİZMET GRUPLARI PLANLARI

İL AFET MÜDAHALE PLANI

OPERASYONEL

*: Ulusal Afet Yönetimi Belgesi hazırlandığında

Şekil 1 -1.Plan türleri

UAMP, ULUSAL AFET HİZMET GRUBU PLANI, İL AFET MÜDAHALE PLANI

HABERLEŞME ULAŞTIRMA

BARINMA BESLENME

ACİL DURUM HİZMET GRUPLARI EK PLANLARI

ÖN İYİLEŞTİRME HİZMET GRUPLARI EK PLANLARI LOJİSTİK DESTEK EK PLANLARI İNSAN VE TEKNOLOJİK KAYNAKLI AFETLER DOĞAL AFETLER OLAY TÜRÜ EK PLANLARI

Şekil 1 -2. Plan entegrasyonu

3


Şekil1-3.Plan hazırlama süreçleri

4


Destek planlar ise hizmet grubu çalışmalarına destek mahiyette olup destek çalışmalarının nasıl yapılacağını belirten planlardır ve bu planlar uluslararası koordinasyon, kritik alt yapılar, lojistik, finans yönetimi vb. belirlenecek diğer konularda hazırlanacaktır. Ana ve destek çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar, Ulusal Afet Müdahale Hizmet Grubu Planlarında aşağıda ki hususları göz önünde bulundurmalı ve İl düzeyinde detaylı hizmet grubu operasyon planlarını yaptırmalı ve bu planları da olay sırasında uygulamalıdır. 1. Tehlike ve riskleri mümkün olduğunca belirlemelidir, 2. Kendi hizmet grubunun sorumluluk alanında bulunan ulusal güç ve kaynakları tespit etmelidir, 3. Karşılaşılacak risk ve zararları azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kapasiteyi artırmalıdır, 4. Tüm afet ve acil durumlara karşı her seviyede hazırlıklarını ifade etmelidir, 5. Afetin meydana gelmesi halinde mevcut güç ve kaynakların, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamalıdır, 6. İlgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamalıdır, 7. Tüm bilgileri düzenli olarak güncellemelidir, 8. Görev alanına giren konularla ilgili eğitimler düzenleyerek, tatbikatlar yapmalı ve ilgili diğer tatbikatlara katılmalıdır, 9. Hizmet grubunun ve hizmet grubu ekiplerinin kuruluşunu, görevlerini ve çalışma esaslarını ayrıntılı bir şekilde düzenleyerek olay sırasında uygulamalıdır. 1.7.VARSAYIMLAR Planların hazırlanmasında dikkate alınacak başlıca varsayımlar şunlardır:  Muhtemel afetin geçmiş yıllarda o bölgede meydana gelen en büyük çaplı afetten daha büyük ve kapsamlı olabileceği, geçmişte bilinen afet hasarı yoksa afet tehlike haritasındaki olası afetler,  Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık vb. yavaş gelişen doğa kaynaklı afetlerin süreç içinde daha önceden hiç yaşanmamış sonuçlar oluşturabileceği,  Afetlerde yangınların çıkabileceği, sanayi ve enerji tesislerinde yangın, patlama, kimyasal sızma, akaryakıt veya petrol sızıntısı ve gaz kaçaklarının olabileceği türden ikincil afetler meydana gelebileceği, aynı anda birden fazla afetle birden mücadele edilmesi gerekebileceği,  Zarar gören binaların çok olabileceği, açıkta kalan ailelerin barınma problemlerinin artabileceği,  Afet bölgesi ve dışında ulaşım talebinin artacağı,  Ulaşım yollarında ve tesislerinde hasarlar meydana gelebileceği, ulaşımın bir süre aksayabileceği veya durabileceği,  Barajların, santrallerin, akaryakıt depo ve tesislerinin ve diğer önemli bina ve tesislerin afette hasar görebileceği veya tamamen yıkılabileceği, bu hasarlardan kaynaklanan can, mal ve çevreye olumsuz etki edebilecek yeni afetler doğurabileceği,  İletişim ve haberleşme sistemlerinin aksayabileceği,  Elektrik, doğalgaz, içme suyu, arıtma ve kanalizasyon tesislerinin çalışamaz hale gelebileceği, bu nedenlerle susuzluğun ve salgın hastalıkların meydana gelebileceği, ısınma, aydınlatma ve enerji sorunlarının ortaya çıkabileceği,  Afetin gece veya sabaha karşı meydana gelebileceği, kış veya yaz şartlarından birisinde olabileceği,  Hasarın büyük olabileceği, enkaz altında insanların kalabileceği,  Gıda, ilaç, ısınma, barınma vb. temel ihtiyaçlarda sıkıntı meydana gelebileceği, 5


 Hükümet binası, sağlık ve eğitim tesisleri gibi kritik tesislerin hasara uğrayabileceği,  Afet bölgesinde görevli personel ve ailelerinin de afete maruz kalabileceği,  Afet bölgesinde görevlendirilen ekiplerin de barınma, ısınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının olabileceği,  Afet bölgesinde asayiş sorunlarının olabileceği,  Yiyecek, içecek, giyecek, barınma ve benzeri acil yardım ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve temininde acil yardım süresinin gerekli hallerde daha fazla olabileceği,  İllerinde tespit edilen muhtemel afetlerin gerçekleşebileceği,  Kış ve yaz şartlarının genel hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçebileceği,  Afetin ve varsa ikincil afetlerin etki alanının birkaç ili kapsayacak büyüklükte olabileceği, bu nedenle destek illerin de yardımına ihtiyaç duyulabileceği  İncinebilir gruplar ve yabancı uyruklu kişilerin olabileceği,  Kontrolsüz nüfus hareketlerinin olabileceği,  KBRN tehdit ve tehlikelerinin olabileceği,  Karantina önlemlerinin gerekebileceği,  Tahliye ve yerleştirme gerekebileceği,  Kültürel mirasın etkilenebileceği,  Komşu ülkelerde yaşanabilecek afetlerin ülkemizi de etkileyebileceği, varsayılmalıdır. Yukarıdaki varsayımlar, genel olup bölgenin özelliği dikkate alınarak oluşabilecek her afet için somut varsayımlar tespit edilmeli ve planlar buna göre yapılmalıdır.

BÖLÜM 2. MÜDAHALE ORGANİZASYONU 2.1. HAZIRLIK Etkili müdahale yönetimi, hazırlık, müdahale ve ön iyileştirme olmak üzere üç aşamadan oluşur. Hazırlık çalışmaları;  Mevcut kaynakları belirlemek,  Plan yapmak,  Organize olmak,  Ekipmanları hazırlamak,  Erken uyarı sistemlerini kurmak, geliştirmek ve test etmek,  Eğitim ve tatbikatlar düzenlemek,  Değerlendirme ve kapasite geliştirme aşamalarından oluşur. UAMP sadece ulusal ve yerel düzeyde müdahale yönetim sistemini açıklamaktadır. İyileştirme çalışmaları ön iyileştirme ve uzun dönem iyileştirme çalışmaları olarak ikiye ayrılmakta olup müdahale organizasyon yapısında sadece ön iyileştirme çalışmalarına ilişkin hizmet gruplarının çalışmalarından bahsedilmektedir. Müdahale çalışmalarının bitiminde ön iyileştirme gruplarının çalışmaları uzun dönem iyileştirme çalışmalarına zemin teşkil etmektedir.

6


2.2.MÜDAHALE KOORDİNASYON SEVİYELERİ Ulusal afet ve acil durum müdahale çalışmaları 4 seviyede yürütülecek olup etki derecesine göre seviyeler aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir. SEVİYE

ETKİ

1

Yerel imkanlar yeterlidir.

2

Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır.

3

Ulusal desteğe ihtiyaç vardır.

4

Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır.

Tablo 2-1. Seviye etki derece tablosu AFAD; Afet ve acil durum olayı sonrası, bölgeden aldığı ilk bilgiler doğrultusunda olayı değerlendirir (Tamamlanması halinde kullanılacak karar destek sistemleri yardımıyla). 

Değerlendirme sonucuna göre AFAD olay seviyesini ilan eder.

İlan edilen olay seviyeleri koordinasyonun ve organizasyonun düzeyini belirler.

1. Seviyede ilgili İAADYM faaliyete geçer. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.

2. Seviyede Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, ihtiyaç duyulan hizmet grubundan ana çözüm ortağı bakanlık , kurum ve kuruluş ile il afet ve acil durum yönetim merkezleri faaliyete geçirilir.

3 ve 4. seviyelerde Afet Koordinasyon Kurulu ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve diğer afet ve acil durum yönetim merkezleri (Bakanlık ve il merkezleri) faaliyete geçirilir.

Olay sonrası devam eden bilgi akışı doğrultusunda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından seviye değişikliği yapılabilir.

Karar verilen seviye bildiriminden sonra, hizmet grupları mevcut afet müdahale planları doğrultusunda hareket ederler. “Seviye 2” kararı verilmesi halinde, Ek-4’ ve Şekil 4’ te yer alan tabloya göre, iller ve bu illerde görevli hizmet grupları görevlendirilir. Afet ve acil durum bölgesine destek olur. “Seviye 3” kararı verilmesi halinde, UAMP’ ye göre tüm ulusal güçler müdahaleye katılır. “Seviye 4” kararı verilmesi halinde, tüm ulusal güçler müdahaleye katılır ve uluslararası yardım çağrısında bulunulur.

2.3.ULUSAL DÜZEYDE KOORDİNASYON BİRİMLERİ Koordinasyon birimi olarak, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu (Bakanlar), Afet ve Acil 7


Durum Koordinasyon Kurulu (Müsteşarlar), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, bakanlıkların afet ve acil durum yönetim merkezleri, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, il afet ve acil durum yönetim merkezleri görev yaparlar.

F O N K S İ Y O

N

Şekil. 2-3. Olay seviyesine göre koordinasyon düzeyleri ve fonksiyonları Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu Afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla görevli, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman ve Su İşleri Bakanlarından oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kurulmuştur. Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağırılabilir. Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Kurul, ayrıca Kurul Başkanının isteği üzerine toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman ve Su İşleri bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı m Müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile afet veya acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde Kurul Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür. 8


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Deprem, sel, fırtına, toprak kayması, çığ, iltica ve nüfus hareketleri, yangınlar ve kazalar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer madde kazaları veya olayları, tehlikeli ve salgın hastalıklar gibi büyük ölçekli, doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afet ve acil durumlar ile Başbakan tarafından acil durum veya afet olarak değerlendirilen diğer olay ve durumlarda ulusal düzeyde etkin müdahale ve koordinasyonu sağlamak üzere Başbakanın veya yetkilendireceği Başbakan Yardımcısının talimatıyla AFAD Başkanının başkanlığında, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde yer alan bakanlıkların, asgari daire başkanı düzeyindeki temsilcilerinden oluşur. Bakanlıklar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Bakanlıklarda, müsteşar veya yetkilendirecekleri yardımcılarının başkanlığında 7/24 saat çalışma esasına göre kurulur. Görevleri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

2.4.ULUSAL DÜZEYDE MÜDAHALE YÖNETİMİ Minimum hiyerarşi, maksimum etkinlik, olay türü ve boyutuna göre modüler yapıya sahip müdahale organizasyonunda, operasyon servisi, bilgi ve planlama servisi, lojistik ve bakım hizmetleri servisi, finans ve idari işler servisi olmak üzere dört servis kurulmuştur. (Ek-1) Seviye 3 ve 4 için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Servislerinin yönetimi aşağıdaki şekildedir;    

Operasyon Bilgi ve Planlama Lojistik ve Bakım Finans ve İdari İşler Servislerine AFAD Daire Başkanları başkanlık eder.

Operasyon servisi; Müdahale organizasyonunda, temel birimlerden planı uygulamaya koyan servistir. Afet ve acil durum olayına müdahale seviyesi ve olay türü mantığından hareketle iki alt servise ayrılmıştır. Küçük çapta ki bir olay için minimum hizmetler göz önünde bulundurularak, Acil Durum Hizmetleri alt servisi oluşturulmuştur. Büyük çaptaki afetler dikkate alınarak Ön İyileştirme Hizmetleri ikinci alt servisi olarak operasyon servisi içinde yer almıştır. İyileştirme çalışmalarının ilk adımını oluşturan bu hizmetler acil durum çalışmalarının bitmesinden sonra uzun dönem iyileştirme çalışmalarının başlangıcını oluşturmaktadır. Haberleşme, Ulaştırma, Güvenlik ve Trafik, Yangın ve Tehlikeli Maddeler, Arama ve Kurtarma, Sağlık ve Sanitasyon, Enerji, Acil Barınma, Beslenme, Defin, Alt Yapı, Hasar Tespit, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Psikososyal Destek ve Enkaz Kaldırma olmak üzere 15 hizmet grubundan oluşmaktadır. Hizmet gruplarında ulusal düzeyde bakanlıkların üst düzey (Müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcıları) görevlileri yer alır. Bilgi ve planlama servisi; 1. Müdahale süresince veri toplar ve analiz eder, 2. Keşif yapar, durum hakkında bilgi sağlar, 3. İhtiyaç duyulan kaynakları belirler, durumu değerlendirir, 9


4. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), haritalar, veri tabanları, uzaktan algılama konularında gerekli çalışmaları yaparak verileri değerlendirir, 5. Olaya ilişkin elde ettiği veriler ile meydana gelebilecek diğer ihtimalleri hesaplar ve modellemeler ile alternatif stratejiler hazırlar. 6. Tahliye ve yerleştirme konularında ki çalışmaları yürütür. Hizmet grupları ve görevleri tablo halinde bölüm 2.11’ de açıklanmıştır. Lojistik ve bakım servisi; Müdahalede görev alan hizmet gruplarına destek olmak amacıyla tesisler kurmak, gerek duyulabilecek malzeme, ekipman vb. temin etmekten sorumludur. Hizmet grupları ve görevleri tablo halinde 2.12’ de açıklanmıştır. Finans ve idari işler servisi; Mali konulara ilişkin çalışmaları takip etmekten sorumludur. Hizmet grupları ve görevleri tablo halinde bölüm 2.13’te açıklanmıştır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile il afet ve acil durum yönetim merkezlerinde basın müşaviri, hukuk müşaviri, irtibat sorumlusu ve güvenlik sorumlusu Başkana yardımcı olmak amacıyla görev yaparlar. DENETİM BİRİMİ Denetim birimi, Başkanlık bünyesinde oluşturulan ve Başkan tarafından denetimle görevlendirilen AFAD personelinden oluşturulur. UAMP kapsamında hizmet grupları ile il afet ve acil durum yönetim merkezleri hazırlıklarını ve olay bölgesi çalışmalarını denetler. Denetim sonucu mevzuat, idari yapı ve personel çalışmaları açısından aksayan yönleri bir rapor halinde üst makamlara bildirir.

2.5.YEREL DÜZEYDE KOORDİNASYON BİRİMLERİ Yerel düzeyde koordinasyon, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile irtibatlı olarak vali tarafından, vali yardımcıları, İAADYM ile sağlanacak olup destek birimler olarak basın sözcüsü, valilik hukuk sorumlusu, irtibat sorumlusu, güvenlik sorumlusu yer alır. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, vali/vali yardımcısı başkanlığında il afet ve acil durum müdürü ve ilgili il müdürleri ile gerektiğinde diğer birim temsilcilerinden oluşur. Görevi; il hizmet grubu planlarının hazırlatılmasını ve il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek, alınacak önlemleri belirlemek, eğitimler düzenlemek ve uygulanabilirliğini tatbikatlarla sağlamaktır. İAADYM İllerde vali veya valinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında 7/24 saat çalışma esasına göre kurulur. Sekretaryasını il afet ve acil durum müdürlüğü yerine getirir. Ulusal düzeyde müdahale organizasyon şemasında yer alan dört temel servis il düzeyinde de aynı şekilde teşkil edilecek olup servisleri sorumlu vali yardımcıları koordine eder. İl 10


düzeyine ilişkin organizasyon şeması Ek-2’de yer almaktadır. Görevleri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

2.6.YEREL DÜZEYDE MÜDAHALE YÖNETİMİ Yerel düzeyde müdahale yönetimi, ulusal düzeydeki yönetim yapısının paralelinde düzenlenmiştir. Seviye 1 ve Seviye 2 için müdahale çalışmaları yetkilendirilmesi durumunda vali adına İAADM tarafından yürütülür. Seviye 3 ve Seviye 4 için ise; •Operasyon Servisini görevlendirilecek vali yardımcısı, •Bilgi ve Planlama Servisini görevlendirilecek vali yardımcısı, •Lojistik ve Bakım Servisini görevlendirilecek vali yardımcısı, •Finans ve İdari İşler Servisini görevlendirilecek vali yardımcısı yönetir. Servislerin altında yer alan hizmet gruplarına vali tarafından işin önemi ve büyüklüğüne göre ayrıca vali yardımcısı görevlendirilebilir. Bu konuda İçişleri Bakanlığı mülki idare amirleri içerisinden yeterli sayıda personeli afet ve acil durumlar öncesi AFAD Başkanlığı ile koordinasyon halinde eğitime tabii kılmak üzere sorumludur. Valiye yardımcı olmak üzere basın sözcüsü, valilik hukuk sorumlusu, irtibat sorumlusu, güvenlik sorumlusu da çalışmalarda yer almaktadır. Organizasyon şeması Ek-2’de yer almakta olup il düzeyinde Uluslararası Destek ve İşbirliği Hizmetleri grubu yer almamaktadır. İllerdeki mevcut 112 acil çağrı merkezleri, il afet ve acil durum yönetim merkezlerinde, operasyon servisi içinde yer alan “Acil Durum Hizmetleri Haberleşme Hizmet Grubunun” çekirdeğini oluşturur. 112 acil çağrı merkezleri acil haberleşmenin sağlanması için ilk harekete geçen birim özelliğine sahip olup afet anında haberleşme sisteminde kesinti meydana gelmesi halinde ilk haberleşme çalışmalarını yürütür.

2.7. OLAY YERİ YÖNETİMİ (Acil durum ekiplerinin çalışma şekli) Olay yeri yönetimi, müdahale sırasında birçok ekibin aynı noktada birlikte çalışması durumunda, ekiplerin çalışmasının organize edilmesini ifade etmektedir. Operasyonel çalışmalarda olay yeri yönetiminin bir düzen içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla Şekil 4’te olay yeri yönetiminin işleyiş yapısı gösterilmiştir. Olaydan etkilenen alan büyüklüğüne göre belli bölgelere ayrılarak müdahale çalışmalarının yürütülmesi için belirlenen bölgelere alan yeri yönetim yetkilileri atanır, bu bölgelerde birden fazla çalışma noktası oluşturulur ve her bir noktaya da olay yeri yöneticisi atanır. Olaydan etkilenen alanın küçük olması halinde alan yönetim yetkilisi (AYY) kademeleri kaldırılır. Herhangi bir acil olayda olay noktasına ilk intikal eden ekip sorumlusu geçici olarak olay yeri yönetimi yetkilisidir. Acil durum hizmet grupları sorumlusunun belirleyeceği olay yeri yönetimi yetkilisi olaya intikal ettiğinde yetkiyi devralır ve aşağıda tanımlanan görevleri yürütür: 1. Olay yerinde bağımsız hareket etmeyi ve çoklu komutaları engeller. 2. Müdahale edenlerin görevli kişiler olmasını güvenceye alır. 3. Olay bölgesine gelen müdahale ekiplerini bilgilendirir. 11


4. Olayın ön değerlendirmesini yapar. Bu ön değerlendirme; tehlike tipini, yaklaşık yaralı sayısını, tehdit altındaki bölgenin büyüklüğünü ve de ikincil (Takip eden) olay olasılığını içerir. 5. Elde ettiği bilgiler doğrultusunda ekiplerin hareket tarzını belirler ve olay yeri güvenliğinin alınmasını sağlar. ACİL DURUM HİZMET GRUPLARI SORUMLUSU (ADHGS) :Olayın boyutuna ve türüne göre, alan yönetim yetkilisini/olay yeri yöneticisini belirler ve koordine eder. Alanlardaki tüm çalışmaları yönetir. ALAN YÖNETİM YETKİLİSİ (AYY):Olay yeri yetkililerini belirler ve alan yönetim yetkilileri birbirleri ile sürekli irtibat halinde bulunur. Acil durum hizmet grupları sorumlusu ile irtibat sağlar. Alan çalışmasını yönlendirir. OLAY YERİ YÖNETİMİ (OYY) YETKİLİSİ: Operasyon alanında görev yapan ekiplerin görevlerini yerine getirmelerini ve koordinasyonlarını sağlar. Alan yönetim yetkilisine karşı sorumludur ve sürekli irtibat halindedir. EKİP AMİRİ: Olay yerinde ekibine verilen görevin en iyi şekilde yerine getirilmesi için personel arasındaki uyum ve koordinasyonu sağlar. Olay yeri yöneticisine (OYY) karşı sorumludur.

İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ

OPERASYON SERVİSİ

Acil durum hizmet grupları

ALAN YÖNETİM YETKİLİSİ (AYY)

BİLGİ VE PLANLAMA SERVİSİ

LOJİSTİK VE BAKIM SERVİSİ

FİNANS VE İDARİ İŞLER SERVİSİ

Ön iyileştirme hizmet grupları

ALAN YÖNETİM YETKİLİSİ (AYY)

ALAN YÖNETİM YETKİLİSİ (AYY)

OLAY YERİ YÖNETİCİSİ (OYY)

OLAY YERİ YÖNETİCİSİ (OYY)

1.EKİP

1.EKİP

1.EKİP

2.EKİP

2.EKİP

2.EKİP

3.EKİP

3……...

3.EKİP

4……..

4……..

4……...

Şekil 0-1. Olay yeri yönetimi

OLAY YERİ YÖNETİCİSİ (OYY)

…..

12


2.8.ANA ÇÖZÜM ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için bakanlıkların kurulduğu bilinmektedir. Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre bağlı ve ilgili kuruluşların tamamından veya birkaçından meydana gelecek şekilde düzenlenmiştir. Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarında etkili bir idare, iş bölümü, kontrol ve koordinasyonun sağlanması esastır. Afetlerde yerel düzeyde kamu hizmetlerinin kesintiye uğraması halinde her bir bakanlığın sorumluluk alanına giren hizmetlerin yürütülmesi yine ilgili bakanlıklar tarafından taşra teşkilatları ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla afet ve acil durumlarda kesintiye uğrayan hizmetlerin kısa sürede sürdürülebilirliğinin sağlanması için bakanlıklar düzeyinde organizasyon ve koordinasyon gerektirmektedir. Ana çözüm ortağı bakanlık üstlendiği hizmet grubunun ulusal düzeyde esas sorumlusu olup birlikte çalışacağı destek ortaklarının rollerini, çalışmalarını, kapasitelerini belirler. Her bir hizmet grubu sorumlusu diğer destek ortakları ile birlikte “Ulusal Afet Müdahale Hizmet Grubu Planı” hazırlayacaktır. Bakanlık plan formatı EK-6’ da yer almaktadır. Afet ve acil durum hallerinde hazırlamış olduğu hizmet grubu planının aktivasyonunu gerçekleştirecektir. Hizmet grubu sorumlularının görevleri:  Hizmet grubu çalışmalarını yönetmek,  Operasyon çalışmaları için sabit ve seyyar tesisler ile görevlilerini belirlemek,  Operasyon çalışmalarında destek ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek,  Afet anında operasyonda çalışacak personeli görevlendirmek, destek ortakları, diğer hizmet grupları, koordinasyon birimleri ile afet ve acil durum yönetim merkezleriyle koordinasyon sağlamak,  Özel sektör ile çalışarak gerekli kaynakları sağlamak,  Karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma çalışmalarını yapmak,  Finansal yönetim çalışmaları yapmak,  Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek,  Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek,  Standart operasyon prosedürlerini, kontrol listelerini hazırlamak, el kitapçıkları, kılavuzlar, talimatlar hazırlamak. Destek ortaklarının görevleri:  Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak,  Gerekli personel, ekipman, araç, gereç vb. temin etmek,  Operasyonların yürütülmesine destek vermek,  Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek,  Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek,  Hizmet grubu sorumlusunun taleplerini yerine getirmek. Hizmet gruplarının sorumluları, görevleri ve destek ortakları bölüm 2. 9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 ve Ek-3’ te tablo halinde gösterilmiştir.

13


2.9. OPERASYON SERVİSİ ACİL DURUM ALT SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ HABERLEŞME HABERLEŞME BAKANLIĞI BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, TRT, TÜRKSAT, KIZILAY, STK, ÖZEL SEKTÖR Afet ve acil durumlarda ulusal ve  Mevcut haberleşme kaynaklarını belirlemek ve kurumlar arası entegrasyonu sağlamak. yerel düzeyde kesintisiz ve güvenli  Afet alanındaki faal iletişim tesislerini belirlemek. haberleşmenin sürdürülmesine  Geçici iletişim tesisleri kurmak, koordine etmek ve işletmek. yönelik koordinasyondan  Haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasını önlemek. sorumludur.  Afet ve acil durum hizmetlerine ilişkin haberleşmeye öncelik tanımak.  Afet bölgesi ile sürekli olarak iletişimin sürekliliğini sağlamak için alternatif haberleşme sistemlerini çalıştırmak.  İkaz ve alarm sistemlerini işler halde tutmak kurmak.  İkaz ve alarmların halka duyurulması için gereken çalışma yapmak. ULAŞTIRMA

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Afet ve acil durumlarda afet bölgesine en hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanmasından ve seyrüsefer düzenlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur

GÜVENLİK VE TRAFİK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve acil durumlarda güvenlik ve trafiğin sağlanmasına yönelik koordinasyondan sorumludur.

YANGIN VE TEHLİKELİ MADDELER

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI, TÜRK HAVA YOLLARI, ÖZEL HAVA YOLU ŞİRKETLERİ, ÖZEL SEKTÖR, STK,  Afet mahalline ve afet mahallinde ulaşımın en kısa zamanda sağlanmasının gerektirdiği tertip ve düzenleri almak, aldırmak.  Alternatif yolları ve öncelikli kullanılacak yolları belirlemek ve duyurmak.  Trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek.  Hasar görmüş kara ve demiryolları ile hava ve deniz limanları, köprü ve viyadüklerin onarımlarını yaptırmak.  Başta ana arterler olmak üzere tıkanan yollar üzerindeki enkazı öncelikle kaldırmak ve molozları temizlemek.  Deniz ve hava limanları ile demiryollarındaki seyrüsefer, yükleme ve boşaltma ile ilgili özel tedbirleri almak. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, MİT, KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI, ÖZEL GÜVENLİK  Afet ve acil durum bölgesinde asayişi ve can ve mal güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini bozabilecek ve hizmetin yapılışını ve sürdürülmesini engelleyebilecek faaliyetlere mani olmak.  Kullanılabilir yollarda trafik akışkanlığını sağlamak ve trafiği gerektiği şekilde yönetmek.  Afet ve acil durum hizmetlerinde kullanıldığı bildirilen araçların (Tanınmasını sağlayacak standardı belirlenmiş logo, işaret vb.) geçiş üstünlüğünü sağlamak.  Afet ve/veya acil durum bölgesindeki önceden belirlenmiş insanların, bina, kritik tesis ve işyerlerinin, araç ve gereçlerin emniyetini ve güvenliğini sağlamak. (Yiyecek, su, tıbbi vb. malzemeler)  Afet ve acil durumun gerçekleştiği bölgede ihtiyaç duyulan güvenlik personelinin araç ve gereç vb. ile birlikte bölgeye sevkini sağlamak.  Afetzedelere yardım malzemesi dağıtımı yapan kurum ve kuruluşların görevlerini kolaylaştıracak şekilde asayişi sağlamak, yardım dağıtımını suiistimal edecek kişi veya grupları tespit ederek gerekli önlemleri almak.  Belirlenmiş riskli yerlere yetkisiz kişilerin girmesini önlemek.  Afet ve acil durum bölgesinde çalışanların ve geçici barınma alanlarının güvenliğini sağlamak.  Afet ve acil durum bölgesinde sahibi tespit edilemeyen kıymetli menkullerin koruma altına alınmasını sağlamak.  Uluslararası yardım ekiplerinin olay yerine, belirlenen güzergâhlardan güvenli şekilde ulaşımını sağlamak.  Kayıp ihbarlarına göre gerekli çalışmaları yapmak.  Afet ve acil durum bölgesinde genel kamu düzeni ve devlet güvenliği aleyhine faaliyet gösteren şahıs, grup ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapmak, güvenlik ve istihbarat çalışmaları hakkında rapor hazırlayarak ilgililere iletmek.  Kültürel varlıkların güvenlik ve koruma altına alınmasını sağlamak.  Afet ve acil durumlarda sorumluluk alanlarında ki sınır güvenliği, mülteci akınları ve diğer nüfus hareketleri konusunda gerekli tedbirleri almak. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, ÖZEL SEKTÖR, STK

14


Afet ve acil durumlarda meydana gelen yangınlar ve tehlikeli maddelere müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan sorumludur

ARAMA VE KURTARMA

AFAD

Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

SAĞLIK VE SANİTASYON

SAĞLIK BAKANLIĞI

Afet ve acil durumlarda olay yerinde ki ilk yardım, halk sağlığı ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması ile çevre sağlığı hizmetlerinin aksamadan en hızlı şekilde normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur.

     

Yangınları kontrol altına almak ve söndürmek. Tehlikeli madde dekontaminasyonu yapmak. Yangın ve tehlikeli madde ekiplerini ve ekipmanlarını hazır tutmak. Yangın ve tehlikeli madde kapsamında arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek. Yangın önleyici ve risk azaltıcı tedbirleri almak ve kontrol etmek. Afet durumunda ortaya çıkan tehlikeli madde kirliliğini izlemek, oluşabilecek riskleri ve çevreye vereceği zararların boyutunu belirlemek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak.  Meydana gelebilecek ikincil afet durumlarına yönelik gereken tedbirleri almak. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, STK, ÖZEL SEKTÖR 

Arama ve kurtarma türünü belirlemek, arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, araç gereç ve malzeme tespitini yapmak.  Bireylere basit arama ve kurtarma eğitimleri vermek.  Afetzedeler için arama ve kurtarma çalışmalarını başlatmak.  Kurtarma çalışmalarına yönelik keşif hizmetlerini yapmak.  Arama ve kurtarma ekiplerini afet bölgesine yönlendirmek, sevk ve idaresini yapmak. Uluslararası arama ve kurtarma ekiplerinin koordinasyonunu, sevk ve idaresini yapmak.  Kurum/kuruluş hizmet binaları, şehirde enkaz haline gelen binalar, tesisler vb. yerlerde arama ve kurtarma çalışmalarını belirlenen öncelik sırasına göre yapmak. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ADALET BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, STK, ÖZEL SEKTÖR,         

Mobil ve sahra hastanelerini hazır bulundurmak ve afet sonrası gerekebilecek acil durum ekipmanıyla donatmak. Afet bölgesine yeterli personel ile araç gereç ve malzemeyi göndermek, sevk ve idare etmek. Afet bölgesinde triaj, ilkyardım, acil tıbbi yardımı yapmak. Hasta ve yaralıların tahliyesi ve tedavisini yapmak. Salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarını ve karantina hizmetlerini yürütmek. Çevre sağlığı bakımından risk oluşturacak faktörler ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak. Ülkede referans hastaneleri ve referans laboratuarları belirlemek, kapasitelerini artırmak. Hudut kapılarında tehlikeli madde ve salgın hastalıklara karşı önlem almak ve aldırmak. Resmi ölü yaralı sayısını belirlemek.

1

15


222.10. OPERASYON SERVİSİ ÖN İYİLEŞTİRME HİZMET GRUPLARI ACİL BARINMA

AFAD Afet bölgesinde afetzedelerin geçici barınma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

BESLENME

KIZILAY Afet bölgesinde afetzedelerin beslenme hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

DEFİN HİZMETLERİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil durumlarda vefat edenlerin defin işlemlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

ALT YAPI HİZMETLERİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Afet bölgesinde su, kanalizasyon hatlarının acil onarımını yaparak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

HASAR TESPİT HİZMETLERİ

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK HİZMETLERİ

Afet bölgesinde ön hasar tespit hizmetlerini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Afet ve Acil durumlarında

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, TOKİ, TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ, KIZILAY, STK, ÖZEL SEKTÖR  Afetzedelerin acil barınma hizmetlerine yönelik çalışmaları yürütmek.  Afetzedelerin acil barınmaları, temizlik, sağlık ve sosyal ihtiyaçları için gerekli tesislerin hazırlanmasını sağlamak.  Geçici barınma ve bakım ünitelerinin alt yapısını kurmak.  Çadır kent, konteynır kent vb. acil barınma merkezlerini koordineli bir şekilde yönetmek, kayıtlarını tutmak.  Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinin kapasitesini belirlemek.  Acil barınma alanlarına ilişkin standartları belirlemek. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, STK, ÖZEL SEKTÖR,  Afetzedelerin beslenme hizmetlerine yönelik çalışmaları yürütmek.  Beslenme için gerekli tesisler kurmak.  Gıda dağıtım standartlarını belirlemek.  Gıda tedarik zincirini kurmak ve dağıtımını yapmak. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, ADALET BAKANLIĞI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, STK, ÖZEL SEKTÖR  Vefat edenlerin kimliklerini tespit etmek ve gereken hallerde . DNA, foto film ve parmak izi yöntemleri kullanarak kimlik tespiti yapmak.  Vefat edenlere ait ölüm raporlarını gereken birimlere iletmek.  Cesetlerin bekletilmesi için soğuk hava depolarını ve toplu mezar yerlerini belirlemek.  Defin işlemleri için cenaze nakil araçları, seyyar ölü yıkama aracı, kefen, tabut, ceset torbası ,insan gücü vb. ihtiyaçların tedariki ile ilgili planlamaları ve gerekli dini hazırlıkları yapmak.  Hayatını kaybeden yabancı ülke vatandaşlarının kimlik, defin veya ülkesine gönderilmesine yönelik planlama yapmak. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, KALKINMA BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, TÜRKSAT, BOTAŞ, TEDAŞ, STK, ÖZEL SEKTÖR,  Afet bölgesinde etkilenen su, kanalizasyon, arıtma vb. alt yapı tesislerinin acil onarımını yapmak, yaptırmak ve devamlı hizmet vermesini sağlamak.  Önemli ve kritik tesislerin kısa sürede devreye girmesini sağlamak.

ADALET BAKANLIĞI, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, KALKINMA BAKANLIĞI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, ÜNİVERSİTELER, STK, ÖZEL SEKTÖR  Afet etki analizi yaparak afetin boyutu hakkında üst makamları bilgilendirmek.  Altyapı, bina ve tesisler ile kritik tesislerin hasar tespitini yapmak.  Acil yıktırılması gereken binaları tespit etmek. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, EKONOMİ BAKANLIĞI, GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, ZİRAAT BANKASI, STK, ÖZEL SEKTÖR 

Açıkta kalan hayvanların barındırılmasını sağlamak.

16


etkilenen tarım alanlarının hasar tespitini yapmak, gıda güvenliğini sağlamak ve etkilenen hayvan sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yürütmeye yönelik koordinasyondan sorumludur. PSİKO-SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Afet bölgesinde afetzedelerin psiko-sosyal hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

ENKAZ KALDIRMA HİZMETLERİ

ENERJİ HİZMETLERİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Afet bölgesinde arama ve kurtarma hizmetlerine iş makinası desteği sağlama, enkaz güvenliği ve enkazın kaldırılmasına yönelik koordinasyondan sorumludur. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Afet bölgesinde elektrik, doğalgaz vb. enerji hatlarının acil onarımını yaparak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur.

 Ölen hayvanların kireçlenerek gömülmesini sağlamak.  Salgına neden olacak hayvanların itlaf edilmesini yapmak ve salgın durumlarında karantina hizmetlerini yürütmek.  Bulaşıcı hastalıklarla ilgili aşı ve ilaç ihtiyacını belirlemek.  Afet bölgesinde gıda denetimlerini yapmak.  Mecburi kesim yapılacak hayvanların kesimhanelere sevk ve değerlendirmesini yapmak.  Bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında zarar ziyan tespiti yapmak.  Yem ve tohum desteğinin yapılması ve teminini yapmak.  Salgın hastalıkları tespit etmek ve aşılama yapmak. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, ÜNİVERSİTELER, STK, ÖZEL SEKTÖR, MEDYA  Afetzedelerin psiko-sosyal ihtiyaçlarını belirlemek.  Tespit edilen ihtiyaçların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.  Afetzede olan sahipsiz çocukların, yaşlıların, engellilerin giyim ve bakımını planlamak, sağlamak, koruma altına almak,  Dağılan aileleri buluşturmak ve birleştirmek.  Afetzedelere ve afetzedelerle çalışan personele psiko-sosyal destek sağlamak. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DENİZCİLİ BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, ADALET BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, , KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, STK, ÖZEL SEKTÖR  Enkaz döküm alanlarını belirlemek.  Arama ve kurtarma çalışmaları bittikten sonra bina, tesisler ve çevredeki enkazı kaldırmak.  Yıkılması gereken hasarlı binaların yıkılması, yıktırılması ve enkazının kaldırılmasını sağlamak.

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, TKİ, TBOTAŞ, TEDAŞ, TPO, STK, ÖZEL SEKTÖR,  Afet bölgesinde etkilenen elektrik, doğalgaz vb. enerji ile ilgili alt yapı tesislerinin acil onarımını yapmak, yaptırmak ve devamlı hizmet vermesini sağlamak.  Gereken noktalarda, mobil jeneratör, seyyar aydınlatma vb. acil çözümler sunmak.  Geçici barınma ve bakım ünitelerinin aydınlatma, ısıtma, soğutma tesislerini kurmak.  Önemli ve kritik enerji tesislerinin kısa sürede devreye girmesini sağlamak.

17


2.11. BİLGİ VE PLANLAMA SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI BİLGİ TOPLAMA, EVRAK KAYIT, BELGELEME VE RAPORLAMA HİZMETLERİ

DEĞERLENDİRME VE İZLEME HİZMETLERİ

TAHLİYE VE YERLEŞTİRME PLANLAMA HİZMETLERİ

AFAD

TÜM BAKANLIKLAR

Afet ve acil durumlara ilişkin her tür bilginin toplanması, kayıt altına alınması ve raporlanması hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

     

Afet bölgesine ilişkin tüm sayısal veriye erişim sağlayarak her türlü bilginin toplanmasını sağlamak Elde ettiği bilgileri kayıt altına almak ve raporlamak Tüm prosedürleri dokümante etmek Tüm raporlama prosedürleri için hazır formatlar sağlamak Vardiya brifingi hazırlamak. Çalışmalara ilişkin raporlar hazırlamak.

TÜM BAKANLIKLAR AFAD Müdahale çalışmalarında elde edilen bilgileri değerlendirmek, izlemek ve ilgili birimlere bilginin iletilmesinden sorumludur.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tahliyenin planlaması ve uygulamasına yönelik koordinasyondan sorumludur.

 Operasyonel planlar üzerinden alana ilişkin yürütülecek çalışmalarda ilk bilgileri derlemek.  Gelen bilgileri değerlendirerek seviye belirlemesine temel teşkil edecek raporlar hazırlamak.  Afet bölgesinden gelen bilgileri analiz ederek, meteorolojik tahminler kanalı ile arama ve kurtarma, söndürme çalışmalarına ve diğer müdahale çalışmalarına karar vericilerin yön vermesini sağlamak amacıyla durum raporları oluşturmak.  Çalışmaların tüm aşamalarını değerlendirerek müdahale çalışmalarına ait sonuç bildirgesini yayımlamak.  Kullanılan kaynakların (Personel, ekipman, malzeme vb.) dönüş planlamasını yapmak.  Operasyonel ve Taktik Planları izlemek ve uyumsuzlukları tespit etmek. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, STK  Afet öncesi, sırası ve sonrasında tahliye öncelikleri, tahliye yolları ve tahliye edilecek bölgeleri saptamak, planlamak ve uygulamak. Acil durum toplanma alanlarını belirlemek ve alanların kullanıma uygunluğunu kontrol etmek.  Afet bölgesindeki halka tahliye yapılacağını duyurmak.  Afet bölgesinden tahliye edilenlerin güvenli bölgelere taşınarak yerleştirilmesini sağlamak.

18


2.12. LOJİSTİK VE BAKIM SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI HİZMET GRUPLARININ LOJİSTİK HİZMETLERİ

AFAD Tüm hizmet gruplarının beslenme ve barınma hizmetlerine lojistik destek sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur

NAKLİYE HİZMETLERİ

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DENİZCİLİK BAKANLIĞI Afet ve acil durumlarda personel, afetzede ve kaynakların nakliye hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

AYNİ BAĞIŞ, DEPO VE DAĞITIM YÖNETİMİ HİZMETLERİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Afetzedelere yapılan ayni bağışların depo hizmetleri ve dağıtımına yönelik koordinasyondan sorumludur.

TEKNİK DESTEK VE İKMAL HİZMETLERİ

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DENİZCİLİK BAKANLIĞI Afet ve acil durumlarda kullanılan her tür makine ve araçların bakım onarım ve ikmal hizmetlerine ve iş makinaları desteğine yönelik koordinasyondan sorumludur. AFAD

ULUSLARARASI DESTEK VE İŞBİRLİĞİ HİZMETLERİ KAYNAK YÖNETİMİ

Yapılacak uluslararası desteklerin (Malzeme, personel vb.) koordinasyonundan sorumludur. AFAD Afet ve acil durumlarda çalışacak ilave personel, teknik uzman, malzeme ve ekipman temini ve izlemesine yönelik koordinasyondan sorumludur.

TÜM BAKANLIKLAR, STK, ÖZEL SEKTÖR  il operasyonel planlarında belirlenmiş olan konuşlanma alanında hizmet gruplarının yerleşimini sağlamak ve yerleşim alt yapısı (Bilgi işlem, aydınlatma, ısıtma, soğutma, internet, telefon vb.) ile temizlik alanlarını hazırlamak.  Afet bölgesine giden personelin beslenme ve barınma, hizmetlerine destek sağlamak.  120 saatten sonra afet bölgesinde bulunan hizmet gruplarına ve hizmet grupları ile birlikte görev yapan STK’ lara ihtiyaçlar dahilinde beslenme ve barınma hizmetleri sunmak.  İhtiyaç halinde afet yönetim merkezi kurmak. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI, THY, STK, ÖZEL SEKTÖR, ÖZEL HAVA YOLLARI,  Afet bölgesinde görev alacak öncelikli personelin , araç, gereç ve malzemelerin afet bölgesine naklini sağlamak  Görevli personelin konuşlanma alanı ile operasyon alanı arasındaki naklini sağlamak.  Afetzedelerin acil barınma yerlerine naklini sağlamak.  Dışardan gelen yardım malzemelerinin toplandığı depolardan, yardım dağıtım merkezlerine nakliyesini sağlamak.  İş makinalarının operasyon alanına naklini sağlamak.  Afet bölgesine gidecek araçlara geçiş üstünlüğünü sağlamak için logo vb. işaretlemeleri yapmak.  Araç takip sistemi kurmak.  Kültür varlıklarının nakliyesini sağlamak.  Tahliye edilenlerin nakliye işlemlerini yapmak. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, KIZILAY, STK, ÖZEL SEKTÖR  Dağıtım kriterlerini belirlemek  Talep edilen ihtiyaçları ilan etmek ve tedarik zinciri kurmak. Afetzedelere gönderilen ayni bağışların önceden belirlenmiş olan depolarda toplanmasını ve tasnifini sağlamak.  İleri dağıtım noktaları kurmak, yönetmek.  Ayni bağışların kayıtlarını tutmak,  Gelen talep doğrultusunda yardımları dağıtım merkezlerine iletilmesini sağlamak.  Yardım dağıtım merkezlerini belirlemek ve çalıştırmak.  Yardım dağıtım çalışmalarını yürütmek TÜM BAKANLIKLAR, STK, ÖZEL SEKTÖR  Operasyonda kullanılacak iş makinası desteği yapmak.  Operasyonda kullanılan makine, araç, ekipman arızalarının giderilmesini sağlamak.  Afet bölgesindeki arızaların onarımı için teknik personel ve ekipman sevkiyatını yönlendirmek. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MİT, KAMU GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI  Uluslararası anlaşmalara göre destek ve işbirliğimiz bulunan organizasyon ve ülkelerden gönderilen personel, malzeme ve araç yardımı durumunda gümrük, ulaşım, konuşlanma, rehberlik, tercümanlık hizmetlerini yerine getirmek.  Uluslararası kuruluşlara bağlı yurt dışı organizasyonlarla koordinasyonu sağlamak.. TÜM BAKANLIKLAR, STK, ÖZEL SEKTÖR Afet ve acil durumlarda çalışacak özel personel, uzman, malzeme, araç gereç, makine ve ekipman temini için kaynak yönetimi planlaması yapmak, temin etmek. Görevli personeli, tüm kullanılan malzemeleri, araç ve gereçleri, makinaları, ekipmanları vb. kayıt altına almak.  Kaynak israfını kontrol etmek ve denetlemek. İş gücü takip programı, kamu görevlileri takip programı yapmak.

19


2.13. FİNANS VE İDARİ İŞLER SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI SATIN ALMA VE KİRALAMA HİZMETLERİ

AFAD

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, KALKINMA BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI

Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak kaynakları acil yardım harcamaları kapsamında satın alma ve kiralama hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

 Afet ve acil durumlarda temini gerekli acil ihtiyaçları satın almak, kiralamak veya el koymak.  Afet bölgesinde yerel kaynaklardan temin edilemeyen ihtiyaçların satın alma ve kiralama hizmetlerini yapmak.  Satın alma, kiralama ve el koymaya ilişkin belge ve kayıtların korunmasını sağlamak.  Satın alma veya kiralama işlemleri ile ilgili sözleşme ve protokollerin yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak. MALİYE BAKANLIĞI  Müdahale çalışmalarına katılan personelin isimlerini, çalışma sürelerini kaydetmek ve puantajını yapmak.  Müdahale çalışmalarına ilişkin harcamaları kayıt altına almak.  Harcamaları muhasebeleştirmek.  Harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek.  Acil yardım ödeneklerini sağlamak. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, TRT, RTÜK, KAMU BANKALARI, KIZILAY, STK, ÖZEL SEKTÖR,  Ulusal ve uluslararası nakdi bağışların banka hesaplarında toplanmasını sağlamak.  Ulusal bağışlar için kampanyalar koordine etmek ve hesap açmak. Toplanan nakdi bağışların takibini yapmak BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, KALKINMA BAKANLIĞI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI  Afet sonrası meydana gelen bina, taşınır emtia, tarım (Hayvancılık, tarım arazisi), sanayi ve imalat, alt yapı ( Kanalizasyon, su, elektrik, doğal gaz,) ulaşım, turizm, bilişim, bankacılık, sağlık vb. konular ve sektörlerde meydana gelen ekonomik ve mali kayıplara ilişkin ilgili kayıtları ilgili hizmet gruplarından, kurum ve kuruluşlardan toplamak, afetin mali bilançosunu çıkarmak, ulusal düzeyde zarar ve maliyet hesabını yapmak ve raporlamak.  Afet anında oluşacak kayıplardan kaynaklanacak tazminatları hesaplamak.  Sigorta hizmetlerine ilişkin çalışmaları yapmak.

MUHASEBE, MALİ VE BÜTÇE RAPORLAMA HİZMETLERİ

AFAD Afet ve acil durumlarda muhasebe, bütçe ve mali raporlama hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

ULUSAL VE ULUSLARARASI NAKDİ BAĞIŞ HİZMETLERİ

AFAD

ZARAR TESPİT HİZMETLERİ

MALİYE BAKANLIĞI

Ulusal ve uluslararası nakdi bağış hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

Afet ve acil durumlara yönelik zararların mali ve ekonomik boyutunun belirlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur.

20


BÖLÜM 3. FİNANSAL YÖNETİM Afet ve acil durum müdahale planlarının, finansal planlama ve yönetimin uygulanması konusunda, görevlendirilen hizmet grupları ana çözüm ortağı bakanlık lar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlar Bakanlar Kuruluna karşı sorumludur. Afet ve acil durum müdahale planlarının finansal planlaması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planında yer alır. Genel bütçeli idarelerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili genel bütçeden yapacakları her türlü yatırımlar AFAD Başkanlığınca izlenir ve koordine edilir. Özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerin kendi bütçelerinde afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere, bu kurumlarca belirlenecek tutarda ödenek ayrılabilir. Acil ihtiyaçların finansal yönetimi ise 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 23’üncü Maddesi ile Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği kapsamında yapılır. BÖLÜM 4. LOJİSTİK YÖNETİM Afet ve acil durum olayı sonrası AFAD tarafından ilan edilen seviyenin 2, 3 veya 4 olması halinde görevlendirilen ekipler “Minimum 72, Maksimum 120 saat” kendini idame ettirecek şekilde personel, araç, gereç ile sosyal (Barınma, beslenme, hijyen malzemesi vb.) ve ofis ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Belirtilen süre aşımında veya çalışma süresi içinde ortaya çıkabilecek ilave ihtiyaçlar Lojistik Servisi tarafından sağlanacaktır. Dolayısıyla her hizmet grubu afetlere hazırlık kapsamında kendi lojistik planlamasını önceden yapmalıdır. İl afet müdahale planları içerisinde, lojistik yönetimi destek ek planı tarzında hazırlanacaktır. Ülke bazında, 15 lojistik bölgede, bağlı unsurları ile birlikte “Bölge lojistik merkezleri” AFAD tarafından oluşturulur (Şekil 5). Lojistik merkezlerin oluşturulmasında ilgili kurum ve kuruluşların kapasitesi göz önünde bulundurularak çalışma şekli AFAD tarafından belirlenir. BÖLÜM 5. PLANIN TAKİBİ, GELİŞTİRİLMESİ, GÜNCELLENMESİ, EĞİTİM ve TATBİKATLAR Hizmet grubundan ana çözüm ortağı bakanlık , hazırlayacağı planı ve buna bağlı olarak hazırlanan detay planları, personel, malzeme, araç, gereç vb. ihtiyaçlar yönünden takip eder. Bu konularda meydana gelen eksiklik ve/veya değişiklikler meydana geldiğinde planları güncelleştirir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikatlar, gelişen yeni teknolojiler ve yapılan görevler dikkate alarak geliştirilir. Planların takibi, geliştirilmesi ve güncellenmesi, diğer hizmet grubu planlarını etkilemediği sürece Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun onayına sunulmaz. Ancak, diğer hizmet grubu planlarını etkileyecek düzeyde olduğu takdirde, tüm hizmet grubu planlarının güncellenmesi yılda bir kez yapılarak Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun onayına sunulur. İl düzeyindeki planlar vali tarafından onaylanır. Planlarda yapılan değişiklikler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirilir. Hazırlanan hizmet grubu planlarının her yıl bir defa hizmet grubu eğitim ve tatbikatı, 17 Ağustos günü Ulusal Tatbikat yapılır.

21


EK-1

22


EK-2

23


ACİL BARINMA

TAHLİYE S

YANGIN VE TEHLİKELİ MADDELER

S D D

D

DEFİN

HASAR TESPİT D

ENKAZ KALDIRMA

D

BESLENME

D

D

D

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

ENERJİ

D D

S

D

D

D

D D

ALTYAPI

D

D

D

D

D

D

D D

D D

D

D

ULAŞTIRMA

D

S

D

D

D

D

D D

D

D

D

D D D

D D

S D

S D

S D D

D S D

S

S

D

D

D D

SAĞLIK VE SANİTASYON

D

D D D D

D S D D

D D D

D D

D

D

D

D

S D

D

S

D D

D

D D

D

D

D D D D D

D D D D D

D D

D D

D

D D

D D

D

D

D D

PSİKOSOSYAL DESTEK D D

D D D

D D D

S

D D D

D D

D

D

D

MEDYA

ÜNİVERSİTELER

ÖZEL SEKTÖR

S

STK

S

KIZILAY

TBB

TOKİ

MİT

KAMU DÜZENİ MÜSTEŞARLIĞI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MALİYE BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

KALKINMA BAKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI

D

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

D

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

ADALET BAKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

HABERLEŞME GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

AFAD

HİZMET GRUBU

EK-3

Ana ve destek çözümortakları tablosu

D

GÜVENLİK VE TRAFİK D

ARAMA KURTARMA D

D

D

D

D

D

NAKLİYE HİZMETLERİ

D

24


EK-4

Şekil 0-1. Destek iller haritası

Destek iller tablosu GRUPLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EDİRNE ÇANAKKALE İZMİR İSPARTA AFYONKARAHİSAR BOLU SAKARYA SİNOP YOZGAT MERSİN ŞANLIURFA ERZİNCAN GİRESUN ERZURUM MUŞ

KIRKLARELİ BİLECİK MANİSA BURDUR KONYA ANKARA DÜZCE SAMSUN SİVAS ADANA DİYARBAKIR TUNCELİ TRABZON ARDAHAN BİTLİS

TEKİRDAĞ BALIKESİR UŞAK ANTALYA KARAMAN ESKİŞEHİR ZONGULDAK ÇORUM KIRŞEHİR OSMANİYE MARDİN BİNGÖL RİZE KARS VAN

İLLER İSTANBUL KÜTAHYA AYDIN AKSARAY KIRIKKALE BARTIN AMASYA NEVŞEHİR K.MARAŞ SİİRT MALATYA ARTVİN IĞDIR HAKKARİ

KOCAELİ BURSA DENİZLİ

YALOVA

KASTAMONU ORDU KAYSERİ GAZİANTEP ŞIRNAK ELAZIĞ GÜMÜŞHANE AĞRI

KARABÜK TOKAT NİĞDE KİLİS BATMAN ADIYAMAN BAYBURT

MUĞLA

ÇANKIRI

HATAY

25


BAKANLIK HİZMET GRUBU VE OLAY TÜRÜ PLAN FORMATI EK-5

İÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI....................................................................................................................................... DAĞITIM ÇİZELGESİ ............................................................................................................................. DEĞİŞİKLİK CETVELİ............................................................................................................................ KISALTMALAR ....................................................................................................................................... TANIMLAR ............................................................................................................................................... BÖLÜM 1. GİRİŞ ...................................................................................................................................................

1.1.AMAÇ VE KAPSAM .......................................................................................................................... 1.2.HUKUKİ DAYANAK ......................................................................................................................... 1.3.SORUMLULUK .................................................................................................................................. 1.4.HEDEFLER ......................................................................................................................................... 1.5.VARSAYIMLAR................................................................................................................................. BÖLÜM 2. HİZMET GRUBU ORGANİZASYONU ..........................................................................................

2.1……… HİZMET GRUBU KOORDİNASYON BİRİMLERİ ............................................................ Bakanlıklar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri ....................................................................... 2.2 …… HİZMET GRUBU EKİPLERİ TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ .................................................... 2.3 …… HİZMET GRUBU DESTEK EKİPLERİNİN VE DESTEK KAYNAKLARININ ULAŞTIRMASI 2.4 …… AFET ÖNCESİ, SIRASI VE SONRASI YAPILACAK ÇALIŞMALAR 2.5 …… HİZMET GRUBU HABERLEŞME USULLERİ ...................................................................... 2.6 …… HİZMET GRUBU RAPORLAMA USULLERİ 2.7.ANA VE DESTEK ÇÖZÜMKURULUŞLARIN GÖREVLERİ ...................................................... BÖLÜM 3. LOJİSTİK PLANLAMA VE FİNANSAL YÖNETİM.................................................................. BÖLÜM 4. PLANIN TAKİBİ, GELİŞTİRİLMESİ, GÜNCELLENMESİ, EĞİTİM ve TATBİKATLAR .....................................................................................................................................................

BÖLÜM 5. EKLER.................................................................................................................................... EK 1. ULUSAL AFET MÜDAHALE PLANI ORGANİZASYON ŞEMASI ........................................ EK 2. İL AFET MÜDAHALE PLANI ORGANİZASYON ŞEMASI .................................................... EK 3. DESTEK İLLER TABLOSU ........................................................................................................ EK 4. EKİP İSİM VE İLETİŞİM LİSTESİ ............................................................................................. EK 5. HABERLEŞME PROSEDÜRLERİ .............................................................................................. EK 6. FORMLAR .................................................................................................................................... EK 7. BİLGİ KARTLARI ........................................................................................................................ EK 8. DİĞER HİZMET GRUPLARINDAN BEKLENTİLER............................................................... EK 9. KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ ......................................... EK 10. AFET SONRASI RAPORLARI .................................................................................................... EK 11. İL HİZMET PLAN GRUBU PLAN FORMATI ...........................................................................

26


İL AFET MÜDAHALE PLAN FORMATI

EK-6/1

İÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI DAĞITIM ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ TANIMLAR KISALTMALAR BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1.1.AMAÇ VE KAPSAM 1.2.HEDEFLER 1.3.HUKUKİ DAYANAK 1.4.SORUMLULUK 1.5.GENEL DURUM 1.5.1……….İlinin Genel Durumu 1.5.2……….İlinin Afet Riskleri 1.6.VARSAYIMLAR 1.7.HAZIRLIK (Planın hazırlanması ve işleyişi) 1.8.PLAN TÜRLERİ, ENTEGRASYONU, AKTİVASYONU İKİNCİ BÖLÜM MÜDAHALE ORGANİZASYONU 2.1.SORUMLU KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ (Afet Öncesi- Sırası-Sonrası) 2.2.DESTEK KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ (Afet Öncesi- Sırası-Sonrası) 2.3.OPERASYON SERVİSİ 2.4.BİLGİ VE PLANLAMA SERVİSİ 2.5.LOJİSTİK VE BAKIM SERVİSİ 2.6.FİNANS VE İDARİ İŞLER SERVİSİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜDAHALE YÖNETİMİ 3.1. HAZIRLIK 3.2. KOORDİNASYON 3.3. MÜDAHALE SEVİYELERİ 3.4.OLAY YERİ YÖNETİMİ 3.5. HABERLEŞME PROSEDÜRLERİ VE BİLGİ AKIŞI 3.6. KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM EĞİTİM VE TATBİKATLAR 4.1.EL KİTAPÇIKLARI (Açıklanacaktır) 4.2. STANDARTLAR 4.3. YILLIK İŞ PLANI 4.4. EĞİTİMLER 4.5.TATBİKATLAR 27


BEŞİNCİ BÖLÜM EKLER

EK-6/2

1.EKİPLER 2.TOPLANMA YERLERİ 3.İRTİBAT NUMARALARI 4.HABERLEŞME VE İNTİKAL 5.STANDART OPERASYON PROSEDÜRLERİ 6.KAYIT FORMLARI 7.BİLGİ KARTLARI 8.HARİTALAR(Depo yerleri, lojistik depolar, geçici barınma alanları vb.) 9.PERSONEL VE GÖREV BİLGİ FORMLARI 10.ENVANTER BİLGİLERİ 11.AFET FAALİYET FORM VE RAPORLARI 12.HİZMET GRUPLARI ULAŞIM BİLGİLERİ 13.KONUŞLANMA ALAN BİLGİLERİ, 14.ÖNCELİKLİ NOKTALARA ULAŞIM GÜZERGÂH BİLGİLERİ 15.KURUM KONUM BİLGİLERİ 16.AFET SONRASI RAPORLARI 17.DİĞER HİZMET GRUPLARINDAN BEKLENTİLER 18. KARŞILIKLI YARDIM VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ

28


EK-7

İL HİZMET GRUBU OPERASYONEL PLAN Değişim Kaydı İçindekiler Tablo 1: Acil Hizmet Grubu Tablo 2: Acil Hizmet Grubunun Kapasiteleri (Alet ve Ekipmanları) Tablo 3: Acil Hizmet Grubunun İletişim Bilgileri Tablo 4: Acil Hizmet Grubunun Toplanma Yeri Tablo 5: Acil Hizmet Grubunun Emir Komuta Zinciri Tablo 6: Acil Hizmet Grubunun Nöbet Listeleri Tablo 7: Olay Türü 1 (……………) Tablo 8: Olay Türü 2 (…………..) Tablo 9: Olay Türü 3 (…………..) Tablo 10: Olay Türü 4 (………..) Tablo 11Olay Türü 5 (………….) Tablo 12: Olay Türü 6 (…………….) Tablo 13: Olay Türü 7 (………………) Hizmet Gruplarının Oluşturacağı Ekiplerin Olay Türüne Göre Görev ve Sorumlulukları Personel Sayısı ve Niteliği İletişim Bilgileri Nöbet Listeleri Görev Yerine İntikal

29


DAĞITIM ÇİZELGESİ EK-8

Gereği: Sıra No

Birim / Kısım

Adet

Kurum / Kuruluş

Adet

1.

Bilgi: Sıra No 1.

TOPLAM:……….. adet

30


DEĞİŞİKLİK CETVELİ

SIRA NO

KONTROL NO

EK-9

DEĞİŞİKLİK EMRİNİ VEREN MAKAM, EMRİN TARİHİ VE NUMARASI

DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞI TARİH

DEĞİŞİKLİĞİ YAPANIN ADI-SOYADI, ÜNVANI, İMZASI

31


32

Ump 06 12 2012 final 11